Adding a custom calculation using a calculation definition

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Adding a cus­tom cal­cu­la­tion using a cal­cu­la­tion defin­i­tion
You can add a cus­tom cal­cu­la­tion by typ­ing a cal­cu­la­tion defin­i­tion.
To add a cal­cu­lated mem­ber
Right-click a mem­ber on the dimen­sion where you want to add the cal­cu­lated mem­ber.
On the short­cut menu, point to Cal­cu­lated Mem­ber, and click Add.
In the Cal­cu­lated Mem­bers dia­log box, click the Cal­cu­la­tion tab.
The Cal­cu­la­tion tab con­sists of three areas:
A Cal­cu­la­tion Defin­i­tion box where you define the cal­cu­la­tion by using the OLAP Syn­tax or MDX query lan­guage.
A name box for the name of the new cal­cu­lated mem­ber.
Tools to help you define the cal­cu­la­tion (a Mem­ber Select­or, keypad and Func­tion but­ton).
Check that you have the right dimen­sion for the cal­cu­lated mem­ber.
Define the cal­cu­la­tion.
Use the Mem­ber Select­or to pick mem­bers that you want to use in the cal­cu­la­tion. Right-click­ing the mem­ber allows you to add it to the cal­cu­la­tion. You can use all of the mem­bers in the spe­cified dimen­sion, includ­ing any cal­cu­lated mem­bers that have been cre­ated.
Note: The cal­cu­la­tion uses the unique name of a mem­ber rather than its cap­tion. The Mem­ber Select­or dis­plays mem­ber cap­tions.
You can also use func­tions in your defin­i­tion. See Adding func­tions to a cal­cu­la­tion defin­i­tion or MDX Query for inform­a­tion on adding func­tions from the lib­rary.
In the Cal­cu­la­tion Name box, type a name for the cal­cu­lated mem­ber.
Click OK.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Żieda ta kalkolu tad-dwana per­mezz ta’ definizz­joni ta kalkolu
Inti tista żżid kalkolu tad-dwana bil­li jit­tajp­ja definizz­joni kalkolu.
Biex iżżid mem­bru kkalku­lat
Right-click mem­bru dwar id-dimens­joni fejn inti tix­tieq li żid il-mem­bru ikkalku­lat.
Fuq il-menu short­cut, punt lil Stati ikkalku­lat, u kklikkja Żid.
Fil-kaxxa dia­log kkalku­lata Mem­bri, ikklikkja l-tab Kalkolu.
It-tab Kalkolu jikkon­sisti fi tli­et oqs­ma:
A Kalkolu Kaxxa Definizz­joni fejn inti tid­definixxi l-kalkolu bil­li tuża l-ling­wa mis­toqsi­ja OLAP Sin­tassi jew MDX.
Kaxxa isem għall-isem tal-mem­bru kkalku­lata ġdid.
Għodod li jgħi­nuk tid­definixxi l-kalkolu (Mem­bru selettur, tasti­era u but­tuna Fun­z­joni).
Iċċekkja li għandek id-dimens­joni dritt għall-mem­bru ikkalku­lat.
Iddefinixxi l-kalkolu.
Uża l-selettur Mem­bri li pick mem­bri li inti tix­tieq li tuża fil-kalkolu. Dritt tikklikkja l-mem­bru jip­per­met­tilek li żżid dan il-kalkolu. Tista tuża l-mem­bri fid-dimens­joni speċi­fikata, inkluż kwalunk­we mem­bri kkalku­lat li ġew maħluqa.
Nota: Il-kalkolu juża l-isem unika ta mem­bru min­flok cap­tion tagħha. L selettur Mem­bru dis­plays cap­tions mem­bri.
Tista wkoll tuża l-fun­z­jon­iji­et fid-definizz­joni tiegħek. Ara Żieda fun­z­jon­iji­et tiegħu lil definizz­joni kalkolu jew MDX Mis­toqsi­ja għal inform­azz­joni fuq iż-żieda fun­z­jon­iji­et mill-bib­l­joteka.
Fil-kaxxa Isem Kalkolu, tip isem għall-mem­bru ikkalku­lat.
Ikklikkja OK.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Voeg n per­soon­like berek­en­ing met behulp van n berek­en­ing defin­is­ie
Jy kan n per­soon­like berek­en­ing voeg deur te tik n berek­en­ing defin­is­ie.
Om n berek­ende lid te voeg
Regs-kliek n lid van die dimen­sie waar jy wil hê dat die berek­ende lid te voeg.
Die snel menu, wys na Berek­en lid, en kliek Voeg by.
In die berek­ende Lede dia­loog, kliek op die blad berek­en­ing.
Die blad Berek­en­ing bestaan uit drie dele:
N berek­en­ing Defin­is­ie boks waar jy die berek­en­ing definieer met behulp van die OLAP Syn­tax of MDX nav­raag taal.
N Naam boks vir die naam van die nuwe berek­ende lid.
Gereed­skap om jou te help die berek­en­ing (a lid Select­or, klavi­er en funk­sie knop­pie) definieer.
Maak seker dat jy die regte dimen­sie vir die berek­ende lid.
Definieer die berek­en­ing.
Gebruik die lid Select­or aan lede wat jy wil gebruik in die berek­en­ing haal. Regs-kliek op die lid kan jy dit by die berek­en­ing. Jy kan al die lede gebruik in n bepaalde dimen­sie, met inbe­grip van enige berek­ende lede wat geskep.
Let wel: Die berek­en­ing gebruik die unieke naam van n lid, eer­der as sy titel. Die lid Select­or ver­toon lid onder­skrifte.
Jy kan ook funk­sies te gebruik in jou defin­is­ie. Sien funk­sies Voeg n berek­en­ing defin­is­ie of MDX Query vir meer inligt­ing oor die byvoe­ging van funk­sies van die bib­li­oteek.
In die Naam berek­en­ing tik n naam vir die berek­ende lid.
Klik op OK.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Shtimi i një llog­ar­itje porosi duke për­dor­ur një përkufiz­im të llog­ar­itjes
Ju mund të shtoni një llog­ar­itje porosi duke shty­pur një përkufiz­im të llog­ar­itjes.
Për të shtu­ar një anëtar i llog­ar­it­ur
Djathtas-klikoni një anëtar në dimen­sion­in ku ju doni të shtoni anëtar­in llog­ar­it­ur.
Në të shkur­tër menu, pika të anëtar llog­ar­it­ura dhe klikoni Add.
Në llog­ar­it­ur kutinë Anëtarët e dia­logut, kliko skedën Llog­ar­it­ja.
Ske­da Llog­ar­it­ja për­bëhet nga tri fusha:
A Llog­ar­it­ja Defin­i­tion kuti ku ju të për­cak­tu­ar llog­ar­itjen duke për­dor­ur OLAP Syn­tax ose MDX gjuhën query.
Një kuti emër për emrin e anëtar­it të ri të llog­ar­it­ur.
Mjete për t’ju ndih­muar të për­cak­tu­ar llog­ar­itjen (një Select­or anëtar, tasti­era dhe but­on­in Func­tion).
Kon­trol­loni që ju keni dimen­sion­in e duhur për anëtar­in llog­ar­it­ur.
Defin­imi llog­ar­itjen.
Për­dorni Select­or anëtare të marr anëtarët që ju doni të për­dorni në llog­ar­itjen. Dre­jtë-duke klikuar anëtar­in ju lejon të shtoni atë në llog­ar­itje. Ju mund të për­dorni të gjithë anëtarët në dimen­sion­in e cak­tu­ar, duke përf­shirë çdo anëtarë llog­ar­it­ur se janë krijuar.
Shën­im: Llog­ar­it­ja për­dor emrin unik të një anëtari dhe jo titullin e saj. Përzgjed­hës Anëtar tre­gon cap­tions anëtare.
Ju mund të për­dorni funk­sion­et në përkufiz­i­m­in tuaj. Shih Shtimi funk­sione në një përkufiz­im llog­ar­itjes ose MDX Query për inform­a­cion mbi shtim­in e funk­sioneve nga bib­li­oteka.
Në Emri kutinë llog­ar­itjes, shtyp­ni një emër për anëtar të llog­ar­it­ur.
Kliko OK.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/