Calculating a percentage

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Cal­cu­lat­ing a per­cent­age
You can cal­cu­late the per­cent­age of one group with­in a broad­er group­ing. For example, you can show the per­cent­age of sales in each city based on the total sales for each coun­try. Or, you can see what per­cent­age of the grand total of sales each coun­try con­trib­utes.
To cal­cu­late a per­cent­age
On the Insert menu, click Sum­mary.
The Insert Sum­mary dia­log box appears.
Select the field for which you want to cal­cu­late the sum.
For example, you may want to insert a field which cal­cu­lates the sum of last year’s sales.
Select Sum in the Cal­cu­late this sum­mary list.
Select the sum­mary loc­a­tion.
Note: The sum­mary loc­a­tion can­not be Grand Total (Report Foot­er) when you are cal­cu­lat­ing a per­cent­age.
Click the Show as a per­cent­age of check box.
Select the group you want the per­cent­age based on.
You can choose to show a per­cent­age of a group with­in another group, or show a per­cent­age of the grand total.
Click OK. The sum­mary per­cent­age field is added to your report.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Kalkolazz­joni persentaġġ
Inti tista tikkalku­la l-persentaġġ ta’ grupp wieħed fi ħdan grupp usa ‘. Per eżem­pju, inti tista turi l-per­ċent­wali tal-bejgħ f’kull belt ibbażat fuq il-bejgħ totali għal kull pajjiż. Or, inti tista tara liema per­ċent­wal tat-total grand tal-bejgħ kull pajjiż jikkon­trib­wixxi.
Biex jiġi kkalku­lat persentaġġ
Fuq il-menu Daħħal, ikklikkja Som­mar­ju.
Is-Som­mar­ju dia­log box Daħħal jid­her.
Agħżel il-qasam li għa­lih inti tix­tieq li jikkalku­law l-ammont.
Per eżem­pju, inti tista tix­tieq li daħħal qasam li tikkalku­la s-som­ma ta’ bejgħ tas-sena loħra.
Agħżel Som­ma fil-Ikkalku­la din il-lista som­mar­ja.
Agħżel il-post fil-qosor.
Nota: Il-post som­mar­ju ma jist­għux jiġu Total Komp­less­iv (Rap­port Foot­er) meta tkun qed jiġi kkalku­lat per­ċent­wali.
Ikklikkja l-Uri bħala persentaġġ tal-kaxxa veri­fika.
Agħżel il-grupp trid li l-persentaġġ ibbażat fuq.
Tista tagħżel li juru persentaġġ ta’ grupp skond grupp ieħor, jew juru persentaġġ tat-total grand.
Ikklikkja OK. Il-qasam per­ċent­wal som­mar­ju huwa miżjud ma rap­port tiegħek.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
Berek­en­ing van n persentas­ie
Jy kan die persentas­ie van n groep bin­ne n breër groep­er­ing berek­en. Byvoor­beeld, kan jy die persentas­ie van die verko­pe in elke stad wat gebaseer is op die totale verko­pe vir elke land te wys. Of jy kan sien wat­ter persentas­ie van die groot­totaal van verko­pe elke land bydra.
Om n persentas­ie te berek­en
Op die menu Invoe­gen op Opso­m­ming.
Die dia­loog Opso­m­ming Voeg boks ver­skyn.
Kies die veld waar­voor jy die som te berek­en.
Byvoor­beeld, kan jy n stuk grond wat die som van verko­pe verlede jaar se berek­en voeg.
Kies bedrag in die Berek­en hierdie opso­m­ming lys.
Kies die opso­m­ming plek.
Let wel: Die opso­m­ming plek kan Groot­totaal (Verslag Foot­er) nie wan­neer jy die berek­en­ing van n persentas­ie.
Klik die Skou as n persentas­ie van boks.
Kies die groep wat jy wil die persentas­ie gebaseer op.
Jy kan kies om n persentas­ie van n groep in n ander groep te wys, of wys n persentas­ie van die groot­totaal.
Klik op OK. Die opso­m­ming persentas­ie veld is byge­voeg by jou verslag.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
Llog­ar­it­ja një për­qind­je
Ju mund të llog­ar­isim për­qind­jen e një grupi në një grupim më të gjerë. Për shem­bu­ll, ju mund të trego­jnë për­qind­jen e shitjeve në çdo qytet të bazuar në shitjet totale për secil­in vend. Ose, ju mund të shih­ni se çfarë për­qind­je e total­it të mad­he të shitjeve çdo vend kon­tribuon.
Për të llog­ar­it­ur një për­qind­je
Në menynë Insert, klikoni Përmbled­hje.
box Përmbled­hje dia­log Fut duket.
Zgjidh­ni fushën për të cilën ju doni për të llog­ar­it­ur shumën.
Për shem­bu­ll, ju mund të dëshironi për të futur një fushë e cila llog­ar­it shumën e shitjeve të vitit të kalu­ar.
Zgjidh­ni Sum në Llog­ar­it këtë listë përmbled­hëse.
Zgjidh­ni vendndod­hjen përmbled­hëse.
Shën­im: Vendndod­h­ja përmbled­hje nuk mund të jetë Grand Total (Report Foot­er), kur ju jeni të llog­ar­it­ur një për­qind­je.
Kliko Trego si një për­qind­je e kuti kon­trol­loni.
Zgjidh­ni grupin që dëshironi për­qind­ja e bazuar në.
Ju mund të zgjidh­ni për të treguar një për­qind­je e një grupi brenda një grupi tjetër, ose të trego­jnë një për­qind­je të total­it madh.
Kliko OK. Fusha Për­qind­ja Përmbled­h­ja është shtu­ar në raportin tuaj.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አንድ መቶኛ በማስላት ላይ
አንተ ሰፋ መቦደን ውስጥ አንድ ቡድን መቶኛ ማስላት ይችላሉ. ለምሳሌ ያህል, በእያንዳንዱ አገር ጠቅላላ ሽያጭ ላይ የተመሠረተ በእያንዳንዱ ከተማ ውስጥ የሽያጭ መቶኛ ማሳየት ይችላሉ. ወይም, እያንዳንዱ አገር አስተዋጽኦ የሽያጭ ታላቅ ድምር ምን ያህል መቶኛ ማየት ይችላሉ.
አንድ መቶኛ ለማስላት
የ አስገባ ምናሌ ላይ, ማጠቃለያ ጠቅ ያድርጉ.
የ አስገባ ማጠቃለያ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
አንተ ድምር ለማስላት የሚፈልጉበትን መስክ ይምረጡ.
ለምሳሌ ያህል, ባለፈው ዓመት የሽያጭ ድምር ያሰላል የሆነ መስክ ማስገባት ይፈልጉ ይሆናል.
በ አስላ ውስጥ ይህን የማጠቃለያ ዝርዝር ድምር ይምረጡ.
ወደ ማጠቃለያ አካባቢ ይምረጡ.
ማስታወሻ: አንድ መቶኛ በማስላት ጊዜ ማጠቃለያ አካባቢ ግራንድ ጠቅላላ (ሪፖርት ግርጌ) ሊሆን አይችልም.
አመልካች ሳጥን መቶኛ እንደ አሳይ ጠቅ ያድርጉ.
እናንተ መቶኛ ላይ የተመሠረተ የሚፈልጉትን ቡድን ይምረጡ.
አንተ ሌላ ቡድን ውስጥ አንድ ቡድን አንድ መቶኛ ለማሳየት ይምረጡ; ወይም ታላቅ ድምር መቶኛ ማሳየት እንችላለን.
እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ. ወደ ማጠቃለያ መቶኛ መስክ ሪፖርት ታክሏል.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
حساب نسبة
يمكنك حساب النسبة المئوية من مجموعة واحدة في كل مجموعة أوسع. على سبيل المثال، يمكنك إظهار النسبة المئوية للمبيعات في كل مدينة على أساس إجمالي المبيعات لكل بلد. أو، يمكنك ان ترى ما هي النسبة المئوية من المجموع الكلي للمبيعات يساهم كل بلد.
لحساب النسبة المئوية
في القائمة إدراج، انقر فوق ملخص.
يظهر مربع الحوار ملخص إدراج.
حدد الحقل الذي تريد حساب المجموع.
على سبيل المثال، قد ترغب في إدراج حقل الذي يحسب مجموع مبيعات العام الماضي.
حدد مبلغ في حساب هذه قائمة موجزة.
تحديد الموقع الجغرافي ملخص.
ملاحظة: الموقع الجغرافي ملخص لا يمكن أن يكون المجموع الكلي (تقرير تذييل) عند حساب النسبة المئوية.
انقر فوق الزر إظهار كنسبة مئوية خانة الاختيار.
حدد المجموعة التي تريد النسبة المئوية على أساس.
يمكنك اختيار لإظهار النسبة المئوية للمجموعة ضمن مجموعة أخرى، أو إظهار مئوية من المجموع الكلي.
انقر فوق موافق. وإضافة الحقل نسبة ملخص لتقرير الخاص بك.
في هذا القسم:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —