Characteristics of a report that you have grouped hierarchically

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Char­ac­ter­ist­ics of a report that you have grouped hier­arch­ic­ally
In addi­tion to a visu­al rep­res­ent­a­tion of the hier­archy inher­ent in your data, a Crys­tal report that you have grouped hier­arch­ic­ally has sev­er­al oth­er char­ac­ter­ist­ics:
When you drill down on a group in the hier­archy, the drill-down view also shows the records that are lower in the hier­archy.
The report con­tains hier­arch­ic­al group foot­ers that include the records that are lower in the hier­archy of each group. You can sum­mar­ize data across the hier­arch­ies.
Use the con­di­tion­al-X-pos­i­tion fea­ture to ensure that the indent­ing you set to show hier­arch­ic­al rela­tion­ships does not affect oth­er fields in same sec­tion of your report.
Hier­arch­ic­al levels are sup­por­ted in the for­mu­la lan­guage through the use of the Grouping­Level and Hier­ar­chy­Level func­tions.
Note: You can­not use hier­arch­ic­al sum­mar­ies in for­mu­las.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Kar­at­ter­istiċi ta rap­port li inti għandek rag­grup­pati ġer­arkika­ment
Min­bar­ra l rap­preżentazz­joni viżiva ta l-iner­enti ġer­arki­ja fid-data tiegħek, rap­port Crys­tal li inti għandek miġbura ġer­arkika­ment għand­ha kar­at­ter­istiċi oħra diver­si:
Meta inti drill stabbil­iti fuq grupp fil-ġer­arki­ja, l-opin­joni drill-down turi wkoll ir-rekords li huma iktar baxxi fil-ġer­arki­ja.
Ir-rap­port fih foot­ers grupp ġer­arkiċi li jinklu­du r-rekords li huma iktar baxxi fil-ġer­arki­ja ta kull grupp. Tista tqas­sar data mad­war l-ġer­arkiji.
Uża l-kar­at­ter­istika kondizz­jon­ali – pożizz­joni X biex jiżgur­aw li l indent­ing inti stabbil­iti biex turi r-relazz­jon­iji­et ġer­arkiċi ma taf­fettwax f’oqsma oħra­jn fl-istess taqsima tar-rap­port tiegħek.
liv­el­li ġer­arkiċi huma appoġġ­jati bil-ling­wa for­mu­la bl-użu ta l-Grouping­Level u Hier­ar­chy­Level fun­z­jon­iji­et.
Nota: Inti ma tistax tuża som­marji ġer­arkika fil-for­mu­li.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
Eienskappe van n verslag wat jy hiërar­gies gegroep­eer
Benewens n visuele voor­stelling van die hiërar­gie inher­ent aan jou data, n Kristal verslag wat jy hiërar­gies gegroep­eer het ver­skeie ander eienskappe:
As jy meer beson­der­hede op n groep in die hiërar­gie, die boor-down oog toon ook die rekords wat laer in die hiërar­gie is.
Die verslag bev­at hiërar­giese groep voet dat die rekords wat laer in die hiërar­gie van elke groep is in te sluit. Jy kan data oor die hiërar­gieë op te som.
Gebruik die voor­waar­delike-X-pos funk­sie om te verseker dat die insp jy stel om hiërar­giese ver­houd­ings te toon geen invloed op ander gebiede in die­s­elf­de afdel­ing van die verslag.
Hiërar­giese vlakke onder­steun word in die for­mule taal deur mid­del van die gebruik van die Grouping­Level en Hier­ar­chy­Level funk­sies.
Let wel: Jy kan nie hiërar­giese opso­m­mings gebruik in for­mules.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
Karak­ter­istikat e një raporti që keni gru­puar në mënyrë hier­arkike
Përveç një për­faqësim pamor të hier­arkia e natyrsh­me në të dhën­at tuaja, një raport Crys­tal që ju keni gru­puar hier­arkike ka disa karak­ter­istika të tjera:
Kur ju stër­vitje poshtë në një grup në hier­arki, pamje stër­vitje-poshtë tre­gon të dhën­at që janë të ulëta në hier­ark­inë.
Raporti përm­ban foot­ers hier­arkike grup që përf­shijnë të dhën­at që janë të ulëta në hier­ark­inë e secil­it grup. Ju mund të përmbled­hë të dhën­at e të gjithë hier­arkitë.
Për­dor­imi funk­sion kushtëzuar-X-poz­i­cion për të sig­uru­ar që indent­ing keni vendos­ur për të treguar mar­rëd­hëni­et hier­arkike nuk ndikon fusha të tjera në të njëjtën pjesë të raportit tuaj.
nive­let hier­arkike janë të mbështetur në gjuhën e for­mulës nëpërmjet për­dor­im­it të funk­sioneve të Grouping­Level dhe Hier­ar­chy­Level.
Shën­im: Ju nuk mund të për­dorni përmbled­hjet hier­arkike në for­mu­lat.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አንተ hier­arch­ic­ally ተመድበው ሊሆን አንድ ሪፖርት ባህሪያት
የእርስዎ ውሂብ ውስጥ የሥልጣን ተዋረድ የሚመነጩ የሚታይ ውክልና በተጨማሪ, hier­arch­ic­ally ተመድበው ሊሆን አንድ ክሪስትል ሪፖርት ሌሎች በርካታ ባህሪያት አሉት:
እናንተ ተዋረድ ውስጥ አንድ ቡድን ላይ ወደ ታች ቆፍሮ ጊዜ, ዝርዝር ትንተና እይታ ደግሞ ተዋረድ ውስጥ ዝቅተኛ የሆኑ መዝገቦች ያሳያል.
ሪፖርቱ በእያንዳንዱ ቡድን ተዋረድ ውስጥ ዝቅተኛ የሆኑ መዝገቦች ያካተቱ ተዋረዳዊ ቡድን ግርጌዎች ይዟል. አንተ የተዋረዶች ላይ ውሂብ ጠቅለል ይችላሉ.
እርስዎ የእርስዎን ሪፖርት ተመሳሳይ ክፍል ውስጥ ሌሎች መስኮች ተጽዕኖ አያሳድርም ተዋረዳዊ ግንኙነት ለማሳየት ከተዋቀረ indent­ing መሆኑን ለማረጋገጥ ሁኔታዊ-የ X-ቦታ ባህሪ ይጠቀሙ.
ተዋረዳዊ ደረጃ በ Grouping­Level እና Hier­ar­chy­Level ተግባራት በመጠቀም ቀመር ቋንቋ የሚደገፉ ናቸው.
ማስታወሻ: ቀመሮች ላይ ተዋረዳዊ ማጠቃለያ መጠቀም አይችሉም.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
خصائص التقرير أن كنت قد جمعت هرميا
بالإضافة إلى تمثيل مرئي من التسلسل الهرمي المتأصلة في البيانات الخاصة بك، تقرير كريستال أن كنت قد جمعت هرميا لديها العديد من الخصائص الأخرى:
عند حفر أسفل على مجموعة في التسلسل الهرمي، ويبين وجهة نظر الحفر إلى أسفل أيضا السجلات التي تحتوي على مستويات أقل في التسلسل الهرمي.
ويتضمن التقرير الهوامش مجموعة الهرمية التي تشمل السجلات التي تحتوي على مستويات أقل في التسلسل الهرمي من كل مجموعة. يمكنك تلخيص البيانات عبر التسلسل الهرمي.
استخدام ميزة مشروط-X-موقف للتأكد من أن الطعج قمت بتعيين لإظهار العلاقات الهرمية لا يؤثر على مجالات أخرى في نفس القسم من التقرير الخاص بك.
يتم دعم مستويات الهرمية في اللغة صيغة من خلال استخدام وظائف Grouping­Level وHi­er­ar­chy­Level.
ملاحظة: لا يمكنك استخدام ملخصات الهرمية في الصيغ.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Բնութագրիչները զեկույցի, որ դուք խմբավորված hier­arch­ic­ally
Բացի տեսողական ներկայացուցչությունը հիերարխիան բնորոշ Ձեր տվյալները, մի Crys­tal զեկույցը, որ դուք պետք է խմբավորված ստորակարգությամբ ունի մի քանի այլ հատկանիշներ:
Երբ դուք խորազնին մի խմբի հիերարխիայում, որ փորված-ներքեւ տեսություն նաեւ ցույց է տալիս, գրառումները, որոնք ավելի ցածր է հիերարխիայում:
Զեկույցում հիերարխիկ խմբի foot­ers, որոնք ներառում են այն գրառումները, որոնք ցածր են հիերարխիայում յուրաքանչյուր խմբի համար: Դուք կարող եք ամփոփել տվյալները շրջագծով hier­arch­ies.
Օգտագործեք պայմանական-X-դիրքը առանձնահատկությունն է ապահովել, որ այդ Indent­ing դուք սահմանել է ցույց տալ, հիերարխիկ հարաբերությունները չի ազդում մյուս ոլորտները նույն բաժնում ձեր զեկույցում.
Հիերարխիկ մակարդակը ապահովվում է բանաձեւի լեզվով միջոցով օգտագործման Grouping­Level եւ Hier­ar­chy­Level գործառույթները.
Նշում: Դուք չեք կարող օգտագործել հիերարխիկ ամփոփումներ բանաձեւերի.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —