6)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

6) a) The use case is a con­struct that helps ana­lysts work with users to determ­ine sys­tem usage. A col­lec­tion of use cases depicts a sys­tem in terms of what users intend to do with it. Think of a use case as a col­lec­tion of scen­ari­os about sys­tem use. The idea is to get sys­tem users involved in the early stages of sys­tem ana­lys­is and design. This increases the like­li­hood that the sys­tem ulti­mately becomes a boon to the people it’s sup­posed to help— instead of a monu­ment to clev­er cut­ting-edge com­put­ing con­cepts that busi­ness users find incom­pre­hens­ible and impossible to work with.
Apply­ing Use Cases
Use Cases in the ana­lys­is pro­cess Group­ing Use Cases Under­stand­ing the domain and users Drilling Down
b) Act­ive Objects -Objects that own a flow of con­trol are called act­ive. An act­ive object may activ­ate a pass­ive object for the dur­a­tion of an oper­a­tion by send­ing a mes­sage to it. Once the mes­sage has been pro­cessed, the con­trol flow is given back to the act­ive object. In a mul­ti­task­ing envir­on­ment, many objects may be act­ive sim­ul­tan­eously. An act­ive object is rep­res­en­ted by a rect­angle with a thick­er frame than the one used for a pass­ive object. In some inter­ac­tions, a spe­cific object con­trols the flow of mes­sages. This act­ive object can send mes­sages to pass­ive
objects and inter­act with oth­er act­ive objects.
Pass­ive Objects – Does not have a thread of con­trol. It is rep­res­en­ted using a nor­mal out­line for an object.
c) Com­pon­ent Dia­gram – A com­pon­ent that has an inter­face used by another com­pon­ent
3 Con­tains com­pon­ents, inter­faces and rela­tion­ships 4 Pro­mote re use of com­pon­ents 5 More related to phys­ic­al imple­ment­a­tion
Deploy­ment Dia­grams
6 A dia­gram­mat­ic rep­res­ent­a­tion of a com­puter resource 7 Sim­il­ar to com­pon­ent dia­gram but more related to show­ing the phys­ic­al con­fig­ur­a­tion of a sys­tem pos­sibly hard­ware soft­ware or net­work. 8 Sim­il­ar to a block dia­gram with more details
d) Lim­it­a­tions
1 UML mod­el­ing is based on pro­du­cing dia­grams. The inform­a­tion con­veyed by such
a mod­el has a tend­ency to be incom­plete, impre­cise and even incon­sist­ent.
2 Dia­grams can­not express the state­ments that should be part of a spe­cific­a­tion.
3 Inter­pret­a­tion of mod­el can be unam­bigu­ous.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

6) a) Il-każ użu hija tib­ni li jgħin anal­isti jaħd­mu ma utenti biex jid­de­terminaw l-użu tas-sis­tema. Kollezz­joni ta każiji­et ta’ użu turi sis­tema f’termini ta liema utenti biħsieb­hom jagħm­lu magħha. Aħseb ta każ użu bħala ġab­ra ta’ xen­arji dwar l-użu tas-sis­tema. L-idea hija li jinkiseb l-utenti tas-sis­tema invol­uti fl-istadji bikri­ja ta analiżi tas-sis­tema u d-disinn. Dan iżid il-probab­biltà li s-sis­tema final­ment isir barka lill-pop­lu huwa sup­post li helpâ € ““min­flok ta monu­ment lill-kun­ċet­ti għaqli­ja com­put­ing avvan­za­ti li utenti kum­mer­ċ­jali jsibu inkom­prens­ib­bli u impossib­bli li jaħd­mu magħhom.
Jap­p­likaw Użu Każiji­et
Uża Każiji­et fil-proċess ta analiżi rag­grup­pa­ment Użu Każiji­et Nif­h­mu l-dom­in­ju u l-utenti tat-tħaf­fir isfel
b) Oġġet­ti attivi -Objects li huma sidi­en ta fluss ta’ kon­troll huma mse­jħa attiv. Oġġett attiv jista jat­tiva l-oġġett passiv għat-tul ta’ operazz­joni bil­li jibgħat mes­saġġ lil­ha. Ladar­ba l-mes­saġġ ikun ġie pproċes­sat, il-fluss ta kon­troll huwa mogħti lura lill-oġġett attiv. F’ambjent mul­ti­task­ing, bosta oġġet­ti jist­għu jkunu attivi fl-istess ħin. Oġġett attiv huwa rap­preżent­at minn ret­tan­golu bi fre­jm eħx­en minn dak użat għal oġġett pas­siva. F’xi interazz­jon­iji­et, oġġett speċi­fiku jikkon­trol­la l-fluss ta mes­saġġi. Dan l-oġġett attiv tista tibgħat mes­saġġi lill pas­siva
oġġet­ti u jin­ter­aġixxu ma oġġet­ti attivi oħra.
Oġġet­ti passivi â € ““Ma jkun hemm ħajt ta kon­troll. Hu rap­preżent­at bl-użu ta deskrizz­joni nor­mali għal oġġett.
c) Kom­pon­ent Dijagram­ma â € ““Kom­pon­ent li jkollu inter­face użat mill kom­pon­ent ieħor
3 Fih kom­pon­enti, inter­faces u r-relazz­jon­iji­et 4 Tip­prom­wovi l-użu mill-ġdid ta kom­pon­enti 5 Aktar relata­ti mal-impli­mentazz­joni fiżika
iskjera­ment Dijagram­mi
6 Rap­preżentazz­joni dijagram­matika tad-riżor­sa tal-kom­pjuter 7 Simili għall dijagram­ma kom­pon­ent iżda aktar relata­ti mal juru l-kon­fig­urazz­joni fiżika ta sis­tema pos­sib­bil­ment soft­wer hard­ware jew netwerk. 8 Simili għal dijagram­ma blokka ma aktar dettalji
d) Lim­itazz­jon­iji­et
1 immudel­lar UML hija bbażata fuq il-produzz­joni dijagram­mi. L-inform­azz­joni mgħod­di­ja minn tali
mudell għan­du tenden­za li jkun kom­pluta, impreċiża u anke inkon­sist­enti.
2 Dijagram­mi ma jist­għux jesprimu l-istqar­riji­et li għand­hom ikunu parti ta speċi­fikazz­joni.
3 L-inter­pretazz­joni tar mudell jista jkun ambig­wu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

6) a) Die gebruik geval is n kon­struk wat help ontleders werk met gebruikers te gebruik stelsel te bepaal. N ver­samel­ing van gebruik gevalle toon n stelsel in ter­me van wat gebruikers van plan is om te doen met dit. Dink aan n gebruik geval as n ver­samel­ing van scenario’s oor stelsel gebruik. Die idee is om die stelsel gebruikers wat bet­rokke is by die vroeë sta­di­ums van die stelsel anal­ise en ont­werp te kry. Dit ver­hoog die waarskyn­likheid dat die stelsel uiteindelik word n seën vir die mense dit ver­on­der­stel is om Helpa € ““in plaas van n monu­ment vir slim voor­punt-rek­en­aar kon­septe wat besigheid gebruikers vind onver­staan­baar en onmoont­lik om te werk met.
Die toe­p­assing Use Cases
Gebruik gevalle in die anal­ise proses Groep­er­ing Gebruik Gevalle Ver­staan die domein en gebruikers Down Boor
b) aktiewe voor­wer­pe -mater­i­aal wat n vloei van beheer besit is aktief gen­oem. N Aktiewe voor­werp kan n passiewe voor­werp vir die duur van n oper­asie te akt­iveer deur die stuur van n bood­skap om dit te. Sodra die bood­skap is ver­werk, word die beheer vloei gegee ter­ug na die aktiewe voor­werp. In n mul­ti­task­ing omgew­ing, kan baie voor­wer­pe aktiewe gelyk­ty­dig wees. N Aktiewe voor­werp word ver­teen­woor­dig deur n reg­hoek met n dik­ker raam as die een wat gebruik word vir n passiewe voor­werp. In som­mi­ge interak­sies, n spesi­fieke voor­werp beheer die vloei van bood­skappe. Dit aktiewe voor­werp kan bood­skappe stuur aan passiewe
voor­wer­pe en interak­sie met ander aktiewe voor­wer­pe.
Passiewe voor­wer­pe â € ““het nie n draad van beheer. Dit word ver­teen­woor­dig deur n nor­male raam­werk vir n voor­werp.
c) Kom­pon­ent Dia­gram â € “” n kom­pon­ent wat n kop­pel­vlak wat gebruik word deur n ander kom­pon­ent het
3 Bev­at kom­pon­en­te, kop­pel­vlakke en ver­houd­ings 4 Bevorder re gebruik van kom­pon­en­te 5 meer ver­want aan fis­ieke imple­men­ter­ing
ont­plooi­ing Dia­gram­me
6 n dia­gram­matiese voor­stelling van n rek­en­aar hulp­bron 7 Net soos kom­pon­ent dia­gram, maar meer ver­want aan wat die fis­iese opset van n stelsel moont­lik harde­ware sagte­w­are of netwerk. 8 soort­gelyk aan n blok­dia­gram met meer beson­der­hede
d) Beperkings
1 UML mod­el­ler­ing is gebaseer op die ver­vaar­di­ging van dia­gram­me. Die inligt­ing oorgedra deur sodanige
n mod­el het n nei­ging om onvolledi­ge, vaag en selfs teen­stry­dig wees.
2 Dia­gram­me kan nie die stellings wat deel van n spesi­fikasie moet uit­s­preek.
3 Inter­pretas­ie van mod­el kan ondub­belsin­nig wees.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —