Chart plotting, radar and cartography

Olu­basọrọ: GarminAaye aye­lu­jara: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sekela lesi Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ishadi ugobe, radar kanye ekud­wet­sh­weni kwamabal­azwe

Ezi­m­bal­wa inkinob­ho odlulela kuy­in­to isu ngemuva umugqa Garmin sika kabusha ngok­u­phelele ishadi ice­bo, son­ar futhi ekud­wet­sh­weni kwamabal­azwe. Entsha ishadi ice­bo ukuza ezith­wele nge sithuthukiswe satel­lite emh­labeni wonke asinazo izithombe semephu eyis­isekelo yok­uthuthukisa izinga ishadi le-vec­tor form­at.

Kuk­hona inketho ngcono ukuba BlueChart G2 Vis­ion isibon­isi â € ““eth­olakala pre-zah­lel­wa ekhadini le-SD â €”” okuy­in­to ikuvumela ukuba ubone izici noma kuyiqin­iso, ngaphezu kwaman­zi noma ngaphansi kwaman­zi.

Uma uzulazu­la emathek­wini oluk­hohlisayo noma izite­shi, noma uzama ukuthola i Anchor­age ezinga­jwayelekile, le zase­moy­eni inkom­ba izithombe kun­gen­zeka usizo olukhu­lu. Kanye pho­tomap­ping amak­hono amasha, Garmin umkhankaso 4 entsha mul­ti-func­tion ekhombisa, kuqala GPSMAP 21cm 4008 for izikeb­he lapho oshayelayo isikhala singek­ho.

Ekug­cin­eni, Garmin sika isikhala esisindisa 46cm radar itaw­u­faka aseqala abathi kuphindwe kab­ili enaman­d­la nez­inye radars e inten­go kanye lingakanani ibanga. I GMR 18 sibon­isa 5 degrees evund­la degrees 25 mpo ugon­go­lo ububan­zi, né ezahlukene 36 naut­ic­al miles.

Lolu phiko litheleke isekela MARPA (Mini okuzen­za­kalelayo Radar itu­lo ivolumu Aid) ikhono, okuvumela yezikeb­he uku­lan­delela ukuz­a­la, Yiqin­iso, isivinini, futhi wabikezela indlela esise­duz­ane Okuqondi­we amaningi.

I-radar inga­bon­wa yok­uhlukan­isa isikrini né umshini ohlola ishadi, noma ngisho wanameka, okuvumela ukuba uvumelan­ise radar amasig­nisha nge izin­to umshini ohlola ishadi.

Iminin­ing­wane: Garmin

Iweb­husayithi: http://www.garmin.co.uk