Chart plotting, radar and cartography

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງນໍາ har­bors tricky ຫຼືຊ່ອງຫລືຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ທອດສະຫມໍທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ຮູບອ້າງອິງທາງອາກາດອາດຈະພິສູດລ້ໍາຄ່າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດ pho­tomap­ping ໃຫມ່, Garmin ໃນການເປີດໃຫມ່ 4 ສະແດງຫຼາຍຫນ້າທີ່, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກ GPSMAP 21cm 4008 ສໍາລັບເຮືອທີ່ຊ່ອງ helm ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມ.ທ້າຍສຸດນີ້, Garmin ຂອງຊ່ອງ, ປະຢັດ 46cm radar ຈະໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້ເປັນ debut ທີ່ອ້າງວ່າເປັນສອງຄັ້ງປະສິດທິພາບເປັນ radars ອື່ນໆໃນລາຄາແລະຂະຫນາດລະດັບຂອງຕົນ. The GMR 18 ໃຫ້ບໍລິການ 5 ອົງສາອອກຕາມລວງນອນແລະ 25 ອົງສາ width beam ຕັ້ງ, ມີລະດັບຂອງ 36 ໄມທະເລໄດ້.

ຫນ່ວຍບໍລິການຍັງສະຫນັບສະຫນູນ Marpa (Radar Mini ອັດຕະໂນມັດພລັອດ ​​Aid) ຄວາມສາມາດ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ yachts ທີ່ຈະຕິດຕາມໄດ້ເກິດ, ແນ່ນອນ, ຄວາມໄວແລະຄາດຄະເນວິທີໃກ້ຊິດກັບເປົ້າຫມາຍຫຼາຍ.

ການ radar ສາມາດເບິ່ງໄດ້ແບ່ງປັນຫນ້າຈໍກັບ plot­ter ຕາຕະລາງ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຢາຍ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃນການປະສານລາຍເຊັນ radar ກັບສິ່ງຂອງ plot­ter ຕາຕະລາງໄດ້.

ຕິດຕໍ່: Garmin

ເວັບໄຊທ໌: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Page hanc: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Chart insidiis, radar et car­to­graphy

Paucis post ipsum Garmin pulsu sui con­silii sit omni­no redesigned chart lin­ea insidi­atores son­ar Et Nova. The New chart aper­te sump­sisse fer­rum ven­it onus­tus dec­or­ar­at atque aux­er­at ter­rar­um satel­lite simu­lac­ri basemap ut amp­lio vec­tor chart vex­il­lum form­at.

Illic est quoque upgrad­ing per optionem ad osten­tationem Bluechart G2 vis­io â € ““â € avail­able in in pre-pro­grammed SD card”” quod sino vos ut videre fea­tures vel vera, vel aqua sub aquam desu­per.

Si vos nav­igare cap­ti­osi­us neque chan­nels portus, sta­tio aut novus seu loc­ate conatur et potest probare pho­tos refer­at aer­ia dig­na pon­der­a­tio auri. Tum pho­tomap­ping novum elit, Garmin launch­ing in IV novum mul­ti-mun­us ger­it, incip­i­ens cum guber­nacu­lo ubi 21cm GPSMAP (IV)VIII rati­bus posuere spa­ti­um sit ad premi­um.

Postremo salut­ar­is 46cm ligu­la Garmin spa­ti­um duplo poten­ti­us esse fac­tur­um arbit­ratus debut radars sicut in mole rhon­cus pre­tium. V ad XVIII gradus GMR fea­tures de XXV gradus ver­tic­al! Coordin­a­tione, et lat­it­ud­ine centum cubitor­um per a range ex naut­i­cis milia XXXVI.

Quod et sustin­et unitas MARPA (Mini Lorem aux­ili­um radar Plot­ting) fac­ultatem, quae latas ad inuestig­an­dum et adfer­en­tem con­ced­it, utique, sunt mul­ta celer­it­ate adventus praediceret closest peltas.

A split-screen ligu­la can exsisto visum per chart insidi­ae tendun­tur, aut etiam cir­cum­ded­it, cuius ligu­la sino vos ut con­form­is sit cum sub­scrip­tionibus de obiecti chart insidi­at­or.

Con­tact: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Atbal­stīt šo lapu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Chart uzzīmē­jot, radaru un kar­to­grāfi­ja

Mazāk pogu nos­piež ir stratēģi­ja aiz Garmin pil­nībā pār­v­eidot­as līn­i­jas dia­gram­mas plo­teri, hidro­lokatoru un kar­to­grāfijā. Jaunie chart plo­teri nāk piekrauts ar uzlabotu pasaules satelītu attēlo­ju­ma pam­atkarti, lai uzlabotu standarta vek­toru dia­gram­mas formātā.

Pas­tāv arī iespē­ja mod­ern­izēt BlueChart g2 Vis­ion parādīt € ““piee­jams iepriekš iepro­gram­mētu SD karti â €””, kas ļauj jums redzēt pazīmes, vai nu patiess, virs ūdens vai zem ūdens.

Ja Jūs braucat kutelīgs ostas vai kanālus, vai mēģināt atrast kādu nepazīstamu sti­prinājumā, gaisa atsauces foto­grāfiju var izrādīties nen­ov­ērtē­jams. Kā arī jaun­ajiem pho­tomap­ping iespējām, Garmin, kas gata­vo­jas uzsākt 4 jaun­as mul­ti­funk­cionāli dis­plejus, sākot ar 21cm GPSMAP 4008 laivas kur stūre telpa ir pie­mak­sas.

Visbeidzot, Garmin kos­mosa taupīšanas 46cm radaru būs padarīt debi­jas uzdoties par divreiz spēcī­gi kā citas radaru savā cenu un izmēru diapazonā. GMR 18 ir aprīkots ar 5 grādiem hori­zontāli un 25 grādiem pēc ver­tikālo stara platumu, ar dažādiem 36 jūras jūdzēm.

Vienība atbal­sta arī Marpa (Mini Auto­mat­ic Radar uzzīmē­jot palīdzība) spē­jas, kas ļauj jahtas izsekot gult­nis, kur­su, ātru­mu un pro­gnozēto vis­tuvāk piee­ju vairākiem mērķiem.

Radara var apskatīt split-screen ar dia­gram­mas plo­ter­is, vai pat ar pārklāju­mu, kas ļauj saskaņot radaru parak­stus ar priekš­metiem, uz dia­gram­mas plotera.

Kon­tak­t­per­sona: Garmin

Tīmekļa viet­ne: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Palaiky­mo šį puslapį: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Dia­grama braižy­mo, radarų ir kar­to­grafi­ja

Maži­au mygtukas ver­čia yra už Garmin vis­iškai perkur­ta lin­i­jos dia­gramos braižytuvai, Son­ar ir kar­to­grafi­jos strategi­ja. Nau­jos dia­gramos braižytuvai ateiti pakrautas su sus­ti­prin­to pasaulyje vaiz­dus iš palydo­vo žemėlapį bazinę pager­inti standartinį vek­t­ori­us dia­gramos form­atą.

Taip pat yra mod­ern­iza­vimo galimy­bė BlueChart g2 Vis­ion rodyti € ““galima iš ank­sto užpro­gra­muotas SD kor­telę â €””, kuri leidžia jums pamatyti, funk­cijas arba tiesa, virš vandens arba žemi­au vandens.

Jei naršyti sudėtinga uos­tus arba kanalus, arba ban­do rasti nepažįstamas Ankor­idžas, anten­os pagal­bos nuo­traukų gali pasiro­dyti neįkain­o­jama. Taip pat naujų pho­tomap­ping galimy­bes, Garmin į palei­dimo 4 naujas mul­ti-funk­cija rodo, pra­ded­ant nuo 21cm GPSMAP 4008 valčių, kur Helm erd­vė yra priemoka.

Galiausi­ai, Garmin erd­vę taupantis 46cm radaras bus pada­ryti debi­uta­vo tvir­tin­antį, kad jis dvigubai galinges­nis kitų radarų savo kainų ir dydžio inter­vale. GMR 18 yra 5 laipsnių hori­zont­alūs ir 25 laipsnių ver­tikalią spin­dulio plot­is, su 36 jūrmylių diapazone.

Įren­ginys taip pat palaiko Mar­pos (Mik­ro Auto­mat­in­is radi­oloka­cinio žymėjimo pagal­ba) pajėgu­mus, kuri leidžia jachtos sek­ti guol­is, kur­są, greitį ir pro­gnozuo­ja­mai artimi­ausią požiūrį į kel­is taikini­us.

Radaro gali būti per­žiūrėtas padal­inti ekraną su dia­gramos Braižytuvai ar net aptraukė, kuri leidžia jums suder­inti radarų parašus su objek­tais ant dia­gramos Braižytuvai.

Kon­tak­tai: GARMIN

Inter­neto sve­tainė: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ënner­stëtzen dës Säit: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ber­äich plot­ting, Radar a Kar­to­grafie

Man­ner Knäp­pchen Spu­er­pak ass d’Strategie han­nert Garmin d’Layout Linn vun Ber­äich plot­ters, son­ar a Kar­to­grafie. Déi nei Ber­äich plot­ters kom­men iwwer­laascht mat engem ver­stäerkte welt­wäit ver­linkt sinn Satel­lit Bild­ma­ter­i­al der Norm Vec­teure Ber­äich Form­at ze verbesser­en.

Et ass och eng Optioun vun Upgrade ze BlueChart G2 Vis­ion Haaptsäit â € ““sinn an enger Pre-pro­grammed Fils Kaart €”” deen Dir de Fonc­tioun­en entweder richteg, iwwer Waasser ze ges­inn erlaabt oder ënner Waasser.

Wann Dir kom­plizéiert Häfe oder Chan­nels sinn nav­igéier­en, oder probéiert eng gemen­ker­hand Hafen zu Situéiert, kann der Loftop­klärung Ref­er­enz Fotoen Stot beweis­en. Wéi och déi nei pho­tomap­ping Kënnen, Garmin 4 nei Mul­ti-Funk­tioun Plakater an Attaque, uge­faange mat der 21cm GPSMAP 4008 fir Schëf­fer wou Spëtzt Plaatz bei engem Premi­um ass.

Endlech, wäert Garmin d’Plaatz-spueren 46cm Radar engem Debut ginn nees pochen due­bel sou mächteg ginn wéi aner radars a sen­ger Präis a Gréis­st Gam­me. D’GMR 18 Fonc­tioun­en engem 5 Grad hori­zont­al an 25 Grad ver­tikalen hëlze Breet, mat enger Rei vun 36 nautescht Mei­len.

Der Een­heet ënner­stëtzt och MARPA (Mini Auto­matesch Radarmies­sun­gen Plot­ting Hëllef) Méiglechen stoussen, déi yachts der dotéiert, natier­lech, Vitesse a viraus­gesot noos­ten Approche zu MÉI Ziler ze Streck erlaabt.

De Radar kann SPLIT-Écran mat dem Ber­äich Plot­ter, oder souguer over­laid ginn gekuck­ten, déi Dir Radar Ënner­s­chreften mat Objeten op de Ber­äich Plot­ter ze har­mon­iséier­en erlaabt.

Kon­takt: Garmin

Web­säit: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Поддршка на оваа страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Графикон заговор, радар и картографија

Помалку копчето турка е стратегијата зад комплетно редизајниран линија на табелата плотери, хидролокатор и картографија радари. Новата шема плотери доаѓаат натоварен со подобрено во светот сателитски снимки basemap да се подобри стандардот векторски формат табелата.