Comments (Basic syntax)

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Com­ments (Basic syn­tax)
For­mu­la com­ments are notes included with a for­mu­la to explain its design and oper­a­tion. Com­ments do not print and they do not affect the for­mu­la; they appear only in the For­mu­la Work­shop. Use com­ments to explain the pur­pose of a for­mu­la or explain the steps involved in writ­ing it.
Com­ments work as in Visu­al Basic. Begin com­ments with a Rem or an apo­strophe.
Note: A com­ment begin­ning with a Rem is a sep­ar­ate state­ment and must either start on a new line or be sep­ar­ated from the pre­vi­ous state­ment by a colon.
Rem This is a com­ment
Rem This is another com­ment
for­mu­la = 10 So is any text after an apo­strophe
for­mu­la = 20 : Rem This is also a com­ment
Com­ments can occur after the for­mu­la tex­tRelated Top­ics:
Com­ments
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Kum­menti (sin­tassi Bażiku)
Kum­menti For­mu­la huma noti inklużi bil-for­mu­la biex jis­pjegaw disinn u l-operazz­joni tiegħu. Kum­menti ma print u ma jaf­fettwawx il-for­mu­la; dawn jidhru biss fil-Work­shop For­mu­la. Uża kum­menti li tis­pjega l-iskop ta for­mola jew tis­pjega l-passi koll­ha invol­uti bil-miktub dan.
Kum­menti jaħd­mu bħal fil Visu­al Basic. Tib­da kum­menti bil-Rem jew apo­strophe.
Nota: A kum­ment li jib­da bil-Rem hija dikjarazz­joni sep­arata u għand­ha jew tib­da fuq lin­ja ġdida jew tkun sep­arata mid-dikjarazz­joni ta qabel minn kolon.
Rem Dan huwa kum­ment
Rem Dan huwa kum­ment ieħor
for­mu­la = 10 Mela xi test wara apo­strophe
For­mu­la = 20: Rem Din hija wkoll kum­ment
““Kum­menti tista sseħħ wara l-for­mu­la tex­tRelated Suġġet­ti:
kum­menti
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Kom­mentaar (Basiese sin­tak­s­is)
For­mule kom­mentaar is not­as ingesluit met n for­mule om die ont­werp en werking te ver­duide­lik. Com­ments nie druk en hulle het geen invloed op die for­mule; hulle ver­skyn net in die For­mule Work­shop. Gebruik kom­mentaar op die doel van n for­mule te ver­duide­lik of ver­duide­lik die stap­pe wat bet­rokke is by die skryf daar­van.
Kom­mentaar werk as in Visu­al Basic. Begin kom­mentaar met n Rem of n toe­spraak.
Nota: n kom­mentaar wat begin met n Rem is n aparte verklar­ing en moet óf begin op n nuwe reël of van die vori­ge verklar­ing word geskei deur n dub­belpunt.
Rem Dit is n reak­sie
Rem Dit is nog n opmerking
for­mule = 10 ““So is n teks na n toe­spraak
for­mule = 20: Rem Dit is ook n opmerking
Kom­mentaar kan voorkom na die for­mule tex­tRelated Onder­wer­pe:
kom­mentaar
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Komentet (Sin­tak­sa Basic)
For­mu­la Komentet janë shënime të përf­shira me një for­mulë për të shpjeguar hartim­in dhe funk­sion­im­in e tij. Komentet nuk do të shty­pura dhe ato nuk ndiko­jnë në for­mulën; ato shfaqen vetëm në Work­shop For­mu­la. Për­dorni komente për të shpjeguar qël­lim­in e një for­mule apo të shpjego­jë hapat e përf­shirë në atë shkrim.
Komentet pun­o­jnë si në Visu­al Basic. Fil­loni komentet me një Rem ose një apo­strof.
Shën­im: Një koment fil­lu­ar me një Rem është një deklar­atë e veçantë dhe duhet të fil­lo­jë në një lin­jë të re, ose të jenë të ndara nga deklarata e mëparsh­me nga një zor­rë e trashë.
Rem Kjo është një koment
Rem Ky është një tjetër koment
for­mu­la = 10 Kështu është çdo tek­sti pas një apo­strof
for­mu­la = 20: Rem Kjo është edhe një koment
Com­ments mund të ndod­hë, pasi for­mu­la tex­tRelated Tem­at:
Com­ments
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አስተያየቶች (መሰረታዊ አገባብ)
የቀመር አስተያየቶች በውስጡ ንድፍ እና ክወና ለማብራራት አንድ ቀመር ጋር ተካቷል ማስታወሻዎች ናቸው. አስተያየቶች ማተም አይደሉም; እነሱም ቀመር ላይ ተጽዕኖ የላቸውም; ብቻ የቀመር ወርክሾፕ ላይ ይታያሉ. ይህ በጽሁፍ ውስጥ ተሳታፊ እርምጃዎች አንድ ቀመር ዓላማ ማብራሪያ ወይም ለማስረዳት አስተያየቶች ይጠቀሙ.
አስተያየቶች ቪዥዋል ቤዚክ ውስጥ ሆነው ይሰራሉ. አንድ የረማልያህ ወይም በአፓስትሮፍ ጋር አስተያየቶች ጀምር.
ማስታወሻ: ፋቁሄን ጀምሮ አንድ አስተያየት የተለየ መግለጫ ነው ወይ አዲስ መስመር ላይ መጀመር አለበት ወይም በኮለን ወደ ቀዳሚው ሐሳብ ተነጥሎ ሊታይ.
የረማልያህ ይህ አስተያየት ነው
የረማልያህ ይህ ሌላ አስተያየት ነው
ቀመር = 10 ስለዚህ በአፓስትሮፍ በኋላ ማንኛውም ጽሁፍ ነው
ይህ ደግሞ አንድ አስተያየት ነው የረማልያህ: = 20 ቀመር
ቀመር ርዕሶች tex­tRelated በኋላ አስተያየቶች ሊከሰት ይችላል:
አስተያየቶች
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
تعليقات (تركيب عاديه)
تعليقات الصيغة هي الملاحظات المتضمنة صيغة لتفسير تصميمها وتشغيلها. تعليقات لا تطبع وأنها لا تؤثر على هذه الصيغة؛ تظهر فقط في ورشة عمل الصيغة. استخدام التعليقات لشرح الغرض من صيغة أو شرح الخطوات المتبعة في كتابة هذا التقرير.
تعليق العمل كما في Visu­al Basic. يبدأ تعليقات مع ريم أو الفاصلة العليا.
ملاحظة: تعليق بدءا ريم هو بيان منفصل وإما أن يبدأ في سطر جديد أو فصلها عن البيان السابق بنقطتين.
ريم هذا تعليق
عيني هذا هو تعليق آخر
الصيغة = 10 حتى لا يكون أي نص بعد الفاصلة العليا
الصيغة = 20: ريم وهذا أيضا تعليق
““يمكن أن يحدث تعليقات بعد tex­tRelated الصيغة المواضيع:
تعليقات
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/
 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports առցանց օգնություն
Մեկնաբանություններ (Basic շարահյուսություն)
For­mu­la մեկնաբանությունները մասնիկներն ընդգրկված մի բանաձեւով է բացատրել իր նախագծման եւ շահագործման. Com­ments չեն տպել, եւ նրանք չեն ազդի բանաձեւը. նրանք հայտնվում է միայն For­mu­la սեմինար: Օգտագործեք մեկնաբանություններ բացատրել, որ նպատակը մի բանաձեւով կամ բացատրել քայլերը ներգրավված գրել այն.
Com­ments աշխատել, ինչպես Visu­al Basic. Սկիզբ մեկնաբանությունները հետ Rem կամ ապաթարց.
Նշում. A մեկնաբանություններ սկսած մի Rem է առանձին հայտարարություն է, եւ պետք է կամ սկսել է նոր գծի, կամ տարանջատվի նախորդ հայտարարության մի կետ.
REM Սա մեկնաբանություն
REM Սա եւս մեկ մեկնաբանություն
բանաձեւը = 10 Այնպես որ, որեւէ տեքստային հետո ապաթարց
բանաձեւը = 20: Rem Սա եւս մեկնաբանություն
«Մեկնաբանություններ կարող է առաջանալ, երբ բանաձեւը tex­tRelated Թեմաներ:
մեկնաբանություններ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —