Daily Inspiration from JesuitPrayer.org

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Sup­port trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Daily Inspir­a­tion from JesuitPrayer.org
Septem­ber 92016
2016 – 09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16 – 19, 22b-27 (Jesuit feast day read­ing)

If I pro­claim the gos­pel, this gives me no ground for boast­ing, for an oblig­a­tion is laid on me, and woe to me if I do not pro­claim the gos­pel! For if I do this of my own will, I have a reward; but if not of my own will, I am entrus­ted with a com­mis­sion. What then is my reward? Just this: that in my pro­clam­a­tion I may make the gos­pel free of charge, so as not to make full use of my rights in the gos­pel.

For though I am free with respect to all, I have made myself a slave to all, so that I might win more of them.

To the weak I became weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gos­pel, so that I may share in its bless­ings.

Do you not know that in a race the run­ners all com­pete, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win it. Ath­letes exer­cise self-con­trol in all things; they do it to receive a per­ish­able wreath, but we an imper­ish­able one. So I do not run aim­lessly, nor do I box as though beat­ing the air; but I pun­ish my body and enslave it, so that after pro­claim­ing to oth­ers I myself should not be dis­qual­i­fied.

New Revised Stand­ard Ver­sion, copy­right 1989, by the Nation­al Coun­cil of the Churches of Christ in the United States of Amer­ica. Used by per­mis­sion. All rights reserved. USCCB approved.

In the Ser­vice of Justice

Today is the feast of the Span­ish Jesuit priest, Peter Claver, pat­ron of the mis­sions to Afric­an peoples and defend­er of human rights: the Apostle of Cart­agena. His great faith did char­it­able justice. For him black lives did not just mat­ter: they were essen­tial to the build­ing of the King­dom. For Peter, people of col­or were his broth­ers and sis­ters. He defen­ded their civil rights and their Chris­ti­an rights.

Like St. Paul in today’s Cor­inthi­ans read­ing, who sur­rendered his liber­ty to be a slave to the gos­pel, Peter Claver also sac­ri­ficed his freedom by becom­ing a slave to slaves. This he did in the ser­vice of justice, to spread the Good News that Jesus is Lord and Savior of all people. In a world that so highly val­ues liber­ty, are we as Chris­ti­ans will­ing to give up even our freedom to insure liber­ty and justice and sal­va­tion for all?

—Marty Massi­el­lo, a hos­pit­al admin­is­trat­or, and Jeff Wey­ant, an artist and design­er, write from Palm Springs CA. They are mem­bers of St. Theresa’s Cath­olic Church and act­ive at Verbum Dei, the Cris­to Rey high high school in Los Ange­les CA.

Pray­er

Take Lord receive, all my liber­ty, my memory, my under­stand­ing, my entire will, all that I have and pos­sess. Dis­pose of them only accord­ing to your will. Give me your love and Your grace; this is enough for me. Amen.

—St. Igna­tius Loy­ola

Share the Good Word with your friends!
Send this email to a friend!
Face­book­T­wit­ter­More…
Home | Sub­mit a Pray­er Request | Down­load a Pray­er Card | About

Igna­tian reflec­tions pro­duced in part­ner­ship with
Mid­west Jesuits, Ore­gon Jesuits and
Spir­itu­al Out­reach through Lead­er­ship, LLC


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Appoġġ traduzz­joni: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Ispirazz­joni kuljum minn JesuitPrayer.org
9 Settem­bru, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pietru Claver, S.J.

1 Kor 9; 16 – 19, 22b-27 (Ġiżwiti-festa qari)

Jekk I jip­prok­lama l-Evanġelju, dan jagħti me ebda raġuni għal boast­ing, għal obbligu hija stabbil­ita fuqi, u woe lili jekk jien ma jip­prok­lama l-Evanġelju! Għax jekk nagħmel dan ta rieda tiegħi stess, I jkoll­hom premju; imma jekk le ta rieda tiegħi stess, I am ink­arig­at minn kum­mis­s­joni. X’inhu allura huwa premju tiegħi? Biss dan: li fl-prok­lama tiegħi I jist­għu jagħm­lu l-Evanġelju b’xejn, sabiex ma jagħm­lu użu sħiħ tad-drit­tiji­et tiegħi fil-Evanġelju.

Għal għalkemm I am ħielsa fir-rig­ward ta kollox, I għam­lu myself skjav għal kulħadd, I hekk li tista’ tirbaħ aktar min­nhom.

Lill-per­suni dgħa­j­fa sirt dgħa­j­fa, I hekk li jista jirbaħ l-dgħa­j­fa. I saru l-affar­iji­et għall-pop­lu kollu, li I jist­għu bil-mezzi koll­ha jif­frankaw xi. I do dan kollu għall-fini ta l-Evanġelju, sabiex I jista’ jgawdi minn tberik tagħha.

Inti ma taf li f’tellieqa-runners koll­ha jikkom­petu, iżda wieħed biss jirċievi l-premju? Mexxi b’tali mod li inti tista tirbaħ dan. Atleti teżer­ċita awto-kon­troll fl-affar­iji­et koll­ha; huma jagħm­lu dan li jirċievu gir­landa li jitħassru, imma aħna waħda imper­ish­able. So I ma run aim­lessly, lan­qas nista kaxxa bħal­likieku swat l-arja; imma jien jikkastigaw ġisem tiegħi u enslave dan, hekk li wara prok­lamazz­joni lill-oħra­jn I myself m’għandhomx ikunu skwal­i­fikati.

Ġod­da Rive­dut Stand­ard Ver­sion, awtur 1989, mill-Kun­sill Nazz­jon­ali tal-Kne­jjes ta Kris­tu fl-Istati Uniti tal-Amerika. Użati bil-per­mess. Drit­tiji­et koll­ha riżer­vati. USCCB approvata.

Fis-Ser­vizz tal-Ġus­tizzja

Illum hija l-festa tal-qassis Span­jol Ġiżwiti, Peter Claver, patrun ta l-mis­s­jon­iji­et pop­li Afrik­ani u difen­sur tad-drit­tiji­et tal-bniedem: l-Appostlu ta’ Cart­agena. fidi kbira tiegħu ma ġus­tizzja karità. Għa­lih ħaj­ja iswed ma biss kwist­joni: dawn kienu indis­pens­ab­bli għall-bini tar-Ren­ju. Peter, in-nies ta kulur kienu ħutu subi­en u bni­et. Huwa difiżi d-drit­tiji­et ċivili tagħhom u d-drit­tiji­et Chris­ti­an tagħhom.

Bħal San Pawl fil Kor­intin qari tal-lum, li kon­sen­jata liber­tà tiegħu li jkun iskjavi għall-Evanġelju, Peter Claver sag­ri­fikati wkoll il-liber­tà tiegħu bil­li ssir skjav skjavi. Dan huwa ma fis-ser­vizz tal-ġus­tizzja, biex inxer­rdu l-Aħbar it-Tajba li Ġesù hu Mulej u Salvatur tal-pop­lu kollu. F’dinja li hekk ħafna valuri liber­tà, aħna bħala nsara lesti li jċe­du anki liber­tà tagħna biex jiġu assig­ur­ati liber­tà u l-ġus­tizzja u sal­vazz­joni għal kulħadd?

-Marty Massi­el­lo, ammin­is­trat­ur sptar, u Jeff Wey­ant, artist u dis­in­jatur, ikteb minn Palm Springs CA. Dawn huma mem­bri ta Knis­ja Kat­to­lika San Tereża u attiva fil Verbum Dei, il Cris­to Rey għol­ja iskola għol­ja fil-Los Ange­les CA

talb

Ħu Mulej jirċievu, koll­ha liber­tà tiegħi, memor­ja tiegħi, fehim tiegħi, se kollu tiegħi, dak kollu li għandi u jip­pos­sje­du. Jid­disponu min­nhom biss skond rieda tiegħek. Give me imħab­ba tiegħek u l-grazzja tiegħek; dan huwa biżże­jjed għali­ja. Amen.