To chart on a details or formula field

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
To chart on a details or formula field
On the Insert menu, click Chart.
An object frame appears in the Report Header area.
Tip: Another way to create a chart is to click the Insert Chart button on the Insert Tools toolbar.
Drag the frame to the desired position in the Report Header.
The Chart Expert dialog box appears.
On the Type tab, in the Chart type list, select a chart type.
Click the chart subtype that best illustrates your data. See Chart types.
Click the Data tab.
In the Layout area, click Advanced, if it is not already selected.
In the Data area, specify the database fields you want to use as conditions.
You can select “”On change of”” from the list, then add up to two database fields in the box underneath the list.
The arrow buttons on the Chart Expert dialog box allow you to move fields from one list to the other. Single arrows move only the selected field; double arrows move all fields at the same time.
Add the database fields you want to use as values to the Show value(s) list.
If you do not want Crystal Reports to automatically summarize the chart values for a formula field, select the Don’t summarize check box.
If the Axes and Options tabs appear, you can customize some of the chart’s properties, such as the scaling of the axes, the legend, and the data points.
Click the Text tab.
Accept the default title information or add new titles to your chart.
Click OK.
Note: When your chart is inserted, it may cover a portion of the report. Move and resize the chart so that it fits properly within the report.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Biex chart fuq dettalji jew formula qasam
Fuq il-menu Daħħal, ikklikkja Chart.
L frejm oġġett jidher fil-qasam Rapport Header.
Tip: Mod ieħor biex joħolqu chart huwa li ikklikkja l-buttuna Chart Daħħal fuq il Daħħal Għodod toolbar.
Drag-qafas għall-pożizzjoni mixtieqa fir-Rapport Header.
Il dialog box Chart Espert jidher.
Fuq il-tab Tip, fil-lista tip Ċart, tagħżel it-tip chart.
Ikklikkja l-sottotip mappa li l-aħjar turi d-data tiegħek. Ara tipi Chart.
Ikklikkja l-tab tad-Data.
Fil-qasam Layout, ikklikkja Avvanzata, jekk ma jkunx diġà magħżula.
Fil-qasam tad-Data, speċifika l-oqsma database li trid tuża bħala kundizzjoni.
Tista ‘tagħżel “”Dwar it-tibdil ta'”” mil-lista, imbagħad żid sa żewġ oqsma database fil-kaxxa taħt il-lista.
Il-buttuni vleġġa fuq il-kaxxa dialog Chart Espert jippermetti li inti timxi oqsma minn lista waħda għall-oħra. vleġeġ Uniku jimxi biss mill-grawnd magħżul; vleġeġ doppji jimxu oqsma kollha fl-istess ħin.
Żid l-oqsma database li trid tuża bħala valuri għall-valur Uri (i) lista.
Jekk inti ma tridx Rapporti Crystal li awtomatikament sommarju tal-valuri chart għal qasam formula, tagħżel il M’għandekx tqassar kaxxa verifika.
Jekk l-assi u Għażliet tabs jidhru, inti tista customize xi wħud mill-proprjetajiet tal-chart tal, bħall-skalar ‘l-assi, il-leġġenda, u l-punti tad-data.
Ikklikkja l-tab Test.
Aċċetta l-informazzjoni titolu inadempjenza jew iżidu titoli ġodda għall chart tiegħek.
Ikklikkja OK.
Nota: Meta chart tiegħek huwa inserit, jista ‘jkopri porzjon tar-rapport. Nimxu u resize-mappa biex taqbel sew fi ħdan ir-rapport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
Vir volledige kaart op ‘n besonderhede of formule in die veld
Op die menu Invoegen op Chart.
‘N voorwerp raam verskyn in die verslag Selected gebied.
Wenk: Nog ‘n manier om ‘n grafiek te skep, is om op die Voeg grafiek knoppie op die Insert gereedskap toolbar.
Sleep die raam om die verlangde posisie in die verslag Selected.
Die dialoog Chart Expert word vertoon.
Op die blad Tipe in die Chart tipe lys, kies ‘n grafiek tipe.
Klik op die grafiek subtipe wat die beste illustreer jou data. Sien grafiek tipes.
Klik op die blad Data.
In die uitleg gebied, klik Gevorderde, indien dit nie reeds gekies.
In die data gebied, spesifiseer die databasis velde wat jy wil gebruik as voorwaardes.
Jy kan kies “”Op verandering van”” uit die lys en voeg dan tot twee databasis velde in die boks onder die lys.
Die pyl-knoppies op die dialoog Chart Expert boks kan jy velde te beweeg van die een lys aan die ander kant. Enkele pyle te beweeg net die geselekteerde stuk grond lê; dubbelpyltjies beweeg al die velde op dieselfde tyd.
Voeg die databasis velde wat jy wil gebruik as waardes by die Skou waarde (s) lys.
As jy nie wil hê Crystal Reports om outomaties op te som die term waardes vir ‘n formule gebied, kies die Moet boks nie op te som.
As die oortjies byle en Options verskyn, kan jy ‘n paar van die eienskappe van die grafiek se, soos die afskaling van die byle, die legende, en die datapunte pas.
Klik op die blad teks.
Aanvaar die standaard titel inligting of nuwe titels by jou grafiek.
Klik op OK.
Let wel: As jou kaart is ingevoeg, kan dit ‘n gedeelte van die verslag dek. Beweeg en die grootte van die grafiek sodat dit behoorlik pas binne die verslag.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
Të hartojë në një fushë detajet apo formula
Në menynë Insert, klikoni Chart.
Një kornizë objekti shfaqet në fushën Report Header.
Këshillë: Një tjetër mënyrë për të krijuar një tabelë është të klikoni butonin Insert Chart në Insert Tools toolbar.
Drag kornizë në pozicionin e dëshiruar në raport Header.
Dialogu box Grafiku Expert shfaqet.
Në Lloji tab, në listë tipit Grafik, zgjidhni një lloj tabelë.
Kliko chart subtype që ilustron më mirë të dhënat tuaja. Shih lloje Chart.
Kliko tab dhënave.
Në zonën Layout, klikoni Advanced, në qoftë se ajo nuk është zgjedhur tashmë.
Në fushën e të dhënave, të përcaktojë fushat bazës së të dhënave që dëshironi të përdorni si kushte.
Ju mund të zgjidhni “”Për ndryshimin e”” nga lista, pastaj shtoni deri në dy fusha të bazës së të dhënave në kutinë nën listës.
Arrow butonat në kutinë e dialogut Chart Expert ju lejojnë të lëvizë fushat nga një listë në tjetrën. Shigjetat e vetme të lëvizin vetëm në fushën e zgjedhur; Shigjetat dyfishtë lëvizin të gjitha fushat në të njëjtën kohë.
Shto fushat bazës së të dhënave që dëshironi të përdorni si vlera për të treguar vlerën (s) listë.
Nëse ju nuk dëshironi Crystal Reports për të përmbledhur automatikisht chart vlerat për një fushë formulë, zgjidhni Mos përmbledhë kuti kontrolloni.
Nëse paraqiten akset dhe Opsionet tabs, ju mund të rregulloje disa nga vetitë tabelë së, të tilla si shkallë e akseve, legjenda, dhe pikat e të dhënave.
Kliko skedën Tekst.
Prano informacione titullin e parazgjedhur apo të shtoni tituj të reja për kartelën tuaj.
Kliko OK.
Shënim: Kur chart juaj është futur, ajo mund të mbulojë një pjesë të raportit. Leviz dhe ndrysho tabelë në mënyrë që të përshtatet si duhet në raport.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አንድ ዝርዝሮች ወይም ቀመር መስክ ላይ ወደ ገበታ
የ አስገባ ምናሌ ላይ, ሰንጠረዥ ጠቅ ያድርጉ.
አንድ ነገር ክፈፍ ሪፖርት ራስጌ አካባቢ ላይ ይታያል.
ጠቃሚ ምክር: አንድ ገበታ ለመፍጠር ሌላው መንገድ አስገባ መሣሪያዎች አሞሌ ላይ ያለውን አስገባ ሰንጠረዥ አዝራርን ጠቅ ለማድረግ ነው.
ሪፖርት ርዕስ ውስጥ ወደሚፈለገው ቦታ ፍሬም ይጎትቱ.
ወደ ገበታ ባለሙያ መገናኛ ሳጥን ይመስላል.
የ አይነት ትር ላይ, የ የገበታ አይነት ዝርዝር ውስጥ አንድ ገበታ አይነት ይምረጡ.
በተሻለ ውሂብ የሚያሳይ መሆኑን ገበታ ንዑስ ዓይነት ጠቅ ያድርጉ. የገበታ አይነቶች ይመልከቱ.
የ የውሂብ ትር ጠቅ ያድርጉ.
ቀደም ሲል አልተመረጠም ከሆነ አቀማመጥ አካባቢ,, የላቀ ጠቅ ያድርጉ.
የውሂብ አካባቢ ውስጥ, እናንተ ሁኔታ ለመጠቀም የሚፈልጉትን ጎታ መስኮች መግለጽ.
እናንተ “”ለውጥ ላይ”” ዝርዝር ውስጥ, ከዚያም ዝርዝር ስር በሚገኘው ሳጥን ውስጥ ሁለት ጎታ መስኮች ድረስ ማከል መምረጥ ይችላሉ.
ወደ ገበታ ባለሙያ መገናኛ ሳጥን ላይ ያለውን ቀስት አዝራሮች ወደ ሌላ አንድ ዝርዝር መስኮችን ለማንቀሳቀስ ያስችላቸዋል. ነጠላ ቀስቶች ብቻ የተመረጠው መስክ መንቀሳቀስ; ድርብ ቀስቶች በአንድ ጊዜ ሁሉንም መስኮች ማንቀሳቀስ.
የ እሴት አሳይ (ዎች) ዝርዝር እሴቶች ለመጠቀም የሚፈልጉትን ጎታ መስኮች ያክሉ.
በራስ-ሰር ቀመር መስክ ገበታ እሴቶች ጠቅለል ክሪስትል ሪፖርቶች የማይፈልጉ ከሆነ, ቼክ ሳጥን ጠቅለል አይደለም ያለውን ይምረጡ.
የ መጥረቢያ እና አማራጮች ትሮች ብቅ ከሆነ, እንደ መጥረቢያ መካከል የማስፋት, በአፈ ታሪክ, እና የውሂብ ነጥቦች እንደ ገበታ የአምላክ ንብረቶች መካከል አንዳንዶቹ, ማበጀት ይችላሉ.
ጽሑፍ ትር ጠቅ አድርግ.
ነባሪ ርዕስ መረጃ መቀበል ወይም ገበታ አዲስ የማዕረግ ያክሉ.
እሺ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ.
ማስታወሻ: ገበታ ገብቷል ጊዜ, ይህ ሪፖርት ክፍል ሊሸፍን ይችላል. ውሰድ እና በሪፖርቱ ውስጥ በአግባቡ መግጠሙን እንዲሁ ገበታ መጠኑን.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
لرسم على تفاصيل أو صيغة حقل
في القائمة إدراج، انقر فوق المخطط.
يظهر إطار الكائن في منطقة رأس التقرير.
تلميح: طريقة أخرى لإنشاء تخطيط هو الضغط على زر إدراج مخطط على أدوات إدراج شريط الأدوات.
اسحب الإطار إلى الموضع المطلوب في رأس التقرير.
يظهر مربع الحوار الخبراء الرسم البياني.
على علامة التبويب نوع، في القائمة نوع التخطيط، حدد نوع الرسم البياني.
انقر على النوع الفرعي المخطط الذي يوضح أفضل البيانات الخاصة بك. يرجى الاطلاع على أنواع الرسم البياني.
انقر فوق علامة التبويب البيانات.
وفي مجال تخطيط، انقر فوق خيارات متقدمة، إذا لم تكن محددة بالفعل.
في ناحية البيانات، حدد حقول قاعدة البيانات التي تريد استخدامها كشروط.
يمكنك تحديد “”على تغيير”” من القائمة، ثم تضيف ما يصل الى اثنين من حقول قاعدة البيانات في مربع تحت القائمة.
على أزرار الأسهم في مربع الحوار الخبراء مخطط تسمح لك لنقل الحقول من قائمة واحدة إلى أخرى. السهام واحدة تتحرك فقط الحقل المحدد. الأسهم المزدوجة تتحرك كافة المجالات في نفس الوقت.
إضافة حقول قاعدة البيانات التي تريد استخدامها كقيم إلى قائمة عرض القيمة (ق).
إذا كنت لا تريد تقارير كريستال تلخيص لحقل صيغة القيم الرسم البياني تلقائيا، حدد عدم تلخيص خانة الاختيار.
في حالة ظهور علامات التبويب محاور والخيارات، يمكنك تخصيص بعض من خصائص الرسم البياني، مثل التحجيم من المحاور، وأسطورة، ونقاط البيانات.
انقر فوق علامة التبويب نص.
قبول المعلومات العنوان الافتراضي أو إضافة عناوين جديدة إلى الرسم البياني الخاص بك.
انقر فوق موافق.
ملاحظة: عند إدراج الرسم البياني الخاص بك، قد تغطية جزء من التقرير. تحرك وتغيير حجم التخطيط بحيث يناسب بشكل صحيح في التقرير.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
Աղյուսակը մի մանրամասների կամ բանաձեւի ոլորտում
Զետեղել ընտրացանկում, սեղմեք աղյուսակում.
An առարկայի շրջանակ հայտնվում է զեկույցում Վերնագրի տարածքում.
Հուշում Մեկ այլ միջոց է ստեղծել աղյուսակը սեղմեք ներդիրի աղյուսակը կոճակը Զետեղել Գործիքներ Գործիքադարակի.
Քաշեք շրջանակ ցանկալի դիրքի է զեկույցում տողի:
Գծապատկերում Գիտունի երկխոսությունը վանդակը հայտնվում:
Տեսակից էջանիշը, ի աղյուսակ տիպի ցուցակ, ընտրեք աղյուսակը տեսակը:
Սեղմեք աղյուսակը շտամի, որը լավագույնս ցույց Ձեր տվյալները: Տես աղյուսակը տեսակի.
Սեղմեք տվյալների պիտակը.
Ի դասավորությունը տարածքում, սեղմեք Advanced, եթե այն արդեն չի ընտրված:
Ի տվյալների տարածքում, նշեք այն տվյալների բազայի դաշտերը, որոնք ցանկանում եք օգտագործել որպես պայմաններին:
Դուք կարող եք ընտրել է «փոփոխության» ցանկից, ապա ավելացնել մինչեւ երկու տվյալների բազայի դաշտերը արկղում տակը ցուցակում:
Սլաքների կոճակները աղյուսակում Գիտունի դիալոգի վանդակում թույլ է տալիս Ձեզ տեղափոխել դաշտերը մեկ ցուցակից դեպի մյուսը. Միայնակ Ռադիո տեղափոխել միայն ընտրված դաշտը. Կրկնակի Ռադիո շարժվել բոլոր դաշտերը, միեւնույն ժամանակ.
Ավելացնել բազայի դաշտերը, որոնք ցանկանում եք օգտագործել որպես արժեքների Show արժեքը (ներ) ցուցակում:
Եթե դուք չեք ցանկանում, որ Crystal Reports են ինքնաբերաբար ամփոփել աղյուսակը արժեքները մի բանաձեւի դաշտում, ընտրեք Մի ամփոփել վանդակը:
Եթե axes եւ Ընտրանքներ ստեղծած էջանիշերն հայտնվում, որ դուք կարող եք հարմարեցնել մի մասը աղյուսակում-ի հատկությունների, ինչպես, օրինակ, չափումը օժանդակում է axes, որ լեգենդի, եւ տվյալների միավոր:
Սեղմեք Text պիտակը.
Ընդունեք լռելյայն կոչում տեղեկությունները կամ ավելացնել նոր տիտղոսներ ձեր աղյուսակում.
Սեղմեք OK.
Նշում. Երբ ձեր աղյուսակը, որը տեղադրված է, այն կարող է ծածկել մի մասը զեկույցում: Տեղափոխել եւ չափափոխել աղյուսակը, այնպես, որ այն համապատասխանում է ինչպես հարկն շրջանակներում զեկույցում.
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
bir ətraflı məlumat və ya formula sahəsində chart
Insert menyusundan, Chart basın.
Bir obyekt çərçivəsi Report Header sahəsində görünür.
Ip ucu: bir grafik yaratmaq üçün başqa bir yolu Insert Tools toolbar daxil edin Chart düyməsini basın edir.
Report mövzu istədiyiniz mövqe çərçivəsində sürükleyin.
Chart Expert informasiya qutusu göstərilir.
Type sekmesinde, Chart növü siyahısında, bir chart növü seçin.
yaxşı veri göstərir chart sub basın. Chart növləri baxın.
Data sekmesini basın.
Artıq seçilmiş əgər Layout sahəsində, Advanced basın.
Data sahəsində, siz şərait kimi istifadə etmək istədiyiniz verilənlər bazası sahələri daxil.
Siz “”dəyişdirilməsi haqqında”” siyahısından, sonra siyahıdan altında qutusuna iki verilənlər bazası sahələri əlavə seçə bilərsiniz.
Chart Expert informasiya qutusuna arrow düymələri başqa bir siyahıdan sahələrdə hərəkət etmək üçün imkan verir. Single oxlar yalnız seçilmiş sahəsində hərəkət; ikiqat oxlar eyni zamanda bütün sahələrdə hərəkət.
Siz Show dəyəri (s) siyahısına dəyərlər kimi istifadə etmək istədiyiniz verilənlər bazası sahələri əlavə edin.
avtomatik olaraq formula sahəsində chart dəyərlər ümumiləşdirilməsi Crystal Reports istəmirsinizsə, onay kutusunu ümumiləşdirmək etməyin seçin.
Axes və Options Nişanlar görünür, belə baltalar scaling, əfsanə və məlumat bal kimi chart xassələri bəzi edə bilərsiniz.
Text sekmesini basın.
default adı informasiya qəbul və ya chart yeni adları əlavə edin.
OK basın.
Qeyd: chart daxil, o, hesabatın bir hissəsini əhatə edə bilər. Move və bu hesabatda düzgün uyğun, belə ki chart ölçüsünü.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
To xehetasun edo formula eremu bat taula
Txertatu menuan, sakatu Grafikoa.
objektuen marko An txostena Goiburukoaren agertzen.
Aholkua: taula bat sortzeko beste modu bat da Txertatu Tresnak tresna-barran Txertatu Grafikoa botoia.
Arrastatu markoaren nahi den txostena goiburua posizioa aldatzeko.
Taula aditua elkarrizketa-koadroa agertuko da.
Mota fitxan, taula mota zerrendan, hautatu diagrama mota bat.
Egin klik taula azpimotaren zure datuak hobekien erakusten duten. Ikusi Taula mota.
Klik Datuak fitxan.
Layout eremuan, sakatu aurreratua, ez badago hautatuta.
Datu-eremuan, zehazteko baldintza gisa erabili nahi duzun datu-basearen eremuak.
hauta “”aldaketa On”” zerrendatik, eta ondoren gehitu igo bi datu-basearen eremuak zerrendara azpian kutxa batean.
gezi Grafikoa aditua elkarrizketa-koadroan dauden botoiak baimendu mugituta duzu zerrenda batetik bestera. Bakar geziak hautatutako eremu bakarra mugitu; gezi bikoitza mugitu eremu guztiak aldi berean.
Gehitu Show balio (k) zerrenda balore gisa erabili nahi duzun datu-basearen eremuak.
Ez baduzu nahi Crystal txostenak automatikoki laburbiltzen taula formula eremu bat balioak, hautatu Ez laburbiltzen laukia.
Ardatzak eta Aukerak fitxen agertzen bada, grafikoaren propietate batzuk, hala nola, ardatzen eskalatzeko, kondaira, eta datuak puntu egokitu dezakezu.
Egin klik Idatzi fitxa.
Onartu izenburua informazio lehenetsia edo izenburu berriak gehitu zure taula.
Egin klik Ados.
Oharra: Zure taula txertatuko da, txostenaren zati bat estali ahal izango da. Mugitu eta taula tamaina aldatu da, beraz, behar bezala egokitzen da txosten barruan.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Для таго, каб намеціць на дэталі ці поля формулы
У меню Устаўка абярыце каманду Дыяграма.
Рамка аб’екта з’яўляецца ў галіне загалоўка Справаздача.
Рада: Іншы спосаб стварэння дыяграмы можна націснуць кнопку Уставіць дыяграму на панэлі інструментаў Устаўка.
Перацягнуць рамку ў патрэбнае становішча ў загалоўку справаздачы.
Адкрыецца дыялогавае акно Chart Expert.
На ўкладцы Тып ў спісе Тып дыяграмы абярыце тып дыяграмы.
Націсніце падтып дыяграмы, які лепш за ўсё ілюструе дадзеныя. См Тыпы дыяграм.
Перайдзіце на ўкладку Дадзеныя.
У вобласці Макет націсніце кнопку Дадаткова, калі ён яшчэ не абраны.
У вобласці дадзеных пакажыце поля базы дадзеных, якія вы хочаце выкарыстоўваць у якасці умоў.
Вы можаце абраць “”Аб змяненні”” з спісу, а затым дадаць да двух палёў базы дадзеных у полі пад спісам.
Кнопкі са стрэлкамі ў дыялогавым акне Chart Expert дазваляюць перамяшчаць поля з аднаго спісу ў іншы. Адзінкавыя стрэлкі рухацца толькі абранае поле; падвойныя стрэлкі перанесьці ўсе поля адначасова.
Дадайце поля базы дадзеных, якія вы хочаце выкарыстоўваць у якасці значэнняў у спісе Паказаць значэнне (ы).
Калі вы не хочаце, Crystal Reports аўтаматычна падсумаваць значэння дыяграмы для поля формулы, усталюйце сцяжок Ня абагульняць сцяжок.
Калі з’яўляюцца ўкладкі Восі і опцыі, вы можаце наладзіць некаторыя ўласцівасці дыяграмы, такія як маштабаванне восяў, легенды, а таксама кропак дадзеных.
Перайдзіце на ўкладку Text.
Прымаць інфармацыю загалоўка па змаўчанні або дадаць новыя назвы да вашай карце.
Націсніце кнопку ОК.
Заўвага: Калі ваша схема ўстаўляецца, ён можа пакрываць частку дакладу. Перасоўванне і змена памераў дыяграмы так, каб яна адпавядае належным чынам ў справаздачы.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
একটি বিবরণ বা সূত্র ক্ষেত্রের উপর চার্টে
সন্নিবেশ মেনু উপর, চার্ট এ ক্লিক করুন.
একটি অবজেক্ট ফ্রেম প্রতিবেদন শিরোলেখ এলাকায় প্রদর্শিত হবে.
টিপ: একটি চার্ট তৈরি করার আরেকটি উপায় ঢোকান সরঞ্জাম টুলবারে সন্নিবেশ চার্ট বাটন ক্লিক করা.
গালাগাল প্রতিবেদন শিরোলেখ মধ্যে কাঙ্খিত অবস্থানে ফ্রেম টেনে আনুন.
চার্ট এক্সপার্ট ডায়লগ বক্স প্রদর্শিত হবে.
প্রকার ট্যাবে, চার্ট টাইপ তালিকায়, একটি চার্ট টাইপ নির্বাচন করুন.
চার্ট উপপ্রকার আপনার তথ্য তুলে ধরে যে ক্লিক করুন. লেখচিত্র ধরনের দেখুন.
ডাটা ট্যাবে ক্লিক করুন.
বিন্যাস এলাকায়, উন্নত, যদি এটি ইতিমধ্যেই নির্বাচিত না হয় ক্লিক করুন.
ডেটা এলাকায়, ডাটাবেস ক্ষেত্র আপনি শর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে চান তা উল্লেখ করুন.
আপনি নির্বাচন করতে পারেন “”পরিবর্তনের উপর”” তালিকা থেকে, তারপর দুই ডাটাবেস ক্ষেত্র তালিকার নীচে বক্সে যোগ করুন.
চার্ট এক্সপার্ট ডায়লগ বক্সের মধ্যে উপর তীর বোতাম আপনি অন্য এক তালিকা থেকে ক্ষেত্র সরাতে অনুমতি দেয়. একক তীর শুধুমাত্র নির্বাচিত ক্ষেত্র সরানো; ডবল তীর একই সময়ে সব ক্ষেত্র সরাতে.
ডাটাবেস ক্ষেত্র আপনাকে Show মান (গুলি) তালিকা থেকে মান হিসেবে ব্যবহার করতে চান যোগ করুন.
আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সূত্র ক্ষেত্রের জন্য চার্ট মান সংক্ষেপ ক্রিস্টাল রিপোর্ট না চান, নির্বাচন করুন চেক বক্স সংক্ষেপ না.
কুড়ালসহ বিকল্প ট্যাব প্রদর্শিত হলে, আপনি যেমন ডাটা পয়েন্ট অক্ষ স্কেলিং, কিংবদন্তি, এবং যেমন চার্ট এর কিছু বৈশিষ্ট্য, কাস্টমাইজ করতে পারেন.
লেখা ট্যাবে ক্লিক করুন.
ডিফল্ট শিরোনাম তথ্য গ্রহণ বা আপনার চার্টে নতুন শিরোনাম যোগ করুন.
OK ক্লিক করুন.
দ্রষ্টব্য: আপনার চার্ট ঢোকানো হয়, এটা প্রতিবেদনের একটি অংশ ঢেকে দিতে পারে. সরান এবং চার্ট মাপ পরিবর্তন, যাতে তা রিপোর্টের মধ্যে সঠিকভাবে ফিট.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Čart na detalje ili formula polje
Na meniju Insert, kliknite na Chart.
Jedan okvir objekt se pojavljuje u području Izvještaj zaglavlja.
Savjet: Drugi način da napravite grafikon je da kliknete na gumb Umetni grafikon na Tools alatnoj traci Insert.
Povucite okvir na željenu poziciju u Izvještaju zaglavlja.
Pojavljuje se dijalog Chart Expert.
Na kartici Type, u tip grafikona listu, odaberite tip grafikona.
Kliknite na grafikon nekretnine koja najbolje ilustruje vaše podatke. Vidi vrste Chart.
Kliknite na karticu podataka.
U Tlocrtna površina, kliknite na Advanced, ako već nije odabran.
Na području podataka, odrediti polja baze podataka koji želite koristiti kao uvjeta.
Možete odabrati “”Na promjenu”” sa liste, a onda dodati do dva polja baze podataka u polje ispod liste.
Tipke sa strelicama na dijalogu grafikona Expert omogućavaju da se krećete polja iz jednog lista u drugi. Single strelice kretati samo odabrani polje; dvostruko strelice kretanje svim poljima u isto vrijeme.
Dodajte polja baze podataka koji želite koristiti kao vrijednosti na listu Show vrijednost (e).
Ako ne želite Crystal Reports automatski sumiraju grafikon vrijednosti za polje formulu, odaberite Ne rezimirati kućicu.
Ako se pojave Ose i Opcije karticama, možete prilagoditi neke od svojstava grafikona, kao što je skaliranje osi, legendu, i tačke podataka.
Kliknite na karticu teksta.
Prihvati informacije default naslov ili dodati nove naslove na svoj grafikon.
Kliknite na OK.
Napomena: Kada je umetnuta svoj grafikon, može pokriti dio izvještaja. Potez i promjenu veličine grafikona tako da se uklapa ispravno u izvještaju.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
За да се начертае върху поле за данни или формула
В менюто Insert, кликнете Chart.
Един обект кадър се появява в областта на Доклад Header.
Съвет: Друг начин за създаване на графика е да натиснете бутона Insert Chart върху Tools лентата Insert.
Преместете рамката на желаната позиция в доклада Горен.
Появява се диалоговият прозорец Chart Expert.
В раздела Type, в списъка на Chart тип, изберете тип диаграма.
Кликнете подтип диаграма, която най-добре илюстрира данните ви. Вижте типове диаграми.
Щракнете върху раздела Data.
В областта Layout, щракнете върху Разширени, ако вече не е избрано.
В областта на данни, зададени полета на базата данни, които искате да използвате като условия.
Можете да изберете “”On промяна на”” от списъка, след това се добавя до два полета от базата в полето под списъка.
бутоните със стрелки на диалоговия Chart Expert прозорец ви позволяват да се движат полета от един списък с другия. Единични стрелки да се движат само на избраната област; двойни стрелки да се движат всички полета в същото време.
Добави областта на бази данни, които искате да използвате като стойности за списъка с Show стойност (и).
Ако не искате Crystal Reports за автоматично обобщим структура стойности за областта на формула, изберете Не обобщим квадратче.
Ако се появят разделите оси и опции, можете да персонализирате някои от свойствата на графиката, като мащабиране на осите, легендата, и точките с данни.
Щракнете върху раздела Текст.
Приемете информацията заглавието по подразбиране или да добавят нови заглавия към вашата графика.
Натиснете OK.
Забележка: Когато е поставена вашата графика, то може да обхваща част от доклада. Преместване и преоразмеряване на графиката, така че тя се вписва добре в рамките на доклада.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
Per crear un gràfic sobre un camp o fórmula detalls
Al menú Inserir, feu clic a Gràfic.
