Adding new Google +1 button to Magento — Product Page/Template Modification

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Adding new Google +1 but­ton to Magento — Pro­duct Page/Template Modi­fic­a­tion
So up till now I have installed Magento on my Win­dows 7 laptop using ‘XAMPP’, and re-indexed the Magento web­site to view the pro­duct pages.
Now, I will get my hands dirty by modi­fy­ing the pro­duct tem­plate. Magento is based on a MVC (Mod­el View Con­trol­ler) prin­ciple where the lay­ers are all sep­ar­ated. In our case, we are only going to modi­fy the View part i.e. the Tem­plate files (.phtml).
Note: I am using the stand­ard tem­plate without any modi­fic­a­tions.
Why Google +1?
If a per­son +1’s your site, the friends’ of the user will view the recom­mend­a­tion of the web­site on their search res­ults. Google released this as a way to com­pete with Face­book and Twit­ter. They want their search res­ults to be more social.
““3. Google could use the +1 data to rank cer­tain pages for spe­cific keywords or phrases. The more +1s appear­ing for a spe­cific keyword or phrase, the higher it would rank. It is too early for this to hap­pen at this time as SEO com­pan­ies could take advant­age of it and devalue the whole thing.
4. Google could use the +1 data and com­bine it with oth­er sim­il­ar social data from Twit­ter and Face­book to dis­play rel­ev­ant res­ults for spe­cific search quer­ies. This is more likely to hap­pen than Google using the +1 data solely to determ­ine ranks. You will need to con­sider using Twit­ter, Face­book and Google +1 but­tons togeth­er on your site to max­im­ize poten­tial expos­ure and remain com­pet­it­ive.
5. When someone +1′s a page, this can trig­ger a Google spider to crawl that page again and extract data such as the page title. This high­lights the import­ance of a good title, but also means if you update older con­tent and it gets a +1, the new ver­sion will be what oth­er users see in annota­tions. This could be very power­ful for some types of dynam­ic con­tent sites.””
Source: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Step 1: Find Google +1 Javas­cript code
From here: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Step 2 — ““Place this tag in your head or just before your close body tag””
For Javas­cript to appear in the head sec­tion of a page, we need to insert this code in
C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Step 3 — ““Place this tag where you want the +1 but­ton to render”” — In my case under the ““Email to a Friend””.
C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Tip 1: To find path of tem­plate files we need to modi­fy, we need to enable Set Tem­plate Path Hints’.
Click Here to find out how to enable this fea­ture. In this way I can eas­ily find the tem­plate files I need to modi­fy.
Screen­shot of Google +1 but­ton with ““Tem­plate Hints Enabled””Image 1: Google +1 But­ton with Tem­plate Hints enabled.

Image 2: Google +1 But­ton without Tem­plate Hints enabled.
List of files created/modified:
Mod­i­fied — C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\page\html\head.html’
Mod­i­fied — C:\xampp\htdocs\magento\app\design\frontend\base\default\template\catalog\product\view.phtml’
Down­load the mod­i­fied files from: Magento Google +1 But­ton Down­load

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Żieda ġdida Google +1 but­tuna biex Magento — Pro­dot­ti Page / Tem­plate Modi­fikazz­joni
Allura up till issa I jkollu stall­at Magento fuq tiegħi Win­dows 7 laptop jużaw ““XAMPP””, u ter­ġa indiċ­jati il-web­sa­jt Magento biex tara l-paġni tal-pro­dott.
Issa, jien ser nikseb lili maħmuġin bil­li tim­modi­fika l-mudell tal-pro­dott. Magento huwa bbażat fuq prinċipju MVC (Mudell View-Kon­trol­lur) fejn is-saf­fi huma koll­ha sep­ar­ati. Fil-każ tagħna, aħna qed biss se tim­modi­fika l-parti View jiġi­fieri l-fajls Tem­plate (.phtml).
Nota: I am jużaw l-mudell stand­ard mingħajr modi­fiki.
Għaliex Google +1?
Jekk 1 ta sit per­suna + tiegħek, l- ““ħbieb”” tal-utent se jikkun­sidraw ir-rakko­mandazz­joni tal-web­sa­jt fuq ir-riżultati tat-tiftix tagħhom. Google rilaxxati dan bħala mod biex jikkom­petu ma Face­book u Twit­ter. Huma jridu rizultati tagħhom li jkunu aktar soċ­jali.
““3. Google tista tuża d-data +1 li rank ċer­ti paġni għall keywords speċi­fiċi jew frażiji­et. L-aktar + 1s jidhru għal keyword speċi­fiku jew frażi, l-ogħla ikun rank. Għadu kmi­eni wisq biex dan iseħħ f’dan il-ħin kif kumpan­iji SEO jist­għu jieħ­du vantaġġ min­nu u devalue l-ħaġa sħiħa.
4. Google tista tuża d-data +1 u jikkom­binaw dan ma’ data soċ­jali simili ieħor minn Twit­ter u Face­book biex juru riżultati ril­evanti għall tfit­tx­i­ja speċi­fiċi. Dan huwa aktar probab­bli li jiġri mill-Google tuża d-dejta +1 waħed­ha li tid­de­termina gradi. Ikollok bżonn biex jikkun­sidraw l-użu Twit­ter, Face­book u Google +1 but­tuni flimki­en fuq is-sit tiegħek biex tim­massimizza l-espożizz­joni poten­zjali u tibqa kom­pet­it­tiva.
5. Meta xi ħadd + 1 huwa paġna, dan jista jwas­sal spider Google li jitkaxk­ru dik il-paġna mill-ġdid u tieħu data bħall-paġna tit­olu. Dan jen­fasizza l-import­an­za ta tit­olu tajjeb, iżda jfis­ser ukoll jekk inti aġġor­na­ment kon­ten­ut anzjani u jiġril­ha 1, il-ver­ż­joni l-ġdida se tkun liema utenti oħra ara b’mod annotazz­jon­iji­et. Dan jista jkun qawwi ħafna għal xi tipi ta’ siti kon­ten­ut din­amiku. “”
Sors: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Pass 1: Sib Google +1 kodiċi Javas­cript
Minn hawn: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stad­ju 2 — ““Poġġi dan il-tikketta fir-ras jew eżatt qabel tiegħek lametta tal-ġisem mill-qrib””
Għall Javas­cript li jidhru fit-taqsima tar-ras ta paġna, għand­na bżonn li tid­daħħal din il-kodiċi fil
““Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ fron­tend \-bażi \ ina­dem­pjen­za \ tem­plate \ paġna \ \ html \ head.html””
Stad­ju 3 — ““Poġġi dan lametta fejn inti tix­tieq l-but­tuna 1 li tir­rendi”” — Fil-każ tiegħi taħt il- ““Email lill Ħabib””.
““Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ fron­tend \-bażi \ ina­dem­pjen­za \ mudell \ kata­logu tal \ pro­dott \ view.phtml””
Tip 1: Biex iss­ib triq ta tem­plate fajls għand­na bżonn li tim­modi­fika, għand­na bżonn biex jip­per­met­ti ““Set Path Tem­plate Ħjiel””.
Ikklikkja hawn biex issir taf kif biex jip­per­mettu din il-kar­at­ter­istika. B’dan il-mod I jist­għu faċil­ment isibu l-fajls tem­plate għandi bżonn biex jim­modi­fika.
Skrins li Google +1 but­tuna bi ““Ħjiel Tem­plate Iffaċil­it­ati””

Image 1: Google +1 But­ton mal Ħjiel Tem­plate pper­met­ti­et.

Image 2: Google +1 But­ton mingħajr Ħjiel Tem­plate pper­met­ti­et.
Lista ta fajls maħluqin / immodi­fikat:
Modi­fikat — ““Ċ: \ xampp \ htdocs magento \ app \ disinn \ fron­tend \-bażi \ ina­dem­pjen­za \ tem­plate \ paġna \ \ html \ head.html””
Modi­fikat — ““Ċ: \ xampp \ htdocs \ magento \ app \ disinn \ fron­tend \-bażi \ ina­dem­pjen­za \ mudell \ kata­logu tal \ pro­dott \ view.phtml””
Tniżżel il-fajls modi­fikati minn: Magento Google +1 but­tuna Down­load

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
nuwe Google +1 knop­pie te voeg tot Magento — Produk Page / Sjabloon Aan­passing
So tot nou toe het ek Magento geïn­stalleer op my Win­dows 7 laptop met behulp van ‘XAMPP, en re-geïndek­seer die Magento web­werf na die produk blad­sye besigtig.
Nou sal ek my hande vuil deur die wysiging van die produk sjabloon. Magento is gebaseer op n MVC (Mod­el View Con­trol­ler) begin­sel waar die lae al geskei. In ons geval, gaan ons net op die skerm deel maw die Sjabloon lêers (.phtml) ver­ander.
Let wel: Ek is met behulp van die standaard sjabloon son­der enige ver­an­deringe.
Hoekom Google 1?
Indi­en n per­soon +1 jou web­werf, sal die ““vriende”” van die gebruiker die aan­bev­el­ing van die web­werf op hul res­ultate te sien. Google vry­gestel dit as n mani­er om te kom­pet­eer met Face­book en Twit­ter. Hulle wil hul res­ultate om meer sosiale wees.
““3. Google kan die 1 data te gebruik om sekere blad­sye vir spesi­fieke sleutel­woorde of frases rang. Hoe meer +1 s ver­skyn vir n spesi­fieke term of frase, hoe hoër dit sal rang. Dit is te vroeg om dit te laat gebeur in hierdie tyd as SEO maat­skappye kan voordeel trek uit dit en devalueer die hele ding.
4. Google kan die 1 data te gebruik en kom­bin­eer dit met ander soort­gelyke sosiale data van Twit­ter en Face­book om rel­ev­ante res­ultate vir spesi­fieke nav­rae te ver­toon. Dit is meer geneig om te gebeur as Google met behulp van die 1 data uitsluitlik om geledere te bepaal. Jy sal nodig hê om te oor­weeg die gebruik van Twit­ter, Face­book en Google 1 knop­pies saam op jou site aan potensiële bloot­s­telling te mak­simeer en mededin­gend te bly.
5. Wan­neer iemand + 1 is n blad­sy, kan dit n Google spin­nekop akt­iveer om die blad­sy weer kruip en data te ont­trek soos die blad­sytitel. Dit beklemtoon die belan­grikheid van n goeie titel, maar betek­en ook as jy ouer inhoud by te werk en dit kry n 1, die nuwe weer­gawe sal wees wat ander gebruikers te sien in annot­as­ies. Dit kan baie sterk vir n paar vorme van din­am­iese inhoud web­wer­we wees. “”
Bron: http://www.mandloys.com/impact-of-google-1-on-seo/
Stap 1: Vind Google 1 Javas­cript kode
Van hier: http://www.google.com/webmasters/+1/button/
Stap 2 — ““Plaas hierdie merker in jou kop of net voor jou naby lig­gaam tag””
Vir Javas­cript ver­skyn in die kop gedeel­te van n blad­sy, moet ons hierdie kode in te voeg in
C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ont­werp \ fron­tend \ base \ ver­stek \ sjabloon \ blad­sy \ html \ head.html’
Stap 3 — ““Plaas hierdie merker waar jy wil die 1 knop­pie om te lew­er”” — In my geval onder die ““E-pos aan n vriend””.
C: \ XAMPP \ htdocs \ magento \ app \ ont­werp \ fron­tend \ base \ ver­stek \ sjabloon \ kata­logus \ produk \ view.phtml’
Wenk 1: Om weg van sjabloon lêers wat ons nodig het om te ver­ander vind, moet ons in staat stel om Stel Sjabloon Pad wen­ke.
Klik hier om uit te vind hoe om hierdie funk­sie te akt­iveer. Op hierdie mani­er kan jy mak­lik vind ek die sjabloon lêers wat ek nodig het om te ver­ander.
Screen­shot van Google 1-knop­pie met ““Sjabloon Wen­ke aangeskakel””