Adding a barcode

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Adding a bar­code
You can apply a bar­code to an exist­ing field or add a new field to the report spe­cific­ally for the bar­code.
You will need to con­sider the fol­low­ing inform­a­tion before adding a bar­code:
When a field is con­ver­ted to a bar­code, the default size changes to accom­mod­ate 16 char­ac­ters at 24 pts.
This may cause the new data to over­lap exist­ing fields if there is not enough space between fields.
Bar­codes can be applied to num­ber and string fields only.
The bar­code can­not be applied to Cur­rency, Dat­e­Time, or oth­er field types.
To undo chan­ging a field to a bar­code, you must use the Undo com­mand right after you use Change to Bar­code.
If you per­form any oth­er actions after you change the field to a bar­code, you must either delete the field item or use the Form­at Field option to reform­at the appear­ance.
To add a bar­code
In the report, right-click the field to use for the bar­code.
If the desired field is not in the report, use the Field Explorer to add the field to your report.
On the short­cut menu, select Change to Bar­code.
The Select Bar­code Type dia­log box appears.
Select the bar­code type from the list.
Click OK.
The field is changed to dis­play bar­codes instead of char­ac­ters.
In this sec­tion:
Related Top­ics:
Chan­ging the appear­ance of a bar­code
Remov­ing a bar­code
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Żieda ta bar­code
Inti tista tap­p­lika bar­code għal kamp eżist­enti jew iżidu qasam ġdid għar-rap­port speċi­fika­ment għall-bar­code.
Ikollok bżonn biex tikkun­sidra l-inform­azz­joni li ġej­ja qabel ma żżid bar­code:
Meta għalqa huwa kon­ver­tit għal bar­code, il-bid­li­et daqs default biex jakko­mod­aw 16 kar­at­tri fi 24 pts.
Dan jista jikkawża l-inform­azz­joni l-ġdida li jikkoinċidu oqs­ma eżist­enti jekk ma jkunx hemm spazju biżże­jjed bejn l-oqs­ma.
Bar­codes jist­għu jiġu app­likati għal num­ru u string oqs­ma biss.
Il bar­code ma tistax tiġi app­likata għall Munita, Dat­e­Time, jew tipi ta oqs­ma oħra.
Li jneħħu tib­dil ta kamp għal bar­code, trid tuża l-kmand Jneħħu dritt wara li inti tuża Modi­fika bar­code.
Jekk inti twettaq kwalunk­we azz­joni oħra wara li inti tbid­del il-kamp lil bar­code, inti trid jew iħas­sar il-punt qasam jew uża l-għażla Qasam Form­at biex l-appar­en­za.
Biex iżżid bar­code
Fir-rap­port, dritt ikklikkja l-kamp li juża għall-bar­code.
Jekk il-qasam mix­tieqa mhijiex fir-rap­port, uża l-Explorer Qasam biex iżżid il-qasam għar-rap­port tiegħek.
Fuq il-menu short­cut, agħżel it-Tib­dil għal bar­code.
Il-kaxxa Agħżel bar­code Tip dia­log tid­her.
Agħżel it-tip bar­code mil-lista.
Ikklikkja OK.
Il-qasam għan­du jkun mib­dul għal wiri bar­codes min­flok ta kar­at­tri.
F’din it-taqsima:
Suġġet­ti relata­ti:
Nibd­lu l-appar­en­za ta bar­code
It-tneħħi­ja ta bar­code
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Voeg n bar­code
Jy kan n bar­code van toe­p­assing op n bestaande veld of voeg n nuwe veld om die verslag spesi­fiek vir die bar­code.
Jy sal nodig hê om die vol­gende inligt­ing te oor­weeg voord­at jy n bar­code:
Wan­neer n stuk grond omgeskakel word na n bar­code, die standaard groot­te ver­an­deringe aan 16 karak­ters te akkom­mod­eer op 24 punte.
Dit kan die nuwe data laat bestaande velde oor­vleuel indi­en daar nie gen­oeg spasie tussen velde.
Bar­codes aangewend kan word om net nom­mer en string velde.
Die bar­code kan nie toege­pas word op Geld, Datum tyd, of ander vorme veld.
Ongedaan te maak ver­an­der­ing van n gebied n bar­code, moet jy die opdrag Her­roep gebruik reg nadat jy Change gebruik om Bar­code.
As jy enige ander aksies uit te voer nadat jy die veld ver­ander na n bar­code, moet jy óf ver­wyder die veld item of gebruik die opsie Form­aat Veld om die voorkoms te format­teer.
Om n bar­code te voeg
In die verslag, regs-klik op die veld te gebruik vir die bar­code.
As die gewen­ste veld is nie in die verslag, gebruik die Veld Explorer om die veld om jou verslag te voeg.
Die snel menu, kies Change om Bar­code.
Die dia­loog Select Bar­code Tipe boks ver­skyn.
Kies die bar­code tipe uit die lys.
Klik op OK.
Die veld is ver­ander na bar­codes in plaas van karak­ters ver­toon.
In hierdie afdel­ing:
Ver­wante onder­wer­pe:
Die ver­an­der­ing van die voorkoms van n bar­code
Die ver­wydering van n bar­code
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Shtimi i një bar­code
Ju mund të aplikoni një bar­code në një fushë ekzis­tuese ose shtoni një fushë të re të raportit në mënyrë spe­cifike për bar­code.
Ju do të duhet të mar­rin në kon­sid­er­atë inform­a­cion­in e mëposhtëm para se të shtoni një bar­code:
Kur një fushë është kon­ver­tu­ar në një bar­code, ndry­shi­met mad­hësia e parazgjedhur për të ako­moduar 16 karaktere në 24 pts.
Kjo mund të shkak­to­jë të dhëna të reja për të mbi­vendosen fush­at ekzis­tuese nëse nuk ka hapësirë të mjaftuesh­me në mes të fush­ave.
Bar­codes mund të apliko­het për num­rin dhe string vetëm fusha.
Barkodi nuk mund të zbato­het në Valuta, DATETIME, ose llo­jet e tjera në ter­ren.
Për të ndre­qur ndryshuar një fushë në një bar­code, ju duhet të për­dorni komandën Undo dre­jtë pasi ju të për­dorni Inter­netit të Bar­code.
Nëse ju të kry­er vep­rime të tjera pasi ju të ndry­sho­jë në fushë në një bar­code, ju ose duhet të fshini pika fushë ose të për­dorni opsion­in Form­at ter­ren për reform­at pamjen.
Për të shtu­ar një bar­code
Në raportin, right-click në fushë për t’u për­dor­ur për bar­code.
Nëse fusha e dëshiru­ar nuk është në raport, për­dorni Field Explorer për të shtu­ar në fushë për raportin tuaj.
Në të shkur­tër menu, zgjidh­ni Ndry­sho për Bar­code.
Kutia Select Bar­code Lloji dia­log duket.
Zgjidh­ni llojin bar­code nga lista.
Kliko OK.
Fusha është ndryshuar për të shfaqur bar­codes në vend të karaktere.
Në këtë nen:
Tema të ngjash­me:
Duke ndryshuar pamjen e një bar­code
Heq­ja e një bar­code
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —