Catholics like the European Union more than Protestants do. This is why.

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –















http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Cath­ol­ics like the European Uni­on more than Prot­est­ants do. This is why.
An inter­est­ing Wash­ing­ton Post art­icle, inter­view­ing two aca­dem­ics just out today.

An excerpt:
https://www.washingtonpost.com/news/…=.32b­cd9b4f609
Quote:
Cath­ol­ics like the European Uni­on more than Prot­est­ants do. This is why.

By Nikita Lal­wani and Sam Win­ter-Levy
Janu­ary 12

In their new book, Reli­gion and the Struggle for European Uni­on,” the polit­ic­al sci­ent­ists Brent Nelsen and James Guth explore an unlikely source of sup­port for — and oppos­i­tion to — the European Uni­on: reli­gion. Pub­lic opin­ion sur­veys from as far back as the 1970s show that Cath­ol­ics tend to favor European integ­ra­tion; Prot­est­ants tend to res­ist it…

In a recent inter­view, Nelsen and Guth explained why Cath­ol­ics are more sym­path­et­ic toward the E.U., why this may not last, and what this might mean for the future of the European pro­ject.

This inter­view has been edited for length and clar­ity.

NL& SW-L: Most people, when they think about factors that influ­ence sup­port for the European Uni­on, don’t think about reli­gion. What promp­ted you to do so?

Brent Nelsen: You’re right that, most of the time, people are skep­tic­al, espe­cially in Europe, about wheth­er or not reli­gion really is an inde­pend­ent factor influ­en­cing sup­port for the E.U. But in 2001, we star­ted look­ing at Euroba­ro­met­er data, and it’s very clear that Cath­ol­ics, con­trolling for all oth­er factors, favor the E.U. more than do Prot­est­ants. These atti­tudes were forged in the Reform­a­tion, with the devel­op­ment of two dif­fer­ent approaches to gov­ernance in Europe. Cath­ol­ics see Europe as a single cul­tur­al whole that ought to be gov­erned in some coördin­ated way. Prot­est­ants, on the oth­er hand, have seen the nation state as a bul­wark again­st Cath­olic hege­mony, and they have been very reluct­ant to give it up, even as reli­gion has become less import­ant.

NL& SW-L: What sort of gap are we talk­ing about between Cath­olic and Prot­est­ant sup­port for the E.U.?

James Guth: This var­ies by coun­try. When you ask Prot­est­ants wheth­er or not they identi­fy with the E.U. flag — a mark­er of sup­port for the E.U. — and wheth­er they want that flag flown next to their nation­al flag out­side pub­lic build­ings, about half of all Prot­est­ants say that they don’t identi­fy with it or want it flown. Cath­ol­ics are much more likely to say the oppos­ite.

When you start tak­ing oth­er factors into account, that gap may decline a little. After the fin­an­cial crisis and the refugee crisis, for example, sup­port for the E.U. went down among Cath­ol­ics rather sig­ni­fic­antly, where­as among Prot­est­ants in more pros­per­ous areas, those atti­tudes didn’t decline very much. Still, Cath­ol­ics remain more sup­port­ive of the E.U. than Prot­est­ants. In the past, among Cath­ol­ics, the more reli­gious you were, the stronger you sup­por­ted the E.U.…..

NL& SW-L: What is it about Cath­oli­cism that pro­motes sup­port for the E.U., and what is it about Prot­est­ant­ism that pro­motes the oppos­ite?

BN: Cath­oli­cism has always been a uni­ver­sal reli­gion. It was the suc­cessor to the Roman Empire, and in Cath­olic theo­logy and ideo­logy, there’s always been an emphas­is on the unity of Christen­dom. Even today, even though the pope doesn’t claim sec­u­lar author­ity, there’s still supra­na­tion­al gov­ernance with­in the Roman Cath­olic Church. So Cath­ol­ics have always been very com­fort­able, even if sub­con­sciously, with the notion of supra­na­tion­al gov­ernance.

See the full art­icle from the link.
__________________
The mater­i­al and mor­al ruins caused by the War have given an insight into the futil­ity of nar­row nation­al­ist­ic polit­ics. The coun­tries of Europe which have agreed to del­eg­ate a part of their sov­er­eignty to a supra­na­tion­al organ­ism have embarked on a salut­ary way

- Pope Pius XII (1957)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Kat­toliċi bħall-Unjoni Ewropea aktar mil­li Prot­est­ants do. Dan hu għaliex.
Form­azz­joni interess­anti artikolu Wash­ing­ton Post, interv­isti żewġ akka­demiċi biss aujourd’hui.

Silta:
https://www.washingtonpost.com/news/…=.32b­cd9b4f609
quote:
Kat­toliċi bħall-Unjoni Ewropea aktar mil­li Prot­est­ants do. Dan hu għaliex.

Per­mezz Nikita LALWANI u Sam Win­ter Levy
12 Jan­nar

Fil-ktieb ġdid tagħhom, ““Reliġ­jon u l-Taq­bidaall-Unjoni Ewropea,”” il-xjen­zjati politiċi Brent Nelsen u James Guth tesplora sors improbab­bli ta appoġġ għall– u oppożizz­joni għall –Unjoni Ewropea: ir-reliġjon. stħar­riġ ta opin­joni pubb­lika mill li jmur lura sa l-1970 juru li Kat­toliċi għand­hom tenden­za li jiffa­vorixxu l-integ­razz­joni Ewropea; Prot­est­ants tenden­za li jir­reżis­tu dan …

Fi F’intervista reċenti, Nelsen u Guth spjeg­at għaliex Kat­toliċi huma aktar sim­patika lejn il-E.U., għaliex dan ma tistax iddum, u dak li dan jista jfis­ser għall-futur tal-proġett Ewropew.

Din l-interv­ista ġiet edit­jata għat-tul u ċ-ċarezza.

NL & SW L: Ħafna nies, meta jaħs­bu dwar il-fat­turi li jin­fluwen­zaw l-appoġġ għall-Unjoni Ewropea, ma naħs­bux dwar ir-reliġjon. Dak li ġiegħel biex tagħmel hekk?

Brent Nelsen: Inti dritt li, ħafna mill-ħin, in-nies huma xet­tiċi, speċ­jalment fl-Ewro­pa, dwar jekk jew le reliġ­jon vera­ment huwa fat­tur indi­pendenti li jin­fluwen­za l-appoġġ għall-E.U. Iżda fl-2001, bde­jna tħares lejn id-data tal-Ewroba­ro­metru, u huwa ċar ħafna li Kat­toliċi, jikkon­trollaw għall-fat­turi l-oħra, jiffa­vorixxu l E.U. aktar minn do Prot­est­ants. Dawn l-atti­tudniji­et ġew falsi­fikati fil-Riforma, bl-iżvi­lupp ta żewġ approċċi dif­fer­enti għal gov­ernan­za fl-Ewro­pa. Kat­toliċi jaraw Ewro­pa koll­ha kemm hi kul­tur­ali wiehed li għand­hom jiġu rregolati b’xi mod koordin­at. Prot­est­ants, min-naħa l-oħra, raw l-istat nazz­jon bħala murata kon­tra eġe­mon­i­ja Kat­to­lika, u dawn kienu jsibuha bi tqila ħafna biex jagħti it up, anki bħala reliġ­jon saret anqas import­anti.

NL & SW L: X’tip ta lak­una qegħd­in nitkell­mu bejn Kat­toliċi u appoġġ Prot­est­anti għall-E.U.?

James Guth: Din tvar­ja skond il-pajjiż. Meta inti ssaqsi Prot­est­ants jekk jew le huma jiden­ti­fikaw ma l-E.U. ban­di­era — indikatur ta appoġġ għall-E.U. — U jekk iridux dik il-ban­di­era tit­taj­jar ħde­jn il-ban­di­era nazz­jon­ali tagħhom bar­ra l-bini pubb­liku, mad­war nofs l Prot­est­ants koll­ha jgħidu li huma ma jiden­ti­fikax ruħu magħha jew jriduhom tit­taj­jar. Kat­toliċi huma ħafna aktar probab­bli li jgħidu l-oppost.

Meta tib­da tieħu fat­turi oħra inkun­sid­erazz­joni, dak il-vojt tista tir­ri­fjuta ftit. Wara l-kriżi fin­an­zjar­ja u l-kriżi tar-refuġjati, per eżem­pju, l-appoġġ għall-E.U. niż­let fost Kat­toliċi pjut­tost sin­i­fik­anti, fil­waqt fost Prot­est­ants f’oqsma aktar sin­juri, dawk l-atti­tudniji­et ma ton­qos ħafna. Still, Kat­toliċi għad­hom aktar favur l-E.U. minn Prot­est­ants. Fil-pas­sat, fost Kat­toliċi, l-aktar reliġjużi inti kienu, l-aktar b’saħħitha inti appoġġ­ja l E.U .…..

NL & SW L: X’inhu dwar Cath­oli­cism li jip­prom­wovi l-appoġġ għall-E.U., u dak li huwa mad­war Prot­est­ant­ism li jip­prom­wovi l-oppost?

BN: Cath­oli­cism dejjem kien­et reliġ­jon uni­ver­sali. Din kien­et l-suċċes­sur għall-Imperu Ruman, u fit-teo­loġija Kat­to­lika u l-ideo­loġija, hemm dejjem kien enfasi fuq l-unità tal Christen­dom. Anke llum, minke­j­ja li l-Papa ma ssost­nix awtor­ità seku­lari, hemm għadu gov­ernan­za supra­nazz­jon­ali fi ħdan il-Knis­ja Kat­to­lika Rumana. Allura Kat­toliċi dejjem kienu kom­du ħafna, anki jekk sub­con­sciously, bil-kunċett ta gov­ernan­za supra­nazz­jon­ali.

Ara l-artikolu sħiħ mill-link.
__________________
Il-fdaliji­et mater­jal u mor­ali kkawżati mill-Gwer­ra taw ħarsa lejn il-futil­ità tal-politika nazz­jon­alista dojoq. Il-pajjiżi tal-Ewro­pa li jkunu qablu li jid­delega parti mill-sov­ran­ità tagħhom għal organ­iżmu supra­nazz­jon­ali jkunu imbarkaw fuq triq salut­ari

- Papa Piju XII (1957)

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

http://forums.catholic.com/showthread.php? t=1037835

Katolieke soos die Europese Unie meer as Prot­est­ante doen. Dit is hoekom.
N Interess­ante Wash­ing­ton Post artikel, onder­houd­vo­er­ing twee aka­dem­i­ci net vand­ag.