ACrisis in the World

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

ACrisis in the World
The grave threats to world peace at the start of the third mil­len­ni­um rep­res­ent a second reas­on
John Paul II called for a renewal of ros­ary devo­tion. In this let­ter on the ros­ary he men­tions the
ter­ri­fy­ing attacks of Septem­ber 11, 2001, as well as oth­er scenes of viol­ence and blood­shed
through­out the world. One gets the sense that John Paul II is greatly con­cerned that the world might
be on the brink of a great dis­aster. With unusu­al can­dor he says, The grave chal­lenges con­front­ing
the world at the start of this new Mil­len­ni­um lead us to think that only an inter­ven­tion from on high,
cap­able of guid­ing the hearts of those liv­ing in situ­ations of con­flict and those gov­ern­ing the des­tinies
of nations, can give reas­on to hope for a brighter future.”4
Did you catch that? Like a proph­et, John Paul II seems to think that only God’s inter­ven­tion can
keep the tur­moil of the world from explod­ing into a ter­ri­fy­ing con­flict. And he calls Cath­ol­ics to turn to
that divine power by pray­ing for peace and in par­tic­u­lar, by pray­ing the ros­ary for peace.
Accord­ing to the Pope, the ros­ary is a most fit­ting pray­er for peace, because it leads us to
8
con­tem­plate Christ, the Prince of Peace. How could one pos­sibly con­tem­plate the mys­tery of the
Child of Beth­le­hem, in the Joy­ful Mys­ter­ies, without exper­i­en­cing the desire to wel­come, defend, and
pro­mote life and to shoulder the bur­dens of suf­fer­ing chil­dren all over the world? How could one fol­low
in the foot­steps of Christ the Reveal­er in the Mys­ter­ies of Light without resolv­ing to bear wit­ness to his
Beatitudes in daily life? And how could one con­tem­plate Christ car­ry­ing the cross and Christ cru­ci­fied
without feel­ing the need to act as a Simon of Cyrene for our broth­ers and sis­ters weighed down by
grief or des­pair? Finally, how could one pos­sibly gaze upon the glory of the ris­en Christ or of Mary
Queen of Heav­en without yearn­ing to make this world more beau­ti­ful, more just, more closely
con­formed to God’s plan?”5
In reflect­ing on the mys­ter­ies of Jesus Christ with his blessed mother in the ros­ary, we ask Mary—
the one who brought the Prince of Peace into this world two thou­sand years ago in Beth­le­hem — to
pray for us, that peace may be born anew in our world today


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

ACrisis fid-Din­ja
It-thed­did ser­ju għall-paċi dinji­ja fil-bidu tat-tielet mil­len­nju jir­rappreżentaw it-tieni raġuni
Ġwan­ni Pawlu II sej­jaħ għal tiġ­did ta devozz­joni rużar­ju. F’din l-ittra dwar il-rużar­ju huwa jsem­mi l–
attakki ter­ri­fy­ing ta Settem­bru 11, 2001, kif ukoll xeni oħra ta vjolen­za u tixrid ta’ demm
mad­war id-din­ja. Wieħed gets sens li Ġwan­ni Pawlu II huwa ferm imħasseb li d-din­ja tista
tkun fuq il-xifer ta diżastru kbir. Bil sinċer­tà mhux tas-sol­tu huwa jgħid, ““L-isfidi gravi kon­frontazz­joni
-din­ja fil-bidu ta dan Mil­len­ju l-ġdid iwas­sal­na biex jaħs­bu li biss inter­vent mill-għoli,
jist­għu jor­jentaw il-qlub ta dawk li jgħixu f’sitwazzjonijiet ta’ kon­flitt u dawk li jir­regolaw l-des­tin
ta nazz­jon­iji­et, jista wieħed jawgura għal futur isbaħ. ““4
Ridt qab­da li? Bħal pro­feta, Ġwan­ni Pawlu II jid­her li jaħs­bu li huma biss l-inter­vent ta Alla tista
iżom­mu l-taqlib tad-din­ja minn jis­plodi fi kun­flitt ter­ri­fy­ing. U huwa jse­j­jaħ Kat­toliċi li jduru għal
din is-setgħa divina mill tit­ol­bu għall-paċi u b’mod partikolari, bil­li tit­ol­bu l-ruz­ar­juall-paċi.
Skond il-Papa, il-rużar­ju huwa talb aktar armar għall-paċi, għax twas­sal­na biex
8
jikkon­tem­pla Kris­tu, il-Prinċep tal-Paċi. ““Kif jista wieħed pos­sib­bil­ment jikkon­tem­pla l-mis­teru ta l–
Tfal tal Betlem, fil-Mis­teri Joy­ful, mingħajr jes­per­jen­zaw ix-xewqa li tilqa, tid­de­fendi, u
jip­prom­wovu ħaj­ja u għall-ispal­la l-piżiji­et ta tbati­ja tfal mad­war id-din­ja? Kif jista wieħed iseg­wi
fil-passi ta Kris­tu l-Reveal­er fil-Mis­teri tad-Dawl mingħajr solvuti li jix­h­du tiegħu
Beatitudes fil-ħaj­ja ta kuljum? U kif tista wieħed jikkon­tem­pla Kris­tu jġor­ru is-salib u Kris­tu msallab
mingħajr ma tħos­sok il-ħtieġa li taġixxi bħala Simon ta Cyrene għall ħut­na mtaqqla bil
grief jew dis­pra­ment? Fl-aħħar­nett, kif jista wieħed pos­sib­il­ment gaze fuq l-glor­ja tal-tela Kris­tu jew ta’ Mar­i­ja
Reġina tal-ġen­na mingħajr yearn­ing biex jagħm­lu din id-din­ja aktar sbieħ, aktar ġusta, aktar mill-qrib
ikkon­form­aw mad pjan ta Alla? ““5
Fil tir­rif­let­ti fuq il-mis­teri ta Ġesù Kris­tu bil ommu mbi­erka tiegħu fil-rużar­ju, aħna nit­ol­bu Mary–
il-wieħed li daħħ­let il-Prinċep tal-Paċi f’din id-din­ja elfe­jn sena ilu f’Betlem to
rikonoxxenti għal­ina, li l-paċi jist­għu jkunu twiel­du mill-ġdid fid-din­ja tagħna llum


