Chart plotting, radar and cartography

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Chart plot­ting, radar and car­to­graphy

Few­er but­ton pushes is the strategy behind Garmin’s com­pletely redesigned line of chart plot­ters, son­ar and car­to­graphy. The new chart plot­ters come loaded with an enhanced world­wide satel­lite imagery basemap to improve the stand­ard vec­tor chart form­at.

There is also an option of upgrad­ing to BlueChart g2 Vis­ion dis­play – avail­able in a pre-pro­grammed SD card – which allows you to see the fea­tures either true, above water or below water.

If you are nav­ig­at­ing tricky har­bours or chan­nels, or try­ing to loc­ate an unfa­mil­i­ar anchor­age, the aer­i­al ref­er­ence pho­tos may prove invalu­able. As well as the new pho­tomap­ping cap­ab­il­it­ies, Garmin in launch­ing 4 new mul­ti-func­tion dis­plays, start­ing with the 21cm GPSMAP 4008 for boats where helm space is at a premi­um.

Finally, Garmin’s space-sav­ing 46cm radar will be mak­ing a debut claim­ing to be twice as power­ful as oth­er radars in its price and size range. The GMR 18 fea­tures a 5 degrees hori­zont­al and 25 degrees ver­tic­al beam width, with a range of 36 naut­ic­al miles.

The unit also sup­ports MARPA (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid) cap­ab­il­ity, which allows yachts to track the bear­ing, course, speed and pre­dicted closest approach to mul­tiple tar­gets.

The radar can be viewed split-screen with the chart plot­ter, or even over­laid, which allows you to har­mon­ize radar sig­na­tures with objects on the chart plot­ter.

Con­tact: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

tpinġi Ċart, radar u kar­to­grafi­ja

pushes but­tuna Inqas hija l-istrateġi­ja wara lin­ja kom­pleta­ment mill-ġdid Garmin tal plot­ters chart, son­ar u kar­to­grafi­ja. Il plot­ters chart ġod­da jiġu mgħob­bi­ja bi basemap msaħħa xbi­hat mad­war id-din­ja bis-satel­l­ita biex ite­jbu l-form­at stand­ard chart vec­tor.

Hemm ukoll għażla ta titjib biex â wiri BlueChart g2 Viż­joni € ““dispon­ib­bli fil-karta SD pre-pro­gram­mati â €”” li tip­per­met­ti li inti tara l-kar­at­ter­istiċi jew vera, fuq mill-ilma jew taħt l-ilma.

Jekk inti qed jin­nav­igaw portiji­et delikata jew kan­ali, jew li jip­pruvaw li tin­stab ankraġġ famil­jari, l-rit­rat­ti ta ref­er­en­za mill-ajru jista’ jip­prova imprezzab­bli. Kif ukoll il-kapaċitaji­et pho­tomap­ping ġod­da, Garmin fit-tnedi­ja 4 wirji­et ġod­da mul­ti-fun­z­joni, tib­da bl-GPSMAP 21cm 4008 għad-dgħa­jjes fejn l-ispazju tmun huwa bi premi­um.

Fl-aħħar­nett, super­fiċji radar 46cm Garmin se tkun qed tagħmel id-debutt jalleg­aw li huma darb­te­jn daqshekk qawwi radars oħra fil-prezz u d-daqs firxa tagħha. Il GMR 18 kar­at­ter­istiċi 5 gradi orizzo­nt­ali u 25 grad wisa raġġ ver­tikali, ma firxa ta’ 36 mil nawtiku.

L-unità jap­poġġ­ja wkoll Marpa (Mini awto­matiku tar-radar tpinġi Għa­jnuna) kapaċità, li tip­per­met­ti jot­tiji­et sabiex jit­traċċ­jaw-ġarr, kors, il-veloċità u l-approċċ eqreb mbassra għall-miri mul­ti­pli.

Il-radar jist­għu jitqiesu qas­ma-iskrin bl-plot­ter chart, jew saħansitra jink­sew, li tip­per­met­ti li inti biex jar­monizzaw firem tar-radar ma oġġet­ti fuq il-plot­ter chart.

Kun­t­att: Garmin

Web­sa­jt: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page onder­steun
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Grafiek plot, radar en kar­to­grafie

Mind­er knop­pie stoot is die strategie agter Garmin se heel­tem­al heront­werp lyn van grafiek trouelose, son­ar en kar­to­grafie. Die nuwe grafiek trouelose kom gelaai met n ver­be­terde wêreld­wyd satel­li­et­beelde basemap om die standaard vek­t­or grafiek form­aat te ver­beter.

Daar is ook n opsie van opgrader­ing na BlueChart G2 Vis­ie ver­ton­ing â € ““beskikbaar in n gepro­gram­meer­de SD kaart â €”” wat jou toe­laat om die funk­sies te sien óf waar, bo water of onder water.

As jy opge­volg lasti­ge hawens of kanale, of pro­beer om n onbek­ende anker op te spoor, kan die lug ver­wys­ing foto’s van onskat­bare waarde bewys. Sow­el as die nuwe pho­tomap­ping ver­moëns, Garmin in die bek­end­stelling van 4 nuwe mul­ti-funk­sie ver­toon, wat begin met die 21cm GPSMAP 4008 vir bote waar roer ruimte is teen n premie.

Ten slot­te, sal ruimte-bespar­en­de Garmin se 46cm radar wees om n debuut beweer twee keer so sterk soos ander radars in die prys en groot­te wis­sel te wees. Die GMR 18 beskik oor n 5 grade hor­isontale en 25 grade ver­tikale breedte balk, met n ver­skeiden­heid van 36 seemyl.

Die een­heid onder­steun ook MARPA (Mini outo­matiese Radar Plot Aid) ver­moë, wat dit moont­lik maak seil­jagte aan die peil­ing, natuur­lik, spoed en voor­spel naaste ben­a­der­ing tot ver­skeie teikens te spoor.

Die radar kan split-skerm gesi­en word met die term plot­ter, of selfs oor­getrek, wat jou toe­laat om radar handtek­en­inge har­mon­iseer met voor­wer­pe op die grafiek plot­ter.

Kon­tak: Garmin

Web­werf: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

kom­plot tabelë, radar dhe kar­to­grafi

shtyn pak but­on­in është strategjia prapa lin­jës redesigned tërës­isht Garmin e tabelë asgjëson, hidro­lokat­or dhe kar­to­grafi. Të term asgjëson reja vijnë të ngarkuar me një të gjithë botën satel­it­or imazheve basemap zgjeru­ar për të përmirësuar stand­ardin form­at­in tabelë vek­t­or.

Ekzis­ton edhe një opsion i përmirësim­it të ekran­it BlueChart g2 Viz­ioni â € ““në dispo­z­i­cion në një kartë të para-pro­gra­muar SD â €”” e cila ju lejon për të parë tiparet as e vër­tetë, mbi ujë ose nën ujë.

Nëse jeni të lun­drim­it por­tet ndër­likuar ose kanale, ose duke u përpjekur për të gjetur një ankor­im të pan­johur, fotot ajrore e ref­er­encës mund të pro­vo­jë të paçmuar. Si dhe aftës­itë e reja pho­tomap­ping, Garmin në nis­jen 4 tre­gon të reja mul­ti-funk­sion, duke fil­lu­ar me GPSMAP 21cm 4008 për anije ku hapësira helm është në një premi­um.

Së fun­di, hapësirë ​​për të shpëtu­ar 46cm radar Garmin do të jetë duke bërë një debu­tim duke pre­ten­duar të jetë dy herë më i fuqishëm si radarët tjera në çmim dhe mad­hësinë e varg të saj. GMR 18 përm­ban një gjer­ësi 5 gradë hori­zontale dhe 25 gradë ver­tikale rreze, me një varg të 36 milje detare.

Njësia gjithashtu mbështet MARPA (Mini Auto­mat­ic Radar dred­hia Aid) aftësi, e cila lejon jahte për të gjetur duke mba­jtur, kur­sin, shpe­jtësinë dhe qas­jen e para­shikuar të afërt për objektiva të shumta.

Radari mund të shi­het ndar­je-ekran me tabelë përbetu­ar, apo edhe veshi, e cila ju lejon për të har­mon­izuar nën­shkri­met e radarëve me objek­te në tabelë përbetu­ar.

Kon­takt: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

የገበታ እያደቡ, ራዳር እና በካርታ

ያነሱ አዝራር የሚገፋን ገበታ ትርፋቸው, ርቀትና እና በካርታ ሥራ ውስጥ Garmin ያለው ሙሉ በሙሉ የተነደፈው መስመር በስተጀርባ ያለውን ስትራቴጂ ነው. አዲሱ ገበታ ትርፋቸው መደበኛ የቬክተር ገበታ ቅርጸት ለማሻሻል የተሻሻለ ዓለም አቀፍ የሳተላይት ምስሎች basemap ጋር ተጭኗል ይመጣሉ.