Closing the books

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Closing the books

Learn how and why the books must be closed every period and learn the steps to do so. We will also discuss end of years or end of periods.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Għeluq tal-kotba

Tgħallem kif u għaliex l-kotba għandhom ikunu magħluqa f’kull perjodu u jitgħallmu l-passi biex jagħmlu dan. Aħna se jiddiskuti wkoll aħħar tas-snin jew tmiem tal-perjodi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Die sluiting van die boeke

Leer hoe en waarom die boeke elke periode moet gesluit en leer die stappe om dit te doen. Ons sal ook bespreek einde van jaar of einde van periodes.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Mbyllja e librave

Mëso se si dhe pse librat duhet të jenë të mbyllura në çdo periudhë dhe të mësojnë hapat për ta bërë këtë. Ne gjithashtu do të diskutojnë fundin e viteve ose në fund të periudhës.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

መጻሕፍት በመዝጋት

መጻሕፍት ሁሉ ጊዜ መዘጋት አለበት እንዴት እና ለምን እንደሆነ ይወቁ እና ይህን ለማድረግ እርምጃዎች ይወቁ. በተጨማሪም ዓመት ወይም ጊዜዎች መጨረሻ መጨረሻ እንመረምራለን.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

إغلاق الكتب

تعلم كيف ولماذا الكتب يجب إغلاق كل فترة ومعرفة خطوات للقيام بذلك. ونحن أيضا مناقشة نهاية سنة أو نهاية الفترات.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Փակման այդ գրքերը

Իմացեք, թե ինչպես եւ ինչու գրքերը պետք է փակվի յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան եւ սովորել քայլերը դա անել. Մենք պետք է նաեւ քննարկել եւ տարիների վերջի կամ վերջում ժամանակաշրջանների.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

kitab bağlanması

kitablar hər dövründə qapalı olmalıdır necə və nə məlumat əldə edin və bunu addımlar öyrənmək. Biz də il və ya dövrlərin sonunda sonunda müzakirə edəcək.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

liburu hau ixtean

Argibide liburuak nola eta zergatik itxi behar da aldian behin eta pauso ikasteko hacerlo. ere hitz egingo dugu urte edo epeak amaieran amaieran.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

падвядзенне

Даведайцеся, як і чаму гэтыя кнігі павінны быць зачыненыя кожны перыяд і даведацца крокі, каб зрабіць гэта. Мы таксама абмяркуем канец года або канец перыядаў.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

বই বন্ধ করলে

জানুন কিভাবে এবং কেন বই যে সময়ের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং তা করতে পদক্ষেপ শিখতে. আমরা বছর বা সময়কাল শেষের নিয়ে আলোচনা হবে.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zatvaranje knjige

Saznajte kako i zašto se knjige moraju biti zatvoreni svakom periodu i naučiti korake da to učine. Također ćemo razgovarati krajem godine ili na kraju perioda.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Затварянето на книгите

Научете как и защо книгите трябва да бъдат затворени всеки период и да научат стъпките, за да го направят. Ние също така ще обсъдят край на години или в края на периода.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

El tancament dels llibres

Aprendre com i per què els llibres han d’estar tancades totes les èpoques i aprendre els passos per fer-ho. També discutirem finals dels anys o final dels períodes.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Panapos nga ang mga basahon

Pagkat-on kon sa unsang paagi ug ngano nga ang mga libro kinahanglan nga sirado ang matag panahon ug pagkat-on sa mga lakang sa pagbuhat sa ingon. Kita usab sa paghisgot sa katapusan sa mga tuig o katapusan sa mga panahon.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kutseka mabuku

Phunzirani bwanji ndiponso mabuku ayenera kutsekedwa aliyense nthawi ndi kuphunzira njira kutero. Tikambirananso kumapeto kwa zaka kapena mapeto a nthawi.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

关闭书

了解书本如何以及为什么必须是封闭的每个时期和学习的步骤,这样做。我们还将讨论年或周期结束而终止。”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

關閉書

了解書本如何以及為什麼必須是封閉的每個時期和學習的步驟,這樣做。我們還將討論年或週期結束而終止。”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pa li libbra

Impara e percentuale di i libri deve esse chjusi tutti i tempi è amparà u passu à fà cusì. Ci sarà dinò discurriri nzèmmula di fine di anni o fini di staghjoni.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Zatvaranje knjige

Saznajte kako i zašto se knjige moraju biti zatvoreni u svakom razdoblju i naučiti korake da to učini. Također će se raspravljati krajem godine ili krajem razdoblja.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lukning bøgerne

Lær, hvordan og hvorfor bøgerne skal være lukket hver periode og lære trinene til at gøre det. Vi vil også diskutere slutningen af året eller slutningen af perioder.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Het sluiten van de boeken

Meer informatie over hoe en waarom de boeken elke periode moeten worden gesloten en leer de stappen om dit te doen. We zullen ook praten over het einde van de jaren of einde van periode.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Uzavření knihy

Přečtěte si, jak a proč musí být uzavřen knihy každé sledované období a naučit se kroky, aby tak učinily. Budeme také diskutovat konec léta nebo konec období.”
“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Closing the books

Learn how and why the books must be closed every period and learn the steps to do so. We will also discuss end of years or end of periods.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Fermante la libroj

Lernu kiel kaj kial la libroj devas esti fermita ĉiu periodo kaj lernas la paŝojn fari tion. Ni ankaŭ diskutos fino de jaroj aŭ fino de periodoj.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sulgemine raamatud

Õpi, kuidas ja miks raamatud peavad olema suletud iga perioodi ja õppida samme teha. Me arutavad ka lõpuks aasta lõppu või perioodidel.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagsara ng libro

Alamin kung paano at kung bakit ang libro ay dapat na sarado bawat panahon at malaman ang mga hakbang na ito upang gawin ito. Tatalakayin din natin katapusan ng mga taon o katapusan ng mga panahon.”
“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–