Dependency Checker tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Dependency Checker tab (Options dialog box)
Use the Dependency Checker options to set which conditions you want to verify when you check for errors in the Workbench.
Report Checking Options
Compile formulas
Crystal Reports compiles all of the formulas in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile SQL expressions
Crystal Reports compiles all of the SQL expressions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Compile custom functions
Crystal Reports compiles all of the custom functions in your report to generate a list of errors. The process is not interrupted when the first error is found; you must double-click the error message in the Dependency Checker to see the error in the Formula Workshop.
Validate hyperlink URLs
Crystal Reports validates all hyperlink URLs and returns an error message when a hyperlink cannot be accessed.
Verify database
Crystal Reports verifies the report’s database and returns an error message if the database cannot be accessed, or if tables and/or fields in the database have changed.
Multi-Report Checking Options
Check repository custom functions
Crystal Reports checks all of the custom functions used in the report(s) and ensures that they are present in the BusinessObjects Enterprise Repository.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the custom function is validated to ensure that it still exists in the repository. A warning is generated if the custom function no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check repository objects (text and bitmap)
Crystal Reports checks all of the repository-linked text objects and bitmaps.
If you have not yet logged onto the Central Management Server (CMS), a warning is generated and no further checking is done.
The URI of the object is validated to ensures that it still exists in the repository. A warning is generated if the object no longer exists.
The version of the local copy is compared and a warning is generated if a newer copy is available in the repository.
Check report part hyperlinks
Crystal Reports checks for several different error conditions in report part hyperlinks.
Errors with the target file
Note: If the target file is derived from a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
If the target file is a RUID or a CUID, these errors are checked (in order):
Is the user logged on to the CMS? (If No, there is no further checking).
Does the report that the RUID/CUID identifies exist?
In all other cases, the target file is validated to ensure that it exists and can be opened.
If you are checking an entire project, a warning message appears if the target is not in the same project or report package.
Errors with the target report object(s)
Crystal Reports checks for these errors:
The report objects all exist.
The report objects are located in the same report section.
Errors in the data context
Note: If the data context is a formula, Crystal Reports does not check the hyperlink.
The length of the group path must correspond to the group identified by the target report objects. For example, if the target is a field in group three, the data context must pass down to group one and two; you can specify group three or a wildcard (“”*””).
Check subreports which are re-imported on open
Crystal Reports checks that all subreports that are to be re-imported exist in the specified location. For this validation to succeed, subreports must still be located where your first inserted them in your reports.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab dipendenza Checker (Għażliet dialog box)
Uża l-għażliet Dipendenza Checker li jiġu stabbiliti liema kundizzjonijiet tkun trid tivverifika meta inti tiċċekkja għal żbalji fil-Workbench.
Rapport Iċċekkjar Għażliet
jikkompilaw formuli
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-formuli fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw SQL espressjonijiet
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-espressjonijiet SQL fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Jikkompilaw funzjonijiet tad-dwana
Rapporti Crystal jikkompila kollha tal-funzjonijiet tad-dwana fir-rapport tiegħek biex jiġġeneraw lista ta ‘żbalji. Il-proċess ma tiġix interrotta meta l-ewwel żball jinstab; inti trid ikklikkja darbtejn fuq il-messaġġ ta ‘żball fil-Checker Dipendenza biex tara l-iżball fil-Workshop Formula.
Ivvalida URLs hyperlink
Rapporti Crystal tivvalida URLs hyperlink kollha u jirritorna messaġġ ta ‘żball meta hyperlink ma tistax tiġi aċċessata.
Ivverifika dejtabejż
Rapporti Crystal jivverifika dejtabejż tar-rapport u jirritorna messaġġ ta ‘żball jekk id-database ma tistax tiġi aċċessata, jew jekk it-tabelli u / jew oqsma fid-database inbidlu.
Multi-Rapport Iċċekkjar Għażliet
Iċċekkja funzjonijiet tad-dwana repożitorji
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-funzjonijiet tad-dwana wżati fir-rapport (i) u jiżgura li huma preżenti fil-BusinessObjects Intrapriża Repository.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI tal-funzjoni tad-dwana huwa validat biex jiġi żgurat li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk il-funzjoni tad-dwana ma jibqax jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
oġġetti Iċċekkja repożitorji (test u Bitmap)
Rapporti Crystal kontrolli kollha tal-oġġetti test marbuta ma ‘repożitorji u bitmaps.
Jekk għadek ma logged fuq il-Ġestjoni Server Ċentrali (CMS), twissija hija ġġenerata u l-ebda kontroll ieħor isir.
L-URI ta ‘oġġett ikun validat li jiżgura li għadha teżisti fil-repożitorju. Twissija huwa ġġenerat jekk l-oġġett ma jkunx għadu jeżisti.
Il-verżjoni tal-kopja lokali hija mqabbla u twissija huwa ġġenerat jekk b’kopja ġodda huwa disponibbli fir-repożitorju.
rapport Iċċekkja parti hyperlinks
Rapporti Crystal kontrolli għal diversi kundizzjonijiet għal żbalji differenti fid parti hyperlinks rapport.
Żbalji mal-fajl mira
Nota: Jekk il-fajl mira huwa derivat minn formola, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
Jekk il-fajl mira hija RUID jew CUID, dawn l-iżbalji jiġu ċċekkjati (f’ordni):
Huwa l-utent logged fuq il SMF? (Jekk Le, m’hemm l-ebda kontroll ta ulterjuri).
Il-rapport li jeżistu l-RUID / jidentifika CUID?
Fil-każijiet l-oħra, il-fajl mira huwa validat biex tiżgura li jeżisti u jistgħu jinfetħu.
Jekk inti qed iċċekkjar proġett kollu, messaġġ ta ‘twissija jidher jekk il-mira ma tkunx fl-istess proġett jew rapport pakkett.
Żbalji mar-rapport mira oġġett (i)
Rapporti Crystal kontrolli għal dawn l-iżbalji:
Ir-rapport oġġetti kollha jeżistu.
L-oġġetti rapport jinsabu fl-istess taqsima rapport.
Żbalji fil-kuntest tad-data
Nota: Jekk il-kuntest tad-data hija formula, Rapporti Crystal ma tikkontrollax il-hyperlink.
It-tul tal-passaġġ grupp għandha tikkorrispondi mal-grupp li tkun identifikata mis-oġġetti rapport mira. Per eżempju, jekk il-mira hija qasam fil-grupp tlieta, il-kuntest id-data għandhom jgħaddu l isfel għal grupp wieħed u tnejn; inti tista ’tispeċifika grupp tlieta jew Wildcard ( “”*””).
subreports Iċċekkja li huma importati mill-ġdid fit miftuħ
Rapporti Crystal kontrolli li jeżistu subreports kollha li għandhom jiġu importati mill-ġdid fil-post speċifikat. Għal din il-validazzjoni tirnexxi, subreports għad irid jiġi lokat fejn l-ewwel tiddaħħal tiegħek lilhom fir-rapporti tiegħek.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

HTML Preview Options

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
HTML Preview Options
Use the HTML preview options to define the configuration needed by Crystal Reports to display an HTML rendering of your report.
Note: These options are necessary when your report is unmanaged. In such cases, Crystal Reports must be able to access certain information about your Report Application Server and web server. For managed reports, your BusinessObjects Enterprise system controls the HTML preview requirements. (The guest account in BusinessObjects Enterprise must be enabled before you can use the HTML Preview feature.)
Enable HTML Preview
Select this option only if your reports are stored outside of BusinessObjects Enterprise (that is, if your reports are unmanaged). When you select this option, you are required to enter information about your RAS and web server.
Web Server Name
Enter the name of the web server that you want to use. When you choose HTML Preview for a report that is open in Crystal Reports, this web server is contacted to communicate with your Report Application Server. The default value for the web server is localhost.
Platform
Choose the platform of your web server installation. The choice that you make in this area sets the extension of the preview web page in the next field:
Choosing Java changes the extension to .jsp.
Choosing .Net changes the extension to .aspx.
URL
Enter the HTTP address of the virtual folder on your web server that contains the preview web page. Crystal Reports uses this page to display the viewer it needs for the HTML preview. By default, this field is constructed from the information that you add in the previous fields.
RAS Server Name
Enter the name of your Report Application Server. The default value for the RAS name is localhost.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
HTML Preview Għażliet
Uża l-għażliet preview HTML biex jiddefinixxu l-konfigurazzjoni meħtieġa mill Rapporti Crystal jista ‘juri l tirrendi HTML tar-rapport tiegħek.
Nota: Dawn l-għażliet huma meħtieġa meta rapport tiegħek hija ġestjonati. F’każijiet bħal dawn, Rapporti Crystal għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw ċerta informazzjoni dwar ir-Rapport tiegħek applikazzjonijiet ta ‘servers u l-web server. Għar-rapporti amministrati, tiegħek sistema BusinessObjects Intrapriża jikkontrolla r-rekwiżiti preview HTML. (Il-kont mistieden fil BusinessObjects Intrapriża għandhom ikunu jistgħu qabel ma inti tista ‘tuża l-karatteristika HTML Preview.)
Jippermettu HTML Preview
Agħżel din l-għażla biss jekk ir-rapporti tiegħek huma maħżuna barra tal BusinessObjects Intrapriża (jiġifieri, jekk ir-rapporti tiegħek huma ġestjonati). Meta inti tagħżel din l-għażla, inti mitlub li tidħol l-informazzjoni dwar RAS tiegħek u web server.
Web Server Isem
Daħħal l-isem tal-web server li inti tixtieq li tuża. Meta inti tagħżel HTML Preview għal rapport li hija miftuħa fir-Rapporti Crystal, din il-web server huwa kkuntattjat biex jikkomunikaw ma ‘tiegħek Server Rapport ta’ Applikazzjoni. Il-valur default għall-web server huwa localhost.
pjattaforma
Agħżel il-pjattaforma ta ‘installazzjoni web server tiegħek. L-għażla li inti tagħmel f’dan il-qasam tistabbilixxi l-estensjoni tal-paġna tal-web preview fil-qasam li jmiss:
Tagħżel Java bidliet l-estensjoni għal .jsp.
Tagħżel Net bidliet l-estensjoni għal .aspx.
URL
Ikteb l-indirizz HTTP tal-fowlder virtwali fuq il-web server tiegħek li fih il-web page preview. Rapporti Crystal juża din il-paġna li juri l-telespettatur li għandha bżonn għall-preview HTML. Permezz ta ‘default, dan il-qasam huwa mibni mill-informazzjoni li inti żid fl-oqsma ta’ qabel.
Isem RAS Server
Daħħal l-isem tal tiegħek Server Rapport ta ‘Applikazzjoni. Il-valur standard għall-isem RAS ikun localhost.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
HTML Voorskou Opsies
Gebruik die HTML voorskou opsies om die opset nodig is deur Crystal Reports om ‘n HTML-weergawe van die verslag vertoon definieer.
Nota: Hierdie opsies is nodig wanneer die verslag is onbeheerde. In sulke gevalle moet Crystal Reports in staat wees om toegang te verkry tot sekere inligting oor jou verslag Aansoek Server en webbediener. Vir bestuur verslae, jou Business Enterprise stelsel beheer die HTML voorskou vereistes. (Die gaste rekening in Business Enterprise moet aangesit wees voordat jy die HTML voorskou funksie kan gebruik.)
Aktiveer HTML voorskou
Kies hierdie opsie indien u verslae word gestoor buite Business Enterprise (dit wil sê, as jou verslae is onbeheerde). As jy hierdie opsie kies, moet jy om inligting oor jou RAS en webbediener.
Web Server Naam
Tik die naam van die web bediener wat jy wil gebruik. Wanneer jy kies HTML voorskou vir ‘n verslag wat oop in Crystal Reports is, is hierdie webbediener gekontak om te kommunikeer met jou verslag Aansoek Server. Die standaard waarde vir die webbediener is local host.
platform
Kies die platform van jou webbediener installasie. Die keuse wat jy maak in hierdie gebied stel die uitbreiding van die voorskou webblad in die volgende veld:
Die keuse van Java verander die uitbreiding van .jsp.
Die keuse van Net verander die uitbreiding van Aspx.
URL
Tik die HTTP-posadres van die virtuele gids op jou webbediener wat die voorskou webblad bevat. Crystal Reports gebruik hierdie bladsy om die kyker wat dit nodig het vir die HTML voorskou vertoon. By verstek, is hierdie gebied saamgestel is uit die inligting wat jy voeg in die vorige velde.
RAS Server Naam
Tik die naam van jou verslag Aansoek Server. Die standaard waarde vir die naam RAS is local host.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
HTML Options Preview
Përdorni opsionet preview HTML për të përcaktuar konfigurimin e nevojshme nga Crystal Reports për të shfaqur një pasqyrim HTML të raportit tuaj.
Shënim: Këto opsione janë të nevojshme kur raporti juaj është unmanaged. Në raste të tilla, Crystal Reports duhet të jetë në gjendje për të hyrë në informacion të caktuar në lidhje me raportin tuaj Application Server dhe web server. Për raportet e menaxhuara, juaj sistemi BusinessObjects Enterprise kontrollon kërkesat e preview HTML. (Llogaria mysafir në BusinessObjects Ndërmarrja duhet të jenë të aktivizuara para se të mund të përdorni funksion HTML Preview.)
Aktivizo HTML Preview
Zgjidhni këtë opsion vetëm nëse raportet tuaja janë ruajtur jashtë BusinessObjects Ndërmarrjeve (që është, në qoftë se raportet tuaja janë unmanaged). Kur ju zgjidhni këtë opsion, ju janë të nevojshme për të hyrë në informacion në lidhje me RAS tuaj dhe web server.
Web Server Emri
Shkruani emrin e web server që ju doni të përdorni. Kur ju zgjidhni HTML Preview për një raport që është e hapur në Crystal Reports, ky web server është kontaktuar për të komunikuar me tuaj Server Report Application. Vlera e parazgjedhur për web server është pritësi lokal.
platformë
Zgjidhni platformën e instalimit web serverit tuaj. Zgjedhja që ju bëni në këtë fushë përcakton zgjatjen e faqes web vrojtim në fushën e ardhshme:
Zgjedhja Java ndryshon zgjatje të .jsp.
Zgjedhja Net ndryshon zgjatje të .aspx.
URL
Shkruani adresën HTTP e dosje virtuale në web serverin tuaj që përmban web faqe shikimit paraprak. Crystal Reports përdor këtë faqe për të shfaqur shikuesit ka nevojë për vrojtim HTML. By default, kjo fushë është ndërtuar nga informatat që ju të shtoni në fushat e mëparshme.
Emri RAS Server
Shkruani emrin e juaj Server Report Application. Vlera e parazgjedhur për emrin RAS është pritësi lokal.
————————————————– ——————————

Smart Tag Web Server Options

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Smart Tag Web Server Options
Use the Smart Tag options to define the web server and viewing page you want to use when selecting Office XP smart tags for Crystal report objects.
Web Server Name
Enter the HTTP address of the web server you want to use. When you choose the View or Refresh smart tag for a Crystal report object, this web server is queried for the appropriate report.
Note: The reports you want to use with smart tags must exist on the web server in a directory that mirrors their real location, or the web server must be configured to accept a UNC path.
Virtual Directory
Enter the name of the virtual directory you’ve created on your web server. This directory contains your viewing page. The field defaults to crystalreportviewers12 (a directory created at \Program Files\Business Objects\Common\4.0).
Viewing Page
Enter the name of the .asp or .jsp page you’ll use to display your Crystal report. The pages crsmarttag.asp and crsmarttag.jsp are created by default if the Report Application Server (RAS) is detected when you install; you can find them at \Program Files\Business Objects\Common\4.0\crystalreportviewers12.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Smart Tag Għażliet Web Server
Uża l-għażliet Tag Smart biex jiddefinixxu l-web server u wiri paġna li trid tuża meta tagħżel Uffiċċju XP ismart tags għal rapport oġġetti Crystal.
Web Server Isem
Ikteb l-indirizz HTTP mill-web server li inti tixtieq li tuża. Meta inti tagħżel l View jew Riffriskar tikketta intelliġenti għal rapport oġġett Crystal, din il-web server huwa staqsew għar-rapport xierqa.
Nota: Ir-rapporti li trid tuża bl-ismart tags għandu jeżisti fuq is-server web direttorju li tikkopja post reali tagħhom, jew il-web server għandu jiġi kkonfigurat biex jaċċetta triq UNC.
virtwali Direttorju
Daħħal l-isem tad-direttorju virtwali inti stajt maħluqa fuq web server tiegħek. Dan id-direttorju fih paġna vista tiegħek. Il nuqqasijiet qasam għal crystalreportviewers12 (a direttorju maħluqa \ Program Files \ Negozju Objects \ Komuni \ 4.0).
wiri Paġna
Daħħal l-isem tal-Asp jew .jsp paġna inti ser tuża biex juru rapport Crystal tiegħek. Il-paġni crsmarttag.asp u crsmarttag.jsp huma maħluqa mill default, jekk tiġi osservata il-Server Rapport ta ‘Applikazzjoni (RAS) meta inti jinstallaw; inti tista ‘issibhom fil \ Program Files \ Negozju Objects \ Komuni 4.0 \ crystalreportviewers12 \.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
Smart Tag Web Server Opsies
Gebruik die Smart Tag opsies om die webbediener en kyk bladsy wat jy wil gebruik by die keuse van Office XP info etikette vir Crystal verslag voorwerpe definieer.
Web Server Naam
Tik die HTTP-posadres van die web bediener wat jy wil gebruik. Wanneer jy die skerm te kies of Refresh smart tag vir ‘n verslag Crystal voorwerp, is hierdie webbediener bevraagteken vir die toepaslike verslag.
Let wel: Die verslae wat jy wil gebruik met info etikette moet bestaan op die web bediener in ‘n gids wat hul werklike plek spieëls, of die webbediener moet ingestel word om ‘n UNC pad te aanvaar.
virtuele Gids
Tik die naam van die virtuele gids jy op jou webbediener geskep het. Hierdie gids bevat jou besigtiging bladsy. Die veld verstek na crystalreportviewers12 ( ‘n gids geskep op \ Program Files \ Business Objects \ Common \ 4.0).
Lees bladsy
Tik die naam van die Asp of .jsp bladsy sal jy gebruik om jou verslag kristal vertoon. Die bladsye crsmarttag.asp en crsmarttag.jsp is geskep deur verstek indien die verslag Aansoek Server (RAS) bespeur wanneer jy installeer; jy kan dit vind op \ Program Files \ Business Objects \ Common \ 4.0 \ crystalreportviewers12.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Zgjuar Tag Options Web Server
Përdorni opsionet zgjuar Tag për të përcaktuar web server dhe shikimin faqe që ju dëshironi të përdorni kur zgjedhjen e Office XP tags zgjuar për objektet Crystal raportit.
Web Server Emri
Shkruani adresën HTTP e web server ju doni të përdorni. Kur ju zgjidhni View ose Refresh tag zgjuar për një raport objekt Crystal, ky web server pyetet për raportin e duhur.
Shënim: Raportet që ju doni të përdorni me tags zgjuar duhet të ekzistojnë në web server në një directory që pasqyron vendndodhjen e tyre të vërtetë, ose server web duhet të jetë konfiguruar për të pranuar një rrugë UNC.
Virtual Directory
Futni emrin e directory virtuale që ju keni krijuar në web serverin tuaj. Ky Lista përmban faqen tuaj shikojnë. E defaults në terren për crystalreportviewers12 (një directory e krijuar në \ Program Files \ Biznes Objektet \ përbashkët \ 4.0).
viewing Page
Futni emrin e Asp ose .jsp faqe ju do të përdorni për të shfaqur raportin tuaj Crystal. Faqet crsmarttag.asp dhe crsmarttag.jsp janë krijuar nga default në qoftë se Raporti Application Server (RAS) është zbuluar kur ju instaloni; ju mund t’i gjeni në \ Program Files \ Business Objects \ Common \ 4.0 \ crystalreportviewers12.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ብልጥ መለያ የድር አገልጋይ አማራጮች
አንተ ክሪስትል ሪፖርት ነገሮችን ቢሮ XP ዘመናዊ መለያዎች በሚመርጡበት ጊዜ ለመጠቀም የሚፈልጉት የድር አገልጋይ እና የሚታየው ገጽ መደረግ እንዳለበት ዘመናዊ የመለያ አማራጮች ይጠቀሙ.
የድር አገልጋይ ስም
ለመጠቀም የሚፈልጉትን የድር አገልጋይ የ HTTP አድራሻ ያስገቡ. የ ይመልከቱ መምረጥ ወይም ክሪስትል ሪፖርት ነገር የሚሆን ዘመናዊ መለያ እድሳት ጊዜ, በዚህ ድረ አገልጋዩ አግባብ ሪፖርት የሚጠየቅበት ነው.
ማስታወሻ: ያላቸውን እውነተኛ ቦታ ነፀብራቁ, ወይም በድር አገልጋዩ UNC መንገድ ለመቀበል መዋቀር አለበት አንድ አቃፊ ውስጥ በድር አገልጋይ ላይ መኖር አለበት ዘመናዊ መለያዎች ጋር መጠቀም እፈልጋለሁ ያለው ሪፖርት.
ምናባዊ ማውጫ
በድር አገልጋይ ላይ የፈጠሯቸው ምናባዊ ማውጫ ስም ያስገቡ. ይህ አቃፊ በእርስዎ የሚታየው ገጽ ይዟል. crystalreportviewers12 ወደ ሜዳ ነባሪዎች (\ Program Files \ ንግድ ላይ የተፈጠረ ማውጫ 4.0 \ የተለመዱ \ ንብረቶች).
የመመልከቻ ገጽ
የ .asp ወይም የ ክሪስትል ሪፖርት ለማሳየት እንጠቀምበታለን .jsp ገጽ ስም ያስገቡ. መጫን ጊዜ ገጾች በ ሪፖርት ማመልከቻ አገልጋይ (RAS) ተገኝቷል ከሆነ በነባሪነት የተፈጠሩ ናቸው crsmarttag.asp እና crsmarttag.jsp; \ Program Files \ ንግድ 4.0 \ crystalreportviewers12 \ \ የጋራ ንብረቶች ላይ ከእነሱ ማግኘት ይችላሉ.
————————————————– ——————————

Smart Tag & HTML Preview tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Smart Tag & HTML Preview tab (Options dialog box)
In this section:
Smart Tag Web Server Options
HTML Preview Options
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Tag Smart & HTML Preview tab (Għażliet dialog box)
F’din it-taqsima:
Smart Tag Għażliet Web Server
HTML Preview Għażliet
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
Smart Tag & HTML voorskou blad (Options dialoog)
In hierdie afdeling:
Smart Tag Web Server Opsies
HTML Voorskou Opsies
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Zgjuar Tag & tab HTML Preview (Options dialog box)
Në këtë nen:
Zgjuar Tag Options Web Server
HTML Options Preview
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ብልጥ መለያ እና ኤች ቲ ኤም ኤል ቅድመ ትር (አማራጮች መገናኛ ሳጥን)
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
ብልጥ መለያ የድር አገልጋይ አማራጮች
የ HTML ቅድመ አማራጮች
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
العلامات الذكية وHTML معاينة التبويب (مربع الحوار خيارات)
في هذا القسم:
خيارات خادم ويب العلامات الذكية
خيارات معاينة HTML
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports առցանց օգնություն
Smart Tag & HTML Preview էջանշանը (Options երկխոսության տուփ)
Այս բաժնում:
Smart Tag Վեբսերվերի Ընտրանքներ
HTML Preview Ընտրանքներ
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Online Yardım Hesabatlar
Smart Tag & HTML Preview nişanı (Options informasiya qutusu)
Bu bölmədə:
Smart Tag Web Server Options
HTML Preview Options
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Txostenak Online Laguntza
Smart Tag & HTML Preview fitxa (Aukerak elkarrizketa-koadroa)
Atal honetan:
Smart Tag Web Server Aukerak
HTML Aurrebisten aukerak
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Смарт-тэг & HTML Preview ўкладка (дыялогавае акно Options)
У гэтым раздзеле:
Параметры вэб-сервер Smart Tag
HTML Прагляд опцый
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
স্মার্ট ট্যাগ & এইচটিএমএল প্রি ট্যাব (বিকল্প ডায়লগ বক্স)
এই গ্রুপ এ:
স্মার্ট ট্যাগ ওয়েব সার্ভার বিকল্প
এইচটিএমএল প্রি বিকল্প
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Smart Tag & HTML Pregled karticu (dijalogu Opcije)
U ovom dijelu:
Smart Tag Web Server Mogućnosti
HTML Preview Mogućnosti
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Help
Смарт Tag & HTML раздела Preview (диалогов прозорец Опции)
В този раздел:
Смарт Tag Опции уеб сървър
HTML опции за визуализация
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Ajuda en línia
Etiqueta intel·ligent i Vista prèvia HTML pestanya (quadre de diàleg Opcions)
En aquesta secció:
Opcions d’etiquetes intel·ligents de servidor web
Opcions de vista d’HTML
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Nagtaho Online Tabang
Smart Tag & HTML Preview tab (Opsyon dayalogo kahon)
Sa niini nga seksyon:
Smart Tag Opsyon Web Server
HTML Preview Options
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Malipoti Online Help
Anzeru Tag & HTML lounikira tsamba (Mungasankhe kukambirana bokosi)
Mu gawo ili:
Anzeru Tag Mungasankhe Web Server
HTML lounikira Mungasankhe
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports联机帮助
智能标记和HTML预览选项卡(选项对话框)
在这个部分:
智能标记Web服务器选项
HTML预览选项
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports聯機幫助
智能標記和HTML預覽選項卡(選項對話框)
在這個部分:
智能標記Web服務器選項
HTML預覽選項
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Rivista Help Online
Smart Tag & Insignia Preview HTML (dialogue scatula Ozzione)
In sta rùbbrica:
Ozzione Smart Tag Web Server
Ozzione Preview HTML
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online pomoć
Smart Tag & HTML tab Pregled (dijaloški okvir Mogućnosti)
U ovom odjeljku:
Smart Tag Opcije Web Server
HTML opcije pregleda
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hjælp
Smart Tag & HTML Eksempel fane (dialogboksen Indstillinger)
I dette afsnit:
Smart Tag Web Server Indstillinger
HTML forhåndsvisning
————————————————– ——————————

Fonts tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Fonts tab (Options dialog box)
Use the Fonts tab to change the fonts for any field in your report.
Fields
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the fields in your report.
Summary Fields
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the summary fields in your report.
Group Name Fields
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the group name fields in your report.
Text Objects
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the text objects in your report.
Field Titles
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the field titles in your report.
Charts
When you click this button, the Font dialog box appears. You can then set the font for all the charts in your report.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab fonts (Għażliet dialog box)
Uża l-tab Fonts biex jibdlu l-fonts għal kwalunkwe qasam fir-rapport tiegħek.
oqsma
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-tipa għall-oqsma kollha fir-rapport tiegħek.
Oqsma Sommarju
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-tipa għall-oqsma kollha fil-qosor fir-rapport tiegħek.
Grupp Isem Oqsma
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-tipa għall-oqsma kollha isem tal-grupp fir-rapport tiegħek.
oġġetti test
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-tipa għall-oġġetti kollha test fir-rapport tiegħek.
Titoli qasam
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-tipa għal kulħadd l-titli fuq il-post fir-rapport tiegħek.
mapep nawtiċi
Meta tikklikkja din il-buttuna, il-kaxxa dialog Font jidher. Tista ‘mbagħad stabbiliti l-font għat-ċarts kollha fir-rapport tiegħek.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
blad fonts (Options dialoog)
Gebruik die blad Fonts om die skrif vir enige gebied in jou verslag te verander.
Velde
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir al die velde in jou verslag.
opsomming Fields
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir alle opsomming velde in jou verslag die.
Groep Naam Fields
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir alle groep naamvelde in jou verslag die.
teks voorwerpe
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir al die teks voorwerpe in jou verslag.
Titels veld
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir al die veld titels in jou verslag.
kaarte
As jy kliek op die knoppie, die Font dialoog verskyn. Jy kan dan stel die skrif vir al die kaarte in jou verslag.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
tab Fonts (Options dialog box)
Përdorni butonin Fonts për të ndryshuar fonts për çdo fushë në raportin tuaj.
Fields
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha fushat në raportin tuaj.
Fushat përmbledhëse
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha fushat e përmbledhëse në raportin tuaj.
Group Emri Fields
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha fushat e emrit të grupit në raportin tuaj.
Objektet tekst
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha objektet e tekstit në raportin tuaj.
Titujt në terren
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha titujt në terren në raportin tuaj.
Diagramet
Kur ju klikoni këtë buton, kuti Font dialog shfaqet. Ju pastaj mund të vendosni font për të gjitha Listat në raportin tuaj.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ቅርጸ ቁምፊዎች ትር (አማራጮች መገናኛ ሳጥን)
የእርስዎ ሪፖርት ውስጥ በማንኛውም መስክ ቅርጸ ቁምፊዎች ለመለወጥ ቅርጸ ትር ይጠቀሙ.
መስኮች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ሁሉ መስኮች ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
ማጠቃለያ መስኮች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ሁሉ የማጠቃለያ መስኮች ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
የቡድን ስም መስኮች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ሁሉ የቡድን ስም መስኮች ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
የጽሑፍ ነገሮች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ላይ ሁሉንም ጽሁፍ ነገሮችን ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
የመስክ ርዕሶች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ሁሉ በመስክ ርዕሶች ለ ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
ሠንጠረዦች
ይህን አዝራር ጠቅ ጊዜ, የፊደል መገናኛ ሳጥን ይመስላል. ከዛ በኋላ ሪፖርት ሁሉ ገበታዎች ቅርጸ ማዘጋጀት ይችላሉ.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
الخطوط التبويب (مربع الحوار خيارات)
استخدام علامة التبويب خطوط لتغيير الخطوط لأي حقل في التقرير الخاص بك.
مجالات
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لكافة الحقول في التقرير الخاص بك.
الحقول موجز
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لكافة الحقول ملخص في التقرير الخاص بك.
الحقول اسم المجموعة
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لكافة الحقول اسم المجموعة في التقرير الخاص بك.
كائنات النص
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لكافة الكائنات النص في التقرير الخاص بك.
العناوين الميدان
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لجميع العناوين الحقل في التقرير الخاص بك.
الرسوم البيانية
عند النقر على هذا الزر، يظهر مربع حوار الخط. يمكنك ثم تعيين الخط لكافة المخططات في التقرير الخاص بك.
————————————————– ——————————

Fields tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Fields tab (Options dialog box)
Use the Fields tab to set the default format for string, number, currency, date, time, date/time, and Boolean fields. The program will use the default formats for all field objects that have not been custom formatted.
String
Click this button to set default formatting properties for string field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor.
Number
Click this button to set default formatting properties for number field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Number tab is also present in the Format Editor.
Currency
Click this button to set default formatting properties for currency field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Number tab is also present in the Format Editor.
Date
Click this button to set default formatting properties for date field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Date/Time tab is also present in the Format Editor.
Time
Click this button to set default formatting properties for time field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Date/Time tab is also present in the Format Editor.
Date and Time
Click this button to set default formatting properties for Date and Time field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Date and Time tab is also present in the Format Editor.
Boolean
Click this button to set default formatting properties for Boolean field objects. When you click this button, the program takes you to the Common tab of the Format Editor. A Boolean tab is also present in the Format Editor.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab Oqsma (Għażliet dialog box)
Uża l-tab Oqsma li tistabbilixxi l-format default għall spag, numru, munita, data, ħin, id-data / ħin, u l-oqsma Boolean. Il-programm se jużaw il-formati default għall-oġġetti kollha fuq il-post li ma ġewx dwana formattjati.
string
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti fuq il-post sekwenza. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format.
numru
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti fuq il-post numru. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A tab Numru hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
munita
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti fuq il-post munita. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A tab Numru hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
data
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti fuq il-post id-data. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A Data / Ħin tab hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
ħin
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti qasam ħin. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A Data / Ħin tab hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
Data u Ħin
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar default għall Data u post Ħin oġġetti. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A Data u Ħin tab hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
Boolean
Ikklikkja din il-buttuna biex jistabbilixxu proprjetajiet ifformattjar awtomatiċi għall-oġġetti fuq il-post Boolean. Meta tikklikkja din il-buttuna, il-programm tieħdok għall-tab Komuni tas-Editur Format. A tab Boolean hija wkoll preżenti fil-Editur Format.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
blad velde (Options dialoog)
Gebruik die blad Fields om die verstek formaat vir string, getal, geldeenheid, datum, tyd, datum / tyd, en Boole velde. Die program sal die verstek formaat gebruik vir alle veld voorwerpe wat nie persoonlike het geformateer.
string
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te string veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur.
nommer
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te nommer veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad nommer is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
geldeenheid
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te geldeenheid veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad nommer is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
datum
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te datum veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad Datum / Tyd is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
tyd
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te keer veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad Datum / Tyd is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
Datum en Tyd
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te Datum en Tyd veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad Datum en Tyd is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
Boole
Kliek hierdie knoppie na standaard uitleg eiendom te Boole veld voorwerpe te stel. As jy kliek op die knoppie, die program neem jou na die Algemene blad van die formaat Redakteur. A blad Boole is ook teenwoordig in die formaat Redakteur.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
tab Fields (Options dialog box)
Përdorni butonin Fushat për të vendosur formatin e parazgjedhur për varg, numrin, monedhën, data, koha, datë / kohë, dhe fushat Boolean. Programi do të përdorë formatet e parazgjedhur për të gjitha objektet në terren që nuk janë porosi të formatuar.
varg
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet në terren string. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format.
numër
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet numër në terren. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. Një tab Numri është i pranishëm edhe në Editor Format.
monedhë
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet në terren monedhës. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. Një tab Numri është i pranishëm edhe në Editor Format.
data
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet date fushë. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. A Data tab / Koha është e pranishme edhe në Editor Format.
kohë
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet në terren kohë. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. A Data tab / Koha është e pranishme edhe në Editor Format.
Data dhe ora
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për Data dhe Koha fushë objekteve. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. A Data dhe koha tab është e pranishme edhe në Editor Format.
Boolean
Klikoni këtë buton për të vendosur pronat e paracaktuara formatimit për objektet Boolean në terren. Kur ju klikoni këtë buton, programi ju merr në skedën e Përbashkët e Editor Format. Një tab Boolean është i pranishëm edhe në Editor Format.
————————————————– ——————————

