CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

Naudi

SIS
5 forces model
Value chains
Strategic Planning
End User Computing
Outsourcing models

SIS
5 Forces Model
Value Chain

Chargeable resource: Resources which can be charges directly to the client
Non Chargeable vice versa e.g. cleaner

Major Activity – Code, Packaging
Primary and Secondary Activities

User can choose form:
A Ã Product
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Usually for 3 years and re-assessed every 6 months

Mission Statement (reason for organization to be in place)
Where you want to go
Objectives: e.g. Reduce License Cost
Where you are
(Current operating environment)
– SWOT
– PEST
Determine Thrust
e.g. Start piloting open Source
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP will generate satellite/small plans and all these plans will achieve the ITSP
à Therefore every department will have its strategic plan (operational plans)

Department
Strategic Plan

 
TA TB TC TD TE
Issue(Ã high staff turnover)/Risk(Ã adoption of the technologies)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, hands on use of computers by users – 2 areas:
– users
– IT Department

Advantages

+ Liberating a scarce resource – (i.e. IT Dept {ITD})
+ Reduce development backlog
+ Reduce time lag

+ Suit task Culture
+ Encourages innovation End Users (EU)

Disadvantages

– Duplication and Waste
– Increased Costs
– Questionable quality
– Data integrity concerns

3 different ways to separate work:
By Skilled job Content
Scripting only

Non Prog
Command Level
Prog Level
Functional Support
End User Support
Data Processing Prog

+
User issuing certain commands
– print
– get data
à Manual work
+
– exception handling
– scripting

+
Relate the prog to their business function
+
Help other user in doing their activities

Users support other users

+
Shoud be in the IT Dept in the first place
Weakest
IT knowledge

Strongest
IT knowledge
By Control discretion

Level
A
B
C
D

No disternable user automation
User input but no control
User selection and operation
User Development

People follow instruction as they are told
Exposed to IT but however what they input will not see the end result
User can choose what program to launch, select how things are being processed

Full control over Development
Weakest

Strongest

By Maturity stage

Level
1
Isolation – a system that is self contained
-clear target

2
Stand alone – A system that is self suffiecient, it can communicate with other systems but not at the moment (potentially)

3
Manual Integration – two systems developed which can communicate but manually

4
Automatic integration – Here the 2 systems are synchronized – communicate Automatically

5
Distributed integration – user system is an integral part of your system

Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)
Advantage

No Technical skills are required – when you do not have the necessary skills
Risk Management
Certification or accreditation

Service Bureau

– Eliminate operational cost – no worries about obsolete software, backups etc…
– Here you buy a service not the systems e.g. a pay roll system, buying the hosting

Facilities Management

– keeping your infrastructure but maintained by 3rd parties
– getting sub contractors working at your place

Exam

Planning – ITSP
EUC
Approaches towards systems operations

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistemi ta ‘Informazzjoni Ġestjoni Istrateġija u Prattika

Naudi

SIS
5 forzi mudell
ktajjen tal-valur
Ippjanar strateġiku
Tmiem Kompjuter Utent
mudelli esternalizzazzjoni

SIS
5 Forzi Mudell

valur Katina

riżorsi li għandhom jitħallsu: Riżorsi li jistgħu jkunu imposti direttament lill-klijent
viċe mhux Taxxabbli versa eż aktar nodfa

attività importanti € “”Kodiċi, Ippakkjar
Attivitajiet Primarji u Sekondarji

Utent jista ‘jagħżel forma:
A Prodott Ã
B Prodott + Appoġġ

Software għall-Iżvilupp Kamra

Organizzazzjoni hardware

ITSP – IT-Pjan Strateġiku

Normalment għal 3 snin u vvalutati mill-ġdid kull 6 xhur

Mission Statement (raġuni għall-organizzazzjoni li tkun fis-seħħ)
Fejn inti tixtieq li tmur
Għanijiet: eż Naqqas Ispiża License
Fejn int
(Ambjent operattiv kurrenti)
– SWOT
– PEST
Iddetermina IMBOTTATURA
eż Bidu pilotaġġ Sors miftuħ
Gap Analiżi
– Pjan ta ‘Taħriġ
– Pjan HR
– Pjan Teknoloġiku

ITSP se jiġġenera satellita / pjanijiet żgħar u dawn il-pjanijiet kollha se tikseb l ITSP
à Għalhekk kull dipartiment se jkollhom pjan strateġiku tiegħu (pjanijiet operazzjonali)

Dipartiment
Pjan strateġiku

 

 

 

 
AT TB TC TD TE
Ħruġ (tibdil tal-persunal għoli) / tar-Riskju (adozzjoni à tat-teknoloġiji)

Tmiem Utent Computing (EUC)

Def: Dirett, idejn fuq l-użu tal-kompjuters mill-utenti â € “”2 oqsma:
– l-utenti
– Dipartiment tal-IT

vantaġġi

+ Jillibera riżors skars â € “”(jiġifieri IT Dipartiment {ITD})
+ Jitnaqqas xogħol pendenti iżvilupp
+ Jitnaqqas intervall ta ‘żmien

+ Kultura kompitu Suit
+ Jinkoraġġixxi utenti aħħarin innovazzjoni (UE)

żvantaġġi

– Irdoppjar u ħela
– Żieda Spejjeż
– Il-kwalità dubjużi
– tħassib dwar l-integrità tad-data

3 modi differenti għax-xogħol separat:
Permezz Kontenut xogħol Skilled
scripting biss

 

 

mhux Prog
Livell kmand
Livell prog
Appoġġ funzjonali
Utent Finali Appoġġ
Ipproċessar tad-Data Prog

+
Utent li joħroġ ċerti jikkmanda
– istampar
– Tinkiseb data
xogħol Manwal Ã
+
– Tqandil eċċezzjoni
– scripting

+
Jirrelataw l prog il-funzjoni tan-negozju tagħhom
+
Jgħinu utent ieħor biex jagħmel l-attivitajiet tagħhom

Utenti jgħinu lill-utenti l-oħra

+
Fiwaqt tkun fil-IT Dipartiment fl-ewwel post
aktar dgħajfa
għarfien IT

b’saħħitha
għarfien IT
Permezz diskrezzjoni Kontroll

livell
A
B
C
D

Nru awtomazzjoni utent disternable
Utent input iżda l-ebda kontroll
għażla utent u l-operat
Żvilupp utent

Nies isegwu struzzjoni kif huma told
Esposti għal TI imma madankollu dak li l-input mhux se tara r-riżultat aħħari
Utent jista ‘jagħżel liema programm li tniedi, tagħżel kif l-affarijiet qed tiġi pproċessata

kontroll sħiħ fuq l-Iżvilupp
aktar dgħajfa

b’saħħitha

Permezz istadju Maturità

livell
1
Iżolament â € “”sistema li hija awto jinsabu
mira -clear

2
Waħedha â € “”Sistema li hija awto suffiecient, ikun jista ‘jikkomunika ma’ sistemi oħra iżda mhux fil-mument (potenzjalment)

3
Manwal ta ‘Integrazzjoni â € “”żewġ sistemi żviluppati li jistgħu jikkomunikaw iżda manwalment

4
integrazzjoni Awtomatika â € “”Hawn is-sistemi 2 huma sinkronizzati â €”” jikkomunikaw Awtomatikament

5
integrazzjoni qassam € sistema utent “”hija parti integrali mis-sistema tiegħek

 
Akkwist out

SDLC estiż (Software għall-Iżvilupp Ċiklu ta ‘Ħajja)

vantaġġ

Ebda ħiliet tekniċi huma meħtieġa â € “”meta inti ma għandekx il-ħiliet meħtieġa
Ġestjoni tar-riskju
Ċertifikazzjoni jew akkreditazzjoni

Uffiċċju tas-servizz

– Telimina spiża operattiva € “”l-ebda inkwiet dwar is-software skaduti, backups etcâ € |
– Hawnhekk inti tixtri servizz mhux is-sistemi eż sistema roll paga, ix-xiri l-ospitar

faċilitajiet ta ‘Ġestjoni

– Iż-żamma tal-infrastruttura tiegħek imma miżmum minn 3 partijiet
– Jkollna sub-kuntratturi li jaħdmu fil-post tiegħek

exam

Ippjanar â € “”ITSP
EUC
Approċċi lejn operazzjonijiet sistemi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Inligtingstelsels Strategie bestuur en praktyk

Naudi

SIS
5 kragte model
waardekettings
Strategiese beplanning
Rekenaar Eindverbruik
uitkontraktering modelle

SIS
5 Magte Model

Waarde ketting

Laste hulpbron: Hulpbronne wat koste kan direk aan die kliënt
Nie laste omgekeerd bv skoner

Groot aktiwiteit â € “”Kode, Packaging
Primêre en sekondêre aktiwiteite

Gebruikers kan kies vorm:
A ‘n produk
B ‘n produk + Support

Software Development House

Hardware Organisasie

ITSP – IT Strategiese Plan

Gewoonlik vir 3 jaar en weer beoordeel elke 6 maande

Missiestelling (rede vir organisasie in plek moet wees)
Waar jy wil gaan
Doelwitte: bv Verminder lisensie Koste
Waar jy is
(Huidige bedryfsomgewing)
– SWOT
– PLAAG
bepaal Thrust
bv Begin vlieg oop Bron
Gapingontleding
– Opleiding Plan
– HR Plan
– Tegnologie Plan

ITSP sal satelliet / klein planne te genereer en al hierdie planne sal bereik die ITSP
à Daarom elke afdeling sal sy strategiese plan (operasionele planne) het

Departement
strategiese Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Uitgawe ( ‘n hoë personeelomset) / Risk (a aanvaarding van die tegnologie)

Rekenaar Eindverbruik (EUC)

Def: Direkte, hande op die gebruik van rekenaars deur gebruikers â € “”2 areas:
– gebruikers
– IT Departement

voordele

+ Libera ‘n skaars hulpbron â € “”(dit wil sê IT Dept {IVD})
+ Verminder ontwikkeling agterstand
+ Verminder tydsverloop

+ Pak taak Kultuur
+ Moedig innovering Eindgebruikers (EU)

nadele

– Herhaling en Afval
– Verhoogde koste
– Verdagte gehalte
– Data integriteit kommer

3 verskillende maniere om afsonderlike werk:
Deur geskoolde werk inhoud
net script

 

 

nie Prog
opdrag Vlak
Prog Vlak
funksionele ondersteuning
Eindgebruiker-ondersteuning
Dataverwerking Prog

+
Gebruikers uitreiking sekere opdragte
– Druk
– Kry inligting
‘N handleiding werk
+
– Hantering van uitsonderings
– script

+
Bring die prog om hul besigheid funksie
+
Help ander gebruikers in die doen hul aktiwiteite

Gebruikers ondersteun ander gebruikers

+
Lid-staat in die IT Departement in die eerste plek
swakste
IT-kennis

sterkste
IT-kennis
Deur beheer diskresie

vlak
A
B
C
D

Geen disternable gebruiker outomatisering
Toevoer van die gebruiker, maar geen beheer
Gebruikers seleksie en werking
gebruikers Ontwikkeling

Mense volg instruksies soos hulle vertel
Blootgestel word nie, behalwe egter wat hulle insette sal nie kyk na die eindresultaat
Gebruikers kan kies watter program om te begin, kies hoe dinge tans verwerk

Volle beheer oor Ontwikkeling
swakste

sterkste

Deur Volwassenheid stadium

vlak
1
Isolasie â € “” ‘n stelsel wat self vervat
-clear teiken

2
Alleenstaande â € “” ‘n stelsel wat self suffiecient, kan dit te kommunikeer met ander stelsels, maar nie op die oomblik (potensieel)

3
Handleiding integrasie â € “”twee stelsels ontwikkel wat kan kommunikeer, maar met die hand

4
Outomatiese integrasie â € “”Hier is die 2 stelsels A is gesinchroniseer €”” kommunikeer outomaties

5
Versprei integrasie â € “”gebruiker stelsel is ‘n integrale deel van jou stelsel

 
uit Sourcing

Uitgebreide SDLC (Software Development Lewensiklus)

Advantage

Geen tegniese vaardighede is ‘n vereiste € “”as jy nie die nodige vaardighede beskik
Risiko bestuur
Sertifisering of akkreditasie

Service Buro

– Skakel operasionele koste â € “”geen bekommernisse oor verouderde sagteware, rugsteun ETCA € |
– ‘N diens nie die stelsels bv Hier koop jy ‘n pay roll stelsel, die koop van die hosting

Fasiliteitsbestuur

– Die behoud van jou infrastruktuur, maar onderhou deur 3 partye
– Om sub kontrakteurs wat by jou plek

eksamen

Beplanning van ‘n € “”ITSP
EUC
Benaderings tot stelsels bedrywighede

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Menaxhimi Strategjia dhe Praktika

Naudi

SIS
5 forcat modeli
zinxhirët e vlerës
Planifikimi Strategjik
End User Computing
modelet Transferime

SIS
5 Forcat Model

vlera Zinxhiri

Dënueshëm burimeve: Burimet të cilat mund të jenë akuza direkt me klientin
Jo vice versa se detyrimit psh pastruese

Aktiviteti Major â € “”Kodi, Packaging
Veprimtarive primare dhe sekondare

Përdoruesi mund të zgjidhni formën e:
Një Produkt Ã
B Ã Product + Mbështetje

Software Development House

Organizata Hardware

ITSP – IT Plani Strategjik

Zakonisht për 3 vjet dhe ri-vlerësuar çdo 6 muaj

Deklarata e Misionit (arsyeja e organizimit të jetë në vend)
Ku doni të shkoni
Objektivat: psh Ulja e kostos License
Ku je
(Mjedisi aktual operativ)
– SWOT
– PEST
Përcaktoni fut
psh Filloni pilotimit burim të hapur
Analiza e mangësive
– Plani i trajnimit
– Plan HR
– Plan Teknologji

ITSP do të gjenerojë satelitore / plane të vogla dhe të gjitha këto plane do të arritur ITSP
à Prandaj çdo departament do të ketë planin e saj strategjik (planet operative)

Departamenti
Plani Strategjik

 

 

 

 
TA TB TD TC TE
Issue (qarkullimi i stafit à lartë) / rrezikut (miratimi à nga teknologjitë)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, duart mbi përdorimin e kompjuterëve nga përdoruesit â € “”2 fusha:
– përdoruesit
– Departamenti i IT

Përparësitë

+ Çliruar një burim i rrallë â € “”(dmth IT Dept {ITD})
+ Ulja e zhvillimit prapambetura
+ Ulja kohë vonesë

+ Suit detyrë Kultura
+ Inkurajon përdoruesit risi Fund (BE)

disavantazhet

– Dyfishimi dhe Mbeturina
– rritja e kostove
– Cilësia e diskutueshme
– Shqetësimet e integritetit të të dhënave

3 mënyra të ndryshme për punë të veçantë:
Nga Kualifikuar Përmbajtja e punës
scripting vetëm

 

 

Non Prog
Komanda Niveli
prog Niveli
Mbështetje funksionale
End User Mbështetje
Data Processing Prog

+
User lëshimin e disa komandave
– print
– Të marrë të dhënat e
à puna Manual
+
– Trajtimi përjashtim
– scripting

+
Lidhin prog për funksionin e tyre të biznesit
+
Ndihmojnë përdorues të tjerë në kryerjen e aktiviteteve të tyre

Përdoruesit të mbështetur përdoruesit e tjerë

+
Shoud të jetë në IT Dept në vendin e parë
dobët
njohuri IT

Strongest
njohuri IT
By Kontrollit diskrecionin

nivel
A
B
C
D

No automatizimi disternable përdorues
input User por ka kontroll
Përzgjedhja User dhe funksionimi
Zhvillimi User

Njerëzit të ndjekin udhëzimet si ata janë thënë
Të ekspozuar ndaj tij, por megjithatë ajo që ata input nuk do të shohim rezultatin përfundimtar
Përdoruesi mund të zgjedhin se çfarë programi për të nisur, zgjidhni se si gjërat janë duke u përpunuar

Kontroll i plotë mbi Zhvillimin
dobët

Strongest

Me fazën e maturimit

nivel
1
Izolimi â € “”një sistem që është i përmban vetë
objektiv -clear

2
Stand vetëm â € “”Një sistem që është vetë te mjaftueshme, ajo mund të komunikojnë me sistemet e tjera, por jo në këtë moment (potencialisht)

3
Integrimi Manual â € “”dy sisteme të zhvilluara të cilat mund të komunikojnë, por me dorë

4
Integrimi automatike â € “”Këtu 2 sistemet janë të sinkronizuara â €”” komunikojnë Automatikisht

5
Integrimi shpërndarë â € “”sistemin e përdoruesit është një pjesë integrale e sistemit tuaj

 
Sourcing out

SDLC Extended (Software Development Jeta Cikli)

avantazh

Nuk ka aftësitë teknike janë të nevojshme â € “”kur ju nuk keni aftësitë e nevojshme
Menaxhimi i rrezikut
Certifikimi ose akreditimi

Zyra e shërbimit

– Eliminimi kosto operative â € “”ka shqetësime në lidhje me software të vjetëruara, backups etcâ € |
– Këtu ju blini një jo shërbim të sistemeve psh një sistem pay roll, blerja e hosting

Menaxhimi Facilities

– Mbajtja infrastrukturën tuaj, por mirëmbahet nga palët e 3
– Duke marrë kontraktorët nën punojnë në vendin tuaj

Provimi

Planifikimi â € “”ITSP
EUC
Qasjet ndaj operacioneve të sistemeve

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ይደውሉና 3021 ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ስልት ማኔጅመንት እና ሙከራ

Naudi

እህቴ
5 ኃይሎች ሞዴል
እሴት ሰንሰለት
ስትራቴጂክ ዕቅድ
የዋና ተጠቃሚ ኮምፕዩተር
outsourcing ሞዴሎች

እህቴ
5 ሃይሎች ሞዴል

የእሴት ሰንሰለት

እንዳንከብድበት ሀብት: ደንበኛው በቀጥታ ክስ ሊሆን ይችላል መርጃዎች
መንግሥታዊ ያልሆኑ እንዳንከብድበት በተገላቢጦሽ ለምሳሌ: መጥረጊያ

ሜጀር እንቅስቃሴ â € “”ኮድ, ማሸግ
የመጀመሪያ ደረጃ እና ሁለተኛ እንቅስቃሴዎች

የተጠቃሚ ቅጽ መምረጥ ይችላሉ:
አንድ ምርት
ለ ምርት + ድጋፍ

ሶፍትዌር ልማት ቤት

የሃርድዌር ድርጅት

ITSP – የአይቲ ስትራቴጂክ ዕቅድ

አብዛኛውን ጊዜ 3 ዓመት እና ዳግም ግምገማ በየ 6 ወር

ተልዕኮ መግለጫ (ድርጅት ምክንያት ቦታ ላይ መሆን)
መሄድ ይፈልጋሉ የት
ዓላማዎች: ለምሳሌ: ፈቃድ ወጪ መቀነስ
የት ነህ
(የአሁኑ ክወና አካባቢ)
– SWOT
– ተባይ
ስደድና መወሰን
ለምሳሌ: ክፍት ምንጭ ማብረር ይጀምሩ
ክፍተት ትንተና
– የሥልጠና ዕቅድ
– የሰው ሀይል ዕቅድ
– ቴክኖሎጂ ዕቅድ

ITSP ሳተላይት / አነስተኛ ፕላን መፍጠር, እና እነዚህ ሁሉ እቅዶች በ ITSP ነገር ያከናውናል
አንድ ስለዚህ እያንዳንዱ ክፍል የራሱ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ (የሥራ ዕቅድ) ይኖረዋል

ክፍል
ስትራቴጂክ ዕቅድ

 

 

 

 
TA የቲቢ ትሴ TD TE
እትም (ከፍተኛ የሠራተኛ) / አደጋ (የ ቴክኖሎጂዎችን ጉዲፈቻ)

የዋና ተጠቃሚ ኮምፕዩተር (EUC)

Def: ቀጥተኛ, ተጠቃሚዎች ኮምፒውተሮች አጠቃቀም ላይ እጅ â 2 አካባቢዎች “”€:
– ተጠቃሚዎች
– የአይቲ መምሪያ

ጥቅሞች

€ â አንድ በጭንቅ ሀብት ነፃ + “”(ማለትም ጊዜው Dept {ITD})
+ ልማት በኃላፊዎች መቀነስ
+ ከጊዜ መዘግየት መቀነስ

+ የጦር ተግባር ባህል
+ ያበረታታል ኢኖቬሽን ዋና ተጠቃሚዎች (የአውሮፓ ህብረት)

ጥቅምና

– ማባዛት እና የቆሻሻ
– መጨመር ወጪዎች
– አጠያያቂ ጥራት
– የውሂብ አቋሙን በተመለከተ

የተለየ ሥራ 3 የተለያዩ መንገዶች:
ጥሩ ችሎታ ያላቸው የሥራ ይዘት በ
ስክሪፕት ብቻ

 

 

የማይመለስ የተጠጋ
Command ደረጃ
የተጠጋ ደረጃ
ተግባራዊ ድጋፍ
የዋና ተጠቃሚ ድጋፍ
የውሂብ በመስራት ላይ የተጠጋ

+
ተጠቃሚ አንዳንድ ትእዛዞች አስተላልፌአለሁ
– የህትመት
– ውሂብ ማግኘት
በእጅ ሥራ
+
– የማይካተት
– ስክሪፕት

+
ያላቸውን የንግድ ተግባር ወደ prog ተናገር
+
ያላቸውን እንቅስቃሴዎች ከማድረግ ሌላ ተጠቃሚ እገዛ

ተጠቃሚዎች ሌሎች ተጠቃሚዎች ድጋፍ

+
በመጀመሪያ ደረጃ በ IT Dept ውስጥ Shoud
ደካማው
የአይቲ እውቀት

ጠንካራ
የአይቲ እውቀት
ቁጥጥር ውሳኔ በማድረግ

ደረጃ
አንድ


D

ምንም disternable ተጠቃሚ አውቶማቲክ
የተጠቃሚ ግብዓት ግን ምንም ቁጥጥር
የተጠቃሚ ምርጫ እና ቀዶ ጥገና
የተጠቃሚ ልማት

እነሱ እንዲህ ናቸው ሰዎችን መመሪያ መከተል
የአይቲ የተጋለጡ ሆኖም ግን ምን ግብዓት መጨረሻው ውጤት ማየት አይችሉም
የተጠቃሚ ነገሮች እየተካሄዱ ነው እንዴት መምረጥ, ለማስጀመር ምን ዓይነት ፕሮግራም መምረጥ ይችላሉ

ልማት ላይ ሙሉ ቁጥጥር
ደካማው

ጠንካራ

ብስለት ደረጃ በ

ደረጃ
1
ራስን ይዞ ነው ስርዓት “”€ â የማግለል
-clear ዒላማ

2
“”ብቻ € የራስን suffiecient ነው የስርዓት ቁሙ, ከሌሎች ስርዓቶች ጋር ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ መገናኘት ይችላሉ (የሚችል)

3
በእጅ ውህደት â € “”ሁለት ስርዓቶች መገናኘት ነገር ግን በእጅ ይችላሉ የተገነቡ

4
በራስ ሰር መገናኘት “”2 ሥርዓቶች â በመመሳሰል € ነው እዚህ ላይ”” € â ሰር ውህደት

5
€ “”የተጠቃሚ ስርዓት የተሰራጨ ውህደት የእርስዎን ሥርዓት ዋነኛ ክፍል ነው

 
ውጪ የሪሶርሲንግ

የተራዘመ SDLC (ሶፍትዌር ልማት የህይወት ዑደት)

ቅድሚያ

የ አስፈላጊ ችሎታ የላቸውም ጊዜ ምንም ቴክኒካዊ ክህሎት “”â ያስፈልጋል € ነው
የአደጋ አስተዳደር
ማረጋገጫ ወይም ዕውቅና

ሰርቪስ ቢሮ

– Etcâ €, ያለፈበት ሶፍትዌር ምንም ጭንቀት “”ምትኬዎች ማስኬጃ ወጪ â ለማስወገድ € |
– እዚህ አንድ አገልግሎት እንጂ ስርዓቶች ለምሳሌ መግዛት በአስተናጋጁ ለመግዛት አንድ ክፍያ ጥቅል ሥርዓት,

ተቋማት አስተዳደር

– የ መሠረተ ልማት በመጠበቅ ነገር ግን ከ 3 ኛ ወገኖች ጠብቆ
– የእርስዎን ቦታ ላይ መስራት ንዑስ ተቋራጮች ማግኘት

ፈተና

ITSP “”€ E ቅድ
EUC
ስርዓት ክወናዎች አቅጣጫ አቀራረብ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
رابطة الدول المستقلة 3021 إدارة استراتيجية نظم المعلومات والممارسة

Naudi

الهيئة العامة للاستعلامات
نموذج 5 القوات
سلاسل القيمة
تخطيط استراتيجي
نهاية الحاسبات العضو
نماذج الاستعانة بمصادر خارجية

الهيئة العامة للاستعلامات
5 القوات نموذج

سلسلة القيم

إتهام الموارد: الموارد التي يمكن أن تكون التكاليف مباشرة للعميل
غير نائب إتهام بالعكس على سبيل المثال منظف

آخر الرائد € “”مدونة والتغليف
الأنشطة الأساسية والثانوية

يمكن للمستخدم اختيار شكل:
أ أ المنتج
B منتج + دعم

البيت تطوير البرمجيات

منظمة الأجهزة

ITSP – IT الخطة الاستراتيجية

عادة لمدة 3 سنوات وتقييمها إعادة كل 6 أشهر

بيان البعثة (سبب المنظمة أن تكون في مكان)
أين تريد أن تذهب
الأهداف: على سبيل المثال خفض تكلفة الترخيص
أين أنت
(بيئة التشغيل الحالية)
– SWOT
– الآفات
تحديد اقتحام
مثلا بدء تجريب المصدر المفتوح
تحليل الفجوات
– خطة التدريب
– خطة الموارد البشرية
– خطة تقنية

سوف ITSP توليد / خطط الأقمار الصناعية الصغيرة وجميع هذه الخطط تحقيق ITSP
à لذلك فإن كل قسم يكون خطتها الاستراتيجية (الخطط التشغيلية)

قسم
خطة استراتيجية

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
المسألة (ارتفاع معدل دوران الموظفين Ã) / المخاطر (اعتماد Ã التكنولوجيات)

حوسبة المستخدم النهائي (EUC)

صفر: مباشرة، على أيدي استخدام أجهزة الكمبيوتر من قبل المستخدمين â € “”2 مجالات:
– المستخدمين
– قسم تكنولوجيا المعلومات

مزايا

+ إن تحرير موردا نادرا â € “”(أي تكنولوجيا المعلومات قسم {ITD})
+ تقليل تراكم تنمية
+ تقليل الوقت الضائع

+ الثقافة مهمة البدلة
+ يشجع المستخدمين الابتكار النهاية (الاتحاد الأوروبي)

عيوب

– الازدواجية والنفايات
– زيادة التكاليف
– نوعية مشكوك فيها
– المخاوف سلامة البيانات

3 طرق مختلفة لعمل منفصل:
من خلال المحتوى وظيفة المهرة
البرمجة فقط

 

 

غير بروغ
مستوى القيادة
بروغ مستوى
دعم وظيفي
نهاية دعم المستخدم
تجهيز بروغ البيانات

+
العضو إصدار أوامر معينة
– طباعة
– احصل على البيانات
العمل اليدوي
+
– معالجة الاستثناء
– البرمجة

+
ربط بروغ إلى وظيفة أعمالهم
+
مساعدة المستخدم الآخر في القيام بأنشطتها

المستخدمين دعم المستخدمين الآخرين

+
فهذه تكون في تكنولوجيا المعلومات قسم في المقام الأول
الأضعف
المعرفة تكنولوجيا المعلومات

أقوى
المعرفة تكنولوجيا المعلومات
بواسطة التقديرية تحكم

مستوى
ا
ب
C
د

لا الأتمتة المستخدم disternable
إدخال المستخدم ولكن لا تحكم
اختيار المستخدم وتشغيل
التنمية المستعمل

الناس اتباع التعليمات ويقال لهم
تتعرض لتكنولوجيا المعلومات ولكن مع ذلك ما سوف يدخلونها لا ترى النتيجة النهائية
يمكن للمستخدم اختيار ما برنامج لإطلاق، تحديد الكيفية التي يتم بها معالجة الأمور

السيطرة الكاملة على التنمية
الأضعف

أقوى

قبل مرحلة النضج

مستوى
1
العزلة â € “”النظام الذي هو بذاته
الهدف -clear

2
تقف وحدها â € “”إن النظام الذي هو suffiecient النفس، ويمكن التواصل مع أنظمة أخرى ولكن ليس في الوقت الراهن (يحتمل)

3
دليل التكامل â € “”نظامين المتقدمة التي يمكن الاتصال ولكن يدويا

4
التكامل التلقائي â € “”هنا تتم مزامنة نظم 2 â €”” التواصل تلقائيا

5
التكامل وزعت â € “”النظام المستخدم هو جزء لا يتجزأ من النظام الخاص بك

 
مصادر خارج

مددت SDLC (تطوير البرمجيات دورة الحياة)

ميزة

وهناك حاجة إلى المهارات التقنية â € “”عندما لم يكن لديك المهارات اللازمة
إدارة المخاطر
الاعتماد والإشهاد

ديوان الخدمة

– القضاء على التكلفة التشغيلية € “”لا تقلق حول البرامج عفا عليها الزمن، والنسخ الاحتياطي ETCâ € |
– هنا يمكنك شراء الخدمة ليست أنظمة مثل نظام لفة الأجور، وشراء استضافة

إدارة المرافق

– الحفاظ على البنية التحتية الخاصة بك ولكن يحتفظ بها 3rd الأطراف
– الحصول على المقاولين من الباطن العاملين في مكانك

امتحان

تخطط â € “”ITSP
EUC
النهج تجاه عمليات النظم

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում ռազմավարություն եւ պրակտիկա

Naudi

ՀՔԾ
5 ուժեր մոդելը
արժեշղթաներն
Ռազմավարական պլանավորում
End User Computing
աութսորսինգը մոդելները

ՀՔԾ
5 ուժեր մոդել

արժեշղթայի

Վճարովի ռեսուրս: ռեսուրսներ, որոնք կարող են մեղադրանքները ուղղակիորեն հաճախորդին
Ոչ վճարովի հակառակը օրինակ փոշեհան

Major Ակտիվություն â € “”Կոդ, փաթեթավորում
Տարրական եւ միջնակարգ Տուրիզմ

Օգտագործողը կարող է ընտրել ձեւը:
Ա Ապրանք
B մի արդյունք + Support

Ծրագրային ապահովման մշակում House

Hardware կազմակերպություն

ԱյԹիԷսՓի – IT Ռազմավարական պլան

Սովորաբար 3 տարվա համար եւ նորից է գնահատել յուրաքանչյուր 6 ամսվա ընթացքում

Առաքելությունը (պատճառ է կազմակերպության պետք է տեղ)
Որտեղ դուք ուզում եք գնալ
Նպատակները: օրինակ Կրճատել լիցենզիայի արժեքը
Որտեղ ես դու
(Ընթացիկ օպերացիոն միջավայր)
– SWOT
– PEST
Որոշել, Հարված
օրինակ Սկսեք փորձարկման Open Source
Gap վերլուծություն
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ԱյԹիԷսՓի առաջացնում արբանյակային / փոքր ծրագրերը, եւ այդ բոլոր պլանները պետք է հասնել ԱյԹիԷսՓի
à Հետեւաբար վարչության կունենա իր ռազմավարական պլանը (գործառնական պլաններ)

բաժին
Ռազմավարական պլան

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (բարձր աշխատակիցները շրջանառությունը) / Ռիսկի (A ընդունումը տեխնոլոգիաներ)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, ձեռքերը օգտագործման համակարգիչների կողմից օգտվողների â € “”2 ոլորտներում:
օգտագործողների
– IT Department

Առավելությունները

+ Ազատագրման է նրանով ռեսուրսը â € “”(այսինքն ՏՏ Dept {այլն})
+ Կրճատել զարգացման մնալը
+ Կրճատել անգամ ուշացում

+ Կոստյում խնդիրն Մշակույթ
+ Նորարարությունը վերջնական օգտագործողների (ԵՄ)

Թերություններ

– Վերարտադրությունը եւ թափոնների
– ավելացած ծախսերը
– Կասկածելի որակի
– Տվյալների ամբողջականության մտահոգությունները

3 տարբեր եղանակներ է առանձնացնել աշխատանքի
Որակյալ Աշխատանքի բովանդակությունը
scripting է միայն

 

 

ոչ Prog
Հրահանգ Level
prog Level
ֆունկցիոնալ աջակցություն
End User Support
Data Processing Prog

+
Օգտվող թողարկող որոշակի հրամաններ
Տպել
– Ստանալ տվյալների
Ձեռնարկ աշխատանքներ
+
– Բացառությունները բեռնաթափման
– scripting

+
Առնչվում է prog իրենց բիզնես գործառույթը
+
Օգնություն այլ օգտվողին անում իրենց գործունեությունը

Users աջակցել մյուս օգտվողներին

+
Shoud պետք է ՏՏ Դիտել փաստաթուղթը է առաջին տեղը
weakest
ՏՏ գիտելիքի

ամենաուժեղ
ՏՏ գիտելիքի
Ըստ Վերահսկիչ հայեցողությամբ

մակարդակ
A
B
C
D

Ոչ disternable օգտվողին ավտոմատացում
Օգտագործողը մուտքագրում բայց ոչ հսկողություն
Օգտվող ընտրությունը եւ շահագործման
Օգտվող Development

Մարդիկ հետեւել հրահանգը, քանի որ նրանք են հայտնել
Ենթարկվում է այն, սակայն, սակայն, թե ինչ են նրանք մուտքագրում չի տեսնում, որ վերջնական արդյունքը
Օգտագործողը կարող է ընտրել, թե ինչ ծրագիր է գործարկել, ընտրելու բաներ են մշակվում

Full նկատմամբ վերահսկողությունը զարգացման
weakest

ամենաուժեղ

Ըստ մարման փուլում

մակարդակ
1
Մեկուսացումը â € “”մի համակարգ, որը ինքնուրույն պարունակվող
-clear թիրախ

2
Կանգնեք մենակ â € “”համակարգը, որը ինքնուրույն suffiecient, այն կարող է շփվել այլ համակարգերի հետ, բայց ոչ այս պահին, (պոտենցիալ)

3
Ձեռնարկ ինտեգրման â € “”երկու համակարգերը մշակվել են, որոնք կարող են շփվել, բայց ձեռքով

4
Ավտոմատ ինտեգրման â € “”Այստեղ 2 համակարգերը սինխրոն â €”” շփվել Ավտոմատ

5
Բաշխված ինտեգրման â € “”մասին համակարգի անբաժանելի մասն է ձեր համակարգի

 
Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life ցիկլ)

առավելություն

Ոչ տեխնիկական հմտություններ են պահանջվում â € “”, երբ դուք չունեք անհրաժեշտ հմտություններ
Ռիսկի կառավարում
Հավաստագրում (սերտիֆիկացում), կամ հավատարմագրումը

Service Bureau

– Վերացնել գործառնական ծախսերի â € “”մի մտահոգվեք մասին հնացած Ծրագրային ապահովման, backups etcâ € |
– Այստեղ դուք գնել սպասարկումը ոչ այն համակարգերը, օրինակ վճարել Roll համակարգ, գնելու hosting

Facilities Management

– Պահելով ձեր ենթակառուցվածքը, բայց պահպանվում է 3rd կողմերի
– Ստանալով ենթախմբի կապալառուներ աշխատում է ձեր տեղը

Քննություն

Պլանավորում â € “”ITSP
EUC
Մոտեցումները համակարգերի գործողությունների

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MDB 3021 Information Systems Strategy Management və Təcrübə

Naudi

SIS
5 qüvvələr model
Value zəncirlər
Strateji Planlaşdırma
Son İstifadəçi Computing
Outsourcing modellər

SIS
5 Forces Model

Value Chain

Ücretli resurs: müştəriyə birbaşa ittihamlar ola bilər Resources
Qeyri Ücretli əksinə məsələn təmizləyici

Major Fəaliyyət â € “”Code, Qablaşdırma
İbtidai və Orta Activities

İstifadəçi formu seçə bilərsiniz:
A bir məhsul
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strateji Plan

Adətən 3 il yenidən qiymətləndirilmiş 6 ay

Missiya (təşkilat səbəbi yerdə olmalıdır)
Siz getmək istədiyiniz
Məqsədlər: məsələn Lisenziya qiyməti azaldır
Hardasan
(Cari əməliyyat mühit)
– SWOT
– PEST
Həmlə müəyyən
məsələn Açıq mənbə sınaqdan başladı
Gap Analysis
– Təlim Planı
– HR Plan
– Texnologiya Plan

ITSP peyk / small planları yaratmaq və bütün bu planlar ITSP nail olacaq
à Ona görə də hər bir şöbə strateji plan (əməliyyat planları) olacaq

şöbə
Strateji Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Sayı (yüksək kadr dövriyyəsi) / Risk (texnologiyalarının Adoption)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, istifadəçilər tərəfindən kompüter istifadə əlləri 2 sahələrdə “”€:
– istifadəçi
– IT Department

üstünlükləri

 € bir az resurs azad + “”(yəni IT Dept {ITD})
+ Inkişaf portfelinizi azaldır
+ Vaxt lag azaldır

+ Suit tapşırıq Mədəniyyət
+ Həvəsləndirir yenilik Son indi (AB)

Dezavantajları

– Təkrarlanması və Waste
– Artan xərclər
– Sual keyfiyyət
– Data bütövlüyü narahatlıq

ayrı-ayrı iş 3 müxtəlif yolları:
Təcrübəli iş məzmunu ilə
Scripting yalnız

 

 

Qeyri Prog
Command Level
Prog Level
Funksional Support
Son İstifadəçi Support
Data Processing Prog

+
İstifadəçi müəyyən əmrləri verilməsi
– çap
– Məlumat almaq
à Manual iş
+
– Istisna Handling
– scripting

+
öz biznes funksiyası prog söylə
+
öz fəaliyyətlərini edərkən digər istifadəçi Kömək

İstifadəçinin digər istifadəçilər dəstək

+
ilk növbədə IT Dept ola shoud
zəif
IT bilik

güclü
IT bilik
Control mülahizələri ilə

Səviyyə
A
B
C
D

No disternable user avtomatlaşdırılması
İstifadəçi girişi lakin heç bir nəzarət
İstifadəçi seçilməsi və əməliyyat
İstifadəçi Development

Onlara kimi People təlimat edin
İT məruz qalan, lakin lakin nə onlar input son nəticə görmək olmaz
İstifadəçi şey emal olunur necə seçin başlamaq üçün hansı proqram seçə bilərsiniz

İnkişaf tam nəzarət
zəif

güclü

Ödəmə mərhələdə

Səviyyə
1
özünü bir sistem â € “”Təcrid
Clear hədəf

2
“”Tək € özünü suffiecient A sistemi Stand, digər sistemləri ilə deyil, bu anda ünsiyyət bilər (potensial)

3
Manual Integration â € “”iki sistem ünsiyyət lakin əl bilər ki, inkişaf

4
Avtomatik olaraq ünsiyyət “”2 Systems senkronize € İşdə â €”” Avtomatik inteqrasiya

5
€ “”user sistemi paylanmış inteqrasiya sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir

 
Out Sourcing

Genişləndirilmiş SDLC (Software Development Life Cycle)

fayda

lazımi bacarıqları yoxdur zaman heç bir texniki bacarıqları “”â tələb € olunur
Risk Management
Sertifikatlaşdırma və ya akkreditasiya

Service Bureau

– Etcâ €, köhnəlmiş proqram haqqında heç bir narahatlıq “”yedeklemeler əməliyyat dəyəri aradan qaldırılması € |
– Burada bir xidmət deyil sistemləri məsələn almaq hosting alınması pay roll sistemi,

Facilities Management

– Sizin infrastrukturun saxlanılması lakin 3-cü partiya tərəfindən təmin
– Yerdə iş sub podratçılar almaq

imtahan

ITSP â € “”planlaşdırma
EUC
sistemləri əməliyyatları doğru yanaşmalar

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Informazio Sistemak Estrategia Kudeaketa eta Praktika

Naudí

SIS
5 indarren eredua
Balio kateak
Plangintza estrategikoa
Azken erabiltzailearen Informatika
outsourcing modeloak

SIS
5 Indar Model

Balio-katea

Ordaindu baliabidea: Baliabideak eta horrek gastuak izan daiteke zuzenean bezeroari
Non Ordaindu alderantziz adibidez garbitzailea

Major Jarduera â € “”Código, Packaging
Lehen eta Bigarren jarduerak

Erabiltzaileak inprimaki aukeratu daiteke:
Produktu bat
B Ã Produktuen + laguntza

Software Development Etxea

Hardware Erakundea

ITSP – IT Plan Estrategikoa

Normalean, 3 urte eta re-ebaluatzen 6 hilabete bakoitzean

Misioa (erakundearen arrazoia leku izan)
Nora joan nahi duzu
Helburuak: adibidez Murriztu Lizentzia Mugimenduak
Non zaude
(Current eragile ingurumena)
– AMIA
– izurriteen
Zehaztu bultzada
adibidez Hasi open Iturria pilotatze-
Gap analisia
– Prestakuntza Plana
– HR Plana
– Teknologia Plana

ITSP satelite / planak txiki sortuko du, eta plan horiek guztiak ITSP lortuko
à Beraz sail guztietan egingo bere plan estrategikoa (jardunbide-planak) izan

Sailak
Plan Estrategikoa

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Alea (Ã handiko langileak fakturazioa) / Arriskuen (Ã teknologia adopzioa)

Azken erabiltzailearen Informatika (EUC)

Def: Zuzena, esku ordenagailuak erabiltzeko erabiltzaileek â € “”2 eremuetan:
– erabiltzaile
– IT Saila

abantailak

+ Baliabide urria € â askatzaileak “”(adibidez IT Dept {} ITD)
+ Murriztea garapen backlog
+ Murriztea desfase

+ Suit zeregina Kultura
+ Bultzatzen berrikuntza Azken erabiltzaileei (EB)

desabantailak

– Bikoizketa eta Hondakinen
– Handitzea Kostuen
– Zalantzazko kalitatea
– Datuen osotasuna kezka

3 lan berezietara modu ezberdinetan:
Kualifikatua lana Edukia By
scripting bakarrik

 

 

Non Prog
Komando Maila
Prog Maila
Laguntzarako Funtzionala
Azken erabiltzailearen laguntza
Datuak Prozesatzeko Prog

+
Erabiltzaile jakin komandoak jaulkitzaileek
– inprimatu
– Datu zaitez
à Manual lana
+
– Salbuespen manipulazioa
– scripting

+
Erlazionatzeko prog euren enpresa-funtzioa den
+
Laguntza beste erabiltzaile euren jarduerak egitean

Erabiltzaileak onartzen duten beste erabiltzaile

+
Shoud IT Saila izango da lehenik eta behin
ahulena
IT ezagutza

indartsuena
IT ezagutza
Kontrol diskrezioa arabera

Maila
A
B
C
D

Ez disternable erabiltzaile automatizazio
Erabiltzaile sarrerako baina kontrolik gabe
Erabiltzaile aukeraketa eta funtzionamendua
Erabiltzaile Garapenerako

Pertsonak jarraitu argibideak esaten gisa
IT jasan baina hala ere, zer dute sarrera ez da izango azken emaitza ikusi
Erabiltzaileak zer programa abiarazteko aukeratu daiteke, hautatu gauzak nola prozesatzen ari dira

Garapen gaineko kontrol osoa
ahulena

indartsuena

Heldutasun etapa By

Maila
1
Isolation â € “”hori da auto jasotako sistema bat
-Garbitu helburu

2
Stand bakarrik â € “”sistema bat duten auto suffiecient da, beste sistema batekin, baina ez une honetan komunikatu ahal (potentzialki)

3
Manual integrazioa â € “”bi sistema horrek komunikatu ahal baina eskuz garatu

4
integrazio automatikoa â € “”Here 2 sistemen â € sinkronizatzen dira”” komunikatzen automatikoki

5
Banatutako integrazioa â € “”Erabiltzaileen zure sistemaren zati bat da

 
out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

Abantaila

Ez trebetasun teknikoak behar diren € “”denean ez beharrezko gaitasunak behar duzu
Arriskuen kudeaketa
Ziurtagiria edo akreditazioa

zerbitzua Bureau

– Desagerrarazi kostu operatiboak â € “”software zaharkitua kezkak ez, backups etcâ € |
– Hemen ez zerbitzu bat sistemetan adibidez erosi duzu pay roll sistema bat, hosting erosteko

Instalazioak Kudeaketa

– Zure azpiegitura mantenduz baina alderdi 3an mantendu
– Azpi kontratistak zure leku hartan lanean lortzean

Azterketa

â € Plangintza “”ITSP
EUC
sistemen operazioak bidean Aproximaciones

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
3021 Упраўленне і практыка СНД Інфармацыйныя сістэмы Стратэгія

Naudi

SIS
5 сілы мадэль
збытавыя ланцужкі
стратэгічнае планаванне
End Computing Карыстальнік
мадэлі аўтсорсінгу

SIS
5 сіл Мадэль

Value Chain

Chargeable рэсурс: рэсурсы, якія могуць быць выдаткі непасрэдна кліенту
Non Chargeable наадварот, напрыклад, ачышчальнік

Асноўная актыўнасць â € “”Код, Упакоўка
Першаснай і другаснай

Карыстальнік можа выбраць форму:
Гэта прадукт Ã
B A + Падтрымка прадукту

Дом распрацоўкі праграмнага забеспячэння

Апаратныя сродкі арганізацыі

АйТиЭсПи – IT Стратэгічны план

Як правіла, на працягу 3-х гадоў і пераацэньваць кожныя 6 месяцаў

Місія (прычына для арганізацыі, каб быць на месцы)
Дзе вы хочаце пайсці
Мэты: напрыклад, Зніжэнне кошту ліцэнзіі
Дзе вы зараз
(Бягучая аперацыйнае асяроддзе)
– SWOT
– PEST
вызначыць Thrust
напрыклад Пачаць пілатавання з адкрытым зыходным кодам
аналіз прабелаў
– План навучання
– План HR
– План тэхналогіі

АйТиЭсПи будзе генераваць спадарожнікавыя / невялікія планы і ўсе гэтыя планы будуць дасягнуць АйТиЭсПи
à Таму кожны аддзел будзе мець свой стратэгічны план (аператыўныя планы)

аддзел
стратэгічны план

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Выпуск (высокая цякучасць персаналу) / рызыкай (прыняцце тэхналогій)

Вылічальны канчатковых карыстальнікаў (EUC)

Def: Прамая, рукі на выкарыстанне кампутараў карыстальнікамі â € “”2 зоны:
– карыстальнікі
– ІТ-аддзел

перавагі

+ Вызваляючы дэфіцытны рэсурс â € “”(гэта значыць ІТ-аддзел {} та)
+ Скараціць адставанне развіцця
+ Скарачэнне запазнення па часе

+ Касцюм Культура задача
+ Стымулюе інавацыі канчатковых карыстальнікаў (ЕС)

недахопы

– Тыражаванне і адходаў
– Узросшыя выдаткі
– Сумнеўнай якасці
– Праблемы цэласнасці дадзеных

3 спосабу асобнай працы:
Па Кваліфікаваныя працы Змест
толькі Scripting

 

 

Non Prog
каманда Узровень
Prog Узровень
функцыянальная падтрымка
Канец падтрымкі карыстальнікаў
Апрацоўка дадзеных Prog

+
Карыстальнік выдачы пэўных каманд
– друк
– Атрымаць дадзеныя
М.Р Ручная работа
+
– Апрацоўка выключэнняў
– сцэнарыяў

+
Суаднясіце прогу для іх бізнес-функцыі
+
Дапамогу іншым карыстальнікам у выкананні іх дзейнасці

Падтрымка карыстальнікаў іншых карыстальнікаў

+
Shoud быць у ІТ-аддзел у першую чаргу
прадзіраецца слабы
IT-ведаў

самы моцны
IT-ведаў
Па меркаванні кіравання

ўзровень

У
З
D

Няма disternable аўтаматызацыі карыстальнік
Карыстацкі ўвод, але ніякага кантролю
Выбар карыстальніка і праца
развіццё карыстальніка

Людзі ідуць інструкцыі, як яны кажуць,
Падвергліся яго ўздзеяння, але тым не менш, што яны ўваход не будзе бачыць канчатковы вынік
Карыстальнік можа выбраць, якую праграму для запуску, выберыце, як рэчы апрацоўваюцца

Поўны кантроль над развіццём
прадзіраецца слабы

самы моцны

Па стадыі сталасці

ўзровень
1
Ізаляцыя â € “”сістэмы, якая з’яўляецца самадастатковай
-clear мішэнь

2
Аўтаномны â € “”сістэма, якая само suffiecient, яно можа ўзаемадзейнічаць з іншымі сістэмамі, але не ў дадзены момант (патэнцыйна)

3
Кіраўніцтва па інтэграцыі â € “”дзве сістэмы, распрацаваныя, якія могуць мець зносіны, але ўручную

4
Аўтаматычная інтэграцыя â € “”Тут 2 сістэмы сінхранізаваныя â €”” мець зносіны аўтаматычна

5
Размеркаваная інтэграцыя карыстацкай сістэме € “”з’яўляецца неад’емнай часткай вашай сістэмы

 
Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

перавага

Ніякіх тэхнічных навыкаў не патрабуецца â € “”, калі ў вас няма неабходных навыкаў
кіраванне рызыкамі
Сертыфікацыя або акрэдытацыя

бюро абслугоўвання

– Ліквідаваць эксплуатацыйныя выдаткі â € “”не варта турбавацца аб састарэлага праграмнага забеспячэння, рэзервовае капіраванне ETCA € |
– Вось вы купляеце паслугу не сістэм, напрыклад, сістэма платнага рол, купля хостынгу

Эксплуатацыя і абслугоўванне аб’ектаў

– Захоўваючы інфраструктуру, але падтрымліваецца 3 бакоў
– Атрыманне суб падрадчыкаў, якія працуюць на вашым месцы

экзамен

Планаванне â € “”АйТиЭсПи
EUC
Падыходы да дзейнасці сістэм

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
সিআইএস 3021 ইনফরমেশন সিস্টেমস স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজমেন্ট এবং প্র্যাকটিস

Naudi

SIS
5 বাহিনী মডেল
মূল্য চেইন
কৌশলগত পরিকল্পনা
শেষ ব্যবহারকারী কম্পিউটিং
আউটসোর্সিং মডেল

SIS
5 বাহিনী মডেল

মূল্য চেইন

নিন্দার্হ সম্পদ: সম্পদ, যা চার্জ ক্লায়েন্টে সরাসরি হতে পারে
অ নিন্দার্হ তদ্বিপরীত উদাঃ পরিষ্কারক

মেজর কর্মকাণ্ড € “”কোড, প্যাকেজিং
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্রিয়াকলাপ

ব্যবহারকারী ফর্ম চয়ন করতে পারেন:
একটি পণ্য
বি একটি পণ্য + + সাপোর্ট

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হাউস

হার্ডওয়্যারের অর্গানাইজেশন

ITSP – আইটি কৌশলগত পরিকল্পনা

সাধারণত 3 বছর এবং পুনরায় মূল্যায়ন প্রতি 6 মাসের জন্য

মিশন স্টেটমেন্ট (প্রতিষ্ঠানের জন্য কারণ স্থানে হতে)
তুমি কোথাই জেতে চাও
উদ্দেশ্য: উদাঃ কমাতে লাইসেন্স খরচ
যেখানে তুমি আছো
(বর্তমান অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট)
– SWOT
– কীটপতঙ্গ
থার্স্ট নির্ধারণ
উদাহরণস্বরূপ ওপেন সোর্স piloting শুরু
শূন্যস্থান বিশ্লেষণ
– প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা
– এইচ আর প্ল্যান
– প্রযুক্তি পরিকল্পনা

ITSP উপগ্রহ / ছোট পরিকল্পনা উৎপন্ন হবে এবং এই সব পরিকল্পনা ITSP অর্জন করবে
একটি ‘প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে তার কৌশলগত পরিকল্পনা (অপারেশনাল পরিকল্পনা) থাকবে

বিভাগ
কৌশলগত পরিকল্পনা

 

 

 

 
টিএ টিবি যে সকল TC: TD টিই
ইস্যু (একটি উচ্চ কর্মীদের মুড়ি) / ঝুঁকি (প্রযুক্তি গ্রহণ)

শেষ ব্যবহারকারী কম্পিউটিং (EUC)

Def: সরাসরি, ব্যবহারকারীদের দ্বারা কম্পিউটারের ব্যবহারের উপর হাত একটি “”€ 2 এলাকাসমূহ:
– ব্যবহারকারী
– আইটি বিভাগের

সুবিধাদি

একটি € একটি দুর্লভ সম্পদ মুক্তিদান + “”(অর্থাত আইটি বিভাগের {Itd})
+ + উন্নয়ন ব্যাকলগ কমাতে
+ + সময় ব্যবধান কমাতে

+ + মামলা কাজের সংস্কৃতি
+ + উৎসাহিত নতুনত্ব শেষ ব্যবহারকারী (ইইউ)

অসুবিধেও

– প্রতিলিপিকরণ ও বর্জ্য
– বর্ধিত খরচ
– সন্দেহজনক মানের
– তথ্য অখণ্ডতা উদ্বেগ

আলাদা কাজ করতে 3 বিভিন্ন উপায়ে:
দক্ষ কাজ বিষয়বস্তু
স্ক্রিপ্টিং শুধুমাত্র

 

 

অ প্রগ
কমান্ড শ্রেনী
প্রগ শ্রেনী
ক্রিয়ামূলক সাপোর্ট
শেষ ব্যবহারকারী সাপোর্ট
ডেটা প্রসেসিং প্রগ

+ +
ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট কমান্ড
– ছাপা
– তথ্য নাও
একটি ম্যানুয়াল কাজ
+ +
– ব্যতিক্রম হ্যান্ডলিং
– স্ক্রিপ্টিং

+ +
তাদের ব্যবসা ফাংশন খাবার কহা
+ +
তাদের কাজকর্ম অন্যান্য ব্যবহারকারীর সাহায্য

ব্যবহারকারীরা অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সমর্থন

+ +
প্রথম স্থানে আইটি বিভাগের মধ্যে হতে Shoud
দুর্বলতম
আইটি জ্ঞান

শক্তিশালী
আইটি জ্ঞান
কন্ট্রোল বিচক্ষণতা দ্বারা

উচ্চতা
একটি
বি
সি
: D

কোন disternable ব্যবহারকারী অটোমেশন
ব্যবহারকারীর ইনপুট কিন্তু কোন নিয়ন্ত্রণ
ব্যবহারকারী নির্বাচন এবং অপারেশন
ব্যবহারকারী উন্নয়ন

মানুষ নির্দেশনা অনুসরণ হিসাবে তারা বলা হয়
আইটি উন্মুক্ত কিন্তু যাইহোক কি তারা ইনপুট শেষ ফলাফল দেখতে পাবেন না
নিচে কি প্রোগ্রাম আরম্ভ করার জন্য চয়ন করতে পারেন, নির্বাচন কিভাবে কিছু প্রক্রিয়া করা হচ্ছে

ডেভেলপমেন্ট এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ
দুর্বলতম

শক্তিশালী

পরিপক্কতা পর্যায়

উচ্চতা
1
একটি € “”একটি সিস্টেম যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা
-clear লক্ষ্য

2
একা একটি € দাঁড়াও “”একটি সিস্টেম স্ব suffiecient যে, এটা অন্যান্য সিস্টেমের সাথে কিন্তু মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারেন (সম্ভাব্য)

3
ম্যানুয়াল ইন্টিগ্রেশন € “”দুটি সিস্টেমের উন্নত যা যোগাযোগ কিন্তু নিজে করতে পারেন

4
স্বয়ংক্রিয় ইন্টিগ্রেশন একটি € “”এখানে 2 সিস্টেমগুলি সুসংগত করা হয় €”” স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগাযোগ

5
€ “”ব্যবহারকারী সিস্টেমের একটি বিতরণ ইন্টিগ্রেশন আপনার সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ

 
আউট সোর্সিং

সম্প্রসারিত এস দি এল সি’র (সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল)

সুবিধা

কোন প্রযুক্তিগত দক্ষতা একটি প্রয়োজনীয় € “”হয় আপনি প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে না যখন
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
প্রত্যয়ন বা অ্যাক্রেডিটেশন

সার্ভিস ব্যুরো

– ব্যাক-আপ বর্জন কর্মক্ষম খরচ € “”অপ্রচলিত সফ্টওয়্যার সম্পর্কে কোন উদ্বেগ, etcâ € |
– এখানে আপনি একটি সেবা না সিস্টেম উদাঃ কিনতে একটি বেতন রোল সিস্টেম, হোস্টিং কেনার

সুবিধার ব্যবস্থাপনা

– আপনার পরিকাঠামো পালন কিন্তু 3 য় পক্ষের দ্বারা পরিচালিত
– সাব আপনার জায়গায় কর্মরত ঠিকাদার পেয়ে

পরীক্ষা

€ “”ITSP একটি পরিকল্পনা
EUC
সিস্টেম অপারেশন প্রতি পন্থা

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategija upravljanja i praksa

Naudi

SIS
5 snage model
lanca vrijednosti
Strateško planiranje
Krajnji korisnik Computing
Outsourcing modeli

SIS
5 Snage Model

lanac vrijednosti

Naplatiti resursa: resursi koji mogu biti naknade direktno klijentu
Non Naplaćuju obrnuto npr čistač

Major aktivnost â € “”kod, pakovanja
Primarne i sekundarne aktivnosti

Korisnik može izabrati oblik:
A proizvod
B proizvod + podrška

Software Development House

Hardware Organizacija

ITSP – IT Strateški plan

Obično za 3 godine i ponovno ocjenjuje svakih 6 mjeseci

Izjava o misiji (razlog za organizaciju da bude na mjestu)
Gdje želite ići
Ciljevi: npr Smanjenje troškova licence
Gdje si
(Trenutno radno okruženje)
– SWOT
– PEST
Odredite Thrust
na primjer Početak pilot Open Source
Gap analiza
– Plan obuke
– HR Plan
– Tehnologija Plan

ITSP će generirati satelitska / male planove i svi ovi planovi će postizanje ITSP
à Stoga svaki odjel će imati svoj strateški plan (operativni planovi)

odsjek
strateški plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Izdanje (visok promet osoblje) / rizik (a usvajanje tehnologija)

Krajnji korisnik Computing (EUC)

Def: Direct, ruke na korištenje računala od strane korisnika â € “”2 područja:
– korisnici
– IT Department

prednosti

+ Osloboditi oskudan resurs € “”(i.e. IT Department {ITD})
+ Smanjite razvoj zaostalih
+ Smanjite kašnjenje

+ Suit zadatak kulture
+ Potiče inovacija krajnjeg korisnika (EU)

nedostaci

– Umnožavanje i otpad
– Povećana troškovi
– Sumnjivog kvaliteta
– Integritet podataka zabrinutost

3 različita načina na odvojene rada:
Vješti posao sadržaj
samo scripting

 

 

non Prog
Command Level
prog Level
funkcionalne podrške
Krajnji korisnik Podrška
Obrada podataka Prog

+
Korisnik izdavanje određene komande
– print
– Dobiti podatke
Priručnik rad
+
– Iznimka rukovanje
– skriptiranje

+
Odnose prog za svoje poslovne funkcije
+
Pomoć drugih korisnika u obavljanju djelatnosti

Korisnici podršku ostalim korisnicima

+
Shoud biti u IT Department na prvom mjestu
najslabiji
IT znanja

Strongest
IT znanja
Kontrolom diskrecija

nivo
A
B
C
D

No disternable automatizaciju korisnik
korisničkog unosa, ali ne i kontrolu
izbor korisnika i rad
razvoj korisnika

Ljudi pratite upute kako im se kaže
Izloženi, ali ipak ono što unosa neće vidjeti krajnji rezultat
Korisnik može odabrati ono što program za lansiranje, odaberite kako se stvari obrađuju

Potpuna kontrola nad razvoj
najslabiji

Strongest

Po fazi Maturity

nivo
1
Izolacija â € “”sistem koji je samostalan
Sklonite meta

2
Samostojeća â € “”Sistem koji je samo suffiecient, da može komunicirati sa drugim sistemima, ali ne u ovom trenutku (potencijalno)

3
Ručni integracija â € “”dva sistema razvijen koji mogu komunicirati, ali ručno

4
Automatski integracija â € “”Ovdje 2 sistemi sinhronizuju â €”” komunicirati Automatski

5
Distributed integracija â € “”korisnik sistem je sastavni dio sistema

 
out Sourcing

Proširena SDLC (Software Development Life Cycle)

prednost

No Tehničke vještine su potrebne â € “”kada nemate potrebne vještine
upravljanje rizikom
Certifikati ili akreditacije

Servis Biro

– Ukloniti operativni troškovi â € “”bez brige o zastario softver, backup etcâ € |
– Evo ti kupiti uslugu ne sistema npr govornice roll sistem, kupuje hosting

Facilities Management

– Držeći svoj infrastrukturu, ali održava 3. strana
– Sve pod izvođači koji rade na vašem mjestu

ispit

Planiranje € “”ITSP
EUC
Pristupi sistemi operacije

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Стратегия за управление и практика

Naudi

SIS
модел 5 сили
стойност вериги
Стратегическо планиране
End Computing User
Аутсорсинг модели

SIS
Модел 5 сили

Value Chain

Таксуване на ресурси: ресурси, които могат да бъдат такси директно до клиента
Non Дължими обратно например чистач

Майор дейност € “”Code, Опаковка
Първични и вторични дейности

Потребителят може да избере форма:
А един продукт
B даден продукт + поддръжка

Software House развитие

Хардуер Организация

ITSP – IT Стратегически план

Обикновено в продължение на 3 години и отново се оценява на всеки 6 месеца

Мисия (причина за организация, за да бъде на място)
Къде искаш да отидеш
Цели: например Намаляване License Cost
Къде си
(Все работна среда)
– SWOT
– PEST
Определя Thrust
например Започнете пилотиране с отворен код
Gap Анализ
– План за обучение
– План за HR
– План Technology

ITSP ще генерира сателитна / малки планове и всички тези планове ще постигнат ITSP
à Затова всеки отдел ще има своя стратегически план (оперативни планове)

отдел
стратегически план

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Издаване (високо текучество на персонала) / риск (а приемането на технологиите)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, ръце върху използването на компютри от потребителите € “”2 области:
– потребители
– IT отдел

Предимства

+ Освобождават ограничен ресурс â € “”(т.е. IT отдел {ITD})
+ Намаляване на изоставането развитие
+ Намаляване на времето на забавяне

+ Culture Suit задача
+ Насърчава иновациите крайни потребители (ЕС)

Недостатъци

– Дублирането и отпадъци
– увеличаване на разходите
– Съмнително качество
– опасения целостта на данните

3 различни начина да се разделят на работа:
От квалифицирани Content работа
само Scripting

 

 

Non Prog
Command Level
Prog Level
Функционална поддръжка
Край Подкрепа за потребителя
Data Processing Prog

+
Потребителят издаване на определени команди
– печат
– Получите данни
Ръчен труд
+
– Обработка на изключения
– скриптов

+
Свързват на прог за техния бизнес функция
+
Помощ друг потребител в правене на тяхната дейност

Потребители подкрепят други потребители

+
Плаче да бъде в IT катедра на първо място
Най-слабо
IT познания

силният
IT познания
Чрез контрол усмотрение

ниво
A
B
° С
д

Не disternable потребителското автоматизация
вход за потребителя, но няма контрол
избор на потребителя и експлоатация
развитие на потребителя

Хората следват инструкции, както им се казва,
Изложени на него, но все пак това, което те вход няма да видите крайния резултат
Потребителят може да избира коя програма да се стартира, изберете как нещата се обработват

Пълен контрол върху развитие
Най-слабо

силният

Чрез Maturity етап

ниво
1
Изолация € “”система, която е самостоятелно, съдържащи
-ясни мишена

2
Самостоятелно â € “”Една система, която е самостоятелно suffiecient, тя може да комуникира с други системи, но не и в момента (потенциално)

3
Ръчно интеграция € “”две системи, разработени, които могат да общуват, но ръчно

4
Автоматична интеграция â € “”Тук 2 системи са синхронизирани â €”” съобщава Автоматично

5
Разпределени интеграция â € “”потребителското система е неразделна част от вашата система

 
Извор

Удължен SDLC (Software Development Life Cycle)

предимство

Не Технически умения са необходими € “”, когато не разполагате с необходимите умения
Управление на риска
Сертифициране или акредитация

Bureau Service

– Отстраняване на оперативните разходи â € “”не се притеснява за остарели софтуер, архивиране etcâ € |
– Тук си купувате не обслужване на системите например система за заплащане ролка, закупуване на хостинга

Управление на съоръженията

– Водене на вашата инфраструктура, но се поддържа от 3-ти лица
– Получаване на подизпълнители, работещи на мястото си

Изпит

Планиране на € “”ITSP
EUC
Подходи към системи за операции

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CEI 3021 Sistemes d’Informació de Gestió d’Estratègia i Pràctica

Naudi

SIS
5 forces model
Les cadenes de valor
Planificació estratègica
End User Computing
models d’externalització

SIS
5 Forces Model

Cadena de valor

Amb càrrec de recursos: Recursos que poden ser càrregues directament al client
No vice versa, per exemple, de l’impost: netejador

Major una activitat € “”Codi, Embalatge
Activitats Primàries i Secundàries

L’usuari pot triar la forma:
Un producte A
B un producte Suport +

Desenvolupament Software House

Organització de maquinari

ITSP – Pla estratègic de TI

En general, durant 3 anys i re-avaluat cada 6 mesos

Declaració de la Missió (raó per la organització per estar al seu lloc)
On vol anar
Objectius: per exemple, Reduir el cost de la llicència
On estàs
(Entorn d’ús actual)
– Revisió del FODA
– Control de Plagues
determinar empenta
per exemple. Començar a experimentar Font oberta
anàlisi Gap
– Pla de Formació
– Pla de recursos humans
– Pla de Tecnologia

ITSP generarà satèl·lit / plans petits i tots aquests plans aconseguirà el ITSP
Per tant à cada departament tindrà el seu pla estratègic (plans operatius)

departament
pla estratègic

 

 

 

 
TA TB TC TD ET
Emissió (volum de negocis un alt personal) / Risc (adopció de les tecnologies de Ã)

Informàtica d’usuari final (EUC)

Def: directe, les mans en l’ús dels ordinadors dels usuaris â € “”2 zones:
– Els usuaris
– Departament de TI

avantatges

+ Alliberant un recurs escàs â € “”(és a dir IT Dept {} ITD)
+ Reduir el retard del desenvolupament
+ Reduir el temps que transcorre

Vestit + Cultura tasca
+ Anima els usuaris finals la innovació (UE)

Desavantatges

– La duplicació i Residus
– L’augment dels costos
– Qualitat qüestionable
– Problemes d’integritat de dades

3 maneres diferents per separar el treball:
Per Especialitzada contingut d’ocupació
només scripting

 

 

no Prog
Nivell de comandament
nivell Prog
suport funcional
Cap d’Atenció a l’Usuari
Processament de Dades Prog

+
Usuari certes ordres
– imprimir
– Obtenir dades
El treball manual Ã
+
– El maneig d’excepcions
– scripting

+
Relacionar el prog per la seva funció de negoci
+
Ajudant els usuaris a fer les seves activitats

Suport a usuaris d’altres usuaris

+
Shaud estar al departament de TI en el primer lloc
més feble
coneixements informàtics

més fort
coneixements informàtics
Per discreció de Control

nivell
la
B
C
D

Sense l’automatització d’usuari disternable
L’entrada de l’usuari, però cap control
selecció i operació de l’usuari
Desenvolupament d’usuari

La gent segueix a la instrucció com se’ls diu
Exposats a ella, però no obstant això el que d’entrada no va a veure el resultat final
L’usuari pot triar quin programa per a posar en marxa, seleccionar com es processen les coses

Control total sobre el Desenvolupament
més feble

més fort

Per l’estat de maduresa

nivell
1
Aïllament â € “”un sistema que és autònom
objectiu -Clear

2
Independent â € “”Un sistema que s’auto suffiecient, es pot comunicar amb altres sistemes, però no en el moment (potencialment)

3
Integració manual â € “”dos sistemes desenvolupats que pot comunicar de forma manual, però

4
Integració automàtica â € “”Aquí els 2 sistemes estan sincronitzats â €”” es comuniquen automàticament

5
la integració distribuït un sistema d’usuari € “”és una part integral del seu sistema de

 
proveïment a terme

SDLC estès (Desenvolupament de Programari Cicle de Vida)

Avantatge

No es necessiten coneixements tècnics â € “”quan no té les capacitats necessàries
Gestió de riscos
Certificació o acreditació

Oficina de servei

– Eliminar un cost operacional € “”no es preocupa pel programari obsolet, les còpies de seguretat ETCA del € |
– Aquí no compra un servei, per exemple, els sistemes un sistema de nòmina, la compra de la celebració

Gestió d’instal·lacions

– Manteniment de la seva infraestructura, però mantinguda per 3 parts
– Aconseguir subcontractistes que treballen en el seu lloc

examen

La planificació â € “”ITSP
EUC
Aproximacions cap a l’operació dels sistemes

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information System Strategy Management ug Batasana

Naudi

SIS
5 pwersa sa modelo
bili talikala
Strategic Planning
Katapusan User Computing
outsourcing modelo

SIS
5 Forces Model

Value Chain

Gigastohan kapanguhaan: Resources nga mahimong mga kaso direkta ngadto sa kliyente sa
Non gigastohan vice versa e.g. mas limpyo nga

Major Kalihokan â € “”Code, Packaging
Primary ug Secondary Kalihokan

User makapili porma:
Usa ka à Product
B Ã Product + Support

Software Development House

hardware Organization

ITSP – KINI Strategic Plan

Kasagaran alang sa 3 ka tuig ug pag-assess sa matag 6 ka bulan

Mission Statement (rason alang sa organisasyon nga sa dapit)
Asa kamo gusto nga moadto
Tumong: e.g. Pagpakunhod License Cost
Hain ka
(Current operating palibot)
– singot
– peste
Tinoa itukmod
e.g. Sugdi piloting bukas Tinubdan
gintang Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP makamugna satellite / gamay nga mga plano, ug ang tanan nga mga plano sa pagkab-ot sa ITSP
à Busa ang matag departamento may iyang estratehikong plano (plano sa operasyon)

Department
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Isyu (Ã hataas nga sungkod turnover) / Risk (Ã pagsagop sa mga teknolohiya)

Katapusan User Computing (EUC)

Def: Direct, mga kamot sa ibabaw sa paggamit sa mga computer sa mga tiggamit â € “”2 mga dapit:
– tiggamit
– IT Department

Bentaha

+ Sa pagpagawas sa usa ka nihit kapanguhaan â € “”(pananglitan IT Dept {ITD kun})
+ Pagpakunhod development backlog
+ Pagpakunhod sa panahon lag

+ Ilisan task Kultura
+ Nagdasig kabag-ohan Katapusan Users (EU)

disadvantages

– Pagduplikar ug Waste
– Dugang nga gasto
– Kaduhaduhaang nga kalidad
– Kabalaka Data integridad

3 lain-laing mga paagi sa lain nga buhat:
Pinaagi sa hanas nga trabaho Content
Scripting lamang

 

 

non program
Command Level
program Level
Sulundon nga Support
User Support Katapusan
Data Processing program

+
User-isyu sa pipila ka mga sugo
– print
– Og sa data
à Manwal buhat
+
– Gawas handling
– scripting

+
Iasoy ang program sa ilang negosyo function
+
Tabangi ang uban nga mga user sa pagbuhat sa ilang mga kalihokan

Users pagsuporta sa uban nga mga tiggamit

+
Shoud diha sa IT Dept sa unang dapit
labing huyang nga
kahibalo IT

lig-on nga
kahibalo IT
Pinaagi Control sa pagkabuotan

Level
Usa ka
B
P
D

Walay disternable automation user
User input apan walay pagpugong sa
pagpili User ug operasyon
user Development

Ang mga tawo sa pagsunod sa instruksiyon sa ingon nga sila gisultihan
Abong sa IT apan Apan unsay ilang input dili makakita sa katapusan nga resulta
User makapili kon unsa ang programa nga maglunsad, pagpili kon sa unsang paagi ang mga butang nga proseso

Full kontrol sa Development
labing huyang nga

lig-on nga

Pinaagi sa Pagkahamtong stage

Level
1
Inusara â € “”usa ka sistema nga mao ang sa kaugalingon nga anaa
-clear target

2
Barug nga nag-inusara â € “”Ang usa ka sistema nga mao ang sa kaugalingon suffiecient, kini makig-estorya sa ubang mga sistema sa, apan dili sa higayon (kalagmitan)

3
Manwal sa Integration â € “”sa duha ka mga sistema naugmad nga estorya apan sa kamut

4
Automatic integration â € “”Dinhi sa 2 sistema sa synchronized â €”” estorya Awtomatikong

5
-Apod-Apod integration â € “”user nga sistema mao ang usa ka importante nga bahin sa imong sistema

 
gikan sourcing

Gipadako SDLC (Software Development Kinabuhi Cycle)

bentaha

Walay Technical kahanas gikinahanglan â € “”sa diha nga kamo wala sa sa gikinahanglan nga mga kahanas
Risk Management
Sertipikasyon o accreditation

pag-alagad sa Bureau

– Pagwagtang operational gasto â € “”walay kabalaka kabahin sa obsolete software, backups etcâ € |
– Ania kamo sa pagpalit ug usa ka pag-alagad dili ang sistema sa e.g. sa usa ka pay roll nga sistema, sa pagpalit sa ang host

mga pasilidad Management

– Sa pagtuman sa imong mga infrastructure apan magpadayon pinaagi sa 3rd partido
– Og sub kontraktor nga nagtrabaho sa imong dapit

pasulit

Pagplano â € “”ITSP
EUC
Nagsingabot ngadto sa sistema sa operasyon

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information KA Njira Management ndi Tsatani

Naudi

mlongo
5 mphamvu lachitsanzo
unyolo phindu
Planning Strategic
Mapeto Computing Wosuta
zitsanzo kupeza ntchito zina kunja

mlongo
5 Mphamvu Model

mtengo unyolo

Mlandu gwero: Resources zimenezi milandu mwachindunji kasitomala
Non mlandu mosemphanitsa e.g. zotsukira

Major Ntchito â € “”Code, Kenaka
Activities pulayimale ndi sekondale

Wosuta angasankhe form:
A malonda
B Ã Mankhwala + Support

Mapulogalamu Development House

hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Kawirikawiri zaka 3 ndi kukonzanso imawunikidwa pa miyezi 6

Mission Statement (chifukwa gulu kukhala place)
Kumene mukufuna kupita
Zolinga: e.g. Kuchepetsa License Cost
Pamene inu muli
(Current chilengedwe opaleshoni)
– SWOT
– tizilombo
kudziwa Tambasulani
e.g. Yambani piloting lotseguka Source
Analysis kusiyana
– Maphunziro Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP adzakhala kupanga Kanema / ndondomeko yaing’ono ndi zolinga zonse izi kukwaniritsa ITSP
à Choncho aliyense dipatimenti adzakhala ndi pulani ake abwino (mapulani ntchito)

Department
Plan Strategic

 

 

 

 
TA TB TC TD Te
Nsanja (Ã mkulu zolowa ndodo) / Chiopsezo (Ã kukhazikitsidwa kwa zipangizo zina zamakono)

Mapeto Wosuta Computing (EUC)

Def: Direct, manja pa ntchito makompyuta ndi Intaneti â € “”mbali 2:
– owerenga
– IT Department

ubwino

+ Tizikambirana ndi gwero zikusowa â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Kuchepetsa chitukuko backlog
+ Kuchepetsa nthawi kwanthawi

+ Zida ntchito Culture
+ Chimalimbikitsa luso End Ogwiritsa (EU)

kuipa

– Mwendo ndi Zinyalala
– Kuchuluka mtengo
– Zokayikitsa khalidwe
– Nkhawa Data umphumphu

3 njira zosiyanasiyana ntchito zosiyana:
Ndi odziwa ntchito zinthunzi
malembedwe okha

 

 

Non Prog
lamulo mlingo
Prog mlingo
zinchito Support
Mapeto Wosuta Support
Data Processing Prog

+
Wosuta opereka malamulo ena
– kusindikiza
– Kupeza deta
à Manual ntchito
+
– Yekha akuchitira
– malembedwe

+
Fotokozani prog ntchito Ntchito yawo
+
Kuthandiza wosuta ena kuchita ntchito zawo

Ogwiritsa kuthandiza anthu enanso

+
Shoud mu IT Dept mu malo oyamba
anafooka
chidziwitso IT

wamphamvu
chidziwitso IT
Ndi Control nzeru

Level
A
B
C
D

No disternable wosuta zokha
athandizira wosuta koma palibe ulamuliro
kusankha wosuta ndi ntchito
Development wosuta

Anthu kutsatira malangizo ngati auzidwa
Poyera koma Koma zimene athandizira sadzaona Mapeto
Wosuta timasankha zimene pulogalamu kukhazikitsa, kusankha zinthu akumva kukonzedwa

Full kulamulira Development
anafooka

wamphamvu

Ndi gawo Mwauzimu

Level
1
Kudzipatula â € “”dongosolo limene amadzipweteka ali
-clear chandamale

2
Patokha â € “”dongosolo limene amadzipweteka suffiecient, tingathe kulankhula ndi machitidwe ena osati pa nthawi (zingakhale)

3
Buku Kusakanikirana â € “”machitidwe awiri anayamba amene angathe kulankhula koma pamanja

4
Makinawa kusakanikirana â € “”Apa machitidwe 2 ndi â zithunzi zapadera €”” kulankhula Basi

5
Anagawira kusakanikirana â € “”dongosolo wosuta ndi mbali yofunika ya dongosolo wanu

 
Out Chosaka Misika

Anawonjezera SDLC (mapulogalamu Development Life zolimbikitsa)

ubwino

No luso linalake lapadera ali â chofunika € “”pamene mulibe luso lofunika
chiopsezo Management
Chitsimikizo kapena kuvomerezeka

Bureau Service

– Kuthetsa mtengo ntchito â € “”osadandaula za mapulogalamu lotha, backups etcâ € |
– Apa inu kugula utumiki osati kachitidwe e.g. dongosolo malipiro mpukutu kugula kuchititsa

Facilities Management

– Kusunga zomangamanga anu koma anakhalabe ndi maphwando 3
– Kupeza omanga boma ntchito pa malo anu

mayeso

Akukonzekera â € “”ITSP
EUC
Wakudza kwa ntchito kachitidwe

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021信息系统战略管理与实践

Naudi

SIS
5力模型
价值链
策略计划
终端用户计算
外包模式

SIS
5力模型

价值链

收费资源:资源,可以直接收费的客户端
非可充电反之如清洁器

主要活动€“代码,包装
中小学活动

用户可以选择的形式:
A A产品
B A +产品支持

软件开发府

硬件组织

ITSP – IT战略规划

通常为3年,重新评估每6个月

使命宣言(原因是组织到位)
你想去哪里
目标:例如降低许可费
你在哪里
(当前运行环境)
– SWOT
– PEST
确定推力
例如启动试点开放源码
缺口分析
– 培训计划
– 人力资源规划
– 科技计划

ITSP会产生卫星电视/小计划,所有这些计划将实现ITSP
A由此每个部门都会有其战略计划(经营计划)


战略计划

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
发行(高人员流动率)/风险(谩采用的技术)

终端用户计算(EUC)

高清:直接,对用户使用电脑手中的€“2方面:
– 用户
– IT部门

优点

+解放â€稀缺资源“(即IT部门{} ITD)
+降低开发积压
+减少时间延迟

+套装任务文化
+鼓励创新的最终用户(EU)

缺点

– 重复和浪费
– 成本增加
– 质量问题
– 数据完整性问题

三种不同的方式单独的工作:
由熟练的工作内容
只有脚本

 

 

非PROG
命令级别
PROG水平
功能支持
最终用户支持
数据处理PROG

+
用户发出某些命令
– 打印
– 获取数据
手动作业
+
– 异常处理
– 脚本

+
相关的PROG他们的业务功能
+
帮助其他用户在做他们的活动

用户支持其他用户

+
768,16是在IT部门在首位
最弱
IT知识

最强
IT知识
通过控制自由裁量权

水平
一个

C
ð

没有disternable用户自动化
用户输入,但没有控制
用户选择和操作
用户开发

人们遵循指令,因为他们被告知
接触到它,但是,这只是他们的输入将不会看到最终结果
用户可以选择启动什么程序,选择的事情是如何被处理

在开发完全控制
最弱

最强

通过成熟期

水平
1
隔离€“一个系统,是自包含
-clear目标

2
单独€站立“的系统,即自suffiecient,它可以与其他系统而不是在时刻通信(可能)

3
手动积分€“两个系统开发的,可以沟通,但手动

4
自动整合€“这2个系统的同步€”自动交流


分布式集成€“用户系统是系统的一个组成部分

 
外判

扩展SDLC(软件开发生命周期)

优点

一点技术含量都必需的€“当你不具备必要的技能
风险管理
认证或认可

服务局

– 消除运营成本€“毫无过时软件的后顾之忧,备份ETCA€|
– 在这里,你买了不服务系统如薪酬辊系统,购买托管

设备管理

– 让你的基础设施,但由第三方维护
– 让你在工作的地方分包商

考试

规划€“ITSP
EUC
对接近运营系统

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021信息系統戰略管理與實踐

Naudi

SIS
5力模型
價值鏈
策略計劃
終端用戶計算
外包模式

SIS
5力模型

價值鏈

收費資源:資源,可以直接收費的客戶端
非可充電反之如清潔器

主要活動€“代碼,包裝
中小學活動

用戶可以選擇的形式:
A A產品
B A +產品支持

軟件開發府

硬件組織

ITSP – IT戰略規劃

通常為3年,重新評估每6個月

使命宣言(原因是組織到位)
你想去哪裡
目標:例如降低許可費
你在哪裡
(當前運行環境)
– SWOT
– PEST
確定推力
例如啟動試點開放源碼
缺口分析
– 培訓計劃
– 人力資源規劃
– 科技計劃

ITSP會產生衛星電視/小計劃,所有這些計劃將實現ITSP
A由此每個部門都會有其戰略計劃(經營計劃)


戰略計劃

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
發行(高人員流動率)/風險(謾採用的技術)

終端用戶計算(EUC)

高清:直接,對用戶使用電腦手中的€“2方面:
– 用戶
– IT部門

優點

+解放â€稀缺資源“(即IT部門{} ITD)
+降低開發積壓
+減少時間延遲

+套裝任務文化
+鼓勵創新的最終用戶(EU)

缺點

– 重複和浪費
– 成本增加
– 質量問題
– 數據完整性問題

三種不同的方式單獨的工作:
由熟練的工作內容
只有腳本

 

 

非PROG
命令級別
PROG水平
功能支持
最終用戶支持
數據處理PROG

+
用戶發出某些命令
– 打印
– 獲取數據
手動作業
+
– 異常處理
– 腳本

+
相關的PROG他們的業務功能
+
幫助其他用戶在做他們的活動

用戶支持其他用戶

+
768,16是在IT部門在首位
最弱
IT知識

最強
IT知識
通過控制自由裁量權

水平
一個

C
ð

沒有disternable用戶自動化
用戶輸入,但沒有控制
用戶選擇和操作
用戶開發

人們遵循指令,因為他們被告知
接觸到它,但是,這只是他們的輸入將不會看到最終結果
用戶可以選擇啟動什麼程序,選擇的事情是如何被處理

在開發完全控制
最弱

最強

通過成熟期

水平
1
隔離€“一個系統,是自包含
-clear目標

2
單獨€站立“的系統,即自suffiecient,它可以與其他系統而不是在時刻通信(可能)

3
手動積分€“兩個系統開發的,可以溝通,但手動

4
自動整合€“這2個系統的同步€”自動交流


分佈式集成€“用戶系統是系統的一個組成部分

 
外判

擴展SDLC(軟件開發生命週期)

優點

一點技術含量都必需的€“當你不具備必要的技能
風險管理
認證或認可

服務局

– 消除運營成本€“毫無過時軟件的後顧之憂,備份ETCA€|
– 在這裡,你買了不服務系統如薪酬輥系統,購買託管

設備管理

– 讓你的基礎設施,但由第三方維護
– 讓你在工作的地方分包商

考試

規劃€“ITSP
EUC
對接近運營系統

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategia Management e base

Naudi

SIS
5 forzi mudellu
catene Value
Planning Strategic
End Ghjuvanteramu Qype
mudeli pà Chimica

SIS
5 Forces Modèle

Value Chain

IMMATRICULAS risorsa: Risorse chì pò esse accusa direttamente à u vostru cliente FTP
morsa Non IMMATRICULAS viciversa p.e. pulizia

Major Y â € “”Code, Packaging
Activités Primary e di Vicu

User Pudete sceglie di forma:
A Product Ã
B Ã Product + Support

Software Development Casa

Organization Ferramenta

ITSP – IT Strategic Plan

Di sòlitu di 3 anni è sona-valutatu à ogni 6 mesi

Affirmazioni Mission (raghjoni di strutturatu à esse in locu)
Unni ti vogghiu iri
Scopi: p.e. Fate cunsumà Cost License
Induva tù sì
(L ‘ambienti sistema attuale)
– SWOT
– PEST
definisce Temperance
p.e. Principià di pilutaghju Source aperta
Analysis Gap
– Plan Training
– Plan HR
– Plan Technology

ITSP ti facenu satellitu / picculi piani è tutti sti chiani ti ghjunghje ne à l ‘ITSP
à accorta ogni dipartimentu ti darà u so pianu strategicu (chiani flux)

dipartimentu
Pianu strategicu

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Alba (sciffru à altu lu vastuni) / i risichi (adozioni à de la ticnoluggìa)

Ghjuvanteramu End User (EUC)

Def: Direct, e mani nantu à usu di impianti par utilizatori â € “”2 spazii:
– utilizatori
– Department IT

vantaghji

+ Liberating un riprisentatu risorsa â € “”(i.e. IT franchise {ITD})
+ Fate cunsumà backlog sviluppu
+ Fate cunsumà tempu Lag

+ Cultura compitu Bizzarri
+ Esurtazione Users innuvazione End (EU)

Tu me

– NUE e Waste
– Passata Campana
– A qualità dubitandum
– Cuncerna sincerità Dati

3 versi à u travagliu è indipindenti:
Par abili impiegu cuntinutu
solu Scripting

 

 

Non seuil
Level Command
Level P
Support Internet
End Support Qype
Data Besana seuil

+
prucrama dû Brivettu Qype certi cumandus
– stampa
– Arrivare données
à travagliu Manual
+
– A mugnera, foras
– scripting

+
Maiuranza tratta u P à u so funzione los
+
Aiutu altri utilizatori in pràtica a so attività

Users cuncretizà altri utilizatori

+
Shoud esse in u IT franchise a lu primu postu
cchiù debuli
cunniscenza IT

fotti
cunniscenza IT
Par discretion musique

Level
A
B
C
D

No plantes me disternable
Poloniana: User: ma nuddu cuntrollu
sélection Qype è funziunamentu
Sviluppu Qype

People seguità a l ‘istruzzioni comu si diciunu
Puntanu a IT ma però ciò ch’elli Poloniana: ùn vi vede u risultatu fini
User permetteranu di sceglie ciò chì prugramma pi lanciari, sceglie cumu e cose sò infattati pè strada

cuntrollu Full nantu à u sviluppu
cchiù debuli

fotti

Par tappa maturi

Level
1
Castagnu â € “”nu sistema ca è àutu cuntenute
Fragen -clear

2
Impegni di tutti ‘â € “”A sistema ca è àutu suffiecient, si pò cumunicà cù altri sistema, ma micca à u mumentu (Prepaid)

3
Manual Blue â € “”dui sistemi sviluppatu chì pò cumunicà, ma manually

4
integrazione automatica â € “”Quì li sistemi 2 si synchronized â €”” cumunicà in autumàticu

5
integrazione distribuitu â € sistema di me “”hè una parti di u vostru sistema

 
Franchise LAMENTU

Großrechner appricari (Software Development Life Cycle)

benefiziu

No cumpetenze tecnica attrazzi â € “”mandulin Tu tu nun hannu i sapè fà nicissariu
Management Risk
Analisi o ricunniscenza

Bureau Service

– Eseguitu un costu flux € “”senza preoccupa circa dû software abbuccari, backups etcâ € |
– Quì si cumprà un micca serviziu u sistema p.e. un sistema de tambour spenni, accattu u òspite

Facilities Management

– Mantene a vostra BTP, ma mantinni sustinuta da partiti 3o
– Escia sotta Sabbatini travagghiannu a to locu

Executive

Traghetti â € “”ITSP
EUC
Avvicinava versu u funziunamentu sistemi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategije upravljanja i praksa

Naudi

SIS
5 Snage modela
Vrijednost lanci
Strateško planiranje
Computing za krajnjeg korisnika
modeli outsourcing

SIS
5 Snage Model

Lanac vrijednosti

Zaračunati na taj iznos resursa: resursi koji mogu biti pristojbe izravno na klijenta
Non ‘Naplaćuju obrnuto npr čistač

Major Aktivnost â € “”kod, za pakiranje
Primarnih i sekundarnih djelatnosti

Korisnik može izabrati oblik:
A A proizvodu
B je proizvod + podrška

Razvoj Kuća Software

Organizacija Hardver

Itsp – IT strateški plan

Obično za 3 godine i ponovno procijeniti svakih 6 mjeseci

Misija (razlog za organizaciju biti na mjestu)
Gdje želiš ići
Ciljevi: npr Smanjiti License troškova
Gdje si
(Trenutna radno okruženje)
– SWOT
– PEST
odrediti potisak
npr Početak pilot open source
Analiza Gap
– Plan izobrazbe
– HR Plan
– Plan Tehnologija

Itsp će generirati satelitska / male planove, a svi ovi planovi će postići itsp
Ă Stoga svaki odjel će imati svoj strateški plan (plan djelovanja)

odjel
Strateški plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Izdavanje (visoka fluktuacija radne snage) / rizika (a usvajanje tehnologije)

Krajnji korisnik Computing (EUC)

Def: Direct, ruke na korištenje računala od strane korisnika â € “”2 područja:
– korisnik
– Odjel za IT

Prednosti

+ Oslobađajuće oskudan resurs â € “”(tj IT odjel {ITD})
+ Smanjite razvoj zaostalih
+ Smanjite vrijeme kašnjenja

+ Odijelo zadatak Kultura
+ Potiče inovacije krajnjih korisnika (EU)

Nedostaci

– Umnožavanje i otpada
– povećane troškove
– Upitna kvaliteta
– odnosi se integritet podataka

3 različita načina za odvojeni rad:
Spretnije posao sadržaj
samo Scripting

 

 

non Prog
Naredba Razina
Prog Razina
Funkcionalna podrška
Kraj Podrška za korisnike
Obrada podataka Prog

+
Korisnik izdavanje određene naredbe
– print
– Dobiti podatke
Ručnog rada
+
– Rukovanje iznimka
– skriptiranje

+
Odnose se na PROG za svoje poslovne funkcije
+
Pomoć drugih korisnika u obavljanju svoje djelatnosti

Korisnici podršku drugih korisnika

+
Bi trebao biti u IT Odjelu na prvom mjestu
najslabija
IT znanja

najjače
IT znanja
Do kontrole nahođenju

nivo

B
C
D

Ne disternable korisnički automatizacije
Korisnik ulaz, ali nema kontrole
Izbor za korisnike i rad
Korisnik razvoj

Ljudi slijediti upute što im se kaže
Izložen, ali ipak ono što im je ulaz neće vidjeti krajnji rezultat
Korisnik može odabrati koji program za lansiranje, odaberite kako stvari su se obrađuje

Potpuna kontrola nad razvoj
najslabija

najjače

Prema dospijeću pozornici

nivo
1
Izolacija â € “”sustav koji je samostalni
-Ispraznite meta

2
Samostojećih â € “”sustav koji je samo suffiecient, može komunicirati s drugim sustavima, ali ne u ovom trenutku (potencijalno)

3
Priručnik integracija â € “”dva sustava razvijeni koji mogu komunicirati, ali i ručno

4
Automatska integracija â € “”Ovdje su 2 sustavi sinkronizirani â €”” komuniciraju Automatski

5
Distribuirani integracija â € “”korisnika sustava sastavni je dio vašeg sustava

 
out Katalog

Proširena SDLC (Software Development Life Cycle)

Prednost

Nema tehničke vještine su potrebne â € “”kad nemate potrebne vještine
Upravljanje rizicima
Certifikacija ili akreditacije

zavod usluga

– Brišite troškovi rada â € “”bez brige o zastario softver, sigurnosne kopije etcâ € |
– Ovdje kupiti uslugu ne sustavima npr pay rola sustav, kupnja hostinga

Ustanove za upravljanje

– Čuvanje svoje infrastrukture, ali održava 3. stranaka
– Dobivanje pod izvođačima koji rade na svoje mjesto

Ispit

Planiranje â € “”itsp
EUC
Pristupi prema sustavima poslovanja

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategi Ledelse og praksis

Naudi

SIS
5 kræfter model
værdikæder
Strategisk planlægning
End User Computing
Outsourcing modeller

SIS
5 Forces Model

Værdikæde

Afgiftspligtens ressource: Ressourcer, som kan være afgifter direkte til kunden
Ikke afgiftspligtens omvendt f.eks renere

Større aktivitet â € “”Code, Emballage
Primære og sekundære aktiviteter

Brugeren kan vælge formen:
En et produkt
B et produkt + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT strategiplan

Normalt i 3 år og revurderes hver 6. måned

Mission Statement (årsag til organisationen for at være på plads)
Hvor vil du hen
Mål: f.eks Reducer Licens Omkostninger
Hvor du er
(Aktuel driftsmiljø)
– SWOT
– PEST
Bestem Thrust
f.eks. Start afprøve open Source
Gap-analyse
– Uddannelse Plan
– HR Plan
– Teknologi Plan

ITSP vil generere satellit / små planer, og alle disse planer vil opnå ITSP
à Derfor hver afdeling vil have sin strategiske plan (operationelle planer)

Afdeling
strategiplan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (Ã stor personaleudskiftning) / Risk (Ã vedtagelse af teknologier)

End User Computing (EUC)

Def: Direkte, hænder på brug af computere af brugere â € “”2 områder:
– brugere
– IT-afdelingen

Fordele

+ Befriende en knap ressource â € “”(dvs. IT Dept {ITD})
+ Reducer udvikling efterslæb
+ Reducer forsinkelse

+ Suit opgave Kultur
+ Fremmer innovation Slutbrugere (EU)

Ulemper

– Gentagelser og affald
– Øgede omkostninger
– Tvivlsom kvalitet
– data integritet bekymringer

3 forskellige måder at adskille arbejde:
Af dygtige job Content
kun Scripting

 

 

Ikke Prog
Command Level
Prog Level
Funktionel Support
End User Support
Data Processing Prog

+
Bruger udstede visse kommandoer
– print
– Få data
à Manuelt arbejde
+
– Exception handling
– scripting

+
Relatere prog til deres business-funktion
+
Hjælp andre brugere i at gøre deres aktiviteter

Brugere støtter andre brugere

+
Mediefil være i IT Dept i første omgang
svageste
IT viden

Stærkeste
IT viden
Af Kontrol diskretion

Niveau
EN
B
C
D

Ingen disternable bruger automatisering
Bruger input, men ingen kontrol
Brugervalg og drift
Bruger Development

Folk følger instruktion som de får besked
Udsat for det, men dog hvad de input vil ikke se det endelige resultat
Brugeren kan vælge, hvilket program til at lancere, vælge, hvordan tingene bliver behandlet

Fuld kontrol over udvikling
svageste

Stærkeste

Ved Løbetid etape

Niveau
1
Isolation â € “”et system, der er selvstændig
-clear mål

2
Stand alone â € “”Et system, der er selvstændige suffiecient, kan det kommunikere med andre systemer, men ikke i øjeblikket (potentielt)

3
Manuel Integration â € “”to systemer udviklet, som kan kommunikere, men manuelt

4
Automatisk integration â € “”Her de 2 systemer er synkroniseret â €”” kommunikere automatisk

5
Distribueret integration â € “”bruger-systemet er en integreret del af dit system

 
Outsourcing

Udvidet SDLC (Software Development Life Cycle)

Fordel

Ingen tekniske færdigheder er nødvendige â € “”når du ikke har de nødvendige færdigheder
Risikostyring
Certificering eller akkreditering

service Bureau

– Eliminere driftsomkostning â € “”ingen bekymringer om forældede software, backups etcâ € |
– Her køber du en tjeneste ikke systemerne f.eks en pay roll-system, købe hosting

Facilities Management

– Holde din infrastruktur, men vedligeholdes af 3. parter
– At få underleverandører, der arbejder på din plads

Eksamen

Planlægning â € “”ITSP
EUC
Tilgange til systemer operationer

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

Naudi

zus
5 krachten model
waardeketens
Strategische planning
End User Computing
outsourcing modellen

zus
5 Forces Model

Waardeketen

Belastbare bron: Hulpmiddelen voor die kosten die rechtstreeks kunnen worden aan de klant
Niet Chargeable vice versa bijv. schoonmaakster

Major Activiteit â € “”Code, Verpakkingen
Primaire en Secundaire Activiteiten

De gebruiker kan kiezen vorm:
Een A-product
B op een product + Ondersteuning

Software Development House

hardware Organisatie

ITSP – IT Strategisch Plan

Meestal voor 3 jaar en opnieuw geëvalueerd om de 6 maanden

Mission Statement (reden voor de organisatie om te worden in de plaats)
Waar je heen wilt
Doelstellingen: bijv. Verminder License Cost
Waar je bent
(Huidige werkomgeving)
– SWOT
– PLAAG
Bepaal Thrust
bijv. Begin loodsen geopend Source
Gap Analyse
– Training Plan
– HR Plan
– Technologie Plan

ITSP satelliet / kleine plannen te genereren en al deze plannen zullen bereiken van de ITSP
à Daarom elke afdeling zal haar strategisch plan (operationele plannen) hebben

afdeling
Strategisch plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Kwestie (een hoog personeelsverloop) / Risk (Ã goedkeuring van de technologie)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, de handen op het gebruik van computers door de gebruikers â € “”2 gebieden:
– gebruikers
– IT afdeling

voordelen

+ Bevrijden een schaars goed â € “”(dat wil zeggen IT Dept {} ITD)
+ Verminder ontwikkeling achterstand
+ Verminder vertraging

+ Suit taak Cultuur
+ Moedigt innovatie Eindgebruikers (EU)

nadelen

– Doublures en verspilling
– Hogere kosten
– Twijfelachtige kwaliteit
– De integriteit van gegevens betreft

3 verschillende manieren om afzonderlijke werk:
Door Skilled jobinhoud
alleen Scripting

 

 

niet-Prog
Command Level
Prog Level
functionele ondersteuning
End User Support
Data Processing Prog

+
Gebruiker uitgifte van bepaalde opdrachten
– afdruk
– Krijgen data
Een handmatige werk
+
– Exception handling
– scripting

+
Betreffen de prog om hun zakelijke functie
+
Help andere gebruikers in het doen van hun activiteiten

Gebruikers te ondersteunen andere gebruikers

+
Berekeningen worden in het IT Dept in de eerste plaats
zwakste
IT-kennis

sterkste
IT-kennis
Door Control discretie

Niveau
EEN
B
C
D

Geen disternable gebruiker automatisering
Input van de gebruiker, maar geen controle
Gebruiker selectie en werking
gebruiker Development

Mensen volgen instructie als ze verteld
Blootgesteld aan IT, maar wel wat ze input zal niet zien het eindresultaat
De gebruiker kan kiezen welk programma te starten, selecteert u hoe de dingen worden verwerkt

Volledige controle over Development
zwakste

sterkste

Door Maturity fase

Niveau
1
Isolation â € “”een systeem dat op zichzelf staand
-Clear doel

2
Stand alone â € “”Een systeem dat zichzelf suffiecient, kan het communiceren met andere systemen, maar niet op dit moment (potentieel)

3
Manual Integratie â € “”twee systemen ontwikkeld die kan communiceren, maar met de hand

4
Automatische integratie â € “”Hier zijn de 2 systemen â worden gesynchroniseerd €”” communiceren Automatisch

5
Distributed integratie â € “”user systeem is een integraal onderdeel van uw systeem

 
Uitbesteding

Uitgebreide SDLC (Software Development Life Cycle)

Voordeel

Geen technische vaardigheden zijn een verplicht € “”als je niet over de nodige vaardigheden
Risicomanagement
Certificering of accreditatie

service Bureau

– Afschaffing van de operationele kosten â € “”geen zorgen over verouderde software, backups etcâ € |
– Een dienst niet de systemen bijv. Hier koopt u een pay-roll systeem, het kopen van de hosting

Facility Management

– Het houden van uw infrastructuur, maar onderhouden door 3 partijen
– Het krijgen van onderaannemers werken aan uw plaats

tentamen

Het plannen van â € “”ITSP
EUC
Benaderingen van systemen operaties

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Management Strategy and Practice

Naudi

SIS
5 síly modelu
hodnotové řetězce
Strategické plánování
Computing s koncovým uživatelem
outsourcing modely

SIS
5 Forces Model

Řetězec hodnot

Účtovaných zdrojů: Zdroje, které mohou být zpoplatněno přímo klientovi
Non Vyměřovací naopak např. čistič

Major aktivity â € “”Code, obalová technika
Primární a sekundární aktivity

Uživatel si může zvolit formu:
A Product
B výrobek + Support

Software Development dům

hardware Organization

ITSP – IT Strategický plán

Obvykle po dobu 3 let a přehodnocována každých 6 měsíců

Poslání (důvodem pro organizaci být na místě)
Kam chceš jít
Cíle: např. Snížit licenční náklady
Kde jsi
(Current Operating Environment)
– SWOT
– PEST
Určete Thrust
např. Pilotní odzkoušení open source
Analýza Gap
– Plán výcviku
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP bude generovat satelitní / malé plány a všechny tyto plány budou dosáhnout ITSP
A se tak každé oddělení bude mít svůj strategický plán (operační plány)

oddělení
Strategický plán

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Vydání (vysoká fluktuace zaměstnanců) / Risk (přijetí A technologií)

End User Computing (EUC),

Def: Direct, ruce na používání počítačů ze strany uživatelů â € “”2 oblastech:
– uživatelé
– Oddělení informačních technologií

Výhody

+ Osvobozující omezený zdroj € “”(tj. IT Dept {} ITD)
+ Snížit počet nevyřízených rozvoje
+ Snížení časovou prodlevu

+ Suit úkol kultura
+ Podporuje inovaci koncové uživatele (EU)

nevýhody

– Duplikace a odpadů
– Zvýšené náklady
– Sporná jakost
– obav integrita dat

3 různé způsoby, jak do samostatných práce:
Zručnými pracovních Obsah
pouze Scripting

 

 

non Prog
příkaz Level
Prog Level
funkční Support
Podpora pro koncové uživatele
Zpracování dat Prog

+
Návod k vydávání některých příkazů
– tisk
– Získat data
Manuální práce
+
– Zpracování výjimek
– skriptování

+
Vztáhnout prog jejich podnikové funkce
+
Pomoci jinému uživateli v tom svou činnost

Uživatelé, kteří podporují ostatní uživatele

+
Mela být v IT Dept v první řadě
nejslabší
IT znalosti

nejsilnější
IT znalosti
By Control uvážení

Úroveň
A
B
C
D

Ne disternable automatizace uživatel
Vstup uživatele, ale žádná kontrola
výběr a provoz uživatel
rozvoj Uživatel

Lidé následovat instrukce co se jim řekne
Vystaveni IT, ale nicméně to, co se jim vstup není vidět konečný výsledek
Uživatel si může vybrat, jaký program zahájit, zvolte, jak se věci zpracovávány

Plná kontrola nad rozvoj
nejslabší

nejsilnější

Podle splatnosti etapě

Úroveň
1
Izolace â € “”systém, který je soběstačný
-clear cíl

2
Stand alone â € “”systém, který je vlastní suffiecient, může komunikovat s ostatními systémy, ale ne v tomto okamžiku (potenciálně)

3
Manuální integrace € “”Oba systémy vyvinuté, které mohou komunikovat, ale ručně

4
Automatická integrace â € “”Tady systémy 2 jsou synchronizovány â €”” komunikovat Automatické

5
Distribuované integrace € “”uživatelského systému je nedílnou součástí systému

 
outsourcing

Rozšířená SDLC (Software Development Life Cycle)

Výhoda

Žádné technické dovednosti jsou potřebné â € “”, když nemáte potřebné dovednosti
řízení rizik
Certifikace nebo akreditace

Service Bureau

– Eliminovat provozní náklady â € “”žádné obavy zastaralého softwaru, zálohování etcâ € |
– Zde si koupili službu, nikoli systémů např. pay válec systém, nákup hosting

Správa zařízení

– Udržení svého infrastrukturu, ale udržovaný 3. stran
– Získání subdodavatele, kteří pracují na své místo

Zkouška

Plánování â € “”ITSP
EUC
Přístupy k systémových operací

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————
CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

Naudi

SIS
5 forces model
Value chains
Strategic Planning
End User Computing
Outsourcing models

SIS
5 Forces Model
Value Chain

Chargeable resource: Resources which can be charges directly to the client
Non Chargeable vice versa e.g. cleaner

Major Activity – Code, Packaging
Primary and Secondary Activities

User can choose form:
A Ã Product
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Usually for 3 years and re-assessed every 6 months

Mission Statement (reason for organization to be in place)
Where you want to go
Objectives: e.g. Reduce License Cost
Where you are
(Current operating environment)
– SWOT
– PEST
Determine Thrust
e.g. Start piloting open Source
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP will generate satellite/small plans and all these plans will achieve the ITSP
à Therefore every department will have its strategic plan (operational plans)

Department
Strategic Plan

 
TA TB TC TD TE
Issue(Ã high staff turnover)/Risk(Ã adoption of the technologies)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, hands on use of computers by users – 2 areas:
– users
– IT Department

Advantages

+ Liberating a scarce resource – (i.e. IT Dept {ITD})
+ Reduce development backlog
+ Reduce time lag

+ Suit task Culture
+ Encourages innovation End Users (EU)

Disadvantages

– Duplication and Waste
– Increased Costs
– Questionable quality
– Data integrity concerns

3 different ways to separate work:
By Skilled job Content
Scripting only

Non Prog
Command Level
Prog Level
Functional Support
End User Support
Data Processing Prog

+
User issuing certain commands
– print
– get data
à Manual work
+
– exception handling
– scripting

+
Relate the prog to their business function
+
Help other user in doing their activities

Users support other users

+
Shoud be in the IT Dept in the first place
Weakest
IT knowledge

Strongest
IT knowledge
By Control discretion

Level
A
B
C
D

No disternable user automation
User input but no control
User selection and operation
User Development

People follow instruction as they are told
Exposed to IT but however what they input will not see the end result
User can choose what program to launch, select how things are being processed

Full control over Development
Weakest

Strongest

By Maturity stage

Level
1
Isolation – a system that is self contained
-clear target

2
Stand alone – A system that is self suffiecient, it can communicate with other systems but not at the moment (potentially)

3
Manual Integration – two systems developed which can communicate but manually

4
Automatic integration – Here the 2 systems are synchronized – communicate Automatically

5
Distributed integration – user system is an integral part of your system

Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)
Advantage

No Technical skills are required – when you do not have the necessary skills
Risk Management
Certification or accreditation

Service Bureau

– Eliminate operational cost – no worries about obsolete software, backups etc…
– Here you buy a service not the systems e.g. a pay roll system, buying the hosting

Facilities Management

– keeping your infrastructure but maintained by 3rd parties
– getting sub contractors working at your place

Exam

Planning – ITSP
EUC
Approaches towards systems operations

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Informsistemoj Strategio Direktado kaj Praktiko

Naudi

SIS
5 fortoj modelo
valoro ĉenoj
strategia Planado
Fina Uzanto Computing
outsourcing modeloj

SIS
5 Fortoj Modelo

valoro Ĉeno

Sxargxo rimedo: Rimedoj kiuj povas esti postenoj rekte al la kliento
Ne sxargxo inverse ekz-e purigisto

Gravaj Aktiveco â € “”Kodo, Packaging
Primaria kaj Malĉefa Aktivecoj

Uzanto povas elekti formon:
A Ã Produkto
B Ã Produkto + Subteno

Programaro Development House

aparataro Organizo

ITSP – IT Strategia Plano

Kutime por 3 jaroj kaj re-taksita ĉiu 6 monatoj

Misio Statement (kialo por organizo esti en loko)
Kie vi volas iri
Objektivoj: ekz-e Redukti Permesilo Kosto
Kie vi estas
(Nuna mastruma medio)
– SWOT
– PEST
determini Thrust
ekz-e Komenci stiri malfermita Fonto
breĉo Analizo
– Trejnado Plano
– HR Plano
– Teknologio Plano

ITSP generos satelito / malgranda planojn kaj ĉiuj tiuj planoj devos atingi la ITSP
à Tial ĉiu fako havos lian strategia plano (operacional planoj)

fako
strategia Plano

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Temo (Ã alta bastono spezo) / Risko (Ã adopto de la teknologioj)

Fina Uzanto Computing (EUC)

Def: Rekta, manoj sur uzo de komputiloj de uzantoj â € “”2 areoj:
– uzantoj
– IT Department

Avantaĝoj

+ Libertadora rara rimedo â € “”(tio IT Dept {ITD})
+ Redukti disvolviĝo backlog
+ Redukti tempo lag

+ Kostumo tasko Kulturo
+ Instigas novigo Fino Uzantoj (EU)

malavantaĝoj

– Duobligo kaj Restaĵoj
– Pliigita Kostoj
– Kritikinda kvalito
– Datumoj integrecon zorgojn

3 malsamaj manieroj apartajn aferojn;
Per Kvalifikitaj laboron Enhavo
scripting nur

 

 

ne Prog
komando Nivelo
prog Nivelo
funkcia Subteno
Fina Uzanto Subteno
Data Processing Prog

+
Uzanto elsendi iuj komandoj
– presaĵo
– Akiri datumojn
Manlibro laboro
+
– Escepto uzado
– scripting

+
Rilatigi la prog al ilia komerca funkcio
+
Helpu aliaj uzantoj al la fari liaj aktivecoj

Uzantoj apogas aliajn uzantojn

+
Shoud esti en la IT Dept en la unua loko
malforta
IT scio

forta
IT scio
Per Kontrolo bontrovo

nivelo
A
B
C
D

Neniu disternable uzanto aŭtomatigo
Uzanto enigo sed neniu kontrolo
Uzanto elekto kaj funkciado
uzanto Disvolviĝo

Homoj sekvi instruon kiel ili diras
Elmontritaj al IT sed tamen kion ili enigo ne vidos la fina rezulto
Uzanto povas elekti kio programo ĵeti, elektu kiel aferoj estas procesis

Plena rego super Disvolviĝo
malforta

forta

Per Matureco stadio

nivelo
1
Izolado â € “”sistemo kiu estas mem enhavis
-clear celo

2
Memstaras â € “”Sistemo kiu estas mem suffiecient, ĝi povas komuniki kun aliaj sistemoj, sed ne en la momento (potenciale)

3
Manlibro Integriĝo â € “”du sistemoj evoluigita kiu povas komuniki sed permane

4
Aŭtomata integriĝo â € “”Jen la 2 sistemoj sinkronigas â €”” komuniki Aŭtomate

5
Distribuita integriĝo â € “”uzanto sistemo estas integra parto de via sistemo

 
el Sourcing

Etendis SDLC (Programaro Development Life Cycle)

avantaĝon

Neniu Teknika kapablojn deviĝas â € “”kiam vi ne havas la necesajn kapablojn
risko Administrado
Atestado aŭ akredito

servo Buroo

– Forigi operacia kosto â € “”ne maltrankviligas malaktualaj programaro, backups etcâ € |
– Jen vi aĉeti servo ne la sistemoj ekz-e salajro rulo sistemon, aĉetante la gastiganta

Facilities Management

– Tenante vian infrastrukturo sed subtenita de 3a partioj
– Ricevi sub- entreprenistoj laboranta ĉe via loko

ekzameno

Plananta € “”ITSP
EUC
Proksimiĝas al sistemoj operacioj

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Infosüsteemide strateegia juhtimine ja praktika

Naudi

SIS
5 jõudude mudel
väärtusahelad
Strateegiline planeerimine
End User Computing
Outsourcing mudelid

SIS
5 Forces Mudel

Väärtusahel

Tasuline ressurss: vahendid, mida saab tasu otse kliendile
Mitte Maksustatav vastupidi nt puhastaja

Major Aktiivsus ā € “”Code, pakendamine
Põhi- ja

Kasutaja saab valida kujul:
A A Toode
B toode + Support

Software Development House

Riistvara Organization

ITSP – IT strateegilise plaani

Tavaliselt 3 aastat ja re-hinnatakse iga 6 kuud

Missioon (põhjus organisatsiooni paigas olema)
Kuhu sa tahad minna
Eesmärgid: nt Vähendada litsentsi maksumus
Kus sa oled
(Praegune töökeskkonnast)
– SWOT
– PEST
Kindlaks tõmmet
näiteks Alusta katsetavad avatud lähtekoodiga
Gap Analysis
– Koolitus kava
– HR kava
– Kavaga

ITSP toob satelliit / väike plaanid ja kõik need plaanid saavutada ITSP
à Seega igas osakonnas on oma strateegilise plaani (tegevusplaanidest)

osakond
strateegiline kava

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Väljaanne (kõrge tööjõu voolavus) / Risk (Ã vastuvõtmist tehnoloogiad)

End User Computing (EUC)

Def: Otsene, käed arvutite kasutamine kasutajate ā € “”2 valdkondades:
– kasutajate
– IT osakond

Eelised

+ Vabastav napi ressursi ā € “”(st IT osakond {ITD})
+ Vähendada arengu mahajäämust
+ Vähendada ajavahet

+ Suit ülesanne Kultuur
+ Ergutab innovatsiooni lõppkasutajatele (EL)

Puudused

– Dubleerimine ja jäätmete
– Kasvavad
– Küsitava kvaliteediga
– Andmete terviklikkuse mured

3 erinevat võimalust eraldi töö:
Kvalifitseeritud töö sisu
Scripting ainult

 

 

mitte Prog
Command Level
Prog Level
Funktsionaalne tugi
End User Support
Andmetöötlus Prog

+
Kasutaja väljastamise käske
– print
– Saada andmeid
Käsitsi töö
+
– Välja arvatud käitlemine
– skriptimine

+
Seosta prog oma äri funktsiooni
+
Abi teiste kasutajate tehes oma tegevuse

Kasutajad toetada teiste kasutajate

+
Vehklema olema IT osakond esiteks
nõrgim
IT teadmisi

tugevaim
IT teadmisi
Control äranägemisel

tase

B
C
D

Ei disternable kasutaja automaatika
Kasutaja sisend, kuid ei kontrolli
Kasutaja valimise ja rakendamise
Kasutaja Development

Inimesed järgida õpetust kui neile öeldakse
Avatud, kuid siiski, mida nad sisend ei näe lõpptulemus
Kasutaja saab valida, mida programmi käivitada, valida, kuidas asjad on valmimisjärgus

Üle täielik kontroll Development
nõrgim

tugevaim

Autor küpsusetapis

tase
1
Isolatsioon ā € “”süsteem, mis on iseseisev
-clear sihtmärk

2
Iseseisev ā € “”süsteemi, mis on ise suffiecient, see saab suhelda teiste süsteemidega, kuid mitte praegu (potentsiaalselt)

3
Käsitsi Integratsiooni ā € “”kaks väljatöötatud mida saab suhelda, kuid käsitsi

4
Automaatne integratsiooni ā € “”Siin 2 süsteemid on sünkroniseeritud ā €”” suhelda automaatselt

5
Distributed integratsiooni ā € “”kasutaja süsteem on lahutamatu osa teie süsteem

 
Out allhange

Laiendatud SDLC (Software Development Life Cycle)

eelis

Ei tehnilised oskused on vajalikud ā € “”, kui sul ei ole vajalikud oskused
Riskijuhtimine
Tõendamise või akrediteerimise

teenindusbüroo

– Likvideerida tegevuskulud ā € “”ei ole muret vananenud tarkvara varukoopiad etcâ € |
– Siin ostma teenust mitte süsteeme nt maksma varras, osta hosting

Teenused Management

– Hoida oma infrastruktuuri, kuid säilitatud 3rd isikutele
– Saada allhankijaid töötab oma koht

eksam

Planeerimine ā € “”ITSP
EUC
Lähenemisviiside süsteemid toimingud

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management at Practice

Naudi

SIS
5 pwersa modelo
halaga chains
Maparaang pagpaplano
End User Computing
Outsourcing modelo

SIS
5 Forces Model

Value Chain

Chargeable mapagkukunan: Resources na maaaring maging singil direkta sa client
Non Pagbabayaran vice versa halimbawa panlinis

Major Activity â € “”Code, Packaging
Pangunahin at Pangalawang Gawain

User ay maaaring pumili form:
A Ã Product
B Ã Produkto + Support

Software Development House

hardware Organization

ITSP – IT madiskarteng Plan

Karaniwan para sa 3 taon at muling tasahin tuwing 6 na buwan

Mission Statement (dahilan para sa organisasyon upang maging sa lugar)
Saan mo gustong pumunta
Mga Layunin: halimbawa Bawasan License Cost
Kung saan ka
(Kasalukuyang operating kapaligiran)
– pagkakabisa
– PEST
Alamin thrust
halimbawa Simulan pagpipiloto open Source
Gap Analysis
– Pagsasanay Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP ay bubuo satellite / maliliit na mga plano at lahat ng mga plano ay makamit ang ITSP
à Kaya’t ang bawa’t department ay magkakaroon ng kanyang strategic plano (plano pagpapatakbo)

kagawaran
strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (Ã high kawani entrega) / Risk (Ã pag-aampon ng teknolohiya)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, mga kamay sa paggamit ng mga computer ng mga gumagamit â € “”2 lugar:
– ang mga gumagamit
– Departamento ng IT

Kalamangan

+ Liberating isang mahirap makakita mapagkukunan â € “”(ibig sabihin, IT Dept {ITD})
+ Bawasan unlad backlog
+ Bawasan ang oras lag

+ Suit gawain Culture
+ Hinihikayat makabagong ideya End User (EU)

disadvantages

– Pagkopya at Basura
– Tumaas na Gastos
– Kaduda kalidad
– Alalahanin Data integridad

3 iba’t ibang mga paraan upang hiwalay na trabaho:
Sa pamamagitan ng Skilled trabaho Nilalaman
scripting lamang

 

 

Non prog
Command Level
prog Level
functional Support
User Support End
Data Processing Prog

+
User issuing tiyak na mga utos
– print
– Makakuha ng data
à Manual trabaho
+
– Paghawak ng exception
– scripting

+
Isalaysay ang prog sa kanilang negosyo function
+
Tulong sa iba pang mga gumagamit sa paggawa ng kanilang mga gawain

Users suportahan ibang mga user

+
Shoud maging sa IT Dept sa unang lugar
weakest
kaalaman IT

strongest
kaalaman IT
Sa pamamagitan ng Control discretion

antas
A
B
C
D

No disternable automation user
User input ngunit walang control
pagpili ng gumagamit at operasyon
User Development

People sundin ang pagtuturo habang ang mga ito ay sinabi
Napakita sa IT ngunit gayunpaman kung ano ang kanilang input ay hindi makita ang mga resulta
User ay maaaring pumili kung ano ang programa upang ilunsad, piliin kung paano mga bagay ay ipinoproseso

Ganap na kontrol sa Development
weakest

strongest

Sa pamamagitan ng Maturity stage

antas
1
Paghihiwalay â € “”isang sistema na ay sa sarili na nilalaman
-Clear target

2
Stand-alone na â € “”Isang system na ay hindi na dapat suffiecient, maaari itong makipag-usap sa iba pang mga sistema ngunit hindi sa sandaling ito (potensyal na)

3
Manual Integration â € “”dalawang sistema na binuo na maaaring makipag-usap ngunit nang manu-mano

4
Automatic integration â € “”Narito ang 2 mga sistema ay naka-synchronize â €”” makipag-usap Awtomatikong

5
Ipinamamahagi integration â € “”user na sistema ay isang mahalagang bahagi ng iyong system

 
out Sourcing

Pinalawak SDLC (Software Development Life Cycle)

kalamangan

No Technical kasanayan ay kinakailangan â € “”kapag hindi ka magkaroon ng mga kinakailangang mga kasanayan
risk Management
Certification o accreditation

Service Bureau

– Tanggalin ang pagpapatakbo gastos â € “”huwag mag-alala tungkol sa hindi na ginagamit software, backups etcâ € |
– Narito kang bumili ng isang serbisyo ay hindi ang mga sistema halimbawa isang pay roll system, pagbili ng hosting

Facilities Management

– Mapanatili ang iyong imprastraktura ngunit pinapanatili ng mga 3rd party
– Pagkuha sub kontratista nagtatrabaho sa iyong lugar

eksamen

Pagpaplano â € “”ITSP
EUC
Pamamaraang patungo systems operations

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategia Hallinta ja Practice

Naudi

SIS
5 voimat malli
arvoketjut
Strateginen suunnittelu
Loppukäyttäjän Computing
Ulkoistaminen mallit

SIS
5 Forces Malli

Arvoketjun

Maksu resurssi: Resources, joka voi olla maksut suoraan asiakkaalle
Non Verotettava päinvastoin esim. siivooja

Major Activity â € “”Code, Packaging
Ensisijaisen ja toissijaisen aktiviteetit

Käyttäjä voi valita muoto:
Tuote
B tuote + Support

Software Development House

laitteisto Organization

ITSP – IT strateginen suunnitelma

Yleensä 3 vuotta ja arvioidaan uudelleen 6 kuukauden välein

Mission Statement (syy organisaatio on paikallaan)
Mihin haluat mennä
Tavoitteet: esim. Vähennä License Kustannukset
Missä olet
(Current toimintaympäristö)
– SWOT
– PEST
Määritä Thrust
esim. Aloita piloting open Source
Kuiluanalyysi
– Training Plan
– HR Plan
– Laatiminen

ITSP tuottaa satelliitti / pieni suunnitelmat ja kaikki nämä suunnitelmat saavuttaa ITSP
à Siksi jokainen osasto on sen strategisen suunnitelman (toimintasuunnitelmat)

osasto
Strateginen suunnitelma

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (Ã henkilöstön suuri vaihtuvuus) / Risk (Ã hyväksyminen teknologiat)

Loppukäyttäjä Computing (EUC)

Def: Suora, kädet tietokoneiden käyttäjien â € “”2 alueilla:
– käyttäjät
– IT-osasto

edut

+ Vapauttava niukka resurssi â € “”(eli IT Dept {ITD})
+ Vähennä kehitys ruuhkaa
+ Vähennä viive

+ Suit tehtävä Culture
+ Kannustaa innovaatio Loppukäyttäjät (EU)

haitat

– Kaksinkertainen ja jätteet
– Lisääntynyt Kustannukset
– Kyseenalainen laatu
– Tietojen eheys huolenaiheita

3 eri tapoja erillinen työskentelytila:
Taitavien työ Sisältö
Scripting vain

 

 

non Prog
Command Level
Ohj Level
toiminnallinen tuki
Loppukäyttäjän Support
Tietojenkäsittely Prog

+
Antavalla käyttäjällä tiettyjä komentoja
– print
– Saada tietoja
à Manuaalinen työ
+
– Poikkeusten käsittely
– scripting

+
Suhteuttaa prog niiden liiketoiminnan toiminto
+
Auttaa muita käyttäjän tekemään toimintaansa

Käyttäjät tukevat muita käyttäjiä

+
Shoud IT Dept ensinnäkin
heikoin
IT-osaamista

vahvimmat
IT-osaamista
Control harkinnan

Taso

B
C
D

Ei disternable käyttäjä automaatio
Käyttäjä syöttää mutta ei ohjaus
Käyttäjän valinta ja käyttö
Käyttäjä Development

Ihmiset seurata opetusta heille kerrotaan
Altistuvat sille, mutta kuitenkin he tuloa ei näe lopputulos
Käyttäjä voi valita, mitä ohjelmaa käynnistää, valita, miten asioita käsitellään

Täyden määräysvallan Development
heikoin

vahvimmat

By kypsyysvaiheen

Taso
1
Eristäminen â € “”järjestelmä, joka on itsenäinen
-Selkeät tavoite

2
Stand alone â € “”Järjestelmä, joka on itse suffiecient, se voi kommunikoida muiden järjestelmien, mutta ei tällä hetkellä (mahdollisesti)

3
Manuaalinen Integration â € “”kaksi järjestelmää kehitetään, jotka voivat kommunikoida, mutta manuaalisesti

4
Automaattinen integraatio â € “”Tässä 2 järjestelmät synkronoidaan â €”” kommunikoida Automaattisesti

5
Hajautettu integraatio â € “”käyttäjä järjestelmä on olennainen osa järjestelmän

 
teettämisen

Laajennettu SDLC (Software Development Life Cycle)

Etu

Ei teknisiä taitoja tarvitaan â € “”, kun ei ole tarvittavaa osaamista
Riskienhallinta
Certification tai akkreditointi

Service Bureau

– Poistaa käyttökulut â € “”ei huolestuta vanhentunut ohjelmisto, varmistukset etcâ € |
– Täällä ostaa palvelun ei järjestelmiä esim. pay telaston, ostaa hosting

Facilities Management

– Pitämällä infrastruktuuria mutta ylläpitämä 3rd osapuolten
– Saada alihankkijoiden töissä paikkasi

Koe

Suunnittelu â € “”ITSP
EUC
Lähestyy kohti järjestelmien toimintaa

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management and Practice

Naudi

SIS
modèle 5 forces
Les chaînes de valeur
planification stratégique
Fin User Computing
modèles d’externalisation

SIS
5 Forces Modèle

Chaîne de valeur

Facturables ressources: Ressources qui peuvent être frais directement au client
vice versa non facturable par exemple nettoyeur

Major â € Activité “”Code, Emballage
Activités primaires et secondaires

L’utilisateur peut choisir la forme:
Un Produit Ã
B Produit à + Support

Software House Development

Organisation matérielle

ITSP – IT Plan stratégique

Habituellement, pour 3 ans et réévaluées tous les 6 mois

Énoncé de mission (raison de l’organisation à mettre en place)
Où tu veux aller
Objectifs: par exemple Réduire Licence Coût
Là où tu es
(Environnement d’exploitation actuel)
– SWOT
– PEST
Déterminer Thrust
par exemple. Lancer le pilotage open Source
Analyse des écarts
– Plan de formation
– Plan des ressources humaines
– Plan de la technologie

ITSP générera satellite / petits plans et tous ces plans permettra d’atteindre l’ITSP
à Par conséquent, chaque département aura son plan stratégique (plans opérationnels)

Département
Plan stratégique

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Question (rotation du personnel à haute) / risque (adoption d’à des technologies)

Informatique de l’utilisateur final (EUC)

Def: Direct, les mains sur l’utilisation des ordinateurs par les utilisateurs â € “”2 zones:
– utilisateurs
– Département IT

Avantages

+ Liberating une ressource rare â € “”(à savoir IT Dept {ITD})
+ Réduire le développement arriéré
+ Réduire retard

+ Suit tâche Culture
+ Encourage les utilisateurs finaux innovation (UE)

Désavantages

– Duplication et déchets
– Augmentation des coûts
– La qualité douteuse
– Intégrité des données préoccupations

3 façons différentes de travail séparé:
Par contenu d’emplois qualifiés
Scripting seulement

 

 

non Prog
Niveau de commande
Prog Level
Soutien fonctionnel
End User Support
Traitement de données Prog

+
Utilisateur émission de certaines commandes
– impression
– Obtenir des données
Le travail manuel Ã
+
– gestion des exceptions
– scripting

+
Relate le prog à leur fonction d’affaires
+
Aide d’autres utilisateurs à faire leurs activités

Les utilisateurs prennent en charge les autres utilisateurs

+
Qui devraient être dans le département IT en premier lieu
Weakest
connaissances informatiques

Strongest
connaissances informatiques
Par discrétion de contrôle

Niveau
UNE
B
C

Aucune automatisation de l’utilisateur disternable
Entrée utilisateur, mais aucun contrôle
sélection de l’utilisateur et le fonctionnement
Développement de l’utilisateur

Les gens suivent l’instruction qu’on leur dit
Exposed à l’informatique, mais cependant ce qu’ils entrée ne verra pas le résultat final
L’utilisateur peut choisir ce programme à lancer, sélectionnez la façon dont les choses sont en cours de traitement

Contrôle total sur le développement
Weakest

Strongest

Au stade de maturité

Niveau
1
Isolation â € “”un système qui est autonome
cible -clear

2
Stand alone â € “”Un système qui est auto suffiecient, il peut communiquer avec d’autres systèmes, mais pas pour le moment (potentiellement)

3
Manuel d’intégration â € “”deux systèmes développés qui peuvent communiquer, mais manuellement

4
Intégration automatique â € “”Ici, les 2 systèmes sont synchronisés â €”” communiquer automatiquement

5
intégration distribuée â € système utilisateur “”est une partie intégrante de votre système

 
Sourcing Out

SDLC Extended (cycle de vie de développement logiciel)

Avantage

Pas de compétences techniques sont nécessaires â € “”lorsque vous ne disposez pas des compétences nécessaires
Gestion des risques
Certification ou d’accréditation

Bureau de service

– Éliminer les coûts opérationnels € “”pas de soucis à propos des logiciels obsolètes, les sauvegardes etc € |
– Ici, vous achetez un service pas les systèmes par exemple un système de liste de paie, l’achat de l’hébergement

Gestion des installations

– Le maintien de votre infrastructure, mais maintenu par 3e parties
– Obtenir des sous-traitants travaillant à votre place

Examen

Planification â € “”ITSP
EUC
Les approches axées sur les opérations de systèmes

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Bestjoer en Oefenjen

Naudi

SIS
5 krêften model
wearde keatlings
Strategyske planning
Ein Meidogger Computing
útbesteegjen modellen

SIS
5 Forces Model

wearde Chain

Tsjin beteljen resource: Resources dy’t kin wêze heffingen direkt nei de klant
Non tsjin beteljen oarsom bgl cleaner

Major Activity â € “”Code, Parts
Basis- en fuortset Aktiviteiten

Meidogger kin kieze foarm:
In à Product
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organisaasje

ITSP – IT Strategysk Plan

Meastentiids foar 3 jier en re-beoardiele alle 6 moannen

Mission ferklearring (reden foar organisaasje te wêzen yn plak)
Wer Wolst hinne
Doelstellings: bgl Reduce License Kosten
Wêrsto bist
(Aktuele bestjoeringssysteem miljeu)
– SWOT
– pest
bepale Thrust
bgl Begjin piloting iepen Boarne
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP sil generearje satellyt / lytse plannen en al dy plannen sil berikken de ITSP
à Dêrom eltse ôfdieling sil hawwe syn strategyske plan (operasjonele plannen)

Departemint
Strategysk plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (Ã heech personiel omset) / Risk (Ã fêststellen fan de technologyen)

End Meidogger Computing (EUC)

Def: Direct, hannen op gebrûk fan kompjûters troch brûkers â € “”2 gebieten:
– brûkers
– IT Department

foardielen

+ Befrijende in krap boarne â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Reduce ûntwikkeling efterstân
+ Reduce tiid lag

+ Suit taak Kultuer
+ Stimulearret ynnovaasje End Users (EU)

neidielen

– Duplication en Offal
– Increased Kosten
– Questionable kwaliteit
– Data yntegriteit soargen

3 ferskillende manieren om aparte wurk:
By Skilled job Ynhâld
Scripting allinne

 

 

Non Prog
kommando Level
Prog Level
Tapasbere Support
Ein Meidogger Support
Data Processing Prog

+
Meidogger útjaan bepaalde kommando
– print
– Krije gegevens
à Hânlieding wurk
+
– Útsûndering handling
– skripttalen

+
Krijen de Rept om harren bedriuw funksje
+
Help oare brûker yn dwaan harren aktiviteiten

Brûkers stypje oare brûkers

+
Shoud wêze yn de IT Dept yn it earste plak
swakste
IT kennis

sterkste
IT kennis
By Control ynsjoch

Peil
IN
B
C
D

Gjin disternable brûker automatisearring
Meidogger input mar gjin kontrôle
Meidogger seleksje en eksploitaasje
Meidogger Development

Minsken folgje ynstruksje as se ferteld
Bleatsteld oan IT mar lykwols wat se ynput sil net de ein resultaat
Meidogger kinne kieze hokker programma om, selektearje hoe’t dingen wurde ferwurke

Folsleine kontrôle oer Development
swakste

sterkste

By Maturity etappe

Peil
1
Isolemint â € “”in systeem dat is sels befette
-clear side

2
Stand allinne â € “”In systeem dat is sels suffiecient, kin kommunisearje mei oare systemen, mar net op it stuit (mooglik)

3
Hânlieding Integration â € “”twa systemen ûntwikkele dat kinne kommunisearje, mar mei de hân

4
Automatysk yntegraasje â € “”Hjir de 2 systemen wurde syngronisearre â €”” kommunisearje Automatyske

5
Ferspraat yntegraasje â € “”brûker systeem is in yntegraal part fan jo systeem

 
Ut GROUP

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

Foardiel

Gjin Technyske feardichheden binne ferplichte â € “”as jo net de nedige feardichheden
Risk Management
Sertifisearring of akkreditaasje

Service Bureau

– Eliminate operasjonele kosten â € “”gjin soargen oer ferâldere software, backups etcâ € |
– Hjir jo keapje in tsjinst net de systemen bgl in pay roll systeem, kopen de hosting

foarsjennings Management

– Hâlden jo ynfrastruktuer mar ûnderhâlden troch 3rd partijen
– Hieltyd sub oannimmers wurkje op dyn plak

Exam

Planning â € “”ITSP
EUC
Oanpakken nei systemen operaasjes

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistemas de Información de Xestión da Estratexia e Práctica

Naudi

SIS
modelo de 5 forzas
As cadeas de valor
planificación estratéxica
Computación de usuario final
modelos de Outsourcing

SIS
5 Forzas Modelo

Cadea de valor

recursos esixible: Recursos que poden ser carga directamente ao cliente
Non viceversa, por exemplo Chargeable limpador

Importante unha actividade € “”Código, Embalaxe
Actividades primarias e secundarias

O usuario pode seleccionar o formulario:
A un produto
B un produto + Soporte

Software House Desenvolvemento

organización hardware

ITSP – IT Plan Estratéxico

Normalmente, a 3 anos e valorou-re cada 6 meses

Misión (razón para a organización de estar no lugar)
Onde quere ir
Obxectivos: por exemplo, Reducir o custo de licenza
Onde estás
(Ambiente operativo actual)
– SWOT
– Pest
determinar Thrust
por exemplo Comezar pilotar open Fonte
Gap Analysis
– Plan de Formación
– Plan de HR
– Plan Tecnolóxico

ITSP xerará / pequenos planos de satélite e todos eses plans van acadar o ITSP
à tanto cada departamento terá o seu plan estratéxico (plans operativos)

departamento
plan estratéxico

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emisión (facturación un alto persoal) / Risco (adopción à das tecnoloxías)

Computación de usuario final (EUC)

Def: directo, coas mans sobre o uso de ordenadores para usuarios â € “”2 áreas:
– usuarios
– Departamento de TI

vantaxes

+ Liberando un recurso escaso â € “”(é dicir, Dept {ITD})
+ Reducir atraso de desenvolvemento
+ Reducir desfasamento temporal

Cultura tarefa Suit
+ Anima aos usuarios a innovación End (UE)

desvantaxes

– Duplicación eo malgasto
– Aumento de custos
– Calidade cuestionable
– Problemas de integridade de datos

3 xeitos diferentes de traballo por separado:
Dos contidos de traballo cualificado
script única

 

 

non Prog
Nivel de mando
Prog Nivel
soporte funcional
Asistencia ao usuario final
Procesamento de Datos Prog

+
Usuario que executa determinados comandos
– print
– Obter datos
O traballo manual Ã
+
– Manipulación de excepción
– script

+
Relacionar o prog á súa función de negocios
+
Axudar a outro usuario en facer as súas actividades

Usuarios apoiar outros usuarios

+
Debían estar no departamento de TI, en primeiro lugar
máis feble
coñecemento das TIC

Strongest
coñecemento das TIC
O criterio de Control

nivel
un
B
C
D

Sen a automatización do usuario disternable
A entrada do usuario, pero ningún control
Selección de usuario e funcionamento
Desenvolvemento de usuario

As persoas seguen instrucións como son informados
Expostos a ela, pero con todo o que entrada non vai ver o resultado final
O usuario pode seleccionar o programa a executarse, seleccione como as cousas están a ser procesados

Control total sobre o Desenvolvemento
máis feble

Strongest

Por prácticas de Madurez

nivel
1
Illamento â € “”un sistema que é auto-contido
-alvo -clear

2
Stand Alone â € “”Un sistema que é auto suffiecient, pode comunicarse con outros sistemas, pero non no momento (potencialmente)

3
Manual de Integración â € “”dous sistemas desenvolvidos, que poden comunicarse, pero a man

4
integración automática â € “”Aquí os 2 sistemas sincronízanse â €”” comunicar automaticamente

5
integración distribuíu un sistema de usuario € “”é unha parte integrante do seu sistema

 
subministración Fóra

SDLC estendida (Software Development Life Cycle)

vantaxe

Non son necesarios coñecementos técnicos â € “”cando non ten as habilidades necesarias
Xestión de risco
Certificación ou acreditación

service Bureau

– Eliminar un custo operativo € “”non se preocupa software obsoleto, backups etcâ € |
– Aquí compra un servizo non os sistemas, por exemplo, un sistema de folla de pagamento, a compra aloxamento

Facilities Management

– Manter a súa infraestrutura, pero mantivo por 3 partes
– Recepción sub-contratistas que traballan no seu lugar

exame

Planificación de € “”ITSP
EUC
Propostas para operacións de sistemas

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
დსთ-ს 3021 საინფორმაციო სისტემები სტრატეგიული მენეჯმენტი და პრაქტიკა

Naudi

SIS
5 ძალების მოდელი
ღირებულების
სტრატეგიული დაგეგმვის
ბოლო მომხმარებელი Computing
აუთსორსინგი მოდელები

SIS
5 ძალების მოდელი

ჯაჭვის

ფასიანი რესურსი: რესურსები, რომელიც შეიძლება ბრალი პირდაპირ კლიენტს
არასამთავრობო ფასიანი პირიქით მაგ სუფთა

ძირითადი აქტიურობა â € “”კოდექსი, შეფუთვა
დაწყებითი და საშუალო საქმიანობა

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ფორმა:
A A პროდუქტის
B პროდუქტი + მხარდაჭერა

პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარებისა და სახლი

აპარატურა ორგანიზაცია

ITSP – IT სტრატეგიული გეგმა

როგორც წესი, 3 წლის განმავლობაში და ხელახლა შეფასდა ყოველ 6 თვეში

მისია (მიზეზი ორგანიზაცია უნდა იყოს ადგილი)
სად გინდა წასვლა
მიზნები: მაგ შემცირება ლიცენზიის ღირებულება
სად ხარ
(მიმდინარე საოპერაციო გარემოს)
– SWOT
– მავნე ორგანიზმი
განსაზღვრეთ Thrust
მაგალითად. დაწყება პილოტირება ღია წყარო
Gap ანალიზი
– სასწავლო გეგმა
– HR გეგმა
– ტექნიკა გეგმა

ITSP იქნება გენერირება სატელიტური / პატარა გეგმები და ყველა ამ გეგმის მივაღწევთ ITSP
à ამიტომ ყველა დეპარტამენტი ექნება თავისი სტრატეგიული გეგმის (გეგმების)

დეპარტამენტის
სტრატეგიული გეგმა

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
საკითხი (მაღალი დენადობა) / რისკი (ა მიღების ტექნოლოგიები)

ბოლო მომხმარებელი Computing (EUC)

Def: პირდაპირი, ხელები გამოყენების კომპიუტერები მომხმარებლის მიერ â € “”2 სფეროებში:
– მომხმარებლები
– IT დეპარტამენტი

უპირატესობები

+ განმათავისუფლებელი მწირი რესურსი â € “”(ანუ IT დეპარტამენტი {ITD})
+ შემცირება განვითარების backlog
+ შემცირება დროის გარკვეული შუალედი

+ Suit ამოცანა კულტურა
+ მოუწოდებს ინოვაცია ბოლო მომხმარებელი (EU)

უარყოფითი მხარეები

– დუბლირებას და ნარჩენების
– გაზრდილი ხარჯები
– საეჭვო ხარისხის
– მონაცემთა მთლიანობის საკითხები

3 სხვადასხვა ცალკე მუშაობა:
კვალიფიციური სამუშაოს შინაარსი
სკრიფტები მხოლოდ

 

 

არასამთავრობო Prog
Command დონე
Prog დონე
ფუნქციონალური მხარდაჭერა
End მომხმარებელი მხარდაჭერა
მონაცემთა დამუშავების პროგრამა

+
შესახებ გაცემის გარკვეული ბრძანებები
– ბეჭდვის
– მიიღოს მონაცემები
მექანიკური მუშაობა
+
– გარდა გატარება
– სკრიფტინგის

+
ეხებოდეს prog მათი ბიზნესის ფუნქცია
+
დახმარება სხვა მომხმარებლის ამით მათი საქმიანობის

მომხმარებელი მხარდასაჭერად სხვა წევრებს

+
Shoud იყოს IT დეპარტამენტი, პირველ რიგში,
სუსტი
IT ცოდნა

ძლიერი
IT ცოდნა
კონტროლი შეხედულებისამებრ

დონე

B
C
D

არარის disternable შესახებ ავტომატიზაციის
მომხმარებელი შეყვანა, მაგრამ არ კონტროლი
მომხმარებლის არჩევანი და ექსპლუატაციის
მომხმარებელი განვითარების

ხალხი მიყევით ინსტრუქციას, როგორც ისინი განუცხადა
ექვემდებარება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაც მათ შეყვანის ვერ ვხედავ ბოლოს შედეგი
მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს, რა პროგრამა უნდა დაიწყოს, აირჩიეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს

სრული კონტროლი განვითარების
სუსტი

ძლიერი

By სიმწიფის ეტაპზე

დონე
1
Isolation â € “”სისტემა, რომელიც არის თვითმმართველობის შეიცავს
-clear სამიზნე

2
დგას მარტო â € “”სისტემა, რომელიც არის თვითმმართველობის suffiecient, მას შეუძლია დაუკავშირდეს სხვა სისტემები, მაგრამ არა ამ ეტაპზე (პოტენციურად)

3
მექანიკური ინტეგრაციის â € “”ორი სისტემის შემუშავდა, რომელიც შეუძლია დაუკავშირდეს მაგრამ ხელით

4
ავტომატური ინტეგრაციის â € “”აქ 2 სისტემები სინქრონიზებული â €”” კომუნიკაცია ავტომატურად

5
განაწილებული ინტეგრაციის â € “”მომხმარებლის სისტემის განუყოფელი ნაწილია თქვენი სისტემის

 
out Sourcing

გაფართოებული SDLC (პროგრამული განვითარების ციკლის)

Advantage

არ ტექნიკური ცოდნა საჭირო â € “”როდესაც თქვენ არ გაქვთ საჭირო უნარ-ჩვევები
რისკების მართვა
სერტიფიკაციის და აკრედიტაციის

სამსახურის ბიურო

– აღმოფხვრა ოპერატიული ღირებულება â € “”არ აწუხებს მოძველებული პროგრამული უზრუნველყოფა, სარეზერვო etcâ € |
– აქ თქვენ შეიძინოთ სერვისი არ სისტემები მაგ ხელფასის roll სისტემა, ყიდვის ჰოსტინგი

Facilities Management

– შენახვა თქვენი ინფრასტრუქტურის სასარგებლოდ მიერ 3rd პარტიები
– მიღების სუბკონტრაქტორების მუშაობს თქვენი ადგილი

გამოცდების

დაგეგმვა â € “”ITSP
EUC
მიდგომები სისტემები ოპერაციების

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management und Praxis

Naudi

SIS
5 Kräfte-Modell
Wertschöpfungsketten
Strategische Planung
End User Computing
Outsourcing-Modelle

SIS
5 Forces Modell

Value Chain

Gebührenpflichtiger Ressource: Ressourcen, die Gebühren direkt an den Kunden sein kann
Nicht anrechenbare umgekehrt z.B. Reiniger

Hauptaktivität â € “”Code, Verpackungs
Primäre und sekundäre Aktivitäten

Der Benutzer kann wählen Form:
Eine à Produkt
B ein Produkt + Support

Entwicklung von Software im Haus

Hardware-Organisation

ITSP – IT-Strategieplan

Normalerweise für 3 Jahre und neu bewertet alle 6 Monate

Leitbild (Grund für die Organisation vor Ort zu sein)
Wo willst du hin gehen
Ziele: z.B. Reduzieren Sie Lizenzkosten
Wo bist du
(Aktuelle Betriebsumgebung)
– SWOT
– PEST
Bestimmen Sie Thrust
z.B. Starten Sie Open-Source-Steuerung
Gap-Analyse
– Trainingsplan
– HR-Plan
– Technologieplan

ITSP wird Satelliten- / kleine Pläne generieren und all diese Pläne der ITSP erreichen werden
à Daher wird jede Abteilung haben ihren Strategieplan (Betriebspläne)

Abteilung
Strategischer Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Ausgabe (eine hohe Personalfluktuation) / Risk (Ã Annahme der Technologien)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, die Hände auf den Einsatz von Computern von Nutzern â € “”2 Bereiche:
– Benutzer
– IT Abteilung

Vorteile

+ Befreiende eine knappe Ressource â € “”(das heißt IT-Abteilung {ITD})
+ Entwicklung Bestand reduzieren
Reduzieren Sie Zeitverzögerung +

+ Anzug Aufgabe Kultur
+ Ermutigt Innovation Endbenutzer (EU)

Nachteile

– Die Vervielfältigung und Abfall
– Erhöhte Kosten
– Fragwürdiger Qualität
– Datenintegritätsprobleme

3 verschiedene Möglichkeiten zur Trennung von Arbeit:
Durch die qualifizierte Arbeit Inhalt
Scripting nur

 

 

Nicht Prog
Befehlsebene
Prog Ebene
Funktionale Unterstützung
End User Support
Data Processing Prog

+
User-Ausgabe bestimmter Befehle
– drucken
– Daten bekommen
Handarbeits
+
– Ausnahmebehandlung
– Scripting

+
Beziehen Sie das prog, um ihre Business-Funktion
+
Helfen Sie anderen Benutzer ihre Aktivitäten dabei

Benutzer unterstützen andere Benutzer

+
Shoud in erster Linie in der IT-Abteilung sein
Weakest
IT-Kenntnisse

Am stärksten
IT-Kenntnisse
Durch Steuerung Diskretion

Ebene
EIN
B
C
D

Kein disternable Benutzer Automatisierung
Benutzereingabe aber keine Kontrolle
Benutzerauswahl und Bedienung
User-Entwicklung

Die Menschen folgen Sie den Anweisungen, wie sie erzählt werden
Ausgesetzt IT aber jedoch, was sie eingegeben wird, das Endergebnis nicht sehen
Der Benutzer kann wählen, welches Programm zu starten, wählen Sie, wie die Dinge verarbeitet werden

Volle Kontrolle über die Entwicklung
Weakest

Am stärksten

Durch Reifestadium

Ebene
1
Isolation â € “”ein System, das sich selbst ist enthalten
-clear Ziel

2
Stand alone â € “”Ein System, das sich selbst suffiecient ist, kann es mit anderen Systemen kommunizieren, aber nicht im Moment (potentiell)

3
Manuelle Integration â € “”zwei Systeme entwickelt, die miteinander kommunizieren können aber manuell

4
Automatische Integration â € “”Hier werden die zwei Systeme synchronisiert werden â €”” kommunizieren automatisch

5
Verteilte Integration â € “”User-System ist ein integraler Bestandteil des Systems

 
Auslagerung

Erweiterte SDLC (Software Development Life Cycle)

Vorteil

Keine technischen Fähigkeiten sind erforderlich, â € “”wenn Sie nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen
Risikomanagement
Zertifizierung oder Akkreditierung

Service Bureau

– Beseitigen Sie die Betriebskosten â € “”keine Sorgen über die veraltete Software, Backups ETCA € |
– Hier kaufen Sie einen Dienst nicht die Systeme z.B. ein Pay-Roll-System, das Hosting Kauf

Facility Management

– Halten Sie Ihre Infrastruktur, sondern von dritten Parteien beibehalten
– Immer Subunternehmer an Ihrem Arbeits

Prüfung

Planung â € “”ITSP
EUC
Ansätze zu den Systembetrieb

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Στρατηγική και Πρακτική

Naudi

SIS
μοντέλο 5 δυνάμεων
αλυσίδες αξίας
Στρατηγικό σχεδιασμό
Τέλος Computing Χρήστη
μοντέλα Outsourcing

SIS
5 Δυνάμεις Μοντέλο

Αλυσίδα αξίας

Γενεσιουργός πόρων: Πόροι που μπορεί να είναι τα τέλη απευθείας στον πελάτη
Μη Γενεσιουργός αντίστροφα π.χ. καθαριστής

Σημαντικές δραστηριότητα € “”Κώδικα, Συσκευασία
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δραστηριότητες

Χρήστης μπορεί να επιλέξει μορφή:
Ένα προϊόν Α
Β ενός προϊόντος + Υποστήριξη

Ανάπτυξη Λογισμικού Σπίτι

Οργάνωση υλικού

ITSP – IT Στρατηγικό Σχέδιο

Συνήθως για 3 χρόνια και επαναξιολογείται κάθε 6 μήνες

Δήλωση Αποστολής (λόγος για τον οργανισμό να είναι στη θέση του)
Που θες να πας
Στόχοι: π.χ. Μειώστε Κόστος άδειας χρήσης
Εκεί που είσαι
(Τρέχουσα λειτουργικό περιβάλλον)
– SWOT
– PEST
Καθορίστε Ώθηση
π.χ. Ξεκινήστε πιλοτική εφαρμογή ανοιχτού κώδικα
Ανάλυση Gap
– Σχέδιο Κατάρτισης
– Σχέδιο HR
– Σχέδιο Τεχνολογία

ITSP θα δημιουργήσει δορυφορική / μικρά σχέδια και όλα αυτά τα σχέδια θα επιτευχθεί η ITSP
Γ Ως εκ τούτου, κάθε τμήμα θα έχει το στρατηγικό του σχέδιο (επιχειρησιακά σχέδια)

Τμήμα
Στρατηγικό σχέδιο

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Θέμα (ένα υψηλό κύκλο εργασιών του προσωπικού) / Κινδύνου (υιοθέτησης των τεχνολογιών)

Computing τελικού χρήστη (EUC)

Def: Άμεση, τα χέρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους χρήστες â € “”2 περιοχές:
– χρήστες
– Το τμήμα πληροφορικής

Φόντα

+ Απελευθερωτική ένα σπάνιο πόρο â € “”(δηλαδή Τμήμα {ITD})
+ Μείωση ανάπτυξη ανεκτέλεστο υπόλοιπο
+ Μειώστε το χρόνο που μεσολαβεί

+ Πολιτισμού εργασία κοστούμι
+ Ενθαρρύνει End καινοτομία Χρήστες (ΕΕ)

μειονεκτήματα

– Επανάληψη και Αποβλήτων
– Αύξηση των δικαστικών εξόδων
– Αμφιβόλου ποιότητας
– Ανησυχιών ακεραιότητα των δεδομένων

3 διαφορετικούς τρόπους για να ξεχωριστό έργο:
Από ειδικευμένους περιεχόμενο της εργασίας
μόνο scripting

 

 

μη Prog
Επίπεδο εντολή
Prog Επίπεδο
λειτουργική Υποστήριξη
Τέλος Υποστήριξης Χρηστών
Δεδομένα Prog Επεξεργασία

+
εκδίδει χρήστη ορισμένες εντολές
– Εκτύπωση
– Να πάρει τα δεδομένα
Ένα εγχειρίδιο εργασίας
+
– Χειρισμό εξαίρεση
– scripting

+
Αφορούν το prog για τις επιχειρήσεις η λειτουργία τους
+
Βοηθήστε άλλο χρήστη στο να κάνει τις δραστηριότητές τους

Οι χρήστες υποστηρίζουν άλλους χρήστες

+
Shoud να είναι στο χώρο της πληροφορικής Τμήμα στην πρώτη θέση
ασθενέστερες
γνώσεις πληροφορικής

Strongest
γνώσεις πληροφορικής
Με διακριτική ευχέρεια ελέγχου

Επίπεδο
ΈΝΑ
σι
ντο
ρε

Δεν disternable αυτοματισμού χρήστη
εισόδου του χρήστη, αλλά κανένας έλεγχος
επιλογή του χρήστη και τη λειτουργία
Ανάπτυξη χρήστη

Οι άνθρωποι ακολουθούν τις οδηγίες που τους λένε
Εκτίθενται σε αυτό, αλλά όμως αυτό που η είσοδος δεν θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τι πρόγραμμα να ξεκινήσει, επιλέξτε πώς υφίστανται επεξεργασία τα πράγματα

Πλήρης έλεγχος πάνω Ανάπτυξης
ασθενέστερες

Strongest

Από το στάδιο ωριμότητας

Επίπεδο
1
Απομόνωση â € “”ένα σύστημα που είναι αυτοδύναμες
-Σαφείς στόχο

2
Σταθεί μόνη â € “”ένα σύστημα που είναι αυτο suffiecient, μπορεί να επικοινωνεί με άλλα συστήματα, αλλά όχι αυτή τη στιγμή (ενδεχομένως)

3
Εγχειρίδιο â € Ολοκλήρωση “”δύο συστήματα που έχουν αναπτυχθεί τα οποία μπορούν να επικοινωνούν, αλλά με το χέρι

4
Αυτόματη ενοποίηση â € “”Εδώ είναι τα 2 συστήματα συγχρονισμένα â €”” επικοινωνεί αυτόματα

5
Κατανεμημένα ενσωμάτωση ενός συστήματος χρήστης € “”αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματός σας

 
Εξωτερική ανάθεση

Επέκταση SDLC (Ανάπτυξη Λογισμικού Κύκλου Ζωής)

Πλεονέκτημα

Δεν Τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται â € “”όταν δεν έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες
Διαχείριση κινδύνου
Πιστοποίησης ή διαπίστευσης

Γραφείο εξυπηρέτησης

– Την εξάλειψη ενός λειτουργικού κόστους € “”υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με παρωχημένες λογισμικού, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας etcâ € |
– Εδώ μπορείτε να αγοράσετε ένα χρόνο υπηρεσίας τα συστήματα π.χ. ένα σύστημα αμοιβών ρολό, αγοράζοντας τη φιλοξενία

Διαχείριση εγκαταστάσεων

– Διατηρώντας την υποδομή σας, αλλά διατηρούνται από τρίτους μέρη
– Να πάρει υπεργολάβους που εργάζονται στο χώρο σας

Εξέταση

Σχεδιάζει â € “”ITSP
EUC
Προσεγγίσεις προς επιχειρήσεις συστημάτων

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
આણીકોર 3021 ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ્સ વ્યૂહરચના મેનેજમેન્ટ એન્ડ પ્રેક્ટિસ

Naudi

એસઆઇએસ
5 દળો મોડેલ
ભાવ સાંકળો
વ્યૂહાત્મક આયોજન
અંતે વપરાશકર્તા કમ્પ્યુટિંગ
આઉટસોર્સિંગ મોડલ

એસઆઇએસ
5 દળો મોડલ

કિંમત સાંકળ

લેવાપાત્ર સ્ત્રોત: સાધનો છે જે ખર્ચ ક્લાઈન્ટ માટે સીધી હોઈ શકે
નોન લેવાપાત્ર ઊલટું ઉ.દા. ક્લીનર

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ € “”કોડ, પેકેજીંગ
પ્રાથમિક અને માધ્યમિક પ્રવૃત્તિઓ

વપરાશકર્તા ફોર્મ પસંદ કરી શકો છો:
એક ઉત્પાદન
બી ઉત્પાદન + + આધાર

સોફ્ટવેર વિકાસ હાઉસ

હાર્ડવેર સંસ્થા

ITSP – તે વ્યૂહાત્મક યોજના

સામાન્ય રીતે 3 વર્ષ અને ફરીથી આકારણી દર 6 મહિના માટે

ધ્યેય અંગે નિવેદન (સંસ્થા માટે કારણ સ્થાને હોઈ)
તમે જ્યાં જવા માંગો છો
ઉદ્દેશ: ઉદા ઘટાડો લાઈસન્સ કિંમત
તમે ક્યાં છો
(વર્તમાન ઓપરેટિંગ પર્યાવરણ)
– SWOT
– જંતુ
ઝોક નક્કી
ઉદા ઓપન સોર્સ હંકારે શરૂ
ગેપ વિશ્લેષણ
– તાલીમ યોજના
– એચઆર યોજના
– ટેકનોલોજી યોજના

ITSP ઉપગ્રહ / નાના યોજના પેદા કરશે અને આ તમામ યોજનાઓ ITSP હાંસલ કરશે
જુએ છે તેથી દરેક વિભાગ તેની વ્યૂહાત્મક યોજના (ઓપરેશનની યોજનાઓ) હોય છે

વિભાગ
વ્યૂહાત્મક યોજના

 

 

 

 
TA ટીબી ટીસી ટીડી TE
અંક (એક ઉચ્ચ સ્ટાફ ટર્નઓવર) / જોખમ (ટેકનોલોજી અપનાવવાની)

અંતે વપરાશકર્તા કમ્પ્યુટિંગ (EUC)

ડેફ: ડાયરેક્ટ, વપરાશકર્તાઓ દ્વારા કમ્પ્યુટર્સ ઉપયોગ પર હાથ “”€ 2 વિસ્તારોમાં:
– વપરાશકર્તાઓ
– આઇટી વિભાગ

લાભો

€ એક દુર્લભ સંસાધન મુક્તિ + “”(એટલે કે તે વિભાગ {વગેરે})
+ વિકાસ ભરાવો ઘટાડવા
+ સમય લેગ ઘટાડે છે

+ સ્યૂટ કાર્ય સંસ્કૃતિ
+ પ્રોત્સાહિત નવીનતા અંતે વપરાશકર્તાઓ (ઈયુ)

ગેરફાયદામાં

– નકલ અને બગાડ
– વધારો ખર્ચ
– શંકાસ્પદ ગુણવત્તા
– ડેટા અખંડિતતા ચિંતા

અલગ કામ માટે 3 અલગ અલગ રીતે:
કુશળ કામ સામગ્રી દ્વારા
સ્ક્રિપ્ટીંગ માત્ર

 

 

નોન કાર્યક્રમના
આદેશ સ્તર
કાર્યક્રમના સ્તર
કાર્યાત્મક આધાર
વપરાશકર્તા આધાર
ડેટા પ્રોસેસીંગ કાર્યક્રમના

+
વપરાશકર્તા ચોક્કસ આદેશો અદા
– પ્રિન્ટ
– માહિતી મેળવવા
જાતે કામ
+
– અપવાદ સંભાળવાની
– સ્ક્રિપ્ટીંગ

+
તેમના બિઝનેસ કાર્ય માટે કાર્યક્રમના સંબંધિત
+
તેમની પ્રવૃત્તિઓ કરવાથી અન્ય વપરાશકર્તા મદદ

વપરાશકર્તાઓ અન્ય વપરાશકર્તાઓને આધાર

+
પ્રથમ સ્થાને તે વિભાગ હોઈ shoud
કમજોર
આઇટી જ્ઞાન

મજબૂત
આઇટી જ્ઞાન
નિયંત્રણ વિવેક દ્વારા

સ્તર
એક
બી
સી
ડી

કોઈ disternable વપરાશકર્તા ઓટોમેશન
વપરાશકર્તા ઇનપુટ પરંતુ કોઈ નિયંત્રણ
વપરાશકર્તા પસંદગી અને કામગીરી
યુઝર ડેવલપમેન્ટ

લોકો સૂચના અનુસરો તરીકે તેઓ કહેવામાં આવે
આઇટી ખુલ્લી પરંતુ તેમ છતાં તેઓ શું ઇનપુટ અંતિમ પરિણામ દેખાશે નહીં
વપરાશકર્તા કાર્યક્રમ શરૂ કરવા માટે પસંદ કરી શકો છો, કેવી રીતે પસંદ કરો વસ્તુઓ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી

વિકાસ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ
કમજોર

મજબૂત

પરિપક્વતા તબક્કા સુધીમાં

સ્તર
1
€ એક “”એક સિસ્ટમ છે કે સ્વ સમાયેલ આઇસોલેશનથી
-clear લક્ષ્ય

2
એકલા € એક સ્ટેન્ડ “”સિસ્ટમ સ્વ suffiecient છે કે, તે અન્ય સિસ્ટમો સાથે નથી, પરંતુ આ ક્ષણે વાતચીત કરી શકે છે (સંભવિત)

3
મેન્યુઅલ એકત્રિકરણ € “”બે સિસ્ટમો વિકસાવી જે વાતચીત પરંતુ જાતે કરી શકો છો

4
આપોઆપ એકત્રિકરણ સેન્ટમાં â € એક “”અહીં 2 સિસ્ટમો સુમેળ થયેલ છે €”” આપમેળે વાતચીત

5
€ “”વપરાશકર્તા સિસ્ટમ વિતરિત એકીકરણ તમારી સિસ્ટમ એક અભિન્ન ભાગ છે

 
આઉટ સોર્સિંગ

વિસ્તૃત SDLC (સોફ્ટવેર વિકાસ જીવન ચક્ર)

ફાયદો

કોઈ ટેકનિકલ કુશળતા જરૂરી € “”તમે જરૂરી કુશળતા ન હોય ત્યારે
જોખમ સંચાલન
પ્રમાણપત્ર અથવા માન્યતા

સર્વિસ બ્યુરો

– બેકઅપ દૂર ઓપરેશનલ ખર્ચ € “”અપ્રચલિત સોફ્ટવેર વિશે કોઈ ચિંતાઓ, વગેરે € |
– અહીં તમે સેવા સિસ્ટમો ઉદા ખરીદી પગાર રોલ સિસ્ટમ, હોસ્ટિંગ ખરીદી

સગવડો મેનેજમેન્ટ

– તમારા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રાખવા પરંતુ 3 જી પક્ષ દ્વારા જાળવવામાં
– પેટા તમારી જગ્યાએ કામ કરતા કોન્ટ્રાક્ટરો મેળવવામાં

પરીક્ષા

€ “”ITSP આયોજન
EUC
સિસ્ટમો કામગીરી તરફ અભિગમો

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistèm Enfòmasyon Estrateji Jesyon ak Pratike

Naudi

SIS
5 fòs modèl
chenn valè
Planifikasyon Estratejik
Itilizatè Fen Computing
modèl Outsourcing

SIS
5 Fòs ki gen konpòtman egzanplè

valè Chain

Peze resous: Resous ki kapab chaj dirèkteman nan kliyan an
Charge ki pa Peye vis vèrsa e.g. cleaner

Gwo yon aktivite € “”Postal, Emballage
Aktivite Primè ak Segondè

Itilizatè ka chwazi fòm:
Yon pwodwi Ã
B Ã Pwodwi + Sipò

Software Development House

Materyèl Òganizasyon

ITSP – IT plan estratejik

Anjeneral pou 3 zan ak re-evalye chak 6 mwa

Deklarasyon Misyon (rezon pou òganizasyon yo dwe an plas)
Ki kote ou vle ale
Objektif: e.g. Diminye Lisans Pri
Ki kote ou se
(Anviwònman opere kounye a)
– SWOT
– PÈS
detèmine bouskilad
e.g. Kòmanse Pilotage louvri Sous
Analiz Gap
– Plan Fòmasyon
– HR Plan
– Plan Teknoloji

ITSP ap jenere satelit / plan ti ak tout plan sa yo pral reyalize ITSP a
à Se poutèt sa chak depatman pral gen plan estratejik li yo (plan operasyonèl)

Depatman
Plan Estratejik

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Nimewo (woulman anplwaye yon wo) / Risk (adopsyon à nan teknoloji yo)

Itilizatè Fen Computing (EUC)

Def: dirèk, men sou pou sèvi ak òdinatè pa itilizatè â € “”2 domèn:
– utilisateurs
– IT Depatman

Avantaj

+ Libere yon resous ra â € “”(dir li Dept {elatriye})
+ Diminye devlopman reta
+ Diminye tan lag

+ Suit travay Kilti
+ Ankouraje fin divinò inovasyon (EU)

Dezavantaj

– Kopi ak Waste
– Ogmantasyon Depans
– Dout bon jan kalite
– Done entegrite enkyetid

3 diferan fason nan travay separe:
Pa kalifye avantou travay
Scripts sèlman

 

 

ki pa Peye progranm
kòmandman Nivo
progranm Nivo
fonksyonèl Sipò
Fen Sipò Itilizatè
Done Processing progranm

+
Itilizatè founi dokiman yo sèten kòmandman
– ekri an lèt detache
– Jwenn done
à Manyèl travay
+
– Eksepsyon manyen
– scripting

+
Rakonte progranm a nan fonksyon biznis yo
+
Ede lòt itilizatè nan fè aktivite yo

Itilizatè yo sipòte itilizatè lòt

+
Shoud gen nan IT Dept nan an plas an premye
pi fèb
IT konesans

Pi fò
IT konesans
Pa Kontwòl diskresyon

Nivo
Yon
B
C
D

Pa gen itilizatè disternable automatisation
opinyon itilizatè men pa gen okenn kontwòl
seleksyon Itilizatè ak yon operasyon
Devlopman itilizatè

Moun swiv enstriksyon menm jan yo yo di
Ekspoze a li men sepandan sa yo opinyon pa pral wè rezilta nan fen
Itilizatè ka chwazi ki sa pwogram lanse, chwazi ki jan bagay yo ke yo te trete

Tout kontwòl sou Devlopman
pi fèb

Pi fò

Pa etap Maturity

Nivo
1
Izolasyon â € “”yon sistèm ki se pwòp tèt ou ki genyen
-clear sib

2
Kanpe pou kont li â € “”Yon sistèm ki se suffiecient pwòp tèt ou, li ka kominike avèk lòt sistèm men se pa nan moman sa a (ki kapab)

3
Manyèl Entegrasyon â € “”de sistèm devlope sa ki ka kominike men manyèlman

4
Otomatik entegrasyon â € “”Isit la sistèm yo 2 yo senkronize â €”” kominike Otomatikman

5
Distribiye entegrasyon â € “”sistèm itilizatè se yon pati entegral nan sistèm ou

 
soti Préférentiel

Lekòl ki pi long SDLC (Software Devlopman sik lavi)

Advantage

Pa gen konpetans teknik yo gen obligasyon â € “”lè ou pa gen ladrès ki nesesè
Administrasyon Pou Risk
Sètifikasyon oswa akreditasyon

Lapòs Biwo

– Elimine operasyonèl pri â € “”pa gen enkyetid sou lojisyèl demode, sovgad ètch € |
– Isit la ou achte yon sèvis pa sistèm yo e.g. yon sistèm peye woulo liv, achte hosting nan

enstalasyon Jesyon

– Kenbe enfrastrikti ou, men kenbe pa pati 3rd
– Ap resevwa kontraktè sub ap travay nan plas ou

Egzamen

Planifikasyon â € “”ITSP
EUC
Apwòch nan direksyon pou sistèm operasyon

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management da Practice

Naudi

SIS tayi
5 sojojin model
darajar sarƙoƙi
dabarun Planning
End User kwamfuta
samuwan kaya daga waje model

SIS tayi
5 Forces Model

darajar Sarkar

Nawaita hanya: Resources wanda zai iya zama zargin kai tsaye ga abokin ciniki
Non nawaita mataimakin versa msl tsabtace

Major Activity â € “”Code, Marufi
Primary da kuma Secondary Ayyukan

User iya zabar form:
A wani samfurin
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Dabarun Shirin

Yawancin lokaci for 3 shekaru da kuma sake kiyasta kowane watanni 6

Mission Sirri (dalilin shiri ya zama a wuri)
Ina kake so ka je
Manufofi: msl Rage License Cost
Inda kake
(Current aiki yanayi)
– SWOT
– kwaro
ƙayyade dirka
msl Fara piloting bude Source
Gap Analysis
– Training Shirin
– HR Shirin
– Technology Shirin

ITSP zai samar da tauraron dan adam / kananan tsare-tsaren da kuma dukan waɗannan da tsare-tsaren za cimma ITSP
à Saboda haka kowane sashen zai yi da dabarun shirin (aiki da tsare-tsaren)

Sashen
dabarun Shirin

 

 

 

 
TA tarin fuka TC TD Te
Issue (Ã high ma’aikatan yawa) / Hadarin (Ã tallafi na fasahar)

End User kwamfuta (EUC)

Def: Direct, hannayensu a amfani da kwakwalwa da users â € “”2 yankunan:
– users
– IT Department

abũbuwan amfãni

+ Fede wani wanda bai isa ba hanya â € “”(Ina nufin IT Dept {dai sauransu})
+ Rage ci gaba backlog
+ Rage lokaci fada

+ Suit aiki Al’adu
+ Taimakawa bidi’a End Users (EU)

disadvantages

– Kwafi da Vata
– Ƙara Halin kaka
– M quality
– Data mutunci damuwa

3 hanyoyi daban-daban don raba aiki:
By Gwani aiki Content
scripting kawai

 

 

Non Prog
umurnin Level
Prog Level
aikin Support
End User Support
Data Processing Prog

+
User bayarwa wasu dokokin
– bugu
– Samun bayanai
à Manual aiki
+
– Banda handling
– scripting

+
Danganta prog su business aiki
+
Taimake sauran amfani in yin ayyukan

Masu amfani goyi bayan sauran masu amfani

+
Shoud a cikin IT Dept da fari
mafi raunin
IT ilmi

Ƙarfi
IT ilmi
By Control hankali

Level
A
B
C
D

No disternable mai amfani aiki
User labari amma da wani iko
User selection da kuma aiki
User Development

Mutane bi umurni kamar yadda suke gaya
Gitta su a kanta, amma duk da haka abin da suka shigar ba zai ga karshen sakamakon
User iya zabar abin da shirin kaddamar da, zaži yadda abubuwa da ake sarrafa

Full iko a kan Development
mafi raunin

Ƙarfi

By balaga mataki

Level
1
Kadaici â € “”a tsarin da yake kai kunshe
-clear manufa

2
Tsaya kadai â € “”A tsarin da yake kai suffiecient, zai iya sadarwa tare da sauran tsarin, amma ba a wannan lokacin (yiwuwar)

3
Manual hadewa â € “”da tsari biyu raya wanda za a iya sadarwa amma da hannu

4
Atomatik hadewa â € “”Ga 2 tsarin da ake aiki â €”” sadarwa ta atomatik

5
Rarraba hadewa â € “”mai amfani da tsarin ne wani ɓangare na tsarin

 
Out Samuwa

Fadada SDLC (Software Development Life da’ira)

riba

No Technical skills ake bukata â € “”a lokacin da ba ka da zama dole skills
hadarin Management
Certification ko takardun aiki

Service ofishin

– Kawar aiki cost â € “”babu damuwa game da wanda aka rabu amfani software, backups etcâ € |
– A nan za ka saya sabis ba tsarin msl a biya yi tsarin, sayen Hosting

Facilities Management

– Ajiye your kayayyakin amma kiyaye da 3rd jam’iyyun
– Samun sub kwangila aiki a kan hãlinku

Exam

Shirin â € “”ITSP
EUC
Halarci zuwa tsarin yadda ake gudanar

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Moscow 3021 Information Systems kou akamai Management, a me Hou

Naudi

SIS
5 koa kükohu
Value kaula
hoʻolālā
Hopena Mea hoʻohana Me
Outsourcing ana hoʻohālike

SIS
5 Koa Model

Value kuʻina

Hookaumaha lakou mau: Resources a hiki lilo hoopii pololei i ka Client
‘Ole hookaumaha Hope versa e laʻa me cleaner

Major Haʻawina â € “”Code,’ōpala
N, a Secondary eyoey ii

User ke koho ano:
A Ã Product
B Ã Product + Support

Lako polokalamu Development House

lako paʻa o ka hui

ITSP – IT KUMUMANAʻO NUI

Ana no 3 makahiki a me ka hou-auhau a pau 6 malama

Misiona hoakaka (kumu no ka hui e noho ma kahi)
Where oukou makemake e hele
Pahuhopu: e laʻa me Emi laikini kāki
Auhea oe, ua
(Hawaii pae’ōnaehana ‘ia)
– SWOT
– PEST
hooholo hookomo oe
e laʻa me Omaka piloting hamama Source
ka nuku Ka Ikepili
– Aʻo Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP e paha ukali / liilii manao, a me keia mau mea kuka, e kū i ka ITSP
à No ia mea, kela ‘Oihana e loaa kona KUMUMANAʻO NUI (hana ana i na manao)

Oihana
KUMUMANAʻO NUI

 

 

 

 
Kanaka TB TC TD Te
Pukana (Ã kiekie limahana huli) /’Ākena (Ã apono ana o ka poe loea)

Hopena Mea hoʻohana Me (EUC)

Def: Direct, lima ma hoʻohana ‘ana kamepiula’ ē aʻe e hoʻohana â € “”2 wahi:
– mea hoʻohana
– IT ‘Oihana

pono

+ Hookuuia ka hiki ole no ia mau â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Emi ulu backlog
+ Emi manawa lag

+ Hoopii hana Culture
+ E hooluolu mai HOU Hopena mea hoʻohana (eu)

keakea

– Duplication a me ka neoneo,
– Mahuahua na koina
– Questionable maikaʻi loa
-ʻIkepili Ano hoopono pili

3ʻano likeʻole i kaawale hana:
Ma akamai ‘oihana Maʻiʻo
kōmi wale

 

 

ai ‘Prog
e kauoha Level
Prog Level
iaea ooieoeiiaeuiiai Support
Hopena Mea hoʻohana Support
ʻIkepili Aaioee Prog

+
User ka hoopuka ana i kekahi mau kauoha
– paʻi
– E ikepili
à Manual hana
+
– Koe nae ka hoʻohanaʻana
– kōmi

+
Hai aku i ka prog i ko lakou kuleana pili i ka hana
+
Kokua mai kekahi mea hoʻohana i ka hana i ko lakou hana

Mea hoʻohana kokua nā mea hoʻohana ‘

+
Shoud ia i loko o ka IT Dept ma ka kahi mua
nawaliwali hoonoho
IT ike

ikaika
IT ike
By Na Makuahine manao

Level
A
B
C
D

No disternable mea hoʻohana hana nona iho
User hoʻokomo aka, aole mana
User koho a ana
mea hoʻohana Development

People hahai aʻo e like me ka lakou i hai mai
Paku ole ia i IT aka,ʻaʻole naʻe ka mea, aole lakou i hoʻokomo e ike i ka hope result
User ke koho i ka papahana e ho’āla ai, wae i na mea a pau, ua hoʻokō ‘

Full mana ma luna o Development
nawaliwali hoonoho

ikaika

By Maturity ke kahua

Level
1
Isolation â € “”ke ano hana i mea naʻu na
-clear pale kaua

2
Ku wale â € “”He nenoaiu ka mea i iho suffiecient, he mea hiki ana mai iaʻu i na nenoai aka, aole ma ka manawa (potentially)

3
Manual hoʻohui ‘â € “”nenoai elua ulu ka mea e hiki ai iaʻu, aka, hana lima

4
Nōna iho hoʻohui ‘â € “”Eia ua synchronized â € ka 2 nenoai”” kamaʻilio’ akomi i

5
Haawi hoʻohui ‘â € “”mea hoʻohana nenoaiu mea he integral hapa o ko oukou kahua

 
mai Sourcing

Haawi SDLC (Nokia Development Life pōʻaiapuni)

pono

ua koi No E noa ka mākau € “”â wa aʻole ‘oe i ka pono Hawaiʻi
kamepiula Management
Palapala hoʻomaikaʻi ai ‘ole anamanaʻo hōʻoia

Service Buro

– Hoʻopau hana ana o na lilo â € “”aole hopohopo e pili ana obsolete lako polokalamu, papaʻa etcâ € |
– Eia au e kuai ai i ka hana i na nenoai e laʻa me ka uku paʻi nenoaiu, kūʻai i ka Mea hoʻolako kikowaena

iauaeoia Management

– Ka malama ana i ko oukou aeuiiai ieaia? Akā, mālama ‘ia e 3rd aoao
– Noho iiaciiie nā kānaka kūkulu e hana ma ko oukou wahi

hōʻike

Hoʻolala â € “”ITSP
EUC
Hoʻokokoke mai i nenoai ana

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ניהול אסטרטגית מערכות מידע CIS 3021 ומעשה

Naudi

SIS
מודל 5 הכוחות
שרשראות ערך
תכנון אסטרטגי
מחשוב למשתמשי קצה
מודלי מיקור חוץ

SIS
דגם 5 כוחות

שרשרת הערך

משאב חייב: משאבים שיכול להיות חיוביות ישירות ללקוח
סגן ללא לחיוב versa למשל מְנַקֶה

€ חלק ניכר מפעילות “”קוד, אריזה
פעילויות ראשיים ומשניים

משתמש יכול לבחור בצורה:
מוצר א ‘ד
מוצרי A B + תמיכה

פיתוח תוכנה בית

ארגון חומרה

ITSP – IT תוכנית אסטרטגית

בדרך כלל למשך 3 שנים ו-העריך מחדש כל 6 חודשים

הצהרת כוונות (סיבת ארגון להיות במקום)
לאן אתה רוצה ללכת
מטרות: למשל, להפחית את עלות רישיון
איפה אתה
(סביבת הפעלה נוכחית)
– SWOT
– PEST
לקבוע דחף
לְמָשָׁל התחל מטיס קוד פתוח
ניתוח פערים
– תוכנית הדרכה
– תוכנית HR
– תכנית הטכנולוגיה

ITSP יפיק תוכניות בכבלים / קטן וכל תוכניות אלה ישיגו את ITSP
ד לכן בכל מחלקה תהיה התוכנית האסטרטגית שלה (תוכניות מבצעיות)

מַחלָקָה
תוכנית אסטרטגית

 

 

 

 
ת””א TB TC TD TE
נידון (גבוה צוות ממחזור) / סיכון (אימוץ של הטכנולוגיות)

מחשוב למשתמשי קצה (EUC)

Def: ישיר, ידות על שימוש במחשבים על ידי משתמשי € “”2 תחומים:
– משתמשים
– מחלקת ה- IT

יתרונות

+ שחרור משאב במחסור € “”(חוג IT למשל: {ITD})
+ מנמיכים צברו פיתוח
+ מנמיכים חולף זמן

+ משימה Suit תרבות
+ מעודד משתמשי קצה חדשנות (EU)

חסרונות

– שכפול ופסולת
– עלויות
– איכות מפוקפקת
– חששות שלמים נתונים

3 דרכים שונות כדי עבודה נפרדת:
לפי תוכן עבודה מיומן
Scripting רק

 

 

פרוג ללא
פיקוד רמה
פרוג רמה
תמיכה פונקציונלית
תמיכת משתמש קצה
פרוג עיבוד נתונים

+
משתמש הנפקת פקודות מסוימות
– הדפס
– לקבל נתונים
עבודה ידנית ד
+
– טיפול בחריגים
– scripting

+
לקשר בין פרוג לתפקד העסק שלהם
+
עזרת משתמש אחר עושה את פעילותם

משתמש לתמוך במשתמשים אחרים

+
Shoud להיות מחלקת ה- IT מלכתחילה
חלש
ידע IT

חזק
ידע IT
על ידי שיקול דעת בקרה

רָמָה
א
B
C
D

אין אוטומציה המשתמשים disternable
שליטת קלט משתמש אבל לא
בחירה של המשתמש ותפעול
פיתוח משתמש

אנשים בצעו הוראה שאומרים להם
נחשפתי אליו אבל עם זאת מה הם קלט לא יראה את התוצאה הסופית
המשתמש יכול לבחור מה תוכנית להשיק, לבחור כיצד דברים מטופלות

שליטה מלאה על פיתוח
חלש

חזק

אחרי שלב פרעון

רָמָה
1
בידוד € “”למערכת שהיא עצמית כלולה
יעד -clear

2
לעמוד לבד € “”מערכת כי הוא עצמי suffiecient, הוא יכול לתקשר עם מערכות אחרות אבל לא כרגע (בפוטנציה)

3
שילוב ידני “”€ שתי מערכות שפותחו אשר יכול לתקשר אבל באופן ידני

4
שילוב אוטומטי € “”הנה 2 המערכות מסונכרנות €”” מתקשרים באופן אוטומטי

5
אינטגרציה חלקה € “”מערכת משתמש היא חלק בלתי נפרד של המערכת שלך

 
מיקור חוץ

SDLC המורחב (מחזור חיי פיתוח תוכנה)

יתרון

שום כישורים טכניים נדרשים € “”כאשר אין לך את הכישורים הדרושים
ניהול סיכונים
מאשר או הסמכה

לשכת שירות

– לחסל מבצעית עלות € “”אל דאגה לגבי תוכנה מיושנת, גיבויים etcâ € |
– הנה אתה קונה שירות לא מערכות לדוגמה מערכת רול לשלם, לקנות את האירוח

שרותי ניהול

– שמירה על התשתיות אך שמור שניתן ע””י גופי 3rd
– מקבלים קבלני משנה עובדים אצלכם

בְּחִינָה

מתכננים € “”ITSP
EUC
גישות כלפי פעולות מערכות

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सीआईएस 3021 सूचना प्रणाली रणनीति प्रबंधन और अभ्यास

Naudi

एसआईएस
5 बलों मॉडल
मूल्य श्रृंखला
रणनीतिक योजना
अंतिम उपयोगकर्ता कम्प्यूटिंग
आउटसोर्सिंग मॉडल

एसआईएस
5 बलों मॉडल

मूल्य श्रृंखला

प्रभार्य संसाधन: संसाधनों जो प्रभार ग्राहक के लिए सीधे हो सकता है
गैर प्रभार्य ठीक इसके विपरीत जैसे सफाई वाला

प्रमुख गतिविधि â € “”कोड, पैकेजिंग
प्राथमिक और माध्यमिक क्रियाएँ

उपयोगकर्ता फार्म का चयन कर सकते हैं:
एक एक उत्पाद
बी एक उत्पाद + समर्थन

सॉफ्टवेयर विकास के घर

हार्डवेयर संगठन

ITSP – आईटी सामरिक योजना

आमतौर पर 3 साल और फिर से मूल्यांकन हर 6 महीने के लिए

मिशन स्टेटमेंट (संगठन के लिए कारण जगह में होना करने के लिए)
आप कहाँ जाना चाहते हो
उद्देश्य: जैसे में कमी लाइसेंस की लागत
जहाँ आप हैं
(वर्तमान ऑपरेटिंग वातावरण)
– परिश्रम से अध्ययन करना
– कीट
जोर का निर्धारण करते हैं
जैसे खुला स्रोत विमान का संचालन शुरू
अंतर विश्लेषण
– प्रशिक्षण योजना
– मानव संसाधन योजना
– प्रौद्योगिकी योजना

ITSP उपग्रह / छोटे योजनाओं उत्पन्न होगा और इन सभी योजनाओं ITSP को प्राप्त होगा
एक इसलिए हर विभाग अपनी रणनीतिक योजना (परिचालन की योजना) होगा

विभाग
रणनीतिक योजना

 

 

 

 
टीए टीबी टीसी टीडी ते
अंक (एक उच्च कर्मचारियों के कारोबार) / जोखिम (प्रौद्योगिकियों के एक गोद लेने)

अंतिम उपयोगकर्ता कम्प्यूटिंग (ईयूसी)

डेफ: प्रत्यक्ष, उपयोगकर्ताओं द्वारा कंप्यूटर के उपयोग पर हाथ एक “”€ 2 क्षेत्रों:
– उपयोगकर्ताओं
– आईटी विभाग

फायदे

एक € एक दुर्लभ संसाधन मुक्ति + “”(अर्थात् आईटी विभाग {} आईटीडी)
+ विकास बैकलॉग कम
+ समय अंतराल को कम

+ सूट कार्य संस्कृति
+ प्रोत्साहित नवाचार अंतिम उपयोगकर्ताओं (ईयू)

नुकसान

– दोहराव और अपशिष्ट
– बढ़ी लागत
– संदिग्ध गुणवत्ता
– डेटा अखंडता चिंताओं

अलग काम करने के लिए 3 अलग अलग तरीके:
कुशल नौकरी सामग्री से
स्क्रिप्टिंग केवल

 

 

गैर ठेला
कमान के स्तर
ठेला स्तर
कार्यात्मक समर्थन
अंत उपयोगकर्ता समर्थन
डाटा प्रोसेसिंग ठेला

+
उपयोगकर्ता निश्चित आदेश जारी
– प्रिंट
– डेटा प्राप्त करें
एक मैनुअल काम
+
– उपवाद सम्भालना
– पटकथा

+
उनके व्यवसाय समारोह के लिए ठेला संबंधित
+
उनकी गतिविधियों को करने में अन्य उपयोगकर्ता की मदद

उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं का समर्थन

+
यह पहली जगह में विभाग में हो shoud
सबसे कमजोर
आईटी ज्ञान

ताकतवर
आईटी ज्ञान
नियंत्रण विवेक से

स्तर

बी
सी
डी

कोई disternable उपयोगकर्ता स्वचालन
उपयोगकर्ता इनपुट लेकिन कोई नियंत्रण नहीं
उपयोगकर्ता चयन और ऑपरेशन
उपयोगकर्ता विकास

लोग अनुदेश का पालन के रूप में वे बता रहे हैं
यह उजागर, लेकिन फिर भी क्या वे इनपुट अंतिम परिणाम नहीं देखेंगे
उपयोगकर्ता क्या कार्यक्रम शुरू करने के लिए चुन सकते हैं, का चयन कैसे चीजें कार्रवाई की जा रही

विकास पर पूरा नियंत्रण
सबसे कमजोर

ताकतवर

परिपक्वता चरण में

स्तर
1
एक € “”एक प्रणाली है कि स्वयं को समाहित अलगाव
-clear लक्ष्य

2
अकेले € एक स्टैंड “”एक प्रणाली आत्म suffiecient है कि, यह अन्य प्रणालियों के साथ नहीं बल्कि पल में संवाद कर सकते हैं (संभावित)

3
मैनुअल एकता â € “”दो प्रणालियों का विकास किया है जो संवाद लेकिन मैन्युअल कर सकते हैं

4
स्वत: एकीकरण â € “”यहाँ 2 सिस्टम एक सिंक्रनाइज़ कर रहे हैं €”” स्वचालित रूप से संवाद

5
€ “”उपयोगकर्ता प्रणाली एक वितरित एकीकरण आपके सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है

 
आउट सोर्सिंग

विस्तारित SDLC (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल)

फायदा

कोई तकनीकी कौशल की एक आवश्यक € रहे हैं “”आप आवश्यक कौशल नहीं है जब
जोखिम प्रबंधन
प्रमाणन या मान्यता

सेवा ब्यूरो

– बैकअप हटा दें परिचालन लागत एक € “”अप्रचलित सॉफ्टवेयर के बारे में कोई चिंता नहीं है, etcâ € |
– यहाँ आप एक सेवा नहीं प्रणालियों जैसे खरीदने के एक भुगतान रोल प्रणाली, होस्टिंग खरीदने

सुविधाओं का प्रबंधन

– अपने बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, लेकिन 3 पार्टियों द्वारा बनाए रखा
– उप अपनी जगह पर काम कर रहे ठेकेदारों हो रही है

परीक्षा

€ “”ITSP एक योजना
ईयूसी
सिस्टम के संचालन की दिशा में प्रयास

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems zoo Management thiab kev xyaum

Naudi

SIS
5 rog qauv
Tus nqi txuas
Xaiv yaam kev npaj
Kawg cov neeg siv xam
outsourcing qauv

SIS
5 Rog Model

Tus nqi Saw

Chargeable pab: Resources uas yuav ua tau cov nqi ncaj qha mus rau tus neeg
Tsis Chargeable vice versa e.g. nqus tsev vacuum

Major Kev ua â € “”Code, Ntim
Thawj thiab Secondary ua si

Neeg siv yuav xaiv daim ntawv:
A Ã khoom
B Ã khoom + Kev them nyiaj yug

Software Development tsev

Kho vajtse Organization

ITSP – NWS Strategic Plan

Feem ntau rau 3 xyoo thiab re-soj ntsuam txhua txhua 6 lub hlis

Lub Hom Phiaj (vim li cas rau lub koom haum yuav tsum tau nyob rau hauv qhov chaw)
Qhov chaw uas koj xav mus
Objectives: e.g. Txo Daim ntawv tso cai Nqi
Koj nyob qhov twg
(Tam sim no khiav hauj lwm ib puag ncig)
– SWOT
– TSHUAJ TUA KAB TSUAG
Txiav txim thrust
e.g. Pib piloting qhib qhov twg los
ntxi Analysis
– Kev kawm Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP yuav tsim satellite / me me kev npaj thiab tag nrho cov kev pab them nqi yuav tau cov ITSP
à Yog li ntawd txhua txhua department yuav tau nws xaiv yaam kev npaj (ua hauj lwm kev npaj)

Department
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Qhov teeb meem (Ã siab neeg ua hauj lwm turnover) / Risk (Ã me nyuam los tu ntawm tus yees)

Kawg cov neeg siv xam (EUC)

Def: Direct, txhais tes rau ntawm kev siv cov computer los ntawm cov neeg â € “”2 qhov chaw:
– cov neeg siv
– NWS Department

zoo

+ Liberating ib scarce kev pab â € “”(i.e. NWS Dept {lwm yam})
+ Txo txoj kev loj hlob backlog
+ Txo lub sij hawm lag

+ Ce ua hauj lwm Culture
+ Txhawb innovation End neeg siv (EU)

tsis zoo

– Individuals thiab Khib
– Nce nqi
– Questionable zoo
– Cov ntaub ntawv kev ncaj ncees kev txhawj xeeb

3 txoj kev sib txawv cais ua hauj lwm:
Los ntawm neeg txoj hauj lwm Cov ntsiab lus
scripting xwb

 

 

Tsis Prog
Hais kom Theem
Prog Theem
Kev them nyiaj yug
Kawg cov neeg siv Kev them nyiaj yug
Cov ntaub ntawv ua Prog

+
Cov neeg siv muab tej lus txib
– sau
– Tau cov ntaub ntawv
à txhais tes ua hauj lwm
+
– Kos tuav
– scripting

+
Piav cov prog rau lawv ua lag ua luam muaj nuj nqi
+
Pab lwm cov neeg siv nyob rau hauv ua cov kev ua ub

Cov neeg siv txhawb lwm cov neeg

+
Shoud yuav nyob rau hauv lub NWS Dept nyob rau hauv thawj qhov chaw
weakest
NWS paub

Muaj Zog Tshaj Plaws
NWS paub
By Control kev txiav txim

theem
A
B
C
D

Tsis disternable neeg siv automation
Cov neeg siv cov tswv yim tab sis tsis muaj tus tswj
Cov neeg siv kev xaiv thiab cov lag luam
cov neeg siv kev loj hlob

Cov neeg ua raws li kev qhia raws li lawv hais rau
Raug NWS tab sis txawm li cas los yog dab tsi lawv cov tswv yim yuav tsis pom qhov kawg tshwm sim
Cov neeg siv yuav xaiv dab tsi kev pab cuam tso, xaiv yuav ua li cas tej yam uas yog tau tiav

Tag nrho cov tswj kev loj hlob
weakest

Muaj Zog Tshaj Plaws

Los ntawm kom loj hlob theem

theem
1
Rho tawm â € “”ib tug system uas yog nws tus kheej muaj
-clear phiaj

2
Sawv ib leeg â € “”Ib tug system uas yog nws tus kheej suffiecient, nws yuav sib txuas lus nrog lwm yam systems tab sis tsis nyob rau hauv lub caij (muaj feem)

3
Phau ntawv kev koom ua ke â € “”tshuab ob tsim uas yuav sib txuas lus tab sis manually

4
Tsis Siv Neeg kev koom ua ke â € “”Ntawm no yog lub 2 systems yog synchronized â €”” kev sib txuas lus Yeej

5
Faib kev koom ua ke â € “”tus neeg siv system yog ib feem ntawm koj lub cev

 
tawm chiv keeb

Ncua SDLC (Software Development lub neej voj voog)

Advantage

Tsis Technical kev txawj ntse yog yuav tsum tau â € “”thaum koj tsis muaj qhov tsim nyog kev txawj ntse
Risk Management
Certification los yog lees paub raws cai

Service Bureau

– Tshem tawm ua hauj lwm zoo nqi â € “”tsis muaj kev txhawj xeeb txog obsolete software, backups etcâ € |
– Ntawm no koj yuav tau ib qhov kev pab tsis yog tus systems e.g. ib tug them nyiaj yob system, muas lub hosting

chaw Management

– Ua kom koj infrastructure tab sis tswj los ntawm 3 tog
– Tau txais sub neeg ua hauj lwm ntawm koj qhov chaw

Exam

Npaj â € “”ITSP
EUC
Kev ntawm systems hauj lwm

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Management stratégia és gyakorlat

Naudi

SIS
5 erők modell
értékláncok
Stratégiai tervezés
Végfelhasználói számítástechnika
outsourcing modellek

SIS
5 erők modell

Értéklánc

Adóköteles forrás: Resources, amely lehet díjak közvetlenül a kliens
Nem Adóköteles fordítva például tisztító

Major Activity â € “”kód, Csomagolás
Elsődleges és másodlagos tevékenységek

A felhasználó választhat formában:
A valamely termék
B egy termék + Support

Szoftverfejlesztés House

Hardver Szervezet

ITSP – IT stratégiai tervet

Általában 3 év és újra értékelni minden 6 hónapban

Küldetésnyilatkozat (oka szervezet, hogy a helyén)
Hova akarsz menni
Célok: például Csökkentse licenc költség
Hol vagy
(A jelenlegi működési környezet)
– SWOT
– KÁRTEVŐ
Határozza tolóerő
például. Tesztelésének megkezdésére nyílt forráskódú
Gap elemzés
– Képzési terv
– HR terv
– Terv

ITSP generál műholdas / kis terveket, és minden e tervek megvalósítása ITSP
à Ezért minden osztály lesz a stratégiai tervet (operatív tervek)

osztály
Stratégiai terv

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Probléma (magas fluktuáció) / kockázat (a elfogadása technológiák)

Végfelhasználói számítástechnika (EUC)

Def: Közvetlen, kezét a számítógépek által a felhasználók â € “”2 területen:
– a felhasználók
– IT osztály

Előnyök

+ Felszabadító szűkös erőforrás â € “”(azaz az informatikai osztály {ITD})
+ Csökkentse fejlesztés elmaradás
+ Csökkentse időeltolódás

+ Suit feladat Kultúra
+ Ösztönzi az innovációt End Users (EU)

hátrányok

– Párhuzamos és hulladék
– A megnövekedett költségek
– Megkérdőjelezhető minőségű
– Adatintegritás aggodalmak

3 különböző módon külön munka:
Szakképzett munka tartalma
Scripting csak

 

 

nem Prog
Command szint
Prog szint
funkcionális támogatás
End User Support
Adatfeldolgozó Prog

+
Felhasználói kibocsátó bizonyos parancsok
– print
– Kap adatokat
Egy kézi munka
+
– Kivételkezelés
– scripting

+
Kapcsolódnak a prog, hogy az üzleti funkció
+
Segítség más felhasználó csinál tevékenységük

Felhasználók támogatása a többi felhasználó

+
Shoud legyen az IT Dept az első helyen
leggyengébb
IT ismeretek

legerősebb
IT ismeretek
Ellenőrzés révén belátása

Szint
A
B
C
D

Nem disternable automatizálását
Felhasználói bemenet, de nincs ellenőrzés
Felhasználó kiválasztása és üzemeltetése
felhasználói Development

Emberek kövesd, mert mondják
Kitett, de ugyanakkor amit bemenet nem fogja látni a végeredményt
A felhasználó választhat, hogy milyen programot indítani, válassza ki, hogy a dolgok kerülnek feldolgozásra

Teljes ellenőrzés alatt Development
leggyengébb

legerősebb

Lejárat szakaszban

Szint
1
Izolálása â € “”olyan rendszer, amely az önálló
-Tiszta cél

2
Önálló â € “”A rendszer, amely magától suffiecient, hogy képes kommunikálni más rendszerekkel, de nem abban a pillanatban (potenciálisan)

3
Kézi Integration â € “”két rendszer dolgoztak ki, amelyek képesek kommunikálni, de manuálisan

4
Automatikus integráció â € “”Itt a 2 rendszer szinkronba â €”” automatikusan közlik

5
Elosztott integráció â € “”felhasználói rendszer szerves része a rendszernek

 
ki Sourcing

Bővített SDLC (Software Development Life Cycle)

Előny

Nem műszaki ismeretek szükségesek, â € “”, ha nem rendelkeznek a szükséges készségekkel
Kockázat kezelés
Hitelesítési és akkreditációs

Szolgáltató Iroda

– Távolítsuk el a működési költségek â € “”nem aggódik elavult szoftver, mentések etcâ € |
– Itt olyan szolgáltatást vásárol nem rendszerekben, például fizető tekercs rendszer, a vásárlás a tárhely

Létesítmények működtetését

– Tartsa infrastruktúrát, hanem fenntartani 3. fél
– Egyre alvállalkozókra dolgozott a helyén

Vizsga

Tervezés â € “”ITSP
EUC
Megközelítések felé rendszerek működését

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management og Practice

Naudi

SIS
5 sveitir fyrirmynd
gildi keðjur
Strategic Planning
End User Computing
útvistun módel

SIS
5 Forces Model

Value Chain

Gjaldskylda úrræði: Auðlindir sem hægt er að gjöld beint til viðskiptavinarins
Non Skuldfæranlegar öfugt t.d. hreinni

Major Afþreying â € “”Code, Packaging
Fyrsta og annars stigs Starfsemi

Notandi getur valið form:
A A vara
B A vara + Stuðningur

Hugbúnaður Þróun House

Vélbúnaður Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Venjulega í 3 ár og endurmeta 6 mánaða fresti

Mission Statement (ástæðan fyrir stofnun til að vera til staðar)
Þar sem þú vilt fara
Markmið: t.d. Minnka License Kostnaður
Þar sem þú ert
(Núverandi starfsumhverfi)
– SVÓT
– Pest
ákveða lagði
t.d. Byrja piloting Open Source
Gap Analysis
– Þjálfun Plan
– HR Plan
– Tækni Plan

ITSP mun búa gervitungl / litlar áætlanir og allar þessar áætlanir munu ná ITSP
à Þannig er sérhver deild mun hafa stefnumótandi áætlun sína (rekstrar- áætlanir)

deild
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Tölublað (a hár starfsmannavelta) / Risk (Ã upptaka tækni)

End User Computing (EUC)

Def: Bein, hendur á tölvunotkunar notenda â € “”2 svæði:
– notendum
– IT Department

Kostir

+ Liberating af skornum skammti auðlind â € “”(þ.e. IT Dept {ITD})
+ Minnka þróun backlog
+ Minnka tímaskekkju

+ Suit verkefni Menning
+ Hvetur nýsköpun notenda (ESB)

Ókostir

– Tvíverknað og úrgangur
– Aukin Kostnaður
– Vafasamt gæði
– áhyggjur gögn séu

3 mismunandi leiðir til að aðgreina vinnu:
Með Fagmenn starf Content
Scripting aðeins

 

 

non Prog
Command Level
Prog Level
Functional Stuðningur
End User Stuðningur
Data Processing Prog

+
Notandi útgáfu ákveðnar skipanir
– prenta
– Fá gögn
à handavinnu
+
– Undantekning meðhöndlun
– forskriftarþarfir

+
Tengja Prog að virka þeirra viðskipti
+
Hjálp annan notanda í að gera starfsemi þeirra

Notendur að styðja aðra notendur

+
Shoud vera í IT skurðdeild í fyrsta sæti
veikja
IT þekkingu

sterkasti
IT þekkingu
Með Control geðþótta

Level
A
B
C
D

Engin disternable notanda sjálfvirkni
Notandi inntak en ekki stjórn
User val og rekstur
User Development

Fólk fylgja leiðbeiningum sem þeim er sagt
Snertingu við það, en þó hvað þeir inntak vilja ekki sjá er niðurstaðan
Notandi getur valið hvaða forrit á að opna, velja hvernig hlutirnir eru í vinnslu

Full stjórn á þróun
veikja

sterkasti

Með þroskastig

Level
1
Einangrun â € “”kerfi sem er sjálf að finna
-clear miða

2
Standa einn â € “”kerfi sem er sjálf suffiecient, það geta samskipti við önnur kerfi en ekki í augnablikinu (hugsanlega)

3
Handbók Sameining â € “”tvö kerfi þróað sem hægt er samskipti en handvirkt

4
Sjálfvirk aðlögun â € “”Hér 2 kerfi eru samstillt â €”” samskipti sjálfkrafa

5
Úthluta sameining â € “”notandi kerfi er óaðskiljanlegur hluti af kerfinu þínu

 
Útvistun

Framlengdur SDLC (Software Development Life Cycle)

kostur

Engin tæknileg færni er krafist â € “”þegar þú hefur ekki nauðsynlega færni
Áhættustjórnun
Vottun eða faggildingu

Service Bureau

– Eyddu rekstri kosta € “”engar áhyggjur úreltum hugbúnaði, afrit etcâ € |
– Hér þú kaupir þjónustuna ekki kerfanna t.d. greitt rúlla kerfi, kaupa hýsingu

Facilities Management

– Halda innviði þína, en viðhaldið af 3. aðila
– Fá undir verktaka sem vinna á þinn stað

Exam

Skipulags € “”ITSP
EUC
Aðferðir til kerfi rekstur

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management na Practice

Naudi

SIS
5 agha nlereanya
uru n’agbụ
Strategic Planning
Ọgwụgwụ User Computing
Outsourcing ụdị

SIS
5 Forces Model

uru Chain

Arọ n’isi akụ: Resources nke nwere ike ịbụ ebubo ozugbo na ahịa
Non arọ n’isi Anglịkan e.g. Cleaner

Isi Arụ Ọrụ a € “”Code, Packaging
Bụ isi na Secondary Ihe

Onye ọrụ nwere ike họrọ ụdị:
A Ã Product
B Ã Product + Nkwado

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Atụmatụ

-Emekarị n’ihi na afọ 3 na re-enyocha n’ọnwa 6 ọ bụla

Mission Nkwupụta (ihe mere nzukọ na-na ebe)
Ebe ị chọrọ ịga
Ebumnobi: e.g. Belata License Cost
Ebe ị bụ
(Ugbu A operating gburugburu)
– SWOT
– Pest
chọpụta setịpụ
e.g. Malite piloting emeghe Source
ọdịiche Analysis
– Ọzụzụ Plan
– Ọrụ Nchịkwa Mmadụ Plan
– Technology Plan

ITSP ga-n’ịwa satellite / obere atụmatụ na ihe niile atụmatụ ndị ga-nweta ihe ITSP
à Ya mere ọ bụla ngalaba ga na-emeri na atụmatụ (arụmọrụ atụmatụ)

Department
Strategic Atụmatụ

 

 

 

 
TA TB TC td TE
Nke (a elu mkpara ntụgharị) / Egwu (a doro nke na teknụzụ)

Ọgwụgwụ User Computing (EUC)

Def: Direct, aka n’iji kọmputa site na ọrụ a € “”2 ebe:
– ọrụ
– IT Department

uru

+-Atọhapụ a ụkọ akụ a € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Belata development backlog
+ Belata oge lag

+ Ezu ọrụ Culture
+ Ume ọhụrụ ọgwụgwụ ọrụ (EU)

ọghọm

– Mbiputegharị na Waste
– Mụbara Akwụ ụgwọ
– Na-enyo àgwà
– Data ike n’ezi ihe na-akpata nchegbu

3 ụzọ dị iche iche iche iche ọrụ:
Site ọkà ọrụ Content
scripting naanị

 

 

Non Prog
iwu Ọkwa
Prog Ọkwa
ọtọ Nkwado
Ọgwụgwụ User Nkwado
Data nhazi Prog

+
Onye ọrụ nke na-esite ụfọdụ iwu
– ebipụta
– Nweta data
à Manual ọrụ
+
– Wezụga njikwa
– scripting

+
Kọọ ihe prog ka ha azụmahịa ọrụ
+
Nyere ndị ọzọ ọrụ na onye na-eme ha eme

Ọrụ na-akwado ndị ọrụ ndị ọzọ

+
Shoud-na IT Dept ke akpa itie
ike na-ekweghị
IT ihe ọmụma

ike
IT ihe ọmụma
Site Control ezi uche

larịị
A
B
C
D

Ọ dịghị disternable onye ọrụ akpaaka
User input ma ọ dịghị achịkwa
Onye ọrụ nhọrọ na ọrụ
User Development

Ndị na-eso ntụziaka ka ha na-gwara
Gụrụ IT ma Otú ọ dị ihe ha ọsọ ọsọ agaghị ahụ pụta
Onye ọrụ nwere ike họrọ ihe omume ẹkedori, họrọ otú ihe a na-esichara

Full-achịkwa Development
ike na-ekweghị

ike

Site Ntozu okè ogbo

larịị
1
-Akpa iche a € “”a usoro na-bụ onwe ẹdude
-clear lekwasịrị

2
Ịkwụrụ onwe a € “”A usoro na bụ onwe suffiecient, ọ nwere ike ikwurịta okwu ndị ọzọ na usoro ma ọ bụghị na oge (nwere)

3
Manual Integration a € “”abụọ usoro mepụtara nke nwere ike ikwurịta okwu ma manually

4
Akpaka mwekota a € “”N’ebe a, 2 sistemụ na-synchronized a €”” na-ekwurịta okwu akpaghị

5
Ekesa mwekota a € “”onye ọrụ usoro bụ ihe akụkụ nke gị usoro

 
si Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life okirikiri)

Advantage

Ọ dịghị ụzụ nkà na-chọrọ a € “”mgbe ị na-adịghị mkpa nkà
Egwu Management
Asambodo ma ọ bụ nzere ntozu

Service Bureau

– Kwụsị arụmọrụ na-eri a € “”enweghị nchekasị banyere gharazie ịba uru software, backups etcâ € |
– Ebe ị ịzụta a ọrụ abụghị usoro e.g. a na-akwụ mpịakọta usoro, ịzụ Bochum

ụlọ ọrụ Management

– Edebe gị akụrụngwa ma nọgidere na-enwe site 3rd ọzọ
–Na sub ngo na-arụ ọrụ n’ebe ị na-

Exam

-Eme atụmatụ a € “”ITSP
EUC
-Eru nso n’ebe usoro arụmọrụ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistem Informasi Manajemen Strategi dan Praktik

Naudi

SIS
model 5 kekuatan
rantai nilai
Perencanaan strategis
Akhir Computing Pengguna
model outsourcing

SIS
5 Forces Model

Rantai nilai

sumber daya dikenakan biaya: Sumber Daya yang dapat biaya langsung ke klien
Non wakil dikenakan biaya versa mis pembersih

Kegiatan utama â € “”Kode, Packaging
Dasar dan Menengah Aktivitas

Pengguna dapat memilih bentuk:
Sebuah Produk Ã
B Ã Produk + Dukungan

Software Development Rumah

Organisasi hardware

ITSP – IT Rencana Strategis

Biasanya selama 3 tahun dan re-dinilai setiap 6 bulan

Pernyataan Misi (alasan untuk organisasi berada di tempat)
Kemana kau ingin pergi
Tujuan: mis Mengurangi Lisensi Biaya
Di mana Anda berada
(Lingkungan operasi sekarang)
– SWOT
– PEST
Tentukan Thrust
misalnya Mulai piloting terbuka Sumber
Analisis gap
– Rencana Pelatihan
– Rencana HR
– Rencana Teknologi

ITSP akan menghasilkan satelit / rencana kecil dan semua rencana ini akan mencapai ITSP
à Oleh karena itu setiap departemen akan memiliki rencana strategis (rencana operasional)

Departemen
Rencana strategis

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Masalah (pergantian staf à tinggi) / Risk (adopsi à teknologi)

Akhir User Computing (EUC)

Def: Direct, tangan pada penggunaan komputer oleh pengguna â € “”2 bidang:
– pengguna
– Departemen IT

Keuntungan

+ Membebaskan sumber daya yang langka â € “”(yaitu IT Dept {ITD})
+ Mengurangi pengembangan backlog
+ Mengurangi jeda waktu

+ Gugatan tugas Budaya
+ Mendorong inovasi End User (EU)

kekurangan

– Duplikasi dan Limbah
– Peningkatan Biaya
– Kualitas Dipertanyakan
– Masalah integritas data

3 cara yang berbeda untuk pekerjaan yang terpisah:
Dengan Konten pekerjaan Terampil
scripting hanya

 

 

non Prog
perintah Tingkat
prog Tingkat
Dukungan fungsional
Akhir Dukungan Pengguna
Pengolahan Data Prog

+
Pengguna mengeluarkan perintah tertentu
– cetak
– Mendapatkan data
pekerjaan manual Ã
+
– Penanganan eksepsi
– scripting

+
Berhubungan prog untuk fungsi bisnis mereka
+
Membantu pengguna lain dalam melakukan kegiatan mereka

Pengguna mendukung pengguna lain

+
Shoud berada di IT Dept di tempat pertama
terlemah
pengetahuan IT

terkuat
pengetahuan IT
Dengan kebijaksanaan Kontrol

Tingkat
SEBUAH
B
C
D

Tidak ada otomatisasi pengguna disternable
input pengguna tetapi tidak ada kontrol
Temukan pengguna dan operasi
Pembangunan pengguna

Orang mengikuti instruksi seperti yang diberitahu
Terkena IT tapi namun apa yang mereka masukan tidak akan melihat hasil akhir
Pengguna dapat memilih apa program untuk memulai, pilih bagaimana hal-hal yang sedang diproses

kontrol penuh atas Pembangunan
terlemah

terkuat

Pada tahap Maturity

Tingkat
1
Isolasi â € “”sebuah sistem yang mandiri
Target -jelas

2
Berdiri sendiri â € “”Sebuah sistem yang suffiecient diri, dapat berkomunikasi dengan sistem lain tetapi tidak pada saat ini (berpotensi)

3
Pengguna Integrasi â € “”dua sistem dikembangkan yang dapat berkomunikasi tapi secara manual

4
integrasi otomatis â € “”Di sini 2 sistem disinkronisasi â €”” berkomunikasi secara otomatis

5
integrasi didistribusikan â € “”pengguna sistem merupakan bagian integral dari sistem anda

 
out Sourcing

Diperpanjang SDLC (Software Development Life Cycle)

Keuntungan

Tidak ada keterampilan teknis yang diperlukan â € “”ketika Anda tidak memiliki keterampilan yang diperlukan
Manajemen resiko
Sertifikasi atau akreditasi

Biro jasa

– Menghilangkan biaya operasional â € “”tidak ada kekhawatiran tentang perangkat lunak usang, backup etcâ € |
– Di sini Anda membeli layanan tidak sistem mis sistem pay roll, membeli hosting

Manajemen fasilitas

– Menjaga infrastruktur Anda, tetapi dikelola oleh pihak ke-3
– Mendapatkan sub kontraktor yang bekerja di tempat Anda

Ujian

Perencanaan â € “”ITSP
EUC
Pendekatan terhadap operasi sistem

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Córais Faisnéise Bainistíochta Straitéise agus Cleachtas

Naudi

SIS
5 fórsaí múnla
slabhraí luacha
Pleanáil straitéiseach
Ríomhaireacht Úsáideora
samhlacha foinsiú allamuigh

SIS
Múnla 5 Fórsaí

luach Slabhra

acmhainne inmhuirearaithe: Acmhainní ar féidir a bheith muirir go díreach leis an gcliant
Neamh vice versa inmhuirir m.sh. níos glaine

â Gníomhaíocht Mór € “”Cód, Pacáistiú
Gníomhaíochtaí Bunscoil agus Meánscoil

Is féidir le húsáideoir a roghnú an fhoirm:
A Táirge Ã
B Ã Táirge + Tacaíocht

Teach Software Development

Crua-earraí Eagraíocht

ITSP – IT Plean Straitéiseach

De ghnáth, ar feadh 3 bliana agus ath-mheas gach 6 mhí

Ráiteas Misin (chúis eagraíocht a bheith i bhfeidhm)
Áit ar mhaith leat dul
Cuspóirí: m.sh. Laghdú Costas Ceadúnas
Cá bhfuil tú
(Timpeallacht oibriúcháin Reatha)
– SWOT
– PEST
Socraigh sá
m.sh. Tosaigh phíolótú Foinse oscailte
Anailís Gap
– Plean Oiliúna
– Plean AD
– Plean Teicneolaíocht

Beidh ITSP ghiniúint satailíte / pleananna bheaga agus beidh na pleananna a bhaint amach an ITSP
à Mar sin beidh gach roinn acu a phlean straitéisigh (Pleananna oibríochtúla)

Roinn
Plean straitéiseach

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Eisiúint (láimhdeachas foirne à ard) / Riosca (a ghlacadh × na teicneolaíochtaí)

Úsáideoir Ríomhaireacht (EUC)

Def: Direct, lámha ar úsáid ríomhairí ag úsáideoirí â € “”2 réimse:
– úsáideoirí
– Roinn TF

buntáistí

+ Fuascailliú acmhainn gann â € “”(.i TF Dept {ITD})
+ Laghdú riaráiste forbartha
+ Laghdú aga moille

+ Cultúr tasc Suit
+ Spreagann Úsáideoirí Deiridh nuálaíochta (AE)

míbhuntáistí

– Dúbláil agus Dramhaíl
– Costais méadaithe
– Cáilíocht Questionable
– Imní sonraí ionracas

3 bhealaí éagsúla chun oibre ar leith:
De réir Content poist Oilte
Scripting amháin

 

 

neamh Prog
Ordú Leibhéal
Prog Leibhéal
Tacaíocht Feidhme
Tacaíocht Úsáideoir Deiridh
Data Processing Prog

+
Úsáideoir eisiúint orduithe áirithe
– cló
– Sonraí a fháil
obair Lámhleabhar Ã
+
– Láimhseáil eisceacht
– scriptithe

+
Cuir an PROG chuig a raon gnó
+
Cabhair úsáideoirí eile a dhéanamh a gcuid gníomhaíochtaí

tacú le húsáideoirí úsáideoirí eile

+
Shoud bheith sa Roinn TF ar an gcéad dul
is laige
eolas TF

láidre
eolas TF
De réir Rialú rogha féin

leibhéal
A
B
C
D

Gan uathoibriú úsáideora disternable
ionchur úsáideora ach gan aon smacht
roghnú Úsáideora agus oibriú
Forbairt Úsáideora

Daoine a leanúint treoir a bheidh siad in iúl
Faoi lé IT ach mar sin féin cad nach mbeidh ionchur siad a fheiceáil ar an toradh deiridh
Is féidir le húsáideoir a roghnú cén clár a sheoladh, roghnaigh conas atá rudaí á bpróiseáil

smacht iomlán Forbairt
is laige

láidre

De réir céime Aibíocht

leibhéal
1
Leithlisiú â € “”córas a bhfuil féin atá
sprioc -clear

2
Seasamh leo féin â € “”Córas go bhfuil féin suffiecient, is féidir é cumarsáid a dhéanamh le córais eile, ach ní i láthair na huaire (d’fhéadfadh)

3
Lámhleabhar Comhtháthú â € “”dhá chóras forbartha ar féidir a chur in iúl ach de láimh

4
comhtháthú Uathoibríoch â € “”Seo iad na córais 2 synchronized â €”” cumarsáid huathoibríoch

5
Is comhtháthú Dháileadh â € córas úsáideoir “”mar chuid lárnach de do chóras

 
Foinsiú amach

SDLC Breisithe (Forbairt Bogearraí Saolré)

Advantage

Uimh scileanna teicniúla is gá â € “”nuair nach bhfuil tú na scileanna is gá
Bainistiú Riosca
Deimhniú nó creidiúnú

Bureau seirbhís

– Deireadh a chur gcostas oibriúcháin â € “”aon imní faoi bogearraí i léig, cúltacaí etcâ € |
– Anseo cheannaíonn tú nach seirbhís na córais m.sh. córas rolla pá, ag ceannach an óstáil

Bainistíochta saoráidí

– A choimeád do bhonneagar ach chothabháil ag 3ú páirtithe
– Ag fáil fochonraitheoirí ag obair ar d’áit

Scrúdaithe

Pleanáil â € “”ITSP
EUC
Cur chuige i dtreo oibríochtaí córais

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems strategia di gestione e pratica

Naudi

SIS
5 forze del modello
Le catene del valore
Pianificazione strategica
End User Computing
modelli di outsourcing

SIS
5 Forze Modello

catena del valore

Chargeable di risorse: risorse che possono essere spese direttamente al cliente
vice-versa non addebitabile ad esempio addetto alle pulizie

Maggiore attività â € “”Codice, Packaging
Attività primari e secondari

L’utente può scegliere modulo:
Un prodotto A
B un prodotto + Supporto

Software Development Casa

Organizzazione Hardware

ITSP – IT Piano strategico

Di solito per 3 anni e riesaminati ogni 6 mesi

Mission Statement (ragione per l’organizzazione di essere a posto)
Dove vuoi andare
Obiettivi: per esempio Ridurre il costo di licenza
Dove sei
(Ambiente operativo corrente)
– SWOT
– Pest
determinare spinta
per esempio. Inizia pilotaggio Open Source
Analisi degli scostamenti
– Piano di allenamento
– Piano HR
– Piano tecnologico

ITSP genererà satellitari / piccoli piani e tutti questi piani raggiungerà il ITSP
à Pertanto ogni reparto avrà il suo piano strategico (piani operativi)

Dipartimento
Piano strategico

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Problema (fatturato un alto personale) / Rischio (adozione A delle tecnologie)

Informatica per l’utente finale (EUC)

Def: diretto, le mani sul uso del computer dagli utenti â € “”2 aree:
– utenti
– Dipartimento IT

vantaggi

+ La liberazione di un risorsa scarsa â € “”(vale a dire IT Dept {} ITD)
+ Ridurre arretrato sviluppo
+ Ridurre il tempo di ritardo

+ Culture compito Suit
+ Incoraggia gli utenti finali l’innovazione (UE)

svantaggi

– Duplicazioni e sprechi
– Aumento dei costi
– Qualità discutibile
– rischi di integrità dei dati

3 modi diversi di lavoro separato:
Da abili lavoro Content
solo Scripting

 

 

non Prog
livello di comando
Livello Prog
supporto funzionale
End User Support
Elaborazione dati Prog

+
l’emissione di alcuni comandi utente
– stampa
– Ottenere i dati
à Il lavoro manuale
+
– la gestione delle eccezioni
– scripting

+
Correlare il prog alla loro funzione aziendale
+
Aiuta altri utenti a fare le loro attività

Gli utenti sostengono altri utenti

+
Shoud essere in IT Dept, in primo luogo
più debole
conoscenze informatiche

Strongest
conoscenze informatiche
Con discrezione di controllo

Livello
UN
B
C
D

No automazione utente disternable
L’input dell’utente, ma nessun controllo
Selezione utente e funzionamento
sviluppo utente

Persone seguono l’istruzione in quanto viene detto
Esposti ad esso, ma comunque ciò che essi ingresso non vedere il risultato finale
L’utente può scegliere quale programma di lanciare, selezionare come le cose sono in fase di elaborazione

Il pieno controllo di sviluppo
più debole

Strongest

In fase di maturità

Livello
1
Isolation â € “”un sistema che è autonomo
bersaglio -clear

2
Stand alone â € “”Un sistema che è auto suffiecient, può comunicare con altri sistemi, ma non al momento (potenzialmente)

3
Manuale di integrazione â € “”due sistemi sviluppati in grado di comunicare, ma manualmente

4
Integrazione automatica â € “”Qui i sistemi 2 sono sincronizzati â €”” comunicare automaticamente

5
integrazione distribuita â € sistema dell’utente “”è parte integrante del sistema

 
Esternalizzazione

SDLC estesa (Software Development Life Cycle)

Vantaggio

Competenze tecniche non sono necessarie â € “”quando non si hanno le competenze necessarie
Gestione del rischio
La certificazione o l’accreditamento

Service Bureau

– Eliminare un costo operativo € “”nessuna preoccupazione per il software obsoleto, i backup etcâ € |
– Qui si acquista un servizio, non i sistemi di esempio un sistema di busta paga, l’acquisto l’hosting

Gestione delle strutture

– Mantenere l’infrastruttura, ma gestito da 3 parti
– Ottenere sub appaltatori che lavorano al vostro posto

Esame

Pianificazione â € “”ITSP
EUC
Approcci verso le operazioni di sistemi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021情報システム戦略管理と実践

Naudi

SIS
5力モデル
バリューチェーン
戦略的計画
エンドユーザーコンピューティング
アウトソーシングモデル

SIS
5軍モデル

バリューチェイン

充電可能なリソース:クライアントに直接電荷を可能なリソース
非課金その逆の例クリーナー

主な活動の†“”コード、包装
プライマリとセカンダリの取り組み

ユーザーがフォームを選択することができます。
Ã製品
BÃ製品+サポート

ソフトウェア開発ハウス

ハードウェア構成

ITSP – IT戦略計画

通常3年、再評価し、6ヶ月ごとのために

ミッションステートメント(場所にするために、組織の理由)
あなたが行きたい場所
目的:例えば、ライセンスコストを削減
あなたがいる所
(現在の動作環境)
– SWOT
– PEST
推力を決定します
例えばオープンソースを操縦開始
ギャップ分析
– トレーニングプラン
– 人事計画
– 技術計画

ITSPは、衛星/小さな計画を生成し、すべてのこれらの計画は、ITSP実現します
Ãしたがって、すべての部門は、その戦略計画(運用計画を)持っています

部門
戦略計画

 

 

 

 
TA、TB、TC、TD、TE
問題(Ã高い離職率)/リスク(技術のÃ採用)

エンドユーザーコンピューティング(EUC)

デフ:直接、手â2の領域」€ユーザーによるコンピュータの使用に関する:
– ユーザー
– IT部門

メリット

€â希少資源を遊離+」(すなわち、IT部門{ITD})
+開発のバックログを削減
+タイムラグを削減

+スーツタスク文化
+奨励革新エンドユーザ(EU)

デメリット

– 複製および廃棄物
– コストの増加
– 疑わしい品質
– データの整合性の問題

仕事を分離するための3つの異なる方法:
熟練した仕事の内容により、
スクリプトのみ

 

 

非プログレ
命令レベル
プログレレベル
機能のサポート
エンドユーザーサポート
データ処理プログレ

+
特定のコマンドを発行しているユーザー
– 印刷
– データを取得
Ãマニュアル作業
+
– 例外処理
– スクリプト

+
彼らのビジネス機能にPROGを関連付けます
+
その活動を行う際に、他のユーザーを支援

ユーザーが他のユーザーをサポート

+
最初の場所でのIT部門でもShoud
とけこみます
ITの知識

最強
ITの知識
コントロールの裁量により、

レベル
A
B
C言語
D

disternableユーザーませんオートメーションありません
ユーザ入力が、無制御
ユーザの選択と操作
ユーザーの開発

彼らは言われているように人々は指示に従ってください
ITにさらされたがしかし、彼らは何の入力は、最終結果は表示されません
ユーザーは、物事が処理されている方法を選択、起動するためにどのようなプログラムを選択することができます

開発の完全な制御
とけこみます

最強

成熟段階によります

レベル
1
自己完結型であるシステム†“”の単離
-clearターゲット

2
†“”だけでは自己suffiecientあるシステムをスタンドには、(潜在的に)現時点では、他のシステムと通信することはできませんが、

3
マニュアルインテグレーション†“”2つのシステムが通信するが、手動ですることができますが開発します

4
€â自動統合「ここ2システムは、â€同期されている “”自動的に通信します

5
€「ユーザシステム分散型統合は、お使いのシステムの不可欠な部分であります

 
アウトソーシング

拡張SDLC(ソフトウェア開発ライフサイクル)

利点

あなたが必要なスキルを持っていないときに技術的なスキルが†“”必要はありません
危機管理
認定や認定

サービスビューロー

– â運用コストを排除しない€ “”廃止されたソフトウェア、バックアップETCA€の心配|
– ここでは、サービスではないシステム、例えばを買いますホスティングを購入ペイロールシステム、

要員派遣

– インフラストラクチャを維持するが、サードパーティによって維持
– あなたの場所で働いてサブ請負業者を取得

試験

ITSP†“”の計画
EUC
システム運用に向けての取り組み

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistem Informasi Manajemen Strategy Jowo

Naudi

SIS
model 5 pasukan
rentengan Value
Strategic Planning
Akhir Computing Panganggo
model Outsourcing

SIS
5 Angkatan Model

Value Chain

sumber daya: Resources kang bisa biaya langsung kanggo klien
Non kosok Daya balene contone resik

Kegiatan utama â € “”Code, Packaging
Utami lan Secondary Activities

Panganggo bisa milih wangun:
A Product Ã
B Ã Product + Support

Software Development House

Organisasi hardware

ITSP – IT Strategic Plan

Biasane kanggo 3 taun lan re-kabiji saben 6 sasi

Mission Statement (alesan kanggo organisasi dadi ing panggonan)
Where sing dipengini
Dislametaké: contone: Ngurangi Commons Cost
Sampeyan lagi ing ngendi
(Lingkungan operasi saiki)
– SWOT
– ing Jawa Tengah Désa
nemtokake Sadhatêngipun
contone Mulai piloting mbukak Source
Analysis Gap
– Plan Training
– Plan HR
– Plan Teknologi

ITSP bakal generate satelit / plans cilik lan kabeh plans iki bakal entuk ITSP
à Mulane saben departemen bakal duwe rencana strategis (plans operasional)

Departemen
Plan Strategic

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Jeksa Agung bisa ngetokake (turnover Staff à dhuwur) / Risk (Adoption à saka teknologi)

Pangguna akhir Computing (euc)

Def: Direct, tangan ing nggunakake komputer dening kedhaftar â € “”2 wilayah:
– kedhaftar
– Department IT

kaluwihan

+ Mbebasaké sumber langka â € “”(i.e. IT Dept {etc.})
+ Ngurangi pembangunan backlog
+ Ngurangi wektu lag

+ Suit tugas Budaya
+ Nyengkuyung inovasi End Pangguna (EU)

cacat

– Duplication lan sampah
– Tambah Biaya
– Quality Questionable
– Uneg-uneg integritas data

3 cara kanggo karya kapisah:
Miturut Content proyek Skilled
Scripting mung

 

 

non Prog
Command Level
prog Level
Dhukungan fungsi
Akhir Support Panganggo
Data Processing Prog

+
Panganggo nerbitake printah tartamtu
– print
– Njaluk data
karya Manual Ã
+
– Jawab istiméwa
– skrip

+
Hubungané prog kanggo fungsi bisnis
+
Bantuan pangguna liyane ing mengkono aktivitas

Pangguna ndhukung kedhaftar

+
Shoud ing IT Dept ing Panggonan pisanan
weakest
kawruh IT

kuat
kawruh IT
Miturut discretion Control

level
A
B
C
D

Ora automation pengguna disternable
input Panganggo nanging ora kontrol
pilihan panganggo lan operasi
Development Panganggo

Wong tindakake pandhuan lagi marang
Kenging IT nanging Nanging apa padha input ora ndeleng asil pungkasan
Panganggo bisa milih program apa kanggo miwiti, pilih carane iku kang diproses

lengkap kontrol liwat Development
weakest

kuat

Miturut tataran kadewasan

level
1
Hubungan â € “”sistem sing poto sing
target -clear

2
Ngadeg piyambak â € “”A sistem sing suffiecient poto, iku bisa komunikasi karo sistem liyane, nanging ora ing wayahe (potensi)

3
Manual Integration â € “”loro sistem dikembangaké kang bisa komunikasi nanging kanthi manual

4
integrasi otomatis â € “”Kene 2 sistem sing diselarasake â €”” komunikasi otomatis

5
integrasi mbagekke â € “”sistem panganggo iku bagéan integral saka sistem

 
metu Sourcing

Lengkap SDLC (Software Development Life Cycle)

Advantage

Ora skills Technical sing dibutuhaké â € “”nalika sampeyan ora duwe skills perlu
Risk Management
Certification utawa akreditasi

Biro Service

– Ngilangke biaya operasional â € “”ora kuwatir bab piranti lunak lungse, serep etcâ € |
– Ing kene panjenengan tuku layanan ora sistem contone sistem pituwas muter, tuku hosting

Manajemen fasilitas

– Tetep infrastruktur nanging maintained dening pihak 3rd
– Njupuk sub kontraktor apa ing panggonan

Exam

Planning â € “”ITSP
euc
Cedhak menyang operasi sistem

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಸಿಐಎಸ್ 3021 ಮಾಹಿತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್

ಐಡಿಯಾಸ್

ಸಿಸ್
5 ಪಡೆಗಳು ಮಾದರಿ
ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳು
ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆ
ಬಳಕೆದಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳು

ಸಿಸ್
5 ಪಡೆಗಳು ಮಾದರಿ

ಮೌಲ್ಯದ ಸರಪಳಿ

ಶುಲ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ: ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲೀನರ್

ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆ € “”ಕೋಡ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಬಳಕೆದಾರ ರೂಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ
ಬಿ ಉತ್ಪನ್ನ + ಬೆಂಬಲ

ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ

ITSP – ಐಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಯೋಜನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳು

ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ (ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ)
ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಯಸುವ ಅಲ್ಲಿ
ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ
(ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸರ)
– SWOT
– ಕೀಟ
ತುರುಕು ನಿರ್ಧರಿಸಲು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆರೆದ ಮೂಲ ಪೈಲೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್
– ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ
– ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ
– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ

ITSP ಉಪಗ್ರಹ / ಸಣ್ಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ITSP ಸಾಧಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
ಎ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಯೋಜನೆ

 

 

 

 
ಟಿಎ ಟಿಬಿ ಟಿಸಿ ಟಿಡಿ ಟಿಇ
ಸಂಚಿಕೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಹಿವಾಟು) / ರಿಸ್ಕ್ (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ದತ್ತು)

ಬಳಕೆದಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ (EUC)

ಡೆಫ್: ನೇರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಕೈ € “”2 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ:
– ಬಳಕೆದಾರರು
– ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

+ € ಒಂದು ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಮೋಚನೆ “”(ಅಂದರೆ ಐಟಿ ವಿಭಾಗ {ಐಟಿಡಿ})
+ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಕಿ ಕಡಿಮೆ
+ TIME ಮಂದಗತಿ ಕಡಿಮೆ

+ ಸೂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
+ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಂಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು (ಇಯು)

ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

– ನಕಲು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಏರಿಕೆ – ವೆಚ್ಚಗಳು
– ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ
– ಡೇಟಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಳಜಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಲಸ 3 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ:
ನುರಿತ ಕೆಲಸ ವಿಷಯ
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ

 

 

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಟ್ಟ
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ
ಬಳಕೆದಾರ ಬೆಂಬಲ
ಡಾಟಾ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

+
ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಆದೇಶಗಳ
– ಮುದ್ರಣ
– ದಶಮಾಂಶ ಪಡೆಯಲು
ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ
+
– ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್
– ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್

+
ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ
+
ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಾಯ

ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು

+
Shoud ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಎಂದು
ದುರ್ಬಲ
ಐಟಿ ಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಬಲ
ಐಟಿ ಜ್ಞಾನ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿವೇಚನೆ ಮೂಲಕ

ಮಟ್ಟ
ಒಂದು
ಬಿ
ಸಿ
ಡಿ

ಯಾವುದೇ disternable ಬಳಕೆದಾರ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ
ಬಳಕೆದಾರ ಇನ್ಪುಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬಳಕೆದಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬಳಕೆದಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಸೂಚನಾ ಅನುಸರಿಸಿ
ಇದು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಆದರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ
ಬಳಕೆದಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ
ದುರ್ಬಲ

ಪ್ರಬಲ

ಮೆಚುರಿಟಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ

ಮಟ್ಟ
1
€ “”ಸ್ವಯಂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ
-clear ಗುರಿ

2
ಕೇವಲ € ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ “”ಸ್ವಯಂ suffiecient ಎಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆದರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ (ಸಂಭಾವ್ಯ)

3
ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ € “”ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂವಹನ ಆದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

4
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಏಕೀಕರಣ € “”ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ € ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ”” ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ

5
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟೆಡ್ ಏಕೀಕರಣ € “”ಬಳಕೆದಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ

 
ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್

ವಿಸ್ತೃತ ಎಸ್ಡಿಎಲ್ಸಿ (ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್)

ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್

ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ € “”ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ

ಸೇವಾ ದಳ

– Etcâ € ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ € “”ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸ |
– ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖರೀದಿ ಪೇ ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಖರೀದಿ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

– ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆದರೆ 3 ನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು
– ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ

ಪರೀಕ್ಷೆ

€ “”ITSP ಎ
EUC
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚಸ್

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ТМД 3021 Ақпараттық жүйелер стратегиясы Менеджмент және практикасы

Naudi

СӨЖ
5 күштер моделі
мән тізбектері
Стратегиялық жоспарлау
Түпкі пайдаланушы есептеу
аутсорсинг модельдері

СӨЖ
5 күштері Модель

мән Chain

Ақылы ресурс: тікелей клиентке алымдар болуы мүмкін ресурстар
Non ақылы керісінше мысалы тазартқыш

А «Кодексінің, орау € майоры қызметі
Негізгі және қосалқы қызмет

Пайдаланушы пішінді таңдай аласыз:
A A Өнім
B Өнімді + қолдау

Software Development үй

Аппараттық ұйымдастыру

ITSP – IT Стратегиялық жоспар

Әдетте 3 жыл және қайта бағаланады, әрбір 6 ай бойы

Миссиясы (орнында болуы ұйымның себебі)
Егер сіз баратын жеріңізге
Міндеттері: мысалы Лицензиялық құнын төмендетуге
Қайдасың
(Ағымдағы жұмыс ортасы)
– SWOT
– Пешт
жану анықтаңыз
мысалы Open Source апробациялау бастаңыз
Gap талдау
– Оқыту жоспары
– HR жоспары
– Технологиясы жоспары

ITSP спутниктік / шағын жоспарлары және осы барлық жоспарлар ITSP қол жеткіземіз жасайды
à Сондықтан әрбір бөлімі өзінің стратегиялық жоспарын (операциялық жоспарлар) ие болады

бөлім
Стратегиялық жоспар

 

 

 

 
Т.А. туберкулезге қарсы ТК TD Т.Е.
Issue (жоғары кадр тұрақсыздығы) / Тәуекел (технологиялар бала асырап алу)

Түпкі пайдаланушы есептеу (EUC)

Def: Тікелей, қолдар 2 аудандарда «€ пайдаланушылардың компьютерлер пайдалану туралы:
– пайдаланушылар
– IT департаменті

артықшылықтары

+ € «(яғни IT Dept {АТБ}) А тапшы ресурс босатылсын
+ Дамыту артта қысқартуға
+ Уақыты артта азайту

+ Suit міндет Мәдениет
+ Инновациялық соңғы пайдаланушылар (ЕО) шақырады

кемшіліктері

– Қайталау мен қалдықтар
– Шығыстардың ұлғаюына
– Сапасы күмәнді
– Деректер тұтастығын қатысты

жұмысты бөліп 3 түрлі тәсілдері:
Тәжірибелі лауазымдық мазмұны бойынша
тек сценарийі

 

 

Non Prog
Пәрмен деңгейі
Prog деңгейі
функционалдық Қолдау
Түпкі пайдаланушы қолдау
Деректерді өңдеу Prog

+
белгілі бір пәрмендерді шығару Пайдаланушы
– басып шығару
– Деректерді алу
Қолмен жұмыс
+
– Ерекшелік өңдеу
– сценарийлер

+
олардың іскерлік функцияға PROG беріңдер
+
олардың қызметін істеп басқа пайдаланушыға көмектесу

Пайдаланушылар басқа пайдаланушыларды қолдау

+
бірінші кезекте IT бөлімінің болуы Шоуда
әлсіз
IT білімі

Strongest
IT білімі
Басқару қалауы бойынша

деңгей
А
B
C
D

disternable пайдаланушы автоматтандыру жоқ
Пайдаланушы енгізу бірақ бақылау
Пайдаланушы таңдауы және пайдалану
пайдаланушы даму

Олар айтты ретінде адамдар нұсқауды орындаңыз
АТ ұшыраған, бірақ, алайда, олар кіріс пісірілуіне көре алмайсыз қандай
Пайдаланушы, іске заттар өңделетін қалай таңдау үшін қандай бағдарлама таңдай аласыз

Даму толық бақылау
әлсіз

Strongest

Өтеу мерзімі бойынша сатысында

деңгей
1
€ A оқшаулау «автономды жүйе
-clear мақсатты

2
 € «жалғыз өзі suffiecient жүйені Stand, ол (ықтимал) қазіргі уақытта басқа жүйелермен қарым-қатынас, бірақ мүмкін емес

3
қолмен байланыса бірақ мүмкін әзірленген екі жүйелер «€ Қолмен Интеграция

4
€ A Автоматты интеграция «Мұнда 2 жүйелер синхрондалған € жатыр» автоматты түрде қарым-қатынас

5
€ «пайдаланушы жүйесінің үлестірілген интеграциялық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылады

 
Краудсорсинг Out

Кеңейтілген СДЛК (Software Development өмірлік циклі)

басымдық

Егер сіз қажетті дағдыларды қажеті жоқ кезде ешқандай техникалық дағдылар â € «талап етіледі
Тәуекелдерді басқару
Сертификаттау немесе аккредитация

сервис бюросы

– A жедел жоюға құны € «ескірген бағдарламалық қамтамасыз ету, сақтық көшірме etcâ € туралы ешқандай қамқорлық |
– Мұнда қызмет емес жүйелер мысалы, сатып хостинг сатып ақылы ролл жүйесі,

нысандар басқару

– Сіздің инфрақұрылымын ұстап, бірақ 3-ші тараптар сақтап
– Сіздің орнында жұмыс қосалқы мердігерлерді алу

Емтихан

ITSP «€ жоспарлау
EUC
жүйелер операциялар жөніндегі әдістемелер

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងឯករាជ 3021 Information Systems និងការអនុវត្ត

Naudi

សាលាអន្តរជាតិសឹង្ហបុរី
គំរូកងកម្លាំង 5
សង្វាក់តម្លៃ
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើបញ្ចប់
ម៉ូដែលកម្លាំងពលកម្ម

សាលាអន្តរជាតិសឹង្ហបុរី
ម៉ូដែល 5 កម្លាំង

សង្វាក់ផលិតកម្ម

ធនធានបន្ទុក: ធនធានដែលអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ
ដែលមិនមែនជាបន្ទុកមកវិញអនុឧទា ស្អាត

សកម្មភាពចម្បង€ “”កូដ, ការវេចខ្ចប់
សកម្មភាពបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា

អ្នកប្រើអាចជ្រើសសំណុំបែបបទ:
មួយផលិតផលមួយ
ខ + + ការគាំទ្រផលិតផល

អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់ផ្ទះ

អង្គការផ្នែករឹង

ITSP – អាយផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ

ជាធម្មតាសម្រាប់ 3 ឆ្នាំមកហើយហើយបានវាយតម្លៃឡើងវិញជារៀងរាល់ 6 ខែ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្ម (ហេតុផលសម្រាប់អង្គការដើម្បីឱ្យមាននៅក្នុងកន្លែង)
កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ
គោលបំណង: ឧទា កាត់បន្ថយការចំណាយអាជ្ញាប័ណ្ណ
តេីអ្នកនៅឯណា
(បរិស្ថានប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ន)
– SWOT
– សត្វល្អិត
កំណត់ Thrust
ឧទា ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាកល្បងប្រភពបើកចំហ
ការវិភាគគម្លាត
– ផែនការបណ្តុះបណ្តាល
– ផែនការធនធានមនុស្ស
– ផែនការបច្ចេកវិទ្យា

ITSP នឹងបង្កើតផ្កាយរណប / ផែនការតូចនិងផែនការទាំងអស់នេះនឹងសម្រេចបាននូវ ITSP នេះ
មួយដូច្នេះគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន (ផែនការប្រតិបត្ដិ)

នាយកដ្ឋាន
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

 

 

 

 
អ្នកជំនាញ TC ប្រព័ន្ធ TD TA ជំងឺរបេងតែ
បញ្ហា (ចំណូលបុគ្គលិកខ្ពស់) / ហានិភ័យ (ការអនុម័តនៃបច្ចេកវិទ្យា)

កុំព្យូទ័រអ្នកប្រើបញ្ចប់ (euc)

ដោ: ដោយផ្ទាល់, ដៃនៅលើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដោយអ្នកប្រើ€ “”2 តំបន់:
– អ្នកប្រើប្រាស់
– នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា

អត្ថប្រយោជន៍

+ រំដោះជាធនធានខ្វះខាត€ “”(ឧទាហរណ៍បច្ចេកវិទ្យានាយកដ្ឋាន {ក្រុមហ៊ុន ITD})
+ + ការកាត់បន្ថយការរាយការណ៍អភិវឌ្ឍ
+ + ការកាត់បន្ថយការប្រិតបត្តិការពេលវេលា

+ + វប្បធម៍ភារកិច្ចឈុត
+ + លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើការបញ្ចប់ការច្នៃប្រឌិតថ្មី (សហភាពអឺរ៉ុប)

គុណវិបត្តិ

– ស្ទួននិងសំណល់
– ការចំណាយលើការកើនឡើង
– គុណភាពសំណួរ
– ការព្រួយបារម្ភបូរណភាពទិន្នន័យ

3 វិធីផ្សេងគ្នាដើម្បីធ្វើការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នា:
ដោយមាតិកាការងារជំនាញ
ស្គ្រីបតែប៉ុណ្ណោះ

 

 

មិនមែន Prog
កម្រិតពាក្យបញ្ជា
កម្រិត prog
ការគាំទ្រមុខងារ
ការគាំទ្ររបស់អ្នកប្រើបញ្ចប់
ដំណើរការទិន្នន័យ Prog

+
ពាក្យបញ្ជាមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើការចេញ
– បោះពុម្ព
– ទទួលបានទិន្នន័យ
ការងារដោយដៃ
+
– ការដោះស្រាយករណីលើកលែង
– ស្គ្រីប

+
រៀបរាប់ Prog ទៅមុខងារអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ
+
ជួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន

អ្នកប្រើគាំទ្រអ្នកប្រើផ្សេងទៀត

+
Shoud មាននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានាយកដ្ឋាននិតិកម្មក្នុងកន្លែងដំបូង
ទាបបំផុត
ចំនេះដឹងផ្នែក IT

ខ្លាំងបំផុត
ចំនេះដឹងផ្នែក IT
ដោយការសំរេចចិត្តការត្រួតពិនិត្យ

កម្រិត
មួយ


D,

គ្មានស្វ័យប្រវត្តិកម្មអ្នកប្រើ disternable
ការបញ្ចូលរបស់អ្នកប្រើប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យគ្មាន
ជ្រើសអ្នកប្រើនិងប្រតិបត្ដិការ
ការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

មនុស្សដែលធ្វើតាមការណែនាំដូចដែលពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់
ប៉ះពាល់ទៅនឹងវាទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលពួកគេបានបញ្ចូលនឹងមើលមិនឃើញលទ្ធផលចុងបញ្ចប់
អ្នកប្រើអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលនឹងបើកដំណើរការជ្រើសថាតើអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានដំណើរការ

ត្រួតត្រាទាំងស្រុងលើការអភិវឌ្ឍន៍
ទាបបំផុត

ខ្លាំងបំផុត

ដោយដំណាក់កាលកាលកំណត់

កម្រិត
1
ភាពឯកោ€ “”ប្រព័ន្ធដែលមានផ្ទុកដោយខ្លួនឯងមួយ
គោលដៅ -clear

2
ឈរតែម្នាក់ឯង€ “”ប្រព័ន្ធមួយដែលមាន suffiecient ខ្លួនឯងមួយ, វាអាចធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិននៅក្នុងពេលនេះ (សក្តានុពល)

3
ការរួមបញ្ចូលសៀវភៅដៃ€ “”ប្រព័ន្ធពីរត្រូវបានអភិវឌ្ឍដែលអាចទាក់ទងប៉ុន្តែដោយដៃ

4
ការរួមបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ€ “”ខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មប្រព័ន្ធ 2 €”” ប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

5
ការធ្វើសមាហរណកម្មចែកចាយ€ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រើ “”គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក

 
ការស្វែងរកបែភពចេញ

SDLC បន្ថែម (អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រជីវិតវដ្ត)

អត្ថប្រយោជន៍

គ្មានជំនាញបច្ចេកទេសត្រូវបានទាមទារ€ “”នៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំនាញចាំបាច់
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
វិញ្ញាបនប័ត្រឬការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ

ការិយាល័យសេវា

– លុបបំបាត់ការចំណាយប្រតិបត្តិការ€ “”ការព្រួយបារម្ភអំពីកម្មវិធីដែលលែងប្រើនោះទេ, ការបម្រុងetc†|
– នៅទីនេះអ្នកទិញសេវាមួយប្រព័ន្ធឧទាមិន ជាប្រព័ន្ធរមៀលបង់ប្រាក់ទិញបង្ហោះ

ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈបរិក្ខារ

– រក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែបានរក្សាដោយភាគីទី 3
– ទទួលបានអ្នកចុះកិច្ចសន្យាអនុនៅកន្លែងរបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការ

ការប្រឡង

ការរៀបចំផែនការ€ “”ITSP
euc
វិធីសាស្ដ្រឆ្ពោះទៅរកការប្រតិបត្ដិការប្រព័ន្ធ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS (3021) 정보 시스템 전략 관리 및 실습

Naudi

SIS
5 세력 모델
가치 사슬
전략 기획
최종 사용자 컴퓨팅
아웃소싱 모델

SIS
5 세력 모델

가치 사슬

청구 자원 : 클라이언트에 직접 청구 할 수있는 자원
비 청구 반대의 경우도 마찬가지 예를 들어, 청소기

주요 활동 â € “”코드, 포장
기본 및 보조 활동

사용자가 양식을 선택할 수 있습니다 :
A A 제품
B의 Ã 제품 + 지원

소프트웨어 개발 하우스

하드웨어기구

ITSP – IT 전략 계획

일반적으로 삼년 재 평가 매 6 개월

사명 (조직에 대한 이유 장소에있을)
당신이 가고 싶은 곳
목적 : 예를 들면, 라이센스 비용 절감
어디 당신이
(현재 운영 환경)
– SWOT
– PEST
추력을 결정
예를 들면 오픈 소스를 조종 시작
갭 분석
– 교육 계획
– HR 계획
– 기술 계획

ITSP 위성 / 작은 계획을 생성하고이 모든 계획은 ITSP 달성
à 따라서 모든 부서는 전략 계획 (작전 계획)을해야합니다

학과
전략 계획

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
문제 (높은 직원 회전율) / 위험 (기술의 채택)

최종 사용자 컴퓨팅 (EUC)

정의 : 직접, 사용자가 컴퓨터의 사용에 손 â 2 지역 € “”:
– 사용자
– IT 부서

장점

€ â 부족한 자원을 해방 + “”(즉, IT 부서 {ITD})
+ 개발 잔고 감소
+ 시간 지연을 감소

+ 정장 작업 문화
+ 장려 혁신 최종 사용자 (EU)

단점

– 복제 및 폐기물
– 증가 된 비용
– 의심 품질
– 데이터 무결성 문제

별도의 작업에 3 가지 방법 :
숙련 된 작업 내용으로
스크립팅 만

 

 

비 PROG
명령 레벨
음식물 레벨
기능 지원
최종 사용자 지원
데이터 처리 PROG

+
사용자 특정 명령을 실행
– 인쇄
– 데이터를 얻을 수
수동 작업
+
– 예외 처리
– 스크립팅

+
비즈니스 기능에 음식물을 연관
+
자신의 활동을 다른 사용자 도움말

사용자는 다른 사용자를 지원할

+
첫번째 장소에있는 IT 부서에 샤 우드
약한
IT 지식

최강
IT 지식
제어 재량으로

수평
에이

기음

어떤 disternable 사용자 자동화 없다
사용자 입력 있지만 제어
사용자 선택 및 운영
사용자 개발

그들이 말한대로 사람들은 지시를 따르십시오
IT에 노출하지만, 그러나 그들이 입력은 최종 결과를 볼 수 없습니다
사용자는 일이 처리되는 방법을 선택, 실행 어떤 프로그램을 선택할 수 있습니다

개발 완벽하게 제어
약한

최강

성숙 단계에 의해

수평
1
아파트형있는 시스템 â € “”분리
-clear 대상


“”혼자 € â 자기 suffiecient 인 시스템 스탠드, 그것은 다른 시스템과 아닌 순간에 통신 할 수 있습니다 (잠재적으로)


수동 통합 â € “”이 시스템은 의사 소통을하지만, 수동으로 할 수있는 개발

4
자동 통신 “”2 시스템은 동기화 € 여기에 â €””자동 통합

(5)
€ “”사용자 시스템 분산 통합 시스템의 필수적인 부분입니다

 
아웃 소싱

확장 SDLC (소프트웨어 개발 수명주기)

이점

당신이 필요한 기술을 가지고 있지 않을 때 어떤 기술 능력 “”은 필요하지 €있다
위기 관리
인증 또는 인증

서비스 국

– etcâ은 €, 사용되지 않는 소프트웨어에 대한 걱정 “”백업 운영 비용 â를 제거하지 € |
– 다음은 서비스하지 않는 시스템의 예를 구입 호스팅을 구입 유료 롤 시스템,

기능 관리

– 인프라를 유지하지만, 제 3 자에 의해 유지
– 당신의 장소에서 근무하는 하위 계약자를 받고

시험

ITSP “”€ â 계획
EUC
시스템 운영으로 접근

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
E’wline, 3021 Information Management Systems Strategy û Practice

Naudi

SIS
model 5 hêzên
zincîran Nirx
Planning stratejîk
End Computing Bikarhêner
modelên taşerontiyê

SIS
5 Hêzên Model

Chain Nirx

Chargeable çavkaniyê binirxîne: Resources ku rasterast were doz li muwekîlê
Cîgirê Non Chargeable jî tersê wê raxîne. dermanê paqijîyê

Major â € Activity “”Code, Packaging
Çalakî seretayî û navîn

Bikarhêner dikarin bi forma hilbijêre:
A Product Ã
B Ã Product + Piştgirîya

House Software Development

Rêxistina Hardware

ITSP – IT Plana Stratejîk

Bi piranî ji bo 3 salan û her 6 mehan-re nirxandin

Daxûyanîya Mission (sedem ji bo rêxistina ji bo li cihê be)
Cihê ku hûn dixwazin herin
Armancên: raxîne. Kêm Cost License
Tu li ku derê yî
(Jîngeha xebatê ya Current)
– SWOT
– pest
diyar Thrust
raxîne. Destpêk piloting Source vekirî
Analysis Gap
– Plan Training
– Plan HR
– Plan Technology

ITSP wê satelîtê / planên biçûk berhem û van hemû planên bidestveanîna wê ITSP
à Ji ber vê yekê her beşa wê plana xwe ya stratejîk (planên operasyonê de) hene

Liq
Plana stratejîk

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Doza (mezinahiya karmendên à bilind) / Risk (qebûlkirina à yên teknolojiyên)

Computing End User (EUC)

Def: Direct, destên xwe li ser bikaranîna komputeran ji aliyê bikarhênerên â € “”2 herêmên:
– users
– Wezareta IT

Feyda

+ Rizgarker a binirxîne kêm â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Kêm fondê pêşketina
+ Hişê kêm bike dema lag

+ Çand karê Suit
+ Handanê Users nûbûn End (YE)

dezawantajên

– Duplication û Çopê
– Zêdebûna Mesrefên xwe
– Quality bi guman
– Fikarên yekitîya Data

3 awayên cuda bi kar cuda:
By Content kar Skilled
Scripting tenê

 

 

non Prog
Level Fermandariya
Level prog
Support Functional
End Support Bikarhêner
Processing Prog Data

+
Bikarhêner derxistina hinek ferman
– print
– Get welat
kar Manual Ã
+
– Tiny îstîsna
– scripting

+
Relate di prog ji bo fonksiyona wan a karsazîyê xwe
+
Tevkarî din user li kirina çalakiyên xwe

Bikarhêner li ser piştgiriya bikarhênerên din

+
Shoud di Dept IT di rêza yekem de be
Freud
zanîna IT

bi hêz
zanîna IT
By debar Control

Serrast
YEK
B
C
D

No automation user disternable
input User lê tu kontrola
selection User û operasyon
Development Bikarhêner

Gel li pey instruction ji wan re bi
Meke ji bo IT lê belê tiştê ku ew input ne dê di encama dawî ya dîtina
Bikarhêner dikarin hilbijêre çi program ji bo destpêkirin, hilbijêre çawa tişt tên hêrandî

kontrola li ser pêşketina
Freud

bi hêz

By qonaxa hêsa

Serrast
1
Tecrîda â € “”, sîstemeke ku di xwe de girtî
target -clear

2
Rabe, bi serê xwe â € “”A system e ku suffiecient xwe, ew dikare bi sîstemên din di heman demê de ne di demê de bi hevre (potansiyel)

3
Manual â € Integration “”du sîstemên pêş ku dikarin bi hevre di heman demê de bi destan

4
entegrasyonê bide â € “”Li vir 2 sîstemên bi â € lihevanîn”” têkiliyê otomatîk

5
entegrasyonê belavkirin â € “”sîstema user parçeyekî bingehîn ên pergala te ye

 
sourcing out

SDLC Radio (Development Cycle Life Software)

Berjewendî

No zanîna teknîkî ya bi â pêwîst € “”Dema ku hûn bi zanîna pêwîst ne
Management rîska
Certification an katjimêrekê

Buroya Service

– Holê mesrefa operasyonê de â € “”no xemên software nabêt, unterstützt etcâ € |
– Li vir tu buy xizmeta sîstemên ne raxîne. sîstema roll pay, û kirîna hosting

Management qampê

– Kîngê jêrxaneya xwe de di heman demê de parast ji aliyê partiyên 3rd
– Getting muhendisên ji sub kar li cihê xwe

Bilbilên

Plan â € “”ITSP
EUC
Helwestên li hemberî sîstemên operasyonan

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
КМШ 3021 Маалымат системалары Стратегия башкаруу жана Practice

Naudi

SIS
5 күчтөр модель
тизмегин
Стратегиялык пландоо
Аягы Колдонуучу Computing
аутсорсинг моделдери

SIS
5 күчтөр модели

Кошумча нарк тизмеги

Акы ресурстук: кардар түздөн-түз айып болушу мүмкүн Resources
Эмес акы тескерисинче мис тазалогыч

Негизги аракет â € «Code, Packaging
Баштапкы жана орто иш-чаралар

Колдонуучу түрүн тандап алат:
А өнүмү
B өнүмдү + колдоо

Программалык камсыздоону иштеп чыгуу House

Hardware уюштуруу

ITSP – IT стратегиялык планы

Адатта 3 жыл жана кайра баа ар бир 6 ай үчүн

Максат-ниет жөнүндө билдирүү (уюмдун жерде болуу себеби)
барууну каалаган жакка
Максаттар: мисалы, Төмөндөтүү License баасы
сен кайда
(Current иштетүү айлана-чөйрөнү)
– SWOT
– Айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден коргоо
аныктоо Thrust
мис ачык Булак сынамык баштоо
Gap талдоо
– Окуу планы
– HR планы
– Technology планы

ITSP спутник / чакан пландарын жана бүт бул пландар пайда болот ITSP жетебиз
Г Ошондуктан ар бир бөлүм өзүнүн стратегиялык планы бар (иш пландарын)

бөлүм
Стратегиялык план

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Чыгарылган (Г кадрлардын жүгүртүү) / тобокелдик (технологияларды кабыл алуу)

Аягы Колдонуучу эсептөөлөр (EUC)

Def: Түздөн-түз, пайдалануучулардын ЭЭМдин пайдалануу боюнча колу â «€ 2 жеринде:
– колдонуучулар
– IT бөлүмү

артыкчылыктары

€ â бир аз ресурсту эркиндикке + «(б.а. IT Dept {и.т.д})
+ Өнүктүрүү каадалардын кыскартуу
+ Убакыт крутой кыскартуу

+ Suit маселе Маданият
+ Ыкма колдонуучулар чакырат (ЕБ)

кемчиликтери

– Жасоо жана таштандыларды
– Жогорулатуу чыгымдар
– Questionable сапаты
– Берилиштердин бүтүндүгү тынчсыздануу

3-өзүнчө ишине ар кандай жолдор менен:
Менен Ремонт жумуш Мазмун
Scripting гана

 

 

эмес ырлары
Command Даража
ырлары Даража
иш колдоо
Аягы Колдонуучу колдоо
Берилиштерди иштеп чыгуу ырлары

+
Колдонуучу бир буйрук берүү
– басып чыгаруу
– Маалыматтарды алуу
Кол менен иш
+
– Өзгөчө колдонуу
– скрипт

+
алардын иш-милдеттерге ырлары байланышы
+
алардын иш-аракеттер башка колдонуучуну жардам

Колдонуучулар башка колдонуучуларга колдоо

+
биринчи кезекте IT Dept болушу болосуздар
алсыз
IT билим

күчтүү
IT билим
Control каалоосу менен

деңгээл
А
B
C
D

Жок disternable колдонуучу башкарма
Өздүк маалымат киргизүү, бирок эч кандай көзөмөл
Колдонуучу тандоо жана пайдалануу
Колдонуучу өнүктүрүү

Адамдар айтып жатат деп насаат ылайык
Үчүн ачык, бирок, бирок алар эмне киргизүү жыйынтыгы көрө албайсыз
Колдонуучу, ишке киргизүү үчүн кандай программа тандап нерселер иштелип жатканын кантип тандап алса болот

Өнүктүрүү үстүнөн толук көзөмөл
алсыз

күчтүү

Зайымдын этап-этабы менен

деңгээл
1
өз алдынча камтылган эмес «системасын € â обочолонуп,
так жана максаттуу

2
жалгыз € тура «, өз алдынча suffiecient бир системасын, ал учурда башка системалар, бирок менен байланыша алат (мүмкүн)

3
Кол Integration â € «эки система байланыш, бирок кол менен турган иштелип

4
Автоматтык киргизүү € â өзүнөн пикир: «Бул жерде 2 системалары â € синхрондуу жатат»

5
Бөлүштүрүлгөн киргизүү â € «колдонуучу системасына сиздин системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат

 
Out Маалымат булактары

Узартылат SDLC (Software өнүктүрүү Life Cycle)

артыкчылык

Эгер зарыл көндүмдөрү жок, эч кандай техникалык көндүмдөр талап â € «жатышат
тобокелдикти башкаруу
Күбөлүк же аккредиттөө

кызмат бюро

– Ыкчам наркы € «эскирген программалык жөнүндө эч кандай тынчсыздануулар жоюу, камдык etcâ € |
– Мына, сен системасы эмес, кызматты сатып мис хостинг сатып акыны ролл системасы,

Эс алуу жайлары Management

– Сиздин объектилерди сактоо, ал эми 3-тараптар тарабынан колдоого
– Сиздин жерде иштеген суб подряддык алуу

сынак

Пландаштыруу «ITSP € â
EUC
системалар иш мамиле

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Management ຍຸດທະສາດແລະການປະຕິບັດ

Naudi

SIS
ຮູບແບບ 5 ກໍາລັງ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ສຸດທ້າຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ
ແບບ Outsourcing

SIS
5 ກໍາລັງ Model

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ

ຊັບພະຍາກອນ Chargeable: ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຈະຄ່າບໍລິການໂດຍກົງກັບລູກຄ້າ
ບໍ່ຮອງ Chargeable ໃນທາງກັບກັນເຊັ່ນ: ເຮັດຄວາມສະອາດ

ທີ່ສໍາຄັນກິດຈະກໍາເປັນ€ “”ລະຫັດ, ການບັນຈຸ
ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍແລະມັດທະຍົມ

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອົາຮູບແບບ:
A ຜະລິດຕະພັນ
B ເປັນການຜະລິດ + ສະຫນັບສະຫນູນ

House ການພັດທະນາຊອບແວ

ອົງການຈັດຕັ້ງອຸປະກອນ

ITSP – IT ແຜນຍຸດທະສາດ

ປົກກະຕິແລ້ວສໍາລັບ 3 ປີແລະ Re: ການປະເມີນທຸກໆ 6 ເດືອນ

ຖະແຫຼງການພາລະກິດ (ເຫດຜົນສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່)
ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄປ
ວັດຖຸປະສົງ: ເຊັ່ນ: ລົດຕົ້ນທຶນໃບອະນຸຍາດ
ເຈົ້າຢູ່ໃສ
(ສະພາບແວດລ້ອມປະຕິບັດການໃນປະຈຸບັນ)
– SWOT
– ສັດຕູພືດ
ການກໍານົດ Thrust
ເຊັ່ນ: ເລີ່ມຕົ້ນການນໍາເປີດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
ການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງ
– ແຜນການຝຶກອົບຮົມ
– ແຜນການ HR
– ແຜນການເຕັກໂນໂລຊີ

ITSP ຈະສ້າງດາວທຽມ / ແຜນການຂະຫນາດນ້ອຍແລະແຜນການທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ຈະບັນລຸ ITSP
ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງທຸກພະແນກຈະມີແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕົນ (ແຜນດໍາເນີນງານ)

ພະແນກ
ແຜນຍຸດທະສາດ

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
ບັນຫາ (ມູນຄ່າພະນັກງານສູງ) / ຄວາມສ່ຽງ (ການຍອມຮັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ)

ຄອມພິວເຕີ End User (EUC)

Def: Direct, ມືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໂດຍຜູ້ໃຊ້ເປັນ€ “”2 ຂົງເຂດຄື:
– ຜູ້ໃຊ້
– ພະແນກ IT

ໄດ້ປຽບ

+ ການເປີດເສລີທາງຊັບພະຍາກອນທີ່ຂາດແຄນເປັນ€ “”( i.e. IT Dept {ITD})
+ ລົດ backlog ການພັດທະນາ
+ ລົດ lag ທີ່ໃຊ້ເວລາ

+ ເຫມາະສົມວັດທະນະທໍາວຽກງານ
+ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ End (EU)

ຂໍ້ເສຍ

– ຊ້ໍາແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ
– ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ
– ຄຸນນະພາບ Questionable
– ຄວາມກັງວົນລວມຂໍ້ມູນ

3 ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບການເຮັດວຽກແຍກຕ່າງຫາກ:
ໂດຍເນື້ອຫາວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີສີມື
ອັກສອນພຽງແຕ່

 

 

ບໍ່ Prog
ລະດັບຄໍາສັ່ງ
Level Prog
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນການ
ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້
ການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ Prog

+
User ອອກຄໍາສັ່ງສະເພາະໃດຫນຶ່ງ
– ການພິມ
– ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
ການເຮັດວຽກຄູ່ມືການໃຊ້
+
– ຍົກເວັ້ນ
– ອັກສອນ

+
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ prog ໃນການທໍາງານຂອງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
+
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຜູ້ຊົມໃຊ້ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ

+
Shoud ຈະຢູ່ໃນ IT Dept ໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ
ຈຸດອ່ອນ
ຄວາມຮູ້ IT

strongest
ຄວາມຮູ້ IT
ໂດຍການຕັດສິນໃຈການຄວບຄຸມ

ລະດັບ
A
B
C
D

ບໍ່ມີອັດຕະໂນມັດຜູ້ໃຊ້ disternable
ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ການຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີ
ການຄັດເລືອກຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການດໍາເນີນງານ
ການພັດທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້

ປະຊາຊົນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກບອກ
ສໍາຜັດກັບ IT ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບຈະບໍ່ເຫັນຜົນທີ່ສຸດ
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ໂຄງການທີ່ຈະເປີດ, ເລືອກເອົາວິທີສິ່ງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນ

ການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ
ຈຸດອ່ອນ

strongest

ໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງການຈະເລີນເຕັມໄວ

ລະດັບ
1
ຫ່າງໄກສອກຫລີກເປັນ€ “”ລະບົບທີ່ມີຕົນເອງເປັນ
ເປົ້າຫມາຍ -clear

2
ຢືນຢູ່ຄົນດຽວເປັນ€ “”A ລະບົບທີ່ເປັນ suffiecient ຕົນເອງ, ມັນກໍສາມາດສື່ສານກັບລະບົບອື່ນ ໆ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ອາດ)

3
ຄູ່ມືການເຊື່ອມໂຍງເປັນ€ “”ທັງສອງລະບົບການພັດທະນາທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານແຕ່ຄູ່ມື

4
ການເຊື່ອມໂຍງອັດຕະໂນມັດເປັນ€ “”ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ 2 ລະບົບທີ່ກົງກັນເປັນ€”” ຕິດຕໍ່ສື່ສານອັດຕະໂນມັດ

5
ການເຊື່ອມໂຍງການແຜ່ກະຈາຍເປັນ€ “”ລະບົບຜູ້ໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຂອງທ່ານ

 
Sourcing ອອກ

ຂະຫຍາຍ SDLC (Software Development Life Cycle)

ປະໂຫຍດ

ບໍ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຕ້ອງການເປັນ€ “”ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາເປັນ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ການຮັບຮອງຫຼືການຮັບຮອງ

ສໍານັກງານບໍລິການ

– ກໍາຈັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຕິບັດງານ€ “”ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຊອບແວອອກ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນetc†|
– ໃນທີ່ນີ້ທ່ານຊື້ບໍລິການບໍ່ລະບົບເຊັ່ນ: ລະບົບມ້ວນຈ່າຍຄ່າ, ຊື້ພື້ນທີ່

ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່

– ການຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານແຕ່ຮັກສາໄວ້ໂດຍພາກສ່ວນທີ 3
– ໄດ້ຮັບຜູ້ຮັບເຫມົາຍ່ອຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ

ການສອບເສັງ

ການວາງແຜນເປັນ€ “”ITSP
EUC
ວິທີການໄປສູ່ການປະຕິບັດງານລະບົບ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Imperatoriis Practice Management Systems and Information CIS MMMXXI

Naudi

SIS
V formam vires,
vinculis Value
Opportuna consilio
User finis CONPUTATIO
Outsourcing exempla

SIS
V vires Model

Valore catena

Gravaverunt resource Resources crimina, quae potest directe clienti
Non gravaremus exempli vice versa lautus

Major Activity â € “”Codex, Packaging
Primary secundarium et Activities

User potest eligere formam:
A productum
+ B facit Support

Domus Software Development

Hardware Organizatio

ITSP – Consilium IT Ars

Fere III annis et VI mensibus omni re aestimata

Suspendisse turpis (in loco regiminis ratio)
Volo ut ubi te
Proposita: exempli causa Redigo sumptus License
Ubi sis
(Current operating environment)
– SWOT
– Pest
decernite Mitte
exempli causa Start Open piloting
Analysis Gap
– Disciplinae consilia,
– HR Plan
– Lorem Plan

ITSP generare satellite / parva consilium, et omnia consilia eorum in finem ITSP
Habebit A Ergo omni opportunis consilium (perficiendis consilia)

Donec
Strategic Plan

 

 

 

 
A. TE TB TC TD
Issue (excelsum baculum turnover) / Periculum (Ã adoptionem vitae)

User finis Albanica (EUC)

Def: Dirige, uti manibus per computers users â € “”II locis:
– users
– IS Department

commoda

Liberating + vix resource in â € “”(i.e. ITD} {Dept IT)
Backlog reducere progressionem +
Reducere tempore sequi +

+ Suit munus Culture
+ Hortatur novum finem Users (EU)

Incommoda

– Angiospermae et deserta
– Intendendi sumptibus
– Qualitas Questionable
– Data est de integritate

III diversis modis, ad singula opera:
Job adinventae Content
nisi Scripting

 

 

Non Prog
Command Level
Level Prog
eget Support
User finis Support
Data Processing Prog

+
User quaedam praecepta proponit
– Print
– Ut data
Manual opus,
+
– Exceptis pertractatio
– scripting

+
Relate ad Prog ad rem pertinet
+
Auxilium alius user faciens in operibus suis

Users sustinere alius users

+
Quod primum in remediis Camp
weakest
scientia

fortissimum
scientia
Doctrina Per Imperium

Level
A
B
C
D

Nequaquam Automation disternable Disputatio
Sed user input imperium
User lectio et operatio,
User ipsum

Et narraverunt illis disciplinam
Exposita ad eam, sed tamen non video input, quod est finis
Quod progressio ut user potest eligere libro, quam eligere, quae sunt discursum

Full imperium super ipsum
weakest

fortissimum

Per aetatis gradus

Level
I
Compositae â € “”â se ratio continetur
Target -clear

II
Solum â € “”systema suffiecient se, non potest communicare ceterae tempore (potentiam)

III
Manual Integration â € “”duas rationes elaboraverunt, quae possit, sed tincidunt

IV
Automatic integrationem â € “”Hic est ratio congruentibus II â €”” communicare Automatically

V
Distributed integrationem â € “”user ratio est pars integralis of vestri ratio

 
in You

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

commodum

Ingenium postulabat quosam € “”cum non necessariis artibus
risk Management
Accreditation et certificatione

ipsum hendrerit

– Eliminate sumptus gestionis â € “”non obsoleta de anxium software, etcâ tergum € |
– Hic tibi emere a ministerio, non est ratio v.g. a volumine stipendium ratio, emere hosting

Suspendisse Management

– Secundum iudicium tuum infrastructure, sed per partes, 3
– Questus sub redemptores operari ad locum tuum

IV

Planning â € “”ITSP
EUC
Ratio accedat operationes

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Informācijas sistēmu stratēģijas pārvaldība un prakse

Naudi

SIS
5 spēku modelis
vērtību ķēdes
Stratēģiskā plānošana
Galalietotāja Computing
ārpakalpojumi modeļi

SIS
5 spēku modelis

Vērtību ķēdes

Maksas resursu: resursi, kas var būt maksas tieši klientam
Non jāmaksā vice versa piem tīrītājs

Major Aktivitāte â € “”Code, Iepakojums
Primārās un sekundārās darbības

Lietotājs var izvēlēties formu:
A a Product
B produkts + Support

Software Development House

aparatūras organizācija

ITSP – IT stratēģiskais plāns

Parasti uz 3 gadiem un atkārtoti jāizvērtē ik pēc 6 mēnešiem

Pamatuzdevums (iemesls organizācija būt vietā)
Kur jūs vēlaties doties
Mērķi: piemēram, Samazināt License izmaksas
Kur tu esi
(Pašreizējā darba vide)
– SVID
– PEST
noteikt vilces
piem Sākt loču Open Source
Gap analīze
– Mācību plāns
– HR Plan
– Plāns

ITSP radīs satelīttelevīzija / mazus plānus un visi šie plāni tiks sasniegtu ITSP
à Tāpēc katrs departaments būs savu stratēģisko plānu (darbības plānus)

nodaļa
stratēģiskais plāns

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emisijas (augsta personāla mainība) / Risk (Ã pieņemšana tehnoloģijas)

Gala lietotāja Computing (EUC)

Def: Direct, rokas uz datoru izmantošanu, ko lietotāji € “”2 jomās:
– lietotājiem
– IT nodaļa

priekšrocības

+ Atbrīvojot ierobežots resurss € “”(proti, IT departaments {ITD})
+ Samazināt attīstības uzkrāšanos
+ Samazināt laika nobīdi

+ Suit uzdevums Kultūra
+ Rosina inovācijas gala lietotājiem (ES)

trūkumi

– Nepieļaus un atkritumi
– palielinātas izmaksas
– Apšaubāmas kvalitātes
– Datu integritātes problēmas

3 dažādi veidi, kā atsevišķu darbu:
Kvalificēti darba saturs
skriptu tikai

 

 

non Prog
komandu līmenis
Prog Level
funkcionālā Support
End User Support
Datu apstrāde Prog

+
Lietotājs, kas dod noteiktas komandas
– print
– Iegūt datus
Manuālo darbu
+
– Izņēmums apstrāde
– skriptu

+
Saistīt PROG to uzņēmējdarbības funkciju
+
Palīdzēt citu lietotāju darot savu darbību

Lietotāju atbalsta citiem lietotājiem

+
Protestu būt IT departaments, pirmajā vietā
vājākais
IT zināšanas

spēcīgākais
IT zināšanas
Ar vadības ieskatiem

līmenis

B
C
D

Nē disternable lietotājs automatizācija
Lietotāja ievade bet ne kontrole
Lietotāja izvēle un darbība
lietotājs Development

Cilvēki sekot norādījumiem, jo tie ir teicis
Pakļauti, bet tomēr to, ko viņi ievade neredzēs gala rezultātu
Lietotājs var izvēlēties, kāda programma, lai uzsāktu, izvēlieties, kā lietas tiek apstrādāti

Pilnīga kontrole pār attīstības
vājākais

spēcīgākais

Pēc termiņa posmā

līmenis
1
Isolation â € “”sistēmu, kas ir autonomie
-clear mērķa

2
Patstāvīgs â € “”sistēmu, kas ir sevi suffiecient, tā var sazināties ar citām sistēmām, bet ne šobrīd (potenciāli)

3
Manuālā Integrācijas â € “”divas sistēmas izstrādāti, kas var sazināties, bet manuāli

4
Automātiskā integrācija â € “”Te 2 sistēmas tiek sinhronizēti â €”” sazināties Automātiski

5
Distributed integrācija â € “”lietotāju sistēma ir neatņemama daļa no jūsu sistēmas

 
out Sourcing

Paplašināta SDLC (Software Development Life Cycle)

Priekšrocība

Nav tehniskās iemaņas, â € “”, ja jums nav nepieciešamās prasmes
riska vadība
Sertifikācija vai akreditācija

Pakalpojumu birojs

– Novērst darbības izmaksās € “”nav rūpes par novecojušu programmatūru, backups etcâ € |
– Šeit jūs pērkat pakalpojumu nav sistēmas piem darba samaksas roll sistēma, pērk hostingu

Saimniecība Management

– Saglabājot savu infrastruktūru, bet uztur 3 personām
– Iegūt apakšuzņēmējiem strādā jūsu vietā

eksāmens

Plānošana € “”ITSP
EUC
Pieejas uz sistēmas darbību

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
NVS 3021 Informacijos sistemų strateginio valdymo ir praktika

Naudi

STT
5 jėgų modelis
vertės grandinės
Strateginis planavimas
Galutinio vartotojo Kompiuterija
Užsakomosios modeliai

STT
5 jėgų modelis

Vertės grandinės

Mokamos ištekliai: ištekliai, kurie gali būti taikomi mokesčiai tiesiogiai klientui
Ne Apmokestinimo atvirkščiai pvz valytuvas

Majoras Aktyvumas ā € “”Kodas, Pakuotė
Pirminė ir antrinė veikla

Vartotojas gali pasirinkti formą:
A A Prekės
B A Produkto + Pagalba

Programinės įrangos kūrimas Namas

Techninė įranga organizacija

ITPT – IT strateginis planas

Paprastai 3 metus ir iš naujo įvertinti kas 6 mėnesius

Misija (priežastis organizavimo būti vietoje)
Kur tu nori eiti
Tikslai: pvz Sumažinti licencijos kaina
Kur tu esi
(Dabartinis veiklos aplinka)
– SSGG
– PEST
Nustatykite Traukos
pvz Pradėti pilotavimo atviro kodo
Spragos analizė
– Mokymo planas
– HR planas
– Technologijų planas

ITPT sukurs palydovinė / mažus planus ir visi šie planai bus pasiekti ITPT
Ć Todėl kiekvienas skyrius turi savo strateginį planą (veiklos planus)

skyrius
strateginis planas

 

 

 

 
TA TB TC td TE
Klausimas (aukštą darbuotojų kaita) / Rizikos (Ć priėmimas technologijų)

Galutinio vartotojo Kompiuterija (EUC)

Gyn: Tiesioginis, rankas naudojimo kompiuteriuose vartotojams â € “”2 srityse:
– vartotojai
– Informacinių technologijų skyrius

Privalumai

+ Išlaisvinant ribotų išteklių â € “”(t IT departamentas {ITD})
+ Mažinti išsivystymo atsilikimą
+ Sumažinti laiko tarpą

+ Kombinezonas užduotis Kultūra
+ Skatina inovacijas galutiniam vartotojui (ES)

Trūkumai

– Kopijavimo ir atliekų
– Padidėjusios išlaidos
– Abejotinas kokybės
– Duomenų vientisumo problemos

3 skirtingi būdai atskirti darbą:
Iki kvalifikacijos darbo turinys
tik scenarijus

 

 

ne Prog
komandų lygis
prog lygis
Funkcinio pobūdžio palaikymas
Galutinio vartotojo Pagalba
Duomenų apdorojimas Prog

+
Vartotojas išdavimo tam tikrų komandas
– spausdinimo
– Gauti duomenis
Rankine darbas
+
– Išimtis tvarkymas
– skriptų

+
Susiję PROG, kad jų verslo funkcijos
+
Pagalba kitą vartotoją daro savo veiklą

Vartotojai remti kitus vartotojus

+
Shoud būti IT departamento pirmoje vietoje
silpniausia
IT žinios

Stipriausi
IT žinios
Kontrol nuožiūra

lygis

B
C
D

Nėra disternable vartotojas automatizavimas
Vartotojas įvesties bet ne kontrolė
Vartotojas parinkimas ir valdymas
vartotojas plėtros

Žmonės sekite instrukcija kaip jie sakė
Veikiami tai, bet vis dėlto, ką jie įvesties nematysite galutinį rezultatą
Vartotojas gali pasirinkti, kokia programa pradėti, pasirinkite, kaip viskas yra tvarkomi

Visas kontroliuoti plėtros
silpniausia

Stipriausi

Iki brandos

lygis
1
Izoliacija â € “”sistemą, kuri yra autonominiai
-clear tikslas

2
Autonominė â € “”sistema, kuri savarankiškai suffiecient, jis gali bendrauti su kitomis sistemomis, bet ne tuo metu (galimai)

3
Rankinis Integracija â € “”dvi sistemos sukurtos, kuris gali bendrauti bet rankiniu būdu

4
Automatinis integracija â € “”Čia 2 sistemos sinchronizuojami ā €”” bendrauti Automatiškai

5
Platinama integracija ā € “”vartotojo sistemos yra neatskiriama jūsų sistemoje

 
išteklių perkėlimas

Extended SDLC (įrangos kūrimo gyvavimo ciklas)

pranašumas

Nėra Techniniai įgūdžiai yra reikalingi ā € “”, kai jūs neturite reikiamų įgūdžių
Rizikos valdymas
Sertifikavimo ar akreditacija

Paslaugų biuras

– Pašalinti veiklos sąnaudų â € “”be rūpesčių apie pasenusį programinę įrangą, atsarginių kopijų etcâ € |
– Čia jūs perkate paslauga neteikiama sistemų pvz darbo užmokesčio rulonais sistema, perkant talpinimas

Įranga valdymas

– Išlaikyti savo infrastruktūrą, bet tvarko 3rd šalių
– Gauti subrangovams darbo savo vietoje

Egzaminas

Planavimas ā € “”ITPT
EUC
Požiūriai į sistemų veiklai

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Direktiven ugeet 3021 Information Wunnengen Strategie Management an üben

Naudi

SIS
5 Kräften Modell
Wäert Ketten
strategesch Planungsaarbechte
Enn Benotzerkont Rechenzäit
Aujourd’hui Modeller

SIS
5 Forces Model

Wäert Kette

Payant Ressource: Resources déi Dépensë direkt un de Client kënnen
Non payant vice versa e.g. zréckzeginn

Gréisser Aktivitéit â € “”Code, duerf
Primärschoul an de Lycée Aktivitéiten

Benotzer kënnen Form wielen:
A engem Produit
B e Produit + Ënnerstëtz

Software Development House

Hardware Organisatioun

ITSP – IT Strategie

Meeschtens fir 3 Joer an du-évaluéieren all 6 Méint

EALTA (Grond fir Organisatioun vun Plaz ze gin)
Wou s de wëlls goen
Ziler: e.g. Reduzéieren Lizenz Cost
Wou’s du bass
(Aktuell Fonctionnementskäschten Ëmwelt)
– SWOT
– Wierm
bestëmmen Schub
e.g. Start Open Source piloting
Gap Analys
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP wäert Satellit / kleng Pläng erstallt an all dës Pläng der ITSP wäerten erreechen
Oueren Dofir gëtt all Departement hunn hir Strategie (operationell Pläng)

Pompjeeën
Strategie

 

 

 

 
TA wuel TC TD TE
Problem (héiger Personal Ëmsaz) / Risk (eng Adoptioun vun den Technologien)

Enn Benotzerkont Rechenzäit (EUC)

Def: Direct, Hänn op Benotzung vun Computeren vum Benotzer â € “”2 Beräicher:
– Benotzer
– IT Pompjeeën

Virdeeler

+ Net dat eng knapp Ressource â € “”(i.e. IT Schold {ITD})
+ Entwécklung Réckstauproblem reduzéieren
Reduzéieren Zäit kënne +

+ Claus Aufgab Kultur
+ Encouragéiert Innovatioun End Benotzer (EU)

Nodeeler

– Verdueblung an Geldverschwendung
– Erop deier
– Foul Qualitéit
– Data Integritéit Suergen

3 verschidde Weeër ze trennen Aarbecht:
Duerch kompetent Aarbecht zefridde
Scripting nëmmen

 

 

non PROG
Command Level
PROG Level
funktionell Ënnerstëtz
Enn Benotzerkont Ënnerstëtz
Donnéeën Processing PROG

+
Benotzer nes verschidde Befeeler
– print
– Kréien Daten
Aarbechter schaffen
+
– Ausnam Ëmgank
– scripting

+
Summenhang mat der PROG fir hire Betrib Funktioun
+
Hëllef anere Benotzer hir Aktivitéiten an maachen

Benotzer Ënnerstëtzung anere Benotzer

+
Shoud an der éischter Plaz an der IT Schold ginn
schwaachsten
IT Wëssen

Stäerksten
IT Wëssen
Vun Control Diskretioun

Niveau
A
B
C
D

Nee disternable Benotzer Bekannte
Benotzer Input awer kee Kontroll
Benotzer Auswiel an Exploitatioun
Benotzer Development

Leit dann Uweisunge wéi se gesot si
Ausgesat ze IT mä awer wat se Input wäert Enn Resultat net gesinn
Benotzer kënnen decidéieren wat Programm ze starten, wielt wéi Saache realiséiert ginn

Komplett Kontroll iwwert Development
schwaachsten

Stäerksten

Vun Defilé Etapp

Niveau
1
Isolatioun â € “”e System gehaast ass enthale
-clear Zil-

2
Stand gehalen â € “”E System gehaast suffiecient ass, et kann een mat aner Systemer kommunizéieren, awer net am Moment (eventuell)

3
Manuell Integration â € “”zwee Systemer entwéckelt, déi er- kann awer manuell

4
Automatesch Integratioun â € “”Hei den 2 Systemer sinn synchroniséiert â €”” kommunizéieren Automatesch

5
Verdeelt Integratioun â € “”Benotzer System ass en integralen Deel vun Ärem System

 
out kritt

Verlängert SDLC (Software Development Life Cycle)

Virdeel

Nee technesch Fäegkeete sinn néideg â € “”, wann Dir net déi néideg Kompetenzen hunn
Risiko Management
Zertifikatioun oder Kierper

Service Bureau

– Reduzéieren operationell kascht â € “”keng Suergen ëm empfond Software, Backup etcâ € |
– Hei kafen Dir e Service net de Systemer e.g. engem Loun Rouleau System, d’Opféierungen kaafen

Ariichtungen Management

– Méig- Är Infrastruktur awer vun 3 Parteien haten
– Agetriichtert Ënner Dréck op Är Plaz schaffen

Examen

Least € “”ITSP
EUC
Approche géigeniwwer Systemer Operatiounen

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 информациони системи стратегија за управување и пракса

Naudi

СИС
модел 5 сили
синџири на вредности
Стратешко планирање
Крајот компјутер пристап
outsourcing-от модели

СИС
Модел 5 сили

синџири на додадена вредност

Наплатени ресурс ресурси кои можат да се пријави директно на клиентот
Не Наплатлив обратно, на пример, почиста

Големи активност € “”Кодексот за пакување
Основно и средно Активности

Корисникот може да изберете форма:
А производ
Б производ + поддршка

Развој на софтвер куќа

хардвер организација

ITSP – ИТ Стратешкиот план

Обично за 3 години и повторно да се оценува на секои 6 месеци

Мисија (причина за организацијата да биде во место)
Каде што сакате да одите
Цели: на пример, Намалување на трошоците на лиценцата
Каде што си
(Тековна работна околина)
– SWOT
– PEST
Одредување Влеча
на пример, Започнете пилотирање со отворен код
Гап анализа
– План за обука
– План за човечки ресурси
– План за технологија

ITSP ќе генерира сателитска / мали планови и сите овие планови ќе се постигне ITSP
Г Затоа секој оддел ќе има стратешки план (оперативни планови)

оддел
стратешки план

 

 

 

 
TA ТБ TC ТД ТЕ
Прашање (висок промет на персоналот) / ризик (a усвојување на технологија)

Крајниот корисник компјутер (EUC)

Def: директно, рацете на употребата на компјутери од страна на корисниците â € “”2 области:
– корисници
– Секторот за ИТ

предности

+ Ослободувајќи ограничени ресурси â € “”(т.е. ИТ кат ИТД {})
+ Намалување на заостатокот развој
+ Намалување на времето заостануваат

+ Култура Одговараат задача
+ Поттикнува иновацијата крајните корисници (ЕУ)

недостатоци

– Умножување и отпад
– Зголемување на трошоците
– Сомнителни квалитет
– Се однесува на Интегритетот на податоците

3 различни начини да се одделат работа:
Од страна на квалификувани Содржина работа
само скриптирање

 

 

не Prog
команда ниво
прог ниво
функционални поддршка
Крајот поддршка на корисниците
Prog обработка на податоци

+
Корисникот издавање на одредени команди
– печатење
– Да се добијат податоци
Прирачник за работа
+
– Исклучок ракување
– скриптирање

+
Се однесуваат на прог на нивниот бизнис функција
+
Им помогне на другите корисници во тоа нивните активности

Корисниците поддршка на други корисници

+
Shoud биде во ИТ долг на прво место
најслабата
ИТ знаење

најсилните
ИТ знаење
Со контрола на дискреција

Ниво
А
Б
C
D

Не disternable корисникот автоматизација
корисникот влез, но не и контрола
изборот на корисникот и работа
развој на корисникот

Луѓето ги следат предавањата како што ќе им се каже
Изложени на него, но сепак она што влез не ќе видиме на крајот резултат
Корисникот може да избере што програма да се започне, изберете како работите се обработуваат

Целосна контрола врз развој
најслабата

најсилните

Според рочноста фаза

Ниво
1
Изолација â € “”систем кој е само содржани
-clear цел

2
Самостојна â € “”Систем, која е само suffiecient, тоа може да комуницира со други системи, но не во моментот (потенцијално)

3
Прирачник за интеграција â € “”два системи развиени кои можат да комуницираат, но рачно

4
Автоматски интеграција â € “”Овде 2 системи се синхронизирани â €”” комуницираат Автоматски

5
Дистрибутер интеграција â € “”корисник на системот е составен дел од вашиот систем

 
Од извори

Продолжен SDLC (развој на софтвер Животот циклус)

предност

Без технички вештини се потребни â € “”кога вие не ги имаат потребните вештини
Справување со ризици
Сертификација и акредитација

Бирото услуги

– Искоренување на оперативните трошоци â € “”не се грижи за застарен софтвер, бекап etcâ € |
– Тука се купи не сервис на системи на пример, системот на плати ролна, за купување на хостинг

капацитети за управување

– Одржување на инфраструктурата, но се одржува од 3 страни
– Добивање под изведувачи кои работат во вашето место

испит

Планирање â € “”ITSP
EUC
Пристапи кон системи операции

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategy Management sy Fampiharana

Naudi

sis
5 miaramila modely
Value rojo
Strategic Planning
Ny User computing
Outsourcing modely

sis
5 Forces Model

sarobidy Chain

Dia nahavaky tratra loharano: Resources, izay mety ho fiampangana mivantana ny mpanjifa
Tsy dia nahavaky tratra ny mifamadika amin’izany oh madio

Major ny asa atao A € “”Code, fonosana
Ambaratonga voalohany sy faharoa Activities

User afaka misafidy teny:
A Ã Product
B Ã Product + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Matetika ny 3 taona sy ny Re-nandinika isaky ny 6 volana

Mission Fanambarana (antony fikambanana ho amin’ny toerany)
Izay te-handeha
Tanjona: oh Hampihena License Cost
Aiza ianao
(Current fandidiana tontolo iainana)
– SWOT
– Pest
mamaritra Arosoy
oh Manomboha piloting misokatra Source
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP dia hiteraka zanabolana / kely drafitra sy ny drafitra rehetra ireo dia hahatratra ny ITSP
à Koa sampan-draharaha rehetra dia hanana ny stratejika drafitra (miasa drafitra)

sampan-draharaha
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Laharana (Ã mpiasa ambony turnover) / Risk (Ã fananganan’anaka amin’ny ny teknolojia)

Farany User computing (EUC)

Def: Direct, tanana fampiasana ny solosaina amin’ny mpampiasa â € “”2 faritra:
– mpampiasa
– IT Department

tombony

+ Nanafaka ny zara raha â € loharano “”(i.e. IT Dept ITD {})
+ Ahena ny fampandrosoana backlog
+ Ahenao ny fotoana haingana toy

+ Suit asa Kolontsaina
+ Mampirisikafirenena fanavaozana Ny Users (EU)

fatiantoka

– Hitovian’ny sy ny fako
– Mampitombo ny Mora
– Mampisalasala kalitao
– Data hivadika olana

3 samy hafa fomba miavaka ny asa:
By mahay asa Content
Scripting ihany

 

 

Non Prog
Command Level
Prog Level
Functional Support
Ny User Support
Data Processing Prog

+
User namoaka didy sasany
– Print
– Mahazo tahirin-kevitra
à Manual asa
+
– Afa-tsy fikirakirana
– scripting

+
Tantarao ny prog ny raharaham-barotra ny asa
+
Ampio mpampiasa hafa eo amin’ny fanaovana ny asa

Users manohana mpampiasa hafa

+
Shoud ho ao amin’ny IT Dept eo amin’ny toerana voalohany
malemy indrindra
IT fahalalana

Natanjaka Indrindra
IT fahalalana
By Control ny fisainana mazava,

Level
A
B
C
D

Tsy misy mpampiasa disternable automatique
User fahan’ny fa tsy nisy fanaraha-maso
User fantina sy ny asa
User Development

Olona manaraka fampianarana araka izay nolazaina
Hita ho IT, fa na izany aza ny zavatra fahan’ny dia tsy hahita ny vokany farany
User afaka misafidy izay fandaharana ny hanomboka, mifidy ny fomba zavatra ireo dia ampiasaina

Full fanaraha-maso Development
malemy indrindra

Natanjaka Indrindra

By Fahamatorana sehatra

Level
1
Fitokana-monina â € “”ny rafitra izay tena hita
-clear lasibatra

2
Mijoro Irery â € “”Ny rafitra izay tena suffiecient, dia afaka mifandray amin’ny hafa rafitra fa tsy amin’ny ny fotoana (mety)

3
Manual Integration â € “”rafitra roa lasa izay afaka mifampiresaka fa tanana

4
Automatic fampidirana â € “”Eto ny 2 rafitra dia nampiarahina â €”” mifampiresaka Avy hatrany

5
Nizara fampidirana â € “”rafitra mpampiasa dia anisan’ny ny rafitra

 
Out eny ifotony

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

tombony

Tsy misy fahaiza-manao ara-teknika ilaina â € “”raha tsy manana ny fahaiza-manao ilaina
Risk Management
Certification na fankatoavana

Service Bureau

– Esory miasa vola â € “”tsy misy ahiahy mikasika ny lany andro rindrambaiko, backups etcâ € |
– Eto ianao hividy ny fanompoana tsy ny rafitra oh ny karama rafitra horonan-taratasy, mividy ny fampiatranoana

Facilities Management

– Ny fitandremana ny foto-drafitrasa, fa foana amin’ny antoko faha-3
– Fahazoana Sub mpiantoka miasa eo amin’ny toerana

Exam

Mikasa â € “”ITSP
EUC
Fomba mankany amin’ny rafitra asa

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistem Maklumat Pengurusan Strategi dan Amalan

Naudi

SIS
model 5-kuasa
rantaian nilai
Perancangan strategik
Pengkomputeran Pengguna Akhir
model Outsourcing

SIS
Model 5 Angkatan

rantaian nilai

sumber yang boleh dikenakan cukai: Sumber yang boleh caj terus kepada pelanggan
Bukan naib Bercukai juga sebaliknya cth bersih

Major â Aktiviti € “”Kod, Pembungkusan
Aktiviti Sekolah Rendah dan Menengah

Pengguna boleh memilih bentuk:
A Produk Ã
B Ã Produk + Sokongan

House Pembangunan Perisian

Pertubuhan perkakasan

ITSP – IT Pelan Strategik

Biasanya untuk 3 tahun ke-dinilai semula setiap 6 bulan

Misi (sebab untuk organisasi berada di tempat)
Anda mahu pergi
Objektif: cth Mengurangkan Kos Lesen
Dimanakah kamu berada
(Persekitaran operasi Semasa)
– SWOT
– PEROSAK
menentukan Teras
cth Mula memandu Sumber terbuka
Analisis jurang
– Pelan Latihan
– Pelan HR
Pelan Teknologi –

ITSP akan menjana satelit / rancangan kecil dan rancangan-rancangan ini akan mencapai ITSP
à Karena itu setiap jabatan akan mempunyai pelan strategik (pelan operasi)

Jabatan
Pelan strategik

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (perolehan kakitangan à tinggi) / Risiko (penggunaan à teknologi)

Pengkomputeran Pengguna Akhir (EUC)

Def: Direct, tangan pada penggunaan komputer oleh pengguna-pengguna â € “”2 perkara:
– pengguna
– Jabatan IT

kelebihan

+ Membebaskan sumber yang terhad â € “”(iaitu IT Dept {ITD})
+ Mengurangkan tunggakan pembangunan
+ Mengurangkan masa lag

+ Saman Kebudayaan tugas
+ Menggalakkan Pengguna inovasi End (EU)

kelemahan

– Duplication dan Sisa
– Peningkatan Kos
– Kualiti Questionable
– Kebimbangan integriti Data

3 cara yang berbeza untuk kerja yang berasingan:
Dengan kandungan kerja Mahir
Scripting sahaja

 

 

bukan Prog
Command Level
Prog Level
Sokongan berfungsi
Sokongan Pengguna Akhir
Data Processing Prog

+
Pengguna mengeluarkan arahan tertentu
– cetak
– Mendapatkan data
à kerja Manual
+
– Pengendalian pengecualian
– skrip

+
Berkaitan prog untuk fungsi perniagaan mereka
+
Membantu pengguna lain dalam melakukan aktiviti-aktiviti mereka

Pengguna menyokong pengguna lain

+
Shoud berada dalam Dept IT di tempat pertama
paling lemah
pengetahuan IT

kuat
pengetahuan IT
Oleh budi Kawalan

Level
A
B
C
D

Tiada automasi pengguna disternable
input pengguna tetapi tiada kawalan
pilihan pengguna dan operasi
Pembangunan pengguna

Orang ikut arahan seperti yang dikatakan kepada mereka:
Terdedah kepada IT tetapi bagaimanapun apa yang mereka input tidak akan melihat hasil akhir
Pengguna boleh memilih apa program untuk memulakan, memilih bagaimana perkara-perkara yang sedang diproses

Kawalan penuh ke atas Pembangunan
paling lemah

kuat

Pada peringkat Kematangan

Level
1
Pengasingan â € “”satu sistem yang mandiri
sasaran -clear

2
Berdiri sendiri â € “”Satu sistem yang suffiecient diri, ia boleh berkomunikasi dengan sistem lain tetapi tidak pada masa ini (yang mungkin)

3
â Integrasi Manual € “”dua sistem yang dibangunkan yang boleh berkomunikasi tetapi secara manual

4
integrasi automatik â € “”Di sini, 2 sistem disegerakkan â €”” berkomunikasi secara automatik

5
integrasi diedarkan â € “”pengguna sistem adalah satu bahagian penting dalam sistem anda

 
Sourcing keluar

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

Kelebihan

Tiada kemahiran teknikal yang diperlukan â € “”apabila anda tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan
Pengurusan Risiko
Sijil atau akreditasi

Biro perkhidmatan

– Menghilangkan â kos operasi € “”tidak ada kebimbangan mengenai perisian usang, backup etcâ € |
– Di sini anda membeli perkhidmatan yang tidak sistem cth sistem gaji roll, membeli hosting

Pengurusan kemudahan

– Menjaga infrastruktur anda tetapi yang diselenggara oleh pihak ke-3
– Mendapatkan kontraktor sub bekerja di tempat anda

peperiksaan

Ada â € “”ITSP
EUC
Pendekatan ke arah operasi sistem

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ആർബിഐയുടെ 3021 ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രാക്റ്റീസ്

Naudi

മംമുസിനു
5 ശക്തികൾ മോഡൽ
മൂല്യം ചങ്ങല
തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം
അന്തിമ ഉപയോക്താവ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്
ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് മോഡലുകൾ

മംമുസിനു
5 ഫോഴ്സസ് മോഡൽ

മൂല്യം ചെയിൻ

ഈടാക്കുന്നതല്ല റിസോഴ്സ്: വില കഴിയുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ ക്ലയന്റ് നേരിട്ട് ലേക്ക്
നോൺ ഈടാക്കുന്നതല്ല തിരിച്ചും ഉദാ ക്ലീനര്

€ “”കോഡ്, പാക്കേജിംഗ് € മേജർ പ്രവർത്തനം
പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഉപയോക്തൃ ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കാം:
ഒരു ഒരു ഉൽപ്പന്നം
ബി ഒരു ഉൽപ്പന്നം + പിന്തുണ

സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൗസ്

ഹാർഡ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ

ITSP – ഐടി തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി

സാധാരണയായി 3 വർഷം, റീ-സഫലമായോ ഓരോ 6 മാസം

മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (സ്ഥലത്തായിരിക്കണം സംഘടനയുടെ കാരണം)
നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണമെന്ന്
ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഉദാ ലൈസൻസ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുക
നിങ്ങൾ എവിടെ
(നിലവിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പരിസ്ഥിതി)
– ഇഫക്ട്
– പെസ്റ്റ്
ഊന്നൽ നിർണ്ണയിക്കുക
ഉദാ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് piloting ആരംഭിക്കുക
അന്തരം വിശകലനം
– പരിശീലന പദ്ധതി
– എച്ച് പദ്ധതി
– സാങ്കേതികവിദ്യ പദ്ധതി

ITSP ഉപഗ്രഹം / ചെറിയ പദ്ധതികളും ഈ എല്ലാ പദ്ധതികൾ ITSP കൈവരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒരു അതുകൊണ്ടു എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും അതിന്റെ തന്ത്രപരമായ പ്ലാൻ (ഓപ്പറേഷണൽ പദ്ധതികൾ) എന്നു

വകുപ്പ്
തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതി

 

 

 

 
ടി.എ ക്ഷയരോഗ ടി.സി. ടി.ഡി. എടവനക്കാട്
പ്രശ്നം (ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വിറ്റുവരവ്) / റിസ്ക് (സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ദത്തെടുക്കാൻ)

അന്തിമ ഉപയോക്താവ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് (EUC)

ഉടന്: നേരിട്ടുള്ള ഒരു € “”2 പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾ കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗം കൈ:
– ഉപയോക്താക്കളെ
– ഐടി വകുപ്പ്

പ്രയോജനങ്ങൾ

+ € “”(അതായത് ഐടി വകുപ്പ് {ITD}) ഒരു ഒരു വിരളമാണ് റിസോഴ്സ് ബ്രാഹ്മണകുലജാതയും
+ വികസന ബാധിച്ചിട്ടില്ല കുറയ്ക്കുക
+ TIME ലാഗ് കുറയ്ക്കുക

+ സ്യൂട്ട് ടാസ്ക് സംസ്കാരം
+ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നവീകരണത്തിന്റെ അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾ (ഇയു)

സഹടപിക്കാനും

– തനിപ്പകർപ്പെടുക്കൽ വേസ്റ്റ്
– വർദ്ധിച്ച ചെലവ്
– ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള
– ഡാറ്റാ സമഗ്രത ആശങ്കകൾ

പ്രവൃത്തി വേർതിരിക്കാൻ 3 വ്യത്യസ്ത വഴികൾ:
സ്കിൽഡ് ജോലി ഉള്ളടക്കം
സ്ക്രിപ്റ്റിങ് മാത്രം

 

 

നോൺ പ്രോഗ്
കമാൻഡ് ലെവൽ
പ്രോഗ് ലെവൽ
പ്രവർത്തന പിന്തുണ
ഉപയോക്താവിനുള്ള പിന്തുണ
ഡാറ്റ പ്രൊസെസ്സിങ്ങ് പ്രോഗ്

+
ചില കമാൻഡുകൾ ഇഷ്യൂ ഉപയോക്തൃ
– പ്രിന്റ്
– ഡാറ്റ നേടുകയും
ഒരു മാനുവൽ സൃഷ്ടി
+
– ഒഴിവാക്കൽ കൈകാര്യം
– സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്

+
അവരുടെ ബിസിനസ്സ് ചടങ്ങിൽ ലേക്ക് prog പറയുക
+
അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റ് ഉപയോക്തൃ സഹായ

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്

+
ആദ്യം ഐടി വകുപ്പ് ഇരിക്കും Shoud
ഫീൽഡിംഗും
ഐടി അറിവ്

ശക്തനായ
ഐടി അറിവ്
നിയന്ത്രണ വിവേകത്താൽ

ലെവൽ
ഒരു
ബി
സി
ഡി

disternable ഉപയോകവിനെ ഓട്ടോമേഷൻ
ഉപയോക്തൃ ഇൻപുട്ട് എന്നാൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും
ഉപയോക്തൃ നിരക്കു ഓപ്പറേഷൻ
ഉപയോക്തൃ വികസന

അവർ പറഞ്ഞു പോലെ ആളുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
ഐടി അനുവാചകനു എന്നാൽ എന്നാൽ അവർ ഇൻപുട്ട് അന്തിമഫലം കാണില്ല എന്താണ്
ഉപയോക്താവ്, തുടങ്ങുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എന്തു പ്രോഗ്രാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം

വികസന പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം
ഫീൽഡിംഗും

ശക്തനായ

മച്യൂരിറ്റി ഘട്ടത്തിൽ മാർഗം

ലെവൽ
1
€ പങ്ക് ഒറ്റപ്പെടൽ “”സ്വയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം
-clear ടാർഗെറ്റ്

2
€ പങ്ക് മാത്രം സ്റ്റാൻഡ് “”സ്വയം suffiecient ഒരു സിസ്റ്റം, അതു നിമിഷം മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം അതിന് കഴിയില്ല (തീർത്തും)

3
ആശയവിനിമയം എന്നാൽ സ്വമേധയാ കഴിയുന്ന വികസിപ്പിച്ച രണ്ട് € “”മാനുവൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പങ്ക്

4
€ പങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സംയോജനം “”ഇവിടെ 2 സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സമന്വയിക്കുന്നതുവരെ €”” ഇടപെടലില്ലാതെ ആശയവിനിമയം

5
€ “”ഉപയോക്തൃ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സംയോജനം, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്

 
പുറംജോലി

വിപുലീകൃത SDLC (സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ)

നേട്ടം

സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ € ആവശ്യമായ ഒരു ചെയ്യുന്നു “”ആവശ്യമെങ്കിൽ കഴിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ
റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്രെഡിറ്റേഷൻ

സേവന ബ്യൂറോ

– ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ കുറഞ്ഞ ഉന്മൂലനം € “”കാലഹരണപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്കപ്പുകൾ etcâ € കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല |
– ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉദാ ഒരു സേവനം വാങ്ങാൻ ഒരു പേ റോള് സിസ്റ്റം, ഹോസ്റ്റിംഗ് വാങ്ങുന്നത്

സൗകര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ്

– നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള എന്നാൽ 3rd പാർട്ടികൾ പരിപാലിക്കുന്ന
– ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ജോലി സബ് കോൺട്രാക്ടർമാർ

പരീക്ഷ

“”ITSP € പങ്ക് ആസൂത്രണ
EUC
സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നേരെ സമീപനങ്ങളെയും

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistemi ta ‘Informazzjoni Ġestjoni Istrateġija u Prattika

Naudi

SIS
5 forzi mudell
ktajjen tal-valur
Ippjanar strateġiku
Tmiem Kompjuter Utent
mudelli esternalizzazzjoni

SIS
5 Forzi Mudell

valur Katina

riżorsi li għandhom jitħallsu: Riżorsi li jistgħu jkunu imposti direttament lill-klijent
viċe mhux Taxxabbli versa eż aktar nodfa

attività importanti € “”Kodiċi, Ippakkjar
Attivitajiet Primarji u Sekondarji

Utent jista ‘jagħżel forma:
A Prodott Ã
B Prodott + Appoġġ

Software għall-Iżvilupp Kamra

Organizzazzjoni hardware

ITSP – IT-Pjan Strateġiku

Normalment għal 3 snin u vvalutati mill-ġdid kull 6 xhur

Mission Statement (raġuni għall-organizzazzjoni li tkun fis-seħħ)
Fejn inti tixtieq li tmur
Għanijiet: eż Naqqas Ispiża License
Fejn int
(Ambjent operattiv kurrenti)
– SWOT
– PEST
Iddetermina IMBOTTATURA
eż Bidu pilotaġġ Sors miftuħ
Gap Analiżi
– Pjan ta ‘Taħriġ
– Pjan HR
– Pjan Teknoloġiku

ITSP se jiġġenera satellita / pjanijiet żgħar u dawn il-pjanijiet kollha se tikseb l ITSP
à Għalhekk kull dipartiment se jkollhom pjan strateġiku tiegħu (pjanijiet operazzjonali)

Dipartiment
Pjan strateġiku

 

 

 

 
AT TB TC TD TE
Ħruġ (tibdil tal-persunal għoli) / tar-Riskju (adozzjoni à tat-teknoloġiji)

Tmiem Utent Computing (EUC)

Def: Dirett, idejn fuq l-użu tal-kompjuters mill-utenti â € “”2 oqsma:
– l-utenti
– Dipartiment tal-IT

vantaġġi

+ Jillibera riżors skars â € “”(jiġifieri IT Dipartiment {ITD})
+ Jitnaqqas xogħol pendenti iżvilupp
+ Jitnaqqas intervall ta ‘żmien

+ Kultura kompitu Suit
+ Jinkoraġġixxi utenti aħħarin innovazzjoni (UE)

żvantaġġi

– Irdoppjar u ħela
– Żieda Spejjeż
– Il-kwalità dubjużi
– tħassib dwar l-integrità tad-data

3 modi differenti għax-xogħol separat:
Permezz Kontenut xogħol Skilled
scripting biss

 

 

mhux Prog
Livell kmand
Livell prog
Appoġġ funzjonali
Utent Finali Appoġġ
Ipproċessar tad-Data Prog

+
Utent li joħroġ ċerti jikkmanda
– istampar
– Tinkiseb data
xogħol Manwal Ã
+
– Tqandil eċċezzjoni
– scripting

+
Jirrelataw l prog il-funzjoni tan-negozju tagħhom
+
Jgħinu utent ieħor biex jagħmel l-attivitajiet tagħhom

Utenti jgħinu lill-utenti l-oħra

+
Fiwaqt tkun fil-IT Dipartiment fl-ewwel post
aktar dgħajfa
għarfien IT

b’saħħitha
għarfien IT
Permezz diskrezzjoni Kontroll

livell
A
B
C
D

Nru awtomazzjoni utent disternable
Utent input iżda l-ebda kontroll
għażla utent u l-operat
Żvilupp utent

Nies isegwu struzzjoni kif huma told
Esposti għal TI imma madankollu dak li l-input mhux se tara r-riżultat aħħari
Utent jista ‘jagħżel liema programm li tniedi, tagħżel kif l-affarijiet qed tiġi pproċessata

kontroll sħiħ fuq l-Iżvilupp
aktar dgħajfa

b’saħħitha

Permezz istadju Maturità

livell
1
Iżolament â € “”sistema li hija awto jinsabu
mira -clear

2
Waħedha â € “”Sistema li hija awto suffiecient, ikun jista ‘jikkomunika ma’ sistemi oħra iżda mhux fil-mument (potenzjalment)

3
Manwal ta ‘Integrazzjoni â € “”żewġ sistemi żviluppati li jistgħu jikkomunikaw iżda manwalment

4
integrazzjoni Awtomatika â € “”Hawn is-sistemi 2 huma sinkronizzati â €”” jikkomunikaw Awtomatikament

5
integrazzjoni qassam € sistema utent “”hija parti integrali mis-sistema tiegħek

 
Akkwist out

SDLC estiż (Software għall-Iżvilupp Ċiklu ta ‘Ħajja)

vantaġġ

Ebda ħiliet tekniċi huma meħtieġa â € “”meta inti ma għandekx il-ħiliet meħtieġa
Ġestjoni tar-riskju
Ċertifikazzjoni jew akkreditazzjoni

Uffiċċju tas-servizz

– Telimina spiża operattiva € “”l-ebda inkwiet dwar is-software skaduti, backups etcâ € |
– Hawnhekk inti tixtri servizz mhux is-sistemi eż sistema roll paga, ix-xiri l-ospitar

faċilitajiet ta ‘Ġestjoni

– Iż-żamma tal-infrastruttura tiegħek imma miżmum minn 3 partijiet
– Jkollna sub-kuntratturi li jaħdmu fil-post tiegħek

exam

Ippjanar â € “”ITSP
EUC
Approċċi lejn operazzjonijiet sistemi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kihi 3021 Information Systems Whakahaere Rautaki me te Practice

Naudi

tātai
tauira 5 ope
mekameka uara
Whakamahere rautaki
Whakamutunga Rorohiko Kaiwhakamahi
tauira Outsourcing

tātai
Model 5 Forces

Faahororaa uara

Taimaha rauemi: Rauemi e taea e tika utu ki te kiritaki
Non tumuaki taimaha hurihia hei tauira kaihoroi

Meiha â Mahi € “”Code, Packaging
Activities Paraimere me Tuarua

Ka taea e te kaiwhakamahi te kōwhiri puka:
He Hua Ã
B Hua à + Tautoko

Pūmanawa Development Whare

Organization pūmārō

ITSP – IT Mahere Rautaki

Ko te tikanga mō te 3 tau, me nga 6 marama re-aromatawai

Tauākī Mission (take mō te whakahaere ki te kia i roto i te wahi)
Hea e hiahia ana koe ki te haere
Whāinga: hei tauira Whakaiti Utu Raihana
Kei hea koe
(Taiao whakahaere o nāianei)
– SWOT
– Pest
whakatau Akina
hei tauira Tīmata whakamātau tuwhera Pūtake
Analysis āputa
– Mahere Training
– Mahere HR
– Mahere Hangarau

ka whakaputa ITSP amiorangi / mahere iti a ka tutuki enei mahere katoa te ITSP
à reira ka whai tari katoa tona mahere rautaki (mahere whakahaere)

Tari
Mahere rautaki

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Putanga (rerekē haere ngā kaimahi à nui) / Risk (à whakatamarikitanga o te hangarau)

Rorohiko Kaiwhakamahi Whakamutunga (EUC)

Def: Direct, ringa ki te whakamahi o rorohiko i kaiwhakamahi â € “”2 ngā wāhi:
– kaiwhakamahi
– Tari IT

painga

+ Faati’amâ i te rauemi kau â € “”(i.e. IT Dept {etc})
+ Whakaiti whanaketanga backlog
+ Whakaiti wā takamuri

+ Culture mahi Hūtu
+ Poupou’i Kaiwhakamahi auaha Whakamutunga (EU)

huakore

– Tāruarua me te Waste
– Utu nui ake
– Te kounga pāhekeheke
– Āwangawanga tapatahi Raraunga

3 ara rerekē ki te mahi motuhake:
Na roto i te Ihirangi mahi Pükenga
hōtuhi anake

 

 

Non Prog
Whakahaua Taumata
Prog Taumata
Tautoko Taumahi
Tautoko Kaiwhakamahi Whakamutunga
Raraunga Processing Prog

+
Kaiwhakamahi tuku etahi whakahau
– tā
– Te tiki raraunga
mahi ā-Ã
+
– Okotahi whāwhā
– hōtuhi

+
A faatia i te prog ki to ratou mahi pakihi
+
Āwhina atu kaiwhakamahi i roto i te mahi io ratou mahi

tautoko Kaiwhakamahi ētahi atu kaiwhakamahi

+
Shoud kia i roto i te IT Dept i te wahi tuatahi
paruparu
matauranga IT

kaha
matauranga IT
Na roto i te ngarahu pai Mana

taumata
He
B
C
D

No aunoatanga kaiwhakamahi disternable
tāuru Kaiwhakamahi engari kahore mana
kōwhiringa Kaiwhakamahi me te mahi
Whanaketanga kaiwhakamahi

whai iwi ako rite e korerotia e ratou ki
Kitea ki IT engari Heoi te mea e kore tāuru ratou e kite i te hua mutunga
Ka taea e te kaiwhakamahi te kōwhiri he aha te hōtaka ki te whakarewa, tīpako pehea e te tukatuka mea

mana tonu ki runga i Whanaketanga
paruparu

kaha

I te atamira pakeke

taumata
1
Wehe â € “”he pūnaha e he roto whaiaro
ūnga -clear

2
E tu anake â € “”Ko te pūnaha e he suffiecient whaiaro, taea te whakawhiti me ētahi atu pūnaha engari kahore i te taime (pea)

3
whakawhanakehia Manual Integration â € “”pūnaha rua e taea te kōrero ā engari

4
tuitui aunoa â € “”Tenei e tukutahi te 2 pūnaha â €”” te kōrero aunoatia

5
tuitui Tūaritia â € “”pūnaha kaiwhakamahi ko ha konga o koutou pūnaha

 
Sourcing roto

SDLC Toronga (Pūmanawa Development Life Porohita)

painga

E hiahiatia ana No pūkenga Hangarau â € “”ka kore koutou e whai i te pūkenga e tika ana
Whakahaere Risk
Tiwhikete tohutuku ranei

Bureau ratonga

– Whakakore i â utu whakahaere € “”kahore manukanuka e pā ana ki ngā pūmanawa tawhitotia, pūrua etcâ € |
– Here hoko koe e kore e he mahi nga pūnaha hei tauira he pūnaha utu pukapuka, hoko i te hautū

Whakahaere whakaurunga

– E pupuri koutou hanganga engari tonu e ngā rōpū 3
– Whiwhi kaikirimana iti mahi i tou wahi

Exam

Whakamahere â € “”ITSP
EUC
Huarahi ki ngā mahi pūnaha

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सीआयएस 3021 माहिती प्रणाल्या धोरण व्यवस्थापन आणि सराव

Naudi

SIS
5 सैन्याने मॉडेल
मूल्य साखळ्या
धोरणात्मक नियोजन
वापरकर्ता कम्प्युटिंग
आउटसोर्सिंग मॉडेल

SIS
5 सेना मॉडेल

मूल्य साखळी

भार संसाधन: ग्राहक थेट शुल्क असू शकते जे संसाधने
नॉन भार उलट, उदा क्लिनर

मुख्य कार्य â € “”कोड, पॅकेजिंग
प्राथमिक आणि माध्यमिक उपक्रम

वापरकर्ता फॉर्म निवडू शकता:
एक उत्पादन
ब उत्पादन + समर्थन

सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट हाऊस

हार्डवेअर संघटना

ITSP – आयटी कुशल योजना

सहसा 3 वर्ष आणि पुन्हा मूल्यमापन दर 6 महिने

मिशन स्टेटमेंट (ठिकाणी संस्था कारण)
आपण कुठे जायचे
उद्दिष्ट्ये: उदा, परवाना खर्च कमी
आपण कोठे आहात
(चालू कार्य वातावरण)
– SWOT
– कीटक
भर निर्धारित
उदा, मुक्त स्रोत गोष्टीही शक्यतो इंग्रजीत ठेवाव्यात सुरू
अंतर विश्लेषण
– प्रशिक्षण योजना
– एचआर योजना
– तंत्रज्ञान योजना

ITSP उपग्रह / लहान योजना निर्माण होईल आणि या सर्व योजना ITSP साध्य होईल
एक म्हणून प्रत्येक विभागाने त्याच्या मोक्याचा योजना (कार्यरत योजना) आहे

विभाग
कुशल योजना

 

 

 

 
टीए टीबी TC टीडी कटयार
समस्या (उच्च कर्मचारी उलाढाल) / धोका (तंत्रज्ञान दत्तक)

वापरकर्ता कम्प्युटिंग (EUC)

Def: थेट, एक “”€ वापरकर्ते संगणकाचा वापर हात 2 क्षेत्रे:
– वापरकर्त्यांची
– आयटी विभाग

फायदे

+ एक € एक दुर्मिळ संसाधन मुक्त “”(दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे पोर {इ})
+ विकास अनुशेष कमी
+ वेळ अंतर कमी

+ सूट कार्य संस्कृती
+ प्रोत्साहन नावीन्यपूर्ण अंतिम वापरकर्ते (ईयू)

तोटे

– दुप्पट आणि कचरा
– वाढलेली खर्च
– संशयास्पद गुणवत्ता
– डाटा एकाग्रता चिंता

3 वेगळे कार्य करण्यासाठी विविध प्रकारे:
कुशल काम सामग्री
फक्त स्क्रिप्टिंग

 

 

नॉन कार्यक्रम
आदेश पातळी
कार्यक्रम पातळी
फंक्शनल समर्थन
वापरकर्ता समर्थन
डेटा प्रोसेसिंग कार्यक्रम

+
वापरकर्ता काही आदेश जारी
– प्रिंट
– डेटा प्राप्त
स्वहस्ते काम
+
– अपवाद हाताळणी
– स्क्रिप्टिंग

+
त्यांच्या व्यवसाय कार्य विद्यार्थ्यामध्ये शिस्त लावणारा अधिकारी संबंधित
+
त्यांची कामे करीत इतर वापरकर्ता मदत

वापरकर्ते समर्थन

+
प्रथम स्थानावर पोर असू Shoud
शक्ती कमी
आयटी ज्ञान

strongest
आयटी ज्ञान
नियंत्रण समंजसपणाच्या आधारे

पातळी
एक

सी
डी

नाही disternable वापरकर्ता ऑटोमेशन
वापरकर्ता इनपुट पण कोणतेही नियंत्रण नाही
वापरकर्ता निवड आणि ऑपरेशन
वापरकर्ता विकास

ते म्हणाले आहेत म्हणून लोक सूचना पाळा
आयटी उघड पण काय ते इनपुट शेवटी परिणाम दिसत नाही, मात्र होईल
वापरकर्ता गोष्टी प्रक्रिया कसे केले जात आहेत निवडा, काय कार्यक्रम सुरू करणे निवडू शकता

विकास पूर्ण नियंत्रण
शक्ती कमी

strongest

मॅच्युरिटी स्तरावर

पातळी
1
â € “”स्वत: ची समाविष्ट आहे की एक प्रणाली अलग
-clear लक्ष्य

2
फक्त एक € उभे “”स्वत: ची suffiecient आहे की एक प्रणाली, इतर प्रणाली पण क्षणी संपर्क करू शकता (संभाव्य)

3
मॅन्युअल एकत्रीकरण â € “”दोन प्रणाली जे संवाद पण स्वतः करू शकता विकसित

4
स्वयंचलित एकीकरण € एक “”येथे 2 प्रणाली एक € समक्रमित केले जातात”” स्वयंचलितपणे संवाद

5
वितरीत एकीकरण € “”वापरकर्ता प्रणाली आपल्या प्रणालीचा एक अविभाज्य भाग आहे

 
बाहेर सोर्सिंग

विस्तारित SDLC (सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट जीवन चक्र)

फायदा

तांत्रिक कौशल्य आवश्यक आहे € “”आपण आवश्यक कौशल्ये नाही तेव्हा
जोखीम व्यवस्थापन
प्रमाणपत्र किंवा प्रमाणन

सेवा विभाग

– Etcâ € दूर कार्यरत खर्च एक € “”कालबाह्य सॉफ्टवेअर बद्दल काळजी, बॅकअप |
– येथे आपण एक सेवा प्रणाली, उदा खरेदी एक पे रोल प्रणाली, होस्टिंग खरेदी

सुविधा व्यवस्थापन

– आपल्या पायाभूत सुविधा ठेवून पण 3 र्या पक्षांकडून करून ठेवली
– आपल्या ठिकाणी काम उप कंत्राटदार मिळत

परीक्षा

“”€ ITSP नियोजन
EUC
प्रणाली ऑपरेशन दिशेने पध्दती

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ТУХН-ийн 3021 мэдээллийн систем стратеги менежмент, практик

Naudi

SIS
5 хүчин загвар
Утга сүлжээ
Стратегийн төлөвлөлт
Эцсийн хэрэглэгч Computing
аутсорсинг загварууд

SIS
5 хүчин загвар

Утга Chain

Төлбөрт нөөцийн: Resources хураамж шууд үйлчлүүлэгчид байж болно
Төрийн бус төлөх эсрэгээр жишээ нь: цэвэр

Гол үйл ажиллагаа нь € “”хууль, сав баглаа боодол
Бага, дунд үйл ажиллагаа

Хэрэглэгчийн хэлбэрийг сонгож болно:
A бүтээгдэхүүн
B бүтээгдэхүүн + дэмжлэг үзүүлэх

Програм хангамж House

Тоног төхөөрөмжийн зохион байгуулалт

ITSP – МТ Стратегийн төлөвлөгөө

Ер нь 3 жил, дахин үнэлж 6 сар тутамд

Эрхэм зорилго (газар байх ёстой байгууллага шалтгаан)
Та явах хүсэж байгаа бол
Зорилго: жишээ нь: Лиценз зардлыг бууруулах
Чи хаана байна
(Одоогийн үйл ажиллагааны орчин)
– SWOT
– хортон
хаягдсан тодорхойлох
Жишээ нь: туршин Нээлттэй эх эхлэх
Gap дүн шинжилгээ
– Сургалтын төлөвлөгөө
– Хүний нөөцийн төлөвлөгөө
– Технологийн төлөвлөгөө

ITSP хиймэл дагуулын / жижиг төлөвлөгөө бий болгох, эдгээр бүх төлөвлөгөө ITSP хүрч болно
А Тиймээс хэлтэс бүр нь стратегийн төлөвлөгөө (үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) байх болно

газар
Стратегийн төлөвлөгөө

 

 

 

 
ТТ-ны TB TC TD TE
Асуудал (өндөр ажилтан нийт бараа эргэлт) / Эрсдлийн (технологи нь сонголт)

Эцсийн хэрэглэгч Computing (EUC)

Def: Шууд, хэрэглэгчдийн компьютер ашиглах, гар нь “”€ 2 газар:
– хэрэглэгчид
– МТ алба

Давуу тал

€ А хомс нөөцийг чөлөөлж + “”(жишээ нь МТ-ийн хэлтэс {ТТОУЯХ-ийг})
+ Хөгжлийн дарааллыг багасгах
+ Цаг хугацааны хоцрогдолтой бууруулах

+ Suit ажил соёл
+ Уриалж байна инновацийн Төгсгөл гишүүд (ЕХ)

Сул тал

– Давхардал, хог хаягдлын
– Нэмэгдэх зардал
– Эргэлзээтэй чанар
– Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал асуудал

тус тусад нь ажлын 3 өөр арга зам:
Чадварлаг ажлын агуулга
скрипт нь зөвхөн

 

 

Төрийн бус Prog
тушаал түвшин
Prog түвшин
Функциональ дэмжлэг
Эцсийн хэрэглэгч дэмжлэг үзүүлэх
Өгөгдөл боловсруулах Prog

+
Хэрэглэгчийн зарим нэг тушаалуудын олгох
– хэвлэх
– Мэдээлэл авах
Гарын авлагын ажил
+
– Бус харьцах
– скрипт

+
бизнесийн үйл ажиллагаа нь prog холбоотой
+
Тэдний үйл ажиллагааг хийж байгаа бусад хэрэглэгч нь тусал

Хэрэглэгчид бусад хэрэглэгчдийг дэмжих

+
эхний ээлжинд IT хэлтэс байх Shoud
хамгийн сул
МТ-ийн мэдлэг

хүчтэй
МТ-ийн мэдлэг
Control үзэмжээр гэхэд

түвшин
A
B
C
D

Ямар ч disternable хэрэглэгч автоматжуулалт
Хэрэглэгчийн оруулах гэхдээ ямар ч хяналт
Хэрэглэгчийн сонгох, үйл ажиллагаа
Хэрэглэгчийн хөгжил

Хүмүүс хэлж байна гэх мэт зааврыг дагах
МТ ил боловч хэдий ч тэд юу оролтын эцсийн үр дүнг харж чадахгүй болно
Хэрэглэгчийн зүйл хэрхэн боловсруулж байгаа сонгох, ямар хөтөлбөр эхлүүлэх сонгож болно

Хөгжлийн гаруй бүрэн хяналт
хамгийн сул

хүчтэй

Төлөвшил үе гэхэд

түвшин
1
€ нь “”өөртөө багтсан нь системийн Тусгаарлах
-clear зорилтот

2
ганцаараа € зогсож “”өөрөө suffiecient юм A систем, энэ нь бусад системтэй хэдий ч одоогийн байдлаар харилцаж болно (боломжтой)

3
Гарын авлагын нэгдсэн â € “”хоёр систем харилцах боловч гараар болох боловсруулсан

4
Автомат хамтын ажиллагааны автоматаар холбогдож “”2 систем нь синхрончлогдсон € байна Энд”” € â

5
Тархсан хамтын ажиллагааны € “”хэрэглэгчийн систем нь таны системийн салшгүй хэсэг юм

 
Out эх сурвалжтай

Өргөтгөсөн SDLC (Software Development Эдэлгээний)

давуу тал

Хэрэв та шаардлагатай ур чадвар байхгүй бол Ямар ч техникийн ур чадвар шаардлагатай € “”байна
эрсдэлийн удирдлагын
Гэрчилгээний буюу магадлан итгэмжлэл

үйлчилгээ товчоо

– Etcâ € нөөцлөлтүүдийг арилгах үйл ажиллагааны зардал нь € “”хуучирсан програм хангамжийн талаар санаа зовох зүйл байхгүй, |
– Энд та үйлчилгээг үгүй биш систем жишээ нь худалдаж авах цалин өнхрөх систем байршуулах үйлчилгээ худалдан авах

байгууламж менежмент

– Таны дэд бүтцийг байлгах боловч 3-р намууд хадгалах
– Таны газарт ажиллаж байгаа дэд гэрээт авах

Шалгалтын

“”ITSP € төлөвлөлтийн
EUC
систем үйл ажиллагаанд чиглэсэн хандлага

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 သတင်းအချက်အလက်စနစ်များမဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အလေ့အကျင့်

Naudi

Sis
5 တပ်ဖွဲ့များမော်ဒယ်
value ကိုသံကြိုး
မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး
End User ကွန်ပျူတာ
Outsourcing မော်ဒယ်များ

Sis
5 တပ်ဖွဲ့များမော်ဒယ်

value ကို Chain

နှောသယံဇာတ: တိုက်ရိုက် client ကိုမှစွဲချက်ဖြစ်နိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ
non နှောအပြန်အလှန်ဥပမာ, သန့်ရှင်းရေး

â “”Code ကို, ထုပ်ပိုး€ဗိုလ်မှူးလှုပ်ရှားမှု
မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းလှုပ်ရှားမှုများ

အသုံးပြုသူပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်:
တစ်ဦးကတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်း
B က A ကုန်ပစ္စည်း + ပံ့ပိုးမှု

Software Development အိမ်

hardware အဖွဲ့

ITSP – အိုင်တီမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း

အများအားဖြင့် 3 နှစ်နှင့်ပြန်လည်အကဲဖြတ်တစ်ခုကို 6 လကြာ

မစ်ရှင်ထုတ်ပြန်ချက် (အရပ်ဌာန၌ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကြောင်းပြချက်)
သငျသညျသှားခငျြအဘယ်မှာရှိ
ရည်ရွယ်ချက်များ: ဥပမာ, လိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ
သင်သည်အဘယ်မှာရှိ
(လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်)
– SWOT လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
– ပိုးမွှား
ထိုးဆုံးဖြတ်
ဥပမာ, ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် piloting Start
ကွာဟချက်အားသုံးသပ်ခြင်း
– လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်
– HR Plan ကို
– နည်းပညာစီမံကိန်း

ITSP ဂြိုဟ်တု / ငယ်အစီအစဉ်များနှင့်ဤသူအပေါင်းတို့အစီအစဉ် ITSP အောင်မြင်ရန်လိမ့်မည် generate လိမ့်မည်
တစ်ဦး သို့ဖြစ်. ထိုတိုင်းဦးစီးဌာနသည်၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ် (စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကို) ရှိသည်လိမ့်မယ်

ဌါန
မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း

 

 

 

 
TA တီဘီ TC TD TE
ပြဿနာ (A မြင့်မားန်ထမ်းလည်ပတ်ငွေကြေး) / အန္တရာယ် (ထိုနည်းပညာများကိုတစ်ဦးကလေးမွေးစားခြင်း)

End User ကွန်ပျူတာ (EUC)

def: တိုက်ရိုက်, လက် 2 ဒေသများတွင် “”€အသုံးပြုသူများကွန်ပျူတာများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်:
– အသုံးပြုသူများသည်
– အိုင်တီဦးစီးဌာန

အားသာချက်များ

+ € “”(တနည်း, အိုင်တီကလဝက {ITD က}) âတစ်ရှားပါးသယံဇာတလွတ်လပ်သော
+ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို backlog Reduce
+ အချိန်သုံးနေပြီ Reduce

+ ဝတ်စုံအလုပ်တခုကိုယဉ်ကျေးမှု
+ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဆုံးအသုံးပြုသူများ (အီးယူ) ကိုအားပေး

အားနည်းချက်

– မိတ္တူများနှင့်စွန့်ပစ်
– တိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ
– မေးခွန်းထုတ်စရာအရည်အသွေးပြည့်
– Data ကိုသမာဓိစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ

အလုပ်ကိုခွဲခြားရန် 3 ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ:
အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်အကြောင်းအရာအားဖြင့်
သာ scripting

 

 

non ပရိုဂရမ်
စစ်ဌာနချုပ်အဆင့်
prog အဆင့်
functional ပံ့ပိုးမှု
End User ပံ့ပိုးမှု
ဒေတာများကိုထုတ်ယူခြင်းပရိုဂရမ်

+
အခြို့သောပညတ်တော်တို့ကိုထုတ်ပေးအသုံးပြုသူတို့၏
– ပုံနှိပ်
– ဒေတာရ
တစ်ဦးလက်စွဲအလုပ်
+
– ခြွင်းချက်ကိုင်တွယ်
– scripting နည်း

+
သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း function ကိုမှ prog ပြန်ပြောပြ
+
သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေရှိအခြားအသုံးပြုသူကိုကူညီပါ

အသုံးပြုသူများသည်အခြားအသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့

+
ပထမဦးဆုံးအရပျ၌အိုင်တီကလဝကအတွက်ဖြစ် Shoud
သာ. ဆင်းရဲ
အိုင်တီအသိပညာ

အပြင်းထန်ဆုံး
အိုင်တီအသိပညာ
ထိန်းချုပ်ရေးသမ္မာသတိအားဖြင့်

level
တစ်ဦးက
B က
ကို C
: D

disternable အသုံးပြုသူအလိုအလျောက်အဘယ်သူမျှမ
အသုံးပြုသူ input ကိုမထိန်းချုပ်
အသုံးပြုသူရွေးချယ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေး
အသုံးပြုသူဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

သူတို့ကပြောသည်နေကြတယ်အဖြစ်ပြည်သူ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ
အိုင်တီနှင့်ထိတွေ့ပေမယ်သို့သော်သူတို့ input ကိုအဆုံးရလဒ်မမြင်ရတံ့သောအရာကို
အသုံးပြုသူတို့၏, ဖွင့်လှစ်သောအရာတို့ကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်ဘယ်လိုရွေးဖို့အဘယျသို့အစီအစဉ်ရှေးခယျြနိုငျ

ဖွံ့ဖြိုးရေးကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်
သာ. ဆင်းရဲ

အပြင်းထန်ဆုံး

Maturity အဆင့်အားဖြင့်

level
1
€âအထီးကျန် “”ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပါရှိသောကြောင်းတဲ့စနစ်
-clear ပစ်မှတ်

2
“”€âတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် suffiecient ကြောင်းတစ်ဦးက system ကိုမတ်တပ်ရပ်, က (အလားအလာ) ယခုအချိန်တွင်အခြားစနစ်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသော်လည်းမနိုင်

3
ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပေမယ်နိုငျသောဖွံ့ဖြိုးပြီးနှစ်ခုစနစ်များ “”€လက်စွဲစာအုပ်ပေါင်းစည်းရေးâ

4
€â automatic ပေါင်းစည်းမှု “”ဤတွင် 2 စနစ်များâညှိ€နေကြတယ်”” အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်ပြောဆို

5
€ “”အသုံးပြုသူစနစ်ကâ Distributed ပေါင်းစည်းမှုသင့် system ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်

 
ရှိသောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးအထဲက

တိုးချဲ့ SDLC (Software Development Life Cycle)

အားသာချက်

သင်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောအခါအဘယ်သူမျှမကနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု “”€âလိုအပ်သည်
အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
လက်မှတ်သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြု

Service ကိုဗျူရို

– âလုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်အမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ရေး€ “”ပေါရာဏဆော့ဖ်ဝဲ, Backup တွေကိုetcâ€အကြောင်းမရှိစိုးရိမ် |
– ဒီနေရာတွင်ဝန်ဆောင်မှုမစနစ်တွေဥပမာ, ကိုဝယ် အ hosting အတွက်ဝယ်ယူတဲ့လစာလိပ်စနစ်,

အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှု

– သင့်အခြေခံအဆောက်အဦများကိုစောင့်ရှောက်ပေမယ့် 3rd ပါတီများအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား
– သင့်ရာအရပျမှာအလုပ်လုပ်ခွဲကန်ထရိုက်တာများလာပြီ

စာမေးပွဲ

ITSP “”€âစီစဉ်
EUC
စနစ်တွေစစ်ဆင်ရေးကိုဦးတည်ချဉ်းကပ်မှု

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
सीआईएस 3021 सूचना प्रणाली रणनीति व्यवस्थापन र अभ्यास

Naudi

SIS
5 सेना मोडेल
मूल्य चेन
रणनीतिक योजना
प्रयोगकर्ता गणनामा अन्त
आउटसोर्सिङ मोडेल

SIS
5 बलहरु मोडेल

मूल्य श्रृंखला

Chargeable स्रोत: जो शुल्क ग्राहक सीधै हुन सक्छ संसाधन
गैर Chargeable विपरित उदाहरण क्लीनर

प्रमुख गतिविधि € “”कोड, प्याकेजिङ्ग
प्राथमिक र माध्यमिक गतिविधिहरू

प्रयोगकर्ता फारम चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
एक एक उत्पादन
बी उत्पादन + समर्थन

सफ्टवेयर विकास हाउस

हार्डवेयर संगठन

ITSP – आईटी सामरिक योजना

सामान्यतया 3 वर्ष र पुनः मूल्यांकन हरेक 6 महिनाको लागि

मिशन विवरण (ठाउँमा संगठन कारण)
तिमि कहाँ जान चाहन्छौ
उद्देश्य: उदाहरण लाइसेन्स लागत कम
तिमी कहाँ छौ
(वर्तमान सञ्चालन वातावरण)
– SWOT
– किरा
धकेल्नु निर्धारण
उदाहरण खुला स्रोत piloting सुरु
गैप विश्लेषण
– प्रशिक्षण योजना
– मानवअधिकार योजना
– प्रौद्योगिकी योजना

ITSP उपग्रह / सानो योजना उत्पन्न हुनेछ र यी सबै योजना को ITSP हासिल गर्नेछ
à त्यसैले हरेक विभाग यसको रणनीतिक योजना (परिचालन योजना) हुनेछ

विभाग
रणनीतिक योजना

 

 

 

 
TA टीबी TC टीडी ते
मुद्दा (एक उच्च कर्मचारी कारोबार) / जोखिम (प्रविधिहरू एक ग्रहण)

अन्त प्रयोगकर्ता गणनामा (EUC)

परि: प्रत्यक्ष, प्रयोगकर्ता द्वारा कम्प्युटर को प्रयोग मा हात â “”€ 2 क्षेत्रमा:
– प्रयोगकर्ता
– आईटी विभाग

फाइदा

â € एक अभाव स्रोत Liberating + “”(अर्थात् आईटी विभाग {आईटीडी})
+ विकास संचय कम
+ कम समय ढिलाइ

+ सुट कार्य संस्कृति
नवीनता अन्त्य + प्रोत्साहन प्रयोगकर्ता (ईयू)

बेफाइदा

– प्रतिलिपि र अपशिष्ट
– वृद्धि लागत
– प्रश्नयोग्य गुणस्तर
– तथ्याङ्क निष्ठा चिन्ता

अलग काम गर्न 3 बेग्लाबेग्लै:
सीपयुक्त काम सामग्री द्वारा
पटकथा मात्र

 

 

गैर ठेला
आदेश स्तर
ठेला स्तर
कार्यात्मक समर्थन
प्रयोगकर्ता सहयोग अन्त
डाटा प्रोसेसिंग ठेला

+
प्रयोगकर्ता केही आदेशहरू issuing
– मुद्रण
– डाटा प्राप्त
म्यानुअल काम
+
– अपवाद ह्यान्डलिङ
– पटकथा

+
आफ्नो व्यापार समारोह गर्न ठेला सम्बन्धित
+
आफ्नो गतिविधिहरु गर्दै अन्य प्रयोगकर्ता मदत

प्रयोगकर्ता अन्य प्रयोगकर्ताहरु समर्थन

+
पहिलो स्थानमा रहेको आईटी विभाग हुन Shoud
Weakest
आईटी ज्ञान

बलियो
आईटी ज्ञान
नियन्त्रण विवेक द्वारा

स्तर
एक
बी
सी
डी

कुनै disternable प्रयोगकर्ता स्वचालन
प्रयोगकर्ता इनपुट तर कुनै नियन्त्रण
प्रयोगकर्ता चयन र सञ्चालन
प्रयोगकर्ता विकास

तिनीहरूले यसो भनिएको रूपमा मान्छे निर्देशन पालना
आईटी उजागर तर तर के तिनीहरूले इनपुट अन्त परिणाम देख्दैनन्
प्रयोगकर्ता कुराहरू कसरी प्रक्रियामा छन् चयन के कार्यक्रम सुरु गर्न,

विकास माथि पूरा नियन्त्रण
Weakest

बलियो

परिपक्वता चरण द्वारा

स्तर
1
â € “”आत्म निहित छ कि एक प्रणाली अलग्गै
-clear लक्ष्य

2
“”आत्म suffiecient छ कि एउटा प्रणाली खडा एक्लै â €, यो अन्य प्रणाली तर क्षणमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ (संभावित)

3
मार्गदर्शन एकीकरण â € “”दुई प्रणाली जो संवाद तर म्यानुअल सक्नुहुन्छ विकास

4
â € “”यहाँ 2 सिस्टम एक समिकरण € छन्”” स्वचालित रूपमा कुराकानी स्वचालित एकीकरण

5
â € “”प्रयोगकर्ता सिस्टम वितरण एकीकरण आफ्नो सिस्टम को एक अभिन्न भाग हो

 
बाहिर सोर्सिंग

विस्तारित SDLC (सफ्टवेयर विकास जीवन चक्र)

फाइदा

तपाईं आवश्यक सीप नभएको बेला कुनै प्राविधिक सीप आवश्यक छन् € “”
जोखिम व्यवस्थापन
प्रमाणीकरण वा accreditation

सेवा ब्यूरो

– हटाउन परिचालन लागत एक € “”अप्रचलित सफ्टवेयर बारेमा कुनै चिन्ता छैन, जगेडा etcâ € |
– यहाँ तपाईँले प्रणाली जस्तै एक सेवा किन्न एक भुक्तानी रोल प्रणाली, होस्टिंग खरीद

सुविधा प्रबन्धन

– तपाईंको पूर्वाधार राखन तर 3 दल द्वारा
– उप आफ्नो ठाउँमा काम ठेकेदार रही

परिक्षा

“”€ ITSP योजना
EUC
प्रणाली संचालन तिर नजिकिंदै

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategi Ledelse og praksis

Naudi

SIS
5 styrker modellen
verdikjeder
Strategisk planlegging
Sluttbruker Computing
outsourcing modeller

SIS
5 Forces Model

verdikjeden

Avgiftspliktige ressurs: Ressurser som kan være kostnader direkte til kunden
Non Charge vice versa f.eks renere

Major aktivitet â € “”Code, Emballasje
Primære og sekundære aktiviteter

Brukeren kan velge form:
A Et produkt
B et produkt + Support

Software Development Hus

hardware Organization

Itsp – IT strategiplan

Vanligvis i 3 år og revurderes hver 6. måned

Mission Statement (grunn for organisasjonen å være på plass)
Hvor du ønsker å gå
Mål: f.eks Reduser License Cost
Der du er
(Nåværende driftsmiljø)
– SWOT
– PEST
Bestem Thrust
f.eks Begynn pilotering åpen kildekode
Gap Analysis
– Opplæringsplan
– HR Plan
– Teknologi Plan

Itsp vil generere satellitt / små planer og alle disse planene vil oppnå itsp
à Derfor hver avdeling vil ha sin strategiske plan (driftsplaner)

Avdeling
strategisk plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (Ã høy turnover) / Risk (Ã adopsjon av teknologiene)

Sluttbruker Computing (EUC)

Def: Direkte, hendene på bruk av datamaskiner av brukere â € “”2 områder:
– brukere
– IT avdeling

Fordeler

+ Frigjørende en knapp ressurs â € “”(dvs. IT Dept {ITD})
+ Redusere utvikling backlog
+ Reduser tidsforsinkelse

+ Suit oppgave Culture
+ Oppmuntrer til innovasjon sluttbrukere (EU)

ulemper

– Duplisering og avfall
– Økte kostnader
– Tvilsom kvalitet
– dataintegritetsspørsmål

3 forskjellige måter å skille arbeid:
Av dyktige jobbinnhold
bare scripting

 

 

ikke Prog
Command nivå
Prog nivå
funksjonell Support
End User Support
Data Processing Prog

+
Bruker utstede visse kommandoer
– skrive ut
– Få data
En manuell arbeid
+
– Avvikshåndtering
– skripting

+
Relatere prog til sin virksomhet funksjon
+
Hjelp andre brukere i å gjøre sin virksomhet

Brukere støtte andre brukere

+
Shoud i IT Dept i første omgang
svakeste
IT-kunnskap

sterk~~POS=TRUNC
IT-kunnskap
Ved kontroll skjønn

Nivå
EN
B
C
D

Ingen disternable bruker automatisering
Brukerundersøkelser, men ingen kontroll
Brukervalg og drift
Bruker Development

Folk følger undervisning som de blir fortalt
Utsatt for IT men derimot hva de innspill vil ikke se sluttresultatet
Brukeren kan velge hva programmet til å starte, velge hvordan ting blir behandlet

Full kontroll over Development
svakeste

sterk~~POS=TRUNC

Ved utviklingsstadium

Nivå
1
Isolasjon â € “”et system som er selvforsynt
-Fjern mål

2
Frittstående â € “”Et system som er selv suffiecient, kan den kommunisere med andre systemer, men ikke for øyeblikket (potensielt)

3
Manuell Integrasjon â € “”to systemer utviklet som kan kommunisere, men manuelt

4
Automatisk integrasjon â € “”Her de 2 systemene er synkronisert â €”” kommunisere automatisk

5
Distribuert integrering â € “”user system er en integrert del av systemet

 
ut Sourcing

Utvidet SDLC (Software Development Life Cycle)

Fordel

Ingen tekniske ferdigheter er nødvendig â € “”når du ikke har den nødvendige kompetanse
Risikostyring
Sertifisering eller akkreditering

service Bureau

– Eliminer operasjonelle kostnader â € “”ingen bekymringer om foreldet programvare, backup etcâ € |
– Her kjøper du en tjeneste ikke systemene f.eks en lønn roll system, kjøpe hosting

Facilities Management

– Å holde infrastrukturen, men vedlikeholdes av 3. part
– Å få underleverandører arbeider på ditt sted

Eksamen

Planlegging â € “”itsp
EUC
Går mot systemer

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 معلوماتي سیسټمونو ستراتیژي مدیریت او تمرين

Naudi

SIS
5 ځواکونو موډل
ارزښت د زنځیرونو
ستراتیژیک موخه. ستراتېژیک پلان
پای کارن کاروونه
بهرنيو سرچينو نمونې

SIS
5 ځواکونو د نمونوي

د ارزښت د ځنځیر

Chargeable سرچينې: د منابع چې کولای شي په مستقيمه توګه د رجوع په تور وي
غیر Chargeable برعکس ساري په توګه. پاک

جګړن فعالیت â € “”ده کوډ، بسته
لومړنۍ او ثانوي فعالیتونه

د کارونکي کولای شي فورمه انتخاب:
A A د محصول
B د یوه محصول + ملاتړ

سافټ وير جوړونه ماڼۍ

هډوتري اداره

ITSP – IT ستراتیژیک پلان

معمولا د 3 کلونو او بیا ارزول هر 6 میاشتو

ماموریت اعلامیه (د سازمان دليل په خپل ځای وي)
چیرته تاسو غواړی چې ولاړ شي
موخي: ساري په توګه. منښتليک لګښت کمول
چیرته یې
(اوسنۍ عملیاتي چاپیریال)
– SWOT
– د آفتونو
تومنه معلومول
ساري په توګه. بیا تنظیموی خلاص سرچینه
تشو د تحلیل
– د روزنې پلان
– د بشري حقونو څانګې پلان
– Technology پلان

ITSP به د سپوږمکۍ / کوچنۍ پلانونه تولید او دا ټول پلانونه به د ITSP ترلاسه
يو په دې اساس هر رياست به د خپل ستراتيژيک پلان (د عملياتي پلان) لري

ریاست
ستراتیژیک پلان

 

 

 

 
TA رنځ ژی TD te
Issue (په لوړ د عملې) / خطر (A د تیکنالوژۍ څخه)

پای کارن کاروونه (EUC)

Def: مستقیمه، د کاروونکو له خوا د کمپیوټر کارونې لاس â € “”2 سيمو کې:
– کاروونکو
– ټکنالوژۍ څانګه

ګټي

+ â € يو لږو منابعو د آزادولو “”(i.e. ټکنالوژۍ ریاست د {ITD})
+ د پراختیا د تحمیل شوي کمول
+ کمول وخت نيسي

+ سوټ دنده فرهنګ
+ تشویقوی بدعت پای کارنان (EU)

زيانونه

– د دوګانګی او فاضله
– زیاتوالی لګښتونو
– د پوښتني کیفیت
– د معلوماتو بشپړتيا اندېښنې

د جلا کار 3 بېلابېلې لارې:
By ماهر دنده منځپانګه
د متن يوازې

 

 

غیر Prog
قوماندانی د ليول
Prog د ليول
د فعالې ملاتړ
پای کارن د ملاتړ
د معلوماتو د پروسس Prog

+
کارن ځانګړو قوماندو په صادرولو
– د چاپي
– د معلوماتو تر لاسه
یو لارښود کار
+
– استثنا کارولو
– د متن

+
خپل کاروبار ته دنده د prog تړاو
+
په خپل فعاليتونه کوي نور کارن مرسته

کارنان نورو کارنانو ملاتړ

+
Shoud په لومړي ځای کې د IT دول وي
کمزوری
IT پوهه

ځواکمن
IT پوهه
له خوا د کنترول واک

د ليول
يو
B
C
D

نه disternable د کارونکي اتومات
کارن آخذه خو نه کنترول
کارن ټاکلو او د عملياتو
کارن پراختیا

خلک لارښوونې تعقیب په توګه هغوی ته وويل،
بربنډ ته د ټکنالوجۍ له خو خو هغه څه چې آخذه به په پای کې نتیجه نه ګوري
د کارونکي کولای شی چې وټاکۍ چې څه پروګرام پیل کړي، غوره توګه کارونه څنګه کيږي پروسس

پر پراختیا بشپړ کنترول
کمزوری

ځواکمن

چی پخوالی په پړاو

د ليول
1
â € “”ده يو سيستم چې د ځان شامل انزوا
-clear هدف

2
يوازې â € ولاړ “”د يو سيستم چې د ځان suffiecient، نو کولای شي له نورو سيستمونو خو نه په شېبه مفاهمه (بالقوه)

3
لارښود سره یوځای کیدل â € “”دوه سیسټمونه جوړ کړي چې کولای شي، خو په لاسي

4
اتوماتیک ادغام â € “”دلته د 2 سيسټمونه په پلې €”” په خپلکارې توګه مفاهمه

5
â € “”ده د کارونکي سيستم خپرولو ادغام دی د خپل سیستم یوه مهمه برخه ده

 
له جملې څخه Sourcing

غځول شوی SDLC (سافټ وير جوړونه ژوند دوره)

ګټه

نه د تخنيکي مهارتونو دي â اړتیا € “”کله چې تاسو د ضروري مهارتونو په نه لري
د خطر د مدیریت
تصدیق یا د باورليک

خدمتونو بيورو

– د عملیاتي لګښت â € د له منځه وړلو “”زړې سافټ اړه څه نه دي اندېښنې، backups etcâ € |
– دلته تاسو د خدمت د سیستمونو نه e.g. واخلي يو معاش رول سيستم، د کوربه اخلي

د اسانتیاو مدیریت

– ستاسو د زیربنا ساتلو خو 3rd ګوندونو له خوا ساتل
– فرعي قراردادیانو په خپل ځای کار کوي تر لاسه

ازموينه

€ “”ITSP د پلان
EUC
په لور سیستمونو عملیاتو کړندودونه

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
کشورهای مستقل مشترک المنافع 3021 سیستم های اطلاعات مدیریت استراتژی و عمل

Naudi

SIS
مدل 5 نیروهای
زنجیره ارزش
برنامهریزی استراتژیک
پایان محاسبات کاربر
مدل برون سپاری

SIS
5 نیروی مدل

زنجیره ارزش

شارژ منابع: منابع که می تواند به طور مستقیم می شود اتهامات به مشتری
معاون غیر شارژ عکس به عنوان مثال، پاک کننده

عمده فعالیت € “”کد، بسته بندی
فعالیت های اولیه و ثانویه

کاربر می تواند فرم را انتخاب کنید:
یک محصول،
B محصول + پشتیبانی

خانه توسعه نرم افزار

سازمان سخت افزار

ITSP – IT برنامه استراتژیک

معمولا به مدت 3 سال و هر 6 ماه دوباره مورد ارزیابی قرار

بیانیه ماموریت (برای سازمان در نظر گرفته شود)
که در آن شما می خواهید برای رفتن
هدف: به عنوان مثال، کاهش هزینه های مجوز
که در آن شما می
(محیط زیست عامل کنونی)
– SWOT
– PEST
تعیین رانش
به عنوان مثال، شروع خلبانی منبع باز
تجزیه و تحلیل فاصله
– طرح آموزش
– طرح HR
– طرح فناوری

ITSP خواهد ماهواره ای / برنامه های کوچک تولید و همه این برنامه دستیابی خواهد ITSP
à بنابراین هر بخش خواهد برنامه ریزی استراتژیک آن (برنامه های عملیاتی) دارند

بخش
برنامه استراتژیک

 

 

 

 
TA سل TC TD TE
شماره (گردش کارکنان بالا) / خطر (تصویب Ã از فن آوری)

محاسبات کاربر نهایی (EUC)

دف: مستقیم، دست به دست در استفاده از کامپیوتر کاربران â € “”2 مناطق:
– کاربران
– بخش فناوری اطلاعات

مزایای

+ آزادی از منابع کمیاب â € “”(یعنی گروه {ITD})
+ کاهش سفارشات توسعه
+ کاهش زمان تاخیر

+ فرهنگ کار کت و شلوار
+ تشویق کاربران نوآوری پایان (EU)

معایب

– تکرار و فاضلاب
– افزایش هزینه های
– کیفیت سوال
– نگرانی تمامیت داده ها

3 روش مختلف برای کار جداگانه:
با محتوای کار ماهر
برنامه نویسی تنها

 

 

غیر پرسه
سطح فرماندهی
سطح پروژسترون
پشتیبانی کاربردی
پشتیبانی کاربر
پردازش اطلاعات برنامه

+
کاربر صدور فرمان خاص
– چاپ
– داده را بگیر
کار دستی Ã
+
– پردازش استثنا
– برنامه نویسی

+
ارتباط PROG به عملکرد کسب و کار خود
+
کمک به دیگر کاربران در انجام فعالیت های خود را

کاربران پشتیبانی کاربران دیگر

+
Shoud در گروه IT در وهله اول می باشد
ضعیف ترین
دانش IT

قویترین
دانش IT
توسط اختیار کنترل

سطح

B
C
D

هیچ اتوماسیون کاربران disternable
ورودی کاربر و نه کنترل
انتخاب کاربر و بهره برداری
توسعه کاربر

مردم به دنبال آموزش به آنها گفته شود
در معرض به آن، اما با این حال آنچه که آنها ورودی نمی نتیجه نهایی را مشاهده کنید
کاربر می تواند انتخاب کنید که چه برنامه ای برای راه اندازی، را انتخاب کنید که چگونه همه چیز در حال پردازش

کنترل کامل بر توسعه
ضعیف ترین

قویترین

به مرحله بلوغ

سطح
1
جداسازی â € “”یک سیستم است که خود شامل
هدف پاک کردن

2
تنهایی â € “”یک سیستم است که suffiecient خود، می تواند با سیستم های دیگر، اما نه در حال حاضر ارتباط برقرار (بالقوه)

3
دستی ادغام € “”دو سیستم توسعه یافته که می تواند ارتباط برقرار اما دستی

4
یکپارچه سازی خودکار â € “”در اینجا 2 سیستم یک هماهنگ €”” ارتباط به صورت خودکار

5
ادغام توزیع â € “”سیستم کاربر بخشی جدایی ناپذیر از سیستم شما می باشد

 
برونسپاری

SDLC تمدید (توسعه چرخه حیات نرم افزار)

مزیت

هیچ مهارت های فنی مورد نیاز یک € “”هنگامی که شما از مهارت های لازم را ندارد
مدیریت ریسک
صدور گواهینامه و یا مجوز رسمی

دفتر خدمات

– از بین بردن هزینه های عملیاتی â € “”هیچ نگرانی در مورد نرم افزار های منسوخ، پشتیبان گیری etcâ € |
– در اینجا شما خرید یک سرویس سیستم نمی مثال یک سیستم رول پرداخت، خرید میزبانی

مدیریت امکانات

– نگه داشتن زیرساخت های خود را اما حفظ توسط اشخاص 3
– گرفتن پیمانکاران فرعی کار در محل شما

امتحان

برنامه ریزی â € “”ITSP
EUC
نزدیک به سمت سیستم های عملیات

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Systems Information Management Strategy and Practice

Naudi

SIS
Model 5 sił
łańcuchy wartości
Planowanie strategiczne
End User Computing
modele Outsourcing

SIS
5 Siły model

Łańcuch wartości

Wymagalny zasobów: zasoby, które mogą być płatne bezpośrednio do klienta
Nie płatny odwrotnie np odkurzacz

Główną działalnością € “”Kod, Opakowania
Pierwotnego i wtórnego Działania

Użytkownik może wybrać postać:
Produktowi
B produktem + Pomoc

Software Development Dom

Organizacja Hardware

ITSP – Plan strategiczny IT

Zwykle w ciągu 3 lat i ponownie oceniano co 6 miesięcy

Misja (powodem organizacji być na miejscu)
Gdzie chcesz iść
Cele: np Redukcja kosztów licencji
Gdzie jesteś
(Aktualna środowisko pracy)
– SWOT
– PEST
Ustal Thrust
na przykład Zacznij pilotowanie Open Source
Analiza luki
– Plan treningowy
– Plan HR
– Plan w dziedzinie technologii

ITSP wygeneruje satelitarne / small plany i wszystkie te plany będą osiągnięcia ITSP
Ă Dlatego każdy wydział ma swój plan strategiczny (plany operacyjne)

Departament
Plan strategiczny

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Wydanie (wysokie obroty pracownicy) / Risk (przyjęcie A technologiami)

Komputer użytkownika końcowego (EUC)

Def: Bezpośredni, ręce na korzystanie z komputerów przez użytkowników â € “”2 obszarach:
– użytkownicy
– Dział IT

Zalety

+ Wyzwolenie zasobem deficytowym â € “”(tj IT Dept {} ITD)
+ Zmniejszenie zaległości rozwojowych
+ Zmniejsz opóźnienie

Kombinezon zadaniem Kultura +
+ Zachęca użytkowników końcowych innowacji (UE)

Niedogodności

– Kopiowanie i ścieki
– wzrostu kosztów
– Jakość wątpliwa
– obaw związanych z integralnością danych

3 sposoby oddzielnej pracy:
Zawartość pracy przez wykwalifikowanych
tylko skryptów

 

 

Nie Prog
Poziom poleceń
Prog Level
Pomoc funkcjonalna
Wsparcie użytkownika końcowego
Przetwarzanie danych Prog

+
Użytkownik wydawanie pewnych poleceń
– druk
– Uzyskać dane
Praca ręczna
+
– Obsługa wyjątków
– skryptowy

+
Odnoszą prog do ich funkcji biznesowych
+
Pomóż innym użytkownikom czyniąc swoje działania

Użytkownicy wsparcia innych użytkowników

+
Shoud w IT Dept w pierwszej kolejności
najsłabsze
wiedza IT

najsilniejsze
wiedza IT
Według uznania Kontroli

Poziom
ZA
b
do
re

Nie disternable automatyki użytkownika
Wprowadzane przez użytkownika, ale bez kontroli
Wybór użytkownika i działanie
Rozwój użytkownika

Ludzie przestrzegać instrukcji, jak im się mówi
Narażona na IT, ale jednak co wejście nie będzie widać efekt końcowy
Użytkownik może wybrać, który program uruchomić, wybrać sposób rzeczy są przetwarzane

Pełna kontrola nad Rozwoju
najsłabsze

najsilniejsze

Przez fazie dojrzałości

Poziom
1
Izolacja â € “”systemu, który jest autonomiczny
-clear docelową

2
Samodzielny â € “”system, który jest własnym suffiecient, może komunikować się z innymi systemami, ale nie w tej chwili (potencjalnie)

3
Manual Integracja € “”dwa systemy opracowane, które mogą komunikować się tylko ręcznie

4
Automatyczna integracja â € “”Tutaj systemy są synchronizowane 2 â €”” komunikowania się automatycznie

5
Ukazuje integracji â € “”system obsługi jest integralną częścią systemu

 
outsourcing

Rozszerzony SDLC (Software Development Life Cycle)

Korzyść

Brak umiejętności techniczne są wymagane â € “”jeśli nie mają one niezbędnych umiejętności
Zarządzanie ryzykiem
Certyfikacji lub akredytacji

Biuro Serwis

– Wyeliminowanie kosztów operacyjnych â € “”bez obawy o przestarzałego oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych etcâ € |
– Tu kupisz nie serwis systemów np system pay roll, kupując hosting

Zarządzanie obiektami

– Utrzymanie infrastruktury, ale utrzymywane przez 3 stron
– Uzyskanie podwykonawców pracujących na miejscu

Egzamin

Planowanie € “”ISP
EUC
Podejścia do operacji systemowych

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Sistemas de Informação de Gestão da Estratégia e Prática

Naudi

SIS
modelo de 5 forças
As cadeias de valor
Plano estratégico
Computação de Usuário Final
modelos de outsourcing

SIS
5 Forças Modelo

Cadeia de valor

recursos exigível: Recursos que podem ser cargas diretamente para o cliente
Não vice-versa, por exemplo Chargeable limpador

Importante uma atividade € “”Código, Embalagem
Atividades Primárias e Secundárias

O usuário pode escolher o formulário:
A um produto
B um produto + Suporte

Software House Desenvolvimento

Organização hardware

ITSP – IT Plano Estratégico

Normalmente, para 3 anos e avaliou-re a cada 6 meses

Missão (razão para a organização de estar no lugar)
Onde você quer ir
Objectivos: por exemplo, Reduzir o custo de licença
Onde você está
(Ambiente operacional atual)
– SWOT
– PEST
determinar Thrust
por exemplo. Comece pilotar open Fonte
Análise de lacunas
– Plano de treinamento
– Plano de HR
– Plano Tecnológico

ITSP gerará / pequenos planos de satélite e todos esses planos vão atingir o ITSP
à Portanto cada departamento terá seu plano estratégico (planos operacionais)

Departamento
Plano estratégico

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emissão (volume de negócios um alto pessoal) / Risco (adopção à das tecnologias)

Computação de Usuário Final (EUC)

Def: direto, com as mãos sobre o uso de computadores por usuários â € “”2 áreas:
– usuários
– Departamento de Informática

vantagens

+ Liberando um recurso escasso â € “”(isto é, Dept {ITD})
+ Reduza atraso de desenvolvimento
+ Reduza desfasamento temporal

+ Cultura tarefa Suit
+ Incentiva os usuários a inovação End (UE)

desvantagens

– Duplicação eo desperdício
– aumento de custos
– Qualidade questionável
– preocupações de integridade de dados

3 maneiras diferentes de trabalho em separado:
Pelo conteúdo de trabalho qualificado
Scripting única

 

 

não Prog
Nível de comando
Prog Nível
Suporte funcional
Suporte ao usuário final
Processamento de Dados Prog

+
Usuário que executa determinados comandos
– impressão
– Obter dados
O trabalho manual Ã
+
– manipulação de exceção
– scripting

+
Relacionar o prog à sua função de negócios
+
Ajudar a outro usuário em fazer suas atividades

Usuários apoiar outros usuários

+
Deviam estar no departamento de TI, em primeiro lugar
mais fraco
conhecimento de TI

Strongest
conhecimento de TI
Por critério de Controle

Nível
UMA
B
C
D

Sem a automação do usuário disternable
A entrada do usuário, mas nenhum controle
Seleção de usuário e operação
Desenvolvimento de usuário

As pessoas seguem instruções como eles são informados
Expostos a ela, mas no entanto o que eles entrada não vai ver o resultado final
O usuário pode escolher o programa a ser iniciado, selecione como as coisas estão sendo processados

Controle total sobre o Desenvolvimento
mais fraco

Strongest

Por estágio de Maturidade

Nível
1
Isolamento â € “”um sistema que é auto-contido
-alvo -clear

2
Stand Alone â € “”Um sistema que é auto suffiecient, ele pode se comunicar com outros sistemas, mas não no momento (potencialmente)

3
Manual de Integração â € “”dois sistemas desenvolvidos, que podem se comunicar, mas manualmente

4
integração automática â € “”Aqui os 2 sistemas são sincronizados â €”” comunicar automaticamente

5
integração distribuiu um sistema de utilizador € “”é uma parte integrante do seu sistema

 
Fornecimento Fora

SDLC estendida (Software Development Life Cycle)

Vantagem

Não são necessários conhecimentos técnicos â € “”quando você não tem as habilidades necessárias
Gestão de risco
Certificação ou acreditação

service Bureau

– Eliminar um custo operacional € “”não se preocupa com software obsoleto, backups etcâ € |
– Aqui você compra um serviço não os sistemas, por exemplo, um sistema de folha de pagamento, a compra a hospedagem

Facilities Management

– Manter sua infra-estrutura, mas mantido por 3 partes
– Recebendo sub-empreiteiros que trabalham em seu lugar

Exame

Planear um € “”ITSP
EUC
Abordagens para operações de sistemas

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ

Naudi

SIS
5 ਫ਼ੌਜ ਮਾਡਲ
ਮੁੱਲ ਚੇਨਜ਼
ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ
ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲ

SIS
5 ਫੋਰਸਿਜ਼ ਮਾਡਲ

ਮੁੱਲ ਚੇਨ

ਕੱਟੀ ਸਰੋਤ: ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਲਾਇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਗੈਰ ਕੱਟੀ ਉਲਟ ਉਦਾ ਕਲੀਨਰ

ਮੇਜਰ ਸਰਗਰਮੀ â € “”ਕੋਡ, ਪੈਕੇਜ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ
ਬੀ ਇਕ ਉਤਪਾਦ + ਸਹਿਯੋਗ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਹਾਊਸ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਗਠਨ

ITSP – ਆਈ.ਟੀ. ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ

ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਨ (ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਉਦੇਸ਼: ਉਦਾ ਘਟਾਓ ਲਾਇਸੰਸ ਲਾਗਤ
ਤੁਸੀ ਕਿਥੇ ਹੋ
(ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ)
– ਕੇ ਬਣੇ
– ਪੈਸਟ
ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਸਰੋਤ ਸਿਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਾੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
– ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
– ਕ੍ਰੋਏਸ਼ਿਆ ਯੋਜਨਾ
– ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾ

ITSP ਸੈਟੇਲਾਈਟ / ਛੋਟੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪਲਾਨ ITSP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ
 ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ (ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) ਹੋਵੇਗੀ

ਵਿਭਾਗ
ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

 

 

 

 
TA ਟੀ ਟੀਸੀ TD TE
ਜਾਰੀ (ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਟਾਫ ਟਰਨਓਵਰ) / ਜੋਖਮ (ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਦ)

ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (EUC)

ਡਿਫ: ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਪਭੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਇੱਕ “”€ 2 ਖੇਤਰ:
– ਉਪਭੋਗੀ
– ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਭ

€ â ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਸਰੋਤ ਆਜ਼ਾਦ + “”(ਭਾਵ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ {ਆਦਿ})
+ ਵਿਕਾਸ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਓ
+ ਵਾਰ ਪਛਾੜ ਘਟਾਓ

+ Suit ਕੰਮ ਸਭਿਆਚਾਰ
+ ਮਿਲਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਉਪਭੋਗੀ (ਯੂਰਪੀ)

ਨੁਕਸਾਨ

– ਨਕਲ ਅਤੇ ਵੇਸਟ
– ਵੱਧ ਲਾਗਤ
– ਸਵਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ
– ਡਾਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਚਿੰਤਾ

ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ:
ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ
ਸਕਰਿਪਟਿੰਗ ਸਿਰਫ

 

 

ਗੈਰ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਹੁਕਮ ਪੱਧਰ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ
ਅੰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਸਹਿਯੋਗ
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ

+
ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
– ਪ੍ਰਿੰਟ
– ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਇੱਕ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ
+
– ਅਪਵਾਦ ਪਰਬੰਧਨ
– ਸਕਰਿਪਟਿੰਗ

+
ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
+
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਮਦਦ

ਉਪਭੋਗੀ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ

+
ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ Shoud
ਕਮਜ਼ੋਰ
ਆਈਟੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਈਟੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਕੰਟਰੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ

ਪੱਧਰ
ਇੱਕ
ਬੀ
C
ਡੀ

ਕੋਈ disternable ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਪੁੱਟ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ
ਉਪਭੋਗੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਕਾਸ

ਲੋਕ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਹੇ ਹਨ,
ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਇੰਪੁੱਟ ਅੰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਕਮਜ਼ੋਰ

ਮਜ਼ਬੂਤ

ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਪੜਾਅ ਕੇ

ਪੱਧਰ
1
€ â “”ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ
-clear ਦਾ ਟੀਚਾ

2
ਕੁੜੀ € â ਖਲੋ “”ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੈ suffiecient ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਪਲ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਸੰਭਾਵੀ)

3
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਕੀਕਰਣ â € “”ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

4
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏਕੀਕਰਨ € â “”ਇੱਥੇ 2 ਸਿਸਟਮ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ €”” ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੰਚਾਰ

5
€ “”ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

 
ਬਾਹਰ ਮੂਲ

Extended SDLC (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ)

ਫਾਇਦਾ

ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ € “”ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਦ
ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ ਮਾਨਤਾ

ਸੇਵਾ ਬਿਊਰੋ

– ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਚਾਲੂ ਦੀ â € “”ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, etcâ € |
– ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਹਰਨ ਖਰੀਦਣ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਖਰੀਦਣ

ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

– ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ 3 ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
– ਸਬ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ

€ “”ITSP â ਯੋਜਨਾ
EUC
ਸਿਸਟਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Managementul strategic Sisteme Informatice și Practică

Naudi

SIS
Modelul 5 forțe
lanțuri valorice
Planificare strategica
Calcul pentru utilizatorii finali
modele de externalizare

SIS
5 Forțe Modelul

Lanțului valoric

resurse taxabile: Resursele care pot fi solicitate plăți direct la client
Non vice-versa ex tarifara mai curat

Activitate majoră â € “”Cod, Ambalare
Activități primare și secundare

Utilizatorul poate alege forma:
Un produs Ã
B Ã Produs + Suport

Casa de dezvoltare de software

Organizarea hardware

ITSP – IT Plan strategic

De obicei, timp de 3 ani și evaluată re la fiecare 6 luni

Declarație de misiune (motiv pentru organizație să fie în loc)
Unde vrei sa mergi
Obiective: de ex Reducerea costului de licență
Unde ești
(Mediul de operare curent)
– SWOT
– PEST
Se determină forța de tracțiune
de exemplu. Sursa de pilotare a începe open
Analiza decalaj
– Planul de instruire
– Plan de HR
– Plan de Tehnologie

ITSP va genera / planuri de comunicații prin satelit mici și toate aceste planuri vor realiza ITSP
à Prin urmare, fiecare departament va avea planul strategic (planuri operaționale)

Departament
Plan strategic

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emisiune (cifra de afaceri à ridicat de personal) / Risc (adoptarea à tehnologiilor)

Calcul pentru utilizatorul final (EUC)

Def: Direct, mâinile pe utilizarea calculatoarelor de către utilizatorii â € “”2 zone:
– utilizatorii
– Departamentul IT

avantaje

+ O resursă rară Eliberarea â € “”(adică IT Dept {ITD})
+ Reducerea restante de dezvoltare
+ Reducerea timpului de întârziere

+ Costum de activitate Cultură
+ Încurajează utilizatorii de inovare End (UE)

Dezavantaje

– Duplicarea și a deșeurilor
– Costuri crescute
– Calitate indoielnica
– se referă la integritatea datelor

3 moduri diferite de lucru separată:
Prin conținutul de locuri de muncă calificată
numai scripting

 

 

non Prog
Nivelul de comandă
prog Level
Suport funcțional
End Suport utilizator
Prelucrarea datelor Prog

+
Utilizator care emite anumite comenzi
– imprimare
– Obține date
muncă manuală Ã
+
– Manipulare excepție
– scripting

+
Relatez prog pentru funcția lor de afaceri
+
Ajuta la alt utilizator în a face activitățile lor

Utilizatorii ce susțin alți utilizatori

+
Shoud fi în Dept IT, în primul rând
Weakest
cunoștințe IT

Cele mai puternice
cunoștințe IT
Controlul prin discreție

Nivel
A
B
C
D

Nici o automatizare de utilizator disternable
datele introduse de utilizator, dar nici un control
Selecția de utilizator și operare
dezvoltare utilizator

Oamenii urmeaza instrucțiuni așa cum li se spune
Expuse la IT, dar cu toate acestea ceea ce ei de intrare nu se va vedea rezultatul final
Utilizatorul poate alege ce program pentru a lansa, selectați modul în care lucrurile sunt în curs de procesare

Controlul deplin asupra Dezvoltării
Weakest

Cele mai puternice

În funcție de stadiul de maturitate

Nivel
1
Izolarea â € “”un sistem care este autonom
obiectivul Clear

2
Stand alone â € “”Un sistem care este de sine suffiecient, ea poate comunica cu alte sisteme, dar nu în acest moment (potențial)

3
Integrarea manuală € “”două sisteme dezvoltate, care pot comunica, dar manual

4
Integrarea automată â € “”Aici sunt cele 2 sisteme sunt sincronizate â €”” comunica în mod automat

5
Integrarea distribuite â € “”sistem de utilizator este o parte integrantă a sistemului dumneavoastră

 
Externalizarea

SDLC extins (Software Development Life Cycle)

Avantaj

Nu există aptitudini tehnice sunt necesare â € “”atunci când nu au abilitățile necesare
Managementul riscurilor
Certificare sau acreditare

Biroul de servicii

– Eliminarea â € costuri operaționale “”, nu vă faceți griji cu privire la software-ul învechit, backup etcâ € |
– Aici cumperi un serviciu care nu sistemele de ex un sistem de role pentru plata, cumpărarea de găzduire

Administrarea incintelor

– Menținerea infrastructurii, dar menținută de către părți a 3
– Obtinerea de subcontractori care lucrează la locul

Examen

Planificarea â € “”ITSP
EUC
Abordări în direcția funcționării sistemelor

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
3021 Управление и практика СНГ Информационные системы Стратегия

Naudi

SIS
5 силы модель
сбытовые цепочки
Стратегическое планирование
End Computing Пользователь
модели аутсорсинга

SIS
5 сил Модель

Цепочка значений

Chargeable ресурс: ресурсы, которые могут быть расходы непосредственно клиенту
Non Chargeable наоборот, например, очиститель

Основная активность â € “”Код, Упаковка
Первичной и вторичной

Пользователь может выбрать форму:
Это продукт Ã
B A + Поддержка продукта

Дом разработки программного обеспечения

Аппаратные средства организации

АйТиЭсПи – IT Стратегический план

Как правило, в течение 3-х лет и переоцениваться каждые 6 месяцев

Миссия (причина для организации, чтобы быть на месте)
Куда ты хочешь пойти
Цели: например, Снижение стоимости лицензии
Где ты
(Текущая операционная среда)
– SWOT
– PEST
Определить Thrust
например Начать пилотирования с открытым исходным кодом
Анализ разрыва
– План обучения
– План HR
– План технологии

АйТиЭсПи будет генерировать спутниковые / небольшие планы и все эти планы будут достичь АйТиЭсПи
à Поэтому каждый отдел будет иметь свой стратегический план (оперативные планы)

отдел
Стратегический план

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Выпуск (высокая текучесть персонала) / риском (принятие технологий)

Вычислительный конечных пользователей (EUC)

Def: Прямая, руки на использование компьютеров пользователями â € “”2 зоны:
– пользователи
– ИТ отдел

преимущества

+ Освобождая дефицитный ресурс â € “”(то есть ИТ-отдел {} ОИТ)
+ Сократить отставание развития
+ Сокращение запаздывания по времени

+ Костюм Культура задача
+ Стимулирует инновации конечных пользователей (ЕС)

Недостатки

– Тиражирование и отходов
– Возросшие издержки
– Сомнительного качества
– проблемы целостности данных

3 способа отдельной работы:
По Квалифицированные работы Содержание
только Scripting

 

 

Non Prog
Команда Уровень
Prog Уровень
Функциональная поддержка
Конец поддержки пользователей
Обработка данных Prog

+
Пользователь выдачи определенных команд
– Распечатать
– получить данные
М.Р Ручная работа
+
– Обработка исключений
– сценариев

+
Соотнесите прогу для их бизнес-функции
+
Помощь другим пользователям в выполнении их деятельности

Поддержка пользователей других пользователей

+
Shoud быть в ИТ-отдел в первую очередь
слабейший
IT-знаний

самый сильный
IT-знаний
По усмотрению управления

уровень

В
С
D

Нет disternable автоматизации пользователь
Пользовательский ввод, но никакого контроля
Выбор пользователя и работа
Развитие пользователя

Люди следуют инструкции, как они говорят,
Подвергшихся его воздействию, но тем не менее, что они вход не будет видеть конечный результат
Пользователь может выбрать, какую программу для запуска, выберите, как вещи обрабатываются

Полный контроль над развитием
слабейший

самый сильный

По стадии зрелости

уровень
1
Изоляция â € “”системы, которая является самодостаточной
-clear мишень

2
Автономный â € “”система, которая само suffiecient, оно может взаимодействовать с другими системами, но не в данный момент (потенциально)

3
Руководство по интеграции â € “”две системы, разработанные, которые могут общаться, но вручную

4
Автоматическая интеграция â € “”Здесь 2 системы синхронизированы â €”” общаться автоматически

5
Распределенная интеграция пользовательской системе € “”является неотъемлемой частью вашей системы

 
Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

преимущество

Никаких технических навыков не требуется â € “”, когда у вас нет необходимых навыков
Управление рисками
Сертификация или аккредитация

Бюро обслуживания

– Ликвидировать эксплуатационные расходы â € “”не стоит беспокоиться о устаревшего программного обеспечения, резервное копирование ETCA € |
– Вот вы покупаете услугу не систем, например, система платного ролл, покупка хостинга

Управление объектами

– Сохраняя инфраструктуру, но поддерживается 3 сторон
– Получение суб подрядчиков, работающих на вашем месте

Экзамен

Планирование â € “”АйТиЭсПи
EUC
Подходы к деятельности систем

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Taiala faiga tau faamatalaga Pulega ma le Faatinoga o Galuega

Naudi

faamamafa
5 ‘au faataitaiga
taua filifili
Fuafuaga Alualu Mamao
Iuga fuafuaina o tagata e faaaogāina
Outsourcing faataitaiga

faamamafa
5 Vaegaau Faataitaiga

Filifili le Tulaga Faatauaina

punaoa totogi: Punaoa e mafai ai ona totogi saʻo atu i le kalani
E lē leaga totogiina isi itu f.t.t. mea fulufulu

se gaoioiga Major € “”Tulafono, afifiina
Gaoioiga Peraimeri ma Maualuga

e mafai ona filifili tagata e faaaogāina pepa:
A o Oloa e Gaosia se
B Oloa se + Support

Polokalama House Atinae

Faalapotopotoga o masini

ITSP – UA Fuafuaga Alualu Mamao

E masani lava mo le 3 tausaga ma toe iloilo masina 6 uma

Faamatalaga Misiona (mafuaaga mo faalapotopotoga e avea i nofoaga)
Afai e te fia alu
Sini: f.t.t. Faaitiitia Tau Laisene
Afai o oe o
(Nei siosiomaga faagaoioia)
– SWOT
– meaola faalafua
fuafua sasau
f.t.t. Amata faatautaiga o Puna tatala
Iloiloga avanoa
– Fuafuaga Faaleaoaoga
– Fuafuaga itula
– Fuafuaga Tekonolosi

le a faatupuina ai ITSP satelite / laiti fuafuaga ma o nei fuafuaga uma o le a ausia le ITSP
Se mea lea o le a matagaluega uma ana fuafuaga faataatitia (fuafuaga tau faatinoga)

Matagaluega
Fuafuaga Alualu Mamao

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Tuuina (a turnover aufaigaluega maualuga) / Tulaga Lamatia (a vaetamaina o le tekinolosi)

Fuafuaina o tagata e faaaogāina Iuga (EUC)

Def: Direct, lima i luga o le faaaogaina o komepiuta i le tagata e faaaogaina se € “”vaega 2:
– tagata e faaaogāina
– Matagaluega UA

tulaga lelei

+ Faamalologa a punaoa utiuti se € “”(i.e. Dept UA {ITD})
+ Faaitiitia backlog atinae
+ Faaitiitia lag taimi

+ Suti Aganuu galuega
+ Uunaia tagata e faaaogāina Iuga fou (EU)

tulaga le lelei

– Le toe pueina ma otaota
– Tau o le faateleina o
– Lelei fesiligia
– Popolega faamaoni Faamatalaga

3 auala eseese e galuega eseese:
E ala i le Aano popoto faapitoa galuega
Scripting na

 

 

lē Prog
poloaiga Level
Prog Level
Support e faaaogaina i
Iuga Support tagata e faaaogāina
Faamatalaga gaosi Prog

+
Tagata e faaaogāina le tuuina atu o faatonuga faapitoa
– lolomi
– Maua faamatalaga
galuega se tusi lesona
+
– Taulimaina tuusaunoaga
– scripting

+
Faamatala le prog i galuega tauave a latou pisinisi
+
Fesoasoani i isi tagata e faaaogāina i le faia o latou gaoioiga

Tagata e faaaogāina lagolagoina isi tagata e faaaogāina

+
Shoud i ai i le Dept UA i le tulaga muamua
vaivai
malamalama UA

malosi
malamalama UA
E ala i le pule faitalia e Pulea

Level
A
B
C
D

E leai se tagata e faaaogāina faʻaautomatika disternable
sao tagata e faaaogāina ae pulea
filifilia tagata e faaaogāina ma le faagaoioiga
Atinae o tagata e faaaogāina

Mulimuli atu tagata i aoaoga e pei ona faamatalaina i latou
Faailoa atu i ai ae peitai mea o le a latou le vaai sao le taunuuga
Tagata e faaaogāina e mafai ona filifili le mea polokalama e faaeʻea, filifili le auala o loo faagasolo mea

pulea Full i Atinae
vaivai

malosi

E ala i le tulaga faatagata matua

Level
1
Faaesea se € “”se faiga o le tagata lava ia o lo o aofia
taulaʻiga -clear

2
Tu na o se € “”O se faiga e le tagata lava ia suffiecient, e mafai ona fesootai ai ma isi faiga ae lē i le taimi (ono)

3
se tuufaatasiga Tusi Lesona € “”faiga lua atiina ae e mafai ona fesootai ae manually

4
tuufaatasia otometi se € “”O le 2 faiga ua synchronized se €”” fesootai otometi

5
Tufatufaina tuufaatasia se € “”tagata e faaaogāina le faiga o se vaega taua o au faiga

 
Sourcing atu

SDLC lautele (polokalama Atinae Taamilosaga Ola)

lelei

E leai se tomai Technical e manaomia se € “”pe e te le maua le tomai e tatau ai
Pulega o Tulaga lamatia
Tusi faamaonia po o tulaga aloaia

Ofisa o Galuega a le

– Faaitiitia se tau faatinoga € “”e leai se popolega e uiga i le polokalama tuai, backups etcâ € |
– O e faatau ai se auaunaga e le o le faiga f.t.t. se totogi faiga roll, faatauina o le talimalo

le Pulega o Fale

– Tausia o au tetele ae tausia e vaega 3
– Maua laiti konekarate faigaluega i lou nofoaga

suʻega

Le fuafuaina o se € “”ITSP
EUC
Agai i faiga gaoioiga

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Siostaman Fiosrachaidh Ro-innleachd Stiùiridh agus Obrachaidh

Naudi

Sis
5 feachdan modail
luach slabhraidhean
Dealbhadh Ro-innleachdail
Cleachdaiche Deireannach Coimpiutaireachd
às-chunnraidh modailean

Sis
5 Feachdan Modail

luach Chain

Chìsean goireas: Goireasan a dh’fhaodas a bhith cosgaisean dìreach don neach-dèiligidh
Neo-chìsean a chaochladh, me cleaner

Màidsear Gnìomh â € “”Code, pasgaidh
Bun-sgoile agus Àrd-Gnìomhan

Cleachdaiche faodaidh foirm:
A Bathar
B ‘e bathar + Taic

Leasachadh bathar-bog House

Buidheann Hardware

ITSP – IT Plana Ro-innleachdail

Mar as trice airson 3 bliadhna agus ath-mheasadh a h-uile 6 mìosan

Aithris Rùin (-adhbhar airson a ‘bhuidhinn a bhith ann an àite)
Far a bheil thu airson a dhol
Amasan: m.e. Lùghdaich License Cosgais
Nuair a tha sibh
(-Dràsta àrainneachd obrachaidh)
– SWOT
– Pest
Obraich a-mach Thrust
m.e. Tòisich a ‘paidhleatadh Open Source
Beàrn Analysis
– Plana Trèanaidh
– HR Plana
– Teicneòlas Plana

ITSP Bidh ghineadh saideil / planaichean beaga agus a h-uile na planaichean sin a choileanadh na ITSP
An aobhar sin gach uile roinn bi a phlana ro-innleachdail (obrachaidh planaichean)

Roinn
Plana Ro-innleachdail

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Iris (àrd atharrachadh luchd-obrach) / Cunnairt (an uchd-mhacachd na teicneòlasan seo)

Cleachdaiche Deireannach Coimpiutaireachd (EUC)

Def: Direct, làmhan air cleachdadh choimpiutairean le luchd-cleachdaidh â € “”2 raointean:
– luchd-cleachdaidh
– IT Roinn

buannachdan

+ Saoradh stòras gann â € “”(i.e. IT Roinn ITD {})
+ Lùghdaich àireamh leasachaidh
+ Lùghdaich àm Lag

+ Suit obair Cultar
+ ‘Brosnachadh innleachdas cleachdaiche deireannach (AE)

Eas-bhuannachdan

– Dùblachadh agus Sgudail
– Meudachadh Cosgaisean
– Ceist càileachd
– Dàta ionracas draghan

3 diofar dhòighean airson obair fa leth:
Le bhith a ‘Ealanta obair-susbaint
sgrìobhadh a-mhàin

 

 

neo Prog
Ìre Command
Prog Ìre
Taic gnìomhachail
Cleachdaiche Deireannach Taic
Dàta Processing Prog

+
Cleachdaiche cur a-mach cuid de na ordughan
– clò-bhuailte
– Faigh dàta
A Manual obair
+
– Ach a-mhàin làimhseachadh
– sgrìobhadh

+
A ‘buntainn an prog gus an gnothachas ghnìomh
+
Cuidich-cleachdaidh eile a ‘dèanamh ann an gnìomhan aca

Cleachdaichean a ‘toirt taic do luchd-cleachdaidh eile

+
Shoud a bhith ann an IT Dept anns a ‘chiad àite
laige
IT eòlas

làidire
IT eòlas
Le bhith a ‘Control roghnach

ìre
Tha
B
C
D

Chan eil fèin-obrachas disternable cleachdaidh
Cleachdaiche-steach ach nach eil smachd aig
Cleachdaiche taghadh agus obrachadh
Cleachdaiche Leasachadh

Daoine a ‘leantainn stiùireadh mar tha iad a dh’innis
Fosgailte do IT ach ge-tà dè tha iad a ‘cur chan fhaic deireadh thoradh
Cleachdaiche urrainn taghadh dè am prògram a chur air bhog, a thaghadh mar a tha cùisean a thathar a ‘giullachd

Làn smachd air Leasachadh
laige

làidire

Le bhith a ‘inbheachd àrd-ùrlar

ìre
1
Iomallach â € “”siostam a tha fèin- chumte
-clear targaid

2
Seas aonar â € “”Tha an siostam a tha fèin suffiecient, faodaidh e a ‘conaltradh le siostaman eile ach chan eil aig an àm seo (a dh’fhaodadh a bhith)

3
Manual Integration â € “”an dà siostaman airson a bhith a ‘conaltradh urrainn ach làimh

4
Fèin-ghluasadach amalachadh â € “”Seo an 2 siostaman a tha a-thìmichte â €”” conaltradh gu fèin-obrachail

5
Sgaoileadh amalachadh â € “”neach-cleachdaidh an t-siostam mar phàirt choileanta de t-siostam agad

 
a-mach cò

Leudaichte SDLC (bathar-bog Leasachaidh Life Cycle)

buannachd

Chan eil Teicnigeach bheil feum air sgilean â € “”nuair a bhios tu nach eil na sgilean riatanach
Rianachd Cunnairt
Barrantachaidh no barrantachadh

seirbheis Biùro

– A ‘cur às cosgais obrachaidh â € “”Chan eil dragh mu dheidhinn a dhol à cleachdadh bathar-bog, backups etcâ € |
– Seo a cheannaicheas tu seirbheis nach eil na siostaman m.e. rolla pàighidh an t-siostam, a ‘ceannach a’ toirt aoigheachd

Rianachd ghoireasan

– Cumail agad ach bun-structair a chumail suas le 3mh pàrtaidhean
– A ‘faighinn fo cunnradairean a tha ag obair aig ur àite

Deuchainnean

Dealbhadh â € “”ITSP
EUC
Modhan dh’ionnsaigh siostaman obrachaidhean

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–
СНГ 3021 Информациони системи Стратегија управљања и пракса

Науди

СИС
5 снаге Модел
Валуе ланци
Стратешко планирање
Крајњи корисник рачунарство
оутсоурцинг модели

СИС
5 Снаге модел

Ланац вредности

Пуњиве Извор: Средства из којих могу бити пријаву директно клијенту
Не оптерећења обрнуто нпр чистач

Мајор Ацтивити € “”Код, паковање
Примарна и секундарна активности

Корисник може изабрати облик:
А А производа
Б а производа + Подршка

Софтвер за развој Кућа

хардвер Организација

ИТСП – ИТ Стратешки план

Обично за 3 године и поново проценити сваких 6 месеци

Мисија (разлог за организацију да буде на свом месту)
Где желите да идете
Циљеви: нпр Смањите трошкове Лиценсе
Где си ти
(Тренутни радно окружење)
– СВОТ
– Пест
odrediti Тхруст
на пример. Старт пилот Опен Соурце
gap анализе
– План обуке
– Кадровски план
– Технологија план

ИТСП ће генерисати сателитске / смалл планова и сви ови планови ће постигне ИТСП
А Зато сваки одељење ће имати свој стратешки план (оперативних планова)

одељење
Стратешки план

 

 

 

 
ТА ТБ ТЦ ТД ТЕ
Питање (висок промет особље) / ризик (а усвајање технологија)

Крајњи корисник рачунарство (ЕУЦ)

Деф: Директна, руке на коришћење рачунара од стране корисника а € “”2 областима:
– корисници
– ИТ одељење

Предности

+ Ослобађање је оскудан ресурс а € “”(тј ИТ-Одељење {ИТД})
+ Смањење развоја заосталих
+ Смањите време кашњења

+ Одело задатак Култура
+ Подстиче иновације крајњи корисници (ЕУ)

nedostaci

– Копије и отпада
– повећани трошкови
– Сумњивог квалитета
– интегритета података забринутост

3 начина одвојеном раду:
Квалификовано посла садржај
само сцриптинг

 

 

нон Прог
командном нивоу
прог Ниво
funkcionalna подршка
Крајњи корисник Подршка
Обрада података Прог

+
Корисник издавање одређених команди
– штампа
– Добити податке
А Мануал рад
+
– Изузетак руковање
– скриптинг

+
Се односе на прог њихове пословне функције
+
Помоћи другог корисника у томе њихове активности

Корисници подршку других корисника

+
Би требао бити у ИТ Депт на првом месту
најслабија
poznavanje

najjači
poznavanje
Контролом нахођењу

ниво

Б
Ц
Д

Не дистернабле корисника аутоматизација
Корисник улаз али без контроле
Избор корисника и рад
Корисник развој

Људи прате инструкције како им се каже
Изложена у томе, али ипак оно што улаз неће видети крајњи резултат
Корисник може изабрати који програм за покретање, изаберите како се ствари обрађује

Потпуна контрола над развој
најслабија

najjači

Би фази зрелости

ниво
1
Изолација а € “”систем који је самостална
-Цлеар мета

2
Станд алоне а € “”систем који је себе суффиециент, она може да комуницира са другим системима, али не у овом тренутку (потенцијално)

3
За кориснике интеграције а € “”два система развијени који могу да комуницирају али ручно

4
Аутоматски интеграција а € “”Овде су 2 системи синхронизују а €”” комуницирају Аутоматски

5
Дистрибутед интеграција а € “”корисника система је саставни део система

 
оут Порекло

Ектендед СДЛЦ (развој животног циклуса софтвера)

предност

Не техничке вјештине потребан € “”када не поседују неопходне вештине
Управљање ризиком
Сертификација или акредитација

сервис биро

– Елиминација оперативни коштати € “”без бриге о застареле софтвер, бацкуп етца € |
– Овде купите услугу а не системима нпр паи ролна систем, куповина хостинг

Управа објеката

– Задржавање инфраструктуру, али одржава 3рд странке
– Се под радова који раде на тебе

испит

Планирање € “”ИТСП
ЕУЦ
Приступа према пословању система

#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kishi 3021 Information Systems Strategy Management uye Practice

Naudi

SIS
5 mauto womuenzaniso
kukosha chain
Strategic Planning
End User Computing
Outsourcing mienzaniso

SIS
5 Masimba Model

ukoshi Chain

Kuremedza zvekuvaka: Resources chinogona kuva kupomerwa zvakananga nemhosva
Non kuremedza vakutarisire semuenzaniso mushonga wekuchenesa

Major Basa â € “”Code, Packaging
Primary uye Secondary Activities

User vanogona kusarudza chimiro:
A chigadzirwa
B chigadzirwa + Support

Software Development House

Hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Kazhinji kwemakore 3 years uye apiwa Anoongororwa ose 6 mwedzi

Mission Statement (chikonzero sangano kuva panzvimbo)
Where uchida kuenda
Zvinangwa: semuenzaniso Kuderedza License Cost
Uripi
(Current uchishandisa zvakatipoteredza)
– SWOT
– chipembenene
sarudza Thrust
semuenzaniso Tanga piloting pachena Source
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP achaita chamutsa Satellite / diki zvirongwa uye zvirongwa izvi vose vabudirire ITSP
Mumwe Naizvozvo dhipatimendi ose achava nepurani yayo inokosha (operative zvirongwa)

dhipatimendi
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD Te
Nyaya (refu mudonzvo turnover) / Risk (A kuitwa pakati dzemuchina)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, maoko pamusoro kushandisa makombiyuta kuburikidza vanoshandisa â € “”2 nzvimbo:
– vanozvishandisa
– IT Department

Advantages

+ Chinosunungura munhu zvairema chinogona â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Kuderedza budiriro backlog
+ Kuderedza nguva lag

+ Chepiri basa Culture
+ Inokurudzira utsanzi End Users (EU)

payakaipira

– Kuburitsa mufananidzo uye Waste
– Mari kwakawedzera
– Mibvunzo unhu
– Data nokuvimbika zvaimunetsa

3 akasiyana nzira yoga basa:
By Skilled basa Content
scripting chete

 

 

Non Prog
Command Level
Prog Level
Support dzichipfekeka
End User Support
Data Processing Prog

+
User akadzika vamwe mirayiro
– anodhinda
– Kuwana date
A Manual basa
+
– Kunze kukurukurwa
– scripting

+
Kurondedzera prog yavo mubhizimisi basa
+
Kubatsira vamwe mushandisi pakuita mabasa avo

Users kutsigira dzimwe vanoshandisa

+
Shoud kuva IT Dept pakutanga
dukusa
iT ruzivo

akasimba
iT ruzivo
By Control maonera

terama
A
B
C
D

No disternable mushandisi kushandisa michina
User chiyamuro asi sepasisina
User kusarudzwa uye mashandiro
User Development

Vanhu vanotevera mirayiridzo sezvo vari kuudzwa
Ichingotaurwa IT asi zvisinei zvavanenge chiyamuro haangaoni mugumo mugumisiro
User vanogona kusarudza chii chirongwa uve nokuparura, sarudza sei zvinhu zviri kupatsanurwa

Full masimba pamusoro Development
dukusa

akasimba

By Maturity rwakazara

terama
1
Kusurukirwa â € “”gadziriro iri kuzviremekedza ine
-clear chipfuro

2
Mira woga â € “”A hurongwa kuti kuzviremekedza suffiecient, unogona kutaura nevamwe gadziriro asi kwete panguva (angangoita)

3
Manual kusangana â € “”gadziriro maviri dzakabudirira chinogona kutaura asi manually

4
Automatic kusangana â € “”Pano 2 hurongwa vari nemasiraidhi â €”” kutaurirana kwaitika

5
Vakagovera kusangana â € “”User kwava chinokosha hurongwa hwako

 
Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

Chazvakanakira

No unyanzvi Technical zvinodiwa â € “”kana usina unyanzvi hunodiwa
Risk Management
Advertising kana accreditation

Service Bureau

– Bvisa operative mutengo â € “”kwete zvaShe zvisingachashandi software, backups etcâ € |
– Pano ukatenga basa kwete hurongwa semuenzaniso mumwe Mari rwakapetwa gadziriro, titenge Hosting

zvivako Management

– Kuchengeta kwezvivako yenyu asi nekugadzirwa 3rd kumapati
– Kuwana dzesub Contractors kushanda panzvimbo yako

bvunzo

Kuronga â € “”ITSP
EUC
Anosvika vakananga hurongwa akavhiyiwa

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 معلومات جو نظام اهائي انتظام ۽ علاج

Naudi

سيس
5 لشڪر ماڊل
قدر زنجير
اسٽريٽجڪ پلاننگ
آخر ۾ استعمال ڪمپيوٽنگ
Outsourcing ماڊلس

سيس
5 فورسز جي ماڊل

قدر سند

اديء وسيلن: وسيلا سڌو سنئون جي مختاران مائي کي جنهن جي الزامن ٿي سگهي ٿو
غير اديء وارا لکندا مثال ڪلينر

ميجر سرگرمي هڪ “”ڪوڊ، پيڪنگ مان €
پرائمري ۽ ثانوي جون سرگرميون

استعمال ڪندڙ بڻجي سگهن ٿا ڪري سگهو ٿا:
هڪ پراڊڪٽ
بي پراڊڪٽ + حمايت

حيرت ترقي هائوس

هارڊويئر جي تنظيم

ITSP آهي – ان جو اسٽريٽجڪ پلان

عام طور تي 3 سال ۽ ٻيهر-ويچارو هر 6 مهينن لاء

مشن بيان (تنظيم جي جاء ۾ ٿي لاء سبب)
توهان ڪٿي وڃڻ چاهيو ٿا
مقصد: مثال طور جي خاتمي نامي لاڳت
اوهان ڪٿي آهيو
(موجوده آپريٽنگ ماحول)
– ڇڏڻو
– مرض
وڌائون جو اندازو
مثال طور کليل ذريعو طبقو شروع
خال Analysis
– جي سکيا پلان
– ڪلاڪ پلان
– ٽيڪنالاجي پلان

ITSP هوندي سيٽلائيٽ / ننڍي جو منصوبو ۽ انهن سڀني جو منصوبو جي ITSP حاصل ٿيندا
هڪ تنهن ڪري هر کاتي ان جي اسٽريٽجڪ پلان (عملي جو منصوبو) آھي

کاتي
اسٽريٽجڪ پلان

 

 

 

 
لو Ta اھڙي TC TD TE
مسئلو (هڪ اعلي عملي turnover) / خطرن کي (ته ٽيڪنالاجي جي هڪ اپنائڻ)

آخر ۾ استعمال ڪمپيوٽنگ (EUC)

Def: سڌو سنئون، هٿ استعمال ڪندڙن جي ڪمپيوٽرن جو استعمال هڪ “”€ 2 علائقن تي:
– صارفين
– ان جو کاتو

فائدن

+ € “”(i.e. آء Dept {ITD}) ھڪ ھڪ کوٽ وسيلن کي آزاد ڪرائڻ
+ ترقي اڪلائڻ کي گھٽائڻ
+ (Phenomenon) کي گھٽائڻ

+ مناسبت ڪم ثقافت
+ جدت آخر صارفين (يورپي يونين) همٿائي

وڌڻ

– نقل ۽ ضايع
– وڌي خرچ
– اعتراض معيار
– ڊيٽا سالميت خدشن

ڪم جدا ڪرڻ لاء 3 مختلف طريقن سان:
ماهر نوڪري مواد جو قسم
صرف Scripting

 

 

غير Prog
حڪم سطح
Prog سطح
فنڪشنل حمايت
آخر ۾ استعمال حمايت
ڊيٽا پروسيسنگ Prog

+
استعمال ڪندڙ ڪجهه حڪم جاري ڪيل
– پرنٽ
– ڊيٽا حاصل
هڪ Manual ڪم
+
– سواء انجڻن
– scripting

+
سندن ڪاروبار فعل ڪرڻ جي prog ٻڌاء
+
انهن جي سرگرمين ڪري رهيا ۾ ٻئي صارف مدد

رڪنن ٻين استعمال ڪندڙن جي حمايت

+
پهرين جاء ۾ ته اڳيئي Dept ۾ ٿي Shoud
ھيڻو
ان جو علم

وڏا
ان جو علم
ڪنٽرول ايما جو قسم

سطح
هڪ
بي
سي
د

ڪو به disternable استعمال ڪندڙ automation
استعمال ڪندڙ جي ايوانن پر ڪو ڪنٽرول
استعمال ڪندڙ جي چونڊ ۽ آپريشن
استعمال ڪندڙ جي ترقي

ماڻهو عبرت جي تابعداري ڪريو ته جيئن اهي چئي رهيا آهن
ان کي بي نقاب پر تنهن هوندي به اهي پٽ جي آخر ۾ نتيجو نه ڏسندا تنھن
استعمال ڪندڙ، جيڪي پروگرام لانچ چونڊيو ڪيئن شيء تي عمل ڪيو پيو وڃي ڪري سگھو ٿا

ترقي تي مڪمل ڪنٽرول
ھيڻو

وڏا

جوانيء ۾ شاهي اسٽيج جو قسم

سطح
1
€ روان تهذيب “”هڪ نظام آهي ته خود موجود آهي
-clear ٽارگيٽ

2
€ روان اڪيلو اسٽينڊ “”هڪ نظام خود suffiecient آهي ته، ان کي ٻئي سسٽم سان پر نه جي پل تي ڳالھ ٻولھ ڪري سگهو ٿا (ممڪنه)

3
روزانه صبح جو اٿي جڙڻ هڪ “”€ ٻه نظام جنهن ڳالھ ٻولھ پر هٿرادو ڪري سگهو ٿا ترقي

4
€ روان خودڪار جڙڻ “”هتي جي 2 نظام روان synchronized آهن €”” خودبخود ڳالھ ٻولھ

5
€ “”استعمال ڪندڙ نظام کي تقسيم جڙڻ پنهنجي سسٽم جو هڪ جز آهي

 
ٻاهر Sourcing

پکڙيل SDLC (حيرت ترقي جي زندگي جا ذخيرا)

فائدو

ڪو ٽيڪنيڪل صلاحيتن € روان گهري رهيا آهن “”توهان جي ضروري سکي نه ڪندا آھن جنھن مھل
خطري جو انتظام
سرٽيفڪيٽ يا accreditation

خدمت بيورو

– هڪ عملي جو خرچ پيون وڃن € “”مدي خارج سافٽ ويئر، backups etcâ € جي باري ۾ ڪو به worries |
– هتي توهان کي هڪ خدمت نه جي نظام مثال طور خريد هڪ ادا رول نظام، جي هوسٽنگ خرید

سهوليتون انتظام

– توهان جو ڍانچو رکندي پر 3rd پارٽين جي برقرار
– اپ پنهنجي جاء تي ڪم ڪندڙ ٺيڪيدار ڪرائڻ

امتحان

€ “”ITSP روان منصوبه بندي
EUC
نظام عملن جي طرف اچي

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
පරිගණකගත ෙතොරතුරු පද්ධති 3021, තොරතුරු පද්ධති උපාය මාර්ග කළමනාකරණ හා පරිචය

Naudi

රාජ්ය බුද්ධි අංශයේ
5 බලවේග ආකෘතිය
වටිනාකම් ජාලයේ
උපාය මාර්ගික සැලසුම්
අවසන් පරිශීලක පරිගණක
පිටස්තර ආයතන ආකෘති

රාජ්ය බුද්ධි අංශයේ
5 හමුදා කාර් වර්ගය

වටිනාකම් දාමය

අයකරනු ලබන ගාස්තු, සම්පත්: චෝදනා විය හැකි සම්පත් කෙළින්ම ගනුදෙනුකරුගේ කිරීමට
නොවන අයකරනු ලබන ගාස්තු, අනෙක් අතට උදා පිරිසිදු

A “”සංග්රහයේ, ඇසුරුම්කරණය € ප්රධාන ක්රියාකාරකම්
ප්රාථමික සහ ද්වීතීයක ක්රියාකාරකම්

පරිශීලක ආකෘති පත්රය තෝරා ගත හැකිය:
ඒ නිෂ්පාදනයක්
බී නිෂ්පාදනයක් + සහාය

මෘදුකාංග සංවර්ධනය හවුස්

දෘඩාංග සංවිධානය

ITSP – තොරතුරු තාක්ෂණ උපාය මාර්ගික සැලැස්ම

සාමාන්යයෙන් වසර 3 කට හා සෑම මාස 6 නැවත තක්සේරු කිරීම සඳහා

මෙහෙවර ප්රකාශය (ස්ථානයේ විය සංවිධානය සඳහා හේතුව)
ඔබ යන්න කැමති කොහෙද
අරමුණු: උදා බලපත්ර වියදම අඩු
ඔබ සිටින තැන
(වර්තමාන මෙහෙයුම් පරිසරයක්)
– SWOT
– පළිෙබෝධ
තෙරපුම තීරණය
උදා විවෘත මූලාශ්ර ලක්දනවි සමාගම ආරම්භ
පරතරය විශ්ලේෂණය
– පුහුණු සැලැස්ම
– මානව සම්පත් සැලැස්ම
– තාක්ෂණ සැලැස්ම

ITSP චන්ද්රිකා / කුඩා, සැලසුම් හා මේ සියලු සැලසුම් ITSP සාක්ෂාත් කර ගනු ඇති වනු ඇත
A නිසා සෑම දෙපාර්තමේන්තුව, සිය මූලෝපායික සැලසුම (කියාත්මක සැලසුම්) ඇත

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
උපාය මාර්ගික සැලැස්ම

 

 

 

 
TA ටී.බී. TC TD සංනිවේදන ඉංජිනේරු
නිකුතුව (ඉහළ කාර්ය පිරිවැටුම) / අවදානම් (මෙම තාක්ෂණයන් සම්මත)

අවසන් පරිශීලක පරිගණක (EUC)

DEF: සෘජු, අත් A “”€ ප්රදේශ 2 පරිශීලකයන් විසින් පරිගණක භාවිතා කිරීම මත:
– පරිශීලකයන්
– තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

වාසි

+ € “”(i.e. තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව {ITD}) ඒ ඒ හිඟ සම්පත් මුදා
+ සංවර්ධන පමාවී අඩු
+ ගැනීමට ගතවන කාල පමාව අඩු

+ Suit කාර්ය සංස්කෘතික
+ නව නිපැයුම් අවසාන පරිශීලකයන් (EU) දිරිමත්

අවාසි

– ඩුප්ලිකේෂන් සහ අපද්රව්ය
– වැඩි පිරිවැය
– සැක ගුණාත්මක
– දත්ත අඛණ්ඩතාව කනස්සල්ල

වැඩ වෙන් කිරීමට විවිධ ක්රම 3:
පුහුණු රැකියා අන්තර්ගත
ස්ක්රිප්ටින් පමණක්

 

 

Prog නොවන
විධානය පෙළ
Prog පෙළ
ක්රියාකාරී සහාය
අවසන් පරිශීලක සහාය
දත්ත සැකසුම් Prog

+
පරිශීලක සමහර විධාන නිකුත් කිරීම
– මුද්රණය
– දත්ත ලබා
ශ්රමික වැඩ
+
– හැර මෙහෙයුම්
– විධානාවලි

+
සිය ව්යාපාර කටයුතු කිරීමට ඇති prog විස්තර
+
ඔවුන්ගේ කටයුතු කිරීමේ දී වෙනත් පරිශීලක උදව්

පරිශීලකයන්ට අන්අයගේ සහාය

+
ප්රථම ස්ථානය තොරතුරු තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විය ස්වාමීන්වහන්සේටත් ලිපියක් දැම්මා
බොහෝ දුර ගමනක් ගොස් ඇති
තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම

ශක්තිමත්ම
තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම
පාලන අභිමතය විසින්

මට්ටමින්

බී
සී
ඩී

disternable පරිශීලක ස්වයංක්රීයකරණය කිසිදු
පරිශීලක ආදාන නමුත් කිසිදු පාලන
පරිශීලක තෝරා ගැනීම සහ මෙහෙයුම්
පරිශීලක සංවර්ධන

ජනතා උපදෙස් අනුගමනය ඔවුන්ට ඒ බව පවසා ඇත ලෙස
තොරතුරු තාක්ෂණ නිරාවරණය නමුත් ඔවුන් අවසාන ප්රතිඵලය ආදාන නොදක්නාහු දේ කෙසේ වෙතත්
පරිශීලක, දියත් දේවල් සකස් කරනු ලබන ආකාරය තෝරා ගැනීමට දේ වැඩසටහන තෝරා ගත හැකිය

සංවර්ධන සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ පාලනය
බොහෝ දුර ගමනක් ගොස් ඇති

ශක්තිමත්ම

කල්පිරීමේ අදියරෙන්

මට්ටමින්
1
€ මගේ කතාව හුදකලාව “”ස්වයං අඩංගු ක්රමයක්
-clear ඉලක්කය

2
€ මගේ කතාව තනිව “”ස්වයං suffiecient බව ක්රමයක්, එය වෙනත් පද්ධතීන් සමග මේ මොහොතේ (විය හැකි) සන්නිවේදනය නමුත් නොහැකි

3
“”€ සංවර්ධනය පද්ධති දෙකක් අතින් සන්නිවේදනය නමුත් හැකි අත්පොත ඒකාබද්ධතා

4
€ මගේ කතාව ස්වයංක්රීය වූ “”මෙන්න 2 සිස්ටම්ස් A සමමුහුර්තකරණය කරනු €”” ස්වයංක්රීයව සන්නිවේදනය

5
€ “”පරිශීලක පද්ධතිය පැතිරි ඒකාබද්ධ ඔබේ පද්ධතිය තුළ අන්තර්ගත වෙනවා

 
මූලාශ්ර සොයාගැනීම සිදු

දීර්ඝ SDLC (මෘදුකාංග සංවර්ධන ලයිෆ් සයිකල්)

වාසිය

කිසිදු කාර්මික කුසලතා € මගේ කතාව අවශ්ය වේ “”ඔබ අවශ්ය කුසලතා නැති විට
අවදානම් කළමනාකරණය
සහතික හෝ ප්රතීතනය

සේවා කාර්යාංශය

– A ෙමෙහයුම් වියදම් කපා හරින්න € “”යල් පැන ගිය මෘදුකාංග කලද etcâ € ගැන කිසිදු කරදර |
– මෙන්න ඔබට සේවාවක් නොවේ පද්ධති උදා මිලදී සඳහා සත්කාරක රට ෙලස මිලදී වැටුප් රෝල් පද්ධතිය,

පහසුකම් කළමනාකරණ

– ඔබේ යටිතල පහසුකම් තබා නමුත් 3 වන පක්ෂ විසින් පවත්වාගෙන
– ඔබේ ස්ථානයේ වැඩ උප කොන්ත්රාත්කරුවන් ලබා

විභාග

“”ITSP € ක්රමසම්පාදන
EUC
පද්ධති මෙහෙයුම් දෙසට ප්රවේශයට

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Management Strategy and Practice

Naud

SIS
5 sily modelu
hodnotové reťazce
Strategické plánovanie
Computing s koncovým užívateľom
outsourcing modely

SIS
5 Forces Model

Hodnotový reťazec

Účtovaných zdrojov: Zdroje, ktoré môžu byť spoplatnené priamo klientovi
Non Vymeriavací naopak napr. čistič

Major aktivity â € “”Code, obalová technika
Primárne a sekundárne aktivity

Užívateľ si môže zvoliť formu:
A Product
B výrobok + Support

Software Development dom

hardware Organization

ITSP – IT Strategický plán

Obvykle po dobu 3 rokov a prehodnotiť každých 6 mesiacov

Poslanie (dôvodom pre organizáciu byť na mieste)
Kde chceš ísť
Ciele: napr. Znížiť licenčné náklady
Kde si
(Current Operating Environment)
– SWOT
– PEST
Určite Thrust
napr. Pilotný odskúšanie open source
analýza Gap
– Plán výcviku
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP bude generovať satelitné / malé plány a všetky tieto plány budú dosiahnuť ITSP
A sa tak každé oddelenie bude mať svoj strategický plán (operačné plány)

oddelenie
strategický plán

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Vydanie (vysoká fluktuácia zamestnancov) / Risk (prijatie A technológií)

End User Computing (EUC),

Def: Direct, ruky na používanie počítačov zo strany užívateľov â € “”2 oblastiach:
– užívatelia
– Oddelenie IT

výhody

+ Oslobodzujúca obmedzený zdroj € “”(tj. IT Dept {} ITD)
+ Znížiť počet nevybavených rozvoja
+ Zníženie časové oneskorenie

+ Suit úloha kultúra
+ Podporuje inováciu koncových užívateľov (EÚ)

nevýhody

– Duplikácia a odpadov
– Zvýšené náklady
– Sporná akosť
– Obavy integrita dát

3 rôzne spôsoby, ako do samostatných práce:
Zručnými pracovných Obsah
iba Scripting

 

 

non Prog
príkaz Level
prog Level
funkčné Support
Podpora pre koncových užívateľov
Spracovanie dát Prog

+
Návod na vydávanie niektorých príkazov
– print
– Získať dáta
manuálna práca
+
– Spracovanie výnimiek
– skriptovanie

+
Vztiahnuť prog ich podnikové funkcie
+
Pomôcť inému užívateľovi v tom svoju činnosť

Používatelia, ktorí podporujú ostatných užívateľov

+
Mala byt v IT Dept v prvom rade
najslabšie
IT znalosti

najsilnejší
IT znalosti
By Control uváženia

hladina

B
C
D

Nie disternable automatizácie užívateľ
Vstup užívateľa, ale žiadna kontrola
výber a prevádzku užívateľ
rozvoj Užívateľ

Ľudia nasledovať inštrukcie čo sa im povie
Vystavení IT, ale však to, čo sa im vstup nie je vidieť konečný výsledok
Užívateľ si môže vybrať, aký program začať, vyberte, ako sa veci spracovávané

Plná kontrola nad rozvoj
najslabšie

najsilnejší

Podľa splatnosti etape

hladina
1
Izolácia â € “”systém, ktorý je sebestačný
-Clear cieľ

2
Stand alone â € “”systém, ktorý je vlastný suffiecient, môže komunikovať s ostatnými systémami, ale nie v tomto okamihu (potenciálne)

3
Manuálna integrácia € “”Oba systémy vyvinuté, ktoré môžu komunikovať, ale ručne

4
Automatická integrácia â € “”Tu systémy 2 sú synchronizované â €”” komunikovať Automatické

5
Distribuované integrácia € “”užívateľského systému je neoddeliteľnou súčasťou systému

 
outsourcing

Rozšírená SDLC (Software Development Life Cycle)

výhoda

Žiadne technické zručnosti sú potrebné â € “”, keď nemáte potrebné zručnosti
Riadenie rizík
Certifikácia alebo akreditácie

service Bureau

– Eliminovať prevádzkové náklady â € “”žiadne obavy zastaraného softvéru, zálohovanie etca € |
– Tu si kúpili službu, nie systémov napr. pay valec systém, nákup hosting

facilities management

– Udržanie svojho infraštruktúru, ale udržiavaný 3. strán
– Získanie subdodávateľa, ktorí pracujú na svoje miesto

skúška

Plánovanie â € “”ITSP
EUC
Prístupy k systémových operácií

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 informacijski sistemi strategija za upravljanje in Practice

Naudi

SIS
5 sile modela
vrednostne verige
Strateško načrtovanje
Končni uporabnik Computing
Outsourcing modeli

SIS
5 sile Model

Veriga vrednosti

Ki bremenijo virov: sredstva, ki jih je mogoče stroške neposredno na stranko
Non Obdavčljivi obratno npr čistilec

Major â Activity € “”Code, pakiranje
Primarne in sekundarne dejavnosti

Uporabnik lahko izbere obliko:
A Izdelek
B izdelek + Podpora

Razvoj programske opreme House

Strojna oprema Organization

ITSP – IT strateški načrt

Običajno za 3 leta in ponovno ocenijo vsakih 6 mesecev

Poslanstvo (razlog za organizacijo, da je v mestu)
Kamor želite iti
Cilji: npr Zmanjšajte License stroškov
Kje si
(Trenutni delovno okolje)
– SWOT
– PEST
Določimo Thrust
npr Začetek poskusno Odprtokodna
Analiza Gap
– Plan usposabljanja
– HR Plan
– Plan Technology

ITSP bo ustvarila satelitska / majhne načrte in vsi ti načrti bodo dosegli ITSP
à Zato vsak oddelek bo imel svoj strateški načrt (operativnih načrtov)

Oddelek
strateški načrt

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (visoko fluktuacijo) / tveganja (A sprejetje tehnologij)

Končni uporabnik Computing (EUC)

Def: Direct, roke za uporabo računalnikov s strani uporabnikov, â € “”2 področjih:
– uporabniki
– Oddelek za IT

prednosti

+ Osvobajanje redek vir â € “”(tj IT oddelek {ITD})
+ Zmanjšanje razvojnih zaostankov
+ Zmanjšanje časovni zamik

+ Suit naloga Kultura
+ Spodbuja inovativnost Končni uporabniki (EU)

slabosti

– Podvajanje in odpadki
– Povečani stroški
– Vprašljiva kakovost
– nevarnost celovitost podatkov

3 različne načine v ločenem delu:
Z kvalificiranih delovnih vsebine
samo Scripting

 

 

non Prog
Stopnja ukaz
Prog Raven
funkcionalna podpora
Končni uporabnik Podpora
Data Processing Prog

+
Uporabnik izdajo določene ukazov
– print
– Pridobiti podatke
Ročnim delom
+
– Izjem
– skriptni

+
Povezati prog za svoje poslovne funkcije
+
Pomagajo drugim uporabnikom pri tem svoje dejavnosti

Uporabniki podporo drugim uporabnikom

+
Opomniti je v IT Dept na prvem mestu
najšibkejši
IT znanja

Strongest
IT znanja
Z Control presoji

raven

B
C
D

Ne disternable uporabnik avtomatizacija
vhod uporabnik, vendar ne za nadzor
Uporabnikova izbira in delovanje
uporabnik razvoj

Ljudje sledijo navodilom, kot so povedali
Izpostavljena IT, vendar pa kaj močjo, ki ne bodo videli končni rezultat
Uporabnik lahko izbere, kaj program za začetek, izberite, kako so stvari, ki se obdelujejo

Popoln nadzor nad razvoj
najšibkejši

Strongest

Po stopnji zrelosti

raven
1
Izolacija â € “”sistem, ki je samostojna
-clear ciljna

2
Samostojna â € “”A sistem, ki je samo suffiecient, lahko komunicira z drugimi sistemi, vendar ne v tem trenutku (potencialno)

3
Ročno Integracija â € “”dva sistema, pri kateri se lahko komunicirajo, vendar ročno

4
Samodejno povezovanje â € “”Tu so sistemi 2 sinhronizirani â €”” komunicirati samodejno

5.
Distributed integracije â € uporabnikom sistema “”je sestavni del vašega sistema

 
out Sourcing

Razširjena SDLC (Software Development Life Cycle)

Advantage

Ni tehnične veščine so potrebne â € “”ko nimajo potrebnih znanj
Upravljanje s tveganji
Potrditev ali akreditacije

Bureau Service

– Odpraviti operativni stroški â € “”brez skrbi zastarele opreme, varnostne kopije etcâ € |
– Tukaj kupijo storitev, ne pa tudi sistemi, npr sistem pay roll, nakup gostovanje

upravljanje objektov

– Vodenje svoje infrastrukture, temveč 3rd strank vzdržuje
– Pridobivanje podizvajalci, ki delajo na svoje mesto

Izpit

Načrtovanje â € “”ITSP
EUC
Pristopi k poslovanju sistemi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Istaraatijiyada Maamulka iyo Practice

Naudi

SIS
model 5 ciidamada
silsilado Value
Qorshaha istiraatijiyadeed
End User barashada Kombiyuutarka
daydo-keenidda

SIS
5 Ciidanka Model

Qiimaha Chain

khayraadka culays: Resources kuwaas oo si toos ah uu noqon karaa mid lagu eedeeyay in macmiilka
ku xigeenka culays Non qeybsanaan tus nadiifiye

â € Activity Major “”Code, Baako
Hawlaha Hoose iyo Sare

User waxay dooran karaan foomka:
A Product Ã
B Product à + Support

Software Development House

Ururka hardware

ITSP – IT Qorshaha istiraatijiyadeed

Sida caadiga ah muddo 3 sano ah oo dib-u-qiimeeyo 6 bilood kasta

Bayaanka Mission (sabab ururka in ay meel)
Halkee aad rabto si ay u tagaan
Ujeeddooyinka: tus Yaree Qiimaha License
Xaggee baad joogtaa
(Deegaanka hawlgalka hadda)
– SWOT
– CAYAYAANKA
Go’aaminta durkiyo
tus Bilow tijaabinta Source furan
Falanqaynta Faraqa
– Qorshaha Tababarka
– Plan HR
– Plan Technology

ITSP dhalin doonaa satellite / qorshaha yar iyo qorshayaasha oo dhan, kuwaas oo gaari doonaan ITSP ah
à Sidaa darteed waaxda kasta waxay yeelan doonaan in ay qorshaha istaraatiijiga ah (qorshe hawl-)

Waaxda
Qorshaha istiraatijiyadeed

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (shaqaaluhu yaraadaan à sare) / Risk (korsasho à tiknolojiyada ah)

End User barashada Kombiyuutarka (EUC)

Def: Direct, gacmaha ku saabsan isticmaalka kombiyuutarada by users â € “”2 qaybood:
– users
– Waaxda IT

Faa’iidooyinka

+ Xorreynta khayraad yar â € “”(i.e. IT Waaxda {iwm})
+ Yaree baaqday horumarinta
+ Yaree Artur waqtiga

+ Haboon Dhaqanka hawsha
+ Dhiiri Users End-abuurnimo (EU)

Qasaaraha

– Nuqul iyo qashinka
– Kharashka la kordhiyo
– Tayada shakiga
– Walaac daacadnimada Data

3 siyaabo kala duwan si ay shuqulka oo kala duwan:
By Content shaqada xirfadda
Scripting kaliya

 

 

Non labixiyey
Heerka Command
labixiyey Level
Taageerada functional
End User Support
Data Processing labixiyey

+
User saarista amarrada qaarkood
– print
– Hesho xogta
shaqada Buugga Ã
+
– Maaraysay marka laga reebo
– scripting

+
Relate prog ah in ay shaqo ganacsi
+
Ka caawi user kale oo uu sameeyo hawlaha ay

Users taageeraan dadka kale ee

+
noqon hadeeyey ee Waaxda IT ah in meesha ugu horeysa
liita
aqoonta IT

Adag
aqoonta IT
By digtoonaan Control

Heerka
A
B
C
D

No qalabaynta user disternable
User aqbasho laakiin gacanta ku jirin
xulashada User iyo hawlgalka
Horumarinta User

Dadka raaco barashada sida ay sheegay
Kashifay IT si laakiin si kastaba ha ahaatee waxa ay aqbasho ma arki doono natiijada kama dambaysta ah
User waxay dooran karaan waxa barnaamijka ay u bilowdo, dooro sida wax loo warshadeeyey

gacanta Full badan Development
liita

Adag

By stage maturity period

Heerka
1
Go’doon â € “”nidaam in uu yahay is ku jira
target -clear

2
oo keliya â € Istaag “”nidaamka A waa is suffiecient, waxay xidhiidh la samayn karaa nidaamyada kale laakiin aan la joogo (laga yaabo)

3
â € Integration Buugga “”laba nidaam horumarsan oo xiriiri kartaa laakiin gacanta

4
dhexgalka Automatic â € “”Halkan 2 nidaamka yihiin â € beehsa”” xiriiro toos ah

5
dhexgalka qeybiyey â € “”nidaamka user waa qayb muhiim ah oo habka

 
qayblibaaxna Out

SDLC la dheereeyey (Development Software Life Cycle)

Advantage

No xirfadaha farsamada waxaa loo baahan yahay â € “”marka aadan haysan xirfadaha loo baahan yahay in aad
Maareyn Halis
Certification ama aqoonsi

Service Bureau

– Saar â € kharashka hawl-“”maya walwal ku saabsan software huriye, hayaan etcâ € |
– Halkan waxa aad ka iibsan nidaamyada ma adeeg tus nidaamka mushaharka duudduuban, iibsashada hosting ah

Management Facilities

– Hayo kaabayaasha laakiin hayo by dhinacyada 3aad
– Helitaanka qandaraaslayaasha sub ka shaqeeya aad meel

Imtixaanka

Qorshaynta â € “”ITSP
EUC
Sida ku wajahan hawlaha nidaamka

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CEI 3021 Sistemas de Información de Gestión de Estrategia y Práctica

Naudi

SIS
5 fuerzas modelo
Cadenas de valor
Planificación estratégica
End User Computing
modelos de externalización

SIS
5 Fuerzas Modelo

Cadena de valor

Con cargo de recursos: Recursos que pueden ser cargas directamente al cliente
No vice versa, por ejemplo, del impuesto: limpiador

Mayor una actividad € “”Código, Embalaje
Actividades Primarias y Secundarias

El usuario puede elegir la forma:
Un producto A
B un producto Soporte +

Desarrollo Software House

Organización de hardware

ITSP – Plan estratégico de TI

Por lo general, durante 3 años y re-evaluado cada 6 meses

Declaración de la Misión (razón por la organización para estar en su lugar)
Donde quieras ir
Objetivos: por ejemplo, Reducir el costo de la licencia
Dónde estás
(Entorno operativo actual)
– Revisión del FODA
– Control de Plagas
determinar empuje
p.ej. Comenzar a experimentar Fuente abierta
Análisis de las deficiencias
– Plan de entrenamiento
– Plan de recursos humanos
– Plan de Tecnología

ITSP generará satélite / planes pequeños y todos estos planes logrará el ITSP
Por lo tanto à cada departamento tendrá su plan estratégico (planes operativos)

Departamento
Plan estratégico

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emisión (volumen de negocios un alto personal) / Riesgo (adopción de las tecnologías de Ã)

Informática de usuario final (EUC)

Def: directo, las manos en el uso de los ordenadores de los usuarios â € “”2 zonas:
– los usuarios
– Departamento de TI

ventajas

+ Liberando un recurso escaso â € “”(es decir IT Dept {} ITD)
+ Reducir el retraso del desarrollo
+ Reducir el tiempo que transcurre

Traje + Cultura tarea
+ Anima a los usuarios finales la innovación (UE)

desventajas

– La duplicación y Residuos
– El aumento de los costos
– Calidad cuestionable
– problemas de integridad de datos

3 maneras diferentes para separar el trabajo:
Por Especializada contenido de empleo
Sólo scripting

 

 

no Prog
Nivel de comando
Nivel Prog
Soporte funcional
Fin de Atención al Usuario
Procesamiento de Datos Prog

+
Usuario ciertos comandos
– impresión
– obtener datos
El trabajo manual Ã
+
– manejo de excepciones
– scripting

+
Relacionar el prog para su función de negocio
+
Ayudar a otros usuarios en hacer sus actividades

Soporte a usuarios de otros usuarios

+
SHAUD estar en el departamento de TI en el primer lugar
más débil
conocimientos informáticos

más fuerte
conocimientos informáticos
Por discreción de Control

Nivel
UN
segundo
do
re

Sin la automatización de usuario disternable
La entrada del usuario, pero ningún control
selección y operación del usuario
Desarrollo de usuario

La gente sigue a la instrucción como se les dice
Expuestos a ella, pero sin embargo lo que de entrada no va a ver el resultado final
El usuario puede elegir qué programa para poner en marcha, seleccionar cómo se procesan las cosas

Control total sobre el Desarrollo
más débil

más fuerte

Por el estado de madurez

Nivel
1
Aislamiento â € “”un sistema que es autónomo
objetivo -clear

2
Independiente â € “”Un sistema que se auto suffiecient, se puede comunicar con otros sistemas, pero no en el momento (potencialmente)

3
Integración manual â € “”dos sistemas desarrollados que puede comunicar de forma manual, pero

4
Integración automática â € “”Aquí los 2 sistemas están sincronizados â €”” se comunican automáticamente

5
la integración distribuido un sistema de usuario € “”es una parte integral de su sistema de

 
abastecimiento a cabo

SDLC extendido (Desarrollo de Software Ciclo de Vida)

Ventaja

No se necesitan conocimientos técnicos â € “”cuando no tiene las capacidades necesarias
Gestión de riesgos
Certificación o acreditación

Oficina de servicio

– Eliminar un costo operacional € “”no se preocupa por el software obsoleto, las copias de seguridad ETCA del € |
– Aquí no compra un servicio, por ejemplo, los sistemas un sistema de nómina, la compra de la celebración

Gestión de las instalaciones

– Mantenimiento de su infraestructura, pero mantenida por 3 partes
– Conseguir subcontratistas que trabajan en su lugar

Examen

La planificación â € “”ITSP
EUC
Aproximaciones hacia la operación de los sistemas

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Systems Sejenna Management Strategi jeung Praktek

Naudi

sis
model 5 gaya
ranté nilai
Planning strategis
End komputasi Pamaké
model outsourcing

sis
5 Angkatan Model

nilai Chain

sumberdaya Chargeable: Sumberdaya nu bisa biaya langsung ka klien
Non wakil Chargeable sabalikna e.g. barang encer nu dipake keur beberesih

Kagiatan utama â € “”Code, bungkusan
Primér jeung sekundér Kagiatan

Pamaké bisa milih bentuk:
A Produk Ã
B Ã Produk + Rojongan

Software Development House

Organisasi hardware

ITSP – IT Strategis Plan

Biasana salila 3 taun re-ditaksir unggal 6 bulan

Misi Pernyataan (alesan organisasi jadi di tempat)
Dimana anjeun rek indit
Tujuan: e.g. Ngurangan Lisensi Cost
Dimana anjeun
(Lingkungan operasi Wayah)
– SWOT
– hama
nangtukeun dorong
e.g. Mimiti piloting kabuka Sumber
Analisis gap
– Plan Cimanuk
– Plan HR
– Plan Technology

ITSP bakal ngahasilkeun satelit / rencana leutik jeung sagala rencana ieu bakal ngahontal ITSP
à Sabab unggal departemen bakal boga rencana strategis anak (rencana operasional)

departemen
Plan strategis

 

 

 

 
TA TB TC TD te
Ngaluarkeun (elehan staf à luhur) / Risk (nyoko à tina téknologi)

End Pamaké komputasi (EUC)

Def: langsung, leungeun dina pamakéan komputer ku pamaké â € “”2 wewengkon:
– pamaké
– Department IT

kaunggulan

+ Liberating hiji sumberdaya langka â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Ngurangan pangwangunan backlog
+ Ngurangan waktu lag

+ Jas tugas Budaya
+ Nyorong inovasi End Sunda (EU)

kalemahan

– Duplikasi jeung Runtah
– Ngaronjat Waragad
– Kualitas questionable
– Masalah integritas Data

3 cara pikeun karya misah:
Ku Eusi pakasaban terampil
Scripting ngan

 

 

non Prog
paréntah Level
Prog Level
Rojongan fungsi
End Rojongan Pamaké
Data Processing Prog

+
Pamaké ngaluarkeun parentah nu tangtu
– print
– Meunangkeun data
karya Manual Ã
+
– Penanganan iwal
– scripting

+
Pakaitna prog ka fungsi bisnis maranéhanana
+
Pitulung pamaké séjén di ngalakonan kagiatan maranéhanana

Pamaké ngarojong pamaké séjén

+
Shoud aya dina IT Dept di tempat kahiji
weakest
pangaweruh IT

neneng
pangaweruh IT
Ku kawijaksanaan Control

tingkat
A
B
C
D

No automation pamaké disternable
input Pamaké tapi teu kontrol
Pilihan Pamaké jeung operasi
Development pamaké

Jalma nuturkeun instruksi sabab nu ka
Kakeunaan IT tapi kumaha naon anu maranehna input moal ningali hasil ahir
Pamaké bisa milih program naon ngajalankeun, pilih kumaha hal nu keur diolah

kontrol Full leuwih Development
weakest

neneng

Ku panggung kematangan

tingkat
1
Isolasi â € “”sistem nu sorangan dikandung
target -clear

2
Nangtung sorangan â € “”A sistim nu suffiecient diri, bisa komunikasi jeung sistem séjén tapi teu di momen (berpotensi)

3
Manual Pamaduan â € “”dua sistem dimekarkeun nu bisa komunikasi tapi ku cara manual

4
integrasi otomatis â € “”Di dieu 2 sistem nu nyingkronkeun â €”” komunikasi Otomatis

5
integrasi sebaran â € “”sistim pamaké mangrupakeun bagian integral sistim Anjeun

 
out sourcing

Ngalegaan SDLC (Software Development Kahirupan Daur)

Kauntungannana

No kaahlian Téknis diwajibkeun â € “”lamun teu boga kaahlian perlu
Manajemén risiko
Sertifikasi atawa akreditasi

Biro Service

– Ngaleungitkeun biaya operasional â € “”no worries ngeunaan software leungit, cadangan etcâ € |
– Di dieu Anjeun meuli service teu sistem e.g. sistem bayar roll, meuli hosting nu

Management fasilitas

– Ngajaga infrastruktur Anjeun tapi dijaga ku pihak 3
– Meunang sub kontraktor gawe di tempat Anjeun

ujian

Ngarencanakeun â € “”ITSP
EUC
Ngadeukeutan ka arah operasi sistem

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Systems Habari Mkakati wa Usimamizi na Mazoezi

Naudi

SIS
5 vikosi mfano
minyororo thamani
Mkakati wa Mipango
Mwisho Computing mtumiaji
mifano outsourcing

SIS
5 Forces Model

thamani Chain

Kulipishwa rasilimali: Rasilimali ambayo inaweza kuwa mashtaka moja kwa moja kwa mteja
Zisizo mzigo kinyume chake km safi

Meja Shughuli za â € “”Kanuni, Packaging
Shughuli ya msingi na sekondari

Mtumiaji anaweza kuchagua aina
Bidhaa Ã
B Ã Bidhaa + Support

Programu za House

vifaa vya ujenzi Shirika

ITSP – IT Mpango Mkakati

Kwa kawaida kwa miaka 3 na re-tathmini kila baada ya miezi 6

Mission Statement (sababu ya shirika kuwa katika nafasi)
Ambapo unataka kwenda
Malengo: km Kupunguza Leseni Gharama
Ambapo wewe ni
(Sasa mazingira ya uendeshaji)
– SWOT
– PEST
kuamua kutia
kama vile. Kuanza majaribio ya wazi chanzo
Uchambuzi pengo
– Mafunzo Plan
– HR Plan
– Teknolojia Plan

ITSP kuzalisha satellite / mipango ndogo na mipango yote haya kufikia ITSP
à Kwa hivyo kila idara itakuwa na mpango wake wa kimkakati (mipango ya uendeshaji)

idara
Mpango Mkakati

 

 

 

 
TA TB Mama TD TE
Suala (Ã high mauzo ya wafanyakazi) / Hatari (Ã kupitishwa kwa teknolojia)

Mtumiaji Computing (euc)

Def: Moja kwa moja, mikono juu ya matumizi ya kompyuta na watumiaji â € “”maeneo 2:
– watumiaji
– IT idara

faida

+ Ukombozi rasilimali adimu â € “”(yaani IT Dept {ITD})
+ Kupunguza maendeleo backlog
+ Kupunguza bakia wakati

+ Suit kazi Utamaduni
+ Huhimiza ubunifu Mwisho Watumiaji (EU)

hasara

– Duplication na taka
– Kuongezeka kwa Gharama
– Kuhojiwa ubora
– Wasiwasi Data uadilifu

3 njia mbalimbali za kazi tofauti:
By Skilled kazi maudhui
scripting tu

 

 

zisizo Prog
amri Level
Prog Level
Functional Support
Mtumiaji Support
Data Processing Prog

+
User kutoa amri fulani
– magazeti
– Kupata data
à Manual kazi
+
– Utunzaji ubaguzi
– scripting

+
Yanahusiana prog kwa biashara kazi yao
+
Msaada user mengine katika kufanya shughuli zao

Watumiaji kusaidia watumiaji wengine

+
Shoud kuwa katika IT Dept katika nafasi ya kwanza
dhaifu
maarifa IT

nguvu
maarifa IT
By Control busara

kiwango cha
A
B
C
D

Hakuna disternable user automatisering
pembejeo mtumiaji lakini hakuna udhibiti
uteuzi mtumiaji na uendeshaji
Maendeleo mtumiaji

Watu kufuata maelekezo kama wanaambiwa
Wazi kwa IT lakini hata hivyo wanayo pembejeo hawaoni matokeo ya mwisho
Mtumiaji anaweza kuchagua nini mpango wa uzinduzi, kuchagua jinsi mambo yanashughulikiwa

Udhibiti kamili juu ya Maendeleo
dhaifu

nguvu

Kwa hatua Ukomavu

kiwango cha
1
Kutengwa â € “”mfumo kuwa ni binafsi zilizomo
-clear Lengo

2
Kusimama peke yake â € “”mfumo kuwa ni ubinafsi suffiecient, inaweza kuwasiliana na mifumo mingine lakini si wakati (uwezekano)

3
Mwongozo Ushirikiano â € “”mifumo miwili ya maendeleo ambayo wanaweza kuwasiliana lakini manually

4
Moja kwa moja ushirikiano â € “”Hapa mifumo 2 ni â Mfumo huo €”” kuwasiliana moja kwa moja

5
Kusambazwa ushirikiano â € “”mfumo user ni sehemu muhimu ya mfumo wako

 
nje Sourcing

Kupanuliwa SDLC (Programu ya Maendeleo Maisha Mzunguko)

faida

Hakuna ujuzi wa kiufundi ni â required € “”wakati huna ujuzi muhimu
hatari ya Usimamizi
Vyeti au kibali

Bureau huduma

– Ondoa gharama za uendeshaji â € “”hakuna wasiwasi kuhusu programu kizamani, backups etcâ € |
– Hapa kununua huduma si mifumo km mfumo kulipa roll, kununua mwenyeji

Facilities Management

– Kutunza miundombinu yako lakini iimarishwe na vyama 3rd
– Kupata makandarasi ndogo kufanya kazi katika nafasi yako

mtihani

Mipango â € “”ITSP
euc
Inapokaribia kuelekea shughuli mifumo

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Strategi Företagsledning och praktik

Naudi

SIS
5 krafter modell
värdekedjor
Strategisk planering
End User Computing
outsourcing modeller

SIS
5 Krafter Modell

Värdekedja

Belåningsresurs: resurser som kan avgifterna direkt till kunden
Icke debiterbar vice versa t.ex. rengöringsmedel

Större aktivitet â € “”Code, Packaging
Primära och sekundära verksamheter

Användaren kan välja formen:
En en produkt
B en produkt + Support

Software Development House

hårdvara Organization

ITSP – IT strategiska planen

Vanligtvis 3 år och omprövas varje 6 månader

Verksamhetsmål (orsak till organisation vara på plats)
Vart vill du gå
Mål: t.ex. Minska License Kostnad
Där du är
(Nuvarande verksamhetsmiljö)
– SWOT
– Pest
bestämma Thrust
t.ex. Börja pilot Öppen källkod
Förklaring av skillnaden
– Utbildningsplan
– HR Plan
– Planen

ITSP kommer att generera satellit / små planer och alla dessa planer kommer att uppnå ITSP
à Därför varje avdelning kommer att ha sin strategiska plan (verksamhetsplaner)

Avdelning
Strategisk plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Emissioner (a hög personalomsättning) / Risk (Ã antagande av teknik)

End User Computing (EUC)

Def: Direkt, händerna på användning av datorer av användare â € “”2 områden:
– användare
– IT avdelning

fördelar

+ Befriande en bristvara â € “”(dvs den Dept {ITD})
+ Minska utveckling eftersläpning
+ Minska fördröjning

+ Suit uppgift Kultur
+ Främjar innovation slutanvändare (EU)

nackdelar

– Dubbelarbete och slöseri
– Ökade kostnader
– Tvivelaktig kvalitet
– Dataintegritet oro

3 olika sätt att separera arbete:
Genom skicklig jobb Innehåll
endast scripting

 

 

icke Prog
kommandot Nivå
Prog Nivå
funktionell Support
End User Support
Data Processing Prog

+
Användare som utfärdar vissa kommandon
– print
– Hämta data
En manuell arbete
+
– undantagshantering
– scripting

+
Relatera prog till sin verksamhet funktion
+
Hjälp andra användare att göra sin verksamhet

Användare stödja andra användare

+
Shoud vara i IT Dept i första hand
svagaste
IT-kunskaper

starkaste
IT-kunskaper
Genom kontroll diskretion

Nivå
en
B
C
D

Ingen disternable user automation
Användarinmatning men ingen kontroll
Användarval och drift
användare Utvecklings

Människor följer instruktioner som de blir tillsagda
Utsätts för det, men dock vad de ingången inte ser slutresultatet
Användaren kan välja vilket program som ska starta, välja hur saker och ting håller på att bearbetas

Full kontroll över utveckling
svagaste

starkaste

Efter löptid skede

Nivå
1
Isolering â € “”ett system som är självständiga
-Klart mål

2
Fristående â € “”Ett system som är själv suffiecient, kan den kommunicera med andra system, men inte just nu (potentiellt)

3
Manuell Integrations â € “”två system utvecklats, vilka kan kommunicera utan manuellt

4
Automatisk integration â € “”Här 2 system är synkroniserade â €”” kommunicera automatiskt

5
Distribuerad integration â € “”användarsystem är en integrerad del av ditt system

 
outsourcing

Utökad SDLC (Software Development Life Cycle)

Fördel

Inga tekniska kunskaper krävs â € “”om du inte har den kompetens som krävs
Riskhantering
Certifiering eller ackreditering

service Bureau

– Eliminera driftskostnader â € “”ingen oro föråldrad programvara, säkerhetskopior etcâ € |
– Här du köper en tjänst inte systemen t.ex. en pay valssystem, köpa hosting

Fastighetsförvaltning

– Hålla infrastrukturen men underhålls av 3: e part
– Få underleverantörer som arbetar på din plats

Examen

Planering â € “”ITSP
EUC
Går mot systemdrift

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
ИДМ 3021 Иттилоотии Системаҳои Идоракунии Стратегия ва амалия

Naudi

SIS
модели 5 қувваҳои
занҷирҳо аз арзиши
банақшагирӣ стратегӣ
Анҷоми компютерӣ Корбар
модели аутсорсинг

SIS
5 Қувваҳои намунавї

занҷираи арзиши

Пулакӣ захираҳои: Захираҳои, ки метавонад бевосита бошад, иттиҳоми, ба муштарӣ
муовини Non пулакӣ баръакс мисол: софкунак

Асосии фаъолияти € “”Кодекси мазкур, борпеч
Фаъолият ибтидоӣ ва миёна

Корбар метавонад шакли интихоб:
A Маҳсулоти A
$ B маҳсулот + Дастгирии

Хонаи Рушди Software

Ташкилоти сахтафзор

ITSP – IT Нақшаи стратегии

Одатан, барои 3 сол ва ҳар 6 моҳ-аз нав арзёбӣ

Изҳороти Миссияи (Сабаби барои ташкилотҳое, ки дар ҷои с)
Дар куҷо мехоҳед, ки ба рафтан
Вазифањо: мисол: Коҳиш додани иҷозатнома Арзиш
Шумо дар куҷо ҳастанд
(Муҳити амалиётӣ ҷорӣ)
– SWOT
– зараррасонњо
Муайян андозанд
мисол: Оғози таљрибавии Манбаъ кушод
Таҳлили холигии
– Наќшаи таълимии
– Нақшаи HR
– Нақшаи Технология

ITSP хоҳад моҳвора / нақшаҳои хурд тавлид ва ҳамаи ин нақшаҳои ноил хоҳад ITSP
Бинобар ин ҳар як кафедра нақшаи стратегии он (нақшаҳои амалиётӣ) доранд,

шӯъба
Нақшаи стратегии

 

 

 

 
TA сил TC TD САТ
Масъала (Муомилоти кормандони баланд) / хавф (қабули як технологияҳои)

Компютерӣ Охирин корбар (EUC)

Дар барн-: мустақими, дастҳои худро бар истифодаи компютер аз тарафи истифодабарандагони як € “”2 манотиқи:
– истифодабарандагони
– Шўъбаи IT

афзалиятҳо

+ Озод захираҳои камёб як € »(i.e. IT тануманду {ITD})
+ Коҳиш backlog рушд
+ Коҳиш додани вақти ақибмонӣ

+ Фарҳанг вазифаи даъво
+ Бармеангезад, истифодабарандагони инноватсионї End (ИА)

нуқсонҳои

– Такрор ва партовњои
– Зиёд Харочоти
– Сифати шубҳанок
– Нигарониҳои беайбӣ маълумотњо

3 роҳҳои гуногун ба кори алоҳида:
Бо Content кор тренер
дастнавис танҳо

 

 

Non Prog
сатҳи Фармондеҳии
сатҳи Prog
Дастгирии функсионалї
Анҷоми Дастгирии Корбар
Коркарди маълумотњо Prog

+
Корбар додани фармонҳои муайян
– чоп
– Гирифтани маълумот
кори дастӣ дар як
+
– Муносибати истиснои
– дастнавис

+
Мисоле, ки prog ба вазифаи бизнеси худ
+
Кӯмак дигар истифодабаранда дар иҷрои фаъолияти худро

Истифодабарандагон дастгирӣ истифодабарандагони дигар

+
Shoud дар тануманду IT дар ҷои аввал бошад
заъифтарин
дониш IT

Қавитарин
дониш IT
Бо салоҳдиди назорати

сатҳи
$ A
$ B
$ C
$ D

Не автоматизатсияи истифодабарандаи disternable
Вуруди корбар, вале назорати
интихоби корбар ва истифодабарии
рушди корбар

Одамон аз паи дастури чун ба онҳо гуфта шавад
Дучори IT, вале Аммо чӣ вуруди нахоҳад кард натиҷаи нигаред
Корбар метавонед интихоб кунед, ки чӣ барнома оғоз, интихоб кунед, ки чӣ тавр он чи истодаанд коркард

идораи пурраро аз болои Рушд
заъифтарин

Қавитарин

Бо марҳилаи Камолоти

сатҳи
1
Хусусияти хоси як € “”як низоми ин аст, ки мустақил
мақсадноки -clear

2
Биист танҳо як € “”а системаи аст, ки suffiecient худидоракунии бошад, он метавонад бо системаҳои дигар, вале на дар лаҳзаи муошират (эҳтимолан)

3
Дастӣ A ҳамгироӣ € “”ду системаи тањия, ки метавонад муошират, вале ба таври дастӣ

4
ҳамгироии худкор в € “”Дар ин ҷо 2 системаҳои як ҳамоҳанг €”” иртибот худкор

5
ҳамгироии тақсим в € “”низоми корбар қисми ҷудонашавандаи системаи шумо аст,

 
мацсулот аз

SDLC васеи (Рушди сикли ҳаёт Software)

бартарӣ

Не малакаҳои техникӣ як талаб € «вақте ки шумо ба малакаҳои зарурӣ нест,
идоракунии хавфи
Сертификатсия ва ё аккредитатсия

Бюрои Хадамоти

– Бартараф кардани арзиши амалиётӣ А € «не ташвиш дар бораи нармафзори кўњна, нусхаҳои etcâ € |
– Дар ин ҷо шумо харидани хадамоти системаҳои нест, мисол: системаи рол маош, харидани хостинги

идоракунии Имтиёзњо

– Нигоҳ доштани инфрасохтори худ, балки нигоҳдорӣ аз ҷониби ҳизбҳои 3
– Ба даст овардани пудратчиён зерсохторњо кор дар ҷои шумо

Имтиҳони

Нақша € “”ITSP
EUC
Равишҳо сӯи системаҳои амалиёти

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
சிஐஎஸ் 3021 தகவல் அமைப்புகள் வியூகம் மேலாண்மை மற்றும் பயிற்சி

Naudi

எஸ்.ஐ.
5 படைகள் மாதிரி
மதிப்பு சங்கிலிகள்
மூலோபாய திட்டமிடல்
இறுதி பயனர் கம்ப்யூட்டிங்
அவுட்சோர்ஸிங் மாதிரிகள்

எஸ்.ஐ.
5 Forces மாதிரி

மதிப்பு சங்கிலி

விதிக்கப்படுவது வள: வளங்கள் வாடிக்கையாளர் நேரடியாக குற்றச்சாட்டுக்கள் இருக்க முடியும்
அல்லாத விதிக்கப்படுவது மாறாகவும், எ.கா. தூய்மையான

மேஜர் நடவடிக்கை € “”குறியீடு, பேக்கேஜிங்
முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நடவடிக்கைகள்

பயனர் வடிவம் தேர்வு செய்யலாம்:
ஒரு தயாரிப்பு
பி ஒரு தயாரிப்பு + ஆதரவு

மென்பொருள் விருத்தி ஹவுஸ்

வன்பொருள் அமைப்பு

ITSP – டி உபாய திட்டம்

பொதுவாக 3 ஆண்டுகள் மற்றும் மறு மதிப்பீடு ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கு

மிஷன் அறிக்கை (இடத்தில் இருக்க அமைப்பு காரணம்)
நீங்கள் செல்ல வேண்டும், அங்கு
நோக்கங்கள்: எ.கா. உரிமம் செலவு குறைக்க
நீ எங்கே இருக்கிறாய்
(தற்போதைய இயக்க சூழலில்)
– சுவோட்
– பூச்சி
இயங்கியது நிர்ணயம்
எ.கா திறந்த மூல பறக்கும் தொடங்க
இடைவெளி பகுப்பாய்வு
– பயிற்சித் திட்டம்
– மனித வள திட்டம்
– தொழில்நுட்பம் திட்டம்

ITSP செயற்கைக்கோள் / சிறிய திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் மற்றும் இந்த திட்டங்களை ITSP அடைய முடியும்
à எனவே ஒவ்வொரு துறை அதன் மூலோபாய திட்டம் (செயல்பாட்டு திட்டங்கள்) வேண்டும்

துறை
உபாய திட்டம்

 

 

 

 
டி.ஏ. காசநோய் இவ்வாக்கெடுப்பில், TD டி.ஈ.
வெளியீடு (ஒரு உயர் ஊழியர்) / இடர் (தொழில்நுட்பங்களை தத்தெடுப்பு)

இறுதி பயனர் கம்ப்யூட்டிங் (EUC)

டெப்: நேரடி, பயனர்கள் கணினிகளின் பயன்பாடு கைகளை € “”2 பகுதிகளில்:
– பயனர்கள்
– இது துறை

நன்மைகள்

+ ஒரு € ஒரு அரிய செல்வம் விடுதலை செய்தல் “”(அதாவது அது துறை {முதலியன})
+ வளர்ச்சி டர் குறைத்தல்
+ TIME பின்னடைவு குறைத்தல்

+ சூட் பணி கலாச்சாரம்
+ ஊக்குவிக்கிறது கண்டுபிடிப்பு இறுதிப் பயனர்கள் (EU),

குறைபாடுகள்

– மறுபிரதி மற்றும் கழிவு
– அதிகரித்துள்ளது செலவுகள்
– கேள்விக்குரிய தரம்
– தரவு ஒருமைப்பாடு கவலைகள்

தனி வேலை 3 வெவ்வேறு வழிகளில்:
திறமையாக வேலை உள்ளடக்க மூலம்
ஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே

 

 

அல்லாத ப்ரோக்
கட்டளை நிலை
ப்ரோக் நிலை
செயல்பாட்டு ஆதரவு
இறுதி பயனர் ஆதரவு
தரவு செயலாக்கம் ப்ரோக்

+
பயனர் குறிப்பிட்ட கட்டளைகளை
– அச்சு
– தரவு பெற
ஒரு கையேடு வேலை
+
– விதிவிலக்கு கையாளுதல்
– ஸ்கிரிப்ட்

+
தங்கள் வணிக செயல்பாடு அடிக்க தேடு தொடர்புபடுத்த
+
தங்கள் நடவடிக்கைகள் செய்து மற்ற பயனர் உதவும்

பயனர்கள் மற்ற பயனர்கள் ஆதரவு

+
முதல் இடத்தில் அதை துறை ஓடுதளம்
பலவீனமான
அறிவை

வலுவான
அறிவை
கட்டுப்பாடு விருப்பப்படி மூலம்

நிலை
ஒரு
பி
சி
டி

இல்லை disternable பயனர் ஆட்டோமேஷன்
பயனர் உள்ளீடு ஆனால் எந்த கட்டுப்பாடு
பயனர் தேர்வு மற்றும் அறுவை சிகிச்சை
பயனர் அபிவிருத்தி

அவர்கள் கூறினார் என மக்கள் வழிமுறை பின்பற்ற
டி வெளிப்படும் ஆனால் எனினும் அவர்கள் என்ன உள்ளீடு முடிவு பார்க்க மாட்டேன்
பயனர், நடத்த என்ன திட்டம் தேர்வு செய்யலாம் விஷயங்களை பதப்படுத்தப்பட்ட வருகின்றன என்பதை தேர்வு

அபிவிருத்தி மீது முழு கட்டுப்பாடு
பலவீனமான

வலுவான

முதிர்வு கட்டத்தில்

நிலை
1
€ “”சுய கொண்டிருந்தது என்று ஒரு அமைப்பு தனிமை
-clear இலக்கு

2
தனியாக € ஒரு நிலைப்பாட்டை “”சுய suffiecient என்று ஒரு அமைப்பு, அது பிற அமைப்புகள் ஆனால் நேரத்தில் தொடர்பு கொள்ள முடியும் (ஒரு வேளை)

3
கையேடு ஒருங்கிணைப்பு € “”இரண்டு அமைப்புகள் தொடர்பு ஆனால் கைமுறையாக முடியும், இது உருவாக்கப்பட்டது

4
€ “”இங்கே 2 அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்த €”” என்று தானாகவே தொடர்பு தானியங்கி ஒருங்கிணைப்பு

5
€ “”பயனர் விரவல் ஒருங்கிணைப்பு உங்கள் கணினியில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி ஆகும்

 
அவுட் வாக்கம்

நீட்டிக்கப்பட்ட எஸ்டிஎல்சி (மென்பொருள் உருவாக்க வாழ்க்கை சுழற்சி)

அனுகூல

இல்லை தொழில்நுட்ப திறன்கள் ஒரு தேவைப்படும் € “”நீங்கள் தேவையான திறன்களை இல்லை போது
இடர் மேலாண்மை
சான்றிதழ் அல்லது அங்கீகாரம்

சேவை பணியகம்

– அகற்ற செயல்பாட்டு செலவு € “”வழக்கற்று மென்பொருள் பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும், காப்பு etcâ € |
– இங்கே நீங்கள் அமைப்புகள் ஒரு சேவை எ.கா. வாங்க ஒரு சம்பளப்பட்டுயல் அமைப்பு, ஹோஸ்டிங் வாங்கும்

வசதிகள் மேலாண்மை

– உங்கள் உள்கட்டமைப்பு வைத்து ஆனால் 3 கட்சிகள் பராமரிக்கப்பட்டு
– உங்கள் இடத்தில் வேலை உட்குத்தகைக்காரர் பெறுவது

தேர்வு

“”ITSP € ஒரு திட்டமிடல்
EUC
அமைப்புகள் நடவடிக்கைகளை நோக்கி அணுகுமுறைகள்

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
సిఐఎస్ 3021 ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ వ్యూహం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రాక్టీస్

Naudi

SIS
5 దళాలు మోడల్
విలువ గొలుసులు
వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక
ఎండ్ యూజర్ కంప్యూటింగ్
అవుట్సోర్సింగ్ నమూనాలు

SIS
5 ఫోర్సెస్ మోడల్

భరోసాను

విధింపదగిన వనరు: క్లయింట్ నేరుగా ఆరోపణలు కావచ్చు వనరుల
కాని విధింపదగిన పక్కకు ఉదా: క్లీనర్

మేజర్ చర్యలకు € “”కోడ్, ప్యాకేజింగ్
ప్రాథమిక మరియు సెకండరీ చర్యలు

వాడుకరి రూపం ఎంచుకోవచ్చు:
ఒక ఉత్పత్తిగా
B ఒక ఉత్పత్తి + మద్దతు

సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హౌస్

హార్డ్వేర్ సంస్థ

ITSP – ఐటి వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక

సాధారణంగా 3 సంవత్సరాలు మరియు తిరిగి అంచనా ప్రతి 6 నెలల

మిషన్ స్టేట్మెంట్ (సంస్థ కారణం స్థానంలో ఉండాలి)
మీరు వెళ్లాలని మీరు ఎక్కడ
లక్ష్యాలు: ఉదా లైసెన్సు ఖర్చు తగ్గించండి
ఎక్కడ ఉన్నావు
(ప్రస్తుత ఆపరేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్)
– SWOT
– పెస్ట్
పీడనం నిర్ణయించడం
ఉదా: ఓపెన్ సోర్స్ మార్గనిర్దేశన ప్రారంభం
గ్యాప్ విశ్లేషణ
– శిక్షణ ప్రణాళిక
– ఆర్ ప్రణాళిక
– టెక్నాలజీ ప్రణాళిక

ITSP ఉపగ్రహ / చిన్న ప్రణాళికలు ఉత్పత్తి మరియు అన్ని ఈ ప్రణాళికలు ITSP సాధించడానికి ఉంటుంది
à అందువలన ప్రతి విభాగం దాని వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక (ఆపరేషన్ ప్రణాళికలను) ఉంటుంది

శాఖ
వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక

 

 

 

 
టిఎ TB TC TD TE
ఇష్యూ (అధిక సిబ్బంది టర్నోవర్) / రిస్క్ (టెక్నాలజీలు దత్తతు)

ఎండ్ యూజర్ కంప్యూటింగ్ (EUC)

డెఫ్: డైరెక్ట్, వినియోగదారులు కంప్యూటర్ల వినియోగం పై చేతులు € “”అనే 2 ప్రాంతాలు:
– వినియోగదారులు
– ఐటి శాఖ

ప్రయోజనాలు

+ € â ఒక అరుదైన వనరుల స్వేఛ్చ “”(అనగా ఐటి విభాగం {మొదలైనవి})
+ అభివృద్ధి బ్యాక్లాగ్ తగ్గించండి
+ కాల వ్యవధి తగ్గించండి

+ సూట్ పని సంస్కృతి
+ ప్రోత్సహిస్తుంది ఆవిష్కరణ ఎండ్ వినియోగదారులు (ఈయూ)

ప్రతికూలతలు

– నకలు అండ్ వేస్ట్
– పెరిగిన ఖర్చులు
– ప్రశ్నార్థక నాణ్యత
– డేటా సమగ్రత ఆందోళనలు

ప్రత్యేక కార్యాలయ 3 వివిధ మార్గాల్లో:
స్కిల్డ్ ఉద్యోగం కంటెంట్
స్క్రిప్టింగ్ మాత్రమే

 

 

కాని ప్రోగ్
కమాండ్ స్థాయి
ప్రోగ్ స్థాయి
ఫంక్షనల్ మద్దతు
ఎండ్ యూజర్ మద్దతు
డేటా ప్రాసెసింగ్ ప్రోగ్

+
వాడుకరి కొన్ని ఆజ్ఞలకు జారీ
– ప్రింట్
– డేటా పొందుటకు
మానవీయ పని
+
– మినహాయింపు హ్యాండ్లింగ్
– స్క్రిప్టింగ్

+
వారి వ్యాపార ఫంక్షన్ ప్రోగ్ సంబంధం
+
వారి కార్యకలాపాలు చేస్తున్న ఇతర వినియోగదారు సహాయం

వినియోగదారులు ఇతర వినియోగదారులు మద్దతు

+
మొదటి స్థానంలో ఐటి విభాగం లో జరగాలి
బలహీనమైన
ఐటి పరిజ్ఞానం

బలమైన
ఐటి పరిజ్ఞానం
కంట్రోల్ ప్రజ్ఞచేత

స్థాయి
ఒక
బి
సి
డి

తోబుట్టువుల disternable యూజర్ ఆటోమేషన్
వినియోగదారు ఇన్పుట్ కానీ ఏ నియంత్రణ
వినియోగదారు ఎంపిక మరియు ఆపరేషన్
యూజర్ డెవలప్మెంట్

వారు చెప్పినట్లే వంటి ప్రజలు సూచనల అనుసరించండి
ఐటి బహిర్గతం కానీ అయితే వారు ఇన్పుట్ ముగింపు ఫలితంగా చూడరు
వాడుకరి ఆరంభించే ఏ కార్యక్రమం ఎంచుకోండి విషయాలు ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి ఎలా ఎంచుకోవచ్చు

అభివృద్ధి పూర్తి నియంత్రణ
బలహీనమైన

బలమైన

మెచ్యూరిటీ సమయానికి

స్థాయి
1
€ â “”స్వీయ కలిగి ఒక వ్యవస్థను ఏకాంతవాసం
-clear లక్ష్యం

2
ఒంటరిగా € â స్టాండ్ “”స్వీయ suffiecient అని వ్యవస్థను, ఇతర వ్యవస్థలతో కానీ లేదు సమయంలో కమ్యూనికేట్ (దీనిని సమర్థవంతంగా)

3
మాన్యువల్ సమగ్రపరచడం € “”రెండు వ్యవస్థలు కమ్యూనికేట్ కానీ మానవీయంగా ఇది అభివృద్ధి

4
స్వయంచాలక ఇంటిగ్రేషన్ “”2 వ్యవస్థలు ఒక సమకాలీకరించబడిన € ఉంటాయి ఇక్కడ”” స్వయంచాలకంగా కమ్యూనికేట్ € â

5
€ “”యూజర్ సిస్టం ఒక పంపిణీ అనుసంధానం మీ సిస్టమ్ యొక్క ఒక అంతర్గత భాగంగా చెప్పవచ్చు

 
అవుట్సోర్సింగ్

విస్తరించిన SDLC (సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్)

అడ్వాంటేజ్

సంఖ్య టెక్నికల్ నైపుణ్యాలు అవసరం € “”మీరు అవసరమైన నైపుణ్యాలను కలిగి లేనప్పుడు
ప్రమాద నిర్వహణ
సర్టిఫికేషన్ లేదా అక్రెడిటేషన్

సర్వీస్ బ్యూరో

– తొలగించండి కార్యాచరణ వ్యయం € “”వాడుకలో సాఫ్ట్వేర్ గురించి కంగారుపడవద్దు, బ్యాకప్ etcâ € |
– ఇక్కడ మీరు ఒక సేవ వ్యవస్థలు ఉదా: కొనుగోలు ఒక పే రోల్ వ్యవస్థ, హోస్టింగ్ కొనుగోలు

సౌకర్యాల నిర్వహణ

– మీ మౌలిక ఉంచడం కానీ 3rd పార్టీలు నిర్వహించబడుతుంది
– మీ ప్రదేశంలో పని ఉపగుత్తేదారుల పొందడానికి

పరీక్షా

“”€ ITSP ప్రణాళికా
EUC
వ్యవస్థలు కార్యకలాపాలు వైపు అప్రోచెస్

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกลยุทธ์และการปฏิบัติ

Naudi

SIS
รุ่น 5 กองกำลัง
ห่วงโซ่มูลค่า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
End คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
รูปแบบเอาท์ซอร์ส

SIS
5 กองกำลังรุ่น

ห่วงโซ่คุณค่า

ทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายทรัพยากรซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงกับลูกค้า
ไม่ใช่รองค่าบริการในทางกลับกันเช่น ทำความสะอาด

ที่สำคัญกิจกรรม†“”รหัสบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบ:
สินค้าที่ใช้
B สินค้าที่สนับสนุน +

บ้านพัฒนาซอฟต์แวร์

องค์การฮาร์ดแวร์

ITSP – มันแผนยุทธศาสตร์

มักจะเป็นเวลา 3 ปีและประเมินอีกครั้งทุก 6 เดือน

พันธกิจ (เหตุผลสำหรับองค์กรที่จะอยู่ในสถานที่)
คุณอยากไปที่ไหน
วัตถุประสงค์: เช่น ลดค่าใช้จ่ายใบอนุญาต
คุณอยู่ไหน
(สภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบัน)
– จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
– Pest
ตรวจสอบแรงขับ
เช่น. เริ่มต้นการนำโอเพนซอร์ส
วิเคราะห์ช่องว่าง
– วางแผนการฝึกอบรม
– แผนทรัพยากรบุคคล
– แผนการเทคโนโลยี

ITSP จะสร้างดาวเทียม / แผนการขนาดเล็กและแผนทั้งหมดเหล่านี้จะบรรลุ ITSP
จึงทุกฝ่ายจะมีแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ)

แผนก
แผนยุทธศาสตร์

 

 

 

 
TA วัณโรค TC TD TE
ปัญหา (การหมุนเวียนพนักงานสูง) / ความเสี่ยง (การยอมรับของเทคโนโลยี)

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง (EUC)

พลังป้องกัน: ตรง, มือในการใช้คอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้†“”2 พื้นที่:
– ผู้ใช้
– กรมไอที

ข้อดี

+ ปลดปล่อยทรัพยากรที่หายาก†“”(นั่นคือฝ่ายไอที {} ITD)
+ ลดค้างพัฒนา
+ ลดเวลาหน่วง

+ สูทวัฒนธรรมงาน
+ สนับสนุนให้ผู้ใช้นวัตกรรม End (EU)

ข้อเสีย

– การทำสำเนาและของเสีย
– ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
– คุณภาพที่น่าสงสัย
– ความกังวลความสมบูรณ์ของข้อมูล

3 วิธีที่แตกต่างกันในการทำงานเฉพาะกิจการ:
โดยเนื้อหาของงานที่มีฝีมือ
การเขียนสคริปต์เท่านั้น

 

 

องค์กรไม่แสวงหา Prog
ระดับคำสั่ง
ระดับ Prog
สนับสนุนการทำงาน
การสนับสนุนผู้ใช้ปลายทาง
การประมวลผลข้อมูล Prog

+
ผู้ใช้ออกคำสั่งบางอย่าง
– พิมพ์
– รับข้อมูล
การทำงานด้วยตนเอง
+
– การจัดการข้อยกเว้น
– การเขียนสคริปต์

+
ที่เกี่ยวข้อง PROG ในการทำงานธุรกิจของพวกเขา
+
ช่วยให้ผู้ใช้อื่น ๆ ในการทำกิจกรรมของพวกเขา

ผู้ใช้รองรับผู้ใช้อื่น ๆ

+
shoud จะอยู่ในฝ่ายไอทีในสถานที่แรก
กำจัดจุดอ่อน
ความรู้ด้านไอที

นฤดม
ความรู้ด้านไอที
ตามดุลยพินิจของการควบคุม

ชั้น

B
C
D

ไม่มีผู้ใช้ disternable อัตโนมัติ
เข้าของผู้ใช้ แต่ไม่มีการควบคุม
เลือกของผู้ใช้และการดำเนินงาน
การพัฒนาผู้ใช้

คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่พวกเขาจะบอกว่า
สัมผัสกับมัน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาป้อนข้อมูลจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ได้
ผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งที่โปรแกรมที่จะเปิดตัวให้เลือกว่าสิ่งที่มีการประมวลผล

การควบคุมเต็มรูปแบบผ่านการพัฒนา
กำจัดจุดอ่อน

นฤดม

โดยในช่วงเวลาครบกําหนด

ชั้น
1
แยก†“”ระบบที่มีอยู่ในตนเอง
ยกเลิกเลือกเป้าหมาย

2
ยืนอยู่คนเดียว†“”เป็นระบบที่เป็น suffiecient ตนเองก็สามารถสื่อสารกับระบบอื่น ๆ แต่ไม่ในขณะที่ (อาจ)

3
คู่มือการใช้งานบูรณาการ†“”สองระบบการพัฒนาที่สามารถสื่อสาร แต่ด้วยตนเอง

4
บูรณาการโดยอัตโนมัติ†“”ที่นี่มี 2 ระบบที่ตรงกัน—” สื่อสารโดยอัตโนมัติ

5
บูรณาการการกระจาย†“”ระบบของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

 
จัดหาออก

ขยาย SDLC (Software Development Life Cycle)

ความได้เปรียบ

ไม่มีทักษะทางเทคนิคจะต้อง†“”เมื่อคุณไม่ได้มีทักษะที่จำเป็น
การจัดการความเสี่ยง
การรับรองหรือได้รับการรับรอง

สำนักบริการ

– ขจัดต้นทุนการดำเนินงาน€ “”ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ล้าสมัยสำรองข้อมูลetc†|
– ที่นี่คุณจะซื้อบริการไม่ได้ระบบเช่น ระบบม้วนจ่ายเงินซื้อโฮสติ้ง

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

– ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของคุณ แต่การเก็บรักษาโดยบุคคลที่ 3
– รับผู้รับเหมาที่ทำงานในสถานที่ของคุณ

การสอบ

การวางแผน†“”ITSP
EUC
แนวทางการดำเนินงานของระบบ

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Bilgi Sistemleri Strateji Yönetimi ve Uygulama

Naudi

DİE
5 kuvvetler modeli
Değer zincirleri
Stratejik Planlama
Son Kullanıcı Bilgi İşlem
Outsourcing modelleri

DİE
5 Kuvvetler Modeli

Değer zinciri

Ücretli kaynak: doğrudan müşteriye ücretleri olabilir Kaynakları
Sigara Ücretli tersi mesela temizleyici

Başlıca Faaliyet â € “”Kod, Ambalaj
Birincil ve İkincil Faaliyetler

Kullanıcı formu seçebilirsiniz:
Bir à Ürün
B Ã Ürün + Destek

Yazılım Geliştirme Evi

Donanım Organizasyon

ITSP – BT Stratejik Plan

Genellikle 3 yıl ve yeniden değerlendirilen her 6 ay için

Misyonu (organizasyon nedeni yerde olmak)
Nereye gitmek istersin
Amaç: örneğin Lisans Maliyeti azaltmak
Neredesin
(Güncel çalışma ortamı)
– SWOT
– ZARARLI
Thrust belirleyin
Örneğin. Açık Kaynak pilot başlayın
Boşluk analizi
– Egzersiz planı
– İK Planı
– Teknoloji Planı

ITSP uydu / küçük planları oluşturmak ve tüm bu planlar ITSP başaracaktır
à nedenle her bölüm stratejik planını (operasyonel planların) sahip olacak

bölüm
Stratejik plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Sayı (à yüksek personel devir) / Risk (teknolojilerin à benimsenmesi)

Son Kullanıcı Computing (EUC)

Def: Doğrudan, kullanıcılar tarafından bilgisayar kullanımı eller â 2 alanlar “”€:
– kullanıcıların
– Bilişim departmanı

Avantajları

 € kıt kaynak Kurtarılması + “”(yani BT Bölümü {ITD})
+ Geliştirme birikim azaltın
+ Zaman farkı azaltın

+ Suit görev Kültürü
+ Teşvik yenilik Son Kullanıcılar (AB)

Dezavantajları

– Çoğaltılması ve Atık
– Artan Maliyetler
– Şüpheli kalite
– Veri bütünlüğü endişeleri

ayrı bir iş için 3 farklı yolu vardır:
Nitelikli iş İçerik
Scripting sadece

 

 

Sigara Prog
komut Seviye
Prog Seviye
fonksiyonel Destek
Son Kullanıcı Desteği
Veri İşleme Prog

+
Kullanıcı belirli komutları veren
– baskı
– Veri almak
à Manuel çalışma
+
– istisna işleme
– komut dosyası

+
kendi iş fonksiyonu prog Relate
+
faaliyetlerini yaparken diğer kullanıcıya yardımcı

Kullanıcılar diğer kullanıcıları destek

+
ilk etapta Bilişim Bölümü olmak sınırlandırmak
zayıf
IT bilgi

güçlü
IT bilgi
Kontrol takdirine göre

seviye
bir
B
C
D

Hiçbir disternable kullanıcı otomasyonu
Kullanıcı girişi ama hiçbir kontrolü
Kullanıcı seçimi ve çalışma
kullanıcı Geliştirme

onlar söylendiği gibi insanlar talimatları izleyin
IT maruz kalmış ancak ancak ne giriş sonuçta görmez
Kullanıcı şeyler işleniyor nasıl seçmek başlatmak için ne programı seçebilirsiniz

Kalkınma üzerinde tam kontrol
zayıf

güçlü

Vade aşamada

seviye
1
kendine yeten bir sistem â € “”İzolasyon
-net hedef

2
“”Tek başına â € kendini suffiecient olan bir sistem standı, diğer sistemlerle ama şu anda değil iletişim kurabilir (potansiyel olarak)

3
Manuel Entegrasyon â € “”iki sistem iletişim fakat elle hangi geliştirilen

4
Otomatik iletişim “”2 sistem â € senkronize edilir Burada â €”” Otomatik entegrasyon

5
€ “”kullanıcı sistemi â Dağıtılmış entegrasyonu sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır

 
out Kaynak

Genişletilmiş SDLC (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü)

avantaj

Gerekli becerileri yok olduğunda hiçbir teknik becerileri “”â € gerekli olan
Risk yönetimi
Sertifika veya akreditasyon

servis Büro

– Etcâ €, eski yazılımlarla ilgili hiçbir endişe “”yedekleri operasyonel maliyet â eleyin € |
– Burada bir hizmet değil sistem, örneğin satın hosting satın alan bir ödeme rulo sistemi,

Tesis Yönetimi

– Altyapınızı tutmak ama 3. şahıslar tarafından yapılmaktadır
– Senin yerinde çalışan alt yüklenicileri alıyorum

sınav

ITSP “”â € Planlama
EUC
sistemleri operasyonları doğru Yaklaşımlar

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
3021 Управління та практика СНД Інформаційні системи Стратегія

Naudi

SIS
5 сили модель
збутові ланцюжки
Стратегічне планування
End Computing Користувач
моделі аутсорсингу

SIS
5 сил Модель

Ланцюжка створення вартості

Chargeable ресурс: ресурси, які можуть бути витрати безпосередньо клієнту
Non Chargeable навпаки, наприклад, очищувач

Основна активність â € “”Код, Упаковка
Первинної та вторинної

Користувач може вибрати форму:
Це продукт Ã
B A + Підтримка продукту

Будинок розробки програмного забезпечення

Апаратні засоби організації

АйТіЕсПі – IT Стратегічний план

Як правило, протягом 3-х років і переоцениваться кожні 6 місяців

Місія (причина для організації, щоб бути на місці)
Де ви хочете піти
Цілі: наприклад, Зниження вартості ліцензії
Де ти
(Поточна операційне середовище)
– SWOT
– PEST
визначити Thrust
наприклад Почати пілотування з відкритим вихідним кодом
аналіз прогалин
– План навчання
– План HR
– План технології

АйТіЕсПі буде генерувати супутникові / невеликі плани і всі ці плани будуть досягти АйТіЕсПі
à Тому кожен відділ буде мати свій стратегічний план (оперативні плани)

відділ
стратегічний план

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Випуск (висока плинність персоналу) / ризиком (прийняття технологій)

Обчислювальний кінцевих користувачів (EUC)

Def: Пряма, руки на використання комп’ютерів користувачами â € “”2 зони:
– користувачі
– ІТ-відділ

переваги

+ Звільняючи дефіцитний ресурс â € “”(тобто ІТ-відділ {} ВІТ)
+ Скоротити відставання розвитку
+ Скорочення запізнювання за часом

+ Костюм Культура завдання
+ Стимулює інновації кінцевих користувачів (ЄС)

недоліки

– Тиражування і відходів
– Збільшені витрати
– Сумнівного якості
– Проблеми цілісності даних

3 способи окремої роботи:
За Кваліфіковані роботи Зміст
тільки Scripting

 

 

Non Prog
команда Рівень
Prog Рівень
функціональна підтримка
Кінець підтримки користувачів
Обробка даних Prog

+
Користувач видачі певних команд
– друк
– Отримати дані
М.Р Ручна робота
+
– Обробка винятків
– сценаріїв

+
Зіставте прогу для їх бізнес-функції
+
Допомога іншим користувачам у виконанні їх діяльності

Підтримка користувачів інших користувачів

+
Shoud бути в ІТ-відділ в першу чергу
слабейший
IT-знань

найсильніший
IT-знань
На розсуд управління

рівень

В
З
D

Ні disternable автоматизації користувач
Призначений для користувача введення, але ніякого контролю
Вибір користувача і робота
розвиток користувача

Люди йдуть інструкції, як вони кажуть,
На яких він впливав, але тим не менше, що вони вхід не бачитиме кінцевий результат
Користувач може вибрати, яку програму для запуску, виберіть, як речі обробляються

Повний контроль над розвитком
слабейший

найсильніший

За стадії зрілості

рівень
1
Ізоляція â € “”системи, яка є самодостатньою
-clear мішень

2
Автономний â € “”система, яка саме suffiecient, воно може взаємодіяти з іншими системами, але не в даний момент (потенційно)

3
Керівництво по інтеграції â € “”дві системи, розроблені, які можуть спілкуватися, але вручну

4
Автоматична інтеграція â € “”Тут 2 системи синхронізовані â €”” спілкуватися автоматично

5
Розподілена інтеграція користувальницької системі € “”є невід’ємною частиною вашої системи

 
Out Sourcing

Extended SDLC (Software Development Life Cycle)

перевага

Ніяких технічних навичок не потрібно â € “”, коли у вас немає необхідних навичок
Управління ризиками
Сертифікація або акредитація

бюро обслуговування

– Ліквідувати експлуатаційні витрати â € “”не варто турбуватися про застарілого програмного забезпечення, резервне копіювання ETCA € |
– Ось ви купуєте послугу не систем, наприклад, система платного рол, покупка хостингу

Експлуатація та обслуговування об’єктів

– Зберігаючи інфраструктуру, але підтримується 3сторін
– Отримання суб підрядників, які працюють на вашому місці

іспит

Планування â € “”АйТіЕсПі
EUC
Підходи до діяльності систем

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 انفارمیشن سسٹمز حکمت عملی مینجمنٹ اور پریکٹس

Naudi

SIS
5 فورسز ماڈل
قدری زنجیروں
اسٹریٹجک منصوبہ بندی
اختتامی صارف کمپیوٹنگ
آاٹسورسنگ کے ماڈل

SIS
5 افواج ماڈل

ویلیو چین

ادائیگی وسیلہ: کلائنٹ کو براہ راست الزامات ہو سکتا ہے جس کے وسائل
غیر ادائیگی کے برعکس جیسے کلینر

میجر سرگرمی â € “”کوڈ، پیکیجنگ
پرائمری اور سیکنڈری سرگرمیاں

صارف فارم کو منتخب کر سکتے ہیں:
A ایک مصنوعات
B ایک مصنوعات + سپورٹ

سافٹ ویئر ڈیویلپمنٹ ہاؤس

ہارڈویئر کی تنظیم

ITSP – IT اسٹریٹیجک پلان

عام طور پر 3 سال اور دوبارہ تعین ہر 6 ماہ کے لئے

مشن کا بیان (جگہ میں ہونا تنظیم کے لئے کی وجہ)
آپ کہاں جانا چاہتے ہیں
مقاصد: جیسے لائسنس لاگت کو کم
کہاں ہو تم
(موجودہ آپریٹنگ ماحول)
– رٹنا
– PEST
زور دیئے جانے کا تعین
جیسے کھلا ماخذ piloting کے شروع
گیپ تجزیہ
– تربیت کی منصوبہ بندی
– HR پلان
– ٹیکنالوجی کی منصوبہ بندی

ITSP سیٹلائٹ / چھوٹے منصوبوں کو پیدا کرے گا اور ان تمام منصوبوں کو ITSP حاصل کریں گے
à لہذا ہر شعبے اپنے سٹریٹجک پلان (آپریشنل پلانز) ہوگا

شعبہ
اسٹریٹیجک پلان

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
مسئلہ (ایک اعلی عملے کاروبار) / رسک (ٹیکنالوجی کی ایک گود لینے)

اختتامی صارف کمپیوٹنگ (EUC)

Def کی: براہ راست، صارفین کی طرف سے کمپیوٹر کے استعمال پر ہاتھ â € “”2 علاقوں:
– صارفین
– محکمہ

فوائد

+ € â ایک قلیل وسائل کو آزاد “”(یعنی IT شعبہ {ITD})
+ ترقی کے بقایا کم کریں
+ وقت وقفہ کم کریں

+ سوٹ ٹاسک ثقافت
+ حوصلہ افزائی جدت طرازی اینڈ صارف (EU)

نقصانات

– تخلپی اور فضلے
– بڑھے ہوئے اخراجات
– اعتراض معیار
– ڈیٹا کی سالمیت کے خدشات

علیحدہ کام کرنے کے لئے 3 مختلف طریقے:
ہنرمند روزگار کے مواد کی طرف سے
سکرپٹ کو

 

 

غیر Prog کے
کمانڈ لیول
Prog کے لیول
فنکشنل سپورٹ
اختتامی صارف کی معاونت کی
ڈیٹا پروسیسنگ Prog کے

+
صارف مخصوص حکم دیتا ہے جاری کرنے
– پرنٹ
– ڈیٹا حاصل
ایک دستی کا کام
+
– رعایت کی ہینڈلنگ
– اسکرپٹنگ

+
ان کے کاروبار کی تقریب کے لئے PROG متعلق
+
ان سرگرمیوں کر میں دوسرے صارف مدد

صارفین دوسرے صارفین کی حمایت

+
پہلی جگہ میں یہ شعبہ میں کیا جائے shoud
کمزور ترین
IT علم

مضبوط ترین
IT علم
کنٹرول صوابدید کی طرف سے

لیول
A
B
C
D

کوئی disternable صارف آٹومیشن
صارف کی ان پٹ مگر کوئی کنٹرول
صارف کے انتخاب اور آپریشن
یوزر کی ترقی

وہ کہا جاتا ہے کے طور پر لوگ ہدایات پر عمل
اس کے سامنے لیکن تاہم وہ ان پٹ آخر نتیجہ نہیں دیکھیں گے کیا
صارف، شروع کرنے کا کیا پروگرام کا انتخاب کر سکتے چیزوں کارروائی ہو رہی ہے کہ کس طرح منتخب

ترقی پر مکمل کنٹرول
کمزور ترین

مضبوط ترین

پختگی مرحلے کی طرف سے

لیول
1
€ ایک “”ہے کہ خود موجود ایک نظام تنہائی
-صاف ہدف

2
اکیلے € ایک موقف “”A سسٹم خود suffiecient ہے، جو دوسرے نظام کے ساتھ نہیں بلکہ اس وقت رابطہ کر سکتے ہیں (ممکنہ)

3
دستی انٹیگریشن â € “”دو نظام دستی جس چیت کر سکتے ہیں لیکن ترقی یافتہ

4
خودکار انضمام € â “”یہاں 2 نظام مطابقت پذیر ہیں €”” خود کار طریقے سے بات چیت

5
€ “”صارف نظام ایک تقسیم انضمام آپ کے سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے

 
آؤٹ سورسنگ

توسیعی سڈلک (سافٹ ویئر ڈیویلپمنٹ زندگی سائیکل)

فائدہ

کوئی تکنیکی مہارت ایک مطلوبہ € “”کر رہے ہیں آپ کے لئے ضروری مہارت کی ضرورت نہیں ہے جب
رسک مینجمنٹ
تصدیق یا ایکریڈیشن

سروس بیورو

– ختم آپریشنل لاگت â € “”متروک سافٹ ویئر کے بارے میں کوئی تشویش نہیں، بیک اپ کے etcâ € |
– یہاں آپ کو ایک خدمت نہیں سسٹمز جیسے خریدنے ایک تنخواہ رول بنانے کے نظام، ہوسٹنگ خریدنے پر

سہولیاتی مینجمنٹ

– آپ کے بنیادی ڈھانچے کو لیکن 3rd جماعتوں کی طرف سے برقرار رکھا
– آپ کی جگہ پر کام کرنے والے ذیلی ٹھیکیداروں ہو رہی ہے

امتحان

€ “”ITSP ایک منصوبہ بندی
EUC
نظام کی کارروائیوں کی طرف نقطہ نظر

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
MDH 3021 Axborot tizimlari strategiyasi boshqarish va amaliyoti

Naudi

SIS
5 kuchlari model
Value zanjirlar
strategik rejalashtirish
End User Computing
autsorsing modellari

SIS
5 kuchlari Model

qiymat zanjiri

Pulli resurs: mijoz bevosita ayblovlarni bo’lishi mumkin Resources
Non zamonaviy aksincha masalan tozalovchi

Asosiy faoliyati â € “”Code, qadoqlash
Boshlang’ich va o’rta faoliyati

Foydalanuvchining formasini tanlash mumkin:
A Ã Mahsulot
B Ã Mahsulot + qo’llab-quvvatlash

Software Development uy

Uskuna tashkiloti

ITSP – IT strategik rejasi

Odatda 3 yil va qayta baholanadi har 6 oy davomida

Missiyasi (tashkilot sababi joyda bo’lishi uchun)
Agar borish kerakli joyga
Vazifalari: masalan Litsenziya xarajatlarni kamaytirish
Qayerdasan
(Joriy operatsion muhit)
– SWOT
– o’simliklaru kasalliklar
Thrust aniqlash
masalan Open Source tajriba tariqasida ishga tushiring
Gap tahlil
– Training rejasi
– HR rejasi
– Technology rejasi

ITSP sun’iy yo’ldosh / kichik rejalarini ishlab chiqaradi va bu rejalar ITSP erishamiz
à Shuning uchun har bir bo’limi o’z strategik rejasini (operativ rejalarini) bo’ladi

bo’lim
strategik rejasi

 

 

 

 
TA TB TC TD da
Son (yuqori xodimlari aylanmasi) / xavfi (texnologiyalari à qabul qilish)

End User Computing (VIBORG HANDELSSKOLE Faoliyat)

Daf: Direct, foydalanuvchilar tomonidan kompyuterlar foydalanish bo’yicha qo’llari â 2 joylarda “”€:
– foydalanuvchilar
– IT bo’limi

afzalliklari

 € a noyob resurs qutqarish + “”(ya’ni, IT Dept {ITD})
+ Rivojlantirish kutish kamaytirish
+ Vaqt oralig’i kamaytiring

+ Yoq vazifa Madaniyat
+ Chaqiradi innovatsion End foydalanuvchilar (EI)

Kamchiliklari

– Sonini ko’paytirish va Chiqindilarni
– Borayotgan narxlari
– Shubhali sifatli
– Ma’lumotlar yaxlitligi xavotirlar

alohida ish uchun 3 xil yo’llari:
Malakali ish mazmunan tomonidan
ssenariylardan faqat

 

 

non Prog
buyrug’i darajasi
Prog darajasi
funktsional qo’llab-quvvatlash
End Foydalanuvchining Yordam
Ma’lumotlarga ishlov Prog

+
Foydalanuvchi ayrim buyruqlar berish
– bosma
– Ma’lumotlarni olish
à Manual ish
+
– Istisno ishlash
– scripting

+
ularning ish funktsiyasi uchun PROG keltiring
+
o’z faoliyatini amaldagi boshqa foydalanuvchi Yordam

Foydalanuvchilar boshqa foydalanuvchilarni qo’llab-quvvatlash

+
birinchi navbatda IT bo’limi bo’lishi shoud
eng zaif
IT bilim

Kuchlilar
IT bilim
Control ixtiyori bilan

daraja
A
B
C
D

No disternable Foydalanuvchi avtomatlashtirish
Foydalanuvchi kiritish lekin hech nazorat qilish
Foydalanuvchi tanlash va amaliyot
foydalanuvchi taraqqiyot

Ular aytgan kabi odamlar ko’rsatmasiga rioya
IT duchor lekin, biroq, nima, ular kiritish natija ko’rmaysizlar
Foydalanuvchi narsalar qayta ishlanmoqda qanday tanlash, ishga tushirish uchun nima dastur tanlashingiz mumkin

Taraqqiyot ustidan to’liq nazorat qilish
eng zaif

Kuchlilar

Yozuvchi adolat bosqichma

daraja
1
o’zini mavjud bo’lgan tizim “”â € izolyatsiya
paroli maqsadli

2
“”Yolg’iz â € o’zini suffiecient bo’lgan tizimini tur, u boshqa tizimlar bilan emas, balki ayni paytda muloqot qilish (mumkin)

3
Manual integratsiya â € “”ikki tizimlari muloqot lekin qo’lda mumkin ishlab

4
Avtomatik ravishda muloqot “”2 tizimlari â sinxron € etiladi Bu yerda â €”” Avtomatik integratsiya

5
€ “”Foydalanuvchi tizimi â tarqatiladi integratsiya tizimi ajralmas qismi hisoblanadi

 
Out Sourcing

Kengaytirilgan SDLC (Dastur oshirish, hayot aylanishi)

ustunlik

Agar kerakli malakalar yo’q qachon hech qanday texnik mahorat “”â € talab etiladi
xatarlarni boshqarish
Sertifikatlash yoki akkreditatsiya

Service Bureau

– Etcâ €, eskirgan dasturi haqida hech qanday tashvish “”zaxira nusxalarini tezkor qiymati bartaraf € |
– Mana, bir xizmat emas, balki tizimlar masalan sotib hosting sotib a haqi roll tizimi,

inshootlari boshqarish

– Sizning infratuzilmasini tutish, lekin 3 partiyalar tomonidan saqlab
– Sizning joyda ish sub pudratchilar olish

imtihon

ITSP “”€ â rejalashtirish
VIBORG HANDELSSKOLE Faoliyat
tizimlari operatsiyalari yondashuvlarni

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Quản trị chiến lược Hệ thống thông tin và thực hành

Naudi

SIS
mô hình 5 lực lượng
chuỗi giá trị
Lập kế hoạch chiến lược
Computing End User
mô hình gia công phần mềm

SIS
5 Lực lượng mẫu

Chuỗi giá trị

nguồn thu phí: Tài nguyên có thể là chi phí trực tiếp cho khách hàng
Không thu phí ngược lại ví dụ sạch hơn

Chính Hoạt động â € “”Mã, bao bì
Hoạt động Tiểu học và Trung

Người dùng có thể chọn hình thức:
Một sản phẩm Ã
B Ã sản phẩm + Hỗ trợ

Nhà phát triển phần mềm

Tổ chức phần cứng

ITSP – CNTT Kế hoạch chiến lược

Thông thường trong 3 năm và tái đánh giá mỗi 6 tháng

Sứ mệnh (lý do cho tổ chức được đặt đúng chỗ)
Bạn muốn đi đâu
Mục tiêu: ví dụ: Giảm Giấy phép Chi phí
Nơi bạn ở
(Môi trường hoạt động hiện tại)
– SWOT
– CÔN TRÙNG
xác định lực đẩy
ví dụ. Bắt đầu thí điểm mở nguồn
Phân tích Gap
– Kế hoạch đào tạo
– Kế hoạch nhân sự
– Kế hoạch Công nghệ

ITSP sẽ tạo / kế hoạch vệ tinh nhỏ và tất cả các kế hoạch này sẽ đạt được các ITSP
à Do đó mỗi bộ phận sẽ có kế hoạch chiến lược (kế hoạch hoạt động)

bộ
Kế hoạch chiến lược

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (kim ngạch nhân viên à cao) / rủi ro (thông qua à của công nghệ)

Dùng cuối (EUC)

Def: trực tiếp, bàn tay trên sử dụng máy tính của người sử dụng â € “”2 khu vực:
– người sử dụng
– Cục CNTT

Ưu điểm

+ Giải phóng một nguồn tài nguyên khan hiếm â € “”(nghĩa là IT Dept {} ITD)
+ Giảm tồn đọng phát triển
+ Giảm thời gian trễ

+ Văn hóa nhiệm vụ Suit
+ Khuyến khích người sử dụng đổi mới End (EU)

nhược điểm

– Sao chép và Xử lý chất thải
– Chi phí tăng
– Chất lượng Questionable
– Mối quan tâm toàn vẹn dữ liệu

3 cách khác nhau để làm việc riêng biệt:
Bằng tay nghề Nội dung công việc
chỉ Scripting

 

 

Non Prog
lệnh Cấp
prog Cấp
Hỗ trợ chức năng
Hỗ trợ người dùng cuối
Xử lý dữ liệu Prog

+
Ký ban hành lệnh nhất định
– in
– lấy dữ liệu
công việc tay Ã
+
– Xử lý ngoại lệ
– kịch bản

+
Relate ăn xin với chức năng kinh doanh của mình
+
Giúp người sử dụng khác trong việc thực hiện các hoạt động của họ

Người dùng hỗ trợ người dùng khác

+
Shoud được trong Phòng CNTT ở nơi đầu tiên
yếu nhất
kiến thức CNTT

Strongest
kiến thức CNTT
Bằng cách điều khiển theo ý

Cấp độ
Một
B
C
D

Không tự động dùng disternable
đầu vào người sử dụng nhưng không kiểm soát
lựa chọn sử dụng và hoạt động
Phát triển tài

Mọi người làm theo hướng dẫn như họ đang nói
Tiếp xúc với CNTT nhưng tuy nhiên những gì họ đầu vào sẽ không thấy kết quả cuối cùng
Người dùng có thể lựa chọn những chương trình để khởi động, chọn cách điều đang được xử lý

toàn quyền kiểm soát phát triển
yếu nhất

Strongest

Bởi giai đoạn chín muồi sinh dục

Cấp độ
1
Cách ly â € “”một hệ thống mà là khép kín
mục tiêu -rõ ràng

2
Đứng một mình â € “”Một hệ thống mà là tự suffiecient, nó có thể giao tiếp với các hệ thống khác, nhưng không phải ở thời điểm này (khả năng)

3
Hướng dẫn tích hợp â € “”hai hệ thống được phát triển mà có thể giao tiếp, nhưng tay

4
tích hợp tự động â € “”Ở đây, 2 hệ thống được đồng bộ hóa â €”” giao tiếp Tự động

5
tích hợp phân phối â € “”hệ thống người dùng là một phần không thể tách rời của hệ thống của bạn

 
Sourcing ra

Mở rộng SDLC (Software Development Life Cycle)

Lợi thế

Không có kỹ năng kỹ thuật được yêu cầu â € “”khi bạn không có các kỹ năng cần thiết
Quản lý rủi ro
Chứng nhận hoặc công nhận

Văn phòng dịch vụ

– Loại bỏ chi phí hoạt động â € “”không phải lo lắng về phần mềm lỗi thời, sao lưu etcâ € |
– Ở đây bạn mua một dịch vụ không hệ thống ví dụ một hệ thống tiền lương, mua hosting

Quản lý thiết bị

– Giữ cơ sở hạ tầng của bạn, nhưng duy trì bởi các bên thứ 3
– Nhận nhà thầu phụ làm việc tại vị trí của bạn

Thi

Kế hoạch â € “”ITSP
EUC
Phương pháp tiếp cận đối với hoạt động hệ thống

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Rheoli Strategaeth Systemau Gwybodaeth ac Ymarfer

Naudi

SIS
Model 5 heddluoedd
cadwyni gwerth
Cynllunio strategol
Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol
modelau Outsourcing

SIS
Model 5 Grymoedd

Gadwyn gwerth

adnodd Taladwy: Adnoddau a all fod taliadau yn uniongyrchol i’r cleient
is Non Taladwy vice e.e. glanach

â Gweithgarwch mawr € “”Cod, Pecynnu
Gweithgareddau Cynradd ac Uwchradd

Gall Defnyddwyr ddewis ffurflen:
A Cynnyrch Ã
B Cynnyrch + Cefnogaeth Ã

Meddalwedd House Datblygu

Sefydliad caledwedd

ITSP – IT Cynllun Strategol

Fel arfer am 3 blynedd ac ail-asesu bob 6 mis

Datganiad Cenhadaeth (rheswm am sefydliad fod yn eu lle)
Ble ydych chi eisiau mynd
Amcanion: e.e. Lleihau Cost License
Lle rydych yn
(Amgylchedd gweithredu cyfredol)
– SWOT
– PEST
penderfynu Thrust
e.e. Dechrau treialu Ffynhonnell agored
Dadansoddiad o Fylchau
– Cynllun Hyfforddi
– Cynllun Adnoddau Dynol
– Cynllun Technoleg

Bydd ITSP cynhyrchu lloeren / cynlluniau bach a bydd yr holl gynlluniau hyn yn cyflawni yr ITSP
à Felly bydd pob adran yn cael ei gynllun strategol (cynlluniau gweithredol)

Adran
Cynllun strategol

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Mater (trosiant staff à uchel) / Risg (à mabwysiadu’r technolegau)

Cyfrifiadura Defnyddiwr Terfynol (EUC)

Def: Direct, dwylo ar y defnydd o gyfrifiaduron gan ddefnyddwyr â € “”2 faes:
– defnyddwyr
– Adran TG

manteision

+ Rhyddhau adnodd prin â € “”(h.y. Adran TG {ITD})
+ Lleihau’r ôl-groniad datblygu
+ Lleihau oedi

+ Tasg Diwylliant Suit
+ Annog Defnyddwyr Terfynol arloesi (UE)

anfanteision

– Dyblygu a Gwastraff
– Mwy o Costau
– O ansawdd amheus
– Pryderon Cywirdeb data

3 ffordd wahanol i’r gwaith ar wahân:
Drwy Cynnwys swyddi medrus
sgriptio yn unig

 

 

Non Prog
Lefel Reoli
Rhag Lefel
Cymorth swyddogaethol
Diwedd Cefnogaeth Defnyddwyr
Prosesu Data Prog

+
Defnyddiwr cyhoeddi rhai gorchmynion
– print
– Cael data
gwaith llaw Ã
+
– Trin eithriad
– sgriptio

+
Perthnasu’r prog at eu swyddogaeth fusnes
+
Helpu defnyddwyr eraill wrth wneud eu gweithgareddau

Mae defnyddwyr yn cefnogi defnyddwyr eraill

+
Shoud fod yn y Adran TG yn y lle cyntaf
gwannaf
gwybodaeth TG

cryfaf
gwybodaeth TG
Drwy disgresiwn Rheoli

lefel
A
B
C
D

Dim awtomeiddio defnyddiwr disternable
mewnbwn y Defnyddiwr, ond dim rheolaeth
Dewis Defnyddwyr a gweithredu
Datblygu defnyddwyr

Mae pobl yn dilyn cyfarwyddiadau gan eu bod yn cael gwybod
Agored i TG ond serch hynny beth na fyddant mewnbwn yn gweld y canlyniad
Gall Defnyddwyr ddewis beth rhaglen i lansio, dewiswch sut mae pethau’n cael eu prosesu

rheolaeth lawn dros Ddatblygu
gwannaf

cryfaf

Erbyn cyfnod Aeddfedrwydd

lefel
1
Ynysu â € “”system sy’n hunangynhwysol
targed -clear

2
Arunig â € “”Mae system sy’n hunan suffiecient, gall cyfathrebu â systemau eraill, ond nid ar hyn o bryd (o bosibl)

3
Llawlyfr â Integreiddio € “”dwy system datblygu sy’n gallu cyfathrebu ond â llaw

4
integreiddio Awtomatig â € “”Yma y 2 system yn cael eu cydamseru â €”” cyfathrebu’n awtomatig

5
integreiddio a ddosberthir â € system defnyddiwr “”yn rhan annatod o’ch system

 
Cyrchu allan

SDLC Estynedig (Datblygu Meddalwedd Cylch Bywyd)

mantais

Nid oes angen unrhyw sgiliau technegol â € “”pan nad oes gennych y sgiliau angenrheidiol
Rheoli risg
Ardystio neu achrediad

Canolfan Gwasanaeth

– Dileu â cost gweithredol € “”dim pryderon am feddalwedd darfodedig, backups etcâ € |
– Yma byddwch yn prynu gwasanaeth nad yw’r systemau e.e. system gyflogres, prynu y hosting

Rheoli cyfleusterau

– Cadw eich isadeiledd ond gynhelir gan 3ydd partďon
– Cael is-gontractwyr sy’n gweithio yn eich man

arholiad

Cynllunio â € “”ITSP
EUC
Dulliau tuag gweithrediadau Systemau

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Management Strategy Information Systems and Practice

Naudi

SIS
imodeli imikhosi 5
lubase kwixabiso
Ucwangciso oluliqili
NeKhompyutha msebenzisi
imifuziselo Outsourcing

SIS
Imimoya 5 Model

ixabiso Chain

Mthwalo resource: Izibonelelo leyo kunokuba iintlawulo ngqo kumxumi
Non vice mthwalo versa umz isicoci

Umsebenzi Major â € “”iKhowudi, Packaging
Imisebenzi zasePrayimari Secondary

Umsebenzisi ungakhetha form:
A imveliso
B imveliso + Support

Development House Software

hardware Organization

ITSP – IT Strategic Plan

Ngokuqhelekileyo iminyaka 3 qho emva kweenyanga kwakhona kuvavanywa 6

Inkcazelo Yomnqophiso (isizathu sokuba umbutho abe endaweni)
Apho ufuna ukuya
Iinjongo: umzk Ukunciphisa License Ixabiso
Uphi
(Bume yokusebenza yangoku)
– SWOT
– Pest
ukumisela Yolula
e.g. Qala zilinga Source evulekileyo
Gap Uhlalutyo
– Plan Training
– IsiCwangciso HR
– Plan Technology

ITSP izakuvelisa satellite izicwangciso / amancinane zonke ezi plani ziya ukuphumeza ITSP
Ngako zonke isebe liza kuba isicwangciso salo sobuchule (nezicwangciso zokusebenza)

isebe
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Umba (turnover abasebenzi eliphezulu) / Risk (A Ulwamkelo iiteknoloji)

User Isiphelo khompyuta (EUC)

Def: ngqo, izandla ukusebenzisa iikhompyutha ngabasebenzisi â € “”kwiindawo 2:
– abasebenzisi
– YeSebe IT

eziluncedo

+ Wenkululeko inqabileyo â € “”(i.e. IT Dept {ITD})
+ Nciphisa uphuhliso ukusilela
+ Ukunciphisa ixesha lag

+ Isuti Umsebenzi neNkcubeko
+ Likhuthaza Abasebenzisi ezintsha Ekupheleni (EU)

nezingeloncedo

– Uphindaphindo kunye Nenkunkuma
– Iindleko Ukwanda
– Quality tha
– Iinkxalabo ingqibelelo Data

iindlela 3 ezahlukileyo kumsebenzi eyahlukileyo:
Xa Abanezakhono Mxholo umsebenzi
olushicilelayo kuphela

 

 

non iiForum
umyalelo Level
kwiphe Level
Inkxaso ezisebenzayo
Inkxaso msebenzisi
Lweenkcukacha iiForum

+
Umsebenzisi kokukhupha imiyalelo ezithile
– print
– Ukufumana idata
umsebenzi Ncwadi
+
– Ngaphandle Ukuphathwa
– olushicilelayo

+
Balisa Umseb ukuba umsebenzi ishishini labo
+
Nceda omnye umsebenzisi ekwenzeni imisebenzi yabo

Abasebenzisi Ungaxhasa amanye abasebenzisi

+
Shoud kuba IT kwiSebe kwi ndawo yokuqala
songqamano
ulwazi IT

inamandla
ulwazi IT
Ngu Control ingqiqo

kwinqanaba
A
B
C
D

Akukho esizisebenzelayo umsebenzisi disternable
igalelo umsebenzisi kodwa hayi ulawulo
ukhetho lomsebenzisi kunye nokusebenza
Development umsebenzisi

Abantu balandele imiyalelo njengoko baxelelwa
Sichanabeka IT kodwa ke oko igalelo abayi ukubona isiphumo isiphelo
Umsebenzisi Ungakhetha eyiphi inkqubo yokwazisa, khetha sizajongwayo ngayo izinto

ulawulo olugcweleyo kwi Development
songqamano

inamandla

Xa sigaba

kwinqanaba
1
Zodwa â € “”inkqubo uyazingca equlethwe
ekujoliswe -clear

2
Yima yedwa â € “”Inkqubo ukuzeyisa suffiecient, oko ukunxibelelana nabanye iinkqubo kodwa okwangoku (ukuba kunokwenzeka)

3
Uhlanganiso Manual â € “”iinkqubo ezimbini yoLimo uyakwazi ukunxibelelana kodwa ngesandla

4
uhlanganiso oluzenzekelayo â € “”Apha kwiinkqubo 2 lenkqubela â €”” ukunxibelelana ngokuzenzekelayo

5
uhlanganiso isasazwe â € “”system umsebenzisi yinxalenye ebalulekileyo kwindlela yakho

 
Ukuqesha Out

SDLC ezandisiweyo (Software Development Life Cycle)

uncedo

Akukho izakhono Technical kufuneka â € “”xa awunalo izakhono eziyimfuneko
Ulawulo lwengozi
Isatifikethi okanye ukuvunywa

inkonzo Bureau

– Phelisa â iindleko zokusebenza € “”hayi ngoku ixhalabele software lixesha, izimamva etcâ € |
– Apha uthenga inkonzo hayi iinkqubo umz inkqubo pay esongwayo, ukuthenga kukubanjwa

uLawulo lweziBonelelo

– Yokugcina iziseko kodwa igcinwe ngamaqela 3rd
– Ukufumana iikontraki sub esebenza kwindawo yakho

Exam

Ukucwangcisa â € “”ITSP
EUC
Zokuqubisana ngokubhekiselele kwiinkqubo zemisebenzi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
סיס 3021 אינפֿאָרמאַציע סיסטעמס סטראַטעגיע מאַנאַגעמענט און פּראַקטיס

הנאה

סיס
5 פאָרסעס מאָדעל
ווערט קייטן
סטראַטידזשיק פּלאַנירונג
סוף באַניצער קאָמפּוטינג
אָוצאָורסינג מאָדעלס

סיס
5 פאָרסעס מאָדעל

ווערט קייט

טשאַרגעאַבלע מיטל: רעסורסן וואָס קענען זייַן טשאַרדזשיז גלייַך צו דער קליענט
נאָן טשאַרגעאַבלע וויצע ווערסאַ למשל קלינער

הויפּט אַקטיוויטעט אַ € “”קאָוד, פּאַקקאַגינג
ערשטיק און צווייטיק אַקטיוויטעטן

באַניצער קענען קלייַבן פאָרעם:
א אַ פּראָדוקט
ב אַ פּראָדוקט, + סופּפּאָרט

ווייכווארג אנטוויקלונג הויז

האַרדוואַרע ארגאניזאציע

ITSP – עס סטראַטידזשיק פּלאַן

וסואַללי פֿאַר 3 יאר און שייַעך-אַססעססעד יעדער 6 חדשים

מיסיע סטאַטעמענט (סיבה פֿאַר אָרגאַניזאַציע צו זייַן אין פּלאַץ)
ווו איר ווילן צו גיין
אַבדזשעקטיווז: למשל רעדוצירן דערלויבעניש קאָסט
ווו איר זענט
(קראַנט אַפּערייטינג סוויווע)
– סוואָט
– אָנשיקעניש
באַשטימען שטויס
למשל אָנהייב פּיילאַטינג עפענען מקור
ריס אַנאַליסיס
– טראַינינג פּלאַן
– הר פּלאַן
– טעכנאָלאָגיע פּלאַן

ITSP וועט דזשענערייט סאַטעליט / קליין פּלאַנז און אַלע די פּלאַנז וועט דערגרייכן די ITSP
אַ דעריבער יעדער אָפּטיילונג וועט האָבן זייַן סטראַטידזשיק פּלאַן (אַפּעריישאַנאַל פּלאַנז)

אַמט
סטראַטידזשיק פּלאַן

 

 

 

 
טאַ טב טק טד טע
אַרויסגעבן (אַ הויך שטעקן ויסקער) / ריזיקירן (אַ קינדער פון די טעקנאַלאַדזשיז)

סוף באַניצער קאָמפּוטינג (euc)

דעף: דירעקט, הענט אויף נוצן פון קאָמפּיוטערס דורך ניצערס אַ € “”2 געביטן:
– ניצערס
– עס דעפּאַרטמענט

אַדוואַנטאַגעס

+ ליבעראַטינג אַ קנאַפּ מיטל אַ € “”(י.ע. עס דעפּט {ITD})
+ ראַדוס אַנטוויקלונג באַקקלאָג
+ ראַדוס צייַט אָפּשטיי

+ סוט אַרבעט קולטור
+ ענקאָוראַגעס כידעש סוף ניצערס (אי.יו.)

דיסאַדוואַנטאַגעס

– דופּליקאַטיאָן און וויסט
– ינקרעאַסעד קאָס
– קוועסטיאָנאַבלע קוואַליטעט
– דאַטאַ אָרנטלעכקייַט קאַנסערנז

3 פאַרשידענע וועגן צו שיידן ווערק:
דורך באָקע אַרבעט אינהאַלט
סקריפּטינג בלויז

 

 

נאָן prog
באַפֿעל לעוועל
prog לעוועל
פונקטיאָנאַל סופּפּאָרט
סוף באַניצער סופּפּאָרט
דאַטן פּראַסעסינג prog

+
באַניצער ישוינג זיכער קאַמאַנדז
– דרוק
– באַקומען דאַטן
אַ מאַנואַל אַרבעט
+
– ויסנעם האַנדלינג
– סקריפּטינג

+
פאַרבינדן די prog צו זייער געשעפט פֿונקציע
+
הילף אנדערע וסערס אין טאן זייער אַקטיוויטעטן

ניצערס שטיצן אנדערע ניצערס

+
שאָוד זייַן אין די עס דעפּט אין דער ערשטער אָרט
וויקאַסט
עס וויסן

סטראָנגעסט
עס וויסן
דורך קאָנטראָל דיסקרעשאַן

גלייַך
א
ב
C
די

ניט קיין דיסטערנאַבלע באַניצער אָטאַמיישאַן
באַניצער ינפּוט אָבער קיין קאָנטראָל
באַניצער סעלעקציע און אָפּעראַציע
באַניצער אנטוויקלונג

מענטשן נאָכפאָלגן לימעד ווי זיי זענען דערציילט
יקספּאָוזד צו עס אָבער אָבער וואָס זיי ינפּוט וועט נישט זען די סוף רעזולטאַט
באַניצער קענען קלייַבן וואָס פּראָגראַם צו קאַטער, סעלעקטירן ווי דאס זענען ווייל פּראַסעסט

גאַנץ קאָנטראָל איבער אנטוויקלונג
וויקאַסט

סטראָנגעסט

דורך מאַטוריטי בינע

גלייַך
1
יסאָלאַטיאָן אַ € “”אַ סיסטעם אַז איז זיך קאַנטיינד
-קלעאַר ציל

2
שטיין אַליין אַ € “”אַ סיסטעם אַז איז זעלבסט סופפיעסיענט, עס קענען יבערגעבן מיט אנדערע סיסטעמס אָבער נישט אין דעם מאָמענט (פּאַטענטשאַלי)

3
מאַנואַל ינטעגראַטיאָן אַ € “”צוויי סיסטעמס דעוועלאָפּעד וואָס קענען יבערגעבן אָבער מאַניואַלי

4
אָטאַמאַטיק ינטאַגריישאַן אַ € “”דאָ די 2 סיסטעמען זענען סינגקראַנייזד אַ €”” יבערגעבן תרגום

5
דיסטריבוטעד ינטאַגריישאַן אַ € “”באַניצער סיסטעם איז אַ ינטאַגראַל טייל פון אייער סיסטעם

 
אָוט סאָורסינג

עקסטענדעד סדלק (ווייכווארג אנטוויקלונג לעבן ציקל)

מייַלע

קיין טעכניש סקילז זענען required אַ € “”ווען איר טאָן ניט האָבן די נייטיק סקילז
ריזיקירן מאַנאַגעמענט
Certification אָדער אַקרעדאַטיישאַן

א ביוראָו

– עלימינאַטע אַפּעריישאַנאַל קאָסטן אַ € “”קיין וועריז וועגן פאַרעלטערט ווייכווארג, באַקאַפּס עטקâ € |
– דא איר קויפן אַ דינסט נישט די סיסטעמס למשל אַ באַצאָלן זעמל סיסטעם, בייינג די האָסטינג

פאַסיליטיעס מאַנאַגעמענט

– בעכעסקעם אייער Infrastructure אָבער מיינטיינד דורך 3 פּאַרטיעס
– געטינג סאַב קאָנטראַקטאָרס ארבעטן אין דיין פּלאַץ

עקסאַם

פּלאַנירונג אַ € “”ITSP
euc
אַפּראָוטשיז צו סיסטעמען אַפּעריישאַנז

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems nwon.Mirza Management ati Dára

Naudi

sis
5 ologun awoṣe
iye dè
ilana Planning
Ipari Olumulo Computing
nisese si dede

sis
5 Forces awoṣe

iye pq

Chargeable awọn oluşewadi: Resources eyi ti le je owo taara si awọn ose
Ti kii chargeable idakeji e.g. regede

Major aṣayan iṣẹ â € “”koodu, apoti
Jc ati Secondary akitiyan

Olumulo le yan fọọmu:
A Ã ọja
B Ã ọja + Support

Software Development House

hardware Organization

ITSP – IT Strategic Eto

Maa fun 3 years ati ki o tun-iwon gbogbo 6 osu

Mission Gbólóhùn (idi fun agbari lati wa ni ibi)
Ibi ti o fẹ lati lọ
Afojusun: e.g. Din License iye owó
Ibi ti o wa
(Lọwọlọwọ ọna ayika)
– SWOT
– kokoro
mọ tì
e.g. Bẹrẹ piloting ìmọ Orisun
aafo Analysis
– Training Eto
– HR Eto
– Technology Eto

ITSP yoo se ina satẹlaiti / kekere eto ati gbogbo awọn wọnyi eto yoo se aseyori awọn ITSP
à Nitorina gbogbo Eka yoo ni awọn oniwe-ilana ètò (operational eto)

Eka
ilana Eto

 

 

 

 
TA TB TC td te
Oro (Ã ga osise yipada) / Ewu (Ã olomo ti awọn imọ ẹrọ)

Opin User Computing (euc)

Def: Dari awọn, ọwọ lori lilo ti awọn kọmputa nipa awọn olumulo â € “”2 agbegbe:
– users
– IT Department

anfani

+ Liberating a opolopo awọn oluşewadi â € “”(i.e. IT Dept {bẹbẹ})
+ Din idagbasoke backlog
+ Din akoko aisun

+ Aṣọ-ṣiṣe Culture
+ Ṣèwúrí ĭdàsĭlẹ End olumulo (EU)

alailanfani

– Sise eda Waste
– Alekun Owo
– Hohuhohu didara
– Data iyege awọn ifiyesi

3 o yatọ si ona lati lọtọ iṣẹ:
Nipa oye ise akoonu
kowe nikan

 

 

non Prog
àṣẹ Level
Prog Level
iṣẹ-ṣiṣe Support
Ipari Olumulo Support
Data Processing Prog

+
User ipinfunni awọn ofin
– ta
– Gba data
à Afowoyi iṣẹ
+
– Sile mu
– kowe

+
Relate awọn prog si wọn owo iṣẹ
+
Ran miiran olumulo ṣe won akitiyan

Awọn olumulo ni atilẹyin awọn olumulo miiran

+
Shoud wa ni IT Dept ni akọkọ ibi
weakest
IT imo

Lágbára
IT imo
Nipa Iṣakoso lakaye

ipele
A
B
C
D

Ko si disternable olumulo adaṣiṣẹ
User input sugbon ko si Iṣakoso
Olumulo asayan ati ki o isẹ
User Development

Eniyan tẹle awọn itọnisọna bi nwọn ti wa ni so
Fara si IT ṣugbọn sibẹsibẹ ohun ti won input yoo ko ri opin esi
Olumulo le yan ohun ti eto lati lọlẹ, yan bi ohun ti wa ni a ni ilọsiwaju

Ni kikun Iṣakoso lori Development
weakest

Lágbára

Nipa idagbasoke ipele

ipele
1
Ipinya â € “”a eto ti o jẹ ara ti o wa ninu
-clear afojusun

2
Duro nikan â € “”A eto ti o jẹ ara suffiecient, o le ibasọrọ pẹlu awọn miiran awọn ọna šiše sugbon ko ni akoko (oyi)

3
Afowoyi Integration â € “”meji awọn ọna šiše ni idagbasoke eyi ti o le ibasọrọ sugbon ọwọ

4
Laifọwọyi Integration â € “”Eyi awọn 2 ọna šiše ti wa šišẹpọ â €”” ibasọrọ laifọwọyi

5
Pin Integration â € “”olumulo eto ti wa ni ohun je ara ti rẹ eto

 
jade Alagbase

Tesiwaju SDLC (Software Development Life ọmọ)

anfani

Ko si imọ ogbon wa ni ti beere â € “”nigba ti o ko ba ni awọn pataki ogbon
ewu Management
Iwe eri tabi ifasesi

Service Bureau

– Imukuro operational iye owo â € “”ko si wahala nipa ti atijo software, backups etcâ € |
– Nibi ti o ti ra a iṣẹ ko ni ọna šiše e.g. a sanwo eerun eto, ifẹ si awọn alejo

ohun elo Management

– Fifi rẹ amayederun ṣugbọn muduro nipasẹ 3rd ẹni
– Sunmọ ni iha kontirakito ṣiṣẹ ni ibi rẹ

kẹhìn

Gbimọ â € “”ITSP
euc
Yonuso si ọna šiše mosi

“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–
CIS 3021 Information Systems Isu Management and Practice

Naudi

SIS
5 amabutho imodeli
Value ngamaketanga
Planning Strategic
End User Computing
Outsourcing tinkhulumo

SIS
5 Izimo Model

Value Chain

Ekhokhwayo resource: Resources okungaba amacala ngqo iklayenti
Non vice ekhokhwayo nangokuguquka isb wezindlu

Major Umsebenzi â € “”Ikhodi, Okufakiwe
Imisebenzi Primary and Secondary

Umsebenzisi bangakhetha ifomu:
A umkhiqizo
B umkhiqizo + ukweseka

Software Development House

Hardware Inhlangano

ITSP – IT Strategic Plan

Ngokuvamile iminyaka engu-3 kabusha nobe ihlolwa njalo emva kwezinyanga 6

Isitatimende Mission (isizathu sokuba inhlangano ukuba abe endaweni)
Where ufuna ukuya
Izinhloso: isib Yehlisa Cost License
Lapho ukhona
(Yamanje yokusebenza imvelo)
– SWOT
– Pest
Anqume Thrust
isib Qala ukuzanywa Umthombo ovulekile
Gap Analysis
– Training Plan
– HR Plan
– Technology Plan

ITSP ngeke ukhiqize satellite / izinhlelo ezincane nazo zonke lezi zinhlelo ngeke kuzuzwe ITSP
à ke yilowo nalowo mnyango kuyodingeka ohlelweni lobuciko oluzosebenza (izinhlelo zokusebenza)

umnyango
Strategic Plan

 

 

 

 
TA TB TC TD TE
Issue (eliphezulu lokushiya kwabasebenzi kulolu Phiko) / Risk (Ã Ukwamukelwa technologies)

End User Computing (EUC)

Def: Direct, izandla Ukusetshenziswa kwama-computer by abasebenzisi â € “”2 izindawo:
– abasebenzisi
– UMnyango wakwa-IT

Izinzuzo

+ Akhululayo loswelakalako â € “”(isb IT Dept {njll})
+ Yehlisa ukuthuthukiswa ukusalela emuva kokuthethwa kwamacala
+ Yehlisa isikhathi lag

+ Suit umsebenzi Amasiko
+ Ikhuthaza innovation kubasebenzisi (EU)

Okumbi

– Zokunyathelisa and Ukusingathwa
– Izindleko Ukwandiswa
– Quality okubuzekayo
– Data ubuqotho ukukhathazeka

3 izindlela ezahlukene ukuze umsebenzi ahlukene:
By abanekhono umsebenzi sokuqukethwe
zokubhala kuphela

 

 

Non Prog
Command Level
Prog Level
Amaprosesa asekelwe functional
End User ukweseka
Data Processing Prog

+
Umsebenzisi abanikeze okuthile poqo
– print
– Uthole idatha
Umsebenzi ibhukwana
+
– Okuhlukile handling
– scripting

+
Bahlanganisa iprog umsebenzi wabo ibhizinisi
+
Siza omunye umsebenzisi ekwenzeni imisebenzi yabo

Abasebenzisi ukusekela nabanye abasebenzisi

+
Shoud kube the Dept IT kwasekuqaleni
umpofu
ulwazi IT

Enamandla
ulwazi IT
By Control ngokubona kwabakwa

Level
A
B
C
D

Akekho ezishintshayo umsebenzisi disternable
Umsebenzisi input kodwa ayengekho ngaphansi kwesandla sayo
Ukukhetha User kanye nokusebenza
Development Umsebenzisi

Abantu ukulandela imfundo njengoba they thasisela
Abacabanga kanjalo kodwa nokho lokho bona okokufaka ngeke akubone umphumela
Umsebenzisi bangakhetha lokho Uhlelo ukuqalisa, ukhethe indlela izinto ezenziwayo

eliphelele lokulawula Development
umpofu

Enamandla

By Ukukhula isigaba

Level
1
Ukuhlukaniswa nabanye â € “”simiso self oluqukethwe
target -clear

2
Stand yedwa â € “”A simiso self suffiecient, kungaba ukuxhumana nabanye izinhlelo kodwa hhayi okwamanje (okunamandla)

3
Manual Integration â € “”izinhlelo amabili okungase ukuxhumana kodwa ngesandla

4
Ukuhlanganiswa Automatic â € “”Lapha izinhlelo 2 ezivumelanisiwe â €”” ukuxhumana ngokuzenzakalela

5
Ukuhlanganiswa Okusatshalalisiwe â € “”uxhumano lomsebenzisi wohlelo lwangaphakathi kuyingxenye ebalulekile ohlelweni lwakho

 
Sourcing out

SDLC Extended (Software Development Life Cycle)

Advantage

Azikho amakhono Technical ziyadingeka â € “”uma ungenayo amakhono adingekayo
Risk Management
Certification noma ukugunyaza

Izikhungo Bureau

– Ukuphungula Izindleko zokusebenza â € “”ngakhathazeki mayelana nesofthiwe esiphelelwe ngokulondoloza etcâ € |
– Lapha uthenga isevisi hhayi izinhlelo isb uhlelo pay umqulu, ukuthenga ukusingathwa

Facilities Management

– Ngokugcina ingqalasizinda yakho kodwa alondolozwa amaqembu 3rd
– Kokuthola osonkontileka sub usebenza endaweni yakho

Exam

Ukuhlela â € “”ITSP
EUC
Lisondela towards izinhlelo nokusebenza