Building customer relationships

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Building customer relationships

The most important part of the marketing process is building profitable customer relationships.

Customer relationship management (CRM)

The overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction.

Relationship building blocks: customer value and satisfaction

The key to building customer relationships is to have customer value and satisfaction. Satisfied customers are more likely to be loyal.

Customer value: the customer buys from the customer that offers the highest perceived value.

Customer perceived value: the difference between total customer value and total customer cost.

Customers do not judge product values accurately or objectively (perceived value).

Customer satisfaction: the extent to which a product’s perceived performance matches a buyer’s expectations.

Dissatisfaction occurs when the performance of the product falls below expectations while the customer is satisfied if it matches of exceeds customer expectations.

Highly satisfied customers make repeat purchases and tell others about their good experiences with the product.

The purpose of marketing is to generate customer value profitability.

Customer relationship level and tools

A company with low-margin customers will seek to develop basic relationships with them.

In markets with few customers and high margins, companies will want to create full partnerships with key customers.

Companies are developing customer loyalty and retention problems. For example customers offer frequency marketing programs which reward customers who buy frequently or in large quantities.

Another method is club marketing programs which offer members special discounts and encourage member communities.

Companies add structural, financial and social benefits to build customer relationships.

The changing nature of customer relationships

Companies nowadays are building direct and lasting relationships with selected customers.

Relating with more carefully selected customers

Companies are nowadays targeting fewer and more profitable customers. Companies now use customer profitability analysis to target winning customers by pampering them. Once they identify them, firms create attractive offers to capture these customers and earn their loyalty (selective relationship management).

Relating for the long-term

Companies are using CRM to retain current customers and build long-term relationships with them.

Building the right relationships with the right customers

Not all customers are loyal and profitable. Some loyal customers can even be unprofitable. Companies should:

“Keep the consistent big spenders and lose the erratic small spenders”.

Customers can be classified according to their profitability and loyalty:
– Strangers: low profitability and loyalty;
– Butterflies: profitable but not loyal;
– True friends: profitable and loyal;
– Barnacles: loyal but not profitable.

Different types of customers require different relationship management strategies. The goal is to build the right relationships with the right customers.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relazzjonijiet tal-klijent bini

L-aktar parti importanti tal-proċess ta ‘kummerċjalizzazzjoni hija bini ta’ relazzjonijiet tal-klijent profittabbli.

ġestjoni relazzjoni mal-klijent (CRM)

Il-proċess globali ta ‘bini u jinżammu relazzjonijiet profittabbli klijent billi jikkonsenjaw il-valur tal-klijent superjuri u sodisfazzjon.

blokki tal-bini Relazzjoni: valur tal-klijent u s-sodisfazzjon

Iċ-ċavetta għal bini ta ‘relazzjonijiet tal-klijent huwa li jkun il-valur tal-klijent u s-sodisfazzjon. konsumaturi sodisfatti huma aktar probabbli li jkunu leali.

valur tal-klijent: il-klijent jixtri mill-klijent li joffri l-ogħla valur osservat.

Klijent valur osservat: id-differenza bejn il-valur tal-klijent totali u l-ispiża tal-klijent totali.

Klijenti ma imħallef valuri tal-prodott b’mod preċiż jew oġġettivament (valur osservat).

Sodisfazzjon tal-klijent: il-punt sa liema l-productâ € ™ s perċepita prestazzjoni logħbiet buyerâ € ™ s aspettattivi.

Nuqqas ta ‘sodisfazzjon iseħħ meta l-prestazzjoni tal-prodott jaqa’ taħt l-aspettattivi waqt il-klijent ikun sodisfatt jekk taqbel mat tad taqbeż l-aspettattivi tal-klijenti.

konsumaturi sodisfatti ħafna jagħmlu xiri ripetuti u għid oħrajn dwar l-esperjenzi tajbin tagħhom mal-prodott.

L-iskop ta ‘marketing hu li tiġġenera profittabbiltà valur tal-klijent.

livell relazzjoni mal-klijent u l-għodda

Kumpannija ma ‘klijenti’ marġini baxx se tfittex li tiżviluppa relazzjonijiet bażiċi magħhom.

Fi swieq bi ftit konsumaturi u l-marġini għolja, il-kumpaniji se tkun trid toħloq sħubijiet sħiħa mal-klijenti ewlenin.

Kumpaniji qed jiżviluppaw lealtà tal-klijent u taż-żamma problemi. Per eżempju klijenti joffru programmi ta ‘marketing ta’ frekwenza li l-klijenti li jixtru frekwentement jew fi kwantitajiet kbar premju.

Metodu ieħor huwa marketing programmi klabb li joffru l-membri skontijiet speċjali u jinkoraġġixxu komunitajiet membri.

Kumpaniji żid benefiċċji strutturali, finanzjarji u soċjali biex jibnu relazzjonijiet tal-klijent.

In-natura li qed tinbidel tal relazzjonijiet tal-klijent

Kumpaniji llum huma bini ta ‘relazzjonijiet diretti u dejjiema mal-klijenti magħżula.

Li għandha x’taqsam mal-klijenti magħżula b’aktar reqqa

Kumpaniji llum huma mmirati anqas u aktar profittabbli klijenti. Kumpaniji issa jużaw analiżi tal-profitt klijent li jimmiraw lejn konsumaturi rebbieħa minn pampering minnhom. Ladarba dawn jidentifikawhom, ditti joħolqu offerti attraenti biex jaqbdu dawn il-klijenti u jaqilgħu lealtà tagħhom (ġestjoni relazzjoni selettiva).

Relatata għall-perijodu fit-tul

Kumpaniji qed jużaw CRM li jżommu l-klijenti kurrenti u jibnu relazzjonijiet fit-tul magħhom.

Nibnu r-relazzjonijiet tajbin mal-klijenti dritt

Mhux klijenti kollha huma leali u profittabbli. Xi klijenti leali jista ‘anke jkun mingħajr profitt. Kumpaniji għandhom:

â € œKeep l spenders kbar konsistenti u jitilfu l spendersâ € żgħar erratiku.

Klijenti jistgħu jiġu kklassifikati skond il-profitabbiltà tagħhom u l-lealtà:
– Barranin: profitabilità baxxa u l-lealtà;
– Friefet: profittabbli iżda mhux leali;
– Ħbieb Veru: profitabbli u leali;
– Lepas: leali iżda mhux profittabbli.

Tipi differenti ta ‘klijenti jeħtieġu strateġiji differenti ta’ ġestjoni relazzjoni. L-għan huwa li jinbena-relazzjonijiet tajbin mal-klijenti dritt.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

verhoudings gebou kliënt

Die belangrikste deel van die bemarkingsproses is die bou van winsgewende verhoudings met klante.

Customer Relationship Management (CRM)

Die algehele proses van die bou en instandhouding van winsgewende verhoudings met klante deur die lewering van die beste moontlike waarde en bevrediging.

Verhouding boustene: kliënt waarde en bevrediging

Die sleutel tot die bou van verhoudings met klante is om waarde en tevrede kliënte te hê. Tevrede kliënte is meer geneig lojaal te wees.

Waarde vir die kliënt: die kliënt koop van die kliënt wat die hoogste waargenome waarde bied.

Kliënt waargenome waarde: die verskil tussen totale waarde vir kliënte en totale kliënt koste.

Kliënte nie die produk waardes akkuraat of objektief (waargenome waarde) oordeel.

Klanttevredenheid: die mate waartoe ‘n productâ € ™ s beskou prestasie by ‘n buyerâ € ™ s verwagtinge.

Ontevredenheid ontstaan wanneer die prestasie van die produk val onder verwagting terwyl die kliënt is tevrede as dit ooreenstem met van meer as verwagtinge van die kliënt.

Hoogs tevrede kliënte maak herhaal aankope en ander oor hul goeie ervarings met die produk te vertel.

Die doel van bemarking is om waarde vir die kliënt winsgewendheid te genereer.

Kliënt verhouding vlak en gereedskap

‘N Maatskappy met kliënte lae-marge sal poog om basiese verhoudings met hulle te ontwikkel.

In markte met ‘n paar kliënte en ‘n hoë marges, sal maatskappye wil volle vennootskappe met sleutel kliënte te skep.

Maatskappye is die ontwikkeling van lojaliteit en behoud probleme. Byvoorbeeld kliënte frekwensie bemarking programme wat beloning kliënte wat gereeld koop of in groot hoeveelhede.

Nog ‘n metode is klub bemarking programme wat lede spesiale afslag bied en lid gemeenskappe aan te moedig.

Maatskappye voeg strukturele, finansiële en maatskaplike voordele te klanteverhoudings te bou.

Die veranderende aard van verhoudings met klante

Maatskappye deesdae bou direkte en blywende verhoudings met geselekteerde kliënte.

Wat verband hou met meer noukeurig gekies kliënte

Maatskappye is deesdae fokus minder en meer winsgewend kliënte. Maatskappye nou gebruik kliënt winsgewendheid analise te teiken wen kliënte deur hulle bederf. Sodra hulle identifiseer, maatskappye skep aantreklike aanbiedinge aan hierdie klante te vang en verdien hul lojaliteit (selektiewe verhouding bestuur).

Wat verband hou vir die lang termyn

Maatskappye gebruik CRM om huidige kliënte te behou en uit te bou langtermyn verhoudings met hulle.

Die bou van die reg verhoudings met die regte kliënte

Nie alle kliënte lojaal en winsgewend te maak. Sommige lojale kliënte kan selfs nutteloos wees. Maatskappye moet:

â € œKeep die strook groot spandeerders en verloor die wisselvallige klein spendersâ €.

Kliënte kan geklassifiseer word volgens hul winsgewendheid en lojaliteit:
– Vreemdelinge: lae winsgewendheid en lojaliteit;
– Butterflies: winsgewend, maar nie lojaal;
– Ware vriende: winsgewende en lojale;
– Barnacles: lojaal, maar nie winsgewend nie.

Verskillende tipes kliënte vereis verskillende verhouding bestuurstrategieë. Die doel is om die regte verhoudings met die regte kliënte te bou.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

marrëdhëniet me klientët Building

Pjesa më e rëndësishme e procesit të marketingut është ndërtimin e marrëdhënieve me përfitim të konsumatorëve.

marrëdhënie të menaxhimit të konsumatorëve (CRM)

Procesi i përgjithshëm i ndërtimit dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve me përfitim të konsumatorëve duke dhënë vlerën e lartë të konsumatorëve dhe kënaqësi.

blloqe ndërtimi marrëdhënie: Vlera e konsumatorëve dhe kënaqësi

Çelësi për ndërtimin e marrëdhënieve të konsumatorëve është që të ketë vlera të konsumatorëve dhe kënaqësi. konsumatorët e kënaqur janë më shumë të ngjarë të jenë besnikë.

Vlera Customer: klienti blen nga konsumatori që ofron vlerën më të lartë e perceptuar.

Customer perceptuar Vlera: diferenca ndërmjet vlerës totale të konsumatorëve dhe të kostos së përgjithshme të konsumatorëve.

Konsumatorët nuk gjykon vlerat e produktit të saktë ose objektivisht (vlera e perceptuar).

Kënaqësinë e klientit: shkalla në të cilën një productâ € ™ s perceptuar performance ndeshjet një buyerâ € ™ s pritjet.

Pakënaqësia ndodh kur performanca e produktit bie nën pritjet, ndërsa konsumatori është i kënaqur nëse ajo përputhet i tejkalon pritjet e konsumatorëve.

shumë të kënaqur klientët të bërë blerje të përsëritura dhe tregojnë të tjerëve për përvojat e tyre të mira me produktin.

Qëllimi i marketingut është për të gjeneruar përfitimin e vlerës së konsumatorit.

Niveli marrëdhëniet Customer dhe mjetet

Një kompani me klientët ulët diferencë do të përpiqet për të zhvilluar marrëdhënie themelore me ta.

Në tregjet me pak klientët dhe marzhe të larta, kompanitë do të duan për të krijuar partneritete të plotë me klientët kryesorë.

Kompanitë janë duke u zhvilluar besnikërinë e konsumatorit dhe mbajtjes probleme. Për shembull klientët ofrojnë programe të frekuencave të marketingut të cilat konsumatorët që blejnë shpesh ose në sasi të mëdha shpërblimi.

Një tjetër metodë është klubi programet e marketingut të cilat ofrojnë anëtarët lirime të posaçme dhe të inkurajojnë komunitetet anëtare.

Kompanitë shtuar përfitimet strukturore, financiare dhe sociale për të ndërtuar marrëdhënieve të konsumatorëve.

duke ndryshuar natyrën e marrëdhënieve të konsumatorëve

Kompanitë në ditët e sotme janë ndërtuar marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe të qëndrueshme me klientët e përzgjedhura.

Lidhur me klientët e përzgjedhura më kujdes

Kompanitë janë në ditët e sotme duke synuar gjithnjë e më fitimprurës konsumatorët. Kompanitë tani përdorin analizë profitabilitetit të konsumatorëve të synuar të fituar konsumatorët nga pampering ato. Pasi ata identifikimin e tyre, firmat të krijuar oferta tërheqëse për të kapur këta konsumatorë dhe të fitojnë besnikërinë e tyre (selektive menaxhimit marrëdhënie).

Lidhur për afat të gjatë

Kompanitë janë duke përdorur CRM për të mbajtur konsumatorët e tanishme dhe të ndërtojë marrëdhënie afatgjata me ta.

Ndërtimi marrëdhëniet e duhura me klientët e duhura

Jo të gjithë konsumatorët janë besnikë dhe fitimprurës. Disa konsumatorë besnikë mund të jetë edhe humbje. Kompanitë duhet të:

â € œKeep shpenzuesit qëndrueshme të mëdha dhe humbasin parregullt € vogël spendersâ.

Konsumatorët mund të klasifikohen në bazë të përfitimit dhe besnikërinë e tyre:
– Strangers: profitabilitetit të ulët dhe besnikëri;
– Butterflies: fitimprurëse, por jo besnik;
– Miqtë e Vërtetë: fitimprurëse dhe besnik;
– Barnacles: besnike, por jo fitimprurës.

Llojet e ndryshme të konsumatorëve të kërkojnë strategji të ndryshme të menaxhimit marrëdhënie. Qëllimi është për të ndërtuar marrëdhënie të drejtë me klientët e duhura.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ህንፃ የደንበኛ ግንኙነት

የገበያ ሂደት በጣም አስፈላጊ የሆነው ክፍል ትርፍ የደንበኛ ግንኙነት በመመሥረት ነው.

የደንበኛ ግንኙነት አስተዳደር (ሲ)

ግንባታ እና የላቀ የደንበኛ እሴት እና እርካታ ነፃ በማውጣት ትርፍ የደንበኛ ግንኙነት ጠብቆ አጠቃላይ ሂደት.

ግንኙነት ግንባታ ያግዳል: የደንበኛ እሴት እና እርካታ

የደንበኛ ግንኙነት ለመገንባት የሚያስችል ቁልፍ የደንበኛ እሴት እና እርካታ ነው. እርካታ ደንበኞች ታማኝ የመሆን ዕድላቸው ሰፊ ነው.

የደንበኛ ዋጋ: ደንበኛው ከፍተኛ ከተሠሩት ዋጋ የሚያቀርብ ደንበኛው ከ ገዛ.

ደንበኛ አስተዋልሁ ዋጋ: ጠቅላላ የደንበኛ ዋጋ እና ጠቅላላ የደንበኛ ወጪ መካከል ያለውን ልዩነት.

ደንበኞች በትክክል ወይም በቀና (አውቆ እሴት) ምርት እሴቶች አልፈርድም.

የደንበኛ እርካታ: ያህል ይህም ™ € አንድ productâ አፈጻጸም አንድ buyerâ € ™ ን ጥበቃዎች ጋር የሚዛመድ አውቆ s ነው.

ይህ የደንበኛ የሚጠበቁ አልፏል መካከል የሚዛመድ ከሆነ የደንበኛ እርካታ ነው ሳለ ምርት አፈጻጸም የሚጠበቁ በታች ቢወድቅ ጊዜ አለመርካት የሚከሰተው.

ከፍተኛ ደረጃ እርካታ ደንበኞች ተደጋጋሚ ግዢዎችን እና ምርት ጋር ያላቸውን ጥሩ ተሞክሮዎች ለሌሎች ለመናገር.

ለግብይት ዓላማ የደንበኛ እሴት ትርፋማ መፍጠር ነው.

የደንበኛ ግንኙነት ደረጃ እና መሣሪያዎች

ዝቅተኛ-ህዳግ ደንበኞች ጋር አንድ ኩባንያ ከእነርሱ ጋር መሰረታዊ ግንኙነት ለማዳበር ጥረት ያደርጋል.

ጥቂት ደንበኞች እና ከፍተኛ ጠርዞች ጋር ገበያዎች ውስጥ, ኩባንያዎች ቁልፍ ደንበኞች ጋር ሙሉ አጋርነት መፍጠር ይፈልጋሉ.

ኩባንያዎች ደንበኛ ታማኝነት እና ማቆየት ችግሮች በመሥራት ላይ ናቸው. ለምሳሌ ያህል ደንበኞች ብቻ ሲሆኑ እነዚህም ሽልማት በተደጋጋሚ ሊገዛ ደንበኞች ወይም በብዛት ውስጥ ድግግሞሽ የገበያ ፕሮግራሞች ይሰጣሉ.

ሌላው ዘዴ አባላት ልዩ ቅናሽ እና አባል ማህበረሰቦች ማበረታታት የምንችልበት ክለብ ማሻሻጫ ፕሮግራሞች ነው.

ኩባንያዎች ደንበኛ ግንኙነት ለመገንባት, መዋቅራዊ የገንዘብ እና ማህበራዊ ጥቅሞች ያክሉ.

የደንበኛ ግንኙነት ተለዋዋጭ ተፈጥሮ

ኩባንያዎች በአሁኑ ጊዜ የተመረጡ ደንበኞች ጋር ቀጥተኛ እና ዘላቂ ወዳጅነት ለመመሥረት ነው.

በጥንቃቄ የተመረጡ ደንበኞች ጋር በተያያዘ

ኩባንያዎች በአሁኑ ጊዜ ያነሰ እና ይበልጥ ትርፋማ ደንበኞች ዒላማ ናቸው. ኩባንያዎች አሁን በማቀማጠል በማድረግ ደንበኞች አሸናፊ ኢላማ ለማድረግ የደንበኛ ትርፋማነት ትንተና ይጠቀሙ. እነርሱ መለየት በኋላ, ተቋማት እነዚህን ደንበኞች ለመያዝ እና ታማኝነታቸው የንቀት (መራጮች ግንኙነት አስተዳደር) ገቢ ማራኪ ቅናሾች መፍጠር.

የረጅም ጊዜ ለማግኘት ጋር የተያያዙ

ኩባንያዎች በአሁኑ ጊዜ ደንበኞችን ለማቆየት እና ከእነርሱ ጋር የረጅም ጊዜ ግንኙነት ለመገንባት CRM እየተጠቀሙ ነው.

ትክክለኛ ደንበኞች ጋር ትክክለኛ ግንኙነት መገንባት

ግን ሁሉም ደንበኞች ታማኝ እና የሚጠቅም ነው. አንዳንድ ታማኝ ደንበኞች እንዲያውም የማይጠቅሙ ሊሆን ይችላል. ኩባንያዎች አለባቸው:

â € œKeep ወደ ወጥ ትልቅ አውጪዎች እና የተመረዙት ትንሽ spendersâ € ያጣሉ.

ደንበኞች ያላቸውን ትርፋማ እና ታማኝነት መሠረት ሊመደብ የሚችል:
– እንግዶች; አነስተኛ ትርፋማ እና ታማኝነት;
– ቢራቢሮዎች; አይጠቅምም ነገር ግን ታማኝ አይደለም;
– እውነተኛ ጓደኞች: ትርፋማ እና ታማኝ;
– Barnacles: ታማኝ ግን አይጠቅምም.

ደንበኞች የተለያዩ አይነቶች የተለያዩ ግንኙነት አስተዳደር ስትራቴጂዎች ያስፈልጋቸዋል. ወደ ግብ ትክክለኛ ደንበኞች ጋር ትክክለኛ ግንኙነት ለመገንባት ነው.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

بناء علاقات العملاء

أهم جزء من عملية التسويق هو بناء العلاقات مع العملاء مربحة.

إدارة علاقات العملاء (CRM)

العملية الشاملة لبناء والحفاظ على العلاقات مع العملاء مربحة من خلال تقديم قيمة متميزة للعملاء ورضا.

كتل بناء العلاقات: قيمة العملاء ورضاهم

المفتاح لبناء العلاقات مع العملاء هو أن يكون قيمة العملاء ورضاهم. هم أكثر عرضة ليكونوا أوفياء رضى العملاء.

قيمة العملاء: العميل يشتري من الزبون الذي يوفر أعلى القيمة المتصورة.

العملاء القيمة المتصورة: الفرق بين إجمالي قيمة العملاء وإجمالي تكلفة العملاء.

الزبائن لا يحكم القيم المنتج بدقة أو بشكل موضوعي (القيمة المتصورة).

رضا العملاء: إلى أي مدى ليالي ينظر إلى productâ € ™ أداء يطابق BUYERâ € ™ ق التوقعات.

يحدث عدم الرضا عندما ينخفض أداء المنتج أقل من التوقعات في حين اقتنعت العملاء إذا كان يتطابق مع من يتجاوز توقعات العملاء.

الزبائن راضون جدا تجعل عمليات إعادة الشراء وأخبر الآخرين عن تجارب جيدة مع المنتج.

والغرض من التسويق هو لتوليد الربحية القيمة للعملاء.

مستوى العلاقة مع العملاء وأدوات

وستتولى شركة مع العملاء منخفضة الهامش تسعى لتطوير العلاقات الأساسية معهم.

في الأسواق مع عدد قليل من الزبائن وارتفاع هوامش، وشركات ترغب في إنشاء شراكات كاملة مع العملاء الرئيسيين.

الشركات على تطوير ولاء العملاء والاحتفاظ بهم المشاكل. على سبيل المثال العملاء تقديم برامج التسويق التردد الذي العملاء الذين يشترون في كثير من الأحيان أو بكميات كبيرة مكافأة.

والطريقة الاخرى هي برامج التسويق النادي التي تقدم أعضاء خصومات خاصة وتشجيع المجتمعات المحلية الأعضاء.

الشركات تضيف مزايا الهيكلية والمالية والاجتماعية لبناء علاقات مع العملاء.

الطبيعة المتغيرة للعلاقات العملاء

الشركات في الوقت الحاضر على بناء علاقات مباشرة ودائمة مع عملاء مختارين.

المتعلقة مع عملاء مختارين بعناية أكبر

الشركات تستهدف في الوقت الحاضر العملاء أقل وأكثر ربحية. الشركات الآن استخدام تحليل ربحية العميل لاستهداف الفوز العملاء من خلال التدليل عليها. بمجرد التعرف عليهم، شركات خلق عروض مغرية للقبض على هؤلاء العملاء وكسب ولائهم (إدارة علاقات الانتقائية).

ذات الصلة لفترة طويلة الأجل

الشركات تستخدم CRM الاحتفاظ بالعملاء الحاليين وبناء علاقات طويلة الأجل معهم.

بناء العلاقات الصحيحة مع العملاء الصحيح

ليس كل الزبائن هم من الموالين ومربحة. ويمكن لبعض ولاء العملاء حتى تكون مربحة. الشركات القيام بما يلي:

â € œKeep والمنفقين كبيرة متسقة وتفقد انتظام صغير spendersâ €.

يمكن للعملاء أن تصنف وفقا لربحيتها ولاء:
– الغرباء: انخفاض الربحية والولاء.
– الفراشات: مربحة ولكن لا ولاء.
– الأصدقاء الحقيقيين: مربحة والمخلصين.
– الإوز: ولاء ولكن ليس مربحا.

أنواع مختلفة من الزبائن تتطلب استراتيجيات مختلفة لإدارة العلاقة. والهدف هو بناء العلاقات الصحيحة مع العملاء المناسبين.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building հաճախորդների հարաբերությունները

Առավել կարեւոր մասն է մարքեթինգային գործընթացի կառուցում շահավետ հաճախորդների հարաբերությունները:

Հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարման (CRM)

Ընդհանուր առմամբ գործընթացը կառուցման եւ պահպանման շահավետ հաճախորդների հարաբերությունները հանձնվող վերադաս հաճախորդների արժեքը եւ գոհունակությունը.

Relationship շինարարական արգելափակում Հաճախորդների արժեքը եւ բավարարվածության

Բանալին է կառուցելու հաճախորդների հարաբերությունները պետք է ունենա հաճախորդների արժեք եւ բավարարվածության. Գոհ հաճախորդները ավելի հավանական է, որ հավատարիմ:

Հաճախորդների արժեք հաճախորդը գնում է հաճախորդի, որն առաջարկում է ամենաբարձր ընկալվում արժեքը:

Հաճախորդների ընկալվել արժեքը: տարբերությունն է ընդհանուր հաճախորդների արժեքի ընդհանուր հաճախորդների գնով:

Հաճախորդները չեն դատում, ապրանքային արժեքներ ճշգրիտ կամ օբյեկտիվորեն (ընկալվել արժեքը):

Հաճախորդների բավարարվածության. Որքանով է արտադրանքը € ™ s ընկալվում կատարումը համապատասխանում է buyerâ € ™ s սպասումները:

Դժգոհությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ կատարումը արտադրանքի ընկնում ստորեւ ակնկալիքների, իսկ հաճախորդը բավարարված, եթե այն հանդիպումները գերազանցում հաճախորդների սպասելիքները:

Բարձր գոհ հաճախորդներին կատարել կրկնել գնումներ եւ պատմել ուրիշներին իրենց լավ փորձի հետ արտադրանքի.

Նպատակն մարկետինգի է առաջացնում հաճախորդների արժեքը շահութաբերությունը:

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների մակարդակը եւ գործիքներ

A ընկերությունը ցածր մարժա հաճախորդների կձգտեն զարգացնել հիմնական հարաբերությունները նրանց հետ:

Ի շուկաներում մի քանի հաճախորդների եւ բարձր margins, ընկերությունները կարող եք ցանկանում է ստեղծել ամբողջական գործընկերային Առանցքային պատվիրատուների:

Ընկերություններ, որոնք զարգանում հաճախորդների հավատարմությունը եւ պահպանման խնդիրները: Օրինակ հաճախորդները առաջարկել հաճախականության մարքեթինգային ծրագրերի, որոնք վարձը հաճախորդներ, ովքեր գնել հաճախակի կամ մեծ քանակությամբ:

Մեկ այլ մեթոդ է ակումբի մարկետինգային ծրագրեր, որոնք առաջարկում անդամները հատուկ զեղչեր եւ խրախուսել անդամ համայնքներ:

Ընկերությունները ավելացնել կառուցվածքային, ֆինանսական եւ սոցիալական նպաստներ կառուցելու հաճախորդների հարաբերությունները:

Փոփոխվող բնույթը հաճախորդների հարաբերությունների

Ընկերություններ այսօր կառուցում են եւ անմիջական երկարատեւ հարաբերություններ ընտրված հաճախորդներին.

Հարաբերվելու ավելի ուշադիր ընտրված հաճախորդների

Ընկերություններ, որոնք մեր օրերում նպատակադրման ավելի քիչ է եւ ավելի շահավետ հաճախորդներին. Ընկերություններն այժմ օգտագործում հաճախորդների շահութաբերության վերլուծությունը թիրախային հաղթելու հաճախորդներին pampering նրանց: Մի անգամ նրանք բացահայտել դրանք, ընկերությունները ստեղծել գրավիչ առաջարկներ է գրավել այդ հաճախորդներին եւ վաստակել են իրենց հավատարմությունը (Ընտրովի Relationship Management):

Վերաբերում է երկարաժամկետ

Ընկերությունները օգտագործում են CRM է պահպանել առկա հաճախորդներին եւ կառուցել երկարաժամկետ հարաբերություններ նրանց հետ.

Շենք ճիշտ հարաբերություններ աջ հաճախորդներին

Ոչ բոլոր հաճախորդները կարող են հավատարիմ եւ շահավետ. Որոշ հավատարիմ հաճախորդները կարող է լինել նույնիսկ վնասաբեր: Ընկերությունները պետք է:

â € œKeep է հետեւողական մեծ spenders եւ կորցնում անկայուն փոքր spendersâ €.

Հաճախորդները կարող են դասակարգվել ըստ իրենց շահութաբերության եւ հավատարմության,
– Օտար: Ցածր շահութաբերությունը եւ հավատարմություն.
– Թիթեռներ. Շահավետ է, բայց ոչ հավատարիմ.
– Իսկական ընկերները: շահավետ եւ հավատարիմ:
– Barnacles: հավատարիմ, բայց ոչ շահութաբեր:

Տարբեր տեսակի հաճախորդների պահանջում են տարբեր հարաբերությունը կառավարման ռազմավարությունների. Նպատակն է կառուցել ճիշտ հարաբերություններ աջ հաճախորդներին.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building müştəri münasibətləri

marketing prosesinin ən mühüm hissəsi sərfəli müştəri münasibətləri qurur.

Customer Relationship Management (CRM)

tikinti və üstün müştəri dəyər və məmnuniyyətini çatdırılması ilə sərfəli müştəri münasibətləri saxlanılması ümumi proses.

Tanişlığın bloklar: müştəri dəyəri və məmnuniyyəti

müştəri münasibətləri qurulması üçün əsas müştəri dəyər və məmnuniyyət var. Razı müştərilərin sadiq olmaq üçün daha çox ehtimal olunur.

Müştəri dəyər: Müştəri yüksək qəbul dəyər təklif edir müştəri alır.

Müştəri qəbul dəyər: cəmi müştəri dəyəri və ümumi müştəri dəyəri arasındakı fərq.

Müştərilər dəqiq və ya obyektiv (qəbul dəyər) məhsul dəyərlər hökm yoxdur.

Müştəri məmnuniyyəti: dərəcədə olan ™ € bir productâ performance bir buyerâ € ™ s gözləntiləri oyunları qəbul s.

Bu müşteri beklentilerini artıq bir oyunları əgər müştəri məmnun isə məhsulun performance gözləmələrin altında düşür zaman narazılıq baş verir.

Yüksək razı müştərilərin təkrar alış-veriş etmək və məhsul ilə onların yaxşı təcrübələri haqqında başqaları demək.

marketinq məqsədi müştəri dəyəri gəlirlilik yaratmaq üçün.

Müştəri əlaqələr səviyyəsi və alətləri

aşağı margin müştərilər ilə şirkət onlarla əsas əlaqələri inkişaf etdirmək üçün çalışacaq.

bir neçə müştərilər və yüksək qaydalarından ilə bazarlarında şirkətlər əsas müştəriləri ilə tam əməkdaşlıq yaratmaq istəyirəm.

Şirkətlər müştəri loyallığı və tutma problemləri inkişaf edir. Məsələn müştərilərə olan mükafat tez-tez almaq müştərilərin və ya böyük miqdarda tezlik marketing proqramları təklif edir.

Başqa bir metodu üzvləri xüsusi güzəştlər və üzv icmaların təşviq club marketing proqramları edir.

Şirkətlər müştəri münasibətləri qurmaq, struktur maliyyə və sosial müavinətlər əlavə edin.

müştəri münasibətləri dəyişən təbiəti

Şirkətlər hazırda seçilmiş müştəriləri ilə birbaşa və uzunmüddətli əlaqələr qururuq.

daha diqqətlə seçilmiş müştərilər ilə bağlı

Şirkətlər hazırda daha az və daha sərfəli müştərilərin planlaşdırırıq. Şirkətlər indi onları pampering ilə müştərilərə qalib hədəf müştəri gəlirlilik təhlili istifadə edin. onlar müəyyən sonra, firma bu müştərilərə almaq və onların sədaqət (seçmə Relationship Management) qazanmaq üçün cəlbedici təkliflər yaradır.

uzunmüddətli bağlı

Şirkətlər cari müştərilərə saxlamaq və onlarla uzun-müddətli əlaqələr qurmaq üçün CRM istifadə olunur.

sağ müştəriləri ilə sağ əlaqələr qurulması

Bütün müştərilərə sadiq və faydalıdır. Bəzi sadiq müştərilər hətta faydasız ola bilər. Companies olmalıdır:

â € œKeep ardıcıl böyük spenders və düzensiz kiçik spendersâ € itirirlər.

Müştərilər öz gəlirlilik və sədaqət görə təsnif edilə bilər:
– Strangers: aşağı gəlirlilik və sədaqət;
– Butterflies: sərfəli lakin sadiq deyil;
– True dostlar sərfəli və sadiq;
– Barnacles: sadiq, lakin sərfəli deyil.

müştərilərin müxtəlif müxtəlif əlaqələr idarə strategiyaları tələb edir. Məqsədi sağ müştəriləri ilə doğru əlaqələr qurmaq üçün.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Eraikuntzako bezero harremanak

marketing prozesuaren zati garrantzitsuena errentagarria bezero harremanak eraikitzen da.

Bezeroaren harreman kudeaketa (CRM)

eraikitzeko eta errentagarria bezero harremanak superior bezeroarentzako balio eta gogobetetasuna entregatu mantenduz prozesu orokorra da.

Harreman eraikin bloke: bezeroari balioa eta asebetetzea

bezero harremanak eraikitzen da gakoa bezeroari balioa eta asebetetzea dute. Pozik bezero gehiago litekeena leial izan dira.

Bezeroaren balio: bezeroak hautematen balio altuena eskaintzen duten bezeroak erosten.

Bezeroaren hautematen balio: guztira bezeroari balioa eta guztira bezeroen kostua arteko aldea.

Bezeroek ez epaitu produktu balioak zehaztasunez edo objektiboki (hautematen balio).

Bezeroaren gogobetetasuna: neurri zein produktu bat ™ € s errendimenduaren datorrela bat Buyera € ™ s itxaropenak.

Atsekabea gertatzen produktuaren errendimendua itxaropenak azpian erortzen denean bezeroak pozik da berriz datorrenean bezeroen itxaropenak gainditzen bada.

Oso pozik bezeroei errepikatu erosketak eta beren produktua esperientzia onak beste batzuek kontatu.

marketing helburua da bezeroen balio errentagarritasuna sortzeko.

Bezeroaren harreman maila eta tresnak

behe-marjina bezeroei duen enpresa haiekin oinarrizko harremanak garatzen saiatuko da.

bezeroei batzuk eta marjinak altua duten merkatu, enpresek bezeroekin kolaborazio osoa sortu nahi izatea.

Enpresak bezeroen leialtasuna eta atxikipen arazoak garatzeko. Adibidez bezeroei frekuentzia marketing programak saria bezeroek maiz erosten duten edo kantitate handietan eskaintzeko.

Beste metodo bat deskontu bereziak eskaintzen dituzten bazkideei eta bazkide komunitateak sustatzea club marketing programak da.

Enpresak gehitu onurak estrukturala, finantza eta gizarte-bezero harremanak eraikitzeko.

aldatzen bezero harremanak izaera

Enpresak gaur egun dira hautatutako bezeroekin zuzeneko eta iraunkorra harremanak eraikitzeko.

gehiago kontu handiz hautatutako bezeroekin alderdia

Enpresak dira gaur egun bezeroek gutxiago eta gehiago errentagarria bideratzea. Enpresak orain erabili bezeroaren errentagarritasuna analisi bezeroei irabazi horiek pampering arabera helburu. Behin horiek identifikatzen dute, enpresa erakargarria eskaintza bezero horiek harrapatzeko eta haien leialtasuna (gaikako harreman kudeaketa) irabazten sortzeko.

epe luzeko dagoen alderdia

Enpresak CRM erabiltzen ari egungo bezeroak mantentzeko eta epe luzeko harremanak haiekin eraikitzeko.

eskubidea erlazioak eskuineko bezeroekin eraikitzea

Ez bezero guztiek leial eta errentagarria dira. bezeroak leial batzuek, nahiz eta errentagarriak izan daiteke. Enpresak egin beharko lukete:

â € œKeep koherentea big spenders eta alderrai spendersâ € txiki galduko.

Bezeroak bere errentagarritasuna eta leialtasuna arabera sailka daitezke:
– Strangers: errentagarritasun altua eta leialtasuna;
– Tximeletak: errentagarria baina ez leialak;
– True lagunak: errentagarria eta leialak;
– Lanpernak: leialak baina ez da errentagarria.

bezero mota desberdinak harreman kudeaketa estrategia ezberdinak eskatzen. Helburua da eskuin erlazioak eskuineko bezeroekin eraikitzeko.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Адносіны заказчыка будаўніцтва

Найбольш важнай часткай працэсу маркетынгу з’яўляецца пабудова выгадных адносінаў з кліентамі.

Кіраванне ўзаемаадносінамі з кліентамі (CRM)

Агульны працэс пабудовы і падтрымання выгадных адносінаў з кліентамі, пастаўляючы выдатнае значэнне і задаволенасці кліентаў.

Адносіны будаўнічых блокаў: каштоўнасць кліента і задавальненне

Ключ да стварэння адносін з кліентамі, каб мець значэнне і задаволенасці кліентаў. Задаволеныя кліенты, хутчэй за ўсё, быць верным.

Значэнне кліентаў: кліент купляе ў кліента, які прапануе самую высокую ўспрыманую каштоўнасць.

Кліент якая ўспрымаецца каштоўнасць: розніца паміж агульным коштам кліента і агульнай кошту кліента.

Кліенты не судзіце каштоўнасці прадукту дакладна ці аб’ектыўна (якая ўспрымаецца каштоўнасць).

Задавальненне кліента: ступень, у якой productâ € ™ з ўспрымаецца прадукцыйнасць супадае з buyerâ € ™ з чакання.

Незадаволенасць ўзнікае, калі прадукцыйнасць прадукту падае ніжэй чаканняў, пакуль кліент задаволены, калі ён адпавядае з пераўзыходзіць чакання кліентаў.

Вельмі задаволеныя кліенты робяць паўторныя пакупкі і расказваць іншым пра свае добрых вопыце работы з прадуктам.

Мэта маркетынгу заключаецца ў тым, каб генераваць рэнтабельнасць спажывецкай каштоўнасці.

Ўзровень адносінаў з кліентамі і інструменты

Кампанія з нізкарэнтабельных кліентаў будзе імкнуцца развіваць базавыя адносіны з імі.

На рынках з невялікім колькасцю кліентаў і высокай рэнтабельнасці, кампаніі хочуць ствараць паўнавартасныя партнёрскія адносіны з ключавымі кліентамі.

Кампаніі распрацоўваюць лаяльнасці і ўтрыманне праблем. Напрыклад кліенты прапануюць маркетынгавыя праграмы частот, які ўзнагароджанне кліентаў, якія купляюць часта або ў вялікіх колькасцях.

Іншы метад маркетынгавых праграм клуба, якія прапануюць членам спецыяльныя зніжкі і заахвочвання членаў абшчын.

Кампаніі дадаць структурныя, фінансавыя і сацыяльныя выгады для пабудовы адносін з кліентамі.

Змяненне характару ўзаемаадносін з кліентамі

Кампаніі ў цяперашні час будуюць прамыя і трывалыя адносіны з асобнымі кліентамі.

Адносна больш старанна адабраных кліентаў

Кампаніі ў цяперашні час таргетынг менш і больш выгадных кліентаў. Кампаніі ў цяперашні час выкарыстоўваюць аналіз прыбытковасці кліентаў мэтавай выйгрыш кліентаў, песцячы іх. Пасля таго, як яны ідэнтыфікуюць іх, фірмы ствараюць прывабныя прапановы для захопу гэтых кліентаў і зарабіць іх лаяльнасць (выбарчае кіраванне ўзаемаадносінамі).

Адносна ў доўгатэрміновай перспектыве

Кампаніі выкарыстоўваюць CRM, каб захаваць існуючых кліентаў і будаваць доўгатэрміновыя адносіны з імі.

Пабудова правільных адносін з правільнымі кліентамі

Не ўсе кліенты лаяльныя і прыбытковым. Некаторыя пастаянныя кліенты могуць нават быць стратнымі. Кампаніі павінны:

â € œKeep паслядоўныя вялікія транжырыць і губляюць няўстойлівы невялікі spendersâ €.

Кліенты могуць быць класіфікаваны ў адпаведнасці з іх прыбытковасці і лаяльнасці:
– Чужыя: нізкая рэнтабельнасць і лаяльнасць;
– Матылькі: выгодна, але не лаяльна;
– Верных сяброў: выгадна і верны;
– Малюскі: лаяльныя, але не выгадна.

Розныя тыпы кліентаў патрабуюць розных стратэгій кіравання адносінамі. Мэта складаецца ў тым, каб пабудаваць правільныя адносіны з патрэбнымі кліентамі.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

বিল্ডিং ক্রেতা সম্পর্ক

মার্কেটিং প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ লাভজনক ক্রেতা সম্পর্ক নির্মাণের হয়.

কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট (সিআরএম)

বিল্ডিং এবং উচ্চতর গ্রাহক মান এবং সন্তুষ্টি প্রদান করে লাভজনক ক্রেতা সম্পর্ক বজায় রাখার সার্বিক প্রক্রিয়া.

সম্পর্ক বিল্ডিং ব্লক: গ্রাহকের মান এবং সন্তুষ্টি

ক্রেতা সম্পর্ক নির্মাণের চাবিকাঠি গ্রাহক মান এবং সন্তুষ্টি আছে. সন্তুষ্ট গ্রাহকদের আরো অনুগত হতে পারে.

গ্রাহক মূল্য: গ্রাহকের গ্রাহক সর্বোচ্চ অনুভূত মান উপলব্ধ করা থেকে ক্রয় করে.

গ্রাহক অনুভূত মান: মোট গ্রাহক মূল্য এবং মোট গ্রাহক খরচ মধ্যে পার্থক্য.

গ্রাহকদের সঠিকভাবে বা বস্তুনিষ্ঠ (অনুভূত মান) পণ্য মান বিচার করবেন না.

গ্রাহক সন্তুষ্টি: ব্যাপ্তি যা ™ € একটি পণ্যের অনুভূত গুলি কর্মক্ষমতা একটি buyerâ € ™ গুলি প্রত্যাশা সাথে মেলে.

অসন্তোষ দেখা দেয় যখন পণ্য কর্মক্ষমতা প্রত্যাশা নীচে পড়ে যখন গ্রাহক সন্তুষ্ট হলে এটা গ্রাহকের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে সাথে মেলে.

অত্যন্ত সন্তুষ্ট গ্রাহকদের পুনরাবৃত্তি কেনাকাটা করতে এবং পণ্যের সাথে তাদের ভাল অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অন্যদের বলুন.

মার্কেটিং এর উদ্দেশ্যে গ্রাহক মূল্য মুনাফা উৎপন্ন হয়.

গ্রাহক সম্পর্ক স্তর এবং টুলস

কম মার্জিন গ্রাহকদের সঙ্গে একটি কোম্পানী তাদের সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে.

কয়েক গ্রাহকদের এবং উচ্চ মার্জিন সঙ্গে বাজারে, কোম্পানি কী গ্রাহকদের সঙ্গে পূর্ণ অংশীদারিত্ব তৈরি করতে হবে.

কোম্পানি গ্রাহকের আনুগত্য এবং স্মৃতিশক্তি সমস্যার উন্নয়নশীল হয়. উদাহরণস্বরূপ গ্রাহকদের ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেটিং প্রোগ্রাম যা পুরস্কার গ্রাহকদের যারা ঘন ঘন কিনতে বা বড় পরিমাণে দিতে.

আরেকটি পদ্ধতি ক্লাব মার্কেটিং প্রোগ্রাম যা সদস্যদের বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার এবং সদস্য সম্প্রদায় উত্সাহিত হয়.

কোম্পানি, কাঠামোগত আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা ক্রেতা সম্পর্ক গড়ে তুলতে যোগ করুন.

ক্রেতা সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রকৃতি

কোম্পানি আজকাল নির্বাচিত গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলছে.

আরো যত্নসহকারে নির্বাচিত গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্কিত

কোম্পানি আজকাল কম এবং বেশি লাভজনক গ্রাহকদের লক্ষ্য করে করা হয়. কোম্পানি এখন তাদের pampering মাধ্যমে গ্রাহকরা জয়ের টার্গেট গ্রাহক লাভজনকতা বিশ্লেষণ ব্যবহার. একবার তারা তাদের চিহ্নিত, সংস্থাগুলো এই গ্রাহকদের ক্যাপচার এবং তাদের আনুগত্য (সিলেক্টিভ সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা) উপার্জন আকর্ষণীয় অফার তৈরি.

দীর্ঘমেয়াদী জন্য সম্পর্কিত

কোম্পানি সিআরএম ব্যবহার করছেন বর্তমান গ্রাহকদের বজায় রাখা এবং তাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে.

ডান গ্রাহকদের সাথে সঠিক সম্পর্ক নির্মাণের প্রণালী

না সব গ্রাহকদের অনুগত এবং লাভজনক. কিছু বিশ্বস্ত গ্রাহক এমনকি অলাভজনক হতে পারে. কোম্পানি উচিত:

একটি ¢ একটি € œKeep সামঞ্জস্যপূর্ণ বড় বেশি খরচ এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট ছোট spendersâ € হারান.

গ্রাহকরা তাদের লাভজনকতা ও আনুগত্য অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে:
– অপরিচিতদের: কম লাভজনকতা ও আনুগত্য;
– প্রজাপতি: লাভজনক কিন্তু অনুগত না;
– প্রকৃত বন্ধুরা: লাভজনক এবং অনুগত;
– Barnacles: অনুগত কিন্তু লাভজনক না.

গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োজন. লক্ষ্য সঠিক গ্রাহকদের সাথে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

izgradnju odnosa kupac

Najvažniji dio procesa marketing je izgradnja profitabilne odnose sa klijentima.

upravljanje odnosima s klijentima (CRM)

Cjelokupnog procesa izgradnje i održavanja profitabilnog odnosa sa kupcima isporučujući superiorne vrijednosti i zadovoljstvo klijenata.

zgrada Veze blokova: vrijednost i zadovoljstvo klijenata

Ključ za izgradnju odnosa sa kupcima je da se vrijednost kupca i zadovoljstvo. Zadovoljni kupci imaju veće šanse da budu lojalni.

vrijednost kupca: kupac kupuje od kupca koji nudi najviši nivo vrijednosti.

Kupac percipira vrijednost: razlika između ukupne vrijednosti kupaca i ukupan trošak kupca.

Kupci ne sudimo vrijednosti proizvoda precizno i objektivno (smatra vrijednost).

zadovoljstvo kupaca: u kojoj mjeri je Producta ™ € s je doživljava performanse poklapa sa buyerâ € ™ s očekivanjima.

Nezadovoljstvo se javlja kada performanse proizvoda padne ispod očekivanja, dok je kupac zadovoljan ako se utakmice premašuje očekivanja kupaca.

Visoko zadovoljnih kupaca čine ponoviti kupovine i reći drugima o njihovim dobra iskustva s proizvodom.

Cilj marketinga je da se stvori profitabilnost vrijednosti kupca.

Customer razinu odnosa i alati

Kompanija sa niskom maržom korisnici će nastojati da razviju osnovne odnose sa njima.

Na tržištima s nekoliko kupaca i visoke marže, kompanije će želite stvoriti punu partnerstva s ključnim kupcima.

Kompanije razvijaju lojalnost kupaca i zadržavanje problema. Na primjer klijentima ponuditi marketinške programe frekvenciju koja nagrada kupce koji često kupuju ili u velikim količinama.

Druga metoda je klub marketing programa koje nude članovi posebne popuste i ohrabriti zajednica član.

Kompanije dodati strukturne, finansijske i socijalne beneficije za izgradnju odnosa sa kupcima.

Promjenljivu prirodu odnosa sa klijentima

Tvrtke danas grade direktne i trajne veze sa odabranim klijentima.

Odnose sa više pažljivo odabranim kupcima

Kompanije su danas ciljaju manje i više profitabilnih kupaca. Tvrtke sada koriste kupca analize profitabilnosti ciljati osvajanje kupaca ih razmazim. Kada su ih identificirati, firme stvaraju atraktivne ponude za snimanje ovih kupaca i zaraditi lojalnost (selektivni relationship management).

Odnose za dugoročno

Tvrtke koriste CRM da zadrže trenutnu kupaca i izgraditi dugoročne odnose sa njima.

Izgradnja pravo odnosa sa pravim klijentima

Nisu svi kupci su lojalni i profitabilna. Neki lojalni kupci mogu čak biti neisplativo. Tvrtke bi trebale:

â € œKeep dosljedno veliki potrošači i izgubiti nestalna mali spendersâ €.

Kupci mogu se svrstati u skladu sa njihovim profitabilnosti i lojalnost:
– Strangers: niska profitabilnost i lojalnosti;
– Leptiri: profitabilan, ali ne i lojalni;
– Istina prijateljima: profitabilan i lojalan;
– Barnacles: lojalni, ali nije isplativo.

Različite vrste kupaca zahtijevaju različite strategije upravljanja odnosima. Cilj je da se izgradi pravo odnose sa pravim klijentima.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

взаимоотношения Сграда на клиента

Най-важната част от маркетинговия процес е изграждането на печеливши взаимоотношения с клиенти.

управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Цялостният процес на изграждане и поддържане на печеливши връзки с клиентите чрез предоставяне на най-високо качество на клиентите и удовлетворение.

Връзка градивни елементи: стойността на клиентите и удовлетворение

Ключът към изграждане на връзки с клиентите е да има стойност на клиентите и удовлетворение. Доволните клиенти са по-склонни да бъдат лоялни.

стойност на клиентите: клиентът купува от клиента, който предлага най-висока възприемана стойност.

възприемана стойност на клиентите: разликата между общата стойност на клиентите и общите разходи на клиентите.

Клиентите не съди стойностите на продуктите точно или обективно (възприемана стойност).

Удовлетворението на клиентите: степента, в която S възприема една productâ € ™ изпълнение съвпада с buyerâ € ™ е очаквания.

Недоволството се случва, когато експлоатационните качества на продукта падне под очакванията, докато клиентът е доволен, ако съвпада с надвишава очакванията на клиентите.

Силно доволни клиенти правят повторни покупки и казват другите за техните добри преживявания с продукта.

Целта на маркетинга е да генерира печалба стойност на клиентите.

ниво на взаимоотношенията с клиенти и инструменти

Фирма с нисък марж на клиентите ще се стреми да развива основните взаимоотношения с тях.

В пазари с няколко клиенти и високи маржове, компаниите ще искат да се създаде пълен партньорства с ключови клиенти.

Фирми се развиват проблеми лоялност и задържане на клиенти. Например клиенти предлагат програми честотни за търговия, които награда клиенти, които купуват често или в големи количества.

Друг метод е клубни програми за пускане на пазара, които предлагат членовете специални отстъпки и насърчават държавите общности.

Добавяне на структурни, финансови и социални ползи за изграждане на връзки с клиентите.

Променящият се характер на взаимоотношенията с клиентите

Фирми в днешно време са изграждане на директни и трайни взаимоотношения с избрани клиенти.

Във връзка с по-внимателно подбрани клиенти

Компаниите са в днешно време, насочени към по-малко и по-печеливши клиенти. Сега компаниите използват анализ на клиентите рентабилността да се насочите печели клиенти, като ги глези. След като те ги идентифицират, фирмите създават атрактивни оферти за улавяне на тези клиенти и да печелят лоялността им (селективно управление на връзките).

Относно за дългосрочно

Компаниите, използващи CRM да се запазят сегашните клиенти и изграждане на дългосрочни взаимоотношения с тях.

Изграждане на правилните взаимоотношения с правилните клиенти

Не всички клиенти са лоялни и печеливши. Някои лоялни клиенти дори може да е неизгодно. Компаниите трябва да:

â € œKeep последователните големи разпоредители и губи хаотично малък spendersâ евро.

Клиентите могат да се класифицират според тяхната рентабилност и лоялност:
– Strangers: ниска рентабилност и лоялност;
– Butterflies: печеливши, но не верен;
– Истинските приятели: печеливши и верни;
– Barnacles: лоялен, но не е печеливша.

Различни видове клиенти изискват различни стратегии за управление на взаимоотношенията. Целта е да се изгради правилните взаимоотношения с правилните клиенти.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relacions amb els clients edifici

La part més important del procés de comercialització és la construcció de relacions rendibles amb els clients.

gestió de relacions amb els clients (CRM)

El procés general de la construcció i el manteniment de relacions rendibles amb els clients mitjançant el lliurament de valor per al client i la satisfacció.

blocs de construcció de relacions: el valor del client i la satisfacció

La clau per construir relacions amb els clients és tenir valor per al client i la satisfacció. Els clients satisfets són més propensos a ser lleial.

El valor del client: el client compra per part del client que ofereix el més alt valor percebut.

Client valor percebut: la diferència entre el valor del client total i el cost total del client.

Els clients no jutgen els valors del producte amb precisió o objectivament (valor percebut).

La satisfacció del client: el grau en què s percep un producta € ™ prestacions es corresponguin amb les expectatives d’un € ™ s Buyera.

La insatisfacció es produeix quan el rendiment del producte cau per sota de les expectatives, mentre que el client està satisfet de si coincideix supera les expectatives del client.

clients altament satisfets van repetir la seva compra i li diuen a altres sobre les seves bones experiències amb el producte.

El propòsit del màrqueting és generar valor per al client la rendibilitat.

nivell de relació amb el client i eines

Una empresa amb clients de baix marge tractarà de desenvolupar relacions bàsiques amb ells.

En els mercats amb pocs clients i marges elevats, les empreses voldran crear aliances sòlides amb els clients clau.

Les empreses estan desenvolupant problemes de lleialtat i retenció de clients. Per exemple, els clients disposen de programes de màrqueting de freqüència que els clients que compren amb freqüència o en grans quantitats recompensa.

Un altre mètode consisteix en programes de màrqueting del club que ofereixen descomptes especials i membres fomentin comunitats membres.

Empreses afegeixen beneficis estructurals, financers i socials per construir relacions amb els clients.

La naturalesa canviant de les relacions amb els clients

Les empreses avui en dia estan construint relacions directes i duradores amb els clients seleccionats.

En relació amb els clients més acuradament seleccionats

Les empreses es dirigeixen avui en dia cada vegada més rendibles clients. Ara, les empreses utilitzen l’anàlisi de la rendibilitat del client per apuntar guanyar clients per cura del cos. Una vegada que els identifiquen, les empreses creen ofertes atractives per captar aquests clients i guanyar la seva lleialtat (gestió de relacions selectiva).

En relació a llarg termini

Les empreses estan utilitzant CRM per retenir els clients actuals i construir relacions a llarg termini amb ells.

La construcció de les relacions correctes amb els clients adequats

No tots els clients són lleials i rendibles. Alguns clients fidels, fins i tot pot ser poc rendible. Les empreses han de:

â € œKeep els grans consumidors consistents i perdre el spendersâ petita erràtica €.

Els clients es poden classificar en funció de la seva rendibilitat i la fidelitat:
– Un estrany: baixa rendibilitat i la fidelitat;
– Les papallones: rendible, però no lleials;
– Els veritables amics: rendible i lleial;
– Els percebes: lleial, però no és rendible.

Els diferents tipus de clients requereixen diferents estratègies de gestió de relació. L’objectiu és construir les relacions correctes amb els clients adequats.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relasyon sa Building customer

Ang labing importante nga bahin sa proseso sa marketing nga mao pagtukod mapuslanon relasyon sa customer.

Customer relasyon sa pagdumala (CRM)

Ang kinatibuk-ang proseso sa pagtukod ug pagmentinar sa mapuslanon relasyon sa customer pinaagi sa pagluwas sa labaw nga customer bili ug katagbawan.

Relasyon building blocks: customer bili ug katagbawan

Ang yawe sa pagtukod sa mga relasyon sa customer mao nga customer bili ug katagbawan. Matagbaw kustomer mas lagmit nga mahimong maunongon.

Customer bili: ang mga customer nga mopalit gikan sa customer nga nagtanyag sa labing taas nga nakasabut sa bili.

Customer nakasabut nga bili: ang kalainan tali sa kinatibuk-ang bili customer ug total nga customer gasto.

Kustomer dili maghukom sa mga mithi nga produkto sa tukma o mapihigong (nakasabut sa bili).

Customer katagbawan: ang gidak-on sa usa ka productâ € ™ s nakasabut performance matches sa usa ka buyerâ € ™ s mga gilauman.

Makontento mahitabo sa diha nga ang performance sa mga produkto mahulog sa ubos mga gilauman samtang ang customer mao matagbaw kon kini motakdo sa milapas gilauman customer.

Kaayo matagbaw kustomer sa paghimo sa balik gipamalit ug mosulti sa uban mahitungod sa ilang mga maayong mga kasinatian uban sa mga produkto.

Ang katuyoan sa marketing mao ang pagmugna sa customer bili ganansya.

Customer nga lebel nga relasyon ug mga himan

Usa ka panon sa uban sa ubos nga-kilid kustomer maninguha sa pagpalambo sa nag-unang mga relasyon uban kanila.

Sa merkado sa pipila kustomer ug hatag-as nga kilid, sa mga kompaniya sa gusto sa paghimo sa bug-os nga partnerships uban sa yawe nga kustomer.

Nga panon sa mga pagpalambo sa customer pagkamaunongon ug retensyon mga problema. Kay sa panig-ingnan sa mga kustomer sa paghalad sa frequency nga mga programa sa mga marketing nga ganti kustomer nga pagpalit kanunay o sa dako nga natapok.

Ang laing paagi mao ang club nga marketing nga mga programa nga sa paghalad sa mga miyembro sa espesyal nga mga discounts ug sa pagdasig sa mga komunidad nga sakop sa.

Companies makadugang structural, pinansyal ug sosyal nga mga benepisyo sa pagtukod sa mga relasyon sa customer.

Ang pag-usab sa kinaiya sa mga relasyon sa customer

Mga kompanya sa karon nagatukod sa direkta ug malungtaron nga mga relasyon uban sa pinili nga mga kustomer.

Kalabut uban sa dugang nga pag-ayo pinili nga kustomer

Nga panon sa mga karon target sa may diriyut ug mas mapuslanon nga kustomer. Companies karon sa paggamit sa customer ganansya pagtuki sa target pagkab-ot sa mga kustomer pinaagi sa pagsiguro sa kahayahay sa kanila. Sa higayon nga pag-ila sila, kompaniya paghimo madanihon tanyag sa pagdakop niini nga mga kustomer ug angkon sa ilang pagkamaunongon (pinili nga relasyon sa pagdumala).

Kalabut sa mga hataas-nga-termino

Nga panon sa mga paggamit sa CRM sa pagbaton sa kasamtangan nga kustomer ug sa pagtukod sa hataas-nga-termino sa mga relasyon uban kanila.

Pagtukod sa husto nga mga relasyon uban sa mga matarung nga mga kustomer

Dili tanan nga mga kustomer maunongon ug mapuslanon. Ang ubang mga maunongong mga kustomer gani nga walay pulos. Companies kinahanglan:

â € œKeep ang makanunayon nga dagkong spenders ug mawad-an sa mga erratic gamay nga spendersâ €.

mahimong classify kustomer sumala sa ilang ganansya ug pagkamaunongon:
– Mga dumuloong: ubos nga ganansya ug pagkamaunongon;
– Alibangbang: mapuslanon apan dili nga maunongon;
– Ang tinuod nga higala: kapuslanan ug maunongong;
– Sisi: nga maunongon apan dili mapuslanon.

Iba-iba nga matang sa mga kustomer nagkinahanglan sa lain-laing pamaagi sa relasyon sa pagdumala. Ang tumong mao ang pagtukod sa husto nga mga relasyon uban sa mga matarung nga mga kustomer.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

maubwenzi nyumba kasitomala

Mbali yofunika kwambiri ya dongosolo la malonda ndi ubale kasitomala opindulitsa.

kasamalidwe kasitomala ubwenzi (CRM)

The ndondomeko chachikulu ndi kulimbitsa ubwenzi yopindulitsa kasitomala ndi kupereka kufunika kwambiri kasitomala ndi kukhuta.

Ubwenzi nyumba zingatipunthwitse: phindu kasitomala ndi kukhuta

Chinsinsi ubale kasitomala ndi phindu kasitomala ndi kukhuta. makasitomala okhutitsidwa ndi zambiri okhulupirika.

mtengo kasitomala: makasitomala akugula kwa makasitomala umene opambana apamwamba kufunika.

Kasitomala kufunika: kusiyana mtengo okwana kasitomala ndi mtengo okwana makasitomala.

Makasitomala musaweruze mfundo mankhwala molondola kapena bwinobwino (kufunika).

Kasitomala okhutira: mmene munthu productâ mâ € ™ anazindikira ntchito mpirawu ziyembekezo ndi buyerâ mâ € ™.

Kukwiya kumachitika pamene ntchito ya mankhwala kugwa m’munsimu amayembekezera pamene makasitomala wakhutira ngati imagwirizana wa kuposa ziyembekezo makasitomala.

makasitomala kwambiri kukhuta kupanga kugula kubwereza ndi kuuza ena zimene anakumana nazo chabwino ndi mankhwala.

Cholinga cha malonda ndi kupanga phindu kasitomala profitability.

ubwenzi kasitomala mlingo ndi zipangizo

kampani A ndi makasitomala otsika malire adzafuna kukhala mabwenzi zofunika nawo.

M’misika ndi makasitomala ochepa ndi masamba mkulu, makampani adzafuna kulenga zibwenzi zonse ndi makasitomala chinsinsi.

Companies zikukwaniritsidwa kasitomala wokhulupirika ndi posungira mavuto. Mwachitsanzo makasitomala kupereka malonda mapulogalamu pafupipafupi amene mphoto makasitomala amene kugula kawirikawiri kapena lalikulu zedi.

Njira ina ndi club malonda mapulogalamu amene kupereka anthu kuchotsera wapadera ndi kulimbikitsa madera membala.

Companies kuwonjezera structural, chuma ndi chikhalidwe phindu kumanga ubale makasitomala.

The kusintha chikhalidwe cha ubale kasitomala

Companies masiku ano ali ndi ubale mwachindunji ndi wokhalitsa ndi makasitomala anasankha.

Pofotokoza ndi makasitomala mosamala anasankha

Companies ndi masiku ano kutsata ochepa ndi yopindulitsa kwambiri makasitomala. Companies tsopano ntchito kasitomala profitability kusanthula kuti zikhudze kuwina makasitomala ndi akusasatitsa iwo. Atangotuluka kuwazindikiritsa, Makampani kulenga umafuna wokongola kugwila makasitomala awa ndi kupeza kukhulupirika kwawo (kusankha ubwenzi kasamalidwe).

Pofotokoza kwa nthawi yaitali

Companies ntchito CRM kukumbukira makasitomala panopa ndi kumanga maubale yaitali nawo.

Ubale lamanja ndi makasitomala lamanja

Osati makasitomala onse okhulupirika ndi opindulitsa. Ena makasitomala okhulupirika kungakhale opanda pake. Companies ayenera:

â € œKeep ndi zogwirizana lalikulu spenders ndi kutaya zosathandiza yaing’ono spendersâ €.

Makasitomala akhoza wachinsinsi monga profitability mokhulupirika:
– Alendo: otsika profitability ndi wokhulupirika;
– Agulugufe: yopindulitsa koma wokhulupirika;
– Mabwenzi enieni: yopindulitsa ndi wokhulupirika;
– Barnacles: okhulupirika koma osati yopindulitsa.

losiyanasiyana makasitomala amafuna njira zosiyanasiyana ubwenzi kasamalidwe. cholinga ndi kumanga maubale abwino makasitomala lamanja.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

建立客户关系

营销过程中最重要的部分是建立盈利的客户关系。

客户关系管理(CRM)

建立和维护通过提供卓越的客户价值和满意度盈利的客户关系的整个过程。

关系构建模块:客户价值和客户满意度

要建立客户关系的关键是要有客户价值和满意度。满意的客户更有可能成为忠诚。

客户价值:客户从提供最高的感知价值客户购买。

顾客感知价值:顾客总价值与顾客总成本之间的差额。

客户不准确或客观的(感知的价值)判断产品价值。

客户满意度:在何种程度上一个产品A€™的感知性能相匹配的buyer’的预期。

当产品的业绩低于预期,而顾客满意是如果它超过客户的期望相匹配时不满。

高客户满意度作出重复购买,并告诉别人自己的产品好经验。

营销的目的是产生顾客价值的盈利能力。

客户关系水平和工具

某公司有低利润率的客户将寻求与他们的基本关系。

在与几个客户和高利润率的市场,公司将要创建与主要客户的合作伙伴关系全面。

公司正在开发的客户忠诚度和保留问题。例如客户提供频率的营销方案,其中奖励谁经常购买的客户或大批量。

另一种方法是为会员提供特别折扣,并鼓励会员社区会所的营销方案。

公司增加结构性,金融和社会效益建立客户关系。

客户关系的本质变化

公司时下正在与选定的客户直接和持久的关系。

更精心挑选的客户有关

公司正在针对时下越来越多有利可图的客户。公司现在使用的客户盈利能力分析的目标被纵容他们赢得了客户。一旦识别它们,企业创造有吸引力的报价捕捉到这些客户,赚取他们的忠诚度(选择性关系管理)。

与用于长期

公司正在使用CRM来留住现有客户,并与他们建立长期的合作关系。

建设有合适的客户提供合适的人际关系

并非所有的客户是忠诚和盈利能力。一些忠实的客户甚至可以是无利可图。企业应该:

“Keep一贯挥金如土,失去飘忽不定的小spendersâ€。

客户可以根据自己的盈利能力和忠诚度进行分类:
– 陌生人:低盈利能力和忠诚度;
– 蝴蝶:盈利,但并不忠诚;
– 真正的朋友:盈利和忠诚;
– 藤壶:忠诚,但不赚钱。

不同类型的客户需要不同的关系管理策略。我们的目标是建立与正确的客户的正确关系。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

建立客戶關係

營銷過程中最重要的部分是建立盈利的客戶關係。

客戶關係管理(CRM)

建立和維護通過提供卓越的客戶價值和滿意度盈利的客戶關係的整個過程。

關係構建模塊:客戶價值和客戶滿意度

要建立客戶關係的關鍵是要有客戶價值和滿意度。滿意的客戶更有可能成為忠誠。

客戶價值:客戶從提供最高的感知價值客戶購買。

顧客感知價值:顧客總價值與顧客總成本之間的差額。

客戶不準確或客觀的(感知的價值)判斷產品價值。

客戶滿意度:在何種程度上一個產品A€™的感知性能相匹配的buyer’的預期。

當產品的業績低於預期,而顧客滿意是如果它超過客戶的期望相匹配時不滿。

高客戶滿意度作出重複購買,並告訴別人自己的產品好經驗。

營銷的目的是產生顧客價值的盈利能力。

客戶關係水平和工具

某公司有低利潤率的客戶將尋求與他們的基本關係。

在與幾個客戶和高利潤率的市場,公司將要創建與主要客戶的合作夥伴關係全面。

公司正在開發的客戶忠誠度和保留問題。例如客戶提供頻率的營銷方案,其中獎勵誰經常購買的客戶或大批量。

另一種方法是為會員提供特別折扣,並鼓勵會員社區會所的營銷方案。

公司增加結構性,金融和社會效益建立客戶關係。

客戶關係的本質變化

公司時下正在與選定的客戶直接和持久的關係。

更精心挑選的客戶有關

公司正在針對時下越來越多有利可圖的客戶。公司現在使用的客戶盈利能力分析的目標被縱容他們贏得了客戶。一旦識別它們,企業創造有吸引力的報價捕捉到這些客戶,賺取他們的忠誠度(選擇性關係管理)。

與用於長期

公司正在使用CRM來留住現有客戶,並與他們建立長期的合作關係。

建設有合適的客戶提供合適的人際關係

並非所有的客戶是忠誠和盈利能力。一些忠實的客戶甚至可以是無利可圖。企業應該:

“Keep一貫揮金如土,失去飄忽不定的小spendersâ€。

客戶可以根據自己的盈利能力和忠誠度進行分類:
– 陌生人:低盈利能力和忠誠度;
– 蝴蝶:盈利,但並不忠誠;
– 真正的朋友:盈利和忠誠;
– 藤壺:忠誠,但不賺錢。

不同類型的客戶需要不同的關係管理策略。我們的目標是建立與正確的客戶的正確關係。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

raporta, clienti Building

A parte a più impurtante di u prucessu di u mercatu è custruì raporta clienti prufittu.

établissement rapportu Customer (CRM)

U prucessu di e vèndite di costruzzioni è fà valè a rilazione clienti prufittu par offra valuri di massa supiriuri è u piacè.

blocca custitutivi rapportu: valuri di massa è u piacè

La chiavi di a custruzzioni di e rilazione lingua è a aviri valuri di massa è u piacè. clienti accuntintari sò più atta à esse fideli.

valuri Customer: u cunsumadori Buys da u cunsumadori chì rigala u più altu valore, chì cunniscia.

Customer valori chì cunniscia: la diffirenza tra valori clienti nu tutali è minurizata clienti.

Clienti ùn ghjudicheghju valori pruduttu precisamente, o essendu (valori chì cunniscia).

gruppo: lu secunnu a quali hè chì cunniscia un productâ € ™ spettaculu ripiglia almanaccà un buyerâ € ™ s.

Dissatisfaction succeri quannu u funziunamentu di u pruduttu di un frombu sottu à almanaccà, mentri lu clienti è sudisfattu s’ella ripiglia di la vinci, almanaccà, clienti.

u clienti, scherzu accuntintari di fari ripetiri acquisizzioni e dicu altri, di i so bè spirienzi incù u pruduttu.

U scopu di u marketing è di pruduce valori clienti profitability.

livellu rapportu Customer è i mezi

A cumpagnia cù u clienti bassu-margini circarà à u sviluppu di e rilazione di basi cu iddi.

In i marcati incù uni pochi clienti, è altu marghjini, impresi, ti vogghiu criari piena di cullaburazioni cù i clienti fundamintali.

Companies sò sviluppati i nervi fidilità a lingua è a ciumi. Per esempiu i clienti porghju prugrammi u marketing frequency | chì u clienti, chì cumprà friquintimenti o in ingrossu i praticheghja a ricumpensa.

Un antru metudu hè prugrammi u marketing, club chì offre i membri Franchini discounts spiciali è incuragisce e cumunità aderenti.

Companies aghjunghje benefici strutturale, finanziarii è suciali, pi custruiri e rilazione clienti.

A natura, cambiendu di e rilazione cunsumadori

Companies oghje sò costruzzioni di e rilazione diretta è a rete diviziosa di i clienti di ritenuti.

Raportanu cù i clienti di altri pianpianinu ritenuti

Impresi sò, oghje Targeting pocu è mègliu clienti. Companies oghji utilizà Analisi profitability cunsumadori à modu precisu clienti chi vinceru iddi, pampering. Compiu ch’elli li identificà, pìcculi créer pruponi attrattiva a catturari sti clienti, e ‘mpara a so fidilità (établissement rapportu Calcitonin).

Raportanu di u-à longu andà

Companies adupressinu CRM à t’ani i clienti di currenti è di custruisce e rilazione-à longu andà cun elli.

Bâtiment, lu nucliu diritta cù i so clienti diritta

Micca tutti i so clienti sò fideli è prufittu. Certi clienti leali pò ancu essa unprofitable. Companies avissi:

â € œKeep la fiducia grande spenders è perde u erratic piccula spendersâ €.

U clienti, pò esse classificatu secondu a so profitability e fidilità:
– Surella d: bassu profitability e fidilità;
– E prigione: prufittu, ma ùn la fiducia;
– True amici: prufittu è leali;
– Bardana: fideli, ma ùn prufittu.

Different tippi di clienti di mmiscallu diffirenti strategii établissement rapportu. U scopu hè di fà custruisce i raporta diritta cù i so clienti diritta.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Odnosi zgrada s kupcima

Najvažniji dio procesa marketinga je izgradnja profitabilne odnose s korisnicima.

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM)

Cjelokupni proces izgradnje i održavanja profitabilnih odnosa s kupcima isporukom superiorne vrijednosti za kupca i zadovoljstvo.

Odnos građevni blokovi: vrijednost i zadovoljstvo kupca

Ključ za izgradnju odnosa s kupcima je da se vrijednost i zadovoljstvo kupca. Zadovoljni kupci su više vjerojatno da će biti vjeran.

Vrijednost za korisnike: kupac kupuje od kupca koji nudi najveću spozna vrijednost.

Kupac percipirana vrijednost: razlika između ukupne vrijednosti kupaca i ukupni trošak kupca.

Kupci ne sudite vrijednosti proizvoda točno ili objektivno (percipirana vrijednost).

Zadovoljstvo kupaca: stupanj do kojeg productâ € ™ s percipira performanse podudara buyerâ € ™ s očekivanjima.

Nezadovoljstvo se događa kada se izvedba proizvoda padne ispod očekivanja, dok je kupac zadovoljan ako se podudara od premašuje očekivanja kupaca.

Visoko zadovoljnih kupaca čine ponoviti kupi i reći drugima o svojim dobrim iskustvima s proizvodom.

Svrha marketinga je generirati profitabilnost vrijednosti za kupca.

Razina Customer Relationship i alati

Tvrtka s low-margin kupce će nastojati razviti osnovne odnose s njima.

Na tržištima s nekoliko kupaca i visoke marže, tvrtke će se želite stvoriti puni partnerstva s ključnim kupcima.

Tvrtke razvijaju lojalnost kupaca i zadržavanje probleme. Na primjer korisnicima ponuditi frekvencije marketinške programe koji nagrada kupci koji kupuju često ili u velikim količinama.

Druga metoda je klub marketing programa koji pružaju članovima posebne popuste i poticanje zajednica članica.

Tvrtke dodati strukturne, financijske i društvene koristi za izgradnju odnosa s kupcima.

Promjenjiva priroda odnosa s korisnicima

Tvrtke se danas gradi izravne i trajne odnose s odabranim korisnicima.

U vezi s više pažljivo odabranim kupcima

Tvrtke danas ciljaju manje i više profitabilne klijente. Tvrtke sada koriste analizu profitabilnosti kupaca za cilj osvajanje kupaca tako da ih maženje. Nakon što su ih prepoznati, tvrtke stvoriti atraktivne ponude za hvatanje ovih kupaca i zaraditi njihovo povjerenje (selektivna upravljanje odnosima).

Vezano za dugoročno

Tvrtke koriste CRM zadržati trenutne kupce i izgraditi dugoročne odnose s njima.

Izgradnja prave odnose s pravim korisnicima

Nisu svi kupci su lojalni i isplativo. Neki vjerni kupci mogu čak biti beskorisni. Tvrtke bi trebale:

â € œKeep su dosljedni veliki potrošači i izgubiti čudan mali spendersâ €.

Kupci se mogu klasificirati prema njihovoj profitabilnosti i lojalnost:
– Stranci: niska profitabilnost i odanost;
– Leptiri: profitabilan, ali ne i vjeran;
– Pravi prijatelji: isplativo i vjeran;
– Barnacles: vjeran, ali nije isplativo.

Različite vrste kupaca zahtijevaju različite strategije upravljanja odnosima. Cilj je izgraditi prave odnose s pravim korisnicima.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bygning kunderelationer

Den vigtigste del af markedsføringen processen er at opbygge rentable kunderelationer.

Customer Relationship Management (CRM)

Den samlede proces med at opbygge og vedligeholde rentable kunderelationer ved at levere overlegen kundeværdi og tilfredshed.

Forholdet byggesten: kundeværdi og tilfredshed

Nøglen til at opbygge kunderelationer er at have kunden værdi og tilfredshed. Tilfredse kunder er mere tilbøjelige til at være loyale.

Kunden værdi: kunden køber fra kunden, der tilbyder den højeste opfattet værdi.

Kunden opfattet værdi: forskellen mellem den samlede kundeværdi og total kunde omkostninger.

Kunderne dømmer ikke produkt- værdier præcist eller objektivt (opfattede værdi).

Kundetilfredshed: i hvilket omfang en productâ € ™ s opfattede ydeevne matcher en buyerâ € ™ s forventninger.

Utilfredshed opstår, når udførelsen af produktet falder under forventningerne, mens kunden er tilfreds, hvis det passer til overstiger kundens forventninger.

Meget tilfredse kunder gør gentagne køb og fortælle andre om deres gode erfaringer med produktet.

Formålet med markedsføring er at generere kundeværdi rentabilitet.

Customer relationship niveau og værktøjer

En virksomhed med lav-margin kunder vil søge at udvikle grundlæggende relationer med dem.

På markeder med få kunder og høje marginer, vil virksomhederne ønsker at skabe fuld partnerskaber med nøglekunder.

Virksomheder udvikler kundeloyalitet og fastholdelse problemer. For eksempel kunder tilbyder frekvens marketing programmer som belønning kunder, der køber ofte eller i store mængder.

En anden metode er klub marketing programmer som tilbyder medlemmer særlige rabatter og tilskynde medlems samfund.

Virksomheder tilføjer strukturelle, økonomiske og sociale fordele at opbygge kunderelationer.

Den ændrede karakter af kundeforhold

Virksomheder i dag er ved at opbygge direkte og varige relationer til udvalgte kunder.

Vedrørende mere omhyggeligt udvalgte kunder

Virksomheder er i dag rettet mod færre og mere profitable kunder. Virksomheder bruger nu kunde rentabilitetsanalyse at målrette vinde kunder ved forkælelse dem. Når de identificere dem, virksomhederne skaber attraktive tilbud at fange disse kunder og tjene deres loyalitet (selektiv relationship management).

Vedrørende for det langsigtede

Virksomheder bruger CRM til at fastholde nuværende kunder og opbygge langsigtede relationer med dem.

Opbygning de rigtige relationer til de rigtige kunder

Ikke alle kunder er loyale og profitable. Nogle loyale kunder kan endda være urentable. Virksomheder bør:

â € œKeep de konsekvente store pladeselskaber og miste den uberegnelige lille spendersâ €.

Kunderne kan klassificeres i henhold til deres rentabilitet og loyalitet:
– Strangers: lav rentabilitet og loyalitet;
– Sommerfugle: rentable, men ikke loyale;
– Sande venner: profitable og loyale;
– Barnacles: loyale, men ikke rentabelt.

Forskellige typer af kunder kræver forskellige relationship management strategier. Målet er at opbygge de rigtige relationer til de rigtige kunder.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relaties Building klant

Het belangrijkste onderdeel van de marketing proces is het opbouwen van winstgevende klantrelaties.

Customer relationship management (CRM)

Het totale proces van het bouwen en onderhouden van winstgevende klantrelaties door het leveren van superieure klantwaarde en tevredenheid.

Relatie bouwstenen: klantwaarde en tevredenheid

De sleutel tot het opbouwen van relaties met klanten is om waarde en klanttevredenheid te hebben. Tevreden klanten hebben meer kans loyaal te zijn.

Klant waarde: de klant koopt de klant dat de hoogste gepercipieerde waarde biedt.

Klant gepercipieerde waarde: het verschil tussen de totale waarde voor de klant en de totale kosten van de klant.

Klanten hoeven geen product waarden nauwkeurig of objectief (gepercipieerde waarde) oordelen.

Klanttevredenheid: de mate waarin een ProductA € ™ s waargenomen prestaties overeenkomt met een buyerâ € ™ s verwachtingen.

Ontevredenheid treedt op wanneer de prestaties van het product valt onder de verwachtingen, terwijl de klant tevreden is of het overeenkomt van overtreft verwachtingen van de klant.

Zeer tevreden klanten herhalingsaankopen en anderen over hun goede ervaringen met het product te vertellen.

Het doel van marketing is om waarde voor de klant winstgevendheid te genereren.

Customer relationship niveau en gereedschap

Een bedrijf met klanten met lage marges zal trachten elementaire relaties met hen te ontwikkelen.

In markten met weinig klanten en hoge marges, zullen bedrijven willen volledige partnerships met belangrijke klanten te creëren.

Bedrijven ontwikkelen klantloyaliteit en retentie problemen. Bijvoorbeeld klanten frequentie marketingprogramma’s die belonen klanten die regelmatig kopen of in grote hoeveelheden.

Een andere methode is club marketing programma’s die lid zijn speciale kortingen aan te bieden en lid gemeenschappen aan te moedigen.

Bedrijven voegen structurele, financiële en sociale voordelen voor de relaties met klanten op te bouwen.

De veranderende aard van klantrelaties

Bedrijven tegenwoordig bouwen directe en duurzame relaties met geselecteerde klanten.

In verband met meer zorgvuldig geselecteerde klanten

Bedrijven worden tegenwoordig targeting minder en meer winstgevende klanten. Bedrijven die nu gebruik maken van de klant analyse van de winstgevendheid te richten op het winnen van klanten door hen te verwennen. Zodra ze te identificeren, bedrijven maken aantrekkelijke aanbiedingen om deze klanten te vangen en verdienen hun loyaliteit (selectieve relationship management).

Betreffende voor de lange termijn

Bedrijven zijn met behulp van CRM om de huidige klanten te behouden en het opbouwen van lange termijn relaties met hen.

Het bouwen van de juiste relaties met de juiste klanten

Niet alle klanten zijn loyaal en winstgevend. Sommige trouwe klanten kunnen zelfs niet rendabel zijn. Bedrijven moeten:

â € œKeep de consistente big spenders en verliest de grillige kleine spendersâ €.

Klanten kunnen worden ingedeeld op basis van hun winstgevendheid en loyaliteit:
– Strangers: lage winstgevendheid en loyaliteit;
– Vlinders: winstgevend, maar niet loyaal;
– Echte vrienden: winstgevend en loyaal;
– Zeepokken: loyaal, maar niet rendabel.

Verschillende soorten klanten vereisen verschillende relationship management strategieën. Het doel is om de juiste relaties met de juiste klanten.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Vztahy se zákazníky Building

Nejdůležitější částí marketingového procesu je budování ziskové vztahy se zákazníky.

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Celkový proces budování a udržování ziskových vztahů se zákazníky tím, že poskytuje vynikající hodnotu a spokojenosti zákazníků.

Vztah stavební bloky: hodnota pro zákazníka a spokojenost

Klíčem k budování vztahů se zákazníky má mít hodnotu a spokojenosti zákazníků. Spokojení zákazníci jsou s větší pravděpodobností být loajální.

Hodnota pro zákazníka: zákazník kupuje od zákazníka, který nabídne nejvyšší vnímanou hodnotu.

Zákazník vnímaná hodnota: rozdíl mezi celkovou hodnotou zákazníka a celkové náklady zákazníka.

Zákazníci nesoudí hodnoty produktu přesně nebo objektivně (vnímaná hodnota).

Spokojenost zákazníka: míra, do níž productâ € ™ s vnímána výkon odpovídá očekávání, co by buyerâ € ™ s.

Nespokojenost nastane, když výkon výrobku poklesne pod očekávání, zatímco zákazník je splněn, pokud to odpovídá of překračuje očekávání zákazníků.

Velmi spokojených zákazníků, aby opakované nákupy a říct lidem o svých dobrých zkušenostech s výrobkem.

Účelem marketingu je vytvářet hodnoty pro zákazníky ziskovost.

Úroveň vztahů se zákazníky a nástroje

Společnost se zákazníky s nízkou marží bude snažit vyvinout základní vztahy s nimi.

Na trzích s malým počtem zákazníků a vysoké marže společnosti budou chtít vytvořit plné partnerství s klíčovými zákazníky.

Firmy se vyvíjí loajality a udržení zákazníků problémy. Například zákazníci nabídnout marketingové programy frekvenci, která odměna zákazníci, kteří kupují často nebo ve velkých množstvích.

Další metodou je klub marketingové programy, které nabízejí členům speciální slevy a povzbudit členské komunit.

Společnosti přidat strukturální, finanční a sociální přínos pro budování vztahů se zákazníky.

Měnící se povahu vztahů se zákazníky

Firmy v současné době budují přímé a trvalé vztahy s vybranými zákazníky.

Vztahující se s vybranými více pečlivě zákazníky

Společnosti jsou v dnešní době cílení méně a více ziskových zákazníků. Firmy nyní používají analýzu ziskovosti zákazníků na cílové výhru zákazníky tím, že jim rozmazlování. Poté, co jejich identifikaci, firmy vytvořit atraktivní nabídky zachytit tyto zákazníky a získat jejich loajalitu (selektivní řízení vztahů).

Vztahující se k dlouhodobě

Firmy používají CRM udržet stávající zákazníky a budovat dlouhodobé vztahy s nimi.

Budování správných vztahů s těmi správnými zákazníky

Ne všichni zákazníci jsou loajální a ziskové. Někteří věrní zákazníci mohou být dokonce nerentabilní. Společnosti by měly:

â € œKeep jsou konzistentní velké spenders a ztratit nevyzpytatelné malý spendersâ €.

Zákazníci mohou být klasifikovány podle jejich ziskovosti a loajality:
– Cizinci: nízká ziskovost a věrnost;
– Motýli: výnosné, ale nejsou loajální;
– Opravdoví přátelé: rentabilní a loajální;
– Barnacles: věrný, ale není rentabilní.

Různé typy zákazníků vyžadují různé strategie řízení vztahů. Cílem je vytvořit správné vztahy s těmi správnými zákazníky.


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Building customer relationships

The most important part of the marketing process is building profitable customer relationships.

Customer relationship management (CRM)

The overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction.

Relationship building blocks: customer value and satisfaction

The key to building customer relationships is to have customer value and satisfaction. Satisfied customers are more likely to be loyal.

Customer value: the customer buys from the customer that offers the highest perceived value.

Customer perceived value: the difference between total customer value and total customer cost.

Customers do not judge product values accurately or objectively (perceived value).

Customer satisfaction: the extent to which a product’s perceived performance matches a buyer’s expectations.

Dissatisfaction occurs when the performance of the product falls below expectations while the customer is satisfied if it matches of exceeds customer expectations.

Highly satisfied customers make repeat purchases and tell others about their good experiences with the product.

The purpose of marketing is to generate customer value profitability.

Customer relationship level and tools

A company with low-margin customers will seek to develop basic relationships with them.

In markets with few customers and high margins, companies will want to create full partnerships with key customers.

Companies are developing customer loyalty and retention problems. For example customers offer frequency marketing programs which reward customers who buy frequently or in large quantities.

Another method is club marketing programs which offer members special discounts and encourage member communities.

Companies add structural, financial and social benefits to build customer relationships.

The changing nature of customer relationships

Companies nowadays are building direct and lasting relationships with selected customers.

Relating with more carefully selected customers

Companies are nowadays targeting fewer and more profitable customers. Companies now use customer profitability analysis to target winning customers by pampering them. Once they identify them, firms create attractive offers to capture these customers and earn their loyalty (selective relationship management).

Relating for the long-term

Companies are using CRM to retain current customers and build long-term relationships with them.

Building the right relationships with the right customers

Not all customers are loyal and profitable. Some loyal customers can even be unprofitable. Companies should:

“Keep the consistent big spenders and lose the erratic small spenders”.

Customers can be classified according to their profitability and loyalty:
– Strangers: low profitability and loyalty;
– Butterflies: profitable but not loyal;
– True friends: profitable and loyal;
– Barnacles: loyal but not profitable.

Different types of customers require different relationship management strategies. The goal is to build the right relationships with the right customers.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Konstruaĵo kliento rilatoj

La plej grava parto de la merkatiko procezo konstrui profitodonan kliento rilatoj.

Klienta interrilato administrado (CRM)

La entuta procezo de konstruado kaj subtenante profitodona kliento rilatoj de liverado supera kliento valoron kaj kontentigo.

Interrilato konstruelementoj: kliento valoron kaj kontento

La ŝlosilo por konstrui kliento interrilatoj estas havi kliento valoron kaj kontentigo. Kontenta klientoj estas pli verŝajna al esti lojala.

Kliento valoro: la kliento aĉetas de la kliento kiu proponas la plej altan perceptita valoron.

Kliento perceptita valoron: la diferenco inter entute kliento valoro kaj totala kliento kosto.

Klientoj ne jugxas produkto valoroj precize aŭ objektive (perceptita valoron).

Klienta kontento: la amplekso al kiu productâ € ™ s perceptita efikeco egalas buyerâ € ™ s atendoj.

Insatisfacción okazas kiam la agado de la produkto falas sub atendoj dum la kliento estas kontentigita se ĝi egalas de preterpasas kliento atendoj.

Tre kontentigita klientojn fari ripeto aĉetojn kaj diri aliajn pri ilia bonaj spertoj kun la produkto.

La celo de marketing estas generi kliento valoro rentabilidad.

Klienta interrilato nivelo kaj iloj

Entrepreno kun malalta marĝeno klientoj serĉos disvolvi bazaj interrilatoj kun ili.

En merkatoj kun malmultaj klientoj kaj alta randoj, firmaoj volas krei plenan partnerecojn kun ŝlosilo klientoj.

Kompanioj disvolvas kliento lojaleco kaj retención problemojn. Ekzemple klientoj proponi ofteco merkatumanta programojn kiuj rekompencas klientoj kiuj aĉetas ofte aŭ en grandaj kvantoj.

Alia metodo estas klubo merkatumanta programojn kiuj proponas membroj specialajn rabatojn kaj kuraĝigi membro komunumoj.

Kompanioj aldonu struktura, financaj kaj sociaj utiloj konstrui kliento rilatoj.

La ŝanĝanta karaktero de kliento rilatoj

Kompanioj nuntempe konstruas rektan kaj daŭrantan rilatoj kun selektitaj klientoj.

Rilatante kun pli zorge elektitaj klientoj

Entreprenoj nuntempe celado malpli kaj pli profitodona klientoj. Kompanioj nun uzi kliento rentabilidad analizo celi gajni klientojn de pampering ilin. Tuj ili identigi ilin, firmaoj krei allogan proponoj por kapti tiujn klientoj kaj gajni ilian lojalecon (selektema rilato demarŝo).

Rilatante al la longtempa

Kompanioj abonas CRM reteni nuna klientoj kaj konstrui longatempan interrilatoj kun ili.

Konstruante la dekstra rilatoj kun la dekstra klientoj

Ne ĉiuj klientoj estas fidelaj kaj profitodona. Iuj lojala klientoj povas eĉ esti senutilaj. Kompanioj devus:

â € œKeep la konsekvenca grandaj spenders kaj perdi la errático malgranda spendersâ €.

Klientoj povas klasifiki laŭ lia rentabilidad kaj lojaleco:
– Fremduloj: malalta rentabilidad kaj lojaleco;
– Papilioj: profitodona sed ne lojala;
– Veraj amikoj profitodona kaj lojala;
– Barnacles: lojala, sed ne profitodona.

Malsamaj tipoj de klientoj postulas malsaman rilaton mastrumado strategioj. La celo estas konstrui la dekstra rilatoj kun la dekstra klientoj.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ehitus kliendisuhteid

Kõige olulisem osa turustamise protsessis on hoone kasumlik kliendisuhteid.

Kliendisuhete juhtimine (CRM)

Üldine ülesehitamisel ja säilitada kasumlik kliendisuhteid, pakkudes hea klienditeenindus väärtust ja rahulolu.

Suhted ehitusplokkide: kliendile väärtust ja rahulolu

Võti kliendisuhete loomisele on, et kliendile väärtust ja rahulolu. Rahulolevad kliendid on tõenäolisem, et olla truu.

Kliendi väärtus: klient ostab klient, mis pakub kõrgeima tajutav väärtus.

Kliendi tajutava väärtuse: vahe kokku kliendi väärtust ja kogu klientide kulusid.

Kliendid ei hinnata toote väärtuste täpselt või objektiivselt (tajutav väärtus).

Kliendi rahulolu: mil määral mille Productâ € ™ s oodatud jõudluse klapib buyerâ € ™ s ootustele.

Rahulolematus tekib siis, kui toote toimivust langeb alla ootuste kui klient on rahul, kui see vastab kohta ületab klientide ootusi.

Väga rahulolevad kliendid teha korrata ostude ja teistele rääkida oma häid kogemusi toode.

Eesmärk marketing on luua kliendile väärtust kasumlikkust.

Kliendisuhete tasandil ja tööriistad

Ettevõte madala marginaaliga kliendid püüavad arendada põhilised suhted nendega.

Turgudel, kus on vähe kliente ja kõrged marginaalid, ettevõtted tahavad luua täieliku koostöö peamiste klientidega.

Ettevõtted arenevad klientide lojaalsus ja säilitamise probleeme. Näiteks klientidele pakkuda sagedus marketing programmid, mis tasu kliendid, kes ostavad sageli või suurtes kogustes.

Teine meetod on klubi marketing programmid, mis pakuvad kohal allahindlust ja julgustada liige kogukonnad.

Ettevõtted lisada struktuursete, rahalist ja sotsiaalset kasu ehitada kliendisuhted.

Muutuv iseloom kliendisuhteid

Ettevõtted tänapäeval on hoone otsese ja kestva suhteid valitud klientidele.

Seotud rohkem hoolikalt valitud klientidele

Ettevõtted on tänapäeval suunatud vähem ja tasuvam klientidele. Ettevõtted kasutavad nüüd klientide kasumlikkuse analüüs suunata võitnud klientide turgutust neid. Kui nad neid identifitseerida, ettevõtted loovad atraktiivseid pakkumisi, et jäädvustada need kliendid ja teenida nende lojaalsust (valikuline juhtimine).

Seotud pikemas perspektiivis

Ettevõtted kasutavad CRM säilitada olemasolevaid kliente ja luua pikaajalisi suhteid nendega.

Hoone õigus suhted õiguse kliendid

Mitte kõik kliendid on lojaalsed ja kasumlik. Mõned püsiklientidele võib olla isegi kahjumlik. Ettevõtted peaksid:

ā € œKeep järjepidev suur spenders ja kaotavad ettearvamatu väike spendersâ €.

Kliendid võib liigitada vastavalt nende kasumlikkuse ja lojaalsuse:
– Strangers: madala kasumlikkuse ja lojaalsuse;
– Butterflies: kasumlik, kuid mitte lojaalsed;
– Tõelised sõbrad: kasumlik ja lojaalne;
– Barnacles: lojaalne aga mitte tulus.

Erinevad kliendid vajavad erinevaid juhtimise strateegiaid. Eesmärgiks on luua õige suhted õigus klientidele.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relasyon Building customer

Ang pinaka-mahalagang bahagi ng proseso ng pagmemerkado ay pagbuo pinakinabangang relasyon sa customer.

Customer relasyon management (CRM)

Ang pangkalahatang proseso ng pagbuo at pagpapanatili pinakinabangang relasyon sa customer sa pamamagitan ng paghahatid ng higit na mataas ang customer na halaga at kasiyahan.

Relasyon gusali ng mga bloke: customer halaga at kasiyahan

Ang susi sa paggawa ng mga relasyon sa customer ay upang magkaroon ng mga customer na halaga at kasiyahan. Nasiyahan mga customer ay mas malamang na maging tapat.

Customer halaga: ang customer pagbili mula sa mga customer na nag-aalok ang pinakamataas na perceived halaga.

Customer pinaghihinalaang halaga: ang pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang halaga ng customer at kabuuang customer gastos.

Customers ay hindi hatulan halaga produkto tumpak o talaga (perceived halaga).

Customer kasiyahan: ang lawak na kung saan ang isang productâ € ™ s perceived pagganap ay tumutugma sa isang buyerâ € ™ s inaasahan.

Sama ng loob ay nangyayari kapag ang pagganap ng mga produkto ay bumaba sa ibaba inaasahan habang ang customer ay nasiyahan kung ito ay tumutugma ng lumampas inaasahan ng customer.

Highly nasiyahan mga customer gumawa ng mga pagbili ulitin at sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang magandang karanasan sa produkto.

Ang layunin ng marketing ay upang makabuo ng mga customer na halaga kakayahang kumita.

Customer antas relasyon at mga kasangkapan

Ang isang kumpanya na may mababang-margin customer ay naghahanap upang bumuo ng mga pangunahing relasyon sa kanila.

Sa merkado na may ilang mga customer at mataas na mga margin, mga kumpanya ay nais na lumikha ng buong pakikipagtulungan sa mga susi customer.

Kumpanya ay pagbuo ng katapatan ng customer at pagpapanatili ng mga problema. Halimbawa customer ay nag-aalok frequency programa sa pagmemerkado na kung saan gantimpala mga customer na bumili ng madalas o sa malaking dami.

Isa pang paraan ay club marketing programs na nag-aalok miyembro espesyal na diskuwento at hinihikayat komunidad miyembro.

Companies si structural, pinansyal at panlipunang mga benepisyo upang magtatag ng mga relasyon sa customer.

Ang pagbabago ng likas na katangian ng mga relasyon sa customer

Kumpanya sa panahong ito ay pagbuo ng direktang at pangmatagalang relasyon sa mga piling mga customer.

Na may kaugnayan na may higit pang mga maingat na piniling mga customer

Kumpanya ay ngayong mga araw na pag-target sa mas kaunting at mas malaking kita mga customer. Companies na ngayong gamitin ang customer kakayahang kumita pagtatasa upang i-target ang winning customer sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa kanila. Sa sandaling matukoy nila ang mga ito, mga kumpanya lumikha ng kaakit-akit na nag-aalok upang makuha ang mga customer at kumita ng kanilang katapatan (pumipili relasyon management).

Na may kaugnayan para sa mga pang-matagalang

Mga kumpanya ay gumagamit CRM upang mapanatili kasalukuyang mga customer at bumuo ng pang-matagalang relasyon sa kanila.

Pagbuo ng tamang relasyon sa mga tamang customer

Hindi lahat ng mga customer ay matapat at kapaki-pakinabang. Ang ilang mga tapat na mga customer ay maaaring kahit na maging kapaki-pakinabang. Companies ay dapat na:

â € œKeep ang pare-pareho malaking spenders at mawala ang mali-mali maliit spendersâ €.

maaaring inuri customer ayon sa kanilang kakayahang kumita at katapatan:
– Strangers: mababa kakayahang kumita at katapatan;
– Butterflies: pinakinabangang ngunit hindi tapat;
– Ang tunay na kaibigan: pinakinabangang at tapat;
– Barnacles: tapat ngunit hindi kumikita.

Iba’t ibang mga uri ng mga customer nangangailangan ng iba’t ibang mga diskarte relasyon management. Ang layunin ay upang bumuo ng mga karapatan ng mga relasyon sa mga tamang customer.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rakennus asiakassuhteet

Tärkein osa markkinoinnin prosessi on rakentaa kannattavia asiakassuhteita.

Asiakkuuden hallinta (CRM)

Koko prosessi rakentaa ja ylläpitää kannattavia asiakassuhteita tarjoamalla asiakasarvoa ja tyytyväisyyttä.

Suhde rakennuspalikoita: asiakkaan arvo ja tyytyväisyys

Avain asiakassuhteiden rakentamisessa on saada asiakkaan arvoa ja tyytyväisyyttä. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin uskollinen.

Asiakas arvo: asiakas ostaa asiakkaalta, joka tarjoaa korkeimman koettu arvo.

Asiakas koetaan arvo: ero koko asiakkaan arvo ja kokonaisasiakkuus kustannuksia.

Asiakkaat eivät tuomitse tuotetta arvoja tarkasti tai objektiivisesti (koettu arvo).

Asiakastyytyväisyys: missä määrin johon Producta € ™ s koettu suorituskyky täsmää buyerâ € ™ s odotuksia.

Tyytymättömyys tapahtuu, kun tuotteen suorituskyvystä laskee alle odotusten, kun asiakas on tyytyväinen, jos se vastaa of ylittää asiakkaan odotukset.

Erittäin tyytyväisiä asiakkaat tekevät toista ostoksia ja kertoa muille heidän hyviä kokemuksia tuotteen.

Tarkoituksena markkinointi on tuottaa asiakkaalle arvoa kannattavuutta.

Asiakassuhde taso ja työkalut

Yhtiö, matalakatteisia asiakkaat pyrkivät kehittämään perus suhteita.

Markkinoilla, joilla muutaman asiakkaan ja korkeat katteet, yritykset haluavat luoda täysin kumppanuuksia avainasiakkaiden.

Yritykset kehittävät asiakasuskollisuutta ja säilyttäminen ongelmia. Esimerkiksi asiakkaat tarjoavat usein markkinointi ohjelmia, jotka palkita asiakkaat, jotka ostavat usein tai suuria määriä.

Toinen menetelmä on seura markkinointi ohjelmia, jotka tarjoavat jäsenille erityisiä alennuksia ja kannustaa jäsenyhteisöjen.

Yritykset lisätä rakenteellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja rakentaa asiakassuhteita.

Muuttuva luonne asiakassuhteiden

Yritykset nykyään rakentavat suorat ja kestävät suhteet tietyille asiakkaille.

Liittyvät enemmän huolella valittuja asiakkaita

Yritykset ovat nykyään kohdistuvat vähemmän ja kannattavampaa asiakkaita. Yritykset hankkivat asiakaskannattavuus analyysi kohdistaa voittaa asiakkaille hemmottelua niitä. Kun ne tunnistaa ne, yritykset luovat houkuttelevia tarjouksia kaapata nämä asiakkaat ja ansaita uskollisuudesta (valikoiva Relationship Management).

Liittyvät pitkän aikavälin

Yritykset käyttävät CRM säilyttää nykyiset asiakkaat ja rakentamaan pitkäaikaisia suhteita.

Rakennus oikealla suhteita oikeille asiakkaille

Ei kaikki asiakkaat ovat uskollisia ja kannattavia. Jotkut kanta-asiakkaat voivat jopa olla kannattamatonta. Yritykset olisi:

â € œKeep johdonmukainen tuhlaa ja menettää arvaamaton pieni spendersâ €.

Asiakkaat voidaan luokitella niiden kannattavuutta ja uskollisuus:
– Strangers: heikko kannattavuus ja kanta;
– Perhoset: kannattava mutta ei uskollinen;
– Todelliset ystävät: kannattava ja uskollinen;
– Barnacles: uskollinen mutta ei kannattavaa.

Erityyppiset asiakkaat vaativat erilaisia hallinnan strategioita. Tavoitteena on rakentaa oikea suhteita oikeille asiakkaille.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relations avec les clients du bâtiment

La partie la plus importante du processus de commercialisation est la construction de relations clients rentables.

la gestion de la relation client (CRM)

L’ensemble du processus de construction et le maintien des relations clients rentables en offrant une valeur à la clientèle supérieur et de la satisfaction.

blocs de construction de la relation: la valeur client et la satisfaction

La clé pour construire des relations clients est d’avoir la valeur et la satisfaction client. Les clients satisfaits sont plus susceptibles d’être loyal.

la valeur client: le client achète auprès de la clientèle qui offre la valeur perçue plus élevée.

Client valeur perçue: la différence entre la valeur totale du client et le coût de la clientèle totale.

Les clients ne jugent pas la valeur du produit avec précision ou objectivement (valeur perçue).

La satisfaction du client: la mesure dans laquelle un producta € ™ est perçu le rendement correspond aux attentes d’un buyerâ € ™.

Insatisfaction se produit lorsque la performance du produit est inférieur aux attentes alors que le client est satisfait si elle correspond à des dépasse les attentes des clients.

clients très satisfaits de faire des achats répétés et dire aux autres au sujet de leurs bonnes expériences avec le produit.

Le but du marketing est de générer une rentabilité de la valeur client.

Client niveau et des outils relation

Une entreprise avec les clients à faible marge cherchera à développer des relations de base avec eux.

Sur les marchés avec quelques clients et des marges élevées, les entreprises voudront créer des partenariats complets avec les principaux clients.

Les entreprises développent fidélisation de la clientèle et de rétention des problèmes. Par exemple les clients offrent des programmes de marketing de fréquence qui les clients qui achètent fréquemment ou en grande quantité récompense.

Une autre méthode est des programmes de marketing de club qui offrent des rabais spéciaux et membres encouragent les communautés membres.

Les entreprises ajoutent des avantages structurels, financiers et sociaux pour établir des relations avec la clientèle.

La nature changeante des relations clients

Les entreprises sont aujourd’hui en train de construire des relations directes et durables avec les clients sélectionnés.

Liées avec les clients plus soigneusement sélectionnés

Les entreprises sont aujourd’hui ciblent moins nombreux et plus rentables clients. Les entreprises utilisent maintenant l’analyse de la rentabilité des clients pour cibler gagner des clients en les choyer. Une fois qu’ils les identifient, les entreprises créent des offres attractives pour capturer ces clients et de gagner leur fidélité (gestion de la relation sélective).

Relative à long terme

Les entreprises utilisent CRM pour conserver les clients actuels et établir des relations à long terme avec eux.

Construire les bonnes relations avec les bons clients

tous les clients ne sont pas fidèles et rentables. Certains clients fidèles peuvent même être rentables. Les entreprises devraient:

â € œKeep les grands dépensiers cohérents et perdre l’erratique petite spendersâ €.

Les clients peuvent être classés en fonction de leur rentabilité et de fidélité:
– Étrangers: faible rentabilité et la fidélité;
– Papillons: rentable, mais pas fidèles;
– Les vrais amis: rentable et loyal;
– Barnacles: loyal, mais pas rentable.

Différents types de clients exigent des stratégies de gestion des relations différentes. Le but est de construire les bonnes relations avec les bons clients.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gebou klant relaasjes

It wichtichste diel fan de marketing proses is it bouwen fan rendabel klant relaasjes.

Klant relaasje behear (CRM)

De algehiele proses fan it bouwen en ûnderhâlden fan rendearjende klant relaasjes troch it leverjen fan superieure klant wearde en foldwaning.

Relaasje boustiennen: klant wearde en foldwaning

De kaai foar it bouwen fan klant relaasjes is te hawwen klant wearde en foldwaning. Tefreden klanten binne mear kâns te wêzen trou.

Customer wearde: de klant keapet fan de klant dy’t biedt de heechste waarnommen wearde.

Klant fornaem wearde: it ferskil tusken totale klant wearde en totale klant kosten.

Klanten net rjuchtsje produkt wearden sekuer of objektyf (waarnommen wearde).

Klant tefredenens: de mjitte wêryn’t in productâ € ™ s sjoen prestaasjes oerien in buyerâ € ™ s ferwachtings.

Ûnfrede komt as de útfiering fan it produkt falt ûnder ferwachtings wylst de klant is tefreden as it oerien fan as klant ferwachtings.

Tige tefreden klanten meitsje repeat oankeapen en fertel oaren oer harren goede ûnderfiningen mei it produkt.

It doel fan marketing is te generearjen klant wearde profitability.

Klant relaasje nivo en ark

In bedriuw mei lege-marzje klanten sille siikje te ûntwikkeljen basic relaasjes mei harren.

Yn merken mei pear klanten en hege marzjes, bedriuwen sille wol te meitsjen fol gearwurkingsferbannen mei kaai klanten.

Bedriuwen wurde ûntwikkeljen klant loyaliteit en fêsthâlden problemen. Bygelyks klanten biede frekwinsje marketing programma ‘s dy lean klanten dy’t keapje faak of yn grutte hoemannichten.

In oare metoade is klup marketing programma ‘s dy biede leden bysûndere koartingen en stimulearje lid mienskippen.

Bedriuwen add strukturele, finansjele en sosjale foardielen te bouwen klant relaasjes.

De feroarjende karakter fan klant relaasjes

Bedriuwen hjoed de dei binne it bouwen fan direkte en bliuwende relaasjes mei selektearre klanten.

Oangeande mei mear soarchfâldich selektearre klanten

Bedriuwen wurde hjoed de dei rjochte minder en mear rendearjende klanten. Bedriuwen no brûke klant profitability analyze te target winnende klanten troch ferslopping se. Sadree’t se identifisearjen se, bedrijven meitsje oantreklik oanbiedingen te feroverjen dy klanten en fertsjinje harren trou (selektyf relaasje behear).

Oangeande foar de lange-termyn

Bedriuwen wurde mei help fan CRM te behâlden hjoeddeistige klanten en bouwen lange-termyn relaasjes mei harren.

Bouwen fan de rjochter relaasjes mei de rjochter klanten

Net alle klanten binne trou en rendabel. Guon trouwe klanten kin sels wêze ûnrendabele. Bedriuwen moat:

â € œKeep de konsekwint grutte aik en ferlieze de erratic lytse spendersâ €.

Klanten kinne wurde yndield neffens harren profitability en trou:
– Strangers: lege profitability en trou;
– Butterflies: rendabel mar net trou;
– True freonen: rendabel en trou;
– Barnacles: trou, mar net rendabel.

Ferskillende soarten fan klanten fereaskje ferskillende relaasje behear strategyen. It doel is om te bouwen it rjocht relaasjes mei de rjochter klanten.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relación co cliente edificio

A parte máis importante do proceso de marketing é construír relacións cos clientes rendibles.

xestión de relación con clientes (CRM)

O proceso global de construción e mantemento de relacións cos clientes rendibles por entregar valor ao cliente superior e satisfacción.

bloques de construción de relación: o valor do cliente e satisfacción

A clave para construír relacións cos clientes é ter o valor do cliente e satisfacción. Os clientes satisfeitos son máis propensos a ser leal.

O valor do cliente: o cliente compra do cliente que ofrece o máis alto valor percibido.

Cliente valor percibido: a diferenza entre o valor total do cliente eo custo total do cliente.

Os clientes non xulgar os valores do produto con precisión ou obxectivamente (valor percibido).

A satisfacción do cliente: a medida que un producto € ™ s entendida desempeño corresponde ás expectativas dun buyerâ € ™ s.

A insatisfacción ocorre cando o rendemento do produto cae por baixo das expectativas, mentres que o cliente está satisfeito se corresponde de superar as expectativas dos clientes.

clientes altamente satisfeitos comprar repetidas e contar aos outros sobre as súas experiencias co produto.

O obxectivo do marketing é xerar rendibilidade valor do cliente.

nivel de relación co cliente e as ferramentas

Unha empresa con clientes de baixo marxe buscará desenvolver relacións básicas con eles.

En mercados con poucos clientes e altas marxes, as empresas van querer crear asociacións plenas con clientes clave.

As empresas están a desenvolver problemas de fidelización e retención de clientes. Por exemplo clientes ofrecen programas de marketing de frecuencia que os clientes que compran con frecuencia ou en grandes cantidades recompensa.

Outro método é programas de marketing do club, que ofrecen descontos especiais membros e fomentar as comunidades de usuarios.

Empresas engadir beneficios estruturais, económicos e sociais para construír relacións cos clientes.

A natureza mutável da relación co cliente

Empresas hoxe en día están construíndo relacións directas e duradeiros con clientes seleccionados.

Relacionarse con clientes máis coidadosamente seleccionados

As empresas son hoxe obxectivo menos e máis rendibles clientes. As empresas agora usan a análise de rendibilidade de clientes para acadar conquista de clientes por pampering los. Xa que a identificación dos, as empresas crean ofertas atractivas para capturar eses clientes e gañar a súa lealdade (xestión de relación selectivo).

Relacionando a longo prazo

As empresas están empregando CRM para reter os clientes actuais e construír relacións de longo prazo con eles.

Construír relacións correctas cos clientes certos

Non todos os clientes son leais e rendibles. Algúns clientes fieis aínda pode ser rendible. As empresas deben:

â € œKeep os grandes gastadores consistentes e perder a errática pequena spendersâ €.

Os clientes poden clasificarse segundo a súa rendibilidade e lealdade:
– Strangers: baixa rendibilidade e lealdade;
– Bolboretas: rendíbel, pero non é leal;
– Os verdadeiros amigos: lucrativo e leal;
– Barnacles: leal, pero non é rendible.

Diferentes tipos de clientes esixen diferentes estratexias de xestión de relación. O obxectivo é construír relacións correctas cos clientes certos.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

სამშენებლო კლიენტების ურთიერთობები

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მარკეტინგის პროცესი მშენებლობის მომგებიანი მომხმარებლის ურთიერთობების.

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის (CRM)

საერთო მშენებლობის პროცესში და შენარჩუნების მომგებიანი მომხმარებელს ურთიერთობები მიწოდების უპირატესი მნიშვნელობა და კმაყოფილება.

მიზეზი სამშენებლო ბლოკები: სამომხმარებლო ღირებულების და კმაყოფილება

გასაღები მშენებლობის დამკვეთის ურთიერთობები არის, რომ მომხმარებელს ღირებულება და კმაყოფილება. კმაყოფილი კლიენტების უფრო სავარაუდოა, რომ იყოს ერთგული.

სამომხმარებლო ღირებულების: მომხმარებელს ყიდულობს მომხმარებელს, რომ გთავაზობთ უმაღლესი აღიქმება ღირებულება.

მომხმარებელთა აღიქმება ღირებულება: განსხვავება სულ სამომხმარებლო ღირებულების და კლიენტების ღირებულება.

მომხმარებელს არ განსჯის პროდუქტი ღირებულებების ზუსტად და ობიექტურად (სავარაუდო ღირებულება).

მომხმარებელთა კმაყოფილების: იმდენად, რამდენადაც, რომლის პროდუქტების € ™ s აღიქმება შესრულება შეესაბამება buyerâ € ™ s მოლოდინი.

უკმაყოფილება ხდება, როდესაც შესრულება პროდუქტის მოდის ქვემოთ მოლოდინი ხოლო მომხმარებელს კმაყოფილია თუ ეს შეესაბამება აღემატება მომხმარებელს მოლოდინი.

უაღრესად კმაყოფილი მომხმარებელს, რათა განმეორებით შესყიდვები და ვუთხრა სხვები მათი კარგი გამოცდილება პროდუქტი.

მიზნით მარკეტინგული წარმოქმნის სამომხმარებლო ღირებულების მომგებიანობის.

კლიენტებთან ურთიერთობის დონეზე და ინსტრუმენტები

კომპანია დაბალი ზღვარი მომხმარებელს ცდილობენ განავითარონ ძირითადი ურთიერთობები მათ.

ბაზრის რამდენიმე მომხმარებელს და მაღალი მინდვრები, კომპანიები გვინდა, რომ შეიქმნას სრული პარტნიორობის მთავარ მომხმარებელს.

კომპანიები განვითარებადი კლიენტების ლოიალურობა და შეკავება პრობლემები. მაგალითად მომხმარებელს შესთავაზოს სიხშირე მარკეტინგული პროგრამები, რომელიც საჩუქრების მომხმარებელს, რომლებიც ყიდვა ხშირად ან დიდი რაოდენობით.

კიდევ ერთი მეთოდი კლუბის მარკეტინგის პროგრამები, რომელიც გთავაზობთ წევრები სპეციალური ფასდაკლება და წაახალისოს წევრი თემებში.

კომპანიები რჩეულებში სტრუქტურული, ფინანსური და სოციალური შეღავათების აშენება კლიენტების ურთიერთობები.

ცვალებად ბუნებას კლიენტების ურთიერთობები

კომპანიები დღეს ვაშენებთ პირდაპირი და ხანგრძლივი ურთიერთობები შერჩეულ მომხმარებელს.

დაკავშირებულია უფრო ყურადღებით შერჩეული აბონენტი

კომპანიები დღეს გათვლილი ნაკლები და უფრო მომგებიანი მომხმარებელს. კომპანიები გამოიყენოთ მომხმარებელს მომგებიანობის ანალიზი მიზანში გამარჯვების მომხმარებელს გაანებივრებთ მათ. მას შემდეგ, რაც მათ იდენტიფიცირებას, ფირმები შექმნათ მიმზიდველი შეთავაზებანი ხელში ამ მომხმარებელს და მიიღოთ მათი ერთგულება (შერჩევითი ურთიერთობის მართვა).

რომელიც ეხება იმ გრძელვადიანი

კომპანიები CRM შეინარჩუნოს არსებული მომხმარებელს და ავაშენოთ გრძელვადიანი ურთიერთობები მათ.

მშენებლობის უფლება ურთიერთობები უფლება მომხმარებელს

არა ყველა მომხმარებელს ერთგულები არიან და მომგებიანი. ზოგიერთი ერთგულ მომხმარებელს შეიძლება იყოს წამგებიანი. კომპანიები უნდა:

â € œKeep თანმიმდევრული დიდი spenders და დაკარგავს არაეთიკური პატარა spendersâ €.

მომხმარებელს შეუძლია კლასიფიცირება მათი მომგებიანობის და ერთგულება:
– Strangers: დაბალი რენტაბელობა და ერთგულება;
– Butterflies: მომგებიანი, მაგრამ არა ერთგული;
– True მეგობრები: მომგებიანი და ერთგული;
– Barnacles: ერთგული, მაგრამ არ არის მომგებიანი.

სხვადასხვა ტიპის მომხმარებელს მოითხოვს სხვადასხვა ურთიერთობის მართვის სტრატეგია. მიზანია, რომ ავაშენოთ უფლება ურთიერთობები უფლება მომხმარებელს.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aufbau von Kundenbeziehungen

Der wichtigste Teil des Marketing-Prozesses ist profitable Kundenbeziehungen aufzubauen.

Customer Relationship Management (CRM)

Der gesamte Prozess des Aufbaus und rentable Pflege von Kundenbeziehungen durch einen größeren Kundenwert und die Zufriedenheit zu liefern.

Relationship Bausteine: Kundenwert und Zufriedenheit

Der Schlüssel zum Aufbau von Kundenbeziehungen ist auf den Kundennutzen und die Zufriedenheit haben. Zufriedene Kunden sind eher loyal zu sein.

Kundennutzen: Der Kunde kauft von den Kunden, die die höchste Wertigkeit bietet.

Kunden empfundenen Wert: die Differenz zwischen den gesamten Kundenwert und Gesamtkunden Kosten.

Kunden beurteilen Produktwerte genau oder objektiv (gefühlte Wert) nicht.

Kundenzufriedenheit: das Ausmaß, in dem ein produktA € ™ s wahrgenommene Leistung entspricht einem buyerâ € ™ s Erwartungen.

Die Unzufriedenheit tritt auf, wenn die Leistung des Produkts unter den Erwartungen fällt, während der Kunde zufrieden ist, wenn es die Erwartungen der Kunden übertrifft entspricht.

Sehr zufriedene Kunden wiederholen Einkäufe zu machen und anderen über ihre guten Erfahrungen mit dem Produkt zu berichten.

Der Zweck des Marketings ist, um den Kundennutzen Rentabilität zu generieren.

Kundenbeziehungsebene und Werkzeuge

Ein Unternehmen mit niedrigen Margen Kunden werden versuchen, mit ihnen grundlegenden Beziehungen zu entwickeln.

In Märkten mit wenigen Kunden und hohe Margen, werden Sie wollen Unternehmen volle Partnerschaften mit den wichtigsten Kunden zu schaffen.

Die Unternehmen entwickeln Kundenbindung Probleme. Zum Beispiel Kunden bieten Frequenz Marketing-Programme, die belohnt Kunden, die häufig oder in großen Mengen kaufen.

Eine andere Methode ist Club-Marketing-Programme, die Mitglieder spezielle Rabatte und fördern Mitgliedsgemeinden bieten.

Unternehmen hinzufügen strukturelle, finanzielle und soziale Vorteile Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die sich verändernde Natur der Kundenbeziehungen

Unternehmen heutzutage bauen direkte und dauerhafte Beziehungen mit ausgewählten Kunden.

Im Zusammenhang mit mehr sorgfältig ausgewählte Kunden

Unternehmen zielen heutzutage weniger und profitable Kunden. Unternehmen jetzt die Kundenrentabilität Analyse nutzen, um gezielt Kunden zu gewinnen, indem sie zu verwöhnen. Sobald sie sie zu identifizieren, schaffen Unternehmen attraktive Angebote, die diese Kunden zu erfassen und zu verdienen, um ihre Loyalität (selektive Relationship Management).

Bezogen für die langfristige

Unternehmen nutzen CRM den aktuellen Kunden zu binden und langfristige Beziehungen mit ihnen aufzubauen.

Der Aufbau, die richtigen Beziehungen zu den richtigen Kunden

Nicht alle Kunden sind loyal und profitabel. Einige treue Kunden können sogar unrentabel. Unternehmen sollten:

â € œKeep die konsequente große Geld und verlieren die erratischen kleinen spendersâ €.

Kunden können nach ihrer Rentabilität und Loyalität eingeteilt werden:
– Fremde: geringe Rentabilität und Loyalität;
– Schmetterlinge: profitabel, aber nicht treu;
– Wahre Freunde: profitabel und treu;
– Seepocken: treu, aber nicht profitabel.

Verschiedene Arten von Kunden erfordern unterschiedliche Relationship-Management-Strategien. Das Ziel ist es, die richtigen Beziehungen zu den richtigen Kunden zu bauen.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

σχέσεις κτίριο του πελάτη

Το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας μάρκετινγκ είναι οικοδόμηση κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες.

διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)

Η συνολική διαδικασία της οικοδόμησης και διατήρησης κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες παρέχοντας ανώτερη αξία και την ικανοποίηση του πελάτη.

οικοδόμηση σχέσεων μπλοκ: αξία για τον πελάτη και την ικανοποίηση

Το κλειδί για την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες είναι να έχει αξία και την ικανοποίηση του πελάτη. Ικανοποιημένοι πελάτες είναι πιο πιθανό να είναι πιστός.

αξία για τον πελάτη: ο πελάτης αγοράζει από τον πελάτη που προσφέρει την υψηλότερη αντιληπτή αξία.

Πελάτη αντιληπτή αξία: η διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας των πελατών και το συνολικό κόστος των πελατών.

Οι πελάτες δεν κρίνουμε τις αξίες του προϊόντος με ακρίβεια ή αντικειμενικά (αντιληπτή αξία).

Η ικανοποίηση των πελατών: ο βαθμός στον οποίο s αντιληπτό ένα productâ € ™ απόδοση ταιριάζει με τις προσδοκίες ενός buyerâ € ™ s.

Δυσαρέσκεια συμβαίνει όταν η απόδοση του προϊόντος πέφτει κάτω από τις προσδοκίες, ενώ ο πελάτης είναι ικανοποιημένος αν ταιριάζει με του ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι πελάτες κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές και να πει στους άλλους για καλές εμπειρίες τους με το προϊόν.

Ο σκοπός του μάρκετινγκ είναι να δημιουργήσει κερδοφορία αξία για τον πελάτη.

επίπεδο των πελατειακών σχέσεων και εργαλεία

Μια εταιρεία με τους πελάτες χαμηλού περιθωρίου κέρδους θα επιδιώξει να αναπτύξει βασικές σχέσεις μαζί τους.

Σε αγορές με λίγους πελάτες και υψηλά περιθώρια κέρδους, οι εταιρείες θα θέλουν να δημιουργήσουν πλήρη εταιρικών σχέσεων με τους βασικούς πελάτες.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν προβλήματα αφοσίωση των πελατών και διατήρησης. Για παράδειγμα, οι πελάτες προσφέρουν προγράμματα μάρκετινγκ συχνότητα την οποία οι πελάτες που αγοράζουν συχνά ή σε μεγάλες ποσότητες ανταμοιβή.

Μια άλλη μέθοδος είναι τα προγράμματα μάρκετινγκ club που προσφέρει στα μέλη ειδικές εκπτώσεις και να ενθαρρύνει τις κοινότητες μέλος.

Εταιρείες προσθέτουν διαρθρωτικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες.

Η μεταβαλλόμενη φύση των σχέσεων με τους πελάτες

Οι εταιρείες στις μέρες μας χτίζουν άμεσες και μακροχρόνιες σχέσεις με επιλεγμένους πελάτες.

Σχετικά με πιο προσεκτικά επιλεγμένους πελάτες

Οι εταιρείες στις μέρες μας στοχεύουν όλο και πιο επικερδείς πελάτες. Εταιρείες χρησιμοποιούν τώρα ανάλυση κερδοφορίας πελατών με στόχο τη νίκη τους πελάτες με την περιποίηση τους. Από τη στιγμή που τους προσδιορίζουν, οι επιχειρήσεις δημιουργούν ελκυστικές προσφορές για να συλλάβει αυτούς τους πελάτες και να κερδίσουν την πίστη τους (επιλεκτική διαχείριση των σχέσεων).

Σχετικά για τη μακροπρόθεσμη

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν CRM για να διατηρήσει τους υπάρχοντες πελάτες και να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους.

Η οικοδόμηση των κατάλληλων σχέσεων με τους σωστούς πελάτες

Δεν είναι όλοι οι πελάτες είναι πιστοί και κερδοφόρα. Ορισμένοι πιστοί πελάτες μπορούν ακόμη και να είναι ασύμφορη. Οι εταιρείες θα πρέπει:

â € œKeep οι συνεπείς μεγάλο spenders και να χάσουν την ακανόνιστη μικρό spendersâ €.

Οι πελάτες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με την κερδοφορία και την πίστη τους:
– Ξένοι: χαμηλή κερδοφορία και την πίστη?
– Πεταλούδες: κερδοφόρα, αλλά όχι πιστός?
– Οι αληθινοί φίλοι: κερδοφόρα και πιστός?
– Barnacles: πιστοί αλλά δεν είναι κερδοφόρα.

Διαφορετικούς τύπους πελατών απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης σχέσεων. Ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε τις σωστές σχέσεις με τους σωστούς πελάτες.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

બિલ્ડીંગ ગ્રાહક સંબંધો

માર્કેટિંગ પ્રક્રિયા સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ નફાકારક ગ્રાહક સંબંધો બનાવી રહી છે.

ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન (CRM)

મકાન અને બહેતર ગ્રાહક કિંમત અને સંતોષ સોંપીને નફાકારક ગ્રાહક સંબંધો જાળવવાની આ સમગ્ર પ્રક્રિયા.

સંબંધ મકાન બ્લોકો: ગ્રાહક કિંમત અને સંતોષ

ગ્રાહક સંબંધો મકાન કી ગ્રાહક કિંમત અને સંતોષ હોય છે. સંતોષ ગ્રાહકો વધુ વફાદાર હોઈ શકે તેવી શક્યતા છે.

ગ્રાહક કિંમત: ગ્રાહક ગ્રાહક સૌથી વધુ દેખીતું મૂલ્ય આપે છે ખરીદે છે.

ગ્રાહક દેખીતું મૂલ્ય: કુલ ગ્રાહક કિંમત અને કુલ ગ્રાહક ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત.

ગ્રાહકો ચોક્કસ અથવા તટસ્થ (દેખીતું મૂલ્ય) ઉત્પાદન કિંમતો ન્યાય કરતો નથી.

ગ્રાહક સંતોષ: હદ જે ™ € એક productâ જોવામાં એસ કામગીરી buyerâ € ™ ઓ અપેક્ષાઓ સાથે મેળ ખાય છે.

અસંતોષ ત્યારે થાય છે જ્યારે ઉત્પાદન કામગીરી અપેક્ષાઓ નીચે જાય છે જ્યારે ગ્રાહક સંતોષ છે, જો તે ગ્રાહક અપેક્ષાઓ વધી જાય છે સાથે બંધબેસે છે.

અત્યંત સંતોષ ગ્રાહકો વારંવાર ખરીદી કરી અને ઉત્પાદન સાથે તેમના સારા અનુભવો વિશે કહેવાનો.

માર્કેટિંગ હેતુ ગ્રાહક કિંમત નફાકારકતા પેદા કરવા માટે છે.

ગ્રાહક સંબંધ સ્તર અને સાધનો

નીચા માર્જિન ગ્રાહકો સાથે એક કંપની તેમની સાથે મૂળભૂત સંબંધો વિકસાવવા લેવી પડશે.

થોડા ગ્રાહકો અને ઉચ્ચ માર્જિન સાથે બજારોમાં, કંપનીઓ કી ગ્રાહકો સાથે સંપૂર્ણ ભાગીદારી બનાવવા માંગો છો કરશે.

કંપનીઓ ગ્રાહક વફાદારી અને રીટેન્શન સમસ્યાઓ વિકસાવી રહ્યાં છે. ઉદાહરણ તરીકે ગ્રાહકો આવર્તન માર્કેટિંગ કાર્યક્રમો જે ઈનામ ગ્રાહકો માટે કે જેઓ વારંવાર ખરીદી અથવા મોટી માત્રામાં આપે છે.

બીજી પદ્ધતિ ક્લબ માર્કેટિંગ કાર્યક્રમો જે સભ્યો ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે અને સભ્ય સમુદાયો માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

કંપનીઓ, માળખાકીય નાણાકીય અને સામાજિક લાભો ગ્રાહક સંબંધો બિલ્ડ કરવા માટે ઉમેરો.

ગ્રાહક સંબંધો બદલાતી પ્રકૃતિ

કંપનીઓ હવે પસંદગી ગ્રાહકો સાથે સીધી અને કાયમી સંબંધો મકાન છે.

વધુ કાળજીપૂર્વક પસંદ ગ્રાહકો સાથે લગતા

કંપનીઓ હવે ઓછા અને વધુ નફાકારક ગ્રાહકો લક્ષ્ય છે. કંપનીઓ હવે તેમને લાડ કરનારું દ્વારા ગ્રાહકો જીત્યા નિશાન ગ્રાહક નફાકારકતા વિશ્લેષણ ઉપયોગ કરે છે. એકવાર તેઓ તેમને ઓળખવા, કંપનીઓ આ ગ્રાહકો મેળવે છે અને તેમના વફાદારી (પસંદગીના રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ) કમાઇ આકર્ષક ઓફર બનાવો.

લાંબા ગાળાની માટે લગતા

કંપનીઓ CRM ઉપયોગ કરી રહ્યા છો વર્તમાન ગ્રાહકો જાળવી રાખવા માટે અને તેમની સાથે લાંબા ગાળાના સંબંધો બિલ્ડ કરવા માટે.

અધિકાર ગ્રાહકો સાથે અધિકાર સંબંધો બનાવી

બધા ગ્રાહકો વફાદાર અને નફાકારક છે. કેટલાક વફાદાર ગ્રાહકો પણ નુકસાનકારક હોઇ શકે છે. કંપનીઓ જોઈએ:

â € œKeep સુસંગત મોટા વધુ ખર્ચ કર્યો અને અનિયમિત નાના spendersâ € ગુમાવી બેસે છે.

ગ્રાહકો તેમના નફાકારકતા અને વફાદારી મુજબ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:
– અજાણ્યા: નીચા નફાકારકતા અને વફાદારી;
– બટરફલાય્ઝ: નફાકારક પરંતુ વફાદાર નથી;
– સાચા મિત્રો: નફાકારક અને વફાદાર;
– Barnacles: વફાદાર પરંતુ નફાકારક નથી.

ગ્રાહકો વિવિધ પ્રકારના વિવિધ રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચના જરૂરી છે. ધ્યેય અધિકાર ગ્રાહકો સાથે અધિકાર સંબંધો બિલ્ડ કરવા માટે છે.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relasyon kliyan Building

Pati ki pi enpòtan nan pwosesis la maketing se bati pwofitab relasyon kliyan.

jesyon relasyon kliyan (CRM)

Pwosesis la an jeneral nan bilding ak mentni pwofitab relasyon kliyan pa fournir siperyè valè kliyan ak satisfaksyon.

bilding relasyon blòk: valè kliyan ak satisfaksyon

Kle a bati relasyon kliyan se gen valè kliyan ak satisfaksyon. kliyan satisfè gen plis chans yo dwe rete fidèl.

valè Kliyan: kliyan an achte soti nan kliyan an ki ofri pi wo valè a konnen.

Kliyan konnen valè: diferans ki genyen ant manm valè kliyan ak manm pri kliyan.

Kliyan pa jije valè pwodwi avèk presizyon oswa objektivman (konnen valè).

satisfaksyon Kliyan: nan ki pwen s yon productâ € ™ konnen pèfòmans alimèt yon buyerâ € ™ s atann.

Mekontantman rive lè pèfòmans nan nan pwodwi a tonbe anba atann pandan y ap kliyan an se satisfè si li matche nan depase ap atann kliyan.

kliyan Trè satisfè fè acha repete ak di lòt moun sou bon eksperyans yo ak pwodwi a.

Rezon ki fè maketing se jenere rentabilité valè kliyan.

Kliyan relasyon nivo ak zouti

Yon konpayi ak kliyan ki ba-Marge ap chèche yo devlope relasyon debaz ki gen yo.

Nan mache ak kliyan yo ak kèk marges segondè, konpayi yo pral vle kreye patenarya plen ak kliyan kle.

Konpayi yo ap devlope kliyan fidélité ak retansyon pwoblèm. Pou egzanp kliyan ofri pwogram maketing frekans ki kliyan ki achte souvan oswa nan gwo kantite rekonpans li.

Yon lòt metòd se pwogram maketing klib ki ofri manm rabè espesyal epi ankouraje kominote manm yo.

Konpayi ajoute estriktirèl, finansye ak sosyal benefis ou yo ba bati relasyon kliyan.

Nati a chanje nan relasyon kliyan

Konpayi sèjousi ap bati relasyon dirèk ak ki dire lontan ak chwazi kliyan yo.

Ki gen rapò ki gen plis ak anpil atansyon chwazi kliyan

Konpayi yo ki sèjousi vize mwens ak plis pwofitab kliyan yo. Konpayi kounye a itilize kliyan rentabilité analiz sib genyen kliyan pa chouchoute yo. Yon fwa yo idantifye yo, konpayi kreye ofri atire pran sa yo kliyan ak touche lwayote yo (selektif jesyon relasyon).

Ki gen rapò pou tèm long la-

Konpayi yo ki lè l sèvi avèk CRM w kenbe kliyan aktyèl yo ak bati relasyon ki dire lontan avèk yo.

Bati relasyon yo dwa ak kliyan yo dwa

Se pa tout kliyan yo rete fidèl ak pwofitab. Gen kèk kliyan rete fidèl ka menm gen rantabilite. Konpayi ta dwe:

â € œKeep spenders yo ki konsistan gwo ak pèdi iregilye ti spendersâ € a.

Kliyan kapab klase dapre rentabilité yo ak lwayote:
– Moun lòt nasyon: ba rentabilité ak lwayote;
– Papiyon: pwofitab men se pa rete fidèl;
– Zanmi Vrè: pwofitab yo ak rete fidèl;
– Kranpon: rete fidèl men se pa pwofitab.

Diferan kalite kliyan mande pou diferan estrateji jesyon relasyon. Objektif la se yo bati relasyon yo dwa ak kliyan yo dwat.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building abokin ciniki dangantaka

A mafi muhimmanci na marketing tsari ne gina m abokin ciniki dangantaka.

Abokin ciniki dangantaka management (CRM)

The overall tsari na gina da kuma rike m abokin ciniki dangantaka da haihuwa m abokin ciniki darajar da gamsuwa.

Relationship gini tubalan: abokin ciniki darajar da gamsuwa

The kewayawa don gina abokin ciniki dangantaka ne a yi ciniki darajar da gamsuwa. Gamsu abokan ciniki ne mafi kusantar su kasance da aminci.

Abokin ciniki darajar: abokin ciniki sayayya daga abokin ciniki cewa yayi da mafi gane darajar.

Abokin ciniki ya gane darajar: bambanci tsakanin total abokin ciniki darajar da total abokin ciniki cost.

Customers bai yi hukunci ba da samfur dabi’u daidai ko da ma’ana (gane darajar).

Abokin ciniki gamsuwa: har zuwa abin da a productâ € ™ s gane yi matches a buyerâ € ™ s tsammanin.

Sabani faruwa a lokacin wasan kwaikwayon na samfurin da dama a kasa tsammanin yayin da abokin ciniki ne gamsu idan matches na wuce abokin ciniki tsammanin.

Sosai gamsu abokan ciniki yi sake sayayya da gaya wa mutane game da kyau abubuwan da samfurin.

Dalilin marketing ne don samar da abokin ciniki darajar riba.

Abokin ciniki dangantaka matakin da kayayyakin aiki,

A kamfanin da low-gefe abokan ciniki za su nemi ci gaba asali dangantaka tare da su.

A kasuwanni da ‘yan abokan ciniki da kuma high ribace-ribace, kamfanoni za su so su haifar da cikakken haɗin gwiwa tare da key abokan ciniki.

Kamfanoni suna tasowa abokin ciniki biyayya da riƙewa matsaloli. Alal misali abokan ciniki bayar mita marketing shirye-shirye wanda sakamako abokan ciniki da suka saya akai-akai, ko kuma a manyan yawa.

Wani hanya ne kulob marketing shirye-shirye wanda bayar members na musamman da rangwamen da kuma karfafa m al’umma.

Kamfanoni ƙara tsarin, kudi da kuma zamantakewa amfanin gina abokin ciniki dangantaka.

The canza yanayin abokin ciniki dangantaka

Kamfanoni a zamanin yau ake gina kai tsaye da kuma m dangantaka da zabi abokan ciniki.

Shafi da more hankali zabi abokan ciniki

Kamfanoni suna a zamanin yau niyya m kuma mafi m abokan ciniki. Kamfanoni yanzu amfani da abokin ciniki riba analysis Target lashe abokan ciniki da pampering su. Da zarar sun gane su, kamfanonin halitta m tayi kama wadannan abokan ciniki da kuma aikatãwa su biyayya (zabe dangantaka management).

Shafi na dogon lokaci

Kamfanoni amfani CRM riƙe halin yanzu abokan ciniki da kuma gina dogon lokaci dangantaka tare da su.

Gina dama dangantaka da dama abokan ciniki

Ba dukan abokan ciniki ne m, kuma m. Wasu m abokan ciniki iya zama ko marasa amfani baki ɗaya. Kamfanoni kamata:

â € œKeep da m babban spenders kuma rasa erratic kananan spendersâ €.

Customers za a iya classified bisa ga riba da kuma biyayya:
– Baƙi: low riba da kuma biyayya.
– Butterflies: m amma ba m.
– True friends: m da m.
– Barnacles: m amma ba riba.

Daban-daban na abokan ciniki bukatar daban-daban dangantaka management dabarun. Manufar shine a gina da hakkin dangantaka da dama abokan ciniki.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building Customer ka pili ma

Ka nui loa o ka ke kūʻai akuʻana kaʻina ua kukulu ana i na waiwai Customer pili ana.

Customer pilina’ōnaehana (CRM)

Ai ka pono ana o ke kukulu ana a me ka malama ana e pono Customer pili ma ka hoopakele ana i oi Customer waiwai a me ka manao.

Pilina hale ālai ‘: Customer waiwai a me ka uku panai

Ke ki i ke kūkuluʻana Customer ‘ana ma ka mea e loaa Customer waiwai a me ka manao. Māʻona nā mea kūʻai mai ua oi aku e kiʻi mai ia e kupaʻa.

Customer waiwai: ka Customer kuai lilo mai, mai ka Customer e kaumaha ana i ka ike kiekie waiwai.

Customer ike waiwai, i ka likeʻole o ka huina Customer waiwai a me ka huina Customer kuai ole ia.

Nā mea kūʻai mai e hoahewa aku huahana Hawaiʻi pololei ole objectively (ike waiwai).

Customer imua: i ka nui, e ka mea i productâ € ™ S ike hana ‘ākau a he buyerâ € ™ ka’ upu ‘.

‘ōhumu Mai ia lŘlŘ ka wa o ka hana ana o ka huina hoonui ma lalo o ‘upu’ ana o ka Customer, ua māʻona ina ka huaÿölelo o aku i Customer ‘upu’.

Loa māʻona nā mea kūʻai mai e ‘oe a kūʻai lilo mai kekahi, a hai aku ia hai e pili ana i ko lakou mau pono pilikino a me ka huina hoonui.

I ka manao o ke kūʻai akuʻana, ua hiki paha ke Customer cia profitability.

Customer pilina ‘ilikai a me na mea paahana

A lehulehu me ka haʻahaʻa-margin nā mea kūʻai mai e imi i nā walaʻauʻana pili pu me lakou.

Ma aha kanaka me ka poe uuku a me nā mea kūʻai mai kiʻekiʻe margins, poe e makemake ai e hana, ua piha i ke kūkaʻi ‘ana i nā mea kūʻai mai kī.

Customer makee, a me ka mālama pilikia Companies ua ulu. No ka mea, Eia nā mea kūʻai mai kaumaha alapine (frequency) ke kūʻai akuʻana papahana i ka uku nā mea kūʻai mai i kuai pinepine ia, a me ka nui mea.

Kekahi papa hana, he laau ke kūʻai akuʻana papahana i kaumaha lala kūikawā nā ho’ēmi kālā, a paipai hoa ka noho ‘ana.

Companies hui mall, pili a me ka pilina pomaikai e kūkulu Customer pili ana.

Ka loli o keʻano o ka Customer ka pili ma

Companies kēia manawa, ua kukulu ana nā moʻopuna a me ka loihi pili i koho nā mea kūʻai mai.

E pili ana me ke akahele hou wae nā mea kūʻai mai

Companies ua kēia manawa ka targeting poʻeʻuʻuku a me ka oi aku waiwai nā mea kūʻai mai. Companies Ano ho ohana i Customer profitability Ka Ikepili e pale umauma hoʻokahi eo nā mea kūʻai mai ma ka pampering ia lakou. Koke iho la laua e hōʻike ana ia lakou, ua kūpaʻa mau ho okumu uʻi kaumaha ai oukou ia e hoʻopio i keia mau nā mea kūʻai mai, a loaʻa i ko lakou aloha (selective pilina ana).

E pili ana no ka mea, o ka loihi-manawa

Companies ua hoʻohana ‘CRM, e hoopaa pono nā mea kūʻai mai, a kukulu iho la ka loihi o-ka manawa pili pu me lakou.

Kūkulu i ka nohoʻana akau a me ka akau nā mea kūʻai mai

I na mea a pau nā mea kūʻai mai ua kupaʻa a me ka pono. hiki i kekahi kupaʻa nā mea kūʻai mai e pono ole. Companies e:

â € œKeep ka pahuhopu nui spenders, a lilo aku i ka erratic uuku spendersâ €.

Nā mea kūʻai mai Hiki ke hoʻolaha e like me ko lakou profitability a me ka pono;
– Nā kānaka’ē: haahaa profitability a me ka pono;
– Letra: waiwai akā,ʻaʻole kupaʻa;
– Pololei hoaaloha: waiwai a me ka kupaʻa;
– Barnacles: kupaʻa aka, aole pono.

ʻano O nā mea kūʻai mai koi okoa pilina hooponopono papa kōnane. O ka pahuhopu ka mea e kūkulu i ka nohoʻana akau me na nā mea kūʻai mai’ākau.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קשרי לקוחות בניין

החלק החשוב ביותר של תהליך השיווק הוא בבניית קשרי לקוחות רווחיים.

ניהול קשרי לקוחות (CRM)

התהליך הכולל של בנייה ותחזוקה של קשרי לקוחות רווחיים על ידי מתן ערך לקוחות מעולה וסיפוק.

אבני הבניין הקשר: ערך ללקוח וסיפוק

המפתח לבניית קשרי לקוחות הוא להיות ערך ללקוח וסיפוק. לקוחות מרוצים הם סיכוי גבוה יותר להיות נאמן.

ערך לקוח: הלקוח קונה מהלקוח שמציע את הערך הנתפס הגבוה ביותר.

נתפס ערך של לקוחות: ההבדל בין ערך לקוח הכולל ועלות של לקוח כולל.

לקוחות לא לשפוט ערכי מוצר במדויק או אובייקטיבי (ערך נתפס).

שביעות רצון לקוח: המידה שבה productâ € ™ s נתפס ביצועים תואמים לציפיות של ™ € buyerâ.

אי שביעות רצון מתרחשת כאשר הביצועים של המוצר נופל מתחת לציפיות בעוד הלקוח מרוצה אם היא תואמת של עולה על הציפיות של הלקוח.

מאוד לקוחות מרוצים לבצע רכישות חוזרות ולספר לאחרים על חוויות הטובות שלהם עם המוצר.

מטרת השיווק היא ליצור רווחיות ערך ללקוח.

רמת קשרי לקוחות וכלים

חברה עם לקוחות שוליים נמוך תבקש לפתח יחסים בסיסיים איתם.

בשווקים עם כמה לקוחות ומרווחים גבוהים, חברות תרצינה ליצור שותפויות מלאות עם לקוחות מפתח.

חברות מפתחי נאמנות לקוחות ובעיות שמירה. לדוגמא לקוחות להציע תוכניות שיווק תדר אשר לקוחות גמול שקונים בתדירות גבוהה או בכמויות גדולות.

שיטה נוספת היא שיווק תוכניות מועדון אשר מציעות חברי הנחות מיוחדות ולעודד קהילות חבר.

חברות להוסיף הטבות מבניות, כלכליות וחברתיות לבנות קשרי לקוחות.

האופי המשתנה של קשרי לקוחות

חברות כיום בונות קשרים ישירים ומתמשכים עם לקוחות נבחרים.

בהתייחסו עם לקוחות שנבחרו בקפידה יותר

חברות כיום ממקדות לקוחות פחות רווחיים יותר. חברות משתמשות כעת ניתוח רווחיות לקוח למקד זוכת לקוחות על ידי פינוק אותם. ברגע שהם מזהים אותם, חברות ליצור הצעות אטרקטיביות ללכוד לקוחות אלה ולהרוויח נאמנותם (ניהול קשרי סלקטיבית).

הנוגע לטווח הארוך

חברות משתמשות CRM כדי לשמר את הלקוחות נוכחיים ולבנות יחסים ארוך טווח איתם.

בונה את היחסים הנכונים עם הלקוחות התקינים

לא כל הלקוחות הם נאמנים ורווחיים. כמה לקוחות נאמנים אפילו יכולים להיות רווחיים. חברות צריכות:

â € œKeep הבזבזן הגדול העקבית ולאבד את € spendersâ הקטן לא היציב.

לקוחות יכולים להיות מסווגים לפי הרווחיות והנאמנות שלהם:
זרים -: רווחיות ונאמנות נמוכה;
– פרפרים: רווחי אבל לא נאמן;
– חברים אמיתיים: רווחי ונאמן;
– Barnacles: נאמן אך לא רווחי.

סוגים שונים של לקוחות דורשים אסטרטגיות ניהול מערכת יחסים שונות. המטרה היא לבנות את היחסים הנכונים עם הלקוחות הנכונים.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

बिल्डिंग ग्राहक संबंधों

विपणन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाभदायक ग्राहक संबंधों का निर्माण होता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

निर्माण और बेहतर ग्राहक मूल्य और संतुष्टि देने से लाभदायक ग्राहक संबंधों को बनाए रखने के समग्र प्रक्रिया है।

रिश्ता ब्लॉकों का निर्माण: ग्राहक मूल्य और संतुष्टि

ग्राहक संबंधों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण ग्राहक मूल्य और संतुष्टि के लिए है। संतुष्ट ग्राहकों को अधिक वफादार होने की संभावना है।

ग्राहक मूल्य: ग्राहक ग्राहक है कि उच्चतम कथित मूल्य प्रदान करता है से खरीदता है।

ग्राहक कथित मूल्य: कुल ग्राहक मूल्य और कुल ग्राहकों की लागत के बीच अंतर।

ग्राहकों सही या निष्पक्ष (कथित मूल्य) उत्पाद मूल्यों न्यायाधीश नहीं है।

ग्राहकों की संतुष्टि: किस हद तक ™ € एक productâ कथित एस के लिए प्रदर्शन एक buyerâ € ™ के उम्मीदों मेल खाता है।

असंतोष तब होता है जब उत्पाद का प्रदर्शन उम्मीदों से नीचे गिर जाता है, जबकि ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, तो यह ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक का मेल खाता है।

अत्यधिक संतुष्ट ग्राहकों को दोहराने की खरीद और उत्पाद के साथ उनके अच्छे अनुभवों के बारे में दूसरों को बताना।

विपणन के प्रयोजन के ग्राहक मूल्य लाभप्रदता उत्पन्न करने के लिए है।

ग्राहक संबंध के स्तर पर और उपकरण

कम मार्जिन ग्राहकों के साथ एक कंपनी उनके साथ बुनियादी संबंधों को विकसित करने की कोशिश करेगा।

कुछ ग्राहकों और उच्च मार्जिन के साथ बाजार में, कंपनियों के प्रमुख ग्राहकों के साथ पूर्ण भागीदारी बनाना चाहते हैं जाएगा।

कंपनियों के ग्राहक वफादारी और प्रतिधारण समस्याओं विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्राहकों आवृत्ति विपणन कार्यक्रम जो इनाम ग्राहकों को जो अक्सर खरीदने के लिए या बड़ी मात्रा में प्रदान करते हैं।

एक अन्य विधि क्लब विपणन कार्यक्रम जो सदस्यों के लिए विशेष छूट की पेशकश और सदस्य समुदायों को प्रोत्साहित करते है।

कंपनियों, संरचनात्मक वित्तीय और सामाजिक लाभ ग्राहक संबंधों का निर्माण करने के लिए जोड़ें।

ग्राहक संबंधों के बदलते स्वरूप

कंपनियों आजकल चयनित ग्राहकों के साथ सीधे और स्थायी संबंधों का निर्माण कर रहे हैं।

और अधिक ध्यान से चयनित ग्राहकों के साथ संबंधित

कंपनियों आजकल कम और अधिक लाभदायक ग्राहकों को लक्षित कर रहे हैं। कंपनियां अब उन्हें लाड़ से ग्राहकों को जीतने के लक्ष्य के लिए ग्राहक लाभप्रदता विश्लेषण का उपयोग करें। एक बार जब वे उन्हें पहचान, फर्मों इन ग्राहकों को पकड़ने और उनकी निष्ठा (चयनात्मक संबंध प्रबंधन) कमाने के लिए आकर्षक ऑफर पैदा करते हैं।

लंबी अवधि के लिए संबंधित

कंपनियों सीआरएम का उपयोग कर रहे मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने और उनके साथ दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने के लिए।

सही ग्राहकों के साथ सही संबंधों का निर्माण

नहीं सभी ग्राहकों के वफादार और लाभदायक हैं। कुछ वफादार ग्राहकों को भी लाभहीन हो सकता है। कंपनियों चाहिए:

एक € œKeep लगातार काफी खर्चीले और अनियमित छोटे spendersâ € खो देते हैं।

ग्राहकों को अपने मुनाफे और वफादारी के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:
– अजनबियों: कम लाभप्रदता और वफादारी;
– तितलियों: लाभदायक लेकिन वफादार नहीं;
– यह सच है दोस्तों: लाभदायक और वफादार;
– Barnacles: वफादार लेकिन लाभदायक नहीं।

ग्राहकों की विभिन्न प्रकार के विभिन्न संबंध प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है। लक्ष्य सही ग्राहकों के साथ सही संबंधों का निर्माण करने के लिए है।


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tsev neeg kev sib raug zoo

Qhov tseem ceeb tshaj yog ib feem ntawm lub lag luam yog tsim muaj txiaj ntsim neeg kev sib raug zoo.

Cov neeg yuav khoom kev sib raug zoo kev tswj (CRM)

Zuag qhia tag nrho cov txheej txheem ntawm lub tsev thiab tswj muaj txiaj ntsim neeg kev sib raug zoo los ntawm delivering superior neeg muaj nuj nqis thiab txaus siab.

Kev sib raug zoo building blocks: cov neeg muaj nuj nqis siab thiab txaus siab

Tus yuam sij rau lub tsev neeg kev sib raug zoo yog muaj cov neeg muaj nuj nqis thiab txaus siab. Txaus siab cov neeg muas zaub ntau yuav tsum muab siab npuab.

Cov neeg yuav khoom muaj nqis: tus neeg muas zaub yuav los ntawm cov neeg uas muaj lub siab tshaj plaws ntaus nqi nqi.

Cov neeg yuav khoom dab tsi muaj nuj nqis: qhov txawv ntawm tag nrho cov neeg muaj nuj nqis thiab tag nrho cov qhua tuaj noj mov them tus nqi.

Cov neeg muas zaub tsis txiav txim rau cov khoom tseem ceeb kom meej los yog objectively (ntaus nqi tus nqi).

Neeg siab: raws li qhov uas ib tug productâ € ™ s ntaus nqi kev kawm ntawv ib tug buyerâ € ™ s kev ntshaw.

Dissatisfaction tshwm sim thaum qhov kev kawm ntawm cov khoom ntog hauv qab no kev ntshaw thaum tus neeg muas zaub yog txaus siab yog hais tias nws ntais ntawv ntawm tshaj cov neeg kev ntshaw.

Heev txaus siab cov neeg muas zaub ua rov yuav thiab qhia lwm tus txog lawv zoo yaam puab paub nrog cov khoom.

Lub hom phiaj ntawm kev lagluam yog los ua kom muaj neeg tus nqi profitability.

Cov neeg yuav khoom kev sib raug zoo nyob rau theem thiab cov cuab yeej

A lub tuam txhab nrog tsawg-paj tau paj cov neeg muas zaub yuav nrhiav kev los tsim yooj yim kev sib raug zoo nrog lawv.

Nyob rau hauv kev lag luam nrog ob peb cov neeg muas zaub thiab siab margins, tuam txhab uas muag yuav xav tau los ua tag nrho cov kev sib koom tes nrog tseem ceeb cov neeg muas zaub.

Tuam txhab uas muag yog tsim neeg loyalty thiab tuav cov teeb meem. Piv txwv li cov neeg muas zaub muaj zaus li cov kev pab cuam uas nqi zog cov neeg muas zaub uas yuav nquag los yog nyob rau hauv loj qhov ntau.

Lwm txoj kev yog qws li cov kev pab cuam uas muaj neeg tshwj xeeb nyiaj cheb thiab txhawb kom neeg zej zog.

Tuam txhab uas muag ntxiv yam ntxwv, nyiaj txiag thiab kev sib raug zoo cov kev pab cuam kom lawv muaj neeg sib raug zoo.

Cov hloov qhov ntawm cov neeg kev sib raug zoo

Tuam txhab uas muag nta yog lub tsev ncaj thiab lasting kev sib raug zoo nrog xaiv cov neeg muas zaub.

Nrog nrog ntau ua tib zoo xaiv cov neeg muas zaub

Tuam txhab uas muag yog nta hom phiaj ntau thiab muaj txiaj ntsim cov neeg muas zaub. Tuam txhab uas muag tam sim no siv neeg profitability tsom xam rau qhov hom phiaj yog winning cov neeg muas zaub los ntawm pampering lawv. Thaum lawv paub tias lawv, tuam txab tsim txaus nyiam muaj mus ntes cov neeg muas zaub thiab khwv tau lawv loyalty (xim kev sib raug zoo kev tswj).

Nrog rau lub sij hawm ntev

Tuam txhab uas muag siv CRM khaws tam sim no cov neeg muas zaub thiab tsim kom muaj ntev-lub sij hawm kev sib raug zoo nrog lawv.

Lub tsev txoj cai kev sib raug zoo nrog rau txoj kev cov neeg muas zaub

Tsis yog txhua txhua cov neeg muas zaub yog loyal thiab muaj txiaj ntsim. Ib txhia neeg muas zaub loyal yuav txawm yuav unprofitable. Tuam txhab uas muag yuav tsum:

â € œKeep lub yeej loj spenders thiab poob qhov erratic me me spendersâ €.

Cov neeg muas zaub yuav txwv kom muab zais raws li lawv profitability thiab loyalty:
– Tus neeg tsis paub: tsis muaj profitability thiab muab siab npuab;
– Butterflies: muaj txiaj ntsim tab sis tsis loyal;
– Yeej muaj tseeb cov phooj ywg: muaj txiaj ntsim thiab loyal;
– Barnacles: loyal tab sis tsis muaj txiaj ntsim.

Ntau hom neeg muas zaub yuav tsum tau sib txawv kev sib raug zoo kev tswj cov tswv yim. Lub hom phiaj yog los tsim kom tau txoj cai kev sib raug zoo nrog rau txoj kev cov neeg muas zaub.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Építési ügyfélkapcsolatok

A legfontosabb része a marketing folyamat kiépítése jövedelmező ügyfélkapcsolatok.

Ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)

A teljes folyamat az épület és fenntartása jövedelmező ügyfélkapcsolatok által nyilvánított kiváló vevői érték és az elégedettség.

Kapcsolat építőkövei: a vevői érték és elégedettség

A legfontosabb, hogy az épület ügyfélkapcsolatok, hogy vevői érték és az elégedettség. Az elégedett ügyfelek nagyobb valószínűséggel, hogy hűséges.

Vevői érték: a vevő vásárol az ügyfél, hogy a legmagasabb érzékelt értékét.

Ügyfél észlelt érték: a különbség a teljes vevői érték és a teljes vevői költség.

Az ügyfelek nem bíró termék értékek pontosan és tárgyilagosan (észlelt érték).

Ügyfél-elégedettség: annak mértéke, hogy a productâ € ™ s észlelt teljesítmény megegyezik egy buyerâ € ™ s elvárásoknak.

Elégedetlenség akkor jelentkezik, ha a teljesítménye a termék alá várakozásokat, miközben az ügyfél elégedett, ha megegyezik az meghaladja az ügyfelek elvárásainak.

Rendkívül elégedett ügyfél, hogy ismételt vásárlás és mondd el másoknak a jó tapasztalatokat a terméket.

A cél a marketing generál vevői érték jövedelmezőségét.

Ügyfélkapcsolat szint és szerszámok

A vállalat az alacsony árrés ügyfelek igyekeznek kialakítani az alapvető kapcsolatot velük.

Azokon a piacokon, ahol kevés az ügyfelek és a magas árrés, a vállalatok akar létrehozni a teljes partnerség legfontosabb az ügyfelek.

Vállalat a vásárlói hűség és megtartása problémákat. Például az ügyfelek hez jelentése marketing programok jutalmat ügyfelek, akik vásárolnak gyakran vagy nagy mennyiségben.

Egy másik módszer a klub marketing programok kínálnak tagjai különleges kedvezmények és ösztönözze tag közösségeket.

Cégek hozzá strukturális, pénzügyi és szociális ellátások építeni ügyfélkapcsolatok.

A változó jellege ügyfélkapcsolatok

Cégek manapság építenek közvetlen és tartós kapcsolatok kiválasztott vevők.

Kapcsolatos több gondosan kiválasztott ügyfelek

A vállalatok ma már célba kevesebb és jövedelmezőbb ügyfeleket. A vállalatok most használ az ügyfél jövedelmezőség elemzés a cél megnyerte az ügyfelek kényeztető őket. Amint azonosítani őket, a cégek vonzó ajánlatok megragadni ezeket a vevők, és keresni a hűség (szelektív menedzsment).

Kapcsolatos hosszú távú

Vállalat használ CRM megtartani a jelenlegi ügyfelek és a hosszú távú kapcsolatot velük.

Épület a jobb kapcsolatokat a megfelelő ügyfelek

Nem minden ügyfél lojálisak és nyereséges. Néhány hűséges ügyfelek is lehet kifizetődő. Cégek, hogy:

â € œKeep következetes nagy spenders és elveszíti a kiszámíthatatlan kis spendersâ €.

Az ügyfelek szerint kell besorolni a nyereségesség és a hűség:
– Idegenek: alacsony jövedelmezőség és a hűség;
– Pillangók: nyereséges, de nem lojális;
– Az igaz barátok: jövedelmező és hűséges;
– Barnacles: hű, de nem kifizetődő.

A különböző típusú ügyfelek igényelnek a különböző kezelési stratégiákat. A cél az, hogy létrejöjjön a megfelelő kapcsolatokat a megfelelő ügyfeleket.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building tengsl við viðskiptavini

Mikilvægasti hluti af markaðssetningu ferli er að byggja arðbær tengsl við viðskiptavini.

Viðskiptavinur samband stjórnun (CRM)

Í heild aðferð af bygging og viðhalda arðbærum viðskiptavini eftir að skila betri viðskiptavinur gildi og ánægju.

Sambandið kubbar: viðskiptavina gildi og ánægju

Lykillinn að því að byggja viðskiptavini er að hafa viðskiptavinur gildi og ánægju. Ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að vera trygg.

Viðskiptavinur gildi: viðskiptavinurinn kaupir frá viðskiptavininum sem býður hæsta skynja gildi.

Viðskiptavinur skynja gildi: munurinn heildarútlánum til viðskiptavina gildi og heildar viðskiptavina kostnaður.

Viðskiptavinir ekki dæma vöru gildi nákvæmlega eða hlutlægt (skynja gildi).

Ánægju viðskiptavina: að hve miklu leyti sem và € ™ s skynja árangur passar væntingar a verkkaupa € ™ s.

Óánægju á sér stað þegar árangur af vörunni fellur undir væntingum en viðskiptavinurinn er sáttur ef það passar við umfram væntingar viðskiptavina.

Mjög ánægðir viðskiptavinir gera endurtaka innkaup og segja öðrum um góða reynslu þeirra með vörunni.

Tilgangur markaðssetning er að búa viðskiptavina gildi arðsemi.

Viðskiptamenn stig og verkfæri

A fyrirtæki með lítilli framlegð viðskiptavini mun leitast við að þróa undirstöðu tengsl við þau.

Á mörkuðum með nokkrum viðskiptavinum og hárra, fyrirtæki vilja til að búa til fullt samstarf við helstu viðskiptavini.

Stofnanir eru að þróa viðskiptatryggð og varðveisla vandamál. Til dæmis viðskiptavinir bjóða tíðni markaðssetning programs hvaða umbun viðskiptavinir sem kaupa oft eða í miklu magni.

Önnur aðferð er klúbbur markaðssetning programs sem bjóða aðilum sérstaka afslætti og hvetja meðlimur samfélög.

Stofnanir bæta uppbyggingu, fjárhagslegum og félagslegum ávinningi til að byggja viðskiptavini.

Breytt eðli tengsla við viðskiptavini

Fyrirtæki nú á dögum eru að byggja bein og varanleg tengsl við völdum viðskiptavini.

Varðandi með meira vandlega valin viðskiptavini

Stofnanir eru nú á dögum miða færri og fleiri arðbær viðskiptavinur. Stofnanir nota nú viðskiptavina arðsemi greiningu til að miða að vinna viðskiptavini eftir dekur þá. Þegar þeir þekkja þá, fyrirtæki skapa aðlaðandi tilboð til að ná þessum viðskiptavini og græða hollustu þeirra (sértækur Samband Stjórnun).

Varðandi til langs tíma

Fyrirtæki eru að nota CRM til að halda núverandi viðskiptavinum og byggja langtíma sambönd með þeim.

Byggja rétt tengsl við hægri viðskiptavini

Ekki allir viðskiptavinir eru trygg og arðbær. Sumir trygg viðskiptavinir geta jafnvel verið gagnslausar. Fyrirtæki ættu:

â € œKeep í samræmi stóru spenders og missa reikull litla spendersâ €.

Viðskiptavinir geta vera flokkaður í samræmi við arðsemi þeirra og hollustu:
– Strangers: lítil arðsemi og hollusta;
– Fiðrildi: arði en ekki trygg;
– Sannir vinir: arði og trygg;
– Barnacles: trygg en ekki arðbær.

Mismunandi gerðir af viðskiptavinum krefjast mismunandi aðferðir stjórnun. Markmiðið er að byggja rétt tengsl við hægri viðskiptavini.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ụlọ ahịa mmekọrịta

The akụkụ kasị mkpa nke ndị ahịa usoro bụ ewu uru ahịa mmekọrịta.

Ahịa mmekọrịta management (CRM)

A bịa ná usoro nke ewu na ịnọgide na-enwe uru ahịa mmekọrịta site n’ịnapụta elu ahịa uru na afọ ojuju.

Mmekọrịta ụlọ blocks: ahịa uru na afọ ojuju

Isi ihe na-ewu ahịa mmekọrịta bụ nwere ahịa uru na afọ ojuju. Afọ ndị ahịa na-yikarịrị ka iguzosi ike n’ihe.

Ahịa uru: ndị ahịa aka ekedep si ahịa na-enye ndị kasị elu aghọta uru.

Ahịa aghọta uru: ihe dị iche n’etiti ngụkọta ahịa uru na ngụkọta ahịa na-eri.

Ahịa anaghị ekpe ikpe ngwaahịa ụkpụrụ n’ụzọ ziri ezi ma ọ bụ anya (aghọta uru).

Ahịa afọ ojuju: ókè nke a productâ € ™ s aghọta arụmọrụ ọkụ a buyerâ € ™ s atụ anya.

Enweghị afọ ojuju na-adị mgbe arụmọrụ nke ngwaahịa dara n’okpuru na-atụ anya mgbe ndị ahịa bụ na afọ ojuju ma ọ bụrụ na ọ na ọkụ nke karịa ahịa na-atụ anya.

Ukwuu afọ ndị ahịa na-eme megharịa ịzụrụ na ịgwa ndị ọzọ banyere ha ọma ndị mere na ngwaahịa.

Nzube nke ahịa bụ n’ịwa ahịa uru profitability.

Ahịa mmekọrịta larịị na ngwaọrụ

A ụlọ ọrụ na ala-oke ahịa ga-achọ ịzụlite isi mmekọrịta na ha.

Na ahịa na ole na ole ndị ahịa na elu n’akụkụ peeji, ụlọ ọrụ ga chọrọ ike zuru mmekọrịta na isi ahịa.

Ụlọ ọrụ ndị na-emepe emepe ahịa iguzosi ike n’ihe na njigide nsogbu. Dị ka ihe atụ ahịa na-enye ugboro marketing omume nke ụgwọ ọrụ ahịa ndị zụta ugboro ugboro ma ọ bụ na nnukwu quantities.

Ọzọ usoro bụ ụlọ ọgbakọ marketing omume nke na-enye òtù pụrụ iche ego na-agba ume so obodo.

Companies tinye bughi, ego na-elekọta mmadụ uru na-ewu ahịa mmekọrịta.

The agbanwe ọdịdị nke ahịa mmekọrịta

Companies n’oge na-ewu kpọmkwem na-adịgide adịgide na-ahọrọ ndị ahịa.

Metụtara na ihe jiri nlezianya họrọ ndị ahịa

Ụlọ ọrụ ndị na-na n’oge ezubere iche ole na ọzọ uru ahịa. Ụlọ ọrụ na-eji ahịa profitability analysis iji nwaa emeri ahịa site azụtọ ha. Ozugbo ha mata ha, ụlọ ọrụ imepụta mara mma na-enye weghara ndị a ahịa na irite iguzosi ike n’ihe ha (nhọrọ mmekọrịta management).

Metụtara n’ihi na ogologo oge

Ụlọ ọrụ na-eji CRM na-ejigide ugbu a ahịa na-ewu ogologo oge mmekọrịta na ha.

-Ewu nri mmekọrịta na nri ahịa

Ọ bụghị ihe niile ndị ahịa na-eguzosi ike na uru. Ụfọdụ eguzosi ike n’ihe ndị ahịa pụrụ ọbụna ịbụ na-abaghị uru. Companies kwesịrị:

a € œKeep na-agbanwe agbanwe nnukwu spenders ma hapụ ndị na-abaghị uru obere spendersâ €.

Ahịa pụrụ ime nkewa dị ka ha profitability na iguzosi ike n’ihe:
– Ala ọzọ: ala profitability na iguzosi ike n’ihe;
– Butterflies: uru ma ọ bụghị eguzosi ike n’ihe;
– Ezi enyi: bara uru na-eguzosi ike n’ihe;
– Barnacles: eguzosi ike n’ihe ma ọ bụghị uru.

Dị iche iche nke ndị ahịa na-achọ dị iche iche mmekọrịta management azum. Ihe mgbaru ọsọ bụ ewu nri mmekọrịta na nri ahịa.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

hubungan pelanggan bangunan

Bagian yang paling penting dari proses pemasaran adalah membangun hubungan pelanggan menguntungkan.

manajemen hubungan pelanggan (CRM)

Keseluruhan proses membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan menguntungkan dengan memberikan nilai pelanggan yang unggul dan kepuasan.

blok bangunan hubungan: nilai pelanggan dan kepuasan

Kunci untuk membangun hubungan pelanggan adalah memiliki nilai pelanggan dan kepuasan. pelanggan yang puas lebih mungkin untuk setia.

nilai pelanggan: pelanggan membeli dari pelanggan yang menawarkan nilai yang dirasakan tertinggi.

Pelanggan nilai yang dirasakan: perbedaan antara nilai total pelanggan dan biaya total pelanggan.

Pelanggan tidak menilai nilai produk akurat atau obyektif (nilai yang dirasakan).

Kepuasan pelanggan: sejauh mana suatu productâ € ™ s yang dirasakan kinerja sesuai harapan suatu buyerâ € ™ s.

Ketidakpuasan terjadi ketika kinerja produk turun di bawah ekspektasi, sementara pelanggan puas jika cocok dari melebihi harapan pelanggan.

pelanggan yang sangat puas melakukan pembelian berulang dan memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka baik dengan produk.

Tujuan dari pemasaran adalah untuk menghasilkan profitabilitas nilai pelanggan.

tingkat hubungan pelanggan dan alat-alat

Sebuah perusahaan dengan pelanggan-margin rendah akan berusaha untuk mengembangkan hubungan dasar dengan mereka.

Di pasar dengan beberapa pelanggan dan margin tinggi, perusahaan akan ingin menciptakan kemitraan penuh dengan pelanggan utama.

Perusahaan sedang mengembangkan loyalitas pelanggan dan retensi masalah. Misalnya pelanggan menawarkan program pemasaran frekuensi yang reward pelanggan yang sering membeli atau dalam jumlah besar.

Metode lain adalah program pemasaran klub yang menawarkan anggota diskon khusus dan mendorong masyarakat anggota.

Perusahaan menambahkan struktural, keuangan dan sosial manfaat untuk membangun hubungan pelanggan.

Perubahan sifat hubungan pelanggan

Perusahaan saat ini sedang membangun hubungan langsung dan abadi dengan pelanggan yang dipilih.

Berkaitan dengan pelanggan yang dipilih lebih hati-hati

Perusahaan yang saat ini menargetkan lebih sedikit dan lebih menguntungkan pelanggan. Perusahaan sekarang menggunakan analisis profitabilitas pelanggan untuk menargetkan memenangkan pelanggan dengan memanjakan mereka. Begitu mereka mengidentifikasi mereka, perusahaan membuat penawaran menarik untuk menangkap pelanggan ini dan mendapatkan loyalitas mereka (manajemen hubungan selektif).

Berkaitan untuk jangka panjang

Perusahaan yang menggunakan CRM untuk mempertahankan pelanggan saat ini dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka.

Membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat

Tidak semua pelanggan setia dan menguntungkan. Beberapa pelanggan setia bahkan bisa menjadi tidak menguntungkan. Perusahaan harus:

â € œKeep pemboros besar yang konsisten dan kehilangan menentu € spendersâ kecil.

Pelanggan dapat diklasifikasikan menurut profitabilitas dan loyalitas mereka:
– Orang Asing: profitabilitas dan loyalitas yang rendah;
– Butterflies: menguntungkan tapi tidak loyal;
– True friends: menguntungkan dan loyal;
– Barnacles: loyal tapi tidak menguntungkan.

berbagai jenis pelanggan membutuhkan strategi manajemen hubungan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

caidrimh Tógáil custaiméara

Tá an chuid is tábhachtaí den phróiseas margaíochta tógáil caidreamh custaiméara brabúsach.

bainistíocht gaol custaiméara (CRM)

Phróiseas iomlán tógála agus caidrimh custaiméirí brabúsach trína sheachadadh luach níos fearr do chustaiméirí agus sásamh a chothabháil.

bloic thógála Gaol: luach do chustaiméirí agus sásamh

Is í an eochair do thógáil caidreamh custaiméara a bhfuil luach do chustaiméirí agus sásamh. Is mó an seans a bheith dílis custaiméirí sásta.

luach do chustaiméirí: cheannóidh an custaiméir as an custaiméir a chuireann an luach is airde a bhraitear.

Custaiméirí luach meabhairbhraite: an difríocht idir luach do chustaiméirí iomlán agus an costas chustaiméirí san iomlán.

Ní gá Custaiméirí breitheamh luachanna táirge go cruinn nó go hoibiachtúil (luach meabhairbhraite).

shásamh na gcustaiméirí: a mhéid a s le productâ € ™ fheictear matches feidhmíocht ionchais a Buyerâ € ™ s.

Tarlaíonn Míshástacht nuair a thiteann an feidhmíocht an táirge thíos ionchais cé go bhfuil an custaiméir sásta má oireann sé ar níos mó ná ionchais na gcustaiméirí.

custaiméirí an-sásta a dhéanamh ceannacháin athuair agus do dhaoine eile faoina dtaithí go maith leis an táirge a insint.

Is é cuspóir na margaíochta a ghiniúint luach do chustaiméirí brabúsacht.

leibhéal caidrimh custaiméirí agus uirlisí

Beidh cuideachta le custaiméirí íseal-corrlach iarracht caidrimh bunúsacha leo a fhorbairt.

I margaí le roinnt custaiméirí agus corrlaigh arda, beidh na cuideachtaí ag iarraidh a comhpháirtíochtaí iomlán le príomhchustaiméirí chruthú.

Cuideachtaí ag forbairt fadhbanna dílseacht do chustaiméirí agus coinneáil. thairiscint shampla do chustaiméirí cláir mhargaíochta minicíochta a custaiméirí a cheannach go minic nó i gcainníochtaí móra luaíocht.

Is Modh eile cláir mhargaíochta gclub lena dtairgtear baill lascainí speisialta agus pobail ball a spreagadh.

Cuideachtaí cuir buntáistí struchtúracha, airgeadais agus sóisialta chun cur le caidreamh custaiméara.

Nádúr athraitheach na caidreamh custaiméara

Cuideachtaí lá atá inniu ann ag tógáil caidrimh dhíreacha agus buan le custaiméirí roghnaithe.

Bhaineann le custaiméirí roghnaithe níos mó go cúramach

Cuideachtaí ag díriú lá atá inniu ann níos lú agus níos brabúsaí custaiméirí. Cuideachtaí a úsáid anois hanailíse ar an mbrabúsacht do chustaiméirí chun díriú ar chustaiméirí a bhuaigh trí pampering iad. Chomh luath agus aithníonn siad iad, a chruthú gnólachtaí tairiscintí tarraingteach a ghabháil leis na custaiméirí agus a thuilleamh a ndílseacht (bainistíocht gaol roghnach).

Bhaineann le fadtéarmach

Tá comhlachtaí ag baint úsáide CRM a choinneáil do chustaiméirí atá ann faoi láthair agus a thógáil caidreamh fadtéarmach leo.

Tógáil an caidreamh ceart leis na custaiméirí ceart

Nach bhfuil gach custaiméirí dílse agus brabúsach. Is féidir le roinnt custaiméirí dílse a bheith níos unprofitable. Ba chóir cuideachtaí:

â € œKeep na spenders mór comhsheasmhach agus chailleann an spendersâ erratic beag €.

Is féidir le custaiméirí a aicmiú de réir a mbrabúsacht agus dílseacht:
– Strangers: brabúsacht íseal agus dílseacht;
– Féileacáin: brabúsach ach ní dílis;
– Cairde Fíor: brabúsach agus dílis;
– Barnacles: dílis ach ní brabúsach.

cheangal ar cineálacha éagsúla na gcustaiméirí straitéisí éagsúla bainistíochta caidrimh. Is é an sprioc a thógáil ar an caidreamh ceart leis na custaiméirí ceart.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Costruire relazioni con i clienti

La parte più importante del processo di marketing è la costruzione di relazioni con i clienti redditizi.

Customer relationship management (CRM)

Il processo generale di costruire e mantenere relazioni con i clienti redditizi per fornire valore al cliente superiore e la soddisfazione.

blocchi di relazione: valore per il cliente e la soddisfazione

La chiave per costruire relazioni con i clienti è quello di avere valore per il cliente e la soddisfazione. I clienti soddisfatti sono più probabilità di essere leali.

il valore del cliente: il cliente acquista da parte del cliente che offre il più alto valore percepito.

Clienti valore percepito: la differenza tra il valore totale del cliente e il costo totale del cliente.

I clienti non giudicano i valori di prodotto in modo accurato o oggettivamente (valore percepito).

La soddisfazione del cliente: la misura in cui s percepito un productâ € ™ prestazioni corrisponde aspettative un buyerâ € ™ s.

L’insoddisfazione si verifica quando le prestazioni del prodotto scende al di sotto delle aspettative, mentre il cliente è soddisfatto se corrisponde di supera le aspettative del cliente.

clienti molto soddisfatti fanno acquisti ripetuti e raccontare agli altri le loro buone esperienze con il prodotto.

Lo scopo del marketing è quello di generare valore per il cliente redditività.

livello di relazione con il cliente e gli strumenti

Una società con i clienti a basso margine cercherà di sviluppare relazioni di base con loro.

Nei mercati con pochi clienti e margini elevati, le aziende vorranno per creare full partnership con i clienti chiave.

Le aziende stanno sviluppando problemi di fidelizzazione dei clienti. Ad esempio i clienti offrono programmi di marketing di frequenza che i clienti che acquistano di frequente o in grandi quantità ricompensa.

Un altro metodo è programmi di marketing del club che offrono sconti speciali membri e incoraggiare le comunità membri.

Le aziende aggiungono benefici strutturali, finanziarie e sociali per costruire relazioni con i clienti.

La natura mutevole delle relazioni con i clienti

Le aziende al giorno d’oggi stanno costruendo rapporti diretti e duraturi con i clienti selezionati.

In relazione con i clienti in modo più accuratamente selezionati

Le aziende sono oggi di mira un numero inferiore e più redditizi clienti. Le aziende ora usano l’analisi della redditività del cliente per raggiungere i clienti vincere da loro coccole. Una volta che li identificano, le imprese creano offerte interessanti per catturare questi clienti e guadagnare la loro fedeltà (gestione delle relazioni selettiva).

Relative per il lungo termine

Le aziende stanno utilizzando CRM per mantenere i clienti attuali e costruire relazioni a lungo termine con loro.

Costruire le giuste relazioni con i clienti giusti

Non tutti i clienti sono fedeli e redditizio. Alcuni clienti fedeli possono anche essere inutile. Le aziende dovrebbero:

â € œKeep coerente big spender e perdere l’irregolare piccola spendersâ €.

I clienti possono essere classificati in base alla loro redditività e fedeltà:
– Gli stranieri: bassa redditività e lealtà;
– Farfalle: redditizio, ma non fedele;
– I veri amici: proficua e leale;
– Barnacles: fedele, ma non redditizio.

Diversi tipi di clienti richiedono diverse strategie di gestione delle relazioni. L’obiettivo è quello di costruire le giuste relazioni con i clienti giusti.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

建物の顧客との関係

マーケティングプロセスの最も重要な部分は、収益性の高い顧客との関係を構築しています。

顧客関係管理(CRM)

優れた顧客価値と満足を提供することにより、収益性の高い顧客関係を構築し、維持するための全体的なプロセス。

リレーションシップビルディングブロック:顧客価値と満足度

顧客との関係を構築するための鍵は、顧客価値と満足を持つことです。満足した顧客は、忠実である可能性が高いです。

顧客価値:顧客は、最高の知覚価値を提供しています顧客からの購入します。

お客様の知覚価値:総顧客価値と総顧客のコストの差。

お客様は、正確にまたは客観的(知覚価値)製品価値を判断してはいけません。

顧客満足度:どの程度™€productâはパフォーマンスがbuyer’sの予想と一致して知覚Sに。

それは顧客の期待を超えるの一致した場合、顧客が満足している一方で、製品の性能が予想を下回ったときに不満が発生します。

非常に満足した顧客は、リピート購入を行うと製品との良好な経験について他の人に伝えます。

マーケティングの目的は、顧客価値の収益を生成することです。

カスタマー・リレーションシップ・レベルおよびツール

低収益顧客と企業が彼らの基本的な関係を構築していきます。

少数の顧客と高い利益率と市場では、企業が主要顧客との完全なパートナーシップを作成することになるでしょう。

企業は、顧客の顧客維持の問題を開発しています。例えば、顧客が頻繁に、または大量に購入報酬顧客周波数マーケティングプログラムを提供しています。

もう一つの方法は、メンバーに特別割引を提供し、メンバーのコミュニティを奨励するクラブのマーケティングプログラムです。

企業は顧客との関係を構築するために、構造的な財政・社会的利益を追加します。

顧客との関係の性質の変化

企業は、今日では、選択し、顧客との直接的かつ永続的な関係を構築しています。

より慎重に選択された顧客との関係

企業は、今日では、より少ない、より収益性の高い顧客をターゲットにしています。企業は今、それらを甘やかすことで勝利の顧客をターゲットとする顧客の収益性分析を使用します。彼らはそれらを識別すると、企業はこれらの顧客をキャプチャし、その忠誠心(選択リレーションシップ・マネジメント)を得るために魅力的なオファーを作成します。

長期のための関連

企業は、現在の顧客を維持し、それらとの長期的な関係を構築するCRMを使用しています。

右の顧客との権利関係を築きます

ていないすべての顧客は忠節で、有益です。いくつかの忠実な顧客は、さらに不採算することができます。企業べき:

€œKeepâ一貫大きな浪費家と不安定な小さなspendersâの€を失います。

顧客は彼らの収益性と忠誠心に応じて分類することができます。
– 見知らぬ:低収益性と忠誠心。
– 蝶:収益性が、忠実ではありません。
– 真の友人:収益性と忠実な。
– フジツボ:忠実が、収益性はありません。

顧客の異なるタイプは、異なる関係管理戦略を必要とします。目標は、適切な顧客との正しい関係を構築することです。


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

sesambetan customer Building

Bagéan sing paling penting saka proses marketing bangunan sesambetan customer duwe bathi.

Manajemen sesambetan Customer (CRM)

Proses sakabèhé saka bangunan lan ngramut sesambetan customer duwe bathi dening ngirimke Nilai customer unggul lan kepuasan.

blok Relationship: Nilai customer lan kepuasan

Tombol kanggo bangunan sesambetan customer iku duwe nilai customer lan kepuasan. wareg pelanggan luwih kamungkinan kanggo dadi manut.

Nilai Customer: customer mundut saka customer sing nawakake Nilai wikan paling.

Customer Nilai wikan: prabédan antarane Nilai total customer lan biaya customer total.

Pelanggan ora ngadili angka produk kanthi utawa objectively (Nilai wikan).

kepuasan pelanggan: ombone sing a productâ € ™ s wikan kinerja cocog pangarepan sing buyerâ € ™ s.

Durung puas occurs nalika kinerja produk tumiba ngisor pangarepan nalika customer wareg yen cocog saka ngluwihi pangarepan customer.

pelanggan Highly wareg gawe tumbas baleni lan marang wong bab pengalaman sing apik karo prodhuk.

Tujuan marketing kanggo generate untung Nilai customer.

tingkat sesambetan Customer lan pribadi

A perusahaan karo pelanggan-wates kurang bakal ngupaya kanggo berkembang sesambetan dhasar karo wong-wong mau.

Ing pasar karo sawetara pelanggan lan bathi dhuwur, perusahaan bakal pengin nggawe kekancan lengkap karo pelanggan tombol.

Perusahaan ngembangaken kasetyan customer lan penylametan masalah. Contone pelanggan kurban program marketing frekuensi kang ganjaran pelanggan sing kerep tuku utawa ing jumlah gedhe.

Cara liyane iku program marketing klub kang kurban anggota discounts khusus lan ngagengaken komunitas anggota.

Perusahaan nambah struktural, financial lan sosial keuntungan kanggo mbangun sesambetan customer.

Umumé ganti sesambetan customer

Perusahaan saiki bangunan sesambetan langsung lan langgeng karo pelanggan kapilih.

Hubungane karo pelanggan milih liyane kasebut kanthi teliti

Perusahaan sing saiki nargetake kurang lan liyane duwe bathi pelanggan. Perusahaan saiki nggunakake analisis untung customer kanggo target menang pelanggan dening pampering wong. Sawise padha ngenali mau, perusahaan nggawe nawakake atraktif dijupuk pelanggan iki lan entuk kasetyan (Manajemen sesambetan Milih).

Hubungane kanggo long-term

Perusahaan sing nggunakake CRM kanggo nyegah pelanggan saiki lan mbangun sesambetan long-term karo wong-wong mau.

Bangunan sesambetan tengen karo pelanggan tengen

Ora kabeh pelanggan sing setya lan duwe bathi. Sawetara manut pelanggan malah bisa dadi maédahi. Perusahaan ngirim:

â € œKeep ing spenders amba konsisten lan kelangan erratic € spendersâ cilik.

Pelanggan bisa digolongaké miturut untung lan kasetyan:
– Strangers: untung lan kasetyan kurang;
– Kupu: duwe bathi nanging ora manut;
– Kanca True: duwe bathi lan manut;
– Barnacles: manut nanging ora duwe bathi.

Macem-macem jinis pelanggan sing Sastranegara Manajemen sesambetan beda. Ing goal iku kanggo mbangun sesambetan ingkang sae kaliyan pelanggan tengen.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ (CRM)

ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್: ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಸಂತೃಪ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು: ಗ್ರಾಹಕ ಅತಿ ಗ್ರಹೀತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಖರೀದಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಗ್ರಹೀತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ: ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೆಚ್ಚದ ಮಧ್ಯೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ (ಗ್ರಹೀತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ) ಉತ್ಪನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ: ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ™ € ಪ್ರದರ್ಶನ buyerâ € ™ ರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಗ್ರಹಿಸಿದ .ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಧನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಹೇಳುವ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲಾಭ ಹುಟ್ಟಿಸುವ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಅಂಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅರಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆವರ್ತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವು ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲು ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿಸಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು

ಕಂಪನಿಗಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ.

ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕಂಪನಿಗಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು pampering ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಜೇತ ಗುರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಲಾಭ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು. ಅವರು ಗುರುತಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ (ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಗಳಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಆರ್ಎಂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ಬಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ. ಕೆಲವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು:

ಒಂದು € œKeep ಸ್ಥಿರ ದೊಡ್ಡ spenders ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಸಣ್ಣ spendersâ € ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯ ಅನುಸಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:
– ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್: ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ;
– ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ಲಾಭದಾಯಕ ಆದರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಲ್ಲ;
– ಟ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು: ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ;
– ವರಟೆ: ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಬಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Құрылыс тұтынушы қарым-қатынастар

маркетинг процесінің ең маңызды бөлігі тиімді клиенттермен қарым-қатынастарды құру болып табылады.

Customer Relationship Management (CRM)

жоғары клиенттерге мәні пен қанағат жеткізу арқылы тиімді клиенттермен қарым-қатынастарды нығайту және сақтау жалпы процесі.

Қарым-қатынас құрылыстық блоктар: клиенттердің құны және қанағаттандыру

клиенттермен қарым-қатынастарды құру үшін негізгі тұтынушы мәні және қанағаттану болуы болып табылады. Қанағаттандырылды клиенттер адал болу ықтималдығы бар.

Тапсырыс мәні: Тапсырыс ең жоғары қабылданады мәні ұсынады тұтынушыдан сатып алады.

Тапсырыс қабылданады мәні: клиенттің толық құны және жалпы тұтынушы құны арасындағы айырма.

Тұтынушылар дәл немесе объективті (қабылданады мәні) өнім мәндерін үкім емес.

Тапсырыс қанағаттандыру: а productâ € ™ көрсеткіштері buyerâ € ™ күту сәйкес келетін қабылданбайтын масштабтары.

ол тұтынушы үмітін асып матчтарына егер тұтынушы қанағаттандырылды, ал өнімнің өнімділігі үміттерін төмендесе кезде қанағаттанбаушылық пайда болады.

Жоғары қанағаттандырылды клиенттер қайталау сатып жасауға және өніммен олардың жақсы тәжірибе туралы өзгелерге айтып.

маркетинг мақсаты клиенттерге мәні табыстылығын генерациялау болып табылады.

Тапсырыс қарым-қатынас деңгейі мен құралдар

төмен маржа клиенттермен компания олармен негізгі қарым-қатынасты дамыту ұмтылатын болады.

Бірнеше клиенттердің және жоғары шеттер бар нарықтарда, компаниялар негізгі клиенттермен толық серіктестік қатынастарды құру үшін қажет болады.

Компаниялар клиенттердің адалдық және сақтау проблемаларын дамып келеді. Мысалы клиенттер жиі немесе көп мөлшерде сатып марапат клиенттер жиілігі маркетингтік бағдарламаларын ұсынамыз.

Тағы бір әдіс мүшелеріне арнайы жеңілдіктер ұсынады және мүше қауымдастықтар көтермелеу клубы маркетингтік бағдарламалар болып табылады.

Компаниялар клиенттермен қарым-қатынастарды құру үшін, құрылымдық, қаржылық және әлеуметтік артықшылықтарын қосыңыз.

клиенттермен қатынастарды өзгерту сипаты

Компаниялар қазіргі уақытта таңдалған клиенттермен тікелей және ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатудамыз.

көп мұқият таңдалған клиенттермен байланысты

Компаниялар қазіргі уақытта аз және тиімдірек бағытталған тұтынушылардың. Компаниялар енді оларды дене күтімі бойынша жеңіске клиенттерді мақсатты клиенттерге табыстылық талдау пайдаланыңыз. оларды анықтау кейін, фирмалар осы клиенттерді түсіру және олардың адалдығын (селективті Relationship Management) табу үшін тартымды ұсыныстар жасау.

ұзақ мерзімге қатысты

Компаниялар ағымдағы клиенттерді сақтап және олармен ұзақ мерзімді қарым-қатынас құруға CRM пайдаланып отырған.

оң клиенттермен дұрыс қатынастарды құру

Емес, барлық клиенттер адал және тиімді болып табылады. Кейбір адал клиенттер тіпті тиімсіз болуы мүмкін. Компаниялар тиіс:

€ œKeep дәйекті үлкен принцесса және ретсіз шағын spendersâ € жоғалтады.

Тұтынушылар, олардың табыстылығы мен адалдық сәйкес жіктеуге болады:
– Бөтендер: төмен рентабельділігі және адалдық;
– Butterflies: тиімді, бірақ адал емес;
– Шынайы достар: тиімді және адал;
– Barnacles: адал, бірақ тиімді емес.

клиенттердің түрлі түрлері әр түрлі қарым-қатынас басқару стратегиясын талап етеді. мақсаты оң клиенттермен оң қарым-қатынас құру.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ទំនាក់ទំនងអគារអតិថិជន

នេះជាផ្នែកមួយសំខាន់បំផុតនៃដំណើរការទីផ្សារគឺជាការកសាងទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានផលចំណេញ។

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (CRM)

ដំណើរការជាទូទៅនៃការកសាងនិងរក្សាទំនាក់ទំនងអតិថិជនទទួលបានប្រាក់ចំណេញដោយការផ្តល់ជូននូវតម្លៃរបស់អតិថិជនខ្ពស់និងការពេញចិត្ត។

ការកសាងទំនាក់ទំនងប្លុក: តម្លៃអតិថិជននិងការពេញចិត្ត

គន្លឹះក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងអតិថិជននេះគឺដើម្បីឱ្យមានតម្លៃរបស់អតិថិជននិងការពេញចិត្ត។ អតិថិជនពេញចិត្តទំនងបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការស្មោះត្រង់។

តម្លៃអតិថិជន: អតិថិជនទិញពីអតិថិជនដែលផ្តល់តម្លៃបានដឹងថាខ្ពស់បំផុត។

អតិថិជនបានដឹងថាតម្លៃ: ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃសរុបនិងការចំណាយរបស់អតិថិជនអតិថិជនសរុប។

អតិថិជនមិនវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវឬតម្លៃផលិតផលវត្ថុ (តម្លៃដែលបានស្គាល់) ។

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន: ទំហំដែលproduct’ s បានដឹងថាការសម្តែងមួយដែលផ្គូផ្គងនឹងការរំពឹងទុក€™មួយbuyerâទេ។

ការមិនពេញចិត្តកើតឡើងនៅពេលការសម្តែងរបស់ផលិតផលធ្លាក់ក្រោមការរំពឹងទុកខណៈពេលដែលអតិថិជនពេញចិត្តប្រសិនបើវាលើសពីការរំពឹងទុកនៃការត្រូវគ្នាអតិថិជន។

អតិថិជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឱ្យការទិញធ្វើឡើងវិញនិងប្រាប់អ្នកដទៃអំពីបទពិសោធន៍ល្អរបស់ពួកគេជាមួយផលិតផល។

គោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សារនេះគឺដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញពីតម្លៃរបស់អតិថិជន។

កម្រិតទំនាក់ទំនងអតិថិជននិងឧបករណ៍

ក្រុមហ៊ុនដែលមានអតិថិជនរឹមទាបនឹងស្វែងរកការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានជាមួយពួកគេ។

នៅក្នុងទីផ្សារជាមួយអតិថិជនចំនួននិងប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ក្រុមហ៊ុននឹងចង់បង្កើតភាពជាដៃគូពេញលេញជាមួយអតិថិជនសំខាន់។

ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឱ្យមានបញ្ហាភាពស្មោះត្រង់របស់អតិថិជននិងការរក្សាទុក។ ឧទាហរណ៍អតិថិជនដែលផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីទីផ្សារដែលអតិថិជនប្រេកង់ទទួលរង្វាន់ជាញឹកញាប់ឬដែលបានទិញក្នុងបរិមាណធំ។

វិធីសាស្រ្តមួយផ្សេងទៀតគឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវទីផ្សារសមាជិកក្លិបបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងការលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ជាសមាជិក។

មានក្រុមហ៊ុនបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍រចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន។

ការផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិនៃទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនដែលសព្វថ្ងៃត្រូវបានកសាងទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់និងយូរអង្វែងជាមួយអតិថិជនជ្រើស។

ទាក់ទងជាមួយអតិថិជនដែលបានជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅអតិថិជនតិចជាងមុននិងបានផលចំណេញច្រើនទៀត។ ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រើការវិភាគប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដើម្បីកំណត់គោលដៅអតិថិជនដោយទំរើសបានឈ្នះពួកគេ។ ពេលដែលពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេ, ការផ្តល់ជូនពិសេសគួរឱ្យទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបង្កើតដើម្បីចាប់យកអតិថិជនទាំងនេះនិងរកប្រាក់ចំណូលបានភក្ដីភាពរបស់ពួកគេ (ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជ្រើសរើស) ។

ទាក់ទងសម្រាប់រយៈពេលវែង

ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រើ CRM ដើម្បីរក្សាអតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការកសាងទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយពួកគេ។

កសាងទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអតិថិជនដែលត្រឹមត្រូវ

មិនមែនអតិថិជនទាំងអស់ដែលស្មោះត្រង់និងបានផលចំណេញ។ អតិថិជនមួយចំនួនទោះបីជាអាចមានធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។ មានក្រុមហ៊ុនគួរតែ:

លោក€œKeepការចាយធំនិងចាញ់€ស្របតូចមួយនេះខុសប្រក្រតីspendersâ។

អតិថិជនអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នេះបើយោងតាមប្រាក់ចំណេញនិងភក្ដីភាពរបស់ពួកគេ:
– ចម្លែក: ប្រាក់ចំណេញទាបនិងភាពស្មោះត្រង់;
– មេអំបៅ: ផលចំណេញប៉ុន្តែមិនស្មោះត្រង់;
– មិត្តភក្តិពិត: ផលចំណេញនិងស្មោះត្រង់;
– Barnacles: ស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែមិនបានផលចំណេញ។

ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃអតិថិជនតម្រូវឱ្យមានយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្សេងគ្នា។ គោលដៅគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអតិថិជនដែលត្រឹមត្រូវ។


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

건물의 고객 관계

마케팅 프로세스의 가장 중요한 부분은 수익성있는 고객 관계를 구축하고있다.

고객 관계 관리 (CRM)

구축 및 우수한 고객 가치와 만족을 제공함으로써 수익성있는 고객 관계를 유지하는 전체 프로세스.

관계 빌딩 블록 : 고객 가치와 만족

고객 관계를 구축의 핵심은 고객 가치와 만족을하는 것입니다. 만족 한 고객은 충성 가능성이 더 높습니다.

고객 가치 : 고객이 가장 높은 감지 한 가치를 제공하고 고객으로부터 산다.

고객인지 가치 : 총 고객 가치 및 총 고객 비용 사이의 차이.

고객은 정확하게 또는 객관적으로 (인지 된 값) 제품 값을 판단하지 않습니다.

고객 만족 : 범위는 ™ € productâ 성능이 buyerâ € ™ s의 기대와 일치인지 s로.

이 고객의 기대 값을 초과하는 경우에 일치하는 고객을 만족하면서, 제품의 성능이 기대 이하로 떨어지면 불만 일어난다.

매우 만족 한 고객은 반복 구매를하고 제품과의 좋은 경험에 대해 다른 사람을 말한다.

마케팅의 목적은 고객의 수익성 값을 생성하는 것이다.

고객 관계 수준 및 도구

수익성이 낮은 고객과 회사는 그들과의 기본 관계를 개발하기 위해 노력할 것이다.

소수의 고객과 높은 마진 시장에서 기업들은 주요 고객과의 완전한 협력 관계를 만들 것입니다.

기업은 고객 충성도 및 보존 문제를 개발하고있다. 예를 들어 고객은 보상 자주 구입하는 고객 또는 대량 주파수 마케팅 프로그램을 제공합니다.

또 다른 방법은 회원들에게 특별 할인을 제공하고 회원 커뮤니티를 격려 클럽 마케팅 프로그램입니다.

기업은 고객 관계를 구축, 구조 금융 및 사회적 혜택을 추가합니다.

고객 관계의 변화 특성

회사는 현재 선택된 고객과의 직접적이고 지속적인 관계를 구축하고있다.

더 엄선 된 고객과 관련된

기업은 현재 적은과 더 많은 수익을 고객을 대상으로하고 있습니다. 회사는 지금 웰빙으로 고객을 수상 대상으로 고객 수익성 분석을 사용합니다. 그들을 식별되면, 기업은 이러한 고객을 캡처하고 충성 (선택적 관계 관리)을 벌 수있는 매력적인 제안을 만듭니다.

장기적 관련

회사는 현재 고객을 유지하고 그들과 장기적인 관계를 구축하는 CRM을 사용하고 있습니다.

오른쪽 고객과의 올바른 관계를 구축

모든 고객 충성과 수익성. 일부 충성 고객도 이익이 될 수 있습니다. 회사해야한다 :

â € œKeep에게 일관된 큰 낭비하고 엉뚱한 작은 spendersâ의 €을 잃게됩니다.

고객은 수익성 및 충성도에 따라 분류 될 수있다 :
– 낯선 : 낮은 수익성 및 충성도;
– 나비 : 수익성하지만 충성하지;
– 진정한 친구 : 수익성과 충성;
– 후지 단지 : 충성하지만 수익성이 없습니다.

고객의 종류는 서로 다른 관계 관리 전략이 필요합니다. 목표는 바로 고객과의 올바른 관계를 구축하는 것입니다.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

têkiliyên mişterî Building

Beşa herî girîng ya pêvajoya marketing ya avakirina têkiliyên mişterî bi kêr e.

management têkiliya Mişterî (CRM)

Pêvajoya giştî yên avakirina û parastina têkiliyên mişterî bi kêr destê davêtin nirxa mişterî Pêdeçûnê û r’azîbűn.

blokên têkiliyeke: value mişterî û r’azîbűn

Mifteya ji bo avakirina têkiliyên mişterî e ku xwedî nirx mişterî û r’azîbűn. mişterîyên razî ne bêtir ji be dilsoz.

nirxa Mişterî: mişterî dikire ji mişterî ku qedr fêm dike.

Mişterî nirxa fêm: Ferqa di navbera nirxa mişterî total û mesrefa mişterî total.

Muşteriyan dikarim nirxên berhemên dîwana ne rastir an objektîf (nirxê fêm).

r’azîbűn Mişterî: ku heta kîjan a productâ € ™ dûr performance matches hêviyên a Buyera € ™ s.

Nerazîbûna pêk tê, dema ku performansa ji berhemê de bikeve jêr hêviyên dema mişterî têr e, eger ew li qat bi hêviyên mişterî matches.

mişterîyên pir razî alivêrê dubare û yên din li ser serpêhatiyên xwe yên baş bi berhemê re dibêjim.

Armanca marketing e ji bo bipêşxistina bêhtir bi nirx mişterî.

asta peywendiyên Mişterî û amûrên

A şîrketa bi mişterî kêm-margin wê lê bigerin ku pêşxistina têkiliyên bingehîn bi wan re.

Li bazarên bi çend mişteriyên û rêjeya bilind, şirketên wê dixwazin bi hevkarî li full bi mişteriyên key.

Şîrket bi pêş dilsoziya mişterî û kampên pirsgirêkên. Ji bo nimûne mişteriyên programên marketing frequency ku mişteriyên ku gelek caran buy an li Kabonê xelat.

rêbaza din bernameyên marketing club ku endamên xwe erzan taybet û teşwîq civakên endam e.

Şîrketên lê zêde bike feydeyên tevnî, aborî û civakî de ji bo avakirina têkiliyên mişterî.

Xwezayê de guherîna têkiliyên mişterî

Şîrketên îroyîn de bi avakirina têkiliyên rasterast û mayînde bi mişteriyên hilbijartin.

Derbarê bi mişterî bi baldarî hilbijartin

Şîrket bi ronî dike hedef mişteriyên kêmtir û zêdetir qezenc bike. Şirketên niha bi kar analîzên bêhtir mişterî û di hedefa bidestxistina mişteriyên destê Pampering wan. Carekê ew wan nas bike, fîrmayên ava offers balkêş ji bo bidestxistina van mişterî û qezenc dilsoziya xwe (management têkiliya bijartî).

Derheqê ji bo demeke dirêj

Şîrket bi bikaranîna CRM ji bo parastina mişteriyên niha û avakirina têkiliyên di dirêj-demê bi wan re.

Avakirina têkiliyên rastê bi mişterîyên mafê

Ne hemû mişterîyên dilsoz û qezencker in. Hinek mişterî dilsoz dikare heta bêkêr be. Şîrketên divê:

â € œKeep li spenders mezin hevgirtî û winda de bêbiryar biçûk spendersâ €.

Muşteriyan dikare li gor bêhtir û dilsoziya xwe nepenî:
– Biyanî: bêhtir bi kêm û dilsoziya;
– Butterflies: qezenc bike lê ne wefadar in;
– Hevalên True: qezenc bike û dilsoz;
– Barnacles: girêdayiya di heman demê de bi kêr ne.

cureyên cuda yên mişterî pêwîstî bi stratejîyên cuda management têkiliyeke. Armanc ew e ku ji bo avakirina têkiliyên rastê bi mişterîyên rastê.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Имарат кардарларды мамилелер

маркетинг жараяны абдан маанилүү бөлүгү пайдалуу кардар мамилелерди түзүү болуп саналат.

Кардарлар менен болгон байланышты башкаруу (CRM)

куруу жана жогорку керектөө баалуулугун жана канааттануу берүү аркылуу пайдалуу кардар мамилелерди сактоо жалпы тартиби.

Мамиле курулуш материалы: кардар наркы жана канааттануу

кардар мамилелерди курууга негизги керектөө баалуулугун жана канааттануу алып келет. Ыраазы кардарлар көбүрөөк ишенимдүү болушу мүмкүн.

Кардар Наркы: кардар жогорку кабыл гендигин кардардын сатып алат.

Буюртмачы кабыл Наркы: жалпы кардар наркы жана жалпы кардар наркынын ортосундагы айырма.

Кардарлар так же калыс (кабыл нарк) продукт баалуулуктарды баа бербейм.

Кардарлардын канааттангандыгын: ™ € бир продукт кайсы канчалык аткаруусу buyerâ € с күткөн туура кабыл алуу.

Нааразычылыгы ал кардар күтүүлөрдү ашып дал эгерде кардар тоёт, ал эми азык-аткаруу күткөн төмөн болгон кырдаалда келип чыгат.

Абдан ыраазы кардарлар кайра сатып алууларды жана буюмдун менен жакшы окуялар жөнүндө башкаларга айтып.

маркетинг максаты кардар наркы кирешесин түзүү болуп саналат.

Кардарлар менен өз ара мамилелерди деңгээл жана аспаптар

аз-чети кардарлар менен компания менен негизги мамилелерди иштеп чыгуу үчүн аракет кылат.

бир нече кардарлар жана жогорку айырмачылык менен базарларда, компаниялар негизги кардарлар менен толук өнөктөштүк түзүү керек.

Компаниялар кардар берилгендик жана сактоо маселелерин иштеп жатат. Мисалы, кардарлар көп сатып жыштык маркетинг сыйлык кардарлар кайсы программаларды же сунуш көп санда.

Башка ыкма атайын арзандатуулар сунуш жана мүчө жамааттарды өнүктүрүүгө клуб маркетинг программалар болуп саналат.

Компания кардарлардын мамилелерди куруу, структуралык каржылык жана коомдук пайданы кошуу.

кардар мамилелердин мүнөзүнүн өзгөрүшү

Компаниялар учурда тандалган кардарлар менен түздөн-түз жана туруктуу мамилелерди куруп жатат.

жакшылап тандалып кардарлар менен байланыштуу

Компаниялар азыркы азыраак жана кирешелүү кардарларды максат жатат. Компаниялар, аларды чагынан менен кардарларды утуп максаттуу кардарлардын кирешелъълък талдоону колдонуу. Аларды аныктоо жолу, ишканалар бул кардарларды басып алып, алардын берилгендигин (тандалма мамиле башкаруу) табыш үчүн кызыктуу сунуштарды түзөт.

узак мөөнөткө байланыштуу

Компаниялар азыркы кардарларын сактап калуу жана алар менен узак мөөнөттүү мамилелерди куруу CRM колдонуп жатышат.

туура кардарлар менен туура мамиле куруу

Эмес, баардык кардарлар ишенимдүү жана пайдалуу болуп саналат. Кээ бир ишенимдүү кардарлар да пайдасыз болушу мүмкүн. Компаниялар керек:

ырааттуу чоң сарптагандар â € œKeep жана диск чакан spendersâ € жоготот.

Кардарлар алардын кирешелъълъгънън менен берилгендиктин талаптарына ылайык бөлүүгө болот:
– Бейтааныш: төмөн рентабелдүүлүк жана берилгендик;
– Көпөлөктөр: пайдалуу, бирок берилген эмес;
– Чыныгы достор: пайдалуу жана ишенимдүү;
– Barnacles: берилгендигин, ал эми пайдалуу эмес.

кардарлардын ар кандай түрлөрү ар кандай мамилелер башкаруу стратегия- талап кылат. максат туура кардарлар менен туура мамиле куруу болуп саналат.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ສາຍພົວພັນລູກຄ້າການກໍ່ສ້າງ

ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຂະບວນການການຕະຫຼາດແມ່ນການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນລູກຄ້າກໍາໄລ.

ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນລູກຄ້າ (CRM)

ຂະບວນການໂດຍລວມຂອງການກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາສາຍພົວພັນລູກຄ້າກໍາໄລໂດຍການສະຫນອງມູນຄ່າການລູກຄ້າດີກວ່າແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.

ຕັນການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນ: ມູນຄ່າຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ

ສໍາຄັນຕໍ່ກັບການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນລູກຄ້າແມ່ນຈະມີຄຸນຄ່າຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ລູກຄ້າພໍໃຈມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈົງຮັກພັກດີ.

ມູນຄ່າການລູກຄ້າ: ລູກຄ້າຊື້ຈາກລູກຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າການຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈທີ່ສູງທີ່ສຸດ.

ລູກຄ້າຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າ: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງລາຄາລູກຄ້າທັງຫມົດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າທັງຫມົດ.

ລູກຄ້າຈະບໍ່ຕັດສິນຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືຈຸດປະສົງ (ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າ).

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ: ຂອບເຂດທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ€™ s ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈການປະຕິບັດກົງກັບbuyer’ s ຄວາມຄາດຫວັງ.

ຄວາມບໍ່ພໍໃຈເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ການປະຕິບັດຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່ໍາກວ່າຄາດຫວັງໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າແມ່ນພໍໃຈຖ້າຫາກວ່າມັນກົງກັບຂອງເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ.

ລູກຄ້າພໍໃຈສູງເຮັດໃຫ້ການຊື້ຊ້ໍາແລະບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ດີຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຜະລິດຕະພັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຕະຫຼາດແມ່ນການສ້າງກໍາມູນຄ່າຂອງລູກຄ້າ.

ລະດັບສາຍພົວພັນລູກຄ້າແລະເຄື່ອງມື

ບໍລິສັດກັບລູກຄ້າ, ອັດຕາຕ່ໍາຈະພະຍາຍາມພັດທະນາສາຍພົວພັນພື້ນຖານທີ່ມີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີລູກຄ້າບໍ່ຫຼາຍປານໃດແລະອັດຕາສູງ, ບໍລິສັດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ມີລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນ.

ບໍລິສັດການພັດທະນາຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ລູກຄ້າແລະການເກັບຮັກສາບັນຫາ. ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງລູກຄ້າສະເຫນີໃຫ້ບັນດາໂຄງການການຕະຫຼາດຄວາມຖີ່ຂອງການທີ່ລູກຄ້າທີ່ຊື້ປົກກະຕິຫຼືໃນປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ລາງວັນ.

ວິທີຫນຶ່ງຄືສະໂມສອນບັນດາໂຄງການການຕະຫຼາດທີ່ນໍາສະເຫນີສະມາຊິກສ່ວນຫຼຸດພິເສດແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນສະມາຊິກ.

ບໍລິສັດເພີ່ມໂຄງປະກອບ, ດ້ານການເງິນແລະສັງຄົມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະສ້າງສາຍພົວພັນລູກຄ້າ.

ລັກສະນະການປ່ຽນແປງຂອງການພົວພັນລູກຄ້າ

ບໍລິສັດປະຈຸບັນກໍາລັງກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນໂດຍກົງແລະຍາວນານກັບລູກຄ້າເລືອກ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າເລືອກເອົາຫຼາຍລະມັດລະວັງ

ບໍລິສັດປະຈຸບັນກໍາຫນົດເປົ້າຫມາຍລູກຄ້າຫນ້ອຍແລະກໍາໄລຫຼາຍ. ບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະຜົນກໍາໄລລູກຄ້າເປົ້າຫມາຍຊະນະລູກຄ້າໂດຍໃຫ້ຮາງວັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ບໍລິສັດສ້າງຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເກັບກໍາລູກຄ້າເຫຼົ່ານີ້ແລະມີລາຍໄດ້ຈົງຮັກພັກດີຂອງເຂົາເຈົ້າ (ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນການຄັດເລືອກ).

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການໄລຍະຍາວ

ບໍລິສັດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ CRM ເພື່ອຮັກສາລູກຄ້າປັດຈຸບັນແລະການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນໄລຍະຍາວກັບພວກເຂົາ.

ການກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ

ບໍ່ໄດ້ລູກຄ້າທັງຫມົດແມ່ນຈົງຮັກພັກດີແລະກໍາໄລ. ບາງຄົນລູກຄ້າ loyal ອາດຈະເປັນ unprofitable. ບໍລິສັດຄວນຈະ:

ເປັນ€œKeepໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍສອດຄ່ອງແລະການສູນເສຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນspendersâ€ຂະຫນາດນ້ອຍ.

ລູກຄ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດອີງຕາມການກໍາໄລແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ:
– Strangers: ກໍາໄລທີ່ຕ່ໍາແລະຄວາມສັດຊື່;
– Butterflies: ກໍາໄລແຕ່ບໍ່ຈົງຮັກພັກດີ;
– ຫມູ່ເພື່ອນທີ່ແທ້ຈິງ: ກໍາໄລແລະຈົງຮັກພັກດີ;
– Barnacles: ຈົງຮັກພັກດີແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ກໍາໄລ.

ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລູກຄ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຈັດການຄວາມສໍາພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຫມາະສົມກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aedificium edificium mos necessitudines

Maxima pars utile ipsum aedificat processus lacus elit.

Customer necessitudinem procuratio (CRM)

In altiore processus utilis mos necessitudinem aedificium edificium et sustinendas liberans superiores satisfactionis et mos vim.

Necessitudinem aedificium cuneos: Customer satisfactionis vim et

Clavem ad aedificium edificium elit Lorem adipiscing pretium pretium habeat. Contentus facilius misericordiam elit.

Customer pretium: et ipsum quod offers a customer emit ad summum pretium percipitur.

Customer percipitur pretio: et numerus mos sumptus inter totalis valorem elit.

Valores accurate iudicare elit non tellus vel obiective (sensit valorem).

Customer satisfactionis, inquantum producta est, quod perceperint € ™ s perficientur exspectationes compositus a buyerâ € ™ s.

Dissatisfaction quando effectus producti infra exspectationem et spem adipiscing lacus contentus si compositus excedit.

Altus contentum emptionibus et repeat teloneariorum ut et aliis eorum bona sua experientiis cum productum.

Ad ipsum enim adipiscing pretium generare profitability.

Customer necessitudinem gradu et Tools

Cum in humili margine ad evolvere basic rationes quaerunt ipsum et cum eis.

In foro cum paucis elit et summus margine, turmas ut mos partum key plena consortio.

Turmas sunt developing mos fidem et retinere elit. Nam elit offerre ipsum progressio frequency quae saepe emere praemium, qui vel ipsum in magna quantitate.

Alius modus est, qui natus venalicium progressio offerre specialis infringo membris membrum communitatis, et exhortare.

Companies add fabrica, socialis et oeconomica beneficia ad elit aedificare necessitudines.

Mutata in genere relationes customer

Companies nunc ædificatur, et prorsus elit diuturnam commercio cum lego.

Cum magis circa elit diligenter lego

Turmas sunt magis et minus nunc in targeting clientes salutare. Companies utor mos nunc profitability scopum analysis, ad conciliandos eos indulgentia per ipsum. Illi identify cum eis, et firms creare pulchra elit offerebant ad haec fides mereretur (selectivam procuratio ratio).

Quae ad diu terminus

Turmas aedificandum utuntur CRM retinere diu term necessitudines cum current elit.

Aedificare bonum relationes cum in ius ipsum

Non omnes teloneariorum sunt fidelis et utilis. Et quidam bonorum ipsum potest esse inutilem. Turmas:

â € œKeep stat magnus spenders et amittere parva spendersâ € erraticus.

About profitability fideli possunt statui secundum:
– Alieni: humilis profitability et fide;
– Butterflies: utile est, sed non est fides;
– Verum amici: fidelis et utilis;
– Barnacles: sequebatur, sed non expedit.

Diversa genera requirunt diversas elit necessitudinem procuratio Insidijs. Finis autem est aedificare dextram sive ad dextram elit.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

attiecības Building klientu

Vissvarīgākā daļa no tirdzniecības procesā ir veidot rentablās attiecības ar klientiem.

Klientu attiecību pārvaldības (CRM)

Kopējais process, veidojot un uzturot rentablās attiecības ar klientiem pa nodrošinot izcilu klientu vērtību un gandarījumu.

Saistība celtniecības bloki: klientu vērtību un apmierinātība

Galvenais, lai veidotu attiecības ar klientiem, ir jābūt klientu vērtību un gandarījumu. Apmierināti klienti ir vairāk iespējams, ir lojāls.

Klientu vērtība: klients pērk no klienta, kas piedāvā augstāko uztveramo vērtību.

Klientu uztverta vērtība: starpība starp kopējo klientu vērtību un kopējo klientu izmaksām.

Klienti nav tiesnesis produktu vērtības precīzi vai objektīvi (redzamās).

Klientu apmierinātība: cik lielā mērā, kādā productâ € ™ s uztver sniegumu atbildīs Buyerâ € ™ s cerības.

Neapmierinātība rodas, ja sniegums kļūst zemāka cerības, kamēr klients ir apmierināts, ja tas atbilst no pārsniedz klientu cerības.

Ļoti apmierināti klienti veikt atkārtotus pirkumus un pastāstīt citiem par saviem labajiem pieredzi ar produktu.

No mārketinga mērķis ir radīt klientu vērtību ienesīgumu.

Klientu attiecību līmenis un instrumenti

Uzņēmums ar zemu seguma klienti mēģinās izstrādāt pamata attiecības ar viņiem.

Tirgos ar dažiem klientiem un lielu rezervi, uzņēmumi vēlēsies izveidot pilna partnerattiecības ar galvenajiem klientiem.

Uzņēmumi izstrādā klientu lojalitātes un saglabāšanas problēmas. Piemēram klientiem piedāvājam frekvenču mārketinga programmas, kas atlīdzība klientiem, kuri pērk bieži vai lielos daudzumos.

Vēl viena metode ir kluba mārketinga programmas, kuras piedāvā dalībniekiem īpašas atlaides un veicināt biedru kopienas.

Uzņēmumi pievienot strukturālos, finanšu un sociālos pabalstus, lai izveidotu attiecības ar klientiem.

Mainīgais raksturs klientu attiecību

Uzņēmumi mūsdienās ir celtniecības tiešas un ilgstošas attiecības ar izvēlēto klientiem.

Saistībā ar vairāk rūpīgi izvēlētiem klientiem

Uzņēmumi mūsdienās mērķtiecīgi mazāk un vairāk rentabla klientiem. Uzņēmumi tagad izmantot klientu rentabilitātes analīzi, lai mērķa uzvarēt klientus, palutināt tos. Kad viņi tos identificēt, uzņēmumiem radīt pievilcīgus piedāvājumus, lai attēlotu šos klientus un nopelnīt savu lojalitāti (selektīvs attiecību vadības).

Kas attiecas uz ilgtermiņa

Uzņēmumi izmanto CRM saglabāt esošos klientus un veidot ilgtermiņa attiecības ar viņiem.

Veidojot pareizos attiecības ar pareizajiem klientiem

Ne visi klienti ir lojāli un rentabla. Daži lojāli klienti var pat būt nerentabla. Uzņēmumiem būtu:

â € œKeep konsekventi lieli naudas tērētāji un zaudēt neparastus mazo spendersâ €.

Klienti var klasificēt atbilstoši to rentabilitāti un lojalitāti:
– Strangers: zemo rentabilitāti un lojalitāte;
– Butterflies: izdevīgi, bet nav lojāli;
– True draugiem: rentabla un uzticīgs;
– Barnacles: lojāls, bet nav izdevīgi.

Dažāda veida klientu nepieciešamas dažādas attiecību vadības stratēģijas. Mērķis ir veidot pareizos attiecības ar pareizajiem klientiem.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

santykiai Statybos klientų

Svarbiausia marketingo procese yra pastato pelningus santykius su klientais.

Ryšių su klientais valdymo (CRM)

Bendras procesas kuriant ir palaikant pelningus santykius su klientais tiekiant aukščiausios klientų vertę ir pasitenkinimą.

Ryšys blokai: klientų vertę ir pasitenkinimas

Raktas į kurti santykius su klientais yra turėti klientų vertę ir pasitenkinimą. Patenkinti klientai yra labiau linkę būti ištikimi.

Klientų vertė: klientas perka iš kliento, kuris siūlo didžiausią suvokiamą vertę.

Klientų suvokiama vertė: skirtumas tarp viso klientų vertę ir bendrą klientų išlaidų.

Klientai ne teisėjas produkto vertės tiksliai ar objektyviai (suvokiama vertė).

Klientų pasitenkinimas: kiek kurios productâ € ™ s suvokiamas veiklos sutampa su BUYERâ € ™ s lūkesčius.

Nepasitenkinimas atsiranda, kai produkto charakteristikos nukrenta žemiau lūkesčius, o klientas yra patenkintas, jei jis atitinka ir viršija klientų lūkesčius.

Labai patenkintų klientų padaryti pakartotinius pirkimus ir papasakoti kitiems apie jų gerus patirtimi su produktu.

Rinkodaros tikslas yra generuoti klientų vertės pelningumą.

Ryšių su klientais lygis ir įrankiai

Bendrovė su mažos pelno maržos klientams sieks plėtoti pagrindinius santykius su jais.

Rinkose, kuriose kelerius klientų ir didelių skirtumų, bendrovės norės sukurti visą partnerystes su pagrindiniais klientais.

Įmonės vystosi klientų lojalumo ir saugojimo problemas. Pavyzdžiui klientai pasiūlyti dažnio rinkodaros programas, kurios atlygis klientai, kurie perka dažnai arba dideliais kiekiais.

Kitas metodas yra klubas rinkodaros programas, kurios siūlo narys specialias nuolaidas ir skatinti valstybes bendruomenes.

Įmonės pridėti struktūrinių, finansinių ir socialinių išmokų kurti santykius su klientais.

Besikeičiančios santykių su klientais

Įmonės šiandien statome tiesioginius ir ilgalaikius santykius su pasirinktų klientų.

Susijusios su daugiau kruopščiai atrinktų klientams

Įmonės šiandien orientacija mažiau ir daugiau pelningų klientų. Įmonės, dabar naudoja klientų pelningumo analizė nukreipti laimėti klientus juos pasilepinti. Kai jie juos nustatyti, kompanijos sukurti patrauklius pasiūlymus fiksuoti šiuos klientus ir uždirbti savo ištikimybę (selektyvus Relationship Management).

Susijusios ilgą laiką

Įmonės naudoja CRM išlaikyti esamus klientus ir kurti ilgalaikius santykius su jais.

Statyba teisingus santykius su tinkamiems klientams

Ne visi klientai yra lojalūs ir pelninga. Kai lojalių klientų gali būti net nuostolinga. Įmonės turėtų:

â € œKeep nuoseklų didelis išleidžia daugiausiai lėšų ir prarasti chaotiškai mažą spendersâ €.

Klientai gali būti klasifikuojami pagal jų pelningumą ir ištikimybės:
– Nepažįstamieji: mažo pelningumo ir lojalumas;
– Drugeliai: pelningas, bet ne lojalūs;
– Tiesa draugams: pelninga ir ištikimas;
– Barnacles: ištikimi, bet ne pelninga.

Įvairių tipų klientais reikalauja skirtingų santykiai valdymo strategijas. Tikslas yra sukurti tinkamus santykius su tinkamiems klientams.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Gebai Client Relatiounen

Déi wichtegst Deel vun der Marketing Prozess ass rentabel Client Relatiounen Gebai.

Client Relatioun Gestioun (CRM)

De globale Prozess vum Gebai a rentabel Client Relatiounen ënnerhalen vun ausféieren Client Wäert an Zefriddenheet liwweren.

Relatioun Gebai panne: Client Wäert an Zefriddenheet

De Schlëssel Client Relatiounen Gebai ass zu Client Wäert an Zefriddenheet hunn. Zefridden Clienten sinn méi wahrscheinlech Affront ze ginn.

Client Wäert: de Client keeft vun de Client datt den héchste ugesi Wäert offréiert.

Client ugesi Wäert: den Ënnerscheed tëscht total Client Wäert an total Client kascht.

Clienten Riichter Produit Wäerter gemooss oder objektiv (ugesi Wäert) net.

Zefriddenheet vum Client: d’Ausmoos wéi enger productâ € ™ s ugesi Leeschtung Mätscher engem buyerâ € ™ den Erwaardungen.

Onzefriddenheet geschitt, wann der Leeschtung vun de Produkt ënner Erwaardungen Falen iwwerdeems de Client zefridden ass, wann et Client Erwaardungen vun méi Mätscher.

Héich zefridden Clienten widderhuelen Akeef maachen an déi aner iwwer hir gutt Erfahrungen mat de Produit soen.

Den Zweck vun Marketing ass zu Client Wäert Rentabilitéit generéieren.

Client Bezéiungen an Instrumenter

Eng Firma mat niddereg-Spillraum Clienten wäert beméien mat hinnen fundamental Relatioun ze entwéckelen.

An Mäert mat puer Clienten an héich Rand, wäert wëlle Betriber voll Partnerschaften mat Schlëssel Clienten ze schafen.

Betriber entwéckelen Client Loyalitéit an Datespäicherung Problemer. Zum Beispill Clienten Offer Frequenz Marketing Programmer déi belounen Clienten déi dacks oder am grousse Quantitéite kafen.

Aner Method ass club Marketing Programmer déi Memberen speziell Remisen an encouragéieren Member Gemengen bidden.

Betriber derbäi strukturell, finanziell a sozial Virdeeler Client Bezéiungen ze bauen.

D’Decisioun Natur vum Client Relatiounen

Entreprisen haut sinn Gebai direkt an nohalteg Bezéiungen mat ausgewielten Clienten.

Am Zesummenhang mat méi suergfälteg Clienten

Betriber sinn gezielt haut manner a méi rentabel Clienten. Entreprisen elo Client Rentabilitéit Analyse benotzen ze viséieren Clienten Zouschlag vun hinnen verwinnt. Wann se hinnen identifizéieren, schafen Embargo attraktiv bitt dës Clienten ze knipsen an verdéngen hir Loyalitéit (selektiv Relatioun Gestioun).

Zesummenhang fir d’laangfristeg

Firmen benotzt CRM zu aktuellen Clienten behalen a langfristeg Bezéiungen mat hinnen ze bauen.

Gebai op der rietser Relatiounen mat der rietser Clienten

Net all Clienten si loyal a rentabel. Verschidde trei Clienten kann och unprofitable ginn. Betriber sollen:

â € œKeep der konsequent grouss spenders an verléieren de Rutten kleng spendersâ €.

Clienten kënnen no hir Rentabilitéit an Loyalitéit séiert ginn:
– Strangers: niddreg Rentabilitéit a Loyalitéit;
– Mais: rentabel awer net trei;
– Richteg Frënn: rentabel an trei;
– Barnacles: trei awer net rentabel.

Verschidden Zorte vu Clienten brauchen verschidden Relatioun Gestioun Strategien. D’Zil ass d’Recht Relatiounen mat der rietser Clienten ze bauen.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Градење на односи со клиентите

Најважниот дел од процесот на маркетинг е градење на профитабилен односите со клиентите.

врските со клиентите (CRM)

Целокупниот процес на градење и одржување профитабилен односите со клиентите преку доделување на супериорна вредност на клиентите и задоволството.

Градење на односи блокови: вредност на клиентите и задоволството

Клучот за градење на односите со клиентите е да се има вредност на клиентите и задоволството. Задоволни клиенти се со поголема веројатност да бидат лојални.

вредност на клиентите: клиентот купува од клиентот што ја нуди највисок согледува вредност.

проценетата вредност на клиентите: разликата меѓу вкупната вредност на клиентите и на вкупните трошоци на клиентите.

Клиентите не судат вредности производ точно или објективно (согледува вредност).

Задоволството на клиентите: до кој степен на перцепираната на productâ € ™ изведба се поклопува со buyerâ € ™ с очекувања.

Незадоволството се случува кога на перформансите на производот потпаѓа под очекувањата, додека клиентот е задоволен ако тоа одговара на надминува очекувањата на клиентите.

Многу задоволни клиенти се направи повторување купува и да се каже другите за нивните добри искуства со производот.

Целта на маркетингот е да се генерираат профитабилноста клиент вредност.

ниво на односи со клиенти и алатки

Една компанија со ниско-маргина на клиентите ќе сакаат да ги развијат основните односи со нив.

На пазарите со неколку клиенти и високи маржи, компаниите ќе сакате да се создаде целосна партнерства со клучните клиенти.

Компании се развиваат проблеми на лојалноста на клиентите и задржување. На пример клиенти нудиме програми фреквенција маркетинг кој награда клиенти кои купуваат често и во големи количини.

Друг метод е програми клуб маркетинг кој им понуди на членовите специјални попусти и ги охрабри земјите заедници.

Компании додадете структурни, финансиски и социјални бенефиции за да се изгради односите со клиентите.

Менување на природата на односите со клиентите

Компании денес се гради директни и трајни односи со одбрани клиенти.

Во врска со повнимателно одбрани клиенти

Компании денес се насочени кон помалку и повеќе профитабилни клиенти. Компании сега се користи за анализа на клиентите профитабилноста да наведете победа клиенти им уживање. Откако тие ги идентификуваат, фирмите се создаде привлечни понуди да го фати овие клиенти и да заработи нивната лојалност (селективна Relationship management).

Кои се однесуваат на долг рок

Компаниите се Користење на CRM да ги задржат сегашните клиенти и да се изгради долгорочни односи со нив.

Градење на правото врски со правото на клиентите

Не сите клиенти се лојални и профитабилни. Некои лојални клиенти дури и може да биде непрофитабилен. Компаниите треба да:

â € œKeep доследна големите потрошувачи и ќе ја изгуби непостојана мали spendersâ €.

Клиентите можат да се класифицираат според нивната профитабилност и лојалност:
– Странци: ниска профитабилност и лојалност;
– Пеперутки: профитабилен, но не се лојални;
– Вистинските пријатели: профитабилни и лојални;
– Пијавици: лојални, но не е профитабилна.

Различни типови на клиенти бараат различни стратегии за управување со односи. Целта е да се изгради на правото односи со правото на клиентите.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building mpanjifa fifandraisana

Ny ampahany manan-danja indrindra ao amin’ny dingana barotra no fananganana fifandraisana mahasoa mpanjifa.

Customer fifandraisana fitantanana (CRM)

Ny ankapobeny dingana amin’ny fanorenana sy fihazonana ny fifandraisana mahasoa mpanjifa rehefa nanafaka ambony mpanjifa sarobidy sy afa-po.

Fifandraisana trano biriky: mpanjifa lanjany sy afa-po

Ny fanalahidin ‘ny fanorenana mpanjifa dia ny hanana fifandraisana sarobidy mpanjifa sy ny fahafaham-po. Afa-po ny mpanjifa dia azo inoana kokoa hoe tsy mivadika.

Customer sarobidy: ny mpanjifa mividy amin’ny mpanjifa izay manome ny ambony indrindra vidiny nahalala.

Customer fantany vidiny: ny maha samy hafa ny lanjany sy ny mpanjifa tanteraka tanteraka vidin’ny mpanjifa.

Mpanjifa tsy mitsara araka ny marina ny vokatra soatoavina na tsy miangatra (nahalala sanda).

Customer fahafaham-po: ny hatraiza ny izay ny productâ € ™ ny fampisehoana nahalala mifanandrify amina buyerâ € ™ ny zavatra andrasana.

Mitranga ny tsy fahafaham-po, rehefa ny fanatanterahana ny vokatra raha mbola latsaka ambany fanantenana ny mpanjifa no afa-po raha tsy Izy dia mifanandrify amin’ny zavatra andrasana mihoatra mpanjifa.

Tena afa-po manao Avereno mpanjifa fividianana sy hilaza amin’ny hafa momba ireo traikefa tsara ny vokatra.

Ny tanjon’ny barotra dia ny hiteraka profitability mpanjifa sarobidy.

Customer fifandraisana ambaratonga sy ny fitaovana

Ny orinasa amin’ny sisiny ambany-mpanjifa dia mikatsaka ny hanana fototra fifandraisana aminy.

Ao amin’ny tsena amin’ny vitsy avo mpanjifa sy ny sisim-pejy, ireo orinasa dia te-hanangana fiaraha-miasa feno amin’ny mpanjifa manan-danja.

Companies-dalam-pandrosoana ireo mpanjifa tsy fivadihana sy ny fihazonana zava-manahirana. Ohatra mpanjifa-barotra matetika manolotra fandaharana izay valisoa mpanjifa izay hividy matetika, na ao amin’ny be dia be.

Fomba iray hafa dia fikambanana barotra fandaharana, izay manolotra fihenam-bidy manokana mpikambana sy hampahery mpikambana fiaraha-monina.

Companies hametraka ara-drafitra, ara-bola sy ara-tsosialy tombontsoa mba hanorina fifandraisana mpanjifa.

Ny fiovan’ny toetra ny mpanjifa fifandraisana

Companies ankehitriny dia manorina fifandraisana mivantana sy maharitra amin’ny voafantina mpanjifa.

Mifandraika amin’ny tsara kokoa voafantina mpanjifa

Companies dia mikendry vitsivitsy kokoa amin’izao fotoana izao sy mahasoa kokoa ny mpanjifa. Companies ankehitriny mpanjifa mampiasa profitability fanadihadiana mba mikendry mpanjifa amin’ny pampering fandresena azy ireo. Raha vao hamantatra azy, orinasa mamorona tolotra tsara tarehy mba hisambotra ireo mpanjifa sy mahazo ny tsy mivadika (mifidy fifandraisana fitantanana).

Momba ny maharitra

Companies mampiasa CRM ny hitana ny mpanjifa amin’izao fotoana izao sy hanorina fifandraisana maharitra aminy.

Fanorenana fifandraisana tsara amin’ny mpanjifa ny marina

Tsy ny rehetra tsy mivadika mpanjifa sy ny mahasoa. Ny sasany tsy mivadika mpanjifa mety ho mahasoa mihitsy aza. Companies dia tokony:

â € œKeep ny tapaka spenders lehibe sy kely very ny kitoatoa velively spendersâ €.

Mpanjifa dia azo sokajiana araka ny profitability sy ny tsy fivadihana:
– Ny hafa firenena: ambany profitability sy tsy mivadika;
– Lolo: mahasoa fa tsy mivadika;
– Ny tena namana: mahasoa sy tsy mivadika;
– Barnacles: tsy mivadika, fa tsy mahasoa.

Samy hafa karazana fifandraisana hafa mpanjifa mitaky fitantanana ny paikady. Ny tanjona dia ny hanangana ny marina tsara ny fifandraisana amin’ny mpanjifa.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

hubungan pelanggan Bangunan

Bahagian yang paling penting dalam proses pemasaran adalah membina hubungan pelanggan yang menguntungkan.

pengurusan perhubungan pelanggan (CRM)

Proses keseluruhan membina dan mengekalkan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menyediakan nilai pelanggan yang unggul dan kepuasan.

blok bangunan perhubungan: nilai dan kepuasan pelanggan

Kunci untuk membina hubungan pelanggan adalah untuk mempunyai nilai pelanggan dan kepuasan. pelanggan lebih cenderung untuk menjadi setia.

nilai pelanggan: pelanggan membeli daripada pelanggan yang menawarkan nilai yang paling tinggi dilihat.

Pelanggan nilai dilihat: perbezaan antara jumlah nilai pelanggan dan jumlah kos pelanggan.

Pelanggan tidak menghukum nilai produk tepat atau objektif (nilai dilihat).

Kepuasan pelanggan: sejauh mana yang productâ € ™ s dilihat prestasi perlawanan jangkaan yang buyerâ € ™ s.

Rasa tidak puas hati berlaku apabila prestasi produk jatuh di bawah jangkaan manakala pelanggan berpuas hati jika ia sepadan untuk melebihi jangkaan pelanggan.

pelanggan yang amat berpuas hati membuat pembelian ulangan dan memberitahu orang lain mengenai pengalaman mereka yang baik dengan produk.

Tujuan pemasaran adalah untuk menjana nilai pelanggan keuntungan.

Pelanggan tahap hubungan dan alat-alat

Sebuah syarikat dengan pelanggan-margin rendah akan berusaha untuk membangunkan hubungan asas mereka.

Dalam pasaran dengan beberapa pelanggan dan margin yang tinggi, syarikat-syarikat akan mahu mewujudkan perkongsian penuh dengan pelanggan utama.

Syarikat-syarikat yang membangunkan kesetiaan dan pengekalan pelanggan masalah. Sebagai contoh pelanggan menawarkan program pemasaran kekerapan yang ganjaran pelanggan yang membeli kerap atau dalam kuantiti yang besar.

Kaedah lain adalah program pemasaran kelab yang menawarkan ahli-ahli diskaun istimewa dan menggalakkan masyarakat anggota.

Syarikat menambah faedah berstruktur, kewangan dan sosial untuk membina hubungan pelanggan.

Perubahan sifat hubungan pelanggan

Syarikat pada masa kini sedang membina hubungan langsung dan berkekalan dengan pelanggan terpilih.

Berkaitan dengan pelanggan memilih lebih berhati-hati

Syarikat-syarikat yang pada masa kini menyasarkan pelanggan yang lebih sedikit dan lebih menguntungkan. Syarikat kini menggunakan analisis keuntungan pelanggan untuk menyasarkan memenangi pelanggan dengan memanjakan mereka. Sebaik sahaja mereka mengenal pasti mereka, syarikat membuat tawaran menarik untuk menangkap pelanggan-pelanggan ini dan memperoleh kesetiaan mereka (pengurusan perhubungan terpilih).

Berkaitan untuk jangka masa panjang

Syarikat-syarikat yang menggunakan CRM untuk mengekalkan pelanggan sedia ada dan membina hubungan jangka panjang dengan mereka.

Membina hubungan yang betul dengan pelanggan yang betul

Tidak semua pelanggan setia dan menguntungkan. Sesetengah pelanggan setia juga boleh menjadi tidak menguntungkan. Syarikat hendaklah:

â € œKeep yang berbelanja besar yang konsisten dan kehilangan tidak menentu spendersâ € kecil.

Pelanggan boleh dikelaskan mengikut keuntungan dan kesetiaan mereka:
– Orang asing: keuntungan yang rendah dan kesetiaan;
– Butterflies: menguntungkan tetapi tidak setia;
– Kawan-kawan Benar: menguntungkan dan setia;
– Barnacles: setia tetapi tidak menguntungkan.

jenis pelanggan yang berbeza memerlukan strategi pengurusan perhubungan yang berbeza. Matlamatnya adalah untuk membina hubungan yang betul dengan pelanggan yang tepat.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ബിൽഡിംഗ് ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ

മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രക്രിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായ ലാഭകരമായ ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ പണിയുന്നു.

കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജുമെന്റ് (CRM)

ഊർദ്ധ്വ ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം സംതൃപ്തിയും ഏല്പിച്ചും ലാഭകരമായവിധം ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, അവ പരിപാലിക്കുക മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ.

ബന്ധങ്ങളുടെ നിർമാണ ബ്ലോക്ക്: ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം സംതൃപ്തിയും

ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കീ ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം സംതൃപ്തിയും എന്നതാണ്. ശമീം വിശ്വസ്തനെന്നു കൂടുതൽ സാധ്യത.

ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം: ഉപഭോക്തൃ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞു മൂല്യം പ്രദാനം കസ്റ്റമർ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു.

കസ്റ്റമർ അറിഞ്ഞു മൂല്യം: ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം ഉപഭോക്തൃ ചിലവു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

ഇടപാടുകാർ കൃത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതാപരമായും (അറിഞ്ഞു മൂല്യം) ഉൽപ്പന്നം മൂല്യങ്ങൾ വിധിക്കുന്നില്ല.

ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി: ഒരു productâ € ™ അറിഞ്ഞു എടേയ് ഏത് പ്രകടനം buyerâ € ™ പ്രതീക്ഷകള് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പരിധിവരെ.

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നഷ്ടം വീണാൽ അതു ഉപഭോക്തൃ പ്രതീക്ഷകൾ കവിയുന്നു എന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്തൃ തൃപ്തികരമായി സമയത്ത് അസംതൃപ്തി സംഭവിക്കുന്നത്.

ഹൈലി ശമീം ആവർത്തിക്കുക വാങ്ങലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്ന അവരുടെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക.

മാർക്കറ്റിംഗ് ഉദ്ദേശ്യം ഉപഭോക്തൃ മൂല്യം ലാഭം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആണ്.

കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലെവൽ ഉപകരണങ്ങളും

കുറഞ്ഞ അരികുകൾ ഉപയോക്താക്കളുമായി കമ്പനി അവരുമായി അടിസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ തേടും.

ഏതാനും ഉപഭോക്താക്കൾ ഉയർന്ന അരികുകളില് കൂടെ വിപണികളിൽ, കമ്പനികൾ കീ ഉപഭോക്താക്കളുമായി പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

കമ്പനികൾ ഉപഭോക്തൃ ലോയൽറ്റി റീറ്റെൻഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വികസിക്കുന്ന. ഉദാഹരണത്തിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പതിവായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അളവിൽ വാങ്ങാൻ ആർ പ്രതിഫലം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏത് ആവൃത്തി മാർക്കറ്റിംഗ് നൽകുന്നു.

മറ്റൊരു രീതി അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം അംഗം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ്.

കമ്പനികൾ ഉപഭോക്തൃ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഘടനാപരമായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കുക.

ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ മാറുന്ന സ്വഭാവമാണ്

കമ്പനികൾ ജോസേട്ടന്റൊന്നിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപഭോക്താക്കളുമായി നേരിട്ടും ശാശ്വതമായ ബന്ധങ്ങൾ ഗൃഹനിർമ്മാണം.

കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

കമ്പനികൾ ജോസേട്ടന്റൊന്നിച്ച് കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഉപഭോക്താക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ അവരെ pampering നേടി ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കസ്റ്റമർ ലാഭക്ഷമത വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുക. അവർ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പനികൾ ഈ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ ലോയൽറ്റി (സെലക്ടീവായ ബന്ധം മാനേജ്മെന്റ്) നേടാൻ ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.

ദീർഘകാല വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട

കമ്പനികൾ നിലവിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിലനിർത്താൻ അവരുമായി ദീർഘകാല ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സിആർഎം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശരിയായ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ശരിയായ ബന്ധങ്ങൾ Building

എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും വിശ്വസ്തരായ ഉപകാരവും ആകുന്നു. ചില വിശ്വസ്തരായ ഉപഭോക്താക്കൾ പോലും നന്നല്ല കഴിയും. കമ്പനികൾ ഇതായിരിക്കണം:

€ œKeep സ്ഥിരതയുള്ള വലിയ സ്പെൻഡറുകൾ എ, അസ്വാഭാവികമായ ചെറിയ spendersâ € നഷ്ടപ്പെടും.

ഇടപാടുകാർ അവരുടെ ലാഭം വിശ്വസ്തതയും ലേക്ക് തരംതിരിക്കാം കഴിയും:
– അന്യജാതിക്കാർ: ലാഭം ലോയൽറ്റി;
– ബട്ടർഫ്ലൈസ്: ലാഭകരമായ എന്നാൽ വിശ്വസ്ത അല്ല;
– യഥാർഥ സുഹൃത്തുക്കൾ: ലാഭകരമായ ചോറും;
– ബാർണക്കിളുകളുടെ: വിശ്വസ്തരായ എന്നാൽ പ്രയോജനമുള്ളതല്ല.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിവിധ ബന്ധം മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായ. ലക്ഷ്യം ശരിയായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശരിയായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആണ്.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relazzjonijiet tal-klijent bini

L-aktar parti importanti tal-proċess ta ‘kummerċjalizzazzjoni hija bini ta’ relazzjonijiet tal-klijent profittabbli.

ġestjoni relazzjoni mal-klijent (CRM)

Il-proċess globali ta ‘bini u jinżammu relazzjonijiet profittabbli klijent billi jikkonsenjaw il-valur tal-klijent superjuri u sodisfazzjon.

blokki tal-bini Relazzjoni: valur tal-klijent u s-sodisfazzjon

Iċ-ċavetta għal bini ta ‘relazzjonijiet tal-klijent huwa li jkun il-valur tal-klijent u s-sodisfazzjon. konsumaturi sodisfatti huma aktar probabbli li jkunu leali.

valur tal-klijent: il-klijent jixtri mill-klijent li joffri l-ogħla valur osservat.

Klijent valur osservat: id-differenza bejn il-valur tal-klijent totali u l-ispiża tal-klijent totali.

Klijenti ma imħallef valuri tal-prodott b’mod preċiż jew oġġettivament (valur osservat).

Sodisfazzjon tal-klijent: il-punt sa liema l-productâ € ™ s perċepita prestazzjoni logħbiet buyerâ € ™ s aspettattivi.

Nuqqas ta ‘sodisfazzjon iseħħ meta l-prestazzjoni tal-prodott jaqa’ taħt l-aspettattivi waqt il-klijent ikun sodisfatt jekk taqbel mat tad taqbeż l-aspettattivi tal-klijenti.

konsumaturi sodisfatti ħafna jagħmlu xiri ripetuti u għid oħrajn dwar l-esperjenzi tajbin tagħhom mal-prodott.

L-iskop ta ‘marketing hu li tiġġenera profittabbiltà valur tal-klijent.

livell relazzjoni mal-klijent u l-għodda

Kumpannija ma ‘klijenti’ marġini baxx se tfittex li tiżviluppa relazzjonijiet bażiċi magħhom.

Fi swieq bi ftit konsumaturi u l-marġini għolja, il-kumpaniji se tkun trid toħloq sħubijiet sħiħa mal-klijenti ewlenin.

Kumpaniji qed jiżviluppaw lealtà tal-klijent u taż-żamma problemi. Per eżempju klijenti joffru programmi ta ‘marketing ta’ frekwenza li l-klijenti li jixtru frekwentement jew fi kwantitajiet kbar premju.

Metodu ieħor huwa marketing programmi klabb li joffru l-membri skontijiet speċjali u jinkoraġġixxu komunitajiet membri.

Kumpaniji żid benefiċċji strutturali, finanzjarji u soċjali biex jibnu relazzjonijiet tal-klijent.

In-natura li qed tinbidel tal relazzjonijiet tal-klijent

Kumpaniji llum huma bini ta ‘relazzjonijiet diretti u dejjiema mal-klijenti magħżula.

Li għandha x’taqsam mal-klijenti magħżula b’aktar reqqa

Kumpaniji llum huma mmirati anqas u aktar profittabbli klijenti. Kumpaniji issa jużaw analiżi tal-profitt klijent li jimmiraw lejn konsumaturi rebbieħa minn pampering minnhom. Ladarba dawn jidentifikawhom, ditti joħolqu offerti attraenti biex jaqbdu dawn il-klijenti u jaqilgħu lealtà tagħhom (ġestjoni relazzjoni selettiva).

Relatata għall-perijodu fit-tul

Kumpaniji qed jużaw CRM li jżommu l-klijenti kurrenti u jibnu relazzjonijiet fit-tul magħhom.

Nibnu r-relazzjonijiet tajbin mal-klijenti dritt

Mhux klijenti kollha huma leali u profittabbli. Xi klijenti leali jista ‘anke jkun mingħajr profitt. Kumpaniji għandhom:

â € œKeep l spenders kbar konsistenti u jitilfu l spendersâ € żgħar erratiku.

Klijenti jistgħu jiġu kklassifikati skond il-profitabbiltà tagħhom u l-lealtà:
– Barranin: profitabilità baxxa u l-lealtà;
– Friefet: profittabbli iżda mhux leali;
– Ħbieb Veru: profitabbli u leali;
– Lepas: leali iżda mhux profittabbli.

Tipi differenti ta ‘klijenti jeħtieġu strateġiji differenti ta’ ġestjoni relazzjoni. L-għan huwa li jinbena-relazzjonijiet tajbin mal-klijenti dritt.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

hononga Building kiritaki

Te wahi tino nui o te tukanga hokohoko ko te hanga i ngā hononga kiritaki pai.

whakahaere hononga kiritaki (CRM)

Te tukanga whānui o te hanga, me te whakaū i te whanaungatanga kiritaki pai mā te tuku uara kiritaki pai, me te mauruuru.

poraka hanga Whanaungatanga: uara kiritaki me te mauruuru

Te kī ki te hanga hononga kiritaki ko ki te whai uara kiritaki me te mauruuru. He pea atu ki te kia pono kiritaki makona.

uara Kiritaki: hokona te kiritaki i te kiritaki e tuku te uara teitei mohio.

Kiritaki uara mohio: te rerekētanga i waenganui i te katoa uara kiritaki me te tapeke utu kiritaki.

e kore e kiritaki whakawa uara hua tika tautika (uara mohio) ranei.

Kiritaki utu: te whānuitanga s mohio ki nei he productâ € ™ mahi ōrite tūmanako he buyerâ € ™ s.

Puta pouri ina taka te mahi o te hua i raro tūmanako i te mea kei makona te kiritaki, ki te ōrite te reira o nui ngā tūmanako kiritaki.

kiritaki tino makona hanga hoko tukurua, me te korero ki etahi atu e pā ana ki o ratou mau iteraa pai ki te hua.

Te whakaaro o te hokohoko ko te ki te whakaputa uara kiritaki moni.

Kiritaki taumata hononga me ngā taputapu

ka rapu te kamupene ki te kiritaki iti-hiti ki te whakawhanake i ngā hononga taketake ki a ratou.

I roto i te mākete me torutoru kiritaki me tawhē tiketike, ka hiahia kamupene ki te hanga hononga ki tonu ki kiritaki matua.

Kei te whanake haere Kamupene mateaki kiritaki me te pupuri raruraru. Hei tauira kiritaki whakahere hōtaka hokohoko auau e utu kiritaki e hoko pinepine ranei i roto i ngā rahinga nui.

Ko tētahi atu tikanga ko te karapu hōtaka hokohoko e whakaherea mau melo pä motuhake, me te whakatenatena hapori mema.

Kamupene tāpiri hanganga, pūtea, me te pāpori painga ki te hanga hononga kiritaki.

Te rerekē haere te āhua o te whanaungatanga kiritaki

Kamupene i enei e hanga hononga hāngai, me te tu’uloa ki kiritaki tīpakohia.

E pā ana ki te kiritaki atu āta tīpakohia

E enei kamupene ngā kiritaki iti me te ake pai. Na whakamahi kamupene kiritaki tātari moni ki ngä toa kiritaki e mau hiaai o ratou. Kia tautuhi i ratou ratou, te hanga umanga ātaahua horo’a ki te hopu i enei kiritaki, me te whiwhi ratou piripono (te whakahaere hononga whiriwhiri).

Te whakawhanaunga hoki te wā roa-

E whakamahi Kamupene CRM ki te pupuri kiritaki nāianei, me te hanga hononga wā roa-ki a ratou.

Te paturaa i te hononga tika ki te kiritaki tika

E kore e mateaki, me te pai kiritaki katoa. Ka taea e ara ētahi kiritaki mateaki kia pai. Kamupene kia:

â € œKeep nga spenders nui ōrite, me te ngaro te Horehore € spendersâ iti.

Ka taea te whakarōpūtia kiritaki rite ki to ratou moni me te piripono:
– Ke: moni iti me te taiva ore;
– Butterflies: pai otiia e kore e mateaki;
– Hoa True: pai, me te pono;
– Werewere: mateaki engari e kore e pai.

rapu momo rerekē o te kiritaki rerekē rautaki whakahaere hononga. Ko te whāinga ko te ki te hanga i te whanaungatanga tika ki nga kiritaki tika.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

इमारत, ग्राहक संबंध

विपणन प्रक्रिया सर्वात महत्वाचा भाग फायदेशीर ग्राहक संबंध इमारत आहे.

ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सी आर एम)

इमारत आणि वरिष्ठ ग्राहक मूल्य आणि समाधान वितरण करून फायदेशीर ग्राहक संबंध राखण्यासाठी एकूण प्रक्रिया.

संबंध इमारत अवरोध: ग्राहक मूल्य आणि समाधान

ग्राहक संबंध इमारत की ग्राहक मूल्य आणि समाधान आहे. समाधानी ग्राहक एकनिष्ठ राहण्याची अधिक शक्यता असते.

ग्राहक मूल्य: ग्राहक सर्वाधिक समजले मूल्य देते की ग्राहक विकत घेते.

ग्राहक समजले मूल्य: एकूण ग्राहक मूल्य आणि एकूण ग्राहक खर्च फरक.

ग्राहक उत्पादन मूल्ये अचूकपणे किंवा वस्तूनिष्ठपणे (ह्याला मूल्य) न्याय करीत नाही.

ग्राहक समाधान: प्रमाणात जे ™ € एक productâ कामगिरी buyerâ € ™ च्या अपेक्षा सामने ह्याला आहे आहे.

तर तो ग्राहक अपेक्षा अधिक सामने तर ग्राहक समाधानी आहे उत्पादन कामगिरी अपेक्षा खाली पडेल, तेव्हा असंतोष येते.

अत्यंत समाधानी ग्राहक वारंवार खरेदी करू आणि उत्पादन त्यांच्या चांगले अनुभव इतरांना सांगा.

विपणन उद्देश ग्राहक मूल्य नफा निर्माण करण्यासाठी आहे.

ग्राहक संबंध पातळी आणि साधने

कमी फरकाने ग्राहकांना एक कंपनी मूळ संबंध विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करीन.

काही ग्राहक आणि उच्च मार्जिन बाजारात, कंपन्या की ग्राहकांना पूर्ण भागीदारी तयार करू इच्छित असेल.

कंपन्या ग्राहक निष्ठा आणि धारणा समस्या विकसित आहेत. उदाहरणार्थ ग्राहकांना वारंवारता विपणन कार्यक्रम जे बक्षीस वारंवार खरेदी ग्राहक किंवा मोठ्या प्रमाणात देतात.

दुसरी पद्धत सदस्य विशेष सवलत देतात आणि सदस्य समुदाय प्रोत्साहन जे विपणन कार्यक्रम क्लब आहे.

कंपन्या, ग्राहक संबंध तयार करण्यासाठी, स्ट्रक्चरल आर्थिक आणि सामाजिक लाभ जोडा.

ग्राहक संबंध बदलत्या निसर्ग

कंपन्या आजकाल निवडले ग्राहकांना थेट आणि चिरस्थायी संबंध बांधकाम करत आहोत.

अधिक काळजीपूर्वक निवडलेले ग्राहकांना संबंधित

कंपन्या आजकाल कमी आणि अधिक फायदेशीर ग्राहकांना लक्ष्य करीत आहात. कंपन्या आता त्यांना pampering ग्राहकांना जिंकून लक्ष्य करण्यासाठी ग्राहक नफा विश्लेषण वापरा. एकदा ते त्यांना ओळखण्यासाठी, कंपन्या या ग्राहकांना काबीज आणि त्यांच्या निष्ठा (पसंतीचा संबंध व्यवस्थापन) मिळविण्याचे आकर्षक ऑफर तयार करा.

दीर्घकालीन संबंध

कंपन्या चालू ग्राहक टिकून आणि त्यांना दीर्घकालीन नातेसंबंध सी आर एम वापरत आहात.

योग्य ग्राहकांना योग्य संबंध इमारत

सर्व ग्राहक निष्ठावंत व हिताच्या आहेत. काही निष्ठावंत ग्राहक अगदी निरुपयोगी असू शकते. कंपन्या पाहिजे:

€ œKeep सातत्यपूर्ण मोठा खर्च आणि अनियमित लहान spendersâ € गमावू.

ग्राहकांना त्यांच्या नफा, कार्यक्षमता आणि निष्ठा त्यानुसार वर्गीकृत केले जाऊ शकते:
– परदेशी कमी नफा, कार्यक्षमता आणि निष्ठा;
– फुलपाखरे: फायदेशीर पण निष्ठावंत नाही;
– खरे मित्र: फायदेशीर आणि निष्ठावंत;
– मठ्ठ: निष्ठावंत पण फायदेशीर नाही.

ग्राहकांना विविध प्रकारच्या विविध संबंध व्यवस्थापन धोरण आवश्यक आहे. ध्येय योग्य ग्राहकांना योग्य नातेसंबंध आहे.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Барилгын хэрэглэгчийн харилцаа

Маркетингийн үйл явцын хамгийн чухал хэсэг нь ашигтай хэрэглэгчийн харилцааг бий болгох юм.

Хэрэглэгчийн харилцаа менежмент (CRM)

барих, дээд зэргийн хэрэглэгчийн үнэ цэнэ, сэтгэл хангалуун нийлүүлэх ашигтай хэрэглэгчийн харилцааг хангах ерөнхий үйл явц.

Дотно харилцаа барилгын тоосго нь: хэрэглэгчийн үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж

хэрэглэгчийн харилцааг бий болгоход гол хэрэглэгчийн үнэ цэнэ, сэтгэл хангалуун байх явдал юм. Сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэгчид үнэнч байх нь илүү магадлалтай.

Хэрэглэгчийн үнэ цэнэ нь: хэрэглэгчийн хамгийн их үзэх үнэ цэнийг санал худалдан авагчаас худалдаж авдаг.

Хэрэглэгчийн ойлгож үнэ: хэрэглэгчийн нийт үнэ, хэрэглэгчийн нийт зардлын ялгаа.

Хэрэглэгчид үнэн зөв, эсвэл бодитойгоор (мэдрэгдэх утга) бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг шүүхгүй.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн: цар хүрээ ямар ™ € нь productâ гүйцэтгэл нь buyerâ € ™ -ийн хүлээлтийг таарч хүлээн с.

Энэ хэрэглэгчийн хүлээлтийг давсан таарч бол хэрэглэгчийн сэтгэл хангалуун байхад бүтээгдэхүүнийг гүйцэтгэлийн хүлээлт доогуур байх үед сэтгэл ханамжгүй болдог.

Өндөр сэтгэл хангалуун худалдан авагчид давтан худалдан авалт хийх болон бүтээгдэхүүн нь тэдний сайн туршлагын тухай бусдад хэлж байна.

Маркетингийн зорилго нь хэрэглэгчийн үнэ цэнэ нь ашигт бий болгох юм.

Хэрэглэгчийн харилцаа түвшин, багаж хэрэгсэл

бага маржин харилцагч бүхий компани нь тэдний үндсэн харилцааг хөгжүүлэх эрэлхийлэх болно.

хэд хэдэн харилцагч, өндөр ашиг бүхий зах зээл, компаниуд гол харилцагч бүрэн түншлэлийг бий болгох хэрэгтэй.

Компаниуд үнэнч хэрэглэгч, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах асуудлыг хөгжиж байна. Жишээ нь хэрэглэгчид ямар шагнал байнга худалдан авагчид, эсвэл их хэмжээгээр давтамж маркетингийн хөтөлбөр санал болгож байна.

Өөр нэг арга нь гишүүдэд тусгай хөнгөлөлт, гишүүн иргэдийг дэмжих клуб маркетингийн хөтөлбөр юм.

Компаниуд хэрэглэгчийн харилцааг бий болгохын төлөө, бүтцийн санхүүгийн болон нийгмийн ашиг нэмнэ.

хэрэглэгчийн харилцааг өөрчлөх мөн чанар

Компаниуд одоогийн сонгосон худалдан авагчтай шууд, урт удаан хугацааны харилцаа барьж байна.

илүү их анхааралтай сонгож худалдан авагчтай холбоотой

Компаниуд одоо цөөн, илүү үр ашигтай худалдан авагчид чиглэсэн байна. Компаниуд одоо тэднийг pampering аас худалдан авагчдыг ялалт зорилтот хэрэглэгчийн ашигт дүн шинжилгээ ашигладаг. Тэднийг таних дараа компаниуд нь эдгээр хэрэглэгчиддээ барьж, тэдний үнэнч (сонгомол харилцаа менежмент) олох сонирхолтой санал бий.

урт хугацаагаар холбоотой

Компаниуд CRM одоогийн хэрэглэгчиддээ хадгалж, тэдний урт хугацааны харилцааг бий болгохын төлөө ашиглаж байна.

зөв хэрэглэгчдэд зөв харилцааг бий болгох

Ер нь хэрэглэгчид үнэнч, ашигтай байдаг. Зарим нь үнэнч хэрэглэгчид ч ашиггүй байж болох юм. Компаниуд нь:

€ œKeep тууштай том зардал гаргасан бөгөөд хувирамтгай жижиг spendersâ € алддаг.

Хэрэглэгчид өөрсдийн ашиг ба үнэнч дагуу ангилж болно:
– Танихгүй хүмүүс: бага ашиг ба үнэнч,
– Эрвээхэй: орлоготой боловч үнэнч байх;
– Үнэн найз: ашигтай, үнэнч,
– Barnacles: үнэнч ч ашигтай биш.

хэрэглэгчдийн өөр өөр төрлийн харилцаа удирдлагын янз бүрийн стратеги шаарддаг. зорилго нь зөв хэрэглэгчдэд зөв харилцааг бий болгох явдал юм.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

အဆောက်အဦးဖောက်သည်ဆက်ဆံရေး

ထိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအမြတ်အစွန်းဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နေသည်။

ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM)

သာလွန်ဖောက်သည်တန်ဖိုးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ခြုံငုံ process ကို။

ကြားဆက်ဆံရေးအဆောက်အအုံလုပ်ကွက်: ဖောက်သည်တန်ဖိုးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု

ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖောက်သည်တန်ဖိုးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်အပေါ်သစ္စာဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်။

ဖောက်သည်တန်ဖိုးကို: ဖောက်သည်အမြင့်ဆုံးရိပ်မိတန်ဖိုးကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းဖောက်သည်ထံမှဝယ်ယူ။

ဖုန်းဆက်သူရိပ်မိတန်ဖိုးကို: စုစုပေါင်းဖောက်သည်တန်ဖိုးနှင့်စုစုပေါင်းဖောက်သည်ကုန်ကျစရိတ်အကြားခြားနားချက်။

Customer များတိကျစွာသို့မဟုတ်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ (ရိပ်မိတန်ဖိုး) ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးများကိုမစီရင်။

ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု: တစ်product’စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုbuyer’့မျှော်လင့်ကိုက်ညီရိပ်မိ့သောအတိုင်းအတာ။

ဒါကြောင့်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်၏ကိုက်ညီလျှင်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်ပစ္စည်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျှော်လင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျရောက်ရသောအခါမကျေနပ်မှုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အလွန်အမင်းစိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်ထပ်ဝယ်ယူပါစေနှင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူသူတို့၏ကောင်းသောအတှေ့အကွုံအကြောင်းတခြားသူတွေကိုပြောပြ။

စျေးကွက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖောက်သည်တန်ဖိုးကိုအမြတ်အစွန်း generate ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်နှင့် tools တွေ

အနိမ့်-margin ဖောက်သည်တွေနဲ့တစ်ဦးကကုမ္ပဏီသူတို့နှင့်အတူအခြေခံပညာဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှာကြလိမ့်မည်။

အနည်းငယ်ဖောက်သည်များနှင့်မြင့်မားသော margin တွေနှင့်အတူစျေးကွက်များတွင်ကုမ္ပဏီများ key ကိုဖောက်သည်နှင့်အတူအပြည့်အဝပူးပေါင်းဖန်တီးချင်ပါလိမ့်မယ်။

ကုမ္ပဏီများဖောက်သည်သစ္စာရှိမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းပြဿနာများဖွံ့ဖြိုးဆဲကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖောက်သည်များမကြာခဏသို့မဟုတ်အမြောက်အမြားအတွက်ကိုဝယ်သူအသောဆုလာဘ်ဖောက်သည်အကြိမ်ရေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုဆက်ကပ်။

နောက်ထပ်နည်းလမ်းအဖွဲ့ဝင်များကိုအထူးလျှော့စျေးဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်တဦးအသိုင်းအဝိုင်းအားပေးသောကလပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။

ကုမ္ပဏီများဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်, ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးနှင့်လူမှုရေးအကျိုးခံစားခွင့်ထည့်ပါ။

ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေး၏ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝ

ကုမ္ပဏီများဒီနေ့ခေတ်ရွေးချယ်ထားသောဖောက်သည်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်နှင့်တည်မြဲဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။

ပိုပြီးဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူသက်ဆိုင်သော

ကုမ္ပဏီများဒီနေ့ခေတ်နည်းပါးလာနှင့်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းဖောက်သည်ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်။ ကုမ္ပဏီများယခုသူတို့ကို pampering အားဖြင့်အနိုင်ရဖောက်သည်ပစ်မှတ်ထားဖို့ဖောက်သည်အမြတ်အစွန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ကုမ္ပဏီများကဤဖောက်သည်ကိုဖမ်းယူနှင့်သူတို့၏သစ္စာရှိမှု (ရွေးချယ်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှု) ဝင်ငွေမှဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုဖန်တီးပါ။

ရေရှည်အဘို့နှင့်သက်ဆိုင်သော

ကုမ္ပဏီများသည်လက်ရှိဖောက်သည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သူတို့နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန် CRM ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။

လက်ျာဖောက်သည်တွေနဲ့လက်ျာဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်း

အားလုံးကတော့ဖောက်သည်အပေါ်သစ္စာနှင့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကအပေါ်သစ္စာဖောက်သည်ပင်ကျေးဇူးမပြုနိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများသင့်:

€œKeepâအတသမတ်တည်းကြီးတွေသုံးစွဲသူများနှင့်အပြောင်းအလဲမြန်သေးငယ်တဲ့spendersâ€ရှုံးသည်။

Customer များဟာသူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းနှင့်သစ္စာရှိမှုအရသိရသည်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်:
– ကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်: နိမ့်အမြတ်အစွန်းနှင့်သစ္စာရှိမှု,
– Butterfly: အမြတ်အစွန်းဒါပေမဲ့သစ္စာခံဘဲ,
– စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေများ: အမြတ်အစွန်းနှင့်သစ္စာစောင့်သိ;
– Barnacles: သစ္စာစောင့်သိပေမယ့်အမြတ်အစွန်းမရ။

ဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများလိုအပ်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ညာဘက်ကိုဖောက်သည်တွေနဲ့လက်ျာဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

भवन ग्राहक सम्बन्ध

विपणन प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग लाभदायक ग्राहक सम्बन्ध निर्माण हो।

ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन (सीआरएम)

निर्माण र उच्च ग्राहक मूल्य र सन्तुष्टि प्रदान गरेर लाभदायक ग्राहक सम्बन्ध कायम तमाम प्रक्रिया।

वैवाहिक भवन ब्लक: ग्राहक मूल्य र सन्तुष्टि

ग्राहक सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रमुख ग्राहक मूल्य र सन्तुष्टि छ छ। सन्तुष्ट ग्राहकहरु वफादार हुने बढी सम्भावना छन्।

ग्राहक मूल्य: ग्राहक उच्चतम कथित मूल्य प्रदान ग्राहक बाट किन्छ।

ग्राहक कथित मूल्य: कुल ग्राहक मूल्य र कुल ग्राहक लागत भिन्नता।

ग्राहक सही वा objectively (कथित मूल्य) उत्पादन मान न्याय छैन।

ग्राहक सन्तुष्टि: हद जो ™ € एक productâ प्रदर्शन एक buyerâ € ™ को आशा मेल खाने कथित s मा।

यो ग्राहक आशा नाघ्यो को मेल खाने यदि ग्राहक सन्तुष्ट हुँदा उत्पादन को प्रदर्शन आशा तल खस्दा Dissatisfaction हुन्छ।

अत्यधिक सन्तुष्ट ग्राहकहरु दोहोरिने खरिद र उत्पादन आफ्नो राम्रो अनुभव अरूलाई बताउने।

मार्केटिङ उद्देश्य ग्राहक मूल्य लाभकारी उत्पन्न गर्न छ।

ग्राहक सम्बन्ध स्तर र उपकरण

कम-मार्जिन ग्राहकहरु संग एक कम्पनी तिनीहरूलाई आधारभूत सम्बन्ध विकास गर्न प्रयास गर्नेछौं।

मा केही ग्राहकहरु र उच्च मार्जिन संग बजार, कम्पनीहरु प्रमुख ग्राहकहरु संग पूर्ण भागीदारी सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ।

कम्पनीहरु ग्राहक वफादारी र अवधारणा समस्या विकसित गर्दै छन्। उदाहरणका लागि ग्राहकहरु आवृत्ति मार्केटिङ कार्यक्रम जो इनाम बारम्बार किन्न जो ग्राहकहरु वा ठूलो परिमाणमा प्रस्ताव।

अर्को विधि क्लब मार्केटिङ कार्यक्रम जो सदस्यहरू विशेष छूट प्रदान र सदस्य समुदाय प्रोत्साहन छ।

कम्पनीहरु ग्राहक सम्बन्ध बनाउन, संरचनात्मक वित्तीय र सामाजिक लाभ थप्न।

ग्राहक सम्बन्ध परिवर्तन प्रकृति

कम्पनीहरु आजकल चयन ग्राहकहरु संग प्रत्यक्ष र चिरस्थायी सम्बन्ध निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ।

थप ध्यान चयन ग्राहकहरु संग सम्बन्धित

कम्पनीहरु आजकल कम र बढी लाभदायक ग्राहकहरु लक्षित गर्दै छन्। तिनीहरूलाई pampering द्वारा ग्राहकहरु विजेता लक्षित कम्पनीहरु अब ग्राहक लाभकारी विश्लेषण प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले पहिचान भएपछि, कम्पनीहरु यी ग्राहकहरु कब्जा र आफ्नो लोयल्टी (छनौट सम्बन्ध व्यवस्थापन) कमाउन आकर्षक प्रस्ताव सिर्जना गर्नुहोस्।

दीर्घकालीन लागि सम्बन्धित

कम्पनीहरु सीआरएम वर्तमान ग्राहकहरु राख्ने र तिनीहरूलाई दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।

सही ग्राहकहरु संग सही सम्बन्ध निर्माण

सबै ग्राहकहरु वफादार र लाभदायक छन्। केही वफादार ग्राहकहरु पनि unprofitable हुन सक्छ। कम्पनीहरु गर्नुपर्छ:

€ œKeep â को लगातार ठूलो खर्च गर्नेहरू र बत्तीको ठेगान सानो spendersâ € गुमाउन।

ग्राहक आफ्नो लाभकारी र लोयल्टी अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
– Strangers: कम लाभकारी र वफादार;
– पुतलीहरु: लाभदायक तर वफादार छैन;
– साँचो मित्रहरू: लाभदायक र वफादार;
– Barnacles: वफादार तर लाभदायक छैन।

ग्राहकहरु विभिन्न प्रकारका फरक सम्बन्ध व्यवस्थापन रणनीति आवश्यक छ। लक्ष्य सही ग्राहकहरु संग सही सम्बन्ध बनाउन छ।


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bygge kunderelasjoner

Den viktigste delen av markedsføringen prosessen er å bygge lønnsomme kunderelasjoner.

Customer Relationship Management (CRM)

Den totale prosessen med å bygge og vedlikeholde lønnsomme kunderelasjoner ved å levere overlegen kundeverdi og tilfredshet.

Forholdet byggesteiner: kundeverdi og tilfredshet

Nøkkelen til å bygge kunderelasjoner er å ha kunden og tilfredshet. Fornøyde kunder er mer sannsynlig å være lojal.

Kundeverdi: kunden kjøper fra kunden som tilbyr den høyeste oppfattet verdi.

Kunde oppfattet verdi: forskjellen mellom totale kundeverdi og total kunde kostnader.

Kundene vil ikke dømme produkt verdier nøyaktig eller objektivt (oppfattet verdi).

Kundetilfredshet: i hvilken grad et produkts € ™ s oppfattet ytelse matcher et buyerâ € ™ s forventninger.

Misnøye oppstår når produktets ytelse faller under forventningene mens kunden er fornøyd om det samsvarer med overgår kundenes forventninger.

Svært fornøyde kunder gjør gjentar kjøp og fortelle andre om sine gode erfaringer med produktet.

Hensikten med markedsføring er å skape verdier for kunden lønnsomhet.

Kundeforhold nivå og verktøy

Et selskap med lave marginer kunder vil søke å utvikle grunnleggende relasjoner med dem.

I markeder med få kunder og høye marginer, vil selskapene ønsker å opprette fulle partnerskap med viktige kunder.

Selskapene utvikler kundelojalitet og oppbevaring problemer. For eksempel kunder tilbyr frekvens markedsføring programmer som belønner kunder som kjøper ofte eller i store mengder.

En annen metode er klubbens markedsføring programmer som tilbyr medlemmene spesielle rabatter og oppfordrer medlemssamfunn.

Selskaper legge strukturelle, økonomiske og sosiale fordeler for å bygge kunderelasjoner.

Skiftende natur av kunderelasjoner

Selskaper i dag bygger direkte og varige relasjoner med utvalgte kunder.

Knyttet med mer nøye utvalgte kunder

Selskapene er i dag rettet mot færre og mer lønnsomme kunder. Selskaper nå bruke kundelønnsomhetsanalyse for å målrette vinne kunder ved velvære dem. Når de identifisere dem, bedrifter skape attraktive tilbud for å fange disse kundene og tjene deres lojalitet (selektiv relationship management).

Knyttet for den langsiktige

Bedrifter bruker CRM til å beholde nåværende kunder og bygge langsiktige relasjoner med dem.

Bygge høyre relasjoner med de riktige kundene

Ikke alle kunder er lojale og lønnsomme. Noen lojale kunder kan også være ulønnsom. Selskaper bør:

â € œKeep konsekvent store spenders og mister uberegnelig liten spendersâ €.

Kunder kan klassifiseres i henhold til deres lønnsomhet og lojalitet:
– Strangers: lav lønnsomhet og lojalitet;
– Butterflies: lønnsomt, men ikke lojale;
– Ekte venner: lønnsom og lojal;
– Barnacles: lojal, men ikke lønnsomt.

Ulike typer kunder krever ulike forhold forvaltningsstrategier. Målet er å bygge de rette relasjoner med de riktige kundene.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ودانۍ د پېرېدونکو اړیکې

د بازار موندنې د پروسې تر ټولو مهمه برخه ده ګټور مشتريانو د اړیکو په رغولو.

پيرودونکو اړیکو مدیریت، دمراسمو له

د د جوړولو، د غوره مشتري ارزښت او خوښي د رسولو ګټور مشتريانو د اړیکو د ساتلو عمومي بهیر.

د اړیکو ودانۍ بلاکونو: د پېرېدونکو ارزښت او خوښي

د مشتريانو د اړیکو په رغولو کې کلیدي رول لري چې د مشتريانو د ارزښت او د رضايت لري. خوښ مشتریانو ډیر احتمال شته چې ته وفادار وي.

پيرودونکو ارزښت: د مشتريانو د مشتريانو چې په لوړه درک ارزښت وړاندې کوي، له پېري.

پيرودونکو درک ارزښت: د ټولو مشتريانو د ارزښت او د ټولو مشتريانو د لګښت تر منځ توپير.

پېرودونکي نه د محصول د ارزښتونو په دقیقه او واقعی (درک ارزښت) قضاوت وکړي.

د مشتريانو د رضايت: تر هغې کچې چې € ™ يو productâ .د درک کړنو یو buyerâ € ™ د هيلو سره سمون خوري.

نارضايتي وخت پېښېږي کله چې د محصول په کړنو لاندې تمې پوری داسې حال کې چې د مشتريانو د پوره ده که د مشتريانو د تمې څخه اوړي دا سره سمون خوري.

ډیر راضي مشتريانو تکرار واخلي، او د نورو سره د محصول د هغوی ښه تجربو په هکله ورته ووايم.

د بازار موخه دا ده چې د مشتريانو د ارزښت په ګټورتوب تولید کړي.

پيرودونکو د اړيکو کچه او اسباب

A د ټيټ توپير مشتريانو کمپنۍ به له هغوی سره د اساسي اړيکو ته پراختيا په لټه کې.

سره په لږ شمېر مشتریان او لوړ لمنو بازارونو، شرکتونه به غواړي چې بشپړه مشارکت سره د مهمو مشتريانو رامنځته کړي.

شرکتونه د مشتريانو د وفادارۍ او ساتنې ستونزو سره. د مثال په توګه د پېرېدونکو فریکونسۍ د بازار چې اجر مشتريان چې د اخيستلو په وار وار او یا په لوی مقدار پروګرامونه وړاندې کړي.

بله طريقه کلپ بازار پروګرامونه چې د غړو ځانګړي تخفيف وړاندې کوي او غړي ټولنو هڅولي دي.

شرکتونو د جوړښت، مالي او ټولنیزو ګټو ته د مشتريانو د اړیکو د جوړولو لپاره اضافه کړي.

د مشتريانو د اړیکو د کتابتون ماهيت

شرکتونو نن سبا سره ټاکل مشتريانو مستقیم او تل پاتې اړیکې جوړوي.

سره زيات دقت ټاکل مشتريانو اړوند

شرکتونه دې ورځو کې لږ او ګټور پېرېدونکو په نښه کوي. شرکتونه اوس د پېرېدونکو په ګټورتوب تحلیل څخه د ګټلو مشتريانو له خوا pampering يې په نښه کوي. کله چې دوی په ګوته يې، شرکتونو په زړه پورې وړاندیزونه د دغو مشتريانو د نيولو او د هغوی د وفاداري (انتخابی اړیکو مدیریت) عايد رامنځته کړي.

د اوږدې مودې لپاره د اړوند

شرکتونه، دمراسمو په کارولو سره د اوسنیو پېرودونکو د ساتلو او د هغوی سره د اوږد مهاله اړیکو د جوړولو لپاره.

سره د حق مشتريانو حق اړیکو په رغولو

د ټولو مشتريانو ته وفادار او ګټور نه دي. يو شمېر وفاداره پېرېدونکي حتی کولی شي unprofitable وي. شرکتونه بايد:

â € œKeep د سمون لوی لګښتیز او د نامنظم کوچنۍ spendersâ € له لاسه ورکړي.

پېرودونکي کولای شي چې خپل په ګټورتوب او وفاداري په اساس طبقه بندی شي:
– بېګانه: ټيټ په ګټورتوب او وفاداري؛
– پروانې: ګټور خو وفادار نه؛
– ریښتیني د ملګرو: ګټور او وفادار؛
– Barnacles: وفادار خو ګټه نه.

د مشتريانو ډول د بیلابیلو اړیکو مدیریت ستراتيژيو ته اړتيا لري. هدف دا دی چې د حق مشتريانو حق اړیکي جوړي کړي.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

روابط مشتری ساختمان

مهم ترین بخش از فرایند بازاریابی ایجاد روابط مشتری سودآور است.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

فرایند کلی ساخت و ساز و حفظ روابط مشتری سودآور با ارائه ارزش به مشتریان برتر و رضایت.

بلوک های ساختمان رابطه: ارزش و رضایت مشتری

کلید ایجاد روابط مشتری است که ارزش مشتری و رضایت. مشتریان راضی هستند بیشتر احتمال دارد به وفادار.

ارزش مشتری: مشتری اقدام به خرید از مشتری است که بالاترین ارزش درک شده ارائه می دهد.

ضوابط ارزش درک شده: تفاوت بین ارزش مشتری در کل و هزینه مشتری در کل.

مشتریان ارزش محصول قضاوت است به دقت و یا عینی (ارزش درک شده).

رضایت مشتری: تا چه حد که productâ € ™ ثانیه درک عملکرد منطبق انتظارات buyerâ € ™ ثانیه.

نارضایتی رخ می دهد که عملکرد محصول کمتر از انتظارات در حالی که مشتری راضی است اگر آن را از بیش از انتظارات مشتری منطبق است.

مشتریان بسیار راضی به خرید تکرار و دیگران در مورد تجربیات خوب خود را با محصول است.

هدف از بازاریابی است که برای تولید سود ارزش مشتری.

سطح ارتباط با مشتری و ابزار

یک شرکت با مشتریان کم حاشیه به دنبال توسعه روابط عمومی با آنها.

در بازار با چند مشتریان و حاشیه های بالا، شرکت ها می خواهند برای ایجاد همکاری کامل با مشتریان کلیدی است.

شرکت در حال توسعه وفاداری مشتری و حفظ مشکلات. به عنوان مثال به مشتریان ارائه برنامه های بازاریابی فرکانس که مشتریان که اغلب خرید و یا در مقادیر زیاد پاداش.

یکی دیگر از روش برنامه های بازاریابی باشگاه است که اعضای ارائه تخفیف های ویژه و تشویق جوامع عضو است.

شرکت اضافه کردن مزایای ساختاری، مالی و اجتماعی برای ایجاد روابط مشتری.

تغییر ماهیت روابط مشتری

شرکت در حال حاضر در حال ایجاد روابط مستقیم و پایدار با مشتریان انتخاب شده است.

مربوط با مشتریان با دقت بیشتری انتخاب

شرکت امروزه هدف قرار دادن مشتریان کمتر و سود آور. شرکت در حال حاضر استفاده از تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری به هدف قرار دادن برنده مشتریان توسط از pampering آنها. یک بار آنها را شناسایی، شرکت های ایجاد جذاب ارائه می دهد برای گرفتن این مشتریان و کسب وفاداری خود را (مدیریت ارتباط با انتخابی).

مربوط برای طولانی مدت

شرکت ها با استفاده از CRM به حفظ مشتریان فعلی و ایجاد روابط بلند مدت با آنها.

ساخت روابط راست با مشتریان مناسب

همه مشتریان وفادار و سودآور است. برخی از مشتریان وفادار حتی می توانید سود باشد. شرکت ها باید:

â € œKeep spenders بزرگ سازگار و از دست دادن نامنظم کوچک spendersâ €.

مشتریان می توانند با توجه به سودآوری و وفاداری خود را طبقه بندی:
– غریبه: سود دهی کم و وفاداری؛
– پروانه: سودآور اما وفادار نیست.
– دوستان واقعی: سودآور و وفادار؛
– بارناکلها: وفادار اما سود آور نیست.

انواع مختلف مشتریان نیاز به استراتژی های مختلف مدیریت ارتباط با. هدف این است که برای ایجاد روابط مناسب با مشتریان مناسب.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Budowanie relacji z klientami

Najważniejszą częścią procesu marketingowego jest budowanie korzystnych relacji z klientami.

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Cały proces budowy i utrzymania korzystnych relacji z klientami poprzez dostarczanie najwyższej wartości dla klienta i satysfakcji.

cegiełki związku: wartości dla klienta i satysfakcji

Kluczem do budowania relacji z klientami jest mieć wartości dla klienta i satysfakcji. Zadowoleni klienci są bardziej prawdopodobne, aby być lojalni.

Wartość klienta: klient kupuje od klienta, który oferuje najwyższą postrzeganej wartości.

Klient postrzegana wartość: różnica pomiędzy całkowitą wartością klienta i całkowity koszt klienta.

Klienci nie oceniać wartości produktu dokładnie lub obiektywnie (postrzeganej wartości).

Zadowolenie klienta: w jakim stopniu y postrzegane ProduktA € ™ wydajność odpowiada oczekiwaniom danej buyerâ € ™ s.

Niezadowolenie występuje, gdy działanie produktu spadnie poniżej oczekiwań, a klient jest zadowolony, jeśli jest on zgodny z przewyższa oczekiwania klientów.

Bardzo zadowolonych klientów dokonać powtórnych zakupów i opowiedzieć innym o swoich pozytywnych doświadczeniach z produktem.

Celem marketingu jest tworzenie wartości rentowności klienta.

Poziom relacjami z klientem oraz narzędzia

Firma z klientami niskomar będzie dążyć do rozwijania podstawowych relacji z nimi.

Na rynkach kilku klientów oraz wysokie marże, firmy będą chciały stworzyć pełną współpracę z kluczowymi klientami.

Firmy rozwijają lojalności klienta i przechowywania problemy. Na przykład klienci oferują programy marketingowe częstotliwości, które nagradzają klientów, którzy często kupują lub w dużych ilościach.

Inną metodą jest klub programy marketingowe, które oferują specjalne rabaty członków i zachęcać członków społeczności.

Firmy dodać korzyści strukturalne, finansowe i społeczne, budowanie relacji z klientami.

Zmieniający się charakter relacji z klientami

Firmy obecnie budują bezpośrednie i trwałe relacje z wybranymi klientami.

Odnoszące się bardziej starannie wybranych klientów

Firmy są obecnie kierowania mniej i bardziej dochodowych klientów. Firmy używają teraz analizy rentowności klientów docelowych klientów, wygrywając je odprężyć. Kiedy je zidentyfikować, firmy stworzyć atrakcyjną ofertę skierowaną do wychwytywania tych klientów i zarobić ich lojalności (selektywne Relationship Management).

Odnoszące się do długoterminowej

Firm korzysta z CRM do utrzymania obecnych klientów i budowanie długoterminowych relacji z nimi.

Budowania właściwych relacji z właściwych klientów

Nie wszyscy klienci są lojalni i opłacalne. Niektóre lojalni klienci mogą być nawet nieopłacalna. Firmy powinny:

â € œKeep konsekwentne duże wydających i stracić błędne mały spendersâ €.

Klienci mogą być klasyfikowane zgodnie z ich rentowności i lojalności:
– Obcy: niska rentowność i lojalności;
– Motyle: opłacalne, ale nie wierny;
– Prawdziwych przyjaciół: opłacalne i wierny;
– Skorupiaki: wierny, ale nie opłaca.

Różne typy klientów wymagają różnych strategii zarządzania relacji. Celem jest budowanie właściwych relacji z właściwych klientów.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relacionamento com o cliente edifício

A parte mais importante do processo de marketing é construir relacionamentos com os clientes rentáveis.

gestão de relacionamento com clientes (CRM)

O processo global de construção e manutenção de relacionamentos com os clientes rentáveis por entregar valor ao cliente superior e satisfação.

blocos de construção do relacionamento: o valor do cliente e satisfação

A chave para construir relacionamentos com os clientes é ter o valor do cliente e satisfação. Os clientes satisfeitos são mais propensos a ser leal.

O valor do cliente: o cliente compra do cliente que oferece o mais alto valor percebido.

Cliente valor percebido: a diferença entre o valor total do cliente eo custo total do cliente.

Os clientes não julgar os valores do produto com precisão ou objetivamente (valor percebido).

A satisfação do cliente: a medida em que um producta € ™ s percebida desempenho corresponde às expectativas de um buyerâ € ™ s.

A insatisfação ocorre quando o desempenho do produto cai abaixo das expectativas, enquanto o cliente está satisfeito se ele corresponde de exceder as expectativas dos clientes.

clientes altamente satisfeitos fazer compras repetidas e contar aos outros sobre suas experiências com o produto.

O objetivo do marketing é gerar rentabilidade valor do cliente.

nível de relacionamento com o cliente e as ferramentas

Uma empresa com clientes de baixa margem procurará desenvolver relações básicas com eles.

Em mercados com poucos clientes e altas margens, as empresas vão querer criar parcerias plenas com clientes-chave.

As empresas estão a desenvolver problemas de fidelização e retenção de clientes. Por exemplo clientes oferecem programas de marketing de frequência que os clientes que compram com frequência ou em grandes quantidades recompensa.

Outro método é programas de marketing do clube, que oferecem descontos especiais membros e encorajar as comunidades de membros.

Empresas acrescentar benefícios estruturais, financeiros e sociais para construir relacionamentos com os clientes.

A natureza mutável do relacionamento com o cliente

Empresas hoje em dia estão construindo relacionamentos diretos e duradouros com clientes selecionados.

Relacionar-se com clientes mais cuidadosamente selecionados

As empresas são hoje alvo menos e mais rentáveis clientes. As empresas agora usam a análise de rentabilidade de clientes para atingir conquista de clientes por pampering-los. Uma vez que identificá-los, as empresas criam ofertas atraentes para capturar esses clientes e ganhar sua lealdade (gestão de relacionamento seletivo).

Relacionando a longo prazo

As empresas estão usando CRM para reter os clientes atuais e construir relacionamentos de longo prazo com eles.

Construir as relações corretas com os clientes certos

Nem todos os clientes são leais e rentáveis. Alguns clientes fiéis ainda pode ser rentável. As empresas devem:

â € œKeep os grandes gastadores consistentes e perder a errática pequena spendersâ €.

Os clientes podem ser classificados de acordo com a sua rentabilidade e lealdade:
– Strangers: baixa rentabilidade e lealdade;
– Borboletas: rentável, mas não é leal;
– Os verdadeiros amigos: lucrativo e leal;
– Barnacles: leal, mas não é rentável.

Diferentes tipos de clientes exigem diferentes estratégias de gestão de relacionamento. O objetivo é construir as relações corretas com os clientes certos.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਲਾ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਹੈ.

ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM)

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਲਾ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ.

ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ: ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ: ਗਾਹਕ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ.

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੁੱਲ: ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ.

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜ ਨਿਰਪੱਖ (ਜਾਣ ਗਏ ਮੁੱਲ) ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰੋ.

ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ™ € ਨੂੰ ਇੱਕ productâ ਜਾਣ ਗਏ s ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ buyerâ € ™ s ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਹੇਠ ਡਿੱਗ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕ ਦੁਹਰਾਉ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਫਾਇਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

ਗਾਹਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਟੂਲ

ਖੋਜੋ ਫਰਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ.

ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਕੁੰਜੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਵਿਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਮ ਗਾਹਕ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਣ ਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਲੱਬ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੰਪਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ.

ਗਾਹਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

ਕੰਪਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਣਿਆ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਕਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਲਾਡ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਫਰਮ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਣਾਉਣ.

ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ

ਕੰਪਨੀ CRM ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

ਸੱਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ. ਕੁਝ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

â € œKeep ਇਕਸਾਰ ਵੱਡੇ Spenders ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਛੋਟੇ spendersâ € ਗੁਆ.

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
– ਪਰਦੇਸੀ: ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ;
– Butterflies: ਲਾਭ ਪਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ;
– ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤ: ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ;
– Barnacles: ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰ ਭਲਾ ਨਾ.

ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਸੱਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relatii de afaceri cu clienții

Cea mai importantă parte a procesului de marketing este construirea de relații profitabile cu clienții.

Managementul relațiilor cu clienții (CRM)

Procesul general de construire și menținerea unor relații profitabile cu clienții prin furnizarea de valoare superioară pentru clienți și satisfacție.

Blocuri de construcție: relații de valoare și satisfacția clientului

Cheia pentru a construi relații cu clienții este de a avea o valoare și satisfacția clientului. Clienții satisfăcuți sunt mult mai susceptibile de a fi loial.

Valoarea de client: clientul cumpără de la client, care oferă cea mai mare valoare percepută.

Valoarea percepută de client: diferența dintre valoarea totală a clientului și costul total pentru clienți.

Clienții care nu judeca valorile de produs cu exactitate sau obiectiv (valoare percepută).

satisfacția clientului: măsura în care s percepută o productâ € ™ performanță se potrivește cu așteptările unui buyerâ € ™ s.

Insatisfacția apare atunci când performanța produsului scade sub așteptări, în timp ce clientul este îndeplinită în cazul în care se potrivește cu depășește așteptările clienților.

clienți foarte mulțumiți face achiziții repetate și spune altora despre experientele lor bune cu produsul.

Scopul marketingului este de a genera profitabilitate valoarea de client.

Nivelul relațiilor cu clienții și instrumente

O companie cu clienții în marjă mică va căuta să dezvolte relații de bază cu ei.

Pe piețele cu foarte puțini clienți și marje ridicate, companiile vor dori să creeze parteneriate complete cu clienții cheie.

Companiile sunt in curs de dezvoltare probleme de fidelizare a clienților și de retenție. De exemplu, clienții oferă programe de marketing de frecvență care clienții care cumpără în mod frecvent sau în cantități mari recompense.

O altă metodă este programele de marketing Club care oferă membrilor reduceri speciale și de a încuraja comunitățile membre.

Companiile adăuga beneficii structurale, financiare și sociale pentru a construi relații cu clienții.

Natura schimbătoare a relațiilor cu clienții

Companiile sunt în prezent construirea unor relații directe și de durată cu clienții selectate.

Relationarea cu clienții mai atent selectate

Companiile sunt în prezent direcționarea în funcție de mai puține și mai profitabile clienții. Companiile folosesc acum analiza profitabilității clienților pentru a-țintă câștigătoare clienții prin răsfăț ei. Odată ce le identifică, firmele de a crea oferte atractive pentru a capta acești clienți și să câștige loialitatea lor (managementul selectiv relație).

Referitoare pe termen lung

Companiile folosesc CRM pentru a păstra clienții actuali și de a construi relatii pe termen lung cu ei.

Construirea relațiilor potrivite cu clienții potriviți

Nu toți clienții sunt loiali și profitabile. Unii clienti fideli pot fi chiar neprofitabile. Companiile ar trebui să:

â € œKeep cei mari cheltuitori consistente și pierde neregulat mici spendersâ €.

Clienții care pot fi clasificate în funcție de rentabilitatea și loialitatea acestora:
– Straini: profitabilitate scăzută și loialitate;
– Fluturi: profitabil, dar nu loial;
– Prieteni adevărați: profitabil și loial;
– Scoici: loial, dar nu este profitabil.

Diferite tipuri de clienți necesită diferite strategii de management al relațiilor. Scopul este de a construi relațiile corecte cu clienții potriviți.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Отношения заказчика строительства

Наиболее важной частью процесса маркетинга является построение выгодных отношений с клиентами.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Общий процесс построения и поддержания выгодных отношений с клиентами, поставляя превосходное значение и удовлетворенности клиентов.

Отношения строительных блоков: ценность клиента и удовлетворение

Ключ к созданию отношений с клиентами, чтобы иметь значение и удовлетворенности клиентов. Довольные клиенты, скорее всего, быть верным.

Значение клиентов: клиент покупает у клиента, который предлагает самую высокую воспринимаемую ценность.

Клиент воспринимаемая ценность: разница между общей стоимостью клиента и общей стоимости клиента.

Клиенты не судите ценности продукта точно или объективно (воспринимаемая ценность).

Удовлетворение клиента: степень, в которой productâ € ™ с воспринимается производительность совпадает с buyerâ € ™ с ожидания.

Недовольство возникает, когда производительность продукта падает ниже ожиданий, пока клиент доволен, если он соответствует из превосходит ожидания клиентов.

Очень довольные клиенты делают повторные покупки и рассказывать другим о своих хороших опыте работы с продуктом.

Цель маркетинга заключается в том, чтобы генерировать рентабельность потребительской ценности.

Уровень отношений с клиентами и инструменты

Компания с низкорентабельных клиентов будет стремиться развивать базовые отношения с ними.

На рынках с небольшим количеством клиентов и высокой рентабельности, компании хотят создавать полноценные партнерские отношения с ключевыми клиентами.

Компании разрабатывают лояльности и удержание проблем. Например клиенты предлагают маркетинговые программы частот, который вознаграждение клиентов, которые покупают часто или в больших количествах.

Другой метод маркетинговых программ клуба, которые предлагают членам специальные скидки и поощрения членов общин.

Компании добавить структурные, финансовые и социальные выгоды для построения отношений с клиентами.

Изменение характера взаимоотношений с клиентами

Компании в настоящее время строят прямые и прочные отношения с отдельными клиентами.

Относительно более тщательно отобранных клиентов

Компании в настоящее время таргетинг меньше и более выгодных клиентов. Компании в настоящее время используют анализ прибыльности клиентов целевой выигрыш клиентов, балуя их. После того, как они идентифицируют их, фирмы создают привлекательные предложения для захвата этих клиентов и заработать их лояльность (избирательное управление взаимоотношениями).

Относительно в долгосрочной перспективе

Компании используют CRM, чтобы сохранить существующих клиентов и строить долгосрочные отношения с ними.

Построение правильных отношений с правильными клиентами

Не все клиенты лояльны и прибыльным. Некоторые постоянные клиенты могут даже быть убыточными. Компании должны:

â € œKeep последовательные большие транжиры и теряют неустойчивый небольшой spendersâ €.

Клиенты могут быть классифицированы в соответствии с их прибыльности и лояльности:
– Чужие: низкая рентабельность и лояльность;
– Бабочки: выгодно, но не лояльны;
– Верных друзей: выгодно и верный;
– Моллюски: лояльны, но не выгодно.

Различные типы клиентов требуют разных стратегий управления отношениями. Цель состоит в том, чтобы построить правильные отношения с нужными клиентами.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fale sootaga tagata e faaaogāina auaunaga

O le vaega sili ona taua o le maketiina faagasologa o le fausiaina o aoga sootaga tagata e faaaogāina auaunaga.

pulega sootaga tagata e faaaogāina auaunaga (CRM)

O le faagasologa atoa o le fausiaina ma le faatumauina o aoga sootaga tagata e faaaogāina auaunaga ala i le faaooina taua sili tagata e faaaogāina auaunaga ma le faamalieina.

poloka fale Faiā: tagata e faaaogāina auaunaga taua ma le faamalieina

O le ki i le fausiaina o sootaga tagata faatau o le i ai taua tagata e faaaogāina auaunaga ma le faamalieina. e sili atu e ono faaaogāina auaunaga faamalieina ina ia faamaoni.

Tagata e faaaogāina auaunaga taua: faatauina i le tagata mai le tagata e faaaogāina auaunaga e ofoina mai e le maualuga tau iloa.

Tagata e faaaogāina auaunaga taua iloa: o le eseesega i le va o le taua atoa ma tagata e faaaogāina auaunaga tau atoa tagata faatau.

Tagata e faaaogāina auaunaga e le faamasino saʻo po objectively faatauaina oloa (iloa taua).

Tagata e faaaogāina auaunaga faamalieina: o le tulaga lea a productâ € ™ A iloa faatinoga fetaui a buyerâ € ™ s faamoemoega.

Faamalieina e tupu pe a pa’ū le faatinoga o oloa i lalo faamoemoega ao ua faamalieina le tagata e faaaogāina auaunaga pe afai e fetaui ma o le sili atu faamoemoega tagata e faaaogāina auaunaga.

Matuā faamalieina tagata e faaaogāina auaunaga faia faatauga toe fai ma taʻu atu i isi e uiga io latou aafiaga lelei ma le oloa.

O le faamoemoega o le maketiina o le faatupuina profitability tagata e faaaogāina auaunaga taua.

tulaga sootaga tagata e faaaogāina auaunaga ma meafaigaluega

O se kamupani ma tagata e faaaogāina auaunaga maualalo-autafa o le a saili e atiina ae ai sootaga autu faatasi ma i latou.

I maketi i ni nai tagata e faaaogāina auaunaga ma tapulaa maualuga, o le a mananao kamupani e foafoa ai faiga faapaaga atoa ma tagata e faaaogāina auaunaga autu.

ua atiina ae o Kamupani faafitauli faamaoni ma faatumauina tagata e faaaogāina auaunaga. Mo se faataitaiga tagata e faaaogāina auaunaga ofoina taimi polokalame maketiina lea tagata e faaaogāina auaunaga taui o soo faatau po o aofaiga tele.

O le isi auala o polokalame tau maketi kalapu lea e ofoina atu i tagata faapau faapitoa ma uunaia nuu tagata.

Kamupani faaopoopo faatulagaga, faamanuiaga tau tupe ma le soifuaga lautele e fausia ni sootaga tagata e faaaogāina auaunaga.

O le suia o le natura o sootaga tagata e faaaogāina auaunaga

Kamupani i nei aso o loo fausiaina o sootaga tuusao ma le tumau i le tagata e faaaogāina auaunaga filifilia.

E faasino i le tagata e faaaogāina auaunaga sili filifilia ma le faaeteete

ua i nei aso o Kamupani mataituina o tagata e faaaogāina auaunaga faaitiitia ma sili atu ona aoga. faaaogaina i le taimi nei Kamupani iloiloga profitability tagata e faaaogāina auaunaga e patino manumalo tagata e faaaogāina auaunaga e pampering latou. O le taimi lava latou iloa i latou, faamautu faia lalelei ofo e pueina nei tagata e faaaogāina auaunaga ma maua lo latou faamaoni (filifili pulega sootaga).

E faasino mo le lumanai

o loo e faaaogaina Kamupani CRM e taofi tagata e faaaogāina auaunaga i le taimi nei ma fausia sootaga umi ma i latou.

Fausiaina o le sootaga saʻo i le tagata e faaaogāina auaunaga tauagavale

E le o tagata uma e faaaogāina faamaoni ma aoga. O nisi faamaoni tagata e faaaogāina auaunaga e mafai foi ona aoga. Kamupani e tatau ona:

se € œKeep le spenders tele ogatasi ma le maua le € spendersâ laiti leaga e le manino.

e mafai ona faavasegaina tagata e faaaogāina auaunaga e tusa ai ma o latou profitability ma le faamaoni:
– Tagata Ese: maualalo profitability ma le faamaoni;
– Pepe: aoga ae le faamaoni;
– O uo moni: aoga ma faamaoni;
– Barnacles: faamaoni ae le aoga.

Eseese o ituaiga o tagata e faaaogāina auaunaga e manaomia ai auala eseese pulega sootaga. O le sini o le fausia ai le sootaga saʻo i le tagata e faaaogāina auaunaga saʻo.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A ‘togail luchd-cleachdaidh dàimhean

Tha am pàirt as cudromaiche den margaideachd pròiseas togail prothaideach dàimhean luchd-cleachdaidh.

Dàimh Luchd-cleachdaidh rianachd (CRM)

Uile gu lèir, pròiseas a ‘togail agus a’ cumail suas dàimhean prothaideach luchd-cleachdaidh le bhith a ‘lìbhrigeadh sàr luchd-ceannach luach agus sàsachd.

Dàimh bhlocaichean togail: luchd-ceannach luach agus riarachaidh

Tha prìomh luchd-cleachdaidh a ‘togail dhàimhean a tha luchd-cleachdaidh gu bheil luach agus sàsachd. Riaraichte luchd-cleachdaidh a tha nas buailtiche a bhith dìleas.

Luchd-ceannach luach: luchd-cleachdaidh a ‘ceannach bho luchd-cleachdaidh a’ tairgse as àirde faicinn luach.

Luchd-cleachdaidh faicinn luach: an diofar eadar luach iomlan luchd-cleachdaidh agus luchd-cleachdaidh uile gu lèir cosgais.

Luchd-cleachdaidh nach eil breth bathar luachan ceart no cothromach (faicinn luach).

Sàsachd Luchd-cleachdaidh: an ìre gu bheil productâ € ™ S faicinn coileanadh matches a buyerâ € ™ s sùileachadh.

Mì-riarachas a ‘tachairt nuair coileanadh na bhathar a’ tuiteam nas ìsle na dùil fhad ‘sa tha luchd-cleachdaidh a tha riaraichte ma tha e nas àirde na matches de luchd-cleachdaidh a’ sùileachadh.

Àrd-riaraichte luchd-ceannach a ‘dèanamh atharrais a dhèanamh air ceannach agus innse do chàch mun deagh eòlasan leis an toradh.

‘S e adhbhar margaidheachd a tha a’ cruthachadh luchd-ceannach luach prothaid.

Dàimh Luchd-cleachdaidh ìre agus innealan

A ‘chompanaidh le ìosal iomall luchd-ceannach a’ feuchainn ri leasachadh bunaiteach dàimhean còmhla riutha.

Ann am margaidhean le glè bheag de luchd-cleachdaidh agus àrd-oirean, bidh na companaidhean ag iarraidh a chruthachadh làn chom-pàirteachasan le prìomh luchd-cleachdaidh.

Companaidhean a tha a ‘leasachadh agus gleidheadh luchd-cleachdaidh dìlseachd duilgheadasan. Mar eisimpleir luchd-ceannach a ‘tabhann tricead margaideachd prògraman a dhuais luchd-ceannach a’ ceannach gu tric no ann an ultach.

‘S e dòigh eile club margaideachd prògraman a tha a’ tabhann lasachadh prìse buill sònraichte agus a ‘brosnachadh ball coimhearsnachdan.

Companaidhean Cuir structarail, ionmhais agus buannachdan sòisealta a thogail dàimhean luchd-cleachdaidh.

Nàdar caochlaideach a ‘dàimhean luchd-cleachdaidh

Companaidhean an-diugh a ‘togail dìreach agus dàimhean maireannach a thaghadh le luchd-cleachdaidh.

Co-cheangailte ri tuilleadh thaghadh gu cùramach luchd-cleachdaidh

Companaidhean a tha an-diugh ag amas air nas lugha de luchd-ceannach agus barrachd prothaid. Chompanaidhean a-nis a ‘cleachdadh luchd-cleachdaidh prothaid mion-sgrùdadh a’ cuimseachadh air luchd-ceannach a ‘buannachadh le pampering orra. Aon uair ‘s iad a’ comharrachadh dhaibh, companaidhean chruthaicheas iad tarraingean tairgsean a ghlacadh na luchd-ceannach agus a chosnadh aca dìlseachd (roghnach dàimh rianachd).

Co-cheangailte airson an ùine-fhada

Companaidhean a tha a ‘cleachdadh CRM a chumail làithreach luchd-ceannach agus a’ togail dhàimhean fad-ùine còmhla riutha.

A ‘togail an làimh dheis dàimhean le luchd-ceannach an làimh dheis

Chan eil a h-uile luchd-ceannach dìleas agus prothaideach. Tha cuid de luchd-ceannach dìleas urrainn fiù ‘s mì-tharbhach. Bu chòir do chompanaidhean:

â € œKeep an co-chòrdail mòr spenders agus a ‘call an iomrallach beag spendersâ €.

Faodaidh luchd-ceannach bhith air an seòrsachadh a rèir an prothaid agus dìlseachd:
– Strangers: Ìosal prothaid agus dìlseachd;
– Butterflies: prothaideach ach cha dìleas;
– True caraidean: prothaideach, agus dìleas;
– Giodhran-geala air: dìleas ach cha prothaideach.

Diofar sheòrsaichean de luchd-cleachdaidh eadar-dhealaichte a dhìth dàimh rianachd ro-innleachdan. ‘S e an t-amas a thogail an làimh dheis dàimhean le luchd-ceannach an làimh dheis.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

односи зграда са клијентима

Најважнији део процеса маркетинг је изградња профитабилне односе са клијентима.

Управљање односима са купцима (ЦРМ)

Цео процес изградње и одржавања профитабилне купаца односа испоруком супериорне вредности и задовољство потрошача.

Однос блокови: вриједност и задовољство купца

Кључ за изградњу односа са купцима је да имају вредност и задовољство потрошача. Задовољни клијенти су веће шансе да буду лојални.

Купац вредност: купац купује од купца да понуди највишу процењеном вредношћу.

Купац перципира вредност: разлика између укупне вриједности и укупних трошкова купца.

Купци не судите вредности производа тачно или објективно (опажа вредност).

задовољство купаца: степен до којег Продуцта € ™ с доживљава перформансе поклапа са БУИЕРа € ™ с очекивања.

Незадовољство се јавља када перформансе производа падне испод очекивања, док је купац задовољан ако се подудара на превазилази очекивања купаца.

Веома задовољни клијенти се поново купује и рећи другима о својим добрим искуствима са производом.

Циљ маркетинга је да се генеришу вредности купца профитабилност.

Кориснички ниво односа и алати

Компанија са ниском маржом купцима ће тежити да развије основне односе са њима.

На тржиштима са неколико купаца и високих маржи, компаније ће желети да креирате пуне партнерство са кључним купцима.

Компаније развијају лојалне купце и задржавања проблема. На пример, клијенти нуде програме маркетинга фреквенцију која купци који купују често или у великим количинама награда.

Други начин је клуб маркетинг програма који нуде члановима специјалне попусте и подстаћи земље заједнице.

Компаније додати структуралне, финансијске и социјална давања за изградњу односа са купцима.

Променљива природа односа са клијентима

Компаније данас граде директне и дуготрајне везе са одабраним клијентима.

У вези са више пажљиво одабраним клијентима

Компаније се данас циљају мање и више профитабилних купаца. Компаније сада користе клијената анализе профитабилности циљати победу купце их уживање. Када су их идентификују, предузећа стварају атрактивне понуде за хватање тих купаца и зарадите своју лојалност (селективна релатионсхип манагемент).

Које се односе на дугорочно

Компаније користе ЦРМ да задржи постојеће клијенте и изградимо дугорочне односе са њима.

Изградња праве односе са правим клијентима

Нису сви клијенти су лојални и профитабилна. Неки лојални купци чак могу бити непрофитабилна. Компаније треба да:

а € œКееп конзистентна велики потрошачи и изгубити варљива мали спендерса €.

Купци могу да се класификују према њиховој профитабилности и лојалности:
– Странгерс: ниска профитабилност и оданост;
– Буттерфлиес: профитабилна, али не и лојалан;
– Труе фриендс: профитабилна и лојални;
– Барнацлес: одан али није профитабилна.

Различите врсте клијената захтевају различите стратегије управљања однос. Циљ је да се изгради праве односе са правим клијентима.


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building kasitoma ukama

Chinonyanya kukosha Chikamu yokutengesa zvinoitawo kuvaka kunobatsira mutengi ukama.

Customer ukama zvakanaka (CRM)

Zvinonakisa muitiro yokuvaka uye kuramba zvinobatsira mutengi ukama pokuvanunura nani mutengi kukosha uye kugutsikana.

Ukama Dzokuvaka: mutengi ukoshi uye kugutsikana

Chinokosha pakuvaka mutengi ukama ndiko kuva mutengi kukosha uye kugutsikana. Agutsikana vatengi vangangowedzera kuva akavimbika.

Customer ukoshi: mutengi akatenga kubva mutengi inopa soro vakanzwisisa ukoshi.

Customer akaziva kukosha: kusiyana zvachose mutengi kukosha uye zvachose vatengi mutengo.

Vatengi musatonga chigadzirwa tsika zvakarurama kana chinangwa (akaziva kukosha).

Customer kugutsikana: pakuti munhu productâ € ™ S vakanzwisisa chokupika machisi ane buyerâ € ™ S zvinotarisirwa.

Kusagutsikana kunoitika apo chokupika chigadzirwa anowira pasi netarisiro apo mutengi anogutswa kana inopindirana pamusoro kuchakunda vatengi netarisiro.

Zvikuru kugutsikana vatengi kuti achidzokorora kutenga uye kuudza vamwe pamusoro hwavo hwakanaka zvakaitika chigadzirwa.

Chinangwa yokutengesa kuti vaunze vatengi ukoshi profitability.

Customer ukama pamwero nematurusi

A kufambidzana kuderedzwa kumucheto vatengi vachatsvaka kuva dzinokosha ukama navo.

In Misika vane vatengi shoma uye yakakwirira kumahombekombe, makambani achada kusika zvizere kudyidzana pamwe anokosha vatengi.

Makambani kukura mutengi kuvimbika uye chengetedzo matambudziko. Somuenzaniso vatengi kupa maitikiro yokutengesa zvirongwa iyo mubayiro vatengi vanenge kutenga kakawanda kana akawanda.

Imwe nzira iri chikwata yokutengesa zvirongwa izvo kupa nhengo inokosha discounts uye kukurudzira nhengo nemunharaunda.

Makambani wedzera STRUCTURAL, zvemari uye zvokugarisana kunobatsirei kuvaka vatengi ukama.

Changing nature mutengi ukama

Makambani mazuva ano vari kuvaka zvakananga uye hunogara ukama makasitoma dzakasarudzwa.

Vachirondedzera pamwe makasitoma kunyatsofunga vakasarudzwa

Makambani mazuvano kukanganiswa vashoma uye zvakawanda zvinobatsira vatengi. Makambani zvino kushandisa mutengi profitability kuongorora kuti kunanga kuhwina vatengi kuburikidza achirera navo. Kamwe ivo kuzviziva, yemakambani kusika rikwezve inopa kunombata vatengi izvi uye kuwana kuvimbika kwavo (zvokusarudza ukama zvakanaka).

Vachirondedzera nokuti kwenguva refu

Makambani vari kushandisa CRM kuyeuka kutira vatengi uye kuvaka kwenguva refu ukama navo.

Kuvaka rworudyi ukama kurudyi vatengi

Havasi vatengi vose vakavimbika uye zvinobatsira. Vamwe vatengi vakavimbika vanogona kunyange hazvikubatsiriyi. Companies vanofanira:

â € œKeep ari inopindirana guru spenders uye haachakwanisi sechisina musoro duku spendersâ €.

Vatengi zvinogona of maererano profitability kwavo uye kuvimbika:
– Vatorwa: yakaderera profitability uye kuvimbika;
– Kungozvifunga: zvinobatsira asi kwete akavimbika;
– Shamwari dzechokwadi: zvinobatsira uye akavimbika;
– Barnacles: akavimbika asi hazvibatsiri.

Mhando dzakasiyana-siyana vatengi inoda akasiyana ukama zvakanaka matungamirire. Chinangwa ndechokuti kuvaka kurudyi ukama rworudyi vatengi.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

عمارت صارف رشتا

جي مارڪيٽنگ عمل جو سڀ کان اهم حصو منافعي جو ڪسٽمر رشتي جي تعمير آهي.

ڪسٽمر تعلق انتظام (CRM)

ڏسن ته ڪسٽمر قدر ۽ اطمينان delivering جي اڏاوت ۽ منافعي جو ڪسٽمر رشتا قائم رکڻ جي ان سڄي عمل.

تعلقو عمارت پور: صارف جو قدر ۽ اطمينان

ڪسٽمر رشتي جي تعمير لاء سنڌ جي اهم صارف جو قدر ۽ اطمينان ڪري آهي. مطمئن گراهڪن کان وڌيڪ وفادار ٿيڻ جو امڪان آهي.

ڪسٽمر جي قيمت: ڪسٽمر ڪسٽمر ته بلند ترين خبر قدر مليو کان buys.

ڪسٽمر سھي قيمت: ڪل صارف جو قدر ۽ ڪل صارف خرچ جي وچ ۾ فرق.

گراهڪن صحيح يا خارجي پيداوار انهيء نبيرو نه ڪندا آھن (سھي قدر).

ڪسٽمر کي اطمينان: حد جنهن کي هڪ productâ € ™ ڪارڪردگي هڪ buyerâ € ™ صاحب جي اميدن سان ملي خبر آيس.

عدم اطمينان وٺندي آهي جڏهن ته پيداوار جي ڪارڪردگي جي اميدن هيٺ پوي ٿو، جڏهن ته ڪسٽمر مطمئن آهي ته اهو صارف جي اميدن ڏيندو مان ملي.

انتهائي مطمئن جي گراهڪن کي ورجائي خريداريون ڪندا آهيو ۽ سنڌ جي پيداوار سان سندن سٺا تجربا جي باري ۾ ٻين ٻڌايو.

مارڪيٽنگ جو مقصد صارف قدر بخش پيدا ڪجي آهي.

ڪسٽمر تعلقي سطح تي ۽ اوزار

گهٽ-حاشيہ گراهڪن سان هڪ ڪمپني انھن سان گڏ بنيادي رشتي کي ترقيء کي ڳولين ٿو ٿيندو.

ڪجهه گراهڪن ۽ اعلي موقعا سان مارڪيٽ ۾، ڪمپنين اهم گراهڪن سان پورو پارٽنرشپ پيدا ڪرڻ چاهي ٿي ويندو.

ڪمپنين صارف وفاداري ۽ برقرار رکڻ مسئلا ترقي پذير آهن. مثال طور گراهڪن گهڻي مارڪيٽنگ پروگرام جنهن جو اجر گراهڪن جو ايف يا وڏي مقدار ۾ خريد آڇ.

ٻيو طريقو ڪلب مارڪيٽنگ پروگرام جنهن جي ميمبرن خاص discounts آڇ ۽ ميمبر برادرين جي هدايت آهي.

ڪمپنين، بنيادي ڍانچي مالي ۽ سماجي فائدا صارف رشتا تعمير ڪرڻ شامل.

ڪسٽمر رشتي جي بدلجندڙ فطرت

ڪمپنين Nowadays چونڊيل گراهڪن سان سڌو ۽ ھميشه رھڻ واري رشتي جي تعمير آهن.

وڌيڪ ڌيان ٿيل گراهڪن سان ڌرڻا

ڪمپنين Nowadays گهٽ ۽ وڌيڪ منافعي جي گراهڪن کي حدف ڪري رهيا آهن. ڪمپنيون هاڻي صارف بخش تجزيو استعمال کين pampering جي کٽڻ جي گراهڪن کي ٽارگيٽ ڪرڻ لاء. هڪ دفعو انھن جي نشاندهي ڪري، مڇيو انهن گراهڪن کي پڪڙڻ ۽ انهن جي وفاداري (نلين تعلق انتظام) كما لاء سينگاريا پيش ڪري ٺاهي.

ڊگهي مدت لاء ڌرڻا

ڪمپنين CRM استعمال ڪري رهيا آهن موجوده گراهڪن ۾ رکي ۽ ان سان ڊگهي-مدت رشتا کپن.

سڄي گراهڪن سان حق رشتا عمارت

نه سڀني گراهڪن وفادار ۽ منافعي جو آهي. ڪجهه وفادار گراهڪن به unprofitable ٿي سگهي ٿو. ڪمپنين ٿيڻ گهرجي:

€ œKeep هڪ جهڙي وڏي spenders ۽ erratic ننڍي spendersâ € وڃائي ڇڏيو.

گراهڪن سندن بخش ۽ وفاداري موجب درجه ڪري سگهجي ٿو:
– اجنبي: گهٽ بخش ۽ وفاداري؛
– پوپٽ: منافعي پر وفادار نه؛
– سچ پچ دوست: منافعي ۽ وفادار؛
– Barnacles: وفادار پر منافعي جو نه.

گراهڪن جي مختلف قسمن ۾ مختلف تعلق انتظام حڪمت جي ضرورت آهي. هن جو مقصد سڄي گراهڪن سان حق رشتا تعمير ڪرڻ آهي.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ගොඩනැගිල්ල පාරිභෝගික සබඳතා

වෙළෙඳ ක්රියාවලිය වඩාත්ම වැදගත් කොටස ලාභදායී පාරිභෝගික සබඳතා ගොඩ කර ඇත.

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණය (CRM)

සේවාවක් සහ තෘප්තිය බේරාගැනීමෙන් ලාභදායී පාරිභෝගික සබඳතා ගොඩ සහ පවත්වාගෙන යාම සමස්ත ක්රියාවලිය.

සම්බන්ධතාවය තැනුම් ඒකක: පාරිභෝගික අගය හා තෘප්තිය

පාරිභෝගික සබඳතා ගොඩ ගැනීමට ඇති ප්රධාන යතුර පාරිභෝගික අගය හා තෘප්තිය ලබා ගැනීමය. තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසවන්තව වීමට ඇති ඉඩ කඩ වැඩිය.

පාරිභෝගික අගය: පාරිභෝගික ඉහළම වටිනාකම් ලබා දී ඇති බව පාරිභෝගික මිළට.

පාරිභෝගික වටිනාකම්: මුළු පාරිභෝගික අගය, සහ මුළු පාරිභෝගික වියදම අතර වෙනස.

පාරිභෝගිකයන් නිෂ්පාදන වටිනාකම් නිවැරදිව හෝ වාස්තවික (වටිනාකම්) විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ.

පාරිභෝගික තෘප්තිය කිරීම: productâ € ™ දකින්නේ ජීවිතයෙන් කවර කාර්ය සාධනය buyerâ € ™ බලාපොරොත්තු තරග ප්රමාණය.

නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය එය පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා තරග නම් පාරිභෝගික තෘප්තියට පත් වන අතර, අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා කඩා වැටෙන විට නොසතුට සිදුවේ.

ඉතා ඉහල, තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයන්ගේ නැවත මිලදී ගැනීම් සිදු කරන්න සහ නිෂ්පාදන සමග ඔවුන්ගේ හොඳ අද්දැකීම් ගැන අන් අයට කියන්න.

අලෙවිකරණ අරමුණ පාරිභෝගික අගය ලාභ උත්පාදනය කිරීමයි.

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා මට්ටම හා මෙවලම්

අඩු-ආන්තිකය ගනුදෙනුකරුවන් සමග, A සමාගමේ ඔවුන් සමඟ මූලික සබඳතා වර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

අඩු පාරිභෝගිකයන් සහ ඉහළ සීමා මායිම් වෙළෙඳපොළ තුළ, සමාගම් ප්රධාන පාරිභෝගිකයින් සමග පූර්ණ සහයෝගීතාවයන් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.

සමාගම් පාරිභෝගික විශ්වාසය හා රඳවා තබා ගැනීම ගැටලු වර්ධනය වෙමින් තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස ගනුදෙනුකරුවන් නිරතුරුවම හෝ විශාල ප්රමාණයක් මිලදී ගන්නා ලද ත්යාගයක් පාරිභෝගිකයන් සංඛ්යාත අලෙවිකරණ වැඩසටහන් ලබා දී ඇත.

තවත් ක්රමයක් සාමාජිකයන් විශේෂ වට්ටම් ලබා හා සාමාජික ප්රජාව උනන්දු කරන සමාජ අලෙවිකරණ වැඩසටහන් වේ.

සමාගම් පාරිභෝගික සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා, ව්යුහාත්මක මූල්ය හා සමාජ ප්රතිලාභ එක් කරන්න.

පාරිභෝගික සබඳතා වෙනස් වන ස්වභාවය

සමාගම් තෝරාගත් ගනුදෙනුකරුවන් සමග සෘජු හා කල් පවතින සබඳතා අද කාලයේ බිහි කරමින් තිබෙනවා.

සැලකිලිමත්ව තෝරා ගත් ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ

සමාගම් අද කාලයේ අඩු හා වඩාත් ලාභදායී පාරිභෝගිකයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිටිති. සමාගම් දැන් ඔවුන් පරිනත නැති විසින් දිනා පාරිභෝගිකයන් ඉලක්ක කර පාරිභෝගික ලාභ විශ්ලේෂණය භාවිතා කරන්න. ඔවුන් හඳුනා පසු, සමාගම් මෙම ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා පක්ෂපාතීත්වය (වරණාත්මක සම්බන්ඳතා කළමනාකරණය) උපයා ගැනීමට ආකර්ෂණීය දීමනා නිර්මාණය කරන්න.

දිගු කාලීන සඳහා සම්බන්ධ

සමාගම් වත්මන් ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා තබා ඔවුන් සමඟ දිගු කාලීන සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා සී.ආර්.එම් භාවිතා කරයි.

අයිතිය ගනුදෙනුකරුවන් සමග අයිතිය සබඳතා ගොඩනැඟීම

පාරිභෝගිකයන් සියලු නොවේ පක්ෂපාතී හා ලාභදායී වේ. සමහර හිතවත් පාරිභෝගිකයින් පවා ලැබූවද සමහර විටෙක විය හැක. සමාගම් කළ යුත්තේ:

€ œKeep මගේ කතාව ස්ථාවර ලොකු spenders හා අස්ථාවර කුඩා spendersâ € අහිමි වෙනවා.

පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ ලාභ හා පක්ෂපාතකම අනුව වර්ගීකරණය කළ හැක:
– නාඳුනන: අඩු ලාභදායීතාවය සහ පක්ෂපාතිත්වය;
– සමනළයින්: ලාභදායී නමුත් පක්ෂපාත නැත;
– සැබෑ මිතුරන්: ලාභදායි සහ පක්ෂපාත;
– Barnacles: හිතවත් නමුත් ලාභදායී නොවේ.

පාරිභෝගිකයන් විවිධ වර්ගයේ විවිධ සම්බන්ඳතා කළමනාකරණය උපාය මාර්ග අවශ්ය වේ. ඉලක්කය අයිතිය ගනුදෙනුකරුවන් සමග අයිතිය සබඳතා නිර්මාණය කිරීම වේ.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Vzťahy so zákazníkmi Building

Najdôležitejšou časťou marketingového procesu je budovanie ziskové vzťahy so zákazníkmi.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Celkový proces budovania a udržiavania ziskových vzťahov so zákazníkmi tým, že poskytuje vynikajúcu hodnotu a spokojnosti zákazníkov.

Vzťah stavebné bloky: hodnota pre zákazníka a spokojnosť

Kľúčom k budovaniu vzťahov so zákazníkmi má mať hodnotu a spokojnosti zákazníkov. Spokojní zákazníci sú s väčšou pravdepodobnosťou byť lojálni.

Hodnota pre zákazníka: zákazník kupuje od zákazníka, ktorý ponúkne najvyššiu vnímanú hodnotu.

Zákazník vnímaná hodnota: rozdiel medzi celkovou hodnotou zákazníka a celkové náklady zákazníka.

Zákazníci nesúdi hodnoty produktu presne alebo objektívne (vnímaná hodnota).

Spokojnosť zákazníka: miera, do ktorej product € ™ s vnímaná výkon zodpovedá očakávaniam, čo by Buyer € ™ s.

Nespokojnosť nastane, keď výkon výrobku klesne pod očakávania, zatiaľ čo zákazník je splnený, ak to zodpovedá of prekračuje očakávania zákazníkov.

Veľmi spokojných zákazníkov, aby opakované nákupy a povedať ľuďom o svojich dobrých skúsenostiach s výrobkom.

Účelom marketingu je vytvárať hodnoty pre zákazníkov ziskovosť.

Úroveň vzťahov so zákazníkmi a nástroje

Spoločnosť sa zákazníkov s nízkou maržou bude snažiť vyvinúť základné vzťahy s nimi.

Na trhoch s malým počtom zákazníkov a vysoké marže spoločnosti budú chcieť vytvoriť plné partnerstvo s kľúčovými zákazníkmi.

Firmy sa vyvíja lojality a udržanie zákazníkov problémy. Napríklad zákazníci ponúknuť marketingové programy frekvenciu, ktorá odmena zákazníci, ktorí kupujú často alebo vo veľkých množstvách.

Ďalšou metódou je klub marketingové programy, ktoré ponúkajú členom špeciálne zľavy a povzbudiť členské komunít.

Spoločnosti pridať štrukturálne, finančné a sociálny prínos pre budovanie vzťahov so zákazníkmi.

Meniaci sa charakter vzťahov so zákazníkmi

Firmy v súčasnosti budujú priame a trvalé vzťahy s vybranými zákazníkmi.

Vzťahujúce sa s vybranými viac starostlivo zákazníkmi

Spoločnosti sú v dnešnej dobe zacielenia menej a viac ziskových zákazníkov. Firmy teraz používajú analýzu ziskovosti zákazníkov na cieľové výhru zákazníkov tým, že im rozmaznávanie. Potom, čo ich identifikáciu, firmy vytvoriť atraktívne ponuky zachytiť tieto zákazníkov a získať ich lojalitu (selektívne riadenie vzťahov).

Vzťahujúce sa k dlhodobo

Firmy používajú CRM udržať existujúcich zákazníkov a budovať dlhodobé vzťahy s nimi.

Budovanie správnych vzťahov s tými správnymi zákazníkmi

Nie všetci zákazníci sú lojálni a ziskové. Niektorí verní zákazníci môžu byť dokonca nerentabilné. Spoločnosti by mali:

â € œKeep sú konzistentné veľké spenders a stratiť nevyspytateľné malý spendersâ €.

Zákazníci môžu byť klasifikované podľa ich ziskovosti a lojality:
– Cudzinci: nízka ziskovosť a vernosť;
– Motýle: výnosné, ale nie sú lojálni;
– Ozajstní priatelia: rentabilné a lojálni;
– Barnacles: verný, ale nie je rentabilné.

Rôzne typy zákazníkov vyžadujú rôzne stratégie riadenia vzťahov. Cieľom je vytvoriť správne vzťahy s tými správnymi zákazníkmi.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

razmerja stavba s strankami

Najpomembnejši del procesa trženja je razvoj dobičkonosne odnose s strankami.

Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

Celoten proces izgradnje in vzdrževanja dobičkonosne odnose s strankami, ki jih zagotavljajo vrhunsko vrednost in zadovoljstvo strank.

Razmerje gradniki: vrednost za kupca in zadovoljstvo

Ključ za izgradnjo odnosov s strankami je, da ima vrednost in zadovoljstvo strank. Zadovoljne stranke so bolj verjetno, da bo zvest.

vrednost za kupca: kupec kupi od stranke, ki ponuja najvišjo zaznano vrednost.

Stranka zaznana vrednost: razlika med celotno vrednost za kupca in skupne stroške kupca.

Kupci ne sodim vrednosti izdelkov, natančno in objektivno (zaznana vrednost).

Zadovoljstvo strank: v kolikšni meri je pa PRODUCTA € ™ zaznavajo uspešnost ujema z buyerâ € ™ s pričakovanji.

Nezadovoljstvo se pojavi, ko zmogljivost proizvoda pade pod pričakovanji, medtem ko je stranka zadovoljna, če se ujema z presega pričakovanja kupcev.

Zelo zadovoljne stranke, da nadaljnje nakupe in povedati drugim o svojih dobrih izkušnjah z izdelkom.

Namen trženja je ustvariti donosnost vrednost za stranke.

raven odnosov s strankami in orodja

Podjetje s strankami nizke marže, si bo prizadevala, da razvijejo osnovne odnose z njimi.

Na trgih z nekaj strankami in visoke marže, bodo podjetja želijo ustvariti polno partnerstva s ključnimi kupci.

Podjetja razvijajo težave zvestobe in hrambe stranke. Na primer kupci ponujajo programe trženja pogosto, nagrada kupci, ki kupujejo pogosto ali v velikih količinah.

Druga metoda je klub trženje programov, ki članom ponujajo posebne popuste in spodbujajo države skupnosti.

Podjetja dodati strukturne, finančne in socialne koristi za izgradnjo odnosov s strankami.

Spreminjajoča se narava odnosov s strankami

Podjetja, ki danes gradijo neposredne in trajne odnose z izbranimi strankami.

V zvezi z bolj skrbno izbranimi strankami

Podjetja so danes usmerjene manj in bolj dobičkonosnih strank. Podjetja zdaj uporabljajo analize dobičkonosnosti kupcev za ciljanje zmago stranke, ki jih razvaja. Ko so jih prepozna, podjetja ustvarijo privlačne ponudbe za zajemanje te stranke in zaslužili njihovo zvestobo (selektivno upravljanje odnosov).

Ki se nanašajo na dolgi rok

Podjetja, ki uporabljajo CRM obdržati sedanje stranke in graditi dolgoročne odnose z njimi.

Gradnja prave odnose s pravimi strankami

Niso vsi kupci so zvesti in dobičkonosna. Nekateri zvesti kupci lahko celo nerentabilna. Podjetja morajo:

â € œKeep so skladne veliki trošijo in izgubili nepredvidljivo majhno spendersâ €.

Kupci se lahko razvrstijo glede na njihovo dobičkonosnost in zvestobe:
– Strangers: nizka donosnost in lojalnost;
– Metulji: donosna, ne pa zvest;
– Pravi prijatelji: donosna in zvest;
– Loparji: zvest, vendar ni dobičkonosen.

Različne vrste kupcev zahtevajo različne strategije upravljanja odnosa. Cilj je vzpostaviti prave odnose s pravimi strankami.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

xiriirka macaamiisha Building

Qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka marketing waa dhiso xidhiidhyo macaamiisha faa’iido.

maamulka Xiriirka Macaamiisha (CRM)

Geedi socodka guud ee dhismaha iyo dayactirka xiriirka macaamiisha faa’iido by bixinta ka xoogbadan, qiimaha macaamiisha iyo qanacsanaanta.

blocks dhismaha Xiriirka: qiimaha macaamiisha iyo qanacsanaanta

Furaha dhiso xidhiidhyo macaamiisha waa in ay leeyihiin qiimaha macaamiisha iyo qanacsanaanta. macaamiisha Qanacsan u badan tahay in ay daacad.

Qiimaha Macmiilka: macaamiisha iibsataa ka macaamiisha ah oo bixiya qiimaha ugu sareeya gartay.

Customer qiimaha gartay, faraqa u dhexeeya qiimaha guud ee macaamiisha iyo wadarta kharashka macaamiisha.

Macaamiisha ha qiimaha alaabta wax uma xukumi sax ah ama ujeeddo (qiimaha gartay).

qanacsanaanta Customer: ilaa xadka ay productâ a € ™ s gartay qaab kulan ah buyerâ € ™ s filayo.

Qanacsaneyn dhacdaa marka waxqabadka ee alaabta hoos filayo halka macaamiisha ku qanacsan yahay haddii ay kulan ah ka badan macaamiisha laga filayo.

macaamiisha aadka qanacsan dhigi celiyaan iibsadaan oo ay u sheegaan dadka kale ee ku saabsan khibradahooda wanaagsan la sheyga.

Ujeedada marketing waa in ay curiyaan faa’iidada qiimaha macaamiisha.

Customer heerka xidhiidhka iyo qalab

Shirkadda A macaamiisha low-margin doondooni doonaa si ay u horumariyaan xidhiidhada aasaasiga ah iyaga la.

In suuqyada macaamiisha yar iyo xadad sare, shirkadaha u baahan doontaa in la abuuro iskaashi buuxa la macaamiisha muhiimka ah.

Shirkadaha yihiin dhibaatooyinka daacad macaamiisha iyo haynta. Tusaale ahaan macaamiisha bixiyaan barnaamijyo marketing inta jeer oo abaal macaamiisha si joogto ah u iibsadaan ama in u tiro badan.

Hab kale waa barnaamij marketing kooxda kuwaas oo bixiya xubnaha dhimis gaar ah iyo dhiiri bulshada xubin.

Shirkadaha dar faa’iidooyinka dhismaha, dhaqaalaha iyo bulshada si loo dhiso xiriirka macaamiisha.

Dabeecadda beddelo of xiriirka macaamiisha

Shirkadaha maalmahan dhisayaan xiriir toos ah oo Hadhid macaamiisha soo xulay.

LA XIDHIIDHA macaamiisha dheeraad ah si taxadar leh loo doortay

Shirkadaha waxaa maalmahan lala beegsaday macaamiisha yar oo faa’iido dheeraad ah. Shirkadaha hadda isticmaalaan falanqaynta faa’iidada macaamiisha in ay beegsadaan guuleystay macaamiisha by iyaga pampering. Marka ay aqoonsadaan iyaga, shirkadaha abuuro dalab soo jiidasho leh in lagu soo qabto macaamiisha iyo kasban ay daacad (maamulka xiriirka la xushay).

LA XIDHIIDHA ee mudada dheer

Shirkadaha isticmaalayso CRM in hayn macaamiisha hadda iyo in la dhiso xiriir waqti dheer iyaga la.

Dhisidda xiriir sax ah la macaamiisha xaq u

macaamiisha oo dhan ma aha daacad u taraan. macaamiisha daacad Qaar ka mid ah xitaa waxay noqon kartaa mid wax tar lahayn. Shirkadaha waa in ay:

â € œKeep ah lacago weyn oo joogto ah oo laga badiyo € spendersâ yar ee goosgooska.

Macaamiisha loo kala saari karaa sida ay faa’iidada iyo daacad:
– Shisheeyayaashu: faa’iidada hooseeyo iyo daacadnimada,
– Dhicin: taraan laakiin ma daacad;
– Saaxiibo run ah, faa’iido iyo daacad;
– Barnacles: daacad laakiin aan faa’iido.

Noocyada kala duwan ee macaamiisha u baahan tabo kala duwan oo maamulka xiriirka. Ujeeddadu waa in la dhiso xiriir sax ah la macaamiisha midig.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

relaciones con los clientes edificio

La parte más importante del proceso de comercialización es la construcción de relaciones rentables con los clientes.

gestión de relaciones con los clientes (CRM)

El proceso general de la construcción y el mantenimiento de relaciones rentables con los clientes mediante la entrega de valor para el cliente y la satisfacción.

bloques de construcción de relaciones: el valor del cliente y la satisfacción

La clave para construir relaciones con los clientes es tener valor para el cliente y la satisfacción. Los clientes satisfechos son más propensos a ser leal.

El valor del cliente: el cliente compra por parte del cliente que ofrece el más alto valor percibido.

Cliente valor percibido: la diferencia entre el valor del cliente total y el costo total del cliente.

Los clientes no juzgan los valores del producto con precisión u objetivamente (valor percibido).

La satisfacción del cliente: el grado en que s percibe un producta € ™ prestaciones se correspondan con las expectativas de un € ™ s buyerâ.

La insatisfacción se produce cuando el rendimiento del producto cae por debajo de las expectativas, mientras que el cliente está satisfecho de si coincide supera las expectativas del cliente.

clientes altamente satisfechos repitieron su compra y le dicen a otros acerca de sus buenas experiencias con el producto.

El propósito del marketing es generar valor para el cliente la rentabilidad.

nivel de relación con el cliente y herramientas

Una empresa con clientes de bajo margen tratará de desarrollar relaciones básicas con ellos.

En los mercados con pocos clientes y márgenes elevados, las empresas querrán crear alianzas sólidas con los clientes clave.

Las empresas están desarrollando problemas de lealtad y retención de clientes. Por ejemplo, los clientes disponen de programas de marketing de frecuencia que los clientes que compran con frecuencia o en grandes cantidades recompensa.

Otro método consiste en programas de marketing del club que ofrecen descuentos especiales y miembros fomenten comunidades miembros.

Empresas añaden beneficios estructurales, financieros y sociales para construir relaciones con los clientes.

La naturaleza cambiante de las relaciones con los clientes

Las empresas hoy en día están construyendo relaciones directas y duraderas con los clientes seleccionados.

En relación con los clientes más cuidadosamente seleccionados

Las empresas se dirigen hoy en día cada vez más rentables clientes. Ahora, las empresas utilizan el análisis de la rentabilidad del cliente para apuntar ganar clientes por cuidado del cuerpo. Una vez que los identifican, las empresas crean ofertas atractivas para captar estos clientes y ganar su lealtad (gestión de relaciones selectiva).

En relación a largo plazo

Las empresas están utilizando CRM para retener a los clientes actuales y construir relaciones a largo plazo con ellos.

La construcción de las relaciones correctas con los clientes adecuados

No todos los clientes son leales y rentables. Algunos clientes fieles, incluso puede ser poco rentable. Las empresas deben:

â € œKeep los grandes consumidores consistentes y perder el spendersâ pequeña errática €.

Los clientes se pueden clasificar en función de su rentabilidad y la fidelidad:
– un extraño: baja rentabilidad y la fidelidad;
– Las mariposas: rentable, pero no leales;
– Los verdaderos amigos: rentable y leal;
– Los percebes: leal, pero no es rentable.

Los diferentes tipos de clientes requieren diferentes estrategias de gestión de relación. El objetivo es construir las relaciones correctas con los clientes adecuados.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

hubungan customer Gedong

Bagian paling penting prosés marketing nyaéta ngawangun hubungan customer nguntungkeun.

manajemén hubungan customer (CRM)

Prosés sakabéh ngawangun jeung ngajaga hubungan customer nguntungkeun ku delivering nilai customer punjul jeung kapuasan.

blok wangunan hubungan: nilai customer jeung kapuasan

Konci pikeun ngawangun hubungan customer anu ngabogaan nilai customer jeung kapuasan. konsumén wareg leuwih dipikaresep jadi satia.

nilai customer: nasabah mundut ti customer nu nawarkeun nilai katarima pangluhurna.

Palanggan nilai katarima: beda antara total nilai customer jeung ongkos customer total.

Konsumén teu nangtoskeun nilai produk akurat atawa obyektif (nilai katarima).

kapuasan customer: extent ka nu hiji productâ € ™ s katarima kinerja cocog ekspektasi a buyerâ € ™ s.

Dissatisfaction lumangsung lamun kinerja produk ragrag di handap ekspektasi bari customer nu wareg lamun cocog of ngaleuwihan ekspektasi customer.

konsumén kacida wareg nyieun purchases ulang jeung nyaritakeun batur ngeunaan pangalaman alus maranéhanana jeung produk.

Maksud marketing pikeun ngahasilkeun Profitability nilai customer.

tingkat hubungan customer jeung pakakas

A pausahaan jeung konsumén-margin low bakal neangan pikeun ngembangkeun hubungan dasar sareng maranehna.

Dina pasar jeung sababaraha konsumén jeung margins luhur, pausahaan bakal hayang nyieun partnerships full jeung konsumén konci.

Pausahaan nu ngembang kasatiaan customer jeung ingetan masalah. Contona konsumén nawarkeun program pamasaran frékuénsi nu ganjaran konsumén anu remen meuli atawa dina jumlah badag.

métode séjénna nyaéta program pamasaran klub nu nawarkeun anggota diskon husus jeung ajak masarakat anggota.

Pausahaan nambahkeun struktural, finansial jeung sosial mangpaat pikeun ngawangun hubungan customer.

Alam ngarobah hubungan customer

Pausahaan Kiwari nu ngawangun hubungan langsung jeung langgeng jeung konsumén dipilih.

Patali jeung konsumén milih leuwih taliti

Pausahaan nu ayeuna targeting pangsaeutikna jeung leuwih nguntungkeun konsumén. Pausahaan ayeuna make analisis Profitability customer nepi ka tujuan unggul konsumén ku pampering eta. Sakali maranehna ngaidentipikasi eta, firms nyieun nawaran menarik pikeun moto konsumén kasebut sarta earn kasatiaan maranéhanana (manajemén hubungan selektif).

Patali pikeun istilah lila-nu

Pausahaan nu ngagunakeun CRM ka ngaropéa konsumén arus jeung ngawangun hubungan jangka panjang sareng maranehna.

Wangunan hubungan katuhu jeung konsumén katuhu

Teu sadaya para nasabah anu satia jeung nguntungkeun. Sababaraha konsumén satia malah bisa unprofitable. Pausahaan kudu:

â € œKeep nu spenders gedé konsisten jeung leungit erratic € spendersâ leutik.

Konsumén bisa digolongkeun dumasar kana Profitability jeung kasatiaan maranéhanana:
– Strangers: Profitability jeung kasatiaan low;
– Kukupu: nguntungkeun tapi teu satia;
– Babaturan True: nguntungkeun jeung satia;
– Barnacles: satia tapi teu nguntungkeun.

tipena béda konsumén merlukeun strategi manajemén hubungan beda. Tujuanana nyaéta pikeun ngawangun hubungan katuhu jeung konsumén katuhu.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kujenga mahusiano ya mteja

sehemu muhimu ya mchakato wa masoko ni kujenga mahusiano ya mteja faida.

mteja uhusiano usimamizi (CRM)

mchakato wa jumla wa kujenga na kudumisha uhusiano faida kwa wateja kwa kutoa thamani bora kwa wateja na kuridhika.

Uhusiano jengo vitalu: thamani kwa wateja na kuridhika

muhimu kwa kujenga mahusiano ya mteja ni kuwa na thamani kwa wateja na kuridhika. wateja kuridhika ni zaidi uwezekano wa kuwa waaminifu.

thamani ya wateja: mteja hununua kutoka kwa wateja ambayo inatoa juu thamani alijua.

Wateja thamani alijua: tofauti kati ya jumla ya thamani ya wateja na jumla ya gharama kwa wateja.

Wateja hawana kuhukumu maadili bidhaa usahihi au kwa malengo (thamani alijua).

Mteja kuridhika: kiwango ambacho productâ € ™ s alijua utendaji mechi matarajio buyerâ € ™ s.

Kutoridhika hutokea wakati utendaji wa bidhaa iko chini ya matarajio wakati mteja ni kuridhika kama ni mechi ya kuzidi matarajio ya wateja.

wateja yenye kuridhika kufanya manunuzi kurudia na kuwaambia wengine kuhusu uzoefu wao mzuri na bidhaa.

Madhumuni ya masoko ni kuzalisha thamani ya wateja faida.

uhusiano mteja ngazi na zana

kampuni na wateja chini kiasi watajaribu kuendeleza mahusiano ya msingi pamoja nao.

Katika masoko na wateja wachache na pembezoni ya juu, makampuni atataka kujenga ushirikiano kamili na wateja muhimu.

Makampuni ni kuendeleza uaminifu kwa wateja na retention matatizo. Kwa mfano wateja kutoa masoko mipango frequency ambayo malipo wateja ambao kununua mara kwa mara au kwa kiasi kikubwa.

Njia nyingine ni klabu masoko mipango ambayo kutoa wanachama punguzo maalum na kuhamasisha jamii mwanachama.

Makampuni kuongeza kimuundo, kifedha na kijamii faida ya kujenga mahusiano ya mteja.

asili ya mabadiliko ya mahusiano ya mteja

Makampuni siku hizi ni kujenga mahusiano ya moja kwa moja na ya kudumu na wateja kuchaguliwa.

Zinazohusiana na wateja kwa makini zaidi kuchaguliwa

Makampuni ni siku hizi kulenga wachache na faida zaidi kwa wateja. Makampuni sasa yanatumia mteja faida uchambuzi kwa lengo kushinda wateja kwa pampering yao. Mara baada ya wao kutambua yao, makampuni kuunda inatoa kuvutia kukamata wateja hao na kulipwa uaminifu wao (kuwachagua uhusiano usimamizi).

Zinazohusiana kwa muda mrefu

Makampuni ni kutumia CRM ili kurejesha wateja wa sasa na kujenga mahusiano ya muda mrefu pamoja nao.

Kujenga uhusiano wa kulia na wateja wa kulia

Si wateja wote ni waaminifu na faida. Baadhi ya wateja waaminifu wanaweza hata kuwa na faida. Makampuni lazima:

â € œKeep thabiti kubwa spenders na kupoteza zisizokuwa na uhakika ndogo spendersâ €.

Wateja wanaweza kuwa classified kulingana na faida yao na uaminifu:
– Strangers: Asili faida na uaminifu;
– Butterflies: faida lakini si waaminifu;
– Marafiki wa kweli: faida na waaminifu;
– Barnacles: mwaminifu lakini si faida.

Aina tofauti ya wateja kuhitaji mikakati mbalimbali ya uhusiano wa usimamizi. lengo ni kujenga mahusiano sahihi na wateja wa kulia.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Byggnad kundrelationer

Den viktigaste delen av marknadsföringsprocessen är att bygga lönsamma kundrelationer.

Customer Relationship Management (CRM)

Den övergripande processen att bygga och upprätthålla lönsamma kundrelationer genom att leverera överlägsna kundvärde och tillfredsställelse.

Förhållande byggstenar: kundnytta och tillfredsställelse

Nyckeln till att bygga kundrelationer är att ha kundnytta och tillfredsställelse. Nöjda kunder är mer benägna att vara lojala.

Kundvärde: kunden köper från kunden som ger den högsta upplevda värdet.

Kundens upplevda värde: skillnaden mellan total kundnytta och totala kundkostnaden.

Kunderna inte bedöma produkt värden korrekt eller objektivt (upplevda värdet).

Kundnöjdhet: i vilken utsträckning en productâ € ™ s upplevda prestanda matchar en buyerâ € ™ s förväntningar.

Missnöje uppstår när produktens prestanda faller under förväntningarna medan kunden är nöjd om det matchar av överträffar kundens förväntningar.

Mycket nöjda kunder gör upprepade köp och berätta för andra om sina goda erfarenheter med produkten.

Syftet med marknadsföringen är att skapa kundvärde lönsamhet.

Customer Relationship nivå och verktyg

Ett företag med låg marginal kunder kommer att försöka utveckla grundläggande relationer med dem.

På marknader med få kunder och höga marginaler, kommer företagen vill skapa fullständig partnerskap med nyckelkunder.

Företag utvecklar kundlojalitet och retention problem. Till exempel kunder erbjuder frekvens program som belöning kunder som köper ofta eller i stora mängder marknadsföring.

En annan metod är klubbmarknadsföringsprogram som ger medlemmar speciella rabatter och uppmuntra medlemskommunernas.

Företag lägger strukturella, ekonomiska och sociala fördelar för att bygga kundrelationer.

Föränderliga natur kundrelationer

Företag idag bygger direkta och varaktiga relationer med utvalda kunder.

Avseende med mer noggrant utvalda kunder

Företagen numera inriktning färre och mer lönsamma kunder. Företagen använder nu kundlönsamhetsanalys att rikta vinnande kunder genom att skämma bort dem. När de identifierar dem, företag skapa attraktiva erbjudanden till fånga dessa kunder och tjäna deras lojalitet (selektiva Relationship Management).

Avseende på lång sikt

Företag använder CRM att behålla nuvarande kunder och bygga långsiktiga relationer med dem.

Att bygga rätt relationer med rätt kunder

Inte alla kunder är lojala och lönsamma. Vissa trogna kunder kan även vara olönsam. Företagen bör:

â € œKeep konsekventa stora användare och förlorar oregelbundna små spendersâ €.

Kunderna kan klassificeras enligt deras lönsamhet och lojalitet:
– Strangers: låg lönsamhet och lojalitet;
– Fjärilar: lönsam men inte lojal;
– Sanna vänner: lönsamma och lojala;
– Havstulpaner: lojal men inte lönsamt.

Olika typer av kunder kräver olika strategier relationship management. Målet är att bygga rätt relationer med de rätta kunderna.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

муносибатҳо фармоишгар Бинои

Дар қисми муҳимтарини раванди маркетинг бинои муносибатҳо фармоишгар фоиданок аст.

идоракунии муносибат бо мизожон (CRM)

Дар раванди умумии бунёди ва нигоҳ доштани муносибатҳо фармоишгар даромаднок аз тарафи расонидани арзиши муштарӣ олӣ ва қаноатмандии.

блокҳои бинои Муносибат: арзиши муштарӣ ва қаноатмандӣ

Калиди сохтани муносибатҳо фармоишгар аст, ки арзиши муштарӣ ва қаноатмандӣ карда шуд. ќаноатмандии муштариён, эҳтимоли зиёд дорад, то содиқ.

арзиши муштариён: фармоишгар мехарад аз фармоишгар, ки арзиши олӣ донистанд пешниҳод мекунад.

Муштариён аз арзиши донистанд: фарқи байни арзиши муштарӣ ва арзиши умумии муштарӣ умумии.

Мизоҷон Оё арзишҳои маҳсулот, ҳукм накунад, ба таври дақиқ ва ё воқеъбинона (арзиши донистанд).

қаноатмандии мизоҷон: ки то чӣ андоза як productâ € ™ и донистанд иҷрои мутобиқат интизориҳои як buyerâ € ™ р.

Норозигӣ рух медиҳад, вақте ки иҷрои маҳсулот меафтад зер интизориҳои дар ҳоле, ки фармоишгар қаноатманд аст, ки агар он аз аз чашмдошти муштарӣ мувофиқ.

мизоҷон хеле қаноатманд харид такрор ва дигарон дар бораи таҷрибаҳои хуби худ бо маҳсулот мегӯям.

Мақсади маркетинг аст, ки ба тавлиди даромаднокии арзиши муштарӣ.

сатҳи муносибат бо мизожон ва воситаҳои

Як ширкат бо мизоҷон кам-маржа кӯшиш мекунад барои рушди муносибатҳо асосӣ бо онҳо.

Дар бозорҳо бо чанд мизоҷон ва доираи баланд, ширкатҳои хоҳад кард, барои сохтании шарикии пурра бо истифодабарандагони асосӣ.

Ширкатҳо инкишоф вафодорӣ муштарӣ ва нигоҳдории мушкилоти. Барои мисол мизоҷон пешниҳод барномаҳои маркетинг басомади, ки муштариён, ки зуд-зуд харидан ё ба миrдори калон мукофот.

усули дигари барномаҳои маркетинг клуби он аъзои пешниҳод тахфиф махсус ва ҳавасманд ҷамоатҳои узв мебошад.

Ширкатҳо илова манфиатҳои сохторӣ, молиявӣ ва иҷтимоӣ барои сохтани муносибатҳо муштарӣ.

Табиати тағйири муносибатҳо фармоишгар

Ширкатҳо ҳоло дар биноҳое, муносибатҳо мустақим ва пойдор бо мизоҷон интихобшуда.

Вобаста бо мизоҷон бодиққат бештар интихоб

Ширкатҳо ҳастанд, имрӯз маќсаднок мизоҷон камтар ва бештар фоидаовар. Ширкатҳо ҳоло истифода таҳлили даромаднокии муштарӣ ба ҳадаф ғолиб мизоҷон аз тарафи pampering онҳо. Пас аз онҳо муайян, ширкатҳои эҷод пешниҳодҳои ҷолиб барои гирифтани ин муштариён ва ба даст вафодории худ (идоракунии муносибати интихобї).

Вобаста ба дарозмуддат

Ширкатҳо истифода CRM барои нигоҳ доштани мизоҷон ҷорӣ ва сохтани муносибатҳои дарозмуддат бо онҳо.

Сохтани муносибатҳои ҳуқуқи бо мизоҷон ҳуқуқ

На ҳамаи муштариёни содиқ ва фоиданок аст. Баъзе мизоҷони содиқ ҳатто метавонад зиёновар бошад. Ширкатҳо бояд:

як € œKeep ба spenders калон пай дар пай ва аз даст номунтазам хурд spendersâ €.

Мизоҷон метавонанд аз рӯи даромаднокӣ ва вафодории худ тасниф мешаванд:
– Бегонагон: даромаднокии паст ва садоқати;
– Шабпаракҳо: даромаднок, аммо содиқ нест;
– Дӯстони ҳақиқӣ: даромаднок ва содиқ;
– Barnacles: содиқ, вале фоида надоранд.

намудҳои гуногуни муштариён талаб стратегияњои гуногун идоракунии муносибатҳои. Маќсад он аст, ки ба сохтани муносибатҳои ҳуқуқи бо мизоҷон рост.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கட்டிடம் வாடிக்கையாளர் உறவு

மார்க்கெட்டிங் செயல்முறை மிக முக்கியமான பகுதியாக லாபம் வாடிக்கையாளர் உறவுகளை கட்டியெழுப்ப உள்ளது.

வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை (CRM)

கட்டிட மற்றும் சிறப்பான வாடிக்கையாளர் பெறுமதியை மற்றும் திருப்தி வழங்குவதன் மூலம் லாபம் வாடிக்கையாளர் உறவுகள் ஒட்டுமொத்த செயல்முறை.

உறவு கட்டிட தொகுதிகள்: வாடிக்கையாளர் மதிப்பை மற்றும் திருப்தி

வாடிக்கையாளர் உறவுகளை கட்டியெழுப்ப முக்கிய வாடிக்கையாளர் மதிப்பை மற்றும் திருப்தி வேண்டும் என்பது. நிறைவானது வாடிக்கையாளர்கள் விசுவாசமாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

வாடிக்கையாளர் மதிப்பு: வாடிக்கையாளர் அதிக உத்தேச மதிப்பு வழங்குகிறது என்று வாடிக்கையாளர் இருந்து வாங்குகிறது.

வாடிக்கையாளர் உத்தேச மதிப்பு: மொத்த வாடிக்கையாளர் மதிப்பை மற்றும் மொத்த வாடிக்கையாளர்களின் செலவு இடையே உள்ள வித்தியாசம்.

வாடிக்கையாளர்கள் துல்லியமாக அல்லது புறநிலையாக (உத்தேச மதிப்பு) தயாரிப்பு மதிப்புகள் தீர்ப்பு இல்லை.

வாடிக்கையாளர் திருப்தி: எந்த அளவிற்கு ஒரு productâ ™ € செயல்திறன் ஒரு buyerâ € ™ கள் எதிர்பார்ப்புகளை பொருந்தும் உணரப்படும் s க்கு.

தயாரிப்பு செயல்திறன் எதிர்பார்ப்புகளை கீழே விழும் போது, அது வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளை விஞ்சி என்ற பொருந்தும் என்றால் வாடிக்கையாளர் திருப்தி போது அதிருப்தி ஏற்படுகிறது.

மிகவும் திருப்தியாக வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் கொள்முதல் செய்ய மற்றும் தயாரிப்பு தங்கள் நல்ல அனுபவங்கள் பற்றி மற்றவர்கள் சொல்ல.

மார்க்கெட்டிங் நோக்கம் வாடிக்கையாளர் மதிப்பை இலாபத்தை உருவாக்க உள்ளது.

வாடிக்கையாளர் உறவு நிலை மற்றும் கருவிகள்

குறைந்த-ஓரம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நிறுவனம் அவர்களை அடிப்படை உறவுகள் உருவாக்க முயல வேண்டும்.

சில வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் உயர் ஓரங்கள் சந்தைகளில், நிறுவனங்கள் பிரதான வாடிக்கையாளர்கள் முழு கூட்டணிகளை உருவாக்குவதற்கோ வேண்டும்.

நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர் விசுவாசத்தை மற்றும் வைத்திருத்தல் பிரச்சினைகள் உருவாகி வருகின்றன. உதாரணமாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெகுமதி அடிக்கடி வாங்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்லது பெரிய அளவில் அதிர்வெண் மார்க்கெட்டிங் திட்டங்களை வழங்குகின்றன.

மற்றொரு முறை உறுப்பினர்கள் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்க மற்றும் உறுப்பினர் சமூகங்கள் ஊக்குவிக்க இது கிளப் மார்க்கெட்டிங் திட்டங்கள் உள்ளது.

நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர் உறவுகளை கட்டியெழுப்ப, கட்டுமான நிதி மற்றும் சமூக நலன்கள் சேர்க்க.

வாடிக்கையாளர் உறவு மாறும் தன்மை

நிறுவனங்கள் இப்போதெல்லாம் தேர்வு வாடிக்கையாளர்கள் நேரடி மற்றும் நீடித்த உறவு கட்டமைக்கின்றனர்.

மேலும் கவனமாக தேர்வு வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பான

நிறுவனங்கள் இப்போதெல்லாம் குறைவான மற்றும் அதிக லாபம் ஈட்டும் வாடிக்கையாளர்கள் இலக்கு. நிறுவனங்கள் இப்போது அவர்கள் சலுகை மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வெற்றி இலக்கு வாடிக்கையாளர் இலாபத்தன்மைப் பகுப்பாய்வு பயன்படுத்த. அவர்கள் அவர்களை அடையாளம் முறை, நிறுவனங்கள் இந்த வாடிக்கையாளர்களை தமது விசுவாசத்தை (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறவு மேலாண்மை) சம்பாதிக்க கவர்ச்சிகரமான சலுகைகள் உருவாக்க.

நீண்டகால தொடர்பான

நிறுவனங்கள் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்து அவர்களை நீண்ட கால உறவுகளை கட்டியெழுப்ப CRM, பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

சரி, வாடிக்கையாளர்கள் சரியான உறவுகளை கட்டியெழுப்ப

அனைத்து வாடிக்கையாளர்கள் விசுவாசமான மற்றும் லாபம் இருக்கும். சில விசுவாசமான வாடிக்கையாளர்களை கூட இலாபம் இல்லாத இருக்க முடியும். நிறுவனங்கள் வேண்டும்:

€ œKeep ஒரு நிலையான பெரிய spenders மற்றும் ஒழுங்கற்ற சிறிய spendersâ € இழக்க.

வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் இலாபத்தை விசுவாசமானவராகவும் வகைப்படுத்தலாம்:
– அந்நியர்: குறைந்த இலாப மற்றும் விசுவாசத்தை;
– வண்ணத்துப்பூச்சிகள்: இலாபகரமாக இருக்கும் ஆனால் விசுவாசமாக இல்லை;
– உண்மையான நண்பர்கள்: லாபம் மற்றும் விசுவாசமான;
– Barnacles: விசுவாசமான ஆனால் லாபம் இல்லை.

வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு வகையான பல்வேறு உறவு மேலாண்மை உத்திகளை தேவைப்படும். இலக்கு சரியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரியான உறவுகளை கட்டியெழுப்ப வேண்டும்.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

బిల్డింగ్ కస్టమర్ సంబంధాలు

మార్కెటింగ్ విధానంలో అతి ముఖ్యమైన భాగం ప్రాఫిటబుల్ కస్టమర్ సంబంధాలు బిల్డింగ్.

వినియోగదారులతో సంబంధాల నిర్వహణ (CRM)

నిర్మాణ మరియు ఉన్నత కస్టమర్ విలువ మరియు సంతృప్తి అందించటం ద్వారా లాభదాయక కస్టమర్ సంబంధాలు నెలకొల్పే మొత్తం ప్రక్రియ.

సంబంధం బిల్డింగ్ బ్లాక్స్: కస్టమర్ విలువ మరియు సంతృప్తి

కస్టమర్ సంబంధాలు నిర్మాణానికి కీ కస్టమర్ విలువ మరియు సంతృప్తి కలిగి ఉంది. సంతృప్తిచెందిన వినియోగదారులు నమ్మకమైన చెందే అవకాశం ఉంది.

కస్టమర్ విలువ: వినియోగదారునికి అత్యధిక గ్రహించి విలువ అందించే కస్టమర్ నుండి కొనుగోలు.

కస్టమర్ గ్రహించిన విలువ: మొత్తం కస్టమర్ విలువ మరియు మొత్తం వినియోగదారులు ధర మధ్య వ్యత్యాసం.

వినియోగదారుడు కచ్చితంగా లేదా నిష్పాక్షికంగా (గ్రహించిన విలువ) ఉత్పత్తి విలువలు నిర్ధారించడం లేదు.

సంతృప్తి: ఏ మేరకు ™ € ఒక productâ ప్రదర్శన buyerâ € ™ యొక్క అంచనాలు మ్యాచ్లు గ్రహించిన s కు.

ఉత్పత్తి యొక్క ప్రదర్శన అంచనాలను క్రింద పడిపోతే అది కస్టమర్ అంచనాలను మించి మ్యాచ్లలో కస్టమర్ సంతృప్తి అయితే అసంతృప్తి ఏర్పడుతుంది.

అత్యంత తృప్తి వినియోగదారులు రిపీట్ కొనుగోలు మరియు ఉత్పత్తి వారి మంచి అనుభవాలు గురించి ఇతరులు చెప్పండి.

మార్కెటింగ్ ప్రయోజనం కస్టమర్ విలువ లాభదాయకత కల్పించుకోవాలి.

వినియోగదారులతో సంబంధాల స్థాయి మరియు టూల్స్

తక్కువ మార్జిన్ వినియోగదారులు కలిగిన ఒక సంస్థ వారితో ప్రాథమిక సంబంధాలు అభివృద్ధి ప్రయత్నిస్తాయి.

కొన్ని వినియోగదారులు మరియు అధిక లాభాలు వచ్చేలా మార్కెట్లలో, కంపెనీలు కీ వినియోగదారులు పూర్తి భాగస్వామ్యాలు సృష్టించడానికి కావలసిన చేస్తుంది.

కంపెనీలు కస్టమర్ విధేయత మరియు నిలుపుదల సమస్యలు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు వినియోగదారులు ఫ్రీక్వెన్సీ మార్కెటింగ్ కార్యక్రమాలు ఇవి బహుమతి తరచూ కొనుగోలు చేసిన వినియోగదారులు లేదా పెద్ద పరిమాణంలో అందిస్తున్నాయి.

మరో పద్ధతి సభ్యులు ప్రత్యేక రాయితీలు మరియు సభ్యుడు కమ్యూనిటీలు ప్రోత్సహించండి క్లబ్ మార్కెటింగ్ కార్యక్రమాలు ఉంది.

కంపెనీలు కస్టమర్ సంబంధాలు నిర్మించడానికి, నిర్మాణ ఆర్థిక మరియు సాంఘిక ప్రయోజనాల జోడించండి.

కస్టమర్ సంబంధాలు మారుతున్న ప్రకృతి

కంపెనీలు రోజుల్లో ఎంపిక వినియోగదారులు నేరుగా మరియు శాశ్వత సంబంధాలను నిర్మిస్తున్నారు.

మరింత జాగ్రత్తగా ఎంపిక వినియోగదారులు సంబంధించిన

కంపెనీలు రోజుల్లో తక్కువ మరియు లాభదాయకమైన వినియోగదారులు ఇస్తున్నారు. కంపెనీలు ఇప్పుడు వాటిని pampering ద్వారా వినియోగదారులు గెలుచుకున్న లక్ష్యంగా కస్టమర్ లాభదాయకత పరిశీలనను ఉపయోగిస్తారు. వారు వాటిని గుర్తించడానికి ఒకసారి, సంస్థలు ఈ వినియోగదారులు పట్టుకుని, వారి విధేయత (సెలెక్టివ్ సంబంధాల నిర్వహణ) సంపాదించడానికి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను సృష్టించడానికి.

దీర్ఘకాల సంబంధించిన

కంపెనీలు ప్రస్తుత వినియోగదారులకు కలిగి మరియు వాటిని దీర్ఘకాల సంబంధాలను నిర్మించడానికి CRM ఉపయోగిస్తున్నారు.

కుడి వినియోగదారులకు సరైన సంబంధాలు బిల్డింగ్

అన్ని వినియోగదారులు నమ్మకమైన మరియు లాభదాయకమైన ఉంటాయి. కొన్ని విశ్వసనీయ వినియోగదారులు కూడా లాభదాయకం ఉంటుంది. కంపెనీలు పాటించాలిః

€ œKeep స్థిరమైన పెద్ద మొత్తంలో వ్యయం మరియు అనియత చిన్న spendersâ € కోల్పోతారు.

వినియోగదారులు తమ లాభాలు మరియు విశ్వసనీయతల ఆధారంగా వర్గీకరించవచ్చు:
– స్ట్రేంజర్స్ తక్కువ లాభాలు మరియు విధేయత;
– బట్టర్ఫ్లైస్: లాభదాయక కానీ నమ్మకమైన కాదు;
– ట్రూ స్నేహితులు: లాభదాయక మరియు నమ్మకమైన వార్తలు;
– Barnacles: నమ్మకమైన కానీ లాభదాయకం కాదు.

వినియోగదారులు వివిధ రకాల వివిధ సంబంధాల నిర్వహణ వ్యూహాలు అవసరమవతాయి. లక్ష్యం కుడి వినియోగదారులకు సరైన సంబంధాలు నిర్మించడానికి ఉంది.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ความสัมพันธ์กับลูกค้าอาคาร

ส่วนที่สำคัญที่สุดของการผลิตและการตลาดคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ทำกำไรได้

การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

กระบวนการโดยรวมของการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ามีกำไรจากการส่งมอบคุณค่าลูกค้าที่เหนือกว่าและความพึงพอใจ

หน่วยการสร้างความสัมพันธ์: มูลค่าของลูกค้าและความพึงพอใจ

กุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการมีมูลค่าของลูกค้าและความพึงพอใจ พึงพอใจของลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื่อสัตย์

มูลค่าของลูกค้า: ลูกค้าซื้อจากลูกค้าที่มีคุณค่าสูงสุด

ลูกค้ารับรู้ค่า: ความแตกต่างระหว่างค่าของลูกค้าทั้งหมดและค่าใช้จ่ายของลูกค้าทั้งหมด

ลูกค้าไม่ได้ตัดสินค่าสินค้าได้อย่างถูกต้องหรืออคติ (การรับรู้ค่า)

ความพึงพอใจของลูกค้า: ขอบเขตที่product’ s การรับรู้ผลการดำเนินงานตรงกับbuyer’ s ความคาดหวัง

ความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความคาดหวังในขณะที่ลูกค้ามีความพึงพอใจว่าตรงกับของเกินความคาดหวังของลูกค้า

ลูกค้าพึงพอใจอย่างมากทำให้การซื้อซ้ำและบอกคนอื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีของพวกเขากับผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการตลาดคือการสร้างมูลค่าของลูกค้าในการทำกำไร

ระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าและเครื่องมือ

บริษัท ที่มีลูกค้าที่มีอัตรากำไรต่ำจะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่มีให้พวกเขา

ในตลาดที่มีลูกค้าน้อยและอัตรากำไรที่สูง บริษัท จะต้องการที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เต็มไปด้วยลูกค้าที่สำคัญ

บริษัท มีการพัฒนาความภักดีของลูกค้าและการเก็บรักษาปัญหา สำหรับลูกค้าเช่นมีโปรแกรมการตลาดความถี่ที่ลูกค้าได้รับรางวัลที่ซื้อบ่อยหรือในปริมาณมาก

อีกวิธีหนึ่งคือสโมสรโปรแกรมการตลาดที่มีสมาชิกส่วนลดพิเศษและส่งเสริมให้ชุมชนสมาชิก

บริษัท เพิ่มโครงสร้างทางการเงินและสังคมได้รับประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ในปัจจุบันมีการสร้างความสัมพันธ์ทางตรงและยาวนานกับการเลือกลูกค้า

ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวังมากขึ้น

บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายในปัจจุบันลูกค้าน้อยลงและมีกำไรมากขึ้น บริษัท ตอนนี้ใช้การวิเคราะห์ผลกำไรของลูกค้าในการกำหนดเป้าหมายชนะลูกค้าโดยการให้รางวัลพวกเขา เมื่อพวกเขาระบุพวกเขา บริษัท สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจที่จะจับลูกค้าเหล่านี้และได้รับความภักดีของพวกเขา (การจัดการความสัมพันธ์ที่เลือก)

ที่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว

บริษัท ใช้ CRM เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบันและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขา

การสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่เหมาะสม

ลูกค้าไม่ทั้งหมดมีความภักดีและผลกำไร บางส่วนลูกค้าที่ภักดียังสามารถได้ประโยชน์ บริษัท ควรจะ:

“Keepมือหนักใหญ่สอดคล้องและสูญเสียเอาแน่เอานอนspendersâ€ขนาดเล็ก

ลูกค้าสามารถจำแนกตามการทำกำไรและความจงรักภักดีของพวกเขา
– คนแปลกหน้า: กำไรต่ำและความจงรักภักดี;
– ผีเสื้อ: ผลกำไร แต่ไม่ซื่อสัตย์;
– เพื่อนแท้: ผลกำไรและภักดี;
– Barnacles: ซื่อสัตย์ แต่ไม่ได้กำไร

ชนิดที่แตกต่างกันของลูกค้าที่ต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน มีเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่เหมาะสม


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bina müşteri ilişkileri

pazarlama sürecinin en önemli parçası kârlı müşteri ilişkileri inşa ediyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

bina ve üstün müşteri değeri ve memnuniyeti sunarak kârlı müşteri ilişkileri sürdürmenin genel süreç.

İlişki yapı taşları: müşteri değeri ve memnuniyeti

müşteri ilişkileri oluşturma anahtarı müşteri değeri ve memnuniyetini sağlamaktır. Memnun müşteri sadık olasılığı daha yüksektir.

Müşteri değeri: müşteri en yüksek algılanan değer sunan müşteriden satın alır.

Müşteri algılanan değer: toplam müşteri değeri ve toplam müşteri maliyeti arasındaki fark.

Müşteriler doğru ya da objektif (algılanan değer) ürün değerleri yargıç yok.

Müşteri memnuniyeti: ne ölçüde ™ € bir productâ performansı buyerâ € ™ s beklentilerini karşılayan algılanan s için.

müşteri beklentilerini aşan bir eşleşirse müşteri memnun iken ürünün performans beklentilerin altında düştüğünde Memnuniyetsizlik oluşur.

Son derece memnun müşteriler tekrar alışveriş yapmak ve ürün ile onların iyi deneyimleri hakkında başkalarına anlatmak.

pazarlama amacı müşteri değeri karlılığını üretmektir.

Müşteri ilişkileri düzeyi ve araçları

düşük marjlı müşterileri ile bir şirket onlarla temel ilişkileri geliştirmek için çalışacaktır.

Birkaç müşteriler ve yüksek marjlar ile piyasalarda, şirketler kilit müşterileri ile tam ortaklıklar oluşturmak isteyeceksiniz.

Şirketler müşteri sadakati ve kalıcılık sorunları geliştiriyoruz. Örneğin müşteriler hangi ödül sık sık satın müşteriler veya büyük miktarlarda frekans pazarlama programları sunuyoruz.

Başka bir yöntem üyelere özel indirim teklif ve üye toplulukları teşvik kulüp pazarlama programları olduğunu.

Şirketler müşteri ilişkileri kurmak için, yapısal mali ve sosyal yararlar ekleyin.

müşteri ilişkileri değişen doğası

Şirketler günümüzde seçilmiş müşterilerle doğrudan ve kalıcı ilişkiler inşa ediyoruz.

daha özenle seçilmiş müşterileri ile ilgili

Şirketler günümüzde daha az ve daha karlı müşterileri hedefliyor. Şirketler artık onları şımartıyor müşterilere kazanan hedef müşteri karlılık analizi kullanın. onları belirledikten sonra, firmalar bu müşterilerin yakalamak ve bağlılıklarını (seçici ilişkileri yönetimi) kazanmak için cazip teklifi oluşturmak.

uzun vadeli İlişkin

Şirketler mevcut müşterileri korumak ve onlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak için CRM kullanıyor.

doğru müşterilerle doğru ilişkiler kurmak

Tüm müşteriler sadık ve karlı. Bazı sadık müşterileri bile karsız olabilir. Şirketler yapmalıdır:

â € œKeep tutarlı büyük spenders ve düzensiz küçük spendersâ € kaybedersiniz.

Müşteriler kendi karlılık ve sadakat göre sınıflandırılabilir:
– Strangers: düşük karlılık ve sadakat;
– Kelebekler: karlı ama sadık değil;
– Gerçek arkadaşlar: karlı ve sadık;
– Kıskaç: sadık ama karlı değil.

müşterilerinin farklı türleri farklı ilişkileri yönetimi stratejileri gerektirir. hedefi doğru müşterilerle doğru ilişkiler inşa etmektir.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Відносини замовника будівництва

Найбільш важливою частиною процесу маркетингу є побудова вигідних відносин з клієнтами.

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

Загальний процес побудови і підтримки вигідних відносин з клієнтами, поставляючи чудове значення і задоволеності клієнтів.

Відносини будівельних блоків: цінність клієнта і задоволення

Ключ до створення відносин з клієнтами, щоб мати значення і задоволеності клієнтів. Задоволені клієнти, швидше за все, бути вірним.

Значення клієнтів: клієнт купує у клієнта, який пропонує найвищу прийнятну цінність.

Клієнт сприйнята цінність: різниця між загальною вартістю клієнта і загальної вартості клієнта.

Клієнти не судіть цінності продукту точно або об’єктивно (сприйнята цінність).

Задоволення клієнта: ступінь, в якій productâ € ™ з сприймається продуктивність збігається з buyerâ € ™ з очікування.

Невдоволення виникає, коли продуктивність продукту падає нижче очікувань, поки клієнт задоволений, якщо він відповідає з перевершує очікування клієнтів.

Дуже задоволені клієнти роблять повторні покупки і розповідати іншим про свої добрі досвіді роботи з продуктом.

Мета маркетингу полягає в тому, щоб генерувати рентабельність споживчої цінності.

Рівень відносин з клієнтами і інструменти

Компанія з низькорентабельних клієнтів буде прагнути розвивати базові відносини з ними.

На ринках з невеликою кількістю клієнтів і високої рентабельності, компанії хочуть створювати повноцінні партнерські відносини з ключовими клієнтами.

Компанії розробляють лояльності й утримання проблем. Наприклад клієнти пропонують маркетингові програми частот, який винагороду клієнтів, які купують часто або у великих кількостях.

Інший метод маркетингових програм клубу, які пропонують членам спеціальні знижки і заохочення членів громад.

Компанії додати структурні, фінансові та соціальні вигоди для побудови відносин з клієнтами.

Зміна характеру взаємовідносин з клієнтами

Компанії в даний час будують прямі і міцні відносини з окремими клієнтами.

Щодо більш ретельно відібраних клієнтів

Компанії в даний час таргетинг менше і більш вигідних клієнтів. Компанії в даний час використовують аналіз прибутковості клієнтів цільової виграш клієнтів, балуючи їх. Після того, як вони ідентифікують їх, фірми створюють привабливі пропозиції для захоплення цих клієнтів і заробити їх лояльність (виборче управління взаємовідносинами).

Щодо в довгостроковій перспективі

Компанії використовують CRM, щоб зберегти існуючих клієнтів і будувати довгострокові відносини з ними.

Побудова правильних відносин з правильними клієнтами

Не всі клієнти лояльні і прибутковим. Деякі постійні клієнти можуть навіть бути збитковими. Компанії повинні:

â € œKeep послідовні марнотрати і втрачають нестійкий невеликий spendersâ €.

Клієнти можуть бути класифіковані відповідно до їх прибутковості і лояльності:
– Чужі: низька рентабельність і лояльність;
– Метелики: вигідно, але не лояльні;
– Вірних друзів: вигідно і вірний;
– Молюски: лояльні, але не вигідно.

Різні типи клієнтів вимагають різних стратегій управління відносинами. Мета полягає в тому, щоб побудувати правильні відносини з потрібними клієнтами.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

عمارت کا کسٹمر تعلقات

مارکیٹنگ کے عمل کا سب سے اہم حصہ منافع بخش کسٹمر تعلقات کی تعمیر ہے.

کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ (CRM)

کی تعمیر اور اعلی کسٹمر قدر اور اطمینان کی فراہمی کی طرف سے منافع بخش کسٹمر تعلقات برقرار رکھنے کا مجموعی طور پر عمل.

تعلقات کی عمارت کے بلاکس: گاہکوں کی قدر اور اطمینان

کسٹمر تعلقات کی تعمیر کرنے کے لئے اہم گاہکوں کی قدر اور اطمینان ہے کے لئے ہے. مطمئن کسٹمرز کے وفادار ہونے کا زیادہ امکان ہے.

گاہک قیمت: کسٹمر کی بلند ترین سمجھی قدر پیش کرتا ہے کہ گاہک کی طرف سے خریدتا ہے.

کسٹمر سمجھی قدر: کل گاہکوں کی قدر اور کل کسٹمر قیمت کے درمیان فرق.

گاہکوں کو درست طریقے سے یا معروضی (سمجھی قدر) مصنوعات اقدار فیصلہ نہیں کرتے.

گاہکوں کی اطمینان: جس حد تک ™ € ایک productâ کارکردگی ایک buyerâ € ™ کی توقعات سے میل کھاتا سمجھی ے پر.

جو گاہک کی توقعات سے تجاوز کر کے میچ تو ہم، کسٹمر مطمئن ہے جبکہ مصنوعات کی کارکردگی توقعات سے نیچے آتا ہے جب عدم اطمینان پایا جاتا ہے.

انتہائی مطمئن کسٹمرز دوبارہ خریداری کرنے اور مصنوعات کے ساتھ ان کے اچھے تجربات کے بارے میں دوسروں کو بتانے.

مارکیٹنگ کے مقصد گاہکوں کی قدر منافع پیدا کرنے کے لئے ہے.

کسٹمر ریلیشن سطح اور اوزار

کم مارجن گاہکوں کے ساتھ ایک کمپنی ان کے ساتھ بنیادی تعلقات کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے.

چند صارفین اور اعلی مارجن کے ساتھ مارکیٹوں میں، کمپنیوں اہم گاہکوں کے ساتھ مکمل شراکت داری پیدا کرنے کے لئے چاہتے ہیں کریں گے.

کمپنیاں کسٹمر کی وفاداری اور برقرار رکھنے کے مسائل کی ترقی کر رہے. مثال کے طور پر گاہکوں کی فریکوئنسی مارکیٹنگ کے پروگرام ہے جس میں اجر اکثر خریدنے والے گاہکوں یا بڑی مقدار میں پیش کرتے ہیں.

ایک اور طریقہ کلب مارکیٹنگ کے پروگرام ہے جس کے اراکین کو خصوصی رعایت کی پیشکش اور رکن کمیونٹیز کی حوصلہ افزائی ہے.

کمپنیاں کسٹمر تعلقات کی تعمیر کے لئے، ساخت کا مالی اور سماجی فوائد شامل.

کسٹمر تعلقات کی بدلتی نوعیت

کمپنیاں آج کل کے منتخب گاہکوں کے ساتھ براہ راست اور دیرپا تعلقات کی تعمیر کر رہے ہیں.

زیادہ احتیاط سے منتخب گاہکوں کے ساتھ متعلق

کمپنیاں آج کل کم اور زیادہ منافع بخش گاہکوں نشانہ بنا رہے ہیں. کمپنیاں اب ان لاڑ کی طرف سے گاہکوں کو جیت کو نشانہ بنانے کے لئے کسٹمر منافع تجزیہ کو استعمال. وہ ان کی شناخت ایک بار، فرموں کو ان کے گاہکوں پر قبضہ اور ان کی وفاداری (منتخب ریلیشن شپ مینجمنٹ) حاصل کرنے کے لئے پرکشش پیشکش تخلیق.

طویل مدت کے لئے متعلق

کمپنیاں موجودہ صارفین کو برقرار رکھنے اور ان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات کی تعمیر کے لئے CRM استعمال کر رہے ہیں.

صحیح گاہکوں کے ساتھ صحیح تعلقات کی تعمیر

تمام گاہکوں کے وفادار اور منافع بخش ہیں. کچھ وفادار گاہکوں بھی لابہین ہو سکتا ہے. کو کرنا چاہئے کمپنیوں:

â € œKeep مسلسل بڑا spenders اور انیدوست چھوٹے spendersâ € کھو دیں.

صارفین کو ان کے منافع اور وفاداری کے مطابق درجہ بندی کر سکتے ہیں:
– اجنبیوں: کم منافع اور وفاداری؛
– تیتلیوں: منافع بخش ہے لیکن وفادار نہیں؛
– سچے دوست: منافع بخش اور وفادار؛
– Barnacles: وفادار لیکن منافع بخش نہیں.

گاہکوں کی مختلف اقسام کے مختلف رشتہ انتظام کی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. مقصد صحیح گاہکوں کے ساتھ صحیح تعلقات کی تعمیر کے لئے ہے.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Bino mijozlarga munosabatlar

marketing jarayonining eng muhim qismi samarali mijoz munosabatlari barpo bo’ladi.

Mijozlar munosabatlarni boshqarish (CRM)

qurish va ustun mijozlar qiymati va ehtiyojini qondirish orqali foyda mijozlarga munosabatlarni saqlab umumiy jarayoni.

Munosabatlar qurilish bloklari: mijoz qiymati va qondirish

mijoz munosabatlarni barpo kaliti mijozlar qiymati va ehtiyojini qondirish ega qilishdir. Qoniqarli mijozlar sodiq bo’lish ehtimoli ko’proq bo’ladi.

Mijozlar qiymati: mijoz eng yuqori idrok qiymatini taklif etadi mijozlar sotib oladi.

Mijozlar idrok qiymati: jami mijoz qiymati va umumiy mijoz qiymati o’rtasidagi farq.

Iste’molchilar aniq yoki ob’ektiv (idrok qiymati) mahsulot qadriyatlarni hukm emas.

Mijozlar ehtiyojini qondirish: darajada qaysi ™ € a productâ ishlashi bir buyerâ € ™ s umidlari pas idrok s.

Bu mijozlar istiqbollarini kattaroq pas agar mijoz rozi esa mahsulot ishlashi taxminlar ostida tushganda norozilik uchraydi.

Juda mamnun iste’molchilar qayta xarid qilish va mahsulot bilan yaxshi tajribalar haqida boshqalarga aytib.

marketing maqsadi mijoz qiymati rentabelligini hosil qilish uchun bo’ladi.

Mijozlar munosabatlar darajasi va asboblar

past-margin mijozlar bilan kompaniya ular bilan asosiy munosabatlarni rivojlantirish uchun harakat qiladi.

bir necha mijozlar va yuqori chekkasiga bilan bozorlarda, kompaniyalar asosiy mijozlar bilan to’la hamkorlik yaratish istagi paydo bo’ladi.

Korxonalar mijozlar sadoqat va saqlash muammolarni rivojlanmoqda. Misol uchun mijozlar qanday mukofot tez-tez sotib mijozlar yoki katta miqdorda chastota marketing dasturlarini taklif etamiz.

Yana bir usul a’zolariga maxsus chegirmalar taklif va a’zo hamjamiyatga rag’batlantirish klub marketing dasturlari hisoblanadi.

Korxonalar mijozlar munosabatlarini qurish, tarkibiy, moliyaviy va ijtimoiy foyda qo’shing.

mijoz munosabatlar o’zgaruvchan tabiati

Korxonalar bugungi kunda tanlangan mijozlar bilan to’g’ridan-to’g’ri va doimiy munosabatlarni barpo etiladi.

yanada diqqat bilan tanlangan mijozlar bilan bog’liq

Korxonalar bugungi kunda kam va yana qor mijozlar maqsadidan. Kompaniyalar endi ularni bo’rttirib tomonidan mijozlar qozongan maqsad mijozlarga sotish tahlil foydalaning. Ularni aniqlash so’ng, firmalari bu mijozlar qo’lga va ularning sadoqatini (selektiv munosabatlar boshqarish), kasb jozibador takliflar yaratish.

uzoq muddatga bog’liq

Korxonalar joriy mijozlarni saqlab qolish va ular bilan uzoq muddatli munosabatlarni qurish uchun, CRM foydalanayotgan.

o’ng mijozlar bilan to’g’ri munosabatlarni barpo

Emas, balki butun mijozlar sodiq va qor bor. Ba’zi sodiq mijozlar ham zarar ko’rib ishlayotgan bo’lishi mumkin. Korxonalar kerak:

â € œKeep izchil katta isrofchilari va o’zgaruvchan kichik spendersâ € yo’qotadi.

Iste’molchilar rentabelligi va sadoqat ko’ra tasniflanadi mumkin:
– Strangers: past rentabellik va sadoqat;
– Butterflies: daromadli lekin sodiq emas;
– To’g’ri do’stlari: daromadli va sodiq;
– Barnacles: sodiq, lekin qor emas.

mijozlari boshqa turlari har xil munosabatlar boshqarish strategiyasini talab qiladi. gol o’ng mijozlar bilan to’g’ri munosabatlarni yaratishdir.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

xây dựng quan hệ khách hàng

Phần quan trọng nhất của quá trình tiếp thị là xây dựng mối quan hệ khách hàng có lợi nhuận.

quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Toàn bộ quá trình xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng có lợi nhuận bằng cách cung cấp giá trị khách hàng tốt hơn và sự hài lòng.

khối xây dựng mối quan hệ: giá trị khách hàng và sự hài lòng

Chìa khóa để xây dựng mối quan hệ khách hàng là có giá trị khách hàng và sự hài lòng. Hài lòng khách hàng có nhiều khả năng phải trung thành.

Giá trị khách hàng: khách hàng mua từ khách hàng mà cung cấp các giá trị nhận thức cao nhất.

Khách hàng giá trị nhận thức: Sự khác nhau giữa tổng giá trị khách hàng và tổng chi phí của khách hàng.

Khách hàng không đánh giá giá trị sản phẩm chính xác hay khách quan (giá trị nhận thức).

sự hài lòng của khách hàng: mức độ mà một productâ € ™ s nhận thức thực hiện phù hợp với một Buyerâ € ™ s mong đợi.

Không hài lòng xảy ra khi hiệu suất của các sản phẩm giảm xuống dưới mong đợi trong khi khách hàng hài lòng là nếu nó phù hợp với vi vượt quá mong đợi của khách hàng.

khách hàng rất hài lòng mua hàng lặp lại và nói với người khác về những kinh nghiệm tốt của họ với sản phẩm.

Mục đích của marketing là tạo ra lợi nhuận giá trị khách hàng.

mức độ quan hệ khách hàng và các công cụ

Một công ty với khách hàng lợi nhuận thấp sẽ tìm cách phát triển các mối quan hệ cơ bản với họ.

Trong thị trường có ít khách hàng và lợi nhuận cao, các công ty sẽ muốn tạo ra quan hệ đối tác đầy đủ với các khách hàng quan trọng.

Các công ty đang phát triển các vấn đề về lòng trung thành của khách hàng và duy trì. Ví dụ khách hàng cung cấp các chương trình tiếp thị tần số mà khách hàng mua thường xuyên hoặc với số lượng lớn phần thưởng.

Phương pháp khác là các chương trình tiếp thị câu lạc bộ trong đó cung cấp các thành viên giảm giá đặc biệt và khuyến khích cộng đồng thành viên.

Các công ty thêm lợi ích cấu trúc, tài chính và xã hội để xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Các thay đổi bản chất của các mối quan hệ khách hàng

Các công ty ngày nay đang xây dựng mối quan hệ trực tiếp và lâu dài với khách hàng lựa chọn.

Liên quan với khách hàng được lựa chọn một cách cẩn thận hơn

Các công ty đang ngày nay nhắm mục tiêu ít hơn và có lợi hơn cho khách hàng. Các công ty bây giờ sử dụng phân tích lợi nhuận của khách hàng để nhắm mục tiêu giành khách hàng bằng cách nuông chiều chúng. Một khi họ nhận ra chúng, các doanh nghiệp thu hút khách hàng để nắm bắt những khách hàng và kiếm được lòng trung thành của họ (quản lý quan hệ chọn lọc).

Liên quan trong dài hạn

Các công ty đang sử dụng CRM để giữ chân khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Xây dựng các mối quan hệ đúng với khách hàng phù hợp

Không phải tất cả các khách hàng trung thành và lợi nhuận. Một số khách hàng trung thành thậm chí có thể không có lợi nhuận. Các công ty nên:

â € œKeep các chi tiêu lớn nhất và mất thất thường spendersâ € nhỏ.

Khách hàng có thể được phân loại theo khả năng sinh lợi và lòng trung thành của họ:
– Người lạ: lợi nhuận thấp và trung thành;
– Bướm: có lợi nhuận nhưng không trung thành;
– Bạn bè True: có lợi nhuận và trung thành;
– Barnacles: trung thành, nhưng không có lợi nhuận.

Các loại khác nhau của khách hàng yêu cầu chiến lược quản lý mối quan hệ khác nhau. Mục đích là để xây dựng các mối quan hệ đúng với khách hàng phù hợp.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Datblygu perthynas chwsmeriaid

Y rhan bwysicaf o’r broses farchnata yn adeiladu cysylltiadau cwsmeriaid proffidiol.

rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM)

Mae’r broses gyffredinol o adeiladu a chynnal cysylltiadau â chwsmeriaid proffidiol trwy ddarparu gwerth cwsmeriaid uwchraddol a boddhad.

blociau adeiladu perthynas: Gwerth cwsmeriaid a boddhad

Yr allwedd i adeiladu perthynas cwsmer yn cael gwerth a boddhad cwsmeriaid. cwsmeriaid bodlon yn fwy tebygol o fod yn ffyddlon.

Gwerth Cwsmeriaid: y cwsmer yn prynu oddi wrth y cwsmer sy’n cynnig y gwerth canfyddedig uchaf.

Cwsmeriaid canfyddedig gwerth: y gwahaniaeth rhwng cyfanswm gwerth cwsmeriaid a chyfanswm cost cwsmeriaid.

Nid yw cwsmeriaid yn barnu gwerthoedd cynnyrch yn gywir neu yn wrthrychol (canfyddedig werth).

Boddhad cwsmeriaid: i ba raddau y mae productâ € ™ s canfyddedig perfformiad yn cyfateb disgwyliadau yn Buyerâ € ™ s.

Anfodlonrwydd digwydd pan fydd y perfformiad y cynnyrch yn disgyn islaw disgwyliadau tra bod y cwsmer yn fodlon os bydd yn cyd-fynd o rhagori ar ddisgwyliadau’r cwsmer.

cwsmeriaid Hynod fodlon gwneud pryniadau amlroddadwy a dweud wrth eraill am eu profiadau da gyda’r cynnyrch.

Pwrpas farchnata yw cynhyrchu proffidioldeb gwerth cwsmeriaid.

lefel cydberthnasau â chwsmeriaid ac offer

Bydd cwmni â chwsmeriaid isel-elw yn ceisio datblygu perthynas sylfaenol gyda nhw.

Mewn marchnadoedd gyda ychydig o gwsmeriaid ac ymylon uchel, bydd cwmnïau yn awyddus i greu partneriaethau llawn gyda chwsmeriaid allweddol.

Cwmnïau yn datblygu problemau teyrngarwch cwsmeriaid a chadw. Er enghraifft, cwsmeriaid yn cynnig rhaglenni marchnata mor aml mae cwsmeriaid sy’n prynu aml neu mewn symiau mawr wobr.

Dull arall yw rhaglenni marchnata glwb sy’n cynnig gostyngiadau arbennig aelodau ac annog cymunedau aelodau.

Cwmnïau yn ychwanegu manteision strwythurol, ariannol a chymdeithasol i adeiladu perthynas cwsmer.

Natur gyfnewidiol cysylltiadau â chwsmeriaid

Cwmnïau dyddiau hyn yn adeiladu perthynas uniongyrchol a pharhaol gyda chwsmeriaid dethol.

Ymwneud â chwsmeriaid a ddewiswyd yn fwy gofalus

Mae cwmnïau yn y dyddiau hyn targedu llai ac yn fwy proffidiol gwsmeriaid. Cwmnïau yn awr yn defnyddio dadansoddiad proffidioldeb cwsmeriaid i dargedu ennill cwsmeriaid drwy eu faldod. Unwaith y byddant yn eu nodi, cwmnïau yn creu cynigion deniadol i ddal cwsmeriaid hyn ac yn ennill eu teyrngarwch (rheoli perthynas dethol).

Ymwneud gyfer y tymor hir

Cwmnïau yn defnyddio CRM i gadw cwsmeriaid presennol ac adeiladu perthynas tymor hir gyda nhw.

Adeiladu’r berthynas iawn gyda’r cwsmeriaid cywir

Nid yw pob cwsmeriaid yn ffyddlon ac yn broffidiol. Gall rhai cwsmeriaid ffyddlon hyd yn oed fod yn amhroffidiol. Cwmnïau wneud y canlynol:

â € œKeep cyrff gwario mawr yn gyson ac yn colli yr anghyson € spendersâ bach.

Gall cwsmeriaid gael eu dosbarthu yn ôl eu proffidioldeb a theyrngarwch:
– Strangers: proffidioldeb isel a ffyddlondeb;
– Butterflies: proffidiol ond nid yn ffyddlon;
– Cyfeillion Gwir: proffidiol a ffyddlon;
– Barnacles: ffyddlon ond nid yn broffidiol.

Mathau gwahanol o gwsmeriaid yn gofyn am strategaethau rheoli perthynas wahanol. Y nod yw adeiladu y berthynas iawn gyda’r cwsmeriaid cywir.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ukwakha ubudlelwane abathengi

Eyona ndawo ibaluleke gqitha yenkqubo ukuthengisa ekwakheni ubudlelwane zinokubanceda abathengi.

ulawulo kubudlelwane abathengi (CRM)

Le nkqubo ngokubanzi yokwakha nokugcina ubudlelwane abathengi zinokubanceda ngokunikezela ixabiso ngumthengi esongamileyo nolwaneliseko.

iibhloko zokwakha Ulwalamano: Ixabiso abathengi nolwaneliseko

Undoqo ekwakheni ubudlelwane umthengi ukuba ixabiso abaxhasi nolwaneliseko. Abathengi abonelisekileyo badla ukunyaniseka.

ixabiso uMthengi: uthenga umthengi ukusuka olunabaxumi esifundisa ixabiso liphezulu zibonwa.

Abathengi ixabiso waqonda: umahluko phakathi lilonke ixabiso abathengi zizonke iindleko abathengi.

Abathengi musani ukugweba amaxabiso imveliso ngokuchanekileyo okanye luluvo (ixabiso waqonda).

ulwaneliseko uMthengi: ubungakanani ukuya productâ € ™ s zibonwa apho intsebenzo elithelekiseka buyerâ € ™ s kulindelekileyo.

Ukunganeliseki kwenzeka xa besenza imveliso ngaphantsi kokulindelekileyo xa umthengi yanelisekile ukuba iyahmbelana ye ngaphaya kokulindelekileyo abathengi.

Abathengi abonelisekileyo kakhulu ukwenza phinda iintengo uxelele nabanye ngamava abo ezilungileyo imveliso.

Injongo ukuthengisa kukuvelisa ixabiso abathengi ingeniso.

kwinqanaba ubudlelwane abathengi kunye nezixhobo

Inkampani nabathengi ezisezantsi-umda uya kufuna ukuphuhlisa ulwalamano ezisisiseko kunye nabo.

Kwiimarike kunye abathengi abambalwa kunye imida eziphakamileyo, iinkampani uzakufuna ukwenza intsebenziswano epheleleyo kunye nabathengi isitshixo.

Iinkampani ziphuhlisa iingxaki ukunyaniseka abathengi kunye nokugcinwa. Umzekelo abathengi zinika iinkqubo nokupapasha sokuquqa apho ngabathengi kuthenga rhoqo okanye izixa ezikhulu umvuzo.

Enye indlela yokwenza yi zokuthengisa inkqubo club ezifundisa amalungu izaphulelo ezikhethekileyo nokukhuthaza ilungu uluntu.

Iinkampani ukongeza izibonelelo zezakhiwo, bezemali nezentlalo ukwakha ubudlelwane abathengi.

Ukutshintsha uhlobo ubudlelwane abathengi

Iinkampani mihla Sakha ubudlelwane ngqo luhleli kunye nabathengi ekhethiweyo.

Enxulumene kunye nabathengi ekhethiweyo amahlongwane

Iinkampani mihla kujoliswe abathengi abambalwa ingeniso ethe kratya. ngoku iinkampani usebenzise uhlalutyo ingeniso abathengi ukuze sijolise ngokuphumelela abathengi tyekelo kubo. Bakuba ukuchonga kubo, iifem ukudala linikeza nomtsalane ukuba zifake la abathengi uzuze ukunyaniseka (ulawulo kubudlelwane yokukhetha).

EPhathelele kuba ixesha elide

Iinkampani usebenzisa CRM ukugcina abathengi zangoku kunye nokwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabo.

Ukwakha ubudlelwane ekunene kunye nabathengi ekunene

Asingabo bonke abathengi abanyanisekileyo zinokubanceda. Ezinye abathengi abanyanisekileyo Usenokude lutho. Iinkampani kufuneka:

â € œKeep le imali efanayo ezinkulu kuphulukana yalapha ezincinane spendersâ €.

Abathengi zinokuhlelwa ngokwezi nenzuzo ukunyaniseka:
– Bolunye: nenzuzo ephantsi ngokunyaniseka;
– Butterflies: nzuzo kodwa abanyanisekileyo;
– Abahlobo bokwenene: kuzoku abanyanisekileyo;
– Barnacles: olunyanisekileyo kodwa ongenakunceda.

iintlobo ezahlukeneyo abathengi ifuna izicwangciso ezahlukeneyo zolawulo ubuhlobo. Injongo kukwakha ubudlelwane ekunene kunye nabathengi kunene.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

בנין קונה באציונגען

די מערסט וויכטיק טייל פון די פֿאַרקויף פּראָצעס איז בנין רעוועכדיק קונה באציונגען.

קונה רעלאַטיאָנשיפּ מאַנאַגעמענט (קרם)

די קוילעלדיק פּראָצעס פון בנין און מיינטיינינג רעוועכדיק קונה באציונגען דורך דעליווערינג העכער קונה ווערט און צופֿרידנקייט.

רעלאַטיאָנשיפּ בנין בלאַקס: קונה ווערט און צופֿרידנקייט

דער שליסל צו בנין קונה באציונגען איז צו האָבן קונה ווערט און צופֿרידנקייט. צופֿרידן קאַסטאַמערז זענען מער מסתּמא צו זייַן געטרייַ.

קונה ווערט: דער קונה בייז פֿון דער קונה אַז Offers דעם העכסטן באמערקט ווערט.

קונה באמערקט ווערט: דער חילוק צווישן גאַנץ קונה ווערט און גאַנץ קונה קאָסטן.

קוסטאָמערס טאָן ניט ריכטער פּראָדוקט וואַלועס אַקיעראַטלי אָדער אַבדזשעקטיוולי (באמערקט ווערט).

קונה צופֿרידנקייט: די מאָס צו וואָס אַ פּראָדוקטâ € ™ s באמערקט פאָרשטעלונג שוועבעלעך אַ בויערâ € ™ s עקספּעקטיישאַנז.

דיססאַטיספאַקטיאָן אַקערז ווען די פאָרשטעלונג פון דעם פּראָדוקט Falls ונטן עקספּעקטיישאַנז בשעת דער קונה איז צופֿרידן אויב עס שוועבעלעך פון יקסידז קונה עקספּעקטיישאַנז.

העכסט צופֿרידן קאַסטאַמערז מאַכן איבערחזרן פּערטשאַסיז און זאָגן אנדערע וועגן זייער גוט יקספּיריאַנסיז מיט די פּראָדוקט.

דער ציל פון פֿאַרקויף איז צו דזשענערייט קונה ווערט פּראָפיטאַביליטי.

קונה רעלאַטיאָנשיפּ מדרגה און מכשירים

א פירמע מיט נידעריק-גרענעץ קאַסטאַמערז וועט זוכן צו אַנטוויקלען יקערדיק באציונגען מיט זיי.

אין מאַרקעץ מיט ווייניק קאַסטאַמערז און הויך מאַרדזשאַנז, קאָמפּאַניעס וועט וועלן צו מאַכן פול פּאַרטנערשיפּס מיט שליסל קאַסטאַמערז.

קאָמפּאַניעס זענען דעוועלאָפּינג קונה לויאַלטי און ריטענשאַן פּראָבלעמס. לעמאָשל קאַסטאַמערז פאָרשלאָגן אָפטקייַט אָפּזעצערייַ מגילה וואָס באַלוינונג קאַסטאַמערז וואס קויפן אָפט אָדער אין גרויס קוואַנטאַטיז.

אן אנדער אופֿן איז קלוב אָפּזעצערייַ מגילה וואָס פאָרשלאָגן מיטגלידער ספּעציעל דיסקאַונץ און מוטיקן מיטגליד קהילות.

קאָמפּאַניעס שטעלן סטראַקטשעראַל, פינאַנציעל און סאציאלע Benefits צו בויען קונה באציונגען.

די טשאַנגינג נאַטור פון קונה באציונגען

קאָמפּאַניעס נאַואַדייז זענען בנין דירעקט און בלייַביק באציונגען מיט אויסגעקליבן קאַסטאַמערז.

רילייטינג מיט מער Carefully אויסגעקליבן קאַסטאַמערז

קאָמפּאַניעס זענען נאַואַדייז טאַרגאַטינג ווייניקערע און מער נוצלעך קאַסטאַמערז. קאָמפּאַניעס איצט נוצן קונה פּראָפיטאַביליטי אַנאַליסיס צו ציל ווינינג קאַסטאַמערז דורך פּאַמפּערינג זיי. אַמאָל זיי ידענטיפיצירן זיי, פירמס שאַפֿן אַטראַקטיוו Offers צו כאַפּן די קאַסטאַמערז און פאַרדינען זייער לויאַלטי (סעלעקטיוו רעלאַטיאָנשיפּ מאַנאַגעמענט).

רילייטינג פֿאַר די לאַנג-טערמין

קאָמפּאַניעס זענען ניצן קרם צו ריטיין קראַנט קאַסטאַמערז און בויען לאַנג-טערמין באציונגען מיט זיי.

בנין די רעכט באציונגען מיט די רעכט קאַסטאַמערז

ניט אַלע קאַסטאַמערז זענען געטרייַ און רעוועכדיק. עטלעכע געטרייַ קאַסטאַמערז קענען אַפֿילו זייַן ונפּראָפיטאַבלע. קאָמפּאַניעס זאָל:

אַ € œקעעפּ די קאָנסיסטענט גרויס ספּענדערז און פאַרלירן די יראַטיק קליין ספּענדערסâ €.

קוסטאָמערס קענען זייַן קלאַססיפיעד לויט צו זייער פּראָפיטאַביליטי און לויאַלטי:
– סטראַנגערס: נידעריק פּראָפיטאַביליטי און לויאַלטי;
– Butterflies: רעוועכדיק אָבער ניט געטרייַ;
– אמת Friends: רעוועכדיק און געטרייַ;
– באַרנאַקלעס: געטרייַ אָבער ניט נוצלעך.

אַנדערש טייפּס פון קאַסטאַמערז דאַרפן פאַרשידענע שייכות פאַרוואַלטונג סטראַטעגיעס. דער ציל איז צו בויען די רעכט באציונגען מיט די רעכט קאַסטאַמערז.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Building onibara ibasepo

Awọn pataki apa ti awọn tita ilana ni ile ere onibara ibasepo.

Onibara ibasepo isakoso (CRM)

Awọn ìwò ilana ti Ilé ati mimu ere alabara ibasepo nipa fi superior onibara iye ati itelorun.

Ibasepo ile awọn bulọọki: onibara iye ati itelorun

Awọn kiri lati ile onibara ibasepo ni lati ni onibara iye ati itelorun. Inu didun onibara wa siwaju sii seese lati wa ni adúróṣinṣin.

Onibara iye: awọn onibara rà lati awọn onibara ti o nfun ga ti fiyesi iye.

Onibara ti fiyesi iye: awọn iyato laarin lapapọ onibara iye ati ki o lapapọ onibara iye owo.

Onibara ko idajọ ọja iye parí tabi objectively (ti fiyesi iye).

Onibara itelorun: awọn iye si eyi ti a productâ € ™ s mọ iṣẹ ibaamu a buyerâ € ™ s ireti.

Dissatisfaction waye nigbati awọn iṣẹ ti awọn ọja ṣubu ni isalẹ ireti nigba ti awọn onibara wa ni inu didun ti o ba ti ibaamu ti koja onibara ireti.

Gíga inu didun onibara ṣe tun rira ati so fun awon elomiran nipa won ti o dara awọn iriri pẹlu awọn ọja.

Awọn idi ti tita ni lati se ina onibara iye ere.

Onibara ibasepo ipele ti ati irinṣẹ

A ile pẹlu-kekere ala onibara yoo wá lati se agbekale ipilẹ ibasepo pẹlu wọn.

Ni awọn ọja pẹlu diẹ onibara ati ki o ga ala, ilé yoo fẹ lati ṣẹda ni kikun Ìbàkẹgbẹ pẹlu bọtini onibara.

Ilé iṣẹ ti wa ni sese onibara iṣootọ ati idaduro isoro. Fun apẹẹrẹ onibara pese igbohunsafẹfẹ tita eto ti ere onibara ti o ra nigbagbogbo tabi ni o tobi titobi.

Miran ti ọna ti o jẹ Ologba tita eto ti o pese omo pataki eni ki o si se iwuri fun egbe awujo.

Ilé fi igbekale, owo ati awujo anfani lati kọ onibara ibasepo.

Awọn iyipada iseda ti onibara ibasepo

Ilé lasiko ti wa ni Ilé taara ati ki o pípẹ ibasepo pẹlu ti yan onibara.

O jọmọ pẹlu diẹ fara ti yan onibara

Ilé iṣẹ ti wa ni lasiko yi àwákirí o nira ti o siwaju sii ni ere onibara. Ilé bayi lo onibara ere onínọmbà lati Àkọlé gba onibara nipa pampering wọn. Ni kete ti nwọn da wọn, ile ise ṣẹda wuni ipese lati gba awon onibara ati ki o jo’gun wọn dúró ṣinṣin (a yan ibasepo isakoso).

O jọmọ fun awọn gun-igba

Ilé iṣẹ ti wa ni lilo CRM lati idaduro ti isiyi onibara ki o si kọ gun-igba ibasepo pẹlu wọn.

Ile awọn ọtun ibasepo pẹlu awọn ọtun onibara

Ko gbogbo awọn onibara wa ni adúróṣinṣin ati ki o ni ere. Diẹ ninu awọn adúróṣinṣin onibara le ani jẹ alailere. Ilé yẹ:

â € œKeep awọn ti dédé ńlá spenders ati ki o padanu awọn aiki kekere spendersâ €.

Onibara le wa ni classified gẹgẹ bi ere ati iwa iṣootọ:
– Awọn alejò: kekere ere ati iwa iṣootọ;
– Labalaba: ere sugbon ko adúróṣinṣin;
– Otitọ ọrẹ: ere ati ki o jẹ olóòótọ;
– Barnacles: adúróṣinṣin sugbon ko ni ere.

Yatọ si orisi ti awọn onibara beere o yatọ si ibasepo isakoso ogbon. Awọn ìlépa ni lati kọ awọn ọtun ibasepo pẹlu awọn ọtun onibara.


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ukwakha ubudlelwano ikhasimende

Ingxenye ebaluleke kakhulu enqubweni yokumaketha nokwakha ubudlelwano ikhasimende enenzuzo.

Ukuphathwa ubuhlobo Customer (CRM)

Inqubo jikelele we sokwakha nokulondoloza ikhasimende ubudlelwano enenzuzo ngokukhulula superior ikhasimende value nokwaneliseka.

amabhlogo wokwakha Relationship: value kwamakhasimende kanye nokwaneliseka

Isihluthulelo ekwakheni ubudlelwano ikhasimende ukuba ikhasimende value nokwaneliseka. amakhasimende Wanelisekile maningi amathuba okuba ube qotho.

Inani Customer: ikhasimende uthenga ikhasimende ukuthi unikeza okubaluleke kakhulu beqonda.

Customer value beqonda: umehluko phakathi Imininingwane ikhasimende value futhi Imininingwane ikhasimende izindleko.

Amakhasimende musa ukwahlulela amagugu ngokunembile umkhiqizo noma elibanzi (value beqonda).

ukwaneliseka Customer: ngezinga elingakanani a productâ € ™ s okucatshangelwayo ukusebenza Kumatanisa buyerâ € ™ s okulindelwe.

Ukunganeliseki kwenzeka lapho ukusebenza umkhiqizo uwa ingaphasi kwaloko lokulindzelwe ngenkathi ikhasimende wanelisekile uma lihambisana of idlula ikhasimende okulindelwe.

amakhasimende Highly anelisekile ukwenza uphinda ukuthenga futhi sitshela abanye ngesimo sazo obuhle umkhiqizo.

Inhloso ye yokumaketha ukukhiqiza value ikhasimende nenzuzo.

Ubuhlobo Customer level kanye namathuluzi

Inkampani nge low-margin amakhasimende bayofuna ukuba nobuhlobo eziyisisekelo nabo.

In izimakethe namakhasimende ezimbalwa futhi eziseceleni high, izinkampani uyofuna ukwakha ubudlelwane ngokugcwele namakhasimende key.

Izinkampani asathuthuka kwamakhasimende ubuqotho kanye nokugcinwa nezinkinga. Ngokwesibonelo amakhasimende zinikeza imvamisa marketing izinhlelo umvuzo amakhasimende abathenga njalo noma inqwaba.

Enye indlela iwukuba club marketing izinhlelo enganikeza amalungu izaphulelo ezikhethekile futhi ukhuthaze ilungu nemiphakathi.

Izinkampani engeza izinzuzo zesakhiwo, zezimali kanye nesakhiwonchanti setenhlalo ukwakha ubudlelwano ikhasimende.

Ukuguquguquka okukhona ubudlelwano ikhasimende

Izinkampani Namuhla oyakhayo obuqondile obuhlala njalo namakhasimende ekhethiwe.

Elandisa namakhasimende akhethiwe ngokucophelela

Izinkampani Namuhla ezibhekiswe amakhasimende okumbalwa kanye nenzuzo. Izinkampani manje zisebenzisa ikhasimende nenzuzo analysis ukukhomba yokuwina amakhasimende etotosa kwabo. Athi ukuzisho, amafemu udale izipesheli ezikhangayo ukuba liyobamba laba bathengi futhi uhola ubuqotho babo (abakhethayo Ukuphathwa ubuhlobo).

Elandisa for eside

Izinkampani usebenzisa CRM yokubuyisa amakhasimende zamanje kanye ukwakha ubuhlobo obude nabo.

UKWAKHIWA ubudlelwano kwesokudla nge amakhasimende ilungelo

Akubona bonke amakhasimende abaqotho enenzuzo. Ezinye amakhasimende abaqotho kungaba ngisho ezingenanzuzo. Izinkampani kufanele:

â € œKeep the Abasebenzisa engaguquki big futhi balahlekelwa abathathela encane spendersâ €.

Amakhasimende kungenziwa ihlukaniswa ngokweminyaka nenzuzo nobuqotho bazo:
– Strangers: yenzuzo ephansi ngobuqotho;
– Butterflies: enenzuzo kodwa esingathembekile;
– Abangane beqiniso: enenzuzo futhi oqotho;
– Barnacles: noqotho kodwa hhayi enenzuzo.

Imihlobo ehlukeneko amakhasimende adinga tindlelanchubo letehlukene ungatisebentisa ubuhlobo ukuphathwa. Umgomo ukwakha ubudlelwano ezifanele amakhasimende ilungelo.