Adding captions to on-demand subreports

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Adding cap­tions to on-demand sub­re­ports
To fur­ther organ­ize a report, cap­tions can be cre­ated for the Sub­re­port Pre­view tab and for the place­hold­er frame of an on-demand sub­re­port.
Cap­tions are writ­ten by using for­mu­las. Both place­hold­er frame cap­tions and Sub­re­port Pre­view tab cap­tions can include field names from the main report.
A tab text cap­tion replaces the sub­re­port file name cap­tion on the Sub­re­port Pre­view tab.
Note: Place­hold­er frame cap­tions only apply to on-demand sub­re­ports, while tab text cap­tions apply to both on-demand sub­re­ports and reg­u­lar sub­re­ports. Since the data from a reg­u­lar sub­re­port is vis­ible on the Pre­view tab, there is no need for a frame cap­tion when you form­at a reg­u­lar sub­re­port.
To add a cap­tion
Select the sub­re­port and click the Form­at but­ton on the Expert Tools tool­bar.
The Form­at Edit­or dia­log box appears.
Click the Sub­re­port tab.
You can enter either an on-demand sub­re­port cap­tion or a pre­view tab cap­tion by click­ing the appro­pri­ate For­mu­la but­ton and open­ing the For­mu­la Work­shop.
Enter your for­mu­la in the For­mu­la text box.
Crys­tal syn­tax for­mu­la example:
““More Inform­a­tion About “” + {Customer.Customer Name}Basic syn­tax for­mu­la example:
for­mu­la = ““More Inform­a­tion About”” + {Customer.Customer Name}Using the Xtreme.mdb sample data­base, these for­mu­las would give you a cap­tion like ““More Inform­a­tion About Pathfind­ers”” or ““More Inform­a­tion About Rock­shocks for Jocks.””
Click Check to check the for­mu­la for errors. If the pro­gram finds an error, it will prompt you with a mes­sage box detail­ing the nature of the error.
After fix­ing any errors, click Save and close.
Click OK to return to the report.
Note: A tab text for­mu­la is only eval­u­ated when you drill-down on a sub­re­port. If you pre­view a sub­re­port sep­ar­ately from the primary report, the for­mu­la will not be eval­u­ated.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Żieda cap­tions għal sub­re­ports on-demand
Biex tkom­pli tor­ganizza rap­port, cap­tions jist­għu jinħolqu għall-tab sub­re­port Pre­view u għall-qafas place­hold­er ta sub­re­port fuq tal­ba.
Cap­tions huma miktuba bl-użu for­mu­li. Iż-żewġ cap­tions qafas place­hold­er u cap­tions tab sub­re­port Pre­view tista tinkludi l-ismiji­et qasam mir-rap­port prinċip­ali.
A cap­tion test tab jis­sostitwixxi l-isem ta cap­tion fajl sub­re­port fuq il-tab sub­re­port Pre­view.
Nota: cap­tions qafas Place­hold­er jap­p­likaw biss għal sub­re­ports on-demand, fil­waqt li cap­tions test tab jap­p­likaw kemm sub­re­ports fuq tal­ba u sub­re­ports regolari. Bil­li d-dejta minn sub­re­port regolari tkun tid­her fuq il-tab Pre­view, m’hemm l-ebda ħtieġa għal cap­tion qafas meta inti form­at sub­re­port regolari.
Biex iżżid cap­tion
Agħżel il-sub­re­port u kklikkja l-but­tuna Form­at fuq l-Espert Għodod tool­bar.
Il dia­log box Edit­ur Form­at jid­her.
Ikklikkja l-tab sub­re­port.
Tista tidħol jew bi on-demand cap­tion sub­re­port jew pre­view tab cap­tion bil­li tikklikkja l-but­tuna For­mu­la xier­qa u li jiftaħ il-Work­shop For­mu­la.
Ikteb for­mola tiegħek fil-kaxxa ta test For­mu­la.
Crys­tal for­mu­la sin­tassi eżem­pju:
““Aktar Inform­azz­joni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Bażiku for­mu­la sin­tassi eżem­pju:
For­mu­la = ““Aktar Inform­azz­joni Dwar”” + {Customer.Customer Isem} Uża d-data­base kampjun Xtreme.mdb, dawn il-for­mu­li se jagħtuk cap­tion bħal ““Aktar Inform­azz­joni Dwar Pathfind­ers”” jew ““Aktar Inform­azz­joni Dwar Rock­shocks għall Jocks.””
Ikklikkja Iċċekkja biex jiċċekkja l-for­mu­la għall-iżbalji. Jekk il-pro­gramm isib żball, se pront inti ma kaxxa għall-mes­saġġ dettalji tan-nat­ura tal-iżball.
Wara li jiff­is­sa xi żbalji, ikklikkja Save u qrib.
Ikklikkja OK biex jir­rit­or­na għar-rap­port.
Nota: For­mu­la test tab hija eval­wata biss meta inti drill isfel fuq sub­re­port. Jekk inti pre­view sub­re­port sep­arata­ment mir-rap­port primar­ja, il-for­mu­la ma tiġix eval­wata.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Toe­voe­ging van onder­skrifte om on-demand sub­re­ports
N verslag ver­der te organ­iseer, kan onder­skrifte geskep word vir die blad sub­re­port Voor­skou en vir die tyde­like raam van n on-demand sub­re­port.
Onder­skrifte geskryf deur die gebruik van for­mules. Beide plekhouer raam onder­skrifte en sub­re­port Voor­skou blad onder­skrifte kan insluit veld­name van die hoofverslag.
A blad teks opskrif ver­vang die sub­re­port lêernaam opskrif op die blad sub­re­port Voor­skou.
Let wel: Plekhouer raam onder­skrifte slegs van toe­p­assing op die op-aan­v­raag sub­re­ports, ter­wyl blad byskrifte van toe­p­assing op beide on-demand sub­re­ports en gereelde sub­re­ports. Sedert die data van n gereelde sub­re­port is sig­baar op die blad Voor­beeld, is daar geen behoefte aan n raam titel as jy n gereelde sub­re­port form­aat.
Om n opskrif te voeg
Kies die sub­re­port en klik op die form­aat knop­pie op die Expert gereed­skap tool­bar.
Die dia­loog form­aat edit­or word ver­toon.
Klik op die blad sub­re­port.
Jy kan óf n on-demand sub­re­port opskrif of n voor­skou blad opskrif deur te kliek op die toe­p­as­like for­mule knop­pie en die open­ing van die For­mule Work­shop betree.
Gee jou for­mule in die For­mule tek­skassie.
Crys­tal sin­tak­s­is for­mule byvoor­beeld:
““Meer inligt­ing oor”” + {Customer.Customer Naam} Basiese sin­tak­s­is for­mule byvoor­beeld:
for­mule = ““Meer inligt­ing oor”” + {Customer.Customer Naam} Gebruik die Xtreme.mdb mon­ster data­bas­is, sou hierdie for­mules jy n opskrif soos ““Meer inligt­ing oor Baan­brekers”” of gee ““Meer inligt­ing oor Rock­shocks vir Jocks.””
Klik Gaan na die for­mule vir foute te kon­troleer. As die pro­gram n fout vind, sal dit jou vra met n bood­skap boks met beson­der­hede oor die aard van die fout.
Na vast­s­telling enige foute, kliek stoor en toe.
Klik OK om ter­ug te keer na die verslag.
Nota: n blad teks for­mule net geë­valueer wan­neer jy boor-down op n sub­re­port. As jy n sub­re­port afson­der­lik voor­skou van die primêre verslag, sal die for­mule nie geë­valueer word.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Duke shtu­ar cap­tions për mbi-kërkesën sub­re­ports
Për të organ­izuar më tej një raport, cap­tions mund të jetë krijuar për të tab Sub­re­port Pamje­je dhe për kuad­rin place­hold­er e një sub­re­port të kërkesës.
Cap­tions janë shk­ru­ar duke për­dor­ur for­mu­lat. Të dy cap­tions korn­izë place­hold­er dhe Sub­re­port Shikim cap­tions kar­tela mund të përf­shijnë emrat fushë nga raportin krye­sor.
A cap­tion tab tek­sti zëvendëson ske­dar­in sub­re­port emrin titull në tab Sub­re­port Pre­view.
Shën­im: cap­tions korn­izë Place­hold­er zbato­hen vetëm për mbi-kërkesën sub­re­ports, ndër­sa cap­tions tab tek­st vle­jnë për të dyja sub­re­ports mbi-kërkesën dhe sub­re­ports rregull­ta. Që nga të dhën­at nga një sub­re­port rregullt është e duk­sh­me mbi but­on­in Pamje­je, nuk ka nevo­jë për një titull korn­izë kur ju form­at një sub­re­port rregullt.
Për të shtu­ar një titull
Zgjidh­ni sub­re­port dhe kliko but­on­in Form­at të eksper­tëve Tools tool­bar.
Kutia e dia­logut Form­at Edit­or duket.
Kliko tab Sub­re­port.
Ju mund të hyjë ose një sub­re­port titullin mbi-kërkesën ose një vro­j­tim tab titull duke klikuar but­on­in e duhur For­mu­la dhe hapjen e Work­shop For­mu­la.
Shk­ru­ani for­mulën tuaj në kutinë e For­mu­la tek­st.
Crys­tal for­mu­la Sin­tak­sa shem­bu­ll:
““Më shumë Inform­a­cion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Themelore shem­bu­ll for­mu­la Sin­tak­sa:
for­mu­la = ““Më shumë Inform­a­cion Rreth”” + {Customer.Customer Emri} Për­dor­imi i bazës së të dhënave Xtreme.mdb mostër, këto for­mu­la do të ju jap një titull si ““më shumë inform­a­cion rreth Pathfind­ers”” ose ““më shumë inform­a­cion rreth Rock­shocks për jocks.””
Kliko Kon­trol­loni për të parë for­mulën për gabime. Nëse pro­grami gjen një gabim, ajo do të men­jëh­er­shëm ju me një kuti mesazh detajuar natyr­ën e gabim­it.
Pas ndre­qim gabi­met, klikoni Ruaj dhe të ngushtë.
Kliko OK për të kthy­er në raport.
Shën­im: Një for­mulë tab tek­sti vler­ëso­het vetëm kur ju stër­vitje-poshtë në një sub­re­port. Nëse ju pre­view një sub­re­port veçmas nga raporti primar, for­mu­la nuk do të vler­ëso­het.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —