Administrative procedures— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Admin­is­trat­ive pro­ced­ures

The inter­view usu­ally ends the recruit­ment and selec­tion pro­cess. If this is so, the inter­view­er will offer the job to the suc­cess­ful can­did­ate and inform those who are not suc­cess­ful.

Some com­pan­ies how­ever decide to con­tin­ue the selec­tion pro­cess. These may include tests.


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

proċed­uri ammin­is­trat­tivi

 

 

L-interv­ista nor­mal­ment jis­piċċa l-proċess ta reklutaġġ u l-għażla. Jekk dan ikun hekk, l-interv­istatur se jof­fru l-impjiegall-kan­did­at magħżul u jin­forma lil dawk li ma jirnexxux.

 

Xi kumpan­iji, madankollu tid­deċiedi li tkom­pli l-proċess ta għażla. Dawn jist­għu jinklu­du testiji­et.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

admin­is­tratiewe prosed­ures

 

 

Die onder­houd eindig gewoon­lik die wer­wings- en keur­ing­s­proses. As dit so is, sal die onder­houd­vo­er­der die taak om die suk­ses­volle kan­did­aat bied en in te lig die­gene wat nie suk­ses­vol nie.

 

Som­mi­ge maat­skappye egter besluit om die keur­ing­s­proses voort­gaan. Dit kan toet­se insluit.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

pro­ced­ur­at admin­is­trat­ive

 

 

Interv­ista zakon­isht për­fun­don pro­ces­in e rek­ru­tim­it dhe përzgjed­hjes. Nëse kjo është kështu, interv­is­tuesi do të ofro­jë punë për kan­did­at­in e suk­sesshëm dhe të infor­mo­jë ata që nuk janë të suk­sessh­me.

 

Disa kom­pani megjithatë të vendosë për të vazh­duar pro­ces­in e përzgjed­hjes. Këto mund të përf­shijnë teste.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

አስተዳደራዊ ሂደቶች

 

 

ቃለ-አብዛኛውን ጊዜ ምልመላ እና ምርጫ ሂደት ያበቃል. ይህ እንዲህ ከሆነ, ቃለ መጠይቅ ስኬታማ እጩ ወደ ሥራ አቅርብ እና ውጤታማ ያልሆኑ ሰዎች ያሳውቃል.

 

አንዳንድ ኩባንያዎች ግን ወደ ምርጫ ሂደት ለመቀጠል መወሰን. እነዚህ ምርመራዎች ሊያካትት ይችላል.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

الإجراءات الإدارية

 

 

المقابلة عادة ما تنتهي عملية التعيين والاختيار. إذا كان الأمر كذلك، فإن المقابلة توفر فرص العمل للمرشح الناجح وإبلاغ أولئك الذين لم تكن ناجحة.

 

ولكن بعض الشركات تقرر الاستمرار في عملية الاختيار. ويمكن أن تشمل هذه الاختبارات.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

վարչական ընթացակարգերը

 

 

Հարցազրույցը սովորաբար ավարտվում կադրերի ներգրավման եւ ընտրության գործընթացը: Եթե ​​դա այդպես է, ապա հարցազրուցավար կառաջարկի աշխատանքը հաջող թեկնածուի հետ եւ տեղեկացնել նրանց, ովքեր չեն հաջողակ:

 

Որոշ ընկերություններ, սակայն որոշել է շարունակել ընտրության գործընթացը: Դրանք կարող են ներառել թեստեր.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Admin­is­trat­ive prosed­ur­lar

 

 

müsahibə adətən işə qəbul və seçim prosesi başa çatır. Əgər bu belədirsə, Müsahib uğurlu nam­izəd iş tək­lif və uğurlu olmay­an şəxslər məlu­mat ver­əcək.

 

Bəzi şirkətlər lak­in seçki prosesi dav­am üçün qərar. Bu testlər dax­il ola bilər.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Admin­is­trazio-prozed­urak

 

 

Elkar­rizketa nor­malean hautaketa eta auker­aketa proze­sua amaitu da. Hori hor­rela bada, elkar­rizket­atzaileak arrakastat­sua hauta­gai den lana eskain­iko du, eta ez dutenek arrakasta inform­atzeko.

