Chart plotting, radar and cartography

Se vi navi­gi mal­fa­cila haven­o­jn aŭ kanalo­jn, aŭ provas lokal­izi nekonata ancla­je, la aeraj ref­er­en­co fotoj povas pruvi valore­ga. Kaj ankaŭ la nova pho­tomap­ping kapabloj, Garmin en ĵeti 4 novaj mul­ti-funk­cio ekran­oj, komen­cante por la 21cm GPSMAP 4008 por boatoj kie direk­tilo spa­co estas je pre­mio.Fine, Garmin la spa­co-ŝparado 46cm radaro estos fari deb­ut­on aser­tante esti duoble poten­ca kiel aliaj radaroj en lia prezo kaj gran­deco gamo. La GMR 18 prezentas 5 gradoj hori­zont­alaj kaj 25 gradoj ver­tikala trabo larĝa, kun gamo de 36 naŭtikaj mejloj.

La unuo ankaŭ apo­gas Marpa (Mini Aŭto­mata Radar kom­plotas Hel­po) kapablo, kiu ebli­gas al jak­toj spuri la naski, kom­pren­eble, rap­ido kaj ant­aŭdi­r­is plej prok­sima alprok­sim­iĝo al pluraj celoj.

La radaro videblas dis­di­vido ekrano kun la abako plot­ter, aŭ eĉ teginta, kiu per­mesas vin har­monii radaro sub­skri­bojn kun objek­toj en la dia­gramo plot­ter.

Kon­tak­to: Garmin

Ejo: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toeta seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Chart joon­estam­ist, radari ja kar­to­graafia

Vähem nup­pu vajut­ab on stratee­gia taga Garmini täie­likult ümber rida karttaplot­ter­it, son­ar ja kar­to­graafia. Uus karttaplot­ter­it tulevad koormatud täiustatud maail­ma satel­liit­fo­tosid baaskaart parandada stand­ard vek­t­ork­aard­ist form­aadis.

Samuti on võim­alus min­na üle BlueChart g2 Vis­ion ekraani ā € ““saa­da­val eel­pro­gram­meer­itud SD kaardi â €””, mis võim­ald­ab teil näha funkt­sioone kas õige, vee kohal või vee all.

Kui te nav­i­geerida keer­u­line sada­m­ad või kan­al­id või ürit­ab leida võõras Anchor­age, õhust viide fotosid võib osu­tuda hindam­atuks. Nagu ka uus pho­tomap­ping võimeid, Garmin käiv­itada 4 uut MF ekraan­id, alust­ades 21cm GPSMAP 4008 paa­did kus tüüri ruumi on lisata­su.

Lõpuks Garmini ruumisääst­lik 46cm radari teeme debüüt on väide­tavalt kaks korda võim­sam kui teised radar­ite oma hind ja suur­us vahemikus. GMR 18 pak­ub 5 kraadi hor­isontaalselt ja 25 kraadi ver­tikaalses tala laius, mille raa­di­us on 36 meremiili miili.

Seade toetab ka MARPA (Mini Auto­maat­ne Radar joon­estam­ine Abi) võime, mis võim­ald­ab jahid jälgida laager, muidu­gi kiirus ja ennustas lähim lähenemine mitu siht­punk­ti.

Radari saab vaadata jagat­ud ekraani kaardip­lot­ter, või ise­gi kat­tuva, mis võim­ald­ab teil ühtlustada radari allkir­ju objek­tide­ga kaardip­lot­ter.

Kon­takt: Garmin

Kod­ule­ht: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han ang Pah­in­ang ito: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Tsart pag­babal­ak, radar at kar­to­grapya

Mas kaunt­ing mga pin­dutan pushes ay ang dis­karte sa likod ni Garmin ganap na mul­ing idisen­yo linya ng plot­ters tsart, pan­iktik-sub­marino at kar­to­grapya. Ang bagong plot­ters tsart dumat­ing load na may isang pinahusay na sa buong mun­do satel­lite imagery basemap upang mapag­buti ang stand­ard na form­at ng vec­tor chart.

Mayroon ding isang opsy­on ng pag-upgrade sa BlueChart g2 Vis­ion dis­play â € ““na magagam­it sa isang pre-pro­gram SD card â €”” na nag­papah­in­tu­lot sa iyo upang makita ang mga tam­pok alin­man totoo, sa itaas ng tubig o sa ibaba tubig.

Kung ikaw ay pag-nav­ig­ate nakakal­ito har­bors o chan­nel, o sinusub­ukan upang mahanap ang isang hindi pam­il­yar na daong, aer­i­al ref­er­ence litrato ay maaar­ing patunay­an ang napaka­halaga. Pati na rin ang mga bagong kakayahan pho­tomap­ping, Garmin sa paglun­sad 4 na bagong mul­ti-func­tion dis­play, sim­u­la sa 21cm GPSMAP 4008 para sa mga bangka na kung saan ang timon space ay sa isang premi­um.

Sa wakas, ni Garmin space-pag-save ng 46cm radar ay pag­gawa ng isang debut na inaako upang maging dalawang beses bil­ang malakas na bil­ang ng iba pang mga radar sa kan­yang presyo at laki ng range. Ang GMR 18 ay nagtatampok ng 5 degrees pahalang at 25 degrees ver­tic­al beam lapad, na may isang hanay ng mga 36 naut­ic­al miles.

Ang unit Sinusupor­ta­han din MARPA (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid) na kakayahan, na nag­papah­in­tu­lot sa mga yate upang subay­bay­an ang tindig, siyempre, bil­is at hin­u­laang pinakamal­ap­it na dis­karte sa mara­mi­hang mga tar­get.

radar ay maaar­ing mat­ing­nan split-screen na may tagabal­angkas tsart, o kahit na naka-over­lay, na kung saan ay nag­bibi­gay-daan sa iyo upang ilagay sa armonya radar lag­da na may mga bagay sa tagabal­angkas chart.

Con­tact: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tukev­at tätä sivu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kaa­vio kuvaa­ja, tutka ja kar­to­grafi­an

Vähem­män pain­ikkeiden painal­luk­set on strategi­an takana Garmin­in täys­in uusit­tu lin­ja karttaplot­ter­it, luo­taimen ja kar­to­grafi­an. Uuden karttaplot­ter­it tulev­at varustettu tehoste­tun maail­man­laajuis­en satel­liit­tikuvia per­us­kartta parantaa tasoa vek­t­orikartto­jen muodossa.

On myös mah­dol­lisuus päivit­tää BlueChart g2 Vis­ion näytön â € käytettävis­sä esiohjel­moidun SD â €”, jonka avul­la voit näh­dä ominaisuuk­sia joko tosia, veden­pin­nan yläpuolel­la tai alapuolel­la vesi.

Jos nav­igoit hankala satami­in tai kanavia, tai yrit­tää paik­antaa tun­te­mat­to­mia kiin­nityspisteis­sä, ilmak­uvia voi osoit­tau­tua kor­vaa­mat­to­mak­si. Sekä uuden pho­tomap­ping ominaisuuk­sia, Garmin käyn­nistämisessä 4 uusi mul­ti-toi­min­to näyt­tää, alkaen 21cm GPSMAP 4008 veneisi­in, jois­sa ruori tila on arvossaan.

Lop­uk­si Garmin­in tilaa säästävä 46cm tutka tulee tekemään debyyttin­sä väitetään olevan kak­si ker­taa niin voi­makas kuin muut tutkat sen hinta ja kokoluokas­sa. GMR 18 on 5 astetta vaaka- ja 25 astetta pystysuor­an keil­an leveys, joka on vaihtelu­vä­lillä 36 mer­i­mailia.

Laite tukee myös MARPA (Mini Auto­maat­tin­en tutkamerkintälaite) ominaisuus, jonka avul­la pur­jeveneiden seurata laaker­in, kur­ssi, nopeus ja ennustettu lähim­millään useis­i­in kohteis­i­in.

Tutka void­aan tar­kas­tel­la jae­tun näytön kans­sa karttaplot­teri tai jopa päälle, jonka avul­la voit yhden­mukais­taa tutka­tun­nisteis­i­in esineitä karttaplot­teri­in.

Yhtey­stiedot: Garmin

Verkkos­ivus­to: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sout­enir cette page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Carte du tracé, le radar et la car­to­graph­ie

bouton moins est la straté­gie pousse der­rière la ligne com­plète­ment redess­inée de Garmin de traceurs de cartes, le son­ar et la car­to­graph­ie. Les nou­veaux lec­teurs de cartes sont char­gés avec une imager­ie satel­lite dans le monde enti­er améli­oré pour améliorer basemap le form­at stand­ard vec­teur graph­ique.

Il y a aus­si une option de mise à niveau à l’affichage BlueChart g2 Vis­ion â € « dispon­ible dans une carte SD pré­pro­gram­mée â € « qui vous per­met de voir les cara­ctéristiques soit vrai, au-des­sus de l’eau ou sous l’eau.

Si vous nav­iguez des ports ou des canaux dif­fi­ciles, ou d’essayer de trouver un mouil­lage incon­nu, les pho­tos de référence aéri­en­ne peuvent se révéler pré­cieux. En plus des nou­velles fonc­tion­nal­ités de pho­to­gram­métrie, Garmin dans le lance­ment de 4 nou­veaux écrans mul­ti-fonc­tions, en com­mençant par le GPSMAP 21cm 4008 pour les bat­eaux où l’espace de bar­re est à une prime.

Enfin, le radar de 46cm d’économie d’espace de Garmin fera un premi­er prétend­ant être deux fois plus puis­sant que d’autres radars dans sa gam­me de prix et la taille. La GMR 18 dis­pose d’une largeur de fais­ceau ver­tic­al 5 degrés à l’horizontale et 25 degrés, avec une gam­me de 36 miles naut­iques.