A POSTCARD FROM MALTA


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://thefrancescaedit.com/2017/01/08/christ­mas-hol­i­day-malta/

POSTCARD FROM MALTA
Every year, as a fam­ily, it is tra­di­tion that we take a break from our hec­tic lives at work, school and home to go some­where spe­cial and spend qual­ity time with each oth­er, some­thing that is becom­ing harder and harder to do. This Christ­mas break we ven­tured off to the beau­ti­ful medi­ter­ranean island of Malta, for a week of relax­ing, rechar­ging and explor­ing.

This small but beau­ti­ful place is not a well-fre­quen­ted tour­ist des­tin­a­tion of many, how­ever we have vis­ited before, way back in 2007, so were eager to return to find out what had changed and if it was still as good as we remembered. We were not dis­ap­poin­ted. With the win­ter sun beat­ing down on us every­day, reach­ing 22 degrees on some days (amaz­ing for Decem­ber), it was the per­fect weather for us to retrace the steps we made 10 years ago, explor­ing the his­tory of the island and all its attrac­tions.

The cap­it­al city of Malta, Valetta, is abso­lutely stun­ning with its amaz­ing his­tor­ic archi­tec­ture dat­ing back to the Cru­sades of the 16th Cen­tury and the then res­id­ents, the Knights of St John. It was fas­cin­at­ing to find out about the archi­tec­ture and cul­ture, espe­cially after study­ing the Cru­sades in detail at A-Level. The beau­ti­ful prom­en­ades allowed for great walks along the coast, with amaz­ing views out across the sea and across the Grand Har­bour, an impress­ive fea­ture con­tain­ing hun­dreds of boats and ships.

Tra­di­tion­al Maltese cuisine comes in the form of tiny pas­ties, some­thing not unfa­mil­i­ar to me con­sid­er­ing I am from the North of England, but also iron­ic­ally work part-time in a bakery. These del­ic­acies, known as pas­tizzis, can be found on almost every street corner in the city and are so cheap it is actu­ally unbe­liev­able. At only 30 cents each they are an abso­lute bar­gain and taste incred­ible, so much so we ate them almost every­day! (Not recom­men­ded if you are eat­ing health­ily)

full­s­iz­er­ender img_6201 img_6258 img_6406
img_6385 img_6358 img_6209 img_6249
It was lovely to spend Christ­mas in such a won­der­ful place, albeit slightly strange because of the warm cli­mate, some­thing we aren’t used to in England, but amaz­ing non­ethe­less. Unfor­tu­nately I am back home now and get­ting ready to head back to uni, how­ever we already have another fam­ily hol­i­day booked which I am massively look­ing for­ward to. Roll on Sum­mer!

Frances­ca x


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://thefrancescaedit.com/2017/01/08/christ­mas-hol­i­day-malta/

Kar­to­lina minn Malta
Kull sena, bħala famil­ja, huwa tradizz­joni li nieħ­du pawża mill-ħaj­ja hec­tic tagħna fuq ix-xogħol, l-iskolal-dar biex tmur x’imkien speċ­jali u jqat­tgħu ħin ta kwal­ità ma’ xulxin, xi ħaġa li qed issir aktar dif­fiċli u aktar dif­fiċli li tagħmel. Din il-waq­fa tal-Milied aħna Sch­ritt bar­ra lejn il-gżira Medi­ter­ran­ja sabiħa ta Malta, għal ġimgħa ta’ illaxkar, rikariku u l-esplorazz­joni.

Dan il-post żgħir iżda sbieħ mhix des­tinazz­joni tur­istika tajjeb iffrek­wentati minn ħafna, iżda aħna għand­na żaru qabel, mod lura fl-2007, hekk kienu ħer­qana li jir­rit­or­naw biex issir taf liema kienu nbid­lu u jekk kien għadu tajjeb daqs aħna mfakkar. Aħna ma kinux diżap­punt­at. Bl-xemx fix-xit­wa swat isfel fuqna kuljum, u laħaq 22 gradi fuq xi jiem (aqwa għal Diċem­bru), kien il-temp per­fett għal­ina biex rintraċċati l-passi li għamil­na 10 sena ilu, l-esplorazz­joni l-istor­ja tal-gżira u attrazz­jon­iji­et koll­ha tagħha.

Il-belt kapit­ali ta Malta, Val­letta, huwa assol­uta­ment stor­da­ment ma arkitettura storika tagħha aqwa li jmor­ru lura għall-Kruċjati tas-Seklu 16l-mbagħad res­id­enti, il-Kaval­lieri ta’ San Ġwann. Kien affaxxin­anti biex issir taf dwar l-arkitettural-kul­tura, speċ­jalment wara l-istud­ju l-Kruċjati fid-dettall fil-liv­ell A-Level. Il prom­en­ades sbieħ per­messi għal mixji­et kbira tul il-kosta, bl-opin­jon­iji­et aqwa bar­ra mad­war il-baħar u mad­war il-Port il-Kbir, kar­at­ter­istika impress­jon­anti fih miji­et ta dgħa­jjes u bas­ti­menti.

kċina tradizz­jon­ali Malti­ja jidħol fil-forma ta pas­ties ċke­jkna, xi ħaġa mhux famil­jari lili tikkun­sidra I am mit-Tra­mun­tana tal-Ingil­ter­ra, iżda wkoll Ironika­ment jaħd­mu part-time fi forn. Dawn il del­ic­acies, magħru­fa bħala pas­tizzis, jist­għu jin­stabu fuq kważi kull kan­tuni­era tat-triq fil-belt u huma tant cheap huwa attwal­ment unbe­liev­able. Fil biss 30 ċen­teżmu kull dawn huma bar­gain assol­uta u t-togħma inkred­ib­bli, tant aħna ate min­nhom kważi kuljum! (Mhux rakko­man­dat jekk inti tiekol b’saħħitha)

full­s­iz­er­ender img_6201 img_6258 img_6406
img_6385 img_6358 img_6209 img_6249
Kien sabiħ li jon­fqu Milied f’tali post mill-isbaħ, għalkemm kem­mxejn stram­ba minħab­ba l-klima sħuna, xi ħaġa li aħna ma jin­tużawx fl-Ingil­ter­ra, iżda aqwa xorta. Sfor­tu­nata­ment I am lura d-dar issa u jkollna lest biex ras lura lill uni, madankollu diġà għand­na festa ieħor tal-famil­ja ammon­it li jiena bil-kbir bil-ħer­qa li. Roll fuq Sajf!

Frances­ca x


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://thefrancescaedit.com/2017/01/08/christ­mas-hol­i­day-malta/

N poskaart VAN MALTA
Elke jaar, as n fam­ilie, is dit tradisie dat ons n onder­brek­ing van ons gejaag­de lewens by die werk, skool en huis toe te neem iew­ers spesiale te gaan en kwal­iteit tyd saam met mekaar, iets wat steeds harder en moei­liker om te doen. Dit breek Kersfees ons gewaag af na die pragti­ge Medi­ter­reense eil­and Malta, vir n week van ont­span, her­laai en verken.

Hierdie klein, maar mooi plek is nie n goed wat gereeld toer­istebestem­ming van baie, maar ons het voor besoek, pad ter­ug in 2007, so was gretig om ter­ug te keer om uit te vind wat ver­ander het en of dit nog so goed soos ons onthou word. Ons is nie tele­ur­gestel nie. Met die win­ter son klop op ons alledaag­se, die bereik­ing van 22 grade op n paar dae (ongeloof­like vir Desem­ber), was dit die per­fek­te weer vir ons om die stap­pe wat ons 10 jaar gelede gemaak ingegaan, die verken­ning van die geskieden­is van die eil­and en al sy toer­is­me-aan­treklikhede.

Die hoof­stad van Malta, Valetta, is abso­luut stun­ning met sy ongeloof­like his­tor­iese argit­ek­tuur dat­eer ter­ug na die Kruisto­gte van die 16de eeu en die destydse inwon­ers, die Rid­ders van St John. Dit was fassin­er­end om uit te vind oor die argit­ek­tuur en kul­tuur, ver­al ná die bestuder­ing van die Kruisto­gte in detail op A-vlak. Die pragti­ge prom­en­ades toe­ge­l­aat vir groot stap langs die kus, met pragti­ge uit­sig uit oor die see en oor die Grand Har­bour, n indruk­wekkende funk­sie met hon­der­de bote en skepe.

Tradisionele Maltese kom­buis kom in die vorm van klein pas­teien, iets wat nie ver­troud is met my oor­we­ging ek uit die noorde van Engeland, maar ook iron­ies werk deeltyds in n bak­kery. Hierdie lek­kernye, bek­end as pas­tizzis, kan gevind word op byna elke straathoek in die stad en is so goedkoop dit is eint­lik ongeloof­lik. Op slegs 30 sent elk hulle is n abso­lute win­skoop en smaak ongeloof­lik, sov­eel so ons geëet het hulle byna elke dag! (Nie aan­beveel as jy gesond eet)

full­s­iz­er­ender img_6201 img_6258 img_6406
img_6385 img_6358 img_6209 img_6249
Dit was lek­ker om Kersfees te spand­eer op so n won­der­like plek, al is dit effens vree­md as gevolg van die warm klimaat, iets wat ons is nie gewoond aan in Engeland, maar ongeloof­like nietemin. Ongelukkig is ek ter­ug by die huis af en maak gereed om ter­ug te uni kop, maar ons het reeds n ander fam­ilie vakan­sie bespreek wat ek op groot skaal uit­si­en na. Rol op somer!