CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
CIS 3021 Inform­a­tion Sys­tems Strategy Man­age­ment and Prac­tice

Naudi

SIS
5 forces mod­el
Value chains
Stra­tegic Plan­ning
End User Com­put­ing
Out­sourcing mod­els

SIS
5 Forces Mod­el
Value Chain

Chargeable resource: Resources which can be charges dir­ectly to the cli­ent
Non Chargeable vice ver­sa e.g. clean­er

Major Activ­ity – Code, Pack­aging
Primary and Sec­ond­ary Activ­it­ies

User can choose form:
A Ã Pro­duct
B Ã Pro­duct + Sup­port

Soft­ware Devel­op­ment House

Hard­ware Organ­iz­a­tion

ITSP — IT Stra­tegic Plan

Usu­ally for 3 years and re-assessed every 6 months

Mis­sion State­ment (reas­on for organ­iz­a­tion to be in place)
Where you want to go
Object­ives: e.g. Reduce License Cost
Where you are
(Cur­rent oper­at­ing envir­on­ment)
 — SWOT
 — PEST
Determ­ine Thrust
e.g. Start pilot­ing open Source
Gap Ana­lys­is
 — Train­ing Plan
 — HR Plan
 — Tech­no­logy Plan

ITSP will gen­er­ate satellite/small plans and all these plans will achieve the ITSP
àThere­fore every depart­ment will have its stra­tegic plan (oper­a­tion­al plans)

Depart­ment
Stra­tegic Plan

 
TA TB TC TD TE
Issue(Ã high staff turnover)/Risk(Ã adop­tion of the tech­no­lo­gies)

End User Com­put­ing (EUC)

Def: Dir­ect, hands on use of com­puters by users – 2 areas:
 — users
 — IT Depart­ment

Advant­ages

+ Lib­er­at­ing a scarce resource – (i.e. IT Dept {ITD})
+ Reduce devel­op­ment back­log
+ Reduce time lag

+ Suit task Cul­ture
+ Encour­ages innov­a­tion End Users (EU)

Dis­ad­vant­ages

- Duplic­a­tion and Waste
 — Increased Costs
 — Ques­tion­able qual­ity
 — Data integ­rity con­cerns

3 dif­fer­ent ways to sep­ar­ate work:
By Skilled job Con­tent
Script­ing only

Non Prog
Com­mand Level
Prog Level
Func­tion­al Sup­port
End User Sup­port
Data Pro­cessing Prog

+
User issu­ing cer­tain com­mands
 — print
 — get data
àManu­al work
+
 — excep­tion hand­ling
 — script­ing

+
Relate the prog to their busi­ness func­tion
+
Help oth­er user in doing their activ­it­ies

Users sup­port oth­er users

+
Shoud be in the IT Dept in the first place
Weak­est
IT know­ledge

Strongest
IT know­ledge
By Con­trol dis­cre­tion

Level
A
B
C
D

No dis­tern­able user auto­ma­tion
User input but no con­trol
User selec­tion and oper­a­tion
User Devel­op­ment

People fol­low instruc­tion as they are told
Exposed to IT but how­ever what they input will not see the end res­ult
User can choose what pro­gram to launch, select how things are being pro­cessed

Full con­trol over Devel­op­ment
Weak­est

Strongest

By Matur­ity stage

Level
1
Isol­a­tion – a sys­tem that is self con­tained
-clear tar­get

2
Stand alone – A sys­tem that is self suf­fiecient, it can com­mu­nic­ate with oth­er sys­tems but not at the moment (poten­tially)

3
Manu­al Integ­ra­tion – two sys­tems developed which can com­mu­nic­ate but manu­ally

4
Auto­mat­ic integ­ra­tion – Here the 2 sys­tems are syn­chron­ized – com­mu­nic­ate Auto­mat­ic­ally

5
Dis­trib­uted integ­ra­tion – user sys­tem is an integ­ral part of your sys­tem

Out Sourcing

Exten­ded SDLC (Soft­ware Devel­op­ment Life Cycle)
Advant­age

No Tech­nic­al skills are required – when you do not have the neces­sary skills
Risk Man­age­ment
Cer­ti­fic­a­tion or accred­it­a­tion

Ser­vice Bur­eau

- Elim­in­ate oper­a­tion­al cost – no wor­ries about obsol­ete soft­ware, backups etc…
 — Here you buy a ser­vice not the sys­tems e.g. a pay roll sys­tem, buy­ing the host­ing

Facil­it­ies Man­age­ment

- keep­ing your infra­struc­ture but main­tained by 3rd parties
 — get­ting sub con­tract­ors work­ing at your place

Exam

Plan­ning – ITSP
EUC
Approaches towards sys­tems oper­a­tions

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
CIS 3021 Sis­temi ta Inform­azz­joni Ġest­joni Istrateġi­ja u Prat­tika

Naudi

SIS
5 forzi mudell
kta­jjen tal-valur
Ippjanar strateġiku
Tmiem Kom­pjuter Utent
mudel­li esternalizza­zz­joni

SIS
5 Forzi Mudell

valur Kat­ina

riżor­si li għand­hom jitħall­su: Riżor­si li jist­għu jkunu imposti direttament lill-klijent
viċe mhux Taxxab­bli ver­sa eż aktar nod­fa

attiv­ità import­anti € ““Kodiċi, Ippakkjar
Attiv­itaji­et Primarji u Sek­ond­arji

Utent jista jagħżel forma:
A Pro­dott Ã
B Pro­dott + Appoġġ

Soft­ware għall-Iżvi­lupp Kam­ra

Organizza­zz­joni hard­ware

ITSP — IT-Pjan Strateġiku

Nor­mal­ment għal 3 snin u vvalutati mill-ġdid kull 6 xhur

Mis­sion State­ment (raġuni għall-organizza­zz­joni li tkun fis-seħħ)
Fejn inti tix­tieq li tmur
Għan­iji­et: eż Naqqas Ispiża License
Fejn int
(Amb­jent oper­at­tiv kur­renti)
 — SWOT
 — PEST
Idde­termina IMBOTTATURA
eż Bidu pilotaġġ Sors miftuħ
Gap Analiżi
 — Pjan ta Taħriġ
 — Pjan HR
 — Pjan Tekno­loġiku

ITSP se jiġġen­era satel­l­ita / pjan­iji­et żgħar u dawn il-pjan­iji­et koll­ha se tikseb l ITSP
àGħal­hekk kull dipar­ti­ment se jkoll­hom pjan strateġiku tiegħu (pjan­iji­et operazz­jon­ali)

Dipar­ti­ment
Pjan strateġiku

 

 

 

 
AT TB TC TD TE
Ħruġ (tib­dil tal-per­sunal għoli) / tar-Riskju (adozz­joni àtat-tekno­loġiji)

Tmiem Utent Com­put­ing (EUC)

Def: Dirett, ide­jn fuq l-użu tal-kom­pjuters mill-utenti â € ““2 oqs­ma:
 — l-utenti
 — Dipar­ti­ment tal-IT

vantaġġi

+ Jill­ibera riżors skars â € “”(jiġi­fieri IT Dipar­ti­ment {ITD})
+ Jit­naqqas xogħol pen­denti iżvi­lupp
+ Jit­naqqas inter­vall ta żmi­en

+ Kul­tura kompitu Suit
+ Jinkor­aġġixxi utenti aħħar­in innov­azz­joni (UE)

żvantaġġi

- Irdop­pjar u ħela
 — Żieda Spe­jjeż
 — Il-kwal­ità dub­jużi
 — tħassib dwar l-integ­rità tad-data

3 modi dif­fer­enti għax-xogħol sep­ar­at:
Per­mezz Kon­ten­ut xogħol Skilled
script­ing biss

 

 

mhux Prog
Liv­ell kmand
Liv­ell prog
Appoġġ fun­z­jon­ali
Utent Finali Appoġġ
Ipproċes­sar tad-Data Prog

+
Utent li joħroġ ċer­ti jikkmanda
 — istam­par
 — Tinkiseb data
xogħol Man­wal Ã
+
 — Tqandil eċċezz­joni
 — script­ing

+
Jir­relataw l prog il-fun­z­joni tan-negozju tagħhom
+
Jgħinu utent ieħor biex jagħmel l-attiv­itaji­et tagħhom

Utenti jgħinu lill-utenti l-oħra

+
Fiwaqt tkun fil-IT Dipar­ti­ment fl-ewwel post
aktar dgħa­j­fa
għar­fi­en IT

b’saħħitha
għar­fi­en IT
Per­mezz diskrezz­joni Kon­troll

liv­ell
A
B
C
D

Nru awto­mazz­joni utent dis­tern­able
Utent input iżda l-ebda kon­troll
għażla utent u l-oper­at
Żvi­lupp utent

Nies iseg­wu struzz­joni kif huma told
Esposti għal TI imma madankollu dak li l-input mhux se tara r-riżultat aħħari
Utent jista jagħżel liema pro­gramm li tniedi, tagħżel kif l-affar­iji­et qed tiġi pproċes­sata

kon­troll sħiħ fuq l-Iżvi­lupp
aktar dgħa­j­fa

b’saħħitha

Per­mezz ist­ad­ju Matur­ità

liv­ell
1
Iżola­ment â € ““sis­tema li hija awto jinsabu
mira -clear

2
Waħed­ha â € ““Sis­tema li hija awto suf­fiecient, ikun jista jikkomunika ma’ sis­temi oħra iżda mhux fil-mument (poten­zjalment)