Creating a Mission Statement and Goals

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page : http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Cre­at­ing a Mis­sion State­ment and GoalsThe first step for a new enter­prise or one con­sid­er­ing a total redefin­i­tion of itself is to cre­ate a mis­sion state­ment and stra­tegic goals.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ħolqi­en ta Dikjarazz­joni tal-Mis­s­joni u Għan­iji­et

 

 

L-ewwel pass għall-intrapriża ġdida jew wieħed jikkun­sidra definizz­joni mill-ġdid total ta nni­fisha hija li jinħo­loq dikjarazz­joni tal-mis­s­joni u l-għan­iji­et strateġiċi.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: this Page onder­steun
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Die skep van n mis­si­estelling en Doele

 

 

Die eer­ste stap vir n nuwe ondernem­ing of n oor­we­ging van n totale her­defin­iëring van hom­self is om n mis­si­estelling en strategiese doel­wit­te te skep.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë faqe: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Krijimi i një Deklar­atën e Mision­it dhe Objektivave

 

 

Hapi i parë për një ndër­mar­rje të re ose një duke mar­rë para­sy­sh një ridefin­im i për­gjith­shëm i vetë është për të krijuar një deklar­atë misioni dhe qël­li­met strategjike.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ ደግፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
አንድ ተልዕኮ መግለጫ እና ግቦች መፍጠር

 

 

በራሱ ጠቅላላ redefin­i­tion ከግምት አዲስ ድርጅት ወይም ሰው ለማግኘት የመጀመሪያው እርምጃ አንድ ተልዕኮ መግለጫ እና ስትራቴጂያዊ ግቦች መፍጠር ነው.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
خلق بيان المهمة والأهداف

 

 

الخطوة الأولى لمشروع جديد أو أحد يفكر في إعادة تعريف الكلي في حد ذاته هو خلق بيان الرسالة والأهداف الاستراتيجية.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ստեղծելով Առաքելությունը եւ նպատակները,

 

 

Առաջին քայլը նոր ձեռնարկության կամ մեկը համարելով մի ընդհանուր վերաձեւակերպում է ինքն իրեն է ստեղծել Առաքելությունը եւ ռազմավարական նպատակները.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhi­fəni dəstək
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
bir mis­siy­ası və Məqsədləri yaradıl­ması

 

 

özü ümu­mi yen­idən təy­in nəzərə alaraq yeni bir müəss­isə və ya bir ilk addım mis­siy­ası və strateji məqsədlərə yar­at­maqdır.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onartzen Page hon­et­an: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Misioa eta Hel­buru­ak sortzea

 

 

enpresa ber­ri bat edo bat bera ber­ri­ro defin­itzea guztira, kon­tu­an har­tuta lehen urrat­sa da egink­izuna bat eta hel­buru estrategiko sortzeko.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Падтрымка старонкі: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Стварэнне заявы Місія і мэты

 

 

Першы крокам для новага прадпрыемства або аднаго, улічваючы агульнае пераазначэнне сабе з’яўляецца стварэнне місіі і стратэгічнымі мэтаў.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: এই পাতাটি সমর্থন
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
একটি মিশন স্টেটমেন্ট ও গোল তৈরি করা হচ্ছে

 

 

একটি নতুন এন্টারপ্রাইজ অথবা এক নিজেই মোট redefin­i­tion বিবেচনা করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ একটি মিশন বিবৃতি এবং কৌশলগত লক্ষ্য তৈরি করা।


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržavaju ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stvaran­je Izjava Mis­i­ja i ciljevi

 

 

Prvi korak za novi poduhvat ili jedan s obzir­om na ukupno redefinir­an­ja sebe je da se stvori izjavu o mis­iji i strateš­kih ciljeva.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Подкрепете този Страница: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Създаване на изявление Мисия и цели

 

 

Първата стъпка за ново предприятие, или на един предвид общо предефиниране на себе си е да се създаде на мисията и стратегическите цели.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Don­ar suport aquesta pàgina: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
La creació d’una Mis­sió i Objec­ti­us

 

 

El primer pas per a una nova empresa o un ten­int en compte una redefini­ció total de si mateix és la creació d’una declara­ció de mis­sió i els objec­ti­us estratè­gics.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­tahi niini nga Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Paghimo sa usa ka Misy­on State­ment ug mga Tumong

 

 

Ang unang lakang alang sa usa ka bag-o nga negosyo o sa usa nga naghu­n­ahuna sa usa ka kin­a­ti­buk-ang paghu­lag­way sa iyang kaugalin­gon mao ang paghimo sa usa ka misy­on nga pama­hay­ag ug estrate­hikong mga tumong.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuthand­iz­ira Page izi: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Kuj­am­bu­la Mis­sion State­ment ndi Goals

 

 

Chinthu choy­am­ba kwa ogwira ntchito yat­sopano kapena kukam­birana redefin­i­tion okwana weni­weni­wo kulenga mawu ntchito ndi zolinga njira.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
该页面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
创建一个使命和目标

 

 

新企业或一个考虑自身的总重定义的第一步是创建一个任务说明和战略目标。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
該頁面的支持:http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
創建一個使命和目標

 

 

新企業或一個考慮自身的總重定義的第一步是創建一個任務說明和戰略目標。


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cun­cret­izà sta Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Cri­an­nu un mani­fes­tu Mis­sion è Goals

 

 

U primu pas­su per una nova impresa o unu cun­sidirari un redefin­i­tion tutali di stes­sa hè di crià un mani­fes­tu a mis­sione è i scopi stra­tegicu.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Podržite ovu stran­icu: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Stvaran­je Mis­i­ja i ciljevi

 

 

Prvi korak za nova poduzeća ili jed­nog obzir­om ukupno redefinir­an­je sebi stvor­iti mis­i­ja i strateški ciljevi.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Støt den­ne side: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Opret­telse af en Mis­sion State­ment og mål

 

 

Det før­ste skridt til en ny virk­som­hed eller en overve­jer en total omdefi­ner­ing af sig selv er at skabe en opgave­beskriv­else og strategiske mål.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: Deze pagina onder­steun­en
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Het creëren van een Mis­sion State­ment en Doelen

 

 

De eer­ste stap voor een nieuwe ondernem­ing of één over­wee­gt een totale her­defin­it­ie van zichzelf is om een ​​mis­sion state­ment en strategis­che doelen te creëren.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Pod­pořte tuto stránku: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Vyt­voření Poslání a cíle

 

 

Prvním krokem pro nový pod­nik nebo jeden zvažuje celkové redefini­ci je samo o sobě vyt­vořit poslání a stra­tegické cíle.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sub­tenu ĉi paĝo: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Krei Misio State­ment kaj Celoj

 

 

La unua paŝo por nova entre­preno aŭ unu kon­sid­er­ante tutan redifino de mem krei misira­por­to kaj strategi­ajn celojn.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Toeta seda Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Loom­ine Mis­sioon ja ees­mär­gid

 

 

Esi­me­ne samm uue ettevõt­te või ühe arvest­ades kokku ümber­määra­tlem­iseks ise luua mis­sioon ja stratee­gil­ised ees­mär­gid.


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Supor­ta­han ang Pah­in­ang ito: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Ang pag­likha ng isang Mis­sion State­ment at Mga Lay­un­in

 

 

Ang unang hak­bang para sa isang bagong enter­prise o isa-alang ng isang kabuuang redefin­i­tion ng sar­ili nito ay upang lumikha ng isang misy­on state­ment at madis­karteng mga lay­un­in.