Customizing Reports

“———————————————————————————————————————————————
Support this Page: http://amzn.to/2kgnzrf
———————————————————————————————————————————————–

Customizing Reports

While the Format Editor dialog box enables you to format fields for all records in a table, the Highlighting Expert dialog box enables you to apply formatting to fields only in selected records, based on some condition.

The Highlighting Expert enables you to apply what is called conditional formatting. This means that the value in a field is formatted differently, depending on whether it meets a condition that you’ve specified.

For example, in an inventory report, you might want to display products that are no longer in stock in red, bold text so that they stand out. And in a sales report, you might want to differentiate sales that are above or below a certain target by adding a border.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Tappoġġja dan Paġna: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-

customizing Rapporti

Filwaqt li l-dialog box Editur Format jgħinuk format oqsma għal rekords kollha fil-tabella, il-kaxxa Sottolinear Espert dialog jgħinuk biex tapplika ifformattjar għal oqsma biss fir-rekords magħżula, ibbażati fuq xi kundizzjoni.

Il Espert Sottolinear jgħinuk li tapplika dak li jissejjaħ ifformattjar kondizzjonali. Dan ifisser li l-valur fil-qasam hija ifformattjat b’mod differenti, skond jekk tissodisfax kundizzjoni li inti stajt speċifikat.

Per eżempju, f’rapport inventarju, inti tista ‘tixtieq li juru l-prodott li m’għadhomx fl-istokk fit-aħmar, it-test b’tipa grassa sabiex dawn jispikkaw. U f’rapport bejgħ, inti tista ‘tixtieq li jiddifferenzjaw il-bejgħ li huma’ l fuq jew ‘l isfel mira ċertu billi żżid fruntiera.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: hierdie ondersteuning
————————————————– ————————————————– ——————————————-

die opstel van verslae

Terwyl die dialoog formaat Redakteur boks in staat stel om velde vir alle rekords in ‘n tabelvorm die dialoog Verligting Expert boks in staat stel om aansoek te doen opmaak om velde slegs in geselekteerde rekords, gebaseer op ‘n toestand.

Die Verligting Expert stel jou in staat om aansoek te doen wat voorwaardelike formatering genoem. Dit beteken dat die waarde in ‘n veld anders is geformateer, afhangende van of dit voldoen aan ‘n voorwaarde dat u verskaf het.

Byvoorbeeld, in ‘n inventaris verslag, wil jy dalk om produkte wat nie meer in voorraad in rooi, vet teks is vertoon sodat hulle uitstaan. En in ‘n verkope verslag, wil jy dalk om verkope wat bo of onder ‘n sekere teiken onderskei deur die byvoeging van ‘n grens.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Përkraheni këtë Faqe: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-

customizing Raportet

Ndërsa dialog box Format Editor ju lejon të format fushat për të gjitha të dhënat në një tabelë, kutia Highlighting Expert dialog ju mundëson të aplikoni formatimin në fusha të vetëm në të dhënat e zgjedhura, në bazë të disa kushteve.

Eksperti Theksuar ju mundëson të aplikoni atë që quhet formatimin e kushtëzuar. Kjo do të thotë se vlera në një fushë është formatuar ndryshe, në varësi të nëse ajo i plotëson një kusht që e keni caktuar.

Për shembull, në një raport të inventarit, ju mund të dëshironi për të shfaqur produktet që nuk janë më në magazinë në të kuqe tekst, të guximshme janë në mënyrë që ata të qëndrojë jashtë. Dhe në një raport të shitjes, ju mund të dëshironi të dallojnë shitjes që janë mbi ose nën një objektiv të caktuar duke shtuar një kufi.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: ይህን ገጽ መደገፍ
————————————————– ————————————————– ——————————————-

ሪፖርቶች ማበጀት

በቅርጽ አርታዒ መገናኛ ሳጥን ሰንጠረዥ ውስጥ ሁሉንም መዝገቦች መስኮችን መቅረጽ አንተ ያስችለናል ቢሆንም ማድመቅ ባለሙያ መገናኛ ሳጥን በአንዳንድ ሁኔታ ላይ በመመስረት ብቻ የተመረጡ መዝገቦች ውስጥ መስኮች ላይ ቅርጸት ተግባራዊ ለማድረግ ያስችለናል.

የ ማድመቅ ባለሙያ ሁኔታዊ ቅርጸት ተብሎ የሚጠራውን ተግባራዊ ለማድረግ ያስችልዎታል. ይህ መስክ ውስጥ ያለውን ዋጋ እርስዎ የተገለጸው ተመልክተናል አንድ ሁኔታ የሚያሟላ እንደሆነ ላይ የሚወሰን ሆኖ, በተለየ ቅርጸት ነው ማለት ነው.

ለምሳሌ ያህል, አንድ ክምችት ሪፖርት ውስጥ, እነርሱም ወጥተው ቁም ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ቀይ, ደፋር ጽሑፍ ውስጥ በስቶክ ውስጥ ያሉ ምርቶችን ለማሳየት ይፈልጉ ይሆናል. እና የሽያጭ ሪፖርት ውስጥ, አንድ ድንበር በማከል አንድ ግብ በላይ ወይም በታች የሆኑ ሽያጭ ለመለየት ይፈልጉ ይሆናል.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
دعم هذه الصفحة: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-

تخصيص تقارير

بينما مربع الحوار محرر تنسيق تمكنك من تهيئة الحقول لكافة السجلات في الجدول، تمكن مربع الحوار تسليط الضوء الخبراء لك لتطبيق التنسيق إلى حقول فقط في السجلات المحددة، استنادا إلى بعض الشرط.

خبير تسليط الضوء تمكنك من تطبيق ما يسمى التنسيق الشرطي. وهذا يعني أن القيمة في حقل يتم تنسيق بشكل مختلف، وهذا يتوقف على ما إذا كان تحقق شرط الذي قمت بتحديده.

على سبيل المثال، في تقرير الجرد، قد ترغب في عرض المنتجات التي لم تعد في الأسهم باللون الأحمر، نص عريض بحيث تبرز. وفي تقرير المبيعات، قد تريد التفريق المبيعات التي هي فوق أو تحت هدف معين بإضافة الحدود.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Աջակցել այս էջը: http://amzn.to/2kgnzrf~~HEAD=dobj
————————————————– ————————————————– ——————————————-

customizing Ռեպորտաժ

Մինչ Ֆորմատ խմբագիր երկխոսությունը վանդակը հնարավորություն է տալիս Ձեզ ֆորմատավորելու դաշտերը բոլոր գրառումների մի սեղանի շուրջ, ապա Կարեւորելով փորձագետ երկխոսությունը վանդակը թույլ է տալիս Ձեզ դիմել ձեւաչափման ոլորտների միայն ընտրված գրառումների հիման վրա, ինչ-որ վիճակում:

The Կարեւորելով Գիտունի հնարավորություն է տալիս Ձեզ կիրառել այն, ինչ կոչվում է պայմանական ֆորմատավորում. Սա նշանակում է, որ արժեքը մի դաշտ ֆորմատավորումից են տարբեր կերպ, կախված, թե արդյոք այն համապատասխանում է մի պայման, որ դու նշված.

Օրինակ, որպես գույքագրման հաշվետվության, դուք կարող եք ցույց տալ ապրանքները, որոնք այլեւս ֆոնդի կարմիր, համարձակ տեքստը այնպես, որ նրանք կանգնած են: Եվ վաճառքի հաշվետվության, դուք կարող եք տարբերել վաճառքը, որոնք վերեւում կամ ներքեւում որոշակի թիրախ ավելացնելով մի սահման:

“————————————————– ————————————————– —————————————–
http://amzn.to/2kgnzrf: Bu səhifəni dəstək
————————————————– ————————————————– ——————————————-

Hesabatlar özelleştirme

Format Editor informasiya qutusu bir masa bütün qeydləri üçün sahələri format imkan verir baxmayaraq, işıqlandırılması Expert informasiya qutusu bir vəziyyəti əsasında yalnız seçilmiş qeydlər sahələrə format tətbiq etmək imkanı verir.

Işıqlandırılması Expert şərti biçimlendirme adlanır nə müraciət etmək imkanı verir. Bu sahədə dəyər belirlediğiniz bir vəziyyət görüşüb asılı olaraq, müxtəlif biçimlendirilmiş deməkdir.

Məsələn, inventar hesabat, onlar durmaq ki, artıq qırmızı, qalın mətn fond məhsulları göstərmək istəyirəm bilər. Və satış hesabat, bir sərhəd əlavə müəyyən hədəf yuxarıda və ya aşağıda satış fərq edə bilərsiniz.

“————————————————– ————————————————– —————————————–
Onartzen Page hau: http://amzn.to/2kgnzrf
————————————————– ————————————————– ——————————————-

Txostenak pertsonalizatzea

Formatu editorearen elkarrizketa-koadroan taula batean erregistro guztietarako eremuak formateatzeko aukera ematen dizu, berriz, azpimarratuz aditua elkarrizketa kutxa ahalbidetzen formatua aplikatzeko duzu eremuei Hautatutako erregistroak bakarrik ere, oinarritutako baldintza batzuk.

Nabarmendu Aditu zer deritzo baldintzapeko formatu aplikatzeko aukera ematen dizu. Horrek esan nahi du eremu batean balioa duten formateatua da, modu ezberdinetan, zehaztu duzun ditudan baldintza bat ezagutuko ote den arabera.