ACrisis in the World

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in the World
The grave threats to world peace at the start of the third millennium represent a second reason
John Paul II called for a renewal of rosary devotion. In this letter on the rosary he mentions the
terrifying attacks of September 11, 2001, as well as other scenes of violence and bloodshed
throughout the world. One gets the sense that John Paul II is greatly concerned that the world might
be on the brink of a great disaster. With unusual candor he says, “The grave challenges confronting
the world at the start of this new Millennium lead us to think that only an intervention from on high,
capable of guiding the hearts of those living in situations of conflict and those governing the destinies
of nations, can give reason to hope for a brighter future.”4
Did you catch that? Like a prophet, John Paul II seems to think that only God’s intervention can
keep the turmoil of the world from exploding into a terrifying conflict. And he calls Catholics to turn to
that divine power by praying for peace and in particular, by praying the rosary for peace.
According to the Pope, the rosary is a most fitting prayer for peace, because it leads us to
8
contemplate Christ, the Prince of Peace. “How could one possibly contemplate the mystery of the
Child of Bethlehem, in the Joyful Mysteries, without experiencing the desire to welcome, defend, and
promote life and to shoulder the burdens of suffering children all over the world? How could one follow
in the footsteps of Christ the Revealer in the Mysteries of Light without resolving to bear witness to his
Beatitudes in daily life? And how could one contemplate Christ carrying the cross and Christ crucified
without feeling the need to act as a Simon of Cyrene for our brothers and sisters weighed down by
grief or despair? Finally, how could one possibly gaze upon the glory of the risen Christ or of Mary
Queen of Heaven without yearning to make this world more beautiful, more just, more closely
conformed to God’s plan?”5
In reflecting on the mysteries of Jesus Christ with his blessed mother in the rosary, we ask Mary—
the one who brought the Prince of Peace into this world two thousand years ago in Bethlehem—to
pray for us, that peace may be born anew in our world today


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis fid-Dinja
It-theddid serju għall-paċi dinjija fil-bidu tat-tielet millennju jirrappreżentaw it-tieni raġuni
Ġwanni Pawlu II sejjaħ għal tiġdid ta ‘devozzjoni rużarju. F’din l-ittra dwar il-rużarju huwa jsemmi l-
attakki terrifying ta Settembru 11, 2001, kif ukoll xeni oħra ta ‘vjolenza u tixrid ta’ demm
madwar id-dinja. Wieħed gets sens li Ġwanni Pawlu II huwa ferm imħasseb li d-dinja tista
tkun fuq il-xifer ta ‘diżastru kbir. Bil sinċertà mhux tas-soltu huwa jgħid, “”L-isfidi gravi konfrontazzjoni
-dinja fil-bidu ta ‘dan Millenju l-ġdid iwassalna biex jaħsbu li biss intervent mill-għoli,
jistgħu jorjentaw il-qlub ta ‘dawk li jgħixu f’sitwazzjonijiet ta’ konflitt u dawk li jirregolaw l-destin
ta ‘nazzjonijiet, jista wieħed jawgura għal futur isbaħ. “”4
Ridt qabda li? Bħal profeta, Ġwanni Pawlu II jidher li jaħsbu li huma biss l-intervent ta ‘Alla tista
iżommu l-taqlib tad-dinja minn jisplodi fi kunflitt terrifying. U huwa jsejjaħ Kattoliċi li jduru għal
din is-setgħa divina mill titolbu għall-paċi u b’mod partikolari, billi titolbu l-ruzarjuall-paċi.
Skond il-Papa, il-rużarju huwa talb aktar armar għall-paċi, għax twassalna biex
8
jikkontempla Kristu, il-Prinċep tal-Paċi. “”Kif jista wieħed possibbilment jikkontempla l-misteru ta ‘l-
Tfal tal Betlem, fil-Misteri Joyful, mingħajr jesperjenzaw ix-xewqa li tilqa, tiddefendi, u
jippromwovu ħajja u għall-ispalla l-piżijiet ta ‘tbatija tfal madwar id-dinja? Kif jista wieħed isegwi
fil-passi ta ‘Kristu l-Revealer fil-Misteri tad-Dawl mingħajr solvuti li jixhdu tiegħu
Beatitudes fil-ħajja ta ‘kuljum? U kif tista ‘wieħed jikkontempla Kristu jġorru is-salib u Kristu msallab
mingħajr ma tħossok il-ħtieġa li taġixxi bħala Simon ta Cyrene għall ħutna mtaqqla bil
grief jew disprament? Fl-aħħarnett, kif jista wieħed possibilment gaze fuq l-glorja tal-tela ‘Kristu jew ta’ Marija
Reġina tal-ġenna mingħajr yearning biex jagħmlu din id-dinja aktar sbieħ, aktar ġusta, aktar mill-qrib
ikkonformaw mad pjan ta ‘Alla? “”5
Fil tirrifletti fuq il-misteri ta ‘Ġesù Kristu bil ommu mbierka tiegħu fil-rużarju, aħna nitolbu Mary-
il-wieħed li daħħlet il-Prinċep tal-Paċi f’din id-dinja elfejn sena ilu f’Betlem to
rikonoxxenti għalina, li l-paċi jistgħu jkunu twieldu mill-ġdid fid-dinja tagħna llum


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in die Wêreld
Die graf bedreigings vir wêreldvrede aan die begin van die derde millennium verteenwoordig ‘n tweede rede
Johannes Paulus II genoem vir ‘n hernuwing van bidsnoer toewyding. In hierdie brief op die bidsnoer noem hy die
skrikwekkende aanvalle van 11 September 2001, asook ander tonele van geweld en bloedvergieting
reg deur die wêreld. ‘N Mens kry die gevoel dat Johannes Paulus II is baie bekommerd dat die wêreld mag
wees op die rand van ‘n groot ramp. Met ongewone eerlikheid sê hy, “”Die graf uitdagings te konfronteer
die wêreld aan die begin van die nuwe millennium lei ons om te dink dat net ‘n ingryping uit die hoogte,
in staat is om die begeleiding van die harte van diegene wat in situasies van konflik en diegene wat die lot
van nasies kan rede om te hoop vir ‘n beter toekoms te gee. “”4
Het jy wat vang? Soos ‘n profeet, Johannes Paulus II lyk om te dink dat net God se ingryping kan
hou die onrus van die wêreld uit ontplof in ‘n skrikwekkende konflik. En hy noem Katolieke om te draai na
dat goddelike krag deur te bid vir vrede en in die besonder, deur te bid die bidsnoer vir vrede.
Volgens die Pous, die rosekrans is ‘n mees gepaste gebed vir vrede, want dit lei ons na
8
Besin oor Christus, die Vredevors. “”Hoe kan ‘n mens dalk dink die verborgenheid van die
Kind van Bethlehem, in die vreugdevolle Mysteries, sonder die ervaring van die begeerte om te bly, te verdedig, en
bevorder die lewe en om die las van lyding kinders regoor die wêreld skouer? Hoe kan ‘n mens volg
in die voetspore van Christus die Openbaarder in die Geheimenisse van Lig sonder die oplossing te getuig om sy
Saligsprekinge in die daaglikse lewe? En hoe kan ‘n mens dink Christus dra die kruis en Christus gekruisig
sonder om te voel die behoefte om op te tree as ‘n sekere Simon van Ciréne vir ons broers en susters gebuk gaan deur
hartseer of wanhoop? Ten slotte, hoe kan ‘n mens moontlik aanskou die glorie van die opgestane Christus of van Maria
Koningin van die Hemel sonder verlange na die wêreld mooier te maak, meer regverdige, van naderby
voldoen het aan God se plan? “”5
In besin oor die geheime van Jesus Christus met sy geseënde moeder in die bidsnoer, vra ons Mary-
die een wat die Vredevors tweeduisend jaar gelede in Bethlehem-om in die wêreld ingebring
bid vir ons, kan daardie vrede opnuut gebore word in ons wêreld vandag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis në Botë
Kërcënimet rënda për paqen në botë në fillim të mijëvjeçarit të tretë përfaqësojnë një arsye të dytë
Gjon Pali II bëri thirrje për një rinovim të përkushtimit rruzare. Në këtë letër në rruzare ai përmend
Sulmet e tmerrshme të 11 shtatorit 2001, si dhe skena të tjera të dhunës dhe gjakderdhjes
në të gjithë botën. Merr një kuptim që Gjon Pali II është shumë i shqetësuar se bota e fuqisë
të jetë në prag të një katastrofe të madhe. Me sinqeritet të pazakontë, thotë ai, “”Sfidat rënda përballjen
bota në fillim të këtij mijëvjeçari të ri të na çojnë të mendojmë se vetëm një ndërhyrje nga lart,
të aftë për të udhëhequr zemrat e atyre që jetojnë në situata të konfliktit dhe të atyre që qeverisin fatet
e kombeve, mund të japin arsye për të shpresuar për një të ardhme të ndritshme. “”4
A e keni kapur se? Si një profet, Gjon Pali II duket se mendon se vetëm ndërhyrja e Perëndisë mund të
mbajtur trazirat e botës nga shpërthimet në një konflikt të tmerrshme. Dhe ai e quan katolikët të kthehet në
se fuqia hyjnore duke u lutur për paqe dhe në mënyrë të veçantë, duke u lutur rruzaren për paqe.
Sipas Papës, lutjet bëheshin është një lutje më të përshtatshëm për paqe, sepse ajo na çon në
8
Konsideroni Krishti, Princ i paqes. “”Si mund një mundësi të mendojë misterin e të
Foshnja e Betlehemit, në Misteret gëzuara, pa përjetuar dëshirën për të mirëpritur, të mbrojtur, dhe
nxitur jetën dhe supe barrën e vuajnë fëmijët në të gjithë botën? Si mund të ndjekim
në gjurmët e Krishtit, zbuluesi në Misteret e Dritës, pa zgjidhjen e të dëshmuar të tij
Lumturitë në jetën e përditshme? Dhe si mund të mendojë Krishti mbante kryqin e Krishtit të kryqëzuar
pa ndjerë nevojën për të vepruar si një Simonin prej Sirene për vëllezërit dhe motrat tona rënduar nga
hidhërim apo dëshpërim? Së fundi, si mund të ndoshta të soditur lavdinë e ringjallur Krishtit apo të Marisë
Mbretëresha e Qiellit, pa mall për ta bërë këtë botë më të bukur, më të drejtë, më të ngushtë
të ngjashëm me planin e Perëndisë? “”5
Në reflektuar mbi misteret e Jezu Krishtit me nënën e tij të bekuar në rruzare, ne kërkojmë Mary-
ai që solli Princin e Paqes në këtë botë dy mijë vjet më parë në Betlehem-të
lutuni për ne, se paqja mund të lindni përsëri në botën tonë sot


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

በዓለም ውስጥ ACrisis
በሦስተኛው ሺህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የዓለም ሰላም ወደ መቃብር ስጋት ሁለተኛ ምክንያት ይወክላሉ
ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መቁጠሪያ ያደሩ አንድ መታደስ ጠርቶ. በመቁጠሪያ ላይ ይህን ደብዳቤ ላይ እሱ ከጠቀሳቸው
መስከረም 11, 2001 አስፈሪ ጥቃት, እንዲሁም እንደ ጥቃት እና ደም መፋሰስ ሌሎች ትዕይንቶች
በመላው ዓለም. አንድ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እጅግ ያሳሰበው መሆኑን ስሜት ያገኛል ዓለም ዘንድ
ታላቅ ጥፋት አፋፍ ላይ ይሁን. ያልተለመደ በመጽሐፋቸው እርሱ መቃብር ነው ተፈታታኝ መጋፈጡ “”እንዲህ ይላል:
ይህ አዲስ ሺህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በዓለም ከፍተኛ ላይ ከ መሆኑን ብቻ ጣልቃ እንድናስብ ሊያደርገን
ግጭት ሁኔታዎች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ልብ የመምራት ችሎታ እና የሚድኑ የበላይ ሰዎች
አሕዛብ, ብሩህ የወደፊት ተስፋ ምክንያት መስጠት ይችላሉ. “”4
አንተ አልሰማሁትም ነበር? ነቢይ እንደ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እግዚአብሔር ብቻ ጣልቃ ይችላል ማሰብ ይመስላል
አስፈሪ ግጭት ወደ የሚፈነዳ ሆነው በዓለም ላይ ብጥብጥ ጠብቅ. እርሱም ወደ ለመታጠፍ ካቶሊኮች ጥሪዎች
ሰላም በመቁጠሪያ በመጸለይ, ሰላም እና በተለይ ደግሞ በመጸለይ ይህ መለኮታዊ ኃይል.
ይህን እንድናደርግ ስለሚመሩ ጳጳሳቱ መሠረት, መቁጠሪያ, ሰላም በጣም ተስማሚ ጸሎት ነው
8
የመሪዎቻቸውን ክርስቶስ, የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል. “”አንድ ሰው ምናልባትም ምሥጢር ማሰላሰል ይችሉ ነበር
የቤተ ልሔም ሕፃን ሆይ: ደስ ይበላችሁ ሚስጥራት ውስጥ, ጥብቅና, አቀባበል ለማድረግ ፍላጎት እያጋጠመው ያለ, እና
ሕይወት ለማስተዋወቅ እና በመላው ዓለም ልጆች መከራ ከባድ ሸክም ለመሸከም? አንድ ሰው መከተል የሚችለው እንዴት ነው?
ለመመሥከር ለመፍታት ያለ ብርሃን ምሥጢር ውስጥ ገላጭ የክርስቶስን ፈለግ ውስጥ
በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ ከጠቀሳቸው ነገሮች? አንድ የተሰቀለውን ክርስቶስን መስቀል ክርስቶስ ተሸክመው ላይ ማሰላሰላችን እንዴት
ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በ እንዳይበዛበት ለ የቀሬናው የሆነ ስምዖን ሆኖ በሥራ ላይ ማዋል እንዳለበት ስሜት ያለ
በሐዘን ወይም ተስፋ መቁረጥ? በመጨረሻም: እንዴት አንድ ሰው ምናልባትም ከሞት የተነሳው ክርስቶስ ወይም ወደ ማርያም ክብር ላይ ትኩር ይችላል
ፍላጎት በታየበት ያለ ሰማይ ንግሥት ከዚህ ዓለም ይበልጥ ውብ ለማድረግ, ይበልጥ ፍትሐዊ, የበለጠ በቅርበት
የእግዚአብሔር ዕቅድ አትምሰሉ? “”5
በመቁጠሪያ ውስጥ የተባረከ እናት ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ ምሥጢር ላይ በማሰላሰል ውስጥ, Mary- መጠየቅ
-ወደ ቤተ ልሔም ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት በዚህ ዓለም ውስጥ የሰላም ልዑል አመጡ ሰው
ስለ እኛ ጸልዩ; ይህን ሰላም ዓለም በዛሬው ጊዜ ውስጥ ዳግመኛ ካልተወለደ ይችላል


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis في العالم
تهديدات خطيرة للسلام العالمي في بداية الألفية الثالثة تمثل السبب الثاني
دعا البابا يوحنا بولس الثاني لتجديد الإخلاص الوردية. في هذه الرسالة عن مسبحة يذكر انه في
هجمات مروعة من 11 سبتمبر 2001، فضلا عن غيرها من مشاهد العنف وسفك الدماء
عبر العالم. واحد يحصل على شعور بأن يوحنا بولس الثاني تشعر بقلق بالغ من أن يتسنى للعالم
يكون على شفا كارثة كبيرة. بصراحة غير معتادة ويقول: “”إن التحديات الخطيرة التي تواجه
العالم في بداية هذه الألفية الجديدة تقودنا إلى الاعتقاد بأن التدخل فقط من على ارتفاع،
قادرة على توجيه قلوب أولئك الذين يعيشون في حالات النزاع وتلك التي تحكم مصائر
من الدول، يمكن أن تعطي سببا للأمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا. “”4
هل قبض ذلك؟ مثل نبي، يبدو يوحنا بولس الثاني إلى الاعتقاد بأن تدخل الله فقط يمكن
الحفاظ على الاضطرابات في العالم من الانفجار في صراع رهيب. ويسميه الكاثوليك إلى تحويل ل
أن القدرة الإلهية التي يصلي من أجل السلام وعلى وجه الخصوص، من خلال صلاة المسبحة من أجل السلام.
وفقا للبابا، والوردية هي صلاة انسب من أجل السلام، لأنه يقودنا إلى
8
يتأمل المسيح، أمير السلام. “”كيف يمكن للمرء أن يتأمل سر
طفل من بيت لحم، في الأسرار بهيجة، دون ان تشهد الرغبة في أرحب، والدفاع، و
تعزيز الحياة وتحمل أعباء المعاناة الأطفال في جميع أنحاء العالم؟ كيف يمكن للمرء أن اتبع
على خطى المسيح الذي أنزل في أسرار النور من دون حل ليشهد له
التطويبات في الحياة اليومية؟ وكيف يمكن للمرء أن يتأمل المسيح يحمل الصليب والمسيح المصلوب
دون الشعور بالحاجة إلى أن تكون بمثابة سمعان القيرواني لإخواننا وأخواتنا متأثرة
الحزن أو اليأس؟ وأخيرا، كيف يمكن للمرء أن تطلعوا مجد المسيح قام أو مريم
ملكة السماء دون التوق لجعل هذا العالم أكثر جمالا وأكثر عدلا وأكثر عن كثب
يتفق مع خطة الله؟ “”5
في التأمل في أسرار يسوع المسيح مع أمه المباركة له في المسبحة، نطلب Mary-
الشخص الذي أحضرها رئيس السلام إلى هذا العالم قبل ألفي سنة في بيت لحم ل
صلي لأجلنا، أن السلام قد تكون ولدت من جديد في عالمنا اليوم


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis աշխարհում
Գերեզմանի սպառնալիքները համաշխարհային խաղաղության սկզբին երրորդ հազարամյակում ներկայացնում է երկրորդ պատճառը
John Paul II կոչ է երկարաձգման տերողորմյա նվիրումով: Այս նամակի վրա տերողորմյա նա նշում է, որ
սարսափելի հարձակումները սեպտեմբերի 11, 2001 թ., ինչպես նաեւ այլ տեսարաններ բռնության եւ արյունահեղության
ողջ աշխարհում: Մեկը ստանում է այն զգացումը, որ Հովհաննես Պողոս II- ը մեծապես մտահոգված է, որ աշխարհը կարող
պետք է շեմին մեծ աղետի. Հետ անսովոր անկեղծությամբ ասում է նա, — «գերեզման մարտահրավերները դիմակայելու
աշխարհն է սկզբից այս նոր հազարամյակի հանգեցնել մեզ մտածել, որ միայն միջամտություն է բարձր,
ի վիճակի է առաջնորդել սրտերը, ովքեր ապրում են իրավիճակներում հակամարտության եւ նրանք, ովքեր կառավարման ճակատագրի
ազգերի, կարող է տալ պատճառ հույս պայծառ ապագայի »: 4
Արդյոք դուք բռնել, որ? Նման մի մարգարե, John Paul II թվում է, կարծում եմ, որ միայն Աստծո միջամտությունը կարող
պահել իրարանցման աշխարհի պայթեցնել մեջ սարսափելի հակամարտության. Եւ նա կոչ է անում կաթոլիկները է դիմել
որ աստվածային իշխանությունը աղոթելով խաղաղության համար եւ, մասնավորապես, աղոթելով տերողորմյա խաղաղության:
Ըստ Պապի, որ տերողորմյա է ամենից կցամասեր աղոթքը խաղաղության համար, քանի որ դա տանում է մեզ
8
խորհել Քրիստոսը, Խաղաղության Իշխանը. «Ինչպես կարող էր մեկը, հնարավոր է մտածում առեղծվածը
Երեխան, Բեթլեհէմ, որ ուրախ խորհուրդները, առանց զգում ցանկություն ողջունելու, պաշտպանել, եւ
խթանել կյանքը եւ ուսի ծանրությունները տառապում երեխաներին ամբողջ աշխարհում: Ինչպես կարող է մեկը հետեւել
ի հետքերով Քրիստոսի հայտնողն է Mysteries of Լույսի առանց լուծելու է վկայում նրա
Beatitudes ամենօրյա կյանքում? Եւ թե ինչպես կարող է մեկը խորհում Քրիստոսն տանում խաչի եւ Քրիստոսի խաչված
առանց մեղքի, որ անհրաժեշտ է գործել որպես Սիմոն Կիւրենացին, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը weighed նվազել են
վիշտը, թե հուսահատություն: Վերջապես, ինչպես կարող է մեկը, հնարավոր է սեվեռուն հայացք փառս առած Քրիստոսի կամ Մարիամի
Queen երկնքից, առանց կարոտի, որպեսզի այս աշխարհն ավելի գեղեցիկ, ավելի արդար, ավելի սերտորեն
կերպարանակից Աստծո ծրագրի »5
Մտածելով խորհուրդները Հիսուս Քրիստոսի հետ իր օրհնյալ մոր տերողորմյա, խնդրում ենք Mary-
մեկը, ով բերեց Խաղաղության Իշխանը մեջ այս աշխարհում երկու հազար տարի առաջ Bethlehem-to
աղօթեցէք մեզի համար, որ խաղաղությունը կարող է վերածնվի մեր աշխարհում այսօր


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Dünya ACrisis
üçüncü minilliyin əvvəlində dünya sülhünə ciddi təhlükə ikinci səbəb təmsil
John Paul II təsbeh sadiqlik bir yenilənməsi üçün çağırıb. təsbeh Bu məktubda o qeyd
11 sentyabr 2001-ci il dəhşətli hücumlar, eləcə də zorakılıq və qan digər səhnələri
dünyada. One John Paul II çox narahatdır hissi olur dünya bilər ki,
böyük faciənin eşiyindən ola bilər. qeyri-adi düzgün o ağır problemlər qarşı “”deyir
Bu yeni minilliyin əvvəlində dünya yüksək olan yalnız bir müdaxilə düşünmək bizi
münaqişə vəziyyətlərində yaşayan qəlblərini rəhbər bilən və taleyini idarə o
millətlərin, parlaq gələcək üçün ümid əsas verə bilər. “”4
ki, tutmaq mi? peyğəmbər kimi, John Paul II yalnız Allahın müdaxilə edə düşünmək görünür
bir dəhşətli münaqişə exploding dünyanın qarışıqlıq saxlamaq. O çevirmək üçün katolik çağırır
sülh üçün Rosary dua, sülh və xüsusilə dua ki ilahi güc.
Bu bizi gətirib çıxarır, çünki Papa görə, təsbeh, sülh üçün ən uyğun dua edir
8
düşünən Məsih Sülh Hökmdarı olacaq. “”Necə bir bəlkə sirrini düşünən bilər
Bethlehem Uşaq, şən Mysteries, müdafiə salamlayıram arzusu yaşanmadan, və
həyat təşviq və bütün dünyada uşaqlar əziyyət yükünü çiyin? bir təqib edə bilər necə
şahid həll olmadan Light Mysteries Revealer Məsihin ardınca onun
gündəlik həyatda Beatitudes? Və bir çarmıxa çəkilmiş Məsihi xaç və Məsihi daşıyan düşünən bilər necə
qardaşlarımız ilə aşağı weighed üçün Kirenalı bir Şimon kimi çıxış ehtiyac hiss etmədən
qəm və ya ümidsizlik? Nəhayət, necə bir bəlkə artıb Məsih və ya Məryəm şöhrət sonra baxmaq bilər
həsrət olmadan Heaven Queen bu dünya daha gözəl etmək üçün, daha ədalətli, daha yaxından
Allahın planına uyğun? “”5
təsbeh onun mübarək anası ilə İsa Məsihin sirlərini əks etdirən, biz Mary- xahiş
-To Bethlehem iki min il bundan əvvəl bu dünyaya Sülh Prince gətirdi biri
bizim üçün dua sülh bizim dünya bu gün yenidən doğula bilər


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis World
grave munduko bakea hirugarren milurtekoaren hasieran bigarren arrazoi bat adierazten
John Paul II errosario debozio berritze bat eskatzen zuen. gutun hau errosario gainean aipatzen du
September 11, 2001 erasoak beldurgarria, baita beste indarkeria eta bloodshed eszenak
Mundu osoan zehar. One sena, John Paul II da Oso kezkatuta lortzen mundu agian hori
Hondamendi handi bat Brink izan. ezohiko inozentez- dio, “”grave erronkei aurre
Millennium berri honen hasieran munduko eramango gaituen duten esku-hartze bat bakarrik pentsatzeko zerutik,
horiek gatazka egoeretan bizi bihotzak gidatzen gai eta horiek destinoan arautzen
nazioen, arrazoirik etorkizun hobearen Espero eman daiteke. “”4
Ba harrapatzeko duzu? profeta bat bezala, John Paul II badirudi uste hori bakarrik Jainkoaren esku-hartzea ezin
mantentzeko munduko asaldura gatazka beldurgarria eztanda. Eta katolikoen deitzen zuen piztu
jainkozko botere hori bakerako eta bereziki otoitzean, bakearen aldeko arrosarioa errezatuz arabera.
Aita Santuak dioenez, arrosarioa bakerako gehien egokitzea otoitz bat da, garamatza delako
8
behatzeko Kristo, Bakearen Printzea. “”Nola liteke, seguru asko begiztatu misterioa
Belen Child, Joyful Mysteries ere, desioa, ongietorria emateko defendatzeko bizi gabe, eta
bizitza sustatu eta haurrak jasaten mundu osoko zama sorbalda? Nola liteke jarraitu
Kristo Argia misterioak ere Revealer urratsei lekuko izango den argitu ere egin gabe ere bere
eguneroko bizitzan Zorionbide? Eta nola izan begiztatu bat Kristo gurutzean eta Kristo gurutziltzatu egitea
beharrari Cyreneanoa Simon gisa jarduteko sentitzeko gure anai-arrebak zamatuta gabe
mina edo etsipen? Azkenik, nola ezin da egon igo Kristo edo Maria aintza haren begirada
Zeruko erregina irrika gabe mundu hau ederragoa izan dadin, justuago, estuago
Jainkoaren plan conforma? “”5
Jesus Kristoren misterioak bere arrosarioa ama bedeinkatua batera gogoeta egiten Mary- eskatu dugu
ko duten Bakearen Printzea ekarri mundura: Duela bi mila urte Belengo-ra
Gurekin otoitz, bakea jaio daiteke berriro gure mundu gaur ere


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ў свеце
Сур’ёзныя пагрозы міру ва ўсім свеце ў пачатку трэцяга тысячагоддзя ўяўляюць сабой другую прычыну
Ян Павел II заклікаў да абнаўлення ружанец адданасці. У гэтым лісце на пацерках ён згадвае
жахлівыя нападу 11 верасьня 2001 году, а таксама іншыя сцэны гвалту і кровапраліцця
па ўсім свеце. Складваецца адчуванне, што Ян Павел II моцна занепакоены тым, што свет мог бы
быць на мяжы вялікай бяды. З надзвычайнай шчырасцю ён кажа: “”Сур’ёзныя праблемы, якія стаяць перад
свет на пачатку новага тысячагоддзя прывядзе нас да думкі, што толькі ўмяшальніцтва звыш,
якімі можна кіравацца сэрцы людзей, якія жывуць у канфліктных сітуацыях, і тыя, якія рэгулююць лёсу
нацый, можа даць падставу спадзявацца на светлую будучыню. “”4
Вы зразумееце, што? Як прарок, Ян Павел II, здаецца, думае, што толькі ўмяшальніцтва Бога можа
трымаць мітусні свету ад выбуху ў страшны канфлікт. І ён заклікае каталікоў звярнуцца да
што боская сіла маліцца за мір і, у прыватнасці, маліцца Ружанец для свету.
Па словах Папы, Ружанец з’яўляецца найбольш прыдатным малітва аб міры, таму што гэта прыводзіць нас да
8
сузіральная Хрыстос, Князь свету. “”Як можна было магчыма сузіраць таямніцу
Дзіця Бэтлееме, у радасным Тайн, не выпрабоўваючы жаданне вітаць, абараняць і
прасоўваць жыццё і несці цяжар пакут дзяцей ва ўсім свеце? Як можна прытрымлівацца
па слядах Хрыста адкрывае ў містэрыях святла без дазволу, каб сьведчыць пра яго
Асалоды ў паўсядзённым жыцці? І як можна было б падумаць Хрыстос нёс крыж і ўкрыжаванага Хрыста
нельга не адчуваць неабходнасці выступаць у якасці Саймана Кирены для нашых братоў і сясцёр абцяжараны
гора або адчаю? І, нарэшце, як можна было магчыма глядзець на славу ўваскрослага Хрыста ці Марыі
Каралева Нябёсаў без тугі, каб зрабіць гэты свет больш прыгожым, больш справядлівым, больш цесна
адпавядала Божаму плану? “”5
Разважаючы пра таямніцы Езуса Хрыста з яго блажэннай маці ў ружанцы, мы пытаем Mary-
той, хто прынёс Князь свету ў гэтым сьвеце дзьве тысячы гадоў таму ў Бэтлееме да
маліцеся за нас, што свет можа нарадзіцца нанова ў нашым сучасным свеце


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

বিশ্ব ACrisis
তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে বিশ্ব শান্তির জন্য কবর হুমকি একটি দ্বিতীয় কারণ প্রতিনিধিত্ব
জন পল II জপ ভক্তির নবায়নের জন্য বলা. জপ উপর এই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন
সেপ্টেম্বর 11, 2001 আতঙ্কজনক আক্রমণের পাশাপাশি সহিংসতা ও রক্তক্ষয় অন্যান্য দৃশ্যগুলো
পৃথিবী ব্যাপী. এক অর্থে যে জন পল II ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন পায় যে বিশ্বের প্রতাপ
একটি মহান দুর্যোগ কিনারা হতে. অস্বাভাবিক অকপটতা সঙ্গে তিনি বলেছেন, “”কবর চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি
এই নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে বিশ্বের উর্দ্ধ থেকে আসা যে শুধুমাত্র একটি হস্তক্ষেপের মনে আমাদের নেতৃত্ব,
সংঘাতের পরিস্থিতিতে যেইসব এর অন্তরে পথনির্দেশক সক্ষম এবং ভাগ্য শাসক ঐ
জাতিদের, কারণ একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা দিতে পারে. “”4
আপনি যে ধরা হয়নি? একটি মত একজন নবী, জন পল II মনে করছে, যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ করতে পারেন
একটি আতঙ্কজনক সংঘাতের মধ্যে exploding থেকে বিশ্বের অশান্তি রাখা. এবং তিনি ক্যাথলিক কল চালু করতে
শান্তির জন্য এবং বিশেষ করে প্রার্থনা, শান্তি জন্য জপ প্রার্থনা দ্বারা যে ঐশ্বরিক শক্তি.
পোপ মতে, জপ, শান্তি জন্য একটি সবচেয়ে মানানসই প্রার্থনা করে কারণ এটি আমাদের বাড়ে
8
ভাবা খ্রীষ্ট, শান্তির রাজপুত্র. “”কীভাবে একজন সম্ভবত রহস্য ভাবা পারে
বেথলেহেমের শিশু, আনন্দ রহস্য মধ্যে, স্বাগত জানাই, রক্ষার ইচ্ছা সম্মুখীন ছাড়া, এবং
জীবন উন্নীত করি এবং সারা বিশ্বে শিশুদের সহন ভারের কাঁধে? কিভাবে এক অনুসরণ করতে পারে
খ্রীষ্ট আলোর রহস্য মধ্যে নাযিল পদাঙ্ক থেকে সাক্ষ্য মীমাংসা ছাড়াই তার
দৈনন্দিন জীবনে Beatitudes? আর এক কিভাবে ভাবা পারে খ্রীষ্টের ক্রুশের এবং খ্রীষ্টের ক্রুশের উপরে হত্যা বহন
কিছু অঞ্চলের লোক একটি সাইমন হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজন বোধ জন্য আমাদের ভাই ও বোনদের দ্বারা ভারগ্রস্ত ছাড়া
বিষাদ বা হতাশা? পরিশেষে, কিভাবে এক সম্ভবত উদিত খ্রীষ্টের বা মেরি এর গরিমা উপর ঠাউর পারে
লিপ্সা ছাড়া স্বর্গের রানী এই বিশ্বের আরো সুন্দর করতে, আরো ঠিক, আরো ঘনিষ্ঠভাবে
ঈশ্বরের পরিকল্পনা সমরূপ? “”5
জপ তার সুখী মা যিশুখ্রিস্টের রহস্য উপর অনুধ্যায়ী, আমরা Mary- জিজ্ঞাসা
এক যারা শান্তির রাজপুত্র-টু বেথলেহেমে দু’হাজার বছর আগে এই পৃথিবীতে আনা
আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন শান্তি আমাদের বিশ্বের আজ নতুন জন্ম হতে পারে


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis u svijetu
Grob prijetnje svjetskom miru na početku trećeg milenijuma predstavljaju drugi razlog
Jovan Pavle II je pozvao na obnavljanje brojanica odanosti. U ovom pismu na molitvu on spominje
zastrašujuće napada 11. septembra 2001. godine, kao i druge scene nasilja i krvoprolića
kroz svijet. Stiče se utisak da Ivan Pavao II je veoma zabrinuti da je svijet možda
biti na rubu velike katastrofe. Sa neobično iskrenost on kaže: “”Grob izazovima suočava
svijetu na početku ovog novog milenija nas vodi da mislimo da samo intervencije na visokom,
sposoban za vođenje srca onih koji žive u situacijama sukoba i onih kojima se uređuje sudbine
naroda, može dati razloga za nadu za bolju budućnost. “”4
Jeste li uhvatiti to? Kao prorok, čini Ivana Pavla II da mislim da je samo Božja intervencija može
zadržati previranja svijeta od eksplozije u zastrašujući sukob. I on poziva katolike da se obrati
da božanska vlast moli za mir, a posebno po moli molitvu za mir.
Prema Papi, brojanica je najviše odgovara molitvu za mir, jer nas to dovodi do
8
contemplate Hrista, Princ mira. “”Kako bi jedan eventualno razmišljati misteriju
Child of Bethlehem, u Joyful Misterije, bez doživljava želju za doček, braniti, i
promovirati život i uz rame teret patnje djece u cijelom svijetu? Kako bi se moglo pratiti
u stopama Hrista Objaviti u Misterije Light bez rešavanja da svjedoče svoju
Beatitudes u svakodnevnom životu? I kako bi se moglo razmišljati Krist nosi križ i Hrist razapet
bez osjećaja potrebe da se ponašaju kao Simon Kirena za našu braću i sestre opterećen
tugu ili očaj? Na kraju, kako bi se moglo eventualno gledam slavu vaskrslog Hrista ili Mary
Kraljica Neba bez žudnje da ovaj svijet ljepši, još samo, pobliže
prilagodio na Božji plan? “”5
U odražava na misterije Isusa Hrista sa svojim mubarek majku u ružičnjaku, pitamo Marije-
onaj koji je prije dvije hiljade godina doveo Princ mira u ovom svijetu u Bethlehem-u
moli za nas, da mir može biti rođen iznova u našem svijetu danas


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis в света
Сериозните заплахи за световния мир в началото на третото хилядолетие представляват втората причина
Йоан Павел II призова за подновяване на броеница преданост. В това писмо на броеницата той споменава
ужасяващи атаки от 11 септември 2001 г., както и на други сцени на насилие и кръвопролития
по целия свят. Един получава усещането, че Йоан Павел II е силно загрижен, че светът може
да бъде на ръба на голямо бедствие. С необичайна прямота той казва: “”Най-сериозните предизвикателства, пред които са изправени
света в началото на тази нова хилядолетието ни навежда на мисълта, че само една намеса свише,
способен на ръководни сърцата на тези, които живеят в ситуации на конфликт и тези, които управляват съдбите
от нации, може да даде основание да се надяваме за по-светло бъдеще. “”4
Знаете ли хвана, че? Подобно на пророк Йоан Павел II изглежда да се мисли, че само Божията намеса може да
запази сътресенията на света от взривяване в ужасяващ конфликт. И той призовава католиците да се обърнат към
че божествена сила, като се молим за мир и по-специално, като се молим броеницата за мир.
Според папата, броеницата е най-подходяща молитва за мир, защото това ни води до
8
разсъждават, Христос, Князът на мира. “”Как може един евентуално съзерцава тайната на
Дете на Витлеем, в радостното Мистериите, без да изпитват желание да посрещне, да защитавате и
насърчаване на живот и да поемат бремето на страданието на децата по целия свят? Как би могъл един следвайте
по стъпките на Христос на откривател в Мистериите на светлината, без решаването да свидетелства за неговата
Блаженствата в ежедневния живот? И как би могъл човек да съзерцава Христос носещ кръста и Христос разпнат
без да се чувствам необходимостта да се действа като Simon от Кирена за нашите братя и сестри натегнат от
скръб и отчаяние? И накрая, как може един евентуално поглед върху славата на възкръсналия Христос или на Богородица
Кралицата на Рая, без копнеж да направим този свят по-красив, по-просто, по-тясно
съобразни с Божия план? “”5
В отразяване на тайните на Исус Христос с блажената си майка в броеницата, ние питаме Mary-
този, който донесе Князът на мира в този свят преди две хиляди години във Витлеем-до
молете се за нас, че мирът може да се роди отново в нашия свят днес


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Acrisi al Món
Les greus amenaces a la pau mundial en l’inici del tercer mil·lenni representen una segona raó
Joan Pau II va demanar una renovació de la devoció del rosari. En aquesta carta al rosari que esmenta el
atacs terribles de l’11 de setembre de 2001, així com altres escenes de violència i vessament de sang
arreu del món. Un té la sensació que Joan Pau II és una gran preocupació perquè el món
estar a la vora d’un gran desastre. Amb franquesa inusual, diu, “”Les dificultats que presenta
el món en l’inici d’aquest nou mil·lenni ens porten a pensar que només una intervenció de dalt,
capaç de guiar els cors dels que viuen en situacions de conflicte i dels que dirigeixen les destinacions
de les nacions, pot donar raó de l’esperança d’un futur millor. “”4
Has vist això? Com un profeta, Joan Pau II sembla pensar que només la intervenció de Déu pot
mantenir l’agitació del món de l’explosió en un conflicte terrible. I ell crida els catòlics a recórrer a
que el poder diví a pregar per la pau i, en particular, amb el rés del rosari per la pau.
Segons el Papa, el rosari és una oració més apropiat per a la pau, perquè ens porta a
8
contemplar Crist, el Príncep de la Pau. “”Com es podria contemplar el misteri de la
Nen de Betlem, en els misteris de goig, sense experimentar el desig d’acollir, defensar i
promoure la vida i per assumir càrrec del sofriment dels nens de tot el món? Com es podria seguir
els passos de Crist revelador dels misteris de la llum sense resoldre per donar testimoni de la seva
Benaurances en la vida diària? I com contemplar Crist amb la Creu i Crist crucificat
sense sentir la necessitat d’actuar com Simó de Cirene per als nostres germans i germanes llastada per
tristesa o desesperació? Finalment, com es podria contemplar la glòria de Crist ressuscitat o de Maria
Reina del Cel sense sentir el desig de fer aquest món més bell, més just, més proper
conformat amb el pla de Déu? “”5
En reflexionar sobre els misteris de Jesucrist amb la seva beneïda mare en el rosari, ens preguntem Maryland
el que va portar el Príncep de la Pau a aquest món fa dos mil anys a Betlem-a
prega per nosaltres, que la pau pot néixer de nou en el món d’avui


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis sa World
Ang lubnganan hulga sa kalinaw sa kalibotan sa pagsugod sa ikatulo nga milenyo nagrepresentar sa usa ka ikaduha nga rason
Juan Pablo II nga gitawag alang sa usa ka pagbag-o sa rosaryohan nga debosyon. Sa niini nga sulat sa rosaryo siya naghisgot sa
makalilisang nga pag-atake sa Septiyembre 11, 2001, ingon man usab sa uban nga mga talan-awon sa pagpanlupig ug pagpaagas sa dugo
sa tibuok kalibutan. Usa ka gets sa diwa nga si Juan Pablo II mao ang pag-ayo nabalaka nga ang kalibutan unta
sa ibabaw sa daplin sa usa ka dakung katalagman. Uban sa talagsaon nga kaprangka siya miingon, “”Ang lubnganan hagit nga giatubang
sa kalibutan sa pagsugod sa niini nga bag-o nga Milenyo mogiya kanato sa paghunahuna nga ang lamang sa usa ka interbensyon gikan sa itaas,
makahimo sa paggiya sa mga kasingkasing sa mga nagpuyo sa mga sitwasyon sa panagbangi ug ang mga nagdumala sa padulngan
sa mga nasud, makahatag rason sa paglaum alang sa usa ka hayag nga kaugmaon. “”4
kamo sa pagdakop ba nga? Sama sa usa ka propeta, si Juan Pablo II daw sa paghunahuna nga ang lamang sa pagpangilabot sa Diyos mahimo
sa pagbantay sa kagubot sa kalibutan gikan sa pagtaas sa ngadto sa usa ka makalilisang nga panag-away. Ug iyang gitawag Katoliko aron sa pagpabalik sa
nga balaan nga gahum pinaagi sa pag-ampo alang sa kalinaw ug sa partikular, pinaagi sa pag-ampo sa rosaryo alang sa kalinaw.
Sumala sa Santo Papa, sa rosaryo mao ang usa ka labing haom nga pag-ampo alang sa kalinaw, tungod kay kini modala kanato ngadto sa
8
palandongon Cristo, ang Prinsipe sa Kalinaw. “”Unsaon sa usa ka posible nga mamalandong sa misteryo sa
Bata sa Betlehem, sa Malipayong Tinago, sa walay pagsinati sa tinguha sa pag-abiabi, sa pagpanalipod sa, ug
pagpalambo sa kinabuhi ug sa abaga sa mga palas-anon sa pag-antos sa mga anak sa tanan nga mga sa ibabaw sa kalibutan? Sa unsa nga paagi nga ang usa ka mosunod
sa mga tunob ni Kristo ang Tigpadayag sa mga Misteryo sa Kahayag sa walay pagsulbad sa pagpamatuod sa iyang
Kabulahanan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi? Ug sa unsa nga paagi nga ang usa ka pagpamalandong Kristo nagdala sa krus ug si Kristo nga gilansang sa krus
nga walay pagbati sa panginahanglan sa paglihok ingon nga sa usa ka Simon nga taga-Cirene alang sa atong mga igsoon nga mga lalaki ug mga igsoon nga mga babaye nga nabug-atan sa
kaguol o kawalay paglaum? Sa kataposan, sa unsa nga paagi nga ang usa ka posible nga aw sa ibabaw sa himaya sa nabanhaw nga Kristo o sa Maria
Rayna sa Langit nga walay pangandoy sa paghimo niini nga kalibutan nga mas maanindot, nga mas makiangayon, pag-ayo
pagpahiuyon sa plano sa Dios? “”5
Sa pagpamalandong sa mga misteryo ni Cristo Jesus uban sa iyang bulahan nga inahan sa rosaryo, kita mangutana Mary-
ang usa nga nagdala sa Prinsipe sa Kalinaw ngadto sa kalibutan sa duha ka libo ka tuig na ang milabay sa Beth-lehem sa sa
ampo kamo alang kanamo, nga ang kalinaw mahimong matawo pag-usab sa atong kalibutan karon


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis mu World
Chiopsezo manda mtendere dziko kumayambiriro kwa lachitatu Zakachikwi kuimira Chifukwa chachiwiri
John Paul II anaitana mutapezanso kudzipereka kolona. Mu kalata pa kolona wa iye watchula
mantha matenda September 11, 2001, komanso zithunzi zina chiwawa ndi kuphana
padziko lonse. Wina aliyense tingati John Paul II ali kwambiri nkhawa kuti dziko mphamvu
pa mphembenu pa tsoka lalikulu. Ndi Olemba zachilendo iye anati, “”The mavuto manda kukalankhula
dziko kumayambiriro a Millennium latsopanoli kutitsogolera kuganiza kuti chabe phukusi kuchokera kumwamba,
angathandize mitima ya anthu okhala mu zochitika za nkhondo ndi anthu olamulira pa malo
a mitundu, angapereke chifukwa kuyembekezera m’tsogolo. “”4
Kodi inu mukumvetsa izo? Monga mneneri, John Paul II Zikuoneka kuganiza kuti okha Mulungu adzalowerera ndingathere
kusunga chipwirikiti cha dziko ku zikuphulika mu nkhondo zoopsa. Ndipo ayitana Akatolika kutembenukira kwa
kuti mphamvu ya Mulungu mwa kupempha mtendere makamaka, ndi kupemphera kolona mtendere.
Malinga ndi Papa, ndi kolona ndi pemphero loyenera mtendere, chifukwa kumatitsogolera
8
Sinkhasinkhani Khristu, Kalonga wa Mtendere. “”Kodi munthu mwina kuganizira chinsinsi cha
Mwana wa Betelehemu, zinsinsi Osangalatsa, popanda kuona mtima wofuna kulandira, kuteteza, ndi
kulimbikitsa moyo ndi umodzi akatunduwo mavuto ana padziko lonse? Kodi munthu kutsatira
mapazi a Khristu Woulula mu zinsinsi za Kuwala popanda kuthetsa kuti umboni wake
CHIPHUNZITSO pamoyo? Ndipo kodi limodzi kuganizira Khristu kunyamula mtanda ndi Khristu wopachikidwa
chisoni kufunika kuti akhale ngati Simoni wa ku Kurene abale ndi alongo athu olemedwa ndi
chisoni kapena kutaya mtima? Pomaliza, kodi mmodzi mwina ndione ulemerero ya Khristu wowuka kapena a Mary
Mfumukazi ya Kumwamba popanda amakhumba kuti dziko lokongola kwambiri, chabe, kwambiri
lidzafanane nalo dongosolo la Mulungu? “”5
Poganizira za zinsinsi za Yesu Khristu ndi mayi wake mu kolona, ​​ife tikupempha Mary-
amene anabweretsa Kalonga wa Mtendere m’dziko zaka zikwi ziwiri zapitazo ku Betelehemu ndi
mutipempherere, mtendere kuti angabadwe mwatsopano mu dziko lathu lero


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis在世界
在第三个千年开始对世界和平的严重威胁表示第二个原因
若望保禄二世呼吁念珠奉献的更新。在念珠这封信,他提到了
2001年9月11日的恐怖袭击,以及暴力和流血等场景
遍及世界。人们得到的感觉,约翰·保罗二世是极大的关注,世界可能
是一个巨大的灾难的边缘。不寻常的坦率,他说,“严峻的挑战面临
世界在新千年的开始使我们认为,只有干预从高,
能够指导那些生活在冲突局势的心和那些执政命运
国家,可以给有理由希望有一个美好的未来。“4
你明白了吗?就像一个先知,约翰·保罗二世似乎认为只有上帝的干预
保持世界的动荡,从爆炸到一个可怕的冲突。他呼吁天主教徒转向
这神力通过祈祷和平,特别是通过祈祷和平的念珠。
据教皇,念珠是和平的最恰当的祈祷,因为它使我们
8
思忖基督和平之君。 “怎会可能考虑的奥秘
伯利恒的孩子,在快乐的奥秘,没有出现欢迎,保卫欲望,
促进生活和承担苦难的孩子在世界各地的负担?一个人怎么能跟着
在基督里的启示之光的奥秘而不解决见证的脚步他
在日常生活中登山宝训?和一个怎么可能考虑携带的基督钉在十字架上的十字架和基督
没有感觉需要充当昔兰尼的西蒙为我们的兄弟姐妹体重下降
悲伤和绝望?最后,何以可能凝望着复活的基督和玛丽的荣耀
天坛女王不向往,使这个世界变得更美好,更公正,更密切
符合上帝的计划?“5
在反思耶稣同他祝福妈妈在念珠的奥秘,我们问玛丽 –
谁两千多年前带来了和平的王子到这个世界在伯利恒对一
为我们祈祷,和平可能我们今天的世界诞生重新


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis在世界
在第三個千年開始對世界和平的嚴重威脅表示第二個原因
若望保祿二世呼籲念珠奉獻的更新。在念珠這封信,他提到了
2001年9月11日的恐怖襲擊,以及暴力和流血等場景
遍及世界。人們得到的感覺,約翰·保羅二世是極大的關注,世界可能
是一個巨大的災難的邊緣。不尋常的坦率,他說,“嚴峻的挑戰面臨
世界在新千年的開始使我們認為,只有干預從高,
能夠指導那些生活在衝突局勢的心和那些執政命運
國家,可以給有理由希望有一個美好的未來。“4
你明白了嗎?就像一個先知,約翰·保羅二世似乎認為只有上帝的干預
保持世界的動盪,從爆炸到一個可怕的衝突。他呼籲天主教徒轉向
這神力通過祈禱和平,特別是通過祈禱和平的念珠。
據教皇,念珠是和平的最恰當的祈禱,因為它使我們
8
思忖基督和平之君。 “怎會可能考慮的奧秘
伯利恆的孩子,在快樂的奧秘,沒有出現歡迎,保衛慾望,
促進生活和承擔苦難的孩子在世界各地的負擔?一個人怎麼能跟著
在基督裡的啟示之光的奧秘而不解決見證的腳步他
在日常生活中登山寶訓?和一個怎麼可能考慮攜帶的基督釘在十字架上的十字架和基督
沒有感覺需要充當昔蘭尼的西蒙為我們的兄弟姐妹體重下降
悲傷和絕望?最後,何以可能凝望著復活的基督和瑪麗的榮耀
天壇女王不嚮往,使這個世界變得更美好,更公正,更密切
符合上帝的計劃?“5
在反思耶穌同他祝福媽媽在念珠的奧秘,我們問瑪麗 –
誰兩千多年前帶來了和平的王子到這個世界在伯利恆對一
為我們祈禱,和平可能我們今天的世界誕生重新


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis dans le Monde
A tomba e so minacce à a pace mondu à u principiu di u terzu millenniu a rapprisintari na secunna ragiuni
Giuvanni Paulu II chjamati per un rinnovu di siguaci rusariu. In sta lettera nant’à u rusariu si ricorda l ‘
attacchi terrifying di settembre 11, 2001, oltri a àutri sceni di a viulenza è bisuognu
in u mondu sanu. Unu si fa lu megghiu chi John Paul II è assai prioccupati ca lu munnu putissi
caschi nantu à u principiu di na granni disastru. Cù Cuy rara chi dici iddu, “”U più maiò tomba n’àutru
u mondu à u principiu di stu novu Millennium ci porta à pinsà chì solu una intervenzione da nantu à altu,
n gradu di arapisti u core di quelli chì vivono in situazzioni di cunfrittu, è quelli chì i rigulamenti u destinies
di e nazioni, po ‘dari mutivu a speranza di un avvene cresce. “”4
Avete acchiappari ca? Cum’è un prufeta, John Paul II pari a pari ca sulu un interventu di Diu pò
tena lu cunzigghiu di u mondu da, 爆炸 in un cunflittu terrifying. È si chiama cattolici à avvià si ver di
chì putenza divina par pricava, di a pace è in particulari, par mentre ch’e u rusariu di a pace.
Secunnu a lu papa, lu rusariu hè una prighera a più bè di la paci, picchì ci si sbocca nantu à
8
Invitanu aa cuntemplazione, Cristo, u principe di pace. “”Cumu pudia unu a pussibilitati cuntemplazione, u misteru di u
Asili di Betlemme, in i misteri in Terra, senza avè a brama à accòglielu, a difesa, è
prumove a vita è a spaddi lu fiscale di la me ‘figghi tutti nantu à u mondu? Come unu avissi piaciutu
in u filu di u Cristu, u Revealer in i misteri di a luce, senza resolving pè rende tistimunianza à a so
Annunciation a vita d’ogni ghjornu? È cumu pudaria una cuntemplazione, Cristu, porta a croce è u Cristu crucifissu
senza sintimentu u bisognu à agisce cum’è un Simon di Cirènia per i nostri fratelli è surelle pisava falà da
dulori o addispiratu? Infine, cumu pudaria una fasa sguardu fissu nantu à a gloria di lu santu Cristu o di Maria
Rigina di lu Celu, senza chì lotterà à fà stu mondu più bellu, più ghjusti, chiù attentamenti
conformed a pianu di Diu? “”5
In liati à nantu à i misteri di Ghjesù Cristu, cù i so biatu matri a lu rusariu, avemu dumandu Mary-
quellu chì hà intrudottu i principe di pace in stu mondu dui mila anni fa in Betlemme-a
pricà per noi, chi a pace pò esse nati daccapu a lu nostru mondu oghje


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis u svijetu
Grobni prijetnje svjetskom miru na početku trećeg tisućljeća predstavlja drugi razlog
Ivan Pavao II pozvao na obnovu krunice pobožnosti. U tom pismu o krunici on spominje
zastrašujući napadi od 11. rujna 2001. godine, kao i ostale scene nasilja i krvoprolića
kroz svijet. Stječe se dojam da je Ivan Pavao II je iznimno stalo da se svijet
biti na rubu velike katastrofe. Uz neobične iskrenosti kaže on, “”Grobni izazove
svijet na početku novog tisućljeća vodi nas na pomisao da samo zahvat odozgor,
sposoban za vođenje srca onih koji žive u situacijama sukoba i onih koje uređuju sudbine
naroda, može pružiti nadu u svjetliju budućnost. “”4
Jeste li uhvatiti to? Poput proroka, Ivan Pavao II misli da je samo Božja intervencija može
zadržati previranja svijeta od eksplozije u zastrašujući sukob. I on poziva katolike da se okrenu
da božanska snaga moleći za mir i osobito, moleći krunicu za mir.
Prema Papi, krunica je najviše dolikuje molitva za mir, jer nas dovodi do
8
razmatrati Krist, Knez mira. “”Kako bi se eventualno razmatrati otajstvo
Dijete iz Betlehema, u radosnih otajstava, ne doživljava želju za doček, braniti i
promicati život i do ramena teret patnje djece u cijelom svijetu? Kako bismo mogli pratiti
u stopama Kristovim objava u Otajstva svjetla bez rješavanja svjedočiti njegovu
Blaženstva u svakodnevnom životu? A kako bi jedan razmišljati Krist nosi križ i Krista raspetoga
bez osjeća potrebu da djeluju kao Šimuna Cirenca za naša braća i sestre opterećenom
tuga ili očaj? Konačno, kako bi se eventualno pogled na slavu uskrsloga Krista ili Marije
Kraljice neba, bez čežnje da bi ovaj svijet još ljepša i jednostavno, pobliže
uskladiti s Božjim planom? “”5
Promišljajući o otajstvima Isusa Krista s njegovom blaženom majkom u molitvi krunice, tražimo Mary-
onaj koji je doveo Kneza mira u ovaj svijet prije dvije tisuće godina u Betlehemu za
molite za nas, da se mir može biti ponovno rođen u našem današnjem svijetu


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis i verden
De alvorlige trusler mod verdensfreden i begyndelsen af ​​det tredje årtusinde repræsentere en anden grund
Johannes Paul II opfordrede til en fornyelse af rosenkrans hengivenhed. I dette brev på rosenkrans nævner han
frygtindgydende angreb den 11. september 2001 samt andre scener med vold og blodsudgydelse
over hele verden. Man får den forstand, at Johannes Paul II er stærkt bekymret over, at verden måske
være på randen af ​​en stor katastrofe. Med usædvanlig oprigtighed siger han, “”De alvorlige udfordringer konfrontere
verden i starten af ​​det nye årtusinde føre os til at tro, at kun en intervention fra det høje,
i stand til at vejlede hjerter af dem, der bor i konfliktsituationer og dem, der regulerer skæbner
af nationer, kan give grund til at håbe på en lysere fremtid. “”4
Fangede du den? Ligesom en profet, Johannes Paul II synes at mene, at kun Guds indgriben kan
holde uro af verden fra eksploderende i en frygtindgydende konflikt. Og han kalder katolikker at henvende sig til
den guddommelige magt ved at bede for fred og især ved at bede Rosenkransen for fred.
Ifølge paven, rosenkransen er en mest passende bøn for fred, fordi det fører os til
8
påtænker Kristus, Fredsfyrste. “”Hvordan kunne man eventuelt overveje mysteriet om den
Child of Bethlehem, i Glædens mysterier, uden at opleve lysten til at byde velkommen, forsvare og
fremme liv og til at påtage byrderne for at lide børn i hele verden? Hvordan kunne man følge
i fodsporene på Kristus åbenbarer i Mysteries of Light uden løse at vidne om hans
Saligprisningerne i hverdagen? Og hvordan kunne man overveje Kristus bærer korset og Kristus korsfæstet
uden at føle behov for at fungere som en Simon af Kyrene for vore brødre og søstre tynget af
sorg eller fortvivlelse? Endelig, hvordan kunne man eventuelt stirre på herlighed opstandne Kristus eller Maria
Queen of Heaven uden længsel efter at gøre denne verden smukkere, mere bare, tættere
var i overensstemmelse med Guds plan? “”5
I reflektere over mysterier Jesus Kristus med hans velsignede mor i rosenkransen, beder vi Mary-
den, der bragte Fredsfyrsten ind i denne verden for to tusinde år siden i Betlehem-til
beder for os, kan at fred blive født på ny i vores verden i dag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in de wereld
Het graf bedreigingen voor de vrede in de wereld aan het begin van het derde millennium vormen een tweede reden
Johannes Paulus II riep op tot een vernieuwing van de rozenkrans devotie. In deze brief op de rozenkrans noemt hij de
angstaanjagende aanslagen van 11 september 2001, evenals andere taferelen van geweld en bloedvergieten
wereldwijd. Je krijgt het gevoel dat Johannes Paulus II is zeer bezorgd dat de wereld zou kunnen
op de rand van een grote ramp. Met ongewone openhartigheid zegt hij, “”Het graf uitdagingen waar
de wereld aan het begin van dit nieuwe millennium leidt ons om te denken dat alleen een interventie uit de hoogte;
in staat is het begeleiden van de harten van de mensen in conflictsituaties en die voor het lot
naties, kan reden om te hopen op een betere toekomst te geven. “”4
Wist u dat te vangen? Net als een profeet, Johannes Paulus II lijkt te denken dat alleen Gods tussenkomst kan
houden de onrust van de wereld vanuit exploderen in een angstaanjagende conflict. En hij noemt de katholieken zich te wenden tot
dat goddelijke kracht door te bidden voor vrede en in het bijzonder, door het bidden van de rozenkrans voor vrede.
Volgens de paus, de rozenkrans is een meest passende gebed voor de vrede, omdat het ons leidt tot
8
overwegen Christus, de Vredevorst. “”Hoe kan men eventueel overwegen het mysterie van de
Kind van Bethlehem, in de Blijde Mysteries, zonder het ervaren van het verlangen om te verwelkomen, te verdedigen, en
bevordering van het leven en de lasten van het lijden kinderen over de hele wereld schouder? Hoe kan men volgen
in de voetsporen van Christus het rolgordijn in de mysteries van het licht, zonder het oplossen van te getuigen van zijn
Zaligsprekingen in het dagelijks leven? En hoe kan men nadenken over Christus die het kruis en Christus gekruisigd
zonder het gevoel de noodzaak om op te treden als een Simon van Cyrene voor onze broeders en zusters gebukt onder
verdriet of wanhoop? Tot slot, hoe kan men eventueel blik op de glorie van de verrezen Christus of van Maria
Koningin van de Hemel, zonder verlangen om deze wereld mooier te maken, rechtvaardiger, nauwer
voldeden aan Gods plan? “”5
In nadenken over de mysteries van Jezus Christus met zijn gezegende moeder in de rozenkrans, vragen wij Mary-
degene die de Vredevorst tweeduizend jaar geleden in Bethlehem-to gebracht in deze wereld
bid voor ons, kan dat de vrede opnieuw geboren worden in onze wereld van vandaag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ve světě
Hrob hrozeb pro světový mír na začátku třetího tisíciletí představují druhý důvod
John Paul II vyzval k obnovení růženec oddanosti. V tomto dopisu růžence se zmiňuje
děsivé útoky z 11. září 2001, stejně jako jiné scény násilí a krveprolití
po celém světě. Člověk má pocit, že John Paul II je velmi znepokojen tím, že svět by mohl
být na pokraji velké katastrofy. S neobvyklou otevřeností říká, “”hrob problémům, kterým čelí
Svět na začátku tohoto nového tisíciletí nás vedou k názoru, že pouze zásah shůry,
schopné vedení srdce těch, kteří žijí v konfliktních situacích, a ty, které řídí osudy
národů, může dát naději na lepší budoucnost. “”4
Zachytil jsi to? Jako prorok, John Paul II si myslí, že jen Boží zásah může
udržet zmatek světa z explodující do děsivého konfliktu. A volá katolíci se obrátit
že božská moc se modlí za mír a zejména tím, že se modlí růženec na míru.
Podle papeže je růženec je nejvhodnějším modlitba za mír, protože nás vede k
8
rozjímat Kristus, Kníže pokoje. “”Jak by jedna možná uvažovat o tajemství
Dítě Betlémě, v Radostná tajemství, aniž by docházelo touhu přivítat, bránit, a
podporovat život a nést břemena trpícím dětem po celém světě? Jak by se dalo sledovat
ve stopách Krista Clona v tajemstvích světla bez jakékoliv řešení svědčit k jeho
Blahoslavenství v každodenním životě? A jak by se dalo uvažovat Nesení kříže a Krista ukřižovaného
bez pocitu, že je třeba jednat jako Šimon z Kyrény pro naši bratři a sestry sklíčený
smutek nebo zoufalství? A konečně, jak by se dalo možná hledět na slávu vzkříšeného Krista nebo Panny Marie
Královna nebes bez touhy, aby se tento svět krásnější, spravedlivější, blíže
odpovídalo Božího plánu? “”5
Při posuzování tajemství Ježíše Krista s jeho požehnanou matkou v růžence, žádáme Mary-
ten, kdo přinesl Kníže pokoje do tohoto světa před dvěma tisíci lety v Betlémě, aby
oroduj za nás, je možné, že mír znovuzrozeni v dnešním světě


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis en la Mondo
La tombo minacoj al la monda paco en la komenco de la tria jarmilo reprezenti duan kialon
John Paul II alvokis renovigo de rozario devoteco. En tiu letero sur la rozario li mencias la
teruraj atakoj de septembro 11, 2001, tiel kiel aliaj scenoj de perforto kaj sangoverŝado
tra la mondo. Unu ricevas la senson ke John Paul II estas tre koncernita ke la mondo povus
esti sur la rando de granda katastrofo. Kun nekutima sincereco li diras, “”La tombo defioj alfrontanta
la mondo komence de tiu nova Jarmilo gvidi nin pensi ke nur interveno de supre,
kapablas gvidi la korojn de tiuj kiuj vivas en situacioj de konflikto kaj tiuj kiuj regas la destinojn
de nacioj, povas doni kialon por esperi pli brila estonteco. “”4
Ĉu vi kaptas ke? Kiel profeto, John Paul II ŝajnas pensi ke nur la Dia interveno povas
teni la tumulto de la mondo de eksplodi en terura konflikto. Kaj li alvokas katolikoj turni al
ke Dia povo preĝas por paco kaj en aparta, ili preĝas la rozarion por paco.
Laŭ la papo, la rozario estas plej taŭga preĝo por paco, ĉar ĝi kondukas al
8
kontemplas Kristo, la Princo de Paco. “”Kiel povus unu eble kontempli la misteron de la
Infano de Betlehemo, en la Joyful Misteroj, sen spertas deziron bonvenigi, defendi, kaj
promocii vivo kaj al ŝultro la ŝarĝoj de suferantaj infanoj en la tuta mondo? Kiel povus unu sekvi
la paŝoj de Kristo la Malkaŝanto de la Misteroj de Lumo sen solvi por atesti al sia
Beatitudes en ĉiutaga vivo? Kaj kiel oni povus kontempli Kriston portanta la kruco kaj Kristo krucumita
sen senti la bezonon agi kiel Simon de Kireno por niaj gefratoj sxargxitaj per
doloro aŭ malespero? Fine, kiel oni povus eble rigardi la gloro de la resurektinta Kristo aŭ de Maria
Reĝino de Ĉielo sen sopiro fari ĉi mondon pli bela, pli justa, pli apude
konformajn al Dia plano? “”5
En reflektanta sur la misterojn de Jesuo Kristo per la benita patrino en la rozario, ni petas Mary-
kiu alportis la Princo de Paco en la mondo du mil jaroj en Bethlehem-al
preĝu por ni, ke paco povas esti denove naskita en nia mondo hodiaŭ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis maailmas
Tõsist ohtu seada maailma rahu alguses kolmandal aastatuhandel esindada teine ​​põhjus
Johannes Paulus II kutsus uuendamise roosiaed pühendumusega. Selles kirjas on roosiaed mainib
hirmuäratav 11. septembril, 2001, samuti muid stseene vägivalla ja verevalamise
kogu maailmas. Jääb tunne, et Johannes Paulus II on väga mures, et maailm võib
olla äärel suur katastroof. Mis ebatavaline siirus ütleb ta: “”Haua ees seisvate raskustega
maailma alguses uue aastatuhande meid arvama, et ainult sekkumine kõrge,
võimeline juhtima südamed, kes elavad konflikte ja neid reguleerivad saatuste
rahvaste, võib anda põhjust loota helgema tuleviku. “”4
Kas sa saagi seda? Nagu prohvet Johannes Paulus II näib arvavat, et ainult Jumala sekkumine võib
hoida ebastabiilsus maailma plahvatav kohutavaks konflikti. Ja ta kutsub katoliiklased pöörduda
et jumalik jõud palvetades rahu ja eelkõige palvetades roosiaed rahu.
Vastavalt paavst, roosiaed on kõige paigaldamise palve rahu, sest see viib meid
8
arutlevad Kristus, Prince of Peace. “”Kuidas saab üks võimalik mõelda saladuse
Lapse Petlemma, et Rõõmsameelsed Mysteries, ilma kogeda soov tervitada, kaitsma ja
edendada elu ja õla koormust kannatavad lapsed üle kogu maailma? Kuidas saaks üks järgida
jälgedes Kristus revealer in valguse saladused lahendamata tunnistajaks tema
Õndsakskiitmiste igapäevaelus? Ja kuidas oleks mõelda Ristikandmise ja ristilöödud Kristust
tundmata vajadust tegutseda Simon Kyreneläinen meie vennad ja õed jaotatuna
leina või meeleheide? Lõpetuseks, kuidas saaks üks võimalik pilku auks ülestõusnud Kristuse või Maarja
Queen of Heaven ilma igatsus teha see maailma ilusam, lihtsalt tihedamalt
vastanud, et Jumala plaan? “”5
In arutleb saladused Jeesus Kristus oma õnnistatud ema roosiaed, palume Mary-
kes tõi Rahuvürsti siia maailma kaks tuhat aastat tagasi Petlemma-to
palu meie, et rahu võib sündida uuesti tänapäeva maailmas


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis sa Mundo
Ang libingan banta sa pandaigdigang kapayapaan sa simula ng ikatlong sanlibong taon ay kumakatawan sa isang ikalawang dahilan
John Paul II na tinatawag para sa isang pag-renew ng rosaryo debosyon. Sa liham na ito sa rosaryo siya mentions ang
sumisindak atake noong Setyembre 11, 2001, pati na rin ang iba pang mga eksena ng karahasan at pagdanak ng dugo
Sa buong mundo. Ang isa ay makakakuha kamalayan na John Paul II ay lubhang nag-aalala na ang mundo baka
maging sa bingit ng isang mahusay na kalamidad. Na may hindi pangkaraniwang pagkamakatarungan sabi niya, “”Ang libingan hamon confronting
mundo sa simula ng ang bagong Millennium humantong sa amin mag-isip na lamang ng isang interbensyon mula sa itaas,
kaya ng giya ang mga puso ng mga naninirahan sa mga sitwasyon ng kontrahan at mga namamahala sa destinies
ng mga bansa, ay maaaring magbigay ng dahilan upang umasa ng maaliwalas na bukas. “”4
Alam mo mahuli iyon? Tulad ng isang propeta, John Paul II ay tila mag-isip na lamang ng Kaniyang pamamagitan Maaari
panatilihin ang mga kaguluhan ng mundo mula sa sumasabog na sa isang sumisindak conflict. At siya tawag mga Katoliko upang i-sa
na banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kapayapaan at sa partikular, sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo para sa kapayapaan.
Ayon sa Papa, ang rosaryo ay isang pinaka-angkop na panalangin para sa kapayapaan, dahil ito ay humahantong sa amin upang
8
Pagmasdang Kristo, ang Prinsipe ng Kapayapaan. “”Paano ang isa ay maaaring posibleng pagmasdang ang misteryo ng
Anak ng Bethlehem, sa Misteryo ng Tuwa, nang hindi nakakaranas ang pagnanais na tanggapin, ipagtanggol, at
itaguyod buhay at sa balikat ang pasanin ng paghihirap mga bata sa buong mundo? Paano ang isa ay maaaring sundin
sa mga yapak ni Kristo ang Tagapagsiwalat sa mga misteryo ng Banayad na walang paglutas upang magpatotoo sa kanyang
Beatitudes sa araw-araw na buhay? At kung paano ang isa ay maaaring pagmasdang Cristo dala ang krus at ipinako sa krus Kristo
walang pakiramdam ang pangangailangan na kumilos bilang isang Simon ng Cyrene para sa aming mga kapatid na lalaki at kapatid na babae weighed down na sa pamamagitan
kalungkutan o despair? Sa wakas, kung paano ang isa ay maaaring posibleng tumitig sa kaluwalhatian ng risen Kristo o ni Maria
Reyna ng Langit nang walang matinding pagnanasa na gumawa ng mundo na ito mas maganda, mas lamang, mas malapit
conformed sa plano ng Diyos? “”5
Sa pagbubulay-bulay sa mga misteryo ni Jesucristo sa kanyang mapalad ina sa rosaryo, hinihiling namin Mary-
ang isa na nagdala ang Prinsipe ng Kapayapaan sa daigdig na ito dalawang libong taon na ang nakakaraan sa Bethlehem-to
inyong idalangin kami, na ang kapayapaan ay maaaring ipanganak na muli sa ating mundo ngayon


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis maailmassa
Hauta uhkia maailmanrauhalle alussa kolmannen vuosituhannen edustavat Toinen syy
Johannes Paavali II kutsui uusimista rukous antaumuksella. Tässä kirjeen rukousnauha hän mainitsee
kauhistuttava iskut 11. syyskuuta 2001 sekä muita kohtauksia väkivallan ja verenvuodatuksen
kautta maailman. Yksi saa tunteen, että Johannes Paavali II on erittäin huolestunut siitä, että maailma voisi
olla partaalla suuren katastrofin. Epätavallinen suoruus hän sanoo, “”vakava haasteisiin
maailman alussa uuden vuosituhannen johtaa meidät ajattelemaan, että vain väliintuloa ylhäältä,
joka pystyy ohjaamaan sydämet asuvien tilanteissa konfliktien ja niitä koskevat kohtalot
kansakuntien, voivat antaa aihetta toivoa ja valoisampi tulevaisuus. “”4
Ymmärsitkö sen? Kuten profeetta Johannes Paavali II tuntuu pitävän vain Jumalan väliintulo voi
pitää myllerryksessä maailman räjähtänyt kauhistuttavaan ristiriita. Ja hän kutsuu katolisia kääntyä
että jumalallinen voima rukoilemalla rauhaa ja erityisesti, rukoilemalla rukous rauhan.
Mukaan paavi, rukousnauhasta on sopivin rukous rauhan, koska se johtaa meidät
8
Mieti Kristus, Rauhanruhtinas. “”Kuinka yksi mahdollisesti harkita salaisuutta
Child of Bethlehem, että Joyful mysteereiden kokematta halu toivottaa, puolustaa, ja
edistää elämää ja kantamaan taakkaa kärsimyksen lapset kaikkialla maailmassa? Miten yksi seurata
jalanjäljissä Kristuksen Revealer mysteereissä Valon ratkaisematta todistamaan hänen
Beatitudes jokapäiväisessä elämässä? Ja miten voisi yhtä harkita Kristus kantaa ristillä ja ristiinnaulittua Kristusta
tuntematta tarvetta toimia Simon kyreneläinen meidän sisarukset painoi
surua tai epätoivoa? Lopuksi, miten voisi yksi mahdollisesti katselevat kirkkaus ylösnousseen Kristuksen tai Mary
Queen of Heaven ilman kaipuu tehdä tästä maailmasta kauniimpi, enemmän vain, tarkemmin
sopeutui Jumalan suunnitelma? “”5
Vuonna pohditaan salaisuudet Jeesuksen hänen siunattu äidin rukousnauha, pyydämme Mary-
se joka toi Rauhanruhtinaan tähän maailmaan kaksi tuhatta vuotta sitten Betlehemissä-to
rukoile meidän, että rauha voidaan uudestisyntynyt maailmassamme


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis dans le Monde
Les graves menaces à la paix dans le monde au début du troisième millénaire représentent une deuxième raison
Jean-Paul II a appelé à un renouveau de la dévotion rosaire. Dans cette lettre, sur le chapelet, il mentionne la
attaques terrifiantes du 11 Septembre 2001, ainsi que d’autres scènes de violence et de sang
à travers le monde. On a l’impression que Jean-Paul II est très préoccupé par ce que le monde pourrait
être au bord d’un grand désastre. Avec une candeur inhabituelle, il dit: «Les graves défis auxquels sont confrontés
le monde au début de ce nouveau millénaire nous conduisent à penser que seule une intervention d’en haut,
capable de guider les cœurs de ceux qui vivent dans des situations de conflit et de celles qui régissent les destinées
des nations, peut donner des raisons d’espérer un avenir meilleur. “”4
Avez-vous saisi cela? Comme un prophète, Jean-Paul II semble penser que seule une intervention de Dieu peut
garder l’agitation du monde de l’explosion dans un conflit terrifiant. Et il appelle les catholiques à se tourner vers
que la puissance divine en priant pour la paix et, en particulier, en priant le chapelet pour la paix.
Selon le pape, le rosaire est une prière le plus approprié pour la paix, parce qu’il nous conduit à
8
contempler le Christ, le Prince de la Paix. «Comment pourrait-on contempler le mystère de la
Enfant de Bethléem, dans les mystères joyeux, sans éprouver le désir d’accueillir, de défendre et
promouvoir la vie et à assumer le fardeau de la souffrance des enfants partout dans le monde? Comment pourrait-on suivre
sur les traces du Christ Revealer dans les Mystères de la Lumière sans résoudre pour témoigner de son
Béatitudes dans la vie quotidienne? Et comment pourrait-on contempler le Christ portant la croix et le Christ crucifié
sans ressentir le besoin d’agir comme Simon de Cyrène pour nos frères et sœurs alourdis par
le chagrin ou le désespoir? Enfin, comment pourrait-on contempler la gloire du Christ ressuscité ou de Marie
Reine du Ciel, sans désir de rendre ce monde plus beau, plus juste, plus étroitement
conforme au plan de Dieu? “”5
En réfléchissant sur les mystères de Jésus-Christ avec sa mère bénie dans le chapelet, nous demandons Mary-
celui qui a introduit le Prince de la paix dans ce monde il y a deux mille ans à Bethléem à
priez pour nous, que la paix peut être né de nouveau dans notre monde d’aujourd’hui


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis yn it World
It grêf bedrigings te wrâld frede oan it begjin fan it tredde millennium fertsjintwurdigje in twadde reden
John Paul II neamd foar in fernijing fan rosary devoasje. Yn dizze brief op ‘e rosary er neamt de
skriklike oanfallen fan 11 septimber, 2001, likegoed as oare sênes fan geweld en bloodshed
oer de hiele wrâld. Men kriget it gefoel, dat Johannes Paulus II is sterk noed dat de wrâld mocht
wêze op ‘e râne fan in grutte ramp. Mei ûngewoane Candor er seit, “”It grêf útdagings konfrontearjend
de wrâld oan it begjin fan dit nije Millennium liede ús om te tinken, dat allinne in yntervinsje fan op heech,
steat fan liedende de herten fan minsken libje yn situaasjes fan konflikt en dy oangeande de Destinies
fan folken, kinne jaan reden om hoopje foar in bettere takomst. “”4
Hawwe jo fange dat? As in profeet, John Paul II liket te tinken, dat allinne Gods yntervinsje kin
hâld de ûnrêst fan ‘e wrâld fan eksplodearre yn in skriklike konflikt. En hy neamt katoliken te draaien nei
dat godlike krêft troch bidden foar frede en yn it bysûnder, troch bidden de rosary foar frede.
Neffens de Paus, it rosary is in meast past gebed foar frede, omdat it liedt ús nei
8
neitinke oer Kristus, de Prins fan Frede. “”Hoe kin men mooglik neitinke oer it mystearje fan ‘e
Bern fan Betlehem, yn ‘e Joyful Mysteries, sûnder belibbet de winsk om wolkom, ferdigenje, en
it befoarderjen fan it libben en oan skouder de lêsten fan lijen bern oer de hiele wrâld? Hoe koe men folgje
yn de fuotleasten fan Kristus de Revealer yn ‘e Mysteries of Light sûnder it oplossen fan te tsjûgje foar syn
Beatitudes yn it deistich libben? En hoe koe men neitinke oer Kristus mei it krús en Kristus krusige
sûnder gefoel de needsaak om te hanneljen as Simon fan Cyrene foar ús bruorren en susters woech del troch
fertriet of wanhoop? Ta beslút, hoe kin men mooglik sjen op ‘e hearlikheid fan de opstiene Kristus of fan Mary
Keninginne fan de himel sûnder langstme om dizze wrâld moaier, mear krekt, mear nau
conformed nei Gods plan? “”5
Yn reflecting op de mystearjes fan Jezus Kristus mei syn sillige mem yn ‘e rosary, wy freegje Mary-
de iene dy’t brocht de Prins fan Frede yn dizze wrâld twa tûzen jier lyn yn Bethlehem-oan
bid foar ús, dat frede meie wurde berne op ‘e nij yn ús wrâld hjoed


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis no Mundo
As graves ameazas á paz mundial a principios do terceiro milenio, representan unha segunda razón
Juan Pablo II apelou a unha renovación da devoción do rosario. Nesta carta sobre o Rosario menciona a
ataques terribles de 11 de setembro de 2001, así como outras escenas de violencia e derramamento de sangue
en todo o mundo. Tense a sensación de que Xoán Paulo II está moi preocupado que o mundo
estar á beira dun gran desastre. Con sinceridade inusual que di: “”As dificultades que
o mundo a principios deste novo milenio lévanos a pensar que só unha intervención do Alto,
capaz de orientar os corazóns dos que viven en situacións de conflito e as que rexen os destinos
das nacións, pode dar motivo para a esperanza dun futuro mellor. “”4
Entendeu isto? Como un profeta, Xoán Paulo II parece pensar que só a intervención de Deus pode
manter a axitación do mundo de explotar nun conflito terrible. E chama os católicos a recorrer a
que o poder divino pola oración pola paz e, en particular, rezando o rosario pola paz.
Segundo o Papa, o Rosario é unha oración máis axeitado para a paz, porque nos leva a
8
contemplar Cristo, o Príncipe da Paz. “”Como podería un posiblemente contemplar o misterio da
Neno de Belén, nos Misterios Gozosos sen probar o desexo de acoller, defender e
promover a vida ea sufragar os gastos de nenos que sofren en todo o mundo? Como podería un siga
os pasos de Cristo, o Revelador nos Misterios da Luz sen resolver a testemuñar a súa
Benaventuranzas na vida diaria? E como se podería contemplar Cristo cargando a cruz e Cristo crucificado
sen sentir a necesidade de actuar como Simón de Cirene para os nosos irmáns baixo o peso de
tristeza ou desesperación? Finalmente, como se podería eventualmente contemplar a gloria de Cristo resucitado e María
Raíña do Ceo, sen ganas de facer este mundo máis fermoso, máis xusto, máis de preto
conformado co plan de Deus? “”5
Ao reflexionar sobre os misterios de Xesucristo coa súa nai bendicida no rosario, pedimos Mary-
quen trouxo o Príncipe da Paz neste mundo hai dous mil anos en Belén-to
rogade por nós, para que a paz poida nacer de novo no mundo de hoxe


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis მსოფლიო
საფლავი საფრთხეებს მსოფლიო მშვიდობის დაწყების მესამე ათასწლეულში წარმოადგენს მეორე მიზეზი
იოანე პავლე II მოუწოდა განახლების rosary ერთგულება. ამ წერილით rosary ახსენებს
დამაშინებელი თავდასხმებს 2001 წლის 11 სექტემბერს, ისევე, როგორც სხვა სცენები ძალადობისა და სისხლისღვრის
მთელ მსოფლიოში. ერთი იღებს გრძნობა, რომ იოანე პავლე II დიდად არის შეშფოთებული, რომ მსოფლიოში შეიძლება
უნდა ზღვარზე დიდი უბედურება. უჩვეულო გულახდილობა, ამბობს, “”მძიმე გამოწვევების წინაშე მდგარი
მსოფლიოს დაწყების ახალი ათასწლეულის გვაფიქრებინოს, რომ მხოლოდ სამხედრო ინტერვენციის მაღალი,
შეუძლია სახელმძღვანელო გული მცხოვრები კონფლიქტისა და იმ მმართველი ბედი
ერები, შეუძლია მიზეზი, რომ იმედი ნათელი მომავალი. “”4
ხომ არ დაჭერა, რომ? ისევე როგორც წინასწარმეტყველი, იოანე პავლე II, როგორც ჩანს, ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ღვთის ჩარევა შეუძლია
შენარჩუნება არეულობა მსოფლიოს აფეთქებენ შევიდა დამაშინებელი კონფლიქტი. და იგი მოუწოდებს კათოლიკეები უნდა მივმართოთ
რომ ღვთაებრივი ძალა ლოცვა მშვიდობისა და კერძოდ, ლოცულობდა rosary მშვიდობა.
მისი თქმით, პაპი, rosary არის საუკეთესო იარაღი მშვიდობისათვის ლოცვა, რადგან ეს მივყავართ
8
contemplate ქრისტე, მშვიდობის მთავარი. “”როგორ შეიძლება ერთი შესაძლოა ხილვების საიდუმლო
ბავშვი, ბეთლემ, მხიარული Mysteries გარეშე განიცდის სურვილი მისასალმებელია, დაიცვას და
ხელი შეუწყოს ცხოვრება და მხრის ტვირთი დაავადებული ბავშვები მთელ მსოფლიოში? როგორ შეიძლება დაიცვას
კვალდაკვალ ქრისტეს Revealer საიდუმლოებით Light მოგვარების გარეშე მოწმობენ მისი
ნეტარების ყოველდღიურ ცხოვრებაში? და როგორ შეიძლება ერთი ჭვრეტის ქრისტეს ტარების ჯვარი და ქრისტეს ჯვარს
გარეშე შეგრძნება საჭიროება იმოქმედოს, როგორც სიმონ კვირინელი ჩვენი ძმები და დები იწონიდა მიერ
მწუხარება და სასოწარკვეთა? და ბოლოს, როგორ შეიძლება ერთი შესაძლოა მზერა დიდება აღსდგა ქრისტე და მერი
დედოფალი Heaven გარეშე yearning, რომ მსოფლიო უფრო ლამაზი, უფრო უბრალოდ, უფრო მჭიდროდ
შეეფერებოდა ღვთის გეგმა? “”5
ამსახველი საიდუმლოებით იესო ქრისტე და მისი ნეტარი დედა rosary, ჩვენ ვთხოვთ Mary-
ერთი, რომელმაც მშვიდობის ამ სამყაროში ორი ათასი წლის წინ, ბეთლემში-to
ლოცვა, რომ მშვიდობა შეიძლება დაიბადა ხელახლა ჩვენს დღევანდელ მსოფლიოში


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in der Welt
Die schweren Bedrohungen des Weltfriedens zu Beginn des dritten Jahrtausends stellen eine zweite Grund
Johannes Paul II forderte eine Erneuerung der Rosenkranz Hingabe. In diesem Brief auf dem Rosenkranz erwähnt er die
schrecklichen Anschläge vom 11. September 2001 sowie andere Szenen von Gewalt und Blutvergießen
in der ganzen Welt. Man bekommt das Gefühl, dass Johannes Paul II sehr besorgt ist, dass die Welt könnte
sein am Rande einer großen Katastrophe. Mit ungewöhnlicher Offenheit sagt er: “”Die schweren Herausforderungen, vor denen
die Welt zu Beginn dieses neuen Jahrtausend uns, dass nur aus der Höhe, eine Intervention zu denken führen,
der Lage, die Herzen derer Führung in Konfliktsituationen und die leben das Schicksal regeln
der Nationen kann Grund geben für eine bessere Zukunft zu hoffen. “”4
Haben Sie das mitbekommen? Wie ein Prophet, scheint Johannes Paul II, dass nur Eingreifen Gottes zu denken kann
halten Sie die Wirren der Welt in einen schrecklichen Konflikt explodiert. Und er ruft Katholiken wenden sich an
dass die göttliche Macht durch für den Frieden zu beten und insbesondere durch den Rosenkranz für den Frieden zu beten.
Nach dem Papst ist der Rosenkranz ein passendste Gebet für den Frieden, weil es uns führt zu
8
contemplate Christus, der Fürst des Friedens. “”Wie könnte man erwägen möglicherweise das Geheimnis der
Kind von Bethlehem, in den freudenreichen Geheimnisse, ohne den Wunsch zu erleben zu begrüßen, zu verteidigen, und
fördern das Leben und die Lasten zu schultern von Kindern auf der ganzen Welt leiden? Wie könnte man folgen
auf den Spuren Christi der Offenbarer in den Mysterien des Lichtes, ohne zu zeugen Lösung sein
Seligpreisungen im täglichen Leben? Und wie könnte man den gekreuzigten Christus mit dem Kreuz und Christus betrachten
ohne das Bedürfnis, als Simon von Kyrene zu handeln für unsere Brüder und Schwestern belastet durch
Trauer oder Verzweiflung? Und schließlich: Wie könnte man möglicherweise den Blick auf die Herrlichkeit des auferstandenen Christus oder der Maria
Königin des Himmels ohne Sehnsucht dieser Welt schöner zu machen, gerechter, eng
Gottes Plan angepasst? “”5
In der Reflexion über die Geheimnisse Jesu Christi mit seiner seligen Mutter im Rosenkranz, bitten wir Mary-
derjenige, der Fürst des Friedens in dieser Welt vor zweitausend Jahren in Bethlehem gebracht zu
bitte für uns, dass der Frieden kann in unserer heutigen Welt neu geboren werden


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis στον κόσμο
Οι σοβαρές απειλές για την παγκόσμια ειρήνη κατά την έναρξη της τρίτης χιλιετίας αντιπροσωπεύουν ένα δεύτερο λόγο
Ιωάννης Παύλος Β ‘ζήτησε την ανανέωση της κομπολόι αφοσίωση. Σε αυτή την επιστολή για το κομπολόι αναφέρει η
τρομακτικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και άλλες σκηνές βίας και της αιματοχυσίας
σε όλο τον κόσμο. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Ιωάννης Παύλος Β ‘ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό ότι ο κόσμος θα μπορούσε
να είναι στα πρόθυρα μιας μεγάλης καταστροφής. Με ασυνήθιστη ειλικρίνεια λέει, «Οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο κόσμος στην αρχή αυτής της νέας χιλιετίας μας οδηγήσει να σκεφτούμε ότι μόνο μια παρέμβαση από ψηλά,
ικανή να καθοδηγεί τις καρδιές εκείνων που ζουν σε καταστάσεις συγκρούσεων και εκείνων που διέπουν τα πεπρωμένα
των εθνών, μπορεί να δώσει ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. “”4
Μήπως σας πιάσει αυτό; Σαν ένα προφήτη, ο Ιωάννης Παύλος Β ‘φαίνεται να πιστεύουν ότι μόνο την παρέμβαση του Θεού μπορεί να
κρατήσει την αναταραχή του κόσμου από την έκρηξη σε μια τρομακτική σύγκρουση. Και ο ίδιος αποκαλεί τους Καθολικούς να στραφούν σε
ότι η θεϊκή δύναμη με την προσευχή για την ειρήνη και, ειδικότερα, με την προσευχή το κομπολόι για την ειρήνη.
Σύμφωνα με τον Πάπα, το κομπολόι είναι ένα πιο ταιριαστό προσευχή για την ειρήνη, γιατί μας οδηγεί σε
8
συλλογιστεί ο Χριστός, ο Πρίγκιπας της Ειρήνης. “”Πώς θα μπορούσε κάποιος να συλλογιστεί το μυστήριο της
Βρέφος της Βηθλεέμ, στα Joyful Μυστήρια, χωρίς να βιώνουν την επιθυμία να καλωσορίσω, να υπερασπιστεί, και
προωθούν τη ζωή και να επωμιστούν τα βάρη του πόνου των παιδιών σε όλο τον κόσμο; Πώς θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει
στα χνάρια του Χριστού αποκάλυψα στα μυστήρια του Φωτός, χωρίς την επίλυση μαρτυρία για του
Μακαρισμούς στην καθημερινή ζωή; Και πώς θα μπορούσε κανείς να συλλογιστεί Χριστού που φέρουν το σταυρό και Χριστός σταυρώθηκε
χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να ενεργεί ως Σίμων ο Κυρηναίος για τους αδελφούς και τις αδελφές μας επιβαρύνεται από
θλίψη ή απόγνωση; Τέλος, πώς θα μπορούσε κάποιος να το βλέμμα από τη δόξα του αναστημένου Χριστού ή της Παναγίας
Βασίλισσα των Ουρανών, χωρίς λαχτάρα για να κάνει αυτόν τον κόσμο πιο όμορφο, πιο δίκαιη, πιο στενά
ήταν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού; “”5
Σε προβληματισμό σχετικά με τα μυστήρια του Ιησού Χριστού με την ευλογημένη μητέρα του στο κομπολόι, ζητάμε ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
αυτός που έφερε τον Πρίγκιπα της Ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο δύο χιλιάδες χρόνια πριν στη Βηθλεέμ, για να
προσεύχονται για μας, ότι η ειρήνη μπορεί να γεννηθεί εκ νέου σήμερα τον κόσμο μας


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

વર્લ્ડ ACrisis
ત્રીજી સહસ્ત્રાબ્દિ શરૂઆતમાં વિશ્વમાં શાંતિ માટે કબર ધમકીઓ બીજું કારણ પ્રતિનિધિત્વ
જ્હોન પોલ II ગુલાબવાડી નિષ્ઠા એક નવીકરણ માટે કહેવામાં આવે છે. ગુલાબવાડી પર આ પત્રમાં તેમણે ઉલ્લેખ
11 સપ્ટેમ્બર, 2001 ના ભયાનક હુમલા, તેમજ હિંસા અને ખૂનામરકી અન્ય દ્રશ્યો
સમગ્ર વિશ્વમાં. એક અર્થમાં છે કે જ્હોન પોલ II મોટા પ્રમાણમાં ચિંતિત છે નહીં કે વિશ્વમાં કદાચ
એક મહાન આપત્તિ અણી પર છે. અસામાન્ય સચ્ચાઈ સાથે તેઓ કહે છે, “”કબર પડકારો સામનો
આ નવા મિલેનિયમમાં શરૂઆતમાં વિશ્વમાં ઉચ્ચ પર કે માત્ર એક હસ્તક્ષેપ વિચારો માટે દોરી જાય છે,
સંઘર્ષ પરિસ્થિતિઓમાં તે વસવાટ કરો છો ઓફ હાર્ટ્સ માર્ગદર્શક સક્ષમ અને ભાગ્ય સંચાલિત તે
રાષ્ટ્રો, કારણ તેજસ્વી ભવિષ્ય માટે આશા આપી શકે છે. “”4
તમે તે પકડી હતી? પ્રબોધક જેમ, જ્હોન પોલ II લાગે છે લાગે છે કે માત્ર માતાનો ભગવાન હસ્તક્ષેપ કરી શકો છો
એક ભયાનક સંઘર્ષ માં વિસ્ફોટથી ના વિશ્વના ગરબડ રાખો. અને તે કૅથલિકો કહે ચાલુ કરવા માટે
શાંતિ માટે અને ખાસ કરીને પ્રાર્થના, શાંતિ માટે આ ગુલાબવાડી પ્રાર્થના દ્વારા જે દૈવી શક્તિ.
પોપ અનુસાર, આ ગુલાબવાડી, શાંતિ માટે સૌથી ઉત્તમ પ્રાર્થના છે કારણ કે તે આપણને તરફ દોરી જાય છે
8
ચિંતન મનન કરવું ખ્રિસ્ત, શાંતિ પ્રિન્સ. “”કેવી રીતે એક કદાચ રહસ્ય ચિંતન મનન કરી શકે છે
બેથલહેમમાં ની બાળ, આનંદી રહસ્યો માં, સ્વાગત કરવા માટે, કોઈ રન નોંધાયો નહીં ઇચ્છા અનુભવ વગર, અને
જીવન પ્રોત્સાહન અને વિશ્વના તમામ બાળકો પીડાતા બોજો ખભા? કેવી રીતે એક પાલન કરી શકે છે
ખ્રિસ્ત પ્રકાશ ના રહસ્યો ખોલનાર ઇન ધ ફૂટસ્ટેપ્સ ઓફ સાક્ષી ઉકેલવા વગર તેમના
રોજિંદા જીવનમાં Beatitudes? અને કેવી રીતે ચિંતન મનન કરી શકે છે ખ્રિસ્ત ક્રોસ અને ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ પર મારી નાખવામાં વહન
કુરેનીનો એક સિમોન તરીકે કામ કરવા માટે જરૂર લાગણી માટે અમારા ભાઈઓ અને બહેનો દ્વારા નીચે નમી જતું વગર
દુઃખ કે નિરાશા? છેલ્લે, કેવી રીતે એક કદાચ વધારો થયો ખ્રિસ્ત અથવા મેરી ઓફ ગ્લોરી પર મીટ શકે
yearning વગર હેવન રાણી આ વિશ્વમાં વધુ સુંદર બનાવવા માટે, વધુ માત્ર વધુ નજીકથી
ઈશ્વરની યોજના પુષ્ટિ? “”5
ગુલાબવાડી તેમના બ્લેસિડ મધર ઈસુ ખ્રિસ્તના રહસ્યો પર અસર કરે છે, અમે Mary- પૂછો
એક જે શાંતિ પ્રિન્સ થી બેથલેહેમમાં બે હજાર વર્ષ પહેલાં આ જગતમાં લાવવામાં
અમારા માટે પ્રાર્થના કરો કે શાંતિ અમારા વિશ્વમાં આજે નવેસરથી જન્મ થઈ શકે છે


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis nan mond lan
Menas yo kavo nan lapè nan lemonn nan kòmansman an nan twazyèm milenè a reprezante yon rezon ki fè dezyèm
Jan Pòl II rele pou yon renouvèlman nan devosyon kolye. Nan lèt sa a sou kolye a li te mansyone a
atak tèt chaje nan, 11 septanm 2001, osi byen ke lòt sèn nan vyolans ak san koule
nan tout mond lan. One vin sans ke Jan Pòl II se anpil konsène ke mond lan ta ka
gen sou bò gwo a nan yon dezas gwo. Avèk fran etranj li te di, “”Defi yo kavo konfwonte
mond lan nan kòmansman an nan Millennium sa a nouvo mennen nou nan panse ke se sèlman yon entèvansyon ki soti anwo,
kapab nan k ap gide kè yo nan moun k ap viv nan sitiyasyon nan konfli ak moun gouvène destine yo
lòt nasyon yo ka bay rezon ki fè nou espere pou yon avni briyan. “”4
Èske w te trape sa? Tankou yon pwofèt, Jan Pòl II sanble yo panse ke se sèlman entèvansyon Bondye a kapab
kenbe toumant la nan mond lan soti nan eksploze nan yon konfli tèt chaje. Apre sa, li rele katolik ale nan
ke pouvwa diven pa priye pou lapè ak an patikilye, pa lapriyè kolye a pou lapè.
Dapre Pap la, kolye yo se yon priyè ki pi Fitting pou lapè, paske li mennen nou nan
8
kontanple Kris la, Prince la pou lapè. “”Ki jan yon sèl kapab pètèt kontanple mistè a nan la
Timoun, moun lavil Betleyèm, nan mistè yo kè kontan, san yo pa fè eksperyans dezi a akeyi, defann, ak
ankouraje lavi ak a zepòl chay yo nan soufri timoun nan tout mond lan? -Ki Te kapab yon sèl swiv
nan mak pye yo nan Kris la moun konnen an nan mistè yo nan limyè san yo pa rezoud pote temwen nan li
Beatitud nan lavi chak jou? Ak ki jan yon sèl te kapab kontanple Kris pote kwa a ak Kris la kloure sou kwa
san yo pa santi bezwen an yo aji kòm yon Simon, moun Sirèn pou frè ak sè nou te peze desann nan
chagren oswa dezespwa? Finalman, ki jan yon sèl pètèt kontanple sou tout bèl pouvwa a nan leve soti vivan Kris la oswa ak Mari a
Rèn nan syèl la san yo pa gwo dezi fè mond sa a pi bèl, plis jis, pi byen
konfòme nan plan Bondye a? “”5
Nan reflechi sou mistè yo nan Jezi Kris la ak manman beni l ‘nan kolye a, nou mande Mary-
yon sèl la ki te fè Prince la pou lapè nan mond sa a de mil ane de sa nan lavil Betleyèm-a
lapriyè pou mwen tou, yo ka ke lapè dwe fèt yon lòt fwa nan mond nou an jodi a


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis a Duniya
The kabari barazana ga zaman lafiya a duniya a farkon na uku Millennium wakilci dalili na biyu da
John Paul II kiran da a sabunta rosary ibada. A cikin wannan wasika a rosary ya ambaci
m harin watan Satumba 11, 2001, kazalika da sauran al’amuran da tashin hankali da zubar da jini
a ko’ina cikin duniya. Daya samun ma’ana cewa John Paul II ne ƙwarai damuwa cewa duniya cikakken mulki
zama a kan gãɓar rãmi mai babban bala’i. Tare da sabon abu candor sai ya ce, “”The kabari kalubale halarce
duniya a farkon wannan sabon Millennium kai mu ga tunanin cewa, kawai wani baki daga sama,
iya shiryarwa cikin zukãtan waɗanda suke zaune a yanayi na rikici da waɗanda mulkin ƙaddarãwa
al’ummai, za a iya ba dalili fatan wani haske nan gaba. “”4
Shin, ba ka kama wannan? Kamar wani annabi, John Paul II alama zaton cewa kawai Allah ya shiga tsakani iya
ci gaba da hargitsi na duniya daga yawo a cikin wani m rikici. Kuma ya kira Katolika juya zuwa
cewa ikon allahntaka da yin addu’a domin zaman lafiya da musamman, da yin addu’a da rosary ga zaman lafiya.
Bisa ga Paparoma, da rosary ne mafi cancantar addu’a domin zaman lafiya, domin shi take kaiwa mu mu
8
kalla Almasihu, Sarkin Salama. “”Ta yaya mutum ɗaya zai yiwu kalla asirin
Child Baitalami, a cikin m abubuwan ban mamaki, ba tare da fuskantar da marmarin maraba, kare, da kuma
inganta rayuwa da kafada zunuban fama yara a duk faɗin duniya? Ta yaya mutum ɗaya zai bi
sahun Almasihu bayyana a cikin abubuwan ban mamaki na Light ba tare da warware shaida wa
Beatitudes a rayuwar yau da kullum? Kuma ta yaya zai iya daya kalla Almasihu ɗauke da gicciyensa, da na Almasihu gicciye
ba tare da jin bukatar aiki a matsayin mai Simon of Cyrene mu ‘yan’uwa nauyayi da
baƙin ciki, ko kuma fid da zuciya? A karshe, ta yaya zai iya daya yiwu kallo a kan daukakar tashi Kristi ko Maryama
Sarauniyar sama, ba tare da yearning yin wannan duniya mafi kyau, mafi m, more a hankali
canza zuwa shirin Allah? “”5
A nuna a kan asirai Yesu Almasihu da albarka uwa a rosary, mu tambayi Mary-
da wanda ya kawo Sarkin Salama a cikin wannan duniya shekara dubu biyu da suka wuce a Baitalami-to
yi addu’a domin mu, cewa zaman lafiya na iya a sāke haifarku a cikin duniya a yau


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ma ka World
ho i ka lua kupapau olelo hooweliweli i ke ao nei ka maluhia ma ka hoʻomaka ‘ana o ke kolu o ka millennium ka lua o ke kumu
John Paul II kapaia i ho’āla houʻia mai lei kolona wa. Ma keia palapala ma ka lei kolona i kona Shoes i ka
weli ho’āhewa wale ‘o Sepatemaba 11, 2001, e like me na ike weliweli o ke kāʻili wale a me ka hookahe koko
ma ke ao nei. Hana loaʻa i ke ano o John Paul II he nui, ae hoʻomaopopoʻia i ke ao nei me ka ikaika
ia ma ke kaʻe o ka malihiniʻana nui. Me ka hana candor ia olelo, “”O ka lua kupapaʻu ho’āʻo confronting
ke ao nei ma ka hoʻomaka ‘ana o kēia hou Millennium alakai aku ia kakou ke manao i ko wale no ka piʻiʻana mai ma luna o kākou,
hiki hoi ke alakaʻi i na naau o ka poe e noho ana ma ka wahi, i hiki ke kue ana, a me ka poe kālai’āina i na destinies
o na lahuikanaka, ke haawi aku kumu e manaolana no ka malamalama hope. “”4
Anei oe i hopu ia? Like ke kaula, John Paul II he ke manao i ko ke Akua wale nō ka ‘uao e hiki
malama i ka turmoil o ko ke ao nei, mai exploding iloko o ka weli kaua. A kahea aku la ia Kakolika e huli i
ka mea mana ma ka pule no ka maluhia a me ka nui, e noi ana i ka lei kolona i ka maluhia.
E like me ka Pope, ka lei kolona he mea kūpono pule no ka maluhia, no ka mea,ʻo ia kakou i
8
contemplate Kristo, ke alii o ka malu. “”Pehea la e hiki ai kekahi paha contemplate i ka mea pohihihi o ka
Keiki o Betelehema, i ka olioli mea pohihihi, me kaʻike i ka makemake e hoʻokipa, hoomalu, a
paipai i ke ola, a me ka’ūhā mua i na mea kaumaha a e loaa ana na keiki a pau ma luna o ke ao nei? Pehea la e hiki ai i kekahi hahai
ma nā kapuwaʻi o Kristo, ke Revealer i ka mea pohihihi o Light me ka manao paa e hoike aku i kona
Beatitudes i kela la i keia ola ana? A pehea la e hiki i kekahi contemplate Kristo e hali ana i ke kea, a me Kristo ma ke kea
me ka manao ana i na pono e hana e like me kekahi Simona no Kurene, no ko kakou poe hoahanau, a me na kaikuahine pauhia iho la ia
ke kaumaha, a me ka manao? Eia ke oki, pehea la e hiki i kekahi paha haka pono ma luna o ka nani o ke ala o Kristo ai ole ia o Mary
Queen o ka lani me ka mokumokuahua e hana i kēia ao hou maikai, nui pono, oi pono
hoohalikeia me ke Akua ke kuka? “”5
I ka lewa ma luna o nā mea pohihihi o Iesu Kristo, me kona pōmaikaʻi makuwahine i loko o ka lei kolona, ​​ke noi aku Mary-
ka mea nana i lawe mai i ka Haku o ka malu iloko o keia ao elua tausani makahiki aku nei i loko o Betelehema-i
pule no makou, i ke kuikahi i hanau hou e ma ko kakou ao i keia


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis בעולם
האיומים בקבר לשלום עולם בתחילת האלף השלישי ייצג סיבה שנייה
יוחנן פאולוס השני קרא לחידוש מסירות מחרוזת. במכתב זה על ורדינה הוא מזכיר את
התקפות מפחידות של ה -11 בספטמבר, 2001, כמו גם סצנות אחרות של אלימות ושפיכות דמים
בכל העולם. אחד מקבל את התחושה כי יוחנן פאולוס השני הוא מודאג מאוד כי ייתכן שהעולם
להיות על סף אסון גדול. בגילוי לב יוצא דופן, הוא אומר, “”האתגרים קברו להתעמת
בעולם בתחילת המילניום החדש הזה להוביל אותנו לחשוב רק כי התערבות ממרומים,
מסוגל המנחה את לבם של אלה חיים במצבים של קונפליקט אלה השולטים גורלות
עמים, יכול לתת סיבה לקוות לעתיד טוב. “”4
האם תצליחו לתפוס את זה? כמו נביא, יוחנן פאולוס השני נדמה כי רק התערבות של אלוהים יכול
לשמור על המהומה של העולם מן מתפוצץ לעימות מפחיד. והוא קורא קתולים לפנות
כי כוח אלוהי על ידי מתפלל לשלום בפרט, על ידי מתפלל את תפילת המחרוזת לשלום.
לדברי האפיפיור, ורדינה היא תפילה המתאימה ביותר לשלום, כי זה מוביל אותנו
8
להרהר ישו, נסיך השלום. “”איך בכלל אפשר להרהר התעלומה
הילד של לחם, ב המיסטריות Joyful, מבלי לחוות את הרצון לברך, להגן
לקדם לחיים בנטל של סבל ילדים בכל רחבי העולם? איך אפשר לעקוב אחרי
בעקבות ישו Revealer ב המיסטריות של אור בלי לפתור להעיד על שלו
אושר בחיי היומיום? ואיך אפשר להרהר ישו נושא את הצלב ואת ישו הצלוב
בלי להרגיש הצורך לפעול כמו שמעון מקירנה עבור אחינו ואחיותינו כורעים על ידי
צער או ייאוש? לבסוף, איך יכול אחד להביט התהילה של ישו עלה או של מרי
מלכת השמים ללא כמיהה להפוך את העולם הזה יותר יפה, יותר פשוט, יותר מקרוב
תאמו את תוכניתו של אלוהים? “”5
ב המשקף על מסתרי ישו עם אמא לברכה שלו ורדינה, אנו מבקשים למרי
זה שהביא נסיך השלום לעולם הזה לפני אלפיים שנים בבית לחם-אל
להתפלל עבורנו, שלום שעשויים להיוולד מחדש היום בעולמנו


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

विश्व में ACrisis
तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में विश्व शांति के लिए गंभीर खतरों से एक दूसरा कारण प्रतिनिधित्व
जॉन पॉल द्वितीय माला भक्ति का एक नवीकरण के लिए कहा जाता है। माला पर इस पत्र में उन्होंने लिखा है
11 सितंबर, 2001 के हमलों भयानक है, साथ ही हिंसा और रक्तपात के अन्य दृश्यों
विश्वभर में। एक भावना है कि जॉन पॉल द्वितीय बहुत चिंतित हो जाता है कि दुनिया हो सकता है
एक महान आपदा के कगार पर हो। असामान्य स्पष्टवादिता के साथ वे कहते हैं, “”गंभीर चुनौतियों का सामना
इस नई सहस्राब्दी की शुरुआत में दुनिया उच्च पर से कि केवल एक हस्तक्षेप से सोचने के लिए हमें सीसा,
संघर्ष की स्थितियों में रहने वाले लोगों के दिलों मार्गदर्शक में सक्षम है और नियति गवर्निंग उन
जाति, कारण एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा दे सकते हैं। “”4
आप पकड़ है? एक नबी की तरह, जॉन पॉल द्वितीय को लगता है कि लगता है कि केवल भगवान के हस्तक्षेप कर सकते हैं
एक भयानक संघर्ष में विस्फोट से दुनिया की उथलपुथल रहते हैं। और वह कैथोलिक कॉल करने के लिए बारी करने के लिए
शांति के लिए और विशेष रूप से प्रार्थना कर, शांति के लिए प्रार्थना माला द्वारा कि दिव्य शक्ति।
पोप के अनुसार, माला, शांति के लिए एक सबसे उचित प्रार्थना है क्योंकि यह हमें की ओर जाता है
8
मनन मसीह, शांति का राजकुमार। “”कैसे एक संभवतः के रहस्य मनन कर सकता है
बेतलेहेम के बच्चे, हर्षित रहस्य में, स्वागत करने के लिए, की रक्षा की इच्छा अनुभव के बिना, और
जीवन को बढ़ावा देने और दुनिया भर में बच्चों के पीड़ित होने का बोझ कंधे से? कैसे एक का पालन कर सकता है
मसीह लाइट के रहस्यों में खोलनेवाला के नक्शेकदम को गवाही के लिए समाधान के बिना में अपने
दैनिक जीवन में Beatitudes? और एक कैसे मनन कर सकता मसीह क्रॉस और मसीह को क्रूस पर चढ़ाया ले जाने
कुरेनी एक साइमन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता को महसूस करने के लिए हमारे भाइयों और बहनों के नीचे दबा के बिना
दु: ख या निराशा? अंत में, कैसे एक संभवतः बढ़ी मसीह या की मैरी की महिमा पर टकटकी कर सकता है
तड़प बिना स्वर्ग की रानी इस दुनिया को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, और अधिक बस, और अधिक बारीकी से
भगवान की योजना के लिए पुष्टि? “”5
माला में अपनी मां के साथ धन्य यीशु मसीह के रहस्यों को दर्शाती में, हम पूछना Mary-
एक है जो शांति का राजकुमार करने बेतलेहेम में दो हजार साल पहले इस दुनिया में लाया
हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, कि शांति आज की दुनिया में नए सिरे से पैदा हो सकती है


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Lub ntxa hem rau ntiaj teb no kev sib haum xeeb thaum pib ntawm peb Millennium sawv cev rau ib tug thib ob yog vim li cas
John Paul II hu ua rau ib tug daim ntawv rov ntxiv ntawm rosary siab. Nyob rau hauv tsab ntawv no nyob rau hauv lub rosary nws hais lub
terrifying tawm tsam ntawm lub Cuaj hlis 11, 2001, raws li tau zoo raws li lwm yam scenes ntawm kev ua phem thiab ntshav nrog
thoob plaws hauv lub ntiaj teb no. Ib tug tau txais qhov kev txiav txim uas John Paul II yog heev muaj kev txhawj xeeb hais tias lub ntiaj teb no tej zaum yuav
yuav nyob rau hauv brink ntawm ib tug zoo kawg kev puas tsuaj. Nrog txawv txawv candor nws hais tias, “”Lub ntxa txoj kev sib tw confronting
lub ntiaj teb no thaum pib ntawm no tshiab Millennium coj peb xav tias tsuas yog ib tug pab los ntawm nyob rau high school,
muaj peev xwm ntawm cov coj hauv lub siab lub ntsws ntawm cov neeg nyob rau hauv lub sijhawm uas muaj teeb meem thiab cov neeg kav lub destinies
ntawm haiv neeg, muaj peev xwm muab yog vim li cas rau kev cia siab rau ib tug zog rau yav tom ntej. “”4
Koj puas txais ntawd? Zoo li ib tug yaj saub, John Paul II nkawd xav hais tias tsuas yog Vajtswv lub pab tau
kom kub ntxhov ntawm lub ntiaj teb no los ntawm exploding rau hauv ib tug terrifying teeb meem. Thiab nws hu Catholics tig mus rau
uas Vajtswv lub hwj chim los ntawm kev thov Vajtswv rau kev thaj yeeb thiab nyob rau hauv particular, los ntawm thov Vajtswv rosary kev kaj siab lug.
Raws li cov Pope, lub rosary yog ib tug tshaj plaws haum thov Vajtswv rau kev thaj yeeb, vim hais tias nws coj peb mus rau
8
contemplate Khetos, tus tub huabtais ntawm kev sib haum xeeb. “”Yuav ua li cas yuav ib tug tejzaum contemplate lub paub tsis meej ntawm lub
Tus me nyuam ntawm Npelehees, nyob rau hauv lub Zoo Mysteries, tsis muaj lub siab xav mus zoo siab txais tos, tiv thaiv, thiab
txhawb lub neej thiab yuav lub nra hnyav ntawm kev txom nyem cov me nyuam thoob plaws lub ntiaj teb no? Yuav ua li cas yuav ib tug ua raws li
nyob rau hauv lub footsteps ntawm Tswv Yexus lub Revealer nyob rau hauv lub Mysteries ntawm lub teeb tsis muaj daws los ua tim khawv rau nws
Paj lug nyob rau hauv lub neej txhua hnub? Thiab yuav ua li cas yuav ib tug xav Khetos nqa tus ntoo khaub lig thiab Yexus Khetos tuag saum ntoo khaublig
tsis muaj lawm qhov yuav tsum tau ua raws li ib tug Simon ntawm Cyrene rau peb cov kwv tij thiab cov muam tiv kev txom nyem los ntawm
kev tu siab los yog tag kev cia siab? Thaum kawg, yuav ua li cas yuav ib tug tejzaum ntsia raws li qhov tus hwjchim ci ntsa iab ntawm sawv rov los Yexus los yog ntawm Mary
Poj huab tais ntawm Saum Ntuj Ceeb Tsheej tsis muaj yearning ua lub ntiaj teb no zoo nkauj tshaj, ntau xwb, zoo dua
hloov los ua raws Vajtswv txoj hau kev? “”5
Nyob rau hauv pheej xav txog mysteries ntawm Yexus Khetos nrog nws foom koob hmoov rau niam nyob rau hauv lub rosary, peb thov Mary-
ib tug neeg uas coj tus tub huabtais ntawm kev sib haum xeeb rau hauv lub ntiaj teb no ob txhiab xyoo dhau los nyob rau hauv Npelehees mus rau
thov Vajtswv rau peb, tias kev thaj yeeb tej zaum yuav yug anew nyob rau hauv peb lub ntiaj teb niaj hnub no


