6)

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) The use case is a construct that helps analysts work with users to determine system usage. A collection of use cases depicts a system in terms of what users intend to do with it. Think of a use case as a collection of scenarios about system use. The idea is to get system users involved in the early stages of system analysis and design. This increases the likelihood that the system ultimately becomes a boon to the people it’s supposed to help— instead of a monument to clever cutting-edge computing concepts that business users find incomprehensible and impossible to work with.
Applying Use Cases
Use Cases in the analysis process Grouping Use Cases Understanding the domain and users Drilling Down
b) Active Objects -Objects that own a flow of control are called active. An active object may activate a passive object for the duration of an operation by sending a message to it. Once the message has been processed, the control flow is given back to the active object. In a multitasking environment, many objects may be active simultaneously. An active object is represented by a rectangle with a thicker frame than the one used for a passive object. In some interactions, a specific object controls the flow of messages. This active object can send messages to passive
objects and interact with other active objects.
Passive Objects – Does not have a thread of control. It is represented using a normal outline for an object.
c) Component Diagram – A component that has an interface used by another component
3 Contains components, interfaces and relationships 4 Promote re use of components 5 More related to physical implementation
Deployment Diagrams
6 A diagrammatic representation of a computer resource 7 Similar to component diagram but more related to showing the physical configuration of a system possibly hardware software or network. 8 Similar to a block diagram with more details
d) Limitations
1 UML modeling is based on producing diagrams. The information conveyed by such
a model has a tendency to be incomplete, imprecise and even inconsistent.
2 Diagrams cannot express the statements that should be part of a specification.
3 Interpretation of model can be unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Il-każ użu hija tibni li jgħin analisti jaħdmu ma ‘utenti biex jiddeterminaw l-użu tas-sistema. Kollezzjoni ta ‘każijiet ta’ użu turi sistema f’termini ta ‘liema utenti biħsiebhom jagħmlu magħha. Aħseb ta ‘każ użu bħala ġabra ta’ xenarji dwar l-użu tas-sistema. L-idea hija li jinkiseb l-utenti tas-sistema involuti fl-istadji bikrija ta ‘analiżi tas-sistema u d-disinn. Dan iżid il-probabbiltà li s-sistema finalment isir barka lill-poplu huwa suppost li helpâ € “”minflok ta ‘monument lill-kunċetti għaqlija computing avvanzati li utenti kummerċjali jsibu inkomprensibbli u impossibbli li jaħdmu magħhom.
Japplikaw Użu Każijiet
Uża Każijiet fil-proċess ta ‘analiżi raggruppament Użu Każijiet Nifhmu l-dominju u l-utenti tat-tħaffir isfel
b) Oġġetti attivi -Objects li huma sidien ta ‘fluss ta’ kontroll huma msejħa attiv. Oġġett attiv jista ‘jattiva l-oġġett passiv għat-tul ta’ operazzjoni billi jibgħat messaġġ lilha. Ladarba l-messaġġ ikun ġie pproċessat, il-fluss ta ‘kontroll huwa mogħti lura lill-oġġett attiv. F’ambjent multitasking, bosta oġġetti jistgħu jkunu attivi fl-istess ħin. Oġġett attiv huwa rappreżentat minn rettangolu bi frejm eħxen minn dak użat għal oġġett passiva. F’xi interazzjonijiet, oġġett speċifiku jikkontrolla l-fluss ta ‘messaġġi. Dan l-oġġett attiv tista ‘tibgħat messaġġi lill passiva
oġġetti u jinteraġixxu ma ‘oġġetti attivi oħra.
Oġġetti passivi â € “”Ma jkun hemm ħajt ta ‘kontroll. Hu rappreżentat bl-użu ta ‘deskrizzjoni normali għal oġġett.
c) Komponent Dijagramma â € “”Komponent li jkollu interface użat mill komponent ieħor
3 Fih komponenti, interfaces u r-relazzjonijiet 4 Tippromwovi l-użu mill-ġdid ta ‘komponenti 5 Aktar relatati mal-implimentazzjoni fiżika
iskjerament Dijagrammi
6 Rappreżentazzjoni dijagrammatika tad-riżorsa tal-kompjuter 7 Simili għall dijagramma komponent iżda aktar relatati mal juru l-konfigurazzjoni fiżika ta ‘sistema possibbilment softwer hardware jew netwerk. 8 Simili għal dijagramma blokka ma aktar dettalji
d) Limitazzjonijiet
1 immudellar UML hija bbażata fuq il-produzzjoni dijagrammi. L-informazzjoni mgħoddija minn tali
mudell għandu tendenza li jkun kompluta, impreċiża u anke inkonsistenti.
2 Dijagrammi ma jistgħux jesprimu l-istqarrijiet li għandhom ikunu parti ta ‘speċifikazzjoni.
3 L-interpretazzjoni tar mudell jista ‘jkun ambigwu.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Die gebruik geval is ‘n konstruk wat help ontleders werk met gebruikers te gebruik stelsel te bepaal. ‘N versameling van gebruik gevalle toon ‘n stelsel in terme van wat gebruikers van plan is om te doen met dit. Dink aan ‘n gebruik geval as ‘n versameling van scenario’s oor stelsel gebruik. Die idee is om die stelsel gebruikers wat betrokke is by die vroeë stadiums van die stelsel analise en ontwerp te kry. Dit verhoog die waarskynlikheid dat die stelsel uiteindelik word ‘n seën vir die mense dit veronderstel is om Helpa € “”in plaas van ‘n monument vir slim voorpunt-rekenaar konsepte wat besigheid gebruikers vind onverstaanbaar en onmoontlik om te werk met.
Die toepassing Use Cases
Gebruik gevalle in die analise proses Groepering Gebruik Gevalle Verstaan die domein en gebruikers Down Boor
b) aktiewe voorwerpe -materiaal wat ‘n vloei van beheer besit is aktief genoem. ‘N Aktiewe voorwerp kan ‘n passiewe voorwerp vir die duur van ‘n operasie te aktiveer deur die stuur van ‘n boodskap om dit te. Sodra die boodskap is verwerk, word die beheer vloei gegee terug na die aktiewe voorwerp. In ‘n multitasking omgewing, kan baie voorwerpe aktiewe gelyktydig wees. ‘N Aktiewe voorwerp word verteenwoordig deur ‘n reghoek met ‘n dikker raam as die een wat gebruik word vir ‘n passiewe voorwerp. In sommige interaksies, ‘n spesifieke voorwerp beheer die vloei van boodskappe. Dit aktiewe voorwerp kan boodskappe stuur aan passiewe
voorwerpe en interaksie met ander aktiewe voorwerpe.
Passiewe voorwerpe â € “”het nie ‘n draad van beheer. Dit word verteenwoordig deur ‘n normale raamwerk vir ‘n voorwerp.
c) Komponent Diagram â € “” ‘n komponent wat ‘n koppelvlak wat gebruik word deur ‘n ander komponent het
3 Bevat komponente, koppelvlakke en verhoudings 4 Bevorder re gebruik van komponente 5 meer verwant aan fisieke implementering
ontplooiing Diagramme
6 ‘n diagrammatiese voorstelling van ‘n rekenaar hulpbron 7 Net soos komponent diagram, maar meer verwant aan wat die fisiese opset van ‘n stelsel moontlik hardeware sagteware of netwerk. 8 soortgelyk aan ‘n blokdiagram met meer besonderhede
d) Beperkings
1 UML modellering is gebaseer op die vervaardiging van diagramme. Die inligting oorgedra deur sodanige
‘n model het ‘n neiging om onvolledige, vaag en selfs teenstrydig wees.
2 Diagramme kan nie die stellings wat deel van ‘n spesifikasie moet uitspreek.
3 Interpretasie van model kan ondubbelsinnig wees.

“——————————————————————————————————————————————————

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Rasti Përdorimi është një konstrukt që ndihmon analistët të punojnë me përdoruesit për të përcaktuar përdorimin e sistemit. Një koleksion i rasteve të përdorimit përshkruan një sistem në drejtim të asaj që përdoruesit ndërmend të bëjë me të. Mendoni për një rast të përdorimit si një koleksion të skenarëve rreth përdorimit të sistemit. Ideja është për të marrë përdoruesit të sistemit të përfshirë në fazat e hershme të sistemit të analizës dhe dizajnit. Kjo rrit gjasat që sistemi në fund të fundit bëhet një ndihmë për njerëzit është e menduar për të helpâ € “”në vend të një monument për cutting-edge koncepteve të zgjuar informatikë që përdoruesit e biznesit të gjeni pakuptueshme dhe e pamundur për të punuar me të.
Aplikimi Përdorimi Rastet
Përdorni Rastet në procesin e analizës së grupimit Përdorimi Rastet Kuptimi domain dhe përdoruesit shpimit poshtë
b) Objektet aktive -Objects që zotërojnë një rrjedhjen e kontrollit janë quajtur aktive. Një objekt aktiv mund të aktivizojë një objekt pasiv për kohëzgjatjen e një operacioni duke dërguar një mesazh me të. Pasi mesazhi ka qenë i përpunuar, rrjedha kontrolli i kthehet me objektin aktive. Në një mjedis të multitasking, shumë objekte mund të jenë aktive njëkohësisht. Një objekt aktive është e përfaqësuar nga një drejtkëndësh me një kornizë të trashë se ai përdoret për një objekt pasiv. Në disa ndërveprime, një objekt i veçantë kontrollon rrjedhjen e mesazheve. Ky objekt aktiv mund të dërgoni mesazhe të pasiv
objekte dhe të ndërveprojnë me objekte të tjera aktive.
Objektet pasive â € “”nuk ka një fije të kontrollit. Ajo është e përfaqësuar përdorur një skicë normale për një objekt.
c) Komponenti Diagram â € “”Një komponent që ka një ndërfaqe të përdorur nga një tjetër komponent
3 Përmban komponente, ndërfaqet dhe marrëdhëniet 4 Promovimi i përdorimit të ri të komponentëve 5 shumë të lidhura me zbatimin fizik
vendosjen Diagramet
6 Një përfaqësim skematik i një burim kompjuter 7 Ngjashëm me diagram komponent, por më shumë të lidhura për të treguar konfigurimin fizik të një sistemi ndoshta software hardware ose të rrjetit. 8 Ashtu si një diagram bllok me më shumë detaje
d) Kufizimet
1 UML modelimit është i bazuar në prodhimin e diagrame. Informacioni i mbledhur nga të tilla
një model ka një tendencë të jetë i paplotë, i pasaktë dhe madje edhe në kundërshtim.
2 Diagramet nuk mund të shprehin deklaratat që duhet të jetë pjesë e një specifikim.
3 Interpretimi i modelit mund të jetë i qartë.

“——————————————————————————————————————————————————

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ሀ) መጠቀም ጉዳይ ተንታኞች ስርዓት አጠቃቀም ለመወሰን ተጠቃሚዎች ጋር ለመስራት የሚያግዝ CONSTRUCT ነው. አጠቃቀም ጉዳዮች ስብስብ ተጠቃሚዎች ጋር ልታደርጉ ያሰባችሁትን ነገር አንጻር አንድ ሥርዓት ይገልጻል. ስርዓት አጠቃቀም በተመለከተ ሁኔታዎች ስብስብ እንደ መጠቀም ጉዳይ አስብ. የሚለው ሃሳብ ሥርዓት ትንተና እና ንድፍ መጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ተሳትፎ ሥርዓት ተጠቃሚዎች ማግኘት ነው. ይህ ሥርዓት በመጨረሻ ይህ € “”ይልቅ የንግድ ተጠቃሚዎች ለመረዳት አስቸጋሪ እና ጋር ለመስራት የማይቻል ለማግኘት ዘንድ ብልህ መቆረጥ-ጠርዝ ማስላት ጽንሰ ሐውልት ላይ helpâ ወደ መስሎአቸው ነው ለሕዝቡ ወቅታዊና የሚሆነው እድልን ይጨምራል.
ጉዳዮች መጠቀም በመተግበር ላይ
ወደ ታች ቁፋሮ ጎራ መረዳት ጉዳዮች መጠቀም ለመቦደን ወደ ትንተና ሂደት ውስጥ ጉዳዮችን እና ተጠቃሚዎች ይጠቀሙ
ለ) ንቁ ነገሮችን መቆጣጠር የሚፈስሳት በባለቤትነት -Objects ገባሪ ተብሎ ነው. ንቁ ነገር ግን አንድ መልዕክት በመላክ አሠራር ቆይታ በስብሰባ ነገር መክፈት ይችላሉ. መልዕክት ከተሰራ በኋላ, ቁጥጥር ፍሰት ገባሪ ነገር መልሰው ይሰጠዋል. አንድ ብዙ ነገሮችን አካባቢ, ብዙ ነገሮች በአንድ ጊዜ ገቢር ሊሆን ይችላል. ንቁ የሆነ ነገር በስብሰባ ላይ ዕቃ የሚያገለግል ሰው ይልቅ የማድላት ፍሬም ጋር በአራት ማዕዘን የሚወከል ነው. በአንዳንድ መስተጋብሮች ውስጥ, አንድ የተወሰነ ነገር መልዕክቶችን ፍሰት ይቆጣጠራል. ይህ ገባሪ ነገር እንደሚጠይቅ መልዕክቶችን መላክ ይችላሉ
ነገሮችን እና ሌሎች ንቁ ነገሮችን ጋር መስተጋብር.
€ “”ተገብሮ ነገሮችን መቆጣጠር አንድ ክር የለውም. አንድ ነገር ለማግኘት የተለመደ አስተዋጽኦ በመጠቀም ተወክሏል.
ሐ) € አንድ አካል ሥዕላዊ መግለጫ “”በሌላ አካል ላይ የሚውል በይነገጽ ያለው አንድ አካል
3 አካላዊ አተገባበር ይበልጥ የተዛመዱ ክፍሎች 5 ዳግም መጠቀም ያስተዋውቁ 4 ክፍሎች, በይነ እና ግንኙነቶችን ይዟል
ማሰማራት ሥዕላዊ
ክፍል ንድፍ ጋር ተመሳሳይ ነገር ግን ሥርዓት ሊሆን የሃርድዌር ሶፍትዌር ወይም አውታረ አካላዊ ውቅር በማሳየት የበለጠ ተዛማጅ የኮምፒውተር ሀብት 7 6 diagrammatic ውክልና. ተጨማሪ ዝርዝሮችን ጋር የማገጃ ንድፍ ጋር ተመሳሳይ 8
መ) ገደቦች
1 UML ሞዴሊንግ ንድፎችን በማምረት ላይ የተመሠረተ ነው. እንዲህ ያስተላልፋሉ መረጃ
ሞዴል, ያልተሟላ ግልጽነት እና እንዲያውም የማይጣጣም ዝንባሌ አለው.
2 ሥዕላዊ መስፈርት ክፍል መሆን እንዳለበት መግለጫ መግለጽ አይችልም.
ሞዴል 3 ትርጓሜ ግልፅ ሊሆን ይችላል.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) أ) حالة الاستخدام هي بنية تساعد المحللين العمل مع المستخدمين لتحديد استخدام النظام. مجموعة من حالات الاستخدام يصور النظام من حيث ما تنوي للمستخدمين القيام به. التفكير في حالة استخدامها بوصفها مجموعة من السيناريوهات حول استخدام النظام. والفكرة هي للحصول على نظام المستخدمين المشاركين في المراحل المبكرة من نظام تحليل وتصميم. وهذا يزيد من احتمال أن النظام يصبح في نهاية المطاف بمثابة هدية للشعب أنه من المفترض أن helpâ € “”بدلا من نصب تذكاري لمفاهيم الحوسبة المتطورة ذكية المستخدمين من رجال الأعمال تجد غير مفهومة ويستحيل التعامل معها.
تطبيق حالات الاستخدام
استخدام حالات في عملية التحليل تجميع حالات استخدام فهم المجال والمستخدمين الحفر أسفل
ب) كائنات نشطة تسمى -Objects التي تملك تدفق التحكم النشط. كائن نشط قد تنشيط الكائن السلبي لمدة العملية عن طريق إرسال رسالة إلى ذلك. مرة واحدة وقد تم معالجة الرسالة، يتم إعطاء التحكم في التدفق إلى الكائن النشط. في بيئة تعدد المهام، قد يكون العديد من الكائنات النشطة في وقت واحد. ويمثل كائن نشط من قبل مستطيل مع إطار سمكا من تلك التي استخدمت لكائن السلبي. في بعض التفاعلات، ويسيطر على كائن معين تدفق الرسائل. هذا الكائن النشط يمكن أن ترسل رسائل إلى سلبية
كائنات والتفاعل مع الكائنات النشطة الأخرى.
كائنات سلبية â € “”لا يكون موضوع الرقابة. ويمثل ذلك باستخدام المخطط الطبيعي للكائن.
ج) مكون مخطط â € “”والمكون الذي يحتوي على واجهة المستخدم من قبل مكون آخر
3 يحتوي على المكونات، واجهات والعلاقات 4 تشجيع إعادة استخدام المكونات 5 أكثر ذات العلاقة لتنفيذ البدني
رسم تخطيطي لنشر
6 تمثيل شكلي من موارد الكمبيوتر 7 على غرار مخطط مكون ولكن أكثر ارتباطا إلى عرض التكوين المادي للنظام ربما البرمجيات الأجهزة أو الشبكة. 8 مماثلة لرسم بياني مع مزيد من التفاصيل
د) القيود
ويستند 1 النمذجة UML على إنتاج الرسوم البيانية. المعلومات التي نقلها مثل
نموذج لديه ميل لتكون ناقصة، غير دقيقة، بل ومتناقضة.
لا يمكن 2 رسم تخطيطي تعبير عن البيانات التي يجب أن تكون جزءا من المواصفات.
3 تفسير نموذج يمكن أن يكون لا لبس فيه.

“——————————————————————————————————————————————————

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ա) օգտագործման դեպքում է կառուցել, որը օգնում վերլուծաբանները հետ աշխատելու օգտվողների որոշելու, թե համակարգի օգտագործման. A հավաքածուն օգտագործման դեպքերի պատկերում է մի համակարգ, առումով, թե ինչ օգտվողները մտադիր անել դրա հետ: Մտածեք մի օգտագործման դեպքում, որպես հավաքածուի սցենարների շուրջ համակարգի օգտագործման համար. Գաղափարն այն է, որպեսզի ստանալ համակարգի օգտագործողներին, ովքեր ներգրավված են վաղ փուլերում համակարգի վերլուծության եւ նախագծման. Սա մեծացնում է հավանականությունը, որ այդ համակարգը ի վերջո դառնում է օգուտ կբերի ժողովրդին Ենթադրվում է helpâ € “”փոխարեն հուշարձանի խելացի կտրում ծայրին հաշվողական հասկացությունների, որ գործարար օգտվողները Գտնել անհասկանալի եւ անհնար է աշխատել:
Կիրառելով օգտագործման դեպքերը
Օգտագործեք դեպքերում վերլուծության գործընթացում խմբավորման օգտագործման դեպքերը հասկանալու տիրույթը եւ օգտվողներին նշանների
բ) ակտիվ օբյեկտների -Objects, որ պատկանում է հոսքը վերահսկողության կոչվում են ակտիվ: Ակտիվ օբյեկտ կարող են ակտիվանալ պասիվ առարկա տեւողությամբ գործողության ուղարկելով հաղորդագրություն դրան: Երբ հաղորդագրությունը մշակվել, հսկողությունը հոսքը տրվում ետ է ակտիվ օբյեկտի. Բազմախնդրային միջավայրում, շատ օբյեկտներ կարող են լինել ակտիվ միաժամանակ. Ակտիվ օբյեկտ ներկայացված է ուղղանկյան հետ thicker շրջանակներում, քան այն մեկը, որն օգտագործվում է որպես պասիվ օբյեկտ: Որոշ փոխազդեցությունների, կոնկրետ օբյեկտ վերահսկում հոսքը հաղորդագրություններից. Այս ակտիվ օբյեկտ կարող են ուղարկել հաղորդագրությունները պասիվ
օբյեկտների եւ համագործակցել այլ ակտիվ օբյեկտների.
Պասիվ Օբեկտներ â € “”չունի շարանը վերահսկողությունից. Այն ներկայացնում օգտագործելով նորմալ ուրվագիծը առարկա:
գ) Բաղադրիչ դիագրամ â € “”A բաղադրիչն է, որ ունի միջերեսը օգտագործվում է մեկ այլ բաղադրիչի
3 պարունակում է բաղադրիչներ, ինտերֆեյս եւ հարաբերություններ 4 Նպաստել կրկնական օգտագործման բաղադրիչների 5 ավելի կապված է ֆիզիկական իրականացման
ծավալման դիագրամների
6 սխեմատիկ ներկայացուցչությունը համակարգչային ռեսուրս 7 նմանաբնույթ բաղադրիչի դիագրամ բայց ավելի հարակից ցույց ֆիզիկական կոնֆիգուրացիան համակարգի հնարավոր ապարատային ծրագրային կամ ցանցային. 8 Նման է Արգելափակել դիագրաման հետ մանրամասների
դ) սահմանափակումները
1 UML մոդելավորման հիմնված է արտադրում դիագրամների. Այս տեղեկատվությունը փոխանցել են նման
մի մոդել միտում ունի լինել թերի, imprecise եւ նույնիսկ անհետեւողական:
2 դիագրամների չի կարող արտահայտել այն հայտարարությունները, որ պետք է լինի մի մասն ճշգրտման:
3 Մեկնաբանումը մոդելի կարող է լինել միանշանակ:

“——————————————————————————————————————————————————

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) istifadə halda analitiklər sistemi istifadə müəyyən etmək üçün istifadəçilər ilə iş kömək edir ki, tikinti var. istifadə halları toplusu istifadəçilər ilə niyyətində nə baxımından sistemi təsvir edir. Sistem istifadə haqqında ssenarilər bir toplusu kimi istifadə işin düşünün. fikir sistemi təhlili və dizayn erkən mərhələlərində cəlb sistem istifadəçilər almaq üçün. Bu sistem nəticədə € “”əvəzinə biznes istifadəçilər anlaşılmaz və işləmək mümkün tapmaq ağıllı qabaqcıl hesablama anlayışlar abidəsinin Helpa ehtimal ki, insanlar üçün bir nemət olur ki ehtimalını artırır.
Istifadə halları tətbiqi
Aşağı qazma domen Anlaşma istifadə halları qruplaşdırılması analiz prosesində işlər və istifadəçilər istifadə
b) Aktiv obyektləri nəzarət axını öz -Obyektlərin fəal deyilir. Aktiv obyekt üçün bir mesaj göndərərək bir əməliyyat müddəti üçün passiv obyekt aktivləşdirmək edə bilər. mesaj emal edildikdən sonra, nəzarət axını fəal obyekt geri verilir. Bir çoklu mühitində, bir çox obyektlərin eyni zamanda fəal ola bilər. Aktiv obyekt passiv obyekt üçün istifadə bir çox qalın çərçivəsində bir düzbucaqlı ilə təmsil olunur. Bəzi qarşılıqlı, bir xüsusi obyekt mesaj axını nəzarət edir. Bu aktiv obyekt passiv mesaj göndərə bilərsiniz
obyektlərin və digər aktiv obyektləri ilə qarşılıqlı.
€ “”passiv obyektləri nəzarət bir mövzu yoxdur. Bu obyekt üçün normal kontur istifadə təmsil olunur.
c) â € Komponent Diagram “”Başqa bir komponent istifadə interface var A komponenti
3 fiziki həyata keçirilməsinə müvafiq komponentləri 5 təkrar istifadə təşviq 4 komponentləri, interfeys və münasibətləri ehtiva edir
Deployment şemalar
komponent diaqram oxşar, lakin bir sistem bəlkə hardware proqram və ya şəbəkə fiziki konfiqurasiya göstərən daha çox bağlı bir kompüter resurs 7 6 A diagrammatic nümayəndəliyi. Daha ətraflı məlumat ilə bir blok diaqram kimi 8
d) Məhdudiyyətlər
1 UML modelləşdirmə diaqramları istehsal əsaslanır. belə çatdırdı məlumat
bir model, natamam qeyri-dəqiq və hətta ziddiyyətli olmaq üçün bir tendensiya var.
2 Şemalar bir dəqiqləşdirilməsi hissəsi olmalıdır hesabatları ifadə edə bilməz.
model 3 Şərhin birmənalı ola bilər.

“——————————————————————————————————————————————————

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Erabilera Kasu eraikiko duten analista erabiltzaileekin lan sistemaren erabilera zehazteko laguntzen da. erabilera-kasuen bilduma A sistema bat deskribatzen zer erabiltzaile berarekin egin nahi dagokionez. erabili sistemaren erabilera buruz agertoki bilduma bat kasu batean pentsatu. Ideia da sistemaren analisi eta diseinua hasierako faseetan parte hartzen duten sistema erabiltzaile eskuratu. Hau egiantz sistema hori, azken finean jendearen ustezko Heľpa € “”ordez clever abangoardiako informatika kontzeptu hori enpresa erabiltzaile aurkitu ulertezin eta ezinezkoa da lan monumentua baten mesedea bihurtzen handitzen.
Erabili Cases aplikatuz
Erabili analisi prozesuan gaiak Erabilera Cases domeinu ulertzea elkartzea eta erabiltzaileen datuetan
b) Objects aktiboa kontrol-fluxua baten jabea -Objects aktiboa deitzen dira. objektu aktibo bat objektu pasiboaren eragiketa baten iraupena aktiba daiteke mezu bat bidaltzen da arabera. Behin mezua prozesatu da, kontrol fluxua ematen da atzealdean objektu aktibo izateko. ingurumena multiataza batean, objektu ugari aktiboa izan era berean. objektu aktibo bat da objektu pasibo bat erabiltzen da, inork baino fotograma bat lodiagoa laukizuzen bat irudikatzen. interakzio batzuetan, objektu jakin bat mezu fluxua kontrolatzen du. objektu aktibo hau mezuak bidali ahal pasiboa
objektuak eta beste objektu aktibo elkarreragin.
Objektuak pasiboa € “”batek ez du kontrolik hari bat dute. It irudikatzen da eskema normal bat erabiliz objektu bat da.
c) Osagai diagramen â € “”osagaia da, eta osagai batek erabiltzen interfaze bat du
3 dauka osagaiak, interfazeak eta harreman 4 re osagaiak 5 gehiago ezartzeko fisikoekin lotuta erabilera sustatzea
Inplementazio Diagramak
6 ordenagailua baliabide bat 7 osagaia diagram antzekoa baina gehiago sistema bat, seguru hardware software edo sare konfigurazioa fisiko erakutsiz zerikusia ordezkaritza diagrammatic A. 8 xehetasun gehiagorekin bloke diagrama bat antzekoa
d) Mugak
1 UML modelatze diagramak ekoizten oinarritzen da. transmititu esaterako, informazioak
eredu bat joera osatu gabe, zehazgabea eta are dituela gordetzen ditu.
2 Diagramak ezin da baieztapen zehaztapen baten zati izan behar adierazteko.
3 modelo interpretazioa anbiguotasunik izan daiteke.

“——————————————————————————————————————————————————

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) Выпадак выкарыстання ўяўляе сабой канструкцыю, якая дапамагае аналітыкам працаваць з карыстальнікамі, каб вызначыць выкарыстанне сістэмы. Калекцыя выпадкаў выкарыстання адлюстроўвае сістэму з пункту гледжання таго, што карыстальнікі маюць намер рабіць з ім. Падумайце аб прэцэдэнце як сукупнасць сцэнарыяў аб выкарыстанні сістэмы. Ідэя заключаецца ў тым, каб прымусіць карыстальнікаў сістэмы, якія ўдзельнічаюць у ранніх стадыях аналізу і праектавання сістэмы. Гэта павышае верагоднасць таго, што сістэма ў канчатковым рахунку, становіцца дабром для народа ён павінен Heľpa € “”замест помніка разумных перадавых вылічальных канцэпцый, бізнес-карыстальнікі знаходзяць неспасціжнай і немагчыма працаваць.
прымяненне прэцэдэнтамі
Прыклады выкарыстання ў працэсе аналізу Групоўка прэцэдэнтамі Разуменне дамена і карыстальнікаў згортванне
б) Актыўныя аб’екты -Объекты, што ўласны паток кіравання, называюцца актыўнымі. Актыўны аб’ект можа актываваць пасіўны аб’ект для працягласці аперацыі шляхам адпраўкі паведамлення на яго. Пасля таго, як паведамленне было апрацавана, то струмень кіравання вяртаецца да актыўнага аб’екту. У шматзадачнай асяроддзі, многія аб’екты могуць быць актыўнымі адначасова. Актыўны аб’ект прадстаўлены ў выглядзе прамавугольніка з таўсцейшай рамай, чым той, якая выкарыстоўваецца для пасіўнага аб’екта. У некаторых узаемадзеяннях, канкрэтны аб’ект кіруе патокам паведамленняў. Гэты актыўны аб’ект можа адпраўляць паведамленні пасіўным
аб’екты і ўзаемадзейнічаць з іншымі актыўнымі аб’ектамі.
Пасіўныя аб’екты â € “”Не мае паток кіравання. Яно прадстаўлена з дапамогай звычайнага контуру для аб’екта.
с) Кампанент Дыяграма â € “”Кампанент, які мае інтэрфейс, які выкарыстоўваецца іншым кампанентам
3 Утрымоўвае кампаненты, інтэрфейсы і адносіны 4 Стымуляванне выкарыстання паўторна кампанентаў 5 Больш якія адносяцца да фізічнай рэалізацыі
дыяграмы разгортвання
6 Схематычныя ўяўленне камп’ютэрнага рэсурсу 7 Аналагічна дыяграме кампанентаў, але ў большай ступені звязаны з які паказвае фізічную канфігурацыю сістэмы, магчыма, апаратных сродкаў праграмнага забеспячэння або сеткі. 8 Аналагічна блок-схемы з больш падрабязнай інфармацыі
г) Абмежаванні
1 мадэлявання UML заснаваны на стварэнні дыяграм. Інфармацыя, прадстаўленая такімі
мадэль мае тэндэнцыю быць няпоўнай, недакладнай і нават супярэчлівыя.
2 Дыяграмы не могуць выказаць заявы, якія павінны быць часткай спецыфікацыі.
3 Інтэрпрэтацыя мадэлі можа быць адназначным.

“——————————————————————————————————————————————————

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ক) ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি নির্মানের সাহায্য করে বিশ্লেষকরা ব্যবহারকারীদের সাথে কাজ সিস্টেম ব্যবহার নির্ধারণ করা হয়. ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা সংগ্রহ ব্যবহারকারীদের এটা দিয়ে কি করতে মনস্থ কি পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিস্টেম নিয়ে রচিত. সিস্টেম ব্যবহার সম্পর্কে পরিস্থিতিতে একটি সংগ্রহ হিসাবে একটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিন্তা করুন. ধারণা সিস্টেম ব্যবহারকারীদের সিস্টেম বিশ্লেষণ এবং নকশা প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত পেতে হয়. এই সম্ভাবনা যে সিস্টেম পরিণামে মানুষ এটা helpâ থেকে € “”চালাক কাটিয়া প্রান্ত কম্পিউটিং ধারণা যে ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের ধারণাতীত এবং এর সাথে কাজ করা অসম্ভব এটি একটি স্মৃতিস্তম্ভ পরিবর্তে অনুমিত বর হয়ে বৃদ্ধি পায়.
ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে
ডোমেইন বুঝুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দলীয়করণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মামলা এবং ব্যবহারকারীদের নিচে ছিদ্র ব্যবহার
খ) সক্রিয় অবজেক্টস -Objects যে নিয়ন্ত্রণ একটি প্রবাহ মালিক সক্রিয় বলা হয়. একটি সক্রিয় অবজেক্ট এটি একটি বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে একটি অপারেশন সময়কাল জন্য একটি প্যাসিভ অবজেক্ট সক্রিয় হতে পারে. বার্তাটি একবার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণপ্রবাহ সক্রিয় বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হয়. একটি মাল্টিটাস্কিং পরিবেশে, অনেক বস্তু একযোগে সক্রিয় থাকতে পারে. একটি সক্রিয় বস্তুর একটি প্যাসিভ অবজেক্ট জন্য ব্যবহৃত এক চেয়ে ঘন ফ্রেম সঙ্গে একটি আয়তক্ষেত্র দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়. কিছু কথাবার্তাও, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর বার্তা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে. এই সক্রিয় অবজেক্ট প্যাসিভ বার্তা পাঠাতে পারেন
বস্তু এবং অন্যান্য সক্রিয় বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য.
€ “”একটি প্যাসিভ অবজেক্টস নিয়ন্ত্রণ একটি থ্রেড নেই. এটা একটি বস্তুর জন্য একটি স্বাভাবিক আউটলাইন ব্যবহার প্রতিনিধিত্ব করা হয়.
গ) একটি € কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম “”আরেকটি উপাদান দ্বারা ব্যবহৃত একটি ইন্টারফেস আছে যে একটি কম্পোনেন্ট
3 4 উপাদান 5 আরো পেশীশক্তির ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট পুনরায় ব্যবহারের প্রচার উপাদান, ইন্টারফেস এবং সম্পর্ক রয়েছে
বিস্তারণ রেখাচিত্র
6 একটি কম্পিউটার রিসোর্স 7 উপাদান ডায়াগ্রাম অনুরূপ কিন্তু আরো একটি সিস্টেম সম্ভবত হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্ক শারীরিক কনফিগারেশন দেখাচ্ছে সংশ্লিষ্ট একটি নকশাসংক্রান্ত উপস্থাপনা. 8 আরও বিস্তারিত একটি ব্লক ডায়াগ্রাম অনুরূপ
ঘ) সীমাবদ্ধতা
1 ইউএমএল মডেলিং ডায়াগ্রামে উত্পাদক উপর ভিত্তি করে তৈরি. তথ্য যেমন দ্বারা নীত
একটি মডেল, অসম্পূর্ণ যথাযথ নয় এমন এবং এমনকি সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা প্রবণতা আছে.
2 রেখাচিত্র বক্তব্য দিয়েছিল যা স্পেসিফিকেশন অংশ হওয়া উচিত প্রকাশ করতে পারে না.
মডেল 3 ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থহীন হতে পারে.

“——————————————————————————————————————————————————

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) slučaj korištenja je konstrukt koji pomaže analitičari rade s korisnicima kako bi se utvrdilo korištenje sistema. Kolekcija slučajeva korištenja prikazuje sistem u smislu onoga što korisnicima namjeravaju učiniti s njim. Razmislite o slučaju koristi kao skup scenarija o korištenju sistema. Ideja je da se korisnicima sistema koji su uključeni u ranim fazama analize sistema i dizajna. To povećava vjerojatnost da je sistem na kraju postaje blagodat za ljude bi trebalo da Heľpa € “”umjesto spomenik pametan najsavremenije računarske koncepte koji poslovnim korisnicima, nerazumljiv i nemoguće raditi.
Primjenom Use Cases
Koristite Slučajevi u procesu analize Grupiranje Koristite Slučajevi Razumijevanje domena i korisnicima Bušenje Down
b) aktivne objekte -Objekti koji poseduju tok kontrole nazivaju aktivni. Aktivna objekt može aktivirati pasivnog objekta za vrijeme trajanja operacije slanjem poruke na njega. Kada je poruka obrađena, kontrolu toka je vraćena na aktivnu objekta. U multitasking okruženju, mnogi objekti mogu biti aktivna istovremeno. Aktivna objekat predstavlja pravougaonik sa deblji okvir od onog koji se koristi za pasivni objekt. U nekim interakcije, određeni predmet kontrolira protok poruka. Ovaj aktivni objekt može slati poruke na pasivni
objekata i interakciju sa drugim aktivnim objektima.
Pasivni objekata â € “”nema nit kontrole. Ona je predstavljena pomoću normalan okvir za objekt.
c) Komponenta Dijagram â € “”A komponenta koja ima sučelje koje koriste druge komponente
3 Sadrži komponente, sučelja i odnosa 4 Registracija korištenje ponovno komponenti 5 Više se odnose na fizičke implementacije
Deployment Dijagrami
6 A dijagramski prikaz kompjuter resursa 7 Slično komponenta dijagram, ali više se odnose na pokazuje fizičke konfiguracije sistema moguće hardver softver ili mreže. 8 Slično blok dijagram s više detalja
d) Ograničenja
1 UML modeliranje se temelji na proizvodnji dijagrama. Informacije prenio takvim
model ima tendenciju da bude nepotpun, neprecizan, pa čak i nekonzistentan.
2 Dijagrami ne mogu izraziti izjave koja bi trebala biti dio specifikacije.
3 Interpretacija modela može biti nedvosmislen.

“——————————————————————————————————————————————————

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) случай на употреба е конструкт, който помага анализатори работят с потребителите, за да се определи системно ползване. А събирането на случаите на използване изобразява система от гледна точка на това, което потребителите възнамеряват да правят с нея. Помислете за един случай се използва като колекция от сценарии за използване на системата. Идеята е да се получи на потребителите на системата, участващи в ранните етапи на анализ и проектиране на системата. Това увеличава вероятността, че системата в крайна сметка се превръща в голяма полза за хората, това е трябвало да helpâ € “”вместо паметник на умни компютърни концепции авангардни, че бизнес потребителите неразбираеми и невъзможно да се работи.
Прилагането Използвайте Случаи
Използвайте Случаите в процеса на анализ Групирането Използвайте Случаи Разбиране на домейн и потребители сондиране
б) Активни Обекти -Objects които притежават поток на контрол, се наричат активни. Активно обект може да се активира пасивен обект за срока на операцията, чрез изпращане на съобщение до него. След като съобщението е било преработено, потокът контрол се дава обратно към активното обекта. В многозадачна среда, много предмети могат да бъдат активни едновременно. Активно обект се представя в правоъгълник с дебел конструкция от този, използван за пасивна обект. В някои взаимодействия, специфичен обект управлява потока от съобщения. Този активен обект може да изпраща съобщения до пасивна
Предмети и да си взаимодействат с други активни обекти.
Пасивни обекти â € “”не разполага с резба на контрол. Тя е представена с нормална схема за обект.
в) Компонент диаграма € “”компонент, който има интерфейс, използван от друг компонент
3 Съдържа компоненти, интерфейси и взаимоотношения 4 Насърчаване използването повторно на компоненти 5 по-свързани с физическото изпълнение
разполагане Diagrams
6 схематично представяне на компютърна ресурс 7 Подобно на компонент диаграма но повече свързани с показва физическата конфигурация на система евентуално хардуер софтуер или мрежа. 8 Подобно на блок-схема, с повече подробности
г) Ограничения
1 UML моделиране се основава на производството на диаграми. Информацията, предадена от такова
модел има тенденция да бъде непълна, неточна и дори противоречиви.
2 Diagrams не могат да изразят становищата, които трябва да бъдат част от спецификацията.
3 Тълкуване на модела може да бъде еднозначен.

“——————————————————————————————————————————————————

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) El cas d’ús és una construcció que ajuda els analistes treballen amb els usuaris per determinar l’ús del sistema. Una col·lecció de casos d’ús representa un sistema en termes del que els usuaris vulguin fer amb ell. Penseu en un cas d’ús com una col·lecció d’escenaris sobre l’ús del sistema. La idea és aconseguir que els usuaris del sistema que participen en les primeres etapes d’anàlisi i disseny del sistema. Això augmenta la probabilitat que el sistema es converteix en última instància, una gran ajuda per a les persones que se suposa que Helpa € “”en lloc d’un monument als conceptes de computació d’última generació intel·ligents que els usuaris de negocis troben incomprensible i impossible de treballar amb ells.
L’aplicació de casos d’ús
Casos d’ús en el procés d’anàlisi d’agrupació Casos d’ús Entenent el domini i usuaris Aprofundiment
b) Actiu -Objectes que és propietari d’un flux de control es denominen actiu. Un objecte actiu pot activar un objecte passiu per a la durada d’una operació mitjançant l’enviament d’un missatge a la mateixa. Una vegada que el missatge ha estat processat, el flux de control es retorna a l’objecte actiu. En un entorn multitasca, molts objectes poden estar actius al mateix temps. Un objecte actiu està representat per un rectangle amb un marc més gruixut que l’usat per a un objecte passiu. En algunes interaccions, un objecte específic controla el flux de missatges. Aquest objecte actiu pot enviar missatges a passiva
objectes i interactuar amb altres objectes actius.
Els objectes passius â € “”no té un fil de control. Es representa l’ús d’un esquema normal per a un objecte.
c) Component Diagrama â € “”Un component que té una interfície utilitzat per un altre component
3 conté components, interfícies i relacions abril Promoure l’ús dels components de re 5 més relacionats amb la implementació física
Diagrama d’implementació
Juny 1 representació esquemàtica d’un recurs ordinador juliol Similar al diagrama de components però més relacionat amb que mostra la configuració física d’un sistema possiblement programari maquinari o de xarxa. 8 De manera semblant a un diagrama de blocs amb més detalls
d) Limitacions
1 de modelatge UML es basa en la producció de diagrames. La informació transmesa per tals
un model té una tendència a ser incompleta, imprecisa i fins i tot incompatibles.
2 Els diagrames no poden expressar les declaracions que han de formar part d’una especificació.
3 Interpretació model pot ser inequívoc.

“——————————————————————————————————————————————————

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ang usa ka) Ang paggamit sa kaso mao ang usa ka maghimo og nga makatabang analista sa pagtrabaho uban sa mga tiggamit sa pagtino paggamit sistema. Usa ka koleksyon sa mga kaso sa paggamit naghulagway sa usa ka sistema sa mga termino sa kon unsa ang mga tiggamit tuyo sa pagbuhat sa uban niini. Hunahunaa ang usa ka paggamit sa kaso nga ingon sa usa ka koleksyon sa mga situwasyon bahin sa sistema sa paggamit. Ang ideya mao ang pagkuha sa tiggamit sa sistema nga nalambigit sa sa unang mga hugna sa sistema sa pagtuki ug disenyo. Kini nagdugang sa posibilidad nga ang sistema sa katapusan mahimo nga usa ka panalangin ngadto sa mga tawo kini unta helpâ € “”inay sa usa ka monumento ngadto sa tawong utokan cutting-sulab konsepto Computing nga tiggamit sa negosyo makakaplag dili masabtan ug dili gayud mahimo sa pagtrabaho uban sa.
Ang pagpadapat sa Paggamit kaso
Gamita kaso sa proseso pagtuki pundok Paggamit kaso Pagsabut sa domain ug mga tiggamit Pagbarina Down
b) Aktibo butang -Objects nga iya sa usa ka dagan sa pagkontrolar sa gitawag aktibo. Ang usa ka aktibo nga butang mahimong activate sa usa ka passive nga butang alang sa gidugayon sa usa ka operasyon pinaagi sa pagpadala sa usa ka mensahe ngadto sa niini. Sa higayon nga ang mensahe nga proseso, sa kontrol dagan gihatag balik sa aktibo nga butang. Sa usa ka daghan sa palibot, sa daghan nga mga butang mahimo nga aktibo dungan. Usa ka aktibo nga butang nga girepresentahan sa usa ka rectangle uban sa usa ka mabaga nga bayanan kay sa usa nga gigamit alang sa usa ka passive nga butang. Sa pipila ka pakig-, ang usa ka piho nga butang kontrol sa dagan sa mga mensahe. Kini nga aktibo nga butang mahimo ipadala mensahe ngadto sa passive
butang ug makig-uban sa uban nga mga aktibo nga mga butang.
Passive butang â € “”Dili ba adunay usa ka lugas nga hilo sa kontrol. Kini nagrepresentar sa paggamit sa usa ka normal nga nga balayan alang sa usa ka butang.
c) Component Diagram â € “”Ang usa ka component nga adunay usa ka interface nga gigamit sa laing component
3 Naglangkob components, mga interface ug mga relasyon 4 Pagpalambo sa pag paggamit sa mga sangkap 5 Dugang nga may kalabutan sa pisikal nga pagpatuman
deployment diagram
6 Ang usa ka dibuho nga representasyon sa usa ka computer kapanguhaan 7 Sama sa component nga diagram apan mas may kalabutan sa sa pagpakita sa pisikal nga kontorno sa usa ka sistema nga lagmit hardware software o network. 8 Sama sa usa ka diyagram block uban sa dugang nga mga detalye
d) Limitasyon
1 UML modelo gibase sa og mga dayagram. Ang impormasyon nga nagpahayag sa maong
usa ka modelo nga adunay usa ka kalagmitan nga mahimong kompleto, imprecise ug bisan sa sukwahi.
2 diagram dili pagpahayag sa mga pamahayag nga kinahanglan nga bahin sa usa ka paghingalan.
3 Paghubad sa modelo mahimong tin-awng.

“——————————————————————————————————————————————————

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) The ntchito nkhani ndi kumanga kumathandiza akatswiri ntchito ndi owerenga kudziwa wakagwiritsidwe dongosolo. A mndandanda wa milandu ntchito amaonetsera kachitidwe mawu a zimene owerenga akufuna kuchita ndi izo. Kuganiza za ntchito nkhani monga chopereka mwa zitsanzo za ntchito dongosolo. Cholinga chathu ndicho kutenga owerenga dongosolo nawo magawo oyambirira a dongosolo kusanthula ndi mamangidwe. Izi kumachititsa kuti dziko pamapeto pake amakhala dalitso kwa anthu izo zimayenera helpâ € “”m’malo chipilala kuti wochenjera kudula-m’mphepete kompyuta malingaliro ogwiritsa ntchito kupeza zovuta kuzimvetsa ndi kosatheka ntchito ndi.
Kugwiritsa Ntchito Milandu
Ntchito Milandu mu kusanthula njira Grouping Ntchito Milandu Kumvetsa ankalamulira ndi owerenga pobowola Down
b) Amalalikira Zinthu -Objects kuti ali ndi nthenda ulamuliro otchedwa yogwira. Chinthu yogwira mwina yambitsa chinthu chabe kwa nthawi ya opaleshoni anatumiza uthenga kwa izo. Kamodzi uthenga wakhala kukonzedwa, otaya ulamuliro wapatsidwa ku chinthu yogwira. Mu malo multitasking, zinthu zambiri angakhale yogwira imodzi. Chinthu yogwira ukufanizidwa ndi rectangle ndi chimango chachikulu kuposa ntchito chinthu chabe. Ena ankachita, chinthu enieni akulamulira otaya mauthenga. Izi chinthu yogwira akhoza kutumiza mauthenga chabe
akutsutsa ndi kumacheza ndi zinthu zina yogwira.
Zinthu chabe â € “”Kodi ndi ulusi wa ulamuliro. Iwo ankaimira ntchito ndondomeko zambiri chinthu.
c) chigawo chimodzi Chithunzi â € “”A chigawo chimodzi kuti ali ndi mawonekedwe ntchito chigawo china
3 Muli zigawo, polumikizira ndi mabwenzi 4 Limbikitsani kukonzanso ntchito zigawo 5 More chikugwirizana ndi kukhazikitsa thupi
Kutumizidwa Zithunzi
6 A chifaniziro diagrammatic a kompyuta gwero 7 Mofanana ndi chithunzi chigawo koma chikugwirizana ndi kusonyeza kasinthidwe thupi la dongosolo mwina hardware mapulogalamu kapena Intaneti. 8 Mofanana ndi nyumba chithunzi ndi zambiri
d) Zofooka
1 mawerengeredwe UML zachokera kubala zithunzi. Uthenga pochita
chitsanzo ali ndi vuto chosakwanira, imprecise ndipo ngakhale losemphana.
2 Zithunzi chonena mawu omwe ayenera kukhala mbali ya mfundo a.
3 Kumasulira chitsanzo akhoza kukhala lomveka.

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6))使用的情况下是一个结构,它可以帮助分析员与用户合作,以确定系统的使用情况。用例集合描绘的是什么用户打算用它做什么方面的系统。想想一个用例为有关系统的使用场景集合。这个想法是让参与系统的分析和设计的早期阶段系统的用户。这增加了系统最终成为一个福音它应该helpâ€的“,而不是一个纪念碑聪明的尖端计算的概念,企业用户发现难以理解,也不可能一起工作的人的可能性。
申请使用案例
使用在分析过程追溯案例分组用例了解域和用户
b)活性Objects的拥有控制的流程-Objects被称为活性。活动对象可以通过发送消息到它激活的操作的持续时间的被动对象。一旦消息已被处理,则控制流程给出回活动对象。在多任务环境中,许多对象可以同时是活动的。活动对象是通过用比用于被动对象的一个较厚的帧的矩形表示。在一些相互作用,特定对象控制消息流。这个活动对象可以发送邮件到被动
对象以及与其他活动对象进行交互。
€“被动对象不具有控制线程。它使用的是正常的轮廓为一个对象表示。
c)成分图A€“,他们拥有由另一个组件使用的接口组件
3包含的组件,接口和4的关系促进再利用部件5更关系到物理实现的
部署图
6的计算机资源7类似的组件图,但更涉及到示出的系统可能硬件软件或网络的物理配置的示意图。 8,与更多细节的框图类似的
D)限制
1 UML建模是基于生产的图。通过这样的传送的信息
模型具有不完整,不准确,甚至抵触的倾向。
2图无法表达这应该是一个规范的一部分的声明。
模式3口译可不含糊。

“——————————————————————————————————————————————————

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6))使用的情況下是一個結構,它可以幫助分析員與用戶合作,以確定系統的使用情況。用例集合描繪的是什麼用戶打算用它做什麼方面的系統。想想一個用例為有關系統的使用場景集合。這個想法是讓參與系統的分析和設計的早期階段系統的用戶。這增加了系統最終成為一個福音它應該helpâ€的“,而不是一個紀念碑聰明的尖端計算的概念,企業用戶發現難以理解,也不可能一起工作的人的可能性。
申請使用案例
使用在分析過程追溯案例分組用例了解域和用戶
b)活性Objects的擁有控制的流程-Objects被稱為活性。活動對象可以通過發送消息到它激活的操作的持續時間的被動對象。一旦消息已被處理,則控制流程給出回活動對象。在多任務環境中,許多對象可以同時是活動的。活動對象是通過用比用於被動對象的一個較厚的幀的矩形表示。在一些相互作用,特定對象控制消息流。這個活動對象可以發送郵件到被動
對象以及與其他活動對象進行交互。
€“被動對象不具有控制線程。它使用的是正常的輪廓為一個對象表示。
c)成分圖A€“,他們擁有由另一個組件使用的接口組件
3包含的組件,接口和4的關係促進再利用部件5更關係到物理實現的
部署圖
6的計算機資源7類似的組件圖,但更涉及到示出的系統可能硬件軟件或網絡的物理配置的示意圖。 8,與更多細節的框圖類似的
D)限制
1 UML建模是基於生產的圖。通過這樣的傳送的信息
模型具有不完整,不準確,甚至抵觸的傾向。
2圖無法表達這應該是一個規範的一部分的聲明。
模式3口譯可不含糊。

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) U casu di usu hè un custruiscia chì aiuta analysts travaglià incù utilizatori a ditarminazioni di usu sistema. A racolta di casi usu c’èni un sistemu in u nivellu di ciò chì utilizatori ntènninu a chi fari cu lu. Sonniu di un casu di usu comu na cullizzioni di casi circa usu sistema. U scopu hè a arrivare utilizatori sistema intarvena in u principiu di fasi di anàlisi e cuncezzione sistema. Chistu ncrimenta la prubbabbilità ca lu sistema infine diventa un Boon à u pòpulu si d’pensa à helpâ € “”nveci di un munumentu à i cuncetta informatica taglio-arice abilità ca utilizatori los truvà immensa è impussìbuli à travaglià cun.
Entrata in Usu Cases
Usu casi, in u prucessu Analisi piattaforma Usu Cases Capìri u duminiu di e utilizatori con Imbruglia
b) Objects Tempo -Objects chì sò à purtata di cuntrollu sò chjamati attiva. An oggettu attiva pò attivà un oggettu Passive di la durata di una cuuperazione di mandà un missaghju à lu. Una volta u messagiu hè statu trattatu, lu flussu di cuntrollu veni datu daretu à l ‘uggettu attiva. In un ambienti task, assai ogetti pò esse attivu simultaneously. Stêtu in piemuntese hè figurata da una rectángulo cù un quadru finesse quellu usatu per un oggettu Passive. In certi onore, un oggettu specifichi vuluntà u flussu di i missaghji. Sta bene attiva, pudete mandà missaghji à Passive
uggetti e interagisce cu àutri uggetti attiva.
Objects Passive â € “”Dunqua ùn avè un filu di cuntrollu. Hè rapprisintatu usannu un essai nurmale di calchì ughjettu.
c) diagramma Sposa â € “”A cumpunenti chì hà una interfaccia adupratu da un antru spinta
3 cuntene cumpunenti, interfaccia e rilazione 4 Promote usu saxofona di cumpunenti 5 More ligata à e matematiche fisichi
Diagrams Java
6 A la rapprisintazzioni diagrammatic di una risorsa urdinatore 7 simili a m’agiterai cumpunenti ma cchiù ligata à mustrà i paràmetri fisicu di un sistema di forsi dû software muratura o reta. 8 simili a un m’agiterai pacchettu cu sapenne di più
d) inevitevuli
1 UML artificiali hè basatu nantu à a pruduzzioni diagrams. Li nfurmazzioni trasmissa da tali
un mudellu havi nu caràttiri a essiri sanu, imprecise è ancu cumpatibili.
2 Diagrams ùn pò ricaccià l ‘affirmazioni chì deve esse parte di una spicifichi.
3 intarpritazioni di mudellu pò èssiri giudicatu.

“——————————————————————————————————————————————————

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Upotreba slučaj je konstrukt koji pomaže analitičari rad s korisnicima kako bi se utvrdilo korištenje sustava. Zbirka korištenja slučajeva opisuje sustav u smislu onoga što korisnik namjerava učiniti s njom. Razmislite o upotrebi predmeta u zbirci scenarija o korištenju sustava. Ideja je da se korisnicima sustava koji su uključeni u ranim fazama analize sustava i dizajna. To povećava vjerojatnost da je sustav u konačnici postaje blagodat za osobe s kojima je trebao Heľpa € “”umjesto spomenik pametan najsuvremenijih računalnih pojmova koje poslovni korisnici nalaze neshvatljivo i nemoguće raditi.
Primjena Use Case
Koristite slučajeva u procesu analize Grupiranje Use Case Razumijevanje domena i korisnicima bušenje prema dolje
b) Aktivna Predmeti -Objects koji posjeduju protok kontrole nazivaju aktivni. Aktivna objekt može aktivirati pasivni objekt za vrijeme trajanja operacije slanjem poruke za njega. Nakon što je poruka obrađena, kontrola protoka se vraća u aktivnu objekta. U višezadaćnost okruženju, mnogi predmeti mogu biti aktivni istovremeno. Aktivna objekt predstavlja pravokutnik s debljim okvirom od onog koji se koristi za pasivni objekt. U nekim interakcija, specifični predmet kontrolira protok poruka. Ovaj aktivni objekt može slati poruke na pasivni
objekata i komunicirati s drugim aktivnim objektima.
Pasivni Objekti â € “”nema nit kontrole. To je zastupljen koristeći normalno obris za objekt.
c) Dijagram komponenti â € “”komponenta koja ima sučelje se koristi od strane druge komponente
3. Sadrži komponente, sučelja i odnose 4 Promovirati korištenje re komponenata 5 više odnosi na fizičku provedbu
Deployment Dijagrami
6 predstavlja shematski prikaz računalnog resursa 7 Slično komponente dijagramu, ali više se odnosi na prikazivanje fizičku konfiguraciju sustava eventualno hardver softver ili mreže. 8 Slično blok dijagramu s više detalja
d) ograničenja
1 UML modeliranje temelji se na proizvodnji dijagrame. Informacije koje se prevoze kao
model ima tendenciju da se nepotpune, neprecizne, pa čak i nedosljedna.
2 Dijagrami ne može izraziti izjave koja bi trebala biti dio specifikacije.
3. Interpretacija modela može biti jednoznačan.

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Anvendelsen tilfælde er en konstruktion, der hjælper analytikere arbejder med brugerne at bestemme systemets brug. En samling af use cases viser et system i form af, hvad brugerne har til hensigt at gøre med det. Tænk på en use case som en samling af scenarier om systemets brug. Ideen er at få systembrugere involveret i de tidlige stadier af systemanalyse og design. Dette øger sandsynligheden for, at systemet i sidste ende bliver en velsignelse for de mennesker, det er meningen at Heľpa € “”i stedet for et monument over smarte avancerede computing koncepter, erhvervsbrugere finder uforståeligt og umuligt at arbejde med.
Anvendelse Use Cases
Brug Sager i analyseprocessen Gruppering Use Cases Forståelse domæne og brugere bore ned
b) Aktive objekter -Objects som ejer en strøm af kontrol kaldes aktiv. En aktiv objekt kan aktivere et passivt objekt for varigheden af en operation ved at sende en besked til den. Når meddelelsen er blevet behandlet, er styringen flow givet tilbage til det aktive objekt. I en multitasking miljø, kan mange objekter være aktive på samme tid. En aktiv objekt repræsenteres af et rektangel med en tykkere ramme end den, der anvendes til en passiv objekt. I nogle interaktioner, et specifikt formål styrer strømmen af meddelelser. Denne aktive objekt kan sende beskeder til passiv
objekter og interagere med andre aktive objekter.
Passive objekter â € “”Har ikke en tråd af kontrol. Den er repræsenteret ved hjælp af en normal skitse til et objekt.
c) Komponent Diagram â € “”En komponent, der har en grænseflade, der anvendes af en anden komponent
3 Indeholder komponenter, grænseflader og relationer 4 fremme genbrug brug af komponenter 5 mere relateret til den fysiske gennemførelse
Deployment diagrammer
6 en skematisk fremstilling af en computer ressource 7 Svarende til komponent diagram men mere relateret til viser den fysiske konfiguration af et system eventuelt hardware software eller netværk. 8 Ligner et blokdiagram med flere detaljer
d) Begrænsninger
1 UML modellering er baseret på at producere diagrammer. De oplysninger, som en sådan
en model har en tendens til at være utilstrækkelige, unøjagtige og endda inkonsekvent.
2 diagrammer kan ikke udtrykke de erklæringer, der bør være en del af en specifikation.
3 Fortolkning af modellen kan være utvetydig.

“——————————————————————————————————————————————————

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Het use case is een constructie die helpt analisten werken met gebruikers in staat om gebruik van het systeem te bepalen. Een verzameling van use cases toont een systeem in termen van wat de gebruikers van plan zijn mee te maken. Denk aan een use case als een verzameling van scenario’s over het systeem te gebruiken. Het idee is om systeemgebruikers betrokken bij de vroege stadia van systeem analyse en ontwerp krijgen. Dit vergroot de kans dat het systeem uiteindelijk wordt het een zegen voor de mensen die het hoort te Helpa € “”in plaats van een monument voor slimme cutting-edge computing-concepten die zakelijke gebruikers vinden onbegrijpelijk en onmogelijk om mee te werken.
Het toepassen van Use Cases
Use Cases in het analyseproces groeperen Use Cases Inzicht in het domein en de gebruikers omlaag boren
b) Actief Voorwerpen -Objects dat een stroom van controle bezit zijn actief genoemd. Een actief object kan een passief object voor de duur van de operatie te activeren door een bericht aan. Nadat het bericht is verwerkt, wordt de besturingsstroom teruggegeven aan de actieve object. In een multitasking-omgeving, kunnen vele voorwerpen tegelijkertijd actief zijn. Actief object wordt voorgesteld door een rechthoek met een dikker kader dan die waarmee een passief object. In sommige interacties objectspecifieke controleert de berichtenstroom. Deze actieve object kan berichten sturen naar passieve
objecten en de interactie met andere actieve objecten.
Passieve objecten â € “”Heeft geen een draad van controle. Het wordt weergegeven met een normale omtrek van een object.
c) Component Diagram â € “”Een component dat een interface die wordt gebruikt door een ander component
3 Bevat componenten, interfaces en relaties 4 bevorderen hergebruik van componenten 5 Meer gerelateerd aan de fysieke uitvoering
Deploymentdiagrammen
6 een schematische weergave van een computermiddel 7 vergelijkbaar met componentendiagram maar meer verwant aan die de fysieke configuratie van een systeem mogelijk hardwaresoftware of netwerk. 8 Vergelijkbare een blokschema met meer details
d) Beperkingen
1 UML model is gebaseerd op de productie schema. De informatie die in deze
een model heeft de neiging onvolledig, onnauwkeurig en zelfs inconsistent.
2 Schema’s kunnen niet de verklaringen die deel uitmaken van een specificatie moet zijn uit te drukken.
3 Interpretatie van model kan ondubbelzinnig zijn.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) případ použití je konstrukt, který pomáhá analytici pracují s uživateli určit využití systému. Sbírka případů použití popisuje systém, pokud jde o to, co uživatelé v úmyslu udělat s ním. Přemýšlejte o případu použití jako sbírka scénářů o používání systému. Hlavní myšlenkou je dostat uživatele systému zapojené v raných fázích systémové analýzy a návrhu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že systém nakonec stane přínosem pro lidi, to má Heľpa € “”místo památníku chytrých špičkových výpočetních konceptů, které podnikovým uživatelům najít nesrozumitelný a není možné s ním pracovat.
Uplatnění případů použití
Použijte případů v procesu analýzy Seskupování případy užití Pochopení doménu a uživatele rozbalování
b) aktivní objekty -Objects, které vlastní tok řízení se nazývají aktivní. Aktivní objekt může aktivovat pasivní objekt po dobu trvání operace zasláním zprávy na ni. Jakmile je zpráva byla zpracována, tok řízení je dána zpět do aktivního objektu. V multitasking prostředí, mnoho objektů může být aktivní současně. Aktivní objekt je reprezentován obdélníku s tlustším rámem, než jaký byl použit pro pasivním objektem. V některých interakcí, konkrétní objekt řídí tok zpráv. Tato aktivní objekt může posílat zprávy pasivní
objektů a interakci s dalšími aktivními objekty.
Pasivní Objekty € “”Nemá nit kontroly. To je reprezentováno na normálním osnovy pro objekt.
c) Component Diagram â € “”Komponenta, která má rozhraní používá jinou komponentou
3 Obsahuje složky, rozhraní a vztahy 4 podporovat využívání re komponentů 5 Více souvisejících s fyzickou implementaci
Diagramy nasazení
6 schematické znázornění počítače zdroje 7 Podobně jako u diagramu komponent, ale více příbuzné ukazující fyzickou konfiguraci systému, případně hardware softwaru nebo k síti. 8 Podobně jako blokové schéma s další podrobnosti
d) Omezení
1 UML modelování je založeno na produkci diagramy. Informace poskytované podle takový
Model má tendenci být nekompletní, nepřesné a dokonce nekonzistentní.
2 Diagramy nemohou vyjádřit prohlášení, které by měly být součástí specifikace.
3 Interpretace modelu může být jednoznačné.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) The use case is a construct that helps analysts work with users to determine system usage. A collection of use cases depicts a system in terms of what users intend to do with it. Think of a use case as a collection of scenarios about system use. The idea is to get system users involved in the early stages of system analysis and design. This increases the likelihood that the system ultimately becomes a boon to the people it’s supposed to help— instead of a monument to clever cutting-edge computing concepts that business users find incomprehensible and impossible to work with.
Applying Use Cases
Use Cases in the analysis process Grouping Use Cases Understanding the domain and users Drilling Down
b) Active Objects -Objects that own a flow of control are called active. An active object may activate a passive object for the duration of an operation by sending a message to it. Once the message has been processed, the control flow is given back to the active object. In a multitasking environment, many objects may be active simultaneously. An active object is represented by a rectangle with a thicker frame than the one used for a passive object. In some interactions, a specific object controls the flow of messages. This active object can send messages to passive
objects and interact with other active objects.
Passive Objects – Does not have a thread of control. It is represented using a normal outline for an object.
c) Component Diagram – A component that has an interface used by another component
3 Contains components, interfaces and relationships 4 Promote re use of components 5 More related to physical implementation
Deployment Diagrams
6 A diagrammatic representation of a computer resource 7 Similar to component diagram but more related to showing the physical configuration of a system possibly hardware software or network. 8 Similar to a block diagram with more details
d) Limitations
1 UML modeling is based on producing diagrams. The information conveyed by such
a model has a tendency to be incomplete, imprecise and even inconsistent.
2 Diagrams cannot express the statements that should be part of a specification.
3 Interpretation of model can be unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) La uzo kazo estas konstruo kiu helpas analizistoj labori kun uzantoj determini sistemon uzado. Kolekto de uzo kazoj prezentas sistemo en terminoj de kio uzantoj intencas fari kun ĝi. Pensi de uzo kazo kiel kolekto de scenaroj pri sistemo uzon. La ideo estas akiri sistemon uzantoj implikitaj en la fruaj stadioj de sistemo analizo kaj dezajno. Tio pliigas la verŝajnecon ke la sistemo finfine iĝas granda helpo por la personoj ĝi estas supozeble helpâ € “”anstataŭ monumento al saĝa avangardan komputado konceptoj kiuj negoco uzantoj trovi nekomprenebla kaj neebla por labori kun.
Aplikanta uzkazoj
Uzu Kazoj en la analizo procezo Kolektante uzkazoj Komprenante la domajno kaj uzantoj Drilling Malsupren
b) Aktiva Objektoj -Objects kiuj posedas fluo de kontrolo nomas aktivaj. Aktiva objekto povas aktivigi pasivan objekto por la tempodaŭro de la operacio sendante mesaĝon al ĝi. Iam la mesaĝo estis procesita, la kontrolo de fluo estas redonita al la aktiva objekto. En multitarea medio, multaj celoj povas esti aktivaj samtempe. Aktiva objekto estas reprezentita per rektangulo kun dika kadro ol tiu uzita por pasiva objekto. En iuj interagoj, specifa objekto kontrolas la fluon de mesaĝoj. Tiu aktiva objekto povas sendi mesaĝojn al pasiva
objektoj kaj interrilati kun aliaj aktivaj objektoj.
Pasiva Objektoj â € “”Ne havas fadenon de kontrolo. Estas reprezentita uzante normalan konturon por objekto.
c) Komponenta Diagramo â € “”A komponanto kiu havas interfacon uzata de alia komponanto
3 Enhavas komponantoj, interfacoj kaj rilatoj 4 Antaŭenigi re uzo de komponantoj 5 Pli rilatajn al fizika efektivigo
deplojo Diagramoj
6 _diagrammatic_ reprezento de komputilo rimedo 7 Similaj al komponanto diagramo sed pli rilataj al montranta la fizika agordo de sistemo eble aparataro programaro aŭ reto. 8 Simile al bloko diagramon kun pli detaloj
d) Limigoj
1 UML modelado baziĝas sur produktanta diagramoj. La informo transdonita de tia
modelo havas tendencon esti nekompleta, malpreciza kaj eĉ nekonsekvenca.
2 Diagramoj ne povas esprimi la deklaroj kiuj devus esti parto de especificación.
3 Interpreto de modelo povas esti unusenca.

“——————————————————————————————————————————————————

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) kasutamise puhul on konstrukt, mis aitab analüütikud töötavad kasutajatel määratleda süsteemi kasutamine. Kogumise kasutamise juhtudel on kujutatud süsteemi järgi, mida kasutajad soovivad teha. Mõtle kasutamise puhul kogumiks stsenaariume süsteemi kasutada. Idee on saada süsteemi kasutajad kaasatud algstaadiumis süsteemi analüüsi ja disaini. See suurendab tõenäosust, et süsteem muutub lõppkokkuvõttes õnnistuseks inimestele see peaks Heľpa € “”asemel monument targad tipptasemel arvuti mõisted ärikasutajatele leida arusaamatu ja võimatu töötada.
Rakendades Kasutusklassidega
Kasutage kohtuasjades analüüsi käigus Rühmitus Kasutusklassidega mõistmine domeeni ja kasutajate Puur Down
b) Aktiivne Objektid -Objects et ise voolu kontrolli nimetatakse aktiivseks. Aktiivne objekti võib aktiveerida passiivne objekt ajaks operatsiooni saates sõnumi seda. Kui teade on töödeldud, kontrolli voolu tagasi anda aktiivse objekti. In multifunktsionaalne keskkond, paljud objektid võivad olla samaaegselt aktiivsed. Aktiivne objekti esindab ristkülik paksem jooksul kui üks kasutatakse passiivse objekti. Mõnes vastasmõju, konkreetse objekti kontrollib voolu sõnumeid. See aktiivne objekt võib saata sõnumeid passiivne
objekte ja suhelda teiste aktiivsete objektide kohta.
Passiivne Objektid ā € “”ei ole käsujadaks. Seda tähistatakse kasutades normaalne ülevaade objektile.
c) komponentskeem ā € “”komponent, mis on liides kasutas teine osa
3 Sisaldab koostisaineid, liidesed ja seosed 4 korduskasutamise edendamiseks komponentide kasutamine 5 rohkem seotud füüsilise rakendamine
Evitusskeemid
6 A diagrammina arvuti ressursi 7 Sarnaselt komponentskeem kuid rohkem seotud näidates füüsilise seadistusega süsteemi võimalik riistvara tarkvara või võrgust. 8 Sarnaselt plokkskeem rohkem infot
d) piirangud
1 UML põhineb toodavad diagrammid. Edastatud teavet selliste
mudel on kalduvus olla ebatäielik, ebatäpne ja isegi vastuolulised.
2 skeemid ei suuda väljendada avaldusi, mis peaks olema osa spetsifikatsioon.
3 tõlgendamine mudel saab üheselt mõistetav.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Ang paggamit kaso ay isang tayuan na tumutulong analysts gumana sa mga gumagamit upang matukoy ang paggamit ng system. Isang koleksyon ng mga kaso gamitin ay nangangahulugan ng isang sistema sa mga tuntunin ng kung ano ang mga user ay nagbabalak na gawin sa mga ito. Mag-isip ng isang gumamit ng kaso bilang isang koleksyon ng mga pangyayari tungkol sa system na paggamit. Ang ideya ay upang makakuha ng mga gumagamit ng sistema ng kasangkot sa maagang yugto ng sistema ng pagsusuri at disenyo. Ito pinatataas ang posibilidad na ang sistema sa huli ay nagiging isang boon sa mga tao ito ay dapat na helpâ € “”sa halip na isang bantayog sa matalino cutting-edge concepts computing na ang mga gumagamit ng negosyo mahanap hindi kayang unawain at imposible upang gumana sa.
Paglalapat Paggamit Cases
Gamitin Cases sa proseso ng pagtatasa Pagpapangkat Paggamit Cases Pag-unawa sa domain at ang mga gumagamit Pagbabarena Down
b) Active Objects -Objects na pag-aari ng isang daloy ng control ay tinatawag aktibo. Ang isang aktibong bagay ay maaaring buhayin ang isang passive object para sa tagal ng isang operasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa dito. Kapag ang mensahe ay na-proseso, ang control daloy ay ibinigay na bumalik sa aktibong object. Sa isang multitasking kapaligiran, maraming mga bagay ay maaaring maging aktibo nang sabay-sabay. Ang isang aktibong object ay kinakatawan ng isang parihaba na may isang thicker frame kaysa sa isa na ginagamit para sa isang passive object. Sa ilang mga pakikipag-ugnayan, ang isang tiyak na bagay kumokontrol sa daloy ng mga mensahe. Ito aktibong object ay maaaring magpadala ng mga mensahe sa passive
mga bagay at makipag-ugnayan sa iba pang aktibong mga bagay.
Passive Bagay â € “”Ba hindi magkaroon ng isang thread ng control. Ito ay kinakatawan gamit ang isang normal outline para sa isang bagay.
c) Component Diagram â € “”A component na may isang interface na ginagamit ng isa pang bahagi
3 Naglalaman bahagi, mga interface at mga relasyon 4 Itaguyod re paggamit ng mga bahagi 5 pa na may kaugnayan sa pisikal na pagpapatupad
deployment diagram
6 A diagrammatic na representasyon ng isang computer na mapagkukunan 7 Tulad sa component diagram ngunit mas may kaugnayan sa na nagpapakita ng pisikal na configuration ng isang sistema posibleng hardware software o network. 8 Katulad sa isang block diagram na may higit pang mga detalye
d) Mga Limitasyon
1 UML modeling ay batay sa paggawa ng diagram. Ang impormasyon conveyed sa pamamagitan ng tulad
isang modelo ay may isang ugali na hindi kumpleto, imprecise at kahit hindi pantay-pantay.
2 Diagram ay hindi maaaring ipahayag ang mga pahayag na dapat maging bahagi ng isang pagtutukoy.
3 Interpretasyon ng modelo ay maaaring maging malabo.

“——————————————————————————————————————————————————

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) käyttö asia on rakenteen, joka auttaa analyytikot toimivat käyttäjät voivat määritellä järjestelmän käytön. Kokoelma käyttötapauksia kuvaa järjestelmän suhteen, mitä käyttäjät aikovat tehdä sen kanssa. Ajattele käyttötapaus kokoelmana skenaarioita järjestelmän käytöstä. Ajatuksena on saada järjestelmän käyttäjille mukana alkuvaiheessa järjestelmän analyysi ja suunnittelu. Tämä lisää todennäköisyyttä, että järjestelmä lopulta tulee siunaus ihmisille sen pitäisi Heľpa € “”eikä muistomerkin taitava huipputason tietojenkäsittelyn käsitteitä, jotka yrityskäyttäjät löytää käsittämätöntä ja mahdotonta työskennellä.
Hakeminen Käyttötapaukset
Käytä Tapaukset analyysiprosessia ryhmittely käyttötapauksia Ymmärtäminen toimialueen ja käyttäjien Lähennys
b) Aktiivinen Esineet -Objects jotka omistavat kontrollivuo kutsutaan aktiivinen. Aktiivinen objekti voi aktivoida passiivisen ajaksi operaation lähettämällä viestin sille. Kun viesti on käsitelty, ohjausvuo annetaan takaisin aktiivinen objekti. Vuonna moniajo ympäristössä, monet kohteet voivat olla aktiivisia samanaikaisesti. Aktiivinen objekti edustaa suorakulmio, jossa on paksumpi runko kuin se, jota käytetään passiivinen objekti. Joissakin vuorovaikutukset, tiettyyn kohteeseen ohjaa virtausta viestejä. Tämä aktiivinen objekti voi lähettää viestejä passiivinen
esineet ja vuorovaikutuksessa muiden aktiivisten esineitä.
Passiivinen Objects â € “”ei ole lanka valvontaa. Se esitetään käyttämällä normaalia ääriviivat objektin.
c) Komponenttikaavio â € “”komponentti, joka on rajapinta käyttää toinen komponentti
3 Sisältää komponentteja, rajapintoja ja suhteet 4 edistää uudelleenkäyttöä komponenttien käytöstä 5 More liittyvät fyysiseen toteutukseen
käyttöönoton kaaviot
6 kaavamaisesti tietokoneen resursseja 7 Samanlaisia komponenttikaaviosuunnitteluun mutta liittyvät osoittaa fyysisen järjestelmän kokoonpanon mahdollisesti laitteisto- ohjelmiston tai verkon. 8 Samanlainen lohkokaavio, jossa lisätietoja
d) Rajoitukset
1 UML perustuu tuottaa kaavioita. Tiedot välitetään tällainen
malli on taipumus olla puutteellisia, epätarkkoja ja jopa epäjohdonmukainen.
2 Kaaviot voi ilmaista lausuntoja, jotka tulisi olla osa erittely.
3 tulkinta malli voi olla yksiselitteinen.

“——————————————————————————————————————————————————

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Le cas d’utilisation est une construction qui aide les analystes travaillent avec les utilisateurs afin de déterminer l’utilisation du système. Une collection de cas d’utilisation représente un système en termes de ce que les utilisateurs ont l’intention de faire avec elle. Pensez à un cas d’utilisation comme une collection de scénarios sur l’utilisation du système. L’idée est d’amener les utilisateurs du système impliqués dans les premières étapes de l’analyse et la conception du système. Cela augmente la probabilité que le système devient finalement une aubaine pour les gens qu’il est censé Heľpa € “”au lieu d’un monument aux concepts informatiques de pointe intelligents que les utilisateurs professionnels trouvent incompréhensible et impossible de travailler avec.
Application Use Cases
Cas d’utilisation dans le processus d’analyse de regroupement Cas d’utilisation Comprendre le domaine et les utilisateurs de forage vers le bas
b) Actif Objets -Objets qui possèdent un flux de contrôle sont appelés actifs. Un objet actif peut activer un objet passif pour la durée d’une opération en envoyant un message à elle. Une fois que le message a été traité, le flux de contrôle est remis à l’objet actif. Dans un environnement multitâche, de nombreux objets peuvent être actifs simultanément. Un objet actif est représenté par un rectangle avec un cadre plus épais que celui utilisé pour un objet passif. Dans certaines interactions, un objet spécifique contrôle le flux de messages. Cet objet actif peut envoyer des messages à passive
des objets et interagir avec d’autres objets actifs.
Objets passifs â € “”N’a pas d’un fil de contrôle. Il est représenté par un contour normal pour un objet.
c) diagramme de composants â € “”Un composant qui a une interface utilisée par un autre composant
3 Contient des composants, des interfaces et des relations 4 Promouvoir l’utilisation re des composants 5 plus liés à la mise en œuvre physique
diagrammes de déploiement
6 Une représentation schématique d’une ressource informatique 7 Similaire au diagramme de composants, mais plus en rapport avec montrant la configuration matérielle d’un système éventuellement matériel logiciel ou de réseau. 8 Semblable à un schéma de principe avec plus de détails
d) Limites
1 Modélisation UML est basée sur la production de diagrammes. L’information véhiculée par ces
un modèle a tendance à être incomplètes, imprécises et même incompatibles.
2 Diagrammes ne peut pas exprimer les déclarations qui devraient faire partie d’une spécification.
3 Interprétation du modèle peut être sans ambiguïté.

“——————————————————————————————————————————————————

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) De brûken gefal is in matearje dat helpt analysts wurkje mei brûkers te bepalen systeem gebrûk. In samling fan gebrûk gefallen ôfbylding fan in systeem yn termen fan hokker brûkers wolle mei it. Tink oan in gebruik saak as in samling fan senario oer systeem gebrûk. It idee is om systeem brûkers belutsen yn ‘e earste fazen fan systeem analyze en design. Dat fergruttet de kâns dat it systeem úteinlik wurdt in boon oan de minsken it heart te helpa € “”ynstee fan in monumint foar tûke cutting-edge Computing konsepten dy’t saaklike brûkers fine ûnbegryplik en ûnmooglik te wurkjen mei.
Tapassen brûke Cases
Brûk Cases yn de analyze proses groepearje brûke Cases Ynsjoch yn it domein en brûkers boarjen Down
b) Aktive Objekten -Objects dy’t eigner in stream fan kontrôle wurde neamd aktyf. In aktive foarwerp kinne aktivearje in passive foarwerp foar de doer fan in operaasje troch it ferstjoeren fan in berjocht oan it. Sadree’t it berjocht is ferwurke, de kontrôle stream wurdt jûn werom nei it aktive foarwerp. Yn in multitasken omjouwing, in protte foarwerpen kin aktyf tagelyk. In aktive foarwerp wurdt fertsjintwurdige troch in rjochthoeke mei in dikker frame as de ien brûkt foar in passive foarwerp. Yn guon ynteraksjes, in spesifike foarwerp hat ynfloed op de stream fan berjochten. Dit aktive foarwerp kin stjoere berjochten oan passive
objekten en ynteraksje mei oare aktyf foarwerpen.
Passive Objekten â € “”Does gjin tried fan kontrôle. It is fertsjintwurdige mei help fan in normale skets foar in foarwerp.
c) Component Zandloperdiagram â € “”In komponint dat hat in ynterface brûkt troch in oare komponint
3 Befettet ûnderdielen, Schnittstellen en relaasjes 4 Promote re gebrûk fan komponinten 5 Mear besibbe oan fysike útfiering
Deployment diagrammenName
6 In diagrammatic fertsjintwurdiging fan in kompjûter boarne 7 Similar nei komponint diagram mar mear besibbe oan sjocht it fysike konfiguraasje fan in systeem mooglik Hardware Software of netwurk. 8 Similar nei in blok diagram mei mear details
d) Beheinings
1 UML modellewurk is basearre op it produsearjen diagrammenStencils. De ynformaasje told troch sokke
in model hat in oanstriid te wêzen ûnfolsleine, imprecise en sels foarum.
2 diagrammenName kin net útdrukke de útspraken dy’t moat wêze diel fan in spesifikaasje.
3 Interpretation fan model kin wêze unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) O caso de uso é unha construción que axuda os expertos a traballar cos usuarios para determinar o uso do sistema. Unha colección de casos de uso describe un sistema en termos de o que os usuarios queren facer con el. Debería un caso de uso como un conxunto de escenarios sobre o uso do sistema. A idea é facer que os usuarios do sistema implicados nos estadios iniciais de análise e deseño do sistema. Isto aumenta a probabilidade de que o sistema en definitiva, pasa a ser unha bendición para as persoas que se quere Helpa € “”no canto de un monumento aos conceptos de computación intelixentes de punta que os usuarios de negocios atopar incomprensible e imposible de traballar.
Casos de uso aplicando
Casos no proceso de análise de agrupación casos de uso Comprender o dominio e usuarios perforación para abaixo usar
b) Obxectos Activos -Objects que posúen un fluxo de control son chamados de activos. Un obxecto activo pode activar un obxecto pasivo para a duración dunha operación a través do envío dunha mensaxe a el. Xa que a mensaxe fose procesada, o fluxo de control é dado ao seu obxecto activo. Nun ambiente multitarefa, moitos obxectos poden estar activos ao mesmo tempo. Un obxecto activo é representada por un rectángulo cun cadro máis espeso que o utilizado para un obxecto pasivo. Nalgunhas interaccións, un obxecto específico controla o fluxo de mensaxes. Este obxecto activo pode enviar mensaxes para pasiva
obxectos e interactuar con outros obxectos activos.
Obxectos pasivos â € “”Non ten un fío de control. El é representado mediante un esbozo normal para un obxecto.
c) Compoñente Diagrama â € “”Un compoñente que ten unha interface usada por outro compoñente
3 Contén compoñentes, interfaces e relacións 4 Promover a utilización de compoñentes re 5 máis relacionada á implantación física
Diagramas de Implantación
6 representación esquemática dun recurso de ordenadores 7 Semellante ao diagrama de compoñentes, pero máis relacionado coa que mostra a configuración física dun sistema de hardware ou de software, posiblemente rede. 8 Semellante a un diagrama de bloques con máis detalle
d) Limitacións
1 de modelaxe UML está baseada na produción de diagramas. A información transmitida por tal
un modelo ten unha tendencia a ser incompleta, inexacta e mesmo inconsistente.
2 diagramas non poden expresar as declaracións que deben formar parte dunha especificación.
3 Interpretación do modelo pode ser ambigua.

“——————————————————————————————————————————————————

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ა) გამოყენების შემთხვევაში არის შენება, რომელიც ეხმარება ანალიტიკოსები მუშაობა მომხმარებლებს, რათა დადგინდეს სისტემის გამოყენება. კოლექცია გამოყენების შემთხვევაში ასახავს სისტემის თვალსაზრისით, თუ რა წევრებს აპირებენ შუაშია. წარმოიდგინეთ გამოყენების შემთხვევაში, როგორც კრებული სცენარი დაახლოებით სისტემის გამოყენება. იდეა არის ის, რომ სისტემის მომხმარებლებს ჩართული ადრეულ ეტაპზე სისტემური ანალიზი და დიზაინი. ეს ზრდის ალბათობა იმისა, რომ სისტემის საბოლოო ჯამში სიკეთე ადამიანი, ის უნდა helpâ € “”ნაცვლად ძეგლი ჭკვიანი უახლესი კომპიუტერული ცნებები, რომ ბიზნესის მომხმარებელს გაუგებარი და შეუძლებელია მუშაობა.
გამოყენების მოხმარების შემთხვევები
გამოიყენეთ შემთხვევები ანალიზის პროცესში დაჯგუფება მოხმარების შემთხვევები გააზრება domain და მომხმარებლებს საბურღი Down
ბ) აქტიური ობიექტი -Objects, რომ ფლობენ ნაკადის კონტროლის ეწოდება აქტიური. აქტიური ობიექტი შეიძლება გააქტიურება პასიური ობიექტი ხანგრძლივობა ოპერაცია გაგზავნით გაგზავნა იგი. მას შემდეგ, რაც გაგზავნა უკვე დამუშავებული, კონტროლის ნაკადის დაუბრუნდა აქტიური ობიექტი. ამ multitasking გარემო, ბევრი ობიექტი შეიძლება იყოს აქტიური ერთდროულად. აქტიური ობიექტი წარმოდგენილია მართკუთხედი ერთად სქელი ჩარჩო, ვიდრე ერთი გამოიყენება პასიური ობიექტი. ზოგიერთ ურთიერთქმედების, კონკრეტული ობიექტი აკონტროლებს ნაკადი შეტყობინებები. ეს აქტიური ობიექტი შეგიძლიათ გააგზავნოთ შეტყობინებები პასიური
ობიექტები და ურთიერთქმედება სხვა აქტიური ობიექტები.
პასიური ობიექტი â € “”არ აქვს ძაფი კონტროლი. იგი წარმოდგენილია გამოყენებით ნორმალური მონახაზი ობიექტი.
გ) კომპონენტი დიაგრამა â € “”კომპონენტი, რომელიც აქვს ინტერფეისი გამოიყენება სხვა კომპონენტი
3 შეიცავს კომპონენტები, ინტერფეისის და ურთიერთობები 4 ასტიმულირებს გამოყენების კომპონენტები 5 დაკავშირებული სხვა ფიზიკური განხორციელების
განლაგება დიაგრამები
6 diagrammatic წარმომადგენლობა კომპიუტერული რესურსი 7 მსგავსი კომპონენტი გრაფიკაზე მაგრამ უფრო დაკავშირებული გვიჩვენებს ფიზიკური კონფიგურაციის სისტემის შესაძლოა ტექნიკა პროგრამული უზრუნველყოფა, ან ქსელში. 8 მსგავსი ბლოკსქემა უფრო დეტალურად
დ) შეზღუდვები
1 UML მოდელირება ეფუძნება წარმოების დიაგრამები. ინფორმაცია გადმოცემული ასეთი
მოდელი აქვს ტენდენცია იყოს არასრული, არაზუსტი და კიდევ შეუსაბამოა.
2 დიაგრამები ვერ გამოხატავს იმ განცხადებას, რომელიც უნდა იყოს ნაწილი დაზუსტება.
3 ინტერპრეტაცია მოდელი შეიძლება იყოს არაორაზროვანი.

“——————————————————————————————————————————————————

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Der Anwendungsfall ist ein Konstrukt, das Analysten arbeiten mit den Nutzern hilft, die Systemauslastung zu bestimmen. Eine Sammlung von Anwendungsfällen zeigt ein System, in Hinblick darauf, was der Benutzer damit zu tun beabsichtigen. Denken Sie an einen Anwendungsfall als eine Sammlung von Szenarien über die Systemnutzung. Die Idee ist, Systembenutzer in den frühen Phasen der Systemanalyse und Design zu beteiligen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das System letztlich ein Segen für die Menschen wird es angenommen hat € “”statt eines Denkmals für clevere innovative Computing-Konzepte zu Helpa, die Business-Anwender unverständlich und unmöglich zu arbeiten.
Anwenden von Use Cases
Use Cases im Analyseprozess Gruppierung Use Cases die Domäne und den Benutzer zu verstehen Down-Bohrungen
b) Aktiv Objekte -Objekte, die einen Ablauf der Steuerung besitzen sind aktiv bezeichnet. Ein aktives Objekt kann durch Senden einer Nachricht an eine passive Objekt für die Dauer einer Operation aktivieren. Nachdem die Nachricht verarbeitet ist, wird der Steuerablauf zu dem aktiven Objekt zurückgegeben. In einer Multitasking-Umgebung können viele Objekte gleichzeitig aktiv sein. Eine aktive Aufgabe wird durch ein Rechteck mit einem dickeren Rahmen als die für eine passive Objekt verwendet, dargestellt. In einigen Wechselwirkungen steuert ein bestimmtes Objekt den Fluss von Nachrichten. Diese aktive Objekt kann Nachrichten an passive senden
Objekte und mit anderen aktiven Objekten interagieren.
Passive Objekte â € “”Gibt es einen Thread nicht der Kontrolle. Es wird dargestellt für ein Objekt eine normale Kontur verwendet wird.
c) Komponentendiagramm â € “”Eine Komponente, die eine Schnittstelle von einer anderen Komponente verwendet wird, hat
3 Enthält Komponenten, Schnittstellen und Beziehungen 4 re Verwendung von Komponenten 5 mehr im Zusammenhang mit physikalischen Implementierung fördern
Verteilungsdiagramme
6 eine schematische Darstellung eines Computerressource 7 Ähnlich Komponentendiagramm aber mehr mit der physischen Konfiguration eines Systems möglicherweise Hardware-Software oder das Netzwerk zu zeigen. 8 Ähnlich wie bei einem Blockdiagramm mit mehr Details
d) Grenzen
1 UML-Modellierung basiert Diagramme auf die Produktion. Die Informationen, die so befördert
ein Modell hat eine Tendenz, unvollständig, ungenau und sogar widersprüchlich.
2 Diagramme können nicht die Aussagen zum Ausdruck kommen, die Teil einer Spezifikation sein sollte.
3 Interpretation des Modells kann eindeutig sein.

“——————————————————————————————————————————————————

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) α) Η περίπτωση χρήσης είναι ένα κατασκεύασμα που βοηθά τους αναλυτές να συνεργαστεί με τους χρήστες να καθορίσουν τη χρήση του συστήματος. Μια συλλογή των περιπτώσεων χρήσης απεικονίζει ένα σύστημα από την άποψη του τι οι χρήστες σκοπεύετε να κάνετε με αυτό. Σκεφτείτε την περίπτωση χρήσης σαν μια συλλογή από σενάρια σχετικά με τη χρήση του συστήματος. Η ιδέα είναι να πάρει τους χρήστες του συστήματος που εμπλέκονται στα πρώτα στάδια της ανάλυσης του συστήματος και το σχεδιασμό. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ότι το σύστημα γίνεται τελικά ένα όφελος για τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι helpâ € “”αντί για ένα μνημείο για έξυπνες ιδέες υπολογιστών αιχμής που επιχειρηματικούς χρήστες βρίσκουν ακατανόητο και είναι αδύνατο να εργαστεί με.
Εφαρμόζοντας Use Cases
Χρησιμοποιήστε υποθέσεις στη διαδικασία ανάλυσης ομαδοποίησης Use Cases κατανόηση του τομέα και των χρηστών Γεωτρήσεις Down
β) Ενεργά Αντικείμενα -Objects που κατέχουν μια ροή ελέγχου ονομάζονται ενεργοί. Ένα ενεργό αντικείμενο μπορεί να ενεργοποιήσει ένα παθητικό αντικείμενο για τη διάρκεια μιας λειτουργίας από την αποστολή ενός μηνύματος σε αυτό. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του μηνύματος, η ροή του ελέγχου δίνεται πίσω στην ενεργό αντικείμενο. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών εργασιών, πολλά αντικείμενα μπορεί να είναι ενεργές ταυτόχρονα. Ένα ενεργό αντικείμενο αντιπροσωπεύεται από ένα ορθογώνιο με ένα παχύτερο πλαίσιο από αυτό που χρησιμοποιείται για ένα παθητικό αντικείμενο. Σε ορισμένες αλληλεπιδράσεις, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχει τη ροή των μηνυμάτων. Αυτό το ενεργό αντικείμενο μπορεί να στείλει μηνύματα σε παθητική
αντικείμενα και να αλληλεπιδρούν με άλλα ενεργά αντικείμενα.
Παθητικά αντικείμενα â € “”Δεν έχει ένα νήμα ελέγχου. Είναι εκπροσωπείται χρησιμοποιώντας ένα κανονικό περίγραμμα ενός αντικειμένου.
γ) Component Διάγραμμα â € “”Ένα στοιχείο που έχει μια διεπαφή που χρησιμοποιείται από άλλο συστατικό
3 Περιέχει συστατικά, τις διασυνδέσεις και τις σχέσεις 4 Προώθηση της χρήσης εκ νέου των συστατικών 5 πιο σχετικές με τη φυσική υλοποίηση
ανάπτυξη Διαγράμματα
6 Μια διαγραμματική αναπαράσταση ενός πόρου υπολογιστή 7 Παρόμοια προς το συστατικό διάγραμμα αλλά σχετίζεται περισσότερο με δείχνει τη φυσική διαμόρφωση ενός συστήματος ενδεχομένως λογισμικού υλικού ή δικτύου. 8 Παρόμοια με ένα μπλοκ διάγραμμα με περισσότερες λεπτομέρειες
δ) Περιορισμοί
1 UML μοντελοποίηση βασίζεται στην παραγωγή διαγραμμάτων. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από τα εν λόγω
ένα μοντέλο έχει την τάση να είναι ελλιπής, ανακριβής και ακόμα ασυνεπής.
2 Διαγράμματα δεν μπορούν να εκφράσουν τις δηλώσεις που πρέπει να αποτελούν μέρος των προδιαγραφών.
3 Ερμηνεία του μοντέλου μπορεί να είναι σαφείς.

“——————————————————————————————————————————————————

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) એક) ઉપયોગ કેસ એક રચના કરવામાં મદદ કરે છે કે વિશ્લેષકોને વપરાશકર્તાઓ સાથે કામ સિસ્ટમ વપરાશ નક્કી કરવા માટે છે. ઉપયોગ કિસ્સાઓમાં સંગ્રહ વપરાશકર્તાઓ તેની સાથે શું કરવા માંગો દ્રષ્ટિએ સિસ્ટમ દર્શાવે છે. સિસ્ટમ ઉપયોગ વિશે દૃશ્યો સંગ્રહ તરીકે ઉપયોગ કેસ લાગે છે. વિચાર સિસ્ટમ વપરાશકર્તાઓ સિસ્ટમ વિશ્લેષણ અને ડિઝાઇન પ્રારંભિક તબક્કામાં સામેલ વિચાર છે. આ શક્યતા છે કે જે સિસ્ટમ આખરે લોકો તેને helpâ € “”હોંશિયાર કટીંગ ધાર કમ્પ્યુટિંગ ખ્યાલ છે કે બિઝનેસ વપરાશકર્તાઓ અગમ્ય અને સાથે કામ કરવા અશક્ય શોધવા માટે એક સ્મારક બદલે માનવામાં આવે છે માટે એક વરદાન બની જાય છે વધારે છે.
ઉપયોગ કેસો અરજી
ડોમેન સમજ ઉપયોગ કેસો જૂથબદ્ધ વિશ્લેષણ પ્રક્રિયા કેસો અને વપરાશકર્તાઓ નીચે શારકામ વાપરો
ખ) સક્રિય પદાર્થો -Objects કે નિયંત્રણ ફ્લો માલિક સક્રિય કહેવામાં આવે છે. સક્રિય પદાર્થ તેને એક સંદેશ મોકલીને કામગીરી સમયગાળા માટે એક પરોક્ષ પદાર્થ સક્રિય કરી શકે છે. એકવાર સંદેશો પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે, અંકુશ પ્રવાહ સક્રિય પદાર્થ પર પાછા આપવામાં આવે છે. એક મલ્ટીટાસ્કીંગ પર્યાવરણમાં, ઘણા પદાર્થો સાથે સક્રિય હોઇ શકે છે. સક્રિય પદાર્થ નિષ્ક્રિય પદાર્થ માટે વપરાય એક કરતાં સ્થૂળ ફ્રેમ સાથે એક લંબચોરસ દ્વારા રજૂ થાય છે. થોડાક સંવાદો, એક ચોક્કસ પદાર્થ સંદેશાઓ પ્રવાહ નિયંત્રિત કરે છે. આ સક્રિય પદાર્થ નિષ્ક્રિય સંદેશાઓ મોકલી શકો છો
પદાર્થો અને અન્ય સક્રિય પદાર્થો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે.
€ “”એક પરોક્ષ ઓબ્જેક્ટો નિયંત્રણ એક થ્રેડ નથી. તે પદાર્થ માટે એક સામાન્ય રૂપરેખા મદદથી રજૂ થાય છે.
C) € એક ઘટક ડાયાગ્રામ “”અન્ય ઘટક દ્વારા ઉપયોગમાં ઈન્ટરફેસ છે કે જે ઘટક
3 4 ઘટકો 5 વધુ ભૌતિક અમલીકરણ સંબંધિત પુનઃ ઉપયોગ પ્રોત્સાહન ઘટકો, ઈન્ટરફેસો અને સંબંધો ધરાવે છે
ડિપ્લોયમેન્ટ ડાયગ્રામ્સ
6 કોમ્પ્યુટર સંસાધન 7 ઘટક રેખાકૃતિ જ પરંતુ વધુ એક સિસ્ટમ કદાચ હાર્ડવેર સોફ્ટવેર અથવા નેટવર્ક ભૌતિક રૂપરેખાંકન દર્શાવે સંબંધિત એક ડાયાગ્રામેટિકની રજૂઆત. 8 વધુ વિગતો સાથે બ્લોક ડાયાગ્રામ સમાન
ડી) મર્યાદાઓ
1 UML મોડેલિંગ આકૃતિઓ ઉત્પાદન પર આધારિત છે. માહિતી જેમ કે દ્વારા પાઠવી
એક મોડેલ, અપૂર્ણ અશુદ્ધ અને તે પણ અસંગત હોય વલણ ધરાવે છે.
2 ડાયગ્રામ્સ નિવેદનો કે સ્પષ્ટીકરણ ભાગ પ્રયત્ન કરીશું વ્યક્ત કરી શકતા નથી.
મોડેલ 3 અર્થઘટન અસંદિગ્ધ હોઈ શકે છે.

“——————————————————————————————————————————————————

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Ka a itilize se yon konstwi ki ede analis travay avèk itilizatè yo detèmine l ‘sistèm. Yon koleksyon ka itilize pentire yon sistèm an tèm de sa itilizatè gen entansyon fè ak li. Panse a yon ka itilize kòm yon koleksyon nan senaryo sou jan pou sèvi sistèm. Lide a se yo ka resevwa itilizatè sistèm patisipe nan premye etap yo byen bonè nan sistèm analiz ak konsepsyon. Sa a ogmante pwobabilite ki genyen pou ke sistèm lan finalman vin tounen yon Boon bay pèp la li nan sipoze helpâ € “”olye pou yo yon moniman nan konsèp entelijan informatique dènye kri ke itilizatè biznis jwenn enkonpreyansib e li enposib yo travay avèk.
W ap fè aplikasyon Sèvi ak Ka
Sèvi ak Ka nan pwosesis la analiz Gwoupman Sèvi ak Ka Konprann domèn nan yo ak divinò Drilling Down
b) aktif objè -Objects ki posede yon koule nan kontwòl yo rele aktif. Yon objè aktif ka déblotché yon objè pasif pou dire a nan yon operasyon pa voye yon mesaj bay li. Yon fwa gen mesaj la te trete, se koule nan kontwòl bay tounen nan objè a aktif. Nan yon anviwònman Multitech, objè anpil pouvwa gen aktif ansanm. Yon objè aktif reprezante pa yon rektang ak yon ankadreman pi epè pase yon sèl la itilize pou yon objè pasif. Nan kèk entèraksyon, yon objè ki espesifik kontwole koule nan mesaj. Sa a objè aktif ka voye voye pou bay mesaj pou pasif
objè ak kominike avèk lòt objè aktif.
Pasif objè â € “”pa gen yon ti moso fil nan kontwòl. Li se reprezante lè l sèvi avèk yon deskripsyon nòmal pou yon objè.
c) Component Dyagram â € “”Yon eleman ki gen yon koòdone itilize pa yon lòt eleman
3 Gen konpozan, interfaces ak relasyon 4 Ankouraje re pou sèvi ak eleman 5 Plis ki gen rapò ak aplikasyon fizik
deplwaman Dyagram
6 Yon reprezantasyon Diagramm nan yon resous òdinatè 7 Menm jan ak eleman dyagram men plis ki gen rapò ak ki montre configuration la, te fizik nan yon sistèm pètèt lojisyèl pyès ki nan konpitè oswa rezo-a. 8 Menm jan ak yon dyagram blòk ki gen plis detay
d) Limit
se 1 UML modèl ki baze sou pwodwi dyagram. Enfòmasyon ki vize pa tankou
yon modèl gen yon tandans yo dwe enkonplè, enpresizyon e menm konsistan.
2 Dyagram pa ka eksprime deklarasyon sa yo ki ta dwe yon pati nan yon spesifikasyon.
3 Entèpretasyon nan modèl kapab ékivok.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Amfani yanayin ne a gina wannan taimaka manazarta aiki tare da masu amfani domin sanin tsarin amfani. A tarin amfani lokuta nuna wani tsarin cikin sharuddan abin da masu amfani yi nufin su yi da shi. Tunanin wani amfani harka kamar tarin hanyar al’amura game da tsarin amfani. A ra’ayin shi ne ya sa tsarin users hannu a farkon matakai na tsarin bincike da kuma zane. Wannan qara alama cewa tsarin kyakkyawan zama Boon ga mutane shi ke kamata su helpâ € “”maimakon wani abin tunawa ga wayo yanke-baki kwamfuta Concepts cewa kasuwanci masu amfani sami m da ba zai yiwu ba su yi aiki tare da.
Da ake ji Amfani Cases
Yi amfani da Cases a analysis tsari ra’ayoyi Amfani Cases Fahimtar yankin da kuma masu amfani hakowa Down
b) Active Abubuwan -Objects cewa mallaka a kwarara iko da ake kira mai aiki. An m abu na iya kunna m abu ga tsawon lokaci da wani aiki da ya aiko da sako zuwa gare shi. Da zarar sakon da aka sarrafa, da iko ya kwarara aka bai mayar da m abu. A cikin wata multitasking muhalli, da yawa abubuwa iya zama aiki lokaci guda. An aiki abu ne wakilta wani murabba’i mai dari da thicker frame fiye da daya amfani da wani m abu. A wasu interactions, wani abu iko da ya kwarara daga saƙonni. Wannan aiki abu iya aika saƙonni zuwa m
abubuwa da hulɗa tare da wasu m abubuwa.
M Abubuwan â € “”Shin, ba su da wani thread na iko. An wakilta ta yin amfani da wata al’ada shaci ga wani abu.
c) Bangaren zane â € “”A bangaren da cewa yana da wani karamin aiki amfani da wani bangaren
3 ƙunshi aka gyara, musaya da kuma dangantaka 4 Inganta re amfani da aka gyara 5 More related to jiki aiwatar
abubuwan tayin zane-zane
6 A diagrammatic misali na kwamfuta hanya 7 Similar to bangaren zane amma mafi related to nuna jiki sanyi na wani tsarin yiwu hardware software ko na cibiyar sadarwa. 8 Similar zuwa block zane da karin bayani
d) gazawar
1 UML tallan kayan kawa dogara ne a kan samar da zane-zane. A bayanin da ya isar da irin wannan
a model yana da hali ya zama bai cika ba, har ma da imprecise saba.
2 zane-zane ba zai iya bayyana maganganun da ya kamata ya zama wani ɓangare na wani jaddadawa.
3 Interpretation of model na iya zama unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) ka hoʻohana hihia, he? Ieoaeunoai e kōkua analysts hana me na mea hoʻohana e hooholo nenoaiu oAaEeIeIAaIAeO. A ohi no i hihia depicts i ke ano ma ka olelo o ka mea hoʻohana e manao ai e hana aku ai iā ia. Manao o ka i hihia e like me ka ohi ana o ha e pili ana i nenoaiu hoʻohana. O ka manaʻo ka mea e loaa nenoaiu mea hoʻohana komo i loko o ke kuʻina kakahiaka o ka’ōnaehana Ka Ikepili a me ka mea i manao ai. Keia maoli ka likelihood i ka nenoaiu ultimately i ka hermit, i ka poe kanaka he hana manao e helpâ € “”i panai no ke kia hoʻomanaʻo i akamai ana-maka Me manaÿo e hana mea hoʻohana loaa incomprehensible a me ka hiki ole i ka hana me ka.
Ana ho ohana i ke hihia
E hoʻohana i hihia i ke kaʻina Ka Ikepili Hoʻohui ‘ia E ho ohana i hihia hoomaopopo ana i ke kikowaena a me na mea hoʻohanaʻepekema Down
b)ʻeleu mea -Objects ka mea mau i ka pele o ka hooponopono, ua kapaiaʻeleu. Anʻeleu mea e haʻalele i ka OE mea, no ka lōʻihi o ka hana ma ka hoʻouna i ka leka uila i ia mea. Koke ka memo ua hoʻokō ‘, ua hāʻawi hou aku i kaʻeleu mea i ka hooponopono ana pele. Ma ka multitasking ‘ia, he nui na mea i hana poʻe. Anʻeleu mea ua poe e ka rectangle me ka pūhaka kapiliia mamua o ka mea hoʻohana i ka OE mea. Ma kekahi mau hana kūleʻa, he ho’ākāka ‘ia mea hoʻi ke kahe ana o memo. Keiaʻeleu mea hiki hoouna memo i ka OE
nä mea a pāʻani aku me kekahi hana mea.
OE mea â € “”ʻAʻole anei i loaa ka moku ana o ana. Ua poe hoʻohana ‘ana i ka maʻamau outline no kekahi mea.
c) ke keʻena kiʻikuhi â € “”A ke keʻena ka mea he mau ‘hoʻohanaʻia ke keʻena kekahi
3 ‘ia ka inoa eiiiiiaiou, Interfaces, a me ka pili ma 4 Paipai i hou hoʻohana’ ana eiiiiiaiou 5 More Pili pū ana i ka physical manaʻo
Deployment kiʻikuhi
6 A diagrammatic e hoohalike ai i ke kamepiula mau 7 Similar i ke keʻena kiʻikuhi aka, oi Pili pū ana i ka hoike i ke kino AEIAa o kekahi ano hiki lako polokalamu ‘ole i ulanaʻia. 8 Similar i ka hihia kiʻikuhi me nā lāliʻi
d) Palena Manawa
1 UML hoohalike ma luna hana kiʻikuhi. Ka ike nō ma ia
he kükohu i ka welelau o ia e kāpili, imprecise a i kue.
hiki ole 2 kiʻikuhi i ka hoike i na olelo a pau e lilo hapa o ka hoakaka.
3 hoomaopopo ana i na kumu hoʻohālike hiki e unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) א) מקרה השימוש הוא מבנה הסייע אנליסטים לעבוד עם משתמשים כדי לקבוע שימוש במערכת. אוסף של מקרים להשתמש מתאר מערכת במונחים של מה שהמשתמשים מתכוונים לעשות עם זה. תחשוב על מקרה שימוש כאוסף של תרחישים על שימוש במערכת. הרעיון הוא לקבל משתמשי מערכת מעורבים בשלבים המוקדמים של ניתוח מערכת ועיצוב. זה מגדיל את הסבירות כי המערכת בסופו של דבר הופכת להיות ברכה לעם שזה אמור helpâ € “”במקום אנדרטת מושגי מחשוב חדשני חכמים כי משתמשים עסקיים למצוא מובנת ובלתי אפשריים לעבוד איתו.
החלה השתמש תיקים
תרחישי שימוש בתהליך הניתוח הקבצה השתמש תיקי הבנת התחום ומשתמש קידוח למטה
ב) פעילים אובייקטים -Objects שבבעלותן זרימת שליטה נקראים פעיל. אובייקט פעיל עשוי להפעיל אובייקט פסיבי למשך ביצוע פעולה כלשהי על ידי שליחת הודעה אליו. לאחר ההודעה תעובד, זרימת הבקרה ניתנת בחזרה לאובייקט הפעיל. בסביבת ריבוי משימות, חפצים רבים עשויים להיות פעילים בו זמנית. אובייקט פעיל מיוצג על ידי מלבן עם מסגרת עבה יותר לזו שבוצעה על חפץ סביל. באינטראקציות מסוימות, אובייקט מסוים שולט על זרימת הודעות. אובייקט פעיל זה יכול לשלוח הודעות פסיביות
אובייקטים ו אינטראקציה עם אובייקטים פעילים אחרים.
אובייקטים פסיביים € “”האם לא צריך חוט של שליטה. היא מיוצגת באמצעות מתווה נורמלית אובייקט.
ג) תרשים רכיב € “”רכיב שיש לו ממשק המשמש מרכיב נוסף
3 מכילים רכיבים, ממשקים ומערכות יחסים 4 לקדם שימוש חוזר של רכיבים 5 נוספים הקשור יישום פיזי
דיאגרמת פריסה
6 ייצוג בתרשים של משאב המחשב 7 בדומה דיאגרמת רכיב אבל קשור יותר מראה את התצורה הפיזית של מערכת ואולי תוכנה חומרה או רשת. 8 בדומה דיאגרמת בלוקים עם פרטים נוספים
ד) מגבלות
דוגמנות 1 UML מבוססת על הפקת דיאגרמות. המידע המועבר על ידי כאלה
יש מודל נטייה להיות שלם, מדויק ואף לא עקבי.
2 דיאגרמות לא יכולות לבטא את ההצהרות כי צריך להיות חלק של מפרט.
פרשנות של מודל 3 יכולה להיות חד משמעית.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) एक) उपयोग के मामले में एक निर्माण में मदद करता है कि विश्लेषकों उपयोगकर्ताओं के साथ काम प्रणाली के उपयोग को निर्धारित है। उपयोग के मामलों का एक संग्रह उपयोगकर्ताओं इसके साथ क्या करने का इरादा करने के मामले में एक प्रणाली को दर्शाया गया है। प्रणाली के उपयोग के बारे परिदृश्यों का एक संग्रह के रूप में एक प्रयोग के मामले के बारे में सोचो। विचार प्रणाली उपयोगकर्ताओं प्रणाली विश्लेषण और डिजाइन के प्रारंभिक दौर में शामिल हो जाता है। यह संभावना है कि प्रणाली अंततः लोगों को यह helpâ तक € “”चालाक अत्याधुनिक कम्प्यूटिंग अवधारणाओं है कि व्यापार उपयोगकर्ताओं के समझ से बाहर है और साथ काम करने के लिए असंभव को खोजने के लिए एक स्मारक के बजाय माना जाता है के लिए एक वरदान बन जाता है बढ़ जाती है।
उपयोग के मामलों को लागू करने
डोमेन समझ का उपयोग मामले समूहन विश्लेषण की प्रक्रिया में मामलों और उन नीचे ड्रिलिंग का प्रयोग करें
ख) सक्रिय वस्तुओं -Objects है कि नियंत्रण के प्रवाह की ही सक्रिय कहा जाता है। एक सक्रिय वस्तु को संदेश भेजकर एक ऑपरेशन की अवधि के लिए एक निष्क्रिय वस्तु सक्रिय कर सकते हैं। एक बार संदेश संसाधित किया गया है, नियंत्रण प्रवाह सक्रिय वस्तु वापस करने के लिए दिया जाता है। एक मल्टीटास्किंग वातावरण में, कई वस्तुओं को एक साथ सक्रिय हो सकता है। एक सक्रिय वस्तु एक निष्क्रिय वस्तु के लिए इस्तेमाल की तुलना में एक मोटा फ्रेम के साथ एक आयत का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ मुलाकातों में, एक विशेष वस्तु संदेशों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह सक्रिय वस्तु निष्क्रिय करने के लिए संदेश भेज सकते हैं
वस्तुओं और अन्य सक्रिय वस्तुओं के साथ बातचीत।
€ “”एक निष्क्रिय वस्तुओं नियंत्रण का एक धागा नहीं है। यह एक वस्तु के लिए एक सामान्य रूपरेखा का उपयोग कर का प्रतिनिधित्व करती है।
ग) एक € घटक चित्र “”एक और घटक द्वारा इस्तेमाल के लिए एक अंतरफलक है कि एक घटक
3 4 5 घटकों अधिक शारीरिक कार्यान्वयन से संबंधित की फिर से उपयोग को बढ़ावा देने के घटकों, इंटरफेस और रिश्तों शामिल
तैनाती आरेख
6 एक कंप्यूटर संसाधन 7 घटक आरेख के समान है लेकिन अधिक एक प्रणाली संभवतः हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नेटवर्क के शारीरिक विन्यास दिखा करने के लिए संबंधित के एक ढांचे के रूप में प्रतिनिधित्व। 8 अधिक विवरण के साथ एक ब्लॉक आरेख के लिए इसी प्रकार
घ) सीमाओं
1 यूएमएल मॉडलिंग चित्र के उत्पादन पर आधारित है। जानकारी के इस तरह से अवगत करा
एक मॉडल है, अधूरा imprecise और भी असंगत होने के लिए एक प्रवृत्ति है।
2 आरेख बयान है कि एक विनिर्देश का हिस्सा होना चाहिए व्यक्त नहीं कर सकते।
मॉडल के 3 व्याख्या स्पष्ट हो सकता है।

“——————————————————————————————————————————————————

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Cov kev siv cov ntaub ntawv yog ib tug dlaim uas yuav pab tshuaj ntsuam ua hauj lwm nrog cov neeg siv los mus txiav txim system pab. Ib phau ntawm kev siv tus neeg mob depicts ib tug system nyob rau hauv cov nqe lus ntawm yog dab tsi cov neeg siv npaj siab yuav mus ua li cas nrog nws. Xav seb ib tug siv cov ntaub ntawv raws li ib tug sau ntawm scenarios txog system siv. Lub tswv yim yog kom tau system neeg siv muab kev koom tes nyob rau hauv thaum ntxov ua sawv ntawm qhov system tsom xam thiab tsim. Qhov no yuav tsub yuav uas lub system thaum kawg ua ib tug boon rau cov neeg nws yuav tsum helpâ € “”es tsis txhob ntawm ib tug monument rau ntse cutting-edge xam tswv yim ua lag ua luam neeg uas nrhiav tau to taub tsis tau thiab tsis yooj yim sua mus ua hauj lwm nrog.
Thov siv plaub
Siv plaub nyob rau hauv lub tsom xam cov txheej txheem grouping Siv plaub to taub lub sau thiab cov neeg siv Drilling Down
b) Active khoom -Objects uas muaj ib tug khiav ntawm kev tswj yog hu ua kom nquag plias. Ib tug active khoom tej zaum yuav qhib ib tug passive kwv rau lub caij ntawm ib lub lag luam los ntawm kev xa ib cov lus rau nws. Thaum cov lus tau tiav, tus tswj ndlwg muab rov qab mus rau lub active khoom. Nyob rau hauv ib tug multitasking ib puag ncig, muaj ntau yam khoom yuav ua kom nquag plias ib txhij. Ib tug active kwv yog sawv cev los ntawm ib tug duab plaub nrog ib tug thicker ncej tshaj qhov ib tug siv rau ib tug passive kwv. Nyob rau hauv ib co kev sib tshuam, ib lub twj paj nruas ntawm lwm yam uas cov ndlwg ntawm cov lus. Qhov no active kwv xa lus rau passive
khoom thiab koom tau nrog lwm yam kom nquag plias yam khoom.
Passive khoom â € “”Tsis muaj ib tug xov ntawm kev tswj. Nws yog sawv cev siv ib txwm qhia rau ib tug kwv.
c) Tivthaiv daim duab â € “”Ib tug tivthaiv uas muaj ib tug interface siv los ntawm lwm tivthaiv
3 Muaj Cheebtsam, interfaces thiab kev sib raug zoo 4 Txhawb rov siv yam 5 Ntau yam rau lub cev siv
txiag Cov Dluab
6 Ib tug diagrammatic sawv cev ntawm ib tug computer pab 7 Zoo li feem daim duab tab sis ntau txog uas qhia rau lub cev configuration ntawm ib tug system tejzaum kho vajtse software los yog network. 8 Zoo li ib ntu daim duab uas muaj ntau cov ntsiab lus
d) Cov kev txwv
1 UML modeling yog raws li nyob rau hauv cov kos duab. Cov ntaub ntawv conveyed los ntawm xws li
ib tug qauv muaj ib tug ib txwm mus yuav tsis tag, imprecise thiab txawm inconsistent.
2 Cov Dluab yuav tsis nthuav qhia cov nqe lus uas yuav tsum tau ib feem ntawm ib tug specification.
3 Txhais ntawm cov qauv yuav ua tau unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) A használati eset egy konstrukció, amely segít az elemzők dolgoznak a felhasználók meghatározhatják rendszer használatát. A gyűjtemény a használati esetek ábrázol rendszer szempontjából, amit a felhasználók szándékoznak tenni vele. Gondolj egy használati eset, mint egy gyűjtemény forgatókönyvek mintegy rendszer használatát. Az ötlet az, hogy a rendszer a felhasználók részt vesz a korai szakaszában a rendszer elemzése és tervezése. Ez növeli annak a valószínűségét, hogy a rendszer végül válik a kegyet, hogy az emberek azt várná Helpa € “”helyett egy emlékmű, hogy okos élvonalbeli számítástechnikai fogalmakat, hogy az üzleti felhasználók megtalálják érthetetlen és lehetetlen vele dolgozni.
Alkalmazása Felhasználási
Használd az esetek, az elemzési folyamat csoportosítása Felhasználási megértése a domain és a felhasználók Ráközelítésarészletekre
b) Aktív objektumok -Objects hogy saját vezérlésfolyam nevezzük aktív. Az aktív objektum aktiválhat egy passzív objektumot a művelet időtartama alatt küldött egy üzenetet, hogy azt. Miután az üzenet feldolgozása után a vezérlés térfogatáram vissza az aktív objektum. A multitasking környezetben, sok tárgy lehet aktív egyszerre. Egy aktív objektum képviseli egy téglalap egy vastagabb kerettel, mint a használt passzív objektumot. Bizonyos kölcsönhatások, egy adott objektum vezérli az üzenetek áramlását. Ez az aktív objektum üzeneteket küldhet passzív
tárgyak és kölcsönhatásba más aktív objektumokat.
Passzív objektumok â € “”Nincs egy szál az ellenőrzés alól. Ez képviseli egy normál vázlatát egy objektum.
c) komponens diagram â € “”A komponens, amely egy felület által használt másik komponens
3. olyan komponenseket tartalmaz, interfészeket és kapcsolatok 4 elősegítése újbóli felhasználását alkatrészek 5 További kapcsolódó fizikai végrehajtás
Telepítés diagramok
6. A vázlatos ábrázolása egy számítógépes erőforrás 7 Hasonló a komponens diagram de kapcsolódó bemutató fizikai rendszer konfigurációját esetleg hardver, szoftver vagy a hálózat. 8 Hasonló tömbvázlata további részleteket
d) Korlátozások
1 UML modellezés alapján termelő diagramok. Által közölt információ az ilyen
a modell van egy tendencia, hogy hiányos, pontatlan, sőt ellentmondásos.
2 diagramok nem tudja kifejezni a nyilatkozatok, hogy legyen része a specifikáció.
3. értelmezése modell lehet egyértelmű.

“——————————————————————————————————————————————————

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) nota málið er hugsmíð sem hjálpar sérfræðingar vinna með notendum að ákvarða kerfi notkun. Safn tilvikum nota lýsir kerfi í skilmálar af hvað notendur ætla að gera við það. Hugsaðu um notkun tilviki sem safn aðstæðum um notkun kerfisins. Hugmyndin er að fá kerfið notendur sem taka þátt í upphafi greiningar kerfi og hönnun. Þetta eykur líkurnar á því að kerfið verður að lokum blessun að fólk það er ætlast til að helpâ € “”stað minnismerki snjall skorið-brún computing hugtök sem viðskipti notandi finna óskiljanlegt og ómögulegt að vinna með.
Sækja um málum notkun
Nota tilvikum í greiningu ferli hagsmunafélagi nota tilvikum Understanding lénið og notendur borun niður
b) Virk Hlutir -Objects sem eiga flæði stjórn eru kallaðir virk. Virkur hlutur getur virkjað aðgerðalaus hlut á meðan á aðgerð með því að senda skilaboð til það. Þegar skilaboðin hafa verið afgreidd, stjórn rennsli er gefið til baka í virka hlut. Í fjölverkavinnsla umhverfi, margir hlutir geta verið virkir samtímis. Virkur hlutur er táknuð með rétthyrningur með þykku ramma en sú sem notuð fyrir óbeinum hlut. Í sumum samskiptum, sérstakur hlutur stjórnar flæði skilaboð. Þetta virkur hlutur er hægt að senda skilaboð til aðgerðalaus
hlutum og samskipti við aðra virkum hlutum.
Hlutlaus Hlutir â € “”Er ekki með þráð af stjórn. Það er táknað með því að nota venjulegan útlínur fyrir hlut.
c) Component Skýringarmynd â € “”A hluti sem hefur tengi notaður við annan efnisþátt
3 Inniheldur hluti, tengslum og samböndum 4 Efla endurnotkun notkun efnisþátta 5 skyldari líkamlega framkvæmd
dreifing Skýringarmyndir
6 A myndræn framsetning á tölvutilfangi 7 Líkur á hluti skýringarmynd en meira tengdum til að sýna líkamlega stillingar kerfi hugsanlega vélbúnaður hugbúnaður eða net. 8 Líkur á blokk skýringarmynd með frekari upplýsingar
d) Takmarkanir
1 UML líkan er byggt á að framleiða skýringarmynd. Upplýsingarnar flutt með svo
fyrirmynd hefur tilhneigingu til að vera ófullnægjandi, ónákvæmar og jafnvel ósamræmi.
2 Diagrams getur ekki tjáð yfirlýsingar sem ætti að vera hluti af texta.
3 Túlkun líkan geta vera ótvíræð.

“——————————————————————————————————————————————————

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) The ojiji ikpe bụ a mmepụta ya na-enyere aka na-eme nnyocha na-arụ ọrụ na ọrụ iji chọpụta usoro ojiji. A collection of eji ikpe-egosi a usoro na usoro nke ihe ọrụ bu n’obi na-eme na ya. Na-eche nke a iji ikpe dị ka a collection of ndapụta banyere usoro ojiji. Ihe ọ pụtara bụ na-usoro ọrụ aka ná mmalite nkebi nke usoro analysis na imewe. Nke a na-enwekwu ndị likelihood na usoro n’ikpeazụ aghọ a bụ ngọzi nye ndị o kwesịrị helpâ € “”kama a ncheta nkọ ọnwụ onu Mgbakọ echiche na azụmahịa ọrụ ịhụ na-apụghị ịghọta na-agaghị ekwe omume na-arụ ọrụ.
Ime Iji ole
-Eji ọnọdụ dị na-analysis usoro nkụzị Iji ole Ịghọta domain na ọrụ na-egwu ala Down
b) Active ihe -Objects na-efe orùrù-akara na-akpọ nọ n’ọrụ. Ifịk ihe nwere ike rụọ ọrụ a n’ezinụlọ ihe maka oge nke ịwa site nzipu ozi nye ya. Ozugbo ozi ọzọ ka e, akara eruba e nyere azụ ka nọ n’ọrụ ihe. Na a multitasking gburugburu ebe obibi, ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ arụsi ọrụ ike n’out oge. Ifịk ihe na-anọchi anya a rektangulu na a thicker etiti, karịa onye na-eji maka a n’ezinụlọ ihe. Na ụfọdụ interactions, a kpọmkwem ihe akara ahụ eruba nke ozi. A nọ n’ọrụ ihe ike izipu ozi na-anaghị ekwuli
akpọkwa na-emekọ ihe ndị ọzọ na-arụsi ọrụ akpọkwa.
N’ezinụlọ ihe a € “”adịghị nwere eriri nke akara. Ọ na-anọchi anya iji a nkịtị ndepụta maka ihe.
c) akụrụngwa Osise a € “”A akụrụngwa na nwere interface na-eji ọzọ akụrụngwa
3 Nwere components, interfaces na mmekọrịta 4 Eme re ojiji nke components 5 More yiri ka anụ ahụ, mmejuputa iwu-
nkenye ọnọdụ osise mee ihe
6 A diagrammatic nnọchiteanya nke a na kọmputa akụ 7 Yiri akụrụngwa esereese ma ihe yiri ka na-egosi anụ ahụ nhazi nke a usoro ikekwe ngwaike software ma ọ bụ na netwọk. 8 Yiri a ngọngọ esereese na nkọwa ndị ọzọ
d)-emeli
1 UML ịme ngosi uwe dabeere amị ihe osise mee ihe. Ihe ọmụma dị otú ahụ na
a nlereanya nwere a ọchịchọ ezu ezu, edocha na ọbụna ekwekọ.
2 osise mee ihe na okwu anaghị ahụ okwu ndị na-kwesịrị ịbụ akụkụ nke a nkọwapụta.
3 Interpretation of model nwere ike ịbụ doro nnọọ anya.

“——————————————————————————————————————————————————

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Kasus penggunaan adalah membangun yang membantu analis bekerja dengan pengguna untuk menentukan penggunaan sistem. Koleksi kasus penggunaan menggambarkan sistem dalam hal apa yang pengguna lakukan dengan itu. Pikirkan kasus digunakan sebagai koleksi skenario tentang penggunaan sistem. Idenya adalah untuk mendapatkan pengguna sistem yang terlibat dalam tahap awal analisis sistem dan desain. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akhirnya menjadi anugerah bagi orang-orang yang seharusnya helpâ € “”bukan sebuah monumen untuk konsep komputasi mutakhir pintar yang pengguna bisnis menemukan dimengerti dan tidak mungkin untuk bekerja dengan.
Menerapkan Gunakan Kasus
Gunakan Kasus dalam proses analisis Pengelompokan Gunakan Kasus Memahami domain dan pengguna Pengeboran Bawah
b) Objek Active -Objects yang memiliki aliran kontrol disebut aktif. Sebuah objek aktif dapat mengaktifkan objek pasif selama operasi dengan mengirimkan pesan untuk itu. Setelah pesan telah diproses, aliran kontrol diberikan kembali ke objek yang aktif. Dalam lingkungan multitasking, banyak benda mungkin aktif secara bersamaan. Sebuah objek aktif diwakili oleh persegi panjang dengan bingkai tebal daripada yang digunakan untuk objek yang pasif. Dalam beberapa interaksi, objek tertentu mengontrol aliran pesan. objek aktif ini dapat mengirim pesan ke pasif
objek dan berinteraksi dengan objek aktif lainnya.
Objek pasif â € “”Tidak memiliki benang kontrol. Hal ini diwakili menggunakan garis normal untuk sebuah objek.
c) Diagram Komponen â € “”Sebuah komponen yang memiliki antarmuka yang digunakan oleh komponen lain
3 Mengandung komponen, interface dan hubungan 4 Mempromosikan ulang penggunaan komponen 5 Lebih terkait dengan pelaksanaan fisik
deployment Diagram
6 Sebuah representasi diagram dari sumber daya komputer 7 Mirip dengan diagram komponen tetapi lebih terkait dengan menunjukkan konfigurasi fisik dari sistem mungkin software hardware atau jaringan. 8 Mirip dengan diagram blok dengan rincian lebih lanjut
d) Keterbatasan
1 pemodelan UML didasarkan pada memproduksi diagram. Informasi yang disampaikan oleh seperti
model memiliki kecenderungan untuk tidak lengkap, tidak tepat dan bahkan tidak konsisten.
2 Diagram tidak bisa mengungkapkan laporan yang harus menjadi bagian dari spesifikasi.
3 Interpretasi model bisa ambigu.

“——————————————————————————————————————————————————

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Is é an cás a úsáid a thógáil a chuidíonn anailísithe ag obair le húsáideoirí a chinneadh úsáid an chórais. Léiríonn Bailiúchán de cásanna a úsáid córas i dtéarmaí an méid ar intinn úsáideoirí a dhéanamh leis. Cuimhnigh ar cás a úsáid mar bailiúchán de cásanna faoi úsáid an chórais. Is é an smaoineamh a fháil úsáideoirí córais a bhfuil baint acu sna céimeanna luath de anailíse córas agus dearadh. Méadaíonn sé seo an dóchúlacht go mbeidh an córas ar deireadh thiar ar an chabhair do na daoine tá sé ceaptha a helpâ € “”seachas séadchomhartha chun coincheapa ríomhaireachta cliste nua-aoiseach a fháil úsáideoirí gnó dothuigthe agus dodhéanta a bheith ag obair leis.
Iarratas a Úsáid Cásanna
Bain úsáid as Cásanna sa phróiseas anailíse Grúpáil Bain úsáid Cásanna Tuiscint ar an bhfearann agus úsáideoirí Druileála Dúin
b) Réada Gníomhacha -Objects go féin sruth rialaithe a dtugtar gníomhach. Féadfaidh oibiacht ghníomhach ghníomhachtú rud éighníomhach ar feadh ré oibríochta a sheoladh trí teachtaireacht dó. Chomh luath agus an teachtaireacht a próiseáladh, tá an sreabhadh rialaithe a tugadh ar ais go dtí an oibiacht ghníomhach. I dtimpeallacht multitasking, d’fhéadfadh go leor rudaí a bheith gníomhach ag an am céanna. Tá oibiacht ghníomhach ionadaíocht ag dronuilleog le fráma thicker ná an ceann a úsáidtear le haghaidh rud éighníomhach. I roinnt idirghníomhaíochtaí, rialuithe rud ar leith an sreabhadh teachtaireachtaí. Is féidir an oibiacht ghníomhach teachtaireachtaí a sheoladh chuig éighníomhach
rudaí a agus idirghníomhú le rudaí gníomhacha eile.
An ní Réada éighníomhach â € “”Tá snáithe rialaithe. Tá sé ionadaíocht ag baint úsáide as cur síos gnáth rud.
c) Comhpháirt Léaráid â € “”Gné go bhfuil comhéadan úsáideann comhábhar eile
3 Tá comhpháirteanna, comhéadain agus caidrimh 4 úsáid re comhpháirteanna 5 Níos bhaineann le cur i bhfeidhm fisiciúil a chur chun cinn
imlonnú léaráidí
6 A léiriú léaráidí de acmhainn ríomhaireachta 7 Cosúil le léaráid a chomhdhéanann í, ach níos mó a bhaineann le a léiríonn an chumraíocht fisiceach córas bogearraí crua-earraí, b’fhéidir, nó líonra. 8 Cosúil blocléaráid le tuilleadh sonraí
d) Teorainneacha
Tá 1 UML modeling bunaithe ar léaráidí tháirgeadh. An fhaisnéis a thugtar cibé
Tá samhail claonadh a bheith neamhiomlán, míchruinn agus fiú neamh-chomhsheasmhach.
Ní féidir 2 léaráidí iúl ráitis ba chóir a bheith mar chuid de shonraíocht.
Is féidir le 3 Léiriú de mhúnla a gan athbhrí.

“——————————————————————————————————————————————————

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Il caso d’uso è un costrutto che aiuta gli analisti lavorano con gli utenti per determinare l’utilizzo del sistema. Una raccolta di casi d’uso descrive un sistema in termini di ciò che gli utenti intendono fare con esso. Pensiamo un caso d’uso come una raccolta di scenari circa l’uso del sistema. L’idea è di ottenere gli utenti del sistema coinvolti nelle fasi di analisi e progettazione del sistema. Questo aumenta la probabilità che il sistema alla fine diventa un vantaggio per le persone che si suppone di Helpa € “”invece di un monumento ai concetti di calcolo all’avanguardia intelligenti che gli utenti aziendali trovano incomprensibile e impossibile lavorare con.
L’applicazione di casi d’uso
I casi d’uso nel processo di analisi raggruppamento casi d’uso Comprendere il dominio e gli utenti drill-down
b) attività Oggetti -Oggetti che possiedono un flusso di controllo sono chiamati attiva. Un oggetto attivo può attivare un oggetto passivo per la durata di un’operazione inviando un messaggio ad esso. Una volta che il messaggio è stato elaborato, il flusso di controllo viene restituito l’oggetto attivo. In un ambiente multitasking, molti oggetti possono essere attivi contemporaneamente. Un oggetto attivo è rappresentato da un rettangolo con una cornice più spessa di quella usata per oggetto passivo. In alcune interazioni, un oggetto specifico controlla il flusso di messaggi. Questo oggetto attivo in grado di inviare messaggi al passivo
oggetti e interagire con altri oggetti attivi.
Oggetti passivi â € “”non dispone di un thread di controllo. Esso è rappresentato con uno schema normale per un oggetto.
c) Schema Componente â € “”Un componente che ha una interfaccia utilizzata da un altro componente
3 contiene componenti, le interfacce e le relazioni 4 Promuovere l’uso di componenti ri 5 più legati alla realizzazione fisica
Diagrammi di distribuzione
6 Una rappresentazione schematica di una risorsa calcolatore 7 simili diagramma dei componenti, ma più legati alla mostra la configurazione fisica di un sistema possibilmente hardware software o di rete. 8 Simile a uno schema a blocchi con maggiori dettagli
d) Limitazioni
1 Modellazione UML si basa sulla produzione di diagrammi. L’informazione trasmessa da tale
un modello ha una tendenza ad essere incomplete, imprecise e anche incoerente.
2 Schemi non possono esprimere le dichiarazioni che dovrebbero far parte di una specifica.
3 Interpretazione dei modello può essere ambiguo.

“——————————————————————————————————————————————————

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6)a)のユースケースは、アナリストは、システムの使用率を決定するためのユーザーと作業することができます構築物です。ユースケースのコレクションは、ユーザーがそれをどうするつもりかの点でシステムを示しています。システムの使用に関するシナリオの集合としてユースケースを考えます。アイデアは、システムの分析と設計の初期段階に関与するシステムユーザーを取得することです。これは、システムが最終的に€ “”ではなくビジネスユーザーが理解できないとで動作することは不可能見つける巧妙な最先端のコンピューティングの概念の記念碑のhelpâことになっている人々に恩恵となる可能性を増加させます。
ユースケースの適用
ドリルダウンドメインとユーザーを理解するユースケースをグループ化分析プロセスでの使用例
b)の制御の流れを所有するアクティブなオブジェクトの-objectsは、アクティブと呼ばれています。アクティブオブジェクトは、それにメッセージを送信することにより、操作の期間パッシブオブジェクトを活性化することができます。メッセージが処理されると、制御フローは、アクティブオブジェクトに戻って説明します。マルチタスク環境では、多くのオブジェクトを同時にアクティブにすることができます。能動的オブジェクトはパッシブオブジェクトに使用されるものよりも厚いフレームに矩形で表されています。いくつかの相互作用において、具体的な目的は、メッセージの流れを制御します。このアクティブオブジェクトは、受動的にメッセージを送ることができます
オブジェクトおよび他の活性オブジェクトと対話。
€âパッシブオブジェクトは、「コントロールのスレッドを持っていません。これは、オブジェクトの通常のアウトラインを使用して表現されています。
€âc)のコンポーネント図」、別のコンポーネントで使用するインタフェースを持つコンポーネント
図3は、物理的な実装に複数の関連部品5の再利用を推進する4つの成分、インタフェースとの関係が含まれています
配置図
コンポーネント図と似ていますが、システム、おそらくハードウェア・ソフトウェアやネットワークの物理的な構成を示すに複数の関連コンピュータリソース7の6概略図。より多くの詳細をブロック図と同様に8
d)の制限事項
1 UMLモデリングは、ダイアグラムを生成に基づいています。そのようなことで伝えられた情報
モデルは、不完全、不正確、さらには矛盾する傾向があります。
2ダイアグラムは、仕様の一部であるべき文を表現することはできません。
モデルの3解釈は明確なことができます。

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Ing kasus nggunakake punika nbangun sing mbantu Analysts bisa karo panganggo kanggo nemtokake Panggunan sistem. A koleksi kasus panggunaan nggambarake sistem ing syarat-syarat apa pangguna dienggo apa karo. Tjubo cilik nggunakake minangka koleksi cara babagan nggunakake sistem. Ing idea kanggo njaluk pangguna sistem melu ing orane tumrap sekolah awal saka analisis sistem lan desain. Mundhak tentrem sing sistem wekasanipun dados boon kanggo wong iku mestine kanggo budal ndisik € “”tinimbang monumèn kanggo konsep komputerisasi nglereni-pinggiran pinter sing panganggo bisnis golek boten lan mokal bisa karo.
Nglamar Gunakake Cases
Gunakake Cases in proses analisis kelompokan Gunakake Cases Understanding domain lan pangguna Ngebur Down
b) obyek Active -Objects sing duwe aliran kontrol disebut aktif. Obyek aktif bisa ngaktifake barang pasif kanggo dadi saka operasi dening ngirim pesen kasebut. Sawise pesen wis diproses, aliran kontrol diwenehi bali kanggo obyek aktif. Ing lingkungan mbukak akeh tugas, akeh obyek uga aktif bebarengan. Obyek aktif dituduhake dening persegi dowo karo pigura kenthel saka kang digunakake kanggo barang pasif. Ing sawetara interaksi, barang tartamtu kontrol aliran pesen. obyek aktif iki bisa ngirim pesen kanggo pasif
obyek lan sesambungan karo obyek aktif.
Obyek pasif â € “”Ora duwe thread saka kontrol. Iki diwakili nggunakake outline normal kanggo obyek.
c) Diagram Component â € “”A komponèn sing wis antarmuka digunakake dening komponèn liyane
3 Ngandhut komponen, lan antar sesambetan 4 Promote re nggunakake komponen 5 More related kanggo implementasine fisik
penyebaran prajurit Diagram
6 A perwakilan diagrammatic saka sumber komputer 7 Padha diagram komponèn nanging luwih related kanggo nuduhake konfigurasi fisik saka sistem bisa software hardware utawa jaringan. 8 Padha diagram pemblokiran karo rincian liyane
d) Watesan
1 modeling UML adhedhasar prodhuksi diagram. Informasi sedulor dening kuwi
model wis karep dadi pepak, ora tepat lan malah inconsistent.
2 Diagram ora bisa nyebut statements sing kudu dadi bagéan saka specification a.
3 Interpretation of model bisa unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6)) ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು. ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು ಒಂದು ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್. ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯುವುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರು € “”ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕದ helpâ ಮಾಡಬೇಕೋ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಆಗುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಬಳಕೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ
ಡೌನ್ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಗುಂಪು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಳಸಲು
ಬಿ) ಸಕ್ರಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹರಿವು ಹೊಂದಿರುವ -Objects ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹರಿವಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮರಳಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಪ್ಪನಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಆಯತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕ್ರಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು
ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂವಹನ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ € “”ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ದಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿ) ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ € “”ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ
3 4 ಘಟಕಗಳನ್ನು 5 ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮರು ಬಳಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಘಟಕಗಳು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ನಿಯೋಜನಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು
6 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 7 ಘಟಕವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭೌತಿಕ ಸಂರಚನಾ ತೋರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ರೇಖಾಕೃತಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ. 8 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ
ಡಿ) ಮಿತಿಗಳು
1 ಯುಎಂಎಲ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು
ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಅಪೂರ್ಣ ನಿಖರವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2 ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾದರಿಯ 3 ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು.

“——————————————————————————————————————————————————

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) пайдалану іс сарапшылар жүйесі пайдалануды анықтау үшін пайдаланушылармен жұмыс істеу көмектесетін конструкция болып табылады. пайдалану жағдайларда жинағы пайдаланушылар онымен істеу ниетіндеміз қандай тұрғысынан жүйесін бейнелейді. жүйесі қолдану туралы сценарийлер жинағы ретінде пайдалануға жағдайда ойлаңыз. идея жүйесі пайдаланушылар жүйелік талдау және жобалау ерте кезеңдерінде тартылған алу болып табылады. Бұл жүйе, сайып келгенде, ол helpâ € «орнына іскерлік пайдаланушылар жұмыс істеу үшін түсініксіз және мүмкін емес таба ақылды озық есептеу ұғымдарды ескерткіш көзделіп халқына игілігі болып ықтималдығын арттырады.
Пайдалану нұсқалары қолдану
Down Бұрғылау доменді және пайдаланушыларды түсіну жағдайларды пайдалануға топтау талдау процесінде жағдайларда пайдаланыңыз
б) бақылау ағынын иесі Белсенді объектілері -Objects белсенді деп аталады. Белсенді нысан оған хабарлама жіберу арқылы операция ұзақтығы үшін пассивті нысанды іске қоса алады. Хабарлама өңде- кейін, басқару ағыны белсенді нысанға қайтып беріледі. көп міндетті ортасында, көптеген нысандар бір мезгілде белсенді болуы мүмкін. Белсенді нысан пассивті нысан үшін пайдаланылатын бір қарағанда қалың кадрдың бар тіктөртбұрыш ұсынылған. Кейбір өзара жылы арнайы нысан хабарларының ағынын бақылайды. Бұл белсенді нысан енжар хабарлар жібере алады
нысандары мен басқа да белсенді объектілері өзара іс-қимыл.
€ пассивті объектілері «бақылау жіп бар емес пе. Бұл нысан үшін қалыпты құрылымды пайдалана отырып ұсынылады.
€ С) Бөлік диаграмма «басқа компоненті пайдаланылатын интерфейсі бар компоненті
3 компоненттері, интерфейстер және қарым-қатынас 4 физикалық іске асыруға 5 Қосымша байланысты компоненттердің қайта пайдалану жәрдемдесу Құрамында
Орналастыру диаграммалары
6 құрамдас диаграммада ұқсас, бірақ, мүмкін жүйесі аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету желісінің физикалық конфигурациясын көрсететін көп байланысты компьютерлік ресурстың 7 сұлбалық бейнесі. Қосымша мәліметтерді бар блок диаграммаға ұқсас 8
г) шектеулер
1 UML модельдеу диаграммаларды өндіретін негізделген. мұндай жеткізді ақпарат
моделі, толық емес және тіпті болмауына қайшы үрдісі бар.
2-диаграммаларда сипаттама бөлігі болуы тиіс есептілігін білдіруге болмайды.
моделін 3 Түсіндірме бірмәнді болуы мүмкін.

“——————————————————————————————————————————————————

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ក) ករណីការប្រើប្រាស់នេះគឺជាការបង្កើតក្រុមអ្នកវិភាគបានធ្វើការដែលអាចជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ជាមួយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមួយ។ ការប្រមូលផ្ដុំនៃការប្រើប្រាស់ករណីបង្ហាញប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអ្វីដែលអ្នកប្រើចង់ធ្វើជាមួយវា។ ចូរគិតពីការប្រើប្រាស់ករណីជាការប្រមូលនៃសេណារីយ៉ូអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមួយ។ គំនិតនេះគឺដើម្បីទទួលបានអ្នកប្រើប្រព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិភាគប្រព័ន្ធនិងការរចនា។ នេះនឹងបង្កើនភាពដែលដូចគ្នាដែលប្រព័ន្ធនេះទីបំផុតបានក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលវាត្រូវបានសន្មត់ថាhelp†“”ជំនួសឱ្យវិមានគំនិតកុំព្យូទ័រទំនើបឆ្លាតដែលអ្នកប្រើមិនអាចយល់បាននិងអាជីវកម្មរកឃើញមិនអាចទៅរួចនោះទេដើម្បីធ្វើការជាមួយមួយ។
ការដាក់ពាក្យប្រើអក្សរ
ប្រើករណីនៅក្នុងដំណើរការវិភាគដាក់ជាក្រុមប្រើសំបកយល់ដឹងអំពីដែននិងអ្នកប្រើប្រាស់ដោយឡែកចុះ
ខ) វត្ថុសកម្ម -Objects ដែលជាម្ចាស់លំហូរនៃវត្ថុបញ្ជាមួយត្រូវបានគេហៅសកម្ម។ វត្ថុសកម្មអាចនឹងបញ្ជាសកម្មវត្ថុអកម្មមួយសម្រាប់រយៈពេលនៃការប្រតិបត្ដិការមួយដោយការផ្ញើសារមួយទៅវា។ ពេលដែលសារត្រូវបានដំណើរការលំហូរការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានផ្ដល់ត្រឡប់ទៅវត្ថុសកម្ម។ នៅក្នុងបរិស្ថានកិច្ចការច្រើនដែលមានវត្ថុជាច្រើនអាចត្រូវបានសកម្មក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ វត្ថុសកម្មត្រូវបានតំណាងដោយចតុកោណជាមួយនឹងស៊ុមក្រាស់ជាងមួយដែលត្រូវប្រើសម្រាប់វត្ថុអកម្មមួយ។ នៅក្នុងអន្តរកម្មមួយចំនួន, វត្ថុជាក់លាក់មួយគ្រប់គ្រងលំហូរនៃសារ។ វត្ថុសកម្មនេះអាចផ្ញើសារទៅអកម្ម
វត្ថុនិងការទាក់ទងជាមួយនឹងវត្ថុសកម្មផ្សេងទៀត។
វត្ថុអកម្ម€ “”មិនមានខ្សែស្រឡាយនៃវត្ថុបញ្ជាមួយ។ វាត្រូវបានតំណាងដោយប្រើទម្រង់ធម្មតាសម្រាប់វត្ថុមួយ។
គ) សមាសភាគរូប€ “”ដែលមានចំណុចប្រទាក់សមាសភាគដែលប្រើដោយមួយផ្សេងទៀតមួយសមាសភាគ
3 មានសមាសភាគចំណុចប្រទាក់និងទំនាក់ទំនង 4 ផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃសមាសភាគ 5 បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការអនុវត្តរាងកាយ
ដ្យាក្រាមដាក់ពង្រាយ
6 តំណាង diagrammatic នៃធនធានកុំព្យូទ័រមួយ 7 ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដ្យាក្រាមសមាសភាគប៉ុន្តែជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបង្ហាញនៃប្រព័ន្ធកម្មវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានឬបណ្តាញផ្នែករឹង។ 8 ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដ្យាក្រាមប្លុកមួយដែលមានសេចក្ដីលម្អិតបន្ថែមទៀត
ឃ) លីមីតធីត
1 ការបង្ហាញម៉ូត UML ត្រូវបានផ្អែកលើការផលិតដ្យាក្រាម។ ទិន្នន័យបានសម្តែងនូវដោយដូចជា
គំរូមួយមានទំនោរទៅជាមានមិនពេញលេញ, ភាពមិនពិតប្រាកដភាពនិងមិនជាប់លាប់សូម្បីតែមួយ។
2 ដ្យាក្រាមមិនអាចបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគួរតែជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជាក់មួយ។
3 ការបកប្រែភាសានៃគំរូអាចជាពិតប្រាកដ។

“——————————————————————————————————————————————————

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6))을 사용하는 경우에는 분석 시스템 사용량을 결정하기 위해 사용자가 작동하는 데 도움이되는 구조이다. 사용 사례의 수집은 사용자가 함께 할 예정 어떤 측면에서 시스템을 나타낸다. 시스템 사용에 대한 시나리오의 컬렉션으로 사용하는 경우를 생각해보십시오. 아이디어는 시스템 분석 및 설계의 초기 단계에 관여하는 시스템 사용자를 얻을 수있다. 이 시스템이 궁극적으로는 € “”대신 비즈니스 사용자가 이해할 수와 작업하는 것은 불가능 찾을 영리한 첨단 컴퓨팅 개념에 기념물의 helpâ로되어있어 사람들에게 보탬이됩니다 가능성을 증가시킨다.
사용 사례 적용
아래로 드릴 도메인을 이해하는 사용 사례를 그룹화 분석 과정에서 케이스 사용자를 사용하여
b)는 액티브 오브젝트는 제어의 흐름을 자신의 -Objects 활성라고합니다. 활성 객체는 메시지를 전송하여 동작의 기간 동안 수동적 객체를 활성화 할 수있다. 메시지가 처리되면, 제어 흐름이 액티브 오브젝트로 주어진다. 멀티 태스킹 환경에서 많은 개체가 동시에 활성화 할 수 있습니다. 액티브 오브젝트 수동 개체에 사용 된 것보다 더 두꺼운 프레임 사각형으로 표시된다. 일부 상호 작용에서, 구체적인 목적은 메시지 흐름을 제어한다. 이 활성 개체를 수동으로 메시지를 보낼 수 있습니다
개체 및 다른 활성 개체와 상호 작용합니다.
€ “”수동적 인 객체는 컨트롤의 스레드를 가지고 있지 않습니다. 그것은 개체에 대한 일반 개요를 사용하여 표현한다.
다) € â 요소도 “”다른 구성 요소에서 사용하는 인터페이스가있는 구성 요소
3 물리적 구현에 더 많은 관련 구성 요소 (5)의 재 사용을 촉진 4 요소, 인터페이스 및 관계를 포함
배포 다이어그램
구성 요소도 유사하지만 시스템 가능 하드웨어 소프트웨어 또는 네트워크의 물리적 인 구성을 도시에 더 관련 컴퓨터 리소스 (7)의 6 다이어그램 표현. 자세한 정보와 블록도 마찬가지로 8
라) 제한
1 UML 모델링은 다이어그램을 생성을 기반으로합니다. 예에 의해 전달되는 정보
모델은 불완전한 부정확하고 심지어 일관되는 경향이있다.
이 다이어그램은 사양의 일부가되어야 문을 표현할 수 없습니다.
모델의 3 해석이 모호 할 수 있습니다.

“——————————————————————————————————————————————————

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) doza bikaranîna sazîyeke ku alîkarîya analîstên bi bikarhênerên kar ji bo destnîşankirina bikaranîna sîstema e. A collection of rewşan de bikaranîna wê rêyê û sîstema di warê çi bikarhênerên ku niyet dikî bi it. Difikirin ji doza bikaranîna wek collection of senaryo li ser bikaranîna sîstema. Fikra e ji bo bikarhênerên pergalê ku tev li qonaxên destpêkê yên analîzê sîstema û design. Ev bi îhtîmaleke mezin, ku sîstema di encam de yek ji serfiraziyên gelê ku ev guman ji bo hergav € “”li şûna abîdeyeke ji bo têgehên computing, jêkirina-rêşiyên ku bi qurnazî ji bikarhênerên business bibînin salix û ne gengaze ku kar bi dibe, bilind dibe.
Sepandin Use girtîgehan
Bi kar tînin Li girtîgehan di pêvajoya analîzên lihevkombûna Use Li girtîgehan famkirin, domain û bikarhênerên sondajê di Down
b) Objekt Active -Objects ku xwe a herikîna kontrol bi çalak bi navê. An object çalak dibe ku object pasîf ji bo duration of operasyona ku ji aliyê şandina peyamek ji bo aktîf bike. Piştî ku peyam derskirin, herikîna kontrola is back to the object çalak dayîn. Di nava multitasking, gelek tiştên ku dikarin bi hev re bibin çalak. An object çalak ji aliyê rectangle bi çarçoveyeke jî stûrtir ji ya tê bikaranîn ji bo object pasîf temsîlkirin. Li hin danûstendinên, a object taybet kontrol herikîna messages. Ev object çalak nikarim mesajên ji bo pasîf bişîne
biçük û têkildar in bi hêmanên çalak.
Objekt Passive â € “”Gelo Mijara yên kontrolê tune ne. Ev bikaranîna xuyabûna normal ji bo bireserê tê temsîlkirin.
c) Diagram Component â € “”A component ku interface bikaranîn ji aliyê component din
3 Contains pêkhateyên, navrû û têkiliyên 4 Rasthatî bikaranîna re ya pêkhatên 5 More related to pêkanîna fîzîkî
Deployment Diagrams
6 A temsîla diagrammatic ji çavkaniyeke dibe 7 manend ên ji bo diagram component lê related zêdetir ji bo nîşandana teşegirtina fîzîkî yên sîstema belkî software hardware an jî tora. 8 manend ên ji bo diagram block bi hûragahiyan li Mercên
d) Sînorkirinên
1 Modelê UML li ser hilberandina diagrams bingeha. The agahî ragihand bi vî rengî
modela meyla be ne temam in, imprecise û heta hevgirtî heye.
2 Diagrams dikarin di îfadeyên ku divê beşek ji specification be îfade ne.
3 Şirovekirina model dikarin bibin pêbawer.

“——————————————————————————————————————————————————

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) пайдалануу иши талдоочулар системасы колдонулушун аныктоо колдонуучулар менен иштөөгө жардам берет куруу болуп саналат. пайдалануу учурларда жыйнагы пайдалануучулар аны менен кандайдыр бир чара көрөрдөн мурун жагынан системасын тартылган. системасы пайдалануу жөнүндө жагдайлардын жыйындысы катары пайдалануу иштин деп ойлойм. идея системасы анализдөө жана долбоорлоо стадиясында тартылган системасы колдонуучуларга алуу болуп саналат. Бул система, акыры ишкердик колдонуучулары түшүнүксүз менен иштөөгө мүмкүн эмес адамдар ал акылдуу кесүү эсептөө түшүнүктөрдү бир эстелиги «ордуна € Алоис божомолдонгон үчүн жакшы өбөлгө болуп бериши жогорулатат.
Use иштерди колдонуу
домен түшүнүү Use иштерди Grouping талдоо жүргүзүү жана колдонуучуларга учурларда пайдаланууга бургулоосу Down
б) контролдоо агымын ээ аракети объектилер -Objects активдүү деп аталат. Жигердүү объект үчүн билдирүү жөнөтүү жолу менен бир иштин узактыгы бир жөн объектисин жаратууга мүмкүн. билдирүү иштелип чыккандан кийин, башкаруу агымынын активдүү объектиге кайра берилет. бир бүтүшү чөйрөдө көп объектилер учурда активдүү болушу мүмкүн. Жигердүү объект тыным объект үчүн колдонулган бир караганда жоон алкагы менен тик турат. Айрым ара, белгилүү бир объект кабарлардын агымы көзөмөлдөйт. Бул активдүү обжект тыным жөнөтө аласыз
каршы жана башка активдүү объектилери менен өз ара.
€ «â тыным Objects контролдоо жип жок. Бир нерсе үчүн кадимки схема менен берилет.
с) Компонент диаграмма â € «дагы бир компоненти пайдаланган чыгарды А компоненти
3 физикалык ишке ашыруу үчүн курамдык 5 More байланыштуу кайрадан пайдаланууга көмөк 4 компонентти, Interfaces жана мамилелерди камтыйт
Чагылдырма-диаграммалар
6 компьютер ресурстун 7 компоненти диаграммадагы сыяктуу, ал эми дагы бир система, балким, аппараттык программалык же тармак дене тарам көрсөтүү менен байланышкан бир схемалуу өкүлчүлүгү. 8 Көбүрөөк маалымат алуу менен бир блок схема сыяктуу
г) чек коюу
1 UML моделдөө диаграммалар өндүрүп негизделген. ушундай айтылган маалымат
үлгү толук эмес, так эмес, ал тургай карама-каршы болууга аракеттенет.
2-диаграммалар бир тактоо бөлүгү болууга тийиш сөздөрдү айтууга мүмкүн эмес.
3-моделдин Түшүндүрмө ачык болушу мүмкүн.

“——————————————————————————————————————————————————

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6)) ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນການກໍ່ສ້າງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິເຄາະການເຮັດວຽກກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ໃນການກໍານົດການນໍາໃຊ້ລະບົບ. A ການເກັບກໍາກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບໃນເງື່ອນໄຂຂອງສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີຈຸດປະສົງເຮັດແນວໃດກັບມັນ. ຄິດວ່າເປັນກໍລະນີທີ່ການນໍາໃຊ້ເປັນການເກັບກໍາຂອງສະຖານະການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບ. ແນວຄວາມຄິດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜູ້ຊົມໃຊ້ລະບົບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການວິເຄາະລະບົບແລະອອກແບບ. ນີ້ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າລະບົບໃນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນປະໂຍດຂອງປະຊາຊົນທີ່ມັນ supposed ກັບ Helpa € “”ແທນທີ່ຈະເປັນ monument ກັບແນວຄວາມຄິດຄອມພິວເຕີ, ການຕັດແຂບ clever ທີ່ຜູ້ໃຊ້ທຸລະກິດຊອກຫາ incomprehensible ແລະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕົນເອງໄດ້.
ການນໍາໃຊ້ການນໍາໃຊ້ກໍລະນີ
ການນໍາໃຊ້ກໍລະນີໃນຂະບວນການການວິເຄາະການຈັດກຸ່ມການນໍາໃຊ້ກໍລະນີທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໂດເມນແລະຜູ້ໃຊ້ເຈາະລົງ
b) ຈຸດປະສົງ Active -Objects ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງການໄຫຼເຂົ້າຂອງການຄວບຄຸມໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າການເຄື່ອນໄຫວ. ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະກະຕຸ້ນວັດຖຸຕົວຕັ້ງຕົວຕີສໍາລັບການໄລຍະເວລາຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາມັນ. ເມື່ອໃດທີ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການ, ຄວບຄຸມການໄຫລຂອງແມ່ນໄດ້ຮັບການກັບຄືນໄປບ່ອນຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມ multitasking, ວັດຖຸຈໍານວນຫຼາຍອາດຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕໍ່ກັນ. ວັດຖຸມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນຕົວແທນໂດຍຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີພາ thicker ກວ່າຫນຶ່ງນໍາໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຕົວຕັ້ງຕົວຕີໄດ້. ໃນຕິດຕໍ່ພົວພັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ຈຸດປະສົງສະເພາະໃດຫນຶ່ງການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ຄວາມ. ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຕົວຕັ້ງຕົວຕີ
ວັດຖຸແລະການພົວພັນກັບວັດຖຸມີການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.
ຈຸດປະສົງຕົວຕັ້ງຕົວຕີເປັນ€ “”ບໍ່ມີກະທູ້ຂອງການຄວບຄຸມ. ມັນເປັນຕົວແທນການນໍາໃຊ້ໂຄງການປົກກະຕິສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່.
c) ສ່ວນປະກອບແຜນວາດເປັນ€ “”A ອົງປະກອບທີ່ມີການໂຕ້ຕອບການນໍາໃຊ້ໂດຍສ່ວນປະກອບອື່ນ
3 ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ, ການໂຕ້ຕອບແລະການພົວພັນ 4 ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ re ຂອງອົງປະກອບ 5 ເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແຜນວາດການປະຕິບັດ
6 A ເປັນຕົວແທນແຜນພາບຂອງຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີ 7 ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜນວາດອົງປະກອບແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະແດງໃຫ້ເຫັນການກໍາຫນົດຄ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລະບົບອາດຈະຊອຟແວຮາດແວຫຼືເຄືອຂ່າຍ. 8 ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜນວາດຕັນມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
d) ຈໍາກັດ
1 UML ສ້າງແບບຈໍາລອງແມ່ນອີງໃສ່ການຜະລິດແຜນວາດ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຖ່າຍທອດການດັ່ງກ່າວໂດຍ
ຮູບແບບທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນ, imprecise ແລະເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້.
2 Diagrams ບໍ່ສາມາດສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຄວນຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນໄດ້.
3 ນາຍແປພາສາຂອງຮູບແບບສາມາດໂປ່ງໃສ.

“——————————————————————————————————————————————————

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

VI) a) Usus analysts est fictio, quod iuvat users opus, usus ad determinare ratio. Locorum quorundam usum casibus ratio patitur users ad id facere potest. Cogita de usu, sicut fit de missionibus collecta ratio et usus. Quod est ratio ut ratio disputandi users primis requiritur intentio. Hoc auget verisimilitudo ut tandem ratio est ut quod fit in bonum et suus ‘supponitur ad helpâ € “”pro ad monumentum ingeniosi computandi rationem incisio-ore users opus, quod incomprehensibile, et invenietis, cum ad impossibile.
Secundum Usum Cases
Usum casibus analysis in processus intellectus est at massa luctus iaculis Use Causae users et Drilling In domain
b) Active -Objects, quod objecta influant in sua potestate active dicuntur. An ut obiectum agens patiente durante operatio movere mitteret nuntium ad eam. Cum Epistula discursum, redditur obiectum agens potestate fluunt. In environment multitasking, multa simul potest esse activa. Strenuum obiectum per rectangulum enim crassius quam a corpore patiente. In interactions, quia habet speciale objectum flumen nuntius urget. Haec agens et possibilis, non potest mittere nuntius
et obiecta penitus res alias.
Passiva â € “”filum non habet imperium. Repraesentatur naturale per formam pro obiecto.
c) Component Diagram â € “”A pars quod habet aliam partem per an interface
Continet components III, IV Suspendisse interfaces et relationes re usu V partes corporis magis se habet ad exsequendam
instruere Diagrams
A VI a computer de areis resource Similar VII figura est pars corporis, sed magis se habet ut ostenderet in figura a network system potest hardware vel software. VIII Similar to scandalum diagram, cum more details
d) Limitationes
I UML fundatur in sculpturae producens diagram. Et hoc fit per informationes
connititur in forma imperfecta, et deprehendimus etiam repugnaret.
II Diagrams quae dicta non potest esse pars speciei.
III Interpretatione exemplar potest esse univocum.

“——————————————————————————————————————————————————

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) lietošanas gadījumu ir konstrukcija, kas palīdz analītiķi strādā ar lietotājiem, lai noteiktu sistēmas izmantošanu. Kolekcija izmantošanas gadījumos attēlo sistēmu attiecībā uz to, ko lietotāji plānojat darīt ar to. Domājiet par izmantošanas gadījumā kā kolekcija scenāriju par sistēmas izmantošanu. Ideja ir, lai saņemtu sistēmas lietotājiem, kas iesaistīti sākumposmā sistēmas analīzi un dizainu. Tas palielina iespēju, ka sistēma galu galā kļūst noderīgi cilvēkiem tas ir paredzēts helpâ € “”, nevis piemineklis gudrs jaunākās skaitļošanas koncepcijas, kas biznesa lietotājiem atrast nesaprotams un nav iespējams strādāt.
Pieteikšanās lietošanas gadījumi
Izmantojiet gadījumi analīzes procesā grupējums lietošanas gadījumi Izpratne domēnu un lietotājiem urbšanas leju
b) Aktīvās Objekti -Objects kas pieder plūsmu kontroli sauc aktīvs. Aktīvs objekts var aktivizēt pasīvo objektu par darbības laiku, nosūtot īsziņu uz to. Kad ziņa ir apstrādāta, vadības plūsma tiek dota atpakaļ uz aktīvo objektu. In vairākuzdevumu vidē, daudzi objekti var būt aktīvas vienlaicīgi. Aktīvs objekts pārstāv taisnstūris ar biezāku rāmi, nekā tā, ko izmanto pasīvās objektu. Dažos mijiedarbību, īpašs objekts kontrolē plūsmu ziņojumus. Šī aktīvā objekts var sūtīt ziņojumus pasīva
objektus un mijiedarbojas ar citiem aktīviem objektiem.
Pasīvās objekti â € “”nav pavediens kontroles. Tā ir pārstāvēta ar parasto izklāstu par objektu.
c) Component diagramma â € “”sastāvdaļa, kas ir saskarne ar citu komponentu, ko izmanto
3 Satur sastāvdaļas, saskarnes un attiecības 4 veicinātu atkārtotu izmantošanu komponentu 5 Vairāk saistīti ar fizisko īstenošanu
izvietošanas diagrammas
6 A shematisku attēlojums datora resursu 7. Līdzīgi sastāvdaļu diagrammas, bet vairāk attiecās uz parāda fizisko konfigurāciju sistēmas iespējami aparatūras programmatūras vai tīkla. 8 Līdzīgi blokshēma ar sīkāku informāciju
d) Ierobežojumi
1 UML modelēšana ir balstīta uz ražošanas diagrammas. Informāciju pārvadā ar tādām
modelis ir tendence būt nepilnīga, neprecīza un pat pretrunīgi.
2 diagrammas nevar izteikt paziņojumus, kas būtu daļa no specifikācijas.
3 interpretācija modelis var būt viennozīmīga.

“——————————————————————————————————————————————————

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) naudojimo atvejis yra konstruktas, kuris padeda analitikai dirbti su vartotojais nustatyti sistemos naudojimas. Panaudojimo atvejų kolekcija vaizduoja sistemą, kalbant apie tai, ką vartotojai ketinate daryti su juo. Pagalvokite apie naudojimo atveju, kaip scenarijų apie sistemos naudojimą rinkimo. Idėja yra įsitraukti į ankstyvosiose stadijose sistemos analizė ir projektavimas sistemos naudotojams. Tai padidina tikimybę, kad sistema galų gale tampa palaima žmonėms jis turėjo Heľpa € “”vietoj paminklo protingas pažangiausius skaičiavimo sąvokas, kad verslo vartotojai Surasti nesuprantamas ir neįmanoma dirbti.
Taikant naudojimo atvejais
Naudokite atvejais, analizės proceso grupavimo naudojimo atvejais suprasti domeną ir vartotojus Gręžimo žemyn
b) veikliosios objektai -Objects, kad nuosavybės teise priklauso kontrolės srautas yra vadinamas aktyvus. Aktyvus objektas gali aktyvuoti pasyvus objektas už operacijos trukmė, siunčiant žinutę su ja. Po to, kai pranešimą buvo apdorotas, valdymo srautas suteiktas atgal į aktyvaus objekto. Multitasking aplinkos, daug objektų vienu metu gali veikti. Aktyvus objektas yra atstovaujama stačiakampio su storesne rėmo nei vienas naudojamas pasyvus objektas. Kai kuriais sąveikos, konkretų objektą kontroliuoja pranešimų srautą. Šis aktyvus objektas gali siųsti pranešimus pasyvus
objektai ir sąveikauti su kitomis veikliosiomis objektų.
Pasyvūs objektai â € “”Ar neturi kontrolės gija. Jis atstovavo naudojant įprastą metmenis objektas.
c) Komponentas diagrama â € “”komponentas, kuris yra sąsaja naudojama kito komponento
3 yra komponentų, sąsajas ir santykius 4 skatinti pakartotinį naudojimą komponentus 5 labiau susijęs su fizinio įgyvendinimo
Deployment Diagramos
6 Schematiškas kompiuterinės išteklių 7 Panašus į komponentų diagrama, bet labiau susijęs su rodo fizinės konfigūracijos sistemą galbūt aparatūros programinės įrangos ar tinklo. 8 Panašus į blokinė schema su daugiau informacijos
d) Apribojimai
1 UML modeliavimo grindžiama gaminant diagramas. Perduotos informacijos, pavyzdžiui
modelis turi tendenciją būti neišsamus, netikslus ir netgi prieštaringi.
2 Diagramos negali išreikšti pareiškimus, kurie turėtų būti įtraukti į specifikaciją.
3 aiškinimas modelis gali būti nedviprasmiški.

“——————————————————————————————————————————————————

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) en) D’Benotze Fall ass eng bauen, datt Analysten Aarbecht mat Benotzer hëlleft System Uleedung ze bestëmmen. Eng Sammlung vun benotzen Fäll beschreiwen engem System am Beräich vun deem wat Benotzer mat ze maachen wëlles. Dass vun engem benotzen Fall als Kollektioun vun Szenarie iwwer System benotzt. D’Iddi ass System Benotzer am Grondsteen vun System Analyse an Design Équipe gespillt. Dat geet d’Chancen datt de System schlussendlech eng Boon fir d’Leit gëtt et hi d’€ “”amplaz vun engem Monument fir clever opzedeelen-Wäitschoss Rechenzäit Konzepter ze helpâ datt Affär Benotzer onverständlech an onméiglech fannen schaffe mat.
Opdroen Benotzt Cases
Benotzt Cases an der Analyse Prozess Fousszeilen benotzen Cases d’Domain an Benotzer verstoen Down Drilling
b) Aktiv Objekter -Objects datt e Flux Kontroll eege sinn aktiv genannt. Eng aktiv Objet kann andeems engem Message un et eng passiv Objet fir d’Dauer vun enger Operatioun aktivéieren. Wann de Message verschafft gouf, ass d’Kontroll Flux un d’aktiv Objet zréckgefouert ginn. An engem polyvalente Ëmwelt, vläicht vill Objete gläichzäiteg aktiv ginn. Eng aktiv Objet ass vun engem Carré mat engem décke Rumm wéi déi ee fir eng passiv Objet benotzt vertrueden. An e puer Interaktiounen, bedéngt eng bestëmmten Objet vun de Flux vum Messagen. Dëst aktiv Objet kann Messagen ze passiv schécken
Objeten a mat aneren aktive Objete zesummekomm.
Passiv Objekter â € “”Huet net e Ufang vun Kontroll. Et ass vertrueden fir en Objet eng normal Profil benotzt.
c) Komponent Ofstand â € “”E Volet, datt en Interface vun engem anere Volet benotzt huet
3 Enthält Voleten, Schnëttplazen a Relatiounen 4 bass Benotzung vun Komponente 5 Méi Zesummenhang mat kierperlech Ëmsetzung jideréen
Détachement Diagrammer
6 E diagrammatic Duerstellung vun engem Computer Ressource 7 Ähnlech zu Komponent Diagramm awer méi wëssenschaftlech der kierperlecher Konfiguratioun vun engem System méiglecherweis Hardware Software oder Netz ze weisen. 8 Ähnlech zu enger Spär Diagramm mat méi Detailer
d) Limiten
1 UML haut kennt baséiert Diagrammer op produzéiert. Déi Informatiounen, déi esou verbreet
e Modell huet eng Tendenz onkomplett, imprecise an souguer onkompatibel gin.
2 Diagrammer kann net d’Aussoen ausdrécklech, dass en Deel vun engem Antrach soll.
3 Interpretatioun vun Modell kann eendeiteg ginn.

“——————————————————————————————————————————————————

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) под а) употребата случај е конструкција која им помага на аналитичарите работат со корисниците и да се утврди користење на системот. А за собирање на употреба случаи отсликува систем во однос на она што корисниците имаат намера да се направи со неа. Мислам на употреба случај како колекција на сценарија за користење систем. Идејата е да се добие на корисниците на системот се вклучени во раните фази на анализа и дизајн на системот. Ова ја зголемува веројатноста дека системот на крајот станува благодет за луѓето што би требало да Helpa € “”, наместо на споменик на паметни компјутери концепти врвни дека бизнис корисниците најдете неразбирливи и невозможно да се работи со.
Примена на употреба случаи
Употреба случаи во процесот на анализа Групирањето на употреба случаи Разбирање на домен и корисниците дупчење долу
б) активни предмети -Objects кои поседуваат проток на контрола се вика активно. Активен објект може да го активирате пасивен објект за време на траењето на работата со испраќање порака до него. Откако пораката е обработено, контрола на протокот му се враќа на активен објект. Во задачите на животната средина, многу објекти можат да бидат активни во исто време. Активен објект е претставен со правоаголник со подебел рамка од онаа што се користи за пасивен објект. Во некои интеракции, одреден објект го контролира протокот на пораки. Овој активен објект може да испрати пораки до пасивни
објекти и да комуницирате со другите активни предмети.
Пасивни објекти â € “”нема нишка на контрола. Тоа е претставена со користење на нормални кус преглед на предметот.
в) Компонента Дијаграм â € “”компонента која има интерфејс се користи од страна на друга компонента
3 содржи компоненти, интерфејси и врски 4 промовира употребата повторно на 5 компоненти Повеќе поврзани со физичка имплементација
распоредување дијаграми
6 Дијаграмска застапеност на компјутерски ресурси 7 Слично компонента дијаграм, но повеќе во врска со прикажување на физичка конфигурација на системот евентуално хардвер софтвер или мрежа. 8 Слична на блок дијаграм со повеќе детали
г) Ограничувањата
1 UML моделирање се базира на производство на дијаграми. Информациите пренесени од страна на таквите
модел има тенденција да се нецелосни, неточни, па дури и во спротивност.
2 дијаграми не можат да ги изразат изјави дека треба да биде дел од спецификациите.
3 Толкување на модел може да биде недвосмислена.

“——————————————————————————————————————————————————

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Ny fampiasana raharaha dia Manambatra izay manampy mpandalina miasa amin’ny mpampiasa mba hamaritana ny fampiasana rafitra. Ny famoriam-bola ny fampiasana tranga mampiseho ny rafitra eo amin’ny mpampiasa izay mikasa ny hanao izany. Eritrereto ny fampiasana raharaha toy ny famoriam-bola ny tranga momba ny rafitra fampiasana. Ny hevitra dia ny hahazo rafitra mpampiasa tafiditra amin’ny dingana tany am-boalohany ny rafitra fanadihadiana sy ny famolavolana. Izany dia mampitombo ny mety ny rafitra fa amin’ny farany dia lasa ny Boon ho an’ny olona izany ny tokony helpâ € “”fa tsy ny tsangambato ho feno hafetsena fandringanana-lelan computing hevitra fa ny raharaham-barotra tsy takatry ny saina ireo mpampiasa mahita sy azo atao ny miasa amin’ny.
Ampiasao ny fampiharana Cases
Ampiasao Cases ao amin’ny fanadihadiana dingana Grouping Ampiasao Cases Fahatakarana ny sehatra sy ny mpampiasa ary atsofony Down
b) Active zavatra -Objects izay manana nandeha ny fanaraha-maso no atao hoe mazoto. Mavitrika zavatra mety mampihetsika ny matoantenin’ny atao zavatra nandritra ny fisian’ny fandidiana amin’ny alalan’ny fandefasana hafatra ho azy. Raha vao ny hafatra efa tsinjaraina, ny fanaraha-maso mikoriana dia omena indray ny mpanao zavatra. Ao amin’ny multitasking tontolo iainana, dia mety ho zavatra maro indray miaraka mavitrika. Mavitrika zavatra dia misolo tena ny mahitsi- amin’ny matevina toetsika noho ny anankiray ny matoantenin’ny atao ampiasaina ho zavatra. Misy fifandraisana, ny zavatra voafaritra tsara mifehy ny fizotran’ny ny hafatra. Zavatra tsy mavitrika dia afaka mandefa hafatra zavatra ho atao
zavatra sy mifandray amin’ny hafa mpanao zavatra.
Matoantenin’ny atao zavatra â € “”tsy manana ny fahamaiton’ny taretra ny fanaraha-maso. Izany dia naneho ny ara-dalàna mampiasa drafitra ho zavatra.
d) Kisary Component â € “”Ny singa fototra izay manana interface tsara ampiasain’ny singa hafa
3 dia ahitana singa, interface sy ny fifandraisana 4 Mampandroso indray fampiasana ny singa 5 More mifandraika amin’ny ara-batana fanatanterahana
fanapariahana Kisary
6 Ny diagrammatic fanehoana ny solosaina loharanom-7 Mitovy ny singa fototra sary fa mifandraika bebe kokoa ny mampiseho ny ara-batana fanahafana ny rafitra mety ho fitaovana rindrambaiko na Network. 8 Mitovitovy ny andian-tsoratra sary amin’ny antsipiriany bebe kokoa
d) kilemaina
1 UML modeling dia mifototra amin’ny mamokatra kisary. Ny vaovao ampitaina amin’ny alalan’ny toy izany
modely manana fironana ho tsy feno, tsy nazava sy tsy mifanaraka mihitsy aza.
2 Kisary, tsy afaka maneho ny fanambarana izay tokony ho anisan’ny famaritana.
3 fivoasana ny modely mety ho Mazava be.

“——————————————————————————————————————————————————

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) kes penggunaan adalah membina yang membantu penganalisis bekerja dengan pengguna untuk menentukan penggunaan sistem. Satu koleksi kes-kes penggunaan menggambarkan sistem dari segi apa yang pengguna berhasrat untuk lakukan dengannya. Fikirkan kes penggunaan sebagai koleksi senario mengenai penggunaan sistem. Idea ini adalah untuk mendapatkan pengguna sistem yang terlibat dalam peringkat awal analisis sistem dan reka bentuk. Ini meningkatkan kemungkinan sistem yang akhirnya menjadi satu rahmat kepada rakyat ia sepatutnya Heľpa € “”dan bukannya sebuah monumen kepada canggih konsep pengkomputeran pandai bahawa pengguna perniagaan mencari difahami dan mustahil untuk bekerja dengan.
Memohon Penggunaan Kes
Kes Penggunaan dalam proses analisis Mengumpulkan Penggunaan Kes Memahami domain dan pengguna Penggerudian Down
b) Objek Active -Objects yang memiliki aliran kawalan dipanggil aktif. Satu objek aktif boleh mengaktifkan objek pasif bagi tempoh operasi dengan menghantar mesej kepadanya. Apabila mesej telah diproses, aliran kawalan itu diberikan semula kepada objek yang aktif. Dalam persekitaran yang multitasking, banyak objek boleh aktif pada masa yang sama. Satu objek aktif diwakili oleh segi empat tepat dengan bingkai tebal daripada yang digunakan untuk objek pasif. Dalam beberapa interaksi, objek tertentu mengawal aliran mesej. Ini objek aktif boleh menghantar mesej kepada pasif
objek dan berinteraksi dengan objek aktif yang lain.
Objek pasif â € “”Tidak mempunyai thread kawalan. Ia diwakili menggunakan garis normal bagi objek.
c) Komponen Rajah â € “”Komponen yang mempunyai antara muka yang digunakan oleh komponen lain
3 Mengandungi komponen, antara muka dan hubungan 4 Menggalakkan penggunaan semula komponen 5 lebih terkait dengan pelaksanaan fizikal
Deployment Rajah
6 Pernyataan rajah sumber komputer 7 Sama seperti gambarajah komponen tetapi lebih berkaitan dengan menunjukkan konfigurasi fizikal sistem mungkin perisian perkakasan atau rangkaian. 8 Sama seperti gambarajah blok dengan maklumat lanjut
d) Had
1 UML pemodelan adalah berdasarkan kepada menghasilkan gambar rajah. Maklumat yang disampaikan oleh mana-mana
model yang mempunyai kecenderungan untuk tidak lengkap, tidak tepat dan juga tidak konsisten.
2 Rajah tidak dapat meluahkan kenyataan-kenyataan yang harus menjadi sebahagian daripada spesifikasi.
3 Tafsiran model boleh menjadi jelas.

“——————————————————————————————————————————————————

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) എ) കേസിന് വിശകലന സിസ്റ്റം ഉപയോഗം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരവലയങ്ങൾക്കു് ആണ്. ഉപയോഗ കേസുകളാണ് ശേഖരം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അത് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റം ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ശേഖരം ആയി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാര്യം ചിന്തിക്കുക. ആശയം സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കളെ സിസ്റ്റം വിശകലനം രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നേടുകയും ആണ്. ഈ സിസ്റ്റം ആത്യന്തികമായി പകരം ബിസിനസ്സ് ഉപയോക്താക്കൾ എണ്ണമില്ലാത്ത ആൻഡ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അസാധ്യമാണ് കണ്ടെത്തുന്ന സമർഥമായ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു സ്മാരകം എന്ന helpâ ലേക്ക് € “”കുറിക്കും ജനത്തിന് ഒരു ഋതുഭേദങ്ങൾ മാറുന്നു സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്രയോഗിക്കുന്നു
കേസുകൾ ഡൗൺ കുഴിക്കൽ ഡൊമെയ്ൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മനസിലാക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രൂപ്പിംഗ് വിശകലനം പ്രക്രിയയിൽ കേസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക
ബി) നിയന്ത്രണം ഒഴുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് സജീവ വസ്തുക്കൾ -Objects സജീവ വിളിക്കുന്നു. ഒരു സജീവ ഓബ്ജക്റ്റ് അതു ഒരു സന്ദേശം അയച്ച് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയെ കാലാവധി ഇതുകണ്ടു ഒബ്ജക്റ്റ് സജീവമാക്കാൻ ചെയ്യാം. സന്ദേശം പ്രോസസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയന്ത്രണ ഒഴുക്ക് സജീവ ഓബ്ജക്റ്റ് തിരികെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മൾട്ടിടാസ്കിങ് പരിസ്ഥിതി, പല വസ്തുക്കൾ ഒരേ സജീവമായി ആയിരിക്കാം. ഒരു സജീവ ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു സ്വായത്തമാക്കാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരുണ്ട് കട്ടിയേറിയ ഫ്രെയിം ഒരു ദീർഘചതുരം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന. ചില ഇടപെടലുകളെ ഒരു നിശ്ചിത ഒബ്ജക്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ സജീവ ഓബ്ജക്റ്റ് സ്വായത്തമാക്കാൻ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും
വസ്തുക്കൾ മറ്റ് സജീവ വസ്തുക്കൾ സംവദിക്കുക.
€ ഇതുകണ്ടു വസ്തുക്കൾ “”നിയന്ത്രണം ത്രെഡ് ഇല്ല. ഇത് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സാധാരണ ഔട്ട്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
സി) ഘടക രേഖാചിത്രം € “”മറ്റൊരു ഘടകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറർഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഘടകം
3 ഘടകങ്ങൾ, വിശേഷതകളും ബന്ധങ്ങൾ 4 ശാരീരിക പദ്ധതിയെ 5 ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രമോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
വിന്യാസ ഡയഗ്രാമുകള്ക്കുള്ളപ്രോഗ്രാം
6 ഘടകം ഡയഗ്രം സമാനമായ എന്നാൽ ഒരു സിസ്റ്റം സാധ്യതയുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഭൗതിക കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുന്ന കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് 7 ഒരു തരണം പ്രാതിനിധ്യം. 8 കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു തടയൽ ഡയഗ്രം സമാനമായി
ഡി) പരിമിതികളും
1 യുഎംഎൽ മോഡലിങ് രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയാൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത്തരം പകരുന്ന വിവരങ്ങൾ
ഒരു മോഡൽ അപൂർണ്ണമായ imprecise പോലും പൊരുത്തമില്ലാത്തതായി ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്.
2 ഡയഗ്രാമുകള്ക്കുള്ളപ്രോഗ്രാം ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഭാഗമായി പ്രസ്താവനകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക വയ്യ.
മോഡൽ 3 വിശദീകരണം കൃത്യതയും കഴിയും.

“——————————————————————————————————————————————————

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Il-każ użu hija tibni li jgħin analisti jaħdmu ma ‘utenti biex jiddeterminaw l-użu tas-sistema. Kollezzjoni ta ‘każijiet ta’ użu turi sistema f’termini ta ‘liema utenti biħsiebhom jagħmlu magħha. Aħseb ta ‘każ użu bħala ġabra ta’ xenarji dwar l-użu tas-sistema. L-idea hija li jinkiseb l-utenti tas-sistema involuti fl-istadji bikrija ta ‘analiżi tas-sistema u d-disinn. Dan iżid il-probabbiltà li s-sistema finalment isir barka lill-poplu huwa suppost li helpâ € “”minflok ta ‘monument lill-kunċetti għaqlija computing avvanzati li utenti kummerċjali jsibu inkomprensibbli u impossibbli li jaħdmu magħhom.
Japplikaw Użu Każijiet
Uża Każijiet fil-proċess ta ‘analiżi raggruppament Użu Każijiet Nifhmu l-dominju u l-utenti tat-tħaffir isfel
b) Oġġetti attivi -Objects li huma sidien ta ‘fluss ta’ kontroll huma msejħa attiv. Oġġett attiv jista ‘jattiva l-oġġett passiv għat-tul ta’ operazzjoni billi jibgħat messaġġ lilha. Ladarba l-messaġġ ikun ġie pproċessat, il-fluss ta ‘kontroll huwa mogħti lura lill-oġġett attiv. F’ambjent multitasking, bosta oġġetti jistgħu jkunu attivi fl-istess ħin. Oġġett attiv huwa rappreżentat minn rettangolu bi frejm eħxen minn dak użat għal oġġett passiva. F’xi interazzjonijiet, oġġett speċifiku jikkontrolla l-fluss ta ‘messaġġi. Dan l-oġġett attiv tista ‘tibgħat messaġġi lill passiva
oġġetti u jinteraġixxu ma ‘oġġetti attivi oħra.
Oġġetti passivi â € “”Ma jkun hemm ħajt ta ‘kontroll. Hu rappreżentat bl-użu ta ‘deskrizzjoni normali għal oġġett.
c) Komponent Dijagramma â € “”Komponent li jkollu interface użat mill komponent ieħor
3 Fih komponenti, interfaces u r-relazzjonijiet 4 Tippromwovi l-użu mill-ġdid ta ‘komponenti 5 Aktar relatati mal-implimentazzjoni fiżika
iskjerament Dijagrammi
6 Rappreżentazzjoni dijagrammatika tad-riżorsa tal-kompjuter 7 Simili għall dijagramma komponent iżda aktar relatati mal juru l-konfigurazzjoni fiżika ta ‘sistema possibbilment softwer hardware jew netwerk. 8 Simili għal dijagramma blokka ma aktar dettalji
d) Limitazzjonijiet
1 immudellar UML hija bbażata fuq il-produzzjoni dijagrammi. L-informazzjoni mgħoddija minn tali
mudell għandu tendenza li jkun kompluta, impreċiża u anke inkonsistenti.
2 Dijagrammi ma jistgħux jesprimu l-istqarrijiet li għandhom ikunu parti ta ‘speċifikazzjoni.
3 L-interpretazzjoni tar mudell jista ‘jkun ambigwu.

“——————————————————————————————————————————————————

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) he) te take whakamahi ko te mea hangä e āwhina te mahi kaitätari ki ngā kaiwhakamahi ki te whakatau whakamahinga pūnaha. He kohinga o whakamahi take whakaatu he pūnaha i roto i ngā o te mea kaiwhakamahi opua ki te mahi ki a te reira. A feruri o te take whakamahi rite te kohinga o tauari e pā ana ki te whakamahi pūnaha. Ko te whakaaro ko te ki te tiki kaiwhakamahi pūnaha wāhi i roto i te tīmatanga o te te tātari pūnaha, me te hoahoa. faarahi tenei te tūponotanga e te mutunga riro te pūnaha he painga ki te iwi ngā mahara te reira ki te helpâ € “”hei utu o te tohu ki ngā ariā rorohiko whakairo-mata tupato e ngā kaiwhakamahi pakihi kitea hano tatau, me te taea ki te mahi ki.
Tono Whakamahi Kēhi
Whakamahia Cases i roto i te tukanga tātaritanga Whakarōpū Whakamahia Kēhi Mahino te rohe me ngā kaiwhakamahi kōhao Raro
b) Ahanoa Active -Objects e ake he rere o te mana e huaina hohe. kia whakahohe He ahanoa hohe he ahanoa hāngū mo te roanga o te mahi mā te tuku i te karere ki reira. Ina te tukatuka i te karere, i homai te rere mana te hoki ki te ahanoa hohe. I roto i te taiao multitasking, kia maha taonga mātātoa te wā kotahi. māngai He ahanoa hohe e te tapawhā ki te anga ke atu i te kotahi e whakamahia ana mo te ahanoa hāngū. I roto i te tahi mau taunekeneke, whakahaere he ahanoa motuhake te rere o ngā karere. Ka taea e tēnei ahanoa hohe tuku karere ki hāngū
ahanoa ka taunekeneke ki ētahi atu taonga hohe.
Ahanoa hāngū â € “”e kore e whai i te miro o te mana. Kei te māngai te reira te whakamahi i te whakahuahua noa mo te ahanoa.
c) Wae Hoahoa â € “”He wāhanga e he atanga whakamahia e tētahi atu wae
3 Kei roto wāhanga, atanga, me te whanaungatanga 4 whakatairanga whakamahi re o wāhanga 5 More e pā ana ki te whakatinanatanga tinana
whakamahinga hoahoa
6 He kanohi hoahoa o te rauemi rorohiko 7 rite ki te hoahoa wae engari atu e pā ana ki te whakaatu i te whirihoranga tinana o te pūnaha pea pūmanawa pūmārō whatunga ranei. 8 rite ki te hoahoa poraka ki ētahi atu kōrero
d) whāititanga
hāngai 1 UML whakatauira i runga i te whakaputa hoahoa. Te mōhiohio i kawea atu e taua
he tauira he hehema ki kia oti, imprecise me ara maiorooro.
e kore e taea e 2 Hoahoa faaite i te faahitiraa parau e kia wahi o te whakatakotoranga.
3 Tikanga o te tauira e taea e unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6)) वापर विश्लेषक प्रणाली वापर निर्धारित करण्यासाठी वापरकर्त्यांना कार्य करण्यात मदत करते बांधकाम आहे. वापर प्रकरणे संकलन वापरकर्ते तो करू इच्छित काय दृष्टीने एक प्रणाली लेखनात दिसते. प्रणाली वापराबद्दल परिस्थिती एक संग्रह म्हणून वापर याचा विचार करा. कल्पना प्रणाली विश्लेषण आणि डिझाइन लवकर पायऱ्यांमध्ये सहभागी प्रणाली वापरकर्ते प्राप्त आहे. ही प्रणाली शेवटी तो मानलेला आहे € “”त्याऐवजी व्यवसाय वापरकर्त्यांसाठी अनाकलनीय आणि काम अशक्य शोधण्यासाठी की चतुर अत्याधुनिक संगणकीय संकल्पना एक स्मारक च्या helpâ लोकांना एक वरदान होते की संभव वाढते.
केसचा उपयोग अर्ज
खाली ड्रिलिंग डोमेन समजून घेणे केसचा उपयोग वर्गीकरण विश्लेषण प्रक्रियेत केसेस, वापरकर्ते वापरू
ब) सक्रिय ऑब्जेक्ट्स नियंत्रण एक प्रवाह आपल्या स्वत: -Objects सक्रिय म्हटले जाते. एक सक्रिय ऑब्जेक्ट तो एक संदेश पाठवून एक ऑपरेशन कालावधी एक निष्क्रीय ऑब्जेक्ट सक्रिय करू शकता. संदेश प्रक्रिया होताच, नियंत्रण प्रवाह सक्रिय ऑब्जेक्ट परत दिले जाते. एक multitasking वातावरणात, अनेक वस्तू एकाच वेळी सक्रिय आहे. एक सक्रिय ऑब्जेक्ट एक निष्क्रीय ऑब्जेक्ट वापरला पेक्षा एक दाट फ्रेम एक आयत प्रस्तुत केले जाते. काही संवाद, एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट संदेश प्रवाह नियंत्रित करते. या सक्रिय ऑब्जेक्ट निष्क्रीय संदेश पाठवू शकता
आक्षेप आणि इतर सक्रिय वस्तू संवाद साधता.
निष्क्रीय ऑब्जेक्ट्स â € “”नियंत्रण एक धागा नाही. तो एक ऑब्जेक्ट एक सामान्य बाह्यरेखा वापरून प्रस्तुत केले जाते.
क) घटक आकृती â € “”आणखी एक घटक द्वारे वापरले एक संवाद आहे की एक घटक
3 4 घटक 5 शारीरिक अंमलबजावणी अधिक संबंधित पुन्हा वापर जाहिरात घटक, संवाद आणि संबंध आहेत
वितरण डायग्राम्स
6 संगणक संसाधन 7 घटक आकृती सारखे पण एक प्रणाली शक्यतो हार्डवेअर सॉफ्टवेअर किंवा नेटवर्क भौतिक संरचना दर्शवित आहे अधिक संबंधित एक diagrammatic प्रतिनिधित्व. 8 अधिक माहिती ब्लॉक आकृती तत्सम
ड) मर्यादा
1 यूएमएलचे मॉडेलिंग आकृत्या उत्पादन आधारित आहे. अशा दिलेली माहिती
एक मॉडेल अपूर्ण दुर्धर आणि अगदी विसंगत असल्याचे एक प्रवृत्ती आहे.
2 डायग्राम्स एक वैशिष्ट्य भाग असावा की स्टेटमेन्ट व्यक्त करू शकत नाही.
मॉडेल 3 विवेचन थेट असू शकते.

“——————————————————————————————————————————————————

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) хэрэглэх тохиолдолд шинжээчид системийн хэрэглээг тодорхойлох хэрэглэгчидтэй ажилладаг тусалдаг бүтцийг юм. ашиглах тохиолдолд цуглуулга хэрэглэгчид үүнийг хийх бодолтой юу хувьд системийг илэрхийлж байна. системийн хэрэглээний талаар хувилбараар цуглуулга болгон ашиглах тохиолдолд бодоод үз л дээ. санаа системийн шинжилгээ, дизайн эхний үе шатанд оролцож буй системийн хэрэглэгчдийг олж авах явдал юм. Энэ систем нь эцсийн эцэст энэ нь € “”оронд бизнес хэрэглэгчдэд ойлгомжгүй, хамтран ажиллах боломжгүй олж ухаалаг зүсэлтийн тооцоолох ойлголтуудыг нь хөшөө нь helpâ ёстой хүмүүс нь дэмтэй болохыг магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Хэрэг ашиглах хэрэглэх
Урьдчилгаа өрөмдлөгө домэйныг ойлгох нь ашиглах хэрэг бүлэглэл дүн шинжилгээ хийх үйл явцад хэрэг, хэрэглэгчдийг ашиглах
б) Идэвхтэй объект хяналтын урсгалыг эзэмших -Objects идэвхтэй гэж нэрлэдэг. Идэвхтэй обьект Хэрэв зурвас илгээх замаар үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа нь идэвхгүй объект идэвхжүүлэх болно. Нэгэнт мэдээ боловсруулсан байна, хяналтын урсгалын идэвхтэй обьект буцааж өгсөн байна. нь олон талын орчинд олон объект нь нэгэн зэрэг идэвхтэй байж болох юм. Идэвхтэй обьект нь идэвхгүй обьект ашиглаж нэг илүү зузаан хүрээ бүхий тэгш өнцөгт төлөөлж байна. Зарим харилцан онд тодорхой объект мессеж урсгалыг хянадаг. Энэ нь идэвхтэй обьект нь идэвхгүй руу мессеж илгээж болно
обьектуудын болон бусад идэвхтэй объектуудын харилцдаг.
€ “”нь идэвхгүй объект хянах нь утас байхгүй. Энэ объект нь хэвийн тоймыг ашиглан дүрслэгдсэн байна.
в) € нэг бүрэлдэхүүн хэсэг диаграм “”өөр нэг бүрэлдэхүүн ашигласан нь залгууртай байдаг нь бүрэлдэхүүн хэсэг
3 физик хэрэгжүүлэх More бусад хамаарах зvйлсийг хийх 5 дахин ашиглах 4 дэмжинэ бүрэлдэхүүн, интерфейс, харилцаа агуулсан
байрлуулалт диаграмм
компьютерийн эх үүсвэр 7 бүрэлдэхүүн хэсэг диаграм адил боловч систем магадгүй тоног төхөөрөмжийн програм хангамж, сүлжээний физик тохиргооны байгаа нь илүү холбоотой 6 A бүдүүвчилсэн төлөөлөл. 8-Илүү дэлгэрэнгүйг нь блок диаграм адил
г) Хязгаарлалт
1 UML загварчлалын диаграм үйлдвэрлэж дээр суурилсан байна. Ийм дамжуулж мэдээлэл
загвар, бүрэн бус тодорхой бус, тэр ч байтугай нийцэхгүй байх хандлагатай байна.
2-р диаграмм тодорхойлохын нэг хэсэг байх ёстой тайлангаа илэрхийлж чадахгүй.
Загварын 3 тайлбар хоёрдмол утгагүй байж болно.

“——————————————————————————————————————————————————

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) က) အသုံးအမှုလေ့လာသုံးသပ်မှုစနစ်အသုံးပြုမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ကူညီပေးသည်တဲ့ Construction ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအမှု၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအသုံးပြုသူများအကနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသောအရာကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌စနစ်တစ်ခုသရုပ်ဖော်သည်။ စနစ်ကအသုံးအကြောင်းကိုကး၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအဖြစ်အသုံးအမှု၏စဉ်းစားပါ။ အဆိုပါစိတ်ကူးစနစ်ကသုံးစွဲသူတွေဟာ system ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဒီဇိုင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာစနစ်နောက်ဆုံးမှာကြောင့်help†“”အစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နားမလည်ခြင်းနှင့်မဖြစ်နိုင်တွေ့ရသောလိမ္မာပါးနပ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကွန်ပျူတာသဘောတရားများကိုတစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး၏ထင်ရဲ့လူအဖို့အထောက်အကူပြုဖြစ်လာသည်သောဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွားစေပါသည်။
အသုံးပြုမှုမှုများလျှောက်ထား
Down တူးဒိုမိန်းနှင့်သုံးစွဲသူများကိုနားလည်ခြင်းအသုံးပြုမှုမှုများအုပ်စုခွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မှုများကိုသုံးပါ
ခ) ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုစီးဆင်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်း Active ကို္တု -Objects တက်ကြွဟုခေါ်ကြသည်။ တစ်ဦးတက်ကြွအရာဝတ္ထုကမှသတင်းစကားပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု၏ကြာချိန်များအတွက် passive အရာဝတ္ထုကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ သတင်းစကားလုပ်ငန်းများ၌သိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိန်းချုပ်မှုစီးဆင်းမှုတက်ကြွစွာအရာဝတ္ထုအားပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ တစ်ဦး multitasking ကိုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်များစွာသောတ္ထုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတက်ကြွနေပေမည်။ တစ်ဦးတက်ကြွအရာဝတ္ထုတစ်ခု passive အရာဝတ္ထုအတှကျအသုံးပွုတထက်ပိုထူဘောင်နှင့်အတူတစ်စတုဂံဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ အချို့သော interaction ကခုနှစ်, တိကျတဲ့အရာဝတ္ထုမက်ဆေ့ခ်ျ၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်။ ဒီတက်ကြွအရာဝတ္ထုကို passive ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့နိုင်
္ထုများနှင့်အခြားတက်ကြွတ္ထုနှင့်အတူအပြန်အလှန်။
€â passive ္တု “”ထိန်းချုပ်တဲ့ချည်ရှိသည်မဟုတ်လော။ ဒါဟာ object တစ်ခုအတွက်ပုံမှန်အောသုံးပြီးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
€âဂ) စိတျအပိုငျးပုံကြမ်း “”အခြားအစိတ်အပိုင်းကအသုံးပြုသည့်အင်တာဖေ့စရှိကွောငျးတစ်ဦးကအစိတ်အပိုင်း
3 အစိတ်အပိုင်းများ, interfaces နှင့်ဆက်ဆံရေးကို 4 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်မှု 5 ပိုမိုဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုမှုမြှင့်တင်များ
ဖြန့်ကျက်ပုံကြမ်း
6 အစိတ်အပိုင်းပုံမှဗမာတွင်ပုံစံတူပေမယ့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟာ့ဒ်ဝဲဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ကှနျယကျ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ configuration ကိုဖြင့် ပို. ဆက်စပ်တဲ့ကွန်ပျူတာသယံဇာတ 7 တစ် diagrammatic ကိုယ်စားပြုမှု။ အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံမှအလားတူ 8
ဃ) န့်သတ်ချက်များ
1 UML မော်ဒယ်ကားချပ်ထုတ်လုပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသဖြင့်ပါးအချက်အလက်များ
စံပြ, မပြည့်စုံမရှိသောနှင့်ပင်ကိုက်ညီမှုမရှိဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုရှိပါတယ်။
2 ပုံကြမ်းတစ်ခုသတ်မှတ်ချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုမဟုတ်နိုင်ပါ။
မော်ဒယ်၏ 3 စကားပြန်တည်ပြီးသတ်တယ်စေနိုင်ပါတယ်။

“——————————————————————————————————————————————————

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) क) प्रयोग मामला मद्दत विश्लेषकहरूले सिस्टम प्रयोग निर्धारण गर्न प्रयोगकर्ता काम एक निर्माण हो। प्रयोग अवस्थामा एक संग्रह प्रयोगकर्ताहरु लाई यो संग गर्न अभिप्राय के को मामला मा एक प्रणाली चित्रण गरिएको छ। सिस्टम प्रयोगको बारेमा परिदृश्य को एक संग्रह रूपमा प्रयोग मामला सोच्नुहोस्। विचार सिस्टम प्रणाली विश्लेषण र डिजाइन को प्रारम्भिक चरणमा संलग्न प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त छ। यो प्रणाली अन्ततः यो € “”व्यापार प्रयोगकर्ता अबोध्य र काम गर्न असम्भव भनेर चतुर अत्याधुनिक गणनाको अवधारणाहरु एउटा स्मारक सट्टा helpâ मानिन्छ गर्नुपर्छ मानिसहरूलाई एक Boon हुन्छ कि likelihood बढ्छ।
मामला प्रयोग लागू
तल Drilling विश्लेषण प्रक्रियामा केस डोमेन बुझ्ने र मामला प्रयोग समूह र प्रयोगकर्ता प्रयोग
ख) सक्रिय वस्तु नियन्त्रण एक प्रवाह स्वामित्व -Objects सक्रिय भनिन्छ। सक्रिय वस्तु यो सन्देश पठाएर एउटा सञ्चालनको अवधि लागि एक निष्क्रिय वस्तु सक्रिय हुन सक्छ। सन्देश प्रशोधन भएपछि, नियन्त्रण प्रवाह सक्रिय वस्तु फिर्ता दिइएको छ। एक multitasking वातावरणमा, धेरै वस्तुहरू साथ सक्रिय हुन सक्छ। सक्रिय वस्तु एक निष्क्रिय वस्तु लागि प्रयोग गरिएको भन्दा एक मोटा फ्रेम संग एक आयत प्रतिनिधित्व छ। केही अन्तरक्रियामा मा, विशिष्ट वस्तु सन्देशहरू प्रवाह नियन्त्रण गर्दछ। यो सक्रिय वस्तु निष्क्रिय सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ
वस्तु र अन्य सक्रिय वस्तुहरु अन्तरक्रिया।
â € “”निष्क्रिय वस्तु नियन्त्रण एक मुद्दा छैन। यो वस्तु लागि एक सामान्य रूपरेखा प्रयोग प्रतिनिधित्व छ।
ग) अवयवरेखाचित्र â € “”एक घटक अर्को घटक प्रयोग एक इन्टरफेस छ कि
3 घटक, इन्टरफेस र सम्बन्ध समावेश 4 घटक 5 शारीरिक कार्यान्वयन गर्न थप सम्बन्धित को पुन प्रयोग प्रचार
तैनाथ रेखाचित्र
एक कम्प्युटर स्रोत 7 अवयवरेखाचित्र गर्न समान तर प्रणाली संभवतः हार्डवेयर सफ्टवेयर वा नेटवर्क शारीरिक कन्फिगरेसन देखाउन थप सम्बन्धित को 6 आरेखीय प्रतिनिधित्व। 8 बढी विवरण एक ब्लक रेखाचित्र गर्न समान
घ) सीमाएं
1 एमाले मोडेलिंग चित्र उत्पादन मा आधारित छ। यस्तो द्वारा प्रवाह जानकारी
एक मोडेल, अपूर्ण imprecise र पनि असंगत हुन झुकाव छ।
2 रेखाचित्र एक विशिष्टीकरण को भाग हुनुपर्छ भन्ने बयान व्यक्त गर्न सक्दैन।
मोडेल को 3 व्याख्या unambiguous हुन सक्छ।

“——————————————————————————————————————————————————

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Et brukstilfelle er en konstruksjon som bidrar til analytikere arbeide med brukere å bestemme systembruk. En samling av bruk tilfeller viser et system i forhold til hva brukerne har tenkt å gjøre med det. Tenk på en use case som en samling av scenarier for systembruk. Ideen er å få systembrukere som er involvert i de tidlige stadier av systemet analyse og design. Dette øker sannsynligheten for at systemet til slutt blir en velsignelse for de menneskene det er ment å Helpa € “”i stedet for et monument til smarte cutting-edge databehandling konsepter som business-brukere finner uforståelig og umulig å jobbe med.
Bruk av Use Cases
Bruk Saker i analyseprosessen Gruppering Use Cases Forstå domenet og brukere bore ned
b) Aktive objekter -Objects som eier en strøm av kontroll kalles aktiv. En aktiv gjenstand kan aktivere en passiv gjenstand for varigheten av en operasjon ved å sende en melding til den. Når meldingen har blitt behandlet, blir kontrollflyt gitt tilbake til det aktive objektet. I et multitasking miljø, kan mange objekter være aktive samtidig. En aktiv objekt representeres av et rektangel med en tykkere ramme enn den som brukes for en passiv objekt. I noen interaksjoner, styrer et bestemt objekt flyten av meldinger. Denne aktive objekt kan sende meldinger til passiv
objekter og samhandle med andre aktive stedene.
Passive objekter â € “”Har ikke en tråd av kontroll. Det er representert med en vanlig disposisjon for et objekt.
c) Komponent Diagram â € “”En komponent som har et grensesnitt som brukes av en annen komponent
3 Inneholder komponenter, grensesnitt og relasjoner fire Fremme re bruk av komponenter 5 mer relatert til fysisk implementering
distribusjons~~POS=TRUNC Diagrams
6 En skjematisk fremstilling av en datamaskin ressurs 7 På samme måte som komponent diagram men mer relatert til som viser den fysiske konfigurasjon av et system muligens hardware software eller nettverk. 8 I likhet med et blokkdiagram med flere detaljer
d) Begrensninger
En UML-modellering er basert på å produsere diagrammer. Informasjonen formidles av en slik
en modell har en tendens til å være mangelfull, upresis og selv inkonsekvent.
2 Diagrams kan ikke uttrykke uttalelser som bør være en del av en spesifikasjon.
3 Tolkning av modellen kan være entydig.

“——————————————————————————————————————————————————

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) الف) د استعمال قضيه د یوې طرحې په بشپړ چې مرسته کوي شنونکي د کاروونکو کار د سيسټم د کارولو بېلګې معلوم کړي. د استعمال مواردو ټولګه کې د څه کاروونکو اراده سره دا کار له پلوه يوه سيستم انځوروي. د یو سیستم د استعمال په اړه د سناریو د راټولولو د يوې قضيې د استعمال فکر وکړئ. دا نظريه ده چې د سيسټم د کاروونکو د سيستم تحليل او ډیزاین په لومړيو پړاوونو کې شامل شي. دا احتمال چې د سيستم په پای کې د خلکو دا په پام کې € “”ده د هوښیار د پري سنبالول دکمپیوټری مفاهیمو چې د سوداګرۍ کارنان نه پوهيدو او له هغوي سره کار ناشونی پیدا یو څلی ځای ته helpâ ته د غوړېدا شي زياتوي.
استعمال د دوسیو د غوښتنليک
د تحلیل په بهیر کې د قضیو د استعمال د قضیو د دعامه استعمال درک ډلبندي او کاروونکو د برمه Down استفاده
ب) د فعالو څیزونه -Objects چې د کنټرول د يوه جريان لري په نامه فعال دي. یو څیز ښايي د يوه عمليات په مودې لپاره د يو غیرفعاله څيز له خوا دوی ته د يو پيغام واستوي فعال. کله چې د پېغام پروسس شوي دي، د کنترول بهير د څیز ته بېرته ورکړل. په یوه multitasking چاپیریال، ډېرو شيانو ښايي فعال وي په عین وخت. یو څیز ده سره د يو غیرفعاله څيز لپاره کارول په پرتله په ډبل چوکاټ يو مستطيل له خوا. په ځينو تعامل، يوه ځانګړې څيز د پيغامونو د جریان کنټرولوی. دا څیز کولای پېغامونه د سګرټو له واستوي
objects او له نورو فعال شيانو تعامل.
â € “”ده Passive څیزونه آيا د کنټرول د يوه تار نه لري. دا يو څيز لپاره يوه عادي غټ ټکي په کارولو استازيتوب.
c) د جز دیاګرام â € “”یوه برخه چې د Interface د بل جز کارول
3 برخې، interfaces او اړیکو د تصويرونو 4 ته وده ورکول د برخې له 5 څخه تر فزیکي پلي نور اړوند د بيا استعمال
ځای څرګندمن
6 د يو کمپيوټر د منابعو د 7 څخه تر جز ديا ورته لري مګر دا چې د یو سیستم د امکان هارډویر سافټ ویر یا شبکې فزیکي سازونې ښيي نور اړوند دیاګرام. 8 سره د نورو جزئياتو یو بلاک کې ديا ورته
d) محدودیتونه
1 پاړکی ماډل پر وؤ د توليد پر بنسټ. د معلوماتو د رسولی له خوا لکه د
د يو موډل لري تمایل نابشپړ، نه پوهیدل او آن ناثابت دی.
2 څرګندمن نه شي کولای د جملو چې باید د سمتياوې برخه وي څرګند کړي.
د موډل 3 تفسیر کیدای شي مبهم دي.

“——————————————————————————————————————————————————

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) الف) مورد استفاده یک ساختار است که کمک می کند تا تحلیلگران کاربران برای تعیین استفاده از سیستم است. مجموعه ای از موارد استفاده به تصویر می کشد یک سیستم در شرایط از آنچه کاربران قصد انجام با آن. فکر می کنم از یک مورد استفاده به عنوان یک مجموعه ای از سناریوهای مورد استفاده از سیستم. ایده این است که برای به دست آوردن کاربران سیستم های درگیر در مراحل اولیه تجزیه و تحلیل سیستم و طراحی. این احتمال که سیستم در نهایت یک مزیت به مردم را که قرار است helpâ € “”به جای یک اثر تاریخی به مفاهیم محاسبات برش لبه باهوش است که کاربران کسب و کار پیدا غیر قابل درک و غیر ممکن است برای کار با افزایش می دهد.
استفاده از موارد استفاده
موارد استفاده در فرآیند تجزیه و تحلیل گروه بندی موارد استفاده آشنایی با دامنه و کاربران حفاری به پایین
ب) اشیاء فعال -Objects که خود را یک جریان کنترل می فعال نام دارند. یک شی فعال ممکن است یک شیء منفعل برای مدت زمان از یک عملیات با ارسال یک پیام تا فعال شود. هنگامی که پیام پردازش شده است، کنترل جریان است به شیء فعال شده است. در یک محیط چند وظیفه ای، بسیاری از اشیاء ممکن است به طور همزمان فعال باشند. یک شی فعال با یک مستطیل با یک قاب ضخیم تر از یک مورد استفاده برای یک شیء منفعل نشان داده است. در برخی از فعل و انفعالات، یک شیء خاص کنترل جریان از پیام است. این شی فعال می توانید پیام به منفعل ارسال
اشیاء و تعامل با دیگر اشیاء فعال.
اشیاء منفعل â € “”آیا موضوع از کنترل ندارد. این با استفاده از یک طرح کلی طبیعی برای یک شی نشان داده شده است.
ج) جزء نمودار â € “”یک جزء است که دارای یک رابط استفاده شده توسط یکی دیگر از عناصر
3 شامل اجزای، رابط ها و روابط 4 ترویج استفاده مجدد از اجزای 5 بیشتر مربوط به اجرای فیزیکی
استقرار نمودارها
6 نمایش هندسی مدل از یک منبع کامپیوتر 7 شبیه به جزء نمودار اما بیشتر مربوط به نشان دادن پیکربندی فیزیکی یک سیستم احتمالا نرم افزار سخت افزار یا شبکه. 8 شبیه به یک بلوک دیاگرام با جزئیات بیشتر
د) محدودیت ها
1 مدل سازی UML است بر روی تولید نمودار است. اطلاعات منتقل شده توسط چنین
یک مدل تمایل به ناقص، مبهم و حتی متناقض است.
2 نمودار می توانید اظهارات که باید بخشی از خصوصیات باشد بیان کنم.
3 تفسیر مدل می تواند بدون ابهام.

“——————————————————————————————————————————————————

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) przypadek użycia jest konstruktem, który pomaga analitycy pracy z użytkownikami w celu określenia wykorzystania systemu. Zbiór przypadków użycia przedstawia system z punktu widzenia użytkowników, co zamierzają z nim zrobić. Pomyśl o przypadku użycia jako zbiór scenariuszy dotyczących użytkowania systemu. Chodzi o to, aby dostać się z użytkownikami systemu zaangażowanych we wczesnych etapach analizy i projektowania systemu. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że system ostatecznie staje się dobrodziejstwem dla ludzi, to ma Helpa € “”zamiast pomnika sprytnych najnowocześniejszych komputerowych koncepcji, że użytkownicy biznesowi znaleźć niezrozumiałe i niemożliwe do pracy.
Stosowanie przypadków użycia
Użyj przypadkach, w procesie analizy Grupowanie przypadków użycia Zrozumienie domenę i użytkowników drążenia
b) Aktywność Przedmioty -Objects które są właścicielami przepływ sterowania nazywane są aktywne. Aktywny obiekt może aktywować pasywnego obiektu na czas trwania operacji, wysyłając wiadomość do niego. Gdy wiadomość została przetworzona, przepływ sterowania jest oddawana do aktywnego obiektu. W środowisku wielozadaniowym, wiele obiektów mogą być jednocześnie aktywne. Aktywnym obiekt jest reprezentowane przez prostokąty o grubszej ramy niż stosowanej dla pasywnego obiektu. W pewnych oddziaływań konkretny przedmiot kontroluje przepływ komunikatów. Ten aktywny obiekt może wysyłać wiadomości do pasywnego
Przedmioty i interakcji z innymi aktywnymi przedmiotów.
Przedmioty bierne â € “”nie posiada gwint kontroli. jest reprezentowane przy użyciu normalnego zarysu dla obiektu.
c) Diagram komponentów â € “”komponent, który posiada interfejs używany przez inny składnik
3 Zawiera składniki, interfejsy i relacje 4 Promowanie wykorzystania ponownego komponentów 5 Więcej związanych z realizacją fizycznej
Schematy rozmieszczenia
6 przedstawia schematycznie komputera źródło 7 podobnych komponentów, ale schemat związany bardziej z pokazano fizycznej konfiguracji systemu może sprzętowych lub w sieci. 8 Podobnie jak w schemacie blokowym więcej szczegółów
d) Ograniczenia
1 modelowania UML jest oparta na produkcji diagramów. Informacje przekazane przez takie
model ma tendencję do być niepełne, nieprecyzyjne, a nawet sprzeczne.
2 Plik nie może wyrażać stwierdzeń, które powinny być częścią specyfikacji.
3 Interpretacja modelu może być jednoznaczna.

“——————————————————————————————————————————————————

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) O caso de uso é uma construção que ajuda os analistas a trabalhar com os usuários para determinar o uso do sistema. Uma coleção de casos de uso descreve um sistema em termos de o que os usuários pretendem fazer com ele. Pense em um caso de uso como um conjunto de cenários sobre o uso do sistema. A ideia é fazer com que os usuários do sistema envolvidos nos estágios iniciais de análise e projeto do sistema. Isso aumenta a probabilidade de que o sistema em última análise, torna-se uma bênção para as pessoas que é suposto Helpa € “”em vez de um monumento aos conceitos de computação inteligentes de ponta que os usuários de negócios encontrar incompreensível e impossível de se trabalhar.
Casos de Uso aplicando
Casos no processo de análise de agrupamento Casos de Uso Compreender o domínio e usuários perfuração para baixo usar
b) Objetos Ativos -Objects que possuem um fluxo de controle são chamados de ativos. Um objecto activo pode activar um objecto passiva para a duração de uma operação através do envio de uma mensagem a ele. Uma vez que a mensagem tenha sido processada, o fluxo de controle é dado de volta para o objeto ativo. Em um ambiente multitarefa, muitos objetos podem estar ativos simultaneamente. Um objecto activo é representada por um rectângulo com um quadro mais espesso do que o utilizado para um objeto passivo. Nalgumas interacções, um objecto específico controla o fluxo de mensagens. Este objeto ativo pode enviar mensagens para passiva
objetos e interagir com outros objetos ativos.
Objetos passivos â € “”Não tem um fio de controle. Ele é representado usando um esboço normal para um objeto.
c) Componente Diagrama â € “”Um componente que tem uma interface usada por outro componente
3 Contém componentes, interfaces e relacionamentos 4 Promover o uso de componentes re 5 mais relacionada à implementação física
Diagramas de Implantação
6 uma representação esquemática de um recurso de computadores 7 Semelhante ao diagrama de componentes, mas mais relacionado com que mostra a configuração física de um sistema de hardware ou de software, possivelmente rede. 8 Semelhante a um diagrama de blocos com mais detalhes
d) Limitações
1 de modelagem UML é baseada na produção de diagramas. A informação transmitida por tal
um modelo tem uma tendência a ser incompleta, imprecisa e até mesmo inconsistente.
2 Diagramas não podem expressar as declarações que devem fazer parte de uma especificação.
3 Interpretação do modelo pode ser ambígua.

“——————————————————————————————————————————————————

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ਇੱਕ) ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਰਤਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸੋਚੋ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਉਪਭੋਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ helpâ ਦਾ € “”ਚਲਾਕ ਕੱਟਣ-ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਭੋਗੀ ਅਗਾਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਵਰਤੋ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ
ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵਰਤੋ ਮਾਮਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀ ਡਾਊਨ ਡਿਰਲ ਵਰਤੋ
ਅ) ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ -Objects ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਗਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਹਾਅ ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਗਾੜ੍ਹੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਇਕਾਈ ਪੈਸਿਵ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ.
€ “”ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਰੇਖਾ ਵਰਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ੲ) € ਇਕ ਭਾਗ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ “”ਹੋਰ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ
3 4 ਭਾਗ 5 ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਭਾਗ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ
6 ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ 7 ਭਾਗ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਿਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਦੀ ਇੱਕ diagrammatic ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ. 8 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ
d) ਇਸਤੇਮਾਲ
1 ਯੂਐਮਐਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚਿੱਤਰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਮਾਡਲ, ਅਧੂਰੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ.
2 ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਮਾਡਲ ਦੇ 3 ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

“——————————————————————————————————————————————————

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Cazul de utilizare este o construcție care ajută analiștii lucreaza cu utilizatorii pentru a determina utilizarea sistemului. O colecție de cazuri de utilizare descrie un sistem în ceea ce privește ceea ce utilizatorii intenționează să facă cu ea. Gândiți-vă la un caz de utilizare ca o colecție de scenarii cu privire la utilizarea sistemului. Ideea este de a obtine utilizatorilor de sistem implicați în primele etape ale analizei de sistem și de proiectare. Acest lucru crește probabilitatea ca sistemul devine în cele din urmă un avantaj pentru persoanele cărora le-ar trebui să Heľpa € “”în loc de un monument de concepte inteligente de calcul de ultimă oră care utilizatorii de afaceri găsi de neînțeles și imposibil de a lucra cu.
Aplicarea de cazuri de utilizare
Cazuri de utilizare în procesul de analiză Gruparea Cazuri de utilizare Înțelegerea domeniului și utilizatorii Picajul
b) Obiectele active -Objects care dețin un flux de comandă sunt numite activ. Un obiect activ poate activa un obiect pasiv pe durata unei operațiuni prin trimiterea unui mesaj către acesta. După ce mesajul a fost procesat, fluxul de control este dat înapoi la obiectul activ. Într-un mediu multitasking, multe obiecte pot fi active simultan. Un obiect activ este reprezentat printr-un dreptunghi cu un cadru mai gros decât cel utilizat pentru un obiect pasiv. În unele interacțiuni, un anumit obiect controlează fluxul de mesaje. Acest obiect activ poate trimite mesaje de la pasiv
obiecte și să interacționeze cu alte obiecte active,.
Obiectele pasive â € “”nu are un fir de control. Acesta este reprezentat cu ajutorul unui contur normal pentru un obiect.
c) Diagrama Componenta â € “”O componentă care are o interfață utilizată de o altă componentă
3 Conține componente, interfețe și relații 4 Promovarea utilizării re a componentelor 5 Mai multe legate de implementarea fizică
Diagrame de implementare
6 O reprezentare schematică a unei resurse calculator 7 Similar cu diagrama componente, ci mai mult legate prezentând configurația fizică a unui sistem, eventual, software hardware sau de rețea. 8 Similar cu o schemă bloc cu mai multe detalii
d) Limitări
1 modelare UML se bazează pe producerea de diagrame. Informațiile transmise de o astfel de
un model are tendinta de a fi incompletă, imprecise și chiar inconsistente.
2 Diagrame nu se pot exprima situațiile care ar trebui să facă parte dintr-un caiet de sarcini.
3 Interpretarea modelului poate fi lipsit de ambiguitate.

“——————————————————————————————————————————————————

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) Случай использования представляет собой конструкцию, которая помогает аналитикам работать с пользователями, чтобы определить использование системы. Коллекция случаев использования изображает систему с точки зрения того, что пользователи намерены делать с ним. Подумайте о прецеденте как совокупность сценариев об использовании системы. Идея заключается в том, чтобы заставить пользователей системы, участвующих в ранних стадиях анализа и проектирования системы. Это повышает вероятность того, что система в конечном счете, становится благом для народа он должен Heľpa € “”вместо памятника умных передовых вычислительных концепций, бизнес-пользователи находят непостижимым и невозможно работать.
Применение прецедентами
Примеры использования в процессе анализа Группировка прецедентами Понимание домена и пользователей свертывание
б) Активные объекты -Объекты, что собственный поток управления, называются активными. Активный объект может активировать пассивный объект для длительности операции путем отправки сообщения на него. После того, как сообщение было обработано, то поток управления возвращается к активному объекту. В многозадачной среде, многие объекты могут быть активными одновременно. Активный объект представлен в виде прямоугольника с более толстой рамой, чем той, которая используется для пассивного объекта. В некоторых взаимодействиях, конкретный объект управляет потоком сообщений. Этот активный объект может отправлять сообщения пассивным
объекты и взаимодействовать с другими активными объектами.
Пассивные объекты â € “”Не имеет поток управления. Оно представлено с помощью обычного контура для объекта.
с) Компонент Диаграмма â € “”Компонент, который имеет интерфейс, используемый другим компонентом
3 Содержит компоненты, интерфейсы и отношения 4 Стимулирование использования повторно компонентов 5 Более относящиеся к физической реализации
Диаграммы развертывания
6 Схематическое представление компьютерного ресурса 7 Аналогично диаграмме компонентов, но в большей степени связаны с показывающий физическую конфигурацию системы, возможно, аппаратных средств программного обеспечения или сети. 8 Аналогично блок-схемы с более подробной информации
г) Ограничения
1 моделирования UML основан на создании диаграмм. Информация, представленная такими
модель имеет тенденцию быть неполной, неточной и даже противоречивы.
2 Диаграммы не могут выразить заявления, которые должны быть частью спецификации.
3 Интерпретация модели может быть однозначным.

“——————————————————————————————————————————————————

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) O le faaaogaina tulaga o le a fausia e fesoasoani galulue iloilo faatasi ma tagata e faaaogaina e iloa ai le faaaogaina o faiga. O se tuufaatasiga o le faaaogāina o tulaga o loo faaalia i se faiga i le tulaga o mea faamoemoe tagata e faaaogāina e faia i ai. Mafaufau i se faaaogaina o tulaga e pei o se faaputuga o tulaga e uiga i le faaaogaina faiga. O le manatu o le aafia ai ia tagata e faaaogaina faiga i le amataga o faiga iloiloga ma le mamanu. e faateleina ai le avanoa lenei e faapea o le faiga e iu lava ina avea o se tulaga manuia i le manatu o tagata o loo e helpâ € “”nai lo o se maa faamanatu i le poto lautele ma agavaa pito manatu le fuafuaina lea pisinisi tagata e faaaogāina maua malamalama ma mafai ona galulue ai.
Faaaogaina o Mataupu Faaaoga
Faaaoga Mataupu i le Mataupu Faaaoga faapotopotoina faagasologa iloiloga Malamalama i DOMAIN ma tagata e faaaogāina viliina Down
b) Sini Active -Objects lena lava a tafe o pulea ua valaauina toaaga. O se mea e malosi e mafai ona e faatoaaga ai se mea e aunoa ma galuega mo le umi o se taotoga e ala i le auina atu o se savali i ai. Afai ua maea ona faatinoina le savali, ua tuuina mai e le tafe pulea i tua i le mea malosi. I se siosiomaga multitasking, le tele o mea e mafai ona toaga taimi e tasi. O se mea malolosi ua faatinoa e se tafafā ma se faavaa faamafiafiaina nai lo le faaaogaina mo se mea e aunoa ma galuega. I nisi o fegalegaleaiga, pulea se mea faapitoa o le tafe o le savali. O lenei mea malolosi e mafai ona auina atu savali e aunoa ma galuega
teena ma fegalegaleai ai ma isi mea faitino toaaga.
Sini faaupu se € “”E le i ai se filo o pulea. E sui e faaaoga ai se otootoga masani mo se mea.
c) Vaega Ata se € “”O se vaega o loo i ai se Ofisa o faaaogaina e se isi vaega
3 O lo oi ai vaega, interfaces ma sootaga 4 Unaia le toe faaaogaina o le vaega 5 sili e fesootai i le faatinoga faaletino
ata Deployment
6 A diagrammatic faatusa o se komepiuta punaoa 7 faapena i vaega ata ae e sili atu e fesootai i ai e faaalia ai le configuration faaletino o se faiga e mafai polokalama faakomepiuta po o fetaulaiga o masini. 8 faapena i se ata o loo poloka ai ma nisi faamatalaga
d) Tapulaa
1 UML modeling e faavae i luga o le tuuina atu ata. O faamatalaga atu e ala i sea
a faataitaiga ua i ai se faanaunauga e le atoatoa, ma e oo lava imprecise ogatasi.
2 ata e le mafai ona faailoa atu le faamatalaga e tatau ona avea ma se vaega o se specification.
3 Faamatalaina o faataitaiga e mafai ona avea unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Tha cleachdadh bheil a ‘chùis a thogail gu bheil a’ cuideachadh sgrùdairean ag obair còmhla ri luchd-cleachdaidh gus co-dhùnadh an t-siostam an cleachdadh. Cruinneachadh de chùisean a ‘sealltainn cleachdadh siostam a thaobh dè luchd-cleachdaidh an dùil a dhèanamh leis. Smaoinich air a cleachdadh chùis mar chruinneachadh de shuidheachaidhean mun t-siostam a ‘cleachdadh. Thathar am beachd fhaighinn siostam luchd-cleachdaidh an sàs ann an tràth-ìrean de mhion-sgrùdadh agus an t-siostam dealbhaidh. Seo barrachd dùil gum bi an siostam a ‘cheann thall a’ fàs na shochair mhòr do na daoine a tha e ag ràdh gu helpâ € “”an àite carragh-cuimhne do tapaidh gearradh-iomall coimpiutaireachd bun-bheachdan luchd-cleachdaidh gu bheil gnothaichean a lorg neo-chrìochnach agus eu-comasach a bhith ag obair còmhla.
Cur an gnìomh a ‘chleachdaidh Cùisean
Cleachd Cùisean ann an anailis pròiseas ‘bhuidhneachaidh b’ chleachdaidh Cùisean Tuigsinn àrainn agus luchd-cleachdaidh Drilling Down
b) Gnìomhach Rudan -Objects bheil sealbh sruth de smachd a ghairm gnìomhach. An gnìomhach dòcha rud a ghnìomhachadh a fulangach rud fad an t-obrachadh le bhith a ‘cur teachdaireachd a tha e. Aon uair ‘s teachdaireachd air a bhith air an giullachd, an sruth smachd ga thoirt air ais gu gnìomhach nì. Ann an ioma-ghnìomhach àrainneachd, mòran rudan a dh’fhaodadh a bhith gnìomhach aig an aon àm. An gnìomhach rud air a riochdachadh le ceart-cheàrnach le gairbhe frèam seach an tè a chleachdadh airson fulangach nì. Ann an cuid de eadar-obrachadh, a nì sònraichte a ‘stiùireadh sruth nam brathan. Tha seo a ‘gnìomhach nì urrainn teachdaireachdan a chur gu fulangach
Rudan agus eadar-obrachadh leis eile nithean gnìomhach.
Fulangach Rudan â € “”Chan eil snàthainn smachd. Thathar a ‘riochdachadh a’ cleachdadh àbhaisteach Cnàmhan airson nì.
c) phàirt Diagram â € “”Tha pàirt aig a bheil an eadar-aghaidh a chleachdadh le pàirt eile
3 A ‘co-phàirtean, coluadar agus dàimhean 4 Brosnaich ath cleachdadh na co-phàirtean 5 Tuilleadh co-cheangailte ri corporra a chur an gnìomh
Cleachdadh Diagraman
6 A diagraman riochdachadh coimpiutair goireas 7 Cluicheadairean gu pàirteil diagram ach nas co-cheangailte a ‘sealltainn an ìomhaigh chorporra siostam bathar-cruaidh’ s dòcha bathar-bog no an lìonra. 8 Cluicheadairean gu bloc diagram le barrachd fiosrachaidh
d) Crìochan
1 UML modaileadh stèidhichte air dèanamh diagraman. Tha am fiosrachadh air a thoirt le leithid
modail a tha buailteach a bhith neo-choileanta, pongail agus fiù ‘s neo-chunbhalach.
2 Diagraman nach urrainn a chur an cèill na h-aithrisean a bu chòir a bhith mar phàirt de sònrachadh.
3 Mìneachadh modail a dh’fhaodas a bhith seaghach.

“——————————————————————————————————————————————————

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
——————————————————————————————————————————————————

6) а) случај употреба је конструкт који помаже аналитичари раде са корисницима да одреде коришћење система. Колекција случајева употребе приказује систем у смислу онога што корисници намеравају да ураде са њим. Размислите о случају коришћења као скуп сценарија око коришћења система. Идеја је да се корисницима система које су укључене у раним фазама анализе система и дизајна. Ово повећава вероватноћу да је систем на крају постаје благодет за народ то треба да Хелпа € “”уместо споменика паметних најсавременије рачунарске појмове који пословним корисницима неразумљив и немогуће радити са.
Примјеном Користите Предмети
Коришћење предмета у процесу анализе груписања случајева употребе Разумевање домен и корисника бушења
б) Активни Објекти -Објекти који поседују ток контроле називају активни. Активна објекат може активирати пасивно објекат за време трајања операције слањем поруке на њу. Када је порука обрађен, проток контрола враћен у активном објекту. У мултитаскинг окружењу, многи предмети могу бити активни истовремено. Активна објекат је представљен правоугаоника са дебљим оквиром од оног који се користи за пасивног објекта. У неким интеракцији, Посебан циљ контролише проток порука. Овај активни објекат може слати поруке на пасивни
објекти и интеракцију са другим активним предметима.
Пасивни објекти а € “”нема нит контроле. је заступљен је помоћу обичног нацрт за објекат.
в) Компонента Дијаграм а € “”Компонента која има интерфејс користи друге компоненте
3 Садржи компоненте, интерфејсе и односе 4 промоцију коришћења поновно компоненти 5 Више повезаних на физичке имплементације
распоређивања дијаграми
6 Шематски приказ рачунарског ресурса 7 Слично компоненте дијаграма, али више се односи на приказивање физичке конфигурације система могуће хардвера софтвера или мреже. 8 Слично блок дијаграм са више детаља
д) Ограничења
1 ВИЛ моделирање је заснована на производњи дијаграма. Информације преноси такав
модел има тенденцију да буде непотпуна, непрецизна и чак у супротности.
2 дијаграми не може да изрази изјаве које би требало да буду део спецификације.
3 Тумачење модела може бити недвосмислен.

#VALUE!
“——————————————————————————————————————————————————

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Kushandiswa nyaya iri kuvaka rinobatsira vaongorori anoshanda vanoshandisa kuziva hurongwa kushandiswa. A muunganidzwa yekushandiswa nyaya unoratidza hurongwa tichitarisa chii vanoshandisa aida kuitei nayo. Funga kushandisa nyaya sezvo muunganidzwa nezvezviitiko pamusoro hurongwa kushandiswa. Pfungwa iri kuwana vanoshandisa maitiro rinobatanidzwa mukutanga mumatanho Gadziriro kuongorora uye magadzirirwo. Izvi zvinowedzera mukana kuti gadziriro pakupedzisira inova Boon vanhu zviri vakafunga kuti helpâ € “”panzvimbo shongwe akangwara nokuveza-kumucheto kadambari pfungwa vanoshandisa zvebhizimisi vanowana isinganzwisisiki uye hazviiti kuti vashande.
Kushandisa Use Cases
Shandisa Nyaya vari kuongorora kwacho muzvikwata zvisina tsarukano Use Nyaya Kunzwisisa umambo uye vanoshandisa Drilling Down
b) Active Objects -Objects kuti watenga nokuyerera kuzvidzora vanonzi zvinoshingaira. Chinoshingaira chinhu anogona Activate munhu pusa chinhu kwenguva ya kuvhiyiwa nokutumira mashoko pairi. Kamwe shoko kwave kupatsanurwa, kudzora nokuyerera unopiwa kudzokera zvinoshingaira chinhu. Mune multitasking mamiriro, zvinhu zvakawanda zvingava kushingaira panguva imwe chete. Chinoshingaira chinhu inomiririrwa rectangle ane mukobvu puranga pane imwe inoshandiswa pusa chinhu. Mune dzimwe Kutaurirana kwavatori, yakananga chinhu anodzora chokubuda mashoko. Izvi rinoita chinhu zvinogona kutumira mashoko pusa
anoramba uye kushamwaridzana nevamwe vanoshingaira zvinhu.
Pusa Objects â € “”Ko ane shinda kuzvidzora. Rinomiririrwa kushandisa wose pepa rehurukuro ive chinhu.
c) chinoumba Mufananidzo â € “”A rokuti kuti ane inowanikwa rakashandiswa mumwe chikamu
3 Rine nhoroondo zvinoriumba, interfaces uye ukama 4 Kusimudzira ré kushandiswa zvinoriumba 5 More nehochekoche mumuviri implementation
Deployment Mifananidzo
6 A Nomufananidzo diagrammatic imwe kombiyuta zvekuvaka 7 Similar kuti chinoumba dhayagiramu asi zvikuru akarondedzera kuratidza configuration kwegadziriro zvichida Hardware Software kana zvakarukwa chaiko. 8 Similar kune chidhina dhayagiramu chete mamwe mashoko
d) Nokuremara
1 UML modeling kunobva kugadzira chati. Mashoko kubudiswa akadaro
muenzaniso ane katsika kukwana, haanyatsorondedzera nomazvo uye kunyange dzisingapindirani.
2 Mifananidzo havagoni kutaura mashoko kunofanira chikamu Specification.
3 Dudziro muenzaniso kunogona inonzwisisika.

“——————————————————————————————————————————————————

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ڪو) ان جو استعمال صورت هڪ ڪنسٽرڪٽ ۾ مدد ڪري ته تجزيه نگار صارفين نظام جي استعمال جو تعين ڪرڻ سان گڏ ڪم آهي. استعمال ڪيس جي هڪ گڏ صارفين کي ان سان ڪندا ڪرڻ گھرندا سو جي سلسلي ۾ هڪ نظام depicts. نظام جي استعمال جي باري ۾ منظرنامو جي گڏ ڪرڻ جي حيثيت ۾ هڪ استعمال معاملي جو خيال آهي. اهو خيال ڪري نظام کي استعمال ڪندڙن نظام تجزيو ۽ جوڙجڪ جو اوائلي مرحلن ۾ ملوث حاصل ڪرڻ آهي. هن تڪرارن ته نظام لآخر جي ماڻهن کي ان helpâ کي € “”ماھر واڍي-پاسيري ڪمپيوٽنگ نظريا ته ڪاروباري صارفين incomprehensible ۽ سان گڏ ڪم ڪرڻ ممڪن نه لھندين لاء هڪ يادگار تعمير جي بدران وٺي سنڌ کي هڪ boon ٿيندو وڌائي.
استعمال ڪيس جهڙي
ڊومين ۽ استعمال ڪندڙن نازل کوٽڻ کي سمجهڻ استعمال ڪيس Grouping جي ڇنڊڇاڻ جي عمل ۾ ڪيس استعمال ڪريو
ب) ڪامران شيون -Objects ته قبضي جي هڪ وهڪري جي پنهنجي سرگرم سڏيندا آهن. هڪ سرگرم شئي ان کي هڪ پيغام موڪلڻ جي هڪ آپريشن جو مدو لاء اهڙن اعتراض ايڪٽيويٽ ڪري سگهون ٿا. هڪ دفعو جي پيغام تي عمل ڪيو ويو آهي، جي قبضي جي وهڪري جي سرگرم شئي کي واپس ڏنو ويو آهي. هڪ multitasking ماحول ۾، ڪيتريون ئي شيون جهازن کي سرگرم ٿي سگهي ٿو. هڪ سرگرم شئي هڪ اهڙن شئي لاء استعمال ڪيو ته هڪ کان هڪ thicker فريم سان هڪ مستطيل سان ظاھر ڪئي آهي. ڪجهه ڳالهائڻ ۾، هڪ خاص شئي الحال ڪوبه پيغام جي وهڪري ۾ داخل ڪندو آهي. هن سرگرم شئي اهڙن کي پيغام موڪلي سگهو ٿا
شيون ۽ ٻين سرگرم شيون سان له وچڙ ۾ ايندا.
€ روان اهڙن شيون “”جي قبضي مان هڪ موضوع نه ڪندو آھي. اهو هڪ شئي جي لاء هڪ عام خاڪو استعمال ڪندي اهڙي تثليث موجود آهي.
ج) € یعنی جهان “”هڪ اتحادي هڪ ٻئي کي اتحاد جي استعمال هڪ انٽرفيس ڪئي آهي ته
3 تي مشتمل آهي جزا، interfaces ۽ رشتا 4 حصن ۾ 5 وڌيڪ جسماني تي عمل ڪرڻ لاء لاڳاپيل جو ٻيهر استعمال اڳتي وڌايو
رنيجرز جا خاڪا
6 هڪ ڪمپيوٽر وسيلن جي 7 جي هڪ diagrammatic نمائندگي اتحاد جهان کي ساڳي پر وڌيڪ هڪ نظام ممڪن آهي ته هارڊويئر سافٽ ويئر يا نيٽ ورڪ جي جسماني جي تشڪيل ڄاڻائي سان ملندڙ. 8 کان وڌيڪ تفصيل سان هڪ بلاڪ جهان کي ساڳي
د) حدود
1 UML ماڊلنگ جا خاڪا جي پيداوار تي مشتمل آهي. هن معلومات اهڙي جي ڳڻتي
هڪ ماڊل، نا مڪمل imprecise ۽ متضاد ٿي هڪ لاڙو آهي.
2 جا خاڪا جو بيان آهي ته هڪ specification جو حصو هجڻ گهرجي جو مظاهرو نه ٿا ڪري سگهو.
ماڊل جي 3 تفسير اضح ٿي سگهي ٿو.

“——————————————————————————————————————————————————

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) අ) භාවිතය නඩුව විශ්ලේෂකයින් පද්ධති භාවිතය තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නන් සමඟ වැඩ කිරීමට උපකාර වන ඉදිකිරීමක් වේ. භාවිතය නඩු එකතුවක් භාවිතා කරන්නන් එය සමග අභිමතාර්ථය මෙයමැයිද අනුව පද්ධතියක් දැක්වේ. පද්ධතිය භාවිතය ගැන අවස්ථාවන්හීදී එකතුවක් ලෙස භාවිතා නඩුව ගැන සිතා බලන්න. අදහස පද්ධති පරිශීලකයින් පද්ධති විශ්ලේෂණය හා නිර්මාණ ද මුල් අවධියේ දී සම්බන්ධ වීම සඳහා ය. මෙම පද්ධතිය අවසානයේ එය helpâ කිරීමට € “”වෙනුවට ව්යාපාර භාවිතා කරන්නන් සමඟ වැඩ කිරීමට, දෙඅත, හා උගහට බව දක්ෂ නවීන පරිගණක සංකල්ප ස්මාරකයක් ධාතු තියෙන්නේ ජනතාවට වාසියක් වන බව සම්භාවිතාව වැඩි වේ.
අවස්ථා භාවිත අයදුම්
ඩවුන් විදුම් වසම හා භාවිතා කරන්නන් අවබෝධ වන අවස්ථා භාවිත සමූහනය විශ්ලේෂණය ක්රියාවලිය තුළ අවස්ථා භාවිතා කරන්න
ආ) පාලනය ගලන අයිති බව ඇක්ටිව් වස්තූන් -Objects ක්රියාකාරී ලෙස හැඳින්වේ. ක්රියාකාරී වස්තුවක් එය පණිවිඩයක් යැවීම මගින් මෙහෙයුමක් කාල සීමාව සඳහා උදාසීන වස්තුවක් ක්රියාත්මක විය හැක. එම පණිවිඩය ක්රියාත්මක කර ඇත පසු, එම පාලනය ප්රවාහය සක්රිය වස්තුව නැවත ලබා දී ඇත. එය multitasking පරිසරය තුළ, බොහෝ වස්තූන් එකවර ක්රියාකාරී විය හැක. අක්රීය වස්තුවක් සඳහා භාවිතා කරන එක් කෙනෙකුට වඩා ඝනැති රාමුව සමඟ සෘජුකෝණාස්රය විසින් සක්රිය වස්තුව නියෝජනය වේ. සමහර අන්තර් දී, නිෂ්චිත වස්තුවක් පණිවිඩ ගලා පාලනය කරයි. මෙම සක්රිය වස්තුව පණිවුඩ උදාසීන වෙත යැවිය හැක
වස්තූන් හා අනෙකුත් ක්රියාකාරී වස්තු සමග අන්තර් ක්රියා.
€ අක්රීය වස්තූන් “”පාලනය නූල් නැහැ. එය වස්තුවක් සඳහා සාමාන්ය දළ සටහනක් භාවිතා නියෝජනය වේ.
ඇ) € සංරචකයක් රූප සටහන “”තවත් අංගයක් විසින් භාවිතා අතුරු මුහුණතක් ඇති බව ඒ සංරචකය
3 සංරචක, අතුරු මුහුණත් හා සබඳතා 4 5 කට භෞතික ක්රියාවට නැංවීම හා සම්බන්ධ සංරචක නැවත භාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීම ඇතුළත් වේ
විහිදුම් ෙර්ඛා
6 සංරචකය රූප සටහන සමාන නමුත් පද්ධතිය හැකි දෘඩාංග මෘදුකාංග හෝ ජාල භෞතික මානකරන පෙන්වනවා වැඩි හා සම්බන්ධ පරිගණක සම්පත් 7 සිට A රුපසටහන්. 8 වැඩි විස්තර සහිත වාරණ සටහන සමාන
ඈ) සීමාවන්
1 සමගින් ආකෘති නිර්මාණය රූප සටහන් නිෂ්පාදනය මත පදනම් වේ. එවැනි රූපරාමු මගින් තොරතුරු
ආදර්ශ, අසම්පූර්ණ imprecise පවා වන්නත් කිරීමට ප්රවණතාවක් ඇත.
2 ෙර්ඛා වූ පිරිවිතර කොටසක් විය යුතු බව ප්රකාශ ප්රකාශ කළ නොහැක.
ආකෘතිය 3 අර්ථ නිරූපණය හෙලීමේ විය හැක.

“——————————————————————————————————————————————————

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) prípad použitia je konštrukt, ktorý pomáha analytici pracujú s užívateľmi určiť využitia systému. Zbierka prípadov použitia popisuje systém, pokiaľ ide o to, čo používatelia v úmysle urobiť s ním. Premýšľajte o prípade použitia ako zbierka scenárov o používaní systému. Hlavnou myšlienkou je dostať užívateľa systému zapojené v raných fázach systémovej analýzy a návrhu. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že systém nakoniec stane prínosom pre ľudí, to má Heľpa € “”miesto pamätníka chytrých špičkových výpočtových konceptov, ktoré podnikovým užívateľom nájsť nezrozumiteľný a nie je možné s ním pracovať.
Uplatnenie prípadov použitia
Použite prípadov v procese analýzy Zoskupenie prípady použitia Pochopenie doménu a používateľa rozbaľovaní
b) aktívne objekty -Objects, ktoré vlastní tok riadenia sa nazývajú aktívne. Aktívny objekt môže aktivovať pasívny objekt po dobu trvania operácie zaslaním správy na ňu. Akonáhle je správa bola spracovaná, tok riadenia je daná späť do aktívneho objektu. V multitasking prostredí, veľa objektov môže byť aktívne súčasne. Aktívny objekt je reprezentovaný obdĺžnika s hrubším rámom, než aký bol použitý pre pasívnym objektom. V niektorých interakcií, konkrétny objekt riadi tok správ. Táto aktívna objekt môže posielať správy pasívne
objektov a interakciu s ďalšími aktívnymi objektmi.
Pasívny Objekty € “”Nemá niť kontroly. To je reprezentované na normálnom osnovy pre objekt.
c) Component Diagram â € “”Komponenta, ktorá má rozhranie používa inú komponentom
3 Obsahuje zložky, rozhranie a vzťahy 4 podporovať využívanie re komponentov 5 Viac súvisiacich s fyzickou implementáciu
diagramy nasadenia
6 schematické znázornenie počítača zdroje 7 Podobne ako u diagramu komponentov, ale viac príbuzné ukazujúce fyzickú konfiguráciu systému, prípadne hardvér softvéru alebo k sieti. 8 Podobne ako bloková schéma s ďalšie podrobnosti
d) Obmedzenie
1 UML modelovanie je založené na produkcii diagramy. Informácie poskytované podľa taký
Model má tendenciu byť nekompletné, nepresné a dokonca nekonzistentné.
2 Diagramy nemôžu vyjadriť vyhlásenie, ktoré by mali byť súčasťou špecifikácie.
3 Interpretácia modelu môže byť jednoznačné.

“——————————————————————————————————————————————————

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) primer uporabe je konstrukt, ki pomaga analitiki delo z uporabniki določiti uporabo sistema. Zbirka primerov uporabe prikazuje sistem v smislu, kaj uporabniki nameravajo storiti z njim. Pomislite na primer uporabe kot zbirko scenarijev glede uporabe sistema. Ideja je, da se uporabnikom omrežja, ki sodelujejo v zgodnjih fazah sistemske analize in oblikovanja. To povečuje verjetnost, da bo sistem na koncu postane blagoslov za ljudi, ki jim je naj bi helpâ € “”namesto spomenika pameten vrhunskih računalniških konceptov, da poslovni uporabniki najdejo nerazumljive in nemogoče delati.
Uporaba primeri uporabe
Primeri uporabe v procesu analize Razvrščanje primeri uporabe Razumevanje domeno in uporabnikom vrtanje navzdol
b) Aktivni Predmeti -Objects ki ima v lasti tok nadzora se imenujejo aktivni. Aktivna objekt lahko aktivira pasivno objekt za čas trajanja projekta, ki ga pošilja sporočilo, da ga. Ko je sporočilo predelana, se tok nadzor dana nazaj v aktivno objekta. V večopravilni okolje, lahko veliko predmetov, istočasno delujeta. Aktivni predmet predstavlja pravokotnik z debelejšo okvirjem od tistega, ki se uporablja za pasivno objekt. V nekaterih interakcij, poseben predmet nadzoruje pretok sporočil. Ta aktivna objekt lahko pošiljate sporočila, da pasivno
predmete in interakcijo z drugimi aktivnimi predmetov.
Pasivni objekti â € “”nima niti nadzora. Je zastopana z uporabo običajnega oris za objekt.
c) Komponenta Diagram â € “”Sestavni del, ki ima vmesnik z drugo komponento, ki se uporablja
3 Vsebuje sestavine, povezave in razmerja 4 Spodbujanje ponovne uporabe sestavnih delov 5 Več sorodnih za fizično izvajanje
Deployment diagrami
6 A shematično predstavitev računalniškega vira 7 Podobno kot sestavnega dela diagram, ampak bolj povezani in prikazuje fizično konfiguracijo sistema morda strojne programske opreme ali omrežja. 8 Podobno blok diagram z več podrobnostmi
d) Omejitve
1 UML modeliranje temelji na izdelavo diagramov. Podatki, ki jih na primer posredovane
model je težnja, da je nepopolna, nenatančne in celo v neskladju.
2 diagrami ne more izraziti izjave, da bi morala biti del specifikacij.
3. Razlaga modela lahko nedvoumna.

“——————————————————————————————————————————————————

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) kiiska Isticmaalka waa dhisida ah taas oo ka caawisa falanqeeyayaasha la isticmaala shaqeeyaan si loo ogaado isticmaalka nidaamka. ururinta A ee kiisaska isticmaalka gaysteen oo nidaam la eego waxa isticmaala doonayaan in ay sameeyaan waxa la. Ka fikir kiiska isticmaalka a sida ururinta ah oo xaaladood oo ku saabsan nidaamka isticmaalka. Fikradda waa in la helo dadka isticmaala habka ku lug marxaladaha hore ee falanqaynta nidaam iyo design. Tani waxay kordhinaysaa suuraggalnimada in nidaamka ugu dambeyntii uu noqdo boon a in dadka waxa uu u malaynayay in ay Helpa € “”halkii ay ka taagtay in ay fikradaha Kombuyuutarada goynta-ku laayeen xariif ah in dadka isticmaala ganacsiga heli la fahmi karin oo aan suurtagal ahayn in la shaqeeyo.
Dalbashada Isticmaal Kiisaska
Isticmaal Kiisaska geedi falanqaynta uruuriyay Isticmaal Kiisaska Fahamka domain iyo users qodista Down
b) Waxyaabaha Active -Objects in leedahay socodka ah ee gacanta waxaa lagu magacaabaa firfircoon. wax An firfircoon dhaqaajiso laga yaabaa in wax a dadban inta hawlgalka ay fariin u soo diray. Marka fariinta ayaa lagu baaraandego, socodka gacanta waxaa dib loo siin waayay shayga firfircoon. In jawi multitasking, walxaha badan waxaa laga yaabaa in si firfircoon isku mar. wax An firfircoon waxaa wakiil leydi la jir ah oo sii dhumuc weyn tahay mid loo isticmaalo wax ka dadban. In isdhexgalka qaar ka mid ah, wax gaar ah gacanta ku socodka fariimaha. shay Tani firfircoon fariimaha si dadban u diri kartaa
diidan iyo dhexgalaan waxyaabaha kale ee firfircoon.
Waxyaabaha dadban â € “”Ma aha in dun gacanta. Waxaa la wakiil isticmaalaya qoraal caadi ah shay.
c) Qayb Jaantuska â € “”qayb A in uu leeyahay interface ah loo isticmaalo by qayb kale
3 ka kooban qaybaha, interfaces iyo xiriirka 4 Kor u isticmaalo dib qaybaha 5 More xidhiidha fulinta jirka
ciidama keenista ee jaantus
6 wakiil A diagrammatic ee khayraadka computer ah 7 Midka shaxanka qayb laakiin dheeraad ah ee la xiriira in ay muujinaya qaabeynta jirka nidaamka suurto gal software hardware ama network. 8 Midka shaxanka block la faahfaahin dheeraad ah a
d) Xudduudka
1 UML lagula socdo ku salaysan yahay soo saarida jaantus. Macluumaadka gaadhsiiyey by sida
model ah ayaa u janjeera in ay noqon aan dhamaystirnayn, heegay iyo xataa khilaafsan.
2 jaantus ma muujin karaan weedhaha in qayb ka mid ah faahfaahinta ku noqon.
3 Fasiraadda model noqon kartaa dirayaan.

“——————————————————————————————————————————————————

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) El caso de uso es una construcción que ayuda a los analistas trabajan con los usuarios para determinar el uso del sistema. Una colección de casos de uso representa un sistema en términos de lo que los usuarios quieran hacer con él. Piense en un caso de uso como una colección de escenarios sobre el uso del sistema. La idea es conseguir que los usuarios del sistema que participan en las primeras etapas de análisis y diseño del sistema. Esto aumenta la probabilidad de que el sistema se convierte en última instancia, una gran ayuda para las personas que se supone que Helpa € “”en lugar de un monumento a los conceptos de computación de última generación inteligentes que los usuarios de negocios encuentran incomprensible e imposible de trabajar con ellos.
La aplicación de casos de uso
Casos de uso en el proceso de análisis de agrupación Casos de uso Entendiendo el dominio y usuarios Profundización
b) Activo -Objetos que es dueño de un flujo de control se denominan activo. Un objeto activo puede activar un objeto pasivo para la duración de una operación mediante el envío de un mensaje a la misma. Una vez que el mensaje ha sido procesado, el flujo de control se devuelve al objeto activo. En un entorno multitarea, muchos objetos pueden estar activos al mismo tiempo. Un objeto activo está representado por un rectángulo con un marco más grueso que el usado para un objeto pasivo. En algunas interacciones, un objeto específico controla el flujo de mensajes. Este objeto activo puede enviar mensajes a pasiva
objetos e interactuar con otros objetos activos.
Los objetos pasivos â € “”no tiene un hilo de control. Se representa el uso de un esquema normal para un objeto.
c) Componente Diagrama â € “”Un componente que tiene una interfaz utilizado por otro componente
3 contiene componentes, interfaces y relaciones 4 Promover el uso de los componentes de re 5 más relacionados con la implementación física
Diagrama de implementación
6 una representación esquemática de un recurso ordenador 7 Similar al diagrama de componentes pero más relacionado con que muestra la configuración física de un sistema posiblemente software hardware o de red. 8 De manera similar a un diagrama de bloques con más detalles
d) Limitaciones
1 de modelado UML se basa en la producción de diagramas. La información transmitida por tales
un modelo tiene una tendencia a ser incompleta, imprecisa e incluso incompatibles.
2 Los diagramas no pueden expresar las declaraciones que deben formar parte de una especificación.
3 Interpretación de modelo puede ser inequívoco.

“——————————————————————————————————————————————————

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Nu kasus dipake nyaeta nyusunna nu mantuan analis digawekeun ku pamaké pikeun nangtukeun pamakéan sistim. A koleksi kasus make depicts sistem dina watesan naon Sunda maksudna ulah jeung eta. Mikir kasus dipake salaku kumpulan skenario ngeunaan pamakéan sistim. Ide pikeun meunangkeun pamaké sistim aub dina tahap awal analisis sistem jeung desain. Hal ieu ngaronjatkeun likelihood nu sistem pamustunganana janten Boon ka jelema eta teh sakuduna helpâ € “”tinimbang tugu ka konsep computing motong-ujung palinter Sunda bisnis manggihan kaharti jeung teu mungkin keur gawekeun.
Nerapkeun Pamakéan Kasus
Paké Kasus dina prosés analisis ngagolongkeun Pamakéan Kasus Ngarti domain jeung pamaké pangeboran Down
b) objék aktip -Objects nu sorangan aliran kontrol disebut aktip. Hiji obyék aktif bisa ngaktipkeun hiji objek pasip pikeun durasi hiji operasi ku ngirim talatah ka eta. Sakali talatah geus diolah, aliran kontrol dirumuskeun deui ka obyék aktip. Dina hiji lingkungan multitasking, loba objék bisa jadi aktip sakaligus. Hiji obyék aktif dilambangkeun ku sagi opat jeung pigura kandel ti hiji dipaké pikeun hiji objek pasip. Dina sababaraha interaksi, hiji obyék husus ngatur aliran talatah. obyék aktif ieu bisa ngirim talatah ka pasip
objék jeung interaksi jeung objék aktif lianna.
Objék pasip â € “”Teu boga thread kontrol. Hal ieu digambarkeun make outline normal pikeun obyék.
c) Diagram Cibalong â € “”A komponén nu boga interface dipaké ku komponén séjén
3 Ngandung komponén, interfaces jeung hubungan 4 Ngamajukeun re ngagunakeun komponén 5 More patali ka palaksanaan fisik
deployment diagram
6 A ngagambarkeun diagrammatic tina sumberdaya komputer 7 Sarua jeung diagram komponén tapi leuwih patali ka mintonkeun konfigurasi fisik sistem jigana software hardware atawa jaringan. 8 Sarua ka diagram blok nu leuwih wincik
d) Watesan
1 modeling UML dumasar kana ngahasilkeun diagram. Informasi conveyed ku saperti
model boga kacenderungan jadi teu lengkep, imprecise komo inconsistent.
2 diagram teu bisa nganyatakeun pernyataan nu kudu jadi bagian ti spésifikasi a.
3 Interpretasi tina model bisa unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) matumizi ya kesi ni kujenga ambayo husaidia wachambuzi kazi na watumiaji kuamua matumizi ya mfumo. ukusanyaji wa kesi ya matumizi inaonyesha mfumo katika suala la nini watumiaji nia ya kufanya na hayo. Fikiria matumizi ya kesi kama mkusanyiko wa matukio kuhusu matumizi ya mfumo. Lengo ni kupata watumiaji wa mfumo kushiriki katika hatua za mwanzo za mfumo wa uchambuzi na kubuni. Hii inaongeza uwezekano kwamba mfumo hatimaye inakuwa Boon kwa watu ni walidhani helpâ € “”badala ya monument kwa wajanja kukata makali kompyuta dhana kwamba watumiaji wa biashara kupata incomprehensible na haiwezekani kufanya kazi pamoja.
Kuomba Matumizi Kesi
Matumizi Kesi katika mchakato wa uchambuzi Kugawa Matumizi Kesi Uelewa wa uwanja na watumiaji Kuchimba visima Down
b) Active vitu -Objects kwamba wenyewe mtiririko wa kudhibiti zinaitwa kazi. kitu kazi inaweza kuamsha kitu watazamaji kwa muda wa operesheni kwa kutuma ujumbe kwa hilo. Mara baada ya ujumbe imekuwa kusindika, kudhibiti mtiririko anapewa nyuma kitu kazi. Katika mazingira multitasking, vitu vingi inaweza kuwa na kazi wakati huo huo. kitu kazi ni kuwakilishwa na Mstatili na sura mazito kuliko moja kutumika kwa ajili ya kitu watazamaji tu. Katika baadhi ya mwingiliano, kitu maalum udhibiti wa mtiririko wa ujumbe. Hii kitu kazi wanaweza kutuma ujumbe kwa watazamaji
vitu na kuingiliana na vitu vingine hai.
Vitu Passive â € “”Je, si kuwa na thread ya kudhibiti. Ni kuwakilishwa kutumia muhtasari wa kawaida kwa kitu.
c) Component Mchoro â € “”sehemu ambayo ina interface kutumiwa na sehemu nyingine
3 Ina vipengele, interfaces na mahusiano 4 Kukuza re matumizi ya vipengele 5 Zaidi kuhusiana na utekelezaji wa kimwili
kupelekwa Diagrams
6 uwakilishi diagrammatic ya kompyuta rasilimali 7 Sawa na mchoro sehemu lakini zaidi kuhusiana na kuonyesha Configuration kimwili ya mfumo wa uwezekano wa vifaa programu au mtandao. 8 Sawa na kuzuia mchoro na maelezo zaidi
d) Upungufu
1 modeling UML ni msingi kuzalisha vielelezo. habari iliyopokewa na kama
mfano ina tabia ya kuwa pungufu, imprecise na hata haiendani.
2 Diagrams hawezi kueleza kauli kwamba inapaswa kuwa sehemu ya vipimo.
3 Ufafanuzi wa mfano inaweza kuwa suala la utata.

“——————————————————————————————————————————————————

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Användningsfallet är en konstruktion som hjälper analytiker arbetar med användare för att bestämma systemanvändning. En samling användningsfall visar ett system i termer av vad användarna har för avsikt att göra med det. Tänk på ett användningsfall som en samling av scenarier om systemanvändning. Tanken är att få systemanvändare som är involverade i de tidiga stadierna av systemanalys och design. Detta ökar sannolikheten för att systemet i slutändan blir en välsignelse för de människor som är tänkt att Helpa € “”i stället för ett monument till smarta banbrytande datorkoncept som affärsanvändare finner obegripligt och omöjligt att arbeta med.
Tillämpa användningsfall
Användningsfall i analysprocessen Gruppera användningsfall Förstå domän och användare borra sig ner
b) Aktiv Föremål -Objects som äger ett flöde av kontroll kallas aktiv. Ett aktivt objekt kan aktivera en passivt objekt för den tid en insats genom att skicka ett meddelande till den. Så snart meddelandet har behandlats är styrflödet ges tillbaka till det aktiva objektet. I en multitasking miljö kan många objekt vara aktiva samtidigt. Ett aktivt objekt representeras av en rektangel med en tjockare ram än den som används för ett passivt objekt. I vissa interaktioner, styr ett specifikt objekt flödet av meddelanden. Denna aktiva objektet kan skicka meddelanden till passiv
objekt och interagera med andra aktiva objekt.
Passiva objekt â € “”Har inte en tråd av kontroll. Det representeras med en vanlig kontur för ett objekt.
c) Komponent Diagram â € “”En komponent som har ett gränssnitt som används av en annan komponent
3 Innehåller komponenter, gränssnitt och relationer 4 främja återanvändning användning av komponenter 5 mer relaterade till fysiska genomförandet
Deployment Diagrams
6 En schematisk representation av en datorresurs 7 Liknar schema komponent men mer relaterade till som visar den fysiska konfigurationen av ett system eventuellt hårdvara mjukvara eller nätverk. 8 I likhet med ett blockschema med mer information
d) Begränsningar
Ett UML-modellering är baserad på att ta fram diagram. Den information som förmedlas genom en sådan
en modell har en tendens att vara ofullständig, oprecis och även inkonsekvent.
2 Diagram kan inte uttrycka de uttalanden som ska ingå i en specifikation.
3 Tolkning av modellen kan vara entydig.

“——————————————————————————————————————————————————

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) Дар сурати истифодаи як сохтмони мерасонад таҳлилгарон бо истифодабарандагони кор ба муайян намудани истифодаи система аст. Маҷмӯаи ҳолатҳои истифодаи тасвир низоми дар робита ба он чӣ истифодабарандагони ният ба кор бо он. Фикр мавриди истифода ба сифати ҷамъоварии сенарияҳои дар бораи истифодаи система. Идеяи аст, ки ба даст истифодабарандагони системаи иштирок дар марҳилаҳои аввали таҳлили система ва тарҳрезии. Ин эҳтимолияти, ки системаи ниҳояти бахшад ба мардуми он гумон ба helpâ € “”ба ҷои муҷассамаи мафҳумҳои компютерӣ ҳозиразамон доно, ки истифодабарандагони соҳибкорӣ пайдо даркнашаванда ва имконнопазир барои кор бо мегардад меафзояд.
Ба кор бурдани Истифодаи парванда
Истифода парванда дар рафти таҳлил гурӯҳбандӣ кардани истифодаи парвандаҳои дарки домен ва истифодабарандагони пармакунӣ Down
б) Объектҳои фаъол -Objects, ки худ як ҷараёни назорат доранд, фаъол номида мешавад. Як объекти фаъол метавонад объекти ѓайри барои давомнокии амалиёт бо ирсоли як паём ба он фаъол кунед. Пас аз Қуръон ба коркард шудааст, ҷараёни назорат аст, ба объекти фаъол дода мешавад. Дар муҳити multitasking, бисёр иншоотҳои метавонад ҳамзамон фаъол бошанд. Як объекти фаъол аст, шакли росткунҷае бо панҷара Гӯштро аз як бурда, барои объекти ѓайри намояндагӣ мекунанд. Дар баъзе муштарак, як объекти мушаххас назорат ҷараёни паёмҳои. Ин объект фаъол метавонед паёмҳои ба ѓайри ирсол
иншоотҳо ва мутақобила бо дигар объектҳои фаъол.
Объектҳои ѓайри в € «Оё риштаи назорати надоранд. Он бо истифода аз мусаввадаи муқаррарӣ барои объект тасвир карда мешавад.
в) Диаграммаи компоненти А € “”Қисмати, ки дорои интерфейси истифода ҷузъи дигар
3 дарбаргирандаи ҷузъҳои, интерфейсҳои ва муносибатҳо 4 мусоидат истифодаи такрории ҷузъҳои 5 бештар вобаста ба татбиқи воқеӣ
густариши диаграммањои
6 намояндагии diagrammatic як захираи компютерии 7 Монанд ба диаграммаи ҷузъи аммо алоқаманд бештар зоҳир конфигуратсияи физикии системаи эҳтимолан нармафзори сахтафзор ё шабакаи. 8 Монанд ба диаграмма блоки бо тафсилоти бештар
г) Маҳдудиятҳои
1 моделсозӣ UML аст, оид ба истеҳсоли диаграммаҳои асос ёфтааст. Маълумот моле, ки тавассути чунин
модели тамоюли бошад нопурра, imprecise ва ҳатто мухолифат дорад.
2 диаграммањои метавонед изҳороти ки бояд як қисми мушаххасоти бошад, баён нест.
3 тафсири модели метавонад якмаъно.

“——————————————————————————————————————————————————

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ஒரு) பயன்பாடு வழக்கு பகுப்பாய்வாளர்கள் இந்த முறை பயன்பாடு தீர்மானிக்க பயனர்கள் வேலை உதவுகிறது என்று ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்கிறது. பயன்பாடு வழக்குகள் ஒரு தொகுப்பு பயனர்கள் இதை செய்ய உத்தேசித்துள்ள என்ன அடிப்படையில் ஒரு அமைப்பு சித்தரிக்கிறது. அமைப்பு பயன்பாடு பற்றி காட்சிகள் ஒரு தொகுப்பு என வழக்கு பயன்படுத்த யோசி. யோசனை அமைப்பு ஆய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு ஆரம்ப கட்டங்களில் ஈடுபட்டு கணினி பயனர்கள் பெற உள்ளது. இந்த அமைப்பு, இறுதியில் அது € “”பதிலாக வணிக செய்த புரிந்துகொள்ளமுடியாத மற்றும் வேலை சாத்தியமில்லை என்று வீழ்வது என்கையில் கம்ப்யூட்டிங் கருத்துக்கள் ஒரு நினைவுச்சின்னம் helpâ வேண்டும் மக்கள் ஒரு வரம் ஆகிறது என்று வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.
பயன்படுத்தல் விண்ணப்பிக்கும்
மற்றும் கீழே துளையிடுவது வழக்குகள் டொமைன் புரிந்துகொள்ளும் தொகுத்தல் பகுப்பாய்வு செயல்முறை வழக்குகள் பயனர்கள் பயன்படுத்த
ஆ) செயலில் பொருள்கள் கட்டுப்பாடு ஒரு ஓட்டம் சொந்தமானது என்று -Objects செயலில் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு செயலில் பொருள் அது ஒரு செய்தியை அனுப்புவதன் மூலம் அறுவை சிகிச்சை காலத்தில் ஒரு செயலற்ற பொருள் செயல்படுத்த. செய்தி பதப்படுத்தப்பட்ட முறை, கட்டுப்பாட்டு ஓட்ட செயலில் பொருள் மீண்டும் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு பல்பணி சூழலில், பல பொருள்கள் ஒரே நேரத்தில் செயலில் இருக்கலாம். ஒரு செயலில் பொருள் ஒரு செயலற்ற பொருள் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு விட ஒரு தடிமனான சட்டம் ஒரு செவ்வகமாக குறிக்கப்படும். சில இடைசெயல்களின்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை செய்திகளை ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த செயலில் பொருள் செயலற்ற செய்திகளை அனுப்ப முடியும்
பொருள்கள் மற்றும் பிற செயலில் பொருட்களை தொடர்பு.
€ “”ஒரு செயலற்ற பொருள்கள் கட்டுப்பாட்டை ஒரு நூல் இல்லை. அது ஒரு பொருள் ஒரு சாதாரண அவுட்லைன் பயன்படுத்தி குறிப்பிடப்படுகின்றன.
இ) உபகரண விளக்கப்படம் € “”மற்றொரு கூறு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இடைமுகம் என்று ஒரு கூறு
3 4 கூறுகள் 5 அமலாக்கத்தில் மேலும் தொடர்புடைய மறு பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்க கூறுகள், இடைமுகங்கள் மற்றும் உறவுகள் உள்ளன
வரிசைப்படுத்தல் வரைபடங்களுக்கு
ஒரு கணினி வள 7 தொகுதிக்கூறு படம் போல ஆனால் ஒரு முறை சாத்தியமான வன்பொருள் மென்பொருள் அல்லது பிணைய உடல் கட்டமைப்பு காண்பிக்கப்படுகிறது மிகவும் தொடர்பான 6 ஒரு வரிப்படவுருவுபோன்றவெடுத்துக்காட்டு பிரதிநிதித்துவம். 8 மேலும் விவரங்கள் ஒரு தொகுதி வரைபடம் போன்ற
ஈ) வரம்புகள்
1 யுஎம்எல் மாடலிங் வரைபடங்களை தயாரிக்க அடிப்படையாக கொண்டது. அத்தகைய முரணாகக் தகவல்
ஒரு மாதிரி, முழுமையற்ற துல்லியமாக கூட நிலையற்று ஒரு போக்கு உள்ளது.
2 வரைபடங்களுக்கு ஒரு விவரக்குறிப்பு ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிக்கைகள் வெளிப்படுத்த முடியாது.
மாதிரி 3 விளக்கம் குழப்பமற்ற இருக்க முடியும்.

“——————————————————————————————————————————————————

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ఎ) యూజ్కేస్ విశ్లేషకులు సిస్టమ్ వినియోగం గుర్తించడానికి వినియోగదారులతో పని చేయడానికి సహాయపడే నిర్మాణం. ఉపయోగం కేసులు సేకరణ వినియోగదారులు తో కోరే ఏ పరంగా ఒక వ్యవస్థ వర్ణిస్తుంది. వ్యవస్థ ఉపయోగం గురించి దృష్టాంతాల సమాహారం ఒక ఉపయోగం కేసు ఆలోచించండి. ఆలోచన వ్యవస్థ విశ్లేషణ మరియు డిజైన్ యొక్క ప్రారంభ దశలలో చేరి వ్యవస్థ వినియోగదారులు పొందడానికి ఉంది. ఈ వ్యవస్థ చివరికి ప్రజలు దానిని € “”బదులుగా వ్యాపార వినియోగదారులు అపారమయిన మరియు పని అసాధ్యం కనుగొనేందుకు తెలివైన అత్యధునాతన కంప్యూటింగ్ భావనలు ఒక స్మారక helpâ చేయాలో ఒక వరం అవుతుంది సంభావ్యతను పెంచుతుంది.
వినియోగ సందర్భాలు వర్తింప
డౌన్ రంధ్రం చేసే డొమైన్ గ్రహించుట వినియోగ సందర్భాలు గ్రూపింగ్ విశ్లేషణ ప్రక్రియలో కేసులు మరియు వినియోగదారులు ఉపయోగించడానికి
బి) యాక్టివ్ వస్తువులు నియంత్రణ ఒక ప్రవాహం స్వంతం అని -Objects క్రియాశీల అంటారు. చురుకైన వస్తువు అది ఒక సందేశాన్ని పంపడం ద్వారా ఒక ఆపరేషన్ సమయానికి ఒక నిష్క్రియాత్మక వస్తువు సక్రియం చేయవచ్చు. సందేశం స్వీకరించిన తర్వాత, నియంత్రణ ప్రవాహం క్రియాశీల తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది. బహువిధి వాతావరణంలో, అనేక వస్తువులు ఏకకాలములో ఉండవచ్చు. ఒక క్రియాశీల ఒక నిష్క్రియాత్మక వస్తువు కోసం ఉపయోగించే దాని కంటే ఒక మందమైన ఫ్రేమ్ ఒక దీర్ఘచతురస్ర ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. కొన్ని పరస్పర, ఒక నిర్దిష్ట వస్తువును సందేశాల ప్రవాహం నియంత్రిస్తుంది. ఈ క్రియాశీల నిష్క్రియాత్మక సందేశాలను పంపవచ్చు
వస్తువులు మరియు ఇతర క్రియాశీల వస్తువులతో సంకర్షణ.
€ “”ఒక నిష్క్రియాత్మక వస్తువులు నియంత్రణ ఒక థ్రెడ్ లేదు. ఇది ఒక వస్తువు కోసం ఒక సాధారణ విషయాలు ఉపయోగించి సూచించబడుతుంది.
సి) కాంపోనెంట్ రేఖాచిత్రం € â “”మరొక భాగం ఉపయోగించే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కలిగి ఒక భాగం
3 4 భాగాలు 5 భౌతిక కార్యాచరణ మరిన్ని సంబంధిత యొక్క పునః ఉపయోగం ప్రమోట్ భాగాలు, ఇంటర్ఫేస్లు మరియు సంబంధాలు కలిగి
విస్తరణ రేఖాచిత్రాలు
6 భాగం రేఖాచిత్రం లాగానే అయితే ఇది ఒక వ్యవస్థ బహుశా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా నెట్వర్క్ యొక్క భౌతిక ఆకృతీకరణ చూపిస్తున్న సంబంధించినదై ఒక కంప్యూటర్ వనరుల 7 యొక్క diagrammatic ప్రాతినిధ్యం. 8 మరిన్ని వివరాలతో ఒక బ్లాక్ రేఖాచిత్రం లాగానే
డి) పరిమితులు
1 యుఎంఎల్ మోడలింగ్ రేఖాచిత్రాలు ఉత్పత్తి ఆధారంగా. ఇటువంటి ద్వారా తెలియజేయబడ్డాయి సమాచారం
ఒక నమూనా, అసంపూర్తిగా అస్పష్టమైన మరియు కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది ఒక ధోరణి ఉంది.
2 రేఖాచిత్రాలు విశదీకరణ భాగంగా ఉండాలి ప్రకటనలు వ్యక్తం కాదు.
నమూనా యొక్క 3 ఇంటర్ప్రెటేషన్ నిర్ద్వంద్వంగా ఉంటుంది.

“——————————————————————————————————————————————————

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ก) กรณีที่ใช้เป็นโครงสร้างที่จะช่วยให้นักวิเคราะห์การทำงานร่วมกับผู้ใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบ คอลเลกชันของกรณีการใช้งานระบบแสดงให้เห็นในแง่ของสิ่งที่ผู้ใช้ตั้งใจที่จะทำอะไรกับมัน คิดว่ากรณีที่ใช้เป็นคอลเลกชันของสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบ ความคิดคือการได้รับผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมในขั้นเริ่มต้นของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ นี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ว่าระบบในที่สุดจะกลายเป็นประโยชน์กับคนที่มันควรจะhelp†“”แทนอนุสาวรีย์แนวคิดคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยฉลาดที่ผู้ใช้ทางธุรกิจพบว่าไม่สามารถเข้าใจได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานกับ
การใช้กรณีการใช้งาน
กรณีการใช้งานในขั้นตอนการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการทำความเข้าใจกรณีการใช้งานโดเมนและผู้ใช้เจาะลง
ข) วัตถุที่ใช้งาน -Objects ที่ตัวเองไหลของการควบคุมการใช้งานจะถูกเรียกว่า วัตถุที่ใช้งานอาจเปิดใช้งานวัตถุเรื่อย ๆ ในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการโดยการส่งข้อความไปยังมัน เมื่อข้อความที่ได้รับการประมวลผลการควบคุมการไหลจะได้รับกลับไปยังวัตถุที่ใช้งานอยู่ ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ multitasking วัตถุหลายคนอาจจะใช้งานได้พร้อมกัน วัตถุที่ใช้งานเป็นตัวแทนจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีกรอบหนากว่าหนึ่งที่ใช้สำหรับวัตถุแฝง ในการติดต่อบางวัตถุที่เฉพาะเจาะจงควบคุมการไหลของข้อความ วัตถุที่ใช้งานสามารถส่งข้อความไปเรื่อย ๆ
วัตถุและมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุที่ใช้งานอื่น ๆ
วัตถุแบบ Passive †“”ไม่ได้มีด้ายของการควบคุม มันเป็นตัวแทนโดยใช้ร่างปกติสำหรับวัตถุ
ค) ตัวแทนแผนภาพ†“”องค์ประกอบที่มีอินเตอร์เฟซที่ใช้โดยองค์ประกอบอื่น
3 มี components อินเตอร์เฟซและความสัมพันธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เรื่องของส่วนประกอบ 5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกายภาพ
ไดอะแกรมการปรับใช้
6 การแสดงแผนภาพของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 7 คล้ายกับแผนภาพองค์ประกอบ แต่ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการกำหนดค่าทางกายภาพของระบบอาจจะเป็นซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์หรือเครือข่าย 8 คล้ายกับบล็อกไดอะแกรมมีรายละเอียดเพิ่มเติม
D) ข้อ จำกัด
1 การสร้างแบบจำลอง UML จะขึ้นอยู่กับแผนภาพการผลิต ข้อมูลที่สื่อความหมายด้วยเช่น
รูปแบบที่มีแนวโน้มที่จะไม่สมบูรณ์ไม่แน่ชัดและยังไม่สอดคล้อง
2 ไดอะแกรมที่ไม่สามารถแสดงงบที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของสเปค
3 การแปลความหมายของรูปแบบสามารถเป็นที่ชัดเจน

“——————————————————————————————————————————————————

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) kullanma durumu analistler sistem kullanımını belirlemek için kullanıcıların çalışmak yardımcı olan bir yapıdır. kullanım durumları koleksiyonu kullanıcıları onunla ne yapmak niyetinde açısından bir sistem göstermektedir. Sistem kullanımı ile ilgili senaryolar bir koleksiyon olarak bir kullanım durumda düşünün. Fikir sistem analizi ve tasarımı erken evrelerinde yer sistem kullanıcıları elde etmektir. Bu sistem sonuçta € “”yerine iş kullanıcıları anlaşılmaz ve çalışmak imkansız buluyorum akıllı üstün bilgisayar kavramlara bir anıtın Helpa gerekiyordu insanlar için bir nimet haline olasılığını artırır.
Kullanım Durumları uygulanıyor
Drilling Down alanını anlama Kullanım Durumları gruplandırma analiz sürecinde Cases ve kullanıcıları kullanın
b) Aktif Nesne bir kontrol akış sahibi -Nesneleri aktif olarak adlandırılır. Etkin bir nesne ona bir mesaj göndererek bir operasyon süresince pasif bir nesne aktive edebilir. mesajı işlendikten sonra, kontrol akış aktif nesneye geri verilir. Çoklu görev ortamında, çok sayıda nesne aynı anda aktif olabilir. Etkin amacı pasif nesne için kullanılandan daha kalın bir çerçeve ile bir dikdörtgenle temsil edilir. Bazı etkileşimler, belirli bir amacı, iletilerin akışını kontrol eder. Bu etkin nesne pasif mesaj gönderebilir
nesneleri ve diğer aktif nesnelerle etkileşim.
€ “”â pasif nesneler kontrol parçacığı yok mu. Bir nesne için normal bir anahat kullanılarak temsil edilir.
c) â € Bileşen Diyagramı “”başka bir bileşen tarafından kullanılan bir arayüze sahip bir bileşen
3 fiziksel uygulanmasına Daha fazla ilgili bileşenlerin 5 yeniden kullanımını teşvik etmek 4 bileşenleri, arayüzleri ve ilişkileri içerir
Dağıtım Diyagramları
bileşen şemasına benzer ama bir sistemde muhtemelen donanım yazılımı veya ağ fiziksel konfigürasyonunu gösteren daha ilgili bir bilgisayar kaynağı 7 6 A şematik gösterimi. Daha fazla ayrıntı içeren bir blok diyagramı benzer 8
d) Sınırlamalar
1 UML modelleme diyagramları üreten dayanmaktadır. Böyle taşıdığı bilgiler
Bir model eksik belirsiz ve hatta tutarsız bir eğilim vardır.
2 Diyagramları bir şartname parçası olmalıdır ifadeleri ifade edemez.
Modelin 3 yorumlanması kesin olabilir.

“——————————————————————————————————————————————————

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) а) Випадок використання являє собою конструкцію, яка допомагає аналітикам працювати з користувачами, щоб визначити використання системи. Колекція випадків використання зображує систему з точки зору того, що користувачі мають намір робити з ним. Подумайте про прецедент як сукупність сценаріїв про використання системи. Ідея полягає в тому, щоб змусити користувачів системи, що беруть участь в ранніх стадіях аналізу і проектування системи. Це підвищує ймовірність того, що система в кінцевому рахунку, стає благом для народу він повинен Heľpa € “”замість пам’ятника розумних передових обчислювальних концепцій, бізнес-користувачі знаходять незбагненним і неможливо працювати.
застосування прецедентами
Приклади використання в процесі аналізу Угруповання прецедентами Розуміння домену та користувачів згортання
б) Активні об’єкти Об’єктив, що власний потік управління, називаються активними. Активний об’єкт може активувати пасивний об’єкт для тривалості операції шляхом відправки повідомлення на нього. Після того, як повідомлення було оброблено, то потік управління повертається до активного об’єкту. У багатозадачному середовищі, багато об’єктів можуть бути активними одночасно. Активний об’єкт представлений у вигляді прямокутника з товщою рамою, ніж тій, яка використовується для пасивного об’єкта. У деяких взаємодіях, конкретний об’єкт управляє потоком повідомлень. Цей активний об’єкт може відправляти повідомлення пасивним
об’єкти і взаємодіяти з іншими активними об’єктами.
Пасивні об’єкти â € “”Не має потік управління. Воно представлено за допомогою звичайного контуру для об’єкта.
с) Компонент Діаграма â € “”Компонент, який має інтерфейс, використовуваний іншим компонентом
3 Містить компоненти, інтерфейси і відносини 4 Стимулювання використання повторно компонентів 5 Більш які стосуються фізичної реалізації
діаграми розгортання
6 Схематичне представлення комп’ютерного ресурсу 7 Аналогічно діаграмі компонентів, але в більшій мірі пов’язані з показує фізичну конфігурацію системи, можливо, апаратних засобів програмного забезпечення або мережі. 8 Аналогічно блок-схеми з більш докладної інформації
г) Обмеження
1 моделювання UML заснований на створенні діаграм. Інформація, представлена такими
модель має тенденцію бути неповної, неточної і навіть суперечливі.
2 Діаграми не можуть висловити заяви, які повинні бути частиною специфікації.
3 Інтерпретація моделі може бути однозначним.

“——————————————————————————————————————————————————

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) ا) استعمال کے کیس کے تجزیہ کاروں کے نظام کے استعمال کا تعین کرنے کے صارفین کے ساتھ کام میں مدد ملتی ہے کہ ایک تعمیر ہے. استعمال کے مقدمات کی ایک مجموعہ صارفین کو اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کی شرائط میں ایک نظام کو دکھایا گیا ہے. نظام کے استعمال کے بارے میں منظرنامے کا ایک مجموعہ کے طور پر ایک استعمال کے کیس کے بارے میں سوچو. خیال کے نظام تجزیہ اور ڈیزائن کے ابتدائی مراحل میں ملوث نظام کے صارفین کو حاصل کرنے کے لئے ہے. یہ امکانات کا نظام بالآخر لوگوں کو یہ € “”ہوشیار جدید کمپیوٹنگ تصورات کاروباری صارفین سمجھ سے باہر اور کے ساتھ کام کرنے کے لئے ناممکن کو تلاش ہے کہ ایک یادگار کی بجائے helpâ چاہیے لئے وردان ہو جاتا ہے کہ بڑھاتا.
مقدمات کا استعمال درخواست دینا
نیچے کھدائی ڈومین سمجھنا مقدمات کا استعمال گروپ بندی کے تجزیہ کے عمل میں مقدمات اور صارفین کو استعمال
ب) فعال اشیاء کے کنٹرول کے ایک بہاؤ کے مالک ہیں کہ -Objects فعال کہلاتے ہیں. ایک فعال اعتراض اس پر ایک پیغام بھیج کر ایک کارروائی کی مدت کے لئے ایک غیر فعال اعتراض کو چالو کر سکتے. پیغام کارروائی ہونے کے بعد، کنٹرول بہاؤ فعال اعتراض کو واپس دیا جاتا ہے. ایک multitasking کی ماحول میں، بہت سے اشیاء بیک وقت سرگرم ہو سکتے ہیں. ایک فعال اعتراض ایک غیر فعال اعتراض کے لئے استعمال کیا ایک سے ایک thicker فریم کے ساتھ ایک مستطیل کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہے. کچھ معاملات میں، ایک مخصوص اعتراض پیغامات کی روانی کنٹرول کرتا ہے. یہ فعال اعتراض غیر فعال کو پیغامات بھیج سکتے ہیں
اشیاء اور دیگر فعال اشیاء کے ساتھ بات چیت.
€ “”ایک غیر فعال اشیاء کے کنٹرول کے ایک دھاگے میں نہیں ہے. یہ کسی چیز کے لئے ایک عام خاکہ استعمال کرتے ہوئے ظاہر کیا جاتا ہے.
C) اجزاء ڈایا گرام € A “”ایک جزو ایک اور جزو کی طرف سے استعمال کیا جاتا ایک انٹرفیس ہے کہ
3 سے 4 اجزاء 5 جسمانی عمل درآمد کے لئے زیادہ متعلقہ کے دوبارہ استعمال کو فروغ دینے کے اجزاء، انٹرفیس اور رشتے مشتمل
تعیناتی رسمہ
6 جزو آریھ کی طرح لیکن ایک ایسا نظام کو ممکنہ طور پر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر یا نیٹ ورک کی جسمانی ترتیب کے ملک کے لئے زیادہ متعلقہ ایک کمپیوٹر وسائل کے 7 A diagrammatic نمائندگی. 8 مزید تفصیلات کے ساتھ ایک بلاک آریھ کی طرح
د) حدود
1 یو ایم ایل ماڈلنگ کے diagrams کے پیدا کرنے پر مبنی ہے. معلومات اس طرح کی طرف سے آگاہ
ایک ماڈل، نامکمل imprecise اور یہاں تک متضاد ہونے کے لئے ایک رجحان کو ہے.
2 رسمہ بیانات ایک تصریح کا حصہ ہونا چاہئے کہ بیان نہیں کر سکتا.
ماڈل کے 3 تشریح غیر مبہم ہو سکتا ہے.

“——————————————————————————————————————————————————

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) foydalanish ishi tahlilchilar tizim foydalanish aniqlash uchun foydalanuvchilar bilan ishlashga ko’maklashuvchi qurish hisoblanadi. foydalanish hollarda bir yig’ish foydalanuvchilar u bilan nima qilmoqchisizlar? jihatidan tizimini tasvirlangan. tizimi foydalanish haqida ssenariylar bir to’plam sifatida foydalanish holda o’ylab ko’ring. g’oya tizimi tahlil va dizayn erta bosqichlarida ishtirok tizimi foydalanuvchilari olish hisoblanadi. Ushbu tizim oxir-oqibatda u € “”o’rniga ish foydalanuvchilar tushunarsiz va bilan ishlash uchun imkonsiz topish aqlli zamonaviy hisoblash tushunchalar bir yodgorlik helpâ kerak xalqi uchun bir ne’mat bo’lib, bu ehtimolini oshiradi.
Foydalanish hollari qo’llash
Down burg’ulash domen tushunish foydalanish hollari guruhlash tahlil jarayonida sumkasi va foydalanuvchilarni foydalaning
b) Chiqim Objects nazorat oqimini egalik -Objects faol deyiladi. Faol ob’ekt uchun bir xabar yuborib, bir operatsiya davomida passiv ob’ekt faollashtirish mumkin. Xabar ishlanganidan so’ng, nazorat oqimi faol ob’ektga orqaga beriladi. a multitasking muhitda, ko’p ob’ektlar bir vaqtning o’zida faol bo’lishi mumkin. Faol ob’ekt passiv ob’ekti uchun ishlatiladigan kimsadan bir qalin ramka bilan to’rtburchak tomonidan taqdim etiladi. Ba’zi o’zaro muloqotida, ma’lum bir ob’ekt xabarlar oqimini nazorat qiladi. Bu faol ob’ekt passiv xabarlarni yuborishingiz mumkin
ob’ektlari va boshqa ob’ektlar faol bilan o’zaro.
€ “”â passiv Objects nazorat ip ega emas. Bu bir ob’ekt uchun normal qoralama yordamida taqdim etiladi.
c) â € Component diagrammasi “”yana bir topgan tomonidan qo’llaniladigan interfeysi mavjud A komponent
3 Jismoniy amalga oshirish uchun ko’proq bog’liq komponentlarini 5 qayta foydalanishni rag’batlantirish 4 komponentlar, interfeyslarni va munosabatlarni o’z ichiga oladi
Tarqatish Diagrams
tarkibiy diagrammasi kabi, lekin bir tizim, ehtimol apparat dasturiy ta’minot yoki tarmoq jismoniy konfiguratsiyani ko’rsatib ko’proq bog’liq kompyuter resurs 7 6 diyagramatik vakillik. Batafsil ma’lumot bilan blok diagrammasi kabi 8
d) cheklashlar
1 UML modellashtirish diagramma ishlab chiqarish asoslangan. Bunday tomonidan izhor axborot
a model, to’liq aniq emas va hatto zid bo’lishi istagi bor.
2 Diagrams bir xususiyatlarining bir qismi bo’lishi kerak bayonotlar izhor qila olmaydi.
modeli 3 Og’zaki aniq bo’lishi mumkin.

“——————————————————————————————————————————————————

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Các trường hợp sử dụng một cấu trúc giúp các nhà phân tích làm việc với người sử dụng để xác định hệ thống sử dụng. Một bộ sưu tập các trường hợp sử dụng mô tả một hệ thống về những gì người dùng có ý định làm gì với nó. Hãy nghĩ về một trường hợp sử dụng như một bộ sưu tập các kịch bản về việc sử dụng hệ thống. Ý tưởng là để có được người dùng hệ thống tham gia vào giai đoạn đầu của hệ thống phân tích và thiết kế. Điều này làm tăng khả năng hệ thống cuối cùng trở thành một lợi ích cho những người được cho là helpâ € “”thay vì một tượng đài cho khái niệm máy tính tiên tiến thông minh cho người dùng doanh nghiệp tìm thấy khó hiểu và không thể làm việc với.
Áp dụng trường hợp sử dụng
Trường hợp sử dụng trong quá trình phân tích theo nhóm trường hợp sử dụng Hiểu miền và người sử dụng khoan xuống
b) Đối tượng nhập -Objects rằng sở hữu một dòng điều khiển được gọi là hoạt động. Một đối tượng hoạt động có thể kích hoạt một đối tượng thụ động trong suốt thời gian của một hoạt động bằng cách gửi một tin nhắn đến nó. Một khi thông điệp đã được xử lý, các dòng điều khiển được trả lại cho các đối tượng hoạt động. Trong một môi trường đa nhiệm, nhiều đối tượng có thể hoạt động đồng thời. Một đối tượng hoạt động được thể hiện bằng một hình chữ nhật với một khung dày hơn so với cái được sử dụng cho một đối tượng thụ động. Trong một số tương tác, một đối tượng cụ thể kiểm soát dòng chảy của thông điệp. đối tượng hoạt động này có thể gửi tin nhắn đến các thụ động
đối tượng và tương tác với các đối tượng hoạt động khác.
Đối tượng thụ động â € “”Không có một sợi tầm kiểm soát. Nó được biểu diễn bằng một phác thảo bình thường đối với một đối tượng.
c) Hợp phần Sơ đồ â € “”Một thành phần có một giao diện được sử dụng bởi các thành phần khác
3 Chứa các thành phần, các giao diện và các mối quan hệ 4 Thúc đẩy sử dụng lại các thành phần có liên quan 5 thêm để thực hiện vật lý
triển khai sơ đồ
6 Một đại diện sơ đồ của một tài nguyên máy tính 7 Tương tự như sơ đồ thành phần nhưng có liên quan hơn để hiển thị cấu hình vật lý của một hệ thống có thể là phần mềm phần cứng hoặc mạng. 8 Tương tự như một sơ đồ khối với nhiều chi tiết
d) Hạn chế:
1 UML mô hình dựa vào sản xuất sơ đồ. Các thông tin được truyền đạt bởi như vậy
một mô hình có một xu hướng là không đầy đủ, không chính xác và thậm chí không phù hợp.
2 Sơ đồ không thể thể hiện các báo cáo rằng nên là một phần của một đặc điểm kỹ thuật.
3. Giải thích mô hình có thể được rõ ràng.

“——————————————————————————————————————————————————

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Mae’r achos defnydd yn lluniad sy’n helpu dadansoddwyr yn gweithio gyda defnyddwyr i bennu defnydd system. Casgliad o achosion defnyddio yn darlunio system o ran yr hyn defnyddwyr yn bwriadu ei wneud ag ef. Meddyliwch am achos defnydd fel casgliad o senarios am ddefnydd system. Y syniad yw i gael defnyddwyr system cymryd rhan yn y camau cynnar o ddadansoddi system a dylunio. Mae hyn yn cynyddu’r tebygolrwydd bod y system yn y pen draw yn dod yn hwb i’r bobl y mae’n ‘n dybiedig at Helpa € “”yn lle cofeb i gysyniadau cyfrifiadureg blaengar clyfar bod defnyddwyr busnes yn dod o hyd annealladwy ac yn amhosibl i weithio gyda nhw.
Gwneud cais Defnyddio Achosion
Defnyddiwch Achosion yn y broses dadansoddi Grwpio Defnyddiwch Achosion Deall y parth a defnyddwyr Drilio Down
b) Gwrthrychau Active enw -Objects sy’n berchen ar lif o reolaeth yn weithredol. Gall gwrthrych gweithredol activate gwrthrych goddefol drwy gydol llawdriniaeth drwy anfon neges iddo. Unwaith y bydd y neges wedi ei brosesu, mae’r llif rheoli yn cael ei roi yn ôl i’r gwrthrych gweithredol. Mewn amgylchedd amldasgio, gall llawer o wrthrychau fod yn weithredol ar yr un pryd. Mae gwrthrych gweithredol yn cael ei gynrychioli gan petryal gyda ffrâm mwy trwchus na’r un a ddefnyddir ar gyfer gwrthrych goddefol. Mewn rhai rhyngweithiadau, gwrthrych penodol rheoli llif o negeseuon. Gall hyn gwrthrych gweithredol anfon negeseuon at goddefol
gwrthrychau ac yn rhyngweithio â gwrthrychau gweithredol eraill.
Gwrthrychau goddefol â € “”Nid oes rhaid i edau o reolaeth. Mae’n cael ei gynrychioli gan ddefnyddio amlinelliad arferol ar gyfer gwrthrych.
c) Cydran Diagram â € “”Un elfen sydd â rhyngwyneb a ddefnyddir gan elfen arall
3 Yn cynnwys cydrannau, rhyngwynebau a pherthnasoedd 4 Hyrwyddo ailddefnyddio cydrannau 5 Mwy gysylltiedig â gweithredu corfforol
diagramau Defnyddio
6 cynrychioliad diagramatig o adnodd cyfrifiadurol 7 Yn debyg i diagram cydran ond yn fwy cysylltiedig â ddangos cyfluniad corfforol system o bosibl meddalwedd caledwedd neu rwydwaith. 8 Yn debyg i diagram bloc gyda mwy o fanylion
d) Cyfyngiadau
1 modelu UML yn seiliedig ar gynhyrchu diagramau. Mae’r wybodaeth a gyflëir gan y cyfryw
model yn tueddu i fod yn anghyflawn, yn amhenodol ac hyd yn oed yn anghyson.
Ni all 2 diagramau mynegi datganiadau a ddylai fod yn rhan o fanyleb.
Gall 3 Dehongli model fod yn ddiamwys.

“——————————————————————————————————————————————————

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Ukusetyenziswa tyala eyakhiwa enceda abahlalutyi kusebenza zabasebenzisa la mancedo ukujonga yosebenziso. Ingqokelela amatyala ukusetyenziswa ubonisa inkqubo ngokwemiqathango ngoko abasebenzisi ujonge ukwenza ntoni kuyo. Cinga ityala ukusetyenziswa njengoko ingqokelela meko malunga nokusetyenziswa kwenkqubo. Ingcamango kukuba ukufumana abasebenzisi benkqubo inxaxheba nisaqala uhlalutyo inkqubo kunye noyilo. Oku kwandisa amathuba ukuba inkqubo ekugqibeleni iba ziyintsikelelo zabantu ebimele ukuba helpâ € “”endaweni ilitye concepts abakrelekrele computing nangokukrola-ngohlangothi ukuba abasebenzisi ishishini ukufumana elizothe akunakwenzeka ukusebenza.
Ukusebenzisa Sebenzisa aMatyala
Sebenzisa Amatyala kwinkqubo uhlalutyo ngamaqela Sebenzisa Amatyala Ukuqonda ithambeka nabasebenzisi yokugrumba Ezantsi
b) Izinto Active -Objects ukuba abangabanini eyayinethombo kolawulo kuthiwa esebenzayo. Into esebenzayo ukuze isebenze into isixando ngexesha tyando ngokuthumela umyalezo kuyo. Xa umyalezo sele sigqityiwe, flow ulawulo kunikwa emva into esebenzayo. Kwindawo ezininzi, izinto ezininzi kusenokuba esebenzayo ngaxeshanye. Into esebenzayo imelwe luxande ngefreyim nesibili yasetyenziselwa into kwisixando sokwenziwa. Kwezinye Uthethathethwano into ethile ulawula ukuhamba lemiyalezo. Le into esebenzayo onako ukuthumela imiyalezo isixando
izinto nokusebenzisana nezinye izinto esebenzayo.
Izinto isixando â € “”Ngaba zinemisonto ulawulo. Imelwe usebenzisa ulwandlalo eqhelekileyo into.
c) Component Umzobo â € “”Nayiphina ukuba unalo njengesixokelelwano esetyenziswa kwelinye icandelwana
3 Liqulathe amacandelo, uthungelwano kunye nobudlelwane 4 Ukukhuthaza ukusetyenziswa kwakhona izakhi 5 ezinxulumene Ngaphezulu ukuphunyezwa emzimbeni
olwayo Imizobo
6 A ukumelwa ngumzobo lwezixhobo computer 7 Ngokufanayo icandelo umzobo kodwa ezinxulumene ngakumbi ebonisa uqwalaselo ezibonakalayo inkqubo mhlawumbi software hardware okanye umsebenzi womnatha. 8 Ngokufanayo umzobo ibhloko kunye neenkcukacha ezingaphezulu
d) Imida
1 UML zomzekelo isekelwe ukuvelisa nemizobo. Inkcazelo eyadluliselwa ezinjalo
umfuziselo unotye- engazaliswanga ngokupheleleyo, engacacanga kwaye azingqinelani.
2 Imizobo Andikwazi ukuyichaza iinkcazelo kuba yinxalenye zemigaqo.
3 Ukutolika imodeli kunokuba zicacileyo.

“——————————————————————————————————————————————————

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) אַ) די נוצן פאַל איז אַ בויען אַז העלפּס אַנאַליס אַרבעט מיט ניצערס צו באַשטימען סיסטעם באַניץ. א זאַמלונג פון נוצן קאַסעס דיפּיקס אַ סיסטעם אין טערמינען פון וואָס ניצערס אויסן צו טאָן מיט אים. טראַכטן פון אַ נוצן פאַל ווי אַ זאַמלונג פון סינעריאָוז וועגן סיסטעם נוצן. דער געדאַנק איז צו באַקומען סיסטעם ניצערס ינוואַלווד אין די פרי סטאַגעס פון סיסטעם אַנאַליסיס און פּלאַן. דעם ינקריסיז די ליקעליהאָאָד אַז די סיסטעם לעסאָף ווערט אַ בון צו די מענטשן עס ס געמיינט צו העלפּâ € “”אָנשטאָט פון אַ דענקמאָל צו קלוג קאַטינג-ברעג קאַמפּיוטינג קאַנסעפּס אַז געשעפט ניצערס געפינען ינגקאַמפּראַכענסיבאַל און אוממעגלעך צו אַרבעטן מיט.
אַפּפּליינג נוצן קאַסעס
נוצן קאַסעס אין די אַנאַליסיס פּראָצעס גראָופּינג נוצן קאַסעס שכל די פעלד און ניצערס דרילינג אַראָפּ
ב) אַקטיוו אַבדזשעקס -אָבדזשעקץ אַז אייגן אַ שטראָם פון קאָנטראָל זענען גערופֿן אַקטיוו. אַן אַקטיוו כייפעץ מייַ אַקטאַווייט אַ פּאַסיוו כייפעץ פֿאַר דער געדויער פון אַן אָפּעראַציע דורך שיקן אַ אָנזאָג צו עס. אַמאָל די אָנזאָג האט שוין פּראַסעסט, די קאָנטראָל לויפן איז געגעבן צוריק צו דער אַקטיוו כייפעץ. אין אַ מאַלטיטאַסקינג סוויווע, פילע אַבדזשעקס מייַ זייַן אַקטיוו סיימאַלטייניאַסלי. אַן אַקטיוו כייפעץ איז רעפּריזענטיד דורך אַ גראָדעק מיט אַ טיקער ראַם ווי דער איינער געוויינט פֿאַר אַ פּאַסיוו כייפעץ. אין עטלעכע ינעראַקשאַנז, אַ ספּעציפיש כייפעץ קאָנטראָלס די לויפן פון אַרטיקלען. דאס אַקטיוו כייפעץ קענען שיקן אַרטיקלען צו פּאַסיוו
אַבדזשעקס און ינטעראַקט מיט אנדערע אַקטיוו אַבדזשעקס.
פּאַסיוו אַבדזשעקץ אַ € “”טוט נישט האָבן אַ פאָדעם פון קאָנטראָל. עס איז רעפּריזענטיד ניצן אַ נאָרמאַל אַוטליין פֿאַר אַ כייפעץ.
C) קאָמפּאָנענט דיאַגראַמע אַ € “”א קאָמפּאָנענט וואָס האט אַ צובינד געניצט דורך אן אנדער קאָמפּאָנענט
3 כּולל קאַמפּאָונאַנץ, Interfaces און באציונגען 4 העכערן שייַעך נוצן פון קאַמפּאָונאַנץ 5 מער שייך צו גשמיות ימפּלאַמענטיישאַן
דיפּלוימאַנט דיאַגראַמס
6 א דיאַגראַממאַטיק פאַרטרעטונג פון אַ קאָמפּיוטער מיטל 7 ענלעך צו קאָמפּאָנענט דיאַגראַמע אָבער מער שייך צו ווייַזונג די גשמיות קאָנפיגוראַטיאָן פון אַ סיסטעם עפשער ייַזנוואַרג ווייכווארג אָדער נעץ. 8 ענלעך צו אַ בלאָק דיאַגראַמע מיט מער דעטאַילס
ד) לימיטאַטיאָנס
1 ומל מאָדעלינג איז באזירט אויף פּראַדוסינג דייאַגראַמז. די אינפֿאָרמאַציע קאַנווייד דורך אַזאַ
אַ מאָדעל האט אַ טענדענץ צו זיין דערענדיקט, ימפּרעסיסע און אַפֿילו סתירה.
2 דיאַגראַמס קענען ניט אויסדריקן די סטייטמאַנץ אַז זאָל זיין טייל פון אַ באַשרייַבונג.
3 ינטערפּרעטאַטיאָן פון מאָדעל קענען זייַן אַנאַמביגיאַוואַס.

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Awọn lilo nla ni a múu ti iranlọwọ atunnkanka ṣiṣẹ pẹlu awọn olumulo lati mọ eto lilo. A gbigba ti awọn lilo igba nroyin a eto ni awọn ofin ti ohun ti awọn olumulo lati se pẹlu ti o. Ro ti a lilo nla bi a gbigba ti awọn iṣẹlẹ nipa eto lilo. Awọn agutan ni lati gba eto users lowo ni ibẹrẹ ipo ti eto onínọmbà ati oniru. Eleyi mu ki awọn ti o ṣeeṣe ti awọn eto be di a boon fun awọn enia ti o ti n ikure lati helpâ € “”dipo ti a arabara si onilàkaye Ige-eti iširo agbekale ti owo awọn olumulo ri incomprehensible ati ki o soro lati ṣiṣẹ pẹlu awọn.
To Lo Igba
Lo Igba ninu awọn onínọmbà ilana kikojọ Lo Igba Lílóye domain ati awọn olumulo liluho Down
b) Iroyin Ibile -Objects ti ara kan sisan ti Iṣakoso wa ni a npe lọwọ. Ohun ti nṣiṣe lọwọ ohun le mu a palolo ohun fun awọn ti iye ti ẹya isẹ nipa fifi ifiranṣẹ kan ranṣẹ si o. Ni kete ti awọn ifiranṣẹ ti a ti ni ilọsiwaju, awọn iṣakoso sisan ti wa ni fi fun pada si awọn ti nṣiṣe lọwọ ohun na. Ni a multitasking ayika, ọpọlọpọ awọn ohun ni o le wa lọwọ nigbakannaa. Ohun ti nṣiṣe lọwọ ohun ti wa ni ipoduduro nipasẹ a onigun pẹlu kan nipon fireemu ju ọkan ti a lo fun a palolo ohun. Ni diẹ ninu awọn ibasepo, a pato ohun išakoso awọn sisan ti awọn ifiranṣẹ. Yi ti nṣiṣe lọwọ ohun le ranṣẹ awọn ifiranṣẹ to palolo
nkan ki o si se nlo pẹlu awọn miiran ti nṣiṣe lọwọ nkan.
Palolo Ibile â € “”Ṣé ko ni a tẹle ti Iṣakoso. O ti wa ni ipoduduro nipa lilo a deede ìla fun ohun.
c) paati atọka â € “”A paati ti o ni ohun ni wiwo lo nipa miran paati
3 Ni irinše, awọn atọkun ati ibasepo 4 Igbelaruge re lilo ti irinše 5 Die jẹmọ si ara imuse
imuṣiṣẹ awọn aworan atọka
6 A diagrammatic oniduro ti a kọmputa awọn oluşewadi 7 Similar to paati atọka sugbon siwaju sii jẹmọ si fifi awọn ti ara iṣeto ni ti a eto ṣee hardware software tabi nẹtiwọki. 8 Iru si a Àkọsílẹ atọka pẹlu alaye siwaju sii
d) Idiwọn
1 UML modeli wa ni da lori producing awọn aworan atọka. Awọn alaye ti mu nipa iru
a awoṣe ni o ni kan ifarahan lati wa ni pe, imprecise ati paapa aisedede.
2 awọn aworan atọka ko le han ni gbólóhùn ti o yẹ ki o wa ara ti a sipesifikesonu.
3 Itumọ ti awoṣe le jẹ unambiguous.

“——————————————————————————————————————————————————

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

6) a) Icala Ukusetshenziswa kuyinto enza esisiza abahlaziyi ukusebenza nabasebenzisi ukucacisa ukusetshenziswa system. Iqoqo Ukusebenzisa ubonisa isimiso mayelana nalokho abasebenzisi ukukwenza nalo. Cabanga icala ukusetshenziswa iqoqo ngezimo mayelana nokusetshenziswa uhlelo. Umqondo uwukuthi ukuze uthole abasebenzisi uhlelo ezihilelekile kusaqalwa analysis system kanye nomklamo. Lokhu kwandisa amathuba okuba uhlelo ekugcineni kuba iyisibusiso kubantu kufanele helpâ € “”esikhundleni isikhumbuzo elihlakaniphile cutting edge Computing imiqondo abasebenzisi zebhizinisi uthole engacabangeki engenakwenzeka ukusebenza.
Ukusisebenzisa kithi Sebenzisa osonhlamvukazi
Sebenzisa Amacala kule nqubo analysis Ukubuthelela Sebenzisa osonhlamvukazi Ukuqonda domain kanye nabasebenzisi Drilling Down
b) Izinto Active -Objects ukuthi ungumnikazi flow of control zibizwa ngokuthi esebenzayo. An utho olusebenzayo kungase kushukumise a intfo yekwentiwa isikhathi eyohlinzwa ngokuthumela umyalezo kuso. Once umyalezo selucubunguliwe, ukugeleza control unikezwa emuva into esebenzayo. In a imvelo eziningi, izinto eziningi kungase kube abakhuthele kanyekanye. An utho olusebenzayo imelelwa isikwele nge luhlaka mkhulu kunalowo elisetshenziselwa intfo yekwentiwa. Kwezinye ekuxhumaneni, a intfo letsite elawula ukugeleza kwemiyalezo. Lokhu utho olusebenzayo ungathumela imiyalezo ku yekwentiwa
uhlele tintfo bese uxhumana nezinye izinto asebenzayo.
Izinto Passive â € “”Akanayo intambo of control. It is amelwe usebenzisa uhlaka evamile intfo.
c) Uphiko Umdwebo â € “”Ingxenye ukuthi ine interface esetshenziswa kwenye ingxenyana
3 Iqukethe izingxenye, interface ubudlelwano 4 Ukukhuthaza izindlela re ukusetshenziswa izingxenye 5 ahlobene ukuqaliswa ngokomzimba
ukuthunyelwa Imidwebo
6 A ukumelwa diagrammatic ezizindeni computer 7 Efana diagram isakhi kodwa ezihambelana ezibonisa ukucushwa obungokomzimba ngenxa yokuhlushwa njalo uhlelo okungenzeka software hardware noma inethiwekhi. 8 Efana umdwebo esibayeni imininingwane eyengeziwe
d) Ukulinganiselwa
1 UML Sokuzenzela kusekelwe ekukhiqizeni imidvwebo. Ulwazi olwadluliselwa okunjalo
umfuziselo enokuthambekela lingaphelele, eyahumusha ngisho nesimiso sobuntu sokuhlalisana ngokuthula.
2 Imidwebo abakwazi ukuveza izitatimende ukuthi kufanele kube yingxenye isimiso.
3 Ukuhunyushwa imodeli kungaba ocacile.