IT-Consulting: Luxembourg is hiring!

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

IT-Con­sult­ing: Lux­em­bourg is hir­ing!
View online

Unsub­scribe
IT/Consulting, Lux­em­bourg is wait­ing for you!
www.unicareers.lu
Dear stu­dents, dear young pro­fes­sion­als,

You are look­ing for an intern­ship or a job pos­i­tion in IT-Con­sult­ing? Have you ever thought about Lux­em­bourg? It is the second richest coun­try in the world, accord­ing to IMF with a grow­ing job mar­ket and the second highest wages in Europe (Glob­al Fin­ance Magazine).

The ICT sec­tor is sup­por­ted by dynam­ic fin­an­cial ser­vices and com­pan­ies offer quick pro­fes­sion­al devel­op­ment and attract­ive pack­ages for young gradu­ates.

Do you want to give it a try and meet with the major recruit­ers in Lux­em­bourg? Moovi­job invite you to the next job fair Unicareers.lu, on Fri­day, Septem­ber 23rd 2016 at Lux­em­bourg Con­grès (ECCL).

More than 100 Lux­em­bour­gish com­pan­ies will be there, look­ing for high fly­ers like you, up to 5 years of exper­i­ence. More than 700 recruit­ments have been made thanks to last year’s edi­tion.

To take part to this job fair, simply click here to register (man­dat­ory) and dis­cov­er the exhib­it­ors’ list and dis­cov­er the open pos­i­tions!

We will be provivid­ing FREE return Jour­ney buses from: Brus­sels, Lille, Lyon, Par­is, Saar­brück­en and Stras­bourg. You can now claim a seat by regis­ter­ing to the event (sub­ject to avail­ab­il­ity).

Look­ing for­ward to meet­ing you!

Unicareers.lu — The Recruit­ment fair for Stu­dents and Young Pro­fes­sion­als
Pro­files: For Stu­dents and Young gradu­ates from Bach­el­or to a Mas­ter degree
Up to 5 years of exper­i­ence
Date: Fri­day, Septem­ber 23rd 2016 from 10AM until 5PM
Place: Lux­em­bourg Con­grès (European Con­ven­tion Center Lux­em­bourg)
Place de l’Europe, Lux­em­bourg Kirch­berg


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IT-Con­sult­ing: il-Lussem­burgu huwa kiri!
View fuq l-inter­net

unsub­scribe
IT / Con­sult­ing, il-Lussem­burgu għa­likom!
www.unicareers.lu
Għeżież stu­denti, pro­fess­jon­isti żgħażagħ Għeżież,

Inti qiegħed tfit­tex għal appren­dis­tat jew pożizz­joni tax-xogħol fl-IT-Con­sult­ing? Qatt ħsibt dwar Lussem­burgu? Hija l-pajjiż tieni l-aktar sin­juri fid-din­ja, skond IMF b’suq tax-xogħol li qed jikber u l-pagi tieni ogħla fl-Ewro­pa (Glob­al Magazine Fin­an­zi).

Is-settur tal-ICT huwa appoġġ­jat minn ser­vizzi fin­an­zjarji din­am­iċi u kumpan­iji jof­fru żvi­lupp pro­fess­jon­ali rap­idu u pakket­ti attraenti għal grad­wati żgħażagħ.

Do inti tix­tieq li jip­prova hu u tiltaqa mal-jir­rekluta maġġuri fil-Lussem­burgu? Moovi­job nis­tedinkom biex il-Unicareers.lu impjieg li jmiss ġust, fuq il-Ġimgħa 23 settem­bru, 2016 fil-Lussem­burgu Con­gres (ECCL).

Aktar minn 100 kumpan­i­ja Lussem­burgiżi se jkun hemm, infit­txu fly­ers għol­ja bħalek, sa 5 snin ta esper­jen­za. Aktar minn 700 reklutaġġi saru grazzi għall-edizz­joni tas-sena loħra.

Biex jieħ­du sehem biex din il-fiera tal-impjiegi, sem­pliċe­ment ikklikkja hawn biex jir­reġis­traw (obblig­at­or­ju) u jisko­pru lista l-esib­it­uri u jisko­pru l-pożizz­jon­iji­et miftuħa!

Aħna se jkun provivid­ing FREE ritorn xara­banks Vjaġġ minn: Brus­sell, Lille, Lyon, Par­iġi, Saar­brück­en u Stras­bur­gu. Inti tista issa tit­lob sedil bil­li tir­reġis­tra l-avveni­ment (soġġett għad-dispon­ib­biltà).

Bil-ħer­qa li niltaqa magħkom!

Unicareers.lu — L Reklutaġġ ġust għall-Istu­denti u Pro­fess­jon­isti Żgħażagħ
Pro­fili: għal stu­denti u grad­wati żgħażagħ minn baċċeller­at għal grad ta Mas­ter
Sa 5 snin ta esper­jen­za
Data: il-Ġimgħa Settem­bru 23, 2016 minn 10:00 sa l 5:00
Post: Il-Lussem­burgu Con­gres (Ewropea Con­ven­tion Center Lussem­burgu)
Place de l’Europe, il-Lussem­burgu Kirch­berg


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IT-Con­sult­ing: Lux­em­burg is ver­huur!
Kyk aanlyn

bedank
IT / Con­sult­ing, Lux­em­burg is wag vir jou!
www.unicareers.lu
Geagte stu­den­te, liewe jong pro­fes­sionele mense,

Jy is op soek na n internskap of n werk pos­is­ie in IT-Con­sult­ing? Het jy al ooit gedink oor Lux­em­burg? Dit is die tweede ryk­ste land in die wêreld, vol­gens die IMF met n groeiende arbeids­mark en die tweede hoog­ste lone in Euro­pa (Glob­al Fin­ance Magazine).

Die IKT-sek­t­or word onder­steun deur din­am­iese fin­ansiële dien­ste en maat­skappye bied n vin­nige pro­fes­sionele ontwikkel­ing en aan­treklike pakkette vir jong gegradueerdes.

Wil jy dit te pro­beer en te vol­doen aan die groot wer­wers in Lux­em­burg? Moovi­job nooi jou uit om die vol­gende job­d­ag Unicareers.lu, op Vry­dag, Septem­ber 23, 2016 te Lux­em­burg Kon­fer­en­sie (Pred).

Meer as 100 Lux­em­burgse maat­skappye sal daar wees, op soek na n hoë strooib­iljette soos jy, tot 5 jaar ondervind­ing. Meer as 700 wer­wing gemaak dank­sy uit­gawe verlede jaar se.

Om deel om hierdie werk te regver­dig te neem, kliek hier om te regis­t­reer (ver­pligte) en ont­dek lys die uit­stallers en ont­dek die oop pos­is­ies!

Ons sal provivid­ing GRATIS ter­u­gre­is busse vanaf: Brus­sel, Lille, Lyon, Parys, Saar­brück­en en Straats­burg. Jy kan nou eis n stoel aan regis­t­reer om die geleen­theid by (onder­hewig aan beskikbaar­heid).

Ons sien daarna uit om jou te ont­mo­et!

Unicareers.lu — Die Wer­wing bil­like vir Stu­den­te en Jong Pro­fes­sion­als
Profiele: vir stu­den­te en jong gegradueerdes van BA n Meestersgraad
Tot 5 jaar ondervind­ing
Datum: Vry­dag, Septem­ber 23, 2016 van 10:00 tot 17:00
Plek: Lux­em­burg Kon­fer­en­sie (Europese Kon­ven­sie Sen­trum Lux­em­burg)
Place de l’Europe, Lux­em­burg Kirch­berg


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

IT-Con­sult­ing: Lux­em­bourg është pun­ësim­in!
Shiko inter­net

Unsub­scribe
IT / Con­sult­ing, Luk­sem­burgu është duke prit­ur për ju!
www.unicareers.lu
Të nderu­ar stu­dentë, pro­fe­sion­istë të dashur të rinj,

Ju jeni në kërkim për një stazh apo një vend pune në IT-Con­sult­ing? A keni men­duar ndon­jëherë rreth Luk­sem­burg? Ajo është vendi i dytë më i pas­ur në botë, sipas FMN-së me një rritje të tregut të pun­ës dhe pag­at e dytë më të lartë në Europë (Glob­al Fin­ance Magazine).

Sek­t­ori i TIK është mbështetur nga shërbi­met din­amike fin­an­ciare dhe kom­pani u ofro­jnë zhvil­lim të shpe­jtë pro­fe­sion­al dhe paketa tërheqëse për të dip­lomuar­it e rinj.

A doni të dhënë atë një provoni dhe do të tako­het me rek­ru­tues­it mëd­ha në Luk­sem­burg? Moovi­job ju fto­jmë të Unicareers.lu punë tjetër të dre­jtë, të premten, 23 shtat­or 2016, në Luk­sem­burg CONGRES (Ekl).

Më shumë se 100 kom­pani Tatar­isht do të jetë atje, në kërkim të fle­tu­shka të lartë si ju, deri në 5 vjet për­vo­jë. Më shumë se 700 rek­ru­ti­met janë bërë në sajë të edi­cion­it të vitit të kalu­ar.

Për të mar­rë pjesë në këtë panair, thjesht klikoni këtu për t’u regjis­tru­ar (të detyr­uesh­me) dhe të zbu­loni listë ekspozues­it dhe për të zbu­lu­ar poz­i­cion­et e hapura!

Né do të provivid­ing kthim­it FALAS Jour­ney auto­busët nga: Bruk­seli, Lille, Lyon, Par­is, Saar­brück­en dhe Stras­burg. Ju tani mund të pre­ten­dojnë një vend duke u regjis­tru­ar për ngjar­jen (nën­shtro­hen disponuesh­mërisë).