About Crystal Reports

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
About Crys­tal Reports
Crys­tal Reports is designed to work with your data­base to help you ana­lyze and inter­pret import­ant inform­a­tion. Crys­tal Reports makes it easy to cre­ate sim­ple reports, and, it also has the com­pre­hens­ive tools you need to pro­duce com­plex or spe­cial­ized reports.
Cre­ate any report you can ima­gine
Crys­tal Reports is designed to pro­duce the report you want from vir­tu­ally any data source. Built-in report experts guide you step by step through build­ing reports and com­plet­ing com­mon report­ing tasks. For­mu­las, cross-tabs, sub­re­ports, and con­di­tion­al format­ting help make sense of data and uncov­er import­ant rela­tion­ships that might oth­er­wise be hid­den. Geo­graph­ic maps and graphs com­mu­nic­ate inform­a­tion visu­ally when words and num­bers are simply not enough.
Extend report­ing to the Web
The flex­ib­il­ity of Crys­tal Reports doesn’t end with cre­at­ing reports — your reports can be pub­lished in a vari­ety of formats includ­ing Microsoft Word and Excel, E-mail and even over the Web. Advanced Web report­ing lets oth­er mem­bers of your work­group view and update shared reports inside their web browser.
Incor­por­ate reports into applic­a­tions
Applic­a­tion and web developers can save time and meet their users needs by integ­rat­ing the report pro­cessing power of Crys­tal Reports into their data­base applic­a­tions. Sup­port for most pop­ular devel­op­ment lan­guages makes it easy to add report­ing to any applic­a­tion.
Wheth­er it’s the web mas­ter in IT, the pro­mo­tion man­ager in mar­ket­ing, the data­base admin­is­trat­or in fin­ance or the CEO, Crys­tal Reports is a power­ful tool designed to help every­one ana­lyze and inter­pret the inform­a­tion that’s import­ant to them.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Dwar Rap­porti Crys­tal
Rap­porti Crys­tal huwa maħsub biex jaħ­dem ma data­base tiegħek biex jgħinek jan­alizza u jin­ter­preta l-inform­azz­joni import­anti. Rap­porti Crys­tal jagħmil­ha faċli biex joħolqu rap­porti sem­pliċi, u, għand­ha wkoll l-għod­da kom­pren­s­iva li għandek bżonn biex tip­produċi rap­porti kump­lessi jew speċ­jalizza­ti.
Oħloq kwalunk­we rap­port li tista tim­maġina
Rap­porti Crys­tal hija mfassla biex tip­produċi r-rap­port li trid minn kważi kull sors ta data. Built-in esper­ti rap­port nigg­wid­awk pass pass per­mezz ta rap­porti ta’ bini u tlesti­ja kompiti komuni ta rap­pur­tar. For­mu­li, cross-udi­eni, sub­re­ports, u kun­dizz­jon­ali ifformat­tjar għa­jnuna jagħm­lu sens ta dejta u tikxef relazz­jon­iji­et import­anti li inkel­la jist­għu jkunu moħbi­ja. mapep ġeo­grafiċi u graffs tikkomunika inform­azz­joni viżwal­ment meta kliem u num­ri huma sem­pliċe­ment mhux biżże­jjed.
Jifrex ir-rap­pur­taġġ għal Web
Il-fless­ib­biltà tar-Rap­porti Crys­tal ma jiqafx ma ħolqi­en ta rap­porti — rap­porti tiegħek jist­għu jiġu ppubb­likati fil-var­jetà ta’ form­ati inklużi Microsoft Word u Excel, E-mail u anke fuq il-Web. Avvan­zata rap­pur­tar Web tikri mem­bri oħra tal-fehma work tiegħek u jaġġor­naw maqsuma rap­porti ġewwa web browser tagħhom.
Inkor­pora Rap­porti f’applikazzjonijiet
App­likazz­joni u web iżvi­lup­paturi jist­għu jif­frankaw il-ħin u jissod­is­faw il-ħtiġiji­et tal-utenti tagħhom bil­li jin­teg­raw is-set­għa rap­port ipproċes­sar tad Rap­porti Crys­tal f’applikazzjonijiet data­base tagħhom. Appoġġ għal-ling­wi għall-iżvi­lupp aktar popolari jagħmil­ha faċli biex iżżid ir-rap­pur­tar għal kull app­likazz­joni.
Jekk huwa l-kaptan tal-web fl-IT, l-ammin­is­trat­ur ta pro­mozz­joni fil-mar­ket­ing, l-ammin­is­trat­ur data­base fin­an­zi jew il-CEO, Rap­porti Crys­tal hija għod­da qawwija mfassla biex jgħin lil kulħadd jan­alizzaw u jin­ter­pretaw l-inform­azz­joni li l-import­anti għa­li­hom.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Oor Crys­tal Reports
Crys­tal Reports is ont­werp om te werk met jou data­bas­is te help om te anal­iseer en belan­grike inligt­ing te inter­pret­eer. Crys­tal Reports maak dit mak­lik om een­voud­ig verslae te skep, en dit het ook die omvat­tende gereed­skap wat jy nodig het om kom­plekse of gespesi­al­iseer­de verslae prod­useer.
Skep n verslag wat jy kan dink
Crys­tal Reports is ont­werp om die verslag wat jy wil uit feitlik enige data bron prod­useer. Inge­boude verslag kun­di­ges lei jou stap vir stap deur die bou van verslae en die voltooi­ing van gemeenskap­like verslag­doen­ing take. For­mules, kruis-oortjies, sub­re­ports, en voor­waar­delike forma­ter­ing help sin maak van data en ont­bloot belan­grike ver­houd­ings wat anders kan weggesteek word. Geo­grafiese kaarte en grafieke te kom­muni­k­eer inligt­ing visueel wan­neer woorde en get­alle is een­voud­ig nie gen­oeg nie.
Brei verslag­doen­ing aan die Web
Die buig­saam­heid van Crys­tal Reports eindig nie met die skep van verslae — jou verslae gepub­liseer kan word in n ver­skeiden­heid van form­ate, insluitend Microsoft Word en Excel, E-pos en selfs oor die Web. Advanced Web verslag­doen­ing kan ander lede van jou werkgroep oog en werk gedeel verslae in hul webb­laaier.
Inkor­po­reer verslae in aan­soeke
Aan­soek en web-ontwikke­laars kan tyd bespaar en vol­doen aan hul gebruikers se behoeft­es deur die integ­rasie van die verslag ver­werking krag van Crys­tal Reports in hul data­bas­is aan­soeke. Onder­steun­ing vir die meeste gewilde ontwikkel­ing tale maak dit mak­lik om verslaggew­ing te voeg tot n aan­soek.
Of dit nou die web meester in IT, die bevor­der­ing bestuurder in bemark­ing, die data­bas­is admin­is­trat­eur in fin­an­sies of die uit­vo­er­ende hoof, Crys­tal Reports is n kragti­ge instru­ment is ont­werp om te help almal ontleed en die inligt­ing wat belan­grik is vir hulle te inter­pret­eer.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Rreth Crys­tal Reports
Crys­tal Reports është pro­jek­tu­ar për të punuar me bazën e të dhënave tuaj për t’ju ndih­muar të anal­izuar dhe inter­pretu­ar inform­a­cione të rëndës­ish­me. Crys­tal Reports bën të lehtë për të krijuar raporte të thjeshta, dhe, ajo gjithashtu ka mjetet e plotë që ju duhet për të prodhuar raporte kom­plekse ose të spe­cial­izuara.
Kri­jo ndon­jë raport që ju mund të imagjino­het
Crys­tal Reports është pro­jek­tu­ar për të prodhuar raportin që dëshironi nga pothuajse çdo bur­im të dhënave. Built-in eksper­tët raport t’ju udhëheqë hap pas hapi përmes raporteve të ndër­tim­it dhe për­fun­di­m­in e detyrave të përbashkëta të rapor­tim­it. For­mu­la, ndër-tabs, sub­re­ports, dhe kushtëzuar form­atim­it ndih­muar kup­tim të të dhënave dhe të zbu­lo­jë mar­rëd­hënie të rëndës­ish­me që ndry­she mund të fshehura. harta gjeografike dhe grafikët të komuniko­jnë inform­a­cion në mënyrë vizuale, kur fjalët dhe num­rat nuk janë thjesht të mjaftuesh­me.
Zgjasë rapor­tim­in në Web
Fleks­ib­iliteti i Crys­tal Reports nuk për­fun­don me krijim­in e raporteve — rapor­tet tuaja mund të jetë botu­ar në një shumël­lojsh­mëri form­atesh, duke përf­shirë Microsoft Word dhe Excel, E-mail dhe mad­je edhe mbi Web. Rapor­timi i avan­cuar Web lejon anëtarët e tjerë të mendi­m­it tuaj work­group dhe përditësim të përbashkët rapor­tet brenda shf­le­tu­es­it të tyre të inter­netit.
Inkor­por­imi rapor­tet në apliki­met
Aplikimi dhe web developers mund të kur­seni kohë dhe për të përm­bushur nevo­jat e për­dor­ues­ve të tyre duke inte­g­ru­ar të për­pun­im­it të pushtetit raportin e Crys­tal Reports në kërkesat e tyre bazës së të dhënave. Mbështetje për gjuhët më të njohura të zhvil­lim­it e bën të lehtë për të shtu­ar rapor­tim­in për çdo aplikim.
Nëse kjo është web mas­ter në IT, men­ax­her pro­movimi në fushën e mar­ketin­gut, admin­is­trat­ori bazës së të dhënave në sek­t­or­in e fin­ancës apo CEO, Crys­tal Reports është një mjet i fuqishëm i pro­jek­tu­ar për të ndih­muar të gjithë të analizo­jnë dhe inter­preto­jnë inform­a­cion­in që është e rëndës­ish­me për ta.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —