IT-Consulting: Luxembourg is hiring!

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

IT-Consulting: Luxembourg is hiring!
View online

Unsubscribe
IT/Consulting, Luxembourg is waiting for you!
www.unicareers.lu
Dear students, dear young professionals,

You are looking for an internship or a job position in IT-Consulting? Have you ever thought about Luxembourg? It is the second richest country in the world, according to IMF with a growing job market and the second highest wages in Europe (Global Finance Magazine).

The ICT sector is supported by dynamic financial services and companies offer quick professional development and attractive packages for young graduates.

Do you want to give it a try and meet with the major recruiters in Luxembourg? Moovijob invite you to the next job fair Unicareers.lu, on Friday, September 23rd 2016 at Luxembourg Congrès (ECCL).

More than 100 Luxembourgish companies will be there, looking for high flyers like you, up to 5 years of experience. More than 700 recruitments have been made thanks to last year’s edition.

To take part to this job fair, simply click here to register (mandatory) and discover the exhibitors’ list and discover the open positions!

We will be provividing FREE return Journey buses from: Brussels, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken and Strasbourg. You can now claim a seat by registering to the event (subject to availability).

Looking forward to meeting you!

Unicareers.lu – The Recruitment fair for Students and Young Professionals
Profiles: For Students and Young graduates from Bachelor to a Master degree
Up to 5 years of experience
Date: Friday, September 23rd 2016 from 10AM until 5PM
Place: Luxembourg Congrès (European Convention Center Luxembourg)
Place de l’Europe, Luxembourg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: il-Lussemburgu huwa kiri!
View fuq l-internet

unsubscribe
IT / Consulting, il-Lussemburgu għalikom!
www.unicareers.lu
Għeżież studenti, professjonisti żgħażagħ Għeżież,

Inti qiegħed tfittex għal apprendistat jew pożizzjoni tax-xogħol fl-IT-Consulting? Qatt ħsibt dwar Lussemburgu? Hija l-pajjiż tieni l-aktar sinjuri fid-dinja, skond IMF b’suq tax-xogħol li qed jikber u l-pagi tieni ogħla fl-Ewropa (Global Magazine Finanzi).

Is-settur tal-ICT huwa appoġġjat minn servizzi finanzjarji dinamiċi u kumpaniji joffru żvilupp professjonali rapidu u pakketti attraenti għal gradwati żgħażagħ.

Do inti tixtieq li jipprova hu u tiltaqa ‘mal-jirrekluta maġġuri fil-Lussemburgu? Moovijob nistedinkom biex il-Unicareers.lu impjieg li jmiss ġust, fuq il-Ġimgħa 23 settembru, 2016 fil-Lussemburgu Congres (ECCL).

Aktar minn 100 kumpanija Lussemburgiżi se jkun hemm, infittxu flyers għolja bħalek, sa 5 snin ta ‘esperjenza. Aktar minn 700 reklutaġġi saru grazzi għall-edizzjoni tas-sena loħra.

Biex jieħdu sehem biex din il-fiera tal-impjiegi, sempliċement ikklikkja hawn biex jirreġistraw (obbligatorju) u jiskopru lista l-esibituri u jiskopru l-pożizzjonijiet miftuħa!

Aħna se jkun provividing FREE ritorn xarabanks Vjaġġ minn: Brussell, Lille, Lyon, Pariġi, Saarbrücken u Strasburgu. Inti tista ‘issa titlob sedil billi tirreġistra l-avveniment (soġġett għad-disponibbiltà).

Bil-ħerqa li niltaqa ‘magħkom!

Unicareers.lu – L Reklutaġġ ġust għall-Istudenti u Professjonisti Żgħażagħ
Profili: għal studenti u gradwati żgħażagħ minn baċċellerat għal grad ta ‘Master
Sa 5 snin ta ‘esperjenza
Data: il-Ġimgħa Settembru 23, 2016 minn 10:00 sa l 5:00
Post: Il-Lussemburgu Congres (Ewropea Convention Center Lussemburgu)
Place de l’Europe, il-Lussemburgu Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxemburg is verhuur!
Kyk aanlyn

bedank
IT / Consulting, Luxemburg is wag vir jou!
www.unicareers.lu
Geagte studente, liewe jong professionele mense,

Jy is op soek na ‘n internskap of ‘n werk posisie in IT-Consulting? Het jy al ooit gedink oor Luxemburg? Dit is die tweede rykste land in die wêreld, volgens die IMF met ‘n groeiende arbeidsmark en die tweede hoogste lone in Europa (Global Finance Magazine).

Die IKT-sektor word ondersteun deur dinamiese finansiële dienste en maatskappye bied ‘n vinnige professionele ontwikkeling en aantreklike pakkette vir jong gegradueerdes.

Wil jy dit te probeer en te voldoen aan die groot werwers in Luxemburg? Moovijob nooi jou uit om die volgende jobdag Unicareers.lu, op Vrydag, September 23, 2016 te Luxemburg Konferensie (Pred).

Meer as 100 Luxemburgse maatskappye sal daar wees, op soek na ‘n hoë strooibiljette soos jy, tot 5 jaar ondervinding. Meer as 700 werwing gemaak danksy uitgawe verlede jaar se.

Om deel om hierdie werk te regverdig te neem, kliek hier om te registreer (verpligte) en ontdek lys die uitstallers en ontdek die oop posisies!

Ons sal provividing GRATIS terugreis busse vanaf: Brussel, Lille, Lyon, Parys, Saarbrücken en Straatsburg. Jy kan nou eis ‘n stoel aan registreer om die geleentheid by (onderhewig aan beskikbaarheid).

Ons sien daarna uit om jou te ontmoet!

Unicareers.lu – Die Werwing billike vir Studente en Jong Professionals
Profiele: vir studente en jong gegradueerdes van BA ‘n Meestersgraad
Tot 5 jaar ondervinding
Datum: Vrydag, September 23, 2016 van 10:00 tot 17:00
Plek: Luxemburg Konferensie (Europese Konvensie Sentrum Luxemburg)
Place de l’Europe, Luxemburg Kirchberg


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

IT-Consulting: Luxembourg është punësimin!
Shiko internet

Unsubscribe
IT / Consulting, Luksemburgu është duke pritur për ju!
www.unicareers.lu
Të nderuar studentë, profesionistë të dashur të rinj,

Ju jeni në kërkim për një stazh apo një vend pune në IT-Consulting? A keni menduar ndonjëherë rreth Luksemburg? Ajo është vendi i dytë më i pasur në botë, sipas FMN-së me një rritje të tregut të punës dhe pagat e dytë më të lartë në Europë (Global Finance Magazine).

Sektori i TIK është mbështetur nga shërbimet dinamike financiare dhe kompani u ofrojnë zhvillim të shpejtë profesional dhe paketa tërheqëse për të diplomuarit e rinj.

A doni të dhënë atë një provoni dhe do të takohet me rekrutuesit mëdha në Luksemburg? Moovijob ju ftojmë të Unicareers.lu punë tjetër të drejtë, të premten, 23 shtator 2016, në Luksemburg CONGRES (Ekl).

Më shumë se 100 kompani Tatarisht do të jetë atje, në kërkim të fletushka të lartë si ju, deri në 5 vjet përvojë. Më shumë se 700 rekrutimet janë bërë në sajë të edicionit të vitit të kaluar.

Për të marrë pjesë në këtë panair, thjesht klikoni këtu për t’u regjistruar (të detyrueshme) dhe të zbuloni listë ekspozuesit ‘dhe për të zbuluar pozicionet e hapura!

Ne do të provividing kthimit FALAS Journey autobusët nga: Brukseli, Lille, Lyon, Paris, Saarbrücken dhe Strasburg. Ju tani mund të pretendojnë një vend duke u regjistruar për ngjarjen (nënshtrohen disponueshmërisë).