Daily Family Prayer

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Daily Fam­ily Pray­er

Is this email not dis­play­ing cor­rectly? View this email as a web page here.
logo.jpg
Daily Fam­ily Pray­er

8÷12÷2016
DFP_08-12 – 16.jpg
““So they are no longer two but one flesh.””

MATTHEW 19:6
Heav­enly Father, you designed the first man and woman to com­ple­ment each oth­er and become one in love. Place in our hearts the desire to bring your design to full life in our fam­ily. Amen.
prayer-bottom.jpg
VISIT E-PRAYER WEBSITE »
VIEW ARCHIVES »
Let Us Pray With You!

Unite in pray­er with Fam­ily Ros­ary

For where two or three are gathered in my Name, I am there among them.”

MATTHEW 18:19 – 20
SUBMIT PRAYER REQUESTS »
father-peyton.jpg
Our Ministry’s Founder

Father Peyton ded­ic­ated his life and priest­hood to serving God by bring­ing a mes­sage of hope to fam­il­ies around the world.

Come dis­cov­er how Father Peyton’s life was changed forever by faith in Mary and God’s heal­ing power, and how we can share in his mis­sion today.

LEARN MORE
Pray the Ros­ary | Order Ros­ar­ies | Pray­er of the Day
twit­ter face­book you­tube
FAMILYROSARY.ORG

Holy Cross Fam­ily Min­is­tries / Fam­ily Ros­ary 518 Wash­ing­ton Street North East­on, MA 02356 – 1200


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Talb Famil­ja kuljum

Huwa dan l-email li ma jurix b’mod kor­rett? View din l-email bħala web page hawn.
logo.jpg
Talb Famil­ja kuljum

2016÷08÷12
DFP_08-12 – 16.jpg
““Allura dawn m’għadhomx tne­jn iżda wieħed laħam.””

MATTHEW 196
Heav­enly Mis­si­er, inti mfassla l-ewwel raġel u mara biex jikkump­li­mentaw lil xulxin u ssir waħda fl-imħab­ba. Poġġi fil-qlub tagħna l-xewqa li jġibu disinn tiegħek għall-ħaj­ja kollu fil-famil­ja tagħna. Amen.
talb-bottom.jpg
ŻJARA E-TALB WEBSAJT »
ARKIVJI VIEW »
Nit­ol­bu Bil You!

Jingħaq­du fit-talb ma Rużar­ju Famil­ja

“Għal fejn tne­jn jew tli­eta jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien bejni­ethom.””

MATTHEW 18: 19 – 20
NISSOTTOMETTI JITLOB Talb »
mis­si­er peyton.jpg
Fundatur Min­isteru tagħna

Mis­si­er Peyton dded­ikat ħajtu u saċer­dozju biex iser­vu Alla bil­li jinġiebu mes­saġġ ta tama għall-familji mad­war id-din­ja.

Come jisko­pru kif il-ħaj­ja Mis­si­er Peyton kien­et inbid­let għal dejjem bil-fidi fi Mar­i­ja u Alla l-ener­ġi­ja fejqan, u kif nist­għu jaqs­mu fil-mis­s­joni tiegħu llum.

ITAGĦLLEM IŻJED
Itol­bu il Rużar­ju | Ros­ar­ies ord­ni | Talb tal-Jum
twit­ter Face­book you­tube
FAMILYROSARY.ORG

Salib Imqad­des Famil­ja Min­is­teri / Famil­ja Rużar­ju 518 Wash­ing­ton Street Tra­mun­tana East­on, MA 02356 – 1200


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Onder­steun­ing ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Daag­likse Gebed Fam­ilie

Is hierdie e-pos nie kor­rek ver­toon? Kyk na hierdie e-pos as n webblad hier.
logo.jpg
Daag­likse Gebed Fam­ilie

2016÷08÷12
DFP_08-12 – 16.jpg
““So is hulle nie meer twee nie, maar een vlees.””

Mat­theüs 196
Hemelse Vader, U die eer­ste man en vrou wat ont­werp is om mekaar aan te vul en een in lief­de. Plek in ons harte die begeer­te om jou ont­werp te vol lewe te bring in ons fam­ilie. Amen.
gebed-bottom.jpg
BESOEK E-GEBED web­site »
Besigtig Argiewe »
Kom ons bid met U!

Verenig in gebed met Fam­ilie Rosekrans

“Want waar twee of drie in my Naam, ek is daar onder hulle.””

Mat­teus 18: 19 – 20
DIEN gebeds­ver­soeke »
pa-peyton.jpg
Ons Min­is­ter­ie se stigter

Vader Peyton sy lewe gewy en priester­skap tot diens aan God deur te bring n bood­skap van hoop aan ges­in­ne regoor die wêreld.

Kom ont­dek hoe Vader Peyton se lewe vir altyd ver­ander deur die geloof in Maria en God se genesende krag, en hoe ons kan deel in sy mis­sie vand­ag.

LEER MEER
Bid die Rosekrans | Bestel rosekranse | Gebed van die dag
Twit­ter Face­book You­Tube
FAMILYROSARY.ORG

Holy Cross Fam­ilie Min­is­tries / Fam­ilie Rosekrans 518 Wash­ing­ton Street North East­on, MA 02356 – 1200


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

përk­thim Sup­port: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Lut­ja e përdit­sh­me Fam­ily

A është kjo e email­it nuk shfaqen si duhet? Shiko këtë email si një web faqe këtu.
logo.jpg
Lut­ja e përdit­sh­me Fam­ily

2016÷08÷12
DFP_08-12 – 16.jpg
““Pra, ata nuk janë më dy, por një mish i vetëm.””

MATTHEW 196
Ati Qiel­lor, ju pro­jek­tu­ar njeri­un dhe gru­an e parë për të plotësuar njëri-tjet­rin dhe të bëhet një në dashuri. Vendi në zem­rat tona dëshirën për të sjellë diza­jn­it tuaj të jetë e plotë në familjen tonë. Amen.
lutja-bottom.jpg
VIZITA E-LUTJA WEBSITE »
ARKIVAT VIEW »
Le të lutemi me ty!

Bashko­hen në lutje me rruz­are Familjes

“Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre.””

MATTHEW 18: 19 – 20
Dorëzo­jnë kërkesat Lut­ja »
Babai-peyton.jpg
Themeluesi Min­is­tria jonë e

Babai i Peyton kushtu­ar jetën e tij dhe priftërinë për të shërby­er Per­ëndisë duke sjellë një mesazh shp­rese për familjet në mbarë botën.

Ejani të zbu­lu­ar se si jeta At Peyton u ndryshuar për­gjith­monë me anë të bes­im­it në Mar­isë dhe Per­ëndisë fuqinë shëruese, dhe se si né mund të nda­jnë në mision­in e tij sot.

MËSO  SHUMË
Lutuni rruz­ar­en | Rendit tespi­he | Lut­ja e ditës
twit­ter face­book you­tube
FAMILYROSARY.ORG

Holy Cross Fam­ily Min­is­tries / Fam­ily Ros­ary 518 Wash­ing­ton Street North East­on, MA 02356 – 1200


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ዕለታዊ የቤተሰብ ጸሎት

ይህ ኢሜይል በትክክል እያሳየሽ ነው? እዚህ ላይ አንድ ድረ-ገጽ ይህ ኢሜይል ይመልከቱ.
logo.jpg
ዕለታዊ የቤተሰብ ጸሎት

8÷12÷2016
DFP_08-12 – 16.jpg
““ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ሁለት አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ.””

ማቴዎስ 196
የሰማይ አባት ሆይ, አንተ እርስ በርስ የሚደጋገፉ እና በፍቅር አንድ ለመሆን የመጀመሪያዎቹ ወንድና ሴት የተቀየሰ. በልባችን ውስጥ በቤተሰባችን ውስጥ ወደ ሙሉ ሕይወት የእርስዎን ንድፍ ለማምጣት ፍላጎት አስቀምጥ. አሜን.
ጸሎት-bottom.jpg
መጎብኘት ኢ-ጸሎት ዴህረገጽ »
ይመልከቱ ማኅደራችን »
ከእኛ ከእናንተ ጋር ጸልዩ እናድርግ!

የቤተሰብ ስለመጠቀም ጋር በአንድነት በመጸለይ

“ሁለት ወይም ሦስት በስሜ በሚሰበሰቡበት ስፍራ እኔ በመካከላቸው ነኝ.””

ማቴዎስ 18: 19 – 20
ጸሎት ጥያቄ ያስገቡ »
አባት-peyton.jpg
በአገልግሎት ላይ መሥራች

አባት Peyton በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ቤተሰቦች ተስፋ ያዘለ መልእክት በማምጣት አምላክን ማገልገል ሕይወቱን እና የክህነት የወሰነ.

እኛ በዛሬው ጊዜ ተልእኮ ውስጥ ማጋራት የሚችሉት እንዴት ነው አባቴ Peyton ሕይወት ማርያም በአምላክ የመፈወስ ኃይል ላይ እምነት ለዘላለም ተቀይሯል እንዴት ያግኙ, እና ይመጣሉ.

ተጨማሪ እወቅ
ስለመጠቀም መጸለይ | ትዕዛዝ የመቁጠሪያዎች | ቀን ጸሎት
በ Twit­ter Face­book የ you­tube
FAMILYROSARY.ORG

መንፈስ ቅዱስ መስቀል ቤተሰብ ሚኒስቴር / የቤተሰብ ስለመጠቀም 518 ዋሽንግተን ስትሪት ሰሜን East­on, ኤምኤ 02356 – 1200


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

الصلاة الأسرة اليومية

وهذه الرسالة لا تعرض بشكل صحيح؟ عرض هذا البريد الإلكتروني كصفحة ويب هنا.
LOGO.JPG
الصلاة الأسرة اليومية