 

Enpresa batzuek ordea era­bakitzeko auker­aketa proze­sua jar­raitzeko. Hauek probak ere eskura daitezke.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымайце гэтую старонку: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

адміністрацыйныя працэдуры

 

 

Інтэрв’ю звычайна заканчвае працэс набору і адбору кадраў. Калі гэта так, то інтэрв’юер будзе прапаноўваць працу да паспяховага кандыдату і даводзіць да тых, хто не з’яўляюцца паспяховымі.

 

Некаторыя кампаніі, аднак вырашылі працягнуць працэс выбару. Яны могуць ўключаць у сябе тэсты.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই page সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

প্রশাসনিক পদ্ধতি

 

 

সাক্ষাত্কার সাধারণত নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়. তাও যদি হয়, সাক্ষাত্কার সফল প্রার্থী চাকরি প্রদান এবং যারা সফল না হয় অবহিত করা হবে.

 

কিছু কোম্পানি তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নেন. এই পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podrška ovoj stran­i­ci: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

admin­is­trat­ivne pro­ced­ure

 

 

Razgo­v­or obično završava pro­ces regruta­cije i selekcije. Ako je to tako, anket­ar će ponud­iti posao na kan­did­at i obavijestiti one koji nisu uspješni.

 

Neke kom­pan­ije ipak odluče da nastave pro­ces selekcije. To može uključiv­ati ​​testove.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

административните процедури

 

 

Интервюто обикновено завършва процеса на набиране и подбор. Ако това е така, интервюиращият ще предложи работа на успешния кандидат и информира тези, които не са успешни.

 

Някои компании обаче решават да продължат процеса на подбор. Те могат да включват тестове.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Els pro­ced­i­ments admin­is­tra­ti­us

 

 

L’entrevista sol acabar el procés de recluta­ment i selec­ció. Si això és així, l’entrevistador li ofereix­en la feina al can­did­at i inform­ar els que no ten­en èxit.

 

Algun­es com­pa­nyies però decideix­en con­tinu­ar el procés de selec­ció. Aquests poden incloure proves.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Admin­is­trat­ive pamaa­gi

 

 

Ang inter­byu sa kas­agaran nata­pos sa recruit­ment ug proseso sa pag­pili. Kon kini mao ang sa ingon, ang tig-inter­biyo maga­halad sa tra­baho ngadto sa mga malam­puson nga kan­did­ato ug sa pag­pahibalo sa mga tawo nga dili malam­puson.

 

Ang ubang mga kom­pan­ya sa Apan mod­esisy­on sa pag­paday­on sa proseso sa pag­pili. Kini mahimo nga maglakip sa mga pag­su­lay.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iza Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

njira Admin­is­trat­ive

 

 

The kuyankhu­lana zam­biri mapeto akulembed­wa kusankha njira. Ngati zili choncho, kufun­sa mafun­so­wo adzapereka ntchito kwa phun­gu bwino ndi kudzi­wit­sa anthu ame­ne sali bwino.

 

Ena makam­pani Koma kusankha kupit­ir­iza mchitid­we kusankha. Atha kukhala mayesero.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

行政程序

 

 

面试通常结束招募和甄选过程。如果是这样,面试官会提供作业到成功的候选人,并告知那些谁没有成功。

 

然而,一些公司决定继续选择过程。这些可以包括测试。

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

行政程序

 

 

面試通常結束招募和甄選過程。如果是這樣,面試官會提供作業到成功的候選人,並告知那些誰沒有成功。

 

然而,一些公司決定繼續選擇過程。這些可以包括測試。

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

pruced­ure Admin­is­trat­ive

 

 

Lu Salen­tu lu solitu si chi­udi lu pru­ces­su récolt­ant e selezzione. Si chis­tu è accussi, li italian­iser ti fazzu lu travagghiu à u can­did­atu di suc­ces­su è prive­ne à quel­li chì ùn sò mic­ca riis­ciuti.

 

Cer­ti impresi, parò decide di cuntinuà u pru­ces­su di scelta. Sti cumpresa prove.

 


— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –