Chart plotting, radar and cartography

Con­tact: GarminSitu: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Grafikon plotan­je, radarski i kar­to­grafi­ja

Man­je gumb gur­an­ja je strategi­ja iza Garmin pot­puno red­iza­jnir­ano lin­ije grafikona crtači, son­ar i kar­to­grafije. Novi chart crtači dolazi učitava s poboljšanom svijetu satel­it­s­kih slika osnovne karte za poboljšan­je stand­arda vek­t­or grafikona form­atu.

Tu je i mogućnost nado­grad­nje na BlueChart g2 Vis­ion zaslona â € dos­tupna u unaprijed pro­gramir­ane SD kar­tice â €„koji vam omogućuje da vid­ite mogućnosti, bilo istin­ito, izn­ad vode ili ispod vode.

Ako se krećete nez­god­ne luke ili kanale, ili pok­ušava pronaći nepoznatu sid­rište, antenske ref­er­ent­ni foto­grafije mogu dokaza­ti neprocjenjiva. Kao i nove pho­tomap­ping sposob­nosti, Garmin u pokretan­ju 4 nova mul­ti-func­tion prikazuje, počevši od 21cm GPSMAP 4008 za bro­dove gdje kormi­lo je prost­or na visokoj cijeni.

Kon­ačno, Garmin štedi prost­or 46cm radar će biti stvaran­je debi tvrdi da je dva puta kao snažan kao ostale radare u svo­joj cijeni i veličini raspona. GMR 18 ima ver­tikal­ni šir­ine zrake na 5 stupn­jeva hori­zont­al­ne i 25 stupn­jeva, s rasponom od 36 naut­ič­kih mil­ja.

Uređaj također podržava MARPA (mini Auto­mat­sko radarsko ucrtavan­je pomoć) sposob­nost, što omogućuje jahte za praćen­je leža­ja, kurs, brzinu i pre­d­viđeni najbliži pris­tup na više ciljeva.

Radar se može vid­jeti podijeljeni zaslon s kartama ploter, ili čak i obložio, koja vam omogućuje da usk­lade radarske pod­atke s objek­tima na karti ploter.

Kon­takt: Garmin

Web stran­ica: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Fig­ur plot­te, radar og kar­to­grafi

Fær­re knap skub­ber er strategi­en bag Garmins helt nydesignet serie af kort­plottere, son­ar og kar­to­grafi. De nye kort­plottere kom­mer læs­set med en for­bedret ver­densom­spændende satel­lit­billeder kon­turkort at for­bedre stand­arden vek­t­or dia­gram form­at.

Der er også en mulighed for at opgradere til BlueChart g2 Vis­ion-dis­play â € til rådighed i en for­pro­grammeret SD-kort â €”, som gør det muligt at se de funk­tion­er enten sand, over vand eller under vand.

Hvis du nav­iger­er tricky havne eller kanaler, eller for­søger at finde en uvant for­ankring, kan de luftfo­tos vise sig uvurder­lig. Samt de nye pho­tomap­ping kapa­citeter, Garmin i for­b­ind­else med opstarten 4 nye mul­ti-funk­tion skærme, star­tende med den 21cm GPSMAP 4008 til både hvor roret plad­sen er trang.

Endelig vil Garmins plads­bespar­en­de 46cm radar være at gøre en debut hævder at være dob­belt så kraftig som andre radarer i sin pris og stør­relse. GMR 18 er udstyret med en 5 grader hor­isontale og 25 grader lodret stråle bred­de med en række 36 naut­iske miles.

Enheden under­støt­ter også MARPA (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid) kapa­citet, der gør det muligt for lyst­både at spore lejet, kurs, hast­ighed og forud­sagt nærmest tilgang til flere mål.

Radar­en kan ses split-screen med kort­plot­ter, eller end­da belagt, hvilket gør det muligt at har­mon­is­ere radarsig­na­turer med objek­ter på kort­plot­ter.

Kon­tak­t­per­son: Garmin

Hjemmeside: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Grafiek plot­ten, radar en car­to­grafie

Mind­er knop duwt de strategie achter Garmin volledig ver­nieuwde lijn grafiek plot­ters, son­ar en car­to­grafie. De nieuwe kaart­plot­ters komen geladen met een ver­be­terde wereld­wijde satel­li­et­beelden basiskaart met de standaard vec­tor grafiek form­aat te ver­beter­en.

Er is ook een optie om te upgraden naar BlueChart g2 Vis­ion scherm â € beschikbaar in een voorge­pro­gram­meer­de SD-kaart â €“die u toe­laat om de func­ties te zien true, boven water of onder water.

Als u nav­i­geert lastig havens of kanalen, of prober­en om een ​​onbek­ende anker­p­laats te vinden, kan de luchtfoto’s van onschat­bare waarde zijn. Evenals de nieuwe pho­tomap­ping mogelijkheden, Garmin bij de lan­cer­ing van 4 nieuwe mul­ti­func­tionele dis­plays, te beginnen met de 21cm GPSMAP 4008 voor boten, waar roer ruimte is op een premie.

Ten slot­te zal ruimte­bespar­en­de Garmin 46cm radar te maken van een debuut beweert twee keer zo krachtig als andere radars in de prijs en de groot­te bereik dient te worden. De GMR 18 voorzi­en van een 5 graden hori­zontaal en 25 graden ver­ticaal bundel­breedte, met een bereik van 36 naut­ische mijlen.

Het appar­aat onder­steunt MArpA (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid) ver­mo­gen, waar­door jachten het lager, koers, snel­heid en voor­spelde dicht­ste nader­ing aan ver­schil­lende doelen vol­gen.

De radar kan split-screen bekek­en worden met de kaart­plot­ter, of zelfs laten over­trekken, waarmee je radar handtek­en­in­gen har­mon­is­er­en met objec­ten op de kaart­plot­ter.

Con­tact: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Graf kreslení, radar a kar­to­grafie

Menší tlačítko tlačí je strategie za Garmin zcela pře­pra­co­v­an­ou linii grafu plotry, son­ar a kar­to­grafii. Nové graf plotry přijít naložený s rozšířeným po celém světě satel­it­ní snímkování podk­ladu ke zlepšení stand­ard­ní formát vek­toru grafu.

K dispo­z­i­ci je také možnost upgradu na BlueChart g2 Vis­ion zobrazo­vací € k dispo­z­i­ci v pře­dem napro­gramované SD kartě â €„, která vám umožní vidět znaky buď pravda, nad vodou nebo pod vodou.

Máte-li se nav­igov­at do těžko přís­tupných přístavy nebo kanály, nebo se snaží najít neznámé kotviště, antén­ní ref­er­enční foto­grafie mohou ukáz­at jako neo­cen­itel­ný. Stejně jako nové možnosti pho­tomap­ping, Garmin ve zahajuje 4 nové mul­ti­funkční dis­pleje, počína­je 21cm GPSMAP 4008 pro lodě, kde přil­ba prost­or je na prémie.

A konečně, bude prost­orově úsporné 46cm radar Garmin bude dělat debut tvrdí, že je dvakrát tak sil­ná jako jiné radary ve své ceně a velikosti roz­sahu. GMR 18 je k dispo­z­i­ci 5 stupňů hori­zontál­ně a 25 stupňů ver­tikál­ní šířka paprsku, s roz­sa­hem 36 námořních mil.

Přístroj pod­por­uje také Marpa (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid) schopnosti, což umožňuje jachty sle­dovat ložisek, kurz, rychlost a před­povězené nejbližší přís­tup k více cílům.

Radar může být viděn split-obrazovka s mapovým plo­trem, či dokon­ce překryty, což vám umožní sladit radarové pod­pisy s objek­ty na grafu plo­tru.

Kon­takt: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Dia­gramo kon­spiroj, radaro kaj kar­to­grafio

Malpli but­ono puŝoj estas la strate­gio malantaŭ Garmin la tute redis­eñado linio de dia­gramo kom­plotan­toj, soni kaj car­to­grafía. La nova abako kom­plotan­toj venas ŝarĝita kun plibo­nigita tut­monda satel­ito basemap plibo­nigi la nor­mon vek­t­ora dia­gramo form­ato.

Ankaŭ ekzistas opcio alt­gradi­gi al BlueChart g2 Vis­ion dis­play â € ““disponebla en ant­aŭ-plan­ita SDa kar­to â €”” kiu per­mesas vin vidi la karak­ter­iz­a­ĵo­jn ĉu vera, super akvo aŭ sub la akvo.