Crystal Reports 2011 Basics

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Crys­tal Reports 2011 Basics

To execute the com­mands avail­able in the menus eas­ily, you can also use the tool­bars. Crys­tal Reports has six tool­bars.

The Stand­ard tool­bar provides short­cuts to the most com­monly per­formed tasks such as cre­at­ing a new report, open­ing an exist­ing report, sav­ing, pre­view­ing, and print­ing a report. This tool­bar also has options for per­form­ing basic edit oper­a­tions.

The Extern­al Com­mand tool­bar provides short­cuts to applic­a­tions cre­ated by a third party. This tool­bar doesn’t dis­play by default.

The Format­ting tool­bar has short­cuts for format­ting a selec­ted report object. You can change the font type, size, style, and align­ment of the object.

The Insert Tools tool­bar provides short­cuts for includ­ing sev­er­al objects in a report, such as text fields, group fields, sum­mary reports, cross-tabs, OLAP objects, and oth­er shapes.

The Expert Tools tool­bar has short­cuts to expert func­tions, which guide you through vari­ous tasks. You can use this tool­bar, for example to open the data­base or group experts that help you set the sort order of fields or include for­mu­las and tem­plates.

The Nav­ig­a­tion Tools tool­bar is used to refresh the data in your report and to browse through it.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Tap­poġġ­ja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Rap­porti Crys­tal 2011 Basics

Biex teseg­wixxi l-kmandi dispon­ib­bli fil-menus faċil­ment, tista wkoll tuża l-tool­bars. Rap­porti Crys­tal għand­ha sitt tool­bars.

Il-tool­bar Istand­ard tip­provdi short­cuts għall-aktar ħid­mi­et komun­ament imwettaq bħall-ħolqi­en ta rap­port ġdid, ftuħ ta’ rap­port eżist­enti, iffrank­ar, pre­view­ing, u l-istam­par rap­port. Din il tool­bar għand­ha wkoll għażli­et għat-twet­tiq operazz­jon­iji­et jed­it­jaw bażiċi.

Il-tool­bar Kmand Esterni jip­provdi short­cuts għal app­likazz­jon­iji­et maħluqa minn parti terza. Din il tool­bar ma juri b’mankanza.

Il-tool­bar Ifformat­tjar għan­du short­cuts għal ifformat­tjar rap­port oġġett magħżu­la. Tista tbid­del it-tip tat-tipa, daqs, stil, u l-allin­ja­ment tal-oġġett.

L-inser­it Għodod tool­bar jip­provdi short­cuts għall-inklużjoni diver­si oġġet­ti fil f’rapport, bħal xi kampi test, oqs­ma grupp, rap­porti som­marji, cross-Korpi għal Valutazz­joni Teknika, oġġet­ti OLAP, u forom oħra.

Il Espert Għodod tool­bar għand­ha short­cuts għall-fun­z­jon­iji­et ta esper­ti, li jigg­wid­aw inti per­mezz ta’ kompiti varji. Tista tuża din tool­bar, per eżem­pju biex tiftaħ il-data­base jew grupp esper­ti li jgħinek tistabbilixxi l-ord­ni tip ta’ oqs­ma jew tinkludi for­mu­li u mudel­li.

Il Nav­igazz­joni Għodod tool­bar hija użata biex tif­friska l-inform­azz­joni fir-rap­port tiegħek u jib­brawż­jaw per­mezz tiegħu.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie onder­steun­ing
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Crys­tal Reports 2011 Basics

Om die opdragte in die spyskaarte mak­lik uit te voer, kan jy ook die balke gebruik. Crys­tal Reports het ses balke.

Die Stand­ard Tool­bar bied kort­paaie om die mees uit­ge­vo­er take soos die skep van n nuwe verslag, die open­ing van n bestaande verslag, spaar, voor­skou, en druk n verslag. Hierdie Tool­bar het ook opsies vir die uit­vo­er van basiese wysig bedry­wighede.

Die eksterne opdrag nuts­balk bied kort­paaie na pro­gram­me geskep deur n derde party. Hierdie Tool­bar nie ver­toon by ver­stek.

Die nuts­balk Forma­ter­ing het kort­paaie vir forma­ter­ing van n geselekteer­de verslag voor­werp. Jy kan die let­ter­tipe, groot­te, styl, en aan­passing van die voor­werp ver­ander.

Die nuts­balk gereed­skap Voeg bied kort­paaie vir die insluit­ing van ver­skeie voor­wer­pe in n verslag, soos teks velde, groep velde, opso­m­ming verslae, kruis-oortjies, OLAP voor­wer­pe, en ander vorms.

Die Expert gereed­skap tool­bar het kort­paaie om kun­di­ge funk­sies, wat jou lei deur ver­skeie take. Jy kan hierdie tool­bar gebruik, byvoor­beeld om die data­bas­is of n groep kun­di­ges wat jou help om die vol­gorde van velde te stel of sluit for­mules en tem­plates maak.

Die nuts­balk Nav­ig­a­tion Tools is gebruik om die data in jou verslag te ver­fris en daardeur te blaai.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Përkra­heni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

Crys­tal Reports 2011 Bazat

Për të ekzeku­tu­ar koman­dat në dispo­z­i­cion në men­utë e lehtë, ju gjithashtu mund të për­dorni shir­it­in e veglave. Crys­tal Reports ka gjashtë panele.

Tool­bar Stand­ard ofron shkur­tesat për detyr­at më së shpeshti kry­hen të tilla si krijimi i një raport të ri, duke hapur një raport ekzis­tues, duke kur­sy­er, par­apamje, dhe shtypjen e një raporti. Ky tool­bar gjithashtu ka mun­dësi për kry­er­jen e opera­cioneve themelore edit.

Komanda e jasht­me tool­bar ofron shkur­tesat për apliki­met e krijuara nga një palë e tretë. Ky tool­bar nuk shfaq by default.

Form­atim­in tool­bar ka shkur­tesat për form­atim­in e një objekt të zgjedhur raport. Ju mund të ndry­sho­jë llojin e shk­ron­jave, mad­hësinë, stil­in, dhe shtri­rjes së objek­tit.

Insert Tools tool­bar ofron shkur­tesat për të përf­shirë disa objek­te në një raport, të tilla si fush­at e tek­stit, fusha e grupeve, raporte përmbled­hëse, ndër-tabs, objek­te OLAP, dhe forma të tjera.

Eksper­ti Tools tool­bar ka shkur­tesat për funk­sion­et e eksper­tëve, të cil­at t’ju udhëheq përmes detyrave të ndry­sh­me. Ju mund të për­dorni këtë tool­bar, për shem­bu­ll për të hapur bazën e të dhënave apo grup eksper­të e që të ju ndih­mo­jë për të vendos­ur rend­in e renditjes së fush­ave ose përf­shijnë for­mu­la dhe tem­plates.

Nav­iga­cion Tools tool­bar është për­dor­ur për të rifreskoni të dhën­at në raportin tuaj dhe të kërkoni nëpër të.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

ክሪስትል 2011 መሠረታዊ ሪፖርቶች

በቀላሉ በማውጫው ላይ የሚገኙ ትእዛዛት ይፈርድ ዘንድ: እናንተ ደግሞ አሞሌዎች መጠቀም ይችላሉ. ክሪስታል ሪፖርቶች ስድስት አሞሌዎች አለው.

መደበኛ አሞሌ እንደ አንድ አዲስ ሪፖርት መፍጠር ላይ አንድ ነባር ሪፖርት በመክፈት, ማስቀመጥ, ቅድመ ዕይታን, እና ሪፖርት በማተም እንደ በብዛት ያከናወናቸውን ተግባራት አቋራጮች ይሰጣል. ይህ አሞሌ በተጨማሪም መሠረታዊ አርትዕ ክወናዎች በማከናወን አማራጮችን አለው.

ወደ ውጫዊ ትእዛዝ አሞሌ በሶስተኛ ወገን የተፈጠሩ መተግበሪያዎች አቋራጮች ይሰጣል. ይህ አሞሌ በነባሪነት ማሳየት ነው.

የ ቅርጸት አሞሌ በተመረጠው ሪፖርት ነገር ቅርጸት አቋራጮችን አለው. አንተ ዕቃ ቅርጸ ዓይነት, መጠን, ቅጥ, እና አሰላለፍ መቀየር ይችላሉ.

የ አስገባ መሣሪያዎች የመሣሪያ አሞሌ ላይ እንደ የጽሑፍ መስኮች, የቡድን መስኮች, የማጠቃለያ ሪፖርቶች, በመስቀል-ትሮች, OLAP ዕቃዎችን, እና ሌሎች ቅርጾችን እንደ ሪፖርት ውስጥ በርካታ ነገሮችን ጨምሮ አቋራጮችን ይሰጣል.

የ ኤክስፐርት መሣሪያዎች አሞሌ የተለያዩ ሥራዎችን በኩል እንዲመራህ ይህም ባለሙያ ተግባራት, ወደ አቋራጮች አሉት. እርስዎ መስኮች ዓይነት ትእዛዝ ካልተዋቀረ ወይም ወደ ቀመሮች እና አብነቶችን ያካትታሉ ለመርዳት መሆኑን ጎታ ወይም ቡድን ባለሙያዎች ለመክፈት ለምሳሌ ያህል, ይህን አሞሌ መጠቀም ይችላሉ.

የ የአሰሳ መሣሪያዎች አሞሌ ሪፖርት ላይ ውሂብ ለማደስ እንዲሁም በኩል ለማሰስ ላይ የሚውል ነው.

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

تقارير Crys­tal 2011 أساسيات

لتنفيذ الأوامر المتوفرة في القوائم بسهولة، يمكنك أيضا استخدام أشرطة الأدوات. تقارير الكريستال لديه ستة أشرطة الأدوات.

يوفر شريط الأدوات قياسي اختصارات إلى المهام التي يؤديها الأكثر شيوعا مثل إنشاء تقرير جديد، فتح تقرير موجود، والادخار، معاينة، وطباعة التقرير. يحتوي شريط الأدوات هذا أيضا خيارات لتنفيذ عمليات تحرير الأساسية.

يوفر شريط الأدوات القيادة الخارجية اختصارات إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها من قبل طرف ثالث. لا يعرض شريط الأدوات هذا بشكل افتراضي.