AIPS Europe Executive Meeting to be held in Malta 20 – 22 Feb

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-exec­ut­ive-meet­ingAIPS Europe Exec­ut­ive Meet­ing to be held in Malta 20 – 22 Feb

by Sandro Mic­allef, Gen­er­al Sec­ret­ary Malta Sports Journ­al­ists Asso­ci­ation
VALLETTA, Janu­ary 30, 2017 — The atten­tion of the sports media in Europe will be focused on the AIPS Europe Exec­ut­ive Com­mit­tee meet­ing which will be held in Malta between the 20th and 22nd Feb­ru­ary 2017. The organ­iz­a­tion has been entrus­ted to GħĠS (Malta Sports Journ­al­ists Asso­ci­ation) after a decision that was taken dur­ing the AIPS con­gress held in Qatar last Feb­ru­ary.
AIPS Europe – Malta 2017 will be the last offi­cial meet­ing before the 80th AIPS con­gress to be staged in Seoul and Pyeongchang. Dur­ing this event the elec­tion for AIPS Europe for the peri­od cov­er­ing 2017 – 2021 will be held.

Dur­ing AIPS Exec­ut­ive meet­ings some of the most renowned European journ­al­ists will be vist­ing Malta. These include Dr. Ioan­nis Daras (Greece), who is also the Pres­id­ent of AIPS, Vice Pres­id­ent Lev Ros­soshik (Rus­sia), Treas­urer Mur­at Agca (Tur­key) as well as mem­bers Nas­tassja Maryn­ina (Belarus), Gian­fran­co Cop­pola (Ita­ly), Pre­drag Milinkovic (Ser­bia) Eldar Ismaylov (Azerbaijan) and Guenter Pfeist­linger (Awstri­ja). Char­les Camen­zuli the cur­rent Pres­id­ent of the Malta Sports Journ­al­ists Asso­ci­ation is also the Gen­er­al Sec­ret­ary of AIPS Europe.

The main top­ic for this meet­ing which will be held in Malta is the offi­cial announce­ment of the can­did­ates for the next elec­tion of the Exec­ut­ive Com­mit­tee. The dir­ect­or of the first AIPS Europe Sport Media Sum­mit to be held in Bud­apest next March, Gyorgy Szol­losi from Hun­gary will be also present as well as Alan Gas­p­er­oni (San Marino) who is the media rep­res­ent­at­ive for the next edi­tion of the European Small Nations Games in San Marino.

Con­sequently GĦĠS will be organ­iz­ing a Nation­al Sem­in­ar for the Media which will be addressed by Nas­tassja Maryn­ina, who will speak about the second edi­tion of the 2019 European Games to be held in Min­sk, Pre­drag Milinkovic, who is an expert of the Dakar racing and Dr Ioan­nis Daras who will emphas­ize prob­lems that media and TV face regard­ing the rights for cer­tain inter­na­tion­al events.

A Sport Pho­to­graphy exhib­i­tion with the par­ti­cip­a­tion of 12 pho­to report­ers who are also mem­bers of the Malta Sports Journ­al­ists Asso­ci­ation will be held. Details of this event will be given in the com­ing days.

The GħĠS has also launched the offi­cial logo to be used dur­ing this import­ant event.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-exec­ut­ive-meet­ing

AIPs Ewro­pa Laqgħa Eżekut­tiv li ser issir f’Malta 20 – 22 Frar

Sandro Mic­allef, Segretar­ju Āen­er­ali Malti għall-Isport Ġurn­al­isti Assoċ­jazz­joni
VALLETTA, 30 Jan 2017 — L-atten­z­joni tal-mid­ja isports fl-Ewro­pa se tkun iffokata fuq il-laqgħa tal-Kumit­at Ewro­pa Eżekut­tiv AIPs li se ssir f’Malta bejn il 2022 Frar 2017 L-organizza­zz­joni tkun ġiet fdata lil GHGs (Malta Sports Journ­al­ists Assoċ­jazz­joni) wara deċiż­joni li ttieħ­det mat­ul il-kun­gress AIPs li saret fil-Qatar Frar li għad­da.
AIPs Ewro­pa — Malta 2017 se tkun l-aħħar laqgħa uffiċ­jali qabel il-kun­gress AIPs 80 li jiġu organizza­ti f’Seoul u Pyeongchang. Mat­ul dan l-avveni­ment l-elezz­joniall-AIPs Ewro­pa għall-per­jodu li jko­pri 2017 – 2021 se ssir.

Mat­ul il-laqgħat eżekut­tivi AIPs wħud mill-ġurn­al­isti Ewropej l-aktar magħru­fa se jkunu jżuru Malta. Dawn jinklu­du Dr Ioan­nis Daras (il-Greċja), li huwa wkoll il-Pres­id­ent ta AIPs, Viċi Pres­id­ent Lev Ros­soshik (ir-Russ­ja), Teżor­i­er Mur­at Ağca (it-Turki­ja) kif ukoll mem­bri Nas­tassja Maryn­ina (il-Belarus), Gian­fran­co Cop­pola (l-Ital­ja), Pre­drag Milinkovic (is-Ser­b­ja) Eldar Ismaylov (Azerba­jġan) u Guenter Pfeist­linger (Awstri­ja). Char­les Camen­zuli il-Pres­id­ent attwali tal-Assoċjazz­joni Ġurn­al­isti Malti għall-Isport hija wkoll is-Segretar­ju Ġen­er­ali tal AIPs Ewro­pa.

Is-suġġett prinċip­ali għal din il-laqgħa li se ssir f’Malta hija l-avviż uffiċ­jali tal-kan­did­atiall-elezz­joni li jmiss tal-Kumit­at Eżekut­tiv. Id-direttur ta l-ewwel Sam­it AIPs Ewro­pa Isport Media li se ssir f’Budapest f’Marzu jmiss, Gyorgy Szöllősi mill-Unger­i­ja se jkunu wkoll preżenti kif ukoll Alan Gas­p­er­oni (San Marino) li huwa r-rap­preżent­ant tal-mid­jaall-edizz­joni li jmiss tal-Logħob tan-Nazz­jon­iji­et Ewropej Żgħar f’San Marino.

Kon­seg­wente­ment GHGs se jor­ganizza Sem­in­ar Nazz­jon­ali għall-Mid­ja li se tkun ind­i­rizzata minn Nas­tassja Maryn­ina, li se jitkellem dwar it-tieni edizz­joni tal-Logħob Ewropew 2019 li se ssir f’Minsk, Pre­drag Milinkovic, li huwa espert ta l-tlielaq Dakar u Dr Ioan­nis Daras li ser ten­fasizza prob­lemi li l-mid­jat-TV wiċċ rig­ward id-drit­tiji­et għal ċer­ti avveni­menti internazz­jon­ali.

Wir­ja Isport Foto­grafi­ja bil-parteċipazz­joni ta ’12-ġurn­al­isti pho­to li huma wkoll mem­bri tal-Assoċjazz­joni Ġurn­al­isti Malti għall-Isport se ssir. Dettalji ta dan l-avveni­ment se jingħataw fil-jiem li ġejjin.

Il GHGs nedi­et ukoll il-logo uffiċ­jali li jridu jin­tużaw waqt dan l-avveni­ment import­anti.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-exec­ut­ive-meet­ing

AIPS Euro­pa Uit­vo­er­ende Ver­ga­der­ing gehou sal word in Malta 20 – 22 Feb­ru­ar­ie

deur Sandro Mic­allef, uit­vo­er­ende hoof Malta Sport Joer­nal­iste Vereniging
VALLETTA, 30 Janu­ar­ie 2017 — Die aand­ag van die sport media in Euro­pa sal gefok­us word op die ver­ga­der­ing AIPS Euro­pa Uit­vo­er­ende Komit­ee wat in Malta tussen die 20ste en 22ste gehou sal word Feb­ru­ar­ie 2017. Die organ­isasie is toever­trou aan KHG (Malta Sport Joer­nal­iste Asso­ci­ation) ná n besluit wat gen­eem is tydens die AIPS kon­gres gehou in Katar laaste Feb­ru­ar­ie.
AIPS Euro­pa — Malta 2017 sal die laaste ampte­like ver­ga­der­ing voor die 80ste AIPS kon­gres word opge­vo­er in Seoul en Pyeongchang. Tydens hierdie geleen­theid die verkies­ing vir AIPS Euro­pa vir die tydperk wat 2017 – 2021 gehou sal word.

Tydens AIPS Uit­vo­er­ende ver­ga­der­ings som­mi­ge van die mees bek­ende Europese joer­nal­iste sal n besoek Malta. Dit sluit in dr Ioan­nis Daras (Griekeland), wat ook die voorsit­ter van AIPS, vise-pres­id­ent Lev Ros­soshik (Rusland), Tesour­i­er Mur­at Agca (Turkye), asook lede Nas­tassja Maryn­ina (Wit-Rusland), Gian­fran­co Cop­pola (Italië), Pre­drag Milinkovic (Ser­wië) Eldar Ismaylov (Azerbaijan) en Guenter Pfeist­linger (Awstri­ja). Char­les Camen­zuli die hui­di­ge pres­id­ent van die Malta Sport Joer­nal­iste Vereniging is ook die uit­vo­er­ende hoof van AIPS Euro­pa.

Die hooftema van hierdie ver­ga­der­ing wat in Malta gehou sal word is die ampte­like aankondi­ging van die kan­did­ate vir die vol­gende verkies­ing van die Uit­vo­er­ende Komit­ee. Die direk­teur van die eer­ste AIPS Euro­pa Sport Media Sum­mit gehou sal word in Bud­apest in Maart vol­gende jaar, Gyorgy Szol­losi uit Hongarye sal ook sow­el bied as Alan Gas­p­er­oni (San Marino) wat die media ver­teen­woor­di­ger vir die vol­gende uit­gawe van die Spele Europese Klein Nas­ies San Marino.

Gevolg­lik KHG sal organ­iseer n Nas­ionale Sem­in­aar vir die Media wat deur Nas­tassja Maryn­ina sal aange­spreek word, wat sal praat oor die tweede uit­gawe van die Europese Spele 2019 gehou sal word in Min­sk, Pre­drag Milinkovic, wat is n ken­ner van die Dakar res­ies en dr Ioan­nis Daras wat sal prob­le­me wat die media en TV gesig met betrekking tot die regte vir sekere interna­s­ionale gebeur­t­en­is­se te beklemtoon.

A Sport Pho­to­graphy uit­stalling met die deel­name van 12 foto verslaggew­ers wat ook lede van die Malta Sport Joer­nal­iste Vereniging gehou sal word. Beson­der­hede van hierdie gebeur­t­en­is sal in die komende dae.

Die KHG het ook begin met die ampte­like logo ged­urende hierdie belan­grike gebeur­t­en­is te gebruik.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://www.aipsmedia.com/2017/01/30/20237/aips-europe-aips-exec­ut­ive-meet­ing