TRADEMARK – MALTA

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://inventa.com/en/territory/MT#trademarks

Malta

TRADEMARK — MALTA
Register your Trademark
Our service includes:

WE PREPARE THE APPLICATION
Our specialists will look at the information you provide and will file an application that increases your chances of success.

TRADEMARK WATCH FOR 10 YEARS
We watch all the trademarks daily, so that no third party could register another trademark that conflicts with yours.

TRADEMARK MAINTENANCE FOR 10 YEARS
Inventa International keeps a close eye on every event related to your trademark.

REGISTER A TRADEMARK
TRADEMARK REGISTRATION
Process
Monitor the process from the preparation for the trademark application to its maintenance phase. Inventa International will accompany you every step of the way.

1
TRADEMARK IDENTIFICATION
2
IDENTIFICATION OF JURISDICTIONS
3
IDENTIFICATION OF CLASSES
4
TRADEMARK SEARCH
5
APPLICATION FOR REGISTRATION
We analyze whether the formal requirements have been met and submit the application for registration to the respective PTO.

6
EXAMINATION
7
GRANTING
8
INTERNATIONALIZATION
9
TRADEMARK WATCH
10
RENEWAL
REGISTER A TRADEMARK
MALTA
Trademark Details and Timeframes
PRIORITY CLAIM

Available

MULTI CLASS APPLICATION

Unavailable

WELL-KNOWN TRADEMARKS

Available

BODY RESPONSIBLE FOR NON-USE CANCELLATIONS

Court

SEARCH WITH LEGAL OPINION TIME FRAME

10 days

TIME UNTIL REGISTRATION

9 months

OPPOSITION PERIOD

Special Case
Contact us for more info.
USE REQUIREMENT PERIOD

5 years

Requirements

APPLICATION REQUIREMENTS
RENEWAL REQUIREMENTS
ASSIGNMENT REQUIREMENTS
CHANGE OF NAME REQUIREMENTS
CHANGE OF ADDRESS REQUIREMENTS
LICENSE REQUIREMENTS
REGISTER A TRADEMARK

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://inventa.com/en/territory/MT#trademarks

malta

TRADEMARK — MALTA
Reġistru Trademark tiegħek
Is-servizz taghna jinkludi:

WE iħejju l-applikazzjoni
Speċjalisti tagħna se tħares lejn l-informazzjoni li inti tipprovdi u se jippreżenta applikazzjoni li żżid iċ-ċansijiet tiegħek ta ‘suċċess.

WATCH TRADEMARK għal 10 snin
Aħna tara l-marki kummerċjali ta ‘kuljum, sabiex l-ebda parti terza tista’ tirreġistra trademark oħra li tkun konflinġenti ma ‘tiegħek.

MANUTENZJONI TRADEMARK għal 10 snin
Inventa Internazzjonali żżomm ħarsitha fuq kull avveniment relatat ma ‘trademark tiegħek.

Reġistrata trejdmark
reġistrazzjoni tat-trademark
proċess
Tissorvelja l-proċess mill-preparazzjoniall-applikazzjoni għal trade mark li fażi ta ‘manteniment tiegħu. Inventa Internazzjonali se jakkumpanja inti kull pass tar-rotta.

1
IDENTIFIKAZZJONI TRADEMARK
2
IDENTIFIKAZZJONI tal-ġurisdizzjonijiet
3
IDENTIFIKAZZJONI TAL-GRUPPI
4
FITTEX TRADEMARK
5
APPLIKAZZJONI GĦAL REĠISTRAZZJONI
Aħna tanalizza jekk ir-rekwiżiti formali ġew issodisfati u jissottometti l-applikazzjoniar-reġistrazzjoni lill-PTO rispettiv.

6
EŻAMI
7
GĦOTI
8
internazzjonalizzazzjoni
9
WATCH TRADEMARK
10
TIĠDID
Reġistrata trejdmark
MALTA
Trademark Dettalji u l-iskedi
TALBA PRIJORITÀ

disponibbli

MULTI-APPLIKAZZJONI TAL-KLASSI

mhux disponibbli

TRADEMARKS Magħrufa sew

disponibbli

KORP RESPONSABBLI GĦALL NUQQAS TA ‘UŻU KANċELLAMENTI

Qorti

FITTEX MA opinjoni legali perjodu ta ‘żmien

10 ijiem

Żmien sakemm REĠISTRAZZJONI

9 xhur

perjodu ta ‘oppożizzjoni

Kawża speċjali
Għamel kuntatt magħna għal aktar info.
PERJODU kundizzjoni ta ‘użu

5 snin

Ħtiġijiet

ħtiġiet ta ‘applikazzjoni
REKWIŻITI TIĠDID
REKWIŻITI ASSENJAZZJONI
BIDLA TAL-ĦTIĠIET TA ISEM
BIDLA TAL-ĦTIĠIET TA INDIRIZZ
rekwiżiti ta ‘liċenzja
Reġistrata trejdmark

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://inventa.com/en/territory/MT#trademarks

Malta

HANDELSMERK — Malta
Registreer jou handelsmerk
Ons diens sluit in:

Ons berei DIE AANSOEK
Ons spesialiste sal kyk na die inligting wat u verskaf en sal ‘n program wat jou kanse op sukses verhoog te dien.

HANDELSMERK WATCH vir 10 jaar
Ons kyk al die handelsmerke daaglikse, sodat daar geen derde party ‘n ander handelsmerk wat in stryd is met die uwe kan registreer.

HANDELSMERK ONDERHOUD vir 10 jaar
Inventa International hou ‘n ogie oor elke gebeurtenis wat verband hou met jou handelsmerk.

REGISTREER ‘n handelsmerk
handelsmerk registrasie
proses
Monitor die proses van die voorbereiding vir die handelsmerk aansoek om sy onderhoud fase. Inventa International sal saam met jou elke stap van die pad.

1
HANDELSMERK IDENTIFIKASIE
2
IDENTIFIKASIE jurisdiksies
3
IDENTIFIKASIE VAN KLASSE
4
handelsmerk soek
5
AANSOEK OM REGISTRASIE
Ons analiseer of die formele vereistes voldoen is en die aansoek om registrasie aan die onderskeie bo.

6
EKSAMEN
7
TOEKENNING
8
internasionalisering
9
HANDELSMERK WATCH
10
HERNUWING
REGISTREER ‘n handelsmerk
MALTA
Handelsmerk Besonderhede en tydsraamwerke
PRIORITEIT VORDERING

Beskikbaar

MULTI KLAS AANSOEK

nie beskikbaar nie

BEKENDE HANDELSMERKE

Beskikbaar

Wat verantwoordelik is vir nie-gebruik KANSELLASIES

hof

Soek met regsmening TYDRAAMWERK

10 dae

Tyd voordat REGISTRASIE

9 maande

Opposisie TYDPERK

spesiale Case
Kontak ons ​​vir meer inligting.
GEBRUIK tydperk vereiste

5 jaar

vereistes

AANSOEK VEREISTES
HERNUWING VEREISTES
werkstukvereistes
Naamsverandering VEREISTES
ADRESVERANDERING VEREISTES
lisensie Vereiste
REGISTREER ‘n handelsmerk

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://inventa.com/en/territory/MT#trademarks

Maltë

MARKËS — MALTA
Regjistrohu Trademark tuaj
Shërbimi ynë përfshin:

Ne kemi përgatitur aplikacionin
Specialistët tanë do të shikojmë në informatat që ju ofrojnë dhe do të paraqesë një kërkesë që rrit shanset për sukses.

WATCH për markën tregtare për 10 vjet
Ne shikuar të gjitha markat e përditshme, në mënyrë që asnjë palë e tretë mund të regjistrojë një tjetër markë që bie ndesh me tuajat.

MIRËMBAJTJA për markën tregtare për 10 vjet
Inventa International mban një sy të ngushtë në çdo ngjarje në lidhje me markën tuaj.

REGJISTROHU një markë tregtare
MARKËS REGJISTRIMI
proces
Monitoruar procesin nga e përgatitjes për zbatimin trademark në fazën e mirëmbajtjes. Inventa International do të ju shoqërojë në çdo hap të rrugës.

1
MARKËS IDENTIFIKIMI
2
IDENTIFIKIMI I JURIDIKSIONE
3
IDENTIFIKIMI e klasave
4
MARKËS KËRKO
5
Aplikimi për regjistrim
Ne analizuar nëse janë përmbushur kërkesat formale dhe të paraqesë aplikimin për regjistrim për PTO përkatës.

6
EKZAMINIMI
7
DHËNIA
8
Ndërkombëtarizimi
9
MARKËS WATCH
10
RINOVIMI
REGJISTROHU një markë tregtare
MALTA
Trademark Detajet dhe Afatet kohore
PRIORITET KËRKESËS

në dispozicion

MULTI KËRKESË CLASS

i padisponueshëm

Markave të njohura

në dispozicion

Organi përgjegjës për mos-shfrytëzimin anulimet

gjykatë

SEARCH me mendimin LIGJORE TIME FRAME

10 ditë

TIME DERI REGJISTRIM

9 muaj

KUNDËRSHTIMI PERIUDHA

Rasti i veçantë
Na kontaktoni për më shumë informacion.
PËRDORIMI KERKESA PERIUDHA

5 vite

Kërkesat

Kushtet për aplikim
KËRKESAT rinovimit
KËRKESAT Caktimi
NDRYSHIMI I KËRKESAT EMRI
NDRYSHIMI I KËRKESAT ADDRESS
KËRKESAT PËR LICENCË
REGJISTROHU një markë tregtare

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://inventa.com/en/territory/MT#trademarks

ማልታ

የንግድ ምልክት — ማልታ
የእርስዎን የንግድ ምልክት ያስመዝግቡ
የእኛ አገልግሎት ያካትታል:

የማመልከቻ አስተካክል
የእኛ ባለሙያዎች የሰጡትን መረጃ እንመለከታለን እና ስኬታማ የመሆኑ አጋጣሚ እንደሚጨምር አንድ ማመልከቻ ማስገባት ይችላል.

10 ዓመት የንግድ ምልክት WATCH
ምንም ሶስተኛ ወገን የእርስዎ ጋር የሚጋጭ ሌላ የንግድ ምልክት መመዝገብ ይችሉ ዘንድ እኛ: ዕለት ዕለት ሁሉም የንግድ ምልክቶች ይመልከቱ.

10 ዓመት የንግድ ምልክት MAINTENANCE
Inventa አቀፍ የእርስዎን የንግድ ምልክት ጋር የተያያዘ እያንዳንዱ ክስተት ላይ የቅርብ ዓይን ይጠብቃል.

የንግድ ምልክት እንደሚመዘገቡ
የንግድ ምልክት ምዝገባ
ሂደት
የዚህ ጥገና ደረጃ ላይ የንግድ ምልክት መተግበሪያ ዝግጅት ጀምሮ ሂደቱን ይከታተሉ. Inventa ኢንተርናሽናል አንተ መንገድ እያንዳንዱ ደረጃ አብሮ ይሆናል.

Automotive Technician

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://www.careerbuilder.com/job/JJH0K3788M0DQ7Q3P49

Automotive Technician
Monro Muffler/Brake • Malta, NY

Job Snapshot
Full-Time Experience — At least 3 year(s) Automotive — Motor Vehicles — Parts Automotive
Job Description
Company Description

Monro is a strong, growing company. Founded in 1957 in Rochester, New York, we now have over 1000 company-owned locations operating as Monro Muffler/Brake stores, Mr. Tire® Auto Service Centers, The Tire Choice, Ken Towery’s Tire and Autocare, TreadQuarters® Discount Tire stores, Autotire Car Care Centers and Tire Warehouse. We service over three million cars each year in the US in 25 eastern and mid-western states. Monro offers customers a wide range of repair services, such as exhaust, brake, suspension, alignment, ride control, tire, battery, electrical, air conditioning and scheduled maintenance services. We are a publicly traded company and a top performer on the NASDAQ both in our results and our return to our investors.

Job Description

The country’s #1 company owned automotive repair chain, Monro Muffler/Brake Inc., has immediate opportunities for the right individuals. If you are money motivated, a self starter, and have previous automotive and/or tire service, you do not want to miss your chance.

We offer an incentive based pay plan that rewards our top performers. The top 25% of our technicians earn more than $20/hour with our best performers earning $27/hour. We hire and promote from within first. The majority of our Assistant Managers have been promoted up from the shop and many of them have advanced to Store Manager or higher.

So if you’re tired of that dead end job and want a career with unlimited opportunities and earnings potential then you need to contact us today. We offer one of the industry’s top benefits packages including: Health, Dental, Life, 401(k) with match, paid vacation, bonus and incentive plans, and much more!

Job Requirements

Qualifications

Minimum of 3 year of experience with vehicle repairs. ASE certifications desired

Able to explain repairs to customers in a friendly, understandable manner

Experience using store equipment such as lifts, welders, scanners and brake lathes correctly

Own a set of tools and/or participate in company’s tool purchase program

Lifting ability up to 50 pounds

Flexible schedule to cover store hours, including Saturdays

Must be 18 years of age and have a valid driver’s license

State Inspection license is a plus

Equal Opportunity Employer

Additional Information

All your information will be kept confidential according to EEO guidelines.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.careerbuilder.com/job/JJH0K3788M0DQ7Q3P49

Karozzi Technician
Monro silencer / Brake • Malta, NY

Job Snapshot
Esperjenza Full-Time — Għall-inqas 3 snin (i) Automotive — Vetturi bil-Mutur — Partijiet tal-Karozzi
Deskrizzjoni tax-xogħol
Tags

Monro hija b’saħħitha, il-kumpanija li qed jikber. Imwaqqfa fl-1957 fi Rochester, New York, issa għandna aktar minn 1000 postijiet kumpannija ta ‘proprjetà li joperaw bħala ħwienet Monro silencer / Brake, Mr Tire® Auto Ċentri tas-Servizz, l-għażla Tire, Tire Ken Towery u Autocare, mħażen TreadQuarters® Discount Tire, Autotire Car Care Ċentri u tat-Tajers Warehouse. Aħna servizz aktar minn tliet miljun karozza kull sena fl-Istati Uniti fl-25 stati tal-Lvant u nofs l-Punent. Monro toffri lill-klijenti firxa wiesgħa ta ‘servizzi ta’ tiswija, bħal exhaust, brejk, is-sospensjoni, l-allinjament, il-kontroll rikba, ilqugħ, batterija, elettriku, arja kundizzjonata u servizzi ta ‘manutenzjoni skedat. Aħna kumpannija nnegozjati pubblikament u artist fuq fuq il-NASDAQ kemm fir-riżultati tagħna u r-ritorn tagħna għall-investituri tagħna.

Deskrizzjoni tax-xogħol

# 1 kumpanija katina proprjetà tal-karozzi tiswija tal-pajjiż, Monro silencer / Brake Inc, għandu l-opportunitajiet immedjati għall-individwi dritt. Jekk inti flus motivati, starter awto, u jkollu preċedenti servizz tal-karozzi u / jew ilqugħ, inti ma tridx taqbeż ċans tiegħek.

 

Noffru inċentiv ibbażat pjan ta ‘paga li jippremja l-aqwa prestaturi tagħna. L-aqwa 25% ta ‘tekniċi tagħna jaqilgħu aktar minn $ 20 / siegħa bl-artisti tagħna aħjar jaqilgħu $ 27 / siegħa. Aħna kiri u jippromwovu minn ġewwa l-ewwel. Il-maġġoranza ta ‘Assistenti Amministraturi tagħna ġew promossi up mill-ħanut u ħafna minnhom jkunu avvanzati biex Manager Aħżen jew ogħla.

 

Mela jekk int għajjien ta ‘dak ix-xogħol tmiem mejta u jridu karriera ma’ opportunitajiet illimitat u qligħ potenzjali imbagħad inti għandek bżonn biex kuntatt magħna llum. Aħna noffru wieħed mill-pakketti benefiċċji fuq l-industrija inklużi: Saħħa, dentali, Ħajja, 401 (k) mal-logħba, vacation mħallsa, bonus u ta ‘inċentivi pjanijiet, u ħafna aktar!

Rekwiżiti Job

kwalifiki

Minimu ta ‘3 snin ta’ esperjenza ma ’tiswijiet ta’ vetturi. ċertifikazzjonijiet ASE mixtieqa

Tista ’tispjega t-tiswijiet lill-klijenti b’mod faċli, b’mod li jinftiehem

Esperjenza bl-użu ta ‘tagħmir maħżen bħal liftijiet, welders, scanners u tal-brejkijiet tornijiet korrett

Stess sett ta ‘għodod u / jew jipparteċipaw programm ta’ xiri għodda kumpanija

Irfigħ abbiltà sa 50 liri

skeda flessibbli biex ikopru sigħat maħżen, inklużi s-Sibtijiet

Għandu jkun 18-il sena u jkollhom liċenzja valida ta ‘sewwieq

liċenzja Spezzjoni Istat huwa plus

 

Min iħaddem Opportunità Ugwali

Informazzjoni addizzjonali

L-informazzjoni kollha tiegħek ser jinżammu kunfidenzjali skond linji gwida OEI.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.careerbuilder.com/job/JJH0K3788M0DQ7Q3P49

Automotive tegnikus
Monro Muffler / Brake • Malta, NY

Job Kiekie
Voltydse Ondervinding — Minstens 3 jaar (e) Automotive — Motorvoertuie — Dele Automotive
Pos beskrywing
Tags

Monro is ‘n sterk, groeiende maatskappy. Gestig in 1957 in Rochester, New York, het ons nou meer as 1000-maatskappy besit plekke wat as Monro Muffler / Brake winkels, mnr Tire® Auto Service Centers Die Band Choice, Ken Towery se band en Autocare, TreadQuarters® Discount Tire winkels, Autotire Car Care sentrums en Band Warehouse. Ons diens meer as drie miljoen motors per jaar in die VSA in 25 oostelike en mid-westelike state. Monro bied kliënte ‘n wye verskeidenheid van herstel dienste, soos uitlaat, rem, opskorting, belyning, rit beheer, band, battery, elektriese, lugversorging en geskeduleerde onderhoud. Ons is ‘n openbaar verhandelde maatskappy en ‘n toppresteerder op die NASDAQ beide in ons resultate en ons terugkeer na ons beleggers.

Pos beskrywing

Die land se # 1 maatskappy besit motor herstel ketting, Monro Muffler / Brake Inc., het onmiddellike geleenthede vir die regte individue. As jy geld gemotiveer, ‘n self voorgereg, en het die vorige motor en / of band diens, het jy nie wil hê dat jou kans mis.

 

Ons bied ‘n aansporing gebaseer betaal plan wat ons toppresteerders beloon. Die top 25% van ons tegnici verdien meer as $ 20 / uur met ons beste kunstenaars verdien $ 27 / uur. Ons huur en bevordering van binne die eerste. Die meerderheid van ons Assistent Bestuurders is bevorder tot by die winkel en baie van hulle het gevorder tot winkel bestuurder of hoër.

 

So as jy moeg van daardie doodloopstraat werk is en wil ‘n loopbaan met ‘n onbeperkte geleenthede en verdienstepotensiaal dan moet jy om ons te kontak vandag. Ons bied een van die bedryf se top voordele pakkette, insluitend: Gesondheid, Tandheelkundige, Life, 401 (k) met wedstryd, betaalde vakansieverlof, bonus en aansporingsplanne, en nog baie meer!

Malta Mulls Forming Special District to Fund Ambulance Service

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://theballstonjournal.com/2017/01/24/malta-mulls-forming-special-district-fund-ambulance-service/

Malta Mulls Forming Special District to Fund Ambulance Service

MALTA – The Town Board discussed forming a special district including the town and the Village of Round Lake to fund the ambulance service provided by Malta-Stillwater EMS during Monday’s board meeting.

Malta Mulls Forming Special District to Fund Ambulance Service
The Malta town board discusses establishing a special district with the Village of Round Lake to fund the town’s ambulance service./Photo by Ashley Onyon.
Town Attorney Thomas Peterson explained, “A special improvement district or improvement district is a vehicle that towns can use to establish a taxing district very often for a limited area. For example, if you need lighting in a particular neighborhood, a tax gets assessed to the people who have benefited thereby.”

According to Peterson the special district would be town-wide and would include the Village of Round Lake. For Round Lake to participate in the special district, the Village Board of Trustees would need to pass a resolution agreeing to join the special district, after which the measure would be decided by village residents in a public referendum.

For the town to begin the process of forming the special district, the Town Board must order a map, plan and report analyzing the cost. Peterson informed the board that it would not be necessary to create a map in this instance as the entire town would be included.

Peterson added that the board has some idea of the cost, as they have previously funded the ambulance service. The 2017 town budget includes a tax levy of $12,200 for ambulance services at a tax rate of $.007 per $1,000 of taxable assessed property value.

If the board decides to move forward with the measure after receiving, filing and publishing the map, plan and report, the board would vote to establish the special district and set the tax rate.

RELATED Malta Considers Establishing Commercial Corridor Design Standards

Following the board’s vote, there would be a 30-day period where residents could file a petition with the town clerk requiring that the establishment of the special district go to a public referendum.

If a petition seeking a public referendum is filed before the end of August, the measure would be placed on the ballot in November. If a petition is not filed during the 30-day period, the special district would be established without holding a referendum.

Councilman John Hartzell asked if it was possible for the board to vote to send the measure to a public referendum. Peterson answered that it was not possible.

“That is the case most of the time, you either have something that is subject to referendum or it is not, but boards do not have the discretion to put it up to public vote,” Peterson explained.

Town Supervisor Vincent DeLucia read a brief letter from the president of the Malta-Stillwater EMS formally requesting the creation of the special district to fund the ambulance services for the town.

DeLucia explained that the Malta-Stillwater EMS had considered the possibility of forming a combined municipal special district including Malta and Stillwater. Peterson, Hartzell and the supervisor for the Town of Stillwater researched the idea, concluding that it would be too complicated, if it was even allowed legally.

RELATED Malta Planning Board Approves Hospital/YMCA, Fireworks

As it was not possible to create a combined municipal special district, the Malta-Stillwater EMS requested that Malta and Stillwater each create their own special districts to fund the services.

“Obviously, we are the much larger user, being Malta, because of the population.,” DeLucia noted. “Also, we have the exits on the Northway and Route 9 where, unfortunately, many of the emergency calls are made.”

Town Councilman Timothy Dunn asked what the cost to complete the plan and report would be. Comptroller Kevin King suggested that the board put the map, plan and review out for a request for proposals given the need to have the cost analyzed.

“As you mentioned earlier, you have both the Malta portion and the Stillwater operating under one single agency in which there are total costs,” King said. “Are those costs being allocated to each town on a proportional basis that is fair and reasonable?”

The Town Board members agreed to explore the matter further, requesting that Peterson prepare a resolution for the next board meeting authorizing an RFP for the map, plan and review and setting a timeline for the process.

To comment on this news item, log in and post below, or email [email protected] Be sure to follow The Ballston Journal Online on Facebook and Twitter, too!

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://theballstonjournal.com/2017/01/24/malta-mulls-forming-special-district-fund-ambulance-service/

Malta mulls Formazzjoni Distrett speċjali għall-finanzjament Ambulance Service

MALTA — Il-Bord Town iddiskuta jiffurmaw distrett speċjali inkluża l-belt u l-Villaġġ ta ‘Round Lag biex tiffinanzja s-servizz ta’ ambulanza ipprovdut minn Malta-Stillwater EMS waqt laqgħa tal-bord nhar it-Tnejn.

Malta mulls Formazzjoni Distrett speċjali għall-finanzjament Ambulance Service
Il-bord belt Malta jiddiskuti tistabbilixxi distrett speċjali mal-Villaġġ ta ‘Round Lag biex tiffinanzja service./Photo ambulanza tal-belt mill Ashley Onyon.
Belt Avukat Thomas Peterson spjegat, “”A distrett titjib jew distrett titjib speċjali hija vettura li bliet jistgħu jużaw sabiex jistabbilixxu distrett jintaxxa ħafna drabi għal żona limitata. Per eżempju, jekk għandek bżonn dawl fil-lokal partikolari, taxxa gets evalwata lill-persuni li bbenefikaw minnha. “”

Skond Peterson-distrett speċjali tkun ‘belt kbira u tkun tinkludi l-Villaġġ ta’ Round Lag. Għall Round Lag biex jipparteċipaw fil-distrett speċjali, il-Bord Villaġġ ta ‘Trustees bżonn li tgħaddi riżoluzzjoni jaqblu li jissieħbu fl-distrett speċjali, wara li l-miżura tista’ tiġi deċiża minn residenti raħal f’referendum pubbliku.

all-belt biex jibdew il-proċess ta ‘formazzjoni-distrett speċjali, il-Bord Town għandu jordna mappa, pjan u rapport li janalizza l-ispejjeż. Peterson informa lill-bord li ma jkunx hemm bżonn li tinħoloq mappa f’dan il-każ bħala l-belt kollu se jiġu inklużi.

Peterson żied li l-bord ikollu xi idea ta ‘l-ispiża, kif huma jkunu diġà ffinanzjati is-servizz ta’ ambulanza. Il-baġit belt 2017 jinkludi ta ‘impożizzjoni fiskali ta $ 12,200 għas-servizzi ta’ ambulanza b’rata ta ‘taxxa ta’ $ 0.007 għal kull $ 1000 ta ‘valur tal-proprjetà evalwata taxxabbli.

Jekk il-bord jiddeċiedi li jimxu ‘l quddiem mal-miżura wara li tirċievi, l-iffajljar u l-pubblikazzjoni tal-mappa, pjan u r-rapport, il-bord se jivvota biex jistabbilixxu l-distrett speċjali u jistabbilixxu r-rata tat-taxxa.

RELATATI Malta Iqis li Jistabbilixxi Kummerċjali Kuritur Istandards Disinn

Wara l-vot tal-bord, ikun hemm perjodu ta ’30 jum fejn ir-residenti setgħu jressqu petizzjoni mal-iskrivan belt li teħtieġ li l-istabbiliment tad-distrett speċjali tmur għal referendum pubbliku.

Jekk petizzjoni tfittex referendum pubbliku hija ppreżentata qabel l-aħħar ta ‘Awissu, il-miżura titqiegħed fis-votazzjoni f’Novembru. Jekk petizzjoni ma tiġix ippreżentata matul il-perjodu ta ’30 jum, id-distrett speċjali se jiġu stabbiliti mingħajr azjenda referendum.

Councilman John Hartzell staqsa jekk kien possibbli għall-bord tal-vot li tibgħat il-miżura għal referendum pubbliku. Peterson wieġeb li ma kienx possibbli.

“”Dan huwa l-każ aktar tal-ħin, inti jew għandek xi ħaġa li hija soġġetta għal referendum jew ma jkunx, iżda bordijiet ma jkollhom id-diskrezzjoni li tqiegħed lilha sa vot pubbliku,”” Peterson spjegat.

Belt Kontrollur Vincent DeLucia jaqra ittra qasira mill-president tal-EMS Malta-Stillwater titlob formalment l-ħolqien tad-distrett speċjali biex tiffinanzja s-servizzi ta ’emerġenza għall-belt.

DeLucia spjegat li l EMS Malta-Stillwater kienet ikkunsidrat il-possibbiltà li jiffurmaw distrett speċjali muniċipali magħquda inkluża Malta u Stillwater. Peterson, Hartzell u s-superviżur għall-Belt tal Stillwater riċerkati l-idea, u kkonkluda li jkun ikkumplikat wisq, jekk kien saħansitra permess legalment.

When Muscat said that he would run Malta like a business, he meant it – a private business

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

When Muscat said that he would run Malta like a business, he meant it – a private business

Is there any opportunity provided by their being in power that they won’t exploit, having created it for their very purpose in the first place?

And we keep forgetting that it’s not really a triad because there’s a fourth person very tightly involved with Joseph Muscat, Keith Schembri and Konrad Mizzi: Phyllis Muscat.

So Joseph Muscat, Konrad Mizzi and Keith Schembri sign over several of Malta’s public hospitals to a shady front man called Ram Tumuluri, saying that it will help with ‘medical tourism’. And then, inevitably, we discover that Phyllis Muscat has set up an office to handle medical tourism to Malta, with another Taghna Lkoller called Claire Cassar. Neither of them has any experience at all in the sector, but amazingly, Temos has found them to be ideal – for the same purposes an international company would find somebody to be ideal in a corrupt dictatorship.

That’s how bad things have become here. Those avaricious individuals are not just sucking the trough dry but also creating more and more troughs in which to wallow.

Read more here.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

Meta Muscat qal li kien se tmexxi f’Malta bħal negozju, li fisser dan — negozji privati

Hemm xi opportunità pprovduta mill benessri tagħhom fil-poter li mhux se jisfrutta, talli ħolqot din għal skop ferm tagħhom fl-ewwel post?

U inżommu jinsa li mhuwiex verament trijade għaliex hemm ir-raba ‘persuna ħafna sewwa involuti ma’ Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi: Phyllis Muscat.

Allura Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith sinjal Schembri fuq diversi ta ‘sptarijiet pubbliċi ta’ Malta lil raġel quddiem dellija imsejħa Ram Tumuluri, qal li se jgħin fil-“”turiżmu mediku””. U mbagħad, inevitabbilment, aħna jiskopru li Phyllis Muscat waqqfet uffiċċju biex jimmaniġġaw it-turiżmu mediku għal Malta, ma ‘ieħor Lkoller Taghna imsejħa Claire Cassar. La minnhom ikollu xi esperjenza fil-livelli kollha fis-settur, iżda amazingly, TEMOS sabet li jkunu ideali — għall-istess skopijiet kumpanija internazzjonali ssib xi ħadd li jkun ideali dittatorjat korrott.

Thats kif bad affarijiet saru hawn. Dawk l-individwi avaricious mhux biss irdigħ-ħawt xott, iżda wkoll il-ħolqien ħwat aktar u aktar li fihom wallow.

Aqra iktar hawn.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

Wanneer Muscat het gesê dat hy Malta sou loop soos ‘n besigheid, het hy bedoel dit — ‘n private onderneming

Is daar enige geleentheid wat deur hul wese aan bewind dat hulle nie sal uitbuit, dit het geskep vir hul doel in die eerste plek?

En ons hou vergeet dat dit is nie regtig ‘n drietal, want daar is ‘n vierde persoon baie styf betrokke by Joseph Muscat, Keith Schembri en Konrad Mizzi: Phyllis Muscat.

So Joseph Muscat, Konrad Mizzi en Keith Schembri teken oor ‘n paar van openbare hospitale Malta ‘n skaduwee voorkant man met die naam Ram Tumuluri en gesê dat dit sal help met ‘n mediese toerisme. En dan, onvermydelik, ons ontdek dat Phyllis Muscat het ‘n kantoor te mediese toerisme te Malta hanteer, met ‘n ander jou site Lkoller genoem Claire Cassar. Nie een van hulle het enige ervaring op alle in die sektor, maar wonder bo wonder, Vi het hulle gevind ideale te wees — vir dieselfde doeleindes ‘n internasionale maatskappy sou vind iemand om ideale in ‘n korrupte diktatuur wees.

Dis hoe sleg dinge hier geword. Diegene gierige individue is nie net suig die trog droë, maar ook die skep van meer en meer krippe waarin neerslaan.

Lees meer hier.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

Kur Muscat tha se ai do të kandidojë Malta si një biznes, ai do të thotë atë — një biznes privat

A ka ndonjë mundësi e dhënë nga qenies së tyre në pushtet se nuk do të shfrytëzojnë, që ka krijuar atë për qëllimet e tyre shumë në vendin e parë?

Dhe ne vazhdojmë duke harruar se kjo nuk është me të vërtetë një treshe, sepse nuk është një person i katërt i përfshirë shumë të ngushtë me Joseph Muscat, Keith Schembri dhe Konrad Mizzi: Phyllis Muscat.

Pra Joseph Muscat, Konrad Mizzi dhe Keith Schembri shenjë mbi disa nga spitalet publike të Maltës në një njeri me hije e parë të quajtur Ram Tumuluri, duke thënë se ajo do të ndihmojë me ‘turizëm mjekësor “”. Dhe pastaj, në mënyrë të pashmangshme, ne zbulojmë se Phyllis Muscat ka ngritur një zyrë për të trajtuar turizmin mjekësor në Maltë, me një tjetër Taghna Lkoller quajtur Claire Cassar. Asnjëri prej tyre nuk ka ndonjë përvojë në të gjitha në këtë sektor, por çuditërisht, Temos ka gjetur ata të jenë ideal — për të njëjtat qëllime një kompani ndërkombëtare do të gjeni dikë që të jetë ideal në një diktaturë të korruptuar.

Kjo është se si gjërat e këqija janë bërë këtu. Ata individë pangopur nuk janë vetëm gjiri lug thatë, por edhe krijimin e më shumë koritat në të cilat të zhytem.

Lexoni më shumë këtu.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

ሙስካት አንድ የንግድ እንደ ማልታ መሮጥ ተናግሯል ጊዜ: ይህ ምንድር ነው — የግል ንግድ

በመጀመሪያ ደረጃ ያላቸውን እጅግ ዓላማ የተፈጠረ በኋላ እነሱ መጠቀሚያ ይሆናል ኃይል ውስጥ አካል የቀረበውን ማንኛውም አጋጣሚ በዚያ ነው?

ፊሊስ ሙስካት; እኛም እጅግ ሙጭጭ ጆሴፍ ሙስካት, ኬት Schembri እና ኮንራድ Mizzi ጋር የተያያዘ አንድ አራተኛ ሰው አለ ነው ምክንያቱም በእርግጥ የተቀረጹበት አይደለም መሆኑን በመርሳት ቀጥል.

ስለዚህ ዮሴፍ ሙስካት, ራም Tumuluri ተብሎ ጥላ ፊት ለፊት ሰው ማልታ የህዝብ ሆስፒታሎች በርካታ በላይ ኮንራድ Mizzi እና ኬት Schembri ምልክት ግን ‘የሕክምና ቱሪዝም »ጋር ይረዳቸዋል ብሎ. ከዚያም ቁጭትና, እኛ ፊሊስ ሙስካት ክሌር Cassar ተብሎ ሌላ Taghna Lkoller ጋር, ማልታ ወደ የሕክምና ቱሪዝም ለማስተናገድ አንድ ቢሮ ማዘጋጀት መሆኑን እንገነዘባለን. ሁለቱም ዘርፍ ሁሉ ላይ ምንም ዓይነት ልምድ አለው, ነገር ግን በሚገርም, Temos ተስማሚ እንዲሆኑ አግኝቷል — አንድ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ምዝገባን ብልሹ አምባገነንነት ውስጥ ተስማሚ ሆኖ ያገኙታል ተመሳሳይ ዓላማዎች ነው.

እዚህ ሆነዋል ምን ያህል መጥፎ ነገር ነው. እነዚህ avaricious ግለሰቦች ብቻ ደረቅ ወደ ገንዳ በመምጠጥ ሳይሆን እየተንከባለሉ የትኛው ውስጥ ከፊት ይልቅ ገንዳ መፍጠር አይደለም.

እዚህ ተጨማሪ ያንብቡ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-
http://daphnecaruanagalizia.com/2017/01/muscat-said-run-malta-like-business-meant-private-business/

عندما قال مسقط انه سيرشح نفسه مالطا مثل الأعمال التجارية، وكان يقصد ذلك — عمل خاص

هل هناك أي فرصة تقدمها وجودهم في السلطة أنها لن تستغل، بعد أن إنشاؤه لغرض ذاته في المقام الأول؟

Banks and Money in Malta

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–
https://transferwise.com/gb/blog/money-and-banks-in-malta
Banks and Money in Malta

Malta only has around 500,000 residents, but yet sees over 1.7 million visitors every year. From its ancient temples to crystal clear snorkelling to dazzling palaces, churches and museums, Malta has a lot to offer. Not to mention their great climate, friendly welcome and buzzing bar scene. No wonder so many people visit.

Regardless of whether you’re just visiting or will be in Malta for the long-term, everything still costs. So if you’re planning a trip, you’ll need some cash in your pocket to make the most of it.

This guide is here to help. You can find everything you need to know about the currency and banking systems in Malta so you can focus on preparing for your trip.

Currency in Malta
Prior to 2008, Malta used the Maltese Lira. However, these days, the official currency of Malta is the euro.

Because Malta welcomes tourists from all over the world, you’ll find that some large hotels and tourist attractions will accept payments in other international currencies. However, the rates are likely to be poor, and you may not be given change. Unless you’re desperate, exchanging your cash from home and using euros to fund your trip is a far better choice.

Characteristics of the Euro (EUR)
Euro Symbols EUR, €
1 EUR One euro is made up of 100 cents.
EUR coins Coins are available in denominations of 1, 2, 5, 10, 20, and 50 cents, as well as €1 and €2.
EUR banknotes Commonly used banknotes are 5, 10, 20 and 50 euro denominations. Although €100, €200 and €500 bills are also available, they won’t be accepted by many businesses.
All current euro coins and bills can be used in any country in the Eurozone block. You will find, however, that coins of the same denomination have different images on them. That’s because each member state mints coins with their own choice of design on one side. The banknotes, however, are the same wherever they’re printed.

Exchanging currency in Malta
Because the euro is so widely traded, it’s possible to find good deals on currency exchange more or less anywhere in the world. Therefore, if you’re prepared to shop around, you can buy your euros at home, or once you arrive, according to your personal preference.

Avoid exchanging your cash in airports and hotels if you can

It’s worth knowing that the exchange rates available at airports are seldom good. Frequent visitors to Malta specifically warn against buying too much currency at the airport. If you do find that you need cash when you arrive, exchange only a small amount and then seek a better deal elsewhere. Otherwise, consider using an ATM to withdraw euros directly at a reasonable rate. More on that later.

When you’re looking for the best deal on currency exchange, head into the centre of the town where competition will drive a better deal for customers. Where there’s a captive market, in your hotel, for example, it’s very likely that exchange rates will be poor and include high fees.

Be wary of currency exchange services that advertise ‘No fees’ or ‘Zero Commission’

When you change your cash, remember that even the exchanges which claim ‘Zero Commission’, aren’t working for free. They simply wrap up their profit into the poorer exchange rate they offer to customers.

Research the mid-market exchange rate and use it to find out if you’re getting a fair deal

The best way to make sure you get a fair deal is to understand the mid-market rate. The mid market rate changes minute-by-minute and is the exchange rate that banks use to trade cash between themselves on the global market. It’s also what exchanges are based on all over the world. You can get access to the live mid market rate for your currency and euros by using a currency converter online.

Once you find out what the mid-market exchange rate is, compare this to the rate that the exchange service is offering you. The difference, plus any extra fees, is the real cost of your currency exchange. Using the

When exchanging cash, make sure to bring clean, undamaged bills from home

If you’re changing hard cash in Malta, it’s good to know that the banknotes you bring should be in perfect condition. Any that are ripped or marked might be refused by the exchange desk.

Using Traveller’s Cheques in Malta
Traveller’s Cheques are fast becoming obsolete. If you try to use them in Malta, you’ll find that only a limited number of exchange services will deal with them. Rates and fees are likely to be fairly high and they are rarely accepted as direct payment.

All in all, many travellers are abandoning this means of payment in favour of a mix of credit/debit cards, ATM withdrawals and old-fashioned cash.

Using Credit Cards and Debit Cards in Malta
Credit and debit cards are widely accepted in Malta, although American Express will sometimes be refused because of the relatively high fees they impose on retailers.

It’s worth carrying some local cash, just in case you run into a problem.

Let your bank know you’re travelling to avoid getting your card blocked

If you’re travelling, then it’s a good idea to let your bank know your plans in advance. If you don’t, you might find that their anti-fraud software blocks your card when ‘unusual’ transactions show up.

It’s best to decline credit/debit card offers to pay in your home currency

Using cards to fund your trip is a good option for many travellers — as long as you avoid something called Dynamic Currency Conversion (DCC).

With DCC, when you pay by credit/debit card, you can choose the ‘option’ to see the cost shown in your home currency. You’ll be asked by the retailer if you want to be charged in your home currency — but the smart answer is always no. Though DCC definitely seems much more comfortable (it’s always easier to understand our own currency), unfortunately there are more downsides than up.

When you accept the DCC, it means that the local card provider will make the exchange between euros and your home currency (almost always with a poor rate) in addition to any fees they may charge you for this ‘service’. If you decline the option, then your home bank will give you the exchange rate — which should be much more favourable. When you’re abroad, always select to pay in the local currency (EUR) to get a better exchange rate.

ATMs in Malta
Malta has an extensive network of ATMs. Use one of the locator tools below to find one in your network. Malta’s Bank of Valletta even offer a couple of ‘Drive Through’ ATMs, if you’re in the right neighbourhood.

Visa ATM locator

MasterCard ATM locator

Amex ATM locator

Check with your home bank about fees abroad and if they have any partner banks in Malta

When you use an ATM to withdraw cash abroad, you’ll usually be charged by both your home bank and the ATM provider. Despite this, it’s still often an economical way to get currency when you travel, because the exchange rate applied tends to be good.

Before you travel, it’s also worth asking your home bank if they work in partnership with any banks in Malta. If they do, you might find that you get free or reduced fee access to ATMs when you’re there, as long as you use the partner bank’s services.

WATCH: Maltese Dancer Steals Spotlight At Florida Drag Party

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: Maltese Dancer Steals Spotlight At Florida Drag Party
Did anyone order a little shake with their brunch?

Chucky Bartolo1 day ago310
A Maltese man embodying the meaning of triple-threat can officially add backflip-voguing to his CV after this impromptu performance in Miami Beach, Florida.

Raphael Pace, yes, it is indeed the same guy from our iconic ‘hot brothers’ post, is currently all the way across the pond getting ready to star in the hit musical Mamma Mia.

Raph
RAPHAEL, SERVING.
The young superstar, who grew up in Malta before moving to London to study theatre, was enjoying brunch with his friends when things took a turn for the wild. And instead of reeling in shock, Raphael embraced it and joined the madness.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: Malti Steals Dancer Lenti Fuq Florida Parti drag
Did ħadd tordna ħawwad ftit ma brunch tagħhom?

Chucky Bartolo1 jum ago310
Raġel Malti li tinkorpora l-tifsira ta ‘triple-theddida tista uffiċjalment żżid backflip-voguing lill CV tiegħu wara din il-prestazzjoni impromptu f’Miami Beach, Florida.

Raphael Pace, iva, huwa tabilħaqq l-istess Guy mill-kariga emblematika tagħna “”aħwa sħun””, li bħalissa huwa l-triq kollha madwar l-għadira jkollna lest għall-istilla fil-mużikali hit Mamma Mia.

Raph
RAPHAEL, JSERVU.
Il superstars żgħażagħ, li kiber f’Malta qabel ma tgħaddi għall Londra biex tistudja teatru, kienet qiegħda tgawdi brunch mal-ħbieb tiegħu meta l-affarijiet ħa dawran għall-selvaġġ. U minflok tkebbib taħt xokk, Raphael ħaddnu dan u ssieħbu fl-dimenzja.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

Watch: Maltese danser Steals Kollig Op Florida Sleep Party
Het iemand ‘n bietjie skud met hul brunch bestel?

Chucky Bartolo1 dag ago310
A Maltees man gehou die betekenis van die drie-bedreiging kan amptelik backflip-voguing voeg by sy CV na hierdie impromptu prestasie in Miami Beach, Florida.

Raphael Pace, ja, dit is inderdaad dieselfde man van post ons ikoniese ‘n warm broers, is tans al die pad oor die dam maak gereed om te ster in die treffer musiekspel Mamma Mia.

Raph
Rafael voorsit.
Die jong superster, wat grootgeword het in Malta, voordat hy na Londen om die teater te bestudeer, geniet brunch saam met sy vriende wanneer dinge het ‘n draai vir die natuur. En in plaas van bedwelming in skok, Raphael omhels dit en het by die waansin.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: Maltese Dancer vjedh Spotlight Në Florida Drag Partisë
A dikush të urdhërojë një tronditje të vogël me mëngjes i vonë e tyre?

Chucky Bartolo1 ditë ago310
Një njeri Maltese personifikuar kuptimin e trefishtë-kërcënim zyrtarisht mund të shtoni backflip-voguing në CV e tij, pasi këtë performancë aty për aty, në Miami Beach, Florida.

Raphael Pace, po, kjo është me të vërtetë e njëjta djalë nga posti portreti tanë vëllezërve të nxehtë ‘, aktualisht të gjithë rrugën nëpër pellg bëhet gati të yll në hit muzikore Mamma Mia.

Raph
RAPHAEL, shërbejnë.
Ylli i ri, i cili u rrit në Maltë para se të lëvizin për në Londër për të studiuar teatër, ishte duke shijuar mëngjes i vonë me shokët e tij kur gjërat morën një kthesë për të egra. Dhe në vend të rimëkëmbur në shok, Raphael përqafoi atë dhe u bashkua me çmenduri.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: የፍሎሪዳ ይጎትቱ ፓርቲ ላይ የማልታ ደናሽ ቢሰርቅ የዜናው
ማንኛውም ሰው የመክሰስ ጋር ትንሽ የመጨባበጥ ለማዘዝ እንዴት ነው?

ቸኪን Bartolo1 ቀን ago310
ሶስቴ-ስጋት ትርጉም embodying አንድ በማልታ ሰው ይፋ በማያሚ ቢች, ፍሎሪዳ ውስጥ ይህን የሚያስረዱ የመጽሐፍ አፈጻጸም በኋላ ማስረጃችሁን ወደ backflip-voguing ማከል ይችላሉ.

ሩፋኤል ፍጥነትህ, አዎ, በእርግጥም በእኛ የሚወክሉ ‘ትኩስ ወንድሞች’ ልጥፍ ተመሳሳይ ሌባ ነው, በአሁኑ ወቅት መሬቱ ሙዚቃዊ Mamma ሚያ ውስጥ ኮከብ ለማድረግ ዝግጁ ማግኘት ወደ ኩሬ ዙሪያ ሁሉ በዚህ መንገድ ነው.

Raph
ሩፋኤል, ማገልገል.
ነገር የዱር አንድ ተራ በወሰደ ጊዜ, ትያትር ለማጥናት ለንደን ከመዛወራቸው በፊት ማልታ ውስጥ ያደገው ወጣት ኮከቦች, ከጓደኞቹ ጋር መክሰስ ደስተኛ ነበር. እና ይልቅ በድንጋጤ ውስጥ ማጠንጠን ምክንያት, ሩፋኤል ለእነማን እና እብድነት ተቀላቅለዋል.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: المالطية راقصة يسرق الأضواء في سحب حزب فلوريدا
هل أي شخص تأمر هزة قليلا مع الغداء الخاصة بهم؟

تشاكي Bartolo1 ago310 اليوم
رجل المالطية التي تجسد معنى التهديد الثلاثي يمكن أن تضيف رسميا BACKFLIP-voguing إلى سيرته الذاتية بعد هذا الأداء مرتجلة في ميامي بيتش، فلوريدا.

رافائيل بيس، نعم، هو في الواقع نفس الرجل من منصبه لدينا مبدع «الأخوة الساخنة””، ويعمل حاليا على طول الطريق عبر بركة يستعد لنجمة في ضرب الموسيقية ماما ميا.

راف
رافاييل، العامل.
النجم الشاب الذي نشأ في مالطا قبل أن ينتقل إلى لندن لدراسة المسرح، وكان يتمتع الغداء مع أصدقائه عندما أخذت الأمور منعطفا البرية. وبدلا من تترنح تحت وقع الصدمة، رافائيل اتبعوه وانضم إلى الجنون.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: մալթերեն պարող գողանում ուշադրության կենտրոնում Florida քաշել կուսակցության
Արդյոք որեւէ մեկը պատվիրել է մի քիչ թափահարում իրենց նախաճաշ.

Chucky Bartolo1 օրը ago310
A Maltese տղամարդը մարմնավորող իմաստը եռակի սպառնալիքի, կարող է պաշտոնապես ավելացնել backflip-voguing իր CV- ի բանից հետո, երբ այս հանպատրաստի կատարման Miami Beach, Florida.

Ռաֆայել Pace, այո, դա իսկապես նույնն է guy մեր iconic ‘տաք եղբայրների գրառմանը, ներկայումս ամբողջ ճանապարհը ողջ լճակ պատրաստվում է նկարահանվել հարվածել մյուզիքլում Mamma Mia.

raph
Ռաֆայել, ծառայում.
Երիտասարդ Սուպերսթար, ով մեծացել է Մալթայի առաջ շարժվում Լոնդոն ուսումնասիրել թատրոն էր վայելում նախաճաշ իր ընկերների հետ, երբ ամեն ինչ վերցրել մի շրջադարձ է վայրի. Եվ փոխանակ reeling շոկի Ռաֆայել գրկեց զայն եւ միացավ խելագարություն.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: Florida Drag Partiyası At Maltese Dancer Steals Spotlight
hər kəs öz batch bir az shake sifariş mi?

Chucky Bartolo1 gün ago310
üç təhlükə mənasını təcəssüm etdirən A Maltese man rəsmən Miami Beach, Florida bu bədahətən performans sonra CV backflip-voguing əlavə edə bilərsiniz.

Raphael Pace, bəli, bu, həqiqətən, bizim iconic “”qaynar qardaşlarının vəzifəsindən eyni adam deyil, hazırda hit musiqi Mamma Mia ulduz hazırlaşır hovuz arasında bütün yoldur.

Raph
RAPHAEL xidmət.
hər şeyi vəhşi bir hal aldı ki, teatr öyrənmək üçün Londona hərəkət əvvəl Malta böyüdü gənc superstar, onun dostları ilə batch zövq idi. Əvəzinə şok açılmaq ki, Rafael onu əhatə və dəlilik qatıldı.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://lovinmalta.com/lifestyle/video-1/watch-maltese-dancer-steals-spotlight-at-florida-drag-party

WATCH: Maltese Dancer lapurtu Sorotan Florida Drag Party At
Inor aginduko bere brunch batekin kolpe txikia?

INTERNSHIP Front Office Malta

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

INTERNSHIP Front Office Malta

Malta

DESCRIPTION
Company:
Nice hotel, based in the wonderful Malta Island.
Responsabilities:
– Inform customers on living conditions: rates, benefits
– Make reservations, record arrivals and departures
– Greet customers, inform, give the keys intervene in the floors in case of problems
– Maintain information materials available to customers
– Propose and / or sale of tourist services
– Reply to mail, fax, phone
– Check or have control rooms (minibar drinks consumed in the “”Equipment Loan””)
– Ensure billing of travel, meals
– Accept the bills, payments control deferred
– Establish states

Benefits of the internship:
– Enhance your level of languages
– Enhance your customer relationship
– Evolve in the luxury hotel industry
– Discover a new country and culture
All information available on our website.
REQUIREMENTS
Student in tourism, hospitality, business school, Languages …
English minimum B2
Avaible 3 months at least
Good interpersonal, dynamic, good presentation
Internship agreement mandatory
OFFER
Full board accommodation.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

Internship Front Office ‘Malta

malta

DESKRIZZJONI
kumpanija:
lukanda sbieħ, ibbażat fil-Gżira ta ‘Malta mill-isbaħ.
responsabbiltajiet:
– Jinfurmaw lill-klijenti fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien: rati, il-benefiċċji
– Jagħmel ir-riżervi, wasliet rekord u t-tluq
– Greet klijenti, jinforma, jagħti l-ċwievet jintervjenu fil-artijiet fil-każ ta ‘problemi
– Iż-żamma materjal informattiv disponibbli għall-klijenti
– Tipproponi u / jew il-bejgħ ta ‘servizzi turistiċi
– Risposta għal posta, fax, telefon
– Iċċekkja jew ikollhom kmamar tal-kontroll (xorb minibar kkunsmati fil- “”Tagħmir Self””)
L-iżgurar ta ‘kontijiet ta’ l-ivvjaġġar, ikliet
– Aċċetta l-kontijiet, pagamenti kontroll differiti
– Tistabbilixxi istati

Benefiċċji ta ‘l-apprendistat:
– Tittejjeb livell tiegħek ta ‘lingwi
– Tittejjeb relazzjoni mal-klijent tiegħek
– Jevolvu fl-industrija tal-lukanda lussuża
– Skopri pajjiż u kultura ġdida
L-informazzjoni kollha disponibbli fuq il-websajt tagħna.
REKWIŻITI
Student fit-turiżmu, l-ospitalità, skola tan-negozju, Lingwi …
Ingliż minimu B2
Avaible 3 xhur mill-inqas
Tajba interpersonali, dinamika, preżentazzjoni tajba
ftehim Internship mandatorja
OFFERTA
akkomodazzjoni full board.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

INTERNSKAP Front Office Malta

Malta

BESKRYWING
maatskappy:
Nice hotel, gebaseer op die wonderlike Malta Island.
opzicht:
– Lig kliënte op lewensomstandighede: tariewe, voordele
– Maak besprekings, rekord aankoms en vertrek
– Groet kliënte, in kennis te stel, gee die sleutels te gryp in die vloere in die geval van probleme
– Handhaaf inligting materiaal beskikbaar vir kliënte
– Stel en / of verkoop van toeriste dienste
– Antwoord pos, faks, telefoon
– Maak seker of beheer kamers (minibar drankies verteer in die “”Toerusting Lening””)
– Verseker faktuur van die reis, etes
– Aanvaar die rekeninge, Beheer betalings uitgestel
– Stel state

Voordele van die internskap:
– Verbeter jou vlak van tale
– Verbeter jou kliënt verhouding
– Ontwikkel in die luukse hotel bedryf
– Vind ‘n nuwe land en kultuur
Alle inligting beskikbaar op ons webwerf.
VEREISTES
Student in toerisme, gasvryheid, bestuurskool, Tale …
Engels minimum B2
Avaible 3 maande ten minste
Goeie interpersoonlike, dinamiese, goeie aanbieding
Internskap ooreenkoms verpligte
AANBOD
Volle raad akkommodasie.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

Front Office INTERNSHIP Malta

Maltë

PËRSHKRIM
Company:
hotel Nice, bazuar në Maltë Island mrekullueshme.
përgjegjësive:
– Informimi i klientëve për kushtet e jetesës: normat, përfitimet
– Bëni rezervimet, ardhje rekord dhe nisje
– Përshëndetni konsumatorët, të informojë, të dhënë çelësat ndërhyjë në katet e në rast të problemeve
– Ruajtja e materialeve informative të disponueshme për klientët
– Të propozojë dhe / ose shitja e shërbimeve turistike
– Përgjigje për postë, faks, telefon
– Kontrolloni ose të ketë dhoma e kontrollit (pije minibar konsumuar në “”Pajisje huasë””)
– Sigurimi faturimin e udhëtimit, ushqim
– Prano faturat, pagesat e kontrollit shtyrë
– Krijimi i shteteve

Përfitimet e stazhit:
– Rritja e nivelit tuaj të gjuhëve
– Përmirëso marrëdhëniet tuaja të konsumatorëve
– Zhvillohet në industrinë e hotelit luksoz
– Zbuloni një vend dhe kulturë të re
Të gjitha informatat në dispozicion në faqen tonë të internetit.
KËRKESAT
Student në turizëm, mikpritjen, shkollë biznesi, gjuhë …
English minimum B2
Avaible 3 muaj të paktën
Të mirë ndërpersonale, dinamike, prezantim i mirë
Marrëveshja Internship detyrueshme
OFERTA
strehim të plotë bordit.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

INTERNSHIP የፊት ቢሮ ማልታ

ማልታ

DESCRIPTION
ኩባንያ:
አስደናቂ ማልታ ደሴት ላይ የተመሰረተ ጥሩ ሆቴል,.
Responsabilities:
ተመኖች, ጥቅሞች: — የኑሮ ሁኔታ ላይ ደንበኞች ያሳውቃሉ
– የተያዙ ቦታዎች, መዝገብ የመጡ እና መነሻዎች አድርግ
– ቁልፎች ችግሮች ሁኔታ ውስጥ ፎቆች ውስጥ ጣልቃ መስጠት, ለማሳወቅ, ደንበኞች ሰላምታ አቅርቡልኝ
– ደንበኞች የሚገኝ መረጃ ቁሳቁስ ይኑርህ
– ጥያቄ ያቀርባል, እና / ወይም የቱሪስት አገልግሎቶች ሽያጭ
– ኢሜይል ምላሽ, በፋክስ, ስልክ
– ይመልከቱ ወይም መቆጣጠሪያ ክፍሎች (minibar የሚጠጣ የ “”የመሣሪያ ብድር”” ውስጥ ፍጆታ) አላቸው
– ጉዞ, ምግብ ላይ የክፍያ ማረጋገጥ
– የፍጆታ ተቀበል, ክፍያዎች በማዘግየት መቆጣጠሪያ
– እንዲህ ይላል ማቋቋም,

ወደ internship ጥቅሞች:
– ቋንቋዎች የእርስዎን ደረጃ ያሻሽሉ
– የእርስዎን የደንበኛ ግንኙነት ያሻሽሉ
– የ የቅንጦት ሆቴል ኢንዱስትሪ ውስጥ በዝግመተ
– አዲስ አገር እና ባህል ያግኙ
ገጻችን ላይ ይገኛል ሁሉንም መረጃ.
መስፈርቶች
ቱሪዝም, እንግዳ ተቀባይ, የንግድ ትምህርት ቤት, ቋንቋዎች ተማሪ …
እንግሊዝኛ ዝቅተኛ B2
ቢያንስ Avaible 3 ወራት
ጥሩ ግኑኝነትም, ተለዋዋጭ, ጥሩ አቀራረብ
Internship ስምምነት የግዴታ
ቅናሽ
ሙሉ ሰሌዳ መጠለያ.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

INTERNSHIP مكتب الاستقبال مالطا

مالطا

وصف
شركة:
فندق لطيف، ومقرها في جزيرة مالطا رائعة.
Responsabilities:
– إبلاغ العملاء على الظروف المعيشية: اسعار، فوائد
– إبداء تحفظات، القادمين والمغادرين سجل
– تحية العملاء، إعلام، وإعطاء مفاتيح تتدخل في الطوابق في حالة حدوث مشاكل
– الحفاظ على المواد الإعلامية المتاحة للعملاء
– اقتراح و / أو بيع الخدمات السياحية
– رد على البريد والفاكس والهاتف
– تحقق أو لديهم غرف التحكم (المشروبات ميني بار استهلكت في “”قرض المعدات””)
– التأكد من الفواتير من السفر، وجبات الطعام
– قبول الفواتير، ومراقبة المدفوعات المؤجلة
– إنشاء ولايات

فوائد التدريب:
– تعزيز مستواك لغات
– تعزيز علاقات العملاء الخاص بك
– يتطور في قطاع الفنادق الفاخرة
– اكتشف بلد وثقافة جديدة
جميع المعلومات المتوفرة على موقعنا.
المتطلبات
طالب في السياحة والفندقة وكلية إدارة الأعمال واللغات …
الإنجليزية الحد الأدنى B2
3 أشهر أفيبل على الأقل
جيد بين الأشخاص، ودينامية، وعرض جيد
اتفاق التدريب الإلزامي
عرض
إقامة كاملة.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

https://www.europelanguagejobs.com/jobs/customer-service/internship-front-office-malta-58016.html

ՊՐԱԿՏԻԿԱ Front Office Մալթա

malta

DESCRIPTION
Կազմակերպության ինֆորմացիա:
Գեղեցիկ հյուրանոց, հիմնված է հրաշալի Մալթայի կղզում:
Responsabilities:
– Տեղեկացնել հաճախորդներին կենսապայմանների դրույքաչափերը, նպաստների
– Կատարել վերապահումներ, ռեկորդային ժամանումների եւ մեկնումների
– Ողջունում հաճախորդներին, տեղեկացնել, տալ բանալիները միջամտել հարկերում դեպքում խնդիրների
– Պահպանել տեղեկատվական նյութերը հաճախորդներին
– Առաջարկում եւ / կամ իրացնելը զբոսաշրջային ծառայությունների
– Պատասխանել փոստով, ֆաքս, հեռախոս
– Ստուգեք կամ ունեն հսկողական սենյակներ (մինիբար խմիչքներ սպառվում է «Equipment Վարկ””)
– Ապահովել դուրսգրումը ճանապարհածախսի, Ուտելուց
– Ընդունել օրինագծերը, վճարումներ հսկողության հետաձգված
– Ստեղծել պետություններ

PSP / Accounts Analyst

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://www.keepmeposted.com.mt/hero-gaming-limited-pspaccounts-analyst-18832

HERO GAMING LIMITED
PSP / Accounts Analyst
Closing Date: Basis: Job Ref: 24-FEB-2017 Full-Time KMP-18832
Facebook — Jobs in Malta, Vacancies in Malta, Job Vacancies — Keepmeposted Malta
Google+ — Jobs in Malta, Vacancies in Malta, Job Vacancies — Keepmeposted Malta
Twitter — Jobs in Malta, Vacancies in Malta, Job Vacancies — Keepmeposted Malta
Linked In — Jobs in Malta, Vacancies in Malta, Job Vacancies — Keepmeposted Malta
Share this item by email — ESI Malta — Intelligent Smart Home, Systems Integration
JOB DESCRIPTION
Role
We are currently looking for an experienced PSP / Accounts Analyst to join our finance team at the Malta office.

The Accounts Analyst will be responsible for overall day-to-day accounting functions which include but are not limited to: payment provider reconciliations, monitoring of bank balances, settlement reconciliations, bank transfers and maintain general ledgers.

You should be comfortable interacting with senior management and stakeholders. Reporting to the CFO.

Who are you?
You are currently thriving in a similar role, most probably in an iGaming company. Even though being successful and appreciated in your current job, you long to fully leverage your skills and personality in a more agile organisation.

Whilst being a very organised and structured person with analytical abilities, you also possess excellant interpersonal and communications skills.

Primary responsibilities
Maintain general ledgers and general bank postings
Bank reconciliations
Monitoring of bank balances
Payment provider reconciliations and following up on any discrepancies with the payments team
Postings of PSP charges, refunds, and chargebacks
Merchant funding for PSPs upon request
Settlement reconciliations, monitor payment provider settlements and bank settlement postings
Process vendor invoices, payments of invoices and consultants
Bank transfers, internally and externally
Tackle bank queries and correspondence with payment providers

Requirements
+2 years’ experience in a similar role preferably within iGaming
In possesion of an A level in accounts and preferably in the initial stages of obtaining a degree in ACCA or equivalent
Knowledge of how various PSPs work
Excellent English communication skills both written and spoken
Excellent computer skills, especially in Excel
Excellent financial modelling skills
Ability to work independently and as part of a team

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.keepmeposted.com.mt/hero-gaming-limited-pspaccounts-analyst-18832

HERO GAMING LIMITED
PSP Kontijiet / Analyst
Data ta ‘għeluq: Bażi: Job Ref: 24-FEB-2017 Full-Time KMP-18832
Facebook — Impjiegi f’Malta, Vakanzi f’Malta, Job Vakanzi — Keepmeposted Malta
Google + — Impjiegi f’Malta, Vakanzi f’Malta, Job Vakanzi — Keepmeposted Malta
Twitter — Impjiegi f’Malta, Vakanzi f’Malta, Job Vakanzi — Keepmeposted Malta
Marbuta Fil — Impjiegi f’Malta, Vakanzi f’Malta, Job Vakanzi — Keepmeposted Malta
Share din il-partita bl-email — ESI Malta — Intelliġenti Home Smart, Sistemi Integrazzjoni
DESKRIZZJONI TAX-XOGĦOL
rwol
Bħalissa qegħdin infittxu PSP / Kontijiet Analyst b’esperjenza biex jissieħbu tim finanzi tagħna fl-uffiċċju ta ‘Malta.

Il Analyst Kontijiet se jkun responsabbli għall-funzjonijiet ġenerali minn jum għal jum ta ‘kontabilità li jinkludu iżda mhumiex limitati għal: ħlas rikonċiljazzjonijiet fornitur, monitoraġġ tal-bilanċi bankarji, rikonċiljazzjonijiet settlement, trasferimenti bankarji u jżommu reġistri ġenerali.

Inti għandek tkun komda interazzjoni mal-ġestjoni anzjana u l-partijiet interessati. Rappurtaġġ għall-CFO.

Min inti?
Inti bħalissa huma vitali fi rwol simili, probabbilment f’kumpanija iGaming. Anki jekk tkun suċċess u apprezzat fl-impjieg attwali tiegħek, inti twil biex jinfluwenzaw b’mod sħiħ il-ħiliet tiegħek u l-personalità f’organizzazzjoni aktar b’aġilità.

Filwaqt li tkun persuna ħafna organizzata u strutturata ma ‘abbiltajiet analitiċi, inti wkoll ikollhom ħiliet interpersonali u l-komunikazzjoni excellant.

responsabbiltajiet primarji
Iżżomm reġistri ġenerali u assenjazzjonijiet bankarji ġenerali
rikonċiljazzjonijiet bank
Monitoraġġ tal-bilanċi fil-bank
rikonċiljazzjonijiet fornitur Ħlas u segwitu ta ‘xi diskrepanzi mat-tim pagamenti
Assenjazzjonijiet ta ‘imposti PSP, rifużjonijiet, u chargebacks
finanzjament merkantili għall-PSPs fuq talba
rikonċiljazzjonijiet settlement, settlement fornitur ta ‘ħlas jimmonitorjaw u assenjazzjonijiet saldu tal-bank
fatturi bejjiegħ proċess, ħlasijiet ta ‘fatturi u konsulenti
trasferimenti tal-bank, internament u esternament
Tackle mistoqsijiet bank u l-korrispondenza mal-fornituri ta ‘pagament

Ħtiġijiet
esperjenza +2 snin fi rwol simili preferibbilment fi żmien iGaming
Fil-pussess ta ‘livell A f’kontijiet u preferibbilment fl-istadji inizjali tal-kisba grad fil ACCA jew ekwivalenti
Għarfien ta ‘xogħol PSPs kif diversi
Eċċellenti ħiliet ta ‘komunikazzjoni bl-Ingliż kemm bil-miktub u mitkellma
ħiliet tal-kompjuter eċċellenti, speċjalment fl-Excel
Eċċellenti ħiliet immudellar finanzjarju
Abbiltà li jaħdem b’mod indipendenti u bħala parti minn tim

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.keepmeposted.com.mt/hero-gaming-limited-pspaccounts-analyst-18832

HERO GAMING BEPERK
PSP / Rekeninge Analyst
Sluitingsdatum: Basis: Job Ref: 24-FEB-2017 Voltydse KMP-18832
Facebook — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keepmeposted Malta
Google — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keepmeposted Malta
Twitter — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keepmeposted Malta
Gekoppel In — Jobs in Malta, Vakatures in Malta, Job Vakatures — Keepmeposted Malta
Deel hierdie item per e-pos — ESI Malta — Intelligent Smart Home, Systems Integration
POS BESKRYWING
Rol
Ons is tans op soek na ‘n ervare PSP / Rekeninge Analyst om ons finansiële span aan te sluit by die Malta kantoor.

verskaffer rekonsiliasies, monitering van banksaldo’s, nedersetting rekonsiliasies, bank oordrag betaling en in stand te hou algemene grootboeke: Die Rekeninge Analyst verantwoordelik vir algemene dag-tot-dag rekeningkundige funksies wat insluit, maar is nie beperk tot sal wees.

Jy moet gemaklik wees om met senior bestuur en belanghebbendes. Verslagdoening aan die hoof finansiële beampte.

Wie is jy?
Jy is tans floreer in ‘n soortgelyke rol, heel waarskynlik in ‘n iGaming maatskappy. Selfs al is suksesvol en waardeer in jou huidige werk, jy lank om ten volle te benut om jou vaardighede en persoonlikheid in ‘n ratser organisasie.

Terwyl ‘n baie georganiseerde en gestruktureerde persoon met analitiese vermoëns, jy ook oor excellant interpersoonlike en kommunikasie vaardighede.

primêre verantwoordelikhede
Handhaaf algemene grootboeke en algemene bank plasings
bankrekonsiliasies
Monitering van banksaldo’s
Betaling verskaffer rekonsiliasies en opvolg op enige teenstrydighede met die span betalings
Plasings van PSP aanklagte, terugbetalings, en terugstort
Merchant befondsing vir PSP op aanvraag
Nedersetting rekonsiliasies, monitor betaling verskaffer nedersettings en bank nedersetting plasings
Proses verskaffer fakture, betaling van fakture en konsultante
Bank oordragte, intern en ekstern
Pak bank navrae en korrespondensie met betaling verskaffers

vereistes
2 jaar ondervinding in ‘n soortgelyke rol verkieslik binne iGaming
In besit van ‘n A-vlak in rekeninge en verkieslik in die eerste fase van die verkryging van ‘n graad in ACCA of ekwivalent
Kennis van hoe verskeie PSP werk
Uitstekende Engelse kommunikasievaardighede beide geskrewe en gesproke
Uitstekende rekenaarvaardighede, veral in Excel
Uitstekende finansiële modellering vaardighede
Vermoë om onafhanklik en as deel van ‘n span te werk

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.keepmeposted.com.mt/hero-gaming-limited-pspaccounts-analyst-18832

HERO GAMING KUFIZUAR
PSP / Llogaritë Analist
Mbyllja Data: Baza: Job Ref: 24-FEB-2017 Full-Time KMP-18832
Facebook — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkurse — Keepmeposted Malta
Google — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkurse — Keepmeposted Malta
Twitter — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkurse — Keepmeposted Malta
Linked In — Jobs në Maltë, Vende të lira pune në Maltë, Konkurse — Keepmeposted Malta
Share këtë artikull me e-mail — ESI Malta — Inteligjente zgjuar Shtëpi, integrimin e sistemeve
PËRSHKRIMI I PUNËS
rol
Ne jemi aktualisht në kërkim për një PSP / Llogaritë Analist përvojë për t’u bashkuar me ekipin tonë të financave në zyrën Maltë.

ContactDetails

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
Should you wish to contact Bonnici Group with any queries that you haven’t been able to find answers in our web portal or you are experiencing trouble with our site, fill out the form below to contact our Customer Service Department. Alternatively you can contact us on one of the following contact details.

Our operational offices are open from Monday to Friday between 8.00am till 5.00pm (CET)

Head Office:
Bonnici House
Sardine Street,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA Telephone:
(+356) 2359 6000 Facsimile:
(+356) 2157 6511
Email:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
Jekk tixtieq tikkuntattja Bonnici Grupp ma ‘xi mistoqsijiet li inti ma kinux kapaċi li jinstabu risposti fil-portal tal-web tagħna jew inti qed jesperjenzaw problemi bil-sit tagħna, imla l-formola t’hawn taħt biex tikkuntattja Customer Service Dipartiment. Inkella tista ‘tikkuntattjana fuq waħda mill-dettalji ta’ kuntatt li ġejjin.

uffiċċji operattivi tagħna huma miftuħin mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn 08:00 till 05:00 (CET)
Uffiċċju Prinċipali:
Bonnici Kamra
Triq Sardin,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA Telefon:
(+356) 2359 6000 Facsimile:
(+356) 2157 6511
email:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

Kontakbesonderhede
Indien u kontak Bonnici Groep met enige navrae wat u nie in staat is om antwoorde te vind op ons web portaal is of jy ervaar probleme met ons webwerf, vul die vorm hieronder om ons te kontak ons ​​Customer Service Department. Alternatiewelik kan u ons kontak op een van die volgende kontakbesonderhede.

Ons operasionele kantore is oop van Maandag tot Vrydag tussen 08:00 tot 05:00 (CET)
Hoofkantoor:
Bonnici Huis
Sardine Street,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA Telefoon:
(+356) 2359 6000 Faks:
(+356) 2157 6511
e-pos:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

Detajet e kontaktit
Nëse dëshironi të kontaktoni Bonnici Grupi me ndonjë pyetje që nuk kanë qenë në gjendje për të gjetur përgjigje në portalin tonë të internetit, ose jeni duke përjetuar probleme me faqen tonë, plotësoni formularin e mëposhtëm për të kontaktuar Klientin tonë Departamentit Shërbimit. Përndryshe ju mund të na kontaktoni në një nga të dhënat e mëposhtme të kontaktit.

Zyrat tona operacionale janë të hapura nga e hëna deri të premten, nga 8.00 deri në 5.00 (CET)
Zyrë qendrore:
Bonnici House
Sardine Street,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA Telefoni:
(+356) 2359 6000 Faks:
(+356) 2157 6511
Email:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
በእኛ የደንበኛ አገልግሎት ክፍል ማነጋገር, እርስዎ አንደኛውን የድር ፖርታል ውስጥ መልስ ማግኘት አልቻሉም ወይም የእኛን ጣቢያ ጋር ችግር እያጋጠመን ነው ማንኛውም ጥያቄዎች ጋር Bonnici ቡድን ማነጋገር ከታች ያለውን ቅጽ እንዲሞሉ መመኘት ይኖርብናል. እንደ አማራጭ የሚከተሉትን የእውቂያ ዝርዝሮች በአንዱ ላይ ሊያገኙን ይችላሉ.

የእኛ ማምረት ቢሮዎች 5.00pm ድረስ 8.00am መካከል ከሰኞ እስከ አርብ ክፍት ናቸው (CET)
ዋና መስሪያ ቤት:
Bonnici ቤት
ሰርዲን Street,
Burmarrad
SPB 6073 ማልታ ስልክ:
(+356) 2359 6000 ቅጂ:
(+356) 2157 6511
ኢሜይል:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
إذا كنت ترغب في الاتصال بونيسي المجموعة مع أية استفسارات أنك لم تكن قادرة على العثور على الإجابات في موقعنا علي الانترنت أو كنت تواجه مشكلة مع موقعنا، ملء النموذج التالي للاتصال بقسم خدمات العملاء. بدلا من ذلك يمكنك الاتصال بنا على واحدة من سائل الاتصال التالية.

مكاتب تنفيذية لدينا هي مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة بين 08:00 حتى 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا)
المكتب الرئيسي:
بونيسي البيت
شارع السردين،
Burmarrad
SPB 6073 مالطا الهاتف:
(+356) 2359 6000 الفاكس:
(+356) 2157 6511
البريد الإلكتروني:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

Կոնտակտային տվյալներ
Եթե ​​դուք ցանկանում եք կապվել Bonnici խմբին ցանկացած հարցումների, որ դուք չեք կարողացել գտնել պատասխանները մեր ինտերնետային պորտալի, կամ դուք կարող եք զգում դժվարությունների հետ մեր կայքում, լրացնել ստորեւ բերված ձեւը դիմել մեր Հաճախորդների Սպասարկման բաժին. Այլապես կարող եք կապնվել մեզ մեկի վրա հետեւյալ կոնտակտային տվյալներ:

Մեր գործառնական գրասենյակները բաց են երկուշաբթիից ուրբաթ միջեւ 8.00am մինչեւ 5.00pm (CET)
Կենտրոնական գրասենյակ:
Bonnici House
Sardine Street,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA հեռախոս:
(+356) 2359 6000 Ֆաքս:
(+356) 2157 6511
email:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

Əlaqə məlumatları
Siz bizim Müştəri Xidmətləri Departamentinin əlaqə, bizim web portal cavab tapmaq mümkün olmamışdır və ya bizim site ilə sorun qarşılaşdıqda hər hansı bir sorğu ilə Bonnici Group əlaqə aşağıdakı formu doldurun lazımdır. Alternativ aşağıdakı əlaqə biri bizə müraciət edə bilərsiniz.

Bizim əməliyyat ofislər 5.00pm qədər 8.00am arasında Cümə ertəsi açıqdır (CET)
Baş ofis:
Bonnici House
Sardina Street,
Bur Marrad
SPB 6073 MALTA Telefon:
(+356) 2359 6000 Faks:
(+356) 2157 6511
Email:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
Beharko Bonnici Group harremanetan jartzeko ez duzula gai erantzunak aurkitzeko, gure web atari izan edo gure gune batera arazoak jasaten ari zaren edozein galdera egiteko, bete beheko formularioa gure arreta Sailaren harremanetan jarri nahi baduzu. Bestela gurekin harremanetan jar zaitezke honako kontaktu xehetasunak batean.

Gure bulego operatiboak irekita daude astelehenetik ostiralera 8.00am 5.00pm arte artean (CET)
Bulego nagusia:
Bonnici Etxea
Sardina Street,
Burmarrad
SPB 6073 MALTA Telefonoa:
(+356) 2359 6000 faksimileak:
(+356) 2157 6511
E-mail:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

ContactDetails
Калі вы жадаеце звязацца з Bonnici Group з любымі пытаннямі, якія вы не змаглі знайсці адказы на нашым вэб-партале або вы выпрабоўваеце праблемы з нашага сайта, запоўніце форму ніжэй, каб звязацца з нашым Аддзел абслугоўвання кліентаў. У якасці альтэрнатывы вы можаце звязацца з намі па адным з наступных кантактных дадзеных.

Нашы аперацыйныя офісы адкрыты з панядзелка па пятніцу з 8:00 раніцы да 5:00 вечара (CET)
Галоўны офіс:
Bonnici дом
Сардзіны-стрыт,
Burmarrad
SPB 6073 Мальты Тэлефон:
(+356) 2359 6000 Факс:
(+356) 2157 6511
E-mail:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://bonnicigroup.com/Zrar-ltd-portal/contact-details.html

যোগাযোগের ঠিকানা
আপনি, যে কোন প্রশ্নের যে আপনি আমাদের ওয়েব পোর্টালে উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে না বা আপনি আমাদের সাইটের সাথে কষ্ট সম্মুখীন হয় Bonnici গ্রুপ যোগাযোগ আমাদের কাস্টমার কেয়ার এ যোগাযোগ করার জন্য নীচের ফর্মটি পূরণ করার জন্য প্রয়োজন. অন্যথায় আপনি আমাদের নিম্নলিখিত যোগাযোগের বিবরণ এক উপর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন.

আমাদের কর্মক্ষম অফিসের 5.00pm পর্যন্ত 8.00am মধ্যে সোমবার থেকে শুক্রবার থেকে খোলা হয় (সিইটি)
সদর দফতর:
Bonnici হাউস
সার্ডিন স্ট্রিট,
Burmarrad
SPB 6073 মাল্টা টেলিফোন:
(+356) 2359 6000 ফ্যাকসিমিলি:
(+356) 2157 6511
ই-মেইল:
[email protected]

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

SIM card Malta

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://airbalticcard.com/international-sim/malta-sim-card/

SIM card Malta

airBalticcard mobile ensures global Internet access, communications, SMS and is designed for international travels around the world and will be very useful during your trip to Malta, because it was especially made for iPad, tablets, computers and local hotspots.

Are you going to Malta and are looking for Malta SIM card, in order to use it in Malta? Of course you are able to use your domestic SIM card, then you will have two pay several times more, because using a foreign SIM card abroad costs more expensive then roaming itself. You can also purchase a SIM card in Malta: Vodafone, GO, Melita, Vodafone Pop, Redtouch Fone.

Read more
Rate calculator for airBalticcard Mobile services if you are in Malta
I’m calling from
MaltaMalta

I’m calling to
MaltaMalta

airBalticcard Mobile rates for usage in Malta
Regular payments, connection fees or any other additional expenses0.00€
Incoming calls to airBalticcard Mobile0.00€ / Min.
Outgoing calls from Malta to each number in Malta*0.15€ / Min.
Calls from airBalticcard Mobile to airBalticcard Mobile0.19€ / Min.
Check voicemail by phone0.19€ / Min.
Check voicemail through your personal account0.00€ / Min.
Calls from airBalticcard Mobile to Skype (in case of a15 minute call)0.01€ / Min.
Call to Personal assistant service +372 9910.15€ / Min.
Call forwarding to each number in Malta0.00€ / Min.

SMS From airBalticcard Mobile section (in the menu of the phone)0.06€ / SMS
Incoming SMS on airBalticcard Mobile0.00€ / SMS
Free SMS from site airBalticcard.com to airBalticcard Mobile0.00€ / SMS
Highspeed Internet in Malta
While using Internet packages 1MB rate will be from0.015€ / 1MB
Mobisle Communications Limited0.19€ / 1MB
* airBalticcard Mobile users can call within EU to fixed and mobile numbers only for a minute flat rate of 0.15 €/Min.
Our International SIM services if you are in Malta
Mobile Internet in Malta from 0.015 €/1MB
Free incoming calls in Malta
Low cost outgoing calls
No subscription, connection or additional fees
Free call-forwarding
Calls to Skype from 0.01 €/Min.
Free calls from Viber & Skype
No registration and documents required
More information about services you can find here
Buy international SIM for Malta
airBalticcard Mobile SIM
€ 10
airBalticcard Mobile SIM 30
€ 35
airBalticcard Mobile SIM 50
€ 50
VIP number airBalticcard Mobile Silver
€ 75

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://airbalticcard.com/international-sim/malta-sim-card/

SIM card Malta

mobbli airBalticcard jiżgura aċċess għall-Internet globali, il-komunikazzjonijiet, SMS u hija mfassla għall-vjaġġi internazzjonali madwar id-dinja u se jkunu utli ħafna matul il-vjaġġ tiegħek lejn Malta, minħabba li kienet magħmula speċjalment għall iPad, pilloli, kompjuters u hotspots lokali.

Inti ser Malta u qed ifittxu għal Malta SIM card, sabiex jużawh f’Malta? Tal-kors li inti tista ‘tuża domestiku SIM card tiegħek, allura inti se jkollhom żewġ tħallas diversi drabi aktar, minħabba użu ta’ SIM card barrani barra mill-pajjiż ispejjeż aktar għoljin allura roaming innifsu. Tista ‘wkoll tixtri biljett SIM f’Malta: Vodafone, GO, Melita, Vodafone Pop, Redtouch Fone.

Aqra iktar
kalkulatur rata għal servizzi airBalticcard mobbli jekk inti fil f’Malta
Jien sejħa minn
MaltaMalta

Jien ssejjaħ lill
MaltaMalta

rati Mobile airBalticcard għall-użu f’Malta
Pagamenti regolari, tariffi ta ‘konnessjoni jew kwalunkwe € addizzjonali oħra expenses0.00
sejħiet li deħlin għall airBalticcard Mobile0.00 € / min.
sejħiet ‘il barra minn Malta għal kull numru f’Malta * 0.15 € / min.
Sejħiet minn airBalticcard Mobile lejn airBalticcard Mobile0.19 € / min.
Iċċekkja voicemail billi phone0.19 € / min.
Iċċekkja voicemail tiegħek permezz account0.00 € personali / Min.
Sejħiet mill airBalticcard Mobile biex Skype (fil-każ ta ‘sejħa A15 minuta) 0.01 € / min.
Sejħa għal servizz Assistent personali +372 9910.15 € / Min.
Call forwarding għal kull numru fil Malta0.00 € / Min.

SMS Mill taqsima airBalticcard Mobbli (fil-menu tat-telefon) 0.06 € / SMS
SMS li deħlin fis airBalticcard Mobile0.00 € / SMS
SMS b’xejn minn airBalticcard.com sit għall airBalticcard Mobile0.00 € / SMS
Internet veloċità għolja f’Malta
Filwaqt li tuża pakketti Internet rata 1MB se jkun from0.015 € / 1MB
Mobisle Communications Limited0.19 € / 1MB
* Utenti airBalticcard mobbli jistgħu jitolbu fi ħdan l-UE għal numri fissi u mobbli biss għal rata fissa minuta ta ‘0.15 € / min.
Is-servizzi tagħna Internazzjonali SIM jekk inti fil f’Malta
Mobile Internet f’Malta minn 0.015 € / 1MB
Free deħlin sejħiet f’Malta
Low cost sejħiet ‘il barra
Nru sottoskrizzjoni, kollegament jew ħlasijiet addizzjonali
Free sejħa forwarding
Jitlob lill Skype minn 0.01 € / min.
sejħiet b’xejn minn VIBER & Skype
-Ebda reġistrazzjoni u d-dokumenti meħtieġa
Aktar informazzjoni dwar is-servizzi tista ‘ssib hawn
Buy SIM internazzjonali għal Malta
airBalticcard Mobile SIM
€ 10
airBalticcard Mobile SIM 30
€ 35
airBalticcard Mobile SIM 50
€ 50
Numru VIP airBalticcard Mobile Fidda
€ 75

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://airbalticcard.com/international-sim/malta-sim-card/

SIM-kaart Malta

airBalticcard mobiele verseker globale toegang tot die Internet, kommunikasie, SMS en is ontwerp vir internasionale reise regoor die wêreld en sal baie nuttig wees tydens jou reis na Malta, omdat dit veral gemaak vir iPad, tablette, rekenaars en plaaslike hotspots.

Gaan jy Malta en is op soek na Malta simkaart, ten einde dit te gebruik in Malta? Natuurlik kan jy jou plaaslike SIM-kaart gebruik, dan sal jy ‘n paar twee pay keer meer nie, want met behulp van ‘n vreemde simkaart in die buiteland kos duurder dan self roaming. Vodafone, gaan, Melita, others Pop, Redtouch Fone: Jy kan ook ‘n SIM-kaart in Malta koop.

Lees meer
Koers sakrekenaar vir airBalticcard Mobile dienste as jy in Malta
Ek bel
MaltaMalta

Ek roep na
MaltaMalta

airBalticcard Mobile tariewe vir die gebruik in Malta
Gereelde betalings, aansluitingsfooie of enige ander addisionele expenses0.00 €
Inkomende oproepe na airBalticcard Mobile0.00 € / Min.
Uitgaande oproepe van Malta elke nommer in Malta * 0,15 € / Min.
Oproepe van airBalticcard Mobile om airBalticcard Mobile0.19 € / Min.
Gaan stempos deur phone0.19 € / Min.
Gaan stempos deur jou persoonlike account0.00 € / Min.
Oproepe van airBalticcard Mobile Skype (in die geval van A15 minuut oproep) 0,01 € / Min.
Bel om persoonlike assistent diens 372 9910,15 € / Min.
Doorschakeling elke nommer in Malta0.00 € / Min.

SMS Van airBalticcard Mobile artikel (in die menu van die telefoon) 0.06 € / SMS
Inkomende SMS op airBalticcard Mobile0.00 € / SMS
Gratis SMS vanaf die terrein airBalticcard.com om airBalticcard Mobile0.00 € / SMS
Snelweg Internet in Malta
Terwyl die gebruik van Internet pakkette 1MB koers sal wees from0.015 € / 1MB
Mobisle Communications Limited0.19 € / 1MB
* AirBalticcard Mobile gebruikers kan noem binne die EU om vaste en mobiele nommers net vir ‘n minuut vaste koers van 0,15 € / Min.
Ons internasionale SIM dienste as jy in Malta
Mobile Internet in Malta vanaf 0,015 € / 1MB
Gratis inkomende oproepe in Malta
Lae koste uitgaande oproepe
Geen inskrywing, verband of bykomende gelde
Gratis oproep-ekspedisie
Oproepe na Skype vanaf 0,01 € / Min.
Gratis oproepe van Viber & Skype
Geen registrasie en dokumente wat vereis word
Meer inligting oor dienste wat jy kan hier
Koop internasionale SIM vir Malta
airBalticcard Mobile SIM
€ 10
airBalticcard Mobile SIM 30
€ 35
airBalticcard Mobile SIM 50
€ 50
VIP aantal airBalticcard Mobile Silwer
€ 75

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-