Un marc d’objecte apareix en l’àrea de capçalera de l’informe.
Consell: Una altra manera de crear un gràfic és fer clic al botó Inserir gràfic situat a la barra d’eines Insereix.
Arrossegueu el marc a la posició desitjada a la capçalera de l’informe.
Apareix el quadre de diàleg Auxiliar de gràfics.
A la fitxa Tipus, a la llista Tipus de gràfic, seleccioneu un tipus de gràfic.
Feu clic en el subtipus de gràfic que millor il·lustre seves dades. Consulteu Tipus de gràfics.
Feu clic a la fitxa Dades.
A l’àrea Organització, feu clic a Opcions avançades, si no està ja seleccionada.
A l’àrea de dades, especifiqui els camps de base de dades que voleu utilitzar com a condicions.
Podeu seleccionar “”A canvi de”” de la llista, a continuació, afegir fins a dos camps de base de dades a la caixa sota de la llista.
Els botons de fletxa del quadre de diàleg Auxiliar de gràfics li permeten moure camps d’una llista a l’altra. Una fletxa mou només el camp seleccionat; la fletxa doble mou tots els camps a la vegada.
Afegiu els camps de base de dades que voleu utilitzar com a valors a la llista Mostra valor (s).
Si no desitja que Crystal Reports resumeixi automàticament els valors del gràfic d’un camp de fórmula, seleccioneu la casella de verificació No resumir no.
Si apareixen les fitxes Eixos i opcions, pot personalitzar algunes de les propietats del gràfic, com l’escala dels eixos, la llegenda i els punts de dades.
Feu clic a la fitxa Text.
Accepteu la informació de títol per defecte o afegiu nous títols al seu gràfic.
Feu clic a D’acord.
Nota: Quan s’insereix un gràfic, aquest podria cobrir una part de l’informe. Moure i canviar la mida de la taula de manera que encaixi adequadament en l’informe.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
Sa pagplano sa usa ka detalye o pormula uma
Sa menu Sal-ot, i-klik Chart.
Usa ka butang nga bayanan makita sa maong dapit Report Header.
Tabang sa Pagtudlo: Ang laing paagi sa paghimo sa usa ka tsart mao ang i-klik ang button Sal-ot Chart sa Sal-ot Tools TOOLBAR.
Guroya ang frame ngadto sa gitinguha nga posisyon sa Report Header.
Ang dialog kahon Chart Expert makita.
Sa Tab Type, sa Chart listahan matang, pagpili sa usa ka matang sa tsart.
I-klik ang subtype tsart nga labing maayo nga naghulagway sa imong mga data. Tan-awa ang matang Chart.
I-klik ang tab Data.
Sa Layout lugar, i-klik ang Advanced, kon kini dili na mga pinili nga.
Sa dapit Data, hingalan sa database kaumahan nga imong gusto sa paggamit sa ingon nga mga kahimtang.
kamo makahimo sa pagpili “”Sa kausaban sa”” gikan sa listahan, unya sa pagdugang sa sa sa duha ka mga uma database sa kahon sa ilalum sa listahan.
Ang udyong buton sa kahon Chart Expert dialog motugot kaninyo sa paglihok sa kaumahan gikan sa usa ka listahan sa mga uban nga mga. Nag-inusarang mga udyong mobalhin lamang sa pinili nga kapatagan; double udyong paglihok sa tanan nga mga kaumahan sa mao nga panahon.
Idugang sa database kaumahan nga imong gusto sa paggamit sa ingon nga mga hiyas ngadto sa Ipakita bili (mga) nga listahan.
Kon dili nimo gusto nga Crystal report sa awtomatikong-summarize ang mga mithi nga tsart alang sa usa ka uma pormula, pagpili sa mga dili-summarize check kahon.
Kon ang wasay sa ug mga Kapilian tabs makita, mahimo ipahiangay ang pipila sa mga kabtangan sa tsart, sama sa ang-ang sa mga wasay, ang sugilanon, ug ang mga puntos sa data.
I-klik ang tab Text.
Dawata ang default nga impormasyon titulo o makadugang bag-ong mga titulo sa imong tsart.
I-klik OK.
Mubo nga sulat: Sa diha nga ang imong tsart gisal-ut, kini sa pagtabon sa usa ka bahin sa taho. Mobalhin ug resize sa tsart aron nga kini mohaom sa husto nga paagi sulod sa taho.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
Kulinganiza pa mfundo kapena njira munda
Pa menyu Ikani Dinani Tchati.
An chimango chinthu amapezeka m’dera Report maonekedwe.
Tip: Njira ina kulenga chojambulidwa ndi alemba pa Ikani Tchati batani Ikani Zida Toolbar.
Kokani chimango ndi udindo ankafuna mu Report maonekedwe.
The Tchati Katswiri kukambirana bokosi Zikuoneka.
Pa Type tsamba, mu Tchati mtundu mndandanda, kusankha mtundu tchati.
Dinani tchati subtype yogwirizana chikusonyeza deta yanu. Onani mitundu Tchati.
Dinani tsamba Data.
M’dera Kamangidwe Dinani mwaukadauloZida, ngati si kale anasankha.
M’dera Data, mwachindunji minda Nawonso achichepere mukufuna kugwiritsa ntchito ngati zinthu.
Mukhoza kusankha “”Pa kusintha”” pa mndandanda, ndiye kuwonjezera kwa minda Nawonso achichepere awiri mu bokosi pansi mndandanda.
Muvi mabatani pa bokosi Tchati Katswiri kukambirana amakulolani kusuntha m’minda pa mndandanda wina ndi mzake. mivi Single kusuntha yekha wa kumunda anasankha; mivi iwiri kusuntha minda onse nthawi yomweyo.
Kuwonjezera minda Nawonso achichepere mukufuna kugwiritsa ntchito monga mfundo ku Show mtengo (s) mndandanda.
Ngati simukufuna Malipoti Crystal kuti basi mwachidule tchati mfundo kwa munda njira, sankhani Musati mwachidule bokosi cheke.
Ngati nkhwangwa ndi Mungasankhe totsegulira kuoneka, inu mukhoza mogwirizana chuma tchati, monga wa makulitsidwe a nkhwangwa, nthano, ndi mfundo deta.
Dinani Text tsamba.
Landirani kusakhulupirika mutu zambiri kapena kuwonjezera maudindo zatsopano tchati wanu.
Dinani Chabwino.
Taonani: Pamene tchati wanu anaikapo, mwina kuphimba gawo la lipoti. Timayenda ndipo musinthe kukula tchati kuti zimagwirizana bwino mkati lipotilo.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
到图表上详细资料或公式字段
在插入菜单上,单击图表。
一个对象框会出现在报表头区域。
提示:另一种方法来创建一个图表是单击插入工具栏上的插入图表按钮。
框拖到报表头中的所需位置。
出现图表专家对话框。
在类型选项卡,在图表类型列表中,选择一个图表类型。
单击图表子类型演示效果最好的数据。请参阅图表类型。
单击数据选项卡。
在布局区域中,单击高级,如果没有被选中。
在数据区域,指定要作为条件使用的数据库字段。
您可以选择“依据”从列表中,然后加入到两个数据库中的字段列表下方的框。
在图表专家对话框中的箭头按钮使您从一个列表移动领域到其他。单箭头只移动选定字段;双箭头移动所有字段在同一时间。
添加你想要的值,显示值(s)列表使用的数据库字段。
如果你不希望Crystal Reports自动汇总图表值的公式场做,选择不汇总复选框。
如果轴和选项卡出现,则可以自定义某些图表属性,如轴的缩放比例,图例和数据点。
单击文本选项卡。
接受默认标题信息或将新标题添加到您的图表。
点击OK。
注意:当您插入图表,它可能覆盖报表的一部分。移动并调整图表大小,使其在适合于报表。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
到圖表上詳細資料或公式字段
在插入菜單上,單擊圖表。
一個對象框會出現在報表頭區域。
提示:另一種方法來創建一個圖表是單擊插入工具欄上的插入圖表按鈕。
框拖到報表頭中的所需位置。
出現圖表專家對話框。
在類型選項卡,在圖表類型列表中,選擇一個圖表類型。
單擊圖表子類型演示效果最好的數據。請參閱圖表類型。
單擊數據選項卡。
在佈局區域中,單擊高級,如果沒有被選中。
在數據區域,指定要作為條件使用的數據庫字段。
您可以選擇“依據”從列表中,然後加入到兩個數據庫中的字段列表下方的框。
在圖表專家對話框中的箭頭按鈕使您從一個列表移動領域到其他。單箭頭只移動選定字段;雙箭頭移動所有字段在同一時間。
添加你想要的值,顯示值(s)列表使用的數據庫字段。
如果你不希望Crystal Reports自動匯總圖表值的公式場做,選擇不匯總複選框。
如果軸和選項卡出現,則可以自定義某些圖表屬性,如軸的縮放比例,圖例和數據點。
單擊文本選項卡。
接受默認標題信息或將新標題添加到您的圖表。
點擊OK。
注意:當您插入圖表,它可能覆蓋報表的一部分。移動並調整圖表大小,使其在適合於報表。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
To chart nantu à un campu di li dittagli o fòrmula
Nantu à i principali inserisci, cliccate puru nant’à u Cartula.
Part’e uggettu pò vede in u spaziu Segnala Header.
Cunsigliu: N’àutru modu pi criari un cuadru hè a cliccate nant’à u buttone Cartula di inserisci nantu à i strumenti Trpezarija inserisci.
A trari finu a lu quadru di la pusizioni di chjamà à u Header Abuso.
appari la dialogue scatula Cartula di Expert.
Nantu à u caràtteru Type, in a lista di tippu Cartula, sceglie un tippu cuadru.
Clicca u subtype cuadru ca megghiu è i vostri dati. Voir tippi Cartula.
Clicca tab Dati.
In u spaziu paginatura, cliccate Advanced, s’ella ùn hè digià sceltu.
In u spaziu Dati, calculà a li campi di dati vo vulete aduprà cum’è cunnizzioni.
Pudete sceglie “”Su cambiamentu di”” da a lista, poi aghjunghje fin’à dui campi basa di dati à a scatula di sottu u listinu.
A li buttuna di freccia supra lu dialogue Cartula di Expert scatula permettenu a terra move campi da una lista à l’altre. frecce Single terra move solu u campu ritenuti; doppia Cupido movi tutti i campi, a lu stissu tempu.
Carta da i campi di dati vo vulete aduprà cum’è i valori à a lista Mostra i valori (s).
S’è vo ùn vogliu micca fàlla Crystal Rivista a craru in autumàticu di i valori cuadru di un campu di sòlitu, selezziunà u Nun scatula arrigistramentu micca in craru.
Si vìdinu u Populu Corsu tabs piola e Ozzione, si pò persunalizà certi di proprietà di u cuadru, comu lu scaling resistance di la piola, la liggenna, e li punti di dati.
Clicca tab Text.
Accèttanu tutti li nfurmazzioni titulu genericu o aghjunghje nuvelle tituli to your cuadru.
Clicca OK.
Nota: Quannu hè inseritu u vostru cuadru, si pò attravirsari na purzioni di u bilanciu. Spustà e resize su cuadru tantu ca lu If dunca dintra lu bilanciu.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
Za grafikon na detalje ili formule polju
Na izborniku Umetanje kliknite Chart.
Objekt se prikazuje okvir u području Prijavi napadača.
Savjet: Drugi način za stvaranje grafikona je kliknuti na gumb Umetni grafikon na Insert Alati alatnoj traci.
Povucite okvir na željeno mjesto u zaglavlje izvješća.
Pojavljuje se dijaloški okvir Grafikon Expert.
Na kartici tipa, na popisu vrsta grafikona, odaberite vrstu grafikona.
Kliknite grafikon podvrstu koja najbolje ilustrira svoje podatke. Vidi vrste grafikona.
Kliknite karticu podataka.
U području Layout, kliknite Napredno, ako već nije odabrano.
Na području podataka, odrediti baze podataka polja koja želite koristiti kao uvjeta.
Možete odabrati “”S promjenom”” s popisa, a zatim zbrojiti dva polja baze podataka u polje ispod popisa.
Tipke sa strelicama na dijalog Chart Expert okvir omogućiti da se presele polja iz jedne liste u drugu. Pojedinačne strelice pomicati samo odabrani polje; dvostruke strelice pomicati sva polja u isto vrijeme.
Dodajte baze podataka polja koje želite koristiti kao vrijednosti do Show vrijednost (i) popis.
Ako ne želite Crystal Reports automatski sažeti grafikon vrijednosti za formulom polju, odaberite potvrdni okvir Nemoj sažeti.
Ako se osi i Opcije kartice, možete prilagoditi neke grafikona svojstvima, kao što je skaliranje osi, legende i točke podataka.
Kliknite karticu teksta.
Prihvati informacije zadani naslov ili dodavanje novih naslova u grafikon.
Kliknite U redu.
Napomena: Kada vaš grafikon je umetnut, može pokriti dio izvješća. Premještati i mijenjati veličinu grafikona, tako da se uklapa dobro u izvješću.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
For at kortlægge på en detaljer eller formel felt
I menuen Indsæt, klik Chart.
Et objekt ramme vises i rapporten Header området.
Tip: En anden måde at oprette et diagram er at klikke på Chart knappen Indsæt på Indsæt Tools værktøjslinjen.
Træk rammen til den ønskede placering i rapporten Header.
Figuren Expert dialogboksen vises.
På fanen Type, på listen Chart, skal du vælge en diagramtype.
Klik diagrammet undertype, der bedst illustrerer dine data. Se diagramtyper.
Klik på fanen Databehandling.
I området Layout Klik på Avanceret, hvis det ikke allerede er valgt.
I dataområdet, angive database felter, du vil bruge som betingelser.
Du kan vælge “”On ændring af”” fra listen, derefter tilføje op til to database felter i boksen nedenunder listen.
Piletasterne på dialogboksen Chart Expert boks giver dig mulighed for at flytte felter fra den ene liste til den anden. Enkelte pile bevæger kun den valgte område; dobbelte pile flytte alle felter på samme tid.
Tilsæt database felter, du ønsker at bruge som værdier til Show værdi (er) listen.
Hvis du ikke ønsker, Crystal Reports til automatisk at opsummere chart værdier for en formel felt, skal du vælge Ikke opsummere afkrydsningsfeltet.
Hvis akserne og Options fanerne vises, kan du tilpasse nogle af diagrammets egenskaber, såsom skalering af akserne, legenden, og datapunkterne.
Klik på fanen Tekst.
Accepter standardtitlen oplysninger eller tilføje nye titler til dit diagram.
Klik på OK.
Bemærk: Når der indsættes dit diagram, kan dække en del af rapporten. Flytte og ændre størrelsen på diagrammet, så det passer ordentligt i rapporten.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Om in kaart te brengen op een meer informatie of formule veld
Klik in het menu Invoegen op Grafiek.
Een object kader verschijnt in de rapportkoptekst omgeving.
Tip: Een andere manier om een grafiek te maken is door te klikken op de Insert knop Diagram op de werkbalk Hulpprogramma.
Sleep het kader naar de gewenste positie in de rapportkoptekst.
Het dialoogvenster Diagramexpert verschijnt.
Op het tabblad Type, in de lijst Diagramtype, selecteer een diagramtype.
Klik op de grafiek subtype die het beste toont uw gegevens. Zie Diagramtypen.
Klik op het tabblad Gegevens.
In het gebied Indeling op Geavanceerd als deze nog niet is geselecteerd.
In het gebied Gegevens, geeft de database velden die u wilt gebruiken als voorwaarden.
U kunt kiezen “”Bij wijziging van”” uit de lijst, voeg dan maximaal twee databasevelden in het vak onder de lijst.
De pijltjestoetsen op de dialoogvenster Diagramexpert kunt u velden van de ene lijst naar de andere. Single pijlen bewegen alleen het geselecteerde gebied; dubbele pijlen verplaatst u alle velden tegelijk.
Voeg de database velden die u wilt gebruiken als waarden aan de Show waarde (n) lijst.
Als u niet wilt dat Crystal Reports automatisch een overzicht van de grafiek waarden voor een formule veld, selecteert u het selectievakje Niet samenvatten.
Als de tabbladen Assen en Opties worden weergegeven, kunt u een aantal eigenschappen van het diagram, zoals de schaal van de assen, de legenda en de gegevens punten aan te passen.
Klik op het tabblad Text.
Accepteer de standaard titelinformatie of nieuwe titels toe te voegen aan uw grafiek.
Klik op OK.
Opmerking: Wanneer de grafiek wordt geplaatst, kan deze een deel van het rapport te dekken. Verplaatsen en het formaat van de grafiek, zodat het goed past binnen het rapport.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
Zmapovat na poli podrobnosti, nebo vzorce
V nabídce Vložit klepněte na graf.
Rámečku objektu se objeví v oblasti záhlaví sestavy.
Tip: Další způsob, jak vytvořit graf je kliknout na tlačítko Vložit graf na vložce panelu nástrojů.
Přetáhněte rámeček na požadované místo v záhlaví sestavy.
Zobrazí se dialogové okno Graf Expert.
Na kartě Typ v seznamu typ grafu, vyberte typ grafu.
Kliknutím na podtyp grafu, který nejlépe ilustruje data. Viz typy grafů.
Klepněte na kartu data.
V rámečku Rozvržení, klepněte na tlačítko Upřesnit, pokud není již vybrána.
V oblasti dat, určit databázová pole, které chcete použít jako podmínky.
Můžete vybrat “”On změny”” ze seznamu, přidejte až dvou databázových polí v poli pod seznamem.
Tlačítka se šipkami na dialogovém okně Graf Expert umožňují pohyb polí z jednoho seznamu do druhého. Jednotlivé šipky pohybují pouze vybrané pole; dvojité šipky přesunout všechna pole ve stejnou dobu.
Přidejte databázová pole, které chcete použít jako hodnoty do seznamu Show hodnota (y).
Pokud nechcete Crystal Reports automaticky shrnout hodnoty diagram pro pole vzorce, zaškrtněte políčko Nenechte shrnout.
Objeví-li se výstupky Osy a Volby, můžete upravit některé vlastnosti grafu, jako například škálování os, legendy a datových bodů.
Klepněte na kartu Text.
Přijímat informace výchozí název nebo přidat nové tituly do grafu.
Kliknutím na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud je vložen v grafu, může zahrnovat část zprávy. Přesouvat a měnit velikost grafu tak, aby se správně zapadá do sestavy.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/
 

 

 

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
To chart on a details or formula field
On the Insert menu, click Chart.
An object frame appears in the Report Header area.
Tip: Another way to create a chart is to click the Insert Chart button on the Insert Tools toolbar.
Drag the frame to the desired position in the Report Header.
The Chart Expert dialog box appears.
On the Type tab, in the Chart type list, select a chart type.
Click the chart subtype that best illustrates your data. See Chart types.
Click the Data tab.
In the Layout area, click Advanced, if it is not already selected.
In the Data area, specify the database fields you want to use as conditions.
You can select “”On change of”” from the list, then add up to two database fields in the box underneath the list.
The arrow buttons on the Chart Expert dialog box allow you to move fields from one list to the other. Single arrows move only the selected field; double arrows move all fields at the same time.
Add the database fields you want to use as values to the Show value(s) list.
If you do not want Crystal Reports to automatically summarize the chart values for a formula field, select the Don’t summarize check box.
If the Axes and Options tabs appear, you can customize some of the chart’s properties, such as the scaling of the axes, the legend, and the data points.
Click the Text tab.
Accept the default title information or add new titles to your chart.
Click OK.
Note: When your chart is inserted, it may cover a portion of the report. Move and resize the chart so that it fits properly within the report.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/


“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
Mapi sur detaloj aŭ formulo kampo
Sur la Enmeti menuo, klaku Diagramo.
Objekto kadro aperas en la Raporto Header areo.
Konsileto: Alia maniero krei abako estas alklaki la Enmeti Diagramo butonon sur la Enmeti Iloj ilpanelo.
Treni la kadro al la dezirita pozicion en la Raporto Header.
La Chart Fakulo dialogujo aperas.
Sur la Tipo langeto, en la Chart tipo listo, elektu abako tipo.
Klaki la diagramo subtipo ke bona ilustras viajn datumojn. Vidu Diagramo tipoj.
Klaku Datumoj langeto.
En la Aranĝo zono, klakas Advanced, se ĝi ne jam elektis.
En la Datumoj areo, specifi la datumbazo kampoj vi volas uzi kiel kondiĉoj.
Vi povas elekti “”Sur ŝanĝo de”” el la listo, tiam aldoni ĝis du datumbazo kampoj en la skatolo sub la listo.
La sago butonoj sur la Chart Fakulo dialogujo permesas movi kampoj de unu listo al la alia. Sola sagoj movi nur la elektita kampo; duoblaj sagoj movi ĉiuj kampoj samtempe.
Aldonu la datumbazo kampoj vi volas uzi kiel valoroj por la Show valoro (j) listo.
Se vi ne volas Kristalo Raportoj aŭtomate resumi la diagramo valoroj por formulo kampo, elektu Ne resumi markobutonon.
Se la aksoj kaj Options langetoj aperos, vi povas personecigi iujn de la diagramo la propraĵoj, kiel la grimpita de la aksoj, la legendo kaj la datenpunktoj.
Klaku Teksto langeto.
Akcepti la defaŭlta titolo informo aŭ aldoni novajn titolojn al via diagramo.
Klaku OK.
Notu: kiam via diagramo estas enigita, ĝi povas kovri parton de la raporto. Movi kaj regrandigi la diagramo por ke ĝi persvadas ĝuste en la raporto.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
Kaardistada kohta andmed valemi või valdkonna
On Insert menüüst Chart.
Objekti raam kuvatakse aruande päise ala.
Vihje: Teine võimalus luua diagrammi on klõpsata Insert Chart nuppu Insert tööriistariba.
Drag raam soovitud positsiooni aruande päise.
Chart Expert dialoogiboks.
Tüübist tab, et diagrammi tüüp Valige loendist diagrammi tüüp.
Klõpsake diagrammi alamtüüpi, mis kõige paremini illustreerib oma andmeid. Vaata Chart tüüpi.
Vajuta Andmed sakk.
Paigutus ala, klõpsake Advanced, kui see pole juba valitud.
Data ala, määrata väljadelt soovid kasutada, kui tingimused.
Saate valida “”On muutus”” nimekirjast, siis lisada kuni kaks väljadelt kasti all nimekirja.
Nool nupud Chart Expert dialoogiboks võimaldab teil liikuda väljad ühest nimekirjast teise. Single nooled liikuda ainult valitud valdkonnas; topeltnoolenupul liigutada kõik väljad samal ajal.
Lisa väljadelt soovite kasutada väärtusi Näita väärtus (t) nimekirja.
Kui sa ei taha Crystal Reports automaatselt kokku diagrammi väärtused valem valdkonnas, vali Ärge kokku ruut.
Kui kirved ja valikud kuvatakse vahekaardid, saate kohandada mõne diagrammi omadused, nagu tagi teljed legend ja andmepunkti.
Klõpsake Tekst alt.
Nõustuda vaikimisi pealkiri teavet või lisada uusi pealkirju oma diagrammi.
Vajuta OK.
Märkus: Kui teie diagramm sisestatud, võib see hõlmata osa aruande. Liikuda ja diagrammi suurust muuta nii, et see sobib korralikult jooksul aruande.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Sa tsart sa isang detalye o formula field
Sa menu Insert, i-click ang Chart.
Ang isang bagay frame ay lilitaw sa lugar Report Header.
Tip: Ang isa pang paraan upang lumikha ng isang tsart ay i-click ang pindutan ng Insert Tsart sa Insert Tools toolbar.
I-drag ang frame sa ninanais na posisyon sa Report Header.
Ang dialog box Chart Expert lilitaw.
Sa Mga Pagpiling tab Type, sa Tsart list uri, pumili ng uri ng chart.
I-click ang subtype tsart na pinakamahusay na naglalarawan ng iyong data. Tingnan uri Chart.
I-click ang tab Data.
Sa Layout lugar, i-click ang Advanced, kung ito ay hindi pa ito napili.
Sa lugar ng data, tukuyin ang database field na gusto mong gamitin bilang kondisyon.
Puwede mong piliin “”On pagbabago ng”” mula sa listahan, at pagkatapos ay magdagdag ng hanggang sa dalawang mga patlang database sa kahon sa ilalim ng listahan.
Ang mga arrow na pindutan sa kahon Chart Expert dialog daan sa iyo upang ilipat ang mga patlang mula sa isang listahan sa iba pang mga. Single arrow ilipat lamang ang mga napiling field; double arrow ilipat lahat ng mga patlang ng sabay-sabay.
Idagdag ang database ng mga patlang na nais mong gamitin bilang mga halaga sa Show halaga (s) na lista.
Kung hindi mo nais Crystal Reports upang awtomatikong sabihin sa maikling pangungusap ang mga halaga tsart para sa isang field formula, piliin ang Huwag sabihin sa maikling pangungusap check box.
Kung ang Axes at ang Opsyon tabs lalabas, maaari mong i-customize ang ilan sa mga katangian ng ang tsart, tulad ng ang scaling ng mga palakol, ang alamat, at ang punto ng data.
I-click ang tab Text.
Tanggapin ang default impormasyon pamagat o magdagdag ng mga bagong mga pamagat sa iyong chart.
I-click ang OK.
Tandaan: Kapag ang iyong tsart ay ipinasok, ito ay maaaring masakop ang isang bahagi ng ulat. Ilipat at palitan ang laki ng tsart upang magkasya ito nang maayos sa loob ng ulat.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
Kartoittaa on yksityiskohtia tai kaavakenttää
Lisää-valikosta Kaavio.
Esine kehys näkyy raportissa Otsikkoalue.
Vihje: Toinen tapa luoda kaavio on napsauttaa Insert Kaavio painiketta Insert Tools työkaluriviltä.
Vedä kehys haluttuun asentoon raportin otsikossa.
Chart Expert valintaikkuna.
Tyypistä välilehden Kaavion tyyppi -listasta kaaviotyyppi.
Valitse kaavio alatyyppi parhaiten havainnollistaa tietoja. Kuvio tyyppejä.
Valitse Data-välilehti.
Asettelu-osassa Lisäasetukset, jos se ei ole vielä valittu.
Data-alue, määritä tietokannan kentät haluat käyttää koska olosuhteet.
Voit valita “”On muutoksen”” listalta, sitten lisätä enintään kaksi tietokantaan kenttiä laatikossa alla luettelosta.
Nuoli painikkeilla Chart Expert valintaikkuna voit siirtyä kenttiä yhdestä luettelosta toiseen. Yhdellä nuolella vain valitun kentän; kaksoisnuolet Siirrä kaikki kentät samanaikaisesti.
Lisää tietokannan kentät haluat käyttää arvoja Show arvo (t) luetteloon.
Jos et halua Crystal Reports automaattisesti yhteenveto kaavion arvot kaavakenttää, valitse Älä tiivistää valintaruutu.
Jos akselit ja Options välilehdet näkyvät, voit muokata joitakin kaavion ominaisuuksia, kuten skaalaus akselien, legenda, ja datapisteet.
Valitse Text-välilehteä.
Hyväksy oletusotsikon tietoja tai lisätä uusia nimikkeitä kaavion.
Valitse OK.
Huomautus: Kun kaavio on asetettu, se voi kattaa osan raportin. Siirrä ja kokoa kaavion niin, että se sopii oikein raportissa.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
Pour tracer sur un champ de détails ou formule
Dans le menu Insertion, cliquez sur Graphique.
Un cadre d’objet apparaît dans la zone En-tête.
Astuce: Une autre façon de créer un graphique est de cliquer sur le bouton Insérer un graphique dans la barre d’outils Outils d’insertion.
Faites glisser le cadre à la position désirée dans le rapport en-tête.
La boîte de dialogue Expert Diagramme apparaît.
Sous l’onglet Type, dans la liste Type de graphique, sélectionnez un type de graphique.
Cliquez sur le sous-type de graphique qui illustre le mieux à vos données. Voir les types de graphique.
Cliquez sur l’onglet Données.
Dans la zone de mise en page, cliquez sur Avancé, si elle est pas déjà sélectionnée.
Dans la zone de données, spécifier les champs de base de données que vous souhaitez utiliser comme conditions.
Vous pouvez sélectionner “”Au changement de”” de la liste, puis ajouter jusqu’à deux champs de la base dans la case ci-dessous la liste.
Les touches fléchées de la boîte de dialogue Expert Diagramme vous permettent de déplacer les champs d’une liste à l’autre. flèches simples ne se déplacent que le champ sélectionné; flèches doubles déplacent tous les domaines en même temps.
Ajoutez les champs de base de données que vous souhaitez utiliser en tant que valeurs à la liste Afficher la valeur (s).
Si vous ne voulez pas Crystal Reports pour résumer automatiquement les valeurs de tableau un champ de formule, sélectionnez l’option Ne pas résumer case à cocher.
Si les onglets Haches et Options apparaissent, vous pouvez personnaliser certaines propriétés du diagramme, telles que la mise à l’échelle des axes, la légende, et les points de données.
Cliquez sur l’onglet Texte.
Accepter les informations de titre par défaut ou ajouter de nouveaux titres à votre graphique.
Cliquez sur OK.
Remarque: Lorsque votre carte est insérée, elle peut couvrir une partie du rapport. Déplacer et redimensionner le graphique afin qu’il tienne correctement dans le rapport.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Om Chart op in details of formule fjild
Op de ynfoegje menu, klik Chart.
In foarwerp frame ferskynt yn it Meld Header gebiet.
Tip: In oare manier te meitsjen in grafyk is te klikke op de ynfoegje Chart knop op de ynfoegje Tools arkbalke.
Sleep de frame nei de winske posysje yn it Meld Header.
De Chart Expert dialoochfinster ferskynt.
Op de Type ljepper, yn de Chart type list, selektearje in grafyk type.
Klik op ‘e chart subtype dy’t bêste yllustrearret jo gegevens. Sjoch Chart typen.
Klik op it Data ljepper.
Yn de Layout gebiet, klik Avansearre, as it is net al selektearre.
Yn de Data gebiet, opjaan de databank fjilden jo brûke wolle as betingsten.
Jo kinne selektearje “”Op feroaring fan”” út de list, dan add maksimaal twa databank fjilden yn it fak ûnder de list.
De pylk knoppen op de Chart Expert dialoochfinster meitsje it jo mooglik om fjilden fan ien list oan ‘e oare. Single pylken move allinne it selektearre fjild; dûbele pylken bewege alle fjilden tagelyk.
Add de database fjilden jo brûke wolle as wearden oan de Show wearde (s) list.
As jo net wolle dat Crystal Rapporten om automatysk gearfetsje it diagram wearden foar in formule fjild, selektearje it net gearfetsje karfakje.
As de assen en opsjes ljeppers ferskine, kinne jo in oantal fan de grafyk fan eigenskippen, lykas de skaalfergrutting fan ‘e bilen, de leginde, en de gegevens punten.
Klik op de tekst ljepper.
Akseptearje de standert titel ynformaasje of nije titels oan jo grafyk.
Klik op OK.
Tink derom: As jo chart wurdt ynfoege, it kin cover in part fan it rapport. Ferpleats en grutte de grafyk sa dat it past goed yn it rapport.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
Para trazar nun campo de detalles ou fórmula
No menú Inserir, prema gráfico.
Un marco de obxecto aparece na área de cabeceira do informe.
Consello: Outra forma de crear un gráfico é premer no botón Inserir Gráfico na barra de ferramentas Inserir.
Arrastra o marco para a posición desexada na cabeceira do informe.
O cadro de diálogo Gráfico Especialista aparece.
Na guía Tipo, na lista Tipo de gráfica, seleccione un tipo de gráfico.
Preme o subtipo de gráfico que mellor ilustra os seus datos. Vexa tipo de gráfica.
Prema na pestana datos.
Na área de deseño, prema Avanzadas, se non está seleccionado.
Na área de datos, especificar os campos de base de datos que quere usar como condicións.
Pode seleccionar “”Sobre o cambio de”” da lista, a continuación, engade-se a dous campos de base de datos na caixa de abaixo da lista.
Os botóns de frecha na caixa de diálogo Gráfico Especialista permiten mover campos dunha lista para a outra. Frechas simple mover só o campo seleccionado; frechas dobres mover todos os campos á vez.
Engadir os campos de base de datos que quere usar como valores á lista Mostrar valor (es).
Se non quere que o Crystal Reports para resumir automaticamente os valores da gráfica para un campo de fórmula, seleccione a caixa de verificación Non resumir.
As guías de eixes e opcións aparecen, pode personalizar algunhas das propiedades da gráfica, tales como o dimensionamento dos eixes, a lenda, e os puntos de datos.
Prema na pestana Texto.
Aceptar a información título por defecto ou engadir novos títulos para o seu gráfico.
Prema en Aceptar.
Nota: Cando a gráfica insírese, pode cubrir unha parte do informe. Mover e redimensionar a gráfica para que encaixa correctamente no informe.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
სქემა შესახებ დეტალები ან formula სფეროში
ჩასმა მენიუში დააჭირეთ გრაფიკი.
ობიექტის ჩარჩო, როგორც ჩანს, ანგარიში Header ტერიტორიაზე.
რჩევა: კიდევ ერთი გზა, რათა შეიქმნას გრაფიკი, დააჭირეთ Insert Chart ღილაკს Insert ინსტრუმენტები პანელი.
გადაიტანეთ ჩარჩოში სასურველი პოზიცია ანგარიშში Header.
გრაფიკი ექსპერტი ფანჯარა გამოჩნდება.
ტიპის tab, დიაგრამის ტიპის სია, აირჩიეთ სქემა ტიპის.
დააჭირეთ გრაფიკი ქვეტიპის რომ საუკეთესო ასახავს თქვენი მონაცემები. იხილეთ სქემა ტიპის.
დააჭირეთ მონაცემთა tab.
განლაგება ტერიტორია, დააჭირეთ Advanced, თუ ეს არ არის უკვე შერჩეული.
მონაცემთა ტერიტორია, მიუთითოს ბაზაში სფეროებში გსურთ გამოიყენოთ როგორც პირობებში.
შეგიძლიათ აირჩიოთ “”შეცვლის”” სიიდან, შემდეგ დაამატოთ მდე ორი მონაცემთა ბაზის სფეროებში ყუთში ქვეშ სიაში.
ისრიანი ღილაკები გრაფიკი ექსპერტი ფანჯარა საშუალებას გაძლევთ გადავა სფეროებში ერთი სიის სხვა. Single ისრები მხოლოდ შერჩეულ სფეროში; ორმაგი ისრები ყველა სფეროში, ამავე დროს.
სანიშნეს მონაცემთა ბაზის სფეროებში გსურთ გამოიყენოთ როგორც ფასეულობები Show მნიშვნელობა (ებ) სიაში.
თუ თქვენ არ გსურთ კრისტალი ანგარიშები ავტომატურად შეაჯამოს გრაფიკი ღირებულებების formula სფეროში, შერჩევა არ შეჯამება თოლიას.
იმ შემთხვევაში, თუ ცულები და პარამეტრები ჩანართების გამოჩნდება, შეგიძლიათ ზოგიერთი სქემა თვისებები, როგორიცაა სკალირების ცულები, ლეგენდა, და მონაცემების რაოდენობა.
დააჭირეთ ტექსტი tab.
მიიღოთ საწყისი სათაური ინფორმაცია ან ახალი ტიტული თქვენს სქემა.
დააწკაპუნეთ OK.
შენიშვნა: თქვენი გრაფიკი არის ჩასმული, ეს შეიძლება მოიცავდეს ნაწილი ანგარიშში. გადატანა და შეცვლის სქემა ისე, რომ იგი შეესაბამება სწორად ფარგლებში ანგარიშში.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Um Diagramm auf einer Details oder Formelfeld
Im Menü Einfügen klicken Sie auf Diagramm.
Ein Objektrahmen wird im Berichtskopf.
Tipp: Eine weitere Möglichkeit, ein Diagramm zu erstellen ist das Diagramm einfügen Schaltfläche Einfügen auf Werkzeugleiste zu klicken.
Ziehen Sie den Rahmen auf die gewünschte Position im Berichtskopf.
Das Diagramm-Assistent erscheint das Dialogfeld.
Auf der Registerkarte Typ in der Liste Diagrammtyp, wählen Sie einen Diagrammtyp.
Klicken Sie auf die Grafik-Subtyp, der Daten am besten darstellt. Siehe Diagrammtypen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Daten.
Im Layout-Bereich, klicken Sie auf Erweitert, wenn es nicht bereits ausgewählt ist.
Im Bereich Daten, geben Sie die Datenbankfelder, die Bedingungen verwenden möchten.
Sie können wählen Sie “”Ein Wechsel von”” aus der Liste, dann fügen Sie unterhalb der Liste in der Box auf zwei Datenbankfelder auf.
Mit den Pfeiltasten auf der Diagramm-Assistent-Dialogfeld können Sie auf Felder von einer Liste in die andere zu bewegen. Einzelne Pfeile bewegen sich nur das ausgewählte Feld; Doppelpfeile bewegen alle Felder in der gleichen Zeit.
Fügen Sie die Datenbankfelder, die als Werte für die Show-Wert (e) Liste verwenden möchten.
Wenn Sie nicht über Crystal Reports wollen, um automatisch die Tabellenwerte für ein Formelfeld zusammenfassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen nicht zusammenfassen.
Wenn die Registerkarten Achsen und Optionen angezeigt werden, können Sie einige Diagrammeigenschaften, wie zB die Skalierung der Achsen, der Legende und die Datenpunkte anpassen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Text.
Akzeptieren Sie die Standardtitel, oder fügen Sie neue Titel zu Ihrem Diagramm.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Wenn Sie ein Diagramm einfügen, ist es, einen Teil des Berichts decken kann. Das Diagramm verschieben und skalieren, so dass es in den Bericht passt.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
Να χαράξει σε λεπτομέρειες ή τύπο πεδίου
Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στο Διάγραμμα.
Ένα πλαίσιο αντικειμένου εμφανίζεται στην περιοχή Έκθεση κεφαλίδα.
Συμβουλή: Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα γράφημα είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή Διάγραμμα για την γραμμή εργαλείων Εισαγωγή.
Σύρετε το πλαίσιο στην επιθυμητή θέση στην κεφαλίδα της έκθεσης.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διάγραμμα εμπειρογνωμόνων.
Στην καρτέλα Τύπος, στη λίστα τύπο γραφήματος, επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος.
Κάντε κλικ στον δευτερεύοντα τύπο γραφήματος που απεικονίζει καλύτερα τα δεδομένα σας. Δείτε τους τύπους Διάγραμμα.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.
Στην περιοχή Διάταξη, κάντε κλικ στο Advanced, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
Στην περιοχή δεδομένων, καθορίστε τα πεδία της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προϋποθέσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε “”On αλλαγή”” από τη λίστα, στη συνέχεια, προσθέστε έως και δύο πεδία της βάσης δεδομένων στο πλαίσιο κάτω από τη λίστα.
Τα πλήκτρα βέλους στο παράθυρο διαλόγου Διάγραμμα εμπειρογνωμόνων σας επιτρέπουν να μετακινήσετε πεδία από μια λίστα στην άλλη. Ενιαία βέλη μετακινούν μόνο το επιλεγμένο πεδίο? διπλά βέλη κινούνται όλα τα πεδία ταυτόχρονα.
Προσθέστε τα πεδία της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τιμές στη λίστα Εμφάνιση αξίας (s).
Εάν δεν θέλετε Crystal Reports να συνοψίσει αυτόματα τις τιμές διάγραμμα για ένα πεδίο τύπου, επιλέξτε το πλαίσιο Να μην συνοψίζουν το πλαίσιο ελέγχου.
Αν εμφανιστούν οι καρτέλες Άξονες και Επιλογές, μπορείτε να προσαρμόσετε κάποιες από τις ιδιότητες του γραφήματος, όπως η κλιμάκωση των αξόνων, το μύθο, και τα σημεία δεδομένων.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Κείμενο.
Αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο πληροφορίες τίτλου ή να προσθέσετε νέους τίτλους στο γράφημά σας.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση: Όταν έχει τοποθετηθεί το γράφημα σας, μπορεί να καλύπτει ένα μέρος της έκθεσης. Μετακινήστε και αλλάξτε το μέγεθος του γραφήματος, έτσι ώστε να ταιριάζει σωστά στην έκθεση.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
એક વિગતો અથવા સૂત્ર ક્ષેત્ર પર ચાર્ટ
દાખલ મેનુ પર, ચાર્ટ પર ક્લિક કરો.
એક ઑબ્જેક્ટ ફ્રેમ રિપોર્ટ હેડર વિસ્તારમાં દેખાય છે.
ટીપ: એક ચાર્ટ બનાવવા માટે અન્ય માર્ગ સામેલ સાધનો ટૂલબાર પર દાખલ ચાર્ટ બટન ક્લિક કરો.
રિપોર્ટ મથાળું જરૂરી સ્થિતિ ફ્રેમ ખેંચો.
ચાર્ટ નિષ્ણાત સંવાદ બોક્સ દેખાય છે.
પ્રકાર ટેબ પર, ચાર્ટ પ્રકાર યાદી, એક ચાર્ટ પ્રકાર પસંદ કરો.
ચાર્ટ પેટાપ્રકાર શ્રેષ્ઠ તમારી માહિતી સમજાવે છે કે ક્લિક કરો. ચાર્ટ પ્રકારો જુઓ.
ડેટા ટેબ પર ક્લિક કરો.
લેઆઉટ વિસ્તારમાં, અદ્યતન, જો તે પહેલાથી જ પસંદ થયેલ નહિં હોય ક્લિક કરો.
ડેટા વિસ્તારમાં, ડેટાબેઝ ક્ષેત્રો તમે શરતો તરીકે ઉપયોગ કરવા માંગો સ્પષ્ટ કરો.
તમે પસંદ કરી શકો છો “”ફેરફાર પર યાદીમાંથી””, તો પછી બે ડેટાબેઝ ક્ષેત્રો યાદી નીચે બોક્સમાં ઉમેરો.
ચાર્ટ નિષ્ણાત સંવાદ બોક્સ પર તીર બટનો તમે અન્ય એક યાદી માંથી ક્ષેત્રો ખસેડવા માટે પરવાનગી આપે છે. એક તીર માત્ર ત્યારે જ પસંદ ક્ષેત્ર ખસેડવા; ડબલ તીર એ જ સમયે બધા ક્ષેત્રો ખસેડો.
ડેટાબેઝ ક્ષેત્રો તમને બતાવવા કિંમત (ઓ) યાદી માટે કિંમતો તરીકે ઉપયોગ કરવા માંગો છો ઉમેરો.
તમે આપોઆપ એક સૂત્ર ક્ષેત્ર માટે ચાર્ટ કિંમતો સારાંશ ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ્સ માંગતા ન હોય તો, પસંદ ચેક બૉક્સ સારાંશ નથી.
સીમાની અને વિકલ્પો ટૅબ્સ દેખાય છે, તમે જેમ કે માહિતી પોઇન્ટ ખૂણાઓ માપન, દંતકથા, અને ચાર્ટ માતાનો ગુણધર્મો અમુક છે, કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો.
લખાણ ટેબ પર ક્લિક કરો.
મૂળભૂત શીર્ષક માહિતી સ્વીકારો અથવા તમારા ચાર્ટ પર નવા શીર્ષકો ઉમેરો.
ઓકે પર ક્લિક કરો.
નોંધ: જ્યારે તમારા ચાર્ટ દાખલ કરવામાં આવે છે, તે જાણ એક ભાગ આવરી શકે છે. ખસેડો અને ચાર્ટ માપ બદલો કે જેથી તે અહેવાલ અંદર યોગ્ય રીતે બંધબેસે છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
Nan tablo sou yon detay oswa fòmil jaden
Sou menu an Antre, klike sou Tablo.
Yon ankadreman objè parèt nan zòn nan Rapò Header.
Ide: Yon lòt fason yo kreye yon tablo se klike sou bouton an Tablo Mete sou Antre zouti ba zouti a.
Trennen ankadreman an nan pozisyon an vle nan Header a Rapò.
ti bwat la dyalòg Tablo Ekspè parèt.
Sou tab la Kalite, nan lis la kalite Tablo, chwazi yon kalite tablo.
Klike sou subtip nan tablo ki pi byen montre done ou. Wè kalite Tablo.
Klike sou Done tab la.
Nan zòn nan Layout, klike sou Avanse, si li pa deja chwazi a.
Nan zòn nan Done, presize jaden yo baz done ou vle sèvi ak kòm kondisyon.
Ou ka chwazi “”Sou chanjman nan”” nan lis la, lè sa a ajoute jiska de jaden baz done nan ti bwat la anba lis la.
Bouton sa yo flèch sou ti bwat la dyalòg Tablo Ekspè pèmèt ou pou avanse pou pi soti nan yon jaden yo lis nan lòt la. Single flèch deplase sèlman jaden an chwazi; doub flèch deplase tout jaden yo an menm tan an.
Ajoute jaden yo baz done ou vle sèvi ak kòm valè nan lis la Montre valè (yo).
Si ou pa vle Rapò Crystal a otomatikman rezime valè yo tablo ‘yon bon jaden fòmil, chwazi a pa rezime bwat chèk la.
Si Aks ak Opsyon onglè yo parèt, ou ka Customize kèk nan pwopriyete tablo a, tankou Eskalad a nan aks yo, lejand a, ak pwen yo done.
Klike sou tab la tèks.
Aksepte enfòmasyon nan tit default oswa ajoute tit nouvo nan tablo ou yo.
Klike sou OK.
Remak: Lè yo tablo ou eleman, li ka kouvri yon pòsyon nan rapò a. Deplase ak rdimansyonman tablo a pou ke li kpaba antre byen nan rapò a.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
To chart a kan wani cikakken bayani ko dabara filin
A Saka menu, click Chart.
An abu frame bayyana a Report Header yankin.
Tip: Wata hanya don ƙirƙirar ginshiƙi ne danna Saka Chart button a kan Saka Tools toolbar.
Ja da firam zuwa da ake so matsayi a cikin Report Header.
The Chart Expert maganganu akwatin bayyana.
A Type tab, a cikin Chart type list, zaži wani ginshiƙi type.
Click da ginshiƙi subtype cewa mafi kyau nuna your data. Dubi Chart iri.
Danna Data tab.
A cikin Layout area, click Advanced, idan an ba su riga zaba.
A cikin Data area, saka da database filayen da kake son amfani da yanayi.
Za ka iya zaɓi “”A canji na”” daga list, sa’an nan kuma ƙara har zuwa biyu database filayen a cikin akwatin a ƙasa da list.
The arrow Buttons a kan Chart Expert maganganu akwatin ka damar matsawa filayen daga list zuwa wancan. Single kibiyoyi motsa kawai zabi saura. biyu kibiyoyi motsa dukan filayen a lokaci guda.
Add da database filayen da kake son amfani da dabi’u da Show darajar (s) list.
Idan ba ka so Crystal Rahotanni zuwa ta atomatik takaita ginshiƙi dabi’u ga wani dabara filin, zaži Kada takaita rajistan shiga akwatin.
Idan gatura da Zabuka shafuka bayyana, za ka iya siffanta wasu daga cikin ginshiƙi ta Properties, kamar hawa na axes, da labari, da kuma data maki.
Click da Text tab.
Yarda da tsoho title bayanai ko ƙara sabon titles to your ginshiƙi.
Click Ok.
Note: A lokacin da ka ginshiƙi an saka, yana iya rufe wani yanki na rahoton. Matsar da mayar da girman da ginshiƙi saboda haka ya yi daidai yadda ya kamata a cikin rahoton.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
I ka pakuhi ma ka lāliʻi a haʻilula kahua
Ma ka hookomo kuhikuhi kahua paʻa, kaomi GPS.
O kekahi mea kino i ke ka Hoike Header wahi.
Kōkua ‘Ōlelo:ʻano a pau e hana i kekahi pakuhi kekahi mea e kaomi i ka hookomo GPS pihi ma ka hookomo Mea Hana meahana.
E alakō i ka haka ai i ka makemake kulana ma ka Hoike Header.
I ka GPS Expert dialog pahu ikeia.
Ma ka Type uku pila, ma ka GPSʻano helu, koho i kekahi pakuhi type.
E kaomi i ka pakuhi subtype e pono kahaki ii ka oukou mauʻikepili. E nānā i ke pakuhi ano.
E kaomi i kaʻIkepili uku pila.
Ma ka kūpono wahi, kaomi Pae holomua Lālā, ina he mea ole mamua wae.
Ma ka Ikepili wahi, hoakaka i ka hōkeoʻikepili mahinaʻaiʻoukou makemake e hoʻohana i ana.
Oe ke koho “”Ma ka loli ana o”” mai ka papa helu, alaila, hui ae la i elua hōkeoʻikepili mahinaʻai ma loko o ka pahu ma lalo o ka papa.
Ka pua pihi ma ka GPS Expert dialog pahu ae mai ia oukou e hoʻoneʻe i nā mahinaʻai, mai kekahi papainoa aku i ka kekahi. Single pua neʻe wale no ka i koho kula; kaulua pua hele nei i na kula i ka manawa hookahi.
Hoʻohui i ka hōkeoʻikepili mahinaʻaiʻoukou makemake e hana e like me aiee i ka Show waiwai (s) papa.
Inā ‘aʻole makemake aniani la ai ia mau moʻolelo, e koho hōʻuluʻulu i ka pakuhi loina no ka haʻilula mahinaʻai, koho i ka Mai hōʻuluʻulu E kaha makau i ka pahu.
Ina o ke koʻi lipi, a me Options tabsʻikeʻia, e hiki hoʻopilikino kekahi o ka pakuhi i ka waiwai, e like me ka Ua ho’ēmi ‘ana o nā koʻi lipi, ka moolelo, a me ka ikepili wahi.
E kaomi i ka Kikokikona uku pila.
Eʻoluʻoluʻoe i ka paʻamau Ke poʻo inoa Ka ‘ike, a hui hou aʻe i ka pakuhi.
E kaomi i OK.
‘Ōlelo Aʻo: I ko oukou pakuhi, ua hookomoia, ka mea e uhi i kekahi hapa o ka hoike. Hele nei, ae resize i ka pakuhi i ia mea fits pono iloko o ka hoike.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
כדי לשרטט על מגרש פרטי או נוסחה
בתפריט הוספה, לחץ על תרשים.
מסגרת אובייקט מופיעה באזור כותרת הדוח.
טיפ: דרך נוספת ליצור תרשים הוא ללחוץ על כפתור התרשים הכנס על בסרגל הכלים של הכנס.
גרור את המסגרת למיקום הרצוי בתוך הכותרת דווח.
תיבת הדו-שיח מומחה התרשים מופיעה.
בכרטיסיית הסוג, ברשימת סוג התרשים, בחר סוג תרשים.
לחץ על תת-סוג התרשים המתאים ביותר מדגים את הנתונים שלך. ראה סוגי תרשימים.
לחץ על כרטיסיית הנתונים.
באזור הפריסה, לחץ על מתקדם, אם היא עדיין לא נבחרה.
בתחום הנתונים, ציין את שדות מסד הנתונים אתה רוצה להשתמש בתור תנאי.
אתה יכול לבחור “”על שינוי של”” מהרשימה, ולאחר מכן להוסיף עד שני שדות מסד נתונים בתיבה מתחת לרשימה.
על לחצני החיצים בתיבת הדו-שיח מומחה התרשים מאפשרים לך להעביר שדות מרשימה אחת לשנייה. חיצים יחידים להעביר את השדה שנבחר בלבד; חצים כפול להעביר את כל השדות בעת ובעונה אחת.
מוסיפים את שדות מסד נתונים ברצונך להשתמש כערכים לערך הצג רשימה (ים).
אם אינך רוצה Crystal Reports לסכם את ערכי התרשים באופן אוטומטי עבור שדה נוסחה, בחר את תיבת הסימון אל לסכם תיבת הסימון.
אם לשוניות גתנים האפשרויות להופיע, אתה יכול להתאים אישית חלק של נכסי התרשים, כגון קנה המידה של הצירים, האגדה, ואת נקודות נתונים.
לחץ על כרטיסיית הטקסט.
קבל את מידע כותרת ברירת מחדל או להוסיף כותרים חדשים התרשים שלך.
לחץ על אישור.
הערה: כאשר התרשים שלך מוכנס, זה עשוי לכסות חלק מן הדו””ח. להזיז ולשנות את גודלו התרשים כך שהוא נכנס כראוי בתוך הדו””ח.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
एक विवरण या सूत्र मैदान पर चार्ट को
सम्मिलित करें मेनू पर, चार्ट क्लिक करें।
एक वस्तु फ्रेम रिपोर्ट हैडर क्षेत्र में प्रकट होता है।
सुझाव: एक चार्ट बनाने के लिए एक और तरीका सम्मिलित उपकरण उपकरण पट्टी पर चार्ट सम्मिलित बटन क्लिक करने के लिए है।
रिपोर्ट हैडर में इच्छित स्थान के लिए फ्रेम खींचें।
चार्ट विशेषज्ञ संवाद बॉक्स प्रकट होता है।
प्रकार टैब पर, चार्ट प्रकार सूची में, एक चार्ट प्रकार का चयन करें।
चार्ट उपप्रकार अपने डेटा दिखाता है कि क्लिक करें। चार्ट प्रकार देखें।
डेटा टैब पर क्लिक करें।
लेआउट क्षेत्र में, उन्नत, अगर यह पहले से ही चयनित नहीं है पर क्लिक करें।
डेटा क्षेत्र में, डेटाबेस क्षेत्रों आप शर्तों के रूप में उपयोग करना चाहते हैं निर्दिष्ट करें।
आप चुन सकते हैं “”के परिवर्तन पर”” सूची से, फिर दो डेटाबेस क्षेत्रों के लिए सूची के नीचे बॉक्स में जोड़ें।
चार्ट विशेषज्ञ संवाद बॉक्स पर तीर बटन आप दूसरे के लिए एक सूची से खेतों को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। एकल तीरों केवल चयनित क्षेत्र के लिए कदम; डबल तीर एक ही समय में सभी क्षेत्रों के लिए कदम।
डेटाबेस क्षेत्रों आप शो मूल्य (s) सूची मूल्यों के रूप में उपयोग करना चाहते जोड़ें।
आप स्वचालित रूप से एक सूत्र के क्षेत्र के लिए चार्ट मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्टें नहीं करना चाहते हैं, का चयन करें चेक बॉक्स को संक्षेप में प्रस्तुत नहीं करते।
कुल्हाड़ियों और विकल्प टैब दिखाई देते हैं, तो आप इस तरह के डेटा अंक कुल्हाड़ियों की स्केलिंग, कथा, और जैसा कि चार्ट के गुणों में से कुछ, अनुकूलित कर सकते हैं।
पाठ टैब पर क्लिक करें।
डिफ़ॉल्ट शीर्षक जानकारी स्वीकारें या अपने चार्ट पर नए शीर्षक जोड़ने।
ओके पर क्लिक करें।
नोट: जब आपके चार्ट डाला जाता है, यह रिपोर्ट के एक हिस्से को कवर कर सकते हैं। ले जाएँ और चार्ट का आकार बदलने के लिए इतना है कि यह रिपोर्ट के भीतर ठीक से फिट बैठता है।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
Daim duab qhia rau rau ib tug kom paub meej los yog mis teb
Nyob rau Insert ntawv qhia zaub mov, nias daim ntawv.
Ib tug kwv ncej tshwm nyob rau hauv lub Daim ntawv qhia txog Header cheeb tsam.
Tswv yim: Lwm txoj kev los mus tsim ib daim ntawv yog mus nyem qhov Insert Daim ntawv khawm rau ntawm qhov Insert cuab yeej toolbar.
Luag tus ncej mus rau lub txoj hauj lwm nyob rau hauv lub Daim ntawv qhia txog Header.
Lub daim ntawv kws muaj txuj dialog box tshwm.
Nyob rau hauv hom tab, nyob rau hauv lub daim ntawv hom daim ntawv teev, xaiv ib daim ntawv hom.
Nias lub daim ntawv subtype uas zoo tshaj plaws tso koj cov ntaub ntawv. Saib daim ntawv hom.
Nyem cov ntaub ntawv tab.
Nyob rau hauv lub Layout cheeb tsam, nias Advanced, yog hais tias nws yog tsis tau xaiv.
Nyob rau hauv cov ntaub ntawv cheeb tsam, qhia kom meej database teb koj xav siv raws li tej yam kev mob.
Koj muaj peev xwm xaiv “”Nyob rau kev hloov ntawm”” los ntawm daim ntawv teev, ces ntxiv mus txog ob lub database teb nyob rau hauv lub thawv hauv qab daim ntawv.
Lub xub nyees khawm ntawm lub daim ntawv kws muaj txuj dialog box tso cai rau koj yuav tsiv mus nyob teb los ntawm ib tug daim ntawv teev mus rau lwm yam. Tib sub txav tsuas yog tus xaiv teb; ob xib xub tshem tag nrho cov teb nyob rau tib lub sij hawm.
Ntxiv rau qhov database teb koj xav siv raws li qhov tseem ceeb rau lub Show nqi (s) daim ntawv teev.
Yog hais tias koj tsis xav kom siv lead ua ntaub ntawv yuav tau qhia lub ntsiab hauv daim ntawv tseem ceeb rau ib lub mis teb, xaiv tau qhov Tsis txhob saib lub ntsab lug tshev box.
Yog hais tias lub axes thiab Options tabs tshwm sim, koj yuav tau customize ib co ntawm cov daim ntawv lub zog, xws li cov scaling ntawm lub axes, cov lus dab neeg, thiab cov ntaub ntawv ntsiab lus.
Nyem cov ntawv nyeem tab.
Txais lub neej ntawd npe ntaub ntawv los yog ntxiv tshiab lub npe rau koj daim ntawv.
Nyem OK.
Ceeb toom: Thaum koj daim ntawv yog ntxig, tej zaum nws yuav them ib feem ntawm daim ntawv qhia. Txav thiab resize rau hauv daim ntawv thiaj li hais tias nws fits zoo nyob rau hauv lub tsab ntawv ceeb toom.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
Chart a részleteket vagy képlet területén
A Beszúrás menü diagram.
Egy tárgy keret jelenik meg a jelentés fejlécében található.
Tipp: Egy másik módja annak, hogy hozzon létre egy táblázatot, hogy kattintson a Beszúrás gombra kör a Beszúrás eszközök eszköztár.
Húzza a keretet a megfelelő pozíciót a jelentés fejlécében.
A diagram Expert párbeszédablak.
A Type lapon a diagram típusa listában válassza ki a diagram típusát.
Kattintson a diagram altípus, amely a legjobban illusztrálja az adatokat. Lásd Grafikontípusok.
Kattintson az Adatok fülre.
Az Elrendezés területen kattintson a Speciális ha még nincs kiválasztva.
A Data területen adja meg az adatbázis mezőket a használni kívánt a feltételek.
Akkor válassza az “”On változás”” a listából, majd adja ki a két adatbázis mezőket a dobozban alul a lista.
A gombokat a kör Expert párbeszédablak lehetővé teszi, hogy mozog mezők egyik listából a másikba. Egységes nyilak csak a kijelölt területen; kettős nyilak minden területen egyszerre.
Add az adatbázis mezőket a használni kívánt értéknek a műsor érték (ek) listája.
Ha nem szeretné, Crystal Reports automatikusan összegzi a diagram értékei a képlet mezőben válassza ki az ne összefoglalni jelölőnégyzetet.
Ha a tengelyek és beállítások lapokon jelennek szabhatja néhány diagram tulajdonságait, mint például a méretezés a tengelyek, a legenda, és az adatokat.
Kattintson a Szöveg lapot.
Fogadja el az alapértelmezett cím információk vagy új címet a chart.
Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Ha a diagram van behelyezve, akkor terjed ki a részét a jelentést. Mozgás és átméretezni a diagram úgy, hogy megfelelően illeszkedik a jelentésben.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
Að kortleggja á upplýsingum eða formúlu sviði
Á Insert valmyndinni, smelltu Mynd.
Hlut rammi birtist í skýrslu haus svæði.
Ábending: Önnur leið til að búa til myndrit er að smella á Setja inn myndrit hnappinn á Insert Tools stikunni.
Dragðu ramma að viðkomandi stöðu í skýrslu haus.
The Mynd Expert valmynd birtist.
Á Tegund flipanum í myndritstegund listanum, veldu töfluna gerð.
Smelltu á töfluna undirflokk sem best lýsir gögnunum. Sjá töfluna tegundir.
Smelltu á Data flipann.
Í Layout svæði, smelltu á Advanced, ef það er ekki valið nú þegar.
Í Data svæðinu, tilgreina gagnagrunninn reiti sem þú vilt nota sem skilyrði.
Hægt er að velja “”On breytingu á”” úr listanum, þá bæta við allt að tveimur gagnasafn sviðum í reitinn undir listann.
Örvunum á Mynd Expert valmynd leyfir þér að flytja reiti frá einum listanum til annars. Single örvarnar færa einungis tilteknum reit; tvöfaldur örvarnar færa alla reiti á sama tíma.
Bæta í gagnagrunni reiti sem þú vilt nota sem gildi til að sýna gildi (s) listann.
Ef þú vilt ekki Crystal Reports sjálfkrafa draga töfluna gildi fyrir formúlu sviði, velja ekki saman kassann.
Ef ásanna og Valkostir flipa birtast, getur þú sérsniðið sumir af eiginleikum töfluna er, eins og kvörðun ása, þjóðsaga, og gögn stig.
Smelltu á texta flipann.
Samþykkja titil sjálfgefnum upplýsingum eða bæta við nýjum titlum á töflunni.
Smelltu á OK.
Til athugunar: Þegar taflan þín er sett, það getur ná hluta af skýrslunni. Færa og breyta töfluna þannig að það passar almennilega í skýrslunni.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
Iduzi on a nkọwa ma ọ bụ usoro ubi
Na Insert menu, pịa Chart.
Otu ihe ngosi apụta na Report nkụnye eji isi mee na mpaghara.
NDỤMỌDỤ: Ụzọ ọzọ ike a chaatị bụ pịa Fanye Chart bọtịnụ na Insert Ngwaọrụ toolbar.
Ịdọrọ eku na mkpuruedemede itie ke Report nkụnye eji isi mee.
The Chart Expert dialog igbe na-egosi.
Na Type taabụ, na Chart ụdị ndepụta, họrọ a chaatị ụdị.
Pịa chaatị subtype na kasị mma na-egosi gị data. Lee Chart iche.
Pịa Data tab.
Na okirikiri nhọrọ ukwuu ebe, pịa Advanced, ọ bụrụ na ọ na-ama họrọ.
Na Data ebe, ezipụta na nchekwa data ubi na ị chọrọ iji dị ka ọnọdụ.
Ị nwere ike ịhọrọ “”On mgbanwe nke”” na ndepụta, mgbe ahụ, tinye aka abụọ nchekwa data ubi ke igbe n’okpuru ndepụta.
The akụ buttons na Chart Expert dialog igbe ekwe ka ị na-akpali ubi site n’otu ndepụta nke ọzọ. Single akụ akpali naanị họrọ n’ọhịa; abụọ akụ akpali niile ubi n’otu oge.
Tinye nchekwa data ubi na ị chọrọ iji dị ka ụkpụrụ na Gosi uru (s) ndepụta.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị Crystal Reports na-akpaghị aka nachikota chaatị ụkpụrụ maka a usoro ubi, họrọ Unu ichikota nlele igbe.
Ọ bụrụ na anyụike nakwa Nhọrọ taabụ egosi, ị nwere ike hazie ụfọdụ n’ime chaatị si Njirimara, dị ka egbuke gburugburu nke anyụike, akụkọ mgbe ochie, na data isi.
Pịa Text taabụ.
-Anabata ndabara aha ọmụma ma ọ bụ tinye ọhụrụ utu aha gị chaatị.
Pịa OK.
Cheta na: Mgbe unu chaatị ịtinye, o nwere ike ekpuchi a òkè nke akụkọ. -Ejegharị ma na resize na chaatị nke mere na ọ na-adaba n’ụzọ kwesịrị ekwesị n’ime akụkọ.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
Untuk grafik pada detail atau formula bidang
Pada menu Insert, klik Chart.
Sebuah bingkai objek muncul di area Report Header.
Tip: Cara lain untuk membuat grafik adalah dengan mengklik tombol Insert Chart pada Insert toolbar Tools.
Tarik frame ke posisi yang diinginkan di Report Header.
Kotak dialog Chart Ahli muncul.
Pada tab Type, dalam daftar jenis Chart, pilih jenis grafik.
Klik subtipe grafik yang menggambarkan dengan data Anda. Lihat jenis Chart.
Klik tab Data.
Di daerah Layout, klik Lanjutan, jika belum dipilih.
Di daerah Data, tentukan bidang database yang ingin Anda gunakan sebagai kondisi.
Anda dapat memilih “”On perubahan”” dari daftar, kemudian menambahkan hingga dua bidang database dalam kotak di bawah daftar.
Tombol panah pada kotak dialog Chart Expert memungkinkan Anda untuk memindahkan field dari satu daftar ke yang lain. panah tunggal bergerak hanya bidang yang dipilih; panah ganda memindahkan semua bidang pada waktu yang sama.
Tambahkan field pada database yang ingin Anda gunakan sebagai nilai-nilai ke daftar Tampilkan nilai (s).
Jika Anda tidak ingin Crystal Reports untuk secara otomatis merangkum nilai-nilai grafik untuk bidang rumus, pilih Jangan meringkas kotak centang.
Jika tab Axes dan Pilihan muncul, Anda dapat menyesuaikan beberapa sifat grafik, seperti skala dari sumbu, legenda, dan titik data.
Klik tab Teks.
Menerima informasi judul standar atau menambahkan judul baru untuk grafik Anda.
Klik OK.
Catatan: Bila grafik Anda dimasukkan, mungkin menutupi sebagian dari laporan itu. Memindahkan dan mengubah ukuran grafik sehingga cocok dengan benar dalam laporan.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
A chairt ar réimse sonraí nó foirmle
Ar an roghchlár Ionsáigh, cliceáil Cairt.
Is cosúil fráma oibiachta i gceantar dTuarascáil Ceanntásc.
Leid: Bealach eile a chruthú chairt a cliceáil ar an gcnaipe Cairt Ionsáigh ar na Uirlisí Insert toolbar.
Tarraing an fráma ar an seasamh atá ag teastáil sa Ceanntásc Tuarascáil.
An chuma ar an bosca dialóige Cairt Saineolaithe.
Ar an cluaisín Cineál, sa liosta cineál Cairt, roghnaigh cineál chairt.
Cliceáil ar an fhochineál chairt is fearr a léiríonn do chuid sonraí. Féach Cineálacha Cairt.
Cliceáil ar an táb Sonraí.
I réimse Leagan Amach, cliceáil Ard, mura bhfuil sé roghnaithe cheana féin.
I réimse sonraí, sonraigh na réimsí mbunachar sonraí is mian leat a úsáid mar choinníollacha.
Is féidir leat “”Ar athrú”” ón liosta, ansin cuir suas go dtí dhá réimse bhunachar sa bhosca thíos an liosta.
Ceadaíonn na cnaipí arrow ar an mbosca dialóige Cairt Saineolaí leat a réimsí bogadh ó liosta amháin go ceann eile. bogadh saighde singil amháin ar an réimse roghnaithe; saighde dúbailte bogadh réimsí uile ag an am céanna.
Cuir na réimsí mbunachar sonraí is mian leat a úsáid mar luachanna ar an liosta Taispeáin luach (anna).
Mura bhfuil tú ag iarraidh Crystal Reports chun achoimre huathoibríoch na luachanna chairt ar réimse foirmle, roghnaigh an Ná achoimre ticbhosca.
Más dealraitheach an Aiseanna agus Roghanna tabs, is féidir leat a shaincheapadh ar roinnt maoine an chairt, ar nós an scálú na haiseanna, an finscéal, agus na pointí sonraí.
Cliceáil ar an táb Téacs.
Glac an t-eolas teideal réamhshocraithe nó teideal nua a chur le do chairt.
Cliceáil OK.
Tabhair faoi deara: Nuair a bhíonn do chairt a cuireadh isteach, d’fhéadfadh sé a chlúdach ar chuid den tuarascáil. Bog agus Athraigh an chairt ionas go n-oireann sé i gceart laistigh den tuarascáil.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
Per un grafico basato su un campo di dettaglio o formula
Dal menu Inserisci, fare clic su Grafico.
Una cornice di oggetto viene visualizzato nell’area Intestazione report.
Suggerimento: Un altro modo per creare un grafico è quello di fare clic sul pulsante Inserisci grafico sulla barra degli strumenti Strumenti di inserimento.
Trascinare la cornice nella posizione desiderata in Intestazione report.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Esperto grafico.
Nella scheda Tipo, nell’elenco Tipo di grafico, selezionare un tipo di grafico.
Fare clic sul sottotipo di grafico che meglio illustra i dati. Vedere Tipi di grafico.
Fare clic sulla scheda Dati.
Nell’area di layout, fare clic su Avanzate, se non è già selezionato.
Nell’area Dati, specificare i campi del database che si desidera utilizzare come condizioni.
È possibile selezionare “”Su modifica di”” dall’elenco, quindi aggiungere fino a due campi di database nella casella sotto l’elenco.
I pulsanti freccia nella finestra di dialogo Esperto grafico consentono di spostare i campi da un elenco all’altro. Frecce singole muovono solo il campo selezionato; doppie frecce spostare tutti i campi contemporaneamente.
Aggiungere i campi di database che si desidera utilizzare come valori alla lista Visualizza valori (s).
Se non si desidera che Crystal Reports per riepilogare automaticamente i valori grafico per un campo formula, selezionare la casella di controllo Do Non riepilogare.
Se appaiono le schede Assi e Opzioni, è possibile personalizzare alcune proprietà del grafico, come ad esempio la scala degli assi, la leggenda, e i punti dati.
Fare clic sulla scheda Testo.
Accettare le informazioni relative al titolo o aggiungere nuovi titoli al grafico.
Fare clic su OK.
Nota: Quando viene inserito il grafico, si può coprire una parte del rapporto. Spostare e ridimensionare il grafico in modo che sia ben posizionato all’interno della relazione.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
詳細フィールドまたは式フィールドをチャートにするには
[挿入]メニューの[グラフ]をクリックします。
オブジェクトフレームは、レポートヘッダー領域に表示されます。
ヒント:グラフを作成するもう1つの方法は、挿入ツール]ツールバーの[挿入グラフボタンをクリックすることです。
レポートヘッダーの目的の位置にフレームをドラッグします。
[チャートエキスパート]ダイアログボックスが表示されます。
タイプ]タブの[チャートタイプ]リストで、チャートタイプを選択します。
データの表示に最適なチャートサブタイプをクリックします。グラフの種類を参照してください。
[データ]タブをクリックします。
が選択されていない場合、レイアウト領域で、[詳細設定]をクリックします。
データ領域で、条件として使用するデータベースフィールドを指定します。
あなたは、リストの下のボックス内の2つのデータベースフィールドまで追加、リストから「変更で」を選択することができます。
[チャートエキスパート]ダイアログボックスの矢印ボタンを使用すると、他に1つのリストからフィールドを移動することができます。一重の矢印は、選択したフィールドだけを移動させます。二重の矢印は、同時にすべてのフィールドを移動します。
あなたが表示する値]リストに値として使用するデータベースフィールドを追加します。
あなたは自動的に式フィールドのチャートの値を集計するのCrystal Reportsを使用しない場合は、チェックボックスを要約しない]を選択します。
軸とオプションタブが表示された場合、あなたは、軸の倍率、凡例、データ要素など、チャートのいくつかのプロパティをカスタマイズすることができます。
[テキスト]タブをクリックします。
デフォルトのタイトル情報を適用するか、グラフに新しいタイトルを追加します。
[OK]をクリックします。
注チャートを挿入すると、レポートのかなりの部分をカバーすることができます。移動し、それがレポート内にうまく収まるようグラフのサイズを変更。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
Kanggo grafik ing rincian utawa rumus lapangan
Ing menu Pasang, klik Chart.
Pigura obyek katon ing wilayah Report ulo.
Tip: cara liya kanggo nggawe rata-rata punika klik tombol Pasang Chart ing Pasang Tools toolbar.
Seret pigura menyang posisi sing dipengini ing Report ulo.
Kothak dialog Chart Expert katon.
Ing tab Koleksi, ing dhaftar jinis Chart, pilih jinis grafik.
Klik ing subtipe grafik sing paling nggambaraké data. Ndeleng jinis Chart.
Klik ing tab Data.
Ing area Layout, klik Advanced, yen durung dipilih.
Ing area Data, nemtokake kothak database sampeyan pengin nggunakake minangka kahanan.
Sampeyan bisa milih “”On owah-owahan”” saka dhaftar, banjur nambah nganti rong kothak database ing kothak ing ngisor dhaftar.
Tombol panah ing kothak dialog Chart Expert ngijini sampeyan kanggo mindhah kothak saka siji ing dhaptar kanggo liyane. panah Single mindhah mung ing lapangan milih; panah pindho mindhah kabeh kothak ing wektu sing padha.
Tambah kothak database sampeyan pengin nggunakake minangka angka menyang dhaftar Show Nilai (s).
Yen sampeyan ora pengin Crystal Lapuran kanggo otomatis ngringkes angka rata kanggo lapangan rumus, pilih Aja ngringkes kothak.
Yen tab Axes lan Pilihan katon, sampeyan bisa ngatur sawetara situs ing rata-rata, kayata ing skala saka sumbu, legenda, lan TCTerms data.
Klik ing tab Tèks.
Nampa informasi title standar utawa nambah gelar anyar kanggo rata-rata Panjenengan.
Klik OK.
Wigati: Nalika rata-rata wis dipasang, bisa nutupi bagean saka laporan. Pindhah lan ngowahi ukuran rata-rata supaya mathuk mlaku ing laporan.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸೇರಿಸಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರದಿ ಶಿರೋಲೇಖ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಲಹೆ: ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ರಚಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಕರಗಳು ಟೂಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸೇರಿಸು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ವರದಿ ಶಿರೋಲೇಖ ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಎಳೆಯಿರಿ.
ಚಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂವಾದ ಚೌಕವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಆಯ್ಕೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಉಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯ ನೋಡಿ.
ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಲೇಯೌಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಡೇಟಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜಾಗ ಸೂಚಿಸಿ.
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು “”ಬದಲಾವಣೆ”” ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ನಂತರ ಎರಡು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಚಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣದ ಬಟನ್ಗಳು ನೀವು ಇತರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ. ಏಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ; ಎರಡು ಬಾಣಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಸರಿಸಲು.
ನೀವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಷೋ (ರು) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾರಾಂಶ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾರಾಂಶ ಆಯ್ದ.
ಅಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಕ್ಷಗಳ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ದಂತಕಥೆ, ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಚಾರ್ಟ್ ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪಠ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವರದಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾರ್ಟ್ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
мәліметтер немесе формула өрісіне диаграммаға
Кірістіру мәзірінде, диаграмма түймешігін басыңыз.
Ан нысан жақтауы Есепберудіңжоғарғыколонтитулы аймағында көрсетіледі.
Кеңес: Диаграмманы құру үшін тағы бір жолы Кірістіру Құралдар құралдар тақтасындағы Диаграмма кірістіру түймешігін басыңыз болып табылады.
Есепберудіңжоғарғыколонтитулы қажетті жағдайына жақтауын сүйреңіз.
Диаграмма Эксперт тілқатысу терезесі пайда болады.
Түр қойындысында Диаграмма түрі тізімінде, диаграмма түрін таңдаңыз.
Ең жақсы деректеріңізді көрсетеді диаграмманың ішкі түрін нұқыңыз. Диаграмма түрлері бөлімін қараңыз.
Деректер қойындысын басыңыз.
ол әлі таңдалмаған болса, Орналасу аймағында, Қосымша түймешігін басыңыз.
Деректер аймағында, сіз жағдайлары ретінде пайдаланғыңыз келетін дерекқор өрістерді көрсетіңіз.
Сіз одан кейін тізімнен астында терезесінде екі дерекқор кен дейін қосып, тізімнен «өзгерту туралы» таңдауға болады.
Диаграмма Эксперт тілқатысу терезесінде көрсеткі түймешіктерін Егер басқа бір тізімінен өрістерді жылжыту үшін мүмкіндік береді. Бір көрсеткілер тек таңдалған өрісті жылжыту; қос көрсеткілер бір уақытта барлық өрістерді жылжыту.
Сіз көрсету құны (лар) тізіміне құндылықтарды ретінде пайдаланғыңыз келетін дерекқор өрістерді қосыңыз.
Егер сіз автоматты түрде Crystal Reports формула өріс үшін диаграмма мәндерін қорытындылау қажет болмаса, құсбелгіні алып қорытындылау емес, таңдаңыз.
Біліктер мен Опциялар қойындылар пайда болса, сіз диаграмма мұндай ауқымын ось ретінде қасиеттері, Аңыз, және деректер нүктелерінің кейбір баптай аласыз.
Мәтін қойындысын басыңыз.
Әдепкі атауы ақпаратты қабылдауға немесе сіздің диаграммаға жаңа тақырыптарын қосу.
OK түймешігін басыңыз.
Ескерту: Егер диаграмма салынғанын кезде, ол есептің бір бөлігін қамтуы мүмкін. ол баяндамасында ішінде дұрыс сəйкес етіп диаграммасын жылжытуға және өлшемін өзгертуге.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
ធ្វើតារាងនៅលើវាលលម្អិតឬរូបមន្ត
នៅលើម៉ឺនុយបញ្ចូលចុចគំនូសតាង។
ស៊ុមវត្ថុមួយលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់បឋមកថារបាយការណ៍។
ជំនួយ: វិធីមួយទៀតដើម្បីបង្កើតគំនូសតាងមួយគឺត្រូវចុចប៊ូតុងតារាងបញ្ចូលនៅលើរបារឧបករណ៍បញ្ចូលឧបករណ៍។
អូសស៊ុមទៅទីតាំងដែលចង់បានក្នុងបឋមកថារបាយការណ៍។
ប្រអប់អ្នកជំនាញគំនូសតាងលេចឡើង។
នៅលើផ្ទាំងប្រភេទនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទគំនូសតាងជ្រើសប្រភេទគំនូសតាងមួយ។
ចុចប្រភេទតារាងដែលបានបង្ហាញពីទិន្នន័យរបស់អ្នកបានល្អបំផុត។ សូមមើលប្រភេទគំនូសតាង។
ចុចលើផ្ទាំងទិន្នន័យ។
នៅក្នុងតំបន់ប្លង់សូមចុចកម្រិតខ្ពស់, ប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានជ្រើសរួចហើយ។
នៅក្នុងតំបន់ទិន្នន័យបញ្ជាក់វាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ប្រើជាលក្ខខណ្ឌ។
អ្នកអាចជ្រើស “”នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ”” ពីបញ្ជីហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមរហូតដល់ទៅវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅក្នុងប្រអប់ក្រោមចំនួនពីរបញ្ជីនេះ។
ប៊ូតុងព្រួញនៅលើប្រអប់អ្នកជំនាញគំនូសតាងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដើម្បីផ្លាស់ទីវាលពីបញ្ជីមួយទៅផ្សេងទៀត។ ព្រួញតែមួយផ្លាស់ទីតែវាលដែលបានជ្រើស; ព្រួញពីរផ្លាស់ទីវាលទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ។
បន្ថែមវាលមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអ្នកចង់ប្រើជាតម្លៃទៅឱ្យបង្ហាញបញ្ជីតម្លៃ (s បាន) ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យរបាយការណ៍គ្រីស្តាល់ដើម្បីសង្ខេបតម្លៃគំនូសតាងសម្រាប់វាលរូបមន្តមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ជ្រើសប្រអប់ធីកមិនត្រូវបានសង្ខេប។
ប្រសិនបើមានផ្ទាំងជម្រើសនិងអ័ក្សលេចឡើងអ្នកអាចប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់តារាងនេះដូចជាការធ្វើមាត្រដ្ឋាននៃអ័ក្ស, រឿងព្រេង, និងចំណុចទិន្នន័យ។
ចុចលើផ្ទាំងអត្ថបទ។
ទទួលយកពចំណងជើងលំនាំដើមឬបន្ថែមហ្គេមថ្មីទៅគំនូសតាងរបស់អ្នក។
សូមចុចយល់ព្រម។
ចំណាំ: ពេលគំនូសតាងរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចូល, វាអាចគ្របដណ្តប់ផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍នេះ។ ផ្លាស់ទីនិងផ្លាស់ប្ដូរទំហំគំនូសដូច្នេះវាសមនឹងឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
세부 항목 또는 식 필드에 차트
삽입 메뉴에서 차트를 클릭합니다.
객체 프레임은 보고서 머리글 영역에 나타납니다.
팁 : 차트를 만들 수있는 또 다른 방법은 삽입 도구 모음에서 차트 삽입 버튼을 클릭하는 것입니다.
보고서 머리글에서 원하는 위치로 프레임을 드래그합니다.
차트 전문가 대화 상자가 나타납니다.
유형 탭의 차트 유형 목록에서 차트 유형을 선택합니다.
가장 데이터를 보여 차트 하위 유형을 클릭합니다. 차트 유형을 참조하십시오.
데이터 탭을 클릭합니다.
아직 선택하지 않은 경우 레이아웃 영역에서 고급을 클릭합니다.
데이터 영역에서 조건으로 사용할 데이터베이스 필드를 지정합니다.
당신은 “”변경에서””목록에서 다음 목록 아래에있는 상자에 두 개의 데이터베이스 필드를 추가 선택할 수 있습니다.
차트 전문가 대화 상자의 화살표 버튼을 사용하여 한 목록에서 다른 목록으로 필드를 이동할 수 있습니다. 단일 화살표는 선택한 필드를 이동; 이중 화살표 동시에 모든 필드를 이동합니다.
당신이 표시 값 (들) 목록 값으로 사용할 데이터베이스 필드를 추가합니다.
자동 수식 필드의 차트 값을 요약 Crystal Reports를 원하지 않는 경우, 체크 박스를 요약하지 마십시오을 선택합니다.
축 및 옵션 탭이 나타나면, 당신은 같은 축 배율, 범례, 데이터 포인트로 차트의 일부 속성을 사용자 정의 할 수 있습니다.
텍스트 탭을 클릭합니다.
기본 제목 정보를 사용하거나 차트에 새로운 타이틀을 추가 할 수 있습니다.
확인을 클릭합니다.
주 : 표가 삽입되면,이 보고서의 부분을 커버 할 수있다. 이동이 보고서에서 제대로 맞도록 차트 크기를 조정합니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
Ji birçiyan li ser hûragahiyan an formula warê
Li ser menu Insert, Chart bitikîne.
An frame object li herêma Report Header de xuya dike.
Tip: awayekî din jî ji bo afirandina ferd e bi pêl bişkoka Chart Insert li ser Tools Insert darikê.
Drag çarçovê de ji bo helwesta xwestin ku di Rapora Header.
The box dialog Chart Expert de xuya dike.
Li ser pekanê Type de, ya di lîsteyê de type Chart, a type chart hilbijêre.
Click Subtype chart ya ku herî baş h’ejmara daneyên te. cureyên Chart bibînin.
tab Data Click.
Li herêma Layout de, pêl pêşketî, eger ew ji niha ve hilbijartî ne.
Li herêma Data, diyar zeviyên heye ji we dixwazin ku şert û mercên kar.
Tu dikarî hilbijêre “”Li ser guhertina”” ji lîsteya, paşê lê zêde bike heta bi du warên heye ku di hundirê qutiya li binê list.
Bişkokên tîra li ser box dialog Chart Expert ku tu bar zevî ji yek lîsteyê ji bo ya din. Tîrên Single bar tenê zeviyê hilbijartin; Tîrên du bar hemû waran de di heman demê de.
Lê zêde bike zeviyên heye ji we dixwazin ku wek nirxên ku di lîsteyê de nîşan nirxa (s) bi kar tînin.
Heke tu dixwazî ne Reports Crystal bi otomatîk bi kurtî nirxên chart ji bo zeviyek formula, hilbijêre: Ma zeviya erękirinę ya bi kurtî ne.
Ger hilpekînên tewereyan û Options xuya bibe, hûn dikarin hinek xanîyan li chart ye, yên wekî norê yên tewereyan, efsane, û xalên Daneyên bikî.
tab Nivîsar di Click.
Qebûl default agahî title an jî lê zêde bike titles nû ji bo chart xwe.
OK bitikîne.
Nîşe: Dema ku chart te pirtûkê de ye, ew dibe beşek ji raporê de vedişartin. Bar û mezinahiyê de chart, da ku ew ji nêzik baş di nava rapora.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
бир маалымат же формула талаада шыктандырып үчүн
Кыстар меню, картасын чыкылдатуу.
Бир обжект отчету Header аймагында кездешет.
Ишара: диаграмманы түзүү үчүн дагы бир жолу Кыстаруу Tools тилкесиндеги Кыстаруу Чарт кнопка болуп саналат.
Отчет баш каалаган кызмат ордуна кадр барышмакчы.
Чарт Expert баарлашуу терезечеси пайда болот.
Түрү кошумча барагындагы, Чарт түрү тизмесинде бир диаграмма түрүн тандоо.
Сиздин маалыматты сүрөттөйт диаграмма Түрчөсү чыкылдатуу. Чарт түрүн көрүп.
Берилиштердин өтөсүз.
Layout аймакта, ал буга чейин тандалган болсо, Advanced чыкылдатуу.
Маалымат жаатында, сиз шарттарда катары колдонууну каалаган базасы талааларын аныктайт.
Анда тизмеден асты кутуга эки базасы талаага чейин кошуу тизмесинен «өзгөртүү жөнүндө» тандай аласыз.
Чарт Expert диалог кутусунда боюнча жебе баскычтары башка бир тизмеден талааларын түрткү берет. Single жебелер гана тандалып алынган жер көчүп; кош жебелер менен, ошол эле учурда бардык тараптан кетишет.
сен Show наркы (с) тизмесине баалуулуктар катары колдонууну каалаган базасы талааларын кошуу.
Сиз дароо эле бир формула талаага диаграмма баалуулуктарын жалпылайт Crystal отчетторду кереги жок болсо, анда чек кутучаны кыскача эмес, тандоо.
Axes жана Жолдор табулатура пайда болсо, октун коюунун сыяктуу чарт анын кээ бир касиеттерин, өзгөчөлөтө аласыз, легенда жана маалыматтарды бөлүштүрүүдө.
Текст өтөсүз.
жарыяланбаган аталышы маалыматты кабыл алуу же планына жаңы наамдарды кошуп.
Click ОК.
Эскертүү: диаграмма кыстарылат, ал отчеттун бир бөлүгүн жабуу мүмкүн. Бул мөөнөттө билдирүүгө туура келет деп диаграмма кыймылдап, өлчөмдү.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
ກັບຕາຕະລາງກ່ຽວກັບການລາຍລະອຽດຫຼືສູດພາກສະຫນາມ
ໃນການແຊກເມນູ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ໃນຕາຕະລາງ.
ກອບວັດຖຸທີ່ປາກົດໃນພື້ນທີ່ Report Header.
ເຄັດລັບ: ວິທີການສ້າງຕາຕະລາງເປັນອີກປະການຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ Chart ໃສ່ໃນການເຄື່ອງມື Insert ແຖບເຄື່ອງມື.
ລາກພາໄປຍັງຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນຫົວບົດລາຍງານ.
ໃນຕາຕະລາງຊ່ຽວຊານປາກົດຂຶ້ນ.
ກ່ຽວກັບການປະເພດແຖບ, ຢູ່ໃນປະເພດຕາຕະລາງບັນຊີລາຍຊື່, ເລືອກປະເພດຂອງຕາຕະລາງ.
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປະເພດຍ່ອຍຕາຕະລາງທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງປະເພດຕາຕະລາງ.
ກົດຂໍ້ມູນແຖບ.
ໃນເຂດພື້ນທີ່ການຈັດການ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ແບບພິເສດ, ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກແລ້ວ.
ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂໍ້ມູນ, ລະບຸເຂດຂໍ້ມູນຖານຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເປັນເງື່ອນໄຂ.
ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ “”ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ”” ຈາກບັນຊີລາຍການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງສອງທົ່ງນາຖານຂໍ້ມູນໃນກ່ອງ underneath ບັນຊີລາຍການ.
ປຸ່ມລູກສອນກ່ຽວປ່ອງ Chart Expert ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທີ່ຈະຍ້າຍອອກທົ່ງນາຈາກບັນຊີລາຍການຫນຶ່ງຫາອື່ນໆ. ລູກສອນດຽວຍ້າຍອອກພຽງແຕ່ພາກສະຫນາມທີ່ເລືອກ; ລູກສອນ double ຍ້າຍພາກສະຫນາມທັງຫມົດໃນເວລາດຽວກັນ.
ຕື່ມທົ່ງນາຖານຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເປັນຄຸນຄ່າຂອງການສະແດງມູນຄ່າ (s) ບັນຊີລາຍການ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໄປເຊຍກັນບົດລາຍງານການສະຫລຸບສັງລວມຄຸນຄ່າຂອງຕາຕະລາງສໍາລັບການພາກສະຫນາມສູດອັດຕະໂນມັດ, ເລືອກໄດ້ບໍ່ສະຫຼຸບກ່ອງກາເຄື່ອງຫມາຍ.
ຖ້າຫາກວ່າຕັດທອນລາຍຈ່າຍແລະຕົວເລືອກກ່ອງປາກົດ, ທ່ານສາມາດປັບບາງສ່ວນຂອງຄຸນສົມບັດຕາຕະລາງຂອງ, ເຊັ່ນ: ຂະຫນາດຂອງການຕັດທອນລາຍຈ່າຍ, legend ໄດ້, ແລະຈຸດຂໍ້ມູນ.
ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຂໍ້ຄວາມແຖບ.
ຍອມຮັບຂໍ້ມູນຫົວຂໍ້ໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນຫຼືເພີ່ມຫົວໃຫມ່ກັບຕາຕະລາງຂອງທ່ານ.
ກົດ OK.
ຫມາຍເຫດ: ໃນເວລາທີ່ຕາຕະລາງຂອງທ່ານແມ່ນ inserted, ມັນອາດຈະກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງບົດລາຍງານໄດ້. ຍ້າຍແລະປັບຂະຫນາດຕາຕະລາງເພື່ອໃຫ້ພໍດີເຫມາະສົມພາຍໃນບົດລາຍງານ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
Details chart in agro vel in formula
Insert in menu, click Chart.
An secundum corpus Header Relatione apparet elit.
Tip: Aliter est creare chart Insert click in Toolbar Insert Carnotense felis.
Relatio ad optatum locum Header tracto artus.
Expert Chart apparet in alternis sermonibus arca archa.
Tab typus in album chart type eligit chart type.
Click in quod maxime illustrat, tuam Data Chart subtype. See chart genera.
Click in Notitia tab.
Layout in area, click Provectus, si antea non lectus.
Data est in spatio, determinare database fields vis ea uti.
Vos can lego “”De paenitentia”” de numero, et buxum simul arva database duobus addere album.
Peritus telum puga pyga in alternis sermonibus arca archa Charta album patitur ab alio moveri agros. Parce movere una tantum in agro lego; agri duplici tela moventur omnes simul.
Add database fields vos volo utor quod to the show valor ipsius (s) List.
Si non vis ad statim Crystal Reports summa bona chart pro agro formulam, Do lego reprehendo arca archa, non summa.
Et si in Bene tab appareat vos can mos chartula ex aliena, ut scalae axium legenda et data puncta.
Tab click in text.
Suscipe ex defectu vel ex titulo add titulos chart to your.
Click OK.
Nota chart quando ponitur, ut est perlata fama operit partem. Et sic quod convenit proprie movere resize in chart in fama.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
Diagramma uz informāciju vai formulu jomā
Izvēlnē Ievietot noklikšķiniet Chart.
Objekts rāmis parādās ziņojumā Header zonā.
Padoms: Vēl viens veids, kā izveidot diagrammu ir noklikšķiniet uz Ievietot Chart pogu Ievietot Tools rīkjoslu.
Velciet rāmi uz vēlamo pozīciju ziņojumā galvene.
Parādās Chart Ekspertu dialoglodziņš.
Cilnes tips, kas diagrammas tipu sarakstā atlasiet diagrammas tipu.
Noklikšķiniet uz diagrammas apakštipu, kas vislabāk ilustrē savus datus. Skatīt diagrammu tipi.
Noklikšķiniet uz cilnes Datu.
Jo Layout apgabalā, noklikšķiniet uz Papildu, ja tā vēl nav atlasīta.
Šajā datu apgabalā, norādiet datu bāzes laukus, kurus vēlaties izmantot kā apstākļiem.
Jūs varat izvēlēties “”Par izmaiņām”” no saraksta, tad pievienot līdz pat diviem datu bāzes laukiem lodziņā zem saraksta.
Bultiņu pogas dialoglodziņā Chart Expert box ļauj pārvietot laukus no viena saraksta uz otru. Single bultas pārvietot tikai izvēlēto lauku; dubultā bultas pārvietot visus laukus, tajā pašā laikā.
Pievienot datu bāzes laukus, kurus vēlaties izmantot kā vērtības uz Show vērtība (s) sarakstā.
Ja jūs nevēlaties, Crystal Reports automātiski apkopot diagrammu vērtības formulas laukā, izvēlieties Nav apkopot rūtiņu.
Ja parādās Cirvji un Iespējas cilnes, jūs varat pielāgot dažus no diagrammas īpašību, piemēram, mērogošana uz asīm, leģendu, un datu punktiem.
Noklikšķiniet uz cilnes Teksta.
Pieņemt noklusējuma nosaukums informāciju vai pievienot jaunus nosaukumus diagrammā.
Noklikšķiniet uz Labi.
Piezīme: Kad tiek ievietota jūsu diagrammas, tas var attiekties uz daļu no ziņojuma. Pārvietot un mainīt diagrammas, lai tas labi der ietvaros ziņojumā.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
Į diagramą ant duomenys arba formulė srityje
Įterpti meniu, spustelėkite diagramos.
Daiktas rėmelis pasirodo ataskaitos antraštėje srityje.
Patarimas: Kitas būdas sukurti diagramą yra paspausti Insert Chart mygtuką Įterpti Įrankiai įrankių juostoje.
Vilkite rėmelį į norimą padėtį ataskaitos antraštėje.
Pasirodo dialogo langas diagrama ekspertas.
Dėl tipas Skirtuko diagramos tipą sąraše pasirinkite diagramos tipą.
Spustelėkite diagramos potipį, kuris geriausiai iliustruoja jūsų duomenis. Žiūrėkite diagrama.
Spustelėkite skirtuką Duomenys.
Layout srityje, spustelėkite Išsamiau, jei jis dar nepažymėtas.
Be duomenų srityje, nurodykite duomenų bazės laukus, kuriuos norite naudoti kaip sąlygų.
Galite pasirinkti “”Dėl pokyčių”” iš sąrašo, tada pridėti iki dviejų duomenų bazės laukus langelyje apačioje sąrašo.
Rodyklių mygtukai diagrama Žyniuonis Dialogo lange leidžia jums perkelti laukus iš vieno sąrašo į kitą. Vienviečiai rodykles judėti tik pasirinktą sritį; dvigubą rodyklę perkelti visus laukus tuo pačiu metu.
Įdėti duomenų bazės laukus, kuriuos norite naudoti kaip vertybių į šou vertė (-ės), sąrašas.
Jei nenorite Crystal Reports automatiškai apibendrinti diagramos reikšmes pagal formulę srityje, pasirinkite Do not apibendrinti langelį.
Jei Kirviai ir Nustatymai skirtukai atrodo, galite tinkinti kai diagramą savybių, pavyzdžiui, ašių pleiskanojimas, legendos ir duomenų kiekis.
Spustelėkite Tekstas skirtuką.
Priimk numatytasis pavadinimas informaciją arba pridėti naujų knygų savo diagramą.
Spustelėkite Gerai.
Pastaba: Kai jūsų diagrama įdėta, tai gali apimti ataskaitos dalį. Judėti ir keisti grafiką taip, kad jis tilptų tinkamai per ataskaitoje.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
Fir Charts op engem Detailer oder Formel Terrain
Op der dobäizemaachen Menü, klickt Charts.
En Objet Frame schéngt an der Verknëppung Kapp gekësst huet.
Tipp: En anere Wee engem Beräich ze schafen, ass d’dobäizemaachen Charts Knäppchen op de dobäizemaachen Tools Toolbar ze klicken.
Zitt d’Rumm fir de gewënschte Positioun an der Verknëppung Kapp.
D’Charts Expert schéngt Dialog Këscht.
Op der Type Reiter, an d’Charts Zort Lëscht, wielt engem Beräich Typ.
Klickt d’Charts subtype déi bescht Är Donnéeën illustréiert. Zréck Charts Typen.
Klickt de Menu Data.
An der Navigatioun Géigend, klickt Détailléiert, wann et net schonn ausgewielt ass.
An der Géigend Data, präziséiert d’Datebank Felder Iech esou Konditiounen ze benotzen wëllt.
Du kanns auswielen “”Op Ännerung vun”” aus der Lëscht, maach ënnert der Lëscht vun der Këscht ze zwou Datebank Felder weider.
Pfeil Knäppercher op d’Charts Expert Dialog Këscht erlaabt Dir Felder vun enger Lëscht op déi aner ze plënneren. Single Feiler plënneren nëmmen déi gewielte Terrain; duebel Feiler plënneren all Felder op der selwechter Zäit.
Foto vun der Datebank Felder Dir als Wäerter fir d’Show Wäert (s) Lëscht ze benotzen wëllt.
Wann Dir net Crystal Rapporten wëllen automatesch d’Charts Wäerter fir eng Formule Terrain WikiCommons, wielt déi Do kontrolléieren Këscht net zesummen.
Wann d’Axen an Optiounen Tabs erschéngen, kënnt Dir e puer vun den Charts d’Eegeschafte, wéi d’mateneen vun der Axen, déi Legend, an d’Eckdate asëtzen.
Klickt der Text Reiter.
Akzeptéieren d’Default Titel Informatiounen oder derbäi neien Titele fir Är Charts.
Klickt OK.
Opgepasst: Wann äre Charts hin ass, et engem Deel vum Rapport Cover kann. Réckel an déi Charts resize sou dass et richteg am Rapport passt.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
Да стори на терен на детали или формула
На менито Insert, кликнете на табелата.
Објект рамка појавува во полето за Извештај заглавие.
Совет: Друг начин да се создаде шема е да кликнете на копчето Вметни табела на алатки алатникот Вметни.
Влечете ја рамката на саканата позиција во Извештајот заглавие.
појавува полето за дијалог Графикон експерт.
На табот тип, во листата на табелата тип, изберете тип на табелата.
Кликнете на подтип шема која најдобро ја илустрира вашите податоци. Види видови на табелата.
Кликнете на јазичето податоци.
Во областа на распределба, кликнете на Advanced, ако не е веќе одбрано.
Во областа на податоци, наведете полиња базата на податоци што сакате да го користите како услови.
Може да изберете “”за промена на”” од листата, а потоа додадете до две полиња база на податоци во полето под листата.
копчињата со стрелки на дијалог Графикон Експерт кутија ќе ви овозможи да се движат области од една листа на другите. Еден стрелките се движат само врз избраната област; двојно стрелките се движат на сите полиња во исто време.
Додадете полиња базата на податоци што сакате да го користите како вредности во листата на Покажи ја вредноста (а).
Ако не сакате Кристал извештаи автоматски да резимираме шема вредности за поле формула, изберете Не резимираме наога.
Ако се појави на некои од опциите оски и опции, можете да изберете некои својства на табелата, како што се на скалирање на оските, легендата и точки на податоци.
Кликнете на јазичето текст.
Прифати информации Наслов стандардно или да додадете нови наслови на табелата.
Кликнете на OK.
Забелешка: Кога ќе се стави вашата шема, тоа може да покрие дел од извештајот. Се движите и да ја промените големината на табелата, така што тоа се вклопува правилно во овој извештај.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
Ny tabilao eo amin’ny raikipohy amin’ny antsipirihany na saha
Ao amin’ny Insert sakafo, tsindrio Chart.
Ny toe zavatra hita ao amin’ny Report Header faritra.
Soso-kevitra: fomba iray hafa mba hamoronana tabilao dia ny tsindrio ny bokotra Tabilao ny Insert amin’ny Insert Tools Toolbar.
Akisaho ny toetsika ho an’ny naniry toerana ao amin’ny Report Header.
Ny Tabilao Expert diniky boaty hita.
Ao amin’ny Type kiheba, ao amin’ny Tabilao karazana lisitra, mifidy ny karazana tabilao.
Tsindrio ny tabilao subtype izay tsara indrindra mampiseho ny angona. Jereo Chart karazana.
Tsindrio ny Data vakizoro.
Ao amin’ny faritra Layout, tsindrio Advanced, raha tsy efa voafantina.
Ao amin’ny faritra Data, mamaritra ny base de données saha tianao hampiasaina toy ny toe-javatra.
Afaka mifidy “”amin’ny fanovana ny”” avy amin’ny lisitra, dia manampy ny roa angona saha ao amin’ny boaty ambanin’ny lisitra.
Ny zana-tsipìka eo amin’ny Tabilao bokotra Expert diniky efajoro mamela anao hifindra saha avy amin’ny lisitra iray ho any amin’ny hafa. Single zana-tsipìka mifindra voafantina ihany ny an-tsaha; droa zana-tsipìka mifindra rehetra tanimboly tamin’izany andro izany.
Add ny angona saha tianao hampiasaina toy ny soatoavina sarobidy ny Show (s) lisitra.
Raha tsy te Crystal Reports mba hamintina ny tabilao hatrany sanda ho raikipohy saha, mifidy ny Aza mamintina maso boaty.
Raha toa ny famaky sy Options vakizoro miseho, dia afaka ampanjifaina ny sasany amin’ireo tabilao ny fananana, toy ny scaling ny famaky, ny angano, ary ny angon-drakitra hevitra.
Tsindrio ny Text vakizoro.
Ekeo ny toerana misy anao lohateny vaovao na hametraka vaovao anaram-boninahitra ny tabilao.
Tsindrio OK.
Fanamarihana: Raha ny tabilao Ampidirina, dia mety handrakotra ny ampahany amin ‘ny tatitra. Mihetsika ary hanova haben ny tabilao ka mifanaraka tsara fa ao anatin’ny tatitra.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
Untuk menentukan hala pada butiran atau formula bidang
Pada menu Insert, klik Carta.
Satu bingkai objek muncul dalam kawasan Laporan Header.
Tip: Cara lain untuk membuat carta adalah untuk klik butang Carta Insert pada Insert Tools bar alat.
Seret bingkai ke kedudukan yang dikehendaki dalam Laporan Header.
Kotak dialog Carta Pakar muncul.
Pada tab Jenis, dalam senarai Jenis Carta, pilih jenis carta.
Klik subjenis carta yang paling menggambarkan data anda. Lihat jenis Carta.
Klik tab Data.
Di kawasan Layout, klik Lanjutan, jika ia belum dipilih.
Di kawasan Data, menentukan bidang pangkalan data yang anda ingin gunakan sebagai syarat.
Anda boleh memilih “”Pada perubahan”” dari senarai, kemudian menambah sehingga dua bidang pangkalan data di dalam kotak di bawah senarai.
Butang anak panah pada kotak dialog Carta Pakar membolehkan anda untuk bergerak bidang dari satu senarai yang lain. anak panah tunggal bergerak hanya bidang yang dipilih; anak panah dua menggerakkan semua bidang pada masa yang sama.
Tambah medan pangkalan data yang anda ingin gunakan sebagai nilai kepada senarai Tunjukkan nilai (s).
Jika anda tidak mahu Laporan Crystal untuk meringkaskan nilai carta untuk medan formula secara automatik, pilih Jangan meringkaskan kotak semak.
Jika Paksi dan Pilihan tab muncul, anda boleh menyesuaikan beberapa hartanah carta ini, seperti bersisik paksi, legenda, dan mata data.
Klik tab Teks.
Terima maklumat tajuk lalai atau menambah tajuk baru untuk carta anda.
Klik OK.
Nota: Apabila carta anda dimasukkan, ia boleh menampung sebahagian daripada laporan itu. Bergerak dan mengubah saiz carta supaya ia sesuai dengan betul dalam laporan itu.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ഫീൽഡിലെ ചാർട്ടിലേക്ക്
ചേർക്കൽ മെനു ന് ചാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹെഡ്ഡർ പ്രദേശത്തെ ലഭ്യമാകുന്നു.
നുറുങ്ങ്: മറ്റൊരു ഒരു ചാർട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ വഴി തിരുകുക ഉപകരണങ്ങൾ ടൂൾബാറിലെ ചാർട്ട് ചേർക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക എന്നതാണ്.
റിപ്പോർട്ട് തലക്കെട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫ്രെയിം വലിച്ചിടുക.
ചാർട്ട് വിദഗ്ദ്ധൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭ്യമാകുന്നു.
ഇനം ടാബിൽ, ചാർട്ട് തരം ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ചാർട്ട് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
മികച്ച നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കീയെക്കാൾ ആ ചാർട്ട് വൈറസും ക്ലിക്ക്. ചാർട്ട് തരം കാണുക.
ഡാറ്റ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ലേഔട്ട് പരിസരത്ത് അത് ഇതിനകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, വിപുലമായ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഡാറ്റ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ അവസ്ഥ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡുകളും വ്യക്തമാക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് “”മാറ്റം ന്”” തിരഞ്ഞെടുക്കാം തുടർന്ന് ലിസ്റ്റിൽ താഴെയുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടിയിൽ രണ്ടു ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡുകൾ വരെ ചേർക്കുക.
ചാർട്ട് വിദഗ്ദ്ധൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആരോ ബട്ടണുകൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വയലുകളും നീക്കാൻ അനുവദിക്കുക. സിംഗിൾ അസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫീൽഡ് നീക്കാൻ; ഇരട്ട അസ്ത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയം എല്ലാ ഫീൽഡുകളും നീക്കുക.
നിങ്ങൾ മൂല്യം കാണിക്കുക (ങ്ങൾ) ലിസ്റ്റിലേക്ക് മൂല്യങ്ങൾ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡുകൾ ചേർക്കുക.
നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വയം ഒരു ഫോർമുല ഫീൽഡ് ചാർട്ട് മൂല്യങ്ങൾ കണ്ക്ലഷനില് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ദോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചെക്ക് ബോക്സ് ചുരുക്കത്തില് അല്ല.
അനുസ്രുതമായ ഐച്ഛികങ്ങളും ടാബുകൾ ദൃശ്യമാകും, നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറവുകൾ പോലുള്ള ചാർട്ട് ന്റെ ഉള്ള, ഐതിഹ്യം, ഡാറ്റ ചില പോയിൻറുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.
ടെക്സ്റ്റ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സ്ഥിര ശീർഷകം വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ട് പുതിയ പേരുകൾ ചേർക്കുക.
ശരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അത് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഭാഗം മൂടേണ്ടതിന്നു. അതു റിപ്പോർട്ടിൽ ശരിയായി പാകമാകുന്ന അങ്ങനെ നീക്കുക ചാർട്ട് വലുപ്പം.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
Biex chart fuq dettalji jew formula qasam
Fuq il-menu Daħħal, ikklikkja Chart.
L frejm oġġett jidher fil-qasam Rapport Header.
Tip: Mod ieħor biex joħolqu chart huwa li ikklikkja l-buttuna Chart Daħħal fuq il Daħħal Għodod toolbar.
Drag-qafas għall-pożizzjoni mixtieqa fir-Rapport Header.
Il dialog box Chart Espert jidher.
Fuq il-tab Tip, fil-lista tip Ċart, tagħżel it-tip chart.
Ikklikkja l-sottotip mappa li l-aħjar turi d-data tiegħek. Ara tipi Chart.
Ikklikkja l-tab tad-Data.
Fil-qasam Layout, ikklikkja Avvanzata, jekk ma jkunx diġà magħżula.
Fil-qasam tad-Data, speċifika l-oqsma database li trid tuża bħala kundizzjoni.
Tista ‘tagħżel “”Dwar it-tibdil ta'”” mil-lista, imbagħad żid sa żewġ oqsma database fil-kaxxa taħt il-lista.
Il-buttuni vleġġa fuq il-kaxxa dialog Chart Espert jippermetti li inti timxi oqsma minn lista waħda għall-oħra. vleġeġ Uniku jimxi biss mill-grawnd magħżul; vleġeġ doppji jimxu oqsma kollha fl-istess ħin.
Żid l-oqsma database li trid tuża bħala valuri għall-valur Uri (i) lista.
Jekk inti ma tridx Rapporti Crystal li awtomatikament sommarju tal-valuri chart għal qasam formula, tagħżel il M’għandekx tqassar kaxxa verifika.
Jekk l-assi u Għażliet tabs jidhru, inti tista customize xi wħud mill-proprjetajiet tal-chart tal, bħall-skalar ‘l-assi, il-leġġenda, u l-punti tad-data.
Ikklikkja l-tab Test.
Aċċetta l-informazzjoni titolu inadempjenza jew iżidu titoli ġodda għall chart tiegħek.
Ikklikkja OK.
Nota: Meta chart tiegħek huwa inserit, jista ‘jkopri porzjon tar-rapport. Nimxu u resize-mappa biex taqbel sew fi ħdan ir-rapport.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
Ki te tūtohi i runga i te kōrero tātai ranei mara
I runga i te Kōkuhu tahua, pāwhiri Tūtohi.
puta he anga ahanoa i roto i te rohe Report Pane.
Aki: Ko tētahi atu huarahi ki te waihanga i tētahi tūtohi he ki pāwhiritia te Kōkuhu pātene Tūtohi i runga i te Kōkuhu Utauta paeutauta.
Tōia te anga ki te tūranga e hiahiatia ana i roto i te Pūrongo Pane.
puta te pouaka kōrero Tūtohi Tohunga.
I runga i te Momo ripa, i roto i te momo Tūtohi rārangi, tīpako i te momo tūtohi.
Pāwhiritia te Momoroto rā e pai whakaatu koutou raraunga. Kite momo Tūtohi.
Pāwhiritia te ripa Raraunga.
I roto i te rohe Tahora, pāwhiri Arā, ki te kore te tīpakohia kua reira.
I roto i te rohe Raraunga, whakapūtā te mara pātengi raraunga e hiahia ana koe ki te whakamahi i rite tikanga.
Ka taea e koe te tīpako “”I te huringa o”” i te rārangi, ka tāpiri ake ki ngā āpure pātengi raraunga e rua i roto i te pouaka i raro i te rārangi.
Nga pātene pere i runga i te pouaka kōrero Tūtohi mātanga tukua ki a koutou te neke ngā āpure i tetahi rārangi ki te tahi atu. neke pere kotahi anake te mara tīpakohia; neke pere rua mara katoa i te wa ano.
Tāpiri i te mara pātengi raraunga e hiahia ana koe ki te whakamahi i rite uara ki te Whakaatu uara (s) rārangi.
Ki te kore koe e hiahia Crystal Pūrongo ki te whakarāpopoto aunoa nga uara rā mo te mara tātai, tīpako i te Kaua e whakarāpopoto pouaka taki.
Ki te puta te ripa Titaha ko Kōwhiringa, ka taea e koe te whakarite etahi o ngā āhuatanga o te rā, pērā i te tauine o te toki, te kōrero, me nga ngā raraunga.
Pāwhiritia te ripa Kuputuhi.
Farii i te mōhiohio taitara taunoa tāpiri taitara hou ki tō tūtohi ranei.
Pāwhiritia OK.
Note: A, no te whakaurua to koutou rā te, kia hipokina e te wahi o te pūrongo. Neke a anō i te tūtohi kia hāngai te reira tika i roto i te pūrongo.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
एक तपशील किंवा सूत्र शेतात आखण्याची
समाविष्ट करा मेनूवर, चार्ट क्लिक करा.
एक ऑब्जेक्ट फ्रेम Report Header भागात दिसते.
टीप: चार्ट तयार करण्यासाठी आणखी एक मार्ग समाविष्ट करा साधने टूलबार वरील चार्ट घाला बटण क्लिक करा.
अहवाल शीर्षलेख इच्छित स्थानावर फ्रेम ड्रॅग करा.
चार्ट तज्ञ डायलॉग बॉक्स दिसेल.
प्रकार टॅब वर, चार्ट प्रकार यादीत, चार्ट प्रकार निवडा.
सर्वोत्तम आपला डेटा स्पष्ट आहे की, चार्ट उपप्रकार क्लिक करा. चार्ट प्रकार पहा.
डेटा टॅब क्लिक करा.
मांडणी परिसरात, प्रगत क्लिक करा हे आधीच निवडलेले नाही तर.
डेटा क्षेत्र, आपण अटी वापरू इच्छित डेटाबेस फील्ड निर्दिष्ट.
आपण निवडू शकता “”बदल रोजी”” सूचीतून, नंतर दोन डेटाबेस फील्ड यादी खाली बॉक्स मध्ये जोडा.
चार्ट तज्ञ संवाद बॉक्स वर बाण बटण तुम्ही एका सूची पासून फील्ड हलविण्यासाठी परवानगी. एकच बाण केवळ निवडलेले क्षेत्र हलवा; दुहेरी बाण एकाच वेळी सर्व फील्ड हलवा.
आपण मूल्य दर्शवा (चे) यादी मूल्ये म्हणून वापरू इच्छित डेटाबेस फील्ड जोडा.
आपण क्रिस्टल अहवाल इच्छित नाही, तर आपोआप एक सूत्र क्षेत्रात चार्ट मूल्ये सारांश, चेक बॉक्स सारांश नका निवडा.
Axes आणि पर्याय टॅब्ज दिसून येत असल्यास, आपण अशा अक्षांसंबंधीचे प्रमाण, आख्यायिका, आणि डेटा गुण तशी गुणधर्म काही सानुकूलित करू शकता.
मजकूर टॅब क्लिक करा.
डीफॉल्ट शीर्षक माहिती स्वीकारू किंवा आपल्या चार्ट नवीन शीर्षके जोडा.
ओके क्लिक करा.
टीप: आपल्या चार्ट समाविष्ट आहे, तेव्हा तो अहवाल एक भाग कव्हर करू शकता. हलवा आणि तो अहवाल आत व्यवस्थित बसेल जेणेकरून चार्ट आकार बदलू शकतो.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл эсвэл томъёо талбай дээр зураглалтай
Insert цэс дээр График дээр дарна уу.
Обьект хүрээ тайлан толгой хэсэгт гарч ирнэ.
Зөвлөмж: схем бий болгох өөр нэг арга бол Insert Багаж хэрэгсэл багаж самбар дээр Insert Chart товчийг дарна явдал юм.
Тайлан толгой дахь хүссэн байрлалд хүрээг чирж.
График мэргэжилтэн харилцах хайрцаг гарч ирнэ.
Санал хэсэг дээр Chart төрлийн жагсаалтад, зураг дээр төрлийг сонгоно.
Хамгийн сайн нь таны өгөгдөл харуулсан график дэд хэвшинжийг дарна уу. График төрлийн үзнэ үү.
Data таабан дээр дарна.
Layout нутагт аль хэдийн сонгогдсон байгаа бол, дэвшилтэт дарна уу.
Мэдээллийн талбай, та нөхцөл болгон ашиглахыг хүсэж байгаа өгөгдлийн сангийн талбаруудыг зааж өгөх хэрэгтэй.
Та сонгож болно “”гэж өөрчлөх тухай”” жагсаалтаас, дараа нь хоёр өгөгдлийн сангийн талбайд жагсаалтад дор хайрцагт нэмнэ.
График мэргэжилтэн харилцах хайрцаг сумтай товчийг та бусад нэг жагсаалтаас талбаруудыг шилжих боломжийг олгодог. Нэг сум нь зөвхөн сонгосон талбарыг шилжих; хоёр сумаар нэг цагт бүх талбаруудыг шилжих.
Та харуулах үнэ цэнэ (үүд) жагсаалтад утгаар ашиглахыг хүсэж байгаа өгөгдлийн сангийн талбаруудыг нэмнэ.
Та болор тайлан автоматаар томъёо талбайд зураг утгуудыг нэгтгэн хүсэхгүй байгаа бол шалгах хайрцгийг нэгтгэн байхгүй бол сонгоно.
Координатын тэнхлэг, Options ТАВ гарч байгаа бол та ийм тэнхлэгийн түгээн дэлгэрүүлэх, домог,, мэдээлэл цэг болгон зураг-ын шинж зарим нь өөрчлөх боломжтой.
Текст таабан дээр дарна.
анхдагч нэр нь мэдээллийг хүлээн эсвэл таны график шинэ цол нэмнэ.
Дээр дарна уу OK.
Тэмдэглэл: Хэрэв таны зураг оруулах үед энэ тайланд тодорхой хэсгийг хамарсан болно. Хөдөлж, энэ нь тайланд дотор зохих ёсоор нийцэж байгаа учраас график хэмжээг.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
တစ်ဦးကအသေးစိတ်သို့မဟုတ်ဖော်မြူလာလယ်ပြင်ပေါ် chart ရန်
အ Insert menu ကိုတွင်, ပါဇယားကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
object တစ်ခု frame ကိုအစီရင်ခံစာ Header ကိုဧရိယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ထိပ်ဖျား: ဇယားကိုဖန်တီးရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း Insert Tools များ toolbar ကိုအပေါ် Insert ဇယား button ကို click နှိပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအစီရင်ခံစာ Header ကိုအတွက်အလိုရှိသောအနေအထားမှ frame ကိုဆွဲယူပါ။
အဆိုပါဇယားကျွမ်းကျင်ပေးတဲ့ dialog box ကိုပုံပေါ်ပါတယ်။
ထိုအမျိုးအစား tab ကိုတွင်ပါဇယားအမျိုးအစားစာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးဇယား type ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကောင်းဆုံးသင့်ဒေတာသရုပ်ဖော်သောဇယား Subtype ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဇယားအမျိုးအစားများကိုကြည့်ပါ။
ဒေတာ tab ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါကြောင့်ပြီးသားကိုမရွေးချယ်ပါက Layout ကိုဧရိယာထဲမှာ, အဆင့်မြင့်ကိုနှိပ်ပါ။
ဒေတာဧရိယာ၌, သငျသညျအခွအေနအဖြစ်အသုံးပြုလိုသောဒေတာဘေ့စလယ်များကိုသတ်မှတ်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စာရင်းကိုအောက်မှာအ box ထဲမှာနှစ်ဦးဒေတာဘေ့စ, လယ်အထိထည့်ပါ, စာရင်းထဲကနေ “”၏ပြောင်းလဲမှုတွင်”” ရွေးနိုင်သည်။
ထိုဇယားကျွမ်းကျင်ပေးတဲ့ dialog box ကိုအပေါ်မြှားခလုတ်သင်အခြားတ list ကနေလယ်ကွင်းရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ လူပျိုမြှားကိုသာရွေးချယ်ထားသည့်လယ်ကွက်ရွှေ့; နှစ်ဆမြှားတစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးလယ်ကွင်းရွှေ့။
သင် Show ကိုတန်ဖိုး (s) ကိုစာရင်းတန်ဖိုးများအဖြစ်အသုံးပြုလိုသောဒေတာဘေ့စလယ်များထည့်ပါ။
သငျသညျ Crystal အစီရင်ခံစာများအလိုအလျှောက်တစ်ဖော်မြူလာလယ်ကွင်းများအတွက်ဇယားတန်ဖိုးများကိုအကျဉ်းချုပ်ချင်ကြပါဘူးဆိုရငျ, check box ကိုအကျဉ်းချုပ်မဟုတ်ဘဲ Do select လုပ်ပါ။
ထိုပုဆိန်နှင့် Options ကို tabs များပေါ်လာလျှင်သင်သည်ဇယားရဲ့ထိုသို့သောပုဆိန်၏အတိုင်းအတာအဖြစ်ဂုဏ်သတ္တိ, ဒဏ္ဍာရီ, နှင့်ဒေတာမှတ်အချို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
ထိုစာသား tab ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကို default ခေါင်းစဉ်သတင်းအချက်အလက် Accept သို့မဟုတ်သင့်ဇယားအသစ်ခေါင်းစဉ်ထည့်ပါ။
OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်: သင်၏ဇယားဖြည့်စွက်အခါကအစီရင်ခံစာတစ်ခုအဘို့ကိုလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ။ ကအစီရင်ခံစာအတွင်းစနစ်တကျကိုက်ညီသောဒါဇယား Move နှင့်အရွယ်အစားပြောင်းရန်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
एक विवरण वा सूत्र क्षेत्र मा चार्टमा
सम्मिलित मेनु मा, चार्ट क्लिक गर्नुहोस्।
वस्तु फ्रेम प्रतिवेदन क्षेत्रमा देखिन्छ।
सुझाव: एक चार्ट सिर्जना गर्न अर्को तरिका सम्मिलित उपकरण उपकरण पट्टी मा सम्मिलित चार्ट बटन क्लिक गर्न छ।
यो प्रतिवेदन मा इच्छित स्थिति फ्रेम तान्नुहोस्।
चार्ट विशेषज्ञ संवाद बक्स देखिन्छ।
यस प्रकार ट्याब मा, चार्ट प्रकार सूची मा, एक चार्ट प्रकार चयन गर्नुहोस्।
चार्ट उपप्रकार सर्वश्रेष्ठ तपाईंको डाटा देखाउँछ कि क्लिक गर्नुहोस्। चार्ट हेर्न।
डेटा ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।
लेआउट क्षेत्र, यो पहिले नै चयन गरिएको छ भने, विकसित क्लिक गर्नुहोस्।
डेटा क्षेत्र मा, तपाईं अवस्था रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ डाटाबेस क्षेत्रहरू निर्दिष्ट।
तपाईं चयन गर्न सक्छन् “”को परिवर्तन मा”” सूचीबाट, त्यसपछि दुई डेटाबेस क्षेत्रहरु सूची तल बक्समा थप्न।
चार्ट विशेषज्ञ संवाद बक्स मा तीर बटन अन्य एक सूचीबाट क्षेत्रहरू सार्न अनुमति दिन्छ। एकल तीर मात्र चयन गरिएको क्षेत्र सार्न; डबल तीर एकै समयमा सबै क्षेत्रहरू सार्न।
तपाईं मूल्य देखाउनुहोस् (हरू) को सूची मा मान रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ डाटाबेस क्षेत्रहरू थप्नुहोस्।
तपाईं स्वतः एक सूत्र क्षेत्रको चार्ट मान सारांशमा गर्न क्रिस्टल रिपोर्ट चाहनुहुन्छ भने, सारांशमा नगर्नुहोस् चेक बक्स चयन गर्नुहोस्।
यदि अक्ष र विकल्प ट्याबहरू देखा, तपाईं यस्तो अक्षहरूमा को मापन, को पौराणिक कथा, र डाटा अंक रूपमा चार्ट गरेको गुण केही, अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
पाठ ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।
पूर्वनिर्धारित शीर्षक जानकारी स्वीकार वा आफ्नो चार्ट नयाँ शीर्षक थप्न।
ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
नोट: जब आफ्नो चार्ट सम्मिलित छ, यो रिपोर्ट को एक भाग कवर सक्छ। सार्न र चार्ट आकार परिवर्तन यो प्रतिवेदन भित्र राम्ररी मिलेको भनेर।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
For å kartlegge om en detaljer eller formel felt
På Sett inn-menyen, klikk Skjema.
Et objekt ramme vises i rapporten Header området.
Tips: En annen måte å lage et diagram er å klikke på Insert Chart-knappen på Insert Tools-verktøylinjen.
Dra rammen til ønsket posisjon i Rapporten Header.
Diagrammet Expert dialogboksen vises.
I kategorien Type, i den type liste Chart velger en diagramtype.
Klikk på figuren subtype som best illustrerer dine data. Se diagramtyper.
Klikk på kategorien Data.
I Layout-området, klikker du på Avansert, hvis det ikke allerede er valgt.
I dataområdet, angi databasefelt du ønsker å bruke som vilkår.
Du kan velge “”On endring av”” fra listen, og deretter legge opp til to databasefelt i boksen under listen.
Piltastene på dialogboksen Diagram Expert boksen lar deg flytte felt fra en liste til den andre. Enkelt piler å flytte det valgte feltet; doble pilene flytte alle felt samtidig.
Legg databasen feltene du vil bruke som verdier til Show verdien (e) liste.
Hvis du ikke vil at Crystal Reports automatisk oppsummere chart verdier for en formel-feltet velger du Ikke oppsummere boksen.
Hvis aksene og Alternativer-kategoriene vises, kan du tilpasse noen av chart egenskaper, som for eksempel skalering av aksene, legenden, og datapunktene.
Klikk på fanen Tekst.
Godta standardtittelen informasjon eller legge til nye titler til diagrammet.
Klikk på OK.
Merk: Når diagrammet er satt inn, kan det dekke en del av rapporten. Flytte og endre størrelsen på diagrammet slik at den passer ordentlig i rapporten.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
پر جزییات یا فورمول ډګر ته ويسي
د درج او غورنۍ، چارت کلیک وکړئ.
یو څیز چوکاټ د راپور سرکي په سيمه کې ښکاري.
نکته: د يو چارت رامنځته بله لاره دا ده چې د درج او وسیلې د توکپټې د درج او چارت تڼی په کلیک وکړئ.
په راپور سرکي د مطلوب مقام په چوکاټ راکښ کړئ.
د چارت کارپوه د Open کړکۍ ښکاري.
د ډول ټوپ، په چارت ډول لست، چارت ډول وټاکئ.
د چارت subtype چې غوره ستاسو معلومات څرګندوي کلیک وکړی. چارت ډولونه وګورئ.
د معلوماتو د ټوپ کلیک وکړی.
د هډوانې په سيمه کې، کیکاږۍ ژور، که دا لا نه دی ټاکل شوی.
د معلوماتو د په سيمه کې، د ډیټابیس په برخو کې تاسو غواړئ چې څرنګه شرایط وکاروي مشخص.
تاسو کولی شئ انتخاب “”د بدلون”” د لیست څخه، بيا تر دوه ډیټابیس برخو کې په لاندې لست کې د بکس اضافه کړي.
د غشی په چارت کارپوه د Open کړکۍ تڼۍ ته اجازه درکړي چې له يو لست د نورو برخو حرکت. مجرد غشي حرکت یوازې د ټاکل برخه؛ دوه غشي په ورته وخت کې په ټولو برخو کې ولاړ.
د ډیټابیس په برخو کې تاسو غواړئ چې د ښودل ارزښت (s) لست د هغو ارزښتونو لپاره وکاروي کړئ.
که تاسې نه غواړۍ چې Crystal راپورونو په اتوماتيک ډول د فورمول د مزرعې په چارت ارزښتونو لنډيز، انتخاب د مه چک بکس نه لنډيز.
که تبرونه او اختیارونه ټوپونه ښکاري، تاسو کولی شئ د چارت د ملکیتونو د ځينو، لکه د محورونو د انډولولو، لنډوکی، او د هفه ټکي دتنظيمولو.
د متن ټوپ کلیک وکړی.
د تلواله سرليک معلومات ومني او يا نوي سرلیکونو خپل چارت اضافه کړي.
ok پر تڼۍ کلیک.
یادونه: کله چې ستاسو چارت داخل، دا به د راپور په یوه برخه تر پوښښ لاندې. خوځون او د چارټ ورواړوو نو دا په سمه توګه په راپور کې د غوټو.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
به نمودار در جزئیات یا فرمول درست
در منوی Insert، نمودار کلیک کنید.
قاب شیء در منطقه گزارش سربرگ نظر می رسد.
نکته: راه دیگر برای ایجاد یک نمودار است که با کلیک بر روی دکمه نمودار درج در ابزار قرار دادن نوار ابزار.
قاب را بکشید به موقعیت مورد نظر در گزارش سربرگ.
کادر محاوره ای نمودار کارشناس به نظر می رسد.
بر روی زبانه نوع، در لیست نوع نمودار، یک نوع نمودار را انتخاب کنید.
کلیک کنید زیرگروه نمودار که به بهترین نشان می دهد اطلاعات خود را. انواع نمودار را ببینید.
در تب Data کلیک کنید.
در منطقه طرح، با کلیک پیشرفته، اگر آن هنوز انتخاب نشده است.
در منطقه داده، مشخص زمینه پایگاه داده شما می خواهید به عنوان شرایط استفاده کنید.
شما می توانید انتخاب کنید “”بر تغییر”” را از لیست، و سپس اضافه کردن به دو زمینه های پایگاه داده را در کادر زیر لیست.
دکمه های فلش در کادر محاوره ای نمودار کارشناس به شما اجازه حرکت زمینه از یک لیست به طرف دیگر. فلش یک حرکت تنها در زمینه انتخاب؛ فلش دو حرکت تمام زمینه ها در همان زمان.
اضافه کردن زمینه های پایگاه داده شما می خواهید به عنوان ارزش های به نمایش لیست ارزش (ها) استفاده کنید.
اگر شما نمی خواهید کریستال ریپورت به طور خودکار خلاصه ارزش چارت برای یک میدان فرمول ها هنوز جعبه چک خلاصه نکنیم.
اگر زبانه محورها و گزینه ظاهر می شود، شما می توانید برخی از خواص نمودار است، مانند پوسته پوسته شدن از محورهای، افسانه، و نقاط داده سفارشی.
تب متن کلیک کنید.
قبول پیش فرض اطلاعات عنوان و یا اضافه کردن عناوین جدید به جدول خود را.
روی OK کلیک کنید.
توجه: در هنگام نمودار خود را وارد نشده است، ممکن است بخشی از این گزارش را پوشش میدهد. حرکت و تغییر اندازه چارت به طوری که آن را متناسب با درستی در این گزارش است.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
Do wykresu na dane lub wzoru dziedzinie
W menu Wstaw kliknij polecenie Wykres.
Ramka obiektu pojawi się w obszarze nagłówka raportu.
Wskazówka: Inny sposób tworzenia wykresu, to kliknąć przycisk Wstaw wykres na pasku narzędzi Wstaw.
Przeciągnij ramkę na żądaną pozycję w nagłówku raportu.
Pojawi się okno dialogowe Wykres Expert.
Na karcie Typ, na liście Typ wykresu, wybierz typ wykresu.
Kliknij podtyp wykresu, który najlepiej ilustruje swoje dane. Zobacz typy wykresów.
Kliknij kartę danych.
W obszarze Układ kliknij przycisk Zaawansowane, jeśli nie jest jeszcze wybrana.
W obszarze danych, należy określić pola bazy danych, które chcesz użyć jako warunków.
Można wybrać “”O zmianie”” z listy, a następnie dodać do dwóch pól bazy danych w polu pod spodem listy.
Przyciski strzałek w oknie dialogowym Wykres Expert pozwalają przenieść się z jednego pola listy do drugiego. Pojedyncze strzały poruszać tylko wybrane pole; Podwójne strzałki przenieść wszystkie pola w tym samym czasie.
Dodaj pola bazy danych, które chcesz użyć jako wartości do pokazania wartości (S) listy.
Jeśli nie chcesz, Crystal Reports automatycznie podsumować wartości wykresu do pola formuły, zaznacz pole wyboru Nie podsumować.
Jeżeli pojawią się zakładki osi i Opcje, można dostosować niektóre właściwości wykresu, takich jak skalowanie osi, legendy, a punktami danych.
Kliknij kartę Tekst.
Zaakceptuj domyślne informacje o tytule lub dodać nowe tytuły do wykresu.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Gdy wykres jest włożony, może obejmować część raportu. Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu tak, że pasuje właściwie w raporcie.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
Para traçar em um campo de detalhes ou fórmula
No menu Inserir, clique em gráfico.
Um quadro de objeto aparece na área de cabeçalho do relatório.
Dica: Outra forma de criar um gráfico é clicar no botão Inserir Gráfico na barra de Ferramentas Inserir.
Arraste o quadro para a posição desejada no cabeçalho do relatório.
A caixa de diálogo Gráfico Especialista aparece.
Na guia Tipo, na lista Tipo de gráfico, selecione um tipo de gráfico.
Clique no subtipo de gráfico que melhor ilustra seus dados. Veja os tipos de gráfico.
Clique na guia dados.
Na área de Layout, clique em Avançado, se ele não estiver selecionado.
Na área de dados, especificar os campos de banco de dados que você deseja usar como condições.
Você pode selecionar “”Sobre a mudança da”” da lista, em seguida, adicione-se a dois campos de banco de dados na caixa abaixo da lista.
Os botões de seta na caixa de diálogo Gráfico Especialista permitem mover campos de uma lista para a outra. Setas simples mover apenas o campo selecionado; setas duplas mover todos os campos ao mesmo tempo.
Adicione os campos de banco de dados que você deseja usar como valores para a lista Mostrar valor (es).
Se você não quer que o Crystal Reports para resumir automaticamente os valores do gráfico para um campo de fórmula, marque a caixa de seleção Não resumir.
Se as guias de eixos e opções aparecem, você pode personalizar algumas das propriedades do gráfico, tais como o dimensionamento dos eixos, a lenda, e os pontos de dados.
Clique na guia Texto.
Aceitar a informação título padrão ou adicionar novos títulos para seu gráfico.
Clique em OK.
Nota: Quando o gráfico é inserido, ele pode cobrir uma parte do relatório. Mover e redimensionar o gráfico para que ele se encaixa corretamente no relatório.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ
ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ ਮੇਨੂ ਤੇ, ਚਾਰਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਇੱਕ ਔਬਜੇਕਟ ਫ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਲੇਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸੰਕੇਤ: ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸੰਦ ਪੱਟੀ ‘ਸੰਮਿਲਿਤ ਚਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਸੁੱਟੋ.
ਚਾਰਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਸਦਾ ਹੈ.
ਕਿਸਮ ਟੈਬ ਤੇ, ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
ਚਾਰਟ subtype ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਚਾਰਟ ਕਿਸਮ ਵੇਖੋ.
ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.
ਡਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਓ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ “”ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ”” ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ.
ਚਾਰਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਈਲਾਗ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਤੀਰ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੂਚੀ ਖੇਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਸਿੰਗਲ ਤੀਰ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ; ਡਬਲ ਤੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਖੇਤਰ ਜਾਣ ਦਾ.
ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਮੁੱਲ (ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋੜੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰਟ ਮੁੱਲ ਸਾਰ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ.
ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟੈਬ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਅੰਕ axes ਦੀ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਕਥਾ, ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੁਝ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਪਾਠ ਟੈਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਖ਼ਿਤਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ.
ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ.
ਸੂਚਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਮੁੜ ਆਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
Să traseze pe un câmp de detalii sau cu formula
În meniul Inserare, faceți clic pe Chart.
Un cadru obiect apare în zona Antet raport.
Sfat: Un alt mod de a crea o diagramă este să faceți clic pe butonul Chart Insert de pe bara de instrumente Inserare.
Trageți rama în poziția dorită în antetul de rapoarte.
Apare caseta de dialog Chart Expert.
În fila Tip, în lista de tip Chart, selectați un tip de diagramă.
Faceți clic pe subtipul diagramă care ilustrează cel mai bine datele. A se vedea, tipuri de diagrame.
Faceți clic pe fila Date.
În zona Layout, faceți clic pe Avansat, în cazul în care acesta nu este deja selectată.
În zona de date, specificați câmpurile bazei de date pe care doriți să le utilizați ca și condiții.
Puteți selecta “”On schimbarea”” din listă, apoi adăugați până la două câmpuri de bază de date în caseta de sub listă.
Butoanele de săgeată de pe caseta de dialog Chart Expert vă permit să mutați câmpuri dintr-o listă la alta. Săgețile singură mișcare numai câmpul selectat; Săgețile duble muta toate câmpurile în același timp.
Se adaugă câmpurile bazei de date pe care doriți să le utilizați ca valori ale listei Afișare valoare (e).
În cazul în care nu doriți Crystal Reports pentru a rezuma automat valorile diagramă pentru un câmp formulă, selectați caseta de validare Nu rezuma.
În cazul în care apar filele Axe și Opțiuni, puteți personaliza unele dintre proprietatile graficului, cum ar fi scalarea axelor, legenda, precum și punctele de date.
Faceți clic pe fila Text.
Acceptați informațiile din titlu implicite sau adăugați titluri noi în diagramă.
Faceți clic pe OK.
Notă: Când este introdus graficul dvs., acesta poate acoperi o porțiune din raport. Muta și redimensiona diagramă, astfel încât să se încadreze în mod corespunzător în cadrul raportului.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Для того, чтобы наметить на детали или поля формулы
В меню Вставка выберите команду Диаграмма.
Рамка объекта появляется в области заголовка Отчет.
Совет: Другой способ создания диаграммы можно нажать кнопку Вставить диаграмму на панели инструментов Вставка.
Перетащите рамку в нужное положение в заголовке отчета.
Откроется диалоговое окно Chart Expert.
На вкладке Тип в списке Тип диаграммы выберите тип диаграммы.
Нажмите подтип диаграммы, который лучше всего иллюстрирует данные. См Типы диаграмм.
Перейдите на вкладку Данные.
В области Макет нажмите кнопку Дополнительно, если он еще не выбран.
В области данных укажите поля базы данных, которые вы хотите использовать в качестве условий.
Вы можете выбрать “”Об изменении”” из списка, а затем добавить до двух полей базы данных в поле под списком.
Кнопки со стрелками в диалоговом окне Chart Expert позволяют перемещать поля из одного списка в другой. Одиночные стрелки двигаться только выбранное поле; двойные стрелки переместить все поля одновременно.
Добавьте поля базы данных, которые вы хотите использовать в качестве значений в списке Показать значение (ы).
Если вы не хотите, Crystal Reports автоматически суммировать значения диаграмма для поля формулы, установите флажок Не обобщать флажок.
Если появляются вкладки Оси и опции, вы можете настроить некоторые свойства диаграммы, такие как масштабирование осей, легенды, а также точек данных.
Перейдите на вкладку Text.
Принимать информацию заголовка по умолчанию или добавить новые названия к вашей карте.
Нажмите кнопку ОК.
Примечание: Если ваша схема вставляется, он может покрывать часть доклада. Перемещение и изменение размеров диаграммы так, чтобы она соответствует должным образом в отчете.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
Ina ia fuafua ma faia faaiuga i luga o se faamatalaga po o le fua faatatau fanua
I le faaofi meaai, kiliki Siata.
O se tino mea e foliga mai i le eria Header Report.
Fautuaga: O le isi auala e fausia ai se siata o le kiliki le faaofi Siata faamau i luga o le toolbar Tools faaofi.
Toso le faavaa i le tulaga manaomia i le Header Report.
O le Siata atamamai dialog pusa foliga.
I le tab Ituaiga, i le Siata lisi ituaiga, filifili se ituaiga siata.
Kiliki le subtype siata e sili ona faamatalaina lau faamatalaga. Tagai Siata ituaiga.
Kiliki le tab Faamatalaga.
I le eria o le faatulagaga, kiliki Advanced, pe afai e le uma ona filifilia.
I le eria o Faamatalaga, faamaoti mai le nofoaga autu o faamatalaga fanua e te manao e faaaoga o ni tuutuuga.
E mafai ona e filifili “”I suiga o le”” mai le lisi, lea e faaopoopo atu i le fanua utuofaamatalaga lua i le pusa i lalo o le lisi.
O le ū faamau i luga o le pusa dialog atamamai Siata mafai ai ona e agai i faatoaga mai se lisi se tasi i le isi. ufanafana Nofofua agai na o le fanua filifilia; ufanafana lua agai fanua uma i le taimi e tasi.
Faaopoopo i le fanua e te manao nofoaga autu o faamatalaga e faaaoga e pei o tulaga faatauaina i le Faaali taua (s) lisi.
Afai e te le manao Lipoti Crystal e otometi otooto le tulaga faatauaina o le siata mo se fua fanua, filifili le Aua otooto pusa siaki.
Afai o le tabs Axes ma Filifiliga foliga mai, e mafai ona e customize nisi o meatotino a le siata, e pei o le scaling o le axes, le tala, ma le vaega o faamatalaga.
Kiliki le tab tusiga.
Talia le faamatalaga Igoa faaletonu pe faaopoopo suafa fou i lau siata.
Kiliki lelei.
Manatua: Afai e faaofiina lau siata, e mafai ona aofia ai se vaega o le lipoti. Gaoioi ma resize le siata ina ia fetaui lelei i totonu o le lipoti.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
Gus clàradh air fiosrachadh no foirmle achadh
Cuir a-steach air a ‘chlàr-taice, briog Chart.
An rud frèam a ‘nochdadh ann an Aithisg Header sgìre.
Tip: dòigh eile a chruthachadh a tha gu clàr briog air a ‘phutan Cuir a-steach Chart air an Sgrìobhaibh Innealan bhàr-inneal.
Slaod am frèam airson an suidheachadh a thathar ag iarraidh ann an Aithisg Header.
Tha a ‘chairt Eòlaiche am bogsa còmhradh nan coltas.
Air an taba Type, ann an Chart liosta na seòrsa, tagh clàr-seòrsa.
Cliog an clàr subtype as fheàrr sealltainn dàta agad. Faic Chart seòrsa.
Briog air an taba Dàta.
Ann an Layout sgìre, briog Adhartach, mur eil e air a thaghadh mar-thà.
Ann Dàta sgìre, sònraichibh an stòr-dàta achaidhean tha thu ag iarraidh a chleachdadh mar na h-.
‘S urrainn dhut taghadh “”Air atharrachadh”” bhon liosta agus an uair sin cuir suas ri dà stòr-dàta achaidhean anns a’ bhocsa fon liosta.
Tha saigheadan air Chart Eòlaiche bogsa còmhradh leigeil leat gluasad bho aon achaidhean liosta gu eile. Singilte saighdean a ‘gluasad a-mhàin a thaghadh achadh; dùbailte saighdean a ‘gluasad a h-uile h-achaidhean aig an aon àm.
Cuir an stòr-dàta achaidhean tha thu ag iarraidh a chleachdadh mar luachan don Seall luach (ean) liosta.
Mur eil thu ag iarraidh Crystal Aithisgean gu fèin-obrachail geàrr-chunntas a ‘chlàir luachan airson foirmle achadh, tagh an t Chan eil geàrr-chunntas air bocsa.
Ma tha an Axes agus Options tabaichean nochdadh, ‘s urrainn dhut cuid de ghnàthachadh a’ chlàir thogalaichean, leithid scaling na tuaghan, an uirsgeoil, agus an dàta puingean.
Briog air an taba Teacsa.
Gabh ris an tiotal default fiosrachaidh no cuir tiotalan ùra gus ur NicAonghais.
Briog OK.
Note: Nuair a tha clàr agaibh a-steach, dh’fhaodadh e gabhail a-steach cuibhreann den aithisg. Gluais agus meud a ‘chlàir mar sin gun coinnich e ceart taobh a-staigh na h-aithisge.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
На графикон на пољу детаље или формуле
На менију Инсерт, кликните на Цхарт.
Оквир објекат се појављује у области Извештај Хеадер.
Савет: Други начин да се створи графикон је да кликнете на дугме Инсерт Цхарт на Инсерт Тоолс палете.
Превуците оквир на жељену позицију у извештају Хеадер.
Појављује се дијалог Графикон експерт.
На картици Типе, на листи типа Цхарт, изаберите тип графикона.
Кликните на графикон подтип који најбоље илуструје своје податке. Погледајте врсте Цхарт.
Кликните на картицу Дата.
У тлоцртне површине, кликните на Адванцед, ако већ није изабран.
У области података, навести базе података поља које желите да користите као услова.
Можете да одаберете “”О промени”” са листе, а затим додати до два поља базе података у кутији испод листе.
Са стрелицама на дијалогу График експерт омогућавају да се крећете поља са једне листе на другу. Сингле стрелице померити само одабрано поље; доубле стрелице кретање сва поља у исто време.
Додајте базе података поља које желите да користите као вредности на представу вредност (с) листе.
Ако не желите Цристал Репортс аутоматски сумирати графикону вредности за формула пољу, изаберите Не резимирамо пољу.
Ако се појави оса и Опције картице, можете прилагодити неке од графикону је особина, као што су скалирање оса, легенди, и тачке података.
Кликните на картицу Текст.
Прихватите подразумевани наслов информације или додати нове наслове својој карти.
Кликните ОК.
Напомена: Када се убаци ваш графикон, он може да покрије део извештаја. Померите и величину табелу тако да се правилно уклапа у извештају.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/
 

 

 

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
Kuronga pamusoro mashoko kana inonyatsoita munda
On the Insert Muterere, tinya Chart.
Chinhu furemu rinowanika munharaunda Report Header.
Zano: Imwe nzira kuumba munhu chati iri tinya Insert Chart bhatani pamusoro Insert Tools Toolbar.
Anodhonzera furemu kuti vakada chinzvimbo muna Report Header.
The Chart Expert nhaurirano bhokisi anooneka.
On the Type Tab, ari Chart mhando list, sarudza chati mhando.
Baya chati subtype kuti zvakanakisisa inoratidza mashoko enyu. Ona Chart mhando.
Tinya Data Tab.
Munguva marongerwo nharaunda, tinya Advanced, kana isina nechekare vakasarudzwa.
Munharaunda Data, kutaridzwa Database minda muchida kushandisa sezvo ezvinhu.
Unogona kusarudza “”On kuchinja”” kubva pamazita, ipapo wedzera kusvika kuminda maviri Database mubhokisi pasi pachikwata.
Museve mabhatani pamusoro Chart Expert nhaurirano bhokisi vachikubvumira kutama minda kubva rimwe nyora kuti zvimwe. Miseve Single kufamba munda chete vakasarudzwa; Miseve miviri kufamba minda zvose panguva imwe chete.
Kuwedzera Database minda muchida kushandisa sezvo tsika kuti Show ukoshi (s) Donongodzo.
Kana haudi Crystal Mishumo kuti vapiwa kupfupikisa chati tsika kuti inonyatsoita munda, kusarudza Regai muchidimbu cheki bhokisi.
Kana namasanhu uye Options Tabs kuoneka, unogona gadzirisa mamwe chati wacho zvivako, dzakadai scaling pakati namatemo, uye ngano, uye mashoko pfungwa.
Baya Text Tab.
Bvuma default zita mashoko kana kuwedzera mazita matsva chati yenyu.
Click OK.
Cherechedza: Kana chati wako akaiswa, izvozvo rifukidze chikamu mushumo. Kutama uye resize chati zvokuti inonyatsoenderana zvakanaka mukati nomushumo.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
هڪ تفصيل يا فارمولا جي ميدان تي چارٽ لاء
جي داخل نامو تي، چارٽ تي ڪلڪ ڪريو.
هڪ شئي جي فريم جي رپورٽ وڏي علائقي ۾ اچن ٿيون.
ترڪيب: ٻي هڪ چارٽ پيدا ڪرڻ جي واٽ جي داخل اوزار ٽول بار تي داخل چارٽ بٽڻ تي ڪلڪ ڪريو ڪرڻ آهي.
هن رپورٽ وڏي ۾ گهربل حيثيت کي طئه هلو.
کي چارٽ ماهر dialog خاني نظر اچن ٿا.
هن قسم ٽئب تي، جو چارٽ قسم جي فهرست ۾، هڪ چارٽ قسم چونڊيو.
هن چارٽ subtype بهترين توهان جي انگن اکرن جي علامت آهي ته تي ڪلڪ ڪريو. چارٽ قسمن ڏسو.
ڊيٽا ٽيب تي ڪلڪ ڪريو.
جو لي آئوٽ علائقي ۾، اعلي، ته ان کان اڳ ٿيل نه آهي تي ڪلڪ ڪريو.
ڊيٽا علائقي ۾، جي ڊيٽابيس شعبن اوھان کي حالتن جي طور تي استعمال ڪرڻ چاهي ٿو ڄاڻائي.
توهان جي فهرست مان “”جي تبديلي تي”” کي چونڊيو ڪري سگهو ٿا، ان کان پوء هن فهرست جي هيٺان واري خاني ۾ ٻه ڊيٽابيس شعبن کي مٿي شامل.
هن چارٽ ماهر dialog خاني تي تير بٽڻ اوھان جي ٻين لاء هڪ فهرست مان شعبن وڃڻ جي اجازت ڏيندا آهن. هڪ تير رڳو چونڊ جي ميدان ۾ وڃڻ. ٻٽي تير هڪ ئي وقت ۾ سڀني شعبن وڃڻ.
جي ڊيٽابيس شعبن توهان جي نظر جو قدر (ص) جي فهرست کي انهيء جي طور تي استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا شامل ڪريو.
توهان ھوندا اطلاع خودڪار طريقي سان هڪ فارمولا ميدان لاء چارٽ انهيء summarize ڪرڻ نه ٿا چاهيو ٿا، ته ڪندا چونڊيو چيڪ باڪس summarize نه.
جي Axes ۽ اختيار tabs ٿيندا آهن ته، اوهان کي اهڙي ته axes جي scaling جيئن چارٽ جي مال، جي ڏند ڪٿا، ۽ ڊيٽا جون پوائينٽون جي ڪجهه پنهنجي مرضي مطابق ڪري سگهو ٿا.
ٽيڪسٽ ٽيب تي ڪلڪ ڪريو.
جي رٿيل عنوان معلومات قبول يا اوھان جي چارٽ کي نئين ڳوليو شامل.
ٺيڪ تي ڪلڪ ڪريو.
نوٽ: جڏهن توهان چارٽ وڌا آهي، ان جي رپورٽ جو هڪ حصو ڪپڙا ڪري سگهون ٿا. منتقل ڪريو ۽ ان جي چارٽ resize پوء ته ان جي رپورٽ اندر صحيح جو جتن ڪيو.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
එය විස්තර හෝ සූත්රය ක්ෂේත්රය පිළිබඳ යුගවල කිරීමට
ඇතුළු මෙනුව මත, සටහන මත ක්ලික් කරන්න.
වස්තුවක් රාමුව වාර්තාව ශීර්ෂකය ප්රදේශයේ පෙනී යයි.
ඉඟිය: තවත් වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට මග ඇතුළු මෙවලම් මෙවලම් තීරුවේ ඇතුළු කරන්න සටහන බොත්තම ක්ලික් කරන්න වේ.
වාර්තාව ශීර්ෂකය අපේක්ෂිත තනතුරට රාමු ඇදගෙන යන්න.
මෙම සටහන විශේෂඥ සංවාද කොටුව පෙනී යයි.
වර්ගය පටිත්තෙහි, වගුව වර්ගය ලැයිස්තුවේ, වගුවක් වර්ගය තෝරන්න.
හොඳම ඔබගේ දත්ත පෙන්වා දෙන වගුව subtype ක්ලික් කරන්න. සටහන වර්ග බලන්න.
දත්ත ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.
මෙම පිරිසැලසුම ප්රදේශයේ දී, එය මේ වන විටත් තෝරා ගෙන නොමැති නම්, උසස් ක්ලික් කරන්න.
දත්ත ප්රදේශයේ දී, ඔබ තත්වයන් ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්ය දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර නියම කරන්න.
ඔබ එවිට ලැයිස්තුව යට ඇති කොටුව තුල දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර දෙකක් දක්වා එකතු කරන්න, ලැයිස්තුවෙන් “”වෙනස් වන දින”” තෝරා ගත හැකිය.
මෙම සටහන විශේෂඥ සංවාද කොටුව මත ඊතලය බොත්තම් ඔබ අනෙක් එක ලැයිස්තුවෙන් ක්ෂේත්ර චලනය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. තනි ඊතල පමණක් තෝරාගත් ක්ෂේත්ර චලනය; ද්විත්ව ඊතල එම අවස්ථාවේ දී සියලු ක්ෙෂේත යනවා.
ඔබ පෙන්වන්න අගය (න්) ලැයිස්තුවට වටිනාකම් ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්ය දත්ත සමුදා ක්ෂේත්ර එකතු කරන්න.
ඔබ ක්රිස්ටල් වාර්තා ස්වයංක්රීයව සූත්රය ක්ෂේත්රයේ වගුව වටිනාකම් සාරාංශ ගත කිරීමට අවශ්ය නැති නම්, එම දෝ තෝරා සළකුණු කොටුව සාරාංශ නැත.
මෙම අක්ෂ සහ අභිරුචි පටිති පෙනී නම්, ඔබ වැනි අක්ෂ පිළිබඳ නීර්ණය කිරීමද ලෙස වගුව ගුණ, ජනප්රවාදයට, සහ දත්ත ලක්ෂ්ය සමහර අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
පෙළ ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.
පෙරනිමි මාතෘකාව තොරතුරු පිළිගැනීමට හෝ ඔබේ සටහන නව නාම එක් කරන්න.
OK ක්ලික් කරන්න.
සටහන: ඔබගේ සටහන ලැෙ විට, එය මෙම වාර්තාව කොටසක් ආවරණය විය හැක. එය මෙම වාර්තාව තුළ නිසි ගැලපෙන නිසා සටහන ගෙනයන්න සහ ප්රතිප්රමාණ.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
Zmapovať na poli podrobnosti, alebo vzorce
V ponuke Vložiť kliknite na graf.
Rámčeka objektu sa objaví v oblasti záhlavia zostavy.
Tip: Ďalší spôsob, ako vytvoriť graf je kliknúť na tlačidlo Vložiť graf na vložke paneli nástrojov.
Pretiahnite rámček na požadované miesto v záhlaví zostavy.
Zobrazí sa dialógové okno Graf Expert.
Na karte Typ v zozname typ grafu, vyberte typ grafu.
Kliknutím na podtyp grafu, ktorý najlepšie ilustruje dáta. Pozri typy grafov.
Kliknite na kartu dáta.
V rámčeku Rozloženie, kliknite na tlačidlo Rozšírené, pokiaľ nie je už vybraná.
V oblasti dát, určiť databázové polia, ktoré chcete použiť ako podmienky.
Môžete vybrať “”On zmeny”” zo zoznamu, pridajte až dvoch databázových polí v poli pod zoznamom.
Tlačidlá so šípkami na dialógovom okne Graf Expert umožňujú pohyb polí z jedného zoznamu do druhého. Jednotlivé šípky pohybujú iba vybrané polia; dvojité šípky presunúť všetky polia v rovnakom čase.
Pridajte databázové polia, ktoré chcete použiť ako hodnoty do zoznamu Show hodnota (y).
Ak nechcete Crystal Reports automaticky zhrnúť hodnoty diagram pre pole vzorce, označte políčko Nenechajte zhrnúť.
Ak sa objaví výstupkami Osi a Voľby, môžete upraviť niektoré vlastnosti grafu, ako napríklad škálovanie osí, legendy a dátových bodov.
Kliknite na kartu Text.
Prijímať informácie predvolený názov alebo pridať nové tituly do grafu.
Kliknutím na tlačidlo OK.
Poznámka: Ak je vložený v grafe, môže zahŕňať časť správy. Presúvať a meniť veľkosť grafu tak, aby sa správne zapadá do zostavy.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
Grafikon na strani s podrobnostmi ali formulo polju
V meniju Vstavljanje kliknite Chart.
Pojavi se objekt okvir na področju poročilo Glava.
Nasvet: Drug način, da ustvarite grafikon, da kliknete gumb Vstavi graf v orodni vrstici Orodja Insert.
Povlecite okvir na želeno mesto v poročilu glavi.
Prikaže se pogovorno okno Chart Expert.
Na kartici tipa, na seznamu vrsto grafikona, izberite vrsto grafikona.
Kliknite grafikon podvrsto, ki najbolje ponazarja vaše podatke. Glej vrste grafikonov.
Kliknite jeziček podatkov.
Na področju postavitve, kliknite Advanced, če še ni izbran.
Na področju podatkov, določiti polja zbirke podatkov, ki jih želite uporabljati kot pogoji.
Izberete lahko “”On spremembe”” s seznama, nato dodamo do dveh polj zbirke podatkov v polje pod seznamom.
S smernimi tipkami na pogovornem Graf Expert oknu vam omogočajo, da se premaknete polja iz enega seznama na drugega. Enotni puščice premakniti samo izbrano polje; dvojne puščice premakniti vsa polja ob istem času.
Dodajanje polja zbirke podatkov, ki jih želite uporabiti kot vrednosti na seznamu Show vrednost (e).
Če ne želite, Crystal Reports samodejno povzeti vrednosti grafikona za formuli polja, izberite Ne povzeti potrditveno polje.
Če se pojavijo jezičke Osi in Možnosti, ki jih lahko prilagodite nekatere lastnosti grafikonih, kot so uravnavanje osi, legende in podatkovnih točk.
Kliknite jeziček Text.
Sprejmi informacije naslovno privzeti ali dodati nove naslove grafikonu.
Kliknite V redu.
Opomba: Ko ste vstavili grafikon, lahko pokril del poročila. Premikanje in spreminjanje velikosti grafikon tako, da se pravilno prilega v poročilu.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
Shaxda on a faahfaahin ama formula beerta
On menu Insert ah, riix Chart.
jir wax An u muuqataa in aagga Report Header.
Talo: Si kale si ay u abuuraan shaxda ah waa in guji badhanka Chart Insert on Tools Insert ku toolbar.
Jiid jir ah in meel la doonayo in Header Warbixinta.
Sanduuqa hadal Expert Chart muuqataa.
On tab Nooca ka, in liiska Chart nooca, dooro nooca shaxda ah.
Guji nooc hoosaadka shaxda ugu fiican u muujinaysaa xogta aad ka. Eeg noocyada Chart.
Riix tab Data.
In goobta Layout ah, riix Advanced, haddii aan hore u soo xushay.
In goobta Data, sheeg beeraha database aad rabto in aad isticmaasho sida shuruudaha.
Waxaad dooran kartaa “”On isbedel ah”” ka mid ah liiska, ka dibna ku dar ilaa laba beeraha database sanduuqa hoose liistada.
badhamada The arrow on sanduuqa wada hadal Expert Chart ogolaan inaad guurtid beeraha ka mid liis kale. fallaadho Single guurto kaliya duurka ku xushay; fallaadho double guurto beeraha oo dhan waqti isku mid ah.
Add beeraha database aad rabto in aad isticmaasho sida qiimaha liiska Show qiimaha (s) ka.
Haddii aadan rabin Crystal Warar si toos ah u soo koobaan qiimaha shaxda for beerta formula ah, dooro Ha koobaan sanduuqa jeeg.
Haddii tabs faasas iyo Options muuqan, waxaad astaysto qaar ka mid ah guryaha shaxda ee, sida gargaarka bani-ee faasaska, halyeeyga ah, iyo dhibcood xogta.
Riix tab qoraalka ah.
Oggolow macluumaadka default horyaalka ama ku dar koob oo cusub si aad shaxda.
Click OK.
Fiiro gaar ah: Marka aad shaxda la geliyo, waxay daboolaan qayb ka mid ah warbixinta. Dhaqaaq iyo ucabirto shaxda si ay si fiican ku haboon warbixinta gudahood.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
Para crear un gráfico sobre un campo o fórmula detalles
En el menú Insertar, haga clic en Gráfico.
Un marco de objeto aparece en el área de encabezado del informe.
Consejo: Otra forma de crear un gráfico es hacer clic en el botón Insertar gráfico situado en la barra de herramientas Insertar.
Arrastre el marco a la posición deseada en el encabezado del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Asistente de gráficos.
En la ficha Tipo, en la lista Tipo de gráfico, seleccione un tipo de gráfico.
Haga clic en el subtipo de gráfico que mejor ilustre sus datos. Consulte Tipos de gráficos.
Haga clic en la ficha Datos.
En el área Organización, haga clic en Opciones avanzadas, si no está ya seleccionada.
En el área de datos, especifique los campos de base de datos que desea utilizar como condiciones.
Puede seleccionar “”A cambio de”” de la lista, a continuación, añadir hasta dos campos de base de datos en la caja debajo de la lista.
Los botones de flecha del cuadro de diálogo Asistente de gráficos le permiten mover campos de una lista a la otra. Una flecha mueve sólo el campo seleccionado; la flecha doble mueve todos los campos al mismo tiempo.
Agregue los campos de base de datos que desea usar como valores a la lista Mostrar valor (s).
Si no desea que Crystal Reports resuma automáticamente los valores del gráfico de un campo de fórmula, seleccione la casilla de verificación No resumir no.
Si aparecen las fichas Ejes y Opciones, puede personalizar algunas de las propiedades del gráfico, como la escala de los ejes, la leyenda y los puntos de datos.
Haga clic en la ficha Texto.
Acepte la información de título predeterminada o agregue nuevos títulos a su gráfico.
Haga clic en Aceptar.
Nota: Cuando se inserta un gráfico, éste podría cubrir una parte del informe. Mover y cambiar el tamaño de la tabla de forma que encaje adecuadamente en el informe.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
Pikeun bagan dina wincikan atawa rumus widang
Dina menu Selapkeun, klik Bagan.
Hiji pigura obyék nembongan dina wewengkon Laporan Lulugu.
Tip: Cara séjén pikeun nyieun chart ngarupakeun klik tombol Selapkeun Bagan dina Selapkeun Pakakas toolbar.
Séréd pigura ka posisi nu dipikahoyong dina Laporan Lulugu.
Kotak dialog Bagan Ahli nembongan.
Dina tab Type, dina daptar jenis Bagan, pilih jinis chart.
Klik subtype chart nu pangalusna illustrates data Anjeun. Tempo tipe Bagan.
Klik tab Data.
Di wewengkon Layout, klik Advanced, upami ieu teu acan dipilih.
Di wewengkon Data, nangtukeun widang database nu Anjeun hoyong pake jadi kaayaan.
Anjeun bisa milih “”On change of”” ti daptar, teras nambahkeun nepi ka dua widang database dina kotak underneath daptar.
Tombol panah dina kotak dialog Bagan Ahli ngidinan Anjeun pikeun pindah widang ti hiji daptar ka nu sejen. panah Single pindah ngan widang dipilih; panah ganda pindah sagala widang di waktu nu sami.
Tambah widang database nu Anjeun hoyong pake jadi nilai ka daptar Ténjokeun nilai (s).
Mun anjeun teu hayang Crystal Laporan ka otomatis nyimpulkeun nilai chart pikeun widang rumus, pilih Teu nyimpulkeun kotak centang.
Lamun tab sumbu jeung Pilihan mucunghul, Anjeun bisa ngaluyukeun sababaraha sipat bagan urang, saperti skala tina sumbu, legenda, jeung titik data.
Klik tab Téks.
Narima informasi judul standar atawa tambahkeun judul anyar chart Anjeun.
Klik OK.
Catetan: Lamun chart Anjeun diselapkeun, nya meureun nutupan nyangkokkeun sabagian laporan. Pindah jeung ngatur ukuran chart jadi nu fits bener dina laporan.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
Na chati juu ya maelezo au formula shamba
Kwenye orodha Insert, bonyeza Chati.
sura kitu inaonekana katika eneo Ripoti Header.
Tip: Njia nyingine ya kujenga chati ni bonyeza Insert Chati kifungo juu ya Insert Zana toolbar.
Drag sura na nafasi ya taka katika Ripoti Header.
Chati Mtaalam dialog box inaonekana.
On Aina tab, katika Chati ya aina orodha, kuchagua aina ya chati.
Bofya chati subtype kwamba bora unaeleza data yako. Kuona aina Chati.
Bonyeza tab Data.
Katika eneo Layout, click Advanced, kama si tayari kuchaguliwa.
Katika eneo Takwimu, bayana mashamba database unataka kutumia kama masharti.
Unaweza kuchagua “”Juu ya mabadiliko ya”” kutoka orodha, kisha kuongeza hadi mashamba database mbili katika sanduku chini orodha.
mshale kifungo juu ya sanduku Chati Mtaalam dialog kuruhusu hoja mashamba kutoka orodha moja hadi nyingine. mishale Single hoja tu uwanja kuchaguliwa; mishale mara mbili kusonga nyanja zote kwa wakati mmoja.
Kuongeza mashamba database unataka kutumia kama maadili ya show thamani (s) orodha.
Kama wewe hawataki Ripoti Crystal moja kwa moja muhtasari chati maadili kwa shamba formula, teua Je, si muhtasari sanduku hundi.
Kama Axes na Chaguzi tabo kuonekana, unaweza Customize baadhi ya mali chati, kama vile kuongeza ya shoka, hadithi, na pointi data.
Bofya Nakala tab.
Kukubali default cheo habari au kuongeza vyeo mpya ya chati yako.
Click OK.
Angalia: Wakati chati yako ni kuingizwa, inaweza kufunika sehemu ya ripoti hiyo. Hoja na resize chati hivyo kwamba inafaa vizuri ndani ya ripoti hiyo.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
Att kartlägga på en information eller formel fält
På menyn Infoga, klicka på Diagram.
Ett objektfält visas i rapporten Header området.
Tips: Ett annat sätt att skapa ett diagram är att klicka på Infoga diagram knappen Infoga i verktygsfältet Verktyg.
Dra ramen till önskad position i rapporthuvudet.
Diagram Expert dialogrutan visas.
På fliken Typ, typ listan diagram, välj en diagramtyp.
Klicka på diagrammet subtyp som bäst illustrerar dina data. Se diagram typer.
Klicka på fliken Data.
I området Layout klickar du på Avancerat, om det inte redan är vald.
I dataområdet, anger databasfält som du vill använda som villkor.
Du kan välja “”On förändring av”” från listan och lägga till upp till två databasfält i rutan under listan.
Pilknapparna på Diagram Expert dialogrutan låter dig flytta fält från en lista till den andra. Enstaka Pilarna flyttar bara det markerade området; dubbla pilar flytta alla fält samtidigt.
Tillsätt databasfält som du vill använda som värden till Visa värdet (s) lista.
Om du inte vill att Crystal Reports för att automatiskt sammanfatta diagram värden för en formel fält, markerar du kryssrutan inte sammanfatta.
Om axlarna och Val flikarna visas, kan du anpassa några av diagrammets egenskaper, såsom skalning av axlarna, legenden, och datapunkterna.
Klicka på fliken Text.
Acceptera standardnamnet information eller lägga till nya titlar till diagrammet.
Klicka på OK.
Obs! När diagrammet är isatt, kan det täcka en del av rapporten. Flytta och ändra storlek på diagrammet så att den passar ordentligt i rapporten.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
Барои дар муқоиса бо як тафсилот ё формулаи соҳаи
Дар менюи Вориди, Диаграммаи пахш кунед.
Дар чаҳорчӯбаи объект дар соҳаи Њисобот оид ба сарлавҳаи пайдо мешавад.
Маслиҳат: Роҳи дигари эҷоди як диаграмма аст, ки ба пахш кардани тугмаи Диаграммаи Ворид дар Tools Вориди панели.
Кашола карда дар чаҳорчӯбаи ба мансаби дилхоҳро дар Ҳисоботи сарлавҳаи.
Дар қуттии муколамаи Диаграммаи коршинос пайдо мешавад.
Дар ҷадвали Намуди, дар рӯйхат намуди Диагр, як навъи диаграмма интихоб кунед.
Ангушт занед subtype диаграмма, ки беҳтарин нишон иттилооти шумо. намуди Диаграммаи нигаред.
ҷадвали маълумот пахш кунед.
Дар майдони тарҳбандиҳои, аз пахш кунед Advanced, агар он аллакай интихобшуда нест.
Дар соњаи маълумот, муайян майдонҳои махзани шумо мехоҳед, ки ба шароити истифода баред.
Шумо метавонед интихоб кунед «Дар бораи тағйирёбии”” аз лист, сипас илова кунед, то ба ду майдони махзани дар қуттии зери рӯйхат.
Дар тугмаҳои тирриро дар қуттии муколама Диаграммаи коршиносон ба шумо имконияти ба ҳаракат майдонҳои аз як рӯйхати ба дигар. гаравбандӣ ягона ҳаракат танҳо соҳаи интихобшуда; гаравбандӣ дучандон ҳаракат ҳамаи соҳаҳои дар як вақт.
Иловаи майдонҳои базаи шумо мехоҳед, ки ҳамчун арзишҳои бисёр ба рӯйхати Нишон арзиши (р) истифода баред.
Агар шумо намехоҳед Ҳисоботҳо Crystal ба таври худкор ҷамъбаст арзишҳои диаграмма барои соҳаи формулаи, интихоб кунед Оё қутии муқобиларо ҷамъбаст нест.
Агар ҷадвалбандиҳоро меҳварҳо ва Имконот пайдо мешавад, ки шумо метавонед баъзе аз хосиятҳои диаграммаи дар Русия, ба монанди густариш аз меҳварҳо, қиссаҳои, ва нуқтаҳои маълумот кунед.
ҷадвали матн ба ангушт занед.
Қабул пешфарз маълумоти унвони ё илова унвонҳои нав ба диаграмма кунед.
OK пахш кунед.
Эзоҳ: Вақте ки шумо диаграмма гузошта шудааст, он метавонад як қисми ҳисоботи фаро мегирад. Ҷойивазкунии ва тағирот дароред диаграмма, то ки он мувофиқ ба таври дуруст дар гузориш.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
ஒரு விவரங்கள் அல்லது சூத்திரம் துறையில் பட்டியலிலேயே
நுழைக்கவும் மெனுவில், வரைவு கிளிக் செய்யவும்.
ஒரு பொருள் சட்டம் அறிக்கை தலைப்பு பகுதியில் தோன்றும்.
குறிப்பு: ஒரு விளக்கப்படம் உருவாக்க மற்றொரு வழி சேர்க்க கருவிகள் கருவிப்பட்டியில் சேர்க்க வரைவு பொத்தானை கிளிக் செய்ய உள்ளது.
அறிக்கை தலைப்பு விரும்பிய நிலைக்கு சட்ட இழுக்கவும்.
வரைவு நிபுணர் உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.
வகை தாவலில், விளக்கப்பட வகை பட்டியலில், ஒரு வரிசையில் வகை தேர்ந்தெடுக்க.
சிறந்த உங்கள் தரவு விளக்குகிறது என்று விளக்கப்படம் உட்பிரிவான கிளிக் செய்யவும். விளக்கப்பட வகைகள் பார்க்கவும்.
தகவல்கள் தாவலை கிளிக் செய்யவும்.
லேஅவுட் பகுதியில், அது ஏற்கனவே தேர்வு என்றால், மேம்பட்ட கிளிக் செய்யவும்.
தரவு பகுதியில், நீங்கள் நிலைமைகள் பயன்படுத்த விரும்பும் தகவல் துறைகள் குறிப்பிட.
நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் “”மாற்றம்”” என பட்டியலில் இருந்து, பின்னர் இரண்டு தகவல் துறைகள் பட்டியலில் அடியில் பெட்டியில் சேர்க்க.
வரைவு நிபுணர் உரையாடல் பெட்டியில் அம்பு பொத்தான்களை நீங்கள் வேறு ஒரு பட்டியலில் இருந்து துறைகள் செல்ல அனுமதிக்கும். ஒற்றை அம்புகள் மட்டுமே தேர்வு துறையில் நகர்த்த; இரட்டை அம்புகள் அதே நேரத்தில் அனைத்து துறைகள் நகர்த்த.
நீங்கள் மதிப்பு ஷோ (ங்கள்) பட்டியலில் மதிப்புகள் பயன்படுத்த விரும்பும் தகவல் துறைகளில் சேர்க்க.
நீங்கள் தானாகவே ஒரு சூத்திரம் துறையில் பட்டியலில் மதிப்புகள் தொகுத்தளிக்க கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் விரும்பவில்லை என்றால், காசோலை பெட்டியில் சுருக்கமாக வேண்டாம் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அச்சுகள் மற்றும் விருப்பங்கள் தாவல்கள் தோன்றும் என்றால், நீங்கள் அச்சுகள் அளவிடுதல், செவி, மற்றும் தரவு புள்ளிகள் போன்ற, பட்டியலின் பண்புகள் சில தனிப்பயனாக்கலாம்.
உரை தாவலை கிளிக் செய்யவும்.
இயல்புநிலை தலைப்பை தகவல் ஏற்கவும் அல்லது உங்கள் தரவரிசையில் புதிய தலைப்புகள் சேர்க்க.
சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
குறிப்பு: உங்கள் விளக்கப்படம் செருகப்பட்ட போது, அது அறிக்கையின் ஒரு பகுதியை அமையலாம். நகர மற்றும் அது அறிக்கை உள்ள ஒழுங்காக பொருந்துகிறது என்று விளக்கப்படம் அளவை.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
వివరాల లేదా ఫార్ములా మైదానంలో చార్ట్లో
చొప్పించు మెనులో, చార్ట్ క్లిక్ చేయండి.
ఒక వస్తువు ఫ్రేమ్ నివేదిక శీర్షిక ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది.
చిట్కా: ఒక చార్ట్ సృష్టించడానికి మరొక మార్గం చొప్పించు పరికరములు టూల్బార్ చొప్పించు చార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయడం.
నివేదిక శీర్షిక కావలసిన స్థానానికి ఫ్రేమ్ లాగండి.
చార్ట్ నిపుణుల డైలాగ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది.
టైప్ టాబ్లో, చార్ట్ రకం జాబితాలో, ఒక చార్ట్ రకం ఎంచుకోండి.
ఉత్తమ మీ డేటా వివరిస్తుంది ఆ చార్ట్ ఉపజాతి క్లిక్ చేయండి. చార్ట్ రకాల చూడండి.
డేటా టాబ్ క్లిక్ చేయండి.
లేఅవుట్ ప్రాంతంలో, ఇది ఇప్పటికే ఎంపిక చెయ్యకపోతే, అధునాతన క్లిక్ చేయండి.
డేటా ప్రాంతంలో, మీరు పరిస్థితులు ఉపయోగించడానికి కావలసిన డేటాబేస్ ఖాళీలను పేర్కొనండి.
మీరు ఎంచుకోండి “”మారనుండటంతో”” జాబితా నుండి, అప్పుడు రెండు డేటాబేస్ ఖాళీలను జాబితా కింద బాక్స్ లో జోడించవచ్చు.
చార్ట్ నిపుణుల డైలాగ్ బాక్స్ లో బాణం బటన్లను మీరు ఇతర ఒక జాబితా నుండి ఖాళీలను తరలించడానికి అనుమతిస్తాయి. సింగిల్ బాణాలు మాత్రమే ఎంపిక రంగంలో తరలించడానికి; రెండు బాణాలు అదే సమయంలో అన్ని ఖాళీలను తరలించడానికి.
మీరు షో విలువ (లు) జాబితాకు విలువలు ఉపయోగించడానికి కావలసిన డేటాబేస్ ఖాళీలను జోడించండి.
మీరు స్వయంచాలకంగా సూత్రం రంగంలో చార్ట్లో విలువలు సంగ్రహించేందుకు క్రిస్టల్ నివేదికలు వద్దు ఉంటే, ఎంచుకోండి చెక్ బాక్స్ సంగ్రహించేందుకు లేదు.
అక్షాలతో మరియు ఐచ్ఛికాలు టాబ్లు ఉంటే, మీరు అటువంటి గొడ్డలి స్కేలింగ్, పురాణం, మరియు డేటా పాయింట్లు చార్ట్ యొక్క లక్షణాలు కొన్ని, అనుకూలీకరించవచ్చు.
టెక్స్ట్ టాబ్ క్లిక్ చేయండి.
డిఫాల్ట్ శీర్షికను సమాచారాన్ని అంగీకరించాలి లేదా మీ చార్ట్ కొత్త శీర్షికలు జోడించవచ్చు.
సరే క్లిక్ చేయండి.
గమనిక: మీ చార్ట్ చేర్చబడుతుంది, అది నివేదిక భాగంలో పరచుకున్న ఉండవచ్చు. తరలించు మరియు దాన్ని నివేదికలో సరిగా సరిపోయే కాబట్టి చార్ట్ పరిమాణాన్ని.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
แผนภูมิในรายละเอียดหรือสูตรฟิลด์
ในการแทรกเมนูคลิกแผนภูมิ
กรอบวัตถุที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ของส่วนหัวรายงาน
เคล็ดลับ: วิธีการสร้างแผนภูมิหนึ่งคือการคลิกปุ่มแทรกแผนภูมิในการแทรกเครื่องมือแถบเครื่องมือ
ลากกรอบไปยังตำแหน่งที่ต้องการในส่วนหัวของรายงาน
กล่องโต้ตอบแผนภูมิผู้เชี่ยวชาญปรากฏ
กับประเภทแท็บในการชนิดแผนภูมิรายการเลือกชนิดแผนภูมิ
คลิกชนิดย่อยแผนภูมิที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลของคุณ ดูประเภทแผนภูมิ
คลิกที่แท็บข้อมูล
ในพื้นที่เค้าโครงคลิกขั้นสูงถ้ามันไม่ได้เลือกไว้
ในพื้นที่ข้อมูลระบุเขตข้อมูลฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเงื่อนไข
คุณสามารถเลือก “”การเปลี่ยนแปลง”” จากรายการแล้วเพิ่มขึ้นถึงสองช่องฐานข้อมูลในกล่องใต้รายการ
ปุ่มลูกศรบนกล่องโต้ตอบแผนภูมิผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คุณย้ายสาขาจากรายการหนึ่งไปยังอีก ลูกศรเดี่ยวย้ายเฉพาะเขตข้อมูลที่เลือก; ลูกศรคู่ย้ายเขตข้อมูลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
เพิ่มเขตข้อมูลฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าที่จะแสดงค่า (s) รายการ
หากคุณไม่ต้องการที่ Crystal Reports เพื่อสรุปค่าแผนภูมิรูปแบบสำหรับข้อมูลสูตรโดยอัตโนมัติเลือกนั้นไม่สรุปกล่องกาเครื่องหมาย
หากแกนและตัวเลือกแท็บปรากฏคุณสามารถปรับแต่งบางส่วนของคุณสมบัติของแผนภูมิเช่นมาตราส่วนของแกนตำนานและจุดข้อมูล
คลิกที่ข้อความแท็บ
ยอมรับข้อมูลชื่อเริ่มต้นหรือเพิ่มชื่อใหม่เพื่อแผนภูมิของคุณ
คลิกตกลง
หมายเหตุ: เมื่อแผนภูมิของคุณจะถูกแทรกก็อาจครอบคลุมส่วนหนึ่งของรายงาน ย้ายและปรับขนาดแผนภูมิเพื่อให้เหมาะกับความถูกต้องภายในรายงาน
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
Bir detay veya formül alanında grafiğe
Ekle menüsünde Hesap ‘ı tıklatın.
Bir nesne çerçevesi rapor üstbilgisi alanında görünür.
İpucu: Bir grafik oluşturmak için başka bir yolu takın Araçlar araç çubuğunda Grafik düğmesine tıklayın etmektir.
Rapor başlığında istenilen konuma çerçeveyi sürükleyin.
Grafik Uzman iletişim kutusu görüntülenir.
Tip sekmesinde, Grafik türü listesinde, bir grafik türü seçin.
En iyi veri göstermektedir grafik alt türü tıklayın. Grafik türlerini görebilirsiniz.
Veri sekmesini tıklatın.
Zaten seçili değilse Düzen alanında, Gelişmiş’i tıklatın.
Veri alanında, koşullara olarak kullanmak istediğiniz veritabanı alanlarını belirtin.
Sen “”değişikliği üzerine”” listeden, ardından listeden altında kutuda iki veritabanı alanları ekleyebilirsiniz seçebilirsiniz.
Grafik Uzman iletişim kutusunda ok düğmelerine diğer bir listeden alanları taşımak için izin verir. Tek oklar sadece seçili alanını taşıyın; çift oklar aynı anda tüm alanları taşıyın.
Eğer göster değer (ler) listesine değerler olarak kullanmak istediğiniz veritabanı alanları ekleyin.
otomatik olarak bir formül alanı için grafik değerlerini özetlemek Crystal Reports istemiyorsanız, onay kutusunu özetlemek etmeyin seçin.
Eksen ve Seçenekler sekmeleri görünüyorsa, bu tür eksenlerin ölçekleme, efsane ve veri noktaları olarak grafiğin bazı özelliklerini özelleştirebilirsiniz.
Metin sekmesini tıklatın.
Varsayılan başlık bilgilerini kabul veya grafiğe yeni başlıklar ekleyin.
Tamam’a tıklayın.
Not: Grafik takıldığında, o raporun bir kısmını kapsayabilir. Taşı ve raporun içinde düzgün sığacak şekilde grafik küçültüyoruz.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
Для того, щоб намітити на деталі або поля формули
У меню Вставка виберіть команду Діаграма.
Рамка об’єкта з’являється в області заголовка Звіт.
Порада: Інший спосіб створення діаграми можна натиснути кнопку Вставити діаграму на панелі інструментів Вставка.
Перетягніть рамку в потрібне положення в заголовку звіту.
Відкриється діалогове вікно Chart Expert.
На вкладці Тип в списку Тип діаграми виберіть тип діаграми.
Натисніть підтип діаграми, який найкраще ілюструє дані. Див Типи діаграм.
Перейдіть на вкладку Дані.
В області Макет натисніть кнопку Додатково, якщо його ще не вибрано.
В області даних вкажіть поля бази даних, які ви хочете використовувати в якості умов.
Ви можете вибрати “”Про зміну”” зі списку, а потім додати до двох полів бази даних в поле під списком.
Кнопки зі стрілками в діалоговому вікні Chart Expert дозволяють переміщати поля з одного списку в інший. Поодинокі стрілки рухатися тільки вбрання поле; подвійні стрілки перемістити всі поля одночасно.
Додайте поля бази даних, які ви хочете використовувати в якості значень в списку Показати значення (и).
Якщо ви не хочете, Crystal Reports автоматично підсумовувати значення діаграма для поля формули, встановіть прапорець Чи не узагальнювати прапорець.
Якщо з’являються вкладки Осі і опції, ви можете налаштувати деякі властивості діаграми, такі як масштабування осей, легенди, а також точок даних.
Перейдіть на вкладку Text.
Приймати інформацію заголовка за замовчуванням або додати нові назви до вашої карті.
Натисніть кнопку ОК.
Примітка: Якщо ваша схема вставляється, він може покривати частину доповіді. Переміщення і зміна розмірів діаграми так, щоб вона відповідає належним чином у звіті.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
ایک تفصیلات یا فارمولے کے میدان پر بنانا
داخل کریں مینو پر، چارٹ پر کلک کریں.
کسی چیز فریم رپورٹ ہیڈر علاقے میں ظاہر ہوتا ہے.
ترکیب: ایک چارٹ پیدا کرنے کے لئے ایک اور طریقہ ڈالیں اوزار ٹول بار پر ڈالیں چارٹ بٹن پر کلک کرنے کے لئے ہے.
رپورٹ ہیڈر میں مطلوبہ پوزیشن کے لئے فریم ھیںچیں.
چارٹ ماہر ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے.
قسم ٹیب پر، چارٹ قسم کی فہرست میں، ایک چارٹ کی قسم منتخب کریں.
سب سے بہتر آپ کو ڈیٹا وضاحت کرتا ہے کہ چارٹ ذیلی قسم پر کلک کریں. چارٹ اقسام دیکھتے ہیں.
ڈیٹا ٹیب پر کلک کریں.
لے آؤٹ علاقے میں، یہ پہلے سے ہی منتخب نہیں ہے تو، اعلی درجے کا مظاہرہ.
ڈیٹا کے علاقے میں، آپ کو حالات کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ڈیٹا بیس کے کھیتوں کی وضاحت.
آپ کو منتخب کر سکتے ہیں “”کی تبدیلی پر”” فہرست میں سے، پھر دو ڈیٹا بیس کے کھیتوں فہرست کے نیچے باکس میں شامل.
چارٹ ماہر ڈائلاگ باکس پر تیر کے بٹن آپ کو دوسرے ایک فہرست میں سے کھیتوں کو منتقل کرنے کی اجازت دے. سنگل تیر صرف منتخب فیلڈ منتقل؛ ڈبل تیر ایک ہی وقت میں تمام شعبوں میں منتقل.
اگر آپ کو Show قدر (ے) فہر اقدار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ڈیٹا بیس کے کھیتوں میں شامل کریں.
آپ کرسٹل رپورٹس نہیں کرنا چاہتے تو خود بخود ایک فارمولہ فیلڈ کے لئے چارٹ اقدار مختصر کرنے کے لئے، چیک باکس کو مختصر نہ کریں کو منتخب کریں.
محور اور اختیارات ٹیب آتے ہیں تو، آپ کو اس طرح محور کے پیمائی، لیجنڈ، اور اعداد و شمار پوائنٹس چارٹ کی خصوصیات میں سے کچھ، اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں.
ہائے ٹیب پر کلک کریں.
ڈیفالٹ عنوان معلومات کو قبول یا آپ کے چارٹ پر نئے عنوانات کا اضافہ.
ٹھیک کلک کریں.
نوٹ: جب آپ اپنے چارٹ ڈالا جاتا ہے، یہ رپورٹ کا ایک حصہ کا احاطہ کر سکتے. منتقل اور یہ رپورٹ کے اندر اندر مناسب طریقے سے فٹ بیٹھتا ہے تاکہ چارٹ سائز تبدیل.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
a details yoki formula maydonga jadvalning uchun
Qo’shish menyusida Chart bosing.
Agar ob’ekt ramka Hisobot Header sohasida paydo bo’ladi.
Maslahat: grafigi yaratish uchun yana bir yo’li Insert Asboblar asboblar panelida Insert jadvali tugmasini bosing iborat.
Hisobot sarlavhasi bilan kerakli joyga ramkani harakatlantiring.
Grafik Expert dialog oynasi paydo bo’ladi.
Turi ko’rinishida, Grafik turi, ro’yxat, grafik turini tanlang.
eng yaxshi ma’lumotlarni ko’rsatadi grafik pastki turini bosing. Grafik turlari qarang.
Ma’lumot yorlig’ini bosing.
U tanlagan bo’lsa, Layout sohasida, Kengaytirilgan ni bosing.
Data sohasida, siz sharoitlari sifatida foydalanmoqchi bo’lgan ma’lumotlar bazasi maydonlarni belgilang.
Siz “”o’zgargani to’g’risida”” ro’yxatidan, keyin ro’yxatda ostidan qutisiga ikki bazasi dalalariga qo’shishingiz tanlashingiz mumkin.
Grafik Expert dialog qutisi o’q tugmalaridan boshqa bir ro’yxatidan maydonlarini ko’chib o’tishga imkon beradi. Yagona o’qlar faqat tanlangan maydon ko’chirish; double o’qlar bir vaqtning o’zida barcha maydonlarini harakat.
Agar Show qiymat (lar) ro’yxatiga qadriyatlar sifatida foydalanmoqchi bo’lgan ma’lumotlar bazasi maydonlarini qo’shing.
avtomatik ravishda bir formula maydon uchun sxemasi qadriyatlarni umumlashtirish Crystal Reports istamasangiz, katagiga umumlashtirish qilmang tanlang.
Axes va Options yorliqlari paydo bo’lsa, bunday oqi miqyosi, afsona va ma’lumotlar nuqtalari sifatida jadvali ning xususiyatlari ba’zi sozlashingiz mumkin.
Matn yorlig’ini bosing.
default nomi ma’lumotlarni qabul qilish yoki Diagrammaning yangi unvonlari qo’shing.
OK tugmasini bosing.
Eslatma: grafigi joylashtirgandan, u hisobotning bir qismini qamrab olishi mumkin. Ko’chirish va hisoboti doirasida to’g’ri mos, shunday qilib jadvalga o’lchamlarini.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
Để biểu đồ trên một chi tiết hoặc công thức lĩnh vực
Trên menu Insert, kích Chart.
Một khung đối tượng xuất hiện trong vùng Report Header.
Mẹo: Một cách khác để tạo ra một biểu đồ là nhấp vào nút Chart Chèn vào Insert Công cụ trên thanh công cụ.
Kéo khung đến vị trí mong muốn trong Báo cáo Header.
Hộp thoại Chart Expert xuất hiện.
Trên Loại tab, trong Chart kiểu danh sách, chọn một loại biểu đồ.
Nhấp vào kiểu phụ biểu đồ để minh họa tốt nhất dữ liệu của bạn. Xem các loại biểu đồ.
Nhấp vào tab Data.
Trong khu vực Layout, nhấn Advanced, nếu nó chưa được chọn.
Trong khu vực dữ liệu, xác định các lĩnh vực cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng như điều kiện.
Bạn có thể chọn “”On thay đổi”” từ danh sách, sau đó thêm đến hai lĩnh vực cơ sở dữ liệu trong hộp bên dưới danh sách.
Các nút mũi tên trên hộp thoại Chart Expert cho phép bạn di chuyển các lĩnh vực từ một danh sách khác. mũi tên di chuyển duy nhất chỉ là lĩnh vực được lựa chọn; mũi tên kép di chuyển tất cả các lĩnh vực cùng một lúc.
Thêm các lĩnh vực cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng như là các giá trị với giá trị Hiện (s) danh sách.
Nếu bạn không muốn Crystal Reports để tự động tóm tắt các giá trị biểu đồ cho một lĩnh vực công thức, chọn Không tóm tắt hộp kiểm.
Nếu các tab Axes và Options xuất hiện, bạn có thể tùy chỉnh một số thuộc tính của biểu đồ, chẳng hạn như mở rộng quy mô của các trục, các huyền thoại, và các điểm dữ liệu.
Nhấp vào tab Text.
Chấp nhận các thông tin tiêu đề mặc định hoặc thêm danh hiệu mới để biểu đồ của bạn.
Nhấn OK.
Lưu ý: Khi biểu đồ của bạn được đưa vào, nó có thể bao gồm một phần của báo cáo. Di chuyển và thay đổi kích thước biểu đồ để nó phù hợp với đúng trong báo cáo.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
I siartio ar fanylion neu fformiwla cae
Ar y Insert ddewislen, cliciwch Siart.
Ffrâm gwrthrych yn ymddangos yn ardal Adroddiad Pennawd.
Awgrym: Ffordd arall i greu siart yw cliciwch y botwm Siart Insert ar Tools Insert bar offer.
Llusgwch y ffrâm at y sefyllfa a ddymunir yn y Pennawd Adroddiad.
Mae’r blwch deialog Siart Arbenigol yn ymddangos.
Ar y tab Math, yn y rhestr mathau Siart, ddewis math siart.
Cliciwch ar y is-fath siart sy’n dangos eich data gorau. Gweler mathau Siart.
Cliciwch ar y tab Data.
Yn ardal Layout, cliciwch Uwch, os nad yw’n cael ei ddewis yn barod.
Yn ardal Data, nodwch y meysydd cronfa ddata rydych am ei ddefnyddio fel amodau.
gallwch ddewis “”Ar y newid o”” o’r rhestr, yna ychwanegwch hyd at ddau meysydd cronfa ddata yn y blwch o dan y rhestr.
Mae’r botymau saeth ar y blwch deialog Siart Arbenigol yn eich galluogi i symud meysydd o un rhestr i’r llall. saethau sengl yn symud yn unig y cae a ddewiswyd; saethau dwbl yn symud pob maes ar yr un pryd.
Ychwanegwch y meysydd cronfa ddata ydych eisiau ei ddefnyddio fel gwerthoedd at y rhestr Dangos gwerth (oedd).
Os nad ydych am Adroddiadau Crystal i grynhoi’r gwerthoedd siart ar gyfer cae fformiwla yn awtomatig, dewiswch y Paid crynhoi blwch gwirio.
Os bydd y Echelau ac Opsiynau tabs yn ymddangos, gallwch addasu rhai o’r eiddo y siart, megis y cen y bwyeill, chwedl, a’r pwyntiau data.
Cliciwch ar y tab Text.
Derbyn y wybodaeth teitl diofyn neu ychwanegu teitlau newydd at eich siart.
Cliciwch OK.
Noder: Pan fydd eich siart yn cael ei fewnosod, gall fod yn cwmpasu rhan o’r adroddiad. Symud a newid maint y siart fel ei fod yn cyd-fynd yn briodol o fewn yr adroddiad.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
Ukuba iyile kwi iinkcukacha okanye ifomula intsimi
Kwi Fakela menu, nqakraza Chart.
An ifreyim livela kummandla kwiNgxelo Header.
Icebiso: Enye indlela ukudala itshathi ukunqakraza i Faka iqhosha Chart kwi Fakela Tools toolbar.
Tsala isakhelo kwindawo efunekayo kwiNgxelo Header.
Itshati Expert Ibhokisi yencoko livela.
Kuhlobo tab, kwi Chart uhlobo kuluhlu, khetha uhlobo itshathi.
Nqakraza i olunganeno itshathi ngcono ubonisa data yakho. Bona iintlobo Chart.
Nqakraza i tab Data.
Kwindawo yezitshixo, nqakraza Advanced, ukuba ngaba sele ekhethiweyo.
Kummandla Data, khankanya amasimi wolwazi ufuna ukusebenzisa njengoko iimeko.
Ungakhetha “”On ukutshintsha”” kuluhlu, uze udibanise ukuya emasimini ezimbini weenkcukacha kwibhokisi phantsi kuluhlu.
Amaqhosha entolo kwibhokisi Chart Expert yencoko yababini ukuvumela ukuba uye amasimi kuluhlu omnye komnye. iintolo enye ungahambisa kuphela intsimi ekhethiweyo; iintolo kabini yisa zonke emasimini ngexesha elinye.
Yongeza amasimi wolwazi ufuna ukusebenzisa njengoko amaxabiso kuluhlu Bonisa ixabiso (s).
Ukuba awufuni IiNgxelo Crystal ngokuzenzekelayo ashwankathele amaxabiso itshathi kumhlaba formula, khetha Musa zishwankathela ibhokisi yokukhangela.
Ukuba ibar uze Khetha tabs kubonakala, ungenza ngokusesikweni ezinye iipropati itshati yakhe, ezifana kweziza nezamazembe, ilivo, yaye iingongoma data.
Nqakraza i Okubhaliweyo tab.
Yamkela ulwazi isihloko engagqibekanga okanye ukongeza izihloko ezintsha itshathi.
Nqakraza KULUNGILE.
Qaphela: Xa itshathi ifakiwe, ku hlawula ukuze inxalenye yengxelo. Ukuwusa kwaye iwidow itshathi ukuze ingena kakuhle ngaphakathi ingxelo.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
צו טשאַרט אויף אַ דעטאַילס אָדער פאָרמולע פעלד
אויף די ינסערט מעניו, גיט טשאַרט.
אַ כייפעץ ראַם אויס אין די באריכט כעדער געגנט.
עצה: אן אנדער וועג צו מאַכן אַ טשאַרט איז צו גיט די ינסערט טשאַרט קנעפּל אויף די ינסערט מכשירים מכשיר.
שלעפּן די ראַם צו דער געוואלט שטעלע אין דער מעלדונג כעדער.
די טשאַרט מומחה דיאַלאָג קאַסטן אויס.
אויף דעם טיפּ קוויטל, אין די טשאַרט טיפּ רשימה, סעלעקטירן אַ טשאַרט טיפּ.
דריקט דעם טשאַרט סובטיפּע אַז בעסטער ילאַסטרייץ דיין דאַטן. זען טשאַרט טייפּס.
דריקט דעם דאַטאַ קוויטל.
אין דער אויסלייג געגנט, גיט אַוואַנסירטע, אויב עס איז נישט שוין אויסגעקליבן.
אין די דאַטן געגנט, ספּעציפיצירן די דייטאַבייס fields איר ווילן צו נוצן ווי באדינגונגען.
איר קענען קלייַבן “”אויף טוישן פון”” פֿון דער רשימה, דעמאָלט לייגן אַרויף צו צוויי דייטאַבייס fields אין די קעסטל ונטער דער רשימה.
די פייַל קנעפּלעך אויף די טשאַרט מומחה דיאַלאָג קעסטל לאָזן איר צו באַוועגן fields פון איינער רשימה צו די אנדערע. איין עראָוז באַוועגן בלויז די אויסגעקליבן פעלד; טאָפּל עראָוז באַוועגן אַלע fields אין דער זעלביקער צייַט.
לייג צו די דייטאַבייס fields איר ווילן צו נוצן ווי וואַלועס צו די Show ווערט (s) רשימה.
אויב איר טאָן ניט ווילן קריסטאַל רעפּאָרץ צו אויטאָמאַטיש סאַמערייז די טשאַרט וואַלועס פֿאַר אַ פאָרמולע פעלד, סעלעקטירן דעם דו זאלסט נישט סאַמערייז טשעק קעסטל.
אויב די אַקסעס און אָפּציעס טאַבס דערשייַנען, איר קענען קאַסטאַמייז עטלעכע פון די טשאַרט ס פּראָפּערטיעס, אַזאַ ווי די סקיילינג פון די אַקסעס, די לעגענדע, און די דאַטן ווייזט.
דריקט דעם טעקסט קוויטל.
אָננעמען די ניט ויסצאָלן טיטל אינפֿאָרמאַציע אָדער לייגן נייַ טיטלען צו אייער טשאַרט.
גיט גוט.
באַמערקונג: ווען דיין טשאַרט איז ינסערטאַד, עס מייַ דעקן אַ חלק פון די רעפּאָרט. מאַך און רעסיזע די טשאַרט אַזוי אַז עס Fits רעכט ין דער מעלדונג.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
Apẹrẹ on a alaye tabi agbekalẹ oko
Lori awọn Fi sii akojọ, tẹ apẹrẹ.
Ohun fireemu han ni awọn Iroyin akọsori agbegbe.
Sample: Miran ona lati ṣẹda a chart ni lati tẹ awọn Fi apẹrẹ bọtini lori Fi irin bọtini iboju.
Fa awọn fireemu si fẹ ipo ninu awọn Iroyin akọsori.
Awọn apẹrẹ Iwé apoti ajọṣọ han.
Lori awọn Iru taabu, ninu awọn apẹrẹ iru akojọ, yan chart iru.
Tẹ awọn chart subtype ti o dara ju sapejuwe rẹ data. Wo apẹrẹ omiran.
Tẹ awọn Data taabu.
Ni awọn Ìfilélẹ agbegbe, tẹ To ti ni ilọsiwaju, ti o ba ti wa ni ko tẹlẹ ti yan.
Ni awọn Data agbegbe, pato awọn database aaye ti o fẹ lati lo bi awọn ipo.
O le yan “”Lori ayipada ti”” lati akojọ, ki o si fi soke si meji database aaye ninu apoti labẹ awọn akojọ.
Ọfà bọtini lori awọn apẹrẹ Iwé apoti ajọṣọ gba o laaye lati gbe oko lati ọkan akojọ si awọn miiran. Nikan ọfa gbe nikan ni ti a ti yan oko; ė ọfa gbe gbogbo oko ni akoko kanna.
Fi awọn database aaye ti o fẹ lati lo bi awọn iye si awọn Show iye (s) akojọ.
Ti o ba ti o ko ba fẹ Crystal Iroyin to laifọwọyi akopọ awọn chart iye fun a agbekalẹ oko, yan awọn Maa ko akopọ ayẹwo apoti.
Ti o ba ti awọn ẹdun ati Aw taabu han, o le ṣe diẹ ninu awọn ti chart ká ini, bi awọn igbelosoke ti ãke, awọn Àlàyé, ati awọn data ojuami.
Tẹ awọn Text taabu.
Gba awọn aiyipada akọle alaye tabi fi titun oyè si rẹ chart.
Tẹ O dara.
Akiyesi: Nigba ti rẹ chart ti o fi sii, o le bo kan ìka ti awọn iroyin. Gbe ati resize awọn chart ki o jije daradara laarin awọn iroyin.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/
 

 

 

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
Ukuze sikhethe on a imininingwane noma ifomula field
On the Faka imenyu, chofoza Ishadi.
An Uhlaka intfo ivele efasiteleni lokuhlwaya le ndawo Umbiko unhlokweni.
Ithiphu: Enye indlela ukudala ishadi iwukuba chofoza Shutheka inkinobho Ishadi Shutheka Amathuluzi yamathuluzi.
Hudula ifreyimu isikhundla oyifunayo eMbikweni unhlokweni.
I Ishadi Expert ibhokisi livela.
Kuthebhu Uhlobo, ngo Ishadi uhlobo Uhlu, ukhethe uhlobo ishadi.
Chofoza subtype ishadi best wakukhombisa idatha yakho. Bona izinhlobo Ishadi.
Chofoza ithebhu Data.
Endaweni Ukuhlelwa, chofoza Advanced, uma kakade ekhethiwe.
Endaweni Data, ucacise amasimu database ofuna ukuyisebenzisa njengoba izimo.
Ungakhetha “”On ushintsho of”” ohlwini, bese tente amasimu ezimbili database ebhokisini ngaphansi uhlu.
Izinkinobho umcibisholo on ebhokisini Ishadi Expert lengxoxo ikuvumela ukuba uhambise amasimu kusuka ohlwini omunye komunye. imicibisholo Single ukuhambisa ensimini kuphela akhethiwe; imicibisholo double ukuhambisa yonke imikhakha ngesikhathi esifanayo.
Engeza amasimu database ofuna ukuyisebenzisa njengoba amanani Bonisa value (s) uhlu.
Uma ungafuni Imibiko Crystal ukuba afingqe ngokuzenzakalelayo amagugu ishadi insimu formula, khetha Musa afingqe ibhokisi Lokuhlola.
Uma izimbazo namathebhu e-Izinketho avele, ungakwazi ngezifiso ezinye izakhiwo the ishadi sika, ezifana scaling we izimbazo, le nganekwane, namaphuzu idatha.
Chofoza ithebhu Umbhalo.
Yamukela ezenzakalelayo ulwazi isihloko noma wengeze izihloko ezintsha ukuze ishadi lakho.
Chofoza OK.
Qaphela: Uma ishadi lakho sifakwe, kungase amboze ingxenye ethile umbiko. Move futhi ushintshe usayizi ishadi kangangokuthi kuyavumelana kahle ngaphakathi kombiko.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/