To chart on a details or formula field

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
To chart on a details or for­mu­la field
On the Insert menu, click Chart.
An object frame appears in the Report Head­er area.
Tip: Another way to cre­ate a chart is to click the Insert Chart but­ton on the Insert Tools tool­bar.
Drag the frame to the desired pos­i­tion in the Report Head­er.
The Chart Expert dia­log box appears.
On the Type tab, in the Chart type list, select a chart type.
Click the chart sub­type that best illus­trates your data. See Chart types.
Click the Data tab.
In the Lay­out area, click Advanced, if it is not already selec­ted.
In the Data area, spe­cify the data­base fields you want to use as con­di­tions.
You can select ““On change of”” from the list, then add up to two data­base fields in the box under­neath the list.
The arrow but­tons on the Chart Expert dia­log box allow you to move fields from one list to the oth­er. Single arrows move only the selec­ted field; double arrows move all fields at the same time.
Add the data­base fields you want to use as val­ues to the Show value(s) list.
If you do not want Crys­tal Reports to auto­mat­ic­ally sum­mar­ize the chart val­ues for a for­mu­la field, select the Don’t sum­mar­ize check box.
If the Axes and Options tabs appear, you can cus­tom­ize some of the chart’s prop­er­ties, such as the scal­ing of the axes, the legend, and the data points.
Click the Text tab.
Accept the default title inform­a­tion or add new titles to your chart.
Click OK.
Note: When your chart is inser­ted, it may cov­er a por­tion of the report. Move and res­ize the chart so that it fits prop­erly with­in the report.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Biex chart fuq dettalji jew for­mu­la qasam
Fuq il-menu Daħħal, ikklikkja Chart.
L fre­jm oġġett jid­her fil-qasam Rap­port Head­er.
Tip: Mod ieħor biex joħolqu chart huwa li ikklikkja l-but­tuna Chart Daħħal fuq il Daħħal Għodod tool­bar.
Drag-qafas għall-pożizz­joni mix­tieqa fir-Rap­port Head­er.
Il dia­log box Chart Espert jid­her.
Fuq il-tab Tip, fil-lista tip Ċart, tagħżel it-tip chart.
Ikklikkja l-sot­to­tip map­pa li l-aħjar turi d-data tiegħek. Ara tipi Chart.
Ikklikkja l-tab tad-Data.
Fil-qasam Lay­out, ikklikkja Avvan­zata, jekk ma jkunx diġà magħżu­la.
Fil-qasam tad-Data, speċi­fika l-oqs­ma data­base li trid tuża bħala kun­dizz­joni.
Tista tagħżel ““Dwar it-tib­dil ta’”” mil-lista, imbagħad żid sa żewġ oqs­ma data­base fil-kaxxa taħt il-lista.
Il-but­tuni vleġġa fuq il-kaxxa dia­log Chart Espert jip­per­met­ti li inti timxi oqs­ma minn lista waħda għall-oħra. vleġeġ Uniku jimxi biss mill-grawnd magħżul; vleġeġ dop­pji jimxu oqs­ma koll­ha fl-istess ħin.
Żid l-oqs­ma data­base li trid tuża bħala valuri għall-valur Uri (i) lista.
Jekk inti ma tri­dx Rap­porti Crys­tal li awto­matika­ment som­mar­ju tal-valuri chart għal qasam for­mu­la, tagħżel il M’għandekx tqas­sar kaxxa veri­fika.
Jekk l-assi u Għażli­et tabs jidhru, inti tista cus­tom­ize xi wħud mill-pro­prjetaji­et tal-chart tal, bħall-skalar l-assi, il-leġġenda, u l-punti tad-data.
Ikklikkja l-tab Test.
Aċċetta l-inform­azz­joni tit­olu ina­dem­pjen­za jew iżidu tit­oli ġod­da għall chart tiegħek.
Ikklikkja OK.
Nota: Meta chart tiegħek huwa inser­it, jista jko­pri porz­jon tar-rap­port. Nim­xu u res­ize-map­pa biex taq­bel sew fi ħdan ir-rap­port.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Vir volledi­ge kaart op n beson­der­hede of for­mule in die veld
Op die menu Invoe­gen op Chart.
N voor­werp raam ver­skyn in die verslag Selec­ted gebied.
Wenk: Nog n mani­er om n grafiek te skep, is om op die Voeg grafiek knop­pie op die Insert gereed­skap tool­bar.
Sleep die raam om die ver­lang­de pos­is­ie in die verslag Selec­ted.
Die dia­loog Chart Expert word ver­toon.
Op die blad Tipe in die Chart tipe lys, kies n grafiek tipe.
Klik op die grafiek sub­tipe wat die beste illust­reer jou data. Sien grafiek tipes.
Klik op die blad Data.
In die uitleg gebied, klik Gevorder­de, indi­en dit nie reeds gekies.
In die data gebied, spesi­fiseer die data­bas­is velde wat jy wil gebruik as voor­waardes.
Jy kan kies ““Op ver­an­der­ing van”” uit die lys en voeg dan tot twee data­bas­is velde in die boks onder die lys.
Die pyl-knop­pies op die dia­loog Chart Expert boks kan jy velde te beweeg van die een lys aan die ander kant. Enkele pyle te beweeg net die geselekteer­de stuk grond lê; dub­bel­pyltjies beweeg al die velde op die­s­elf­de tyd.
Voeg die data­bas­is velde wat jy wil gebruik as waardes by die Skou waarde (s) lys.
As jy nie wil hê Crys­tal Reports om outo­maties op te som die term waardes vir n for­mule gebied, kies die Moet boks nie op te som.
As die oortjies byle en Options ver­skyn, kan jy n paar van die eienskappe van die grafiek se, soos die afskal­ing van die byle, die legende, en die data­punte pas.
Klik op die blad teks.
Aan­vaar die standaard titel inligt­ing of nuwe titels by jou grafiek.
Klik op OK.
Let wel: As jou kaart is inge­voeg, kan dit n gedeel­te van die verslag dek. Beweeg en die groot­te van die grafiek sod­at dit behoo­r­lik pas bin­ne die verslag.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Të har­to­jë në një fushë deta­jet apo for­mu­la
Në menynë Insert, klikoni Chart.
Një korn­izë objek­ti shfaqet në fushën Report Head­er.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të krijuar një tabelë është të klikoni but­on­in Insert Chart në Insert Tools tool­bar.
Drag korn­izë në poz­i­cion­in e dëshiru­ar në raport Head­er.
Dia­logu box Grafiku Expert shfaqet.
Në Lloji tab, në listë tip­it Grafik, zgjidh­ni një lloj tabelë.
Kliko chart sub­type që ilus­tron më mirë të dhën­at tuaja. Shih llo­je Chart.
Kliko tab dhënave.
Në zonën Lay­out, klikoni Advanced, në qoftë se ajo nuk është zgjedhur tash­më.
Në fushën e të dhënave, të për­cak­to­jë fush­at bazës së të dhënave që dëshironi të për­dorni si kushte.
Ju mund të zgjidh­ni ““Për ndry­shim­in e”” nga lista, pas­taj shtoni deri në dy fusha të bazës së të dhënave në kutinë nën listës.
Arrow but­on­at në kutinë e dia­logut Chart Expert ju lejojnë të lëv­izë fush­at nga një listë në tjetrën. Shigjetat e vet­me të lëv­iz­in vetëm në fushën e zgjedhur; Shigjetat dyfishtë lëv­iz­in të gjitha fush­at në të njëjtën kohë.
Shto fush­at bazës së të dhënave që dëshironi të për­dorni si vlera për të treguar vler­ën (s) listë.
Nëse ju nuk dëshironi Crys­tal Reports për të përmbledhur auto­matikisht chart vler­at për një fushë for­mulë, zgjidh­ni Mos përmbled­hë kuti kon­trol­loni.
Nëse paraqiten akset dhe Opsion­et tabs, ju mund të rregul­lo­je disa nga vetitë tabelë së, të tilla si shkallë e akseve, legjenda, dhe pikat e të dhënave.
Kliko skedën Tek­st.
Prano inform­a­cione titullin e parazgjedhur apo të shtoni tituj të reja për kar­telën tuaj.
Kliko OK.
Shën­im: Kur chart juaj është futur, ajo mund të mbu­lo­jë një pjesë të raportit. Lev­iz dhe ndry­sho tabelë në mënyrë që të për­shtat­et si duhet në raport.
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —