About

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Why Kaizenlog.com?
Kaizen is a Japan­ese word for con­tinu­ous improve­ment.
Log stands for Web log.

What is the aim of Kaizenlog.com?
Kaizen­log aims to share inform­a­tion that may be use­ful to any­one in the Maltese Islands (Malta, Gozo, Comino), for­eign­ers liv­ing in the Maltese Islands and people from around the world.
Where is Kaizenlog.com based?
Kaizen­log is based in the Maltese Islands.

Can I Pro­mote My Product/Service? If yes How much does it cost?
If we encoun­ter any product/brand/service men­tion in pub­lic inform­a­tion, we write a blog post about it. How­ever, due to time con­straints, we can not cov­er all. If you would like to pro­mote your organ­isa­tion, just drop us an e-mail [email protected]. We accept all kinds of press releases, adverts and even art­icles and unique art­icles all at no cost. If you are involved in mar­ket­ing or just want another place to pro­mote your busi­ness, just drop us an e-mail.

How do you mon­et­ize this site?
This site was cre­ated as a test-bed” as a way to exper­i­ment and learn about Search Engine Optim­isa­tion, Inter­net Mar­ket­ing and Blog­ging. We exper­i­ment in vari­ous ways. Our aim is not to gen­er­ate any revenue/profit except to pay host­ing fees. We mon­et­ise the site by 1) Using Adsense 2) Using Affil­i­ate links.

Why should I provide inform­a­tion on your site when it is avail­able else­where?
While it is true that the inform­a­tion is provided else­where, we have two things that dif­fer­en­ti­ate us 1) We use trans­la­tion so in the­ory a brand is also auto­mat­ic­ally avail­able in Chinese/Arabic etc, and 2) we use tag­ging and the latest SEO meth­ods and Word­Press plu­gins.
What Tech­no­logy Do You Use To Host this site?
We use 1) Word­Press 2) Syn­thes­is host­ing 3) Time and research 4) Gen­es­is Theme.
Since You Are Based in Malta do you only pro­mote Maltese products?
No if you are for example Chinese, you can pro­mote your pro­duct, just con­tact us. Any pro­duct can be pro­moted at this site (as long as it is not illeg­al, and caus­ing harm to soci­ety).
What is your mis­sion state­ment?
We make the world a bet­ter place by cur­at­ing and shar­ing inform­a­tion.”
How Can I Con­tact you?
If you want us to pro­mote your product/service/company, we will post it without at cost.
E-mail us [email protected]

Is your con­tent avail­able in dif­fer­ent lan­guages?

Yes we use machine trans­la­tion to provide trans­la­tion of con­tent in oth­er lan­guages.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Għaliex Kaizenlog.com?
Kaizen hija kel­ma Ġap­pun­iż għal titjib kontin­wu.
Log stands għal log Web.

X’inhu l-għan ta Kaizenlog.com?
Kaizen­log tim­mira li jaqs­mu l-inform­azz­joni li tista tkun utli lil xi ħadd fil-Gże­jjer Malt­in (Malta, Għaw­dex, Kem­muna), bar­ran­in li jgħixu fil-Gże­jjer Malt­in u nies minn mad­war id-din­ja.
Fejn Kaizenlog.com bbażata?
Kaizen­log hija bbażata fil-Gże­jjer Malt­in.

Nista Tip­prom­wovi Pro­dott My / Ser­vizz? Jekk iva Kemm jiswa?
Jekk aħna jiltaqgħu xi pro­dott / marka / ser­vizz tis­sem­ma fl-inform­azz­joni pubb­lika, aħna tikteb blog post dwar dan. Madankollu, minħab­ba restrizz­jon­iji­et ta ħin, nist­għu ma jko­prux kollox. Jekk inti tix­tieq li jip­prom­wovu organizza­zz­joni tiegħek, biss qat­ra us e-mail [email protected]. Aħna naċċettaw tipi koll­ha ta stqar­riji­et għall-istam­pa, rik­lami u anke oġġet­ti u oġġet­ti uniċi koll­ha bl-ebda spiża. Jekk inti invol­ut fil-mar­ket­ing jew biss jix­tiequ post ieħor sabiex jiġi pro­moss negozju tiegħek, biss qat­ra us e-mail.

Kif inti mon­et­ize dan is-sit?
Dan is-sit inħo­loq bħala ““test tas-sod­da”” bħala mod biex jes­per­i­mentaw u jit­għall­mu dwar Search Engine Ottimizza­zz­joni, Inter­net Mar­ket­ing u Blog­ging. Aħna esper­i­mentazz­joni b’modi dif­fer­enti. L-għan tagħna mhuwiex li tiġġen­era l-ebda dħul / profit­ti ħlief biex tħal­las miżati host­ing. Aħna jim­mon­etizza-sit bil­li 1) Bl-użu Adsense 2) Uża links Affil­jat.

Għaliex għandi jip­provdi tagħrif dwar is-sit tiegħek meta tkun dispon­ib­bli x’imkien ieħor?
Fil­waqt li huwa veru li l-inform­azz­joni hija pprov­duta x’imkien ieħor, għand­na żewġ affar­iji­et li jid­dis­t­ing­wu lil­na 1) Aħna jużaw it-traduzz­joni hekk fit-teor­i­ja ta marka hija wkoll awto­matika­ment dispon­ib­bli fil-Ċin­iż / eċċ Għar­bi, u 2) nużaw immarkar u l-met­odi SEO aħħar u plu­gins Word­Press.
Liema Tekno­loġi­ja Do You Użu Biex Ospit­anti dan is-sit?
Aħna nużaw 1) Word­Press 2) Sin­teżi host­ing 3) Ħin u r-riċerka 4) Ġen­esi Tema.
Peress li inti Ibbażat f’Malta taħseb biss jip­prom­wovu pro­dot­ti Malt­in?
Nru jekk inti pereżem­pju Ċin­iż, inti tista tip­prom­wovi pro­dott tiegħek, ftit kun­t­att magħna. Kull pro­dott jist­għu jiġu pro­mossi fuq dan is-sit (sakemm ma jkunx illeg­ali, u jikkawżaw ħsara lis-soċjetà).
X’inhi l-istqar­ri­ja tal-mis­s­joni tiegħek?
““Aħna jagħm­lu d-din­ja post aħjar minn cur­at­ing u qsim ta inform­azz­joni.””
Kif nista nikkun­t­at­tja inti?
Jekk inti tix­tieq li ahna jip­prom­wovu l-pro­dott tiegħek / ser­vizz / kumpan­i­ja, aħna ser post mingħajr bi spiża.
E-mail us [email protected]

Huwa l-kon­ten­ut tiegħek dispon­ib­bli fil-ling­wi dif­fer­enti?

Iva nużaw traduzz­joni mekkanika li jbidd­lu l-kon­ten­ut fil-ling­wi l-oħra.

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Hoekom Kaizenlog.com?
Kaizen is n Japan­nese woord vir deur­lo­pende ver­be­ter­ing.
Meld staan vir web log.

Wat is die doel van Kaizenlog.com?
Kaizen­log het ten doel om inligt­ing wat nut­tig kan wees vir almal in die Maltese eil­ande (Malta, Gozo, Comino) deel, buitelanders wat in die Maltese eil­ande en mense van regoor die wêreld.
Waar is Kaizenlog.com gebaseer?
Kaizen­log is gebaseer in die Maltese eil­ande.

Kan ek Bevorder My Produk / Diens? Indi­en ja Hoeveel kos dit?
As ons n produk / han­dels­merk / diens meld­ing in open­bare inligt­ing teëkom, skryf ons n blog post oor dit. As gevolg van tyds­beperkings, kan ons nie dek nie. As jy wil graag jou organ­isasie te bevorder, net stuur vir ons n e-pos [email protected]. Ons aan­vaar alle vorme van pers­verklar­ings, advert­en­sies en selfs artikels en unieke artikels al teen geen koste. As jy bet­rokke is in bemark­ing of net wil n ander plek om jou besigheid te bevorder, net stuur vir ons n e-pos.

Hoe kan jy hierdie web­werf geld te verdien?
Hierdie web­werf is geskep as n ““toets-bed”” as n mani­er om te eksper­i­menteer en te leer oor Search Engine Optim­isa­tion, Inter­net Mar­ket­ing en Blog­ging. Ons eksper­i­menteer op ver­skeie maniere. Ons doel is n inkom­ste / wins behal­we om host­ing foo­ie te betaal nie om op te wek. Ons mon­et­ise die ter­re­in deur 1) Gebruik Adsense 2) Gebruik Koste skakels.

Leave a Reply