Connected stakeholders

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————

Connected stakeholders

Shareholders

The shareholders prime expectation is a return on investment whether in the short or long term. As shareholders own the business, this is the prime objective of the organisation.

Shareholder involvement has been encouraged by recent reports on corporate governance. Other reasons like large remuneration for directors has led to increased shareholder pressure. The main way to show dissatisfaction is to sell their shares.

Bankers

Bankers are interested in the overall condition of the firm. A bank is keen to minimise the risk of interest not being paid.

If financiers are unhappy they will withdraw credit facilities and thus leave the organisation with insufficient funds to fulfil its objectives.

Suppliers

Suppliers expect to be paid and will also be interested in future business.

If suppliers are unsatisfied they will limit or withdraw credit and charge higher rates of interest. They will also reduce their level of service or switch to competitors.

Distributors

The interest of distributors are reliable supply, improvements in quality and support on marketing. Distributors if unsatisfied will delay payment and stock competing brands.

Consumers

Consumers have high expectations of the goods and services they buy. These include low cost, value for money, quality and service support.

If consumers are not happy, they will take their business elsewhere next time. The consumer is king. With increasingly competitive markets, consumers are able to exercise increasing level of power over companies as individuals.

Consumer behaviour has enhanced the importance of consumers. Dissatisfied consumers are more likely to make their views known than satisfied customers.

The cost of retaining existing customers is significantly lower than obtaining new customers.

Consumers are evaluating goods and services not only on immediate material needs, but also how they will satisfy their moral needs. Marketing managers must be on the lookout to the ever-changing social concerns of buyers and seek to accommodate them within the marketing mix.

Organisations respond to consumer concerns by dealing with customer concerns and criticisms.

– Customer panels or visits to customers;

– A written customer services policy;

– Delegating authority to staff to deal with complaints and problems;

– Formal procedures for dealing with customer complaints.

Limitations of consumer power

In some markets consumers do not have complete control over suppliers:

– In many markets competition is limited;

– Limited knowledge;

– Consumers are subject to unfair contracts;

– Difficulty in obtaining redress.

Consumerism arose due to FMCG (fast-moving consumer goods) industries, the bargaining power of consumer is low.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– —————————————–

partijiet interessati konnessi

 

azzjonisti

 

Il-azzjonisti aspettattiva ewlieni huwa ritorn fuq investiment jekk fi żmien qasir jew twil. Peress li l-azzjonisti stess in-negozju, dan huwa l-għan ewlieni ta ‘l-organizzazzjoni.

 

involviment azzjonist kienet imħeġġa minn rapporti reċenti dwar il-governanza korporattiva. Raġunijiet oħra bħall rimunerazzjoni kbira għal diretturi wassal għal żieda fil-pressjoni azzjonist. Il-mod prinċipali biex juru nuqqas ta ‘sodisfazzjon huwa li jbiegħ l-ishma tagħhom.

 

bankiera

 

Bankiera huma interessati fil-kondizzjoni ġenerali tal-kumpanija. A bank huwa ħerqan li jimminimizzaw ir-riskju ta ‘interess mhux qed jitħallas.

 

Jekk finanziera huma kuntenti li ser jirtiraw faċilitajiet ta ‘kreditu u b’hekk iħallu l-organizzazzjoni b’fondi insuffiċjenti biex tissodisfa l-għanijiet tagħha.

 

fornituri

 

Fornituri jistennew li għandhom jitħallsu u se jkunu wkoll interessati fin-negozju ġejjieni.

Jekk il-fornituri m’humiex sodisfatti dawn se jillimitaw jew jirtiraw kreditu u jimponu rati ogħla ta ‘imgħax. Huma se jnaqqas ukoll livell tagħhom ta ‘servizz jew jaqilbu għal kompetituri.

 

distributuri

 

L-interess tad-distributuri huma provvista affidabbli, titjib fil-kwalità u l-appoġġ fuq il-marketing. Distributuri jekk mhux sodisfatt ser iddewwem pagament u stokk jikkompetu marki.

 

konsumaturi

 

Il-konsumaturi għandhom aspettattivi għoljin tal-prodotti u s-servizzi li jixtru. Dawn jinkludu spejjeż baxxi, valur għall-flus, il-kwalità u l-appoġġ tas-servizz.

 

Jekk il-konsumaturi ma jkunux kuntenti, dawn ser jieħdu in-negozju tagħhom x’imkien ieħor ħin li jmiss. Il-konsumatur huwa king. Ma ‘swieq dejjem aktar kompetittivi, il-konsumaturi jkunu jistgħu jeżerċitaw livell li qed jiżdied ta’ setgħa fuq kumpaniji bħala individwi.

 

imġiba tal-konsumatur tejjeb l-importanza tal-konsumaturi. konsumaturi sodisfatti huma aktar probabbli li jagħmlu l-fehmiet tagħhom minn konsumaturi sodisfatti.

 

L-ispiża ta ‘żamma klijenti eżistenti hija ferm inqas mill-kisba klijenti ġodda.

Il-konsumaturi huma jevalwa oġġetti u servizzi mhux biss fuq il-bżonnijiet materjali immedjati, imma wkoll kif dawn se jissodisfaw il-ħtiġijiet morali tagħhom. maniġers Marketing għandu jkun fuq il-lookoutall-preokkupazzjonijiet soċjali dejjem jinbidlu ta ‘xerrejja u jfittxu li takkomoda lilhom fil-taħlita tal-marketing.

 

Organizzazzjonijiet tirrispondi għat-tħassib tal-konsumaturi billi jiġu trattati problemi klijent u kritika.

– Customer pannelli jew żjarat lill-klijenti;

Il-politika A miktuba servizzi tal-konsumatur;

– Awtorità li tiddelega lill-persunal biex jittrattaw l-ilmenti u l-problemi;

– Proċeduri formali biex jiġu ttrattati lmenti tal-klijenti.

 

Limitazzjonijiet ta ‘l-enerġija tal-konsumatur

 

F’ċertu swieq il-konsumaturi ma jkollhomx kontroll sħiħ fuq il-fornituri:

– F’ħafna swieq kompetizzjoni tkun limitata;

– Għarfien Limited;

Il-konsumaturi huma soġġetti għal kuntratti inġusti;

– Diffikultà biex jiksbu rimedju.

 

Konsumiżmu qamet minħabba PJRM (timxi b’rata mgħaġġla oġġetti tal-konsumatur) industriji, is-setgħa ta ‘negozjar tal-konsumatur hija baxxa.


“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– —————————————–

verbind belanghebbendes

 

aandeelhouers

 

Die aandeelhouers eerste verwagting is ‘n opbrengs op belegging of in die kort of lang termyn. As aandeelhouers besit die besigheid, dit is die primêre doel van die organisasie.

 

Aandeelhouer betrokkenheid is bemoedig deur onlangse berigte oor korporatiewe bestuur. Ander redes soos groot vergoeding vir direkteure het gelei tot verhoogde druk aandeelhouer. Die belangrikste manier om ontevredenheid te wys is om hul aandele te verkoop.

 

bankiers

 

Bankiers is geïnteresseerd in die algehele toestand van die firma. ‘N Bank is gretig om die risiko van belang nie betaal die minimum te beperk.

 

As finansiers is ongelukkig sal hulle onttrek kredietgeriewe en dus die organisasie met onvoldoende fondse verlaat om sy doelwitte te vervul.

 

Verskaffers

 

Verskaffers verwag word betaal en sal ook belangstel in die toekoms besigheid wees.

As verskaffers is ontevrede sal hulle beperk of krediet te onttrek en te hef hoër rentekoerse. Hulle sal ook verminder hul vlak van diens of oorskakel na mededingers.

 

Distributors

 

Die belang van verspreiders is betroubare kragvoorsiening, verbeterings in die gehalte en ondersteun op bemarking. Verspreiders as tevrede sal stel betaling en voorraad meeding handelsmerke.

 

verbruikers

 

Verbruikers het ‘n hoë verwagtinge van die goedere en dienste wat hulle koop. Dit sluit in ‘n lae koste, waarde vir geld, kwaliteit en diens ondersteuning.

 

As verbruikers nie tevrede is nie, sal hulle hul besigheid elders volgende keer neem. Die verbruiker is koning. Met al hoe meer mededingende markte, verbruikers in staat is om die verhoging van vlak van elektrisiteit oor maatskappye as individue uit te oefen.

 

Verbruikersgedrag het die belangrikheid van verbruikers versterk. Ontevrede verbruikers is meer geneig om hul standpunte bekend as tevrede kliënte te maak.