Abuse

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Abuse
(“s” as in hiss”) wrong use. I must not stay any longer in your house or it will be an abuse of your kind­ness.
(“s” as in his”) to use wrongly. He was clev­er but he abused his clev­erness when he planned to steal from the poor man.
To speak impol­itely. The angry thief abused the police­man who took him to the police-sta­tion.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abbuż
( ““S”” bħal fil- ““hiss””) użu ħażin. I ma jist­għux jibqgħu għal żmi­en itwal fid-dar tiegħek jew se jkun abbuż ta kind­ness tiegħek.
( ““S”” bħal fil- ““tiegħu””) għall-użu ħażin. Huwa kien għaqli­ja, iżda hu abbużat clev­erness tiegħu meta ppjanat li steal mill-bniedem fqir.
Biex tkellem impol­itely. -Ħal­liel rrab­jata abbużat mill-puliz­ija li ħadet lilu għall – għas­sa tal-puliz­ija.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
mis­bruik
( ““S”” soos in ”“spot””) ver­keerd gebruik. Ek moet nie langer te bly in jou huis of dit sal n mis­bruik van jou vriendelikheid wees.
( ““S”” soos in ”“sy””) ver­keer­delik gebruik. Hy was slim, maar hy mis­bruik sy slim­heid toe hy beplan om te steel van die arm man.
Om grof praat. Die kwaad dief mis­han­del die pol­isieman wat hom aan die pol­isie-stas­ie het.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abuz­im
( ““S”” si në ““një vend i shkretë””) Për­dor­imi i gabuar. Unë nuk duhet të qëndro­jë më gjatë në shtëpinë tuaj, ose ajo do të jetë një abuz­im i mirësinë tuaj.
( ““S”” si në ““e tij””) për t’u për­dor­ur gabim­isht. Ai ishte i zgjuar, por ai abuzuar zgjuarsinë e tij, kur ai kishte plani­fikuar për të vjedhur nga njeriu i var­fër.
Për të folur impol­itely. Haj­dut zemëru­ar abuzuar poli­cin i cili mori atë në sta­cion­in e poli­cisë.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
አላግባብ መጠቀም
( ““S”” እንደ ““እያፍዋጨ””) የተሳሳተ አጠቃቀም. እኔ ወደ ቤትህ ውስጥ ከእንግዲህ መቆየት የለበትም ወይም የእርስዎን ደግነት አላግባብ መጠቀም ይሆናል.
( ““የሱን”” እንደ ““s””) በተሳሳተ መንገድ መጠቀም. እርሱ ብልህ ነበር ግን ድሆችን ሰው ለመስረቅ ታቅዶ ጊዜ እርሱ ብልህነት አላግባብ.
ያባረርኩት መናገር. ወደ በቁጣ ሌባ ፖሊስ-ጣቢያ ወሰዱት ወደ ፖሊሱ አላግባብ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
إساءة
( ““ليالي”” كما في ““همسة””) استخدام خاطئ. أنا لا يجب أن البقاء لفترة أطول في منزلك أو أنه سوف يكون الاعتداء من لطفك.
( ““ليالي”” كما في ““بلده””) لاستخدام خاطئ. وكان ذكيا لكنه أساء ذكاء له عندما كان يخطط لسرقة من الرجل الفقير.
أن يتكلم بطريقة غير مؤدبة. أساء اللص غضب الشرطي الذي اقتادوه إلى مركز الشرطة.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
չարաշահում
( ““S””, ինչպես է «ֆշշոց») սխալ է օգտագործման համար. Ես չպետք է մնա այլեւս ձեր տանը կամ դա կլինի չարաշահում ձեր բարության.
( ““S””, ինչպես է «իր»), ինչպես նաեւ օգտագործել սխալ: Նա էր, խելացի, բայց նա չարաշահել է իր հմտություն, երբ նա ծրագրել է գողանալ խեղճ մարդուն:
Է խոսել անքաղաքավարի: Զայրացած գողը չարաշահել է ոստիկանին, ովքեր տանում են ոստիկանության կայանի.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
sui-isti­fadə
( ““S”” kimi ““hiss””) yan­lış isti­fadə. Mən siz­in ev artıq qal­maq olmaz və ya siz­in yaxşılıq sui-isti­fadə olacaq.
( ““Onun”” kimi ““s””) yan­lış isti­fadə etmək. O, ağıllı idi, lak­in o yox­sul adam oğur­lamaq plan­laşdırılır zaman onun dər­rakə sui-isti­fadə.
qab­iliyyət­siz­lik danışmaq. angry oğru pol­is bölməsinə apardı pol­is sui-isti­fadə.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Irain
( ““S”” bez­a­la ““sen­ti­men­dua””) oker­reko erabilera. Ez zaizkit edozein longer zure etxean edo zure adeitasunari gehiegikeria bat izan­go da.
( ““S”” ““bere”” bez­a­la) gaizki erab­ili. azkar­ra izan zuen, baina bere maltzurk­eria neur­riz denean dio gizon ahu­la lapurtzen plani­fikatu zuen.
impol­itely hitz egit­eko. haser­re Sus­trai neur­riz pol­iz­iak nor har­tu zion pol­izi izateko.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
злоўжыванне
( ““S””, як у ““шыпенне””) няправільнае выкарыстанне. Я не павінен больш заставацца ў вашым доме ці гэта будзе злоўжыванне вашай дабрынёй.
( ““S””, як у ““яго””) выкарыстоўваць няправільна. Ён быў разумны, але ён злоўжываў сваёй кемлівасці, калі ён планаваў выкрасці ў беднага чалавека.
Казаць няветліва. Разгневаны злодзей злоўжывалі паліцэйскага, які ўзяў яго ў паліцэйскі ўчастак.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
অপব্যবহার
( ““গণ”” হিসাবে ““শিস দেয়””) ভুল ব্যবহার. আমি আপনার বাড়িতে আর দাড়ালাম না বা এটা আপনার উদারতা অপব্যবহার হবে.
(এর মধ্যে ““তার”” হিসাবে ““গুলি””) ভুলভাবে ব্যবহার করতে. তিনি চালাক ছিল কিন্তু সে তার চালাকি নির্যাতিত যখন তিনি দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে চুরি করার পরিকল্পনা.
impol­itely কথা বলতে. ক্রুদ্ধ চোর পুলিশ যারা তাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে নির্যাতিত.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
zlostavl­jan­je
( ““E”” kao u ““hiss””) pogrešne upo­tre­be. Moram da ostanem duže u kući ili da će biti zloupo­tre­ba na ljubaznosti.
( ““E”” kao u ““njego­v­oj””) na pogrešno kor­isti. On je bio pametan, ali on je zlostavl­jao svo­ju pamet kada je planirao da ukrade od sir­o­mašnih čovjeka.
Gov­or­iti nepris­to­jno. Ljutiti lop­ov zlostavl­jao pol­ica­jac koji ga je odveo u poli­cijsku stan­icu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
злоупотреба
( ““S””, както е в ““съска””) грешна употреба. Аз не трябва да остане по-дълго в дома си или ще бъде злоупотреба с вашата доброта.
( ““S””, както в ““неговата””), за да се използва неправилно. Той беше умен но той злоупотребява интелигентността му, когато той планира да открадне от бедняка.
Да се ​​говори неучтиво. Ядосаният крадецът злоупотребява полицая, който го взе на участъка.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abús
( ““S””, com en ““xiulet””) mal ús. No he de quedar-me per més temps a casa o serà un abús de la seva amab­il­it­at.
( ““S”” com a ”“la seva””) per util­itzar errònia­ment. Era intel·ligent, però ell va abusar de la seva intel·ligència quan es va plane­jar robar al pobre home.
Per par­lar amb des­cortesia. El llad­re enut­jat abus­at de la poli­cia que el va por­tar a la comis­saria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Pag-abuso
( ““S”” sama sa ““magas­it­sit uban ang pag­biay­biay””) say­op nga pag­gam­it. dili ako kina­hanglan nga mag­p­ab­il­in sa sa bis­an unsa nga na sa imong balay o kini mahimo nga usa ka pag-abuso sa imong mahigug­maong-kalo­lot.
( ““S”” sama sa ““sa iyang””) sa pag­gam­it sa say­op nga paa­gi. Siya mao ang tawong utokan apan siya giabuso­han ang iyang kamaan­tigo sa diha nga siya nag­pla­no sa pag­pangawat gik­an sa kabus nga tawo.
Sa pag­sulti impol­itely. Ang nas­uko kawatan giabuso­han ang pol­is nga mikuha kan­iya ngadto sa kapu­lis­an sa-sta­tion.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
nkhan­za
( ““S”” mon­ga ““hiss””) kug­wir­it­sa ntchito. Ndi­yen­era simukhalanso kuno ku nyum­ba kwanu kapena lidza­khala nkhan­za za mtima wanu.
( ““S”” mon­ga ““lake””) kug­wir­it­sa ntchito mol­ak­wika. Iye anali wochen­jera koma iye ankam­wa kuchen­jera wake pame­ne ankafuna kuba mun­thu wosauka.
Kulankhu­la mwam­wano. Mbala ana­kwiya nkhan­za wapol­isi ame­ne anamutengera apol­isi sites­honi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
滥用
(“S”,如“嘶”)错用。我不能呆下去在你的房子或将是你的好意的滥用。
(“S”,如“他”),错误地使用。他很聪明,但他虐待他的聪明,当他打算从穷人偷。
要不客气地说。愤怒的小偷滥用谁把他带到警察局警察。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
濫用
(“S”,如“嘶”)錯用。我不能呆下去在你的房子或將是你的好意的濫用。
(“S”,如“他”),錯誤地使用。他很聰明,但他虐待他的聰明,當他打算從窮人偷。
要不客氣地說。憤怒的小偷濫用誰把他帶到警察局警察。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
un abus
( ““D”” comu nta ““hiss””) usu di mali. I nun ci stari cchiù a vostra casa o serà un abusu di u vostru nos­tru Rid­in­turi.
( ““D”” comu a ”“so””) à aduprà in capu. Era brava, ma iddu gesti so clev­erness quan­nu avia prev­is­tu di arrub­bari li da l’omu mis­chinu.
Per par­là impol­itely. Lu latru hè infuri­atu gesti lu Ma chi ci pigghiò a la pol­iz­ia di-stazione.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Zlostavl­jan­je
( ““S”” kao u ““zvižd­ati””) pogrešno kor­išten­je. Né smije ostati više u svo­ju kuću ili će to biti zloupo­tre­ba svo­je dobro­te.
( ““S”” kao u ““njegov””) za kor­išten­je pogrešno. Bio je pametan, ali on je zlostavl­jao svo­ju oštroum­nost, kada je planir­ano da ukrade od sir­oma­ha.
Gov­or­iti i obećao. Ljutiti lop­ov zlostavl­jao pol­ica­jca koji ga je odveo u poli­cijsku stan­icu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mis­brug
( ““S”” som i ”“hvæse””) fork­ert brug. Jeg må ikke blive længere i dit hus eller det vil være et mis­brug af din ven­lighed.
( ““S”” som i ”“hans””) for at bruge fork­ert. Han var klog, men han mis­brugte sin kløgt, da han plan­lag­de at stjæle fra den fat­ti­ge mand.
At tale impol­itely. Den vre­de tyv mis­brugt den poli­ti­m­and, der tog ham til politi­et-sta­tion.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mis­bruik
( ““S”” zoals in ”“sis­sen””) ver­keerd gebruik. Ik moet niet langer blijven in uw huis of het zal een mis­bruik van uw vriendelijkheid zijn.
( ““S”” zoals in ”“zijn””) te gebruiken ver­keerd. Hij was slim, maar hij mis­bruikt zijn slim­heid toen hij van plan was om te stelen van de arme man.
Om impol­itely sprek­en. De boze dief mis­bruikt de polit­ieagent die hem naar het polit­iebur­eau nam.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Zneužívání
( ““S”” ve smyslu ““syčet””) nesprávné použití. Nes­mím zůstat déle ve vašem domě nebo to bude o zneužití vaší laska­vosti.
( ““S””, jak je v ““jeho””) používat nesprávně. Byl chytrý, ale zneužil svou chytrost, když plánoval ukrást z chudého člověka.
Mlu­vit nezdvořile. Rozzlobený zloděj zneužil poli­cis­tu, který ho vzal na police­jní stan­i­ci.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
mis­u­zo
( ““S”” kiel en ““sib­li””) malĝusta uzo. Mi devas né resti plu en via domo aux estos mis­u­zo de via bonkore­co.
( ““S”” kiel en ““lia””) uzi erare. Li estis ruza sed li mis­u­zis sian ler­te­con kiam li plan­is ŝteli de la kom­pat­inda viro.
Paroli impol­itely. La kolera ŝtel­is­to mis­u­zis la pol­icano kiu pren­is lin al la polico-sta­cio.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetavad seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
kur­it­ar­vit­us
( ““S”” kui ““vilistab””) vale kas­utam­ine. Ma ei tohi jääda enam oma maja või on see kur­it­ar­vita­nud oma headust.
( ““S”” kui ““oma””) kas­utada valesti. Ta oli tark, kuid ta kur­it­ar­vitas oma nutikust, kui ta kavat­ses varastada vaene mees.
Rääkida ebavii­sakalt. Vihane varas kur­it­ar­vita­nud polit­sein­ik, kes võt­tis ta polit­sei-jaam.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Pag-abuso
( ““S”” tulad ng sa ““Pin­ag­sut­sutan””) mal­ing pag­gam­it. Hindi ko ay dapat man­at­ili sa anu­mang mas mahaba sa iyong bahay o ito ay isang pang-aabuso ng iyong kaganda­hang-loob.
( ““S”” tulad ng sa ““kan­yang””) upang gam­it­in hindi wasto. Siya ay matalino ngunit siya inabuso ang kan­yang katalinuhan kapag siya pin­lano na mag­nakaw mula sa dukhang lalak­ing yaon.
Upang makipag-usap impol­itely. Ang gal­it mag­nana­kaw inabuso ang pulis na kinuha sa kan­ya sa pulis-istasy­on.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Väärinkäyt­tö
( ““S”” kuin ““hiss””) väärä käyt­tö. En saa jäädä enää omas­sa talossa tai se väärinkäyt­töä ystäväl­lisyyt­täsi.
( ““S”” kuin ““hän­en””) käyt­tää väärin. Hän oli älykäs mut­ta väärin hän­en älykkyy­destä kun hän aikoi varastaa köy­hän.
Puhua epäko­hteli­aasti. Vihain­en varas väärin poliisi, joka vei hänet poliisi­asemal­le.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuser de
( ““S”” com­me dans ““sif­f­ler””) d’une mauvaise util­isa­tion. Je né dois pas rest­er plus longtemps dans votre mais­on ou ce sera un abus de votre gen­til­lesse.
( ““S”” com­me dans ““son””) à util­iser à tort. Il était intel­li­gent, mais il a abusé de son habi­leté quand il prévu de vol­er le pauvre hom­me.
Pour par­ler impoli­ment. Le voleur en colère a abusé du polici­er qui l’a emmené au poste de police.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje dit Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mis­brûk
( ““S””, lykas yn ““fluit­s­je””) ferkeard gebrûk. Ik moat net bli­uwe mear yn jo hûs of it sil in mis­brûk fan jo goedens.
( ““S””, lykas yn ““syn””) te brûken ûnr­jocht­lik. Hy wie tûk, mar hy mis­brûkt syn tûkens doe’t er plannen te stel­len út de earme man.
Te praten impol­itely. De lilke dief mis­brûkt de plys­je­man dy’t him mei de plys­je-stas­jon.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abuso
( ““S”” como en ““asubi­ar””) o uso incor­recto. Non debe estar máis tem­po na súa casa ou que vai ser un abuso da súa bondade.
( ““S””, como en ““o seu””) para usar de forma incor­recta. Era intelix­en­te, pero abu­sou da súa intelix­en­cia, can­do planeaba roubar o pobre home.
Para falar impol­itely. O lad­rón irrit­ado abu­sou do policía que o levou á com­is­aría de policía.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა ამ გვერდზე: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ჩივილი
( ““S””, როგორც ““განცდა””) არასწორი გამოყენება. მე არ უნდა დარჩენა აღარ თქვენს სახლში ან ეს იქნება ბოროტად თქვენი სიკეთე.
( ““S””, როგორც ““მისი””) გამოყენება არასწორად. ის იყო ჭკვიანი, მაგრამ მან ბოროტად გამოიყენა თავისი ჭკუა, როდესაც ის გეგმავდა მოპარვას საწყისი ცუდი კაცი.
საუბარი უტაქტოდ. გაბრაზებული ქურდი გაუსწორდა პოლიციელს, რომელიც წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützen Sie diese Seite: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Miss­brauch
( ““S”” wie in ”“zis­chen””) falsch ver­wenden. Ich muss nicht länger in Ihrem Haus bleiben, oder es wird ein Miss­brauch Ihr­er Güte sein.
( ““S”” wie in ”“sein””) falsch zu ver­wenden. Er war klug, aber er miss­braucht seine Klugheit, als er von dem armen Mann zu stehlen geplant.
Zu sprechen impol­itely. Der böse Dieb beschim­pft den Pol­izisten, der ihn auf die Pol­izeista­tion nahm.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστηρίξτε αυτό το Σελίδα: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Κατάχρηση
( ““S”” όπως το ““σφύριγμα””) λανθασμένη χρήση. Δεν μπορώ να μείνω άλλο στο σπίτι σας ή θα είναι μια κατάχρηση της καλοσύνης σας.
( ““S”” όπως στην ““του””) να χρησιμοποιούν λανθασμένα. Ήταν έξυπνος, αλλά καταχράστηκε την εξυπνάδα του όταν σχεδίαζε να κλέψει από τον φτωχό άνθρωπο.
Να μιλήσει αγενώς. Ο θυμωμένος κλέφτης καταχράστηκε ο αστυνομικός που τον πήρε στο αστυνομικό σταθμό.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: આ પાનું આધાર
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ગા ળ
( ““એસ”” માં ““સિસકારો””) ખોટું ઉપયોગ. હું તમારા ઘરમાં કોઇ લાંબા સમય સુધી રહેવા ન જોઈએ અથવા તેને તમારી દયા દુરૂપયોગ હશે.
(માં ““પોતાની”” તરીકે ““એસ””) ખોટી વાપરવા માટે. તેમણે હોંશિયાર હતા પરંતુ તેમણે તેમની કાબેલિયત દુરુપયોગ જ્યારે તેઓ ગરીબ માણસ પાસેથી ચોરી કરવાની યોજના બનાવી.
ઉદ્ધતાઈથી વાત કરવા માટે. ક્રોધિત ચોર પોલીસ અધિકારી જે તેને પોલીસ-સ્ટેશન લીધો દુરુપયોગ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipòte Page sa a: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abi
( ““Nan”” tankou nan ““chantèz””) mal sèvi ak yo. Mwen pa dwe rete ankò nan kay ou a oswa li pral yon abi nan aji byen ou yo.
( ““Nan”” tankou nan ““li””) yo sèvi ak mal. Li te enteli­jan men li abize inteli­jans li lè l te plani­fye yo nan vole nan nonm lan pòv yo.
Pou pale impol­itely. vòlè a fache abi polisye a ki te pran l bay lapol­is-estasy­on an.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Goyi bay­an wan­nan Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abuse
( ““S”” kamar yad­da a cikin ““tsaki””) ba daidai ba amfani. Dole né in ka zauna wani ya fi tsayi a gid­anka, ko kuma zai zama wani riki­ci da ka alheri.
( ““S”” kamar yad­da a cikin ““ya””) a yi amfani da kuskur­en. Ya kas­ance mai hankali amma ya aza­ba da wayo a loka­cin da ya shirya ya sata daga matalauci.
To magana impol­itely. The fushi bara­wo aza­ba da sanda suka kama shi ga yan sanda-sanda.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kok­ua i keia Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
hainā
( ““Ana”” e like me ia i ”“hoʻowahāwahā””) hewa ana. Au e noho hou aku i loko o kou hale, ai olé ia, e lilo ia i ka hainā o kou loko­maikaʻi.
( ““Ana”” e like me ia i ”“kona””) e hoʻo­hana i ua’āpono. He ua aka­mai akā, ua hana ino i kona aka­mai i ka wa āna i man­aʻo ai eʻaihue mai o ke kana­ka ili­hune.
E olelo impol­itely. Ka huhu aihue hanaʻino i ka police­man i lawe ia ia i ka makai-wahi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תמיכת עמוד: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
התעללות
( ““S”” כמו ““מסנן””) שימוש לא נכון. אסור לי להישאר עוד בבית שלך או שזה יהיה ניצול לרעה של החסד שלך.
( ““S”” כמו ““שלו””) להשתמש בטעות. הוא היה חכם אבל הוא התעלל פיקחותו כשהוא תכנן לגנוב את האיש המסכן.
כדי לדבר בחוסר נימוס. הגנב כועס התעללו השוטר שלקח אותו לתחנת-המשטרה.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: इस पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
गाली
( ““एस”” के रूप में ““फुफकार””) गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने घर में किसी भी अब नहीं रहना चाहिए या यह आपकी दया का दुरुपयोग होगा।
(में ““अपने”” के रूप में ““एस””) को गलत तरीके से उपयोग करें। वह चतुर था, लेकिन वह अपनी चतुराई के साथ दुर्व्यवहार किया जब वह गरीब आदमी से चोरी करने की योजना बनाई है।
अशिष्टता बोलते हैं। गुस्से में चोर पुलिसकर्मी जो उसे पुलिस स्टेशन पर उतर आए गाली दी।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Txhawb qhov no Nplooj ntawv: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
kev tsim txom
( ““S”” raws li nyob rau hauv ““nrov ncha””) tsis ncaj ncees lawm kev siv. Kuv yuav tsum tsis txhob nyob twj ywm lawm nyob rau hauv koj lub tsev los yog nws yuav ua tau ib tug kev tsim txom ntawm koj lub siab zoo.
( ““S”” raws li nyob rau hauv ““nws””) siv wrongly. Nws yog ntse tab sis nws ua phem rau nws clev­erness thaum nws npaj mus ua tub sab los ntawm cov neeg pluag txiv neej.
Hais lus impol­itely. Cov npau taws tub sab ua phem rau cov police­man uas coj nws mus rau cov tub ceev xwm-chaw nres tsheb.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Támog­at­ja ezt a weboldalt: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Vis­sz­a­élés
( ““S””, mint ““süvölt””) helytelen használata. Nem sza­bad marad­ni tovább a házban, vagy lesz egy vis­sz­a­élés a ked­vességét.
( ““S””, mint az ““ő””) használ­ja helytelenül. Ő okos volt, de ő vis­sz­a­élt okossága, amikor azt tervezte, hogy ellopják a szegény ember.
Ahhoz, hogy beszél­ni udvari­at­lan­ul. A dühös tolvaj vis­sz­a­él­nek a rendőr, aki elvit­te a rendőr­ség állomás.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Styð­ja þes­sa síðu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
mis­notkun
( ““S”” eins og í ““blístra””) rangt að nota. Ég þarf ekki að vera len­gur í húsi þínu eða það ver­ður mis­notkun á góðvild þína.
( ““S”” eins og í ““hans””) til að nota ranglega. Hann var snjall en hann mis­notuð snil­li sína þegar hann ætlaði að stela frá fátækum man­ni.
Að tala impol­itely. The reiður þjó­fur mis­notuð lögre­glu­maðurinn sem tók hann til lögre­glu-stöð.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Akwado nke a Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
( ““S”” dị ka ““gāma kwa ọsọ””) na-ezighị ezi iji. M ga-agaghị anọ ọ bụla ogo­lo­go n’ụlọ gị ma ọ bụ ọ ga-abụ ihe n’ụzọ obiọma gị.
( ““S”” dị ka ““ya””) na-eji eboro ya. Ọ bụ aghọ nkọ, ọ emeg­bu ya bụ ịdị nkọ mgbe ọ zubere izu ohi site ogbenye ahụ. +
Na-ekwu okwu impol­itely. The iwe ohi emeg­bu ndị uwe ojii nke ada enye aka uwe ojii-ojii.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan Hala­man ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Penya­lahgun­aan
( ““S”” sep­er­ti dalam ““mendesis””) peng­gun­aan yang salah. Saya tidak harus ting­gal lebih lama lagi di rumah Anda atau itu akan men­jadi penya­lahgun­aan kebaik­an Anda.
( ““S”” sep­er­ti dalam ““nya””) untuk meng­gun­akan salah. Dia pintar tapi dia menya­lahgun­akan kepandaiannya ketika ia mer­en­cana­kan untuk men­curi dari orang miskin.
Ber­bi­cara tidak sopan. Pen­curi marah dis­a­lahgun­akan pol­isi yang mem­bawan­ya ke kan­tor pol­isi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tacú leis an leath­anach: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mí-úsáid
( ““S”” mar atá i ”“hiss””) a úsáid míc­heart. Ní mór dom fan­acht níos faide ar bith i do theach nó a bheidh sé mí-úsáid do cineáltas.
( ““S”” mar atá i ”“a””) a úsáid go míc­heart. Bhí sé cliste, ach mí-úsáid sé a clev­erness nuair bear­taithe aige a ghoid as an fear bocht.
Labhairt impol­itely. An thief fear­gach mí-úsáid an póilín a ghlac sé leis an póilíní stáisiún.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sos­tenere questa pagina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuso
( ““S”” come in ”“sib­ilo””) l’uso sbagliato. Non devo rim­anere più a lun­go nel­la vostra casa o sarà un abuso del­la vostra gen­tilezza.
( ““S”” come nel ““suo””) da utiliz­zare in modo sbagliato. Era intel­li­gen­te, ma ha abus­ato la sua bravura quan­do aveva inten­zione di rubare il povero.
Per par­lare impol­itely. Il lad­ro arrab­bi­ato abus­ato il pol­iz­i­ot­to che lo ha port­ato alla stazione di pol­iz­ia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf:このページをサポートしています
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
乱用
誤った使用(「ヒス」のように「S」)。私はあなたの家に任意の長く滞在してはならないか、それはあなたの優しさの乱用になります。
(「彼」のように「S」)誤って使用します。彼は賢いだったが、彼は貧しい人から盗むために計画されたとき、彼は彼の賢さを乱用しました。
失礼に話すこと。怒っている泥棒は警察局に連れて行った警官を乱用しました。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan Page iki: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
( ““S”” kaya ing ““hiss””) nggun­akake salah. Aku ora kudu tetep apa maneh ing omah utawa bakal dadi plang­garan kebecik­an Pan­jen­engan.
( ““S”” ing ““kang””) kang­go nggun­akake wrongly. Pan­jen­enga­nipun pin­ter nanging dile­ce­hke kawik­anan nalika ngran­cang nyolong saka wong miskin.
Ngang­go impol­itely. Mal­ing duka dile­ce­hke police­man sing njupuk wong kang­go pol­isi-stas­i­un.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ಈ ಪುಟ ಬೆಂಬಲ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ನಿಂದನೆ
( ““ರು”” ಆಗಿ ““ಹಿಸ್””) ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂದೆ ಉಳಿಯಲು ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು.
( ““ತನ್ನ”” ಆಗಿ ““ಗಳು””) ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲು. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಬಡವನ ಕಳವು ಯೋಜನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ.
impol­itely ಮಾತನಾಡಲು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Бетті қолдау
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
дұрыс пайдалану ( «ысқырады» сияқты «S»). Мен сіздің үйде кез келген неғұрлым ұзақ тоқтап тиіс, әйтпесе ол сіздің мейірімділіктің теріс болады.
( «Өзінің» сияқты «S») қате пайдалану. Ол ақылды, бірақ ол кедей адамның ұрлап жоспарлануда кезде ол өзінің ақыл теріс пайдаланып.
impol­itely айтуға. ашулы ұры полиция-станциясына оны алды полиция қорлық.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការគាំទ្រទំព័រនេះ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ការរំលោភបំពាន
( ““s”” ជានៅក្នុង ““អារម្មណ៍””) ការប្រើប្រាស់ខុស។ ខ្ញុំមិនត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះណាមួយបានយូររបស់អ្នកឬវានឹងត្រូវបានរំលោភបំពាននៃសេចក្ដីសប្បុរសរបស់អ្នក។
( ““s”” ជានៅក្នុង ““របស់លោក””) ក្នុងការប្រើប្រាស់ខុស។ គាត់គឺជាឆ្លាតប៉ុន្តែគាត់បានរំលោភបំពានឆ្លាតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានគ្រោងទុកដើម្បីលួចពីមនុស្សក្រីក្រ។
ការនិយាយមិនដឹងអី។ ចោរខឹងប៉ូលីសដែលបានយកបានបំពានទៅឱ្យប៉ូលីសបានគាត់ស្ថានីយ៍នេះ។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf :이 페이지 지원
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
남용
( ““S”“에서와 같이 ““히스””) 잘못된 사용. 나는 당신의 집에 더 이상 머물 수 없습니다 또는 당신의 친절의 남용 될 것이다.
( ““그의”“에서와 같이 ““S””)는 잘못 사용합니다. 그는 영리했지만 그는 가난한 사람에서 훔칠 계획을 때 그는 자신의 영리를 학대.
버릇없는 말을합니다. 화가 난 도둑이 경찰 역에 그를 데려 경찰관을 학대.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pişt­gir­iya vê rûpelê Rûpel: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Nebaşkaranî
( ““S”” weke ku di ““hiss””) bikaranîna xelet. Ez né divê li mala te bib­im êdî an jî wê bibe an abuse ji kerema xwe.
( ““S”” weke ku di ““xwe””) ji bo bikaranîna şaş. Ew zîrek bû, lê ew destdirêjî clev­erness wî gava ku ew plan ji bo dizîn, ji yê belengaz.
To diax­iv­in impol­itely. Diz bi hêrs tacîz kir­in polîs ku wî li cem polîs-qere­qolê.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Баракты колдоо: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
(Ошондой эле «с», «ышкырып») туура эмес колдонуу. Мен сенин үйүндө мындан ары калуу же ал боорукердик кыянаттык болот керек.