Reporting tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Reporting tab (Options dialog box)
The reporting options on this tab let you choose global settings for how data is read and saved for all reports.
Update Enterprise Report Properties on Save
If you have reports that are published to a BusinessObjects Enterprise system, select this check box to ensure report properties, such as parameters, are updated in BusinessObjects Enterprise after you’ve changed and saved them in your report in Crystal Reports. This option is selected by default.
Note: If you choose to republish your modified report (that is, if you choose to save your report back to BusinessObjects Enterprise by using the Save As option in Crystal Reports), the original report and its properties are overwritten. In this case, the “”Update Enterprise Report Properties on Save”” option does not apply.
Update Connected Repository Objects on Open
Select this check box to update repository objects used in your report with the latest version from the repository when opening a report in the designer.
Convert Database NULL Values to Default
Select this check box to have the program convert null values from the database to a 0 (for numeric fields) or a blank (for non-numeric fields). This option is not selected by default. See also the Report Options dialog box.
Note: This option affects only null values found in the database used for a report.
Convert Other NULL Values to Default
Select this check box to have the program convert non-database null values in the report to a 0 (for numeric fields) or a blank (for non-numeric fields). This option is not selected by default. See also the Report Options dialog box.
Note: This option affects only non-database null values in the report.
Always Sort Locally
Select this check box to ensure your records are sorted locally even if they were pre-sorted when retrieved from your data source.
Save Data With Report
When you select this check box, the program automatically saves database data with your report. Otherwise, the program saves the report itself, but it will need to retrieve the report data once again when you run the report. This option is selected by default. See also the Report Options dialog box.
Discard Saved Data on Open
Select this check box to discard saved data when opening reports. When you open a report, this function removes that report’s current set of data from the database, so that you can enter new data while retaining the report’s format and settings. This option is not selected by default.
Re-import Subreport on Open
Select this check box to re-import all subreports along with any changes that you have made to them each time the subreports open. This option is not selected by default; if you select it, the Re-import When Opening option is selected on the Subreport tab (Format Editor dialog box).
Note: For this option to work correctly, subreports must still be located where your first inserted them in your reports.
Suppress Printing if No Records Selected
Use this check box to ensure reports cannot be printed if the database does not return any records. This option is not selected by default. See also the Report Options dialog box.
Show All Headers on Drill Down
Use this check box if you would like report drill-down views to include headers for all sections above the drill-down records. This option is not selected by default. See also the Report Options dialog box.
Autosave Reports After … Minutes
Use this check box if you want reports to be saved automatically as you work on them. Use the Minutes box to specify the interval before and between autosaves. This option is not selected by default.
Note: The report is autosaved with the name <FileName>.AutoSave.rpt. When you manually save the report, or close Crystal Reports, the autosave file is deleted.
Display Alerts on Refresh
Select this check box if you want to see relevant Report Alerts when you refresh your report. This option is selected by default.
Save Preview Picture
Use this check box to globally set the Save Preview Picture option found in the Document Properties dialog box.
Note:
Because the Save Preview Picture option is not selected by default in the Document Properties box, selecting this check box ensures each report you create, preview, and save is saved with a preview picture (or thumbnail image).
Preview Pictures are saved with the current data in your report. Ensure you do not have sensitive data in the Preview Picture you save.
Retain Original Image Color Depth
If you want images in your report to keep their original color depth when they are viewed, select this option. Otherwise, all images are converted to 8 bits per pixel before being displayed. The advantage of selecting this option is that it lets Crystal Reports render images as exact copies of the originals. Crystal Reports, however, will then store more information about the images, which may lead to larger files and slower response time in loading reports.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
tab Rapportar (Għażliet dialog box)
L-għażliet ta ‘rappurtar dwar din tab let inti tagħżel settings globali għal kif id-data tinqara u salvati għal rapporti kollha.
Aġġornament Intrapriża Rapport Proprjetajiet fuq Save
Jekk għandek rapporti li huma ppubblikati għal sistema BusinessObjects Intrapriża, tagħżel din il-kaxxa kontroll biex jiżgura proprjetajiet rapport, bħal parametri, jkunu aġġornati BusinessObjects Intrapriża wara li tkun ħadthom inbidlet u salvati fil-rapport tiegħek fir-Rapporti Crystal. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Nota: Jekk inti tagħżel li jerġgħu rapport modifikata tiegħek (jiġifieri, jekk inti tagħżel li tiffranka rapport tiegħek lura lill BusinessObjects Intrapriża billi tuża l-għażla Save As fir-Rapporti Crystal), ir-rapport oriġinali u l-proprjetajiet tiegħu huma jinkiteb fuqhom. F’dan il-każ, il- “”Rapport ta ‘Aġġornament Intrapriża Properties fuq Save”” għażla ma japplikax.
Aġġornament Konnessi Oġġetti maħżen fuq Miftuħ
Agħżel din il-kaxxa verifika li taġġorna oġġetti repożitorji użati fir-rapport tiegħek bl-aħħar verżjoni mill-repożitorju meta jiftħu rapport fil-disinjatur.
Ikkonverti Database valuri null li default
Agħżel din il-kaxxa verifika li jkollhom l-programm jikkonvertu valuri null mid-database għal 0 (għall-oqsma numeriċi) jew vojt (għall-oqsma li mhumiex numeriċi). Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Nota: Din l-għażla taffettwa biss il-valuri null misjuba fid-database użata għal rapport.
Ikkonverti Valuri oħra NULL li default
Agħżel din il-kaxxa verifika li jkollhom l-programm tikkonverti valuri null mhux database fir-rapport ma ‘xi 0 (għall-oqsma numeriċi) jew vojt (għall-oqsma li mhumiex numeriċi). Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Nota: Din l-għażla jaffettwa valuri null mhux database biss fir-rapport.
Dejjem Sort Lokalment
Agħżel din il-kaxxa verifika biex jiġi żgurat rekords tiegħek huma mqassmin lokalment anke jekk kienu qabel magħżula meta miksuba minn sors tad-data tiegħek.
Ħlief Dejta Rapport Bil
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm awtomatikament jiffranka data f’database mar-rapport tiegħek. Inkella, il-programm jiffranka r-rapport innifsu, iżda se jeħtieġu li jieħdu d-data tar-rapport darb’oħra meta inti tmexxi r-rapport. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Jarmi Data Ssejvjata fuq Miftuħ
Agħżel din il-kaxxa verifika li jarmi d-data ffrankati meta r-rapporti ftuħ. Meta inti tiftaħ rapport, din il-funzjoni tneħħi sett attwali li r-rapport ta ‘data mid-database, sabiex inti tista’ tidħol data ġdida filwaqt li jżomm format tar-rapport u settings. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default.
Re-importazzjoni subreport fuq Miftuħ
Agħżel din il-kaxxa verifika li jerġa ‘importazzjoni subreports kollha flimkien ma’ kull tibdil li tkun għamilt lilhom kull darba li l-subreports miftuħa. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default; jekk inti tagħżel dan, il Re-importazzjoni Meta l-għażla tal-ftuħ hija magħżula fuq il-tab subreport (dialog box Editur Format).
Nota: Għal din l-għażla biex jaħdmu b’mod korrett, subreports għad irid jiġi lokat fejn l-ewwel tiddaħħal tiegħek lilhom fir-rapporti tiegħek.
Jissopprimi Stampar jekk ebda rekords Magħżula
Uża din il-kaxxa verifika biex jiġi żgurat ir-rapporti ma tista ‘tiġi stampata jekk id-database ma jerġax lura xi records. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Uri Headers kollha dwar Drill Down
Uża din il-kaxxa verifika jekk inti tixtieq rapport ‘drill isfel opinjonijiet biex jinkludu headers għall-sezzjonijiet kollha ta’ hawn fuq ir-reġistri drill isfel. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Rapporti autosave Wara … Minuti
Uża din il-kaxxa verifika jekk inti tixtieq rapporti li jiġu ffrankati awtomatikament kif inti taħdem fuqhom. Uża l-Minuti kaxxa biex tispeċifika l-intervall qabel u bejn autosaves. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default.
Nota: Ir-rapport huwa autosaved bl-isem <file> .AutoSave.rpt. Meta inti manwalment tiffranka r-rapport, Rapporti Crystal jew qrib, il-fajl autosave huwa mħassar.
Allerti display fl Riffriskar
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk inti tixtieq li tara Allerti Rapport rilevanti meta inti jġedded ir-rapport tiegħek. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Ħlief Preview Stampa
Uża din il-kaxxa verifika li globalment jistabbilixxu l-għażla Save Preview Stampa misjuba fil-kaxxa dialog Dokument Properties.
Nota:
Minħabba li l-għażla Save Preview Stampa mhijiex magħżula mill default fil-kaxxa Dokument Properties, tagħżel din il-kaxxa verifika jiżgura kull rapport li inti toħloq, preview, u ħlief jiġi ffrankat bi stampa preview (jew immaġni Thumbnail).
Preview Pictures huma salvati mad-data kurrenti fir-rapport tiegħek. Jiżgura li inti ma għandekx data sensittiva fil-Preview Stampa tfaddal.
Żomm Oriġinali Image Kulur fond
Jekk inti tixtieq stampi fir-rapport tiegħek li żżomm fond tagħhom kulur oriġinali meta jkunu meqjusa, din l-għażla. Inkella, l-immaġini kollha huma maqluba sa 8 bits għal kull pixel qabel qed jintwerew. Il-vantaġġ ta ‘għażla din l-għażla hija li tikri Rapporti Crystal tirrendi immaġini bħala kopji eżatti ta’ l-oriġinali. Rapporti Crystal, madankollu, imbagħad ser taħżen aktar informazzjoni dwar l-immaġini, li jistgħu jwasslu għal fajls akbar u ħin ta ‘reazzjoni bil-mod fir-rapporti ta’ tagħbija.
————————————————– ——————————

Formula Editor tab (Options dialog box)

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Formula Editor tab (Options dialog box)
The Formula Editor tab allows you to customize formatting options for the text you create in the Formula Editor or the SQL Expression Editor.
Font
Use the Font list to select from font options for text created in the Editor. Changes to the font affect all text that you enter in the Editor.
Font size
Use the Font size list to select a font size for text created in the Editor. Changes to font size affect all text that you enter in the Editor.
Tab size
Use the Tab size box to enter the number of spaces that the program will use to indicate a <tab> in the text.
Element
The Element list contains four kinds of elements that you can use in the editor. By selecting the Comment or Keyword elements, you can change either the foreground or the background colors. You can change the foreground or background colors of the Text and Text Selection elements only if you clear the “”Use Windows system color”” option first.
Foreground
Use the Foreground palette to change the text color of an Editor element. Click More to open the Color dialog box for a greater selection of foreground colors.
Note: The Foreground list becomes active for Text and Text Selection elements when the “”Use Windows system color”” check box is not selected.
Background
Use the Background palette to change the background color of an Editor element. Click More to open the Color dialog box for a greater selection of background colors.
Note: The Background list becomes active for Text and Text Selection elements when the “”Use Windows system color”” check box is not selected.
Use Windows system color
Clear the Use Windows system color check box to activate the Foreground and Background lists for the Text and Text Selection elements.
Default Formula Language
Use this list to choose the formula language you want the program to use. You can choose between Crystal Syntax and Basic Syntax. Crystal Syntax is selected by default.
For more information about syntax, see Crystal and Basic syntax.
Null Treatment
Use this list to choose how you want the program to treat Null values. You can choose between Exceptions For Nulls and Default Values For Nulls. Exceptions For Nulls is selected by default.
If you choose Exceptions For Nulls, the program treats a null value as an exception and halts formula evaluation when it encounters such a value.
If you choose Default Values For Nulls, the value that the program assigns varies depending on the data type that you are using in your formula. (These default values are the same values that are used for uninitialized variables.)
Data type Default value
Number 0
Currency $0
Boolean False
Date NullDate
Time NullTime
DateTime (NullDate, NullTime)
String “”””
Array 0-length array
Range Upper and lower bounds are both default values, and both are included

UFL Support
Use this list to choose which User Function Libraries (UFLs) you want the program to show in the Formula Editor dialog box . You can choose between C/COM UFLs Only, Java UFLs Only, and No UFLs. C/COM UFLs is selected by default.
Sample
The Sample box shows an example of how the Font, Font Size, Foreground Color, and Background Color changes you made will appear on the Editor.
Reset All
Click Reset All to return all formatting changes you have made on the Formula Editor tab back to the original default settings.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Formula Editur tab (Għażliet dialog box)
It-tab Editur Formula tippermetti li inti customize għażliet ifformattjar għat-test inti toħloq fil-Editur Formula jew il Editur SQL Espressjoni.
font
Uża l-lista Font sabiex jintgħażlu minn għażliet font għat-test maħluqa fil-Editur. Bidliet għall-tipa jaffettwaw it-test li inti tidħol fil-Editur.
daqs tat-tipa
Uża l-lista Daqs tat-tipa biex tagħżel id-daqs tat-tipa għall-test maħluqa fil-Editur. Bidliet għall-daqs tat-tipa jaffettwaw it-test li inti tidħol fil-Editur.
daqs tab
Uża l-kaxxa daqs Tab biex jidħlu n-numru ta ‘spazji li l-programm se tuża biex jindika <tab> fit-test.
element
Il-lista Element fiha erba ‘tipi ta’ elementi li tista ‘tuża fil-editur. Billi tagħżel il Kumment jew elementi Keyword, tista ‘tbiddel jew t-tagħrif miksub jew l-kuluri fl-isfond. Tista ‘tbiddel l-Tagħrif Eżistenti jew Miksub kuluri tat-test u Għażla Test elementi biss jekk inti ċar il-“”Użu Windows kulur sistema”” għażla ewwel.
tagħrif miksub
Uża l-palette Tagħrif Miksub li jibdlu l-kulur test ta ‘element Editur. Ikklikkja Aktar biex tiftaħ il-kaxxa dialog Kulur għal għażla akbar ta ‘kuluri tagħrif miksub.
Nota: Il-lista Tagħrif Miksub ssir attiva għall-elementi Test u Test Għażla meta l- “”Użu Windows kulur sistema”” kaxxa verifika ma tkunx magħżula.
Sfond
Uża l-palette Sfond li jibdlu l-kulur fl-isfond ta ‘element Editur. Ikklikkja Aktar biex tiftaħ il-kaxxa dialog Kulur għal għażla akbar ta ‘kuluri fl-isfond.
Nota: Il-lista Sfond ssir attiva għall-elementi Test u Test Għażla meta l- “”Użu Windows kulur sistema”” kaxxa verifika ma tkunx magħżula.
Jużaw il-Windows kulur sistema
Ċar il-kaxxa kontroll kulur sistema Użu Windows biex jattiva l-anteċedenti u listi għat-test u Għażla Test elementi.
Default Formula Lingwa
Uża din il-lista biex jagħżlu l-lingwa formola trid li l-programm għall-użu. Tista ‘tagħżel bejn Crystal Sintassi u Bażiku Sintassi. Crystal Sintassi hija magħżula mill-kontumaċja.
Għal aktar informazzjoni dwar sintassi, ara Crystal u sintassi Bażiku.
Trattament null
Uża din il-lista biex jagħżlu kif inti tixtieq l-programm għall-kura valuri null. Tista ‘tagħżel bejn Eċċezzjonijiet Għall Nulls u valuri awtomatiċi għall Nulls. Eċċezzjonijiet Għall Nulls hija magħżula mill-kontumaċja.
Jekk inti tagħżel Eċċezzjonijiet Għall Nulls, il-programm tittratta valur null bħala eċċezzjoni u waqfiet evalwazzjoni formola meta jiltaqa tali valur.
Jekk inti tagħżel valuri awtomatiċi għall Nulls, il-valur li l-programm tassenja ivarja skond it-tip tad-data li tkun qed tuża fil-formula tiegħek. (Dawn il-valuri kontumaċja huma l-istess valuri li huma wżati għall-varjabbli uninitialized.)
valur default tip ta ‘dejta
numru 0
Munita $ 0
Boolean Falz
data NullDate
ħin NullTime
DateTime (NullDate, NullTime)
String “”””
Array 0-tul firxa
Medda ta ‘Fuq u limiti baxxi huma t-tnejn valuri awtomatiċi, u t-tnejn huma inklużi

Advanced Options

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Advanced Options
Use Indexes or Server for Speed
Select this check box to use the available indexes/servers to speed the record selection process. If this check box is cleared, the record section process may be much slower. This option is selected by default.
Note: If an index has a name that is different from the database it indexes, you need to identify the index for the program. You do this using the Link Options dialog box, which you can access via the Links tab (Database Expert) .
Perform Grouping on Server
Select this check box to have the program perform grouping on the server (server-side processing). Server-side processing allows you to set up a report that performs the majority of its processing on the server and pushes only relevant details to your computer. Server-side processing provides you with a number of benefits:
Less time connected to the server.
Less memory needed to process the report on your computer.
Lower transfer time from the server to the client.
Server-side processing works only for reports based on SQL data sources (you cannot, for example, use server-side processing for a report based on a query, since a query is not an SQL data source).
This option is not selected by default. See also the Report Options dialog box.
For more information, see Server-side processing.
Database Server is Case-Insensitive
Select this check box if you want to search for strings in your SQL data without checking the case. For example, if your report contains SQL data and the data is of mixed case (red, RED, Red), a case-sensitive search for “”red”” returns only “”red.”” If you select this check box, the same query will return red, RED, and Red when using red as a record selection value. This option is selected by default. See also the Report Options dialog box.
Select Distinct Data for Browsing
When Select Distinct Data for Browsing is selected, you can see the first 500 distinct (unique) records when you browse the contents of a database field.
When Select Distinct Data for Browsing is not selected, browsing returns the unique values in the first 500 records.
Note: Note that since most SQL servers do not support selecting distinct records for long data types such as memo and blob fields, selecting and browsing distinct records are not supported for such fields.
See also the Report Options dialog box.
Perform Query Asynchronously
Retrieving data from the database server can be divided into two parts: executing the SQL statement and fetching the rowset from the database server. Selecting this option allows Crystal Reports to execute the SQL statement asynchronously, which means that instead of waiting for the SQL statement to finish executing, the program checks intermittently to see if the user wants to cancel the process. See also the Report Options dialog box.
Verify On First Refresh
When this check box is selected, the report refreshes with the current version of the active database (unless it is a stored procedure) and resets its record buffers to the current record size the first time you refresh it per session. This option is selected by default.
For more information, see Using the Verify Database process.
Verify Stored Procedures On First Refresh
When this check box is selected, the report refreshes with the current version of the stored procedure and resets its record buffers to the current record size the first time you refresh it per session. This option is not selected by default.
Verify When Database Driver Upgraded
When this check box is selected, the report refreshes with the current version of the active database and resets its record buffers to the current record size when the database driver is changed. This option is selected by default.
Automatic Smart Linking
Use this check box if you want the program to automatically link your tables when you are using the Links tab (Database Expert) . This option is selected by default.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Għażliet Avvanzata
Użu Indexes jew Server for Speed
Agħżel din il-kaxxa verifika li tuża l-indiċijiet disponibbli / servers li jitħaffef il-proċess ta ‘għażla rekord. Jekk din il-kaxxa verifika huwa mnaddaf, il-proċess taqsima rekord jista ‘jkun ħafna aktar kajman. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Nota: Jekk indiċi għandha isem li huwa differenti mill-IT database ta indiċijiet, inti għandek bżonn biex tidentifika l-indiċi għall-programm. Inti tagħmel dan billi tuża l-kaxxa dialog Link Għażliet, li jista ‘jkollok aċċess permezz tal-links tab (Database ta’ Esperti).
Wettaq Raggruppament fuq Server
Agħżel din il-kaxxa verifika li jkollhom l-programm twettaq grupp fuq is-server (ipproċessar server-side). ipproċessar server-side jippermettilek li twaqqaf rapport li jwettaq l-maġġoranza tal-ipproċessar tagħha fuq is-server u timbotta biss dettalji relevanti għall-kompjuter tiegħek. ipproċessar server-side tagħtik numru ta ‘benefiċċji:
Inqas ħin konness mas-server.
memorja inqas meħtieġa biex jipproċessaw ir-rapport fuq il-kompjuter tiegħek.
ħin tat-trasferiment Lower mis-server għall-klijent.
ipproċessar server-side jaħdem biss għal rapporti bbażati fuq sorsi ta ‘SQL data (inti ma tistax, per eżempju, jużaw l-ipproċessar server-side għal rapport ibbażat fuq query, peress mistoqsija mhix sors ta’ data SQL).
Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Għal aktar informazzjoni, ara l-ipproċessar tal-ġenb Server.
Server Database is-sentenzi insensittiv
Agħżel din il-kaxxa verifika jekk inti tixtieq li tfittex għal kordi fid-data SQL tiegħek mingħajr iċċekkjar il-każ. Per eżempju, jekk ir-rapport tiegħek fih data SQL u d-data hija ta ‘każ mħallta (aħmar, aħmar, aħmar), tfittxija każ sensittivi għall- “”aħmar”” prospetti biss “”aħmar.”” Jekk inti tagħżel din il-kaxxa verifika, l-istess mistoqsija se terġa ‘lura aħmar, aħmar, u Red meta jużaw aħmar bħala valur selezzjoni rekord. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Agħżel data għaliha għall Browsing
Meta data għaliha Agħżel għall Browsing hija magħżula, tista ‘tara l-ewwel 500 distinti rekords (uniku) meta inti jibbrawżjaw il-kontenut ta’ kamp database.
Meta data għaliha Agħżel għall Browsing ma tkunx magħżula, browsing jirritorna l-valuri uniċi fl-ewwel 500 rekords.
Innota: Innota li peress li ħafna servers SQL ma jsostnux għażla rekords distinti għal tipi twal ta ‘dejta bħal xi kampi memo u blob, l-għażla u browsing reġistri distinti mhumiex appoġġjati għal tali oqsma.
Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Wettaq Mistoqsija asynchronously
data irkupru mid-server database tista ‘tiġi maqsuma f’żewġ partijiet: eżekuzzjoni tal-prospett SQL u jġibu l rowset mis-server database. Għażla din l-għażla tippermetti Crystal Rapporti li teżegwixxi l-istqarrija SQL asynchronously, li jfisser li minflok ta ‘stennija għad-dikjarazzjoni SQL biex jintemm esekuzzjoni, il-kontrolli tal-programm intermittenti biex tara jekk l-utent irid li tikkanċella l-proċess. Ara wkoll il-dialog box Rapport Għażliet.
Ivverifika Fuq Ewwel Riffriskar
Meta din il-kaxxa verifika hija magħżula, ir-rapport refreshes mal-verżjoni kurrenti tad-database attiva (sakemm ma tkunx maħżuna proċedura) u jreġġa buffers rekord tagħha mad-daqs rekord attwali l-ewwel darba li inti jġedded dan kull sessjoni. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Għal aktar informazzjoni, ara Meta tuża l Ivverifika proċess Database.
Ivverifika Proċeduri maħżuna fuq l-ewwel Riffriskar
Meta din il-kaxxa verifika hija magħżula, ir-rapport refreshes mal-verżjoni kurrenti tal-proċedura maħżuna u jreġġa buffers rekord tagħha mad-daqs rekord attwali l-ewwel darba li inti jġedded dan kull sessjoni. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default.
Ivverifika Meta Database Sewwieq upgrejdjati
Meta din il-kaxxa verifika hija magħżula, ir-rapport refreshes mal-verżjoni kurrenti tad-database attiva u jreġġa buffers rekord tagħha għall-qies rekord attwali meta s-sewwieq database inbidlet. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Awtomatika Smart Linking
Uża din il-kaxxa verifika jekk trid li l-programm li awtomatikament link tabelli tiegħek meta inti qed tuża l-tab Links (Database ta ‘Esperti). Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
————————————————– ——————————

Data Explorer

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
Crystal Reports Online Help
Data Explorer
Tables
When you select this check box, the program allows reporting on database tables in your SQL/ODBC data sources. This option is selected by default.
Views
When you select this check box, the program allows reporting on virtual tables in your SQL/ODBC data sources. This option is selected by default.
System Tables
When you select this check box, the program allows reporting on system tables. These tables are typically used by the system administrator only but are available for use if you have the appropriate permissions. This option is not selected by default.
Synonyms
When you select this check box, the program allows reporting on virtual tables that are available on some hosts. This option is not selected by default.
Stored Procedures
When you select this check box, the program will allow reporting on the result sets from stored procedures if you are using SQL systems that support stored procedures. This option is selected by default.
Table name LIKE
This box allows you to enter the SQL LIKE function to specify the kinds of table names you want to appear in the Database Expert. You can use the underscore character (_) and the percent sign character (%) as wildcards with this function. The underscore character specifies any single character, and while the percent sign signifies any character string. For example, DAV_ matches DAVE only, while DAV% matches both DAVE and DAVID. Table name Like C% would display only those tables that have a table name beginning with the letter C.
Owner LIKE
This box works exactly like the Table name Like box except that the LIKE function here is used to select the Owner (or Creator or Alias) of the table, not the table name itself. For example, Owner Like C% would display only those tables that have an owner beginning with the letter C.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rapporti Crystal Online Għajnuna
Dejta Explorer
tabelli
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm jippermetti rappurtar dwar tabelli database fis-sorsi tad-data tiegħek SQL / ODBC. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Views
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm jippermetti rappurtar dwar it-tabelli virtwali fis-sorsi tad-data tiegħek SQL / ODBC. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Tabelli tas-Sistema
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm jippermetti rappurtar dwar it-tabelli tas-sistema. Dawn it-tabelli huma tipikament użati mill-amministratur tas-sistema unika, imma huma disponibbli għall-użu jekk inti għandek l-permessi xierqa. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default.
sinonimi
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm jippermetti rappurtar dwar it-tabelli virtwali li huma disponibbli fuq xi ospiti. Din l-għażla ma tkunx magħżula minn default.
Proċeduri maħżuna
Meta inti tagħżel din il-kaxxa verifika, il-programm se jippermetti rappurtar dwar il-settijiet riżultat mill-proċeduri maħżuna jekk inti qed tuża sistemi SQL li l-appoġġ maħżuna proċeduri. Din l-għażla hija magħżula mill-kontumaċja.
Isem Tabella SIMILI
Din il-kaxxa tippermetti li inti tidħol fil-funzjoni SQL SIMILI li jiġu speċifikati t-tipi ta ‘ismijiet tal-mejda inti tixtieq li jidhru fil-Espert Database. Tista ‘tuża l-karattru jenfasizzaw (_) u l-karattru sinjal fil-mija (%) bħala wildcards ma din il-funzjoni. Il-karattru enfasizzati jispeċifika kwalunkwe karattru wieħed, u filwaqt li s-sinjal fil-mija ifisser kwalunkwe sekwenza ta ‘karattri. Per eżempju, DAV_ logħbiet DAVE biss, filwaqt li DAV% logħbiet kemm DAVE u DAVID. Isem Tabella Bħal C% se display biss dawk it-tabelli li għandhom isem tabella li jibda bl-ittra C.
sid SIMILI
Din il-kaxxa jaħdem eżattament bħall-isem Tabella Bħal kaxxa ħlief li l-funzjoni SIMILI hawn huwa użat biex jagħżlu l-Sid (jew Ħallieq jew Alias) tat-tabella, mhux l-isem tabella innifsu. Per eżempju, Sid Bħal Ċ% se display biss dawk it-tabelli li jkollhom sid jibdew bl-ittra C.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Hulp
data Explorer
tafels
As jy hierdie boks die program toelaat verslagdoening oor databasis tabelle in jou SQL / ODBC data bronne. Hierdie opsie is by verstek gekies.
views
As jy hierdie boks die program toelaat verslagdoening oor virtuele tafels in jou SQL / ODBC data bronne. Hierdie opsie is by verstek gekies.
stelsel Tabelle
As jy hierdie boks die program toelaat verslagdoening oor stelsel tafels. Hierdie tabelle is tipies gebruik word deur net die stelsel administrateur, maar is beskikbaar vir gebruik as jy die nodige regte het. Hierdie opsie is nie by verstek gekies.
sinonieme
As jy hierdie boks die program toelaat verslagdoening oor virtuele tafels wat beskikbaar is op ‘n paar leërskare is. Hierdie opsie is nie by verstek gekies.
stored procedures
As jy hierdie boks sal die program toelaat verslagdoening oor die uitslag stelle van stored procedures as jy met behulp van SQL stelsels wat gestoor prosedures ondersteun. Hierdie opsie is by verstek gekies.
Table n naam soos
Hierdie boks kan jy die SQL SOOS funksie gaan, die soorte tafel name wat jy wil om te verskyn in die databasis Expert spesifiseer. Jy kan die onderstreepkarakter (_) en die persentasie teken karakter (%) as wildcards met hierdie funksie te gebruik. Die onderstreepkarakter spesifiseer ‘n enkele karakter, en terwyl die persentasie teken gee te kenne dat enige karakterstring. Byvoorbeeld, DAV_ wedstryde DAVE net, terwyl DAV% ooreenstem met beide DAVE en David. Table naam soos C% sal slegs diegene tabelle wat ‘n tafel naam vertoon wat begin met die letter C
eienaar SOOS
Hierdie boks werk presies soos die Table naam soos boks, behalwe dat dies meer funksie hier gebruik word om die Eienaar (of Skepper of alias) van die tafel, nie die tafel naam self kies. Byvoorbeeld, sou Eienaar Soos C% slegs diegene tabelle wat ‘n eienaar het begin met die letter C. vertoon
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Crystal Reports Online Ndihmë
Data Explorer
tabelat
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi lejon raportimin mbi tavolina bazës së të dhënave në SQL / ODBC burime tuaj të të dhënave. Ky opsion është zgjedhur nga default.
Views
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi lejon raportimin mbi tavolina virtuale në SQL / ODBC burime tuaj të të dhënave. Ky opsion është zgjedhur nga default.
Tabelat e sistemit
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi lejon raportimin mbi tavolina sistemit. Këto tabela janë përdorur zakonisht nga sistemi vetëm administrator, por janë në dispozicion për përdorim në qoftë se ju keni të drejtat e duhura. Ky opsion nuk është zgjedhur nga default.
sinonime
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi lejon raportimin mbi tavolina virtuale që janë në dispozicion në disa ushtrive. Ky opsion nuk është zgjedhur nga default.
Procedurat e ruajtura
Kur ju zgjidhni këtë kuti kontrolloni, programi do të lejojë raportimin për grupe të rezultojnë nga procedurat e ruajtura në qoftë se jeni duke përdorur sisteme SQL që mbështesin procedurat e ruajtura. Ky opsion është zgjedhur nga default.
Emri Tabela LIKE
Kjo kuti ju lejon për të hyrë në funksion SQL LIKE për të specifikuar llojet e emrave tryezë që dëshironi të shfaqet në Database Ekspert. Ju mund të përdorni karakterin nënvizojnë (_) dhe karakterin për qind e shenjave (%) si wildcards me këtë funksion. Karakteri underscore specifikon ndonjë karakter të vetëm, dhe ndërsa shenjë për qind nënkupton çdo varg karakter. Për shembull, DAV_ ndeshjet Dave vetëm, ndërsa DAV% ndeshjet si Dave dhe David. Emri Tabela Like C% do të shfaq vetëm ato tavolina që kanë një emër tryezë duke filluar me shkronjën C.
Owner LIKE
Kjo kuti punon tamam si emri Tabela Like kuti, përveç se funksioni LIKE këtu është përdorur për të zgjedhur Owner (ose Krijuesin ose Alias) e tabelës, jo vetë emrin tryezë. Për shembull, Owner Like C% do të shfaq vetëm ato tavolina që kanë një pronar që fillojnë me shkronjën C.
————————————————– ——————————