Actual

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Actu­al
Real, not only thought about.
I do not know the actu­al price of the house, but it cost a lot of money.
Jane not only prom­ised to run in the race, but actu­ally won it, although we didn’t think she would.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
attwali
Reali, mhux biss ħsibt dwar.
I do not know-prezz attwali tad-dar, iżda jiswa ħafna flus.
Jane mhux biss wiegħed li jimxu fit-tel­lieqa, iżda fil-fatt rebaħ dan, għalkemm aħna ma think hi se.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
werklike
Real, nie net gedink oor.
Ek weet nie wat die werklike prys van die huis, maar dit kos n klomp geld.
Jane nie net belowe om te hard­loop in die wed­loop, maar eint­lik het dit, hoewel ons het nie gedink sy sou doen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
aktu­al
Real, nuk men­d­o­het vetëm për.
Unë nuk e di çmim­in aktu­al të shtëpisë, por ajo të kushto­jë një shumë të hol­la.
Jane jo vetëm premtoi për të kan­diduar në garë, por në fakt e fitoi atë, edhe pse né nuk men­d­oj se ajo do.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ትክክለኛ
እውነተኛ ብቻ ሳይሆን ስለ አሰብሁ.
እኔ ቤት ትክክለኛ ዋጋ አላውቅም, ነገር ግን ብዙ ገንዘብ ወጪ.
ጄን ብቻ አይደለም በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ቃል ገብቷል, ነገር ግን እሷ እንቢ አስቤ አላውቅም ነበር ቢሆንም እንዲያውም ይህ አሸንፏል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
فعلي
ريال مدريد، لم أفكر فقط حول.
أنا لا أعرف السعر الفعلي من المنزل، لكنه يكلف الكثير من المال.
جين لا عدت فقط لخوض السباق، ولكن فاز فعلا، على الرغم من أننا لم أكن أعتقد أنها سوف.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
իրական
Իրական, ոչ միայն մտածել,.
Ես չգիտեմ, թե իրական գինը տան, բայց դա կարժենա շատ գումար.
Jane է ոչ միայն խոստացել է առաջադրվել մրցավազքում, բայց իրականում հաղթել է, թեեւ մենք չէինք կարծում, որ նա կարող է.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fak­tiki
Real, yal­nız haqqında düşündüm.
Mən ev fak­tiki qiyməti bilmirəm, amma bu pul bir çox başa gəlir.
Jane yal­nız irqi çalıştır­mak üçün vəd, lak­in biz o ki hes­ab etməy­ib, baxma­yaraq ki, həqiqətən, onu qazandı.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ben­e­t­ako
Real, ez bakar­rik pent­satu.
Ez dakit ben­e­t­ako etxear­en prezioa, baina diru asko kostatu.
Jane ez bakar­rik agin­du laster­ket­an kor­rika egin, baina ben­et­an ira­bazi, ez genu­en arren, uste zuen litzateke.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактычны
Рэальны, а не толькі думалі пра.
Я не ведаю, фактычная цана дома, але гэта каштавала шмат грошай.
Джэйн не толькі абяцалі запусціць у гонцы, але на самой справе выйграў яго, хоць мы не думалі, што яна будзе.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
আসল
রিয়াল, না শুধুমাত্র সম্পর্কে চিন্তা.
আমি বাড়ির প্রকৃত মূল্য জানে না, কিন্তু এটা অনেক টাকা খরচ.
জেন না শুধুমাত্র জাতি চালানোর প্রতিশ্রুতি, কিন্তু যদিও আমরা মনে করি না সে আসলে, এটা জিতেছে.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
stvaran
Real, né mis­li samo o tome.
Ja né znam stvarnu cijenu kuće, ali to koštati mno­go novca.
Jane né samo obećao da će pokren­uti u utrci, ali zapra­vo osvojila je, iako nis­mo mis­lili da bi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
действителен
Реал, не само, че за.
Аз не знам реалната цена на къщата, но това струва много пари.
Джейн не само обеща да работи в състезанието, но всъщност го спечели, въпреки че ние не мисля, че тя би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
real
Real, no només pensat.
No sé el preu real de la casa, però cost­ava molts diners.
Jane no només es va com­pro­metre a par­ti­cipar a la cursa, però en real­it­at va guan­yar, encara que no crec que ho faria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Aktuwal nga
Tinuod, dili lamang naghu­n­ahuna mahi­tun­god sa.
ako wala mahibalo sa aktuwal nga presyo sa mga balay, apan kini gasto sa usa ka daghan nga salapi.
Jane dili lamang nga gisaad sa pag­dagan sa lum­ba, apan sa pagkat­inuod midaog niini, bis­an tuod wala kami maghu­n­ahuna buot siya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
eni­eni
Real, osa­ti ndin­agan­iza za.
Ine sindikudzi­wa mten­go weni­weni wa nyum­ba, koma ndala­ma ndala­ma zam­biri.
Jane osa­ti analon­jeza kuti tiz­itham­anga pa mpikisano, koma anapam­bana izo, ngakhale kuti san­agan­ize kuti iye adzatero.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
实际
真实,不仅想过。
我不知道房子的实际价格,但它花费了很多钱。
简不仅答应在比赛中跑,但实际上赢了,但我们没想到她会。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
實際
真實,不僅想過。
我不知道房子的實際價格,但它花費了很多錢。
簡不僅答應在比賽中跑,但實際上贏了,但我們沒想到她會。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ora
Real, mic­ca solu pin­sava cir­ca.
Iu nun lu sac­ciu u prezzu attuale di a casa, ma lu costa assai di ssi solda.
Jane mic­ca solu pru­misi a cur­ri­ri a li punti, ma primurosu di vin­ciu lu, ancu s’è ùn ci feci pin­sà ch’ella fussi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
stvaran
Real­no, né samo da mis­li o tome.
Né znam stvarnu cijenu kuće, ali to koštati mno­go novca.
Jane né samo obećao da će se izvod­iti u utrci, ali zapra­vo ga osvojili, ali nis­mo mis­lili da hoće.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­iske
Real, ikke kun tænkt over.
Jeg kender ikke den fakt­iske pris for huset, men det koster en masse penge.
Jane ikke kun lovet at køre i løbet, men fakt­isk vandt det, selv om vi ikke tror, ​​at hun ville.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
werkelijk
Real, niet alleen over nagedacht.
Ik weet niet de werkelijke prijs van het huis, maar het kost een hoop geld.
Jane niet alleen beloofd om te draaien in de race, maar eigen­lijk gewonnen, hoewel we wisten niet dat ze zou doen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Aktuál­ní
Real, a to nejen zamyslel.
Nevím skutečn­ou cenu domu, ale to stálo hod­ně peněz.
Jane nejen slíb­il běžet v závodě, ale ve skutečnosti ji vyhrál, i když jsme si nemyslel, že by.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fak­ta
Reala, né nur pen­sis.
Mi né scias la reala prezo de la domo, sed ĝi kostis mul­tan monon.
Jane né nur promes­is kuri en la vetkuro, sed fak­te gajn­is ĝin, kvankam ni né pen­sis ŝi dezir­is.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetavad seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tegel­ik
Real, mit­te ain­ult mõel­nud.
Ma ei tea, tegel­ik hind maja, kuid see maks­ab palju raha.
Jane mit­te ain­ult lub­as joosta võidu, kuid tegel­ikult võit­is, kuigi me ei usu, et ta oleks.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tunay
Real, hindi lamang iisip tun­gkol sa.
Hindi ko alam kung ang akt­wal na presyo ng bahay, ngunit ito gastos ng isang pulutong ng pera.
Jane hindi lamang ipin­angako upang tumak­bo sa lahi, pero sa totoo nanalo ito, kahit na hindi nam­in nai­sip ay siya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Todel­lin­en
Real, ei vain aja­tel­lut.
En tiedä todel­lin­en hinta talon, mut­ta se mak­saa pal­jon rahaa.
Jane ei ain­oastaan ​​luvan­nut juosta kilpailus­sa, mut­ta todel­lak­in voit­ti sen, vaikka emme usko, että hän olisi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Réel
Réel, non seule­ment pensé.
Je né sais pas le prix réel de la mais­on, mais il coûte beau­c­oup d’argent.
Jane non seule­ment prom­is de courir dans la course, mais en fait gag­né, même si nous né pen­sions pas qu’elle le ferait.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje dit Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Feitlik
Real, net allin­ne tocht oer.
Ik wit net it echte priis fan it hûs, mar it kostet in soad jild.
Jane net allin­nich tasein te rinne yn de race, mar eins wûn het, hoewol’t wy net tinke se soe.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
real
Real, non só pensar.
Eu non sei o prezo real da casa, pero custa moito diñeiro.
Jane non só pro­met­eu real­iz­ar na car­reira, pero en real­id­ade gañou, pero non creo que faría.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა ამ გვერდზე: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ფაქტობრივი
რეალური, არა მხოლოდ ფიქრობდა.
მე არ ვიცი, ფაქტობრივი ფასი, მაგრამ სახლში რომ ღირს ბევრი ფული.
Jane არა მხოლოდ პირობა დადო, რომ აწარმოებს რასის, მაგრამ რეალურად მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვფიქრობ, რომ ის.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützen Sie diese Seite: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Tat­säch­lich
Real, nicht nur darüber nachgedacht.
Ich weiß nicht, den tat­säch­lichen Pre­is des Hauses, aber es hat eine Menge Geld kos­ten.
Jane nicht nur ver­sprochen, im Rennen zu laufen, aber es tat­säch­lich gewonnen, obwohl wir nicht glaube, sie würde.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστηρίξτε αυτό το Σελίδα: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Πραγματικός
Πραγματική, όχι μόνο σκεφτεί.
Δεν ξέρω την πραγματική τιμή του σπιτιού, αλλά κοστίζουν πολλά χρήματα.
Jane όχι μόνο υποσχέθηκε να τρέξει στον αγώνα, αλλά στην πραγματικότητα κέρδισε, αν και δεν νομίζω ότι θα ήταν.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: આ પાનું આધાર
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
વાસ્તવિક
પ્રત્યક્ષ, માત્ર વિશે વિચાર્યું.
હું ઘરની વાસ્તવિક કિંમત ખબર નથી, પરંતુ તે મની ઘણો ખર્ચ છે.
જેન માત્ર દોડમાં ભાગ લેવા વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તેમ છતાં અમે નથી લાગતું તે વાસ્તવમાં, તે જીત્યો હતો.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipòte Page sa a: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
aktyèl
Imobilye, pa sèl­man panse sou.
Mwen pa konnen pri aktyèl la nan kay la, men li koute yon anpil lajan.
Jane pa sèl­man te pwomèt nan kouri nan ras la, men aktyèl­man te geny­en li, byen­ke nou pa t panse ke li ta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Goyi bay­an wan­nan Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Real, ba kawai tunani game da.
Ban sani ba da ain­i­h­in price daga gid­an, amma kud­in kudi mai yawa.
Jane ba kawai anã yi muku wa’adi da gudu a tser­en, amma kuma a zahiri ya lashe shi, ko da yake ba mu yi zaton za ta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kok­ua i keia Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
maoli
Maoli, aole wale man­aʻo puni.
Aole au i ike i ka maoli kumukuai o ka hale, aka, ua loaʻa i ka hai­l­ona o ke kala.
Jane, aole wale no i’ōlelo mai ai, e holo iloko o ka hei­hei, aka, maoli eo ia mea, aole makou i man­ao ia i make­make.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תמיכת עמוד: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
מַמָשִׁי
ריאל, לא חשבתי על בלבד.
אני לא יודע את המחיר האמיתי של הבית, אבל זה עלה הרבה כסף.
ג’יין לא רק הבטיח לרוץ במרוץ, אבל למעשה ניצח אותו, למרות שאנחנו לא חושב שהיא תגיע.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: इस पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
वास्तविक
रियल, न केवल बारे में सोचा।
मैं घर के वास्तविक मूल्य पता नहीं है, लेकिन यह बहुत सारा पैसा खर्च हुए।
जेन न केवल दौड़ में चलाने के लिए वादा किया था, लेकिन हालांकि हम नहीं सोचा था कि वह होगा वास्तव में, यह जीत हासिल की।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Txhawb qhov no Nplooj ntawv: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Tiag tiag, tsis tsuas xav txog.
Kuv tsis paub qhov tseeb nqi ntawm lub tsev, tab sis nws raug nqi ib tug ntau ntawm cov nyiaj.
Jane tsis tau tsuas yog tau cog lus tseg khiav nyob rau hauv cov haiv neeg, tab sis ua tau yeej nws, txawm hais tias peb tsis xav hais tias nws yuav.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Támog­at­ja ezt a weboldalt: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Tényleges
Valódi, nem csak gon­dolt.
Nem tudom, hogy a tényleges ár a ház, de a költ­ségek egy csomó pén­zt.
Jane nem csak ígérte, hogy fut a verseny, de valójában nyer­te meg, bár nem hiszem, hogy len­ne.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Styð­ja þes­sa síðu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Raun­ver­uleg
Real, ekki aðeins hug­sað um.
Ég veit ekki raun­ver­ulegt verð húss­ins, en það kostar mikið af pen­ing­um.
Jane ekki aðeins lofað að hlaupa í kepp­nin­ni, en í raun unnið það, þó að við vis­sum ekki að hún vildi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Akwado nke a Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
n’ezie
Real, ọ bụghị nanị na-eche banyere.
Amaghị m n’ezie price nke ulo, ma ọ na-eri a otu­tu ego.
Jane bụghị nanị nkwa gbaa ọsọ, ma n’ezie meri­ri ya, ọ bụ ezie na anyị echeghị na ọ ga-.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan Hala­man ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Seben­arnya
Nyata, tidak han­ya ber­pikir tentang.
Aku tidak tahu har­ga seben­arnya dari rumah, teta­pi biaya ban­yak uang.
Jane tidak han­ya ber­janji untuk men­jalankan dalam lom­ba, namun seben­arnya men­ang, meskipun kami tidak ber­pikir dia akan.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tacú leis an leath­anach: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
iarb­hír
Real, ní shíl ach thart.
Níl a fhios agam an praghas iarb­hír an tí, ach cho­sa­in sé a lán air­gid.
Jane Ní geal­ladh ham­háin a rith sa rás, ach bhuaigh i ndáiríre é, cé nach raibh muid ag smaoineamh go mbeadh sí.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sos­tenere questa pagina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Effet­tivo
Reale, non solo pensato.
Non so il prezzo effet­tivo del­la casa, ma è cost­ato un sac­co di soldi.
Jane non solo ha promesso di cor­rere in gara, ma in realtà ha vin­to, anche se non abbiamo pensato che l’avrebbe fat­to.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf:このページをサポートしています
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
実際
レアルだけでなく、考えました。
私は家の実際の価格を知っていないが、それはたくさんのお金を要します。
ジェーンはないだけのレースで実行することを約束したが、私たちは彼女がとは思わなかったが、実際に、それを獲得しました。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan Page iki: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
nyata
Real, ora mung pangin­ten babagan.
Aku ora nger­ti rega nyata saka omah, nanging biaya kath­ah dhuwit.
Jane ora mung janji kang­go mbukak ing lom­ba, nanging ben­er men­ang iku, senady­an kita ora mikir dheweke ngat­ur.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ಈ ಪುಟ ಬೆಂಬಲ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ವಾಸ್ತವಿಕ
ನಿಜವಾದ, ಕೇವಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು.
ನಾನು ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ.
ಜೇನ್ ಕೇವಲ ಓಟದ ರನ್ ಭರವಸೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Бетті қолдау
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
өзекті
Жылжымайтын ғана емес, туралы ойладым.
Мен үйдің нақты бағасын білмеймін, бірақ ол көп ақша құны.
Джейн жарысқа қатысуға уәде, бірақ біз ол еді деп ойламаймын, бірақ шын мәнінде, оны жеңіп ғана емес.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការគាំទ្រទំព័រនេះ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ពិតប្រាកដ
ពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែបានគិតអំពី។
ខ្ញុំមិនដឹងថាតម្លៃពិតប្រាកដនៃផ្ទះនោះ, ប៉ុន្តែវាចំណាយអស់ថវិការយ៉ាងច្រើន។
នាង Jane មិនត្រូវបានសន្យាតែមួយគត់ដើម្បីរត់ក្នុងការប្រណាំងនោះទេប៉ុន្តែពិតជាឈ្នះ, បើទោះបីជាយើងមិនបានគិតថានាងនឹង។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf :이 페이지 지원
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
실제
실제뿐만 아니라 생각.
나는 집의 실제 가격을 모르겠지만, 그것은 많은 돈을 비용.
제인뿐만 아니라 경주에서 실행하기로 약속하지만 그녀는 것 생각하지 않았다하지만 실제로, 그것은을 수상했다.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pişt­gir­iya vê rûpelê Rûpel: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Rast
Dike, né tenê li ser fikirîm.
Ez niz­an­im buhayê rastî ji mala né, lê mes­refa gelek pere.
Jane né bi tenê dikarî soz ji bo birêve­birina di race, lê di rastiyê de ew bi ser ket­in, tevî ku em qet bawer nakim ku ew dê.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Баракты колдоо: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
чыныгы
Реалдуу эмес, бир гана ойлоп калышкан.
