To chart on a details or formula field

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
To chart on a details or formula field
On the Insert menu, click Chart.
An object frame appears in the Report Header area.
Tip: Another way to create a chart is to click the Insert Chart button on the Insert Tools toolbar.
Drag the frame to the desired position in the Report Header.
The Chart Expert dialog box appears.
On the Type tab, in the Chart type list, select a chart type.
Click the chart subtype that best illustrates your data. See Chart types.
Click the Data tab.
In the Layout area, click Advanced, if it is not already selected.
In the Data area, specify the database fields you want to use as conditions.
You can select “”On change of”” from the list, then add up to two database fields in the box underneath the list.
The arrow buttons on the Chart Expert dialog box allow you to move fields from one list to the other. Single arrows move only the selected field; double arrows move all fields at the same time.
Add the database fields you want to use as values to the Show value(s) list.
If you do not want Crystal Reports to automatically summarize the chart values for a formula field, select the Don’t summarize check box.
If the Axes and Options tabs appear, you can customize some of the chart’s properties, such as the scaling of the axes, the legend, and the data points.
Click the Text tab.
Accept the default title information or add new titles to your chart.
Click OK.
Note: When your chart is inserted, it may cover a portion of the report. Move and resize the chart so that it fits properly within the report.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Biex chart fuq dettalji jew formula qasam
Fuq il-menu Daħħal, ikklikkja Chart.
L frejm oġġett jidher fil-qasam Rapport Header.
Tip: Mod ieħor biex joħolqu chart huwa li ikklikkja l-buttuna Chart Daħħal fuq il Daħħal Għodod toolbar.
Drag-qafas għall-pożizzjoni mixtieqa fir-Rapport Header.
Il dialog box Chart Espert jidher.
Fuq il-tab Tip, fil-lista tip Ċart, tagħżel it-tip chart.
Ikklikkja l-sottotip mappa li l-aħjar turi d-data tiegħek. Ara tipi Chart.
Ikklikkja l-tab tad-Data.
Fil-qasam Layout, ikklikkja Avvanzata, jekk ma jkunx diġà magħżula.
Fil-qasam tad-Data, speċifika l-oqsma database li trid tuża bħala kundizzjoni.
Tista ‘tagħżel “”Dwar it-tibdil ta'”” mil-lista, imbagħad żid sa żewġ oqsma database fil-kaxxa taħt il-lista.
Il-buttuni vleġġa fuq il-kaxxa dialog Chart Espert jippermetti li inti timxi oqsma minn lista waħda għall-oħra. vleġeġ Uniku jimxi biss mill-grawnd magħżul; vleġeġ doppji jimxu oqsma kollha fl-istess ħin.
Żid l-oqsma database li trid tuża bħala valuri għall-valur Uri (i) lista.
Jekk inti ma tridx Rapporti Crystal li awtomatikament sommarju tal-valuri chart għal qasam formula, tagħżel il M’għandekx tqassar kaxxa verifika.
Jekk l-assi u Għażliet tabs jidhru, inti tista customize xi wħud mill-proprjetajiet tal-chart tal, bħall-skalar ‘l-assi, il-leġġenda, u l-punti tad-data.
Ikklikkja l-tab Test.
Aċċetta l-informazzjoni titolu inadempjenza jew iżidu titoli ġodda għall chart tiegħek.
Ikklikkja OK.
Nota: Meta chart tiegħek huwa inserit, jista ‘jkopri porzjon tar-rapport. Nimxu u resize-mappa biex taqbel sew fi ħdan ir-rapport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Vir volledige kaart op ‘n besonderhede of formule in die veld
Op die menu Invoegen op Chart.
‘N voorwerp raam verskyn in die verslag Selected gebied.
Wenk: Nog ‘n manier om ‘n grafiek te skep, is om op die Voeg grafiek knoppie op die Insert gereedskap toolbar.
Sleep die raam om die verlangde posisie in die verslag Selected.
Die dialoog Chart Expert word vertoon.
Op die blad Tipe in die Chart tipe lys, kies ‘n grafiek tipe.
Klik op die grafiek subtipe wat die beste illustreer jou data. Sien grafiek tipes.
Klik op die blad Data.
In die uitleg gebied, klik Gevorderde, indien dit nie reeds gekies.
In die data gebied, spesifiseer die databasis velde wat jy wil gebruik as voorwaardes.
Jy kan kies “”Op verandering van”” uit die lys en voeg dan tot twee databasis velde in die boks onder die lys.
Die pyl-knoppies op die dialoog Chart Expert boks kan jy velde te beweeg van die een lys aan die ander kant. Enkele pyle te beweeg net die geselekteerde stuk grond lê; dubbelpyltjies beweeg al die velde op dieselfde tyd.
Voeg die databasis velde wat jy wil gebruik as waardes by die Skou waarde (s) lys.
As jy nie wil hê Crystal Reports om outomaties op te som die term waardes vir ‘n formule gebied, kies die Moet boks nie op te som.
As die oortjies byle en Options verskyn, kan jy ‘n paar van die eienskappe van die grafiek se, soos die afskaling van die byle, die legende, en die datapunte pas.
Klik op die blad teks.
Aanvaar die standaard titel inligting of nuwe titels by jou grafiek.
Klik op OK.
Let wel: As jou kaart is ingevoeg, kan dit ‘n gedeelte van die verslag dek. Beweeg en die grootte van die grafiek sodat dit behoorlik pas binne die verslag.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Të hartojë në një fushë detajet apo formula
Në menynë Insert, klikoni Chart.
Një kornizë objekti shfaqet në fushën Report Header.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të krijuar një tabelë është të klikoni butonin Insert Chart në Insert Tools toolbar.
Drag kornizë në pozicionin e dëshiruar në raport Header.
Dialogu box Grafiku Expert shfaqet.
Në Lloji tab, në listë tipit Grafik, zgjidhni një lloj tabelë.
Kliko chart subtype që ilustron më mirë të dhënat tuaja. Shih lloje Chart.
Kliko tab dhënave.
Në zonën Layout, klikoni Advanced, në qoftë se ajo nuk është zgjedhur tashmë.
Në fushën e të dhënave, të përcaktojë fushat bazës së të dhënave që dëshironi të përdorni si kushte.
Ju mund të zgjidhni “”Për ndryshimin e”” nga lista, pastaj shtoni deri në dy fusha të bazës së të dhënave në kutinë nën listës.
Arrow butonat në kutinë e dialogut Chart Expert ju lejojnë të lëvizë fushat nga një listë në tjetrën. Shigjetat e vetme të lëvizin vetëm në fushën e zgjedhur; Shigjetat dyfishtë lëvizin të gjitha fushat në të njëjtën kohë.
Shto fushat bazës së të dhënave që dëshironi të përdorni si vlera për të treguar vlerën (s) listë.
Nëse ju nuk dëshironi Crystal Reports për të përmbledhur automatikisht chart vlerat për një fushë formulë, zgjidhni Mos përmbledhë kuti kontrolloni.
Nëse paraqiten akset dhe Opsionet tabs, ju mund të rregulloje disa nga vetitë tabelë së, të tilla si shkallë e akseve, legjenda, dhe pikat e të dhënave.
Kliko skedën Tekst.
Prano informacione titullin e parazgjedhur apo të shtoni tituj të reja për kartelën tuaj.
Kliko OK.
Shënim: Kur chart juaj është futur, ajo mund të mbulojë një pjesë të raportit. Leviz dhe ndrysho tabelë në mënyrë që të përshtatet si duhet në raport.
————————————————– ——————————