Closing the books

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Closing the books

Learn how and why the books must be closed every period and learn the steps to do so. We will also discuss end of years or end of periods.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Għeluq tal-kotba

Tgħallem kif u għaliex l-kotba għandhom ikunu magħluqa f’kull perjodu u jitgħallmu l-passi biex jagħmlu dan. Aħna se jiddiskuti wkoll aħħar tas-snin jew tmiem tal-perjodi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Die sluiting van die boeke

Leer hoe en waarom die boeke elke periode moet gesluit en leer die stappe om dit te doen. Ons sal ook bespreek einde van jaar of einde van periodes.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mbyllja e librave

Mëso se si dhe pse librat duhet të jenë të mbyllura në çdo periudhë dhe të mësojnë hapat për ta bërë këtë. Ne gjithashtu do të diskutojnë fundin e viteve ose në fund të periudhës.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

መጻሕፍት በመዝጋት

መጻሕፍት ሁሉ ጊዜ መዘጋት አለበት እንዴት እና ለምን እንደሆነ ይወቁ እና ይህን ለማድረግ እርምጃዎች ይወቁ. በተጨማሪም ዓመት ወይም ጊዜዎች መጨረሻ መጨረሻ እንመረምራለን.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

إغلاق الكتب

تعلم كيف ولماذا الكتب يجب إغلاق كل فترة ومعرفة خطوات للقيام بذلك. ونحن أيضا مناقشة نهاية سنة أو نهاية الفترات.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Փակման այդ գրքերը

Իմացեք, թե ինչպես եւ ինչու գրքերը պետք է փակվի յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան եւ սովորել քայլերը դա անել. Մենք պետք է նաեւ քննարկել եւ տարիների վերջի կամ վերջում ժամանակաշրջանների.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kitab bağlanması

kitablar hər dövründə qapalı olmalıdır necə və nə məlumat əldə edin və bunu addımlar öyrənmək. Biz də il və ya dövrlərin sonunda sonunda müzakirə edəcək.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

liburu hau ixtean

Argibide liburuak nola eta zergatik itxi behar da aldian behin eta pauso ikasteko hacerlo. ere hitz egingo dugu urte edo epeak amaieran amaieran.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

падвядзенне

Даведайцеся, як і чаму гэтыя кнігі павінны быць зачыненыя кожны перыяд і даведацца крокі, каб зрабіць гэта. Мы таксама абмяркуем канец года або канец перыядаў.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

বই বন্ধ করলে

জানুন কিভাবে এবং কেন বই যে সময়ের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং তা করতে পদক্ষেপ শিখতে. আমরা বছর বা সময়কাল শেষের নিয়ে আলোচনা হবে.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zatvaranje knjige

Saznajte kako i zašto se knjige moraju biti zatvoreni svakom periodu i naučiti korake da to učine. Također ćemo razgovarati krajem godine ili na kraju perioda.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Затварянето на книгите

Научете как и защо книгите трябва да бъдат затворени всеки период и да научат стъпките, за да го направят. Ние също така ще обсъдят край на години или в края на периода.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

El tancament dels llibres

Aprendre com i per què els llibres han d’estar tancades totes les èpoques i aprendre els passos per fer-ho. També discutirem finals dels anys o final dels períodes.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Panapos nga ang mga basahon

Pagkat-on kon sa unsang paagi ug ngano nga ang mga libro kinahanglan nga sirado ang matag panahon ug pagkat-on sa mga lakang sa pagbuhat sa ingon. Kita usab sa paghisgot sa katapusan sa mga tuig o katapusan sa mga panahon.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kutseka mabuku

Phunzirani bwanji ndiponso mabuku ayenera kutsekedwa aliyense nthawi ndi kuphunzira njira kutero. Tikambirananso kumapeto kwa zaka kapena mapeto a nthawi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

关闭书

了解书本如何以及为什么必须是封闭的每个时期和学习的步骤,这样做。我们还将讨论年或周期结束而终止。”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

關閉書

了解書本如何以及為什麼必須是封閉的每個時期和學習的步驟,這樣做。我們還將討論年或週期結束而終止。”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pa li libbra

