Chart plotting, radar and cartography

L’appareil prend en charge égale­ment la capa­cité MARPA (Mini Auto­mat­ic Radar Plot­ting Aid), qui per­met aux yachts de suivre le roul­e­ment, bien sûr, la vitesse et approche le plus proche prédit à plusieurs cibles.Le radar peut être visu­al­isé à l’écran partagé avec le traceur de cartes, ou même recouver­te, ce qui vous per­met d’harmoniser les sig­na­tures radar avec des objets sur le traceur de cartes.

Con­tact: Garmin

Site Web: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stypje this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Chart it útsetten, radar en kar­to­grafy

Mind­er knop bewe­gin­gen is de strategy achter Garmin syn folslein fernijde line fan grafyk Fin­sters, son­ar en kar­to­grafy. De nije chart Fin­sters kom­me laden mei in fer­bettere wrâld­wiid satellyt byld­spraak basemap te fer­bet­ter­jen de stand­ert vec­tor chart form­aat.

Der is ek in opsje fan upgrad­ing nei BlueChart G2 Fyzje wer­jefte â € ““beskikber yn in pre-pro­gram­me­arre SD card â €”” dat kin­ne jo sjen hok­ker skaaim­erken óf wiere, bop­pe wet­ter of ûnder wet­ter.

As jo ​​Nav­i­gear­je tricky havens of kanalen, of besykje te fine in frjem­de anchor­age, de loft­fo­to fer­w­iz­ing foto meie bew­ize fan ûnskat­bere wearde. En ek de nije pho­tomap­ping moog­likheden, Garmin yn launch­ing 4 nij mul­ti-funk­s­je byld­sker­men, begjinnend mei it 21cm GPSMAP 4008 foar boaten dêr’t helm romte is op in pree­mje.

Ta beslút, Garmin syn romte-sav­ing 46cm radar sil it meit­s­jen fan in debút seit dat er twa kear sa krêftich as oare radars yn syn priis en grut­te berik. De GMR 18 hat in 5 graden hori­zontale en 25 graden fer­tikale beam breedte, mei in berik fan 36 seem­i­len.

De ien­heid is ek sti­pet MARPA (Mini Auto­matysk Radar it útsetten Aid) kapa­s­iteit, dat makket it moog­lik jachten te fol­gjen it bernjen, kur­sus, snel­heid en foarsein ticht­st oan­pak foar meardere doelen.

De radar kin bes­joen wurde split-skerm mei de grafyk Sin­jaal­wer­jefte-, of sels bis­loech, dat kin­ne jo har­mon­isear­jen radar hantek­en­in­gen mei objek­ten op it dia­gram Sin­jaal­wer­jefte-.

Con­tact: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Apoi­ar esta páx­ina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

plot­agem gráfico, radar e car­to­grafía

Men­os empur­ra botón é a estra­texia da liña total­men­te redeseñado da Garmin de plot­ters gráfico, son­ar e car­to­grafía. Os nov­os chart plot­ters veñen con un imax­in­ario mapa base mun­di­al por satél­ite aper­feiçoada para mel­lor­ar o form­ato gráfico de vec­tor patrón.

Hai tamén unha opción de actu­al­iz­ar a amosar un BlueChart G2 Vis­ion € ““dispoñible nun­ha tarxeta SD pre-pro­gra­ma­dos â €”” que lle per­mite ver as cara­c­ter­ístic­as ou ver­dadeira, por enriba da auga abaixo da auga.

Se está nave­gan­do por­tos ou can­les com­plic­a­dos, ou tent­an­do ato­par un punto de ancor­axe descoñe­cido, as foto­grafías aéreas poden probar ines­tim­able. Así como as novas capa­cid­ades pho­tomap­ping, Garmin en lan­zar 4 nov­os mul­ti­fun­ción exhibe, comez­an­do co GPSMAP 21 centí­met­ros 4008 para bar­cos onde o espazo leme está nun pre­mio.

Final­men­te, con eco­nomía de espazo radar 46 centí­met­ros da Garmin estará facendo unha estrea afirm­an­do ser dúas vec­es máis poten­te como out­ros radares na súa franxa de prezo e tamaño. O GMR 18 presenta un 5 graos e 25 graos hori­zont­al de ancho de feixe ver­tic­al, cun­ha gama de 36 mil­las náutic­as.

A unid­ade tamén soporta a capa­cid­ade Marpa (Radar Mini Auto­mat­ic Plot­ting Aid), que per­mite iates para con­tro­lar o rola­mento, curso, velo­cid­ade e maior aprox­im­ación prev­is­to para vari­os des­tinos.

O radar pode ser vis­to en pan­talla dividida co plot­ter gráfico, ou mes­mo sobre­postas, que lle per­mite har­mon­iz­ar sinat­ur­as de radar con obx­ectos no plot­ter gráfico.

Con­tacto: Garmin

Web: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
მხარდაჭერა ამ გვერდზე: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

გრაფა შეთქმულება, სარადარო და კარტოგრაფიის

ნაკლები ღილაკს უბიძგებს არის სტრატეგია უკან Garmin- ის მთლიანად დიზაინი ხაზი გრაფიკი პლოტერები, son­ar და კარტოგრაფიის. ახალი სქემა პლოტერები მოდის დატვირთული გაძლიერებული მსოფლიოში სატელიტური რუკის გასაუმჯობესებლად სტანდარტული ვექტორი გრაფიკი ფორმატში.

ასევე არსებობს ვარიანტი ამაღლების BlueChart g2 Vis­ion ჩვენების â € ““შესაძლებელია წინასწარ დაპროგრამებული SD ბარათის â €””, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ თვისებები ან ნამდვილი, ზემოთ წყალი და ქვემოთ წყალი.

თუ თქვენ სანავიგაციო სახიფათო ნავსადგურები და არხები, ან ცდილობს იპოვოს უცნობ წყარო, საჰაერო მინიშნება pho­tos შეუძლია დაამტკიცოს, ფასდაუდებელი. ისევე როგორც ახალი pho­tomap­ping შესაძლებლობები, Garmin დაწყების 4 ახალი მრავალფუნქციური მონიტორები, დაწყებული 21 სმ GPSMAP 4008 კატარღები, სადაც საჭესთან სივრცეში პრემია.

და ბოლოს, Garmin- ის სივრცის ეკონომია 46cm რადარი იქნება მიღების სადებიუტო აცხადებდნენ, რომ ორჯერ ძლიერი, როგორც სხვა რადარების მისი ფასი და ზომის. GMR 18 აღჭურვილია 5 გრადუსი ჰორიზონტალური და 25 გრადუსი ვერტიკალური სხივი სიგანე, სპექტრი 36 საზღვაო მილის.

ერთეულის ასევე მხარს უჭერს marpa (მინი ავტომატური Radar შეთქმულება Aid) შესაძლებლობების, რომელიც საშუალებას იძლევა, იახტები თვალყური ტარების, რა თქმა უნდა, სიჩქარე და წინასწარმეტყველებს უახლოესი მიდგომა სხვადასხვა ობიექტებზე.

სარადარო შეიძლება ჩაითვალოს გაყოფილი ეკრანზე, გრაფიკი plot­ter, ან თუნდაც გადაფარული, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჰარმონიზაცია სარადარო ხელმოწერების ობიექტების გრაფიკი plot­ter.

საკონტაქტო: Garmin

საიტი: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Unter­stützen Sie diese Seite: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Dia­gramm Plot­ten, Radar und Kar­to­graph­ie

Weni­ger Taste drückt ist die Strategie hin­ter Garmin kom­plett neu gestal­tet Linie Karten­plot­tern, Son­ar und Kar­to­graph­ie. Die neuen Karten­plot­tern kom­men geladen mit ein­er verbesser­ten welt­weiten Basis­karte Satel­liten­bilder des Stand­ard-Vek­t­or­grafik­form­at zu verbessern.

Es gibt auch eine Mög­lich­keit, ein Upgrade auf Bluechart g2 Vis­ion-Dis­play â € in ein­er vor­pro­gram­mier­ten SD-Karte â €„, die Sie die Eigenschaften entweder wahr, über das Wasser sehen können oder unter Wasser.

Wenn Sie kniff­li­ge Häfen oder Kanäle navi­gier­en, oder ver­suchen, eine unbekan­nte Ver­anker­ung zu find­en, können die Luftauf­nah­men von unschätzbarem Wert. Neben den neuen pho­tomap­ping Fähigkeiten, Garmin 4 neue Mul­ti­funk­tion­san­zei­gen bei der Ein­führung, beginnend mit dem 21cm GPSMAP 4008 für Boote wo Helm Raum an ein­er Prämie ist.

Schließ­lich wird Garmins platz­s­par­en­de 46cm Radar ein Debüt wer­den machen behaup­tet dop­pelt so stark zu sein wie andere Radare in seinem Pre­is und Größen­bereich. Der GMR 18 ver­fügt über eine 5 Grad hori­zont­al und 25 Grad ver­tikale Strahl­breite, wobei ein­en Bereich von 36 naut­ischen Mei­len.

Das Ger­ät unter­stützt auch MARPA (Mini ARPA-Anlage) Fähigkeit, die Yachten das Lager, Kurs, Geschwindigkeit und vorhergesagte näch­ste Annäher­ung an mehr­ere Ziele ver­fol­gen kann.

Das Radar kann Split-Screen mit dem Karten­plot­ter oder sog­ar über­la­gert wird angezeigt, die Ihnen Radarsig­na­turen mit Objek­ten auf dem Karten­plot­ter har­mon­is­ier­en kann.

Kon­takt: Garmin

Web­site: http://www.garmin.co.uk


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Υποστήριξη της σελίδας: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –