Assets

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Assets:
The entries on a bal­ance sheet show­ing all prop­er­ties, both tan­gible and intan­gible, and claims again­st oth­ers that may be applied to cov­er the liab­il­it­ies of a per­son or busi­ness. Assets can include cash, stock, invest­ments, prop­er­ty rights, and good­will. It is also the resources that have eco­nom­ic value than an indi­vidu­al, cor­por­a­tion or coun­try owns or con­trols with the expect­a­tion that it will provide future bene­fit. Assets are bought to increase the value of a firm or bene­fit the firm’s oper­a­tions. You can think of an asset as some­thing that can gen­er­ate cash flow, regard­less of wheth­er it’s a company’s man­u­fac­tur­ing equip­ment or an individual’s rent­al apart­ment. Assets are either cur­rent or fixed (non-cur­rent). Cur­rent means that the asset will be con­sumed with­in one year. Gen­er­ally this includes things like cash, accounts receiv­able and invent­ory. Fixed assets are those that are expec­ted to keep on provid­ing bene­fit for more than one year, such as equip­ment, build­ings, real estate, etc. 

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — - — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  — -
assi:
L-iskrizz­jon­iji­et fuq karta tal-bil­anċ li turi l-pro­prjetaji­et koll­ha, kemm tanġib­bli u intanġib­bli, u pre­tens­jon­iji­et kon­tra oħra­jn li jist­għu jiġu app­likati biex iko­pru r-responsab­biltaji­et ta per­suna jew negozju. Assi jist­għu jinklu­du flus kont­anti, stokk, l-inves­t­i­menti, id-drit­tiji­et tal-pro­prjetà, u l-avvja­ment. Huwa wkoll ir-riżor­si li għand­hom valur eko­nomiku li ma tkunx indi­vid­wu, kor­porazz­joni jew pajjiż ikollu jew jikkon­trol­la bl-aspettat­tiva li din se tip­provdi bene­fiċċju futur. Assi nxtraw biex jiżdied il-valur ta dit­ta jew bene­fiċċju operazz­jon­iji­et tad-dit­ta. Inti tista taħseb ta’ assi bħala xi ħaġa li tista tiġġen­era likwid­ità, irrispet­tiva­ment minn jekk din hija appar­at ta’ fab­brikazz­joni tal-kumpan­i­ja jew appar­ta­ment kiri ta indi­vid­wu. Assi huma jew kur­renti jew fis­si (mhux kur­renti). Kur­renti ifis­ser li l-assi ser jiġu kkun­smati fi żmi­en sena. Ġen­er­al­ment dan jinkludi affar­iji­et simili kont­anti, kontiji­et riċevibbli u l-invent­ar­ju. Assi fis­si huma dawk li huma mis­ten­ni­ja li jżom­mu fuq li jip­prov­du bene­fiċċji għal iktar minn sena, bħal tagħmir, bini, beni immob­bli, eċċ

 

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — - — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  — -
bates:
Die inskry­wings op n bal­ansstaat wat alle eiendom, beide tas­bare en nie-tas­bare, en eise teen ander wat aangewend kan word om die ver­pligtinge van n per­soon of besigheid dek. Bates kan sluit in kont­ant, voor­raad, beleg­gings, eiendom­s­reg, en wel­wil­lend­heid. Dit is ook die hulp­bron­ne wat eko­nom­iese waarde het as n indi­vidu, kor­por­asie of land besit of beheer met die ver­wagt­ing dat dit toekom­sti­ge voordeel sal bied. Bates gekoop om die waarde van n firma ver­hoog of voordeel bedry­wighede van die firma se. Jy kan dink van n bate as iets wat kont­antvloei gene­reer, ongeag of dit n maat­skappy se ver­vaar­di­ging van toerust­ing of huur woon­stel n indi­vidu se. Bates is óf die hui­di­ge of vaste (nie-hui­di­ge). Hui­di­ge betek­en dat die bate bin­ne n jaar sal ver­teer. Oor die algemeen sluit dit dinge soos kont­ant, deb­iteure en voor­raad. Vaste bates is dié wat na ver­wagt­ing op die ver­skaff­ing van voor­dele vir langer as een jaar te hou, soos toerust­ing, geboue, Real Estate, ens

 

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — - — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  — -
Pas­ur­itë:
Të hyra në një bil­anc që tre­gon të gjitha pronat, si prek­sh­me dhe të paprek­sh­me, dhe pre­tendi­met ndaj të tjer­ëve që mund të apliko­hen për të mbu­lu­ar për­gjegjës­itë e një per­soni apo biznesi. Asetet mund të përf­shijë të hol­la, aksioneve, inves­t­i­met, të dre­jtat pronësore, dhe vull­net­in e mirë. Ajo është gjithashtu bur­i­met që kanë vlerë eko­nomike shumë se një indi­vid, shoqëri apo shtet zotëron ose kon­trol­lon me shpresën se ai do të ofro­jë për­fi­time të ardh­sh­me. Asetet janë blerë për të rrit­ur vler­ën e një firme ose të për­fito­jnë opera­cion­et e firm­ës. Ju mund të men­d­oj për një akt­ivi si diçka që mund të gjen­er­o­jnë rrjed­hës së para­së, pa mar­rë para­sy­sh nëse kjo është një kom­pan­ie pajis­jet e prod­him­it apo aparta­ment me qira një indi­vidi. Asetet janë ose aktuale ose fikse (afat­g­jatë). Aktuale do të thotë se pas­uria do të kon­sumo­hen brenda një viti. Në për­gjithësi kjo përf­sh­in gjëra të tilla si para të gat­sh­me, llog­ar­itë e arkëtuesh­me dhe invent­ar­it. Asetet fikse janë ato që priten të mba­jnë në sig­ur­im­in e për­fito­jnë për më shumë se një vit, të tilla si pajis­je, ndërtesa, pas­urive të patund­sh­me, etj

 

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — - — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  — -
ንብረቶች:
ተጨባጭ እና የማይደረስባቸው, እና ከአንድ ሰው ወይም ንግድ ውስጥ የተቀበላቸውን ለመሸፈን ሊተገበር ይችላል በሌሎች ላይ የይገባኛል ጥያቄ ሁለቱም ሁሉ ንብረቶች የሚያሳይ ቀሪ ወረቀት ላይ ግቤቶች. ንብረቶች ጥሬ ገንዘብ, የአክሲዮን, ኢንቨስትመንት, ንብረት መብቶች እና በጎ ፈቃድ ሊያካትት ይችላል. በተጨማሪም አንድ ግለሰብ, ሥራ ኮርፖሬሽን ወይም አገር ባለቤት ወይም ወደፊት ጥቅም የማይሰጡ ዘንድ ተስፋ ጋር መቆጣጠሪያዎች ይልቅ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ሀብት ነው. ንብረቶች ጠንከር እሴት መጨመር ወይም ጽኑ የአምላክን ክወናዎችን ጥቅም የገዙ ናቸው. አንተ ምንም ይሁን ምን አንድ ኩባንያ የማምረቻ መሳሪያዎች ወይም ግለሰብ የኪራይ አፓርታማ ነው አልሆነ, የገንዘብ ፍሰት ማመንጨት የሚችል ነገር እንደ አንድ ንብረት ማሰብ እንችላለን. ንብረቶች የአሁኑ ወይም ቋሚ (ያልሆኑ የአሁኑ) ወይ ናቸው. የአሁኑ ንብረቱ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ፍጆታ ይሆናል ማለት ነው. በአጠቃላይ ይህ በጥሬ ገንዘብ ያሉ ነገሮችን ያካትታል እንደተቀበለ ክምችት መለያዎች. ቋሚ ንብረቶች እንደ ወዘተ መሣሪያዎች, ሕንጻዎች, በሪል ስቴት, እንደ በላይ ለአንድ ዓመት ያህል ጥቅም በመስጠት ላይ መጠበቅ ይጠበቅባቸዋል ሰዎች ናቸው

 

 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — - — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  — -
الأصول:
الإدخالات على الميزانية العمومية تظهر كافة الخصائص، سواء الملموسة وغير الملموسة، والمطالبات ضد الآخرين التي يمكن تطبيقها لتغطية التزامات شخص أو الأعمال التجارية. ويمكن أن تشمل الأصول النقدية، والأوراق المالية، والاستثمارات، وحقوق الملكية، وحسن النية. بل هو أيضا الموارد التي لها قيمة اقتصادية من أي فرد أو مؤسسة أو دولة تمتلك أو تسيطر على أمل أنها سوف تقدم فائدة في المستقبل. ويتم شراء الأصول لزيادة قيمة شركة أو يستفيد عمليات الشركة. يمكنك التفكير في الأصول، وهو الأمر الذي يمكن أن تولد التدفقات النقدية، بغض النظر عما إذا كانت تصنيع المعدات الشركة أو استئجار شقة الفرد. الأصول إما الحالية أو الثابتة (غير الحالية). يعني الحالي على أن الأصل سوف يستهلك خلال سنة واحدة. عموما هذا يشمل أشياء مثل الأوراق النقدية، وحسابات المدينين والمخزون. الأصول الثابتة هي تلك التي من المتوقع أن تستمر في تقديم فائدة لأكثر من سنة واحدة، مثل المعدات والمباني والعقارات، الخ