( «С», «анын» деген сыяктуу) туура эмес колдонуу. Ал акылдуу, бирок ал, ал жакыр адам уурдаганы пландаштырылган болсо, анын акылдуулук менен кордошту.
impol­itely сүйлөп. ачууланып ууру полиция участкасына алып инспектордун менен кордошту.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນນີ້ Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ການລ່ວງລະເມີດ
( ““s”” ໃນ ““ຜິວປາກເອີ້ນ””) ການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດພາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຢູ່ອີກຕໍ່ໄປໃນເຮືອນຂອງທ່ານຫຼືວ່າມັນຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດຂອງຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ.
( ““s”” ໃນ ““ລາວ””) ການນໍາໃຊ້ wrongly. ພຣະອົງໄດ້ແມ່ນ clev­er ແຕ່ເຂົາຖືກທາລຸນ clev­erness ຂອງຕົນໃນເວລາທີ່ມີການວາງແຜນທີ່ຈະຂະໂມຍຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ທຸກຍາກ.
ເວົ້າບໍ່ສຸພາບ. ຂະໂມຍໃຈຮ້າຍທາລຸນຕໍາຫລວດຄົນນື່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕໍາຫຼວດ, ສະຖານີ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
( ““S”” in ”“sib­il­abit””) usu. Vel in domo tua opor­tet me manere non erit amp­li­us abusus tuam.
( ““S”” in ”“et””) rec­te uti. Et abusus esset ingenio soller­ti magis quam fideli cum cogitavit aufer­unt egest­atem.
ILLEPIDE loqui. Iratus est tri­stis, qui eum lat­ronem abusi, ad stationem vigi­lum.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ļaun­prātī­gi izman­tot
( ““S””, kā ““svilpt””) nepareiza izman­tošana. Es nedrīk­stu pal­ikt vairs savā mājā vai tas būs par ļaun­prātīgu jūsu laipnību.
( ““S””, kā ““viņa””) lietot nepareizi. Viņš bija gudrs, bet viņš ļaun­prātī­gi viņa gudrība, kad viņš plāno­ja noz­a­gt no nabaga cil­vēks.
Run­āt impol­itely. Dus­mīgs zag­lis ļaun­prātī­gi poli­cists, kurš aizveda viņu uz poli­cijas sta­cijas.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo Šis puslap­is: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Pikt­naudžiavi­mas
( ““S””, kaip ““šnypšti””) neteisin­gai naudoji­mas. Aš neg­ali likti ilgiau savo namu­ose ar tai bus jūsų ger­u­mo pikt­naudžiavi­mas.
( ““S””, kaip ““jo””) naudoti neteisin­gai. Jis buvo protin­gas, bet jis pikt­naudžiavo savo sumanu­mas, kai jis planavo pavo­gti iš blo­go žmogaus.
Kal­bėti Niedyplo­matycznie. Piktas vagis pikt­naudžiavo poli­cininkas, kur­is paėmė jį į poli­ci­jos-stoties.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mëss­brauch
( ““S”” wéi an ”“aner Entwert: OPSCHREIWEN””) falsch benotzt. Ech muss net all méi an Ärem Haus blei­wen oder et gëtt e Mëss­brauch vun Äre Frëndlech­keet ginn.
( ““S”” wéi an ”“seng””) ben­odeele­gen ze benotzen. Hien war clev­er mä hien mëss­braucht sen­gem clev­erness wou hien aus den aarme Mann ze klauen geplangt.
Ze schwätzen impol­itely. D’rosen Déif mëss­braucht de Pol­izist, deen him zu der Police-Sta­tioun huet.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на оваа страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
злоупотреба
( ““S”” како во ““Подсвиркват””) погрешна употреба. Јас не мора да остане подолго во вашиот дом или тоа ќе биде злоупотреба на твојата добрина.
( ““S”” како во ““неговата””) да се користи погрешно. Тој бил паметен, но тој злоупотребувани мудрост, кога тој планира да украдат од сиромашните човек.
Да се ​​зборува impol­itely. Лути крадец злоупотребиле полицаецот кој го однеле во полициската станица.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tohano izany Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fan­araraotana
( ““S”” toy ny ao amin’ny ““hisitrisitra””) ny fampi­as­ana diso. Fa tsy hito­etra int­sony ao an-tran­onao, na dia ho fan­araraotana ny tsara fan­ahy.
( ““S”” toy ny ao amin’ny ““ny””) hampi­asa diso. Nahira-tsaina izy fa nanararao­tra ny hafetsen’i rehefa nikasa ny hangal­at­ra avy amin’ny mala­helo.
To hiteny impol­itely. Ny mpangal­at­ra tezitra nanararao­tra ny polisy izay niton­dra azy ho any amin’ny polisy-paositry.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Menyokong Page ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
penya­lahgun­aan
( ““S”” sep­er­ti dalam ““hiss””) peng­gun­aan salah. Saya tidak boleh ting­gal lebih lama di rumah anda atau ia akan men­jadi satu penya­lahgun­aan kebaik­an anda.
( ““S”” sep­er­ti dalam ““his””) untuk meng­gun­akan salah. Dia pandai teta­pi dia did­era kepandai­an beli­au apab­ila beli­au mer­an­cang untuk men­curi dari orang miskin.
Untuk ber­cakap tidak hormat. Pen­curi marah did­era ang­gota pol­is yang mem­bawan­ya ke bal­ai pol­is.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ഈ പേജ് പിന്തുണ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ദുരുപയോഗം
( ““ങ്ങള്”” ““വിരട്ടി”” പോലെ) തെറ്റായ ഉപയോഗം. ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി താമസിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദയ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് ആയിരിക്കും.
( ““ങ്ങള്”” ““അവൻറെ”” പോലെ) തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ. അവൻ മിടുക്കന് ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ആ ദരിദ്രന്റെ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ ആസൂത്രണം അവൻ ബുദ്ധിവൈഭവം ദുരുപയോഗിക്കാൻ.
impol­itely സംസാരിക്കുക. ദേഷ്യം കള്ളൻ പോലീസ്-സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോലീസുകാരൻ ദുരുപയോഗിക്കാൻ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko i tenei Whārangi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
( ““S”” rite i roto i ”“hi””) te whakamahi he. e kore me ahau e noho i muri i roto i tou whare ranei ka waiho hei tūkino o koutou aro­ha.
( ““S”” rite i roto i ”“tona””) ki te whakamahi i het­ia. Ko tup­ato ia engari tukino ia tona mataur­anga ka whakaritea ia ki te tahae i te tangata rawakore.
Ki te korero impol­itely. tukino te tahae riri te piri­hi­mana e ka mau ia ia ki te piri­hi­mana-teihana.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: हे पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
गैरवर्तन
( ““चे”” म्हणून ““फूत्कार””) चुकीचे वापर. मी आपल्या घरात कोणत्याही यापुढे राहू नये किंवा तो आपल्या प्रेम म्हणजे अशा अत्याचार असेल.
( ““त्याच्या”” म्हणून ““चे””) चुकून वापरावे. तो हुशार होता पण त्याने त्या गरीब माणसाची चोरी नियोजित तेव्हा आपल्या हुशारी शिवीगाळ केली.
impol­itely बोलतात. राग चोर पोलीस ठाण्यात नेले झालेल्या शिवीगाळ केली.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Энэ хуудас дэмжлэг үзүүлэх
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
урвуулан ашиглах
( ““С”” шиг ““исгэрэх””) буруу хэрэглээ. Би таны гэрт ямар ч удаан байж байх ёстой, эсвэл энэ нь таны сайхан сэтгэл нь урвуулан ашигласан байх болно.
( ““Түүний”” шиг “”-ийн””) буруу хэрэглэх. Тэр ухаантай байсан, гэвч тэр ядуу хүнээс хулгай хийхээр төлөвлөсөн бол тэр clev­erness буруугаар.
impol­itely ярих хэрэгтэй. ууртай хулгайч цагдаагийн станц руу аваачсан цагдааг буруугаар.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ဤစာမကျြနှာကိုထောကျပံ့
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
အလွဲသုံးမှု
မှားအသုံးပြုမှု ( ““ကဲ့ရဲ့သံ”” မှာကဲ့သို့ “”့””) ။ ငါသည်သင်တို့၏အိမျတျော၌မဆိုကြာကြာမနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ကြင်နာမှုတစ်ခုအလွဲသုံးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
( ““သူ၏”” ၌ရှိသကဲ့သို့ “”့””) မှားယှငျးစှာအသုံးပွုဖို့။ သူကလိမ္မာပါးနပ်ခဲ့ပေမယ့်သူကဆင်းရဲသားကိုလူထဲကခိုးယူဖို့စီစဉ်ထားသောအခါသူသည်မိမိသတ္တိကိုအလွဲသုံးစားလုပ်။
မယဉျကြေးသောစကားပြောဆိုရန်။ အဆိုပါအမျက်ထွက်သူခိုးရဲ-ဘူတာရုံမှသူ့ကို ယူ. သူကိုရဲအလွဲသုံးစားလုပ်။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: यो पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
दुरुपयोग
( ““को”” मा रूपमा ““फुफकार””) गलत प्रयोग। म आफ्नो घर मा कुनै पनि अब बस्नु पर्छ वा यसलाई आफ्नो दया को एक दुरुपयोग हुनेछ।
wrongly प्रयोग गर्न (मा ““आफ्नो”” रूपमा ““को””)। उहाँले चतुर थियो तर गरिब मानिस देखि चोरी गर्ने योजना बनाए गर्दा उहाँले आफ्नो clev­erness दुरुपयोग।
impol­itely बोल्न। क्रोधित चोर प्रहरी-स्टेशन गर्न उहाँलाई लगे जो प्रहरी दुरुपयोग।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt­te den­ne sid­en: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Mis­bruke
( ““S”” som i ”“sus­ing””) feil bruk. Jeg skal ikke bo lenger i huset ditt, eller det vil være et mis­bruk av din god­het.
( ““S”” som i ”“hans””) å bruke feil­ak­tig. Han var flink, men han mis­bruk­te sin kløkt når han plan­la å stjele fra de fat­ti­ge mannen.
Å snakke impol­itely. Den sin­te tyv mis­brukt poli­ti­m­annen som tok ham til politistas­jon­en.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د مالتړ لپاره د دې مخ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abuse
( ““د”” لکه څنګه چې په ““hiss””) غلط استعمال. زه بايد ستاسو په کور کې نور پاتې نه شي او یا دا به ستاسو د مهربانۍ يو ناوړه وي.
(لکه څنګه چې په ““د هغه د”” ““د””) د کارولو په ناسمه. هغه هوښیار و، خو هغه خپل هوښياري ناوړه کله چې هغه پلان چې د غريب څخه غلا کوي.
ته impol­itely خبرې وکړي. د قهر غل پوليس چې د پوليسو په سټيشن يوړ او ناوړه.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی از این صفحه: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
سو استفاده کردن
( ““S”” در «هیس») استفاده اشتباه است. من باید در خانه خود بماند دیگر و یا از آن خواهد شد سوء استفاده از مهربانی خود را.
( ““S”” در ““او””) به استفاده از اشتباه. او باهوش بود اما او مورد آزار قرار گرفته هوش و ذکاوت خود را زمانی که او برنامه ریزی شده برای سرقت از مرد فقیر.
به صحبت می کنند impol­itely. دزد عصبانی مورد آزار قرار گرفته پلیسی که او را به پلیس ایستگاه گرفت.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Wspi­er­anie tej strony: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Naduży­cie
( ““S”” jak w ““syk””) błęd­ne zastosow­anie. Nie musi pozostać dłużej w domu albo będzie naduży­ciem swo­jej dobro­ci.
( ““S””, jak w ““swo­jego””), aby wykorzysty­wać błęd­nie. Był spryt­ny, ale nadużył jego spryt, gdy planuje się okradać bied­ne­go człow­ieka.
Mówić niegrzecznie. Zły złodziej naduży­wane polic­janta, który zab­rał go na kom­is­ari­at.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuso
( ““S”” como em ““asso­bi­ar””) o uso errado. Eu não deve ficar mais tem­po em sua casa ou ele vai ser um abuso de sua bondade.
( ““S””, como em ““seu””) para usar de forma errada. Ele era inteli­gen­te, mas ele abu­sou de sua inteligên­cia, quan­do ele plane­java roubar o pobre homem.
Para falar impol­itely. O lad­rão irrit­ado abu­sou do poli­cial que o levou para a del­ega­cia de polí­cia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ
( ““S”” ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ““ਪੁੱਛਦੇ””) ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤਣ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
(ਵਿੱਚ ““ਉਸ ਦੀ”” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ““ਦੀ””) ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਦ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ.
impol­itely ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਗੁੱਸੇ ਚੋਰ ਪੁਲਸ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuz
( ““E”” ca în ““flu­iera””) util­iz­area greșită. Nu tre­buie să rămână nici mai mult în casa ta sau va fi un abuz de bunătatea ta.
( ““E”” ca în ““lui””), să folosească în mod greșit. El a fost inteli­gent, dar el a abuz­at istețimea lui când a plănu­it să fure de om sărac.
Pen­tru a vor­bi nepol­it­icos. Hoțul furi­os abuz­at polițis­tul care l-au dus la poliție-stație.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Злоупотребление
( ““S””, как в ““шипение””) неправильное использование. Я не должен больше оставаться в вашем доме или это будет злоупотребление вашей добротой.
( ““S””, как в ““его””) использовать неправильно. Он был умен, но он злоупотреблял своей сообразительности, когда он планировал украсть у бедного человека.
Говорить невежливо. Разгневанный вор злоупотребляли полицейского, который взял его в полицейский участок.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Faa­saun­oa
( ““S”” e pei ona i le ““faaili””) faaao­gaina sese. e tatau ona ou le tumau o so o se toe i lou fale po o le a se sauaina o outou agalelei.
( ““S”” e pei o ““lana””) e faaaoga sese. Sa ata­mai ae na sauaina lona ata­mai ina ua ia fuafua e gaoi mai le tagata mativa.
Ina ia tautala impol­itely. O le gaoi ita sauaina le leo­leo e ave o ia i le leo­leo-nofo­aga.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic seo Duilleag: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
mì-ghnàthachadh
( ““S”” mar ann an ”“hiss””) a cleach­dadh ceàrr. Feu­maidh mi fuire­ach sam bith nach eil nas fhaide anns an taigh no bidh e an droch dhìol do chairdeas.
( ““S”” mar ann an ”“a””) a chleach­dadh gu h-euceart. Bha e eirm­seach ach tha e dochann a clev­erness nuair a bha e am beachd a ghoid bho an duine bhochd.
Gus bruid­hinn impol­itely. Tha fearg mèir­leach droch-dhìol am polas­man a ghabh e ris a phoileas-stèisean.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Суппорт ову страницу: хттп://амзн.то/2кгнзрф~~ХЕАД=добј
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Злоупотреба
( ““А”” као ““звиждати””) погрешна употреба. Не сме остати дуже у вашој кући или ће бити злоупотреба љубазности.
( ““А”” као у ““његов””) у погрешно користи. Он је био паметан, али је злоупотребио своју домишљатост када је планирао да украде од лошег човека.
Да говори имполители. Љути лопов злоупотребио полицајца који га је одвео у полицијску станицу.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tsigirai ichi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuse
( ““S”” sap­amazuva ““mur­id­zo””) kush­andis­wa zvis­iz­vo. Han­di­faniri kugara machiri mum­ba mako kana ichava chin­hu zvis­iz­vo mut­sa wenyu.
( ““S”” sap­amazuva ““ake””) kush­andisa zvis­iz­vo. Akanga akang­wara asi zvisiri akang­wara ake paakanga akaronga kuba kub­va mur­om­bo.
Kutaura impol­itely. The akat­sam­wa mbavha kushun­gurudzwa mupur­isa uyo vakamutora mapur­isa-yemapur­isa.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: هن صفحي کي حمايت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
فحش
غلط استعمال ( ““hiss”” ۾ جيئن ته ““صاحب””). مون کي ڪنهن به گهڻي پنهنجي گھر ۾ رهڻ نه هجي يا ان کي پنهنجي احسان جي هڪ گار ٿي ويندا.
( ““پنهنجي”” ۾ جيئن ته ““صاحب””) حقيقت کي استعمال ڪرڻ. هن چيو ته ماھر هو پر هن پنهنجي چالاڪيء کوسا جڏهن هن غريب شخص کان چوري ڪرڻ جي رٿ رٿي.
impol­itely ڳالهائڻ لاء. هن ناراض چور پوليس جو کيس پوليس-اسٽيشن تائين ٿي گذريو آهي کوسا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: මෙම පිටුව සහාය
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
අපයෙදුම්
වැරදි ආකාරයෙන් භාවිතා ( ““hiss”” මෙන් ““ගේ””). මම ඔබේ නිවස තුළ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට නොකළ යුතු හෝ එය ඔබගේ කරුණාව අයුතු වනු ඇත.
( ““ඔහුගේ”” මෙන් ““ගේ””) වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමට. ඔහු දක්ෂ වූ නමුත් ඔහු දුප්පත් මිනිසා සොරකම් කිරීමට සැලසුම් කරන විට ඔහු තම දක්ෂ, අපයෝජනය.
impol­itely කතා කිරීම. කෝපයට පත් සොරෙකු පොලිස්-ස්ථානය වෙත ඔහු ගෙන ගිය පොලිස් අතවර.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­porte túto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
zneužívanie
( ““S”” v zmysle ““syčať””) nesprávne použit­ie. Nesmiem zostať dlhšie vo vašom dome ale­bo to bude o zneužit­ie vašej láska­vosti.
( ““S””, ako je v ““jeho””) používať nesprávne. Bol šikovný, ale zneužil svo­ju chytrosť, keď plánoval ukrad­núť z chudob­ného človeka.
Hov­or­iť nezdvor­ilo. Nahnevaný zlodej zneužil pol­ica­jta, ktorý ho vzal na pol­ica­jnej stan­i­ci.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­prite stran: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
zlora­ba
( ““S”” kot ““sik­an­je””) napačna upora­ba. Né sme ostati več v vaši hiši ali pa bo za zlorabo vašo pri­jaznost.
( ““S””, kot v ““njegov””), na napačno uporabo. Bil je pamet­en, ampak je zlor­ab­il svo­jo spret­nost, ko je nam­eraval ukrasti od reveža.
Za impol­itely gov­or­iti. Jezni tat zlor­ab­il poli­cista, ki so ga odpel­jali na poli­cijsko posta­jo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageer this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Xadgu­dub­ka
( ““S”” sida ku sug­an ““food­hyi””) ist­icmaalka khaldan. Waa inaan ma joo­go mar dam­be gurigaaga ama waxa ay noqon doontaa xadgu­dub­ka ah ee aad nax­ariis.
( ““S”” sida in ”“uu””) si khalad ah u ist­icmaa­laan. Wuxuu ahaa xariif ah laaki­in waxa uu si xun uu xariif markii uu qor­sheeyay in ay ka xadaan ninkii miski­inka ahaa.
Si impol­itely had­lo. Tuug­gu cad­hooday xadgud­bo bool­is ah kuwaas oo ay ku qaadatay in ay ka-sald­hig­ga booliiska.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apo­y­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Abuso
( ““S””, como en ““sil­bido””) mal uso. No debo que­darme por más tiem­po en su casa o será un abuso de su amab­il­id­ad.
( ““S”” como en ““su””) para util­iz­ar errónea­men­te. Era inteli­gen­te, pero él abusó de su inteli­gen­cia cuan­do se planeó robar al pobre hom­bre.
Para hab­lar con des­cortesía. El lad­rón eno­jado abu­sado de la policía que lo llevó a la com­is­aría.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ngaro­jong Page ieu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
nyiksa
( ““S”” saper­ti dina ““nga­heos””) nga­gun­akeun salah. Kur­ing teu kudu cicing wae deui di imah Anjeun atawa bakal jadi nyiksa tina kahadean Anjeun.
( ““S”” saper­ti dina “”-Na””) nga­gun­akeun wrongly. Manéh­na pal­in­ter tapi manéh­na abused clev­erness-Na sabot ren­canana pikeun maok ti manusa miskin.
Pikeun nyar­ita impol­itely. Nu mal­ing ambek abused nu pulisi añu ngabawa ka pulisi-sta­s­ion.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Kwan­za huu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
unyan­yasaji
( ““S”” kama ilivyo katika ““kuzomea””) matum­izi mabaya. Mimi ni lazi­ma kukaa tena katika nyum­ba yako au itak­uwa matum­izi mabaya ya wema wako.
( ““S”” kama ilivyo katika ““wake””) kutu­mia vibaya. Alikuwa wajan­ja lakini yeye vibaya ujan­ja wake wakati yeye alipanga kuiba kutoka kwa mtu maskini.
Kusema juu kwa juu. mwizi hasira vibaya pol­isi ambaye kumpeleka kituo cha pol­isi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd­ja den här sid­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Miss­bruk
( ““S”” som i ”“brus””) felak­tig använd­ning. Jag får inte stan­na län­gre i ditt hus eller det kom­mer att bli ett miss­bruk av din vän­lighet.
( ““S”” som i ”“hans””) att använda felak­tigt. Han var duk­tig men han miss­brukat sin skick­lighet när han planerade att stjäla från den fat­ti­ge.
Att tala ohöv­ligt. Den arga tju­ven miss­brukat pol­is som tog honom till polissta­tion­en.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии ин саҳифа Саҳифа: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Сӯиистифодаи
( «Ҳо», ки дар «ҳуштак задан») истифодаи нодуруст аст. Ман бояд на дар хонаи худ бимонад гуна дигар ва ё ба он хоҳад буд суиистифода аз меҳрубонӣ кунед.
( «Ҳо», ки дар «Худ») барои истифодаи нодуруст. Вай доно буд, вале ӯ озурда моҳирона аз худ чун ба нақша гирифта, то ки бидуздад, аз ин мард камбизоат.
Барои сухан impol­itely. Дузд ба ғазаб озурда пулис, ки ӯро ба милитсия-истгоҳи гирифт.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: இந்த பக்கம் ஆதரவு
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
வன்கொடுமை
( ““கள்”” என ““உணர்வு””) தவறான பயன்பாடு. நான் உங்கள் வீட்டில் எந்த இனி இருக்க கூடாது அல்லது அது உங்கள் கருணை தவறாக இருக்கும்.
( ““அவருடைய”” என ““கள்””) தவறாக பயன்படுத்த. அவர் புத்திசாலி ஆனால் அவர் ஏழை மனிதன் திருட திட்டமிட்ட போது அவர் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனம் தவறாக.
impol­itely பேச. கோபம் திருடன் போலீஸ் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர் யார் போலீஸ்காரர் தவறாக.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ఈ పేజీ మద్దతు
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
తిట్టు
( ““లు”” లో ““hiss””) తప్పు ఉపయోగం. నేను మీ ఇంట్లో ఏ ఇక ఉండాలని లేదా మీ దయ యొక్క దూషణ ఉంటుంది ఉండకూడదు.
( ““లు”” ““అతని”” లాగా) తప్పుగా ఉపయోగించడానికి. అతను నేర్పరి కానీ అతను నిరుపేద దొంగతనానికి ప్రణాళిక అతను తన తెలివితేటల తృప్తి.
impol­itely మాట్లాడటం. కోపం దొంగ పోలీసు స్టేషన్ కి తీసుకుని వెళ్లారు ఎవరు పోలీసు తృప్తి.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
การสนับสนุนนี้หน้า: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
การละเมิด
( ““S”” ในขณะที่ ““เย้ยหยัน””) การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผมต้องไม่อยู่อีกต่อไปในบ้านของคุณหรือมันจะเป็นการละเมิดของความมีน้ำใจของคุณ
( ““S”” ในขณะที่ ““เขา””) ที่จะใช้อย่างผิดพลาด เขาเป็นคนฉลาด แต่เขาทำร้ายความฉลาดของเขาเมื่อเขาวางแผนที่จะขโมยจากคนยากจน
ที่จะพูดไม่สุภาพ ขโมยโกรธทำร้ายตำรวจที่พาเขาไปตำรวจสถานี

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Say­faya Destek
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Taciz
( ““S”” gibi ““hiss””) yan­lış kul­lanım. Ben sen­in evinde artık kal­mak olmamalıdır veya siz­in iyi­lik kötüye ola­cak­tır.
( ““Onun”” gibi ““s””) yan­lış kul­lan­mak. O zeki ama o zavallı adam çal­mak için plan­lanan zaman onun akıllılık istis­mar.
impol­itely caiz­se. öfkeli hır­sız pol­is karakoluna götürdüler pol­is istis­mar.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримайте цю сторінку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
зловживання
( ““S””, як в ““шипіння””) неправильне використання. Я не повинен більше залишатися в вашому домі чи це буде зловживання вашою добротою.
( ““S””, як в ““його””) використовувати неправильно. Він був розумний, але він зловживав своєю кмітливості, коли він планував вкрасти у бідної людини.
Говорити неввічливо. Розгніваний злодій зловживали поліцейського, який взяв його до поліцейської дільниці.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: اس صفحے کی حمایت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
غلط استعمال
( ““S”” میں کے طور پر ““سسکارنا””) غلط استعمال کی. میں نے آپ کے گھر میں کسی بھی اب نہیں رہ لازمی ہے یا یہ آپ کی رحم دلی کا غلط استعمال کیا جائے گا.
( ““اس”” میں کے طور پر ““S””) غلطی سے استعمال کرنے کے لئے. وہ ہوشیار تھا لیکن وہ غریب آدمی سے چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جب انہوں نے اپنی چالاکی کے ساتھ زیادتی کی.
impol­itely بات کرنے کی. ناراض چور پولیس اہلکار پولیس اسٹیشن لے گئے جنہوں نے گالی دی.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Sahi­fani qo’llab-quvvat­lash
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
haqor­at
( ““S”” kabi ““hush­tak””) noto’g’ri foy­dalan­ish. Men sizn­ing uyda endi qol­ish ker­ak, yoki sizn­ing mehr bir abuse bo’ladi.
( «Uning”” kabi ““s””) noto’g’ri foy­dalan­ish. U aql­li edi, ammo u kambag’al odam o’g’irlash rejalashtir­il­gan bo’lsa, u aql suiiste’mol.
impol­itely gapir­ish. g’azablangan o’g’ri polit­siya-stant­siy­aga olib mil­it­sion­erni eks­pluatatsiya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ trang này: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
lạm dụng
( ““S”” như trong ““rít””) sai sử dụng. Tôi không phải ở lại lâu hơn nữa trong ngôi nhà của bạn hay nó sẽ là một sự lạm dụng lòng tốt của bạn.
( ““S”” như trong ““của mình””) để sử dụng một cách sai lầm. Ông là thông minh nhưng ông lạm dụng sự thông minh của mình khi ông lên kế hoạch để ăn cắp từ những người đàn ông nghèo.
Muốn nói chuyện bất lịch sự. Tên trộm tức giận lạm dụng cảnh sát, người đã đưa anh đến cảnh sát trạm.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnog­w­ch Tudalen hwn: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Cam-drin
( ““S”” fel yn ““chwibanu””) defnydd anghy­wir. Rhaid i mi bei­dio aros yn hwy yn eich tŷ neu bydd yn cam-drin eich cared­i­grwydd.
( ““S”” fel yn ““ei””) i’w defnyddio yn anghy­wir. Yr oedd yn gly­far ond cam-drin ei gly­frw­ch pan gyn­lluni­wyd i ddwyn oddi wrth y dyn tlawd.
I siarad impol­itely. Mae’r lleidr ddig cam-drin y plis­mon a gymerodd ef i’r hedd­lu-orsaf.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
uxhat­shazo
( ““S”” njen­goko ““umsond­lo””) uku­sety­en­ziswa engalun­ganga. Ndiya kuh­lala nayiphi elide endlwini yak­ho okanye iza kuba kak­u­bi ngence­ba yak­ho.
( ““S”” njen­goko ““yakhe””) ukuseben­zisa exoka. Yena wayekre­lekre­le kod­wa kak­u­bi nengqon­do yakhe xa waye­ce­be ukuba kuloo ndoda ilihl­wem­pu.
Ukuba ukuthet­ha kak­u­bi. Isela nom­sin­do kak­u­bi ipol­isa lowo wamthabatha ema­poliseni-kwisikhu­lu­lo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן דעם בלאַט: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
זידלען
( ““א”” ווי אין ““כיס””) פאַלש נוצן. איך מוזן נישט בלייַבן קיין מער אין דיין הויז אָדער עס וועט זיין אַ זידלען פון דיין גוטהאַרציקייַט.
( ““א”” ווי אין ““זייַן””) צו נוצן ראָנגלי. ער איז געווען קלוג אָבער ער אַביוזד זייַן קלעווערנעסס ווען ער פּלאַננעד צו גאַנווענען פון די נעבעך מענטשן.
צו רעדן ימפּאָליטעלי. די בייז גנב אַביוזד דער פּאָליציאַנט, וואס גענומען אים צו די פּאָליצייַ-סטאַנציע.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atilẹy­in yi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
abuse
( ““S”” bi ni ““pòṣe””) ti ko tọ si lilo. Mo ti kò gbọdọ duro eyikeyi to gun ninu ile rẹ tabi o yoo jẹ ohun abuse rẹ rere.
( ““S”” bi ni ““rẹ””) lati lo nṣi. O si wà onilàkaye ṣug­bọn o ti reje rẹ clev­erness nig­bati o ngbero lati ji lati awọn talaka eniy­an.
Lati sọrọ impol­itely. Awọn binu olé ti reje ni police­man ti o si mu u lati awon olo­pa-ibudo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela leli khasi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ukuhlukumeza
( ““S”” njen­gasezul­wini ““ikh­welo””) uku­set­shen­ziswa okun­galungile. I akumel­we nisah­lala end­lini yak­ho noma uzo­phi­wa kabi yomusa wak­ho.
( ““S”” njen­gasezul­wini ““yakhe””) ukuseben­zisa ngok­un­galungi. Way­engu­mun­tu ohlakani­phile kod­wa wanukubeza ubuh­lakani bakhe lapho ayehlele ukweba kusukela lendoda empo­fu.
Ukuze ukhu­lume kabuhlun­gu. I isela angry bahlukumeza iphoy­isa wamthatha, wamy­isa ama­phoy­isa esite­shini.