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis a világban
A sír fenyegetések világbéke elején a harmadik évezred képviseli a másik ok,
János Pál hívott megújításáért rózsafüzért odaadás. Ebben a levélben a rózsafüzért megemlíti a
rémisztő támadások szeptember 11, 2001, valamint egyéb erőszakos jelenetek és a vérontás
szerte a világon. Az embernek az az érzése, hogy John Paul II mély aggodalmát, hogy a világ
a szélén egy nagy katasztrófa. Szokatlan nyíltsággal mondja, “”A sír kihívásokra
A világ kezdetén az új évezred vezet, hogy azt gondoljuk, hogy csak egy beavatkozás a magasból,
képes elvezetni a szívét élők konfliktushelyzetekben és azok, amelyek a sorsát
nemzetek, akkor azt a reményt keltik a szebb jövő. “”4
Elkaptad hogy? Mint egy próféta, John Paul II azt hiszi, hogy csak Isten beavatkozása is
tartani a válság a világ felrobbant egy félelmetes konfliktus. És ő hív katolikusok fordulni
az isteni erő imádkoznak a békéért és különösen az, imádkozva a rózsafüzért a békéért.
Szerint a pápa, a rózsafüzér egy legmegfelelőbb ima a békéért, mert ez vezet minket, hogy
8
szemléljük Krisztus a Béke Fejedelme. “”Hogyan is szemléljük a rejtélyt, a
Gyermek Betlehemben, a Joyful Mysteries, nem tapasztalható a vágy, hogy szívesen, megvédeni, és
elősegítik az élet és a váll a terheit szenvedő gyermekek szerte a világon? Hogyan lehetne egy nyomon
nyomában Krisztus Revealer a Mysteries of Light megoldása nélkül, hogy tanúságot tegyen az
Beatitudes a mindennapi életben? És hogyan lehetne elmélkedni Krisztus a kereszttel és a megfeszített Krisztust
érzés nélkül, hogy cselekedni kell a Simon Cyrene a mi testvéreink lehúzta a
fájdalom vagy a kétségbeesés? Végül hogyan is belebámulok dicsőségét a feltámadt Krisztus vagy Mária
Queen of Heaven nélkül sóvárgás, hogy a világ szebb, csak, közelebbről
megfelelt Isten terve? “”5
Ebben reflektáló titkait Jézus Krisztus az ő áldott anyja a rózsafüzért, kérünk Mary-
az, aki hozta a Béke Fejedelme a világra kétezer évvel ezelőtt Betlehemben-to
imádkozz értünk, hogy a béke lehet újjászületik a mai világban


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis í heimi
Gröf hótun til heimsfriðar við upphaf þriðja árþúsundsins tákna annað ástæðu
John Paul II kallað eftir endurnýjun rosary hollustu. Í þessu bréfi á Rosary hann nefnir
terrifying árásir 11. september 2001, auk annarra vettvangur ofbeldis og blóðbað
um allan heim. Einn fær á tilfinninguna að John Paul II er mjög umhugað um að heimurinn gæti
vera á barmi miklu hörmung. Með óvenjulegri hreinskilni segir hann, “”gröfin áskoranir frammi
heimurinn í upphafi þessarar nýju Millennium leiða okkur til að hugsa að aðeins afskipti af hæðum,
fær um að leiðbeina hjörtu þeirra sem búa við aðstæður átaka og þeim sem gilda örlög
þjóða, er hægt að gefa ástæðu til að vona að bjartari framtíð. “”4
Vissir þú grípa það? Eins spámann, John Paul II virðist held að aðeins afskipti Guðs getur
halda óróa í heiminum frá springa í terrifying átökum. Og hann kallar kaþólikkar að snúa við
guðdómlegi máttur með því að biðja fyrir friði og einkum með því að biðja í Rosary fyrir friði.
Samkvæmt páfa, The Rosary er mest mátun bæn fyrir friði, vegna þess að það leiðir okkur að
8
hugleiða Kristur, friðarhöfðingi. “”Hvernig gæti einn hugleiða hugsanlega leyndardóm
Barn frá Betlehem, í glöðu dularfulli, án þess að upplifa löngun til að fagna, verja og
stuðla líf og axla byrðar stríða börnum um allan heim? Hvernig gæti einn fylgt
í fótspor Krists opinberari í leyndardómum ljós án leysa til að bera vitni til hans
Sæluboðin í daglegu lífi? Og hvernig gat ein hugleiða Kristur bera krossinn og Krist krossfestan
án þess að finnast á nauðsyn þess að starfa sem Símon frá Kýrene fyrir bræður okkar og systur þyngist af
sorg eða örvænta? Að lokum, hvernig gat maður augnaráð hugsanlega á dýrð hins upprisna Krists eða Maríu
Queen of Heaven án þrá að gera þennan heim fallegri, meira bara, nánar
líkjast áætlun Guðs? “”5
Í endurspeglar á leyndardómum Jesú Krists með blessaða móður sinni í Rosary, biðjum við Mary-
sá sem kom Friðarhöfðingjanum í þennan heim tvö þúsund árum í Betlehem til
Biðjið fyrir oss, að friður kunna að fæðast að nýju í heimi okkar í dag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis na World
Ili egwu udo n’ụwa ná mmalite dị ka puku anọchi anya ihe nke abụọ mere
John Paul II na-akpọ maka a ọhụrụ nke rosary ekewa. Na nke a akwụkwọ ozi na rosary o kwuru na
emenye egwu ọgụ nke September 11, 2001, nakwa dị ka ndị ọzọ na Kọmitii nke ime ihe ike na mwụfu ọbara
n’ụwa nile. Onye ahụ na-n‘echiche nke na John Paul II bụ nke ukwuu-enwe nchegbu na ụwa ike
-abụ na brink nke a oké mbibi. Na pụrụ iche candor ọ na-ekwu, “”The ili nsogbu ọ gbasịrị
ụwa ná mmalite nke ọhụrụ a Millennium edu anyị ka na-eche na naanị ihe aka site n’elu,
ike nyere onye obi ndị bi na ọnọdụ nke agha na ndị na-achịkwa ụzọ ebe
nke mba nile, nwere ike inye ihe mere anya na a ga chawapụrụ n’ọdịnihu. “”4
Ọ bụ na unu enwetaghị na? Ka onye amụma, John Paul II yiri ka na-eche na naanị Chineke etinyeghi aka ike
na-ọgba aghara nke ụwa si etiwapụ n’ime a emenye egwu agha. Ọ na-akpọkwa Katọlik ịgakwuru
na ike Chineke site n’ikpe ekpere maka udo na akpan akpan, site n’ikpe ekpere ahụ rosary maka udo.
Dị ka Pope, na rosary bụ ụzọ kasị daba adaba ekpere maka udo, n’ihi na ọ na-eduga anyị
8
-atụgharị uche Kraịst, bụ Onyeisi Udo. “”Olee otú mmadụ nwere ike na-atụgharị uche ihe-omimi nke
Child of Bethlehem, na-enye Ọṅụ Mysteries, n’amaghị ihe bụ ọchịchọ ịnabata, ịgọpụrụ, na
kwalite ndụ na ofufe ibu arọ nke-ata ahụhụ ụmụ n’ụwa nile? Olee otú mmadụ pụrụ eso
na nzọụkwụ Kraịst na-ekpughe na Mysteries of Light-enweghị idozi ịgba ya
Okwu ngọzi na kwa ụbọchị ndụ? Ma olee otú onye na-atụgharị uche Christ ebu obe na Christ kpogidere
n’enweghị obi mkpa ime ihe dị ka a Simon nke Cyrene maka ụmụnna anyị anyịgbu
iru uju ma ọ bụ daa mbà? N’ikpeazụ, olee otú onye ikekwe Na-ahụ Ịdị ebube nke Kraịst ahụ bilitere n’ọnwụ ma ọ bụ nke Mary
Queen nke Eluigwe na-enweghị agụsi-eme ka ụwa a ọzọ mara mma, ihe dị nnọọ, nke ọma karị
kwekọọ Chineke na atụmatụ? “”5
Na-echeta omimi nke Jesus Christ na ya gọziri agọzi nne na rosary, anyị na-arịọ Mary-
onye mere ka Onyeisi Udo n’ụwa a ka puku afọ abụọ gara aga na Betlehem-na
ekpe ekpere maka anyị, na udo ga-amụrụ ọhụrụ n’ụwa anyị taa


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis di Dunia
Ancaman serius bagi perdamaian dunia pada awal milenium ketiga merupakan alasan kedua
Yohanes Paulus II menyerukan pembaruan pengabdian rosario. Dalam surat ini pada rosario ia menyebutkan
serangan menakutkan 11 September 2001, serta adegan lain dari kekerasan dan pertumpahan darah
di seluruh dunia. Satu mendapat pengertian bahwa Yohanes Paulus II adalah sangat prihatin bahwa dunia mungkin
berada di ambang bencana besar. Dengan keterbukaan yang tidak biasa ia mengatakan, “”Tantangan berat yang dihadapi
dunia pada awal milenium baru ini membawa kita untuk berpikir bahwa hanya intervensi dari atas,
mampu membimbing hati mereka yang tinggal dalam situasi konflik dan orang-orang yang mengatur nasib
negara, dapat memberikan alasan untuk berharap untuk masa depan yang lebih cerah. “”4
Apakah Anda menangkap itu? Seperti seorang nabi, Yohanes Paulus II tampaknya berpikir bahwa hanya campur tangan Tuhan bisa
menjaga gejolak dunia dari meledak menjadi konflik menakutkan. Dan ia menyebut umat Katolik untuk beralih ke
bahwa kekuatan ilahi dengan berdoa bagi perdamaian dan khususnya, dengan berdoa rosario untuk perdamaian.
Menurut Paus, rosario adalah doa yang paling pas untuk perdamaian, karena itu menuntun kita untuk
8
merenungkan Kristus, Raja Damai. “”Bagaimana bisa satu mungkin merenungkan misteri
Anak Betlehem, di Misteri Joyful, tanpa mengalami keinginan untuk menyambut, membela, dan
mempromosikan hidup dan untuk memikul beban penderitaan anak-anak di seluruh dunia? Bagaimana orang bisa mengikuti
jejak Kristus Revealer dalam Misteri Cahaya tanpa menyelesaikan untuk menjadi saksi-Nya
Ucapan Bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana seseorang bisa merenungkan Kristus membawa salib dan Kristus yang disalibkan
tanpa merasa perlu untuk bertindak sebagai Simon dari Kirene untuk saudara-saudara kita terbebani oleh
kesedihan atau keputusasaan? Akhirnya, bagaimana bisa salah satu mungkin menatap pada kemuliaan Kristus yang bangkit atau Maria
Ratu Surga tanpa kerinduan untuk membuat dunia ini lebih indah, lebih adil, lebih dekat
sesuai dengan rencana Allah? “”5
Dalam merenungkan misteri Yesus Kristus dengan ibu diberkati di rosario, kami meminta Mary-
orang yang membawa Pangeran Perdamaian ke dunia ini dua ribu tahun yang lalu di Betlehem-to
berdoa bagi kita, kedamaian yang mungkin dilahirkan kembali di dunia saat ini


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis sa Domhan
Na bagairtí uaigh le síocháin domhanda ag tús an tríú mílaoise ionadaíocht dara cúis
Eoin Pól II iarr athnuachan devotion rosary. Sa litir ar an rosary luann sé an
ionsaithe terrifying ar 11 Meán Fómhair, 2001, chomh maith le radhairc eile foréigin agus bloodshed
ar fud an domhain. Faigheann Ceann an tuiscint go bhfuil Eoin Pól II go mór i gceist go mb’fhéidir go mbeadh an domhan
bheith ar bruach na tubaiste mhór. Le candor neamhghnách a deir sé, “”na dúshláin atá os comhair uaigh
ar fud an domhain ag tús na Mílaoise nua thoradh ar ár gcumas chun smaoineamh go ach idirghabháil ó ar ard,
ann a threoraíonn an gcroí na ndaoine atá ina gcónaí i suímh choimhlinte agus na rialacha lena rialófar destinies
na náisiúin is féidir, tabhair cúis le súil don todhchaí. “”4
An raibh tú ar ghabháil go? Cosúil fáidh, cosúil Eoin Pól II a cheapann gur féidir ach idirghabháil Dé
choinneáil ar an rachlas ar fud an domhain ó pléascadh isteach i gcoimhlint terrifying. Agus iarrann sé Caitlicigh dul chuig
an chumhacht Dhiaga trí guí ar son na síochána agus go háirithe, trí guí an rosary ar son na síochána.
Dar leis an Phápa, tá an rosary paidir is fheistiú ar son na síochána, toisc go dtagann sé ar ár gcumas a
8
contemplate Críost, an Prionsa na Síochána. “”Cén chaoi a d’fhéadfadh ceann amháin contemplate, b’fhéidir, an rúndiamhair na
Leanbh de mBeithil, sna Mysteries Joyful, gan a bhfuil an fonn chun fáilte a chur roimh, a chosaint, agus
saol chun cinn agus a ghualainn an ualach na páistí atá ag fulaingt ar fud an domhain? Cén chaoi a d’fhéadfadh ceann amháin a leanúint
i footsteps Chríost an Revealer sna Mysteries of Light gan réiteach finné a iompróidh a chuid
Biáide i saol laethúil? Agus conas a d’fhéadfadh duine smaoineamh Críost ag iompar na croise agus Críost céasadh
gan mothú an gá le gníomhú mar Simon de Cyrene dár deartháireacha agus deirfiúracha mheá síos ag
grief nó éadóchas? Ar deireadh, conas a d’fhéadfadh duine S, b’fhéidir, ar an ghlóir na méadú tagtha Críost no Mhuire
Banríon na bhFlaitheas gan yearning a dhéanamh ar an domhan níos áille, níos córa, níos dlúithe
conformed leis an bplean Dé? “”5
Dhéantar machnamh ar an mysteries Íosa Críost lena mháthair beannaithe sa rosary, iarraimid Mary-
an ceann a thug an Prionsa na Síochána i saol seo dhá mhíle bliain ó shin i mBeithil go
guigh orainn, a fhéadfar an tsíocháin a rugadh as an nua inár saol sa lá atá inniu


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis nel Mondo
Le gravi minacce alla pace mondiale all’inizio del terzo millennio rappresentano una seconda ragione
Giovanni Paolo II ha chiesto un rinnovamento della devozione rosario. In questa lettera sul rosario egli menziona il
attacchi terrificanti dell’11 settembre 2001, così come altre scene di violenza e spargimento di sangue
in tutto il mondo. Si ha la sensazione che Giovanni Paolo II è molto preoccupata perché il mondo
essere sull’orlo di un grande disastro. Con franchezza insolita, dice, “”Le sfide gravi affrontare
il mondo all’inizio di questo nuovo millennio ci ha portato a pensare che solo un intervento dall’alto,
capace di orientare i cuori di coloro che vivono in situazioni di conflitto e di quanti reggono le sorti
delle nazioni, può dare motivo di speranza per un futuro più luminoso. “”4
Avete capito? Come un profeta, Giovanni Paolo II sembra pensare che solo l’intervento di Dio può
mantenere le turbolenze del mondo da esplodere in un conflitto terribile. E chiama i cattolici a cui rivolgersi
che il potere divino pregando per la pace e, in particolare, pregando il rosario per la pace.
Secondo il Papa, il rosario è una preghiera più adatta per la pace, perché ci porta a
8
contemplare Cristo, il Principe della Pace. “”Come si potrebbe contemplare il mistero della
Bambino di Betlemme, nei Misteri gaudiosi, senza provare il desiderio di accogliere, difendere, e
promuovere la vita e ad assumersi gli oneri di bambini che soffrono in tutto il mondo? Come si può seguire
le orme di Cristo il Rivelatore nei Misteri della Luce senza risolvere a testimoniare la sua
Beatitudini nella vita quotidiana? E come si potrebbe contemplare Cristo che porta la croce e Cristo crocifisso
senza sentire il bisogno di agire come Simone di Cirene per i nostri fratelli e sorelle appesantiti da
dolore o disperazione? Infine, come si potrebbe forse contemplare la gloria del Cristo risorto e di Maria
Regina del Cielo, senza desiderio di rendere questo mondo più bello, più giusto, più da vicino
conforme al progetto di Dio? “”5
Nel riflettere sui misteri di Gesù Cristo con la sua Madre nel Rosario, chiediamo Mary-
colui che ha portato il Principe della Pace in questo mondo duemila anni fa a Betlemme-to
prega per noi, che la pace può nascere di nuovo nel nostro mondo di oggi


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

世界のACrisis
第三千年紀の開始時に世界平和への重大な脅威は第二の理由を表します
ヨハネ・パウロ二世は、ロザリオの献身の更新のために呼ばれます。ロザリオでこの手紙の中で彼が言及
2001年9月11日の恐ろしい攻撃だけでなく、暴力と流血の他のシーン
世界中に。一つは、ヨハネ・パウロ二世は、世界は可能性があることを非常に懸念している感覚を取得します
大災害の危機にひんしてあること。異例の率直で、彼は墓の課題が直面する “”と言います
この新しいミレニアムの開始時に世界は、高い上からその唯一の介入を考えるために私たちを導きます
紛争の状況に住む人々と運命を支配する者の心を導くことのできます
国の、明るい未来への希望する理由を与えることができます。」4
あなたはそれをキャッチしましたか?預言者と同じように、ヨハネ・パウロ二世は神の介入ができると考えているようです
恐ろしい衝突し爆発から世界の混乱を保ちます。そして彼はに回すためにカトリック教徒を呼び出します
平和のためにロザリオを祈ることによって、平和のために特に祈ることによって、その神の力。
それが私たちをリードため、教皇によると、ロザリオは、平和のための最もフィッティング祈りです
8
キリスト、平和の君を意図しています。 「どのようにして可能性の謎を熟考することができ
ベツレヘムの子供、ジョイフルミステリーで、守る、歓迎したいという願望を経験することなく、および
生活を促進し、世界中で苦しんで子どもたちの負担を肩には?どのようにして従うことができます
キリストの足音で彼に証言をするために解決することなく光の謎で啓示
日常生活の中で山上の垂訓?そして、もう一つは、キリストが十字架につけられた十字架とキリストを運ぶ熟考できますか
によってダウン秤量兄弟姉妹のためのキレネのシモンとして機能する必要性を感じることなく
悲しみや絶望?最後に、どのように1は、おそらく上昇キリストかのマリアの栄光時に眺めることができ
より公正な、より密接に、この世界をより美しくするために憧れのない天の女王
神の計画に適合?」5
数珠の彼の祝福された母とイエス・キリストの謎に反映して、我々はMary-を尋ねます
-にベツレヘムで2000年前にこの世界に平和の君をもたらした1
私たちのために祈る、その平和は今日の我々の世界で新たに生まれることができます


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ing World
Ancaman kuburan kanggo perdamaian donya ing wiwitan saka millennium katelu makili Alesan liya
John Paul II disebut kanggo nganyari maneh saka pengabdian Rosary. Ing layang iki ing Rosary kang nyebutake
serangan medeni September 11, 2001, uga pemandangan saka panganiaya lan getih
ing saindhenging donya. Salah nemu pangertèn sing John Paul II iku nemen ngangap sing donya bisa uga
ing brink saka bilai gedhe. Kanthi candor mboten umum kang ngandika, “”Ing tantangan kuburan confronting
donya ing wiwitan Millennium anyar iki mimpin kita mikir sing mung melu-melu saka ing dhuwur,
saged nuntun ati sing urip ing kahanan konflik lan sing ngatur destinies
saka bangsa, bisa menehi alesan kanggo pangarep-arep kanggo mangsa padhang. “”4
Apa sing nyekel sing? Kaya nabi, John Paul II misale jek mikir sing mung melu-melu Allah bisa
supaya krusuhan donya saka njeblug menyang konflik medeni. Lan wong panggilan Katolik kanggo nguripake kanggo
sing daya kodrat ndedonga kanggo tentrem lan ing tartamtu, dening ndedonga ing Rosary rukun.
Miturut Paus, Rosary ing pandonga paling fitting kanggo tentrem, amarga ndadékaké kita
8
contemplate Kristus, Ratuning Katentreman. “”Carane bisa siji bisa contemplate misteri
Child Betlehem, ing Wadi Bungaha, tanpa ngalami kepinginan kanggo welcome, defend, lan
ningkataké urip lan kanggo Pundhak ing momotan gerah anak kabeh ndonya? Carane bisa tindakake
ing HBS Kristus Revealer ing Wadi saka cahya tanpa ngrampungi kapatah neksèni bab kang
Beatitudes ing urip saben dina? Lan carane siji bisa contemplate Kristus nggawa salib lan Sang Kristus kang sinalib
tanpa kroso perlu kanggo tumindak minangka Simon saka Kiréné kanggo sadulur kita bobot mudhun dening
sungkowo utawa nglokro? Akhire, carane bisa siji bisa ndeleng marang kamulyaning wungu Kristus utawa Maria
Ratu Langit tanpa yearning kanggo nggawe donya luwih ayu, luwih mung, liyane rapet
selaras rencana Allah? “”5
Ing nggambarake ing wewadiné Gusti Yesus Kristus karo ibu rahayu ing Rosary, kita takon Mary-
kang digawa ing Pangeran Peace menyang donya iki rong ewu taun kepungkur ing Betlehem-kanggo
dongakna, tentrem sing bisa dilairké sepisan menèh ing donya kita dina iki


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ವರ್ಲ್ಡ್ ACrisis
ಮೂರನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಬೆದರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ
ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ರೋಸರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ನವೀಕರಣ ಕರೆ. ರೋಸರಿ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2001 ಭಯಾನಕ ದಾಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತ ಇತರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ. ಒಂದು ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಎಂದು
ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಅಂಚಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “”ಸಮಾಧಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ
ಈ ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಮಗೆ ದಾರಿ,
ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಆ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊಳೆಯುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ಕಾರಣ ನೀಡಬಹುದು. “”4
ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಪ್ರವಾದಿ ಲೈಕ್, ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು
ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಲಭೆಗಳ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅವನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕರೆ ಮಾಡಲು
ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ರೋಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ.
ಪೋಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಸರಿ ಇದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
8
ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್. “”ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ರಹಸ್ಯ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಂದು
ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ, ಮತ್ತು
ಜೀವನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಿ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳಕಿನ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ Beatitudes? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಂದು
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಕೆಳಗೆ ತೂಗಿ ಫಾರ್ ಸೈರಿನ್ ಒಂದು ಸೈಮನ್ ವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ
ದುಃಖ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಏರಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಮೇರಿ ವೈಭವವನ್ನು ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಲಿರುತ್ತಿದ್ದನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಹಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮಾಡಲು, ಕೇವಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸದೆ? “”5
ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಹಸ್ಯಗಳು ರೋಸರಿ ತನ್ನ ಸುಖಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ, ನಾವು Mary- ಕೇಳಲು
ಪೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂದ
ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಇಂದು ಪುನಃ ಜನಿಸುತ್ತವೆ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Әлемдегі ACrisis
Үшінші мыңжылдықтың басында әлемдік бейбітшілік үшін ауыр қауіп-қатерлер екінші себебін білдіретін
Иоанн Павел II Rosary берілгендік жаңару шақырды. Розариндың осы хатта ол ескертеді
2001 жылдың 11 қыркүйек шабуылдарын оқиғадан, сондай-ақ зорлық-зомбылық және қантөгісті басқа сахна
бүкіл әлем бойынша. Бірі Иоанн Павел II Бүкіләлемдік мүмкін деп қатты алаңдаушылық білдіреді сезімін алады
үлкен апат шегінде болуы. ерекше Аян ол ауыр қатерлеріне тойтарыс «, дейді
Осы жаңа мыңжылдықтың басында әлемдік жоғары бастап сол ғана араласуы ойлауға бізді әкелуі,
жанжалдарға өмір сүріп жатқан адамдарға, тағдырын реттейтін жүректерін басшылық қабілетті
халықтардың, жарқын болашаққа үміт негіз бере алады. «4
Сіз бұл қуып ба? пайғамбар сияқты, Иоанн Павел II тек Құдайдың араласуы мүмкін деп есептейді, меніңше
қорқынышты қақтығысқа жарылуы әлемнің былыққа ұстаңыз. Ал ол үшін қосу үшін католиктер шақырады
бейбітшілік үшін дұға Rosary, бейбітшілік үшін, атап айтқанда дұға ету арқылы Құдайдың қуаты.
ол бізге әкеледі, өйткені Рим Папасы айтуынша, Rosary, бейбітшілік үшін ең фитингтер намаз
8
Мәсіхті, Бейбітшілік ханзадасы жүгірткен. «Қалай бір, мүмкін құпиясын жүгірткен болар еді
қорғауға, қарсы алуға ниет бастан жоқ қуанышты жұмбақтарды Бетлехем Балалар, мен
өмір көтермелеу және бүкіл әлемде шалдыққан балаларды ауыртпалықтарын иық? Қалай бір қайталауы мүмкін
Мәсіхтің ізімен оның куәлік ету үшін осы шешу жарық жоқ құпия ашатын
күнделікті өмірде Соларды? Және қалай бір айқыш асыратын Мәсіх пен Мәсіхтің тіреуішті созерцать алмады
арқылы жүректеріңді жаулап бауырластарымыз үшін күренелік Шимон бір ретінде әрекет қажеттігін сезімінсіз
қайғы немесе отчаяние? Соңында, қалай бір мүмкін, Мәсіхтің даңқы бойынша немесе Мария белін алмады
көп жай, көп тығыз, бұл әлем әдемі жасауға ұмтылу жоқ Аспан Queen
Құдайдың жоспарына сай? «5
Розариндың оның жарылқанған анасымен Иса Мәсіхтің құпиясын туралы көрсететін, біз Mary- сұрағым
Бетлехем-үшін екі мың жыл бұрын осы әлеміне Бейбітшілік ханзадасы әкелді бірі
Біз үшін дұға, бұл бейбітшілік бүгін біздің әлемде қайтадан дүниеге болуы мүмкін


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis នៅក្នុងពិភពលោក
ការគំរាមកំហែងផ្នូរសន្តិភាពពិភពលោកនៅពេលចាប់ផ្តើមនៃសហវត្សទីបីតំណាងមូលហេតុទីពីរ
លោក John Paul II បានអំពាវនាវឱ្យមានការបន្តនៃការលះបង់ការ rosary ។ នៅក្នុងលិខិតនេះនៅលើ rosary លោកបានលើកឡើងនេះ
ការវាយប្រហាររបស់រន្ធត់នៃទី 11 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2001 ដូចជាឈុតឆាកផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សានិងការបង្ហូរឈាម
នៅទូទាំងពិភពលោក។ មួយទទួលបានន័យថាលោក John Paul II មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថាពិភពលោកអាច
មាននៅលើគែមនៃគ្រោះមហន្តរាយមួយយ៉ាងធំ។ ជាមួយមនុស្សដែលនិយាយត្រង់មិនធម្មតាគាត់និយាយថា: «បញ្ហាប្រឈមផ្នូរប្រឈមនឹង
ពិភពលោកនៅពេលចាប់ផ្តើមនៃសហស្សវត្សរ៍ថ្មីនេះដែលនាំឱ្យយើងគិតថាមានតែអន្តរាគមន៍មួយពីលើខ្ពស់,
មានសមត្ថភាពក្នុងការណែនាំចិត្ដរបស់ពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃជម្លោះនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើវាសនា
របស់សាសន៍ទាំងឡាយអាចផ្តល់នូវហេតុផលដើម្បីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតភ្លឺស្វាង»។ 4
តើអ្នកចាប់បាននោះ? ដូចព្យាការីមួយយ៉ូហានប៉ូលទី II ហាក់ដូចជាគិតថាមានតែការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ព្រះអាចធ្វើបាន
រក្សាភាពចលាចលរបស់ពិភពលោកដែលបានមកពីផ្ទុះទៅជាជម្លោះរន្ធត់។ គាត់ហៅពួកកាតូលិកឱ្យងាកទៅ
អំណាចរបស់ព្រះថាដោយអធិស្ឋានសម្រាប់សន្តិភាពនិងជាពិសេសដោយអធិស្ឋាន rosary សម្រាប់សន្តិភាព។
យោងតាមការប្រកាន់ទោស, rosary គឺជាការអធិស្ឋានដែលសមបំផុតសម្រាប់សន្តិភាព, ព្រោះវានាំយើងទៅ
8
ការតាំងសមាធិបែបព្រះគ្រិស្ដជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាព។ “”តើមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើទៅបានសញ្ជឹងគិតអំពីគំរោងការនៃការ
កូនរបស់ភូមិបេថ្លេហិមក្នុងអាថ៍កំបាំងអំណរ, ដោយគ្មានការជួបប្រទះនឹងបំណងប្រាថ្នាក្នុងការស្វាគមន៍ការការពារនិង
លើកកំពស់ជីវិតនិងចិត្ដបន្ទុកនៃជំងឺកុមារទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះ? របៀបមួយដែលអាចអនុវត្តតាម
ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះគ្រិស្ដសំដែងក្នុងអាថ៍កំបាំងរបស់ពន្លឺនេះដោយគ្មានការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើបន្ទាល់របស់គាត់
Beatitudes ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ? និងរបៀបមួយអាចសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះគ្រិស្ដដឹកឈើឆ្កាងនិងព្រះគ្រិស្ដជាប់ឆ្កាង
ដោយមិនមានអារម្មណ៍តម្រូវការក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាលោកស៊ីម៉ូននៃស្រុកគីរេនមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយ
ទុក្ខព្រួយឬភាពអស់សង្ឃឹម? ជាចុងក្រោយ, របៀបមួយដែលអាចធ្វើទៅបានសម្លឹងមើលលើសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានរស់ឡើងវិញឬរបស់នាងម៉ារី
ព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃស្ថានបរមសុខបានដោយគ្មានក្ដីប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យពិភពលោកនេះស្អាតជាង, គ្រាន់តែ, កាន់តែជិតស្និទ្ធ
ត្រាប់តាមផែនការរបស់ព្រះ? » 5
នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅលើអាថិ៍កំបាំងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយម្តាយរបស់លោកនៅក្នុងការ rosary បានប្រទានពរនោះយើងសួរ Mary-
នរណាម្នាក់ដែលបាននាំព្រះអង្គម្ចាស់នៃសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកនេះពីរពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងភូមិបេថ្លេហិមទៅនេះ
សូមអធិស្ឋានអោយយើង, សន្តិភាពដែលអាចត្រូវបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងពិភពលោកយើងនៅថ្ងៃនេះ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

세계에서 ACrisis
세 번째 천년의 시작에서 세계 평화에 중대한 위협은 두 번째 이유를 나타냅니다
요한 바오로 2 세는 묵주기도의 갱신했다. 묵주에이 편지에서 그는 가지 설명
2001 년 9 월 11 일 무서운 공격뿐만 아니라 폭력과 유혈 사태의 다른 장면
세계. 하나는 요한 바오로 II 크게 우려 감각을 얻는다 세계가 수도
큰 재해에 임하여합니다. 특이한 솔직함으로 그는 무덤 도전에 직면 “”라고 말한다
이 새로운 밀레니엄의 시작에 세계는, 높은 곳에서 만 개입을 생각하는 우리를 인도
갈등의 상황에서 사는 사람들의 마음을 안내 할 수있는과 운명을 지배하는
국가의, 밝은 미래에 대한 희망하는 이유를 제공 할 수 있습니다. “”4
당신은 잡을나요? 선지자처럼, 요한 바오로 II는 오직 하나님의 개입이 할 수있는 생각하는 것 같다
무서운 충돌로 폭발에서 세계의 혼란을 유지합니다. 그리고 그는로 설정하는 가톨릭 신자 호출
평화를위한 묵주기도하여, 평화를 위해 특히기도에 의한 하나님의 능력.
그것은 우리를 인도하기 때문에 교황에 따르면, 묵주는 평화를위한 가장 피팅기도
8
찬찬히 그리스도, 평화의 왕. “”어떻게 하나의 가능성의 신비를 찬찬히 수
베들레헴의 아이의 즐거운 신비에, 방어, 환영하는 욕망을 경험하지 않고,과
생활을 촉진하고 전 세계 어린이 고통의 부담을 어깨에? 하나는 다음 수있는 방법
에 증거하기 위해 해결하지 않고 빛의 신비의 계시 그리스도의 발자취를 자신의
일상 생활에서 팔복? 하나는 그리스도가 십자가에 못 박힌 십자가 그리스도를 들고 찬찬히 수있는 방법
우리의 형제 자매에 의해 아래로 무게에 대한 구레 네의 시몬 역할을 할 필요성을 느끼지 않고
슬픔이나 절망? 마지막으로, 어떻게 하나의 가능성 부활하신 그리스도 나 마리아의 영광에 시선 수
동경없는 천국의 여왕이 세상을 더 아름답게,보다 그냥 더 가깝게
하나님의 계획을 따른다? “”(5)
묵주에서 자신의 축복받은 어머니와 함께 예수 그리스도의 신비에 반영, 우리는 Mary- 요청
-에 베들레헴에서 이천년 전에이 세상에 평화의 왕을 가져온 하나
우리를 위해기도, 평화는 우리의 세계를 오늘 새롭게 탄생 될 수있다


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis li Cîhanê
Tehdîtên gora bo aştiya cîhanî li destpêka hezarsaliya sisiyan temsîl Sedemeke din
John Paul II ji bo nûkirina dilsoziya rosary navê. Di vê nameyê de li ser rosary ew behsa
êrîşên tirsehêz ya September 11, 2001, û herweha dîmenên din ji xwîn û şîdetê
li seranserê dinyayê. Kes nayê wateya ku John Paul II bêzar e ku dinya bi
li ser devê kortikekî a karesata mezin be. Bi candor nedîtî ew dibêje, “”Dijwariyên li gora rû bi
dinyayê de di destpêka vê Millennium nû ji me re bibe rêber ji bo guman dikin, ku tenê bi destwerdana ji ser bilind,
diakre bê pakkirin û di dilê wan de dijîn di rewşên şer û yên ku desthilat çarenûsa
ji milet, dikare, sedemeke ji bo hêvî ji bo paşeroja me ya geş bidim. “”4
Ma we de negire ku? Mîna ko pêxember, John Paul II xuya dike ku guman dikin, ku tenê mudaxaleya Xwedê dikare
keep rasttir yên vê dinyayê de ji exploding nav şerekî tirsehêz bû. Û ew Katolîkan, bang ji bo ku vegerin
ku ew hêza xwedayî bi dua ji bo aştiyê û bi taybetî jî, ji aliyê dua li rosary ji bo aştiyê.
Li gor Pope, ji rosary dua û rûtin herî ji bo aştiyê ye, ji ber ku ew ji me re ber bi
8
bifikire ku Mesîh, Prince of Peace. “”Çawa dibe ku belkî bifikirin sira
Zarok, ji Beytlehmê li sirên Joyful, bêyî aliyek daxwaza bi xêr bên, biparêzin, û
pêşvebirina jiyanê û bi mil bi barêd tehl zarok li seranserê cîhanê? Çawa dibe ku yek li pey
li ser şopa Mesîh Revealer li sirên Light çareser nebe, ji bo ku şahidiya ji bo wî
Dikirin di jiyana rojane de? Û çawa yek bifikirin Mesîh Ensarîoglu di çarmîxê de û Mesîhê ku hatiye xaçkirin
bê hest, pêwîstî bi wek Şimûnê ku ji Kûrênê tevbigerin ji bo xwişk û birayên me ji aliyê maqûl
kederê an bêhêvî? Di dawiyê de, çawa yek dikare hemu li ser rûmeta rabûye Mesîh an ji Mary dinerin,
Queen of Heaven, bêyî ku bi hesreta wê ji bo ku vê dinyayê xweşik zêdetir, tenê, ji nêz ve more
nekin, ji bo plana Xwedê? “”5
Di hizirîna li ser sirên Îsa Mesîh bi zimanê zikmakî pîroz xwe di rosary, em bixwazin Maryaya
yê ku li Prince of Peace nav vê dinyayê du hezar sal berê li Bethlehem-to anîn
dua bike ji bo me, ku aştiyê dibe ku di rişteya Di cîhana îro de me ji dayik


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Дүйнөдө ACrisis
үчүнчү кылымдын башында дүйнөдөгү тынчтыкка олуттуу коркунуч экинчи себебин билдирет
John Paul II теспе берилгендей болуп узартуу үчүн чакырды. теспе Бул катта ал сөз
Сентябрындагы коркунучтуу чабуулдар 2001-жылдын 11-, ошондой эле зордук-зомбулук кылып, кан башка көрүнүштөр
бүт дүйнөдө. дүйнө бири John Paul II абдан тынчсызданган маанисин алат мүмкүн
улуу алаамат болор болот. өзгөчө ачык, ал мындай дейт: «оор кыйынчылыктарга каршы
Бул жаңы жылдык башында дүйнө, бийиктен гана кийлигишүүнү деп бизге алып
тагдырын кагылыш учурунда жашаган жүрөгүн жетектөөчү жана башкаруу жөндөмдүү
элдердин, жаркын келечекке бекем ишенүүгө негиз берет. «4
Сиз кармап беле? бир пайгамбардай болуп, John Paul II деп көрүнөт гана Кудайдын кийлигишүүсү мүмкүн
учура чыр октор менен дүйнөнүн жоготпой сактап калат. Ал католиктер атайт кайрылууга
тынчтык үчүн теспе сурап, тынчтык, айрыкча, тиленүү менен Кудайдын күчү.
Рим папасы ылайык, анткени теспе, тынчтык үчүн абдан ылайыктуу тиленүү үчүн барат
8
ой Машайак, Тынчтыктын Төрөсү. «Кантип, балким, сырын ойлонуп, мүмкүн
Бейт-бала, тосуп алуу үчүн каалоо башынан эле, кубанычтуу Mysteries менен коргоп,
өмүр көмөктөшүү жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча балдардын азап түйшүктөрүн ийиндеш? ким кантип ээрчип
күбөлөндүрүү үчүн чечпестен Жарыктын Mysteries Машайактын ачкан изи менен анын
күндөлүк турмушунда ирет? Жана айкаш жыгачка кадалган Машайак айкаш жана Машаякты көтөрүп жүгүртүү кантип
биздин бир туугандарыбыз менен түйшүк үчүн киренеялык бир Шымон сыяктуу иш-аракет кылууга муктаж болбостон
кайгы, үмүтсүздүккө? Акыр-аягы, кантип бири, балким, кайра тирилген Машаяк да Мариямдын сыймыгынан карай алган жок
самоо жок Асман канышасы + бул дүйнө сулуу үчүн, адилеттүү, тыгыз
Кудайдын планына ылайык? «5
теспе анын куттуу энеси менен Иса Машаяктын сырлары тууралуу ой жүгүртүү менен биз Мариям суроо
эки жыл мурда бул дүйнөгө Тынчтыктын Төрөсү алып бири-Лехем үчүн
биз үчүн сыйынып тургула, ал тынчтык биз бүгүн дүйнөдө кайрадан төрөлүшү мүмкүн


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ໃນໂລກ
ໄພຂົ່ມຂູ່ grave ເພື່ອສັນຕິພາບໂລກຢູ່ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຫັດສະຫວັດທີສາມເປັນຕົວແທນຂອງເຫດຜົນທີສອງ
John Paul II ເອີ້ນວ່າສໍາລັບການຕໍ່ອາຍຸຂອງການອຸທິດຕົນ rosary ເປັນ. ໃນຈົດຫມາຍສະບັບນີ້ກ່ຽວກັບ rosary ທີ່ເຂົາກ່າວເຖິງ
ການໂຈມຕີ terrifying ຂອງເດືອນກັນຍາ 11, 2001, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ scenes ອື່ນໆຂອງຄວາມຮຸນແຮງແລະການນອງເລືອດ
ໃນທົ່ວໂລກ. ຫນຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ John Paul II ເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງວ່າໂລກອາດຈະ
ຈະສຸດ brink ຂອງໄພພິບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຝຶກອົບຮົມການຜິດປົກກະຕິເຂົາເວົ້າວ່າ, “”ການທ້າທາຍ grave ຜະເຊີນຫນ້າກັບ
ໂລກໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຫັດສະຫວັດໃຫມ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າມີພຽງແຕ່ການແຊກແຊງຈາກໃນລະດັບສູງ,
ຄວາມສາມາດຂອງການນໍາໃຈຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້
ຂອງປະເທດຊາດ, ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຈະມີຄວາມຫວັງສໍາລັບໃນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. “”4
ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຈັບ? ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສາດສະດາ, John Paul II ເບິ່ງຄືວ່າທີ່ຈະຄິດວ່າພຽງແຕ່ການແຊກແຊງຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້
ຮັກສາຄວາມສັບສົນຂອງໂລກຈາກລະເບີດເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ terrifying. ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງກາໂຕລິກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ວ່າພະລັງງານຈາກສະຫວັນໂດຍການອະທິຖານສໍາລັບສັນຕິພາບແລະໂດຍສະເພາະ, ໂດຍການອະທິຖານ rosary ສໍາລັບສັນຕິພາບ.
ອີງຕາມການ Pope, rosary ເປັນການອະທິຖານ fitting ທີ່ສຸດສໍາລັບສັນຕິພາບ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
8
contemplate ພຣະຄຣິດ, ນາຂອງສັນຕິພາບ. “”ວິທີການຫນຶ່ງສາມາດເປັນໄປໄດ້ໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງ
ເດັກນ້ອຍຂອງເມືອງເບັດເລເຮັມ, ໃນຄວາມລຶກລັບ Joyful, ໂດຍບໍ່ມີການປະສົບຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ
ສົ່ງເສີມຊີວິດແລະກັບບ່າພາລະຂອງທຸກທໍລະມານເດັກນ້ອຍທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກໄດ້ແນວໃດ? ວິທີການຫນຶ່ງສາມາດປະຕິບັດຕາມ
ໃນ footsteps ຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ບອກໃນຄວາມລຶກລັບຂອງແສງໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຈະເປັນພະຍານກັບລາວ
Beatitudes ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ? ແລະວິທີການຫນຶ່ງສາມາດໄຕ່ຕອງພຣະຄຣິດດໍາເນີນການໄດ້ຂ້າມແລະພຣະຄຣິດ crucified
ໂດຍບໍ່ມີການຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມຕ້ອງການເພື່ອປະຕິບັດເປັນ Simon ຂອງ Cyrene ສໍາລັບອ້າຍນ້ອງແລະເອື້ອຍນ້ອງທັງຫລາຍຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫນັກໂດຍ
ຄວາມໂສກເສົ້າຫລືຄວາມສິ້ນຫວັງ? ສຸດທ້າຍ, ວິທີການສາມາດຫນຶ່ງໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງລັດສະຫມີພາບຂອງພຣະເຢຊູຫຼືຂອງນາງມາຣີ
Queen ຂອງສະຫວັນໂດຍບໍ່ມີຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ສວຍງາມຫຼາຍ, ຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່, ຫຼາຍຢ່າງໃກ້ຊິດ
ການ conformed ກັບແຜນຂອງພຣະເຈົ້າ? “”5
ໃນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດກັບແມ່ໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະອົງໃນ rosary ໄດ້, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ Mary-
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຂອງສັນຕິພາບໃນໂລກນີ້ສອງພັນປີກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນເມືອງເບັດເລເຮັມເຂົ້າມາ
ອະທິຖານສໍາລັບພວກເຮົາ, ສັນຕິພາບທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການເກີດອີກເທື່ອນຶ່ງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in mundo
Ad pacem mundi gravium minationum tertio millennio ineunte repraesentant secundam rationem
Ioannes Paulus II de renovando pia devotione. Ponit in littera per mariale rosarium
impetus terroresque September XI, MMI, necnon aliis vim et caedem scaenae
in mundo. Ioannes Paulus II Acceditur magnopere ut scilicet mundus
non multum absint magna clades accipi potuerit. Solito candore et dicit, “”Infernus aggredi pericula
Novo millennio ineunte saeculo cogitare nisi interventu nos oriens ex alto,
vel cunctationem praesertim contentiones in cordibus eorum et sorte regebat
gentium clarior futura sperare potest ratio. “”IV
Numquid capies quod te? Ut vates, Ioannes Paulus Secundus uidetur putare potest nisi divinam
custodi mundi tumultu terribilior ab exploding in certamine. Et dicit catholici divertendi
ut haberent pacem, et specialiter pro virtute divina per mariale rosarium prosequantur pacem orantes.
Iuxta mentem Pontificis Rosarii prece est convenientissimus pacem eo nos ducit
VIII
contemplari, Princeps pacis. “”Quomodo pacto mysterium
Puer Bethlehem orti mysterium quin etiam simul voluntas suscipiendi defendendi et
et promovere umeris onera filiorum toto orbe paterentur? Quomodo autem posset sequi
revelans vestigia Christi in mysteria lucis quin etiam testes
Beatitudines in vita? Et quis Christum cruce oneratum contemplari
sine facto opus est Enceladi semustum fulmine Simonem quendam Cyrenensem venientem de fratrum nostrorum
dolor et desperatio? Quomodo tandem pacto speculandam gloriam Christi resuscitati inque Mariam
Regina coeli, non cupiditatem persentiat hunc mundum pulchriorem iustiorem, propius
iuxta consilium Dei? “”V
Cogitanti mysteriis in Jesum Christum Mariae Virginis Rosario recolentes, petimus Mariae
Princeps pacis, qui eduxit de Bethleem abhinc duo milia annorum, ut in hunc mundum
orate pro nobis ut pax nostra hodie renati


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis pasaulē
Kaps draudi pasaules mieram sākumā trešā gadu tūkstoša pārstāv otru iemeslu
Jānis Pāvils II aicināja atjaunošanai rožukronis lūgšanās. Šajā vēstulē uz Rožukroņa Viņš min
terrifying uzbrukumiem 2001. gada 11. septembrī,, kā arī citi ainas vardarbību un asinsizliešanu
visā pasaulē. Rodas sajūta, ka Jānis Pāvils II ir ļoti nobažījies, ka pasaule varētu
būt uz sliekšņa lielu katastrofu. Ar neparastu vaļsirdība viņš saka, “”kapa izaicinājumi saskaras
pasaule sākumā šīs jaunās tūkstošgades novest mūs domāt, ka tikai iejaukšanās no augšienes,
spēj vadīt sirdis tiem, kas dzīvo konflikta situācijās un tiem, kas reglamentē likteņus
tautu, var dot cerēt uz gaišāku nākotni. “”4
Vai jūs nozvejas, ka? Tāpat kā pravietis, Jānis Pāvils II, šķiet, domā, ka tikai Dieva iejaukšanās var
saglabāt nemierus pasaulē no eksplodējošais par terrifying konfliktā. Un viņš prasa katoļi vērsties
ka dievišķais spēks, lūdzoties par mieru un jo īpaši, lūdzoties Rožukroni mieram.
Saskaņā ar pāvestu, Rožukronis ir visvairāk montāžas lūgšana par mieru, jo tas liek mums
8
kontemplēt Kristus, Miera Lielkungs. “”Kā gan viens, iespējams apcerēt noslēpumu
Bērns Betlēmē, jo priecīgu Mysteries, bez piedzīvo vēlme uzņemt, aizstāvēt, un
veicināt dzīvi un pie pleca nastas cieš bērni visā pasaulē? Kā varētu viens sekot
pēdās Kristus Revealer in mistēriju Gaismas bez atrisināt liecināt par viņa
Beatitudes sadzīvē? Un kā varētu apcerēt Kristus nes krustu un Kristu krustā sisto
bez sajūta nepieciešamību rīkoties kā Simon no Kirēnes, lai mūsu brāļi un māsas nosver pa
skumjas vai izmisums? Visbeidzot, kā var viens iespējams skatienu uz godības augšāmceltā Kristus vai Marijas
Queen of Heaven bez ilgas, lai padarītu šo pasauli skaistāku, vairāk vienkārši, ciešāk
pieskaņota Dieva plānu? “”5
In apsver noslēpumos Jēzus Kristus ar savu svētīgo māti ar rožukronis, mēs lūdzam Mary-
tas, kurš cēla Miera valdnieks šajā pasaulē pirms diviem tūkstošiem gadu Betlēmē-to
lūdziet Dievu par mums, ka miers var piedzimt no jauna mūsu pasaulē šodien


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis pasaulyje
Rimtai grėsmės pasaulio ramybę trečiojo tūkstantmečio pradžioje atstovauti Antroji priežastis
Jonas Paulius II paragino rožinį atsidavimo atnaujinimo. Šiame laiške dėl rožinio jis pamini
bauginantis išpuolių rugsėjo 11, 2001, taip pat kiti scenos smurto ir kraujo praliejimo
per pasaulį. Susidaro jausmas, kad Jonas Paulius II yra labai susirūpinęs, kad pasaulis būtų
būti dėl labai katastrofos slenksčio. Su neįprastu atvirumas jis sako: “”rimtų iššūkių susiduria
tuo šios naujojo tūkstantmečio pradžios pasaulio vesk mus galvoti, kad tik įsikišimo iš aukštybių,
gali vadovautis, kurie gyvena konfliktinėse situacijose širdis ir tos, kurios reglamentuoja likimus
tautų, gali duoti pagrindo tikėtis, į šviesesnę ateitį. “”4
Ar jūs sugauti, kad? Kaip pranašu, Jonas Paulius II, atrodo, manote, kad tik Dievo įsikišimas gali
išlaikyti pasaulio sumaišties nuo sprogimo į siaubingą konfliktą. Ir jis vadina katalikai kreiptis į
kad dieviška jėga melsdamiesi už taiką ir visų pirma, melstis už taiką rožinį.
Pasak popiežiaus, Rožinis labiausiai montavimo malda už taiką, nes ji veda mus į
8
kontempliuoti Kristus, Ramybės Kunigaikštis. “”Kaip galėjo vienas galbūt kontempliuoti paslaptį
Vaikų Betliejaus, į džiaugsmingą paslaptis, be patiria norą Sveiki, ginti ir
skatinti gyvenimą ir į petį kančios vaikus visame pasaulyje našta? Kaip galima sekti
Kristaus in Šviesos slėpiniai apreiškėju pėdomis neišsprendus liudyti jo
Palaiminimai kasdienio gyvenimo? Ir kaip gali mąstyti Kristus nešantis kryžių ir nukryžiuotą Kristų
nejausdama, kad reikia veikti, kaip Sirenės Simono už mūsų broliai ir seserys prislėgtos
sielvarto ar nevilties? Galiausiai, kaip gali vienas galbūt žvilgsnį nuo prisikėlusio Kristaus ar Marijos garbei
Karalienė Dangaus be ilgesio, kad šis pasaulis gražesnis, daugiau tiesiog, labiau
atitiko Dievo planą? “”5
Mąstant apie Jėzaus Kristaus slėpinius su jo Švenčiausioji Motina į rožančių, prašome Mary-
tas, kuris atnešė Ramybės Kunigaikštis į šį pasaulį prieš du tūkstančius metų Betliejuje iki
melskitės už mus, kad taika gali gimti iš naujo mūsų pasaulyje šiandien


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis an der Welt
D’Graf Weltfridden Welt Fridden am Ufank vum drëtte Joerdausend vertrieden eng zweet Ursaach
John Paul II genannt fir eng Erneierung vun Bléck vérifiéieren. An dësem Bréif op der Bléck hien set de
terrifying Attacke vum 11. September 2001, wéi och aner Szenen vu Gewalt an endegt
uechter d’Welt. One kritt de Sënn dass John Paul II immens besuergt ass, datt d’Welt kéint
ginn op baal vun enger grousser Katastroph. Mat ongewéinlech candor seet hien, “”D’Graf Erausfuerderungen weess
d’Welt am Ufank vun dësem neie Millennium eis, datt nëmmen aus op héich eng Interventioun ze denken, nodeems
dichtege vun den Häerzer vun deenen opgestallt an Situatioune vu Konflikter an deene liewege der ubidden, letzebuergescht
vun den Natiounen, kann Grond ginn fir eng hell Zukunft ze hoffen. “”4
Huet matkritt Dir dat? Wéi e Prophéit, schéngt John Paul II, datt nëmmen Interventioun d’Gott ze denken, kënnen
behalen déi regen vun der Welt an enger terrifying Konflikt aus platzen. An hie rifft Katholike ze adresséieren
déi göttlech Kraaft, déi fir de Fridde gebiet a virun allem, vun de Bléck fir Fridden gebiet.
Laut dem Poopst, ass de Bléck e Meeschter Milieu Gebiet fir de Fridden, well et eis féiert zu
8
Rapport Christus, de Prënz vum Fridden. “”Wéi konnt ee Rapport méiglecherweis d’Geheimnisser vun der
Kand vu Betlehem, an d’Ëmrëss vun Eleusis, ouni de Wëllen erliewen ze begréissen, verteidegen, an
Promotioun Liewen an d’Laascht ze Schëller vun de Kanner an der ganzer Welt Leed? Wéi kéint een dann
an der Spass vu Christus dem näischt vun de Mystère vun Light ouni ze droe Zeien Léisung sengem
Beatitudes am Alldag? A wéi kéint een gekräizegt Christus Droen Kräiz a Christus Rapport
ouni déi néideg Gefill als Simon vun Cyrene wäermstens fir eise Bridder a Schwësteren gewien Ugrëff duerch
optrieden oder Gléck? Endlech, wéi kéint een eventuell blécks op d’Herrlechkeet vun de Bericht Christus oder vun Mary
Kinnigin vun den Himmel ouni nom Norde dëser Welt méi schéin ze maachen, méi einfach, méi enk
un dem Här säi Plang conformed? “”5
An Spigelteleskopen op d’Geheimnisser vu Jesus Christus mat sengem geseent Mamm am Bléck, froen mir Mary-
deejéinegen, dee vum Prënz vum Fridden an dëser Welt zwee dausend Joer zu matbruecht Betlehem-ze
biet fir eis, dass Fridden kann an eiser Welt haut remgebuer ginn


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis во светот
На сериозни закани за мирот во светот во почетокот на третиот милениум претставуваат втора причина
Јован Павле Втори повика на обновување на бројаница посветеност. Во ова писмо на бројаница тој ги спомнува
застрашувачки напади од 11 септември 2001 година, како и на други сцени на насилство и крвопролевање
низ светот. Се добива чувство дека Јован Павле Втори е во голема мера се загрижени дека светот може да
да биде на работ на голема катастрофа. Со необични искреност тој вели: “”На гробот предизвици со кои се соочува
светот на почетокот на овој нов милениум нè доведе да се мисли дека само интервенција на високо,
способни за водење на срцата на оние кои живеат во конфликтни ситуации и оние кои се однесуваат на судбини
на народите, може да даде причина за надеж за посветла иднина. “”4
Дали ви се фати тоа? Како пророк, Јован Павле Втори чини дека да се мисли дека само Божјата интервенција може да
задржи на превирањата во светот од експлодира во страшна конфликт. И тој го нарекува католиците да се сврти кон
таа божествена моќ молејќи се за мир и особено, молејќи се на бројаница за мир.
Според папата, бројаница е повеќето фитинг молитва за мир, затоа што тоа не води до
8
Размислува Христос, Кнез на Мирот. “”Како некој воопшто може да се размислува за тајната на
Детето од Витлеем, во радосните Тајни, без да се соочуваат со желба да го поздрават, брани, и
промовирање на живот и да го понесат товарот на болни деца од целиот свет? Како може еден следат
по стапките на Христос открива во Мистериите на светлината без да се реши да сведочи за неговата
Beatitudes во секојдневниот живот? А како и да размислат за еден Христос носењето на крстот и Христос распнат
без да чувствува потребата да се дејствува како Симон од Кирена за нашите браќа и сестри претрупани со
тага или очај? На крај, како воопшто може да го погледнам во слава на воскреснатиот Христос или на Марија
Кралицата на Небото, без копнеж да го направиме светот поубаво, само, поблиску
усогласиле со Божјиот план? “”5
Во одраз на тајните на Исус Христос со блажената мајка во бројаница, бараме Mary-
лицето што го донело Кнез на Мирот во овој свет, пред две илјади години во Витлеем-до
моли се за нас, дека мирот може да се роди одново во нашиот свет денес


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in Eran-tany
Ny fasana fandrahonana ho an’izao tontolo izao fiadanana am-piandohan‘ny taonarivo fahatelo maneho ny antony faharoa
John Paul II niantso ny fanavaozana ny fanoloran-tena sapile. Ao ity taratasy ity eo amin’ny sapile dia milaza ny
nampahatahotra fanafihana Septambra 11, 2001, ary koa ny sehatra hafa ny herisetra sy ny fandatsahan-drà
manerana izao tontolo izao. Ny iray mahazo ny heviny izay Joany Paoly II indrindra miahiahy fa izao tontolo izao hery
ho eo amoron’i loza lehibe. NILAZA NY MARINA amin’ny mahazatra hoy izy, “”ny fasana miatrika fanamby
izao tontolo izao teo am-piandohan‘ny Fanjakana Arivo Taona vaovao io mitarika antsika mba hieritreritra ihany ny fidirana an-tsehatra avy any ambony,
afaka mitarika ny fon’ny olona miaina ao anatin’ny toe-javatra ny ady sy ny fitondrana ny destinies
ny firenena, dia afaka manome antony tokony fanantenana ho an’ny hoavy mamirapiratra. “”4
Misambotra izany ve ianao? Toy ny mpaminany, John Paul II dia toa mihevitra fa ny tsehatra ihany no afaka
tandremo ny korontana ‘izao tontolo izao avy amin’ny mipoaka ho ady mahatahotra. Ary niantso Katolika mba hitodika any
fa herin’Andriamanitra mivavaka fihavanana sy indrindra indrindra, amin’ny alalan’ny fivavahana ny sapile fihavanana.
Araka ny Papa, ny sapile no tena mety tsara ny vavaka ho an’ny fiadanana, satria mitarika antsika ny
8
mibanjina Kristy, ilay Andrian ‘ny Fiadanana. “”Ahoana no mety iray mandinika ny zava-miafina ny amin’ny
Ankizy tao Betlehema, ao amin’ny Faly mistery tsy miaina ny faniriana handray, hiaro, ary
hampiroborobo ny fiainana sy ny kina ny enta-mavesatry ny mijaly ny ankizy rehetra manerana izao tontolo izao? Ahoana no afaka manaraka ny iray
ny dian-tongotry Kristy ny zava ao amin’ny misterin’ny Fahazavana tsy famahana mba hijoro ho vavolombelona ny
Fahasambarana eo amin’ny fiainana andavanandro? Ary ahoana no afaka hibanjina an’i Kristy ny anankiray mitondra ny hazo fijaliana sy i Kristy voahombo tamin’ny hazo fijaliana
tsy mahatsapa fa ilaina ny manao zavatra toy ny Simona avy any Kyrena ho an’ny rahalahy sy anabavy vesaran’ny
alahelo na ny famoizam-po? Farany, ahoana no mety iray faly mijery ny voninahitry ny nitsangan-ko velona i Kristy, na ny Mary
Queen lanitra tsy misy maniry ny ho tsara tarehy kokoa izao tontolo izao ity, marina kokoa, akaiky kokoa
manaraka ny fanaon’izao ny drafitr’Andriamanitra? “”5
Rehefa mampiseho ny zava-miafina ‘i Jesoa Kristy sy ny voatahy ny reniny ao amin’ny sapile, mangataka Mary-
ny anankiray izay nitondra ny Andrian’ny Fiadanana ho amin’izao tontolo izao ny roa arivo taona lasa izay tao Betlehema-to
mivavaha ho anay, mba ho teraka soa aman-tsara indray eo amin’ny tontolo misy antsika amin’izao fotoana izao


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis di Dunia
Ancaman besar kepada keamanan dunia pada permulaan milenium ketiga mewakili Sebab kedua
John Paul II dipanggil untuk membaharui kesetiaan tasbih. Dalam surat ini di tasbih beliau menyebut
serangan menakutkan September 11, 2001, dan juga adegan lain keganasan dan pertumpahan darah
serata dunia. Satu mendapat erti kata bahawa John Paul II adalah sangat bimbang bahawa dunia mungkin
berada di ambang bencana yang besar. Dengan keadaan yang luar biasa beliau berkata, “”Cabaran yang dihadapi kubur
dunia pada permulaan Milenium baru ini membawa kita untuk berfikir bahawa hanya campur tangan dari tempat yang tinggi,
mampu membimbing hati orang-orang yang hidup dalam keadaan konflik dan orang-orang yang mengawal takdir
negara-negara, boleh memberi alasan untuk berharap untuk masa depan yang cerah. “”4
Adakah anda menangkap bahawa? Seperti nabi, John Paul II seolah-olah berfikir bahawa hanya campur tangan Tuhan boleh
menjaga kegawatan dunia dari meletup ke dalam konflik menakutkan. Dan dia memanggil Katolik untuk beralih kepada
bahawa kuasa ilahi dengan berdoa untuk keamanan dan khususnya, dengan berdoa tasbih untuk keamanan.
Menurut Paus, tasbih adalah doa yang paling sesuai untuk keamanan, kerana ia membawa kita kepada
8
merenung Kristus, Raja Damai. “”Bagaimana boleh satu mungkin memikirkan misteri
Anak Bethlehem, dalam Misteri Joyful, tanpa mengalami keinginan untuk mengalu-alukan, mempertahankan, dan
menggalakkan kehidupan dan memikul beban penderitaan kanak-kanak di seluruh dunia? Bagaimana seseorang boleh mengikuti
jejak Kristus menurukan dalam Mysteries of Light tanpa menyelesaikan untuk menjadi saksi kepada beliau
Ucapan bahagia dalam kehidupan seharian? Dan bagaimana seseorang boleh memikirkan Kristus membawa salib dan Kristus disalibkan
tanpa perlunya untuk bertindak sebagai Simon dari Cyrene untuk saudara-saudara kita terjejas oleh
kesedihan atau putus asa? Akhir sekali, bagaimana boleh satu mungkin pandanglah ke kemuliaan Kristus atau Maryam meningkat
Ratu Syurga tanpa kerinduan untuk menjadikan dunia ini lebih cantik, lebih adil, lebih rapat
serupa dengan rancangan Tuhan? “”5
Dalam merenungkan misteri Yesus Kristus dengan ibu diberkati dalam tasbih, kami meminta Mary-
Dia yang membawa Raja Damai ke dunia ini dua ribu tahun yang lalu di Bethlehem-to
berdoa untuk kita, keamanan yang boleh dilahirkan semula di dunia kita hari ini


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ലോക ലെ ACrisis
മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോകസമാധാനം ഉള്കൊള്ളുകയാണ് ഭീഷണികൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാരണം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ജപമാല ഭക്തിയുടെ ഒരു പുതുക്കൽ വിളിച്ചു. കൊന്ത ഈ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബർ 11, 2001 ആക്രമണങ്ങൾ ഭീതിജനകമായ, അതുപോലെ അക്രമവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും മറ്റ് രംഗങ്ങൾ
ലോകമെമ്പാടും. വൺ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ലോകം ബലത്തോടെ അത്യന്തം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർഥത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു
ഒരു വലിയ ദുരന്തം അരികിലെത്തിയതായി. അസാധാരണമായ ഉപഹാരം അവൻ ശവക്കുഴി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പറയുന്നു: “”
ഈ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലോകത്തെ മാത്രമേ ഒരു ഉയരത്തിൽനിന്നു ഇടപെടൽ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കുന്നത്,
സംഘർഷത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ആൻഡ് destinies നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ മാർഗദർശനം കഴിവുള്ള
ജാതികളുടെ ഒരു പകിട്ടാർന്ന ഭാവി പ്രത്യാശ പ്രേരിപ്പിച്ചു കഴിയും. “”4
നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലായില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രവാചകൻ തോന്നുന്നു ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാത്രം ദൈവത്തിൻറെ ഇടപെടൽ ചെയ്യാനാകും കണ്ടുതുടങ്ങി
ഒരു ഭീതിജനകമായ പോരാട്ടമായപ്പോഴേക്കും വിസ്ഫോടന നിന്ന് ലോകത്തെ കലഹവും പ്രമാണിച്ചു. അവൻ പശ്ചാത്താപം കത്തോലിക്കർ വിളിക്കുന്നു
സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി ജപമാല പ്രാർഥിക്കുകയും, സമാധാനത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർഥനയിൽ ആ ദിവ്യ ശക്തി.
മാർപ്പാപ്പ പ്രകാരം കൊന്ത അതു നമ്മെ നയിക്കുന്ന, സമാധാനം ഒരു നന്നായി പ്രാർത്ഥന
8
ക്രിസ്തു, സമാധാന പ്രഭു ചിന്തിക്കുന്നു. “”ഒരാൾ എങ്ങനെ ഒരുപക്ഷേ മർമ്മം വിചിന്തനം കഴിഞ്ഞില്ല
പാലിച്ചു, സ്വാഗതം ആഗ്രഹം നേരിടുന്നു ഇല്ലാതെ ബേത്ത്ളേഹെമില്നിന്നും ശിശു സന്തോഷമുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ൽ, ഒപ്പം
ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ലോകം മുഴുവനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഭാരം തോളോടുതോൾ? എങ്ങനെ പിന്തുടരുകയോ കഴിഞ്ഞില്ല
ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽപാടുകൾ തന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇല്ലാതെ പ്രകാശ നിഗൂഢതകൾ ലെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലെ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ Beatitudes? എങ്ങനെ ഒറ്റ ക്രോസ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ വിചിന്തനം കഴിഞ്ഞില്ല
ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ വേണ്ടി കുറേനക്കാരനായ ഒരു സൈമൺ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യം തോന്നിയിരുന്നു
ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടരുത്? ഒടുവിൽ, എങ്ങനെ ഒരുപക്ഷേ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം മേൽ അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തിന്റെ നോക്കേണ്ടതിന്നു കഴിഞ്ഞില്ല
കൂടുതൽ വെറും കൂടുതൽ പരന്നതും, ഈ ലോകം കൂടുതൽ മനോഹരമായ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ത്വര ഇല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം റാണി
ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുരൂപമായി? “”5
കൊന്ത തന്റെ മഹതി കൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഗൂഢതകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ Mary- ചോദിക്കുന്നു
ബേത്ത്ളേഹെമിലുള്ള ലേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിലേക്കു സമാധാന പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന ഒറ്റ
ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ആ സമാധാനം ഇന്നു നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പുതുതായി ജനിക്കേണം ചെയ്യാം


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis i roto i te Ao
Nga tuma urupa ki te rangimarie ao i te tīmatanga o te toru o mano tau tohu i te take tuarua
ka karanga a John Paul II mo te whakahou o te paieti rohārio. I roto i tenei pukapuka i runga i te rohārio faahiti ia te
patua mataku o Mahuru 11, 2001, me ētahi atu scenes o te tutu, me te toto
puta noa i te ao. riro tetahi te tikanga e he nui āwangawanga John Paul II e kaha te ao
kia ki te pareparenga o te kino nui. ta ia ki amui ato’a nei rerekē, “”te mau tamataraa urupa fehangahangai
te ao i te tīmatanga o tenei Mileniuma hou arahi ia tatou ki te whakaaro e anake te wawaotanga i runga,
ahei o ārahi nga ngakau o te hunga e noho ana i roto i ngā āhuatanga o te pakanga, me te hunga e whakahaere i te tereraa
o nga iwi, e taea te hoatu e take ki te tumanako hoki te heke mai te anaanaraa. “”4
I hopu koe e? Rite te poropiti, mea John Paul II ki te whakaaro e taea e wawaotanga o te Atua anake
kia mau te ngangau o te ao i te makape ki te pakanga te wehi. Na karanga ia Katorika ki tahuri ki
e mana hanahana na roto i te inoi mo te rongo me te i roto i ngā, i te inoi i te rohārio mo te rangimarie.
E ai ki te Pope, te rohārio ko te inoi tino tika mo te rangimarie, no te mea arata’i te reira ia tatou ki
8
hi’o Karaiti, te Arii no te Hau. “”Me pehea e taea e tetahi feruri pea te mea ngaro o te
Tamaiti o Peterehema, i roto i nga Mysteries oaoa, i waho ite i te hiahia ki te pōwhiri, te paruru, a
whakatairanga te ora me te ki fetakinima nga kawenga o te mamae tamariki katoa i runga i te ao? Me pehea i taea e te whai tetahi
i roto i te taahiraa avae o te Karaiti te whakakitea i roto i te Mysteries o te marama, kahore whakatau ki te kaiwhakaatu ki tona
Tãpuakí i roto i te oraraa ia rā? A me pehea e taea e tetahi feruri Karaiti amo te ripeka, me te Karaiti i ripekatia
i waho ongo’i te hiahia ki te mahi rite te Haimona o Hairini hoki paunatia iho to tatou mau taeae e tuahine i te
pouri ahoaho ranei? I te pae hopea, me pehea e taea e tetahi matakitaki pea ki runga ki te kororia o te ara te Karaiti ranei o Meri
Kuini o te rangi, kahore hiaai ki kia ataahua atu tenei ao, atu tika, ake tata
rite ki te mahere a te Atua? “”5
I roto i huritao i runga i nga mea ngaro o Ihu Karaiti ki tona whaea manaakitia i roto i te rohārio, ui tatou Mary-
te tangata nana nei i kawe mai te Arii o te rangimarie ki tenei ao e rua mano tau ki muri i roto i Peterehema-ki
inoi mo matou, kia whanau ai taua rongo faahou i roto i to tatou ao i teie mahana


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

जागतिक ACrisis
थर्ड मिलेनियम सुरू जागतिक शांतता गंभीर धोके दुसरे कारण प्रतिनिधित्व
जॉन पॉल दुसरा जपमाळ भक्ती नूतनीकरण म्हणतात. जपमाळ वर हे पत्र तो उल्लेख
सप्टेंबर 11, 2001 वेगळाच हल्ला, तसेच हिंसा आणि हत्याकांड च्या इतर दृश्यांना
जगभरातून. एक जॉन पॉल दुसरा खूप काळजी आहे की अर्थ नाही जग वाटत नाही
एक महान आपत्ती गाठ पडणे. असामान्य प्रांजळपणा तो म्हणतो, “”गंभीर आव्हाने असंख्य
या नवीन मिलेनियम सुरू जगातील वरुन की फक्त एक हस्तक्षेप विचार आम्हाला आघाडी,
संघर्ष परिस्थितीत राहणा अंत: मार्गदर्शन करण्यास सक्षम आहे व destinies संचालित त्या
राष्ट्रांमध्ये एक उजळ भविष्यात आशा कारण देऊ शकता. “”4
आपण त्या पकडू का? एक संदेष्टा प्रमाणे, जॉन पॉल दुसरा की देवाच्या हस्तक्षेप करू शकता विचार दिसते
एक वेगळाच संघर्ष स्फोट जागतिक गडबड ठेवा. आणि तो असं कॉल चालू
शांतता आणि विशेषतः प्रार्थना शांतता जपमाळ प्रार्थना करुन त्या दैवी शक्ती.
पोप मते, जपमाळ, शांतता एक सर्वात योग्य प्रार्थना आहे तो आम्हाला ठरतो कारण
8
चिंतन ख्रिस्त, शांतीचा राजपुत्र. “”कसे एक शक्यतो रहस्य चिंतन नाही
बेथलहेम मुला, आनंदी मिस्टरीज मध्ये, स्वागत, रक्षण इच्छा अनुभवत न, आणि
जीवन प्रोत्साहन आणि जगभरातील मुले दु: ख ओझे खांद्याला? किती अनुसरण शकते
साक्ष निराकरण न प्रकाश मिस्टरीज मध्ये प्रकट ख्रिस्ताच्या पावलावर पाऊल त्याच्या
दैनंदिन जीवनात Beatitudes? आणि कसे एक वधस्तंभावर खिळलेला ख्रिस्त क्रॉस आणि घेऊन ख्रिस्त चिंतन नाही
आमच्या भाऊ आणि बहिणींना करून खाली वजन साठी कुरेने शहराजवळचा एक सायमन म्हणून कार्य करण्याची गरज वाटत न
दु: ख किंवा निराशा? शेवटी, कसे एक शक्यतो उठला ख्रिस्त किंवा मरीया मान टक लावून पाहणे शकते
तळमळ न स्वर्गातील राणीला या जगात अधिक सुंदर करण्यासाठी, अधिक फक्त, अधिक लक्षपूर्वक
देवाच्या योजना सारखे? “”5
जपमाळ आईला आशीर्वाद येशू ख्रिस्त रहस्ये विचार, आम्ही Mary- विचारू
एक शांतीचा राजपुत्र-ते बेथलहेम येथे दोन हजार वर्षांपूर्वी जगात आणले
आम्हाला प्रार्थना आहे की, शांतता आमच्या जगात आज नवीन जन्म झाला केले जाऊ शकते


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Дэлхийн ACrisis
Гурав дахь мянганы эхэнд дэлхийн энх тайвны нь ноцтой аюул занал нь хоёр дахь шалтгаан илэрхийлэх
John Paul II бөмбөлгүүдийг чин бишрэлийн нь сунгах гэж нэрлэдэг. Энэ захидалд Rosary дээр онд тэрээр дурдсан
Есдүгээр сарын 11, 2001 аймшигт халдлага, түүнчлэн хүчирхийлэл, цус урсгах бусад үзэгдэл
дэлхий даяар. Нэг John Paul II маш их санаа зовниж байна мэдрэмжийг авдаг дэлхийн болохын тулд
агуу гамшгийн ирмэг дээр байх. ер бусын Candor нь тэр хүнд сорилтууд тулгарч “”гэжээ
Энэ шинэ Мянган жилийн эхэнд дэлхий, дээрээс нь зөвхөн тухайн оролцоо гэж бодож биднийг хүргэдэг
мөргөлдөөний нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг баримтлах чадвартай бөгөөд хувь заяаг удирдах хүмүүс
үндэстнүүдийн, гэрэлт ирээдүйд найдаж шалтгаан өгч болох юм. “”4
та нар барьж байсан уу? эш үзүүлэгч нэгэн адил, John Paul II нь зөвхөн Бурханы оролцоо болно гэж боддог бололтой
нь аймшигтай мөргөлдөөн руу Тэсэрч дэлбэрэх нь дэлхийн хямралыг байх. Тэгээд тэр нь эргэж Католик дууддаг
амар амгалангийн төлөө бөмбөлгүүдийг залбирч, амар амгалангийн төлөө, ялангуяа залбирч тэр бурханлаг хүч.
Пап ламын хэлснээр бөмбөлгүүдийг энэ нь биднийг хүргэдэг учраас, амар амгалангийн төлөө хамгийн хvчдэл тохируулах залбирал юм
8
бодох Христ, Энхийн Жонон. “”Хэрхэн нэг болох нууцыг тунгаан бодох болно
, Баясгалант нууцууд нь, угтан хамгаалах хүсэл учирч ч бас Бетлехемийн хүүхэд
амьдралыг дэмжих, дэлхий даяар хүүхдийн зовлонг нь дарамт мөр вэ? Нэг дагаж болох вэ
гэрчилж шийдэж ямар Христийн Гэрэл нууцуудыг нь илчилдэг мөрийг өөрийн
өдөр тутмын амьдралд Ерөөлүүд? Нэг нь Христ загалмай болон Христийг цовдолсон явуулах бодох болно хэрхэн
Манай ах, эгч нар доош жинтэй нь Курений нь Симон болж ажиллах шаардлагатайг мэдэрч ямар
уйтгар гуниг, эсвэл цөхрөл? Эцэст нь хэлэхэд, ямар нэг магадгүй амилсан Христ буюу Мариа алдар хүндэд ширтэж байлаа
хүсэл тэмүүлэл ч Тэнгэрийн Хатан хаан энэ дэлхийн илүү сайхан болгохын тулд илүү зүгээр л илүү нягт
Бурханы төлөвлөгөөний дагаж? 5 “”
Rosary түүний адислагдсан ээж нь Есүс Христийн нууцуудын талаар тусгасан нь бид Mary- асуух
Энхийн Жонон энэ ертөнцөд-руу Бетлехемд хоёр мянган жилийн өмнө авчирсан нэг
бидний төлөө залбирч, тэр бол энх тайван Өнөөдөр манай дэлхий дээр шинээр төрсөн байж болно


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ACrisis
တတိယထောင်စုနှစ်ရဲ့ start မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးဖို့သင်္ချိုင်းကိုခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတစ်စက္ကန့်အကြောင်းပြချက်ကိုကိုယ်စားပြု
ဂျွန်ပေါလ် II ကိုပုတီးဆည်းကပ်၏တစ်ဦးသက်တမ်းတိုးဘို့ကိုခေါ်။ ထိုပုတီးပေါ်မှာဤစာ၌သူသည်ဖျောပွထား
စက်တင်ဘာလ 11, 2001 ခုနှစ်၏တိုက်ခိုက်မှုခွောကျတတျသောအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်သွေးထွက်သံယို၏အခြားမြင်ကွင်းများ
ကမ္ဘာအနှံ့။ တစျခုမှာဂျွန်ပေါလ် II ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြောင်းကိုအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းသဘောရရှိသွားတဲ့
အလွန်ကြီးစွာသောဘေးဥပဒ်ကို၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ရှိစေသတည်း။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပှငျ့လငျးမှုနှင့်အတူသူကသင်္ချိုင်းစိန်ခေါ်မှုများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် “”ဟုဆို
ဒီအသစ်ထောင်စုနှစ်ရဲ့ start မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်မြင့်မြင့်ပေါ်ကနေမှသာတစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစဉ်းစားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ,
ပဋိပက္ခ၏အခြေအနေများတွင်နေထိုင်သူတို့အားနှင့်ကြမ္မာအုပ်ချုပ်သူတို့သည်စိတ်နှလုံးလမ်းပြနိုင်စွမ်း
တပါးအမြိုးသားတစ်ဦးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ဖို့အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ “”4
သငျသညျကဖမ်းသလား? ပရောဖကျတလိုပဲဂျွန်ပေါလ် II ကိုသာဘုရားသခငျရဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေနိုင်ကြောင်းထင်ပုံရတယ်
တစ်ဦးကြောက်စရာပဋိပက္ခသို့ပေါက်ကွဲကနေကမ္ဘာ၏တည်ငြိမ်မှုကိုစောင့်ရှောက်။ ထိုမင်းသည်မှဖွင့်ဖို့ကက်သလစ်ကိုခေါ်
ငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်ပုတီးဆုတောငျးလအသုံးပြုပုံငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အထူးသဖြင့်ဆုတောင်းကြောင့်ဘုရားသခငျ့တနျခိုး။
အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နေသောကြောင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအရ, ပုတီး, ငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်အများဆုံးလျောက်ပတ်သောပဌနာသည်
8
ခရစ်တော်, ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းသားစဉ်းစား။ “”ဘယ်လိုတယောက်ဖြစ်နိုင်သည်၏နက်နဲသောအရာကိုစဉ်းစားနိုင်
ကာကွယ်, ကြိုဆိုဖို့ဆန္ဒကြုံနေရမရှိဘဲရွှင်လန်း Mystery အတွက်ဗက်လင်မြို့၏ကလေးသူငယ်, နှင့်
ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ခံစားနေရပြီးသားသမီးများ၏ဝန်ပခုံးသလော ဘယ်လိုတယောက်နောက်သို့လိုက်နိုင်
ခရစ်တော်၏ခြေရာကိုနင်း၌မိမိမှသက်သေခံရန်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲအလင်း၏နက်နဲသောအရာအတွက်တှကေိုဖှငျ့ပွ
နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Beatitudes? အဘယ်သို့တယောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ဆောင်လာသောခရစ်တော်နှင့်ခရစ်တော်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောစဉ်းစားနိုင်
ကျကိုခြိနျကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မများအတွက်ကုရေနေပြည်သားတစ်ဦးကိုရှိမုနျအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း feeling မပါဘဲ
ဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်? နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုတယောက်ဖြစ်နိုင်သည်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်၏ဘုန်းအသရေအပေါ်သို့သို့မဟုတ်မာရိ၏စေ့စေ့ကြည့်ရှုနိုင်
ပိုပြီးရုံ, ပိုမိုနီးကပ်စွာဤလောကပိုပြီးလှပစေမှုကိုလိုလားခြင်းမရှိဘဲကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရင်မ
ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်တညီတည်း? “”5
ထိုပုတီး၌သူ၏မင်္ဂလာရှိသောမိခင်နှင့်အတူသညျယရှေုခရစျ၏နက်နဲသောအရာအပေါ်ထင်ဟပ်အတွက်ကျနော်တို့ Mary- မေးမြန်း
ဗက်လင်မြို့-အတွက်နှစ်ထောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဤလောကသို့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့မင်းသားနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောတ
ငါတို့အဘို့ဆုတောင်း, ထိုမိဿဟာယသည်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအသစ်မွေးဖွားလာစေခြင်းငှါ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

विश्व मा ACrisis
तेस्रो सहस्राब्दी सुरुमा विश्व शान्ति गर्न गम्भीर धम्की दोस्रो कारण प्रतिनिधित्व
यूहन्ना पावलले द्वितीय माला भक्ति को एक नवीकरण लागि भनिन्छ। को माला यो पत्रमा उहाँले उल्लेख गर्ने
सेप्टेम्बर 11, 2001 को आतंकित गर्नु आक्रमण, साथै हिंसा र रक्तपात अन्य दृष्य
संसारभरी। एक यूहन्ना पावलले द्वितीय निकै चिन्तित छ भन्ने अर्थमा हुन्छ दुनिया सक्छ
ठूलो प्रकोप को कगार मा हुन। असामान्य खरापन संग उहाँले गम्भीर चुनौतीहरू सामना “”, भन्छन्
यो नयाँ सहस्राब्दी को सुरु मा विश्व हामीलाई उच्च देखि मात्र एक हस्तक्षेप सोच्न नेतृत्व,
द्वन्द्व को अवस्थामा बस्नेहरूको हृदयमा मार्गदर्शक सक्षम र destinies परिचालक ती
राष्ट्रका, एक brighter भविष्यको लागि आशा गर्ने कारण दिन सक्छ। “”4
तपाईं पकड गर्नुभयो? एक अगमवक्ता जस्तै, यूहन्ना पावलले द्वितीय सोच्न मात्र परमेश्वरको हस्तक्षेप गर्न सक्छन् देखिन्छ
एक आतंकित गर्नु द्वन्द्व मा exploding देखि संसारको उथलपुथल राख्न। अनि उहाँले बारी गर्न क्याथोलिक भनिएको
शान्ति लागि माला प्रार्थना गरेर, शान्ति लागि र विशेष गरी प्रार्थना गरेर ईश्वरीय शक्ति।
यस पोप अनुसार, माला यो हामीलाई जान्छ किनभने, शान्ति लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रार्थना छ
8
मनन ख्रीष्ट शान्ति को राजकुमार। “”कसरी एक संभवतः को रहस्य मनन सक्छ
बेतलेहेममा को बाल, को आनन्दित रहस्य मा, स्वागत गर्न रक्षा इच्छालाई अनुभव बिना, र
जीवन प्रचार र सबै दुनिया भन्दा छोराछोरीलाई पीडित को बोझबाट काँध गर्न? कसरी पछ्याउन सक्नुहुन्छ
साक्षी गर्न सुल्झाउने बिना ख्रीष्टको लाइट को रहस्य मा प्रकट को पाइला आफ्नो
दैनिक जीवन Beatitudes? र कसरी ख्रीष्टको क्रूसमा क्रूसमा र ख्रीष्टको पूरा मनन सक्छ
भाइबहिनीको द्वारा दबाउने लागि Cyrene एक सिमोन रूपमा कार्य गर्न आवश्यकता महसुस बिना
शोक वा निराश? अन्तमा, कसरी एक संभवतः बौरिउठ्नुभएको ख्रीष्टलाई वा मरियम को महिमा मा हेर्न सक्छ
चाहनालाई बिना आकाश को रानी यस संसारमा थप सुन्दर बनाउन, बस थप, अझ राम्ररी
परमेश्वरको योजना गर्न conformed? “”5
को माला आफ्नो अनमोल आमा संग येशू ख्रीष्टको रहस्य सम्झँदा हामी Mary- सोध्न
शान्ति को राजकुमार यो संसारमा-गर्न बेतलेहेममा दुई हजार वर्ष पहिले ल्याए जो एक
हाम्रो लागि प्रार्थना, कि शान्ति आज हाम्रो संसारमा फेरि नयाँ जन्म हुन सक्छ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis i verden
De alvorlige trusler mot verdensfreden ved starten av det tredje årtusen representerer en annen grunn
Johannes Paul II kalte for en fornyelse av rosenkrans hengivenhet. I dette brevet på rosenkrans nevner han
skremmende angrep 11. september 2001 samt andre scener av vold og blodsutgytelser
i hele verden. Man får en følelse av at Johannes Paul II er sterkt bekymret for at verden skulle
være på randen av en stor katastrofe. Med uvanlig åpenhet sier han, “”Grav utfordringer konfrontere
verden ved starten av dette nye årtusen får oss til å tro at bare en inngripen fra det høye,
stand til å lede hjertene til de som bor i konfliktsituasjoner og de styrende skjebnene
nasjoner, kan gi grunn til å håpe på en lysere fremtid. “”4
Visste du fange den? Som en profet, synes Johannes Paul II til å tro at det bare er Guds inngripen kan
holde uroen i verden fra eksploderer i en skremmende konflikt. Og han kaller katolikker til å slå til
som guddommelig kraft ved å be for fred og spesielt ved å be rosenkransen for fred.
Ifølge paven, er rosenkransen en mest passende bønn for fred, fordi det fører oss til
8
tenke p Kristus, Fredsfyrsten. “”Hvordan kan man muligens tenke mysterium
Child of Betlehem, i den gledelige mysterier, uten å oppleve et ønske om å ta imot, forsvare og
fremme liv og ved skulder byrdene av lidelse barn over hele verden? Hvordan kunne man følge
i fotsporene til Kristus åpenbarer i lysets mysterier uten å løse for å vitne om sin
Saligprisningene i dagliglivet? Og hvordan kan man tenke Kristus bærer korset og Kristus korsfestet
uten å føle behov for å opptre som en Simon fra Kyrene for våre brødre og søstre tynget av
sorg eller fortvilelse? Til slutt, hvordan kan man muligens beskuer herlighet den oppstandne Kristus eller av Mary
Queen of Heaven uten lengsel etter å gjøre denne verden vakrere, mer rettferdig, nærmere
dannet Guds plan? “”5
Når vi reflekterer over mysterier Jesus Kristus med sin salige mor i rosenkransen, ber vi Mary-
den som brakte Fredsfyrsten inn i denne verden for to tusen år siden i Betlehem-to
be for oss, at freden bli født på ny i vår verden i dag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

په نړۍ کې د ACrisis
د دریمې زریزې په پیل څو په نړۍ کې د سولې د قبر د ګواښونو د دوهم لامل استازيتوب
John Paul II لپاره د rosary عبادت د تمدید غوښتنه وکړه. دا لیک د rosary په هغه کې ویل شوي د
د 2001 کال د سپتمبر د 11، رايادې بريدونو، او همدارنګه د تاوتریخوالي او وینې تویونې د نورو د پردې
په ټوله نړۍ کې. يو دې معنا چې John Paul II ده ډېر اندېښمن شو چې د نړۍ ښایي
په د یوه لوی ناورین ولاړ وي. سره غيرعادي candor هغه وايي، “”د قبر ننګونو سره مقابله
د دې نوې زریزې په پیل کې د نړۍ موږ سبب څخه د لوړ فکر کوي چې یوازې د یوې مداخلې،
د هغه کسان چې د جګړی په حالت کې ژوند کوي په زړونو رهبري وړتیا لري او هغه کسان چې د سرنوشت د ادارې
د ملتونو، کولای شي چې د روښانه راتلونکي لپاره هيله دليل ورکړي. “”4
آيا تاسو ونيسي چې؟ نبي په څېر، John Paul II داسې ښکاري چې فکر کوي چې يوازې د خدای مداخله کولای شي
له يوه رايادې جګړې چاودیدلی د نړۍ د ناکرارۍ وساتي. او هغه غږ کاتولیکانو ته اړوي
چې د دعا د سولې لپاره او په ځانګړې توګه، له خوا د سولې لپاره د rosary دعا الهی قدرت.
د پاپ په وینا، د rosary د سولې لپاره د تر ټولو ارټوپیډي دعا ده، ځکه چې دا موږ ته په ورتلونکي
8
ته فکر مسيح، د سولې د شهزاده. “”څنګه کېدای شي یو ښایي د معما فکر
of Bethlehem ماشوم، په خوښۍ رازونو، پرته له دې چې ارمان ته هرکلی، دفاع تجربه کوي، او
ژوند ته وده ورکړي او د په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د اخته بار په اوږه؟ څنګه کېدای شي يو تعقیب
په پرته د حل ته شاهدي د مسيح د رڼا د رازونو د Revealer د قدمونو د هغه
په ورځني ژوند کې سيپارې؟ او څنګه کولای شي یو فکر مسيح په صليب او د مسيح په دار ځړول ليږدوي
پرته له دې چې اړتيا ده چې د د Cyrene يو شمعون عمل احساس زموږ د خویندو او وروڼو له خوا وزن
غم يا نهيلۍ؟ په پای کې، څنګه کولای یو امکان باندې د رسېدلې مسيح يا د مریم د جلال ټېټې
پرته له غلامۍ هم د جنت د ملکې له دې نړۍ زيات ښايسته کړي، زيات يوازې، له نزدې څخه
برابر دی چې د پلان د؟ “”5
په انعکاس سره په rosary د هغه برکت مور د عیسی مسیح د رازونو، موږ Mary- پوښتنه
یو، چې د سولې د شهزاده دې نړۍ ته Bethlehem په دوه زره کاله مخکې راوړل
زموږ لپاره دعا، چې د سولې کېدای شي داسې انګېري زموږ په نړۍ کې نن زېږېدلی


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis در جهان
تهدید جدی برای صلح جهان در آغاز هزاره سوم نشان دهنده یک دلیل دوم
ژان پل دوم برای تجدید ارادت تسبیح می گویند. در این نامه بر روی پلاک با نام خدا او با اشاره به
حملات وحشتناک 11 سپتامبر 2001، و همچنین صحنه های دیگر از خشونت و خونریزی
سراسر جهان است. یکی می شود به این معنا که ژان پل دوم تا حد زیادی نگران است که جهان ممکن است
در آستانه یک فاجعه بزرگ است. با خلوص غیر معمول او می گوید، “”چالش های بزرگ، مقابله با
جهان در آغاز این هزاره جدید ما را به فکر می کنم که تنها یک مداخله از بالا،
قادر به هدایت قلب کسانی که زندگی در شرایط جنگ و کسانی که حاکم بر سرنوشت
ملت ها، می توانید جای امیدواری برای آینده ای روشن تر می دهد. “”4
آیا شما گرفتن که؟ مانند یک پیامبر، ژان پل دوم به نظر می رسد فکر می کنم که تنها دخالت خدا می
حفظ آشفتگی جهان از انفجار را به یک جنگ وحشتناک است. و او کاتولیک را به نوبه خود به
که قدرت الهی با دعا برای صلح و به طور خاص، با دعا و تسبیح برای صلح است.
با توجه به پاپ، تسبیح نماز مناسب ترین برای صلح است، زیرا ما را به
8
تامل مسیح، شاهزاده صلح. “”چگونه می تواند یکی احتمالا تامل رمز و راز از
کودک از بیت لحم، در اسرار شاد، بدون تجربه میل به استقبال، دفاع، و
ترویج زندگی و به شانه بار از درد و رنج کودکان در سراسر جهان است؟ چگونه می تواند یکی را دنبال
در قدم به قدم از مسیح اشکار در اسرار نور بدون حل به شهادت به خود
خوشاگوییها در زندگی روزمره؟ و چگونه می تواند یک تامل حمل صلیب مسیح و مسیح مصلوب
بدون احساس نیاز به عنوان یک شمعون قیروانی عمل برای برادران و خواهران ما را با وزن
غم و اندوه یا ناامیدی؟ در نهایت، چگونه می تواند یکی احتمالا بر جلال افزایش یافته مسیح یا مریم زل زل نگاه
ملکه آسمان و بدون حسرت به این جهان زیبا تر و عادلانه تر، نزدیک تر
مطابقت طرح خدا؟ “”5
با تأمل در رمز و راز از عیسی مسیح با مادر پر برکت خود را در تسبیح، ما می پرسند مریلند
کسی است که شاهزاده صلح را به این جهان دو هزار سال پیش در بیت لحم به ارمغان آورد
برای ما دعا کنید، که صلح ممکن است دوباره در جهان امروز ما به دنیا


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis na świecie
Te poważne zagrożenie dla pokoju na świecie na początku trzeciego tysiąclecia stanowią drugą przyczynę
Jan Paweł II wezwał do odnowienia różaniec oddaniem. W tym liście o różańcu on wymienia
przerażające ataki z 11 września 2001 roku, a także inne sceny przemocy i rozlewu krwi
całym świecie. Można odnieść wrażenie, że Jan Paweł II jest bardzo zaniepokojony faktem, że świat może
być na krawędzi wielkiej katastrofy. Z niezwykłą szczerością mówi, “”Grób wyzwań stojących
świat na początku tego nowego tysiąclecia doprowadzić nas do myślenia, że ​​tylko interwencja z Wysoka,
zdolna pokierować sercami tych, którzy żyją w sytuacjach konfliktowych i procedurom regulującym losy
narodów, może dać powód do nadziei na lepszą przyszłość. “”4
Że nie można złapać? Jak prorok Jan Paweł II zdaje się myśleć, że tylko interwencja Boga może
trzymać z zamętu świat z eksplodujących w przerażającego konfliktu. I nazywa katolików, aby włączyć się do
że boska moc, modląc się o pokój, aw szczególności, modląc się na różańcu o pokój.
Według papieża różaniec jest najbardziej odpowiednim modlitwa o pokój, ponieważ to prowadzi nas do
8
kontemplować Chrystusa, Księcia Pokoju. “”Jak można było ewentualnie kontemplować tajemnicę
Dziecię z Betlejem, w Tajemnice Radosne, nie odczuwając pragnienia, by przyjmować, bronić i
promować życie i swoje barki ciężar cierpienia dzieci na całym świecie? Jak można śledzić
śladami Chrystusa objawia się w tajemnice światła bez rozstrzygnięcia świadczyć o jego
Błogosławieństwa w codziennym życiu? I jak można było kontemplować Chrystus dźwigający krzyż i Chrystus ukrzyżowany
nie odczuwając potrzebę działania jako Szymona z Cyreny, aby nasi bracia i siostry przygnieciony
smutek i rozpacz? Wreszcie, jak można ewentualnie spojrzenie na chwałę zmartwychwstałego Chrystusa i Maryi
Królowa Niebios bez tęsknoty, aby uczynić ten świat piękniejszym, bardziej sprawiedliwym, bliższym
zgodną z zamysłem Bożym? “”5
W refleksji nad tajemnic Chrystusa ze swej błogosławionej matki w różańcu, pytamy Maryjne
kto przyniósł Księcia Pokoju na świat dwa tysiące lat temu w Betlejem do
módl się za nami, że pokój może urodzić się na nowo w dzisiejszym świecie


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis no Mundo
As graves ameaças à paz mundial no início do terceiro milénio, representam uma segunda razão
João Paulo II apelou a uma renovação da devoção do rosário. Nesta carta sobre o Rosário ele menciona a
ataques terríveis de 11 de setembro de 2001, bem como outras cenas de violência e derramamento de sangue
em todo o mundo. Tem-se a sensação de que João Paulo II está muito preocupado que o mundo
estar à beira de um grande desastre. Com sinceridade incomum que ele diz: “”As dificuldades que
o mundo no início deste novo milénio levam-nos a pensar que só uma intervenção do Alto,
capaz de orientar os corações daqueles que vivem em situações de conflito e as que regem os destinos
das nações, pode dar motivo para a esperança de um futuro melhor. “”4
Você entendeu isso? Como um profeta, João Paulo II parece pensar que só a intervenção de Deus pode
manter a agitação do mundo de explodir em um conflito terrível. E ele chama os católicos a recorrer a
que o poder divino pela oração pela paz e, em particular, rezando o rosário pela paz.
De acordo com o Papa, o rosário é uma oração mais adequado para a paz, porque nos leva a
8
contemplar Cristo, o Príncipe da Paz. “”Como poderia um possivelmente contemplar o mistério da
Menino de Belém, nos Mistérios Gozosos, sem experimentar o desejo de acolher, defender e
promover a vida e a arcar com os encargos de crianças que sofrem em todo o mundo? Como poderia um siga
os passos de Cristo, o Revelador nos Mistérios da Luz sem resolver a testemunhar a sua
Bem-aventuranças na vida diária? E como se poderia contemplar Cristo carregando a cruz e Cristo crucificado
sem sentir a necessidade de agir como Simão de Cirene para os nossos irmãos e irmãs sob o peso de
tristeza ou desespero? Finalmente, como se poderia eventualmente contemplar a glória de Cristo ressuscitado e em Maria
Rainha do Céu, sem desejo de tornar este mundo mais belo, mais justo, mais de perto
conformado com o plano de Deus? “”5
Ao refletir sobre os mistérios de Jesus Cristo com sua mãe abençoada no rosário, pedimos Mary-
quem trouxe o Príncipe da Paz neste mundo há dois mil anos em Belém-to
rogai por nós, para que a paz possa nascer de novo no mundo de hoje


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ACrisis
ਤੀਜੀ Millennium ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਮਾਲਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮਾਲਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ
11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨ
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ. ਇਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵੇ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ. ਅਜੀਬ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “”ਕਬਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਇਸ ਨਵ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਈ ਤੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਖਲ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ,
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤੇ destinies ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ
ਕੌਮ ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. “”4
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਫੜਨ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ II ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਟਦੀ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੜਬੜ ਰੱਖਣ. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਅਮਨ ਲਈ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ.
ਪੋਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਾ, ਅਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
8
ਅਰਾਧਨ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ. “”ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਬਾਲ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਚਾਅ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਨਾ, ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਬੱਚੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੋਝ ਮੋਢੇ? ਇਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੱਲ ਬਿਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ Beatitudes? ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ
ਕੂਰੈਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਿਨਾ
ਦੁੱਖ ਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਉਠਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ ਦੇ ਮਰਿਯਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਮੰਗ ਬਿਨਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ? “”5
ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਪਤ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ Mary- ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ-ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis în lume
Amenințările grave la adresa păcii mondiale, la începutul celui de al treilea mileniu reprezintă un al doilea motiv
Papa Ioan Paul al II-lea a cerut o reînnoire a devotamentului mătănii. În această scrisoare pe rozariul el menționează
atacuri terifiante din 11 septembrie 2001, precum și alte scene de violență și vărsare de sânge
în întreaga lume. Unul devine sensul că Papa Ioan Paul al II-lea este foarte preocupat de faptul că lumea ar putea
fie la un pas de un mare dezastru. Cu sinceritate neobișnuită el spune: “”grave provocări cu care se confruntă
lumea la începutul acestui nou mileniu ne face să credem că doar o intervenție de sus,
capabile să ghideze inimile celor care trăiesc în situații de conflict și cele care reglementează destinele
a națiunilor, poate da un motiv pentru a spera la un viitor mai luminos. “”4
Ai prins asta? Ca un profet, Ioan Paul al II-lea pare să creadă că numai intervenția lui Dumnezeu poate
păstrează turbulențele lumii din explodează într-un conflict terifiant. Și el cheamă pe catolici să se întoarcă la
că puterea divină prin rugăciune pentru pace și, în special, prin rugăciunea Rozariului pentru pace.
Potrivit lui Papa, Rozariul este o rugăciune cea mai potrivită pentru pace, pentru că ne conduce la
8
contemple pe Hristos, Prințul Păcii. “”Cum ar putea contempla, eventual, taina
Copil din Betleem, în Misterele Vesele, fara a experimenta dorinta de a primi, de a apăra, și
să promoveze viața și să umăr povara copiilor care suferă peste tot în lume? Cum ar putea urmări
pe urmele lui Hristos Revelatorul în misterele de lumină, fără a rezolva să dea mărturie lui
Fericirile în viața de zi cu zi? Si cum ar putea cineva contempla pe Hristos care poartă crucea și Hristos răstignit
fără a simți nevoia de a acționa ca un Simon din Cirene pentru frații și surorile noastre cântărite în jos de
durere sau disperare? În cele din urmă, cum ar putea cineva, eventual privi la slava înviat Hristos sau a Mariei
Regina cerului, fără a dorinței de a face această lume mai frumoasă, mai exact, mai îndeaproape
s-au conformat planului lui Dumnezeu? “”5
Reflectând asupra misterelor lui Isus Hristos, împreună cu mama sa binecuvântată în rozariul, ne cerem Mary-
cel care a adus Prințul păcii în această lume în urmă cu două mii de ani în Betleem la
rugați-vă pentru noi, că pacea se poate naște din nou în lumea noastră de astăzi


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis в мире
Серьезные угрозы миру во всем мире в начале третьего тысячелетия представляют собой вторую причину
Иоанн Павел II призвал к обновлению четки преданности. В этом письме на четках он упоминает
ужасающие нападения 11 сентября 2001 года, а также другие сцены насилия и кровопролития
По всему миру. Складывается ощущение, что Иоанн Павел II сильно обеспокоен тем, что мир мог бы
быть на грани большой беды. С необычайной откровенностью он говорит: “”Серьезные проблемы, стоящие перед
мир в начале нового тысячелетия приведет нас к мысли, что только вмешательство свыше,
способные направлять сердца людей, живущих в конфликтных ситуациях, и те, которые регулируют судьбы
наций, может дать основание надеяться на светлое будущее. “”4
Вы поймете, что? Как пророк, Иоанн Павел II, кажется, думает, что только вмешательство Бога может
держать суматохи мира от взрыва в страшный конфликт. И он призывает католиков обратиться к
что божественная сила молиться за мир и, в частности, молиться Розарий для мира.
По словам Папы, Розарий является наиболее подходящим молитва о мире, потому что это приводит нас к
8
созерцательная Христос, Князь мира. “”Как можно было возможно созерцать тайну
Ребенок Вифлееме, в радостном Тайн, не испытывая желание приветствовать, защищать и
продвигать жизнь и нести бремя страданий детей во всем мире? Как можно следовать
по стопам Христа открывающий в мистериях света без разрешения, чтобы свидетельствовать о его
Блаженства в повседневной жизни? И как можно было бы подумать Христос нес крест и распятого Христа
не чувствуя необходимости выступать в качестве Саймона Кирены для наших братьев и сестер отягощенный
горя или отчаяния? И, наконец, как можно было возможно смотреть на славу воскресшего Христа или Марии
Королева Небес без тоски, чтобы сделать этот мир более красивым, более справедливым, более тесно
соответствовала Божьему плану? “”5
Размышляя о тайнах Иисуса Христа с его блаженной матерью в розарии, мы спрашиваем Mary-
тот, кто принес Князь мира в этом мире две тысячи лет назад в Вифлееме к
молитесь за нас, что мир может родиться заново в нашем современном мире


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis i le Lalolagi
O le taufaamatau tuugamau i le filemu lalolagi i le amataga o le meleniuma lona tolu sui o se mafuaaga lona lua
valaauina John Paul II mo se faafouga o rosary tuuto. I lenei tusi i luga o le rosary ia taʻua le
osofaiga matautia o Setema 11, 2001, faapea foi ma isi vaaiga o sauaga ma le faamasaa toto
i le lalolagi atoa. maua e se tasi le uiga o le matua o John Paul II popole e atoa le lalolagi
ai i le brink o se mala tele. Faatasi ai ma le le masani ai le tautala faamaoni, na ia fai mai, “”O le luitau tuugamau feagai
e taitaiina i tatou manatu o le lalolagi i le amataga o lenei Meleniuma fou e na o se fesoasoaniga mai luga,
e mafai ona taialaina i loto oi latou o loo ola i tulaga o le taua ma i latou o pulea ai le taunuuga
o malo, e mafai ona tuuina atu mafuaaga o le faamoemoe mo se lumanai manuia. “”4
Na e maua lena mea? E pei o se perofeta, e foliga mai e mafaufau John Paul II e na o le fesoasoaniga a le Atua e mafai ona
tausia le vevesi o le lalolagi mai exploding i se feteenaiga matautia. Ma na ia taʻua Katoliko e liliu atu i
lena mana paia e ala i le tatalo mo le filemu ma le patino, e ala i le tatalo o le rosary mo le filemu.
E tusa ai ma le Pope, o le rosary o se tatalo aupito sili ona talafeagai mo le filemu, aua e taitai atu i tatou e
8
mafaufau loloto i Keriso, le Alii o le Filemu. “”E faapefea ona mafai tasi mafaufau i le mea lilo o le
Child o Peteleema, i le Mealilo Fiafia, e aunoa ma le iloaina o le manao e taliaina, puipuia, ma
uunaia le ola ma le tauau o le avega o le mafatia i fanau uma i le lalolagi atoa? E mafai faapefea e se tasi mulimuli
i tulaga aao o Keriso le Faaali i le Mealilo a le Malamalama aunoa foia e molimau atu i lona
Faaamuia i le olaga i aso taitasi? Ma e faapefea ona tasi mafaufau tauaveina Keriso o le satauro ma le Keriso na faasatauroina
e aunoa ma le lagonaina o le manaomia o le galue e avea o se Simon o Kurene mo mamafatu io tatou uso ma tuafafine i le
tiga po o le faanoanoa? Mulimuli ane, e mafai faapefea ona tasi sioa i luga o le mamalu o le toetu Keriso po o Mary
Queen o le Lagi e aunoa ma le naunau e faia lenei lalolagi e sili atu le matagofie, e sili atu lava, e sili atu ma le totoa
amio faatasi ma fuafuaga a le Atua? “”5
I le manatunatu i le mea lilo a Iesu Keriso ma lona tina faamanuiaina i le rosary, tatou te ole atu Mary-
o le na aumaia e le Alii o le Filemu i lenei lalolagi e lua afe tausaga ua mavae i Peteleema-e
tatalo mo i tatou, e mafai ona fanau mai lena filemu toe i lo tatou lalolagi i aso nei


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis anns an t-Saoghail
Tha an uaigh bagairtean gu sìth an t-saoghal aig toiseach an treas mìle bliadhna a ‘riochdachadh dàrna adhbhar
Iain Pòl II ris an canar airson ath-nuadhachadh rosary chràbhaidh. Anns an litir seo air a ‘rosary ea’ toirt iomradh air a ‘
ionnsaighean eagalach air 11 Sultain, 2001, cho math ri seallaidhean eile de fhuil a dhòrtadh agus fòirneart
air feadh an t-saoghail. Aon gheibh an fhaireachdainn gu bheil Iain Pòl II e gu mòr draghail gu bheil an t-saoghail fhaodainn
a bhith air an impis mòr-thubaist. Le neo-àbhaisteach candor e ag ràdh, “”Tha uaigh dùbhlain aghaidh
an t-saoghal aig toiseach ùr seo nam Mìle Bliadhna stiùireadh dhuinn a ‘smaoineachadh nach eil ach eadar-theachd bho air àrd,
comasach air a ‘stiùireadh an cridheachan den fheadhainn a tha a’ fuireach ann an suidheachaidhean còmhstri agus an fheadhainn a tha a ‘riaghladh destinies
de nàiseanan, bheir adhbhar dòchas airson àm nas dòchasaiche. “”4
Robh sibh a ‘glacadh sin? Mar fhàidh, Iain Pòl II coltach ri smaoineachadh nach robh ach Dia theachd urrainn
a chumail a ‘buaireadh an t-saoghail bho spreadhadh a-steach do eagallach còmhstri. Agus e ag iarraidh Caitligich tionndadh gu
gu bheil cumhachd diadhaidh, le bhith ag ùrnaigh airson sìth agus gu sònraichte, le bhith ag ùrnaigh an rosary airson sìth.
A rèir a ‘Phàpa, an rosary’ S e as iomchaidh ùrnaigh airson sìth, oir tha ia ‘dol dhuinn
8
meòrachadh air Criosd, Prionnsa na Sìthe. “”Ciamar a dh’fhaodadh ‘s dòcha aon meòrachadh air dìomhaireachd na
Chloinne Bhet-lehem, ann an Mysteries Nach Àghmhor, gun eòlas air a miann a bhith a ‘cur fàilte, a dhìon, agus
adhartachadh beatha agus a bhith a eallachaibh de chloinn a ‘fulang air feadh an t-saoghail? Ciamar a b ‘urrainn aon leantainn
ann an ceumannan Chriosd a ‘Revealer ann Dìomhaireachdan Sgòthan gun rèiteach gu fianuis dha
Beannachdan ann am beatha làitheil? Agus ciamar a b ‘urrainn aon meòrachadh air Criosd a’ giùlan na croise agus Criosd air a cheusadh
a ‘faireachdainn gun an fheum a bhith mar Simon of Cyrene airson ar bràithrean is peathraichean sìos le tomhas
bròn no eu-dòchas? Mu dheireadh, mar a b ‘urrainn aon’ s dòcha coimhead air glòir an aiseirigh Chrìosda no Màiri
Queen of Heaven gun yearning a dhèanamh t-saoghal so, ach nas brèagha, tuilleadh dìreach, nas dlùithe
conformed plana Dhè? “”5
Anns a ‘meòrachadh air na dìomhaireachdan gu Iosa Criosd maille r’a mhàthair beannaichte ann an rosary, tha sinn ag iarraidh Mary-
am fear a thug am Prionnsa na Sìthe a-steach dhan t-saoghal seo dà mhìle bliadhna air ais ann am Bet-lehem a-
Guidheamaid airson dhuinn, a tha sìth Faodar Rugadh ùr againn ann an saoghal an-diugh


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————-

хттпс://ввв.сцрибд.цом/доцумент/335235991/Тхе-Нев-Росари-ин-Сцриптуре-Библицал-Инсигхтс-фор-Праиинг-тхе-20-Мистериес-Едвард-Сри

АЦрисис у свету
Тхе Граве претње светском миру на почетку трећег миленијума представља други разлог
Јован Павле ИИ позвао на обнову бројаница преданости. У овом писму на бројанице он помиње
застрашујуће напади 11. септембра 2001. године, као и друге сцене насиља и крвопролића
широм света. Стиче се утисак да Јован Павле ИИ је веома забринути да је свет могао
бити на ивици великог катастрофе. Са необичном искрености каже, “”Тхе Граве изазови суочавању
свет на почетку овог новог миленијума води нас да мислимо да само интервенција са висине,
способан да води срца оних који живе у ситуацијама сукоба и оне којима се уређује судбине
народа, може дати разлог за наду у бољу будућност. “”4
Да ли си цуо? Као пророк, Јован Павле ИИ мисли да само Божја интервенција може
држати превирања у свету експлодира у застрашујући сукоб. И зове католици да се обрати
да божанска сила молеци се за мир и нарочито, молеци се бројанице за мир.
Према Попе, бројаница је највише уградње молитва за мир, јер нас доводи до
8
Цонтемплате Христ, Кнез мира. “”Како би се евентуално размишљати Тхе Мистери оф тхе
Дете Витлејема, у радосну Тајни, без доживљава жељу да угости, брани, и
промовисати живот и уз раме терет патње деце широм света? Како би се пратити
стопама Христа тумач у мистеријама светлости без решавања да сведочи његов
Блаженства у свакодневном животу? И како се може размишљати Христос носио крст и Христа разапетог
без осећају потребу да се понаша као Симон Циренац за нашу браћу и сестре оптерећен
жалост или очај? На крају, како би се евентуално гледају на славу васкрслог Христа или Богородице
Куеен оф Хеавен без чежње да овај свет лепшим, више само, ближе
одговарала на Божјем плану? “”5
У размишљајући о мистеријама Исуса Христа са својим блажене мајке у бројанице, питамо мари-
онај који је донео Кнез мира у овом свету пре две хиљаде година у Витлејему-у
молите се за нас, да се мир може да се роди поново у нашем данашњем свету


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis Munyika
The muguva kutyisidzira rugare nyika pakutanga wechitatu chemakore anomiririra chikonzero chechipiri
John Paul II Akadana yokuti rozari kuzvipira. Mutsamba iyi pamusoro rozari iye rinotaura
dzinotyisa musi waSeptember 11, 2001, pamwe chete nezvimwe zvinhu zvechisimba uye ropa
munyika yose. Mumwe anopiwa pakuti John Paul II zviri kunetseka kwazvo kuti nyika simba
kuva pamahombekombe nenjodzi huru. With chechienzi kutendeseka anoti, “”The guva matambudziko avanosangana
nyika panotanga Millennium chitsva ichi kutitungamirira kufunga kuti chete imwe Kupindira uchibva kumusoro,
inokwanisa rokutungamirira mwoyo yevaya vaigara ezvinhu kurwisana avo kudare iri zvichaitika
marudzi, vanogona kupa chikonzero tariro yenguva yemberi yakajeka. “”4
Maizviziva kubata kuti? Kufanana muporofita, John Paul II sokuti kufunga kuti chete kupindira kwaMwari anogona
chengeta nenyonganyonga nyika kubva kuputika kuva dzinotyisa kusawirirana. Uye anoshevedza vaKaturike kuenda
kuti simba raMwari nokunyengetera rugare uye zvikurukuru, nokunyengeterera Ruzariro rugare.
Maererano Pope, Ruzariro munyengetero zvakakodzera rugare, nokuti zvinotisvitsa
8
kufunga Kristu, Muchinda woRugare. “”Sei zvichida aigona munhu kufungisisa chakavanzika
Mwana Bhetirehemu Vachifara Mysteries, pasina kuona chido kugamuchira, vadzivirire, uye
kukurudzira upenyu uye kuita mitoro kutambura vana rose? Sei munhu kutevera
tsoka dzaKristu Muzivisi iri Mysteries Rechiedza pasina kugadzirisa kuzopupurira ake
Beatitudes muupenyu hwezuva nezuva? Uye munhu aigona sei kufungisisa Kristu akatakura muchinjikwa naKristu pamuchinjikwa
pasina kunzwa kudiwa kuita somunhu Simoni weKurini hama dzedu nehanzvadzi kuremerwa
kurwadziwa kana kuora mwoyo? Pakupedzisira, sei aigona munhu angadaro nditarire kubwinya akamuka Kristu kana Mary
Mambokadzi Heaven pasina vachivavarira kuita kuti nyika ino yakanaka, anofa, tinyatsoratidza
vafanane hurongwa hwaMwari? “”5
In kufungisisa zvakavanzika Jesu Kristu pamwe mai vake vakakomborerwa ari rozari, tinokumbira Mariya-
uyo akauya Muchinda woRugare munyika muno zvuru zviviri apfuura paBheterehemu-kuti
mutinyengetererewo kuti rugare anogona kuzvarwa patsva munyika yedu nhasi


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

دنيا ۾ ACrisis
ٽئين ملينيم جي شروع ۾ دنيا ۾ امن امان لاء ان جي قبر ڌمڪيون هڪ ٻئي سبب جي نمائندگي
جان پال دوم rosary عقيدت جو هڪ تجديد لاء سڏيو. جي rosary تي هن خط ۾ هن جو ذڪر
11 سيپٽمبر 2001 جي حملن terrifying، گڏو گڏ تشدد ۽ خونريزي جي ٻين مناظري
دنيا جي دٻيل. هڪ احساس آهي ته جان پال دوم ته دنيا شايد وڏي ڳڻتي آهي پيو
هڪ وڏي آفت جي ڀر تي ٿي. غير معمولي candor سان هن کي چوي ٿو، “”قبر مسئلن کي درپيش
هي نئين ڊجٽل جي شروع ۾ دنيا جي خيال کي ته رڳو اعلي تي مان هڪ مداخلت اسان کي ڏس،
۽ ٽڪراء جي صورتحال ۾ رهندڙ جن تقديرون کي هلائڻ جن جي دلين ۾ رهنما جي قابل
قومن جي، سبب وڏي مستقبل لاء اميد کي ڏئي سگهن ٿا. “”4
توهان کي ته پڪڙي ڇا؟ هڪ نبي وانگر، جان پال دوم خيال کي ته رڳو الله جي مداخلت ڪري سگهي ٿو لڳي
هڪ terrifying ٽڪراء ۾ exploding کان دنيا جي ڦڙتي هڻي. ۽ هن کي موڙ تي ڪيٿولڪ سڏي
امن امان لاء ۽ خاص ۾ ٿڪجي، امن لاء rosary ٿڪجي جي طرفان آهي ته خدائي قدرت.
پوپ موجب، هن rosary، امن امان لاء سڀ کان إله نماز آهي، ڇاڪاڻ ته ان کي اسان وٽ ٿي ويا آهن
8
مسيح، سلام جي امير ۾ فڪر ڪندا. “”ڪيئن هڪ ممڪن آهي ته هن جو راز ۾ فڪر ڪندا سگهي
لحم جو ٻار، جو ھو اسرار ۾، استقبال لاء، دفاع جي خواهش محسوس کان سواء، ۽
زندگيء جي فروغ ۽ سڀني کي دنيا جي حوالي سان مبتلا ٻارن جو بار وڃي؟ ڪيئن هڪ جي تابعداري ڪري سگهي ٿي
مسيح جي وکن ۾ نور جي اسرار ۾ Revealer سندس شاھدي کي سلجهائڻ کان سواء
روزاني زندگيء ۾ Beatitudes؟ ۽ هڪ مسيح جي صليب کڻي ۽ مسيح سوريء ڪيئن فڪر ٿي سگهي ٿو
جي نازل ڳرو اسان جي ڀائرن ۽ ڀينرن جي لاء ڪريني جي هڪ سمان طور تي ڪم ڪرڻ جي ضرورت محسوس کان سواء
ڏک يا نا؟ آخر ۾، ڪيئن هڪ ممڪن آهي ته اڀرئي مسيح جي شان تي يا مريم جي اوگھڙن کي ٿي سگهي ٿو
سڪ کان سواء جنت جي راني وڌيڪ بس، وڌيڪ ڄائي هن دنيا کان وڌيڪ خوبصورت بنائڻ لاء،
الله جي رٿ کي مڃيوسين؟ “”5
جي rosary ۾ سندس برڪت ماء سان عيسى مسيح جي اسرار تي فڪر ۾، اسان Mary- پڇا ڳاڇا
هن هڪ جن لحم-ڪرڻ ۾ ٻه هزار سال اڳ دنيا ۾ سلام جي امير آندي
اسان لاء دعا گھر، ته امن امان اڄ اسان جي دنيا ۾ نئين سر پيدا ٿي سگهي ٿي


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ලොව ACrisis
තෙවන සහස්රයේ ආරම්භයේ දී, ලෝක සාමය ඇති තර්ජනයන්ට දෙවන හේතුව නියෝජනය
ජෝන් පෝල් දෙවන කොන්තයක් භක්තිය ක අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලා සිටියේය. මෙම කොන්තයක් මේ ලිපිය දී ඔහු සඳහන්
2001 සැප්තැම්බර් 11 ප්රහාර, භයානක, මෙන්ම ප්රචණ්ඩත්වය සහ ලේ පිපාසිත වෙනත් දර්ශන
ලොව පුරා. එක් ජෝන් පෝල් දෙවන ලෝක ඉඩ ඇති බව බොහෝ සෙයින් සැලකිලිමත් වන බව අර්ථයෙන් ලැබෙන
මහා විනාශයක අද්දර විය. අසාමාන්ය අවංකව සමග ඔහු පවසයි, “”මුහුන දෙන බරපතළ අභියෝග
මෙම නව සහශ්ර ආරම්භයේ දී ලොව ඉහළ සිට එම මැදිහත් වීමක් පමණක් හිතන්න අපට මඟ,
ගැටුම් පවතින තත්ත්වයන් තුළ ජීවත් වන අයට හා ඉරනම පාලනය අයගේ හදවත් මාර්ගෝපදේශක හැකි
ජාතීන්, දීප්තිමත් අනාගත බලාපොරොත්තු වීමට හේතුවක් ලබා දිය හැක. “”4
ඔබ අල්ලා කළේ ඇයි? දිවැසිවරයෙකු මෙන්, ජෝන් පෝල් දෙවන දෙවියන් වහන්සේ මැදිහත් පමණක් නොසිතිය පෙනේ
භයංකාර ගැටුමකට පිපිරෙන සිට ලෝකයේ අර්බුදය තබා ගන්න. ඔහු වෙත හැරී කතෝලික ඉල්ලා සිටී
සාමය සඳහා කොන්තයක් යාච්ඤා, සාමය සඳහා සහ විශේෂයෙන් යාච්ඤා දිව්ය බලය.
එය අපට මග පෙන්වන නිසා පාප් වහන්සේ අනුව, කොන්තයක්, සාමය සඳහා වඩාත් සුදුසු යාච්ඤාව
8
ක්රිස්තුස් සමාදානයේ කුමාරයා කල්පනා. “”කොහොමද එක සමහරවිට අභිරහස සිතාගැනීමට හැකි
ආරක්ෂා පිළිගැනීමට ආශාව අත්විඳිමින් තොරව බෙත්ලෙහෙම් දරුවා, ප්රීතිමත් අබිරහස් තුළ,, සහ
ජීවිතය ප්රවර්ධනය හා ලෝකය පුරා දුක් දරුවන්ගේ බර උරෙන්? කොහොමද එක කරන්නේ කොහොමද
ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ අඩි පාරේ ගමන් තම සාක්ෂි දැරීමට විසඳීම තොරව ආලෝක අබිරහස් දී හෙළි
දෛනික ජීවිතය තුළ Beatitudes?? එක් කුරුසිය රැගෙන ක්රිස්තුස් හා ක්රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් සිතාගැනීමට හැකි
හෙම්බත් අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට සිරේනියේ ක සීමොන් ලෙස ක්රියා කිරීමේ අවශ්යතාව දැනෙන්නේ තොරව
ශෝකය හෝ බලාපොරොත්තු සුන්? අවසාන වශයෙන් යමෙක් හැකි උත්ථානවූ යේසුස් වහන්සේ තේජසින් මත හෝ මරියා පොළොන්නරුවේ හැකි
වැඩි සාධාරණ, වඩා සමීපව, මේ ලෝකයේ තව තව ලස්සන කිරීමට මහත් ආශාව තොරව ස්වර්ග රැජින
දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම අනුකූල? “”5
මෙම කොන්තයක් තම ආශීර්වාද මව සමඟ යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්සේ අබිරහස් මෙනෙහි, අපි Mary- ඇසීමට
බෙත්ලෙහෙමේ-කිරීමට වසර දෙකක් දහසකට පෙර මේ ලෝකයට සමාදානයේ කුමාරයා ගෙනා එක්
අප උදෙසා යාච්ඤා, සාමය අද අපේ ලෝකයේ අලුතින් උපත විය හැක


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis vo svete
Hrob hrozieb pre svetový mier na začiatku tretieho tisícročia predstavujú druhý dôvod
John Paul II vyzval na obnovenie ruženec oddanosti. V tomto liste ruženca sa zmieňuje
desivé útokmi z 11. septembra 2001, rovnako ako iné scény násilia a krviprelievania
po celom svete. Človek má pocit, že John Paul II je veľmi znepokojený tým, že svet by mohol
byť na pokraji veľkej katastrofy. S neobvyklú otvorenosťou hovorí, “”hrob problémom, ktorým čelia
Svet na začiatku tohto nového tisícročia nás vedú k názoru, že iba zásah zhora,
schopné vedenie srdcia tých, ktorí žijú v konfliktných situáciách, a tie, ktoré riadia osudy
národov, môže dať nádej na lepšiu budúcnosť. “”4
Zachytil si to? Ako prorok, John Paul II si myslí, že len Boží zásah môže
udržať zmätok sveta z explodujúcej do desivého konfliktu. A volá katolíci sa obrátiť
že božská moc sa modlí za mier a najmä tým, že sa modlí ruženec na mieru.
Podľa pápeža je ruženec je najvhodnejším modlitba za mier, pretože nás vedie k
8
rozjímať Kristus, Knieža pokoja. “”Ako by JEDNA uvažovať o tajomstve
Dieťa Betleheme, v Radostná tajomstvo, bez toho aby dochádzalo túžbu privítať, brániť, a
podporovať život a niesť bremená trpiacim deťom po celom svete? Ako by sa dalo sledovať
v stopách Krista Clona v tajomstvách svetla bez akékoľvek riešenie svedčiť k jeho
Blahoslavenstiev v každodennom živote? A ako by sa dalo uvažovať Nesenie kríža a Krista ukrižovaného
bez pocitu, že je potrebné konať ako Šimon z Cyrény pre našu bratia a sestry skľúčený
smútok alebo zúfalstvo? A konečne, ako by sa dalo možno hľadieť na slávu zmŕtvychvstalého Krista alebo Panny Márie
Kráľovná nebies bez túžby, aby sa tento svet krajší, spravodlivejší, bližšie
zodpovedalo Božieho plánu? “”5
Pri posudzovaní tajomstvo Ježiša Krista s jeho požehnanú matkou v ruženca, žiadame Mary-
ten, kto priniesol Knieža izby do tohto sveta pred dvetisíc rokmi v Betleheme, aby
oroduj za nás, je možné, že mier znovuzrodení v dnešnom svete


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis v svetu
Grobne grožnje svetovnemu miru na začetku tretjega tisočletja predstavljajo druge razloge
Janez Pavel II je pozvala k obnovitvi rosary predanosti. V tem pismu o rožnega venca je omenja
Strašno napadi 11. septembra 2001, kot tudi drugi prizori nasilja in prelivanja krvi
po vsem svetu. Človek dobi občutek, da je Janez Pavel II zelo zaskrbljen, ker je svet morda
biti na robu velike nesreče. Z nenavadno iskrenost pravi, “”Grobne izzivi sooča
svet na začetku novega tisočletja nas vodi k razmišljanju, da je le posredovanje od zgoraj,
lahko vodilo v srca tistih, ki živijo v konfliktnih in tista, ki urejajo usode
narodov, lahko predstavljajo razlog za upanje za svetlejšo prihodnost. “”4
Ste ujeti to? Kot prerok, Janez Pavel II se zdi, da misli, da samo posredovanje Božji lahko
obdržati nemir sveta eksplozija v grozljivo konflikta. In kliče katoličane, da se obrnejo na
da je božanska moč, ki molijo za mir in zlasti s molil rožni venec za mir.
Po papežu, rožni venec je najbolj opremljanja molitev za mir, saj nas pripelje do
8.
razmišljamo Kristus, Knez miru. “”Kako bi se lahko morda razmišljali skrivnost od
Otrok iz Betlehema, v veselih skrivnosti, brez doživlja željo, da pozdravim, brani, in
spodbuja življenje in nositi bremena, ki trpijo otroci po vsem svetu? Kako bi lahko sledili
zgledu Kristusa razodeva v skrivnosti svetlobe brez reševanja pričevati za njegov
Blagri v vsakdanjem življenju? In kako bi lahko razmišljali Kristus nosi križ in Kristusa križanega
ne čutijo potrebo, da deluje kot Simon iz Cirene na naši bratje in sestre obtežen s
žalosti in obupa? Končno, kako bi se lahko morda Glejmo na slavo vstalega Kristusa ali Marije
Queen of Heaven brez hrepenenja, da bi ta svet lepši, bolj pravičen, bolj
skladna v Božjem načrtu? «5
Pri razmišljanju o skrivnostih Jezusa Kristusa s svojo blaženo mater v rožnega venca, vas prosimo, Mary-
tisti, ki je pred dva tisoč leti prinesel princ miru na tem svetu, v Betlehemu, da
prosi za nas, lahko ta mir se rodi v našem svetu danes


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ee aduunka
The hanjabaad qabriga tahay nabadda adduunka bilowgii Millennium saddexaad wakiil sabab labaad
John Paul II ku baaqay in dib u cusboonaysiinta ah u kaliyeeli imisaa. In warqad this on imisaa uu sheegaye ah
weeraro argagax of September 11, 2001, iyo sidoo kale goobaha kale ee rabshadaha iyo dhiig
dunida oo dhan. Mid ka mid ah uu helo dareenka ah in John Paul II waa aad uga walaacsannahay in dunidu laga yaabaa
noqon on qarka u of musiibo weyn. Iyada oo la hadhayn aan caadi ahayn ayuu yidhi, “”Caqabadaha qabriga hor
dunida bilowgii of this Millennium cusub noo kaxayn ka fikirin in kaliya faragelinta xagga sare,
awood u hogaamiyay Quluubta kuwa ku nool xaaladaha isku dhaca iyo kuwa maamula destinies ah
quruumaha, ku siin karaan sabab u rajaynaynaa mustaqbal ifaya. “”4
Ma daawatay in? Like nabi ah, John Paul II u muuqataa in ay u malaynayaan in kaliya ka-qabashada Ilaah awood
sii buuqooda dunida ka qarxeen galay khilaaf argagixis. Oo isna wuxuu ku baaqay in Catholics u jeedin
in xoog rabaani ah by tukanayay nabadda iyo gaar ahaan, by tukanayay imisaa ee nabadda.
Sida laga soo xigtay Pope ka, imisaa ee waa duco ugu habboon nabad, sababtoo ah waxaa na u keenaysaa in
8
fikirin Masiix, ee Prince of Peace. “”Sidee mid suurto gal ah in lasoo qarsoodiga ah
Child oo reer Beytlaxam ahaa, ee qarsoon farxad, iyada oo aan la kulma waxay doonayaan waa in ay soo dhaweeyaan, difaacdo, iyo
kor loogu qaado nolosha iyo in uu culaabta qaba caruurta adduunka oo dhan? Sidee mid raaci kari
in wadadii Masiix muujiya ee qarsoon ee Light aan xalinta inuu u marag furo in uu
Beatitude nolol maalmeedka? Oo sida mid fikirin yaabaa Masiix siday u iskutallaabtiisa Masiix oo iskutallaabta lagu qodbay
aan dareemin baahida loo qabo inay u dhaqmaan sida Simon reer Kuranaya ah, waayo, walaalaha naga miisaamay hoos by
caloolxumo ama rajo? Ugu dambeyntii, sida mid ka mid suurto gal ah fiirsadaan yaabaa inuu ammaanta Masiix sara kacay ama of Mary ah
Queen of Jannada aan doonis si ay u sameeyaan adduun dheeraad ah oo qurux badan, ka badan oo kaliya, si dhow
ekaadaan qorshaha Ilaah? “”5
In ka tarjumaysa on qarsoon ee Ciise Masiix la socday hooyadiis barakaysan ee imisaa ah, waxaan ku weydiin Mary-
mid ka mid ah la keenay Prince of Peace dunidan laba kun oo sano ka hor in Beytlaxam-to
Noo soo duceeya, nabad in la dhashay waxaa laga yaabaa in mar kale adduunka noo maanta


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis en el Mundo
Las graves amenazas a la paz mundial en el inicio del tercer milenio representan una segunda razón
Juan Pablo II pidió una renovación de la devoción del rosario. En esta carta en el rosario que menciona el
ataques terribles del 11 de septiembre de 2001, así como otras escenas de violencia y derramamiento de sangre
alrededor del mundo. Uno tiene la sensación de que Juan Pablo II es una gran preocupación para que el mundo
estar al borde de un gran desastre. Con franqueza inusual, dice, “”Las dificultades que presenta
el mundo en el inicio de este nuevo milenio nos llevan a pensar que sólo una intervención de lo alto,
capaz de guiar a los corazones de los que viven en situaciones de conflicto y de quienes dirigen los destinos
de las naciones, puede dar razón de la esperanza de un futuro mejor. “”4
¿Viste eso? Como un profeta, Juan Pablo II parece pensar que sólo la intervención de Dios puede
mantener la agitación del mundo de la explosión en un conflicto terrible. Y él llama a los católicos a recurrir a
que el poder divino al orar por la paz y, en particular, con el rezo del rosario por la paz.
Según el Papa, el rosario es una oración más apropiado para la paz, porque nos lleva a
8
contemplar a Cristo, el Príncipe de la Paz. “”¿Cómo se podría contemplar el misterio de la
Niño de Belén, en los misterios gozosos, sin experimentar el deseo de acoger, defender y
promover la vida y para asumir cargo del sufrimiento de los niños de todo el mundo? ¿Cómo se podría seguir
los pasos de Cristo revelador de los misterios de la luz sin resolver para dar testimonio de su
Bienaventuranzas en la vida diaria? Y ¿cómo contemplar a Cristo con la Cruz y Cristo crucificado
sin sentir la necesidad de actuar como Simón de Cirene para nuestros hermanos y hermanas lastrada por
tristeza o desesperación? Por último, ¿Cómo se podría contemplar la gloria de Cristo resucitado o de María
Reina del Cielo sin sentir el deseo de hacer este mundo más bello, más justo, más cercano
conformado con el plan de Dios? “”5
Al reflexionar sobre los misterios de Jesucristo con su bendita madre en el rosario, nos preguntamos Maryland
el que trajo el Príncipe de la Paz a este mundo hace dos mil años en Belén-a
ruega por nosotros, que la paz puede nacer de nuevo en el mundo de hoy


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis di Dunya
Nu ancaman alam kubur ka karapihan dunya di mimiti Milenium katilu ngagambarkeun alesan kadua
John Paul II disebut keur pembaharuan tina bakti rosary. Dina ieu surat dina rosary manéhna nyebutkeun
serangan pikasieuneun September 11, 2001, kitu ogé adegan séjén kekerasan jeung banjir getih
sakuliah dunya. Hiji meunang rasa nu John Paul II nyaéta greatly prihatin anu dunya meureun
jadi dina brink tina musibah gede. Jeung candor mahiwal manéhna nyebutkeun, “”The tantangan alam kubur confronting
dunya di mimiti Millenium anyar ieu ngakibatkeun urang mikir nu ngan hiji pipilueun ti dina luhur,
sanggup guiding hate jalma nu hirup di kaayaan konflik jeung maranéhanana jajahan the destinies
bangsa, bisa méré alesan asa keur mangsa nu bakal datang caang. “”4
Naha anjeun nyekel nu? Kawas nabi, John Paul II sigana mikir nu ngan pipilueun Allah bisa
ngajaga kaributan di dunya ti exploding kana konflik pikasieuneun. Jeung manéhna asup Katolik ngahurungkeun ka
nu daya ketuhanan ku solat pikeun karapihan jeung hususna, ku solat nu rosary keur karapihan.
Dumasar kana Paus, rosary mangrupa doa paling pas pikeun karapihan, sabab ngabalukarkeun urang
8
ngahuleng mikiran masalah Kristus, Prince of Peace. “”Kumaha bisa hiji kamungkinan ngahuleng mikiran masalah misteri tina
Anak ti Betlehem, dina Mysteries galumbira, tanpa ngalaman kahayang pikeun ngabagéakeun, membela, sarta
ngamajukeun kahirupan jeung taktak nu burdens of nalangsara barudak di seluruh dunya? Kumaha hiji bisa nuturkeun
dina footsteps Kristus teh Revealer di Mysteries of Light tanpa resolving ka tega saksi nya
Beatitudes dina kahirupan sapopoé? Jeung kumaha hiji bisa ngahuleng mikiran masalah Kristus mawa cross jeung Kristus disalib
tanpa ngarasa kudu meta salaku hiji Simon of Cyrene for nadya jeung sadulur urang ditimbang turun ku
duka atawa asa? Ahirna, kumaha bisa hiji kamungkinan gaze kana kamulyaan risen Kristus atawa Maryam nu
Ratu Surga tanpa yearning nyieun dunya ieu leuwih geulis, leuwih ngan, leuwih raket
conformed ka rencana Allah? “”5
Dina reflecting dina mysteries Yesus Kristus jeung indung rahayu di rosary, urang ménta Mary-
hiji anu dibawa Pangeran Peace kana dunya ieu dua rébu taun ka tukang di Betlehem-to
neneda pikeun urang, karapihan nu bisa lahir anew di dunya urang ayeuna


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis katika Dunia
vitisho kaburi kwa amani duniani mwanzoni mwa milenia ya tatu kuwakilisha Sababu ya pili
John Paul II kuitwa kwa ajili ya upya wa ibada Rozari. Katika barua hii juu ya Rozari anamtaja
kutisha mashambulizi ya Septemba 11, 2001, kama vile scenes nyingine za unyanyasaji na umwagaji damu
duniani kote. Moja anapata hisia kwamba John Paul II ni sana wasiwasi kwamba dunia wapate
kuwa ukingoni mwa maafa makubwa. Pamoja candor kawaida anasema, “”changamoto kaburi kukabiliana
dunia mwanzoni mwa Milenia hii mpya kusababisha sisi kufikiri kwamba tu kuingilia toka juu,
uwezo wa kuongoza mioyo ya wale wanaoishi katika hali ya vita na wale zinazosimamia destinies
wa mataifa, unaweza kutoa sababu ya matumaini ya baadaye mkali. “”4
Je, kukamata kwamba? Kama nabii, John Paul II inaonekana kufikiri kwamba tu Mungu kuingilia kati Unaweza
kuweka mtikisiko wa dunia kutokana na kulipuka kwa migogoro ndani ya kutisha. Na yeye wito Wakatoliki kurejea kwa
kwamba nguvu ya Mungu kwa kuomba kwa ajili ya amani na hasa, kwa kuomba Rozari kwa amani.
Kwa mujibu wa Papa, Rozari ni sala mwenye kufaa amani, kwa sababu inaongoza sisi
8
kutafakari Kristo, Mfalme wa amani. “”Ni jinsi gani moja uwezekano kutafakari siri ya
Mtoto wa Bethlehemu, katika Siri Joyful, bila ya kupitia hamu ya kuwakaribisha, kutetea, na
kukuza maisha na kwa bega mizigo ya mateso watoto duniani kote? Jinsi gani moja kufuata
nyayo za Kristo Mfunuaji katika Siri za Nuru bila kutatua kuishuhudia yake
Beatitudes katika maisha ya kila siku? Na jinsi gani moja kutafakari Kristo kubeba msalaba na Kristo aliyesulubiwa
bila hisia haja ya kuchukua hatua kama Simoni wa Kurene kwa ndugu na dada zetu imezidiwa na
huzuni au kukata tamaa? Hatimaye, ni jinsi gani moja uwezekano kutazama juu ya utukufu wa Kristo aliyefufuka au ya Mary
Malkia wa Mbinguni bila shauku ya kufanya dunia hii nzuri zaidi, zaidi tu, kwa karibu zaidi
kufanana na mpango wa Mungu? “”5
Katika kutafakari juu ya siri za Yesu Kristo na mama yake heri katika Rozari, tunaomba Mary-
moja ambao kuletwa Mfalme wa amani katika dunia hii miaka elfu mbili iliyopita katika Bethlehemu-to
tuombeeni amani ambayo inaweza kuwa kuzaliwa upya katika dunia yetu leo


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis i världen
De allvarliga hot mot världsfreden i början av det tredje årtusendet representerar en andra skäl
Johannes Paulus II kallade för en förnyelse av radband hängivenhet. I detta brev på radband nämner han
skrämmande attackerna den 11 september 2001 samt andra scener av våld och blodsutgjutelse
över hela världen. Man får känslan att Johannes Paulus II är djupt oroat över att världen kanske
vara på randen till en stor katastrof. Med ovanlig uppriktighet säger han, “”Grav utmaningarna
världen i början av det nya årtusendet leda oss att tro att bara en intervention från höjden,
kapabel att styra hjärtat hos dem som bor i konfliktsituationer och de som styr öden
nationer, kan ge anledning att hoppas på en ljusare framtid. “”4
Har du fånga det? Som en profet, Johannes Paulus II verkar tro att bara Guds ingripande kan
hålla oron i världen från att explodera i en skrämmande konflikt. Och han kallar katoliker att vända sig till
denna gudomliga kraft genom att be för fred och i synnerhet genom att be radband för fred.
Enligt påven är radband en mest passande bön för fred, eftersom det leder oss till
8
begrunda Kristus, Fridsfursten. “”Hur kan man möjligen tänka sig mysterium
Barn i Betlehem, i Joyful gåtorna, utan att uppleva en önskan att välkomna, försvara, och
främja liv och att axla bördan av lidande barn över hela världen? Hur kan man följa
i fotspåren av Kristus Uppenbar i Mysteries of ljus utan att lösa för att vittna om hans
Beatitudes i det dagliga livet? Och hur kan man begrunda Kristus bärande korset och Kristus korsfäst
utan att känna behovet av att agera som en Simon från Kyrene för våra bröder och systrar tyngs av
sorg eller förtvivlan? Slutligen, hur kan man möjligen skåda härlighet den uppståndne Kristus eller Maria
Queen of Heaven utan längtan att göra den här världen vackrare, mer rättvis, närmare
överensstämde med Guds plan? “”5
I en diskussion om mysterier Jesus Kristus med hans välsignade mor i radband, ber vi Mary-
den som förde Fridsfursten i denna värld två tusen år sedan i Betlehem till
be för oss, kan denna fred födas på nytt i vår värld idag


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis дар ҷаҳон
Дар таҳдидҳои вазнин ба сулҳ ҷаҳон дар оғози ҳазорсолаи сеюм намояндагӣ Сабаби дуюм
Юҳанно Павлус II барои ба расмият даровардани содиқ rosary номида мешавад. Дар ин нома дар бораи rosary ӯ зикр кардани
Ҳамлаи даҳшатовар 11-уми сентябри соли 2001, инчунин тасвирҳои дигари зўроварии ва хунрезӣ
дар тамоми ҷаҳон. Яке меорад он маъное, ки Павлус Юҳанно II бағоят дар ташвиш аст, ки дар ҷаҳон мабодо
бар лаби чоҳе офатҳои бузурге хоҳад буд. Бо дақиқ Ӯ мегӯяд: “”Мушкилоти вазнин фош
ҷаҳон дар оғози ин ҳазорсолаи нав моро барангезад, фикр мекунанд, ки танҳо барномаи амалӣ аз рӯи баланд,
қодир роҳнамоӣ дилҳои он касон, ки дар зиндагӣ ҳолатҳои низоъ ва онҳое, танзимкунандаи такдири
халқҳо, метавонад сабаби ба умед ба ояндаи равшантар дод. »4
Оё ту сайд, ки? Мисли пайғамбар, Юҳанно Павлус II назар мерасад, фикр мекунанд, ки танҳо дахолати Худо метавонад
нигоҳ ғавғои ҷаҳони аз exploding ба низоъ даҳшатовар. Ва католикҳои даъват рӯй ба
, ки ба қувваи илоҳӣ дар дуо барои сулҳ ва аз ҷумла, дар дуо аз rosary барои сулҳ.
Бино ба Попи, ки rosary як дуо ҷамил беҳтар барои сулҳ аст, чунки он ба мо мерасонад, ки ба
8
мулоҳиза Масеҳ, Мири осоиштагӣ. «Чӣ гуна метавонад яке эҳтимолан фикр сирри
Кўдакон-Лаҳм, дар асрори хурсандиовар аст, бидуни сар хоҳиши ба истиқбол, ҳимоя ва
мусоидат ба ҳаёт ва якдилона бори азоб кўдакон дар тамоми ҷаҳон? Чӣ тавр яке пайравӣ
дар пои Масеҳи Ошкоркунандаи дар асрори Light бе њалли шаҳодат ба худ
Beatitudes дар ҳаёти ҳаррӯзаамон? Ва чӣ тавр метавонад як намеандешанд Масеҳ гузаронидани салиб ва Масеҳ маслуб
бидуни зарурати ҳамчун Шимъӯн Қурин амал барои бародарону хоҳарон аз ҷониби пуштат
ғаму андӯҳ ва ё ноумед? Дар охир, чӣ тавр метавонад як эҳтимолан бар ҷалоли Масеҳ эҳьё ё Марям шавкати
Маликаи Осмон бидуни хоҳиши ба ин ҷаҳони зебо бештар, танҳо бештар, бештар
мувофиқа ба нақшаи Худо бошад? »5
Дар Мулоҳиза оиди асрори Исои Масеҳ бо модари пурбаракати ӯ дар rosary, хоҳиш Mary-
касе, ки Мири осоиштагӣ ба ин ҷаҳон ду ҳазор сол пеш дар Байт-Лаҳм, ба оварданд
барои мо дуо гӯед, то ки сулҳ шавад аз олами имрӯз ҷаҳон таваллуд


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

உலக ACrisis
மூன்றாவது புத்தாயிரம் தொடக்கத்தில் உலக அமைதிக்கு தீவிர அச்சுறுத்தல்கள் இரண்டாவது காரணம் பிரதிநிதித்துவம்
இரண்டாம் ஜான் பால் ஜெபமாலை பக்தி ஒரு புதுப்பித்தல் அழைப்பு விடுத்தார். ஜெபமாலை இந்த கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார்
செப்டம்பர் 11, 2001 திகிலூட்டும் தாக்குதல்கள், அத்துடன் வன்முறை மற்றும் கொலை மற்ற காட்சிகளை
உலகம் முழுவதும். ஒரு இரண்டாம் ஜான் பால் பெரிதும் கவலை என்று உணர்வு பெறுகிறார் உலக வலிமை என்று
ஒரு பெரிய அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும். அசாதாரண கள்ளங்கபடமற்ற அவர் கல்லறையில் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் “”, என்கிறார்
இந்த புதிய மில்லினியம் தொடக்கத்தில் உலக உயரத்திலிருந்து என்று தலையீடு ஒன்றுதான் நினைக்கிறேன் நம்மை இட்டு,
மோதல் சூழ்நிலைகளில் வாழும் அந்த இதயத்தில் வழிகாட்டும் திறன் மற்றும் இலக்கிற்கான ஆளும் அந்த
நாடுகள், ஒரு பிரகாசமான எதிர்கால நம்பிக்கையை காரணம் கொடுக்க முடியும். “”4
நீங்கள் என்று பிடிக்க வில்லையா? ஒரு தீர்க்கதரிசி போல், இரண்டாம் ஜான் பால் நினைக்கிறேன் தெரிகிறது என்று மட்டும் கடவுளின் தலையீடு முடியும்
ஒரு திகிலூட்டும் மோதலுக்கு வெடித்து இருந்து உலகின் கொந்தளிப்பு வைத்து. அப்பொழுது அவன் கத்தோலிக்கர்கள் அழைப்பு திரும்ப
சமாதான ஜெபமாலை பிரார்த்தனை மூலம், அமைதி மற்றும் குறிப்பாக பிரார்த்தனை மூலம் அந்த தெய்வீக சக்தி.
போப்பின் கருத்தின்படி, ஜபமாலை அது நமக்கு ஏற்படுகிறது ஏனெனில், சமாதான ஒரு மிகப் பொருத்தமான பிரார்த்தனை
8
சிந்திக்க கிறிஸ்து, சமாதான பிரபு. “”எப்படி ஒரு சாத்தியமான மர்மம் சிந்தித்துப்
பெத்லகேம் குழந்தை, சந்தோசமான புதிர்களை, பாதுகாக்க, வரவேற்க ஆசை அனுபவிக்கும் இல்லாமல், மற்றும்
வாழ்க்கை ஊக்குவிக்க மற்றும் உலகம் முழுவதும் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட சுமைகளை சுமக்கத்? ஒருவர் எவ்வாறு பின்பற்ற முடியும்
சாட்சி சொல்ல தீர்ப்பது இல்லாமல் லைட் புதிர்களை வெளிப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை அவரது
தினசரி வாழ்க்கையில் Beatitudes? சிலுவையில் அறையப்பட்டு குறுக்கு கிறிஸ்து சுமந்து கிறிஸ்துவின் ஒரு சிந்தித்து முடியும்
நம் சகோதர சகோதரிகள் மூலம் கீழே எடையும் க்கான சிரேனே ஒரு சைமன் செயல்பட வேண்டும் உணர்கிறேன் இல்லாமல்
வருத்தத்தை அல்லது விரக்தி? இறுதியாக, எப்படி ஒரு சாத்தியமான உயர்ந்துள்ளது கிறிஸ்து அல்லது மேரி மகிமை கண்ணுற முடியும்
ஏங்குகிறான் இல்லாமல் ஹெவன் ராணி இந்த உலகில் இன்னும் அழகான செய்ய, இன்னும், இன்னும் நெருக்கமாக
கடவுளின் திட்டம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்? “”5
ஜெபமாலை அவரது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை இயேசு கிறிஸ்துவின் புதிர்களை மீது பிரதிபலிக்கும், நாம் Mary- கேட்க
சமாதான பிரபு-க்கு பெத்லகேமில் இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த உலகத்தில் அழைத்துவந்தவஎ.’அப்படியா
எங்களுக்காக இறைவனிடம் என்று சமாதானம் எங்கள் இன்று இந்த உலகம் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் இருக்கலாம்


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis వరల్డ్
మూడవ సహస్రాబ్ది ప్రారంభంలో ప్రపంచ శాంతికి సమాధి బెదిరింపులు రెండవ కారణం ప్రాతినిధ్యం
జాన్ పాల్ II జపమాల భక్తి ఒక పునరుద్ధరణ పిలుపునిచ్చారు. జపమాల ఈ లేఖలో అతను పేర్కొన్నాడు
సెప్టెంబర్ 11, 2001 భయానకమైనది దాడులు, అలాగే హింస మరియు రక్తపాతం దృశ్యాలు
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా. ఒక జాన్ పాల్ II గొప్పగా ఆందోళన అని భావం ప్రపంచ ఉండవచ్చని
ఒక గొప్ప విపత్తు ఉందని ఉంటుంది. అసాధారణమైన నిజాయితీ తో అతను చెప్పింది, “”సమాధి సవాళ్లు ఎదుర్కునే
ఈ కొత్త మిలీనియం ప్రారంభంలో ప్రపంచ ను పై నుండి మాత్రమే ఒక జోక్యం ఆలోచించడం మాకు దారి,
సంఘర్షణ పరిస్థితుల్లో నివసిస్తున్న వారిలో హృదయాల మార్గదర్శక సామర్థ్యం destinies పాలక ఆ
దేశాల, ఒక ప్రకాశవంతమైన భవిష్యత్తు కోసం ఆశిస్తున్నాము కారణం ఇస్తుంది. “”4
మీరు ఆ క్యాచ్ తెలుసా? ఒక ప్రవక్త వలె, జాన్ పాల్ II అనుకొనే తెలుస్తోంది దేవుని జోక్యం మాత్రమే చెయ్యవచ్చు
ఒక భయంకర ఘర్షణలను లోకి పేలే నుండి ప్రపంచం వచ్చునట్లుగా ఉంచండి. మరియు అతను పిలిచే కాథలిక్కులు ఆశ్రయించాడు
శాంతి కోసం ప్రార్థన ప్రార్థన ద్వారా శాంతి మరియు ముఖ్యంగా ప్రార్ధిస్తూ ద్వారా దైవికమైన శక్తి.
పోప్ ప్రకారం, జపమాల దానికి దారి తీస్తుంది ఎందుకంటే, శాంతి కోసం ఒక అత్యంత యుక్తమైనది ప్రార్థన
8
భావించు క్రీస్తు సమాధానకర్తయగు అధిపతి. “”ఎలా ఒక బహుశా మర్మము ఆలోచించు కాలేదు
బెత్లేహం చైల్డ్, ఆనందం మిస్టరీస్ లో, రక్షించడానికి, స్వాగతం కోరిక ఎదుర్కొంటున్న లేకుండా, మరియు
జీవితం ప్రోత్సహించడానికి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లలకు బాధ భారం భుజం? ఎలా ఒక అనుసరించండి కాలేదు
సాక్షి భరించలేక పరిష్కరించడమే కాకుండా కాంతి యొక్క మిస్టరీస్ లో Revealer క్రీస్తు యొక్క footsteps లో తన
రోజువారీ జీవితంలో Beatitudes? మరియు ఒక సిలువలో క్రీస్తు శిలువ మోస్తున్న ఆలోచించు కాలేదు ఎలా
సిరేన్కు సైమన్ వ్యవహరించడానికి అవసరాన్ని ఫీలింగ్ మా సోదరులు మరియు సోదరీమణులు భారంగా లేకుండా
శోకం లేదా నిరాశ? చివరగా, ఎలా ఒక బహుశా పెరిగింది క్రీస్తు లేదా మేరీ యొక్క కీర్తి మీద చూపులు కాలేదు
ఆత్రుతలో లేకుండా క్వీన్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువ అందమైన చేయడానికి, కేవలం మరింత దగ్గరగా
దేవుని ప్రణాళిక చేసాడు? “”5
జపమాల తన దీవించిన తల్లి యేసు క్రీస్తు యొక్క రహస్యాలు భాగమయ్యింది, మేము Mary- అడగండి
సమాధానకర్తయగు అధిపతి-బేత్లెహేమునకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఒకటి
మా కొరకు ప్రార్ధించండి, ఆ శాంతి మా ప్రపంచ నేడు కొత్తగా పుట్టిన ఉండవచ్చు


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ในโลก
ภัยคุกคามที่หลุมฝังศพเพื่อสันติภาพของโลกที่เริ่มต้นของสหัสวรรษที่สามเป็นตัวแทนของเหตุผลที่สอง
จอห์นปอลที่สองเรียกว่าสำหรับการต่ออายุของความจงรักภักดีลูกประคำ ในจดหมายฉบับนี้ในสายประคำที่เขากล่าวถึง
การโจมตีที่น่ากลัววันที่ 11 กันยายนปี 2001 เช่นเดียวกับฉากอื่น ๆ ของความรุนแรงและการนองเลือด
ทั่วโลก หนึ่งได้รับความรู้สึกว่าจอห์นปอลที่สองมีความกังวลอย่างมากว่าโลกอาจจะ
จะอยู่ในปากของภัยพิบัติที่ดี ด้วยน้ำใสใจจริงที่ผิดปกติเขากล่าวว่า “”ความท้าทายหลุมฝังศพเผชิญหน้า
โลกที่เริ่มต้นของสหัสวรรษใหม่นี้นำเราไปคิดว่ามีเพียงการแทรกแซงจากที่สูง
ความสามารถในการชี้นำหัวใจของผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งและผู้ปกครองชะตา
ของประเทศที่สามารถให้เหตุผลที่จะหวังสำหรับอนาคตที่สดใส. “”4
คุณไม่จับที่? เช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะ John Paul II ดูเหมือนจะคิดว่ามีเพียงการแทรกแซงของพระเจ้าสามารถ
ให้ความวุ่นวายของโลกจากระเบิดเป็นความขัดแย้งที่น่ากลัว และเขาเรียกคาทอลิกที่จะหันไป
ที่อำนาจของพระเจ้าโดยการอธิษฐานเพื่อสันติภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพ
ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาภาวนาคือการสวดมนต์เหมาะสมที่สุดเพื่อความสงบสุขเพราะมันทำให้เรา
8
Contemplate คริสต์เจ้าชายแห่งสันติภาพ “”วิธีการหนึ่งที่อาจจะพิจารณาความลึกลับของ
ลูกของเบ ธ เลเฮในความลึกลับความสุขโดยไม่ต้องประสบความปรารถนาที่จะต้อนรับปกป้องและ
ส่งเสริมชีวิตและไหล่ภาระของความทุกข์ทรมานเด็ก ๆ ทั่วโลก? วิธีการหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตาม
ในรอยเท้าของพระคริสต์ Revealer ในความลึกลับของแสงโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นพยานให้กับเขา
เป็นสุขในชีวิตประจำวัน? และวิธีการที่ใครจะคิดคริสต์แบกกางเขนและพระคริสต์ถูกตรึงกางเขน
โดยไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะทำหน้าที่เป็นไซมอนซิรีนสำหรับน้องชายและน้องสาวของเราชั่งน้ำหนักลงโดย
ความเศร้าโศกหรือความสิ้นหวัง? ในที่สุดได้อย่างไรที่หนึ่งอาจจะจ้องมองสง่าราศีของพระคริสต์หรือเพิ่มขึ้นของแมรี่
ราชินีแห่งสวรรค์โดยไม่ต้องโหยหาที่จะทำให้โลกนี้สวยงามมากขึ้นเพียงอย่างใกล้ชิด
สอดคล้องกับแผนการของพระเจ้า? “”5
ในสะท้อนให้เห็นถึงความลึกลับของพระเยซูคริสต์กับแม่มีความสุขของเขาในการภาวนาเราขอ Mary-
เป็นผู้หนึ่งที่นำเจ้าชายแห่งสันติภาพในโลกนี้สองพันปีที่ผ่านมาใน Bethlehem-ไป
อธิษฐานเพื่อเราเพื่อความสงบที่อาจจะเกิดใหม่ในโลกของเราในวันนี้


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Dünyada ACrisis
Üçüncü milenyumun başında dünya barışı için mezar tehditler ikinci bir nedeni temsil
John Paul II tespih özveri yenilenmesi için çağrıda bulundu. haç üzerine bu mektupta o söz
11 Eylül 2001 korkunç saldırıları yanı sıra şiddet ve kan dökme diğer sahneleri
Dünya çapında. Bir John Paul II ölçüde söz konusu olduğunda mantıklı olur dünyanın belki o
büyük bir felaketin eşiğinde. sıradışı samimiyet ile o mezar zorluklar karşı karşıya “”diyor
Bu yeni Milenyumun başında, dünya, yüksek itibaren sadece bir müdahale düşünmek için bize yol
çatışma durumlarında yaşayanların kalpleri rehberlik edebilen ve kaderlerini yöneten
ulusların, parlak bir gelecek için umut için bir neden verebilir. “”4
Bunu yakalamak mı? bir peygamber gibi, John Paul II sadece Tanrı’nın müdahalesi can düşünüyorum görünüyor
korkunç bir çatışma içine patlayan gelen dünyanın kargaşa tutun. Ve o dönüp Katolikler aramalar
Barış için tespih dua ederek, barış için ve özellikle dua ilahi güç.
o götürür bizi, çünkü Papa göre, tespih, barış için en uygun dua
8
tasarlamak Mesih, Barış Prensi. “”Nasıl bir olasılıkla gizemini düşünmek olabilir
Bethlehem Çocuk, Neşeli Gizemler, savunmak, hoş geldiniz arzu yaşamadan ve
hayat teşvik etmek ve tüm dünyada acı çeken çocuklar yükünü omuz? bir takip olabilir nasıl
tanıklık etmek çözmeden Işık Mysteries Revealer Mesih’in izinden onun
Günlük yaşamda Beatitudes? Ve bir Mesih çarmıha gerilmiş haç ve İsa taşıma düşünmek nasıl
Bizim kardeşlerimiz tarafından aşağı tartılır için Cyrene bir Simon olarak hareket etmek ihtiyaç duymadan
keder veya umutsuzluk? Son olarak, nasıl bir olasılıkla yükselmiş Mesih ya da Meryem zafer üzerine bakışları
özlem olmadan Cennetin Kraliçesi, bu dünyayı daha güzel hale getirmek için, daha adil, daha yakından
Tanrı’nın planına uyduğu? “”5
tespih onun mübarek annesi ile İsa Mesih’in gizemleri yansıtan, biz Mary- sormak
-Bethlehem iki bin yıl önce bu dünyaya Barış Prensi getirdi biri
bizim için dua, barışın dünyamızda bugün yeniden doğmuş olabilir


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis в світі
Серйозні загрози миру в усьому світі на початку третього тисячоліття є другу причину
Іоанн Павло II закликав до оновлення чотки відданості. У цьому листі на вервиці він згадує
жахливі напади 11 вересня 2001 року, а також інші сцени насильства і кровопролиття
по всьому світу. Складається відчуття, що Іоанн Павло II сильно стурбований тим, що світ міг би
бути на межі великої біди. З надзвичайною відвертістю він говорить: “”Серйозні проблеми, що стоять перед
світ на початку нового тисячоліття призведе нас до думки, що тільки втручання згори,
здатні направляти серця людей, що живуть в конфліктних ситуаціях, і ті, які регулюють долі
націй, може дати підставу сподіватися на світле майбутнє. “”4
Ви зрозумієте, що? Як пророк, Іоанн Павло II, здається, думає, що тільки втручання Бога може
тримати метушні світу від вибуху в страшний конфлікт. І він закликає католиків звернутися до
що божественна сила молитися за мир і, зокрема, молитися Розарій для світу.
За словами Папи, Розарій є найбільш підходящим молитва за мир, тому що це приводить нас до
8
споглядальна Христос, Князь миру. “”Як можна було можливо споглядати таємницю
Дитина Віфлеємі, в радісному Тайн, не відчуваючи бажання вітати, захищати і
просувати життя і нести тягар страждань дітей у всьому світі? Як можна слідувати
по стопах Христа відкриває в містерії світла без дозволу, щоб свідчити про його
Блаженства в повсякденному житті? І як можна було б подумати Христос ніс хрест і розіп’ятого Христа
не чуючи необхідності виступати в якості Саймона Кірени для наших братів і сестер обтяжений
горя чи розпачу? І, нарешті, як можна було можливо дивитися на славу воскреслого Христа або Марії
Королева Небес без туги, щоб зробити цей світ красивішим, більш справедливим, більш тісно
відповідала Божому плану? “”5
Розмірковуючи про таємниці Ісуса Христа з його блаженної матір’ю в розарії, ми запитуємо Mary-
той, хто приніс Князь світу в цьому світі дві тисячі років тому у Віфлеємі до
моліться за нас, що світ може народитися заново в нашому сучасному світі


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

دنیا میں ACrisis
تیسری صدی کے آغاز پر عالمی امن کے لیے قبر دھمکیوں ایک دوسری وجہ کی نمائندگی
جان پال دوئم مالا عقیدت کی تجدید کے لئے بلایا. مالا پر اس خط میں انہوں نے ذکر کیا ہے
ستمبر 11، 2001 کی خوفناک حملوں، کے طور پر بھی تشدد اور خونریزی کے دیگر مناظر
دنیا بھر میں. ایک لحاظ جان پال دوئم کو بہت فکر مند ہے ہو جاتا ہے کہ دنیا کو شاید یہ ہے کہ
ایک عظیم تباہی کے دہانے پر ہو. غیر معمولی حد مخلص وہ کہتے ہیں، “”قبر چیلنجوں کا مقابلہ
اس نئی صدی کے آغاز میں دنیا، بالا سے ہے کہ صرف ایک مداخلت سوچنے کے لئے ہمیں قیادت
تنازعہ کے حالات میں رہنے والوں کے دلوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور قسمت گورننگ ان لوگوں
قوموں کے، ایک روشن مستقبل کی امید کرنے کی وجہ دے سکتے ہیں. “”4
تم وہ پکڑا؟ ایک نبی کی طرح، جان پال دوم یہ کہ صرف خدا کی مداخلت سکتے ہیں کرنے لگتا ہے
ایک خوفناک تنازعہ میں پھٹنے سے دنیا کے بحران رکھنے. اور اس نے کیتھولک بلاتا کرنے کے لئے تبدیل کرنے کے
امن کے لئے مالا نماز کی طرف سے امن کے لئے اور خاص طور پر دعا کر، کی طرف سے اس کی الہی طاقت.
پوپ کے مطابق، مالا کیونکہ اس کی طرف جاتا ہے، امن کے لئے ایک سب سے زیادہ فٹنگ نماز ہے
8
غور مسیح، امن کے پرنس. “”کس طرح ایک ممکنہ طور پر کے اسرار غور کر سکتے ہیں
آنندپورن اسرار میں بغیر بیت اللحم کے بچے،،، استقبال کرنے کے لئے دفاع کی خواہش کا سامنا، اور
زندگی کو فروغ دینے اور دنیا بھر میں بچوں کا شکار کرنے کے بوجھ کمدوں کرنے کے لئے؟ کیسے عمل کر سکتے ہیں
کی گواہی دینے کے حل کے بغیر مسیح روشنی کے اسرار میں نازل کے قدموں میں ان
روز مرہ کی زندگی میں Beatitudes؟ اور ایک نے مسیح کراس اور مسیح مصلوب اٹھائے ہوئے غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح
کرینی کے سائمن کے طور پر کام کرنے کی ضرورت محسوس کی اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے نیچے کا وزن بغیر
غم یا مایوسی؟ آخر میں، کہ کس طرح ایک ممکنہ طور پر جی اٹھے مسیح یا مریم کی عما پر ٹکٹکی کر سکتا ہے
تڑپ کے بغیر جنت کی رانی اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے، زیادہ منصفانہ، زیادہ باریک بینی سے
خدا کی منصوبہ بندی میں conformed؟ “”5
مالا میں ان بابرکت ماں کے ساتھ یسوع مسیح کے اسرار پر کی عکاسی کرتی میں، ہم Mary- پوچھیں
سلامتی کا شہزادہ ٹو بیت اللحم میں دو ہزار سال پہلے اس دنیا میں لایا ہے جو ایک
ہمارے لئے دعا کریں، کہ امن آج ہماری دنیا میں نئے سرے سے پیدا کیا جا سکتا ہے


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

Dunyodagi ACrisis
Uchinchi ming yillikning boshida dunyo tinchligiga jiddiy tahdidlar ikkinchi sababini vakili
Jon Paul II tasbeh sadoqat bir yangilash chaqirdi. Tasbih bu maktubida u zikr
11 sentyabr, 2001 yil qo’rqinchli hujumlar, shuningdek, zo’ravonlik va qon to’kilishini boshqa sahnalari
dunyo bo’ylab. Bir John Paul II katta tashvishda hissini oladi jahon kuch, deb
katta ofat yoqasida bo’lishi. g’ayrioddiy samimiylik bilan u jiddiy muammolar qarshi “”, deydi
Ushbu yangi mingyillik boshida jahon, yuqoridan bu faqat bir aralashuvini o’ylash bizni
mojaro vaziyatlar yashovchi qalblarini hidoyat qila oladigan va taqdirlarini boshqarish o’sha
xalqlar, porloq kelajak uchun umid sababini berishi mumkin. “”4
Siz bu qo’lga edi? payg’ambar kabi, Jon Paul II faqat Xudoning aralashuvi mumkin, deb o’ylayman ko’rinadi
dahshatli ziddiyatga otashin dan dunyoning tartibsizlik tutish. Va u tavba uchun katoliklar chaqiradi
tinchlik uchun tasbeh ibodat bilan, tinchlik va xususan ibodat tomonidan ilohiy kuch.
u bizni olib keladi, chunki Papa ko’ra, tasbeh, tinchlik uchun bir choram namozidir
8
tafakkur Masih, Tinchlik shahzodasi. “”Qanday qilib, bir ehtimol sirini tafakkur mumkin
Baytlahm bola, quvonch Sirlar yilda himoya, qutlashga istagini boshdan holda va
hayot targ’ib va ​​butun dunyoda bolalarni azob og’irligini elkama? bir amal qanday
guvohlik uchun hal bo’lmasdan Nur Sirlar bilan oshkor Masih izidan uning
kundalik hayotda Beatitudes? Va bir Masih xochga xochini va Masihni olib tafakkur qanday
Bizning aka-uka va opa-singillar bilan pastga og’irlik uchun kirineyalik bir Simun sifatida harakat ehtiyoj sezmasdan
g’am yoki umidsizlik? Nihoyat, qanday qilib bir ehtimol tirilgan Masih yoki Maryamni ulug’vorligi qaraydilar mumkin
sog’inch holda Osmon malikasi bu dunyo yanada chiroyli qilish uchun, yana faqat, yana yaqindan
Xudoning rejasiga mos? “”5
tasbeh muborak onasi bilan Iso Masihning sirlariga haqida o’ylab, biz Mary- so’rang
-To Baytlahm ikki ming yil oldin bu dunyoga tinchlik shahzoda olib bir
Biz uchun ibodat, deb tinchlik bizning dunyoda bugun yana tug’ilgan bo’lishi mumkin


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis trong thế giới
Các mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới vào lúc bắt đầu của thiên niên kỷ thứ ba đại diện cho một lý do thứ hai
John Paul II đã kêu gọi một cuộc canh tân lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Trong lá thư này vào tràng hạt, ông đề cập đến
các cuộc tấn công khủng khiếp của ngày 11 tháng 9 năm 2001, cũng như những cảnh bạo lực khác và đổ máu
khắp thế giới. Người ta có cảm giác rằng John Paul II là rất lo ngại rằng thế giới có thể
trên bờ vực của một thảm họa lớn. Thẳng thắn bất thường, ông nói, “”Những thách thức nghiêm trọng đối đầu
thế giới vào lúc bắt đầu của thiên niên kỷ mới này dẫn chúng ta nghĩ rằng chỉ có một sự can thiệp từ trên cao,
có khả năng hướng dẫn trái tim của những người sống trong các tình huống xung đột và những người quản lý các số phận
của các quốc gia, có thể đưa ra lý do để hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. “”4
Bạn đã bắt đó? Giống như một nhà tiên tri, Đức Gioan Phaolô II dường như nghĩ rằng chỉ có sự can thiệp của Thiên Chúa có thể
giữ cho sự hỗn loạn của thế giới từ bùng nổ thành một cuộc xung đột khủng khiếp. Và ông gọi người Công giáo phải chuyển sang
rằng quyền lực của Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện cho hòa bình và đặc biệt, bằng cách cầu nguyện kinh Mân Côi cho hòa bình.
Theo Đức Thánh Cha, Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện phù hợp nhất đối với hòa bình, vì nó dẫn chúng ta
số 8
chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Vua Hòa Bình. “”Làm thế nào một người có thể có thể chiêm ngưỡng mầu nhiệm
Con của Bethlehem, trong Mysteries Joyful, mà không cần trải qua những mong muốn chào đón, bảo vệ và
thúc đẩy cuộc sống và gánh vác những gánh nặng của đau khổ trẻ em trên toàn thế giới? Làm thế nào người ta có thể làm theo
trong bước chân của Chúa Kitô Revealer trong Mysteries of Light mà không giải quyết để làm chứng cho mình
Bát Phúc trong cuộc sống hàng ngày? Và làm thế nào người ta có thể chiêm ngưỡng Chúa Kitô vác thập giá và Chúa Kitô chịu đóng đinh
mà không cảm thấy sự cần thiết phải hành động như một Simon của Cyrene cho anh chị em của chúng tôi bị đè nặng bởi
đau buồn hay tuyệt vọng? Cuối cùng, làm thế nào người ta có thể có thể chiêm ngắm vinh quang của Đấng Phục Sinh Chúa Kitô hay của Mary
Nữ Vương Thiên Đàng mà không khao khát để làm cho thế giới này đẹp hơn, công bằng hơn, chặt chẽ hơn
phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa? “”5
Trong phản ánh về các mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô với mẹ may mắn của mình trong kinh Mân Côi, chúng tôi yêu cầu Mary-
người đã đưa Vua Hòa Bình vào thế giới này hai ngàn năm trước ở Bethlehem để
cầu nguyện cho chúng tôi, hòa bình có thể được tái sinh trong thế giới của chúng ta ngày nay


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis yn y Byd
Mae’r bygythiadau difrifol i heddwch y byd ar ddechrau’r trydydd mileniwm yn cynrychioli ail reswm
o’r enw John Paul II i adnewyddu’r defosiwn weddďo. Yn y llythyr hwn ar y weddďo mae’n crybwyll y
ymosodiadau brawychus Medi 11, 2001, yn ogystal â golygfeydd eraill o drais a thywallt gwaed
ledled y byd. Mae un yn cael yr ystyr bod John Paul II yn pryderu yn fawr y gallai’r byd
fod ar fin trychineb mawr. Gyda gonestrwydd anarferol meddai, “”Mae’r heriau difrifol sy’n wynebu
y byd ar ddechrau’r hon Mileniwm newydd yn ein harwain i feddwl mai dim ond ymyriad o’r uchelder,
gallu arwain y calonnau y rhai sy’n byw mewn sefyllfaoedd o wrthdaro a’r rheiny sy’n rheoli tynged
o genhedloedd, yn gallu rhoi rheswm i obeithio am ddyfodol gwell. “”4
Oeddech chi’n dal hynny? Fel proffwyd, John Paul II petai’n credu bod dim ond ymyrraeth Duw
cadwch y cythrwfl y byd rhag ffrwydro i mewn i wrthdaro arswydus. Ac mae’n galw Catholigion i droi at
y pŵer dwyfol trwy weddïo am heddwch ac yn benodol, trwy weddïo y weddďo dros heddwch.
Yn ôl y Pab, mae’r llaswyr yn weddi fwyaf addas ar gyfer heddwch, gan ei fod yn ein harwain at
8
o’r rhain yn ystyried Crist, Tywysog Tangnefedd. “”Sut y gallai un o bosibl yn ystyried dirgelwch y
Child of Bethlehem, yn y Mysteries Llawen, heb brofi yr awydd i groesawu, amddiffyn, a
hybu bywyd ac i ysgwyddo beichiau o ddioddef plant ar draws y byd? Sut y gallai un ddilyn
yn ôl troed Crist y Revealer yn y Dirgeleddau o Golau heb ddatrys i ddwyn tystiolaeth i’w
Gwynfydau mewn bywyd bob dydd? A sut y gallai un feddwl Crist yn cario’r groes a Crist croeshoeliedig
heb deimlo yr angen i weithredu fel Simon o Cyrene ar gyfer ein brodyr a chwiorydd pwyso i lawr gan
galar neu anobaith? Yn olaf, sut y gallai un o bosibl syllu ar ogoniant y atgyfodedig Crist neu o Mary
Queen of Heaven heb yearning i wneud hyn yn y byd yn fwy prydferth, yn fwy cyfiawn, yn fwy agos
cydymffurfio â gynllun Duw? “”5
Wrth fyfyrio ar y dirgelion Iesu Grist gyda’i fam bendigaid yn y weddďo, gofynnwn Mary-
yr un a ddaeth â’r Tywysog Tangnefedd i’r byd hwn ddwy fil o flynyddoedd yn ôl ym Methlehem-i
gweddïwch drosom ni, a all fod heddwch gael ei eni o’r newydd yn ein byd heddiw


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis kwi World
Ubungozi kwelabafileyo uxolo ehlabathini ekuqaleni ngewaka lesithathu ukumela isizathu sesibini
John Paul II wabiza sokuvuselela yokuzinikela irosari. Kule leta phezu ngomnqamlezo yena ukhankanya
kuhlaselo ekhwankqisayo September 11, 2001, kwakunye neminye imibono kobundlobongela gazi
kulo lonke ihlabathi. Mnye owamkelayo ngengqiqo yokuba John Paul II uxhalabile kakhulu ukuze ihlabathi
kuba elunxwemeni lentlekele olukhulu. Mvo engaqhelekanga uthi, “”Imingeni ingcwaba esijongene
ehlabathini ekuqaleni kwale Millennium entsha kukhokelela sicinge ukuba kuphela ungenelelo ukusuka phezulu,
ekwaziyo lokukhokela iintliziyo abo bahlala kwiimeko zongquzulwano nabo elawula kwiindawo
kweentlanga, unako ukunika isizathu ithemba ngekamva eliqaqambileyo. “”4
Ngaba uganga loo nto? Umprofeti, kubonakala John Paul II ukucinga kuphela ungenelelo kukaThixo ukuba unako
ukugcina nengxokozelo ehlabathini kwakusitsho ibe ungquzulwano eloyikekayo. Ke yena ebiza amaKatolika ukuba sibhenele
ukuba amandla kaThixo ngokuthandaza uxolo kwaye ngakumbi, ngokuthi ekuthandazeni ngomnqamlezo uxolo.
Ngokutsho Pope seRosari umthandazo kwakufaneleke uxolo, ngenxa yokuba kukhokelela ukuba
8
ukucinga Kristu, iNkosana yoXolo. ‘Njani umntu mhlawumbi sicamngca imfihlelo
Mntwana Bhetelehem, Mysteries Abanovuyo, ungakhange ufumane umnqweno ukwamkela, ukukhusela, kwaye
ukukhuthaza ubomi lokuthwala imithwalo ukubandezeleka abantwana lonke ihlabathi? Njani umntu ukulandela
emanyathelweni kaKristu uMtyhili kwi iimfihlelo Ukukhanya ngaphandle yokusombulula yokunikela ubungqina kwakhe
Banoyolo kubomi bemihla ngemihla? Wayengenako umntu ukucinga ngendlela uKristu ethwele umnqamlezo kaKristu emnqamlezweni
ngaphandle uziva imfuneko isebenze njenge uSimon waseKirene abazalwana noodade bethu basindwa
intlungu okanye lithemba? Okokugqibela, njani umntu mhlawumbi kukubona ubuqaqawuli uvukile uKristu okanye kaMariya
Queen bamazulu ngaphandle abalangazelela ukwenza eli hlabathi elihle kakhulu, ngaphezu nje, ngokusondeleyo
isimilo icebo likaThixo? “”5
Xa sicinga iimfihlelo kaYesu Kristu kunye nomama wakhe basikelelwe kwi njengeminqamlezo, sicela Mary
lowo wazisa iNkosana yoXolo ehlabathini kwiminyaka engamawaka amabini eyadlulayo eBhetelehem-ukuze
ukuba basithandazele, ukuze uxolo ukuze azalwe ngokutsha kwihlabathi lethu namhlanje


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

אַקריסיס אין דער וועלט
די גרוב טרעץ צו וועלט שלום אין די אָנהייב פון די דריט מאַלעניאַם פאָרשטעלן אַ רגע סיבה
יוחנן Paul וו גערופֿן אַ רינואַל פון ראָוזערי איבערגעגעבנקייט. אין דעם בריוו אויף די ראָוזערי ער דערמאנט די
טערריפיינג ארויסטריטן פון סעפטעמבער 11, 2001, ווי ווויל ווי אנדערע סינז פון גוואַלד און בלאַדשעד
איבער דער וועלט. איינער געץ די געפיל אַז יוחנן Paul צווייטער איז זייער זארגן אַז די וועלט זאל
זייַן אויף דעם ראַנד פון אַ גרויס ומגליק. מיט ומגעוויינטלעך קאַנדאָר ער זאגט, “”די ערנסט טשאַלאַנדזשיז קאָנפראָנטינג
די וועלט אין די אָנהייב פון דעם נייַ מיללענניום פירן אונדז צו טראַכטן אַז בלויז אַ אריינמישונג פון אויף הויך,
טויגעוודיק פון גיידינג די הערצער פון יענע לעבעדיק אין סיטואַטיאָנס פון קאָנפליקט און יענע גאַווערנינג די דעסטאַניז
פון אומות, קענען געבן סיבה צו האָפֿן פֿאַר אַ ברייטער צוקונפֿט. “”4
צי האָט איר כאַפּן אַז? ווי אַ נביא, יוחנן Paul צווייטער מיינט צו טראַכטן אַז בלויז גאָט ‘ס אריינמישונג קענען
האַלטן די בעהאָלע פון ​​די וועלט פון יקספּלאָודינג זיך אַ טערריפיינג געראַנגל. און ער קאַללס קאַטהאָליקס צו ווענדן צו
אַז געטלעך מאַכט דורך מתפּלל פֿאַר שלום און אין באַזונדער, דורך מתפּלל די ראָוזערי פֿאַר שלום.
לויט צו די פּאָפּע, די ראָוזערי איז אַ רובֿ פּאַסן תּפֿילה פֿאַר שלום, ווייַל עס לידז אונדז צו
8
באַטראַכטן משיח, דער פּרינס פון שלום. “”ווי קען מען עפשער באַטראַכטן די מיסטעריע פון ​​די
קינד פון בעטהלעהעם, אין דעם פריידיק סודות, אָן יקספּיריאַנסינג די פאַרלאַנג צו באַגריסן, באַשיצן, און
העכערן לעבן און צו אַקסל די משאות פון צאָרעס קינדער אַלע איבער די וועלט? ווי קען איינער נאָכפאָלגן
אין די טריט פון משיח דער רעוועאַלער אין די מיסטעריעס פון ליכט אָן ריזאַלווינג צו בער עדות צו זייַן
בעאַטיטודעס אין טעגלעך לעבן? און ווי קען מען באַטראַכטן משיח קעריינג די קרייַז און משיח געקרייציקט
אָן געפיל די נויט צו שפּילן ווי אַ שמעון פון קוריני פֿאַר אונדזער ברידער און שוועסטער ווייד אַראָפּ דורך
טרויער אָדער פאַרצווייפלונג? צום סוף, ווי קען איין עפשער אָנקוקן אויף די כבוד פון די ריזאַן משיח אָדער פון מרים
מלכּה פון הימל אָן יערנינג צו מאַכן דעם וועלט מער שיין, מער נאָר, מער ענג
קאָנפאָרמעד צו גאָט ‘ס פּלאַן? “”5
אין רעפלעקטינג אויף די סודות פון יאָשקע משיח מיט זייַן ברוך מוטער אין די ראָוזערי, מיר פרעגן מאַרי-
דער איינער וואס געבראכט די פּרינס פון שלום אין דעם וועלט צוויי טויזנט יאר צוריק אין בעטהלעהעם-צו
דאַוונען פֿאַר אונדז, אַז שלום מייַ זייַן געבוירן ווידעראַמאָל אין אונדזער וועלט הייַנט


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis ni World
Ibojì irokeke si aye alaafia ni awọn ibere ti awọn kẹta egberun soju kan keji idi
John Paul II a npe ni fun a isọdọtun ti rosary kanwa. Ni yi lẹta lori rosary o nmẹnuba awọn
ẹru ku ti September 11, 2001, bi daradara bi miiran sile ti iwa-ipa ati bloodshed
jakejado aye. Ọkan n ni awọn ori ti John Paul II ni gidigidi fiyesi wipe awọn aye ṣile
wa lori brink ti a nla ibi. Pẹlu dani candor ó sọ pé, “”The sin italaya confronting
aye ni ibere ti yi titun Millennium yorisi wa lati ro wipe nikan ohun intervention lati ga,
o lagbara ti didari awọn ọkàn ti awon ti ngbe ni ipo ti rogbodiyan ati awon ti ń darí destinies
ti orílẹ-èdè, le fun idi lati lero fun a imọlẹ iwaju. “”4
Nje o yẹ pe? Bi a woli, John Paul II dabi lati ro wipe nikan Ọlọrun intervention le
pa awọn turmoil ti aye lati exploding sinu kan ẹru rogbodiyan. Ati awọn ti o Awọn ipe Catholics lati tan si
ti Ibawi agbara nipa gbigbadura fun alaafia ati ni pato, nipa gbigbadura awọn rosary fun alaafia.
Ni ibamu si awọn Pope, awọn rosary ni a julọ ibamu adura fun alafia, nitori ti o nyorisi wa si
8
ronú lórí Kristi, Ọmọ Aládé Àlàáfíà. “”Bawo ni o le ọkan ṣee ronú ohun ijinlẹ ti awọn
Ọmọ Betlehemu, ni ayọ fenu, lai iriri ni ifẹ lati ku, dabobo, ati
igbelaruge aye ati lati shoulder ẹrù ti na awọn ọmọ gbogbo agbala aye? Bawo ni o le ọkan tẹle
ninu awọn footsteps ti Kristi Revealer ninu awọn fenu ti Light lai ipinnu lati jẹri si rẹ
Ayọ ni ojoojumọ aye? Ati bawo le ọkan ronú Kristi rù agbelebu ati Kristi agbelebu
lai rilara ye lati sise bi a Simon ara Kirene fun wa arákùnrin àti arábìnrin ni oṣuwọn mọlẹ nipa
ibinujẹ tabi despair? Níkẹyìn, bawo le ọkan ṣee wò ogo jinde Kristi tabi ti Mary
Queen ti run lai yearning lati ṣe aye yi diẹ lẹwa, diẹ kan, siwaju sii ni pẹkipẹki
parada lati Olorun ètò? “”5
Ni ronú lori awọn fenu ti Jesu Kristi pẹlu rẹ ibukun iya ni rosary, a beere Mary-
ẹni tí ó mú àwọn Prince of Alafia sinu aiye yi ẹgbẹrun meji ọdun sẹyin ni Betlehemu-to
gbadura fun wa, ki alafia le wa ni a tún enia bí ninu aye wa loni


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Rosary-in-Scripture-Biblical-Insights-for-Praying-the-20-Mysteries-Edward-Sri

ACrisis in the World
I izinsongo ithuna ukuthula emhlabeni ekuqaleni we the yeminyaka yesithathu ukumela isizathu sesibili
John Paul II wabiza sokuvuselela ukuzinikela kumaKatolika. Kulesi incwadi kumaKatolika yena likhuluma
ukuhlaselwa nokwesabekayo September 11, 2001, kanye nezinye izigcawu ubudlova nokuchithwa kwegazi
kulo lonke izwe. Omunye uthola ngomqondo wokuthi John Paul II ikhathalela kakhulu ukuthi izwe izikhwepha
kube sisonqenqemeni inhlekelele enkulu. With Ubuqotho okungavamile uthi: “”Izinselele ithuna ezikhu-
izwe ekuqaleni kwale Minyaka Eyinkulungwane entsha usishukumisele ukuba bacabange ukuthi nje kokungenela kusukela phezulu,
bayakwazi ukuqondisa izinhliziyo zalabo abahlala ezimweni zezinxushunxushu zalabo ababusayo the okuzokwenzeka
wezizwe, anganikeza isizathu ukuba nethemba lekusasa eliqhakazile. “”4
Ingabe nibona ukuthi? Like umprofethi, kubonakala John Paul II ukucabanga ukuthi ukungenela kukaNkulunkulu kuphela can
gcina nenhlokomo emhlabeni evela amabhomu ibe ukungqubuzana esesabekayo. Ubiza amaKatolika ukuba baphendukele
ukuthi amandla waphezulu ngokuthandazela ukuthula futhi ikakhulukazi, ngokuthandaza kumaKatolika ukuthula.
Ngokusho uPapa, kumaKatolika umthandazo siyafaneleka ngoba ukuthula, ngoba kusiholela
8
acabangisise Kristu, iSikhulu Sokuthula. “”Kwakungenzeka kanjani ukuba omunye okungenzeka buka imfihlakalo
Ingane laseBhetelehem, in the Mysteries Joyful, zingakaze zibe nesifiso ukuze ukwamukela, ukuvikela, futhi
ukugqugquzela ukuphila futhi nehlombe imithwalo abaphethwe izingane emhlabeni wonke? Kwakungenzeka kanjani ukuba one alandele
ezinyathelweni zikaKristu the uMambuli in the Mysteries of Light ngaphandle ekuxazululeni ukuba ifakaze yakhe
Yezinjabulo ekuphileni kwansuku zonke? Futhi bekungenzeka kanjani ukuthi omunye buka Kristu abathwele esiphambanweni uKristu obethelwe esiphambanweni
ngaphandle kokuzizwa isidingo sokwenza njengoba uSimoni waseKhurene nokuthandazela abafowethu nodadewethu baxinwe
usizi nokuphelelwa ithemba? Ekugcineni, bekungenzeka kanjani ukuthi omunye okungenzeka ngibone inkazimulo uvukile uKristu noma kaMariya
Queen of Heaven ngaphandle abalangazelela ukwenza leli zwe sihle, oncono, eduze kakhudlwana
nifane lipulani laNkulunkulu? “”5
Uma ngibheka izimfihlakalo uJesu Kristu, yena, nonina ngibusiseke kumaKatolika, sikucela Mary-
nguye owaletha Sokuthula kuleli zwe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule eBhetlehema-to
sikhulekeleni, ukuthi ukuthula ingase izalwe kabusha ezweni lethu namuhla