Commitment to Previous Decisions

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Com­mit­ment to Pre­vi­ous Decisions

Man­agers must fre­quently make decisions that relate to pre­vi­ous decisions. It is dif­fi­cult to undo a decision, espe­cially with repu­ta­tions and per­son­al pride at stake. In such instances, the imple­ment­a­tion of a con­trol mech­an­ism, with bench­marks for fol­low-up actions may be help­ful.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Impenn għall Deċiż­jon­iji­et Preċedenti

 

 

Man­agers għand­hom spiss jagħm­lu deċiż­jon­iji­et li jir­rig­wardaw deċiż­jon­iji­et preċedenti. Huwa dif­fiċli li jneħħu deċiż­joni, speċ­jalment ma répu­ta­tion u kbur­i­ja per­son­ali fil-periklu. F’każijiet bħal dawn, l-impli­mentazz­joni ta mekkan­iżmu ta’ kon­troll, ma punti ta rifer­i­ment għal azz­jon­iji­et ta’ seg­witu jista jkun utli.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page onder­steun
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Verbin­ten­is tot vori­ge besluite

 

 

Bestuurders moet dikwels besluite te neem wat verb­and hou met vori­ge besluite. Dit is moei­lik om n besluit ongedaan te maak, ver­al met reputas­ie en per­soon­like trots op die spel. In sulke gevalle kan die imple­men­ter­ing van n beheer megan­is­me, met maat­stawwe vir opvol­gak­sies nut­tig wees.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Angazhimi për të vendimeve të mëparsh­me

 

 

Men­ax­her­ët duhet shpesh mar­rin vendime që kanë të bëjnë me vendi­met e mëparsh­me. Është e vështirë për të ndre­qur një vendim, sido­mos me reputa­cion dhe kren­ari per­sonale në fjalë. Në ras­te të tilla, zbatimi i një mekan­izmi të kon­trol­lit, me etapa për vep­rime pas­uese mund të jetë e dobish­me.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ቀዳሚ ውሳኔዎች ቁርጠኝነት

 

 

አስተዳዳሪዎች በተደጋጋሚ ወደ ቀዳሚው ውሳኔ ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን ማድረግ ይኖርበታል. ይህም በተለይ ስማቸውና እና አደጋ ላይ የግል ኩራት ጋር, አንድ ውሳኔ ለመቀልበስ አስቸጋሪ ነው. እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎች, ክትትል ድርጊቶች ካስማዎች ጋር መቆጣጠሪያ ስልት አተገባበር, ጠቃሚ ሊሆን ይችላል.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

الالتزام المقررات السابقة

 

 

يجب على المديرين جعل في كثير من الأحيان القرارات التي تتعلق القرارات السابقة. ومن الصعب التراجع عن القرار، وخاصة مع سمعة والكبرياء الشخصية على المحك. في مثل هذه الحالات، قد يكون تنفيذ آلية مراقبة، مع معايير لإجراءات المتابعة مفيدة.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Պարտավորություն նախկին որոշումների

 

 

Ղեկավարները պետք հաճախ որոշումներ կայացնել, որոնք վերաբերում են նախկին որոշումները: Դժվար է ետ շրջել է որոշում, հատկապես հեղինակության եւ անձնական հպարտությամբ վտանգված: Նման դեպքերում, իրականացումը վերահսկման մեխանիզմ, հենանիշները համար հետագա գործողությունները կարող են օգտակար լինել:

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Əvvəlki qərar­ları Öhdə­lik

 

 

Mene­cer­lər tez-tez əvvəlki qərar­ları ilə bağlı qərar­lar qəbul etmək lazım­dır. Bu, xüsusilə nüfuzuna və mühüm şəx­si iftix­ar his­si ilə, qərar geri çətindir. Belə hal­larda, təqib təd­birlər üçün standartlar ilə nəz­arət mex­an­izmin­in həyata keçir­ilməsi fay­dalı ola bilər.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hon­et­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Aur­reko era­bakiak Kon­prom­isoa

 

 

Zuzendariak maiz aur­reko era­bakiak zerikusia duten era­bakiak hartzeko behar. Zaila da era­baki bat dese­g­in du, batez ere ospe eta joko­an har­rotasuna pertson­ala. instant­zia hori­etan, kon­trol mekan­is­mo bat ezartzeko, jar­raipen-ekintzak errefer­en­teak dituzten lagun­gar­ria izan daiteke.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка старонкі: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Прыхільнасць папярэдніх рашэнняў

 

 

Менеджэры часта павінны прымаць рашэнні, звязаныя з раней прынятымі рашэннямі. Гэта цяжка адмяніць рашэнне, асабліва з рэпутацыяй і асабістай гонарам на карце. У такіх выпадках рэалізацыя механізму кантролю, з арыенцірамі для наступных дзеянняў можа быць карыснай.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই পাতাটি সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত প্রতিশ্রুতি

 

 

পরিচালকের ঘন ঘন সিদ্ধান্ত যে আগের সিদ্ধান্ত কহা করতে হবে। এটা বিশেষ করে সুনাম এবং ঝুঁকি নিতে ব্যক্তিগত গর্বের সঙ্গে একটি সিদ্ধান্ত পূর্বাবস্থা, কঠিন। যেমন ক্ষেত্রে, একটি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন, ফলো-আপ কর্মের জন্য bench­marks সঙ্গে সহায়ক হতে পারে।

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržavaju ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pos­većen­ost preth­od­ne odluke

 

 

Men­adžeri moraju često dono­se odluke koje se odnose na preth­od­ne odluke. Teško je pon­ištiti odluku, poseb­no s reputa­ci­jom i lični ponos u pit­an­ju. U tak­vim sluča­jevima, imple­menta­cija kon­trol­ni meh­an­izam, sa mjer­i­la za praćen­je akt­ivnosti mogu biti od pomoći.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ангажимент към предишни решения

 

 

Мениджърите трябва често да вземат решения, които са свързани с предишни решения. Трудно е да се отмени решението, особено с репутация и лична гордост на риск. В такива случаи, прилагането на механизъм за контрол, с показатели за последващи действия могат да бъдат полезни.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Com­promís amb decisions anteri­ors

 

 

Els ger­ents sov­int han de pren­dre decisions que es rela­cion­en amb les decisions anteri­ors. És difí­cil de des­fer una decisió, sobre­tot amb la reputa­ció i orgull per­son­al en joc. En aquests casos, la imple­menta­ció d’un mecan­is­me de con­trol, amb punts de refer­èn­cia per a les accions de seguiment pot ser útil.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ang pas­alig ngadto sa Pre­vi­ous Desisy­on

 

 

Man­agers kina­hanglan kanunay sa paghimo sa mga desisy­on nga may kalabutan sa miaging mga desisy­on. Kini mao ang lisud nga sa pagtangtang sa mga bugkos sa usa ka desisy­on, ilabi na sa reputasy­on ug sa per­son­al nga gar­bo sa stake. Sa ingon nga mga higay­on, ang pag­patuman sa usa ka mekan­is­mo con­trol, uban sa sukaranan sa fol­low-up nga mga lihok mahimo nga makata­bang.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iz­ira Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Kudzipereka Zochita Pre­vi­ous

 

 

Oyang’anira ayen­era kawirikawiri kupanga zosankha zokhudza zochita m’mbuyomu. N’zovuta zothet­sa zochita, maka­maka mbiri ndi kun­yada mun­thu pan­gozi. Zikatero, kukhazikit­sa njira ulam­u­liro, ndi bench­marks zochita malangizo kun­gakhale kothand­iza.

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

承诺先前的决定

 

 

管理者必须经常做,涉及到以前的决定的决定。这是很难消除的决定,特别是名誉和利益的个人的骄傲。在这种情况下,控制机制的实施,与基准的后续行动可能会有所帮助。

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

承諾先前的決定

 

 

管理者必須經常做,涉及到以前的決定的決定。這是很難消除的決定,特別是名譽和利益的個人的驕傲。在這種情況下,控制機制的實施,與基準的後續行動可能會有所幫助。

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Acquistu di a dicisioni Pre­vi­ous

 

 

Pulit­ic­anti ci vole pocu fà decisioni chi cun­tari a dicisioni di nan­zu. Hè dif­fi­ciuli à mori una decisione, in par­tic­u­lare cù riputazioni è fieru di per­sunale in senu. In sti casi, u bad­du di un mic­canisimu di cun­trul­lari, incù bench­marks per azzione segui­ta-up pò esse Cor­sets.