Between

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Between
OLAP Syn­tax.
Tests that a num­ber is between a given range.
The func­tion returns TRUE if the value of Numeric­Ex­pres­sion1 lies with­in the range spe­cified by Numeric­Ex­pres­sion2 and Numeric­Ex­pres­sion3. The func­tion returns FALSE if the value lies out­side of the range.
Syn­tax
Between(NumericExpression1, Numeric­Ex­pres­sion2, NumericExpression3)Parameters
Numeric­Ex­pres­sion1 An expres­sion that eval­u­ates to a num­ber. This is the num­ber being tested with the range.
Numeric­Ex­pres­sion2 An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value. This is the lower num­ber in the range.
Numeric­Ex­pres­sion3 An expres­sion that eval­u­ates to a numer­ic value. This is the upper num­ber in the range.

Return value
Returns TRUE or FALSE.
Example
The fol­low­ing example demon­strates the Between func­tion. We are only inter­ested in products with a Budget value between 100 and 1000. Between returns TRUE if the Budget value lies with­in this range. In the example the Actu­al value is returned if Between eval­u­ates TRUE, oth­er­wise a null value is returned:
Iif ( Between ( {‘Budget’}, 100, 1000 ) , {‘Actu­al’} , NULL )A cell with no value or an error value is set to null.
See also Iif.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
bejn
OLAP Sin­tassi.
Testiji­et li num­ru huwa bejn firxa partikolari.
Il-fun­z­joni jir­rit­or­na VERU jekk il-valur tal Numeric­Ex­pres­sion1 jaqa fil-med­da speċi­fikata mill Numeric­Ex­pres­sion2 u Numeric­Ex­pres­sion3. Il-fun­z­joni jir­rit­or­na FALZ jekk il-valur jinsab bar­ra mill-firxa.
sin­tassi
Bejn (Numeric­Ex­pres­sion1, Numeric­Ex­pres­sion2, Numeric­Ex­pres­sion3) Para­met­ri
Numeric­Ex­pres­sion1 Espress­joni li jeval­wa lil num­ru. Dan huwa n-num­ru li qed jiġi ttestjat bil-firxa.
Numeric­Ex­pres­sion2 Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku. Dan huwa n-num­ru aktar baxx fil-med­da.
Numeric­Ex­pres­sion3 Espress­joni li jeval­wa għal valur numeriku. Dan huwa n-num­ru ta fuq fil-med­da.

valur tar-ritorn
Denun­zji VERU jew FALZ.
eżem­pju
L-eżem­pju li ġej juri l-Bejn fun­z­joni. Aħna huma interessa­ti biss fi pro­dot­ti b’valur Baġit bejn 1001000. Bejn pros­pet­ti VERU jekk il-valur tal-Baġit jinsab f’din il-med­da. Fl-eżem­pju tal-valur attwali huwa rrit­or­nat jekk Bejn jeval­wa VERU, inkel­la valur null huwa rrit­or­nat:
IIF (Bejn ({ ““Baġit””}, 100, 1000), { attwali “”}, NULL) A phone bl-ebda valur jew valur żball huwa stabbil­it li nul­la.
Ara wkoll Jjekk.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
tussen
OLAP Syn­tax.
Toet­se wat n aan­tal is tussen n gegewe reeks.
Die funk­sie gee ter­ug WAAR indi­en die waarde van Numeric­Ex­pres­sion1 bin­ne die gespesi­fiseer­de deur Numeric­Ex­pres­sion2 en Numeric­Ex­pres­sion3 reeks lê. Die funk­sie gee ter­ug ONWAAR indi­en die waarde lê buite die omvang.
sin­tak­s­is
Tussen (Numeric­Ex­pres­sion1, Numeric­Ex­pres­sion2, Numeric­Ex­pres­sion3) Para­met­ers
Numeric­Ex­pres­sion1 n uit­drukking wat eval­ueer om n aan­tal. Dit is die aan­tal geto­ets met die reeks.
Numeric­Ex­pres­sion2 n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde. Dit is die laer get­al in die reeks.
Numeric­Ex­pres­sion3 n uit­drukking wat eval­ueer om n numer­iese waarde. Dit is die boon­ste get­al in die reeks.

ter­ug­keer waarde
Wys WAAR of ONWAAR is.
voor­beeld
Die vol­gende voor­beeld demon­st­reer die Tussen funk­sie. Ons is in produk­te met n begrot­ing waarde tussen 100 en 1000. Tussen opbreng­ste WAAR net belang­stel indi­en die begrot­ing waarde in hierdie reeks lê. In die voor­beeld van die werklike waarde is ter­ugges­tuur as Tussen eval­ueer WAAR, anders n nul waarde is ter­ugges­tuur:
IIF (Tussen ({ begrot­ing’}, 100, 1000), { ““werklike””}, NULL) n sel met geen waarde of n fout waarde is ingestel op nul.
Sien ook IIF.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Ndërmjet
OLAP Sin­tak­sa.
Testet që një numër është në mes të një gamë të cak­tu­ar.
Funk­sioni kthen TRUE nëse vlera e Numeric­Ex­pres­sion1 shtri­het brenda kufijve të për­cak­tu­ar nga Numeric­Ex­pres­sion2 dhe Numeric­Ex­pres­sion3. Funk­sioni kthen FALSE nëse vlera qën­dron jashtë varg.
Sin­tak­së
Mid­is (Numeric­Ex­pres­sion1, Numeric­Ex­pres­sion2, Numeric­Ex­pres­sion3) Para­metrave
Numeric­Ex­pres­sion1 Një shpre­hje që vler­ëson në një numër. Ky është num­ri duke u tes­tu­ar me varg.
Numeric­Ex­pres­sion2 Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike. Ky është num­ri më i ulët në varg.
Numeric­Ex­pres­sion3 Një shpre­hje që vler­ëson në një vlerë numerike. Ky është num­ri i sipërm në varg.

vlera e kthim­it
Kthen TRUE ose FALSE.
shem­bu­ll
Shem­bu­l­li në vijim demon­stron mes të funk­sion­it. Né jemi të interesuar vetëm në produk­tet me vlerë të bux­het­it në mes të 100 dhe 1000. Në mes Jep true nëse vlera e Bux­het­it qën­dron në këtë varg. Në shem­bu­llin vlera aktuale është kthy­er në qoftë Mid­is vler­ëson TRUE, përndry­she një vlerë null është kthy­er:
IIF (Mid­is ({ Bux­heti’}, 100, 1000), { Lajme’}, NULL) Një qel­izë pa vlerë ose një vlerë gabim është vendos­ur të null.
Shih gjithashtu IIF.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
መካከል
OLAP አገባብ.
አንድ ቁጥር በአንድ የተወሰነ ክልል መካከል ያለው ፈተናዎች.
Numeric­Ex­pres­sion1 ዋጋ Numeric­Ex­pres­sion2 እና Numeric­Ex­pres­sion3 የተገለጸውን ክልል ውስጥ ተያዘ ከሆነ ተግባሩ TRUE ይመልሳል. ዋጋ ክልል ውጪ ተያዘ ከሆነ ተግባሩ FALSE ይመልሳል.
የአገባብ
(Numeric­Ex­pres­sion1, Numeric­Ex­pres­sion2, Numeric­Ex­pres­sion3) መለኪያዎች መካከል
አንድ ቁጥር ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion1 አንድ አገላለጽ. ይህ ክልል ጋር እየተሞከረ ቁጥር ነው.
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion2 አንድ አገላለጽ. ይህ ክልል ውስጥ ዝቅተኛ ቁጥር ነው.
አንድ ቁጥራዊ እሴት ይሰላል መሆኑን Numeric­Ex­pres­sion3 አንድ አገላለጽ. ይህ ክልል ውስጥ የላይኛው ቁጥር ነው.

መመለሻ እሴት
TRUE ወይም FALSE ይመልሳል.
ለምሳሌ
የሚከተለውን ምሳሌ ተግባር መካከል ያለውን በግልጽ ያሳያል. የበጀትና ዋጋ በዚህ ክልል ውስጥ ያለውን ከሆነ TRUE ይመልሳል መካከል 100 እና 1000. መካከል የበጀት እሴት ጋር ምርቶች ላይ ብቻ ትኩረት ይሰጣሉ. ምሳሌ ውስጥ ያለውን ትክክለኛ ዋጋ አለበለዚያ ዜሮ እሴት ተመልሶ ነው, እውነተኛ ይገመግማል መካከል ከሆነ ተመልሶ ነው:
Iif ምንም እሴት ወይም ስህተት ዋጋ ሊዘጋጁ ከተዋቀረ ጋር አንድ ሕዋስ ({ ትክክለኛው’} ({ »በጀት»}, 100, 1000)„ ባዶ መካከል).
በተጨማሪም Iif ተመልከት.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/