Мен үйдүн чыныгы баасын билген жок, бирок ал көп акча турат.
Jane гана эмес, каймана маанидеги жарышка катышышыбыз керектиги убада кылган, бирок, чынында, биз ал ойлогон эмесмин да, аны утуп алган.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນນີ້ Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ທີ່ແທ້ຈິງ
ທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄິດກ່ຽວກັບການ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າລາຄາທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮືອນ, ແຕ່ວ່າມັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼາຍຂອງການເງິນໄດ້.
Jane ບໍ່ພຽງແຕ່ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນການໃນດ້ານເຊື້ອຊາດ, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວຊະນະມັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່ານາງຈະ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu
Real­is non cogit­an­tur.
Nes­cio ipso pre­tio domum, sed ea opibus.
Jane non pro­mitti­t­ur in sta­dio cur­runt, sed vicis­se, licet non putet pos­se.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fakt­isks
Real, né tikai domā­ja par.
Es nezinu fakt­isko māju cenu, bet tas mak­sā daudz nau­das.
Jane né tikai solī­ja pal­aist sacīk­stēs, bet patiesībā uzvarē­ja to, lai gan mums nebi­ja, ka viņa būtu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo Šis puslap­is: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fak­tin­is
Nekil­no­jamas­is né tik pagal­vo­jau apie tai.
Aš nežin­au, fak­t­inė kaina į namus, bet jis kainu­os daug pinigų.
Jane né tik pažadė­jo paleisti rasės, bet iš tikrųjų jis laimė­jo, nors mes né man­au, kad ji būtų.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tat­säch­lech
Real, net just dorun­ner.
Ech weess net den aktuel­len Präis­ser vun dësem Haus, mä et vill Geld kaschten.
Jane net ver­sprach nëm­men an der Course ze lafen, mee et tat­säch­lech gewonnen, obwuel mer net dass hat si wier.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на оваа страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Крај
Вистински, а не само помислил.
Не знам вистинската цена на куќата, но тоа чини многу пари.
Јане не само вети дека ќе се кандидира во трката, но всушност победи, иако ние не мислам дека таа би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tohano izany Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Real, tsy nier­it­rer­it­ra mom­ba ny.
Tsy fantatro ny tena vid­in-trano izy, nefa lafo be ny vola.
Jane tsy nam­panantena mba hihaza­kaza­ka ao amin’ny haza­kaza­ka, fa tena nandresy izany, na dia tsy mihev­it­ra izy fa.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Menyokong Page ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
seben­ar
Seben­ar, bukan sahaja ber­fikir tentang.
Saya tidak tahu har­ga seben­ar rumah itu, teta­pi ia kos wang yang ban­yak.
Jane tidak han­ya ber­janji untuk men­jalankan dalam per­lum­baan, teta­pi seben­arnya men­ang, walaupun kita tidak fikir dia akan.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ഈ പേജ് പിന്തുണ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
യഥാർത്ഥ
റിയൽ മാത്രമല്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.
ഞാൻ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥ വില അറിയില്ല, എന്നാൽ അതു ധാരാളം പണം ചെലവാകും.
ജേൻ മാത്രമല്ല ഓട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വാഗ്ദാനം എങ്കിലും അവൾ കരുതിയിരുന്നില്ല ആണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ, വിജയിച്ചു.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko i tenei Whārangi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tūturu
Real, e kore ana­ke whakaaro e pā ana ki.
kahore ahau e mohio ki te utu tūturu o te whare, engari utu reira te rota o te moni.
Jane kore ana­ke korero ki te rere i roto i te iwi, engari mau riro te reira, ahakoa e kore matou i whakaaro i pai ia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: हे पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
प्रत्यक्ष
वास्तविक, केवळ विचार केला.
मी घराच्या प्रत्यक्ष किंमत माहित नाही, पण तो पैसा भरपूर खर्च.
जेन फक्त शर्यतीत धावणारे वचन दिले नाही, पण खरे तर तो जिंकली आम्ही ती असं मला तरी वाटत नाही जरी.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Энэ хуудас дэмжлэг үзүүлэх
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
бодит
Бодит биш, зөвхөн тухай бодож байлаа.
Би гэрт бодит үнийг мэдэхгүй байна, гэхдээ энэ нь маш их мөнгө зарцуулсан байна.
Жэйн нь зөвхөн уралдаанд ажиллуулах амласан боловч үнэн хэрэгтээ түүнийг ялсан нь бид түүнийг тэр нь гэж бодоогүй хэдий ч.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ဤစာမကျြနှာကိုထောကျပံ့
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
အမှန်တကယ်
ရီးရဲလ်, မသာစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ငါအိမ်၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငွေအများကြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဂျိန်းအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်ပြေးဖို့ကတိထားတော်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူမလိုမစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကအနိုင်ရမသာ။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: यो पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
वास्तविक
रियल, मात्र बारे लाग्यो।
म घर को वास्तविक मूल्य थाहा छैन, तर यो पैसा धेरै खर्च।
जेन मात्र दौड चल्न प्रतिज्ञा, तर हामी त्यो हुनेछ थिएन हुनत वास्तवमा, यो जित्यो।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt­te den­ne sid­en: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­iske
Real, ikke bare ten­kt på.
Jeg vet ikke den fakt­iske pris­en på huset, men det koster mye penger.
Jane ikke bare lovet å kjøre i løpet, men vant fakt­isk det, selv om vi ikke tror hun ville.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د مالتړ لپاره د دې مخ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
واقعي
دریښتینو، نه يوازې په اړه فکر کاوه.
زه نه پوهيږم چې د کور د واقعی، بلکې دا کار د د زياتو پيسو په لګښت.
Jane نه يوازې ژمنه وکړه چې په ځان نوماند کړي، خو په حقيقت کې دا وګټله، که څه هم موږ فکر نه کولو هغې به.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی از این صفحه: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
واقعی
واقعی، نه تنها در مورد فکر می کردم.
من نمی دانم قیمت واقعی از خانه نیست، اما هزینه های زیادی از پول است.
جین نه تنها وعده داده شده به اجرا در مسابقه، اما در واقع آن را به دست آورد، اگر چه ما فکر نمی کنم او را.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Wspi­er­anie tej strony: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Rzeczy­wisty
Real, nie tylko myślał o.
Nie wiem rzeczy­wistą cenę domu, ale to kosztuje dużo pien­iędzy.
Jane nie tylko obiecał uruchom­ić w wyścigu, ale tak naprawdę wygrał, choć nie sądzę, że tak.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, não apenas pensado.
Eu não sei o preço real da casa, mas custam muito din­heiro.
Jane não só pro­met­eu executar na cor­rida, mas na ver­dade gan­hou, mas não acho que ela faria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ਅਸਲ
ਰੀਅਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ.
ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ.
ਜੇਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੌੜ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, nu gândit doar la.
Nu știu prețul real al casei, dar costa o gra­mada de bani.
Jane nu numai că a prom­is să ruleze în cursa, dar, de fapt, a câștig­at, cu toate că nu né-am gândit că ar fi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактический
Реальный, а не только думали о.
Я не знаю, фактическая цена дома, но это стоило много денег.
Джейн не только обещали запустить в гонке, но на самом деле выиграл его, хотя мы не думали, что она будет.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
moni lea
Moni, e le man­atu na o le.
Ou te le iloa le tau moni o le fale, ae tau o le tele o tupe.
e le gata fola­fola Jane e tamoe i le tuuga, ae moni manu­malo ai, e ui lava tatou te leʻi man­atu ia faia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic seo Duilleag: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Fìor, chan ann a mhàin a smaoineachadh mu dheidhinn.
Chan eil fios agam an dearbh prìs an taigh, ach tha e a cosg tòrr air­gid.
Sìne chan ann a mhàin a gheall a ruith ann an rèis, ach choisinn e dha-rìribh, ged a tha sinn a’ smaoineachadh nach cuire­adh i.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Суппорт ову страницу: хттп://амзн.то/2кгнзрф~~ХЕАД=добј
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
актуелан
Реал, не само мислили о томе.
Ја не знам стварну цену куће, али то кошта много новца.
Џејн не само обећао да ће покренути у трци, али заправо је победио, иако нисмо мислим да би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tsigirai ichi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
chai­yei­ye
Real, kwete chete nezvazvo.
Hand­iz­ivi chaiwo muten­go weim­ba, asi akarasikir­wa mari yakawanda.
Jane kwete chete akavimbisa kum­han­ya mun­hange­mutange, asi chaiz­vo­iz­vo akunda izvoz­vo, kun­yange zvazvo takanga tisina kufunga iye wakara­m­ba.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: هن صفحي کي حمايت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
اصل ۾
جائداد جي، نه صرف جي باري ۾ سوچيو.
مون کي هن جي گھر جي حقيقي قيمت نه ڄاڻندا آھن، پر ان رقم جي تمام گهڻو خرچ.
جين نه فقط مذهب ۾ هلائڻ لاء انجام ڏنو، پر باقي اسان کي خيال نه ڪيو هوء ها در، ان جت.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: මෙම පිටුව සහාය
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
සැබෑ
සත්ය, ගැන කල්පනා පමණක්.
මම ගෙදර සැබෑ මිල දන්නේ නැහැ, නමුත්, එය ගොඩක් මුදල් වැය විය.
ජේන් තරඟය ක්රියාත්මක කිරීමට පොරොන්දු වූ නමුත්, අප සිතන ඇය එහෙම කළේ නැහැ නමුත් ඇත්තටම, එය දිනා පමණක්.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­porte túto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
skutočný
Real, a to nielen zamyslel.
Neviem skutočnú cenu domu, ale to stálo veľa peňazí.
Jane nielen sľúb­il bežať v závode, ale v skutočnosti ju vyhral, ​​aj keď sme si nemyslel, že by.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­prite stran: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
dejanska
Real, ni mis­lil le prib­ližno.
Né vem dejanske cene v hiši, ampak to stalo veliko den­ar­ja.
Jane ni oblju­bil samo za vožn­jo na dirki, ampak dejansko zmagal, čeprav ni mis­lil, da bo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageer this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
dhab­ta ah
Real, kaliya ma ahan fikir­tay.
Anigu garan maayo qiima­ha dhab­ta ah ee guriga, laaki­in waxa ay ku kacaysaa lacag badan.
Jane oo keliya ma aha bal­an qaaday in uu ordo tartanka, laaki­in run ahaantii waxa ay ku guuley­stay, inkastoo aan uma malayneyn inay doonay­een.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apo­y­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, no sólo pensado.
No sé el pre­cio real de la casa, pero cost­aba mucho dinero.
Jane no sólo se com­pro­metió a par­ti­cipar en la car­rera, pero en real­id­ad ganó, aunque no creo que lo haría.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ngaro­jong Page ieu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
saleresna
Nyata, teu ngan dipikir.
Kur­ing hen­teu wer­uh har­ga nu saben­erna imah, tapi ngaru­gikeun loba duit.
Jane teu ngan jangji pikeun nga­jalankeun di balapan, tapi saben­erna meun­ang eta, san­a­jan urang teu mikir manéh­na ngalak­ukeun­ana.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Kwan­za huu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
hal­isi
Real, si tu mawazo kuhusu.
Sijui bei hal­isi ya nyum­ba, lakini ghara­ma ya fed­ha nyingi.
Jane si tu ali­ahidi kukim­bia katika mbio, lakini kwa kweli alishinda yake, ingawa sisi hak­ufikiri angeweza.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd­ja den här sid­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­isk
Real, inte bara tänkt på.
Jag vet inte det fakt­iska pris­et på huset, men det kostar en hel del pengar.
Jane inte bara lovat att delta i lop­pet, men vann fakt­iskt det, även om vi inte tror att hon skulle.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии ин саҳифа Саҳифа: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
аслӣ
Real, на танҳо дар бораи фикр.
Ман намедонам, нархи воқеии хонаи нест, балки ба он нархи як пули бисёр.
Ҷейн на танҳо ваъда барои давидан дар ин мусобиқа, аммо дар асл ин брд, вале мо фикр мекард, ӯ мебуд.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: இந்த பக்கம் ஆதரவு
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
உண்மையான
ரியல் மட்டும் பற்றி நினைத்தேன்.
நான் வீட்டின் உண்மையான விலை தெரியாது, ஆனால் அது நிறைய பணம் செலவாகும்.
ஜேன் மட்டுமே இனம் இயக்க உறுதியளித்த போதிலும், நாங்கள் அவள் என்று நான் நினைக்கவில்லை எனினும் உண்மையில், அது வெற்றி பெற்றது.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ఈ పేజీ మద్దతు
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
వాస్తవాధీన
రియల్ మాత్రమే గురించి ఆలోచన.
నేను ఇంటి అసలు ధర తెలియదు, కానీ అది డబ్బు ఖర్చు.
జేన్ మాత్రమే రేసులో అమలు వాగ్దానం, కానీ మేము ఆమె అనుకుంటున్నాను లేదు, అయితే వాస్తవానికి, అది గెలుచుకుంది.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
การสนับสนุนนี้หน้า: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ที่จริง
จริงไม่เพียง แต่ความคิดเกี่ยวกับ
ผมไม่ทราบว่าราคาที่แท้จริงของบ้าน แต่มีค่าใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
เจนไม่เพียง แต่สัญญาว่าจะทำงานในการแข่งขัน แต่จริงชนะ แต่เราไม่คิดว่าเธอจะ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Say­faya Destek
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ger­çek
Ger­çek değil, sade­ce düşündüm.
Evin ger­çek fiy­atını bilmiyor­um, ama çok para mali­yeti.
Jane, sade­ce yarışta koş­mak için söz ver­di, ama biz o olur düşün­müy­ordu rağ­men, aslında kazandı.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримайте цю сторінку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактичний
Реальний, а не тільки думали о.
Я не знаю, фактична ціна будинку, але це коштувало багато грошей.
Джейн не тільки обіцяли запустити в гонці, але насправді виграв його, хоча ми не думали, що вона буде.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: اس صفحے کی حمایت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
اصل
ریئل، نہ صرف کے بارے میں سوچا.
میں نے گھر کی اصل قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بہت پیسہ لاگت آئے گی.
جین نہ صرف دوڑ میں چلانے کے لئے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اگرچہ وہ کرے گا اصل میں، اسے جیت لیا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Sahi­fani qo’llab-quvvat­lash
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
haqiqiy
Real, nafaqat haqida o’yladim.
Men uyn­ing haqiqiy narxini bil­may­man, lekin u juda ko’p pul turadi.
Jeyn nafaqat cho­payot­gan va’da ber­gan, ammo, biz u, deb o’ylayman ber­madi-da, aslida, uni qo’lga kir­it­di.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ trang này: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
thực tế
Real, không chỉ nghĩ về.
Tôi không biết giá thực tế của ngôi nhà, nhưng chi phí rất nhiều tiền.
Jane không chỉ hứa để chạy trong cuộc đua, nhưng thực sự giành được nó, mặc dù chúng tôi đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnog­w­ch Tudalen hwn: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
gwi­rioned­dol
Go iawn, nid yn unig yn meddwl am.
Nid wyf yn gwybod y pris gwi­rioned­dol y tŷ, ond mae’n cos­tio llawer o arian.
Jane nid yn unig yn addo i redeg yn y ras, ond mewn gwi­rionedd yn ennill iddo, er nad oed­dem yn cre­du ei bod yn ei wneud.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
eyona
Real, kuphela wacinga.
Andazi ixabiso kanye ind­lu, kod­wa kux­abisa imali enin­zi.
Jane aka­sithem­bis­anga kuphela babalekayo elugqat­sweni, kod­wa enen­eni waphumelela nto, nan­gona akazange acinge ukuba uza.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן דעם בלאַט: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
פאַקטיש
פאַקטיש, ניט נאָר געדאַנק וועגן.
איך טאָן ניט וויסן די פאַקטיש פּרייַז פון די הויז, אָבער עס קאָסטן אַ פּלאַץ פון געלט.
דזשיין ניט נאָר צוגעזאגט צו לויפן אין די ראַסע, אָבער אַקטשאַוואַלי וואַן עס, כאָטש מיר האבן ניט טראַכטן זי וואָלט.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atilẹy­in yi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
gan­gan
Real, ko nik­an ro nipa.
Emi ko mọ awọn gan­gan owo ti ile, sug­bon o na a pupo ti owo.
Jane ko nik­an se ileri lati ṣiṣe ninu awọn ije, sug­bon kosi gba o, biotile­jepe a ko ro o ṣe fẹ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela leli khasi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Okwangem­pela
Real, hhayi nje kuphela eyica­banga.
Angimazi inten­go langem­pela wend­lu, kod­wa kubiza imali eningi.
Jane hhayi kuphela wathem­bisa uku­gijima kulo mncintiswano, kod­wa empel­eni won ke, nak­uba asiz­ange sica­bange uza­be.
“” —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Actu­al
Real, not only thought about.
I do not know the actu­al price of the house, but it cost a lot of money.
Jane not only prom­ised to run in the race, but actu­ally won it, although we didn’t think she would.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
attwali
Reali, mhux biss ħsibt dwar.
I do not know-prezz attwali tad-dar, iżda jiswa ħafna flus.
Jane mhux biss wiegħed li jimxu fit-tel­lieqa, iżda fil-fatt rebaħ dan, għalkemm aħna ma think hi se.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
werklike
Real, nie net gedink oor.
Ek weet nie wat die werklike prys van die huis, maar dit kos n klomp geld.
Jane nie net belowe om te hard­loop in die wed­loop, maar eint­lik het dit, hoewel ons het nie gedink sy sou doen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
aktu­al
Real, nuk men­d­o­het vetëm për.
Unë nuk e di çmim­in aktu­al të shtëpisë, por ajo të kushto­jë një shumë të hol­la.
Jane jo vetëm premtoi për të kan­diduar në garë, por në fakt e fitoi atë, edhe pse né nuk men­d­oj se ajo do.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ትክክለኛ
እውነተኛ ብቻ ሳይሆን ስለ አሰብሁ.
እኔ ቤት ትክክለኛ ዋጋ አላውቅም, ነገር ግን ብዙ ገንዘብ ወጪ.
ጄን ብቻ አይደለም በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ቃል ገብቷል, ነገር ግን እሷ እንቢ አስቤ አላውቅም ነበር ቢሆንም እንዲያውም ይህ አሸንፏል.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
فعلي
ريال مدريد، لم أفكر فقط حول.
أنا لا أعرف السعر الفعلي من المنزل، لكنه يكلف الكثير من المال.
جين لا عدت فقط لخوض السباق، ولكن فاز فعلا، على الرغم من أننا لم أكن أعتقد أنها سوف.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
իրական
Իրական, ոչ միայն մտածել,.
Ես չգիտեմ, թե իրական գինը տան, բայց դա կարժենա շատ գումար.
Jane է ոչ միայն խոստացել է առաջադրվել մրցավազքում, բայց իրականում հաղթել է, թեեւ մենք չէինք կարծում, որ նա կարող է.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fak­tiki
Real, yal­nız haqqında düşündüm.
Mən ev fak­tiki qiyməti bilmirəm, amma bu pul bir çox başa gəlir.
Jane yal­nız irqi çalıştır­mak üçün vəd, lak­in biz o ki hes­ab etməy­ib, baxma­yaraq ki, həqiqətən, onu qazandı.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ben­e­t­ako
Real, ez bakar­rik pent­satu.
Ez dakit ben­e­t­ako etxear­en prezioa, baina diru asko kostatu.
Jane ez bakar­rik agin­du laster­ket­an kor­rika egin, baina ben­et­an ira­bazi, ez genu­en arren, uste zuen litzateke.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактычны
Рэальны, а не толькі думалі пра.
Я не ведаю, фактычная цана дома, але гэта каштавала шмат грошай.
Джэйн не толькі абяцалі запусціць у гонцы, але на самой справе выйграў яго, хоць мы не думалі, што яна будзе.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
আসল
রিয়াল, না শুধুমাত্র সম্পর্কে চিন্তা.
আমি বাড়ির প্রকৃত মূল্য জানে না, কিন্তু এটা অনেক টাকা খরচ.
জেন না শুধুমাত্র জাতি চালানোর প্রতিশ্রুতি, কিন্তু যদিও আমরা মনে করি না সে আসলে, এটা জিতেছে.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
stvaran
Real, né mis­li samo o tome.
Ja né znam stvarnu cijenu kuće, ali to koštati mno­go novca.
Jane né samo obećao da će pokren­uti u utrci, ali zapra­vo osvojila je, iako nis­mo mis­lili da bi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
действителен
Реал, не само, че за.
Аз не знам реалната цена на къщата, но това струва много пари.
Джейн не само обеща да работи в състезанието, но всъщност го спечели, въпреки че ние не мисля, че тя би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
real
Real, no només pensat.
No sé el preu real de la casa, però cost­ava molts diners.
Jane no només es va com­pro­metre a par­ti­cipar a la cursa, però en real­it­at va guan­yar, encara que no crec que ho faria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Aktuwal nga
Tinuod, dili lamang naghu­n­ahuna mahi­tun­god sa.
ako wala mahibalo sa aktuwal nga presyo sa mga balay, apan kini gasto sa usa ka daghan nga salapi.
Jane dili lamang nga gisaad sa pag­dagan sa lum­ba, apan sa pagkat­inuod midaog niini, bis­an tuod wala kami maghu­n­ahuna buot siya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
eni­eni
Real, osa­ti ndin­agan­iza za.
Ine sindikudzi­wa mten­go weni­weni wa nyum­ba, koma ndala­ma ndala­ma zam­biri.
Jane osa­ti analon­jeza kuti tiz­itham­anga pa mpikisano, koma anapam­bana izo, ngakhale kuti san­agan­ize kuti iye adzatero.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
实际
真实,不仅想过。
我不知道房子的实际价格,但它花费了很多钱。
简不仅答应在比赛中跑,但实际上赢了,但我们没想到她会。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
實際
真實,不僅想過。
我不知道房子的實際價格,但它花費了很多錢。
簡不僅答應在比賽中跑,但實際上贏了,但我們沒想到她會。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ora
Real, mic­ca solu pin­sava cir­ca.
Iu nun lu sac­ciu u prezzu attuale di a casa, ma lu costa assai di ssi solda.
Jane mic­ca solu pru­misi a cur­ri­ri a li punti, ma primurosu di vin­ciu lu, ancu s’è ùn ci feci pin­sà ch’ella fussi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
stvaran
Real­no, né samo da mis­li o tome.
Né znam stvarnu cijenu kuće, ali to koštati mno­go novca.
Jane né samo obećao da će se izvod­iti u utrci, ali zapra­vo ga osvojili, ali nis­mo mis­lili da hoće.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­iske
Real, ikke kun tænkt over.
Jeg kender ikke den fakt­iske pris for huset, men det koster en masse penge.
Jane ikke kun lovet at køre i løbet, men fakt­isk vandt det, selv om vi ikke tror, ​​at hun ville.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
werkelijk
Real, niet alleen over nagedacht.
Ik weet niet de werkelijke prijs van het huis, maar het kost een hoop geld.
Jane niet alleen beloofd om te draaien in de race, maar eigen­lijk gewonnen, hoewel we wisten niet dat ze zou doen.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Aktuál­ní
Real, a to nejen zamyslel.
Nevím skutečn­ou cenu domu, ale to stálo hod­ně peněz.
Jane nejen slíb­il běžet v závodě, ale ve skutečnosti ji vyhrál, i když jsme si nemyslel, že by.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fak­ta
Reala, né nur pen­sis.
Mi né scias la reala prezo de la domo, sed ĝi kostis mul­tan monon.
Jane né nur promes­is kuri en la vetkuro, sed fak­te gajn­is ĝin, kvankam ni né pen­sis ŝi dezir­is.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toetavad seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tegel­ik
Real, mit­te ain­ult mõel­nud.
Ma ei tea, tegel­ik hind maja, kuid see maks­ab palju raha.
Jane mit­te ain­ult lub­as joosta võidu, kuid tegel­ikult võit­is, kuigi me ei usu, et ta oleks.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tunay
Real, hindi lamang iisip tun­gkol sa.
Hindi ko alam kung ang akt­wal na presyo ng bahay, ngunit ito gastos ng isang pulutong ng pera.
Jane hindi lamang ipin­angako upang tumak­bo sa lahi, pero sa totoo nanalo ito, kahit na hindi nam­in nai­sip ay siya.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Todel­lin­en
Real, ei vain aja­tel­lut.
En tiedä todel­lin­en hinta talon, mut­ta se mak­saa pal­jon rahaa.
Jane ei ain­oastaan ​​luvan­nut juosta kilpailus­sa, mut­ta todel­lak­in voit­ti sen, vaikka emme usko, että hän olisi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Réel
Réel, non seule­ment pensé.
Je né sais pas le prix réel de la mais­on, mais il coûte beau­c­oup d’argent.
Jane non seule­ment prom­is de courir dans la course, mais en fait gag­né, même si nous né pen­sions pas qu’elle le ferait.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje dit Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Feitlik
Real, net allin­ne tocht oer.
Ik wit net it echte priis fan it hûs, mar it kostet in soad jild.
Jane net allin­nich tasein te rinne yn de race, mar eins wûn het, hoewol’t wy net tinke se soe.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
real
Real, non só pensar.
Eu non sei o prezo real da casa, pero custa moito diñeiro.
Jane non só pro­met­eu real­iz­ar na car­reira, pero en real­id­ade gañou, pero non creo que faría.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა ამ გვერდზე: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ფაქტობრივი
რეალური, არა მხოლოდ ფიქრობდა.
მე არ ვიცი, ფაქტობრივი ფასი, მაგრამ სახლში რომ ღირს ბევრი ფული.
Jane არა მხოლოდ პირობა დადო, რომ აწარმოებს რასის, მაგრამ რეალურად მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვფიქრობ, რომ ის.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützen Sie diese Seite: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Tat­säch­lich
Real, nicht nur darüber nachgedacht.
Ich weiß nicht, den tat­säch­lichen Pre­is des Hauses, aber es hat eine Menge Geld kos­ten.
Jane nicht nur ver­sprochen, im Rennen zu laufen, aber es tat­säch­lich gewonnen, obwohl wir nicht glaube, sie würde.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστηρίξτε αυτό το Σελίδα: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Πραγματικός
Πραγματική, όχι μόνο σκεφτεί.
Δεν ξέρω την πραγματική τιμή του σπιτιού, αλλά κοστίζουν πολλά χρήματα.
Jane όχι μόνο υποσχέθηκε να τρέξει στον αγώνα, αλλά στην πραγματικότητα κέρδισε, αν και δεν νομίζω ότι θα ήταν.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: આ પાનું આધાર
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
વાસ્તવિક
પ્રત્યક્ષ, માત્ર વિશે વિચાર્યું.
હું ઘરની વાસ્તવિક કિંમત ખબર નથી, પરંતુ તે મની ઘણો ખર્ચ છે.
જેન માત્ર દોડમાં ભાગ લેવા વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તેમ છતાં અમે નથી લાગતું તે વાસ્તવમાં, તે જીત્યો હતો.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sipòte Page sa a: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
aktyèl
Imobilye, pa sèl­man panse sou.
Mwen pa konnen pri aktyèl la nan kay la, men li koute yon anpil lajan.
Jane pa sèl­man te pwomèt nan kouri nan ras la, men aktyèl­man te geny­en li, byen­ke nou pa t panse ke li ta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Goyi bay­an wan­nan Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Real, ba kawai tunani game da.
Ban sani ba da ain­i­h­in price daga gid­an, amma kud­in kudi mai yawa.
Jane ba kawai anã yi muku wa’adi da gudu a tser­en, amma kuma a zahiri ya lashe shi, ko da yake ba mu yi zaton za ta.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kok­ua i keia Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
maoli
Maoli, aole wale man­aʻo puni.
Aole au i ike i ka maoli kumukuai o ka hale, aka, ua loaʻa i ka hai­l­ona o ke kala.
Jane, aole wale no i’ōlelo mai ai, e holo iloko o ka hei­hei, aka, maoli eo ia mea, aole makou i man­ao ia i make­make.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
תמיכת עמוד: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
מַמָשִׁי
ריאל, לא חשבתי על בלבד.
אני לא יודע את המחיר האמיתי של הבית, אבל זה עלה הרבה כסף.
ג’יין לא רק הבטיח לרוץ במרוץ, אבל למעשה ניצח אותו, למרות שאנחנו לא חושב שהיא תגיע.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: इस पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
वास्तविक
रियल, न केवल बारे में सोचा।
मैं घर के वास्तविक मूल्य पता नहीं है, लेकिन यह बहुत सारा पैसा खर्च हुए।
जेन न केवल दौड़ में चलाने के लिए वादा किया था, लेकिन हालांकि हम नहीं सोचा था कि वह होगा वास्तव में, यह जीत हासिल की।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Txhawb qhov no Nplooj ntawv: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Tiag tiag, tsis tsuas xav txog.
Kuv tsis paub qhov tseeb nqi ntawm lub tsev, tab sis nws raug nqi ib tug ntau ntawm cov nyiaj.
Jane tsis tau tsuas yog tau cog lus tseg khiav nyob rau hauv cov haiv neeg, tab sis ua tau yeej nws, txawm hais tias peb tsis xav hais tias nws yuav.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Támog­at­ja ezt a weboldalt: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Tényleges
Valódi, nem csak gon­dolt.
Nem tudom, hogy a tényleges ár a ház, de a költ­ségek egy csomó pén­zt.
Jane nem csak ígérte, hogy fut a verseny, de valójában nyer­te meg, bár nem hiszem, hogy len­ne.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Styð­ja þes­sa síðu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Raun­ver­uleg
Real, ekki aðeins hug­sað um.
Ég veit ekki raun­ver­ulegt verð húss­ins, en það kostar mikið af pen­ing­um.
Jane ekki aðeins lofað að hlaupa í kepp­nin­ni, en í raun unnið það, þó að við vis­sum ekki að hún vildi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Akwado nke a Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
n’ezie
Real, ọ bụghị nanị na-eche banyere.
Amaghị m n’ezie price nke ulo, ma ọ na-eri a otu­tu ego.
Jane bụghị nanị nkwa gbaa ọsọ, ma n’ezie meri­ri ya, ọ bụ ezie na anyị echeghị na ọ ga-.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dukun­gan Hala­man ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Seben­arnya
Nyata, tidak han­ya ber­pikir tentang.
Aku tidak tahu har­ga seben­arnya dari rumah, teta­pi biaya ban­yak uang.
Jane tidak han­ya ber­janji untuk men­jalankan dalam lom­ba, namun seben­arnya men­ang, meskipun kami tidak ber­pikir dia akan.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tacú leis an leath­anach: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
iarb­hír
Real, ní shíl ach thart.
Níl a fhios agam an praghas iarb­hír an tí, ach cho­sa­in sé a lán air­gid.
Jane Ní geal­ladh ham­háin a rith sa rás, ach bhuaigh i ndáiríre é, cé nach raibh muid ag smaoineamh go mbeadh sí.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sos­tenere questa pagina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Effet­tivo
Reale, non solo pensato.
Non so il prezzo effet­tivo del­la casa, ma è cost­ato un sac­co di soldi.
Jane non solo ha promesso di cor­rere in gara, ma in realtà ha vin­to, anche se non abbiamo pensato che l’avrebbe fat­to.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf:このページをサポートしています
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
実際
レアルだけでなく、考えました。
私は家の実際の価格を知っていないが、それはたくさんのお金を要します。
ジェーンはないだけのレースで実行することを約束したが、私たちは彼女がとは思わなかったが、実際に、それを獲得しました。

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Dhukun­gan Page iki: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
nyata
Real, ora mung pangin­ten babagan.
Aku ora nger­ti rega nyata saka omah, nanging biaya kath­ah dhuwit.
Jane ora mung janji kang­go mbukak ing lom­ba, nanging ben­er men­ang iku, senady­an kita ora mikir dheweke ngat­ur.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ಈ ಪುಟ ಬೆಂಬಲ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ವಾಸ್ತವಿಕ
ನಿಜವಾದ, ಕೇವಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು.
ನಾನು ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ.
ಜೇನ್ ಕೇವಲ ಓಟದ ರನ್ ಭರವಸೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Бетті қолдау
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
өзекті
Жылжымайтын ғана емес, туралы ойладым.
Мен үйдің нақты бағасын білмеймін, бірақ ол көп ақша құны.
Джейн жарысқа қатысуға уәде, бірақ біз ол еді деп ойламаймын, бірақ шын мәнінде, оны жеңіп ғана емес.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ការគាំទ្រទំព័រនេះ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ពិតប្រាកដ
ពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែបានគិតអំពី។
ខ្ញុំមិនដឹងថាតម្លៃពិតប្រាកដនៃផ្ទះនោះ, ប៉ុន្តែវាចំណាយអស់ថវិការយ៉ាងច្រើន។
នាង Jane មិនត្រូវបានសន្យាតែមួយគត់ដើម្បីរត់ក្នុងការប្រណាំងនោះទេប៉ុន្តែពិតជាឈ្នះ, បើទោះបីជាយើងមិនបានគិតថានាងនឹង។

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf :이 페이지 지원
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
실제
실제뿐만 아니라 생각.
나는 집의 실제 가격을 모르겠지만, 그것은 많은 돈을 비용.
제인뿐만 아니라 경주에서 실행하기로 약속하지만 그녀는 것 생각하지 않았다하지만 실제로, 그것은을 수상했다.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pişt­gir­iya vê rûpelê Rûpel: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Rast
Dike, né tenê li ser fikirîm.
Ez niz­an­im buhayê rastî ji mala né, lê mes­refa gelek pere.
Jane né bi tenê dikarî soz ji bo birêve­birina di race, lê di rastiyê de ew bi ser ket­in, tevî ku em qet bawer nakim ku ew dê.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Баракты колдоо: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
чыныгы
Реалдуу эмес, бир гана ойлоп калышкан.
Мен үйдүн чыныгы баасын билген жок, бирок ал көп акча турат.
Jane гана эмес, каймана маанидеги жарышка катышышыбыз керектиги убада кылган, бирок, чынында, биз ал ойлогон эмесмин да, аны утуп алган.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ສະຫນັບສະຫນູນນີ້ Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ທີ່ແທ້ຈິງ
ທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄິດກ່ຽວກັບການ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າລາຄາທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮືອນ, ແຕ່ວ່າມັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼາຍຂອງການເງິນໄດ້.
Jane ບໍ່ພຽງແຕ່ສັນຍາວ່າຈະດໍາເນີນການໃນດ້ານເຊື້ອຊາດ, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວຊະນະມັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່ານາງຈະ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu
Real­is non cogit­an­tur.
Nes­cio ipso pre­tio domum, sed ea opibus.
Jane non pro­mitti­t­ur in sta­dio cur­runt, sed vicis­se, licet non putet pos­se.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fakt­isks
Real, né tikai domā­ja par.
Es nezinu fakt­isko māju cenu, bet tas mak­sā daudz nau­das.
Jane né tikai solī­ja pal­aist sacīk­stēs, bet patiesībā uzvarē­ja to, lai gan mums nebi­ja, ka viņa būtu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo Šis puslap­is: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
fak­tin­is
Nekil­no­jamas­is né tik pagal­vo­jau apie tai.
Aš nežin­au, fak­t­inė kaina į namus, bet jis kainu­os daug pinigų.
Jane né tik pažadė­jo paleisti rasės, bet iš tikrųjų jis laimė­jo, nors mes né man­au, kad ji būtų.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tat­säch­lech
Real, net just dorun­ner.
Ech weess net den aktuel­len Präis­ser vun dësem Haus, mä et vill Geld kaschten.
Jane net ver­sprach nëm­men an der Course ze lafen, mee et tat­säch­lech gewonnen, obwuel mer net dass hat si wier.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на оваа страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Крај
Вистински, а не само помислил.
Не знам вистинската цена на куќата, но тоа чини многу пари.
Јане не само вети дека ќе се кандидира во трката, но всушност победи, иако ние не мислам дека таа би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tohano izany Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Real, tsy nier­it­rer­it­ra mom­ba ny.
Tsy fantatro ny tena vid­in-trano izy, nefa lafo be ny vola.
Jane tsy nam­panantena mba hihaza­kaza­ka ao amin’ny haza­kaza­ka, fa tena nandresy izany, na dia tsy mihev­it­ra izy fa.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Menyokong Page ini: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
seben­ar
Seben­ar, bukan sahaja ber­fikir tentang.
Saya tidak tahu har­ga seben­ar rumah itu, teta­pi ia kos wang yang ban­yak.
Jane tidak han­ya ber­janji untuk men­jalankan dalam per­lum­baan, teta­pi seben­arnya men­ang, walaupun kita tidak fikir dia akan.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ഈ പേജ് പിന്തുണ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
യഥാർത്ഥ
റിയൽ മാത്രമല്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.
ഞാൻ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥ വില അറിയില്ല, എന്നാൽ അതു ധാരാളം പണം ചെലവാകും.
ജേൻ മാത്രമല്ല ഓട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വാഗ്ദാനം എങ്കിലും അവൾ കരുതിയിരുന്നില്ല ആണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ, വിജയിച്ചു.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tau­toko i tenei Whārangi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
tūturu
Real, e kore ana­ke whakaaro e pā ana ki.
kahore ahau e mohio ki te utu tūturu o te whare, engari utu reira te rota o te moni.
Jane kore ana­ke korero ki te rere i roto i te iwi, engari mau riro te reira, ahakoa e kore matou i whakaaro i pai ia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: हे पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
प्रत्यक्ष
वास्तविक, केवळ विचार केला.
मी घराच्या प्रत्यक्ष किंमत माहित नाही, पण तो पैसा भरपूर खर्च.
जेन फक्त शर्यतीत धावणारे वचन दिले नाही, पण खरे तर तो जिंकली आम्ही ती असं मला तरी वाटत नाही जरी.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Энэ хуудас дэмжлэг үзүүлэх
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
бодит
Бодит биш, зөвхөн тухай бодож байлаа.
Би гэрт бодит үнийг мэдэхгүй байна, гэхдээ энэ нь маш их мөнгө зарцуулсан байна.
Жэйн нь зөвхөн уралдаанд ажиллуулах амласан боловч үнэн хэрэгтээ түүнийг ялсан нь бид түүнийг тэр нь гэж бодоогүй хэдий ч.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ဤစာမကျြနှာကိုထောကျပံ့
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
အမှန်တကယ်
ရီးရဲလ်, မသာစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ငါအိမ်၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငွေအများကြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဂျိန်းအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်ပြေးဖို့ကတိထားတော်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သူမလိုမစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကအနိုင်ရမသာ။

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: यो पृष्ठ समर्थन
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
वास्तविक
रियल, मात्र बारे लाग्यो।
म घर को वास्तविक मूल्य थाहा छैन, तर यो पैसा धेरै खर्च।
जेन मात्र दौड चल्न प्रतिज्ञा, तर हामी त्यो हुनेछ थिएन हुनत वास्तवमा, यो जित्यो।

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt­te den­ne sid­en: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­iske
Real, ikke bare ten­kt på.
Jeg vet ikke den fakt­iske pris­en på huset, men det koster mye penger.
Jane ikke bare lovet å kjøre i løpet, men vant fakt­isk det, selv om vi ikke tror hun ville.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
د مالتړ لپاره د دې مخ: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
واقعي
دریښتینو، نه يوازې په اړه فکر کاوه.
زه نه پوهيږم چې د کور د واقعی، بلکې دا کار د د زياتو پيسو په لګښت.
Jane نه يوازې ژمنه وکړه چې په ځان نوماند کړي، خو په حقيقت کې دا وګټله، که څه هم موږ فکر نه کولو هغې به.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی از این صفحه: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
واقعی
واقعی، نه تنها در مورد فکر می کردم.
من نمی دانم قیمت واقعی از خانه نیست، اما هزینه های زیادی از پول است.
جین نه تنها وعده داده شده به اجرا در مسابقه، اما در واقع آن را به دست آورد، اگر چه ما فکر نمی کنم او را.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Wspi­er­anie tej strony: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Rzeczy­wisty
Real, nie tylko myślał o.
Nie wiem rzeczy­wistą cenę domu, ale to kosztuje dużo pien­iędzy.
Jane nie tylko obiecał uruchom­ić w wyścigu, ale tak naprawdę wygrał, choć nie sądzę, że tak.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, não apenas pensado.
Eu não sei o preço real da casa, mas custam muito din­heiro.
Jane não só pro­met­eu executar na cor­rida, mas na ver­dade gan­hou, mas não acho que ela faria.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ਅਸਲ
ਰੀਅਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ.
ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ.
ਜੇਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੌੜ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, nu gândit doar la.
Nu știu prețul real al casei, dar costa o gra­mada de bani.
Jane nu numai că a prom­is să ruleze în cursa, dar, de fapt, a câștig­at, cu toate că nu né-am gândit că ar fi.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактический
Реальный, а не только думали о.
Я не знаю, фактическая цена дома, но это стоило много денег.
Джейн не только обещали запустить в гонке, но на самом деле выиграл его, хотя мы не думали, что она будет.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
moni lea
Moni, e le man­atu na o le.
Ou te le iloa le tau moni o le fale, ae tau o le tele o tupe.
e le gata fola­fola Jane e tamoe i le tuuga, ae moni manu­malo ai, e ui lava tatou te leʻi man­atu ia faia.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taic seo Duilleag: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Actu­al
Fìor, chan ann a mhàin a smaoineachadh mu dheidhinn.
Chan eil fios agam an dearbh prìs an taigh, ach tha e a cosg tòrr air­gid.
Sìne chan ann a mhàin a gheall a ruith ann an rèis, ach choisinn e dha-rìribh, ged a tha sinn a’ smaoineachadh nach cuire­adh i.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Суппорт ову страницу: хттп://амзн.то/2кгнзрф~~ХЕАД=добј
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
актуелан
Реал, не само мислили о томе.
Ја не знам стварну цену куће, али то кошта много новца.
Џејн не само обећао да ће покренути у трци, али заправо је победио, иако нисмо мислим да би.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tsigirai ichi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
chai­yei­ye
Real, kwete chete nezvazvo.
Hand­iz­ivi chaiwo muten­go weim­ba, asi akarasikir­wa mari yakawanda.
Jane kwete chete akavimbisa kum­han­ya mun­hange­mutange, asi chaiz­vo­iz­vo akunda izvoz­vo, kun­yange zvazvo takanga tisina kufunga iye wakara­m­ba.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: هن صفحي کي حمايت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
اصل ۾
جائداد جي، نه صرف جي باري ۾ سوچيو.
مون کي هن جي گھر جي حقيقي قيمت نه ڄاڻندا آھن، پر ان رقم جي تمام گهڻو خرچ.
جين نه فقط مذهب ۾ هلائڻ لاء انجام ڏنو، پر باقي اسان کي خيال نه ڪيو هوء ها در، ان جت.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: මෙම පිටුව සහාය
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
සැබෑ
සත්ය, ගැන කල්පනා පමණක්.
මම ගෙදර සැබෑ මිල දන්නේ නැහැ, නමුත්, එය ගොඩක් මුදල් වැය විය.
ජේන් තරඟය ක්රියාත්මක කිරීමට පොරොන්දු වූ නමුත්, අප සිතන ඇය එහෙම කළේ නැහැ නමුත් ඇත්තටම, එය දිනා පමණක්.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­porte túto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
skutočný
Real, a to nielen zamyslel.
Neviem skutočnú cenu domu, ale to stálo veľa peňazí.
Jane nielen sľúb­il bežať v závode, ale v skutočnosti ju vyhral, ​​aj keď sme si nemyslel, že by.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­prite stran: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
dejanska
Real, ni mis­lil le prib­ližno.
Né vem dejanske cene v hiši, ampak to stalo veliko den­ar­ja.
Jane ni oblju­bil samo za vožn­jo na dirki, ampak dejansko zmagal, čeprav ni mis­lil, da bo.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Taageer this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
dhab­ta ah
Real, kaliya ma ahan fikir­tay.
Anigu garan maayo qiima­ha dhab­ta ah ee guriga, laaki­in waxa ay ku kacaysaa lacag badan.
Jane oo keliya ma aha bal­an qaaday in uu ordo tartanka, laaki­in run ahaantii waxa ay ku guuley­stay, inkastoo aan uma malayneyn inay doonay­een.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apo­y­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Real
Real, no sólo pensado.
No sé el pre­cio real de la casa, pero cost­aba mucho dinero.
Jane no sólo se com­pro­metió a par­ti­cipar en la car­rera, pero en real­id­ad ganó, aunque no creo que lo haría.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ngaro­jong Page ieu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
saleresna
Nyata, teu ngan dipikir.
Kur­ing hen­teu wer­uh har­ga nu saben­erna imah, tapi ngaru­gikeun loba duit.
Jane teu ngan jangji pikeun nga­jalankeun di balapan, tapi saben­erna meun­ang eta, san­a­jan urang teu mikir manéh­na ngalak­ukeun­ana.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port Kwan­za huu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
hal­isi
Real, si tu mawazo kuhusu.
Sijui bei hal­isi ya nyum­ba, lakini ghara­ma ya fed­ha nyingi.
Jane si tu ali­ahidi kukim­bia katika mbio, lakini kwa kweli alishinda yake, ingawa sisi hak­ufikiri angeweza.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stöd­ja den här sid­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Fakt­isk
Real, inte bara tänkt på.
Jag vet inte det fakt­iska pris­et på huset, men det kostar en hel del pengar.
Jane inte bara lovat att delta i lop­pet, men vann fakt­iskt det, även om vi inte tror att hon skulle.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Дастгирии ин саҳифа Саҳифа: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
аслӣ
Real, на танҳо дар бораи фикр.
Ман намедонам, нархи воқеии хонаи нест, балки ба он нархи як пули бисёр.
Ҷейн на танҳо ваъда барои давидан дар ин мусобиқа, аммо дар асл ин брд, вале мо фикр мекард, ӯ мебуд.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: இந்த பக்கம் ஆதரவு
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
உண்மையான
ரியல் மட்டும் பற்றி நினைத்தேன்.
நான் வீட்டின் உண்மையான விலை தெரியாது, ஆனால் அது நிறைய பணம் செலவாகும்.
ஜேன் மட்டுமே இனம் இயக்க உறுதியளித்த போதிலும், நாங்கள் அவள் என்று நான் நினைக்கவில்லை எனினும் உண்மையில், அது வெற்றி பெற்றது.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ఈ పేజీ మద్దతు
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
వాస్తవాధీన
రియల్ మాత్రమే గురించి ఆలోచన.
నేను ఇంటి అసలు ధర తెలియదు, కానీ అది డబ్బు ఖర్చు.
జేన్ మాత్రమే రేసులో అమలు వాగ్దానం, కానీ మేము ఆమె అనుకుంటున్నాను లేదు, అయితే వాస్తవానికి, అది గెలుచుకుంది.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
การสนับสนุนนี้หน้า: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
ที่จริง
จริงไม่เพียง แต่ความคิดเกี่ยวกับ
ผมไม่ทราบว่าราคาที่แท้จริงของบ้าน แต่มีค่าใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
เจนไม่เพียง แต่สัญญาว่าจะทำงานในการแข่งขัน แต่จริงชนะ แต่เราไม่คิดว่าเธอจะ

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Say­faya Destek
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Ger­çek
Ger­çek değil, sade­ce düşündüm.
Evin ger­çek fiy­atını bilmiyor­um, ama çok para mali­yeti.
Jane, sade­ce yarışta koş­mak için söz ver­di, ama biz o olur düşün­müy­ordu rağ­men, aslında kazandı.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Підтримайте цю сторінку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
фактичний
Реальний, а не тільки думали о.
Я не знаю, фактична ціна будинку, але це коштувало багато грошей.
Джейн не тільки обіцяли запустити в гонці, але насправді виграв його, хоча ми не думали, що вона буде.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: اس صفحے کی حمایت
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
اصل
ریئل، نہ صرف کے بارے میں سوچا.
میں نے گھر کی اصل قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بہت پیسہ لاگت آئے گی.
جین نہ صرف دوڑ میں چلانے کے لئے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اگرچہ وہ کرے گا اصل میں، اسے جیت لیا.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Sahi­fani qo’llab-quvvat­lash
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
haqiqiy
Real, nafaqat haqida o’yladim.
Men uyn­ing haqiqiy narxini bil­may­man, lekin u juda ko’p pul turadi.
Jeyn nafaqat cho­payot­gan va’da ber­gan, ammo, biz u, deb o’ylayman ber­madi-da, aslida, uni qo’lga kir­it­di.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Hỗ trợ trang này: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
thực tế
Real, không chỉ nghĩ về.
Tôi không biết giá thực tế của ngôi nhà, nhưng chi phí rất nhiều tiền.
Jane không chỉ hứa để chạy trong cuộc đua, nhưng thực sự giành được nó, mặc dù chúng tôi đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cefnog­w­ch Tudalen hwn: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
gwi­rioned­dol
Go iawn, nid yn unig yn meddwl am.
Nid wyf yn gwybod y pris gwi­rioned­dol y tŷ, ond mae’n cos­tio llawer o arian.
Jane nid yn unig yn addo i redeg yn y ras, ond mewn gwi­rionedd yn ennill iddo, er nad oed­dem yn cre­du ei bod yn ei wneud.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Xhasa le Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
eyona
Real, kuphela wacinga.
Andazi ixabiso kanye ind­lu, kod­wa kux­abisa imali enin­zi.
Jane aka­sithem­bis­anga kuphela babalekayo elugqat­sweni, kod­wa enen­eni waphumelela nto, nan­gona akazange acinge ukuba uza.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
שטיצן דעם בלאַט: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
פאַקטיש
פאַקטיש, ניט נאָר געדאַנק וועגן.
איך טאָן ניט וויסן די פאַקטיש פּרייַז פון די הויז, אָבער עס קאָסטן אַ פּלאַץ פון געלט.
דזשיין ניט נאָר צוגעזאגט צו לויפן אין די ראַסע, אָבער אַקטשאַוואַלי וואַן עס, כאָטש מיר האבן ניט טראַכטן זי וואָלט.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atilẹy­in yi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
gan­gan
Real, ko nik­an ro nipa.
Emi ko mọ awọn gan­gan owo ti ile, sug­bon o na a pupo ti owo.
Jane ko nik­an se ileri lati ṣiṣe ninu awọn ije, sug­bon kosi gba o, biotile­jepe a ko ro o ṣe fẹ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ukusekela leli khasi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
Okwangem­pela
Real, hhayi nje kuphela eyica­banga.
Angimazi inten­go langem­pela wend­lu, kod­wa kubiza imali eningi.
Jane hhayi kuphela wathem­bisa uku­gijima kulo mncintiswano, kod­wa empel­eni won ke, nak­uba asiz­ange sica­bange uza­be.