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

https://www.scribd.com/document/335235991/The-New-Ros­ary-in-Scrip­ture-Bib­lic­al-Insights-for-Pray­ing-the-20Mys­ter­ies-Edward-Sri

ACrisis in die Wêreld
Die graf bedreigings vir wêreld­vre­de aan die begin van die derde mil­len­ni­um ver­teen­woor­dig n tweede rede
Johan­nes Paulus II gen­oem vir n hernuwing van bid­sno­er toewyding. In hierdie brief op die bid­sno­er noem hy die
skrikwekkende aan­valle van 11 Septem­ber 2001, asook ander tonele van geweld en bloed­vergi­et­ing
reg deur die wêreld. N Mens kry die gevoel dat Johan­nes Paulus II is baie bekom­merd dat die wêreld mag
wees op die rand van n groot ramp. Met onge­wone eer­likheid sê hy, ““Die graf uit­dagings te kon­fron­teer
die wêreld aan die begin van die nuwe mil­len­ni­um lei ons om te dink dat net n ingryp­ing uit die hoo­gte,
in staat is om die begel­eiding van die harte van die­gene wat in situ­asies van kon­f­lik en die­gene wat die lot
van nas­ies kan rede om te hoop vir n beter toekoms te gee. ““4
Het jy wat vang? Soos n pro­feet, Johan­nes Paulus II lyk om te dink dat net God se ingryp­ing kan
hou die onrus van die wêreld uit ont­plof in n skrikwekkende kon­f­lik. En hy noem Katolieke om te draai na
dat god­de­like krag deur te bid vir vre­de en in die beson­der, deur te bid die bid­sno­er vir vre­de.
Vol­gens die Pous, die rosekrans is n mees gepas­te gebed vir vre­de, want dit lei ons na
8
Bes­in oor Chris­tus, die Vre­devors. ““Hoe kan n mens dalk dink die ver­bor­gen­heid van die
Kind van Beth­le­hem, in die vreug­de­volle Mys­ter­ies, son­der die ervar­ing van die begeer­te om te bly, te ver­ded­ig, en
bevorder die lewe en om die las van lyding kinders regoor die wêreld skouer? Hoe kan n mens volg
in die voet­spore van Chris­tus die Open­baarder in die Gehei­men­is­se van Lig son­der die oplossing te getuig om sy
Salig­s­prekinge in die daag­likse lewe? En hoe kan n mens dink Chris­tus dra die kruis en Chris­tus gek­ruis­ig
son­der om te voel die behoefte om op te tree as n sekere Simon van Ciréne vir ons bro­ers en susters gebuk gaan deur
hartseer of wan­hoop? Ten slot­te, hoe kan n mens moont­lik aanskou die glor­ie van die opgestane Chris­tus of van Maria
Koningin van die Hemel son­der ver­lange na die wêreld moo­i­er te maak, meer regver­di­ge, van naderby
vol­doen het aan God se plan? ““5
In bes­in oor die geheime van Jesus Chris­tus met sy geseënde moeder in die bid­sno­er, vra ons Mary–
die een wat die Vre­devors twee­duis­end jaar gelede in Beth­le­hem-om in die wêreld ingebring
bid vir ons, kan daardie vre­de opnuut gebore word in ons wêreld vand­ag