Impara e percentuale di i libri deve esse chjusi tutti i tempi è amparà u passu à fà cusì. Ci sarà dinò discurriri nzèmmula di fine di anni o fini di staghjoni.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zatvaranje knjige

Saznajte kako i zašto se knjige moraju biti zatvoreni u svakom razdoblju i naučiti korake da to učini. Također će se raspravljati krajem godine ili krajem razdoblja.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lukning bøgerne

Lær, hvordan og hvorfor bøgerne skal være lukket hver periode og lære trinene til at gøre det. Vi vil også diskutere slutningen af året eller slutningen af perioder.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Het sluiten van de boeken

Meer informatie over hoe en waarom de boeken elke periode moeten worden gesloten en leer de stappen om dit te doen. We zullen ook praten over het einde van de jaren of einde van periode.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Uzavření knihy

Přečtěte si, jak a proč musí být uzavřen knihy každé sledované období a naučit se kroky, aby tak učinily. Budeme také diskutovat konec léta nebo konec období.”
“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Closing the books

Learn how and why the books must be closed every period and learn the steps to do so. We will also discuss end of years or end of periods.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fermante la libroj

Lernu kiel kaj kial la libroj devas esti fermita ĉiu periodo kaj lernas la paŝojn fari tion. Ni ankaŭ diskutos fino de jaroj aŭ fino de periodoj.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sulgemine raamatud

Õpi, kuidas ja miks raamatud peavad olema suletud iga perioodi ja õppida samme teha. Me arutavad ka lõpuks aasta lõppu või perioodidel.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagsara ng libro

Alamin kung paano at kung bakit ang libro ay dapat na sarado bawat panahon at malaman ang mga hakbang na ito upang gawin ito. Tatalakayin din natin katapusan ng mga taon o katapusan ng mga panahon.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sulkeminen kirjat

Lue, miten ja miksi kirjat on suljettava jokaisen jakson ja oppia vaiheet tehdä niin. Käsittelyssä on myös vuosien loppua tai lopussa aikoja.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fermer les livres

Découvrez comment et pourquoi les livres doivent être fermés à chaque période et d’apprendre les étapes à faire. Nous allons également discuter de fin d’années ou de fin des périodes.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Troch it sluten fan de boeken

Lês hoe en wêrom de boeken moatte ticht elke perioade en leare de stappen om dat te dwaan. Wy sille ek beprate ein fan jierren of ein fan de perioaden.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pechando os libros

Saber como e por que os libros deben ser pechados todos os períodos e aprender os pasos para facelo. Tamén falaremos finais dos anos ou fin dos períodos.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

დახურვა წიგნები

ვისწავლოთ თუ როგორ და რატომ წიგნები უნდა დაიხუროს ეპოქასა და ვისწავლოთ ნაბიჯები ამის გაკეთება. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ბოლოს წლის ან ბოლომდე პერიოდს.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Das Schließen der Bücher

Erfahren Sie, wie und warum die Bücher müssen in jeder Periode geschlossen werden und die Schritte lernen, zu tun. Wir werden auch Ende Jahr oder am Ende der Zeiten zu diskutieren.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Το κλείσιμο των βιβλίων

Μάθετε πώς και γιατί τα βιβλία πρέπει να κλείσει κάθε περίοδο και να μάθουν τα βήματα για να το πράξουν. Θα συζητήσουμε επίσης τέλος του χρόνου ή το τέλος των περιόδων.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

પુસ્તકો બંધ

જાણો કેવી રીતે અને શા માટે પુસ્તકો દરેક સમય બંધ હોવું જ જોઈએ અને આમ કરવા માટે પગલાંઓ જાણવા. અમે પણ વર્ષ કે સમય ઓવરને અંતે ચર્ચા કરશે.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fèmen liv yo

Aprann jan ak poukisa liv yo dwe fèmen chak peryòd ak aprann etap sa yo yo fè sa. Nou pral diskite tou finisman ane oswa nan fen nan peryòd.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rufewa littattafan

Koyi yadda kuma me ya sa littattafan dole ne a rufe kowane zamani da kuma koyi da matakai don yin haka. Za mu kuma tattauna karshen shekaru ko karshen lokaci.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He welo ‘na buke

E aʻo i ka a no ke aha la i na buke e paa kela manawa, ae aʻo i nāʻanuʻu e hana pela. Makou e hoi kūkākūkā pau ana o na makahiki aole hoi hopena o na manawa.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

סגירת הספרים

למד כיצד ומדוע הספרים חייבים להיות סגורים כל תקופה וללמוד את השלבים הדרושים כדי לעשות זאת. נדונו גם בסוף השנה או סוף התקופות.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

पुस्तकें समापन

जानें कैसे और क्यों किताबें हर अवधि को बंद कर दिया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए कदम सीखना। हम यह भी साल या अवधि के अंत के अंत पर चर्चा करेंगे।”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kaw cov phau ntawv

Kawm tau li cas thiab yog vim li cas cov phau ntawv yuav tsum raug kaw txhua txhua lub sij hawm thiab paub cov kauj ruam los mus ua li ntawd. Peb kuj yuav sib tham txog rau thaum xaus ntawm lub xyoo los yog qhov xaus ntawm lub caij.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Záró könyvek

Ismerje meg, hogyan és miért a könyveket kell zárni minden időszakban, és megtanulják a lépéseket megtenni. Azt is megvitatják évek vége vagy a végén időszakokban.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lokun bækur

Lærðu hvernig og hvers vegna bækurnar verður lokað á hverjum tíma og læra skref til að gera það. Við munum einnig ræða enda ár eða enda tímabila.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Emechi akwụkwọ

Ịmụta otú ihe mere akwụkwọ ga-emechi ọ bụla oge na-amụta nzọụkwụ ime otú ahụ. Anyị ga-atụlekwa njedebe nke afọ ma ọ bụ ọgwụgwụ nke oge.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tutup buku

Pelajari bagaimana dan mengapa buku harus ditutup setiap periode dan mempelajari langkah-langkah untuk melakukannya. Kami juga akan membahas akhir tahun atau akhir periode.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dúnadh na leabhair

Foghlaim conas agus cén fáth ní mór na leabhair a dhúnadh gach tréimhse agus foghlaim na céimeanna a dhéanamh. Pléifimid chomh maith deireadh bliana nó ag deireadh na dtréimhsí.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La chiusura dei libri

Ulteriori informazioni su come e perché i libri devono essere chiusi ogni epoca e imparare i passi per farlo. Discuteremo anche fine anni o fine dei periodi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

本を閉じます

書籍はすべての期間をクローズする必要がありますどのように、なぜ学び、そうするための手順を学びます。また、年次もしくは期間の終わりの終わりを説明します。”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nutup buku

Sinau carane lan apa buku kudu ditutup saben wektu lan sinau langkah-langkah kanggo nglakoni. Kita bakal ngrembug pungkasan taun utawa mburi suwé.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಚ್ಚುವ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಾವು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಅವಧಿಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

кітаптар жабу

қалай және неге кітаптар әр кезеңін жабық және осылай істеуге қадамдарды үйрену тиіс үйреніңіз. Біз сондай-ақ жыл немесе кезеңнің соңына соңына талқылайды.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

បិទសៀវភៅ

រៀនពីរបៀបនិងហេតុអ្វីបានជាសៀវភៅនេះត្រូវតែត្រូវបានបិទរយៈពេលជារៀងរាល់និងរៀនជំហានដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់នៃឆ្នាំឬចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេល។”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

책을 닫기

책 모든 기간을 닫아야합니다 어떻게 그리고 왜 배우고 그렇게하는 단계를 배우게됩니다. 우리는 또한 년 기간의 끝의 끝을 논의 할 것이다.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Girtina pirtûkên

Hîn bibin ku çawa û çima pirtûkên divê bêne girtin her heyamê de, û hîn gavên ku ji bo vê yekê. Em jî dê di dawiya salên an dawiya demên nîqaş bikin.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

китептерди жабуу

китептер, ар бир мезгилди жабык керек кантип жана эмне үчүн жана эмне үчүн кадамдарды үйрөнүү. Ошондой эле жыл же мезгилдин аягында аяктаганын талкууланат.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ປິດຫນັງສື

ຮຽນຮູ້ວິທີແລະເປັນຫຍັງຫນັງສືທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິດໄລຍະເວລາທຸກແລະຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດແນວນັ້ນ. ພວກເຮົາຍັງຈະປຶກສາຫາລືໃນຕອນທ້າຍຂອງປີຫຼືໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາ.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Propinquus est Books

Fusce tempus cur libros edendos cognoscere omnem gradum faciendum. Vero de fine dierum neque finem temporis.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Noslēguma grāmatas

Uzziniet, kā un kāpēc grāmatas ir jāslēdz katru periodu un apgūt soļus to darīt. Mēs arī apspriest beigas gadiem vai periodu beigās.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Uždarymo knygas

Sužinokite, kaip ir kodėl knygos turi būti uždarytos kiekvieną laikotarpį ir išmokti žingsnius daryti. Taip pat aptarsime galą metų arba pabaigoje laikotarpių.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Feierowend de Bicher

Léiert, wéi a firwat d’Bicher mussen all Zäit zougemaach ginn an d’Schrëtt léieren ze maachen. Mir wäerten och Enn vum Joer oder Enn vun Perioden diskutéiert.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Затворањето на книги

Научете како и зошто книги мора да бидат затворени секој период и да научат чекори за да го стори тоа. Ние, исто така, ќе разговараат за крајот на години или на крајот на периодот.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fanakatonana ny boky

Fantaro ny fomba sy ny antony ny boky tsy maintsy nakatona vanim-potoana rehetra sy hianatra ny dingana hanao izany. Ho hitantsika ao koa miresaka faran’ny taona na ny faran’ny vanim-potoana.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Menutup buku

Ketahui bagaimana dan mengapa buku-buku mesti ditutup setiap tempoh dan mempelajari langkah-langkah untuk berbuat demikian. Kami juga akan membincangkan akhir tahun atau akhir tempoh.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

പുസ്തകങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നു

എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ കാലയളവിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഘട്ടങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണം അറിയുക. ഞങ്ങൾ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കാലയളവിന്റെ അവസാനം അന്ത്യം ചർച്ച ചെയ്യും.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Għeluq tal-kotba

Tgħallem kif u għaliex l-kotba għandhom ikunu magħluqa f’kull perjodu u jitgħallmu l-passi biex jagħmlu dan. Aħna se jiddiskuti wkoll aħħar tas-snin jew tmiem tal-perjodi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kati i te pukapuka

Ako pehea a he aha te tikanga kia tutakina nga pukapuka nga wā, me te ako i te kaupae ki te rave i te reira. Ka aparau ano matou mutunga o nga tau ranei mutunga o wā.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

पुस्तके बंद

पुस्तके प्रत्येक काळात बंद करणे आवश्यक आहे कसे आणि का जाणून घ्या आणि तसे करण्यास पावले जाणून घ्या. आम्ही देखील वर्षे किंवा कालावधीच्या शेवटी शेवटी चर्चा होईल.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ном Хаалтын

ном болгон хугацааг хэрхэн, яагаад хаалттай байх ёстой сурч, ийм арга хэмжээ сурдаг. Мөн жил буюу хугацааны эцэс төгсгөл талаар хэлэлцэх болно.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

စာအုပ်တွေပိတ်

ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်စာအုပ်တွေတိုင်းကာလပိတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင့်လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်လေ့လာပါ။ ငါတို့သည်လည်းနှစ်သို့မဟုတ်ကာလ၏အဆုံး၏အဆုံးဆှေးနှေးပါမညျ။”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

पुस्तकहरू बन्द

पुस्तकहरू हरेक अवधि कसरी र किन बन्द हुनुपर्छ सिक्न र त्यसो गर्न कदम सिक्न। हामी पनि वर्ष वा अवधि अन्त को अन्त छलफल हुनेछ।”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lukke bøker

Lær hvordan og hvorfor bøkene må være stengt hver periode og lære trinnene til å gjøre det. Vi vil også diskutere slutten av år eller slutten av periodene.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

د کتابونو بندول

وکړئ چې څنګه او ولې د کتابونو باید هر موده وتړل شي او دې کار ته د ګامونه زده کړي. موږ به هم د کاله او يا د مودې پای پای کې خبرې وکړي.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

بستن کتاب

یاد بگیرند که چگونه و چرا کتاب باید بسته شود هر دوره و یادگیری مراحل به انجام این کار. ما همچنین پایان سال یا پایان دوره مورد بحث است.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zamknięcie ksiąg

Dowiedz się, jak i dlaczego książki muszą być zamknięte w każdym okresie i nauczyć się kroków, aby to zrobić. Omówimy również koniec lata lub na końcu okresu.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fechando os livros

Saiba como e por que os livros devem ser fechados todos os períodos e aprender os passos para fazê-lo. Também discutiremos final dos anos ou fim dos períodos.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ

ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਿਕਤਾਬ ਹਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਜ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Închiderea cărților

Afla cum și de ce cărțile trebuie să fie închise în fiecare perioadă și să învețe pașii pentru a face acest lucru. Vom discuta, de asemenea, la sfârșitul anilor sau la sfârșitul perioadelor.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подведение

Узнайте, как и почему эти книги должны быть закрыты каждый период и узнать шаги, чтобы сделать это. Мы также обсудим конец года или конец периодов.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Faaiu le tusi

Aoao pe faapefea ma pe aisea e tatau ona tapunia le tusi vaitaimi uma ma aoao le laasaga ina ia faia faapea. O le a tatou talanoaina foi iuga o tausaga po o se iuga o taimi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dùnadh na leabhraichean

Ionnsaich ciamar agus carson na leabhraichean a dh’fheumas a bhith dùinte a h-uile h-ùine agus ionnsachadh na ceumannan sin a dhèanamh. Bidh sinn cuideachd a ‘beachdachadh ceann bliadhna no deireadh de amannan.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Затварање књиге

Сазнајте како и зашто морају књиге бити затворена сваки период и научити кораке да то уради. Такође ћемо расправљати крајем године или на крају периода.”
#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nokuvhara mabhuku

Dzidza sei uye nei mabhuku anofanira kuvharwa ose nguva uye kudzidza matanho kudaro. Isu ichakurukurawo makore kana kuguma nguva.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

جي ڪتابن بند

معلوم ڪيئن ۽ ڇو ته ڪتابن جي هر دور ۾ بند ٿي هجڻ ضروري آهي ۽ ائين ڪرڻ جي قدم معلوم ٿئي. اسان به سالن يا دورن جي آخر جي آخر ۾ ڳالهه ٻولهه ڪئي ويندي.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

පොත් වැසීම

ඒ කෙසේ ද, ඇයි ද පොත් සෑම කාල වසා සහ ඒ සඳහා පියවර ඉගෙන ගත යුතු ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම අපි අවුරුදු හෝ කාලය අවසානයේදී අවසන් සාකච්ඡා කරනු ඇත.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

uzavretie knihy

Prečítajte si, ako a prečo musí byť uzavretý knihy každé referenčné obdobie a naučiť sa kroky, aby tak urobili. Budeme tiež diskutovať koniec leta alebo koniec obdobia.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zapiranje knjige

Več o tem, kako in zakaj je treba knjige zaprta vsako obdobje in se naučite korake, da to storijo. Prav tako bomo razpravljali konec leta ali koncu obdobja.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Xidhitaanka buugaagta

Baro sida iyo sababta buugaagta waa in la xiray muddo kasta oo ay bartaan tallaabooyinka inay sidaa sameeyaan. Waxa kale oo aanu ka wada hadli doonaan dhammaadka sano ama dhammaadka caadada.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

El cierre de los libros

Aprender cómo y por qué los libros deben estar cerradas todas las épocas y aprender los pasos para hacerlo. También discutiremos finales de los años o final de los períodos.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nutup buku

Diajar kumaha jeung kunaon buku kudu ditutup unggal periode jeung diajar léngkah pikeun ngalakukeunana. Urang oge bakal ngabahas ahir taun atawa ahir période.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kufunga vitabu

Kujifunza jinsi na kwa nini vitabu lazima kufungwa kila kipindi na kujifunza hatua ya kufanya hivyo. Sisi pia kujadili mwishoni mwa miaka au mwisho wa vipindi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stänga böcker

Lär dig hur och varför böckerna måste stängas varje period och lära sig stegen att göra det. Vi kommer också att diskutera i slutet av år eller i slutet av perioderna.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Бастани китобҳо

Омӯзед, ки чӣ тавр ва барои чӣ китобҳои бояд баста шавад, ҳар як давра гиред ва қадамҳои кор мекунанд. Мо ҳамчунин дар охири сол ё охири давраи муҳокима.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

புத்தகங்கள் நிறைவு

புத்தகங்கள் ஒவ்வொரு கால மூட வேண்டும், எப்படி, ஏன் அறிய மற்றும் அவ்வாறு செய்ய வழிமுறைகளை கற்று. நாங்கள் ஆண்டுகள் அல்லது காலங்களின் முடிவில் இறுதியில் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும்.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

పుస్తకాలు మూసివేయడం

పుస్తకాలు ప్రతి కాలంలో ఎలా మరియు ఎందుకు మూసివేయాలి మరియు అలా దశలను తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోండి. మేము కూడా సంవత్సరాలు లేదా కాలాల ముగింపు చర్చించడానికి చేస్తుంది.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ปิดหนังสือ

เรียนรู้วิธีการและเหตุผลหนังสือจะต้องปิดทุกช่วงเวลาและเรียนรู้ขั้นตอนในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้เรายังจะหารือเกี่ยวกับการสิ้นสุดของปีหรือวันสิ้นงวด”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kitaplar kapanış

Kitaplar her dönem kapalı olmalıdır nasıl ve neden öğrenin ve bunu yapmak için adımları öğrenmek. Biz de yıl veya dönem sonu sonunu görüşecek.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

підведення

Дізнайтеся, як і чому ці книги повинні бути закриті кожен період і дізнатися кроки, щоб зробити це. Ми також обговоримо кінець року або кінець періодів.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کتابوں کو بند ہونے

کس طرح اور کیوں کی کتابیں ہر دور بند کر دیا جائے ضروری معلومات حاصل کریں اور ایسا کرنے کے اقدامات کو جاننے کے. ہم نے بھی سال یا ادوار کے اختتام کے اختتام پر گفتگو کریں گے.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kitoblar yopish

kitoblar har bir davri yopiq bo’lishi kerak qanday va nima uchun o’rganish va buni amalga oshirish uchun qadamlar o’rganish. Biz, shuningdek, yil yoki davr oxirida nihoyasiga muhokama qiladi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Đóng cửa sổ

Tìm hiểu làm thế nào và tại sao những cuốn sách phải được đóng từng giai đoạn và tìm hiểu các bước để làm như vậy. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về cuối năm hoặc cuối kỳ.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Cau’r llyfrau

Dysgwch sut a pham y mae’n rhaid i’r llyfrau gael eu cau bob cyfnod ac yn dysgu y camau i wneud hynny. Byddwn hefyd yn trafod diwedd mlynedd neu ddiwedd y cyfnodau.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Wokuvala iincwadi

Funda ukuba kutheni iincwadi kufuneka ivalwe lonke ixesha yaye bafunde amanyathelo ukwenza njalo. Kwakhona siza kuxubusha ekupheleni kweminyaka okanye ekupheleni lwamathuba.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קלאָוזינג די ביכער

לערן ווי און וואָס די ביכער מוזן זייַן פֿאַרמאַכט יעדער צייַט און לערנען די טריט צו טאָן אַזוי. מיר וועלן אויך דיסקוטירן סוף פון יאָרן אָדער סוף פון פּיריאַדז.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Miiran ti awọn iwe ohun

Ko bi ati idi ti awọn iwe ohun gbọdọ wa ni pipade gbogbo akoko ki o si ko awọn igbesẹ lati ṣe bẹ. A yoo tun ọrọ opin ti odun tabi opin ti akoko.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ukuvala izincwadi

Funda ukuthi kungani lezi zincwadi kumele ivalwe zonke izikhathi futhi ufunde izinyathelo ukwenza kanjalo. Sizobuye sixoxe ekupheleni kweminyaka noma ekupheleni izinkathi.”