Adding a command to a report

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Adding a com­mand to a report
Click the Data­base Expert but­ton on the Expert Tools tool­bar.
Tip: Another way to do this is to click the Data­base Expert option under the Data­base menu.
In the Data­base Expert, expand the Repos­it­ory folder.
Tip: If the Busi­nessOb­jects Enter­prise Explorer doesn’t open imme­di­ately, double-click Make New Con­nec­tion.
In the Busi­nessOb­jects Enter­prise Explorer, expand folders until you find the com­mand you want to add, and then click Open.
You’ll see your com­mand in the Avail­able Data Sources area of the Data­base Expert. When the com­mand is in this area, you can added it to your report as you would add any oth­er data source. For more inform­a­tion, see Select­ing the data source.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Żieda ta kmand għal rap­port
Ikklikkja l-but­tuna Data­base ta Esper­ti dwar l-Espert Għodod tool­bar.
Tip: Mod ieħor biex tagħmel dan huwa li ikklikkja l-għażla Data­base ta Esper­ti taħt il-menu Data­base.
Fil-Espert Data­base, jespan­du l-folder Repos­it­ory.
Parir: Jekk il Busi­nessOb­jects Intrapriża Explorer ma tiftaħ immed­jata­ment, double-click Għam­la Kon­ness­joni Ġdid.
Fil-Busi­nessOb­jects Intrapriża Explorer, jespan­du folders sakemm iss­ib il-kmand tix­tieq iżżid, u mbagħad ikklikkja Open.
Int ser ikollok tara kmand tiegħek fil-qasam Sor­si tad-Data Dispon­ib­bli tas-Esper­ti Data­base. Meta l-kmand huwa f’dan il-qasam, inti tista miżjud lill-rap­port tiegħek kif inti żid xi sors ta data ieħor. Għal aktar inform­azz­joni, ara Għażla tal-sors tad-data.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
n bevel toe te voeg tot n verslag
Klik op die data­bas­is Expert knop­pie op die Expert gereed­skap tool­bar.
Wenk: Nog n mani­er om dit te doen, is om op die opsie Data­base Expert onder die data­bas­is spyskaart.
In die Data­bas­is Expert, brei die Repos­it­ory gids.
Wenk: As die Busi­ness Enter­prise Explorer nie dade­lik oop, dub­bel-klik Maak Nuwe Con­nec­tion.
In die Busi­ness Enter­prise Explorer, uit te brei dop­ge­hou tot­dat jy die opdrag wat jy wil byvoeg vind en klik op Open.
Jy sal jou opdrag te sien in die beskikbare Dat­ab­ron­ne gebied van die data­bas­is Expert. Wan­neer die bevel is op hierdie gebied, kan jy dit by jou verslag as jy enige ander data bron sal voeg. Vir meer inligt­ing, sien Die keuse van die data bron.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Shtimi i një komandë një raporti
Klikoni but­on­in Baza e të dhënave të eksper­tëve të eksper­tëve Tools tool­bar.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të bërë këtë është të klikoni opsion­in Baza e të dhënave të eksper­tëve nën menynë Data­base.
Në Data­base eksper­tëve, të zgjeru­ar dos­jen depo.
Këshillë: Nëse Busi­nessOb­jects Enter­prise Explorer nuk e hap men­jëherë, double-klikoni Bëni lid­hje të re.
Në Busi­nessOb­jects Enter­prise Explorer të, zgjeru­ar dos­jet derisa ju të gjeni komandën që dëshironi të shtoni, dhe pas­taj klikoni Open.
Ju do të shih­ni komandën tuaj në dispo­z­i­cion bur­i­met e të dhënave fushën e Data­base Ekspert. Kur komanda është në këtë fushë, ju mund të shtu­ar atë në raportin tuaj si ju do të shtoni ndon­jë bur­im tjetër të dhënash. Për më shumë inform­a­cion, shih Zgjed­h­ja bur­im­in e të dhënave.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አንድ ሪፖርት ትእዛዝ ማከል
የ ኤክስፐርት መሣሪያዎች አሞሌ ላይ ያለውን ጎታ ባለሙያ አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ጠቃሚ ምክር: ይህን ማድረግ የሚቻልበትን ሌላ መንገድ ጎታ ምናሌ ስር ጎታ ባለሙያ አማራጭ ጠቅ ማድረግ ነው.
በ ጎታ ባለሙያ ውስጥ, ውሂብ ማከማቻ አቃፊ ማስፋፋት.
ጠቃሚ ምክር: Busi­nessOb­jects ኢንተርፕራይዝ Explorer ወዲያውኑ አልከፈተም ከሆነ, አዲስ ግንኙነት አድርግ ድርብ-ጠቅ አድርግ.
የ Busi­nessOb­jects ኢንተርፕራይዝ Explorer ውስጥ እርስዎ ለማከል ይፈልጋሉ ትእዛዝ እስኪያገኙ ድረስ አቃፊዎች ማስፋፋት, እና ከዚያ ክፈት ጠቅ ያድርጉ.
የ ጎታ ባለሙያ ውስጥ የሚገኙ የውሂብ ምንጮች አካባቢ ውስጥ ትእዛዝ ያያሉ. ትእዛዝ በዚህ አካባቢ ላይ ሲሆን ማንኛውም ሌላ ውሂብ ምንጭ ማከል ነበር መጠን, የእርስዎን ሪፖርት ነው አክለዋል ይችላሉ. ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, ውሂብ ምንጭ መምረጥ ይመልከቱ.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
إضافة أمر لتقرير
انقر على زر الخبراء قاعدة البيانات على أدوات الخبراء شريط الأدوات.
تلميح: طريقة أخرى للقيام بذلك هو الضغط على خيار الخبراء قاعدة البيانات ضمن القائمة قاعدة البيانات.
في خبير قواعد البيانات، قم بتوسيع المجلد مستودع.
نصيحة: إذا لم المؤسسة مستكشف Busi­nessOb­jects فتح على الفور، انقر نقرا مزدوجا فوق إنشاء اتصال جديد.
في المؤسسة مستكشف Busi­nessOb­jects، توسيع المجلدات حتى تجد الأمر الذي تريد إضافته، ثم انقر فوق فتح.
سترى الأمر في منطقة المتوفرة مصادر البيانات من الخبراء قاعدة البيانات. عندما يكون الأمر في هذا المجال، يمكنك إضافته إلى التقرير الخاص بك كما كنت من شأنه أن يضيف أي مصدر بيانات آخر. لمزيد من المعلومات، راجع اختيار مصدر البيانات.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Ավելացնելով մի հրաման զեկույցի
Սեղմեք Data­base Գիտունի կոճակը փորձագիտական Գործիքներ Գործիքադարակի.
Հուշում Մեկ այլ միջոց է անել դա, որպեսզի սեղմեք Data­base Գիտունի տարբերակը տակ շտեմարանի ցանկի մեջ.
Միայն մասնակի փորձագետի, ընդլայնել շտեմարան թղթապանակը:
Հուշում: Եթե Busi­nessOb­jects Ձեռնարկությունների Explorer չի բացում անմիջապես, կրկնակի սեղմեք Դարձնել նոր միացում.
Ի Busi­nessOb­jects Ձեռնարկությունների Explorer, ընդլայնելու թղթապանակներ մինչեւ ձեզ գտնել այն հրահանգը, որը ցանկանում եք ավելացնել, եւ այնուհետեւ կտտացրեք Բաց.
Դուք կտեսնեք ձեր հրամանը է առկա տվյալների աղբյուրներից տարածքում շտեմարանի փորձագետի: Երբ հրամանը է այս ոլորտում, դուք կարող եք ավելացրել եք Ձեր հաշվետվության, ինչպես դուք պետք է ավելացնել ցանկացած այլ տվյալների աղբյուր: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տես Ընտրելով տվյալների աղբյուր:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —