Basketball

دا بال کولای شي په کرستلونو کی دا د پوړ (نصوار) په ګډون د يو team­mate دا تيريدو او يا ګړندۍ شي. يو لوبغاړي نه شي کولای د توپ ترسره داسې حال کې چې له يوه څخه زيات ګام واخلي. د مخالفت لوبغاړي هڅه د هغه يا د هغې پرته فزیکی تماس د جوړولو مخه ونيسي. يوه برخه موخه دوه ټکي حسابیږي. د ازادو د شپېلک په حساب يو.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
پشتیبانی از این صفحه: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -بسکتبال

بسکتبال یک بازی آمریکایی است که محبوبیت در سراسر جهان به دست آورد. آن را در سال 1891 اختراع شد و به سرعت به عنوان یک ورزش زمستان داخلی محبوب شد. بسکتبال در بسیاری از کشورهای بازی کرده و یک ورزش المپیک از سال 1936 بوده است.

بسکتبال حرفه ای است که توسط دو تیم از هر پنج بازیکن انجام میشود. هر تیم تلاش می کند به امتیاز با تیراندازی یک توپ را به یک شبکه، و یا سبد. سبد 10 فوت (3 متر) از کف و 18 اینچ (45.7 سانتی متر) در قطر در بالا است.

توپ را می توان توسط تندرست آن در امتداد کف (دریبل) و یا با عبور از آن را به هم تیمی پیشرفته. بازیکن می تواند بیش از یک گام را ندارد در حالی که نگه داشتن توپ. نام این بازیکنان در مخالفت سعی کنید به او و یا او را بدون تماس فیزیکی را مسدود کند. هدف زمینه شمارش دو نقطه. پرتاب آزاد به حساب یک نقطه.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Wspi­er­anie tej strony: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Koszykówka

Koszykówka to amerykańska gra, która zdobyła pop­ularność na całym świecie. Wynaleziony w 1891 roku i szyb­ko stał się pop­ularny jako kryt­ego zimowego spor­tu. Koszykówka jest odtwar­z­ana w wielu kra­jach i jest dys­cypliną olimpijską od 1936 roku.

Pro­fes­jon­alny koszykarz jest roz­gry­wany przez dwóch zespołów złożo­nych z pię­ciu zawod­ników każda. Każda drużyna próbuje zdobyć punk­ty strzela­jąc piłkę w siatce, lub kosza. Koszyk jest 10 stóp (3 metry) od podło­gi i 18 cali (45,7 cm) śred­ni­cy na górze.

Piłka może być przyspieszona przez przeki­erow­anie go po podłodze (Drybling) albo przez przekazanie go do drużyny. Gracz nie może mieć więcej niż jeden krok trzyma­jąc piłkę. Prze­ciwnikowi gracze sta­ra­ją się zablokować go lub ją bez kon­tak­tu fizyczne­go. Cel Pole liczy dwa punk­ty. Rzuty wolne liczyć jeden punkt.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta página: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Bas­quete­bol

Bas­quete é um jogo amer­icano que gan­hou pop­ular­id­ade em todo o mun­do. Foi inventado em 1891 e rap­i­da­men­te se tornou pop­ular como um esporte de inverno interi­or. O bas­quete­bol é jogado em muitos países e tem sido um esporte olímpi­co des­de 1936.

profis­sion­al de bas­quete é jogado por duas equipes de cin­co jogadores cada. Cada equipe tenta mar­car pon­tos por tiro uma bola em uma rede, ou cesta. A cesta é de 10 pés (3 met­ros) do chão e 18 poleg­a­das (45,7 cm) de diâ­met­ro no topo.

A bola pode ser avançada pela saltan­do-lo ao lon­go do chão (drible), ou pas­san­do-a para um com­pan­heiro de equipe. Um jogador não pode ter mais de uma etapa, segur­an­do a bola. Os jogadores adversári­os tentam blo­quear ele ou ela sem fazer con­t­ato físico. Uma cesta de cam­po vale dois pon­tos. Lances livres con­tar um pon­to.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ਇਸ ਪੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ਬਾਸਕਟਬਾਲ

ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਹੈ. ਇਹ 1891 ਵਿਚ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਸਰਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1936 ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਲ, ਜ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਟੋਕਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ 10 ਫੁੱਟ (3 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ 18 ਇੰਚ (45.7 ਸੈ) ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਬਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲ਼ ਕੇ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਲ ਰੱਖਣ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੋ ਅੰਕ ਗਿਣਤੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਗਿਣਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Susține această pagină: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Baschet

Baschet este un joc amer­ic­an care a câștig­at pop­ular­it­ate în între­aga lume. A fost invent­at în 1891 și a deven­it rap­id pop­ular ca un sport de iarnă în interi­or. Baschet este jucat în mul­te țări și a fost un sport olimpic inca din 1936.

baschet pro­fe­sion­ist este jucat de două ech­ipe de câte cin­ci jucăt­ori fiecare. Fiecare ech­ipă încear­că să înscrie punc­te de tragere o minge într-o plasă sau coș. Coșul este de 10 de picioare (3 met­ri) de la podea și 18 inci (45,7 cm) în dia­metru în partea de sus.

Minge poate fi avansat de vig­ur­os-l pe podea (drib­lin­gul) sau prin tre­cerea la un coe­ch­ipi­er. Un jucăt­or nu poate dura mai mult de un pas în timp ce deține mingea. Jucăt­orii care se opun să încer­ce să-l sau sa blocheze fara con­tact fiz­ic. Un câmp gol con­tează două punc­te. Aruncări libere con­ta un sin­gur punct.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддержите эту страницу: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Баскетбол

Баскетбол является американская игра, которая завоевала популярность во всем мире. Он был изобретен в 1891 году и быстро стал популярным как крытый зимних видов спорта. Баскетбол играют во многих странах и был олимпийским видом спорта, поскольку 1936.

Профессиональный баскетбол играют две команды по пять игроков в каждой. Каждая команда пытается набрать очки, стреляя мяч в сетку, или корзины. Корзина составляет 10 футов (3 метра) от пола и 18 дюймов (45,7 см) в диаметре в верхней части.

Мяч может быть выдвинуто подпрыгивая его по полу (дриблинга) или путем передачи его товарища по команде. Игрок не может занять более одного шага, удерживая мяч. Противоположные игроки пытаются блокировать его или ее без физического контакта. Цель поле подсчитывает два очка. Штрафные броски рассчитывать одно очко.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Lagolago lenei Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

pasike­ti­po­lo

Pasike­ti­po­lo o se taa­loga Amerika lea ua manu­malo le lauiloa i le lalola­gi atoa. Sa fausia i le 1891 ma le vave sa lauiloa ai o se taa­loga tau­malu­lu i totonu e. e taaalo pasike­ti­po­lo i le tele o atunuu ma ua avea o se taa­loga o le Olimi­peka talu mai le 1936.