5. But What Is the Purpose of Repetitious Prayers?

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

5. But What Is the Pur­pose of Repe­ti­tious Pray­ers?
We may still won­der why there is so much repe­ti­tion in the ros­ary.
The pur­pose of repeat­ing pray­ers is not repe­ti­tion for its own sake. Rather, the peace­ful rhythm
cre­ated by recit­ing famil­i­ar words from Scrip­ture is meant to slow down our minds and spir­its so that
we can pray­er­fully reflect on dif­fer­ent aspects of Christ’s life.
The Pope notes in his let­ter that this devo­tion is sim­il­ar to the Jesus Pray­er” that people have
recited for cen­tur­ies. In this pray­er, Chris­ti­ans slowly repeat the words Jesus Christ, Son of God, have
mer­cy on us,” often fol­low­ing the rhythm of their breath­ing. The linger­ing pace of this pray­er
whispered over and over again is meant to calm the mind so that we may be more dis­posed to meet
God him­self in pray­er. It helps us fol­low the exhorta­tion of Psalm 46:10: Be still, and know that I am
God.”
The suc­ces­sion of Hail Marys in the ros­ary is meant to achieve the same pur­pose. One Cath­olic
theo­lo­gian explains it like this: Mas­ters in the Buddhist tra­di­tion of med­it­a­tion speak of calm­ing the
mon­key mind.’ This means the set­tling of the super­fi­cial mind which dances and darts from
pre­oc­cu­pa­tion to pre­oc­cu­pa­tion and whose con­cerns tend to dom­in­ate our con­scious­ness: What is
my next appoint­ment? Where do I go next? What did she mean by that?’ In order to open up the
deep­est ground of the soul … the mind must be, at least for a time, quelled. In the ros­ary med­it­a­tion,
15
the man­tra of the repeated Hail Marys quiets the mon­key mind, com­pel­ling it to cede place to deep­er
reaches of the psyche.”6
On another level, the Pope encour­ages us to view the repe­ti­tion of Hail Marys not as a super­fi­cial,
mech­an­ic­al exer­cise, which indeed would be rather bor­ing and empty of life. Instead, the repe­ti­tion of
pray­ers should be under­stood with­in the con­text of a rela­tion­ship of love. For example, I may tell my
wife sev­er­al times a day, I love you.” Some­times I say these words to her as I am going out the door
for work in the morn­ing. Oth­er times I whis­per them just before we fall asleep at night. On spe­cial
occa­sions I may write these words in a card. When we are out for din­ner on a date,” I may look her in
the eyes and say, I love you.” Although she has heard me repeat these same words to her thou­sands
of times, nev­er once has she com­plained, Stop say­ing the same thing over and over again!… I can’t
take all this vain repe­ti­tion!”
In an intim­ate, per­son­al rela­tion­ship such as mar­riage, two people may repeat to each oth­er cer­tain
expres­sions of love, but each time the same words express the heart­felt affec­tion the people have for
one another. Indeed, repe­ti­tion is part of the lan­guage of love.
This is the prop­er con­text for under­stand­ing the repeated pray­ers in the ros­ary. We have an
intim­ate, per­son­al rela­tion­ship with Jesus Christ. In recit­ing the Hail Mary through­out the ros­ary we
par­ti­cip­ate over and over again in the won­der-filled respon­se of Gab­ri­el and Eliza­beth to the mys­tery
of Christ. Bead after bead, we ask Mary to pray for us that we may be drawn closer to her son. And
most of all, pray­er after pray­er, we affec­tion­ately repeat the name of our Beloved in the very center of
each Hail Mary: Blessed is the fruit of thy womb, Jesus … Jesus … Jesus.” Indeed, the name of Jesus,
spoken with tender love, becomes the heart­beat of the entire ros­ary. This is why John Paul II says the
ros­ary should be thought of as an out­pour­ing of that love which tire­lessly returns to the per­son loved
with expres­sions sim­il­ar in their con­tent but ever fresh in terms of the feel­ing per­vad­ing them.… To
under­stand the Ros­ary, one has to enter into the psy­cho­lo­gic­al dynam­ic prop­er to love.”7


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

5. Iżda x’inhu l-iskop ta Talb ripe­tuti?
Aħna xorta jista jistaqsi għaliex hemm daqstant ripetizz­joni fil-rużar­ju.
L-iskop ta talb tir­re­peti mhux ripetizz­joni fiha nfisha. Pjut­tost, il rit­mu paċi­fika
maħluqa mill recit­ing kliem famil­jari mill-Iskrit­tura huwa maħsub li jon­qos imħuħ tagħna u spirti sabiex
nist­għu pray­er­fully jir­rif­lettu fuq aspet­ti dif­fer­enti tal-ħaj­ja ta Kris­tu.
In-noti Papa fl-ittra tiegħu li dan devozz­joni huwa simili għall- ““Talb Ġesù”” li n-nies ikoll­hom
Akbah għal sekli sħaħ. F’dan il-talb, Insara bil-mod jir­re­petu l-kliem ““Ġesù Kris­tu, Iben ta Alla, ikoll­hom
ħni­ena fuqna, ““spiss wara l-rit­mu ta nifs tagħhom. Il-pass wieqaf ta dan talb
whispered fuq u aktar mill-ġdid huwa maħsub biex tikkal­ma l-moħħ sabiex inkunu jist­għu jkunu aktar dis­posti li jilħqu
Alla nnif­su fit-talb. Dan jgħin­na iseg­wu l-eżortazz­joni ta Salm 46:10: ““Be xorta, u jafu li jiena
Alla. “”
-Suċċess­joni ta Marys Hail fil-rużar­ju huwa maħsub biex jint­laħaq l-istess għan. wieħed Kat­to­lika
teo­logu jis­pjega dan bħal din: ““Mas­ters fil-tradizz­joni Bud­dis­ti tal jitkell­mu med­itazz­joni tal-”” paċi­fikazz­joni l
moħħ xad­ina. ““Dan ifis­ser il-sal­du tal-moħħ super­fiċ­jali li żfin u darts mill
preokkupazz­joni li preokkupazz­joni u li t-tħassib it-tenden­za li jid­dom­in­aw sensi tagħna: ““X’inhi
appunta­ment li jmiss tiegħi? Fejn nista go jmiss? What did hi jfis­ser minn dak? ““Sabiex jin­fetħu l–
art fonda l-ruħ … il-moħħ għan­du jkun, għall-inqas għal żmi­en, quelled. Fil-med­itazz­joni rużar­ju,
15
l-Man­tra tal-Hail Marys ripe­tut quiets-moħħ xad­ina, kon­vinċenti li jċe­du post biex aktar pro­fonda
jilħaq tal-psyche. ““6
Fuq liv­ell ieħor, il-Papa jinkor­aġġixxi magħna biex tara l-ripetizz­joni ta Hail Marys mhux bħala super­fiċ­jali,
eżer­ċizzju mekkaniku, li tab­ilħaqq ikun pjut­tost bor­ing u vojta tal-ħaj­ja. Min­flok, ir-ripetizz­joni ta ’
talb għan­du jin­ftiehem fil-kuntest ta relazz­joni ta’ l-imħab­ba. Per eżem­pju, I jista jgħidlek tiegħi
mara bosta drabi kuljum, ““I love you.”” Kult­ant I say dawn il-kliem għad lil­ha bħala I am ser jis­piċċaw il-bieb
għal xogħol fil-għodu. Drabi oħra I whis­per min­nhom biss qabel we torqod bil-lejl. fuq speċ­jali
okkaż­jon­iji­et I tista tikteb dawn il-kliem fil-biljett. Meta aħna huma bar­ra għall-pran­zu fuq ““id-data,”” I tista tfit­tex tagħha fil
l-għajne­jn u jgħidu, ““I love you.”” Għalkemm hija għand­ha tin­stema lili jir­re­petu dawn l-istess kliem li eluf tagħha
ta drabi, qatt dar­ba tkun hi ilment­at, ““Ieqaf qal l-istess ħaġa aktar u aktar mill-ġdid! … ma nistax
jieħ­du dan kollu ripetizz­joni vain! “”
Fi intima, relazz­joni per­son­ali bħal żwieġ, żewġ per­suni jist­għu jir­re­petu lil kull ċer­tu xulxin
espress­jon­iji­et ta l-imħab­ba, iżda kull dar­ba l-istess kliem jesprimu l-affezz­joni mill-qalb lill-pop­lu jkollu għal
xulxin. Tab­ilħaqq, repetizz­joni hija parti mill-ling­wa tal-imħab­ba.
Dan huwa l-kuntest xier­aq għall-fehim-talb ripe­tuti fil-rużar­ju. Għand­na
intima, relazz­joni per­son­ali ma Ġesù Kris­tu. Fil recit­ing l Mar­i­ja Hail mat­ul il rużar­ju aħna
jip­par­teċi­paw aktar u aktar mill-ġdid fir-reazz­joni mim­li­ja won­der ta Gab­ri­el u Eliza­beth lill-mis­teru
ta Kris­tu. Xof­fa wara xof­fa, aħna nistaqsu Mar­i­ja biex nit­ol­bu għal­ina li aħna jist­għu jit­fasslu eqreb bin­ha. u
fuq kollox, talb wara talb, aħna affec­tion­ately tir­re­peti l-isem tal-Maħbub tagħna fiċ-ċen­tru stess ta ’
kull Hail Mary: ““Hieni hu l-frott ta ġuf jsw, Ġesù … Ġesù … Ġesù.”” Fil-fatt, l-isem ta Ġesù,
mitkell­ma bl-imħab­ba offer­ta, isir l-qalb tal-rużar­ju kollu. Dan huwa għaliex Ġwan­ni Pawlu II jgħid il–
ruz­ar­ju għand­hom jiġu meqjusa bħala ““inżul ta dik l-imħab­ba li bla heda jir­rit­or­na lill-per­suna iħobb
bl espress­jon­iji­et simili fil-kon­ten­ut tagħhom, iżda qatt friski f’termini tal-sen­ti­ment Kara­bakh jef­fettwa min­nhom .… Biex
jif­h­mu l-Rużar­ju, wieħed irid jidħol fil-din­ami­ka ta psiko­loġiku xier­aq għall-imħab­ba. ““7