Adding captions to on-demand subreports

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
Adding captions to on-demand subreports
To further organize a report, captions can be created for the Subreport Preview tab and for the placeholder frame of an on-demand subreport.
Captions are written by using formulas. Both placeholder frame captions and Subreport Preview tab captions can include field names from the main report.
A tab text caption replaces the subreport file name caption on the Subreport Preview tab.
Note: Placeholder frame captions only apply to on-demand subreports, while tab text captions apply to both on-demand subreports and regular subreports. Since the data from a regular subreport is visible on the Preview tab, there is no need for a frame caption when you format a regular subreport.
To add a caption
Select the subreport and click the Format button on the Expert Tools toolbar.
The Format Editor dialog box appears.
Click the Subreport tab.
You can enter either an on-demand subreport caption or a preview tab caption by clicking the appropriate Formula button and opening the Formula Workshop.
Enter your formula in the Formula text box.
Crystal syntax formula example:
“”More Information About “” + {Customer.Customer Name}Basic syntax formula example:
formula = “”More Information About”” + {Customer.Customer Name}Using the Xtreme.mdb sample database, these formulas would give you a caption like “”More Information About Pathfinders”” or “”More Information About Rockshocks for Jocks.””
Click Check to check the formula for errors. If the program finds an error, it will prompt you with a message box detailing the nature of the error.
After fixing any errors, click Save and close.
Click OK to return to the report.
Note: A tab text formula is only evaluated when you drill-down on a subreport. If you preview a subreport separately from the primary report, the formula will not be evaluated.
In this section:
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Żieda captions għal subreports on-demand
Biex tkompli torganizza rapport, captions jistgħu jinħolqu għall-tab subreport Preview u għall-qafas placeholder ta ‘subreport fuq talba.
Captions huma miktuba bl-użu formuli. Iż-żewġ captions qafas placeholder u captions tab subreport Preview tista ‘tinkludi l-ismijiet qasam mir-rapport prinċipali.
A caption test tab jissostitwixxi l-isem ta caption fajl subreport fuq il-tab subreport Preview.
Nota: captions qafas Placeholder japplikaw biss għal subreports on-demand, filwaqt li captions test tab japplikaw kemm subreports fuq talba u subreports regolari. Billi d-dejta minn subreport regolari tkun tidher fuq il-tab Preview, m’hemm l-ebda ħtieġa għal caption qafas meta inti format subreport regolari.
Biex iżżid caption
Agħżel il-subreport u kklikkja l-buttuna Format fuq l-Espert Għodod toolbar.
Il dialog box Editur Format jidher.
Ikklikkja l-tab subreport.
Tista ‘tidħol jew bi on-demand caption subreport jew preview tab caption billi tikklikkja l-buttuna Formula xierqa u li jiftaħ il-Workshop Formula.
Ikteb formola tiegħek fil-kaxxa ta ‘test Formula.
Crystal formula sintassi eżempju:
“”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Bażiku formula sintassi eżempju:
Formula = “”Aktar Informazzjoni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Uża d-database kampjun Xtreme.mdb, dawn il-formuli se jagħtuk caption bħal “”Aktar Informazzjoni Dwar Pathfinders”” jew “”Aktar Informazzjoni Dwar Rockshocks għall Jocks.””
Ikklikkja Iċċekkja biex jiċċekkja l-formula għall-iżbalji. Jekk il-programm isib żball, se pront inti ma ‘kaxxa għall-messaġġ dettalji tan-natura tal-iżball.
Wara li jiffissa xi żbalji, ikklikkja Save u qrib.
Ikklikkja OK biex jirritorna għar-rapport.
Nota: Formula test tab hija evalwata biss meta inti drill isfel fuq subreport. Jekk inti preview subreport separatament mir-rapport primarja, il-formula ma tiġix evalwata.
F’din it-taqsima:
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Toevoeging van onderskrifte om on-demand subreports
‘N verslag verder te organiseer, kan onderskrifte geskep word vir die blad subreport Voorskou en vir die tydelike raam van ‘n on-demand subreport.
Onderskrifte geskryf deur die gebruik van formules. Beide plekhouer raam onderskrifte en subreport Voorskou blad onderskrifte kan insluit veldname van die hoofverslag.
A blad teks opskrif vervang die subreport lêernaam opskrif op die blad subreport Voorskou.
Let wel: Plekhouer raam onderskrifte slegs van toepassing op die op-aanvraag subreports, terwyl blad byskrifte van toepassing op beide on-demand subreports en gereelde subreports. Sedert die data van ‘n gereelde subreport is sigbaar op die blad Voorbeeld, is daar geen behoefte aan ‘n raam titel as jy ‘n gereelde subreport formaat.
Om ‘n opskrif te voeg
Kies die subreport en klik op die formaat knoppie op die Expert gereedskap toolbar.
Die dialoog formaat editor word vertoon.
Klik op die blad subreport.
Jy kan óf ‘n on-demand subreport opskrif of ‘n voorskou blad opskrif deur te kliek op die toepaslike formule knoppie en die opening van die Formule Workshop betree.
Gee jou formule in die Formule tekskassie.
Crystal sintaksis formule byvoorbeeld:
“”Meer inligting oor”” + {Customer.Customer Naam} Basiese sintaksis formule byvoorbeeld:
formule = “”Meer inligting oor”” + {Customer.Customer Naam} Gebruik die Xtreme.mdb monster databasis, sou hierdie formules jy ‘n opskrif soos “”Meer inligting oor Baanbrekers”” of gee “”Meer inligting oor Rockshocks vir Jocks.””
Klik Gaan na die formule vir foute te kontroleer. As die program ‘n fout vind, sal dit jou vra met ‘n boodskap boks met besonderhede oor die aard van die fout.
Na vaststelling enige foute, kliek stoor en toe.
Klik OK om terug te keer na die verslag.
Nota: ‘n blad teks formule net geëvalueer wanneer jy boor-down op ‘n subreport. As jy ‘n subreport afsonderlik voorskou van die primêre verslag, sal die formule nie geëvalueer word.
In hierdie afdeling:
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Duke shtuar captions për mbi-kërkesën subreports
Për të organizuar më tej një raport, captions mund të jetë krijuar për të tab Subreport Pamjeje dhe për kuadrin placeholder e një subreport të kërkesës.
Captions janë shkruar duke përdorur formulat. Të dy captions kornizë placeholder dhe Subreport Shikim captions kartela mund të përfshijnë emrat fushë nga raportin kryesor.
A caption tab teksti zëvendëson skedarin subreport emrin titull në tab Subreport Preview.
Shënim: captions kornizë Placeholder zbatohen vetëm për mbi-kërkesën subreports, ndërsa captions tab tekst vlejnë për të dyja subreports mbi-kërkesën dhe subreports rregullta. Që nga të dhënat nga një subreport rregullt është e dukshme mbi butonin Pamjeje, nuk ka nevojë për një titull kornizë kur ju format një subreport rregullt.
Për të shtuar një titull
Zgjidhni subreport dhe kliko butonin Format të ekspertëve Tools toolbar.
Kutia e dialogut Format Editor duket.
Kliko tab Subreport.
Ju mund të hyjë ose një subreport titullin mbi-kërkesën ose një vrojtim tab titull duke klikuar butonin e duhur Formula dhe hapjen e Workshop Formula.
Shkruani formulën tuaj në kutinë e Formula tekst.
Crystal formula Sintaksa shembull:
“”Më shumë Informacion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Themelore shembull formula Sintaksa:
formula = “”Më shumë Informacion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Përdorimi i bazës së të dhënave Xtreme.mdb mostër, këto formula do të ju jap një titull si “”më shumë informacion rreth Pathfinders”” ose “”më shumë informacion rreth Rockshocks për jocks.””
Kliko Kontrolloni për të parë formulën për gabime. Nëse programi gjen një gabim, ajo do të menjëhershëm ju me një kuti mesazh detajuar natyrën e gabimit.
Pas ndreqim gabimet, klikoni Ruaj dhe të ngushtë.
Kliko OK për të kthyer në raport.
Shënim: Një formulë tab teksti vlerësohet vetëm kur ju stërvitje-poshtë në një subreport. Nëse ju preview një subreport veçmas nga raporti primar, formula nuk do të vlerësohet.
Në këtë nen:
————————————————– ——————————