Daily Inspiration from JesuitPrayer.org

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit feast day reading)

If I proclaim the gospel, this gives me no ground for boasting, for an obligation is laid on me, and woe to me if I do not proclaim the gospel! For if I do this of my own will, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with a commission. What then is my reward? Just this: that in my proclamation I may make the gospel free of charge, so as not to make full use of my rights in the gospel.

For though I am free with respect to all, I have made myself a slave to all, so that I might win more of them.

To the weak I became weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, so that I may share in its blessings.

Do you not know that in a race the runners all compete, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win it. Athletes exercise self-control in all things; they do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable one. So I do not run aimlessly, nor do I box as though beating the air; but I punish my body and enslave it, so that after proclaiming to others I myself should not be disqualified.

New Revised Standard Version, copyright 1989, by the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. USCCB approved.

In the Service of Justice

Today is the feast of the Spanish Jesuit priest, Peter Claver, patron of the missions to African peoples and defender of human rights: the Apostle of Cartagena. His great faith did charitable justice. For him black lives did not just matter: they were essential to the building of the Kingdom. For Peter, people of color were his brothers and sisters. He defended their civil rights and their Christian rights.

Like St. Paul in today’s Corinthians reading, who surrendered his liberty to be a slave to the gospel, Peter Claver also sacrificed his freedom by becoming a slave to slaves. This he did in the service of justice, to spread the Good News that Jesus is Lord and Savior of all people. In a world that so highly values liberty, are we as Christians willing to give up even our freedom to insure liberty and justice and salvation for all?

—Marty Massiello, a hospital administrator, and Jeff Weyant, an artist and designer, write from Palm Springs CA. They are members of St. Theresa’s Catholic Church and active at Verbum Dei, the Cristo Rey high high school in Los Angeles CA.

Prayer

Take Lord receive, all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. Dispose of them only according to your will. Give me your love and Your grace; this is enough for me. Amen.

—St. Ignatius Loyola

Share the Good Word with your friends!
Send this email to a friend!
FacebookTwitterMore…
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | About

Ignatian reflections produced in partnership with
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits and
Spiritual Outreach through Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
9 Settembru, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pietru Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Ġiżwiti-festa qari)

Jekk I jipproklama l-Evanġelju, dan jagħti me ebda raġuni għal boasting, għal obbligu hija stabbilita fuqi, u woe lili jekk jien ma jipproklama l-Evanġelju! Għax jekk nagħmel dan ta ‘rieda tiegħi stess, I jkollhom premju; imma jekk le ta ‘rieda tiegħi stess, I am inkarigat minn kummissjoni. X’inhu allura huwa premju tiegħi? Biss dan: li fl-proklama tiegħi I jistgħu jagħmlu l-Evanġelju b’xejn, sabiex ma jagħmlu użu sħiħ tad-drittijiet tiegħi fil-Evanġelju.

Għal għalkemm I am ħielsa fir-rigward ta ‘kollox, I għamlu myself skjav għal kulħadd, I hekk li tista’ tirbaħ aktar minnhom.

Lill-persuni dgħajfa sirt dgħajfa, I hekk li jista ‘jirbaħ l-dgħajfa. I saru l-affarijiet għall-poplu kollu, li I jistgħu bil-mezzi kollha jiffrankaw xi. I do dan kollu għall-fini ta ‘l-Evanġelju, sabiex I jista’ jgawdi minn tberik tagħha.

Inti ma taf li f’tellieqa-runners kollha jikkompetu, iżda wieħed biss jirċievi l-premju? Mexxi b’tali mod li inti tista ‘tirbaħ dan. Atleti teżerċita awto-kontroll fl-affarijiet kollha; huma jagħmlu dan li jirċievu girlanda li jitħassru, imma aħna waħda imperishable. So I ma run aimlessly, lanqas nista kaxxa bħallikieku swat l-arja; imma jien jikkastigaw ġisem tiegħi u enslave dan, hekk li wara proklamazzjoni lill-oħrajn I myself m’għandhomx ikunu skwalifikati.

Ġodda Rivedut Standard Version, awtur 1989, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes ta ‘Kristu fl-Istati Uniti tal-Amerika. Użati bil-permess. Drittijiet kollha riżervati. USCCB approvata.

Fis-Servizz tal-Ġustizzja

Illum hija l-festa tal-qassis Spanjol Ġiżwiti, Peter Claver, patrun ta ‘l-missjonijiet popli Afrikani u difensur tad-drittijiet tal-bniedem: l-Appostlu ta’ Cartagena. fidi kbira tiegħu ma ġustizzja karità. Għalih ħajja iswed ma biss kwistjoni: dawn kienu indispensabbli għall-bini tar-Renju. Peter, in-nies ta ‘kulur kienu ħutu subien u bniet. Huwa difiżi d-drittijiet ċivili tagħhom u d-drittijiet Christian tagħhom.

Bħal San Pawl fil Korintin qari tal-lum, li konsenjata libertà tiegħu li jkun iskjavi għall-Evanġelju, Peter Claver sagrifikati wkoll il-libertà tiegħu billi ssir skjav skjavi. Dan huwa ma fis-servizz tal-ġustizzja, biex inxerrdu l-Aħbar it-Tajba li Ġesù hu Mulej u Salvatur tal-poplu kollu. F’dinja li hekk ħafna valuri libertà, aħna bħala nsara lesti li jċedu anki libertà tagħna biex jiġu assigurati libertà u l-ġustizzja u salvazzjoni għal kulħadd?

-Marty Massiello, amministratur sptar, u Jeff Weyant, artist u disinjatur, ikteb minn Palm Springs CA. Dawn huma membri ta ‘Knisja Kattolika San Tereża u attiva fil Verbum Dei, il Cristo Rey għolja iskola għolja fil-Los Angeles CA

talb

Ħu Mulej jirċievu, kollha libertà tiegħi, memorja tiegħi, fehim tiegħi, se kollu tiegħi, dak kollu li għandi u jippossjedu. Jiddisponu minnhom biss skond rieda tiegħek. Give me imħabba tiegħek u l-grazzja tiegħek; dan huwa biżżejjed għalija. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Jaqsmu l-Kelma Tajba mal-ħbieb tiegħek!
Ibgħat din l-email lil habib!
FacebookTwitterMore …
Home | Tissottometti Talba Talb | Tniżżel Talb Karta | dwar

riflessjonijiet Injazjana prodotti fi sħubija ma ‘
Ġiżwiti Midwest, Ġiżwiti Oregon u
Outreach spiritwali permezz Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daaglikse Inspirasie uit JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuïete feesdag lees)

As ek die evangelie verkondig, dit gee my geen rede vir roem, vir ‘n verpligting is gelê op my, en wee my as ek die evangelie nie verkondig! Want as ek dit doen my eie wil, het ek loon; maar as dit nie van my eie wil, ek toevertrou met ‘n kommissie. Wat is dan my loon? Net dit: dat my proklamasie Ek kan die evangelie kosteloos maak, sodat dit nie ten volle gebruik van my regte in die evangelie te maak.

Want al is ek vry met betrekking tot alles, het ek myself het ‘n slaaf vir alles, sodat ek meer van hulle as moontlik te win.

Om die swakkes het ek swak is, sodat ek die swakke te wen. Ek het alles vir alle mense, dat ek kan met alle middele sommige te red geword. Ek doen dit alles ter wille van die evangelie, sodat ek kan deel in sy seëninge.

Weet julle nie dat in ‘n wedloop die hardlopers al kompeteer nie, maar slegs die prys ontvang nie een? Begin in so ‘n manier dat jy dit kan wen. Atlete oefen selfbeheersing in alle dinge; hulle doen dit om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike een. Sodat ek nie doelloos loop nie ek boks asof die lug te klop; maar ek straf my liggaam en verslaaf nie, sodat na verkondig aan ander ek moet nie gediskwalifiseer word.

Nuwe Revised Standard Version, kopiereg 1989, deur die Nasionale Raad van die Kerke van Christus in die Verenigde State van Amerika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou. USCCB goedgekeur.

In diens van Justisie

Vandag is die fees van die Spaanse Jesuïete priester, Peter Claver, beskermheer van die missies om Afrikaanse mense en verdediger van menseregte: die apostel van Cartagena. Sy groot geloof het liefdadigheid geregtigheid. Vir hom het swart lewens nie net saak: hulle was noodsaaklik om die bou van die Koninkryk. Vir Petrus, mense van kleur was sy broers en susters. Hy verdedig hul burgerregte en hul Christelike regte.

Soos Paulus in vandag se Korintiërs lees, wat sy vryheid oorgegee aan ‘n slaaf vir die evangelie wees, Peter Claver ook geoffer sy vryheid deur besig om ‘n slaaf vir slawe. Dit het hy gedoen het in die diens van geregtigheid, om die Goeie Nuus te versprei dat Jesus die Here en Verlosser van alle mense. In ‘n wêreld wat so hoog waardes vryheid, is ons as Christene bereid om op te gee, selfs ons vryheid om vryheid en geregtigheid en verlossing te verseker vir almal?

-Marty Massiello, ‘n hospitaal administrateur, en Jeff Weyant, ‘n kunstenaar en ontwerper, skryf van Palm Springs CA. Hulle is lede van die St Theresa se Rooms-Katolieke Kerk en ook verbonde aan Verbum Dei, die Cristo Rey hoë hoërskool in Los Angeles CA.

gebed

Neem Here ontvang, al my vryheid, my geheue, my verstand, my hele wil, alles wat ek het en in besit te neem. Raak ontslae van hulle net volgens jou wil. Gee my jou liefde en U genade; dit is genoeg vir my. Amen.

St. Ignatius Loyola

 

 

Deel die goeie woord met jou vriende!
Stuur e-pos aan ‘n vriend!
FacebookTwitterMore …
Tuis | Voorsien ‘n Gebed Versoek | Kry ‘n Gebed Kaart | oor

Ignatian refleksies wat in vennootskap met
Midwest Jesuïete, Oregon Jesuïete en
Geestelike Outreach deur Leierskap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Frymëzimi Daily nga JesuitPrayer.org
9 shtator 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezuit leximi ditë feste)

Nëse unë shpallin ungjillin, kjo i jep më asnjë bazë për mburrje, për një detyrim është hedhur mbi mua, dhe mjerë unë, po nuk e shpall ungjillin! Sepse, po e bëra këtë vullnetarisht, do të kem një pagë; por po ta bëj kundër dëshirës, jam ngarkuar me një komision. Cila, pra, është paga ime? Që, në shpalljen tim unë mund të bëjë ungjillin falas, jo aq sa për të bërë përdorimin e plotë të të drejtave të mia në ungjillin.

Sepse, ndonëse jam i liruar me respekt për të gjithë, e bëra vetën time shërbëtor të të gjithëve që të fitoj më shumë prej tyre.

Për të dobëtit u bëra i dobët, në mënyrë që të fitoj të dobëtit. I kam bërë të gjitha gjërat për të gjithë njerëzit, që të mund të shpëtoj me çdo mënyrë disa njerëz. I bëni të gjitha për hir të ungjillit, që të mund pjestar i tij.

A nuk e dini se në një garë të vrapues të gjithë të konkurrojnë, por vetëm një e fiton çmimin? Vraponi në mënyrë të tillë që të mund të fitojë atë. Atletët të ushtrojë vetëkontroll në çdo gjë; ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një njeri që nuk prishet. Kështu që unë nuk do të kandidojë aimlessly, as nuk kam kuti sikur rrah erën; por unë ndëshkuar trupin tim dhe skllavërojnë atë, në mënyrë që pas shpalljes së të tjerëve, të bëhem për t’u përjashtuar.

New Revised Standard Version, të drejtën e autorit 1989, nga Këshilli Kombëtar i Kishave të Krishtit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përdorur me leje. Të gjitha të drejtat e rezervuara. USCCB miratuar.

Në Shërbimin e Drejtësisë

Sot është festa e priftit spanjoll jezuit, Peter Claver, mbrojtës i misioneve të popujve të Afrikës dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut: të Dërguarit të Kartagjenës. Besimi i tij i madh e bëri drejtësinë bamirës. Për të jeta e zeza nuk ka vetëm rëndësi: ato ishin thelbësore për ndërtimin e Mbretërisë. Për Pjetrit, njerëzit e ngjyrës ishin vëllezërit dhe motrat e tij. Ai mbrojti të drejtat e tyre civile dhe të drejtat e tyre të krishterë.

Ashtu si Shën Pali në leximin e Korintasve sotëm, i cili u dorëzua lirinë e tij për të qenë një rob të ungjillit, Peter Claver edhe sakrifikuar lirinë e tij duke u bërë skllav i robërve. Këtë ai e bëri në shërbim të drejtësisë, për të përhapur lajmin e mirë se Jezusi është Zot dhe Shpëtimtari i gjithë njerëzve. Në një botë që aq shumë vlerëson lirinë, a jemi si të krishterë të gatshëm të heqin dorë edhe lirinë tonë për të siguruar lirinë dhe drejtësinë dhe shpëtim për të gjithë?

-Marty Massiello, një administrator spital, dhe Jeff Weyant, një artist dhe dizajner, shkruaj nga Palm Springs AK Ata janë anëtarë të Kishës Katolike e Shën Terezës dhe aktive në Verbum Dei, shkolla Cristo Rey mesme të lartë në Los Angeles CA.

Lutje

Merrni Lord marrë, të gjithë lirinë time, kujtesën time, kuptimin tim, të gjithë vullnetin tim, të gjitha që kam dhe të kenë. Shkatërrimin e tyre vetëm në bazë të vullnetit tuaj. Më jepni dashurinë tuaj dhe mëshirën Tënde; kjo është e mjaftueshme për mua. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Share Fjalën e Mirë me miqtë tuaj!
Dërgo këtë email për një mik!
FacebookTwitterMore …
Faqja kryesore | Submit një Kërkesë Lutja | Shkarko një karte Prayer | për

reflektimet injaciane prodhuar në partneritet me
Midwest Jezuitët, Oregon Jezuitëve dhe
Outreach shpirtërore me anë të Lidershipit, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org ከ ዕለታዊ ተመስጦ
መስከረም 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
የቅዱስ ጴጥሮስ Claver, S.J.

1 ቆሮ 9; 16-19, 22 ለ-27 (ኢየሱሳዊው በዓል ቀን ንባብ)

እኔ ወንጌልን እሰብክ ከሆነ, ይህ እኔ ወንጌልን በማወጅ ብቻ ከሆነ ግዴታ ለእኔ በእኔ ላይ አኖረው: ወዮ ነውና, ትምክህት ከእኔ ምንም መሬት ይሰጠናል! እኔ የራሴን ፈቃድ ይህ እንዲህ የሚያደርጉ ከሆኑ: እኔ ደመወዝ አለኝና; ነገር ግን የራሴን ፈቃድ ከሆነ እኔ ተልእኮ ጋር በአደራ ነኝ. እንግዲህ ደመወዜ ምንድር ነው? ልክ ይህ ነው: በወንጌል ካለኝ መብት ሙሉ በሙሉ መጠቀም ሳይሆን እንዲሁ አዋጅ ውስጥ እኔ ክፍያ ወንጌል ነፃ ማድረግ ይችላል.

እኔ ከእነርሱ ይበልጥ እጠቅም ዘንድ እንዲሁ ሁሉ ጋር በተያያዘ አርነት የወጣሁ ያህል, እኔ ራሴን ለሁሉ ባሪያ አድርገዋል.

እኔ ደካሞችን እጠቅም ዘንድ እንዲሁ ደካማ ወደ እኔ, እንደ ደካማ ሆንሁ. እኔ በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ: ሰዎች ሁሉ ሁሉንም ነገር, ሆነዋል. እኔ የዚህ በረከት ተካፋይ ዘንድ እኔ ወንጌል ስለ ይህን ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል.

እናንተ የሚሮጡት, ሁሉ መወዳደር ውድድር ውስጥ ታውቃላችሁ: ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል ነው? እናንተም ሽልማቱን ዘንድ እንዲህ ያለ መንገድ ሩጡ. አትሌቶች በነገር ሁሉ ራስን የመግዛት; እነርሱም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው: እኛ ግን የማይጠፋውን አንድ. ስለዚህ እኔ ያለ አንዳች ዓላማ መሮጥ አይደለም; ወይም እኔ አየር መምታት እንደ ሳጥን ነው; ሆኖም ወደ ሰውነቴ ለመቅጣት እና ለሌሎች በማወጅ በኋላ ራሴ የተጣልሁ እንደሌለብን ነው; ምክንያቱም ባሪያዎች.

አዲስ አሜሪካ በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ብሔራዊ ምክር ቤት, ስታንዳርድ ቨርዥን, የቅጂ መብት 1989 Revised. ፈቃድ ጥቅም ላይ የዋለ. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው. USCCB ጸድቋል.

የፍትሕ አገልግሎት ውስጥ

በዛሬው ጊዜ የስፔን ኢየሱሳዊው ካህን በዓል ነው, ጴጥሮስ Claver, የአፍሪካ ሕዝቦች የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ወደ ተልእኮዎች ጠባቂ: በካርታጄና ሐዋሪያ. ታላቅ እምነት አድራጎት ፍትሕ ነበር. ለእርሱ ጥቁር ሕይወት ብቻ ጉዳይ አይደለም አደረገ; እነርሱ መንግሥት ግንባታ አስፈላጊ ነበር. ጴጥሮስ ያህል, ቀለም ያላቸው ሰዎች ወንድሞችና እህቶች ነበሩ. እርሱ የሲቪል መብቶች እና በክርስቲያን መብት ጥብቅና.

ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ወንጌል ባሪያ ይሆን ዘንድ አርነት ከመስጠቱም በላይ ሰዎች በዛሬው ቆሮንቶስ ንባብ, ውስጥ, ጴጥሮስ Claver ደግሞ ባሪያዎች አንድ ባሪያ በመሆን ነፃነቱን ሠዉ. የፍትሕ አገልግሎት, ባደረገው ይህ ኢየሱስ ሰዎች ሁሉ ጌታ እና አዳኝ መሆኑን ወንጌልን ለማስፋፋት. ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ አርነት ከፍ አድርጎ በዚህ ዓለም ውስጥ እኛ ክርስቲያኖች ሁሉ አይስጥ እና ፍትህ እና መዳን እንዲካሄድ እንኳ ነፃነታችንን አሳልፎ ለመስጠት ፈቃደኛ ናቸው?

-Marty Massiello, ሆስፒታል አስተዳዳሪ, እና ጄፍ Weyant, አንድ አርቲስት እና ነዳፊ, የፓልም ስፕሪንግስ ካናዳ ከ ይጻፉ እነዚህ አንቀጸ ዴኢ, የሎስ አንጀለስ ካናዳ ውስጥ በ ክሪስቶ Rey ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሴንት ቴሬዛ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አባላት እና ንቁ ናቸው

ጸሎት

ጌታ ሆይ ለመቀበል ሁሉ አርነቴ, የእኔ የማስታወስ: በአእምሮዬ: ነገር የኔ አጠቃላይ ፈቃድ, እኔ አለን: ከማገኘውም ሁሉ መውሰድ. ብቻ ፈቃድ መሠረት ያስወግዱ. ለእኔ ያለህ ፍቅር እና የእርስዎ ጸጋ ስጠን; ይህ ለእኔ በቂ ነው. አሜን.

-St. ኢግናቲየስ Loyola

 

 

ከጓደኞችህ ጋር መልካም ቃል ያጋሩ!
አንድ ጓደኛዬ ይህን ኢሜይል ላክ!
FacebookTwitterMore …
መነሻ | አንድ ጸሎት ጥያቄ ያስገቡ | አንድ ጸሎት ካርድ አውርድ | ስለ

ጋር በመተባበር ምርት Ignatian ነጸብራቅ
ሚድዌስት ጀስዊቶች, ኦሬጎን ጀስዊቶችና
አመራር, LLC በኩል መንፈሳዊ መድረሻ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

الإلهام اليومي من JesuitPrayer.org
9 سبتمبر 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
سانت بيتر كليفر، S.J.

1 كو 9؛ 16-19، 22B-27 (اليسوعية القراءة العيد)

إذا كنت إعلان الإنجيل، وهذا يعطيني أي مجال للمجاملة، لوضعت التزاما على لي، والويل لي إن لم يكن إعلان الإنجيل! فإنه إن كنت أفعل هذا من مشيئتي، وكان له من الأجر. ولكن إن لم يكن بإرادتي، وأنا يعهد لجنة. ثم ما هو مكافأة لي؟ فقط هذا: أن في بلدي إعلان أنا قد جعل الإنجيل مجانا، حتى لا تستفيد استفادة كاملة من حقوقي في الإنجيل.

لأنه وإن كان أنا حر فيما يتعلق قبل كل شيء، لقد جعلت نفسي عبدا للجميع، لدرجة أنني قد كسب المزيد منها.

للضعفاء أصبحت ضعيفة، لدرجة أنني قد كسب الضعيف. لقد أصبح كل شيء لجميع الناس، انني قد وبكل الوسائل انقاذ بعض. أفعل كل شيء من أجل الإنجيل، لدرجة أنني قد تشارك في بركاتها.

لستم تعلمون أن في سباق المتسابقين تتنافس كل شيء، ولكن واحدا فقط يحصل على الجائزة؟ تشغيل في مثل هذه الطريقة التي قد الفوز بها. الرياضيون ممارسة ضبط النفس في كل شيء. يفعلون ذلك لتلقي اكليلا من الزهور القابلة للتلف، ولكن لدينا واحدة لا يفنى. لذلك أنا لا تعمل على غير هدى، ولا يمكنني مربع كما لو ضرب الهواء؛ لكنني معاقبة جسدي واستعباد ذلك، حتى بعد إعلان للآخرين وأنا شخصيا لا ينبغي أن يكون غير مؤهل.

جديد النسخة المنقحة الموحدة، حقوق التأليف والنشر عام 1989، من قبل المجلس الوطني للكنائس المسيح في الولايات المتحدة الأمريكية. تستخدم بإذن. كل الحقوق محفوظة. وافق USCCB.

في دائرة العدل

اليوم هو عيد الكاهن اليسوعي الإسبانية، بيتر كليفر، راعي بعثات إلى الشعوب الأفريقية والمدافع عن حقوق الإنسان: الرسول من قرطاجنة. لم إيمانه الكبير العدالة الخيرية. بالنسبة له لم حياة سوداء ليس فقط مسألة: لأنها أساسية في بناء المملكة. لبيتر، كان الناس من اللون أشقائه وشقيقاته. ودافع عن حقوقهم المدنية وحقوقهم المسيحية.

مثل القديس بولس في كورنثوس قراءة اليوم الذي سلم نفسه حريته أن يكون عبدا للإنجيل، كما ضحى بيتر كليفر حريته قبل أن تصبح عبدا للعبيد. هذا ما فعله في خدمة العدالة، لنشر الأخبار السارة أن يسوع هو الرب والمخلص لجميع الناس. في عالم القيم للغاية حتى الحرية، نحن كمسيحيين على استعداد للتخلي حتى حريتنا لضمان الحرية والعدالة والخلاص للجميع؟

-Marty Massiello، مدير المستشفى، وجيف Weyant، وهو فنان ومصمم، والكتابة من بالم سبرينغز كاليفورنيا. كانوا أعضاء في الكنيسة الكاثوليكية سانت تريزا ونشطة في كلمة الله داي، المدرسة الثانوية عالية كريستو ري في لوس انجليس كاليفورنيا.

صلاة

خذ يا رب اقبل، كل ما عندي من الحرية، ذاكرتي، ما أفهمه، إرادتي بأكمله، كل ما لدي وامتلاكها. التخلص منهم فقط وفقا لإرادتك. أعطني حبك ونعمتك. هذا يكفي بالنسبة لي. آمين.

-ST. اغناطيوس لويولا

 

 

تبادل كلام جيد مع أصدقائك!
إرسال هذا البريد الإلكتروني لصديق!
FacebookTwitterMore …
الصفحة الرئيسية | تقديم طلب الصلاة | تحميل بطاقة الصلاة | حول

تأملات Ignatian المنتجة في شراكة مع
الغرب الأوسط اليسوعيون، ولاية أوريغون اليسوعيون و
التواصل الروحي من خلال القيادة، ذ م م


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Ոգեշնչում է JesuitPrayer.org
Սեպտեմբեր 9, 2016 թ.
2016-09-09-MWJ.jpg
Սուրբ Պետրոս Claver, S.J.

1 Կորնթ 9; 16-19, 22B-27 (երկերեսանի Տյառնընդառաջ ընթերցում)

Եթե ես ավետարանը, սա հնարավորություն է տալիս ինձ պարծենալու հիմք, որովհետեւ պարտականություն դրել ինձ վրա, եւ վա՜յ է ինձ, եթե ես չեմ ավետարանը! Որովհետեւ եթե ես դա անել իմ կամքով, ես պետք է վարձատրութիւն: բայց եթե ոչ իմ կամքով, ես վստահվել է հանձնաժողովի կողմից: Ուրեմն ինչ է իմ վարձը: Պարզապես սա, որ իմ հռչակման ես կարող անել, որ ավետարանը անվճար է, այնպես չէ, որպեսզի լիարժեք օգտվել իմ իրավունքների ավետարանի:

Քանի որ, թէպէտ ես ազատ եմ հետ կապված բոլոր, ես ինքս մի ստրուկ է այն ամենը, այնպես որ ես կարող է հաղթել ավելի շատ են:

To Տկարներուն հետ տկարի թույլ է, այնպես որ ես կարող եմ հաղթել թույլ. Ես դարձել բոլոր բաները բոլոր մարդկանց, որ ես կարող եմ փրկեմ ոմանց: Ես դա անել այն ամենը հանուն ավետարանի, այնպես որ ես կարող է կիսել իր օրհնությունների:

Չէք գիտեր, որ մի վազորդները բոլորս մրցակցել, սակայն միայն մեկն է ստանում մրցանակը: Վազում է այնպես, որ դուք կարող եք հաղթել այն: Մարզիկներ ինքնատիրապետում դրսեւորենք բոլոր բաների համար. նրանք դա անում է ստանալ եղծանելի պսակը, իսկ մենք, անեղծանելին մեկը: Այնպես որ, ես չեմ վազում աննպատակ, ոչ էլ ես բռնցքամարտով, քանի որ թեեւ ծեծ օդը. բայց ես պատժել իմ մարմինը եւ հպատակեցնել այն, այնպես, որ այն բանից հետո, հռչակելու մյուսների ես ինքս չպետք է որակազրկվել:

Նոր Վերանայված Standard Version, հեղինակային, 1989, է Ազգային խորհրդի Քրիստոսի Եկեղեցիների Միացյալ Նահանգներում. Օգտագործված է թույլտվությամբ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. USCCB հաստատված.

Ի Ծառայության արդարադատության

Այսօր տօն է իսպանական ճիզվիտ քահանա, Պետրոսը Claver, հովանավոր առաքելությունների Աֆրիկյան ժողովուրդների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի `Առաքյալի Կարտախենա: Նրա հաւատ արել բարեգործական արդարությունը: Նրա համար սեւ կյանքը ուղղակի չէր հարց: Նրանք էին էական շենքի Թագավորության: Պետրոսի համար, մարդիկ գույնի են նրա եղբայրներն ու քույրերը: Նա պաշտպանել է իրենց քաղաքացիական իրավունքներն ու նրանց քրիստոնեական իրավունքները:

Like Սուրբ Պողոս այսօրվա Կորնթացիս ընթերցմամբ, որը հանձնել իր ազատություն լինել ստրուկ ավետարանի, Պետրոսը Claver նաեւ զոհաբերել իր ազատությունը ստրկանալով ստրուկների. Սա նա արեց ծառայությունից արդարությունը, բարի լուրը, որ Հիսուսը Տէր եւ Փրկիչ բոլոր մարդկանց. Մի աշխարհում, որ այդքան բարձր է գնահատում ազատություն, մենք, որպես քրիստոնյաների պատրաստ է հրաժարվել նույնիսկ մեր ազատությունը ապահովագրել ազատություն եւ արդարություն ու փրկությունը բոլորի համար.

-Marty Massiello, հիվանդանոց ադմինիստրատոր, եւ Jeff Weyant, նկարիչ եւ դիզայներ, գրել Palm Springs CA. Նրանք անդամներ են Սուրբ Թերեզայի կաթոլիկ եկեղեցու եւ ակտիվ verbum Dei, որ Cristo Rey ավագ ավագ դպրոցի Լոս Անջելեսի կատեգորիայում

աղոթք

Վերցրեք Տէր ստանալ, բոլոր իմ ազատություն, իմ հիշողությունը, իմ ըմբռնումը, իմ ամբողջ կամքը, այն ամենը, ինչ ես ունեմ, եւ տիրապետում: Տնօրինելու նրանց միայն ըստ քո կամքի. Տուր ինձ քո սերն ու ձեր շնորհքը, Սա բավական է ինձ համար. Ամէն:

-St: Ignatius Loyola

 

 

Share բարի խոսքով ձեր ընկերների հետ!
Ուղարկել այս նամակը ընկերոջը!
FacebookTwitterMore …
Գլխավոր | Ահազանգել աղոթքի խնդրանքով | Download աղոթք Card | Մասին

Ignatian Ժողժուռ արտադրվում հետ համագործակցությամբ
Midwest ճիզվիտները, Օրեգոն Jesuits եւ
Հոգեւոր Outreach միջոցով Առաջնորդություն, ՍՊԸ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org Gündəlik Inspiration
9 sentyabr 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Cizvit bayram günü oxu)

Mən Müjdəni elan deyilsə, bu mən Müjdəni elan yoxsa öhdəliyi mənə mənə qoydu, vay olunur məğrurluq mənə heç bir əsas verir! Mən öz iradəsi bunu əgər, mən bir mükafat var lakin öz iradəsi, mən bir komissiya həvalə edirəm. sonra mənim mükafatım nədir? Məhz bu: İncil mənim hüquqlarının tam istifadə etmək üçün deyil, belə ki, mənim elan mən, pulsuz gospel pulsuz edə bilər ki.

Mən onlara daha çox qazanmaq bilər ki, bütün ilə bağlı uzağam baxmayaraq, mən özümü bütün bir qul etdik.

Mən zəif qazanmaq bilər ki, zəif mən zəif oldu. Mən bütün vasitələrlə bəzilərini xilas etmək bütün insanlar üçün hər şeyi, çevrilmişdir. Mən onun bərəkətinə şərik edə bilər ki, mən, Müjdə uğrunda hər şeyi.

Siz idmançı bütün rəqabət bir yarış ki, bilmirəm, amma yalnız bir mükafat alır edirsiniz? Siz qazanmaq bilər, belə bir şəkildə Run. Idmançılar hər şeyi özünə nəzarət; onlar bir xarab çələng almaq üçün nə, lakin biz bir bozulmaz biridir. Mən aimlessly run deyil, nə də mən hava məğlub sanki qutusu yoxdur; amma mənim bədən cəzalandırmaq və digər elan sonra özümü diskvalifikasiya lazım deyil ki, bu əsarət altına almaq.

New Amerika Birləşmiş Ştatları Məsihin Kilsələr Milli Şurasının, Standard Version, müəllif 1989 düzəlişlər. icazəsi ilə istifadə olunur. Bütün hüquqlar qorunur. USCCB təsdiq edilmişdir.

Ədliyyə xidmət

Bu gün İspan Cizvit kahin bayram, Peter Claver, Afrika xalqları və insan hüquqlarının müdafiəçisi missiyaları patron: Cartagena Elçisi. Onun böyük iman xeyriyyə ədalət etdi. Onun üçün qara həyatını yalnız bir məsələ yox idi: onlar Krallıq binasına əsas idi. Peter üçün rəng insanlar onun qardaş və bacılar idi. O, vətəndaş hüquqları və onların xristian hüquqlarını müdafiə.

St. Paul kimi İncil bir qul olmaq onun azadlıq təslim bugünkü Corinthians oxu ilə, Peter Claver da qul bir qul olmaq onun azadlığını qurban. o ədalət xidmət etdi Bu İsa bütün insanların Rəbbi və Xilaskar olduğunu yaxşı xəbər yaymaq. belə yüksək azadlıq dəyər bir dünyada, biz xristianlar kimi bütün azadlıq və ədalət və xilas sığortalamaq hətta azadlığı imtina etmək istəyən var?

-Marty Massiello, xəstəxana administrator, və Jeff Weyant, rəssam və dizayner, Palm Springs CA yazmaq Onlar Verbum Dei, Los Angeles CA Cristo Rey yüksək orta məktəbdə St. Theresa Katolik kilsəsi üzvləri və fəal

namaz

Rəbb qəbul bütün azadlıq, mənim yaddaş, mənim anlaşma, mənim bütün, mən və malik bütün alın. yalnız iradəsinə uyğun olaraq onların məhv edin. Mənə sevgi və lütf vermək; Bu, mənim üçün kifayətdir. Amin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Dostları ilə yaxşı söz deyin!
Dostuna bu e-poçt göndər!
FacebookTwitterMore …
Ana səhifə | namaz İstek təqdim | namaz Card Yukle | haqqında

ilə birgə istehsal Ignatian əks
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits və
Liderlik, LLC vasitəsilə mənəvi Outreach


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

batetik JesuitPrayer.org Daily Inspiration
Irailaren 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
San Pedro Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22B-27 (jesuita festa eguna irakurketa)

Ebanjelioa aldarrikatzea I bada, honek ematen dit lurrean ez harropuzkeria da, obligaziorik me gainean ezarri da, eta maledictione niri ez badut aldarrikatzen gospel! Horretarako dut nire borondatearen baditut, sari dut; baina baldin gogoz garaitic ez bada, batzorde bat naiz ardura. Cer sari da? Just hau: nire aldarrikapena direla gospel dohainik egin ahal izango dut, beraz, ez gospel nire eskubideen erabilera osoa egiteko.

libre naiz guztiekin alderatuta, nahiz eta gero, egin nuen neure burua guztiak esklabo, beraz, horietako gehiago irabaz ditzadançát.

ahulen ahul egin naiz, beraz, agian ahulak irabazteko dut. dute pertsona guztiak gauza guztiak, I baliabide guztiak gorde ditzake duten zenbait bihurtu dut. ez dut dena gospel mesedetan, beraz, bere bedeinkapenak izango ditudan partekatzeko.

Ez al dakizu lasterketa bat korrikalariak lehiatuko guztietan dagoela, baina saria bakarrik hartzen duela? Run modu bat dela irabazi ahal izango duzu, hala nola. Kirolariak baliatu auto-kontrol gauza guztietan; galkorrak koro bat jasotzeko egiten dute, baina ez dugu bat hilezkorra. Beraz, ez dut exekutatu noraezean, eta ez dut box airea joka bagina bezala; baina nire gorputza zigortzea I eta enslave da, beraz, besteei aldarrikatzeko ondoren Nik neuk ez da kanporatua behar.

New berrikusia Standard bertsioa, copyright 1989, Kontseilu Nazionaleko Kristoren Elizak Ameriketako Estatu Batuak arabera. Baimena erabiltzen. Eskubide guztiak erreserbatuak. USCCB onartu.

Justizia Zerbitzuko

Gaur Espainiako jesulaguna jaia da, Pedro Claver, Afrikako herrien eta giza eskubideen defendatzaile misioak zaindari: Cartagena apostolua. Bere fede handia ongintza justizia egin. Berarentzat beltza bizitza ez soilik materia: Batuko eraikinaren ezinbestekoak ziren. Peter baterako, kolore pertsonak bere anai-arrebak izan ziren. euren eskubide zibil eta bere Christian Eskubide defendatu zuen.

San Pablo Like gaurko Corinthians irakurketa, bere libertate errenditu duten gospel morroi izan ere, Pedro Claver, halaber, bere askatasuna sakrifikatu esklabo esklabo bihurtuz. Hau justiziaren zerbitzuan, egin zuen Berri Ona zabaltzeko Jesus dela Jauna eta Salbatzaile pertsona guztien da. beraz, oso baloratzen libertatea mundu batean, ez gara kristauek emateko prest, nahiz eta gure askatasuna eta justizia eta salbazioa aseguratu guztientzat askatasuna?

-Marty Massiello, ospitale administratzaileak, eta Jeff WEYANT, artista eta diseinatzailea, Palm Springs CA. batetik idatzi San Theresa en Eliza Katolikoaren kideak eta aktiboa Verbum Dei, Cristo Rey handiko Los Angeles CA emate at dira

otoitza

Hartu Lord jasotzeko, nire askatasun osoa, nire oroimen, nire ulermena, nire borondate osoa, hori guztia daukat eta jabe. Horietako botatzeko bakarrik zure borondatea arabera. Emaidazu maitasuna eta zure grazia; hau niretzat nahikoa da. Amen.

-St. Inazio Loiolakoa

 

 

Share the Good Word zure lagunekin!
Bidali email lagun bati!
FacebookTwitterMore …
Hasiera | Bidali otoitz eskaera bat | Jaitsi Prayer Txartela | buruz

elkarlanean ekoitzitako Inaziotar hausnarketak
Midwest jesuitak, Oregon jesuitek eta
Dibulgazioa Gogo Lidergoa, LLC bidez


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Штодня Натхненне ад JesuitPrayer.org
9 верасня 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Санкт-Петэр Клавье, S.J.

1 Кар 9; 16-19, 22b-27 (езуіт свята чытанне)

Калі я прапаведую Евангелле, гэта не дае мне ніякіх падставаў для хвальбы, бо абавязак ускладаецца на мяне, і гора мне, калі я не абвяшчаць! Бо, калі я раблю гэта па сваёй волі, дык мецьму ўзнагароду; але калі не па сваёй волі, я даручана камісіі. Што ж тады мая ўзнагарода? Толькі вось што: у маім абвяшчэннем я магу зрабіць Евангелле бясплатна, каб не ў поўнай меры выкарыстоўваць свае правы ў Евангеллі.

Бо, хоць я вольны ў адносінах да ўсіх, я зрабіў сабе раба да ўсіх, так што я мог бы выйграць больш з іх.

Для слабых я стаў слабым, так што я мог бы выйграць слабых. Я стаў усім для ўсіх людзей, што я мог бы ўсімі сродкамі захаваць некаторыя з іх. Я раблю ўсё гэта дзеля Евангелля, каб я мог падзяліць яго блаславення.

Хіба вы не ведаеце, што ў гонцы ўсе бегуны канкураваць, але толькі адзін здабывае ўзнагароду? Запуск такім чынам, што вы можаце выйграць яго. Спартсмены ажыццяўляюць самакантроль ва ўсіх рэчах; яны робяць гэта, каб атрымаць вянок тленны, а мы нятленнага адзін. Так што я не ўцякаць куды вочы глядзяць, і я не баксаваць, як быццам махаць кулакамі ў паветры; але я пакараў маё цела і заняволіць яго, так што пасля таго, як прапаведуючы іншым, самому не павінен быць дыскваліфікаваны.

Перагледжаная Стандартная версія, аўтарскія правы 1989 г., Нацыянальным саветам цэркваў Хрыста ў Злучаных Штатах Амерыкі. Выкарыстоўваецца з дазволу. Усе правы абаронены. USCCB зацверджаны.

У службе правасуддзя

Сёння свята святар іспанскі езуіт Пётр Клавье, заступнік місій у афрыканскіх народаў і абаронцы правоў чалавека: Апостала Картахены. Яго вялікая вера зрабіла дабрачынная справядлівасць. Для яго чорныя жыцці не зрабіў толькі пытаннем: яны маюць важнае значэнне для пабудовы Валадарства. Для Пятра, людзі колеру былі яго браты і сёстры. Ён абараняў свае грамадзянскія правы і іх хрысціянскія права.

Як і Паўла ў сучасным Кар чытанні, які адмовіўся ад сваёй свабоды, каб быць рабом Евангелля, Піцер Клавье таксама ахвяраваў сваёй свабодай, становячыся рабом рабоў. Гэта ён зрабіў у службе правасуддзя, каб распаўсюджваць Добрую Навіну, што Ісус ёсць Гасподзь і Збаўца ўсіх людзей. У свеце, які так высока цэніць свабоду, мы, як хрысціяне, гатовыя адмовіцца нават нашу свабоду, каб гарантаваць, свабоду і справядлівасць і выратаванне для ўсіх?

-Marty Massiello, адміністратар бальніцы, і Джэф Weyant, мастак і дызайнер, пісаць з Палм-Спрынгс CA. Яны з’яўляюцца членамі каталіцкай царквы Святой Тэрэзы і актыўнай у Verbum Dei, у Крыста Рэй высокай сярэдняй школы ў Лос-Анджэлесе CA.

малітва

Вазьміце Гасподзь атрымаць, усю маю свабоду, маю памяць, маё разуменне, усю сваю волю, усё, што ў мяне ёсць і валодаць. Ўтылізуюць іх толькі па вашым жаданні. Дай мне сваю любоў і тваю літасць; гэтага дастаткова для мяне. Амін.

-St. Ігнат Лойола

 

 

Падзяліцеся добрае слова з сябрамі!
Адправіць гэты ліст сябру!
FacebookTwitterMore …
галоўная | Адправіць запыт Малітва | Спампаваць малітоўнай карткі | аб

Игнатианской адлюстравання, атрыманыя ў партнёрстве з
Midwest езуіты, Арэгон езуіты і
Духоўнае лідэрства праз аутрич, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org থেকে দৈনিক প্রেরণা
9 সেপ্টেম্বর, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
সেন্ট পিটার্স Claver, S.J.

1 করি 9; 16-19, 22b -27 (জেসুইট উত্সব পড়া)

যদি আমি সুসমাচার প্রচার করা, এই আমাকে গর্ব জন্য কোন স্থল দেয়, এর জন্য একটি বাধ্যবাধকতা আমাকে আফসোস পীড়িত হয়, আর যদি আমি সুসমাচার প্রচার করা হবে না! যদি আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এই কাজের জন্য, আমি একটি পুরস্কার আছে; কিন্তু যদি আমার নিজের ইচ্ছায় নয়, আমি একটি কমিশন সঙ্গে ন্যস্ত করছি. সেখানে আমি কি পুরস্কার পাব? শুধু এই যে, আমার ঘোষণাপত্রে আমি গসপেল নিখরচা করা হতে পারে, তাই সুসমাচারে আমার অধিকার পূর্ণ ব্যবহার না করতে.

যদিও আমার সব সম্মান সঙ্গে বিনামূল্যে, আমি নিজেকে সব একটি স্লেভ করেছেন, যাতে আমি তাদের আরো জিততে পারে.

দুর্বল আমি যাতে আমি দুর্বল জিততে পারে, দুর্বল হয়ে ওঠে. আমি সকলের কাছে সব কিছু, যে আমি সব উপায়ে তাদের বাঁচাতে পারে পরিণত হয়েছে. আমি এটা সব সুসমাচারের জন্যই করি, যাতে আমি তার দোয়া মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে.

আপনি যে একটি জাতি রানার সব প্রতিযোগিতা কি জান না, কিন্তু একজনই কেবল পুরস্কার পায়? এমনভাবে যে আপনি এটা জিততে পারে দৌড়াও. ক্রীড়াবিদ সবকিছুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যায়াম; তারা এটা একটি পচনশীল জয়মাল্য লাভ করার জন্য, কিন্তু আমরা অক্ষয় এক. তাই আমি অকারণে চালাতে না, কিংবা আমি যেন এয়ার পরাজিত বক্স না; কিন্তু আমি আমার শরীর শাস্তি এবং এটা ক্রীতদাস, যাতে অন্যদের proclaiming পরে আমি নিজেকে অযোগ্য করা উচিত নয়.

নতুন সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ, কপিরাইট 1989, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে খ্রীষ্টের চার্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল দ্বারা. অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত. USCCB অনুমোদন করা হয়.

বিচার সার্ভিসে

আজ স্প্যানিশ জেসুইট যাজক উত্সব, পিটার Claver, আফ্রিকান জাতি ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মী করার মিশনের পৃষ্ঠপোষক: কার্টেজীনা রসূল. তাঁর মহান বিশ্বাস দাতব্য বিচার করেনি. তার জন্য কালো জীবন শুধু ব্যাপার না: তারা রাজ্যের ভবন অপরিহার্য ছিল. পিতরের জন্য, রং এর মানুষ তার ভাই ও বোন. তিনি তাদের নাগরিক অধিকার ও তাদের খ্রিস্টান অধিকার রক্ষিত.

সেন্ট পৌলের মতো আজকের করিন্থীয় পড়া, যারা তার স্বাধীনতা আত্মসমর্পণ গসপেল দাস হতে হবে, পিটার Claver তার স্বাধীনতা ক্রীতদাসদের একটি স্লেভ হয়ে দ্বারা কুরবানী করেছেন. এই তিনি ন্যায়বিচারের সেবা করেছিল সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে যীশুই প্রভু এবং সমস্ত মানুষের উদ্ধারকর্তা. একটি বিশ্বের যে তাই অত্যন্ত স্বাধীনতা মূল্যবোধে, খ্রিস্টান হিসেবে আমরা এমনকি আমাদের সবার জন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার এবং পরিত্রাণের বিমা স্বাধীনতা ছেড়ে দিতে রাজি হয়?

-Marty Massiello, একটি হাসপাতাল প্রশাসক, এবং জেফ Weyant, একজন শিল্পী এবং ডিজাইনার, পাম স্প্রিংস সিএ থেকে লিখতে তারা শব্দ Dei, ক্রিস্টো রে লস অ্যাঞ্জেলেস সিএ মধ্যে উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয় সেন্ট থেরেসা ক্যাথলিক চার্চের সদস্য এবং সক্রিয়

প্রার্থনা

প্রভু গ্রহণ আমার সব স্বাধীনতা, আমার স্মৃতি, আমার বোঝার, আমার সমগ্র ইচ্ছা, সব আমি আছে এবং ভোগদখল করে নিন. শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছানুসারে তাদের মীমাংসা. আমাকে আপনার প্রেম এবং তোমার অনুগ্রহ দাও; এই আমার জন্য যথেষ্ট. আমেন.

-St. ইগ্নাতিয়ুস Loyola

 

 

আপনার বন্ধুদের সাথে উত্তম বাক্য শেয়ার করুন!
একটি বন্ধু এই ইমেইল পাঠান!
FacebookTwitterMore …
হোম | একটি প্রার্থনা অনুরোধ জমা দিন | ডাউনলোড একটি প্রার্থনা কার্ড | সম্বন্ধে

Ignatian সঙ্গে অংশীদারিত্বের উত্পাদিত প্রতিচ্ছবি
মধ্যপশ্চিম জেসুইটদের, ওরেগন জেসুইটদের এবং
নেতৃত্ব, এলএলসি মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আউটরিচ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
9. septembar 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit praznik dan čitanja)

Ako se proglasi evanđelja, ovo mi ne daje osnova za hvalisanje, za obavezu je postavljen na mene, i teško mi je ako ne proglasi evanđelja! Jer, ako to radim od svoje volje, imam nagradu; ali ako ne svojom voljom, ja povjereno proviziju. Što onda je moja nagrada? Samo ovo: da u mom proglas mogu napraviti evanđelje besplatno, kako se ne bi u potpunosti iskoristiti svoja prava u evanđelja.

Jer iako sam slobodan s obzirom na sve, ja sam napravio sebi rob za sve, tako da bih mogao osvojiti više od njih.

Za slab sam postao slab, tako da bih mogao osvojiti slab. Postala sam sve stvari svim ljudima, da bih mogao na svaki način uštedjeti. Radim to sve zbog evanđelja, tako da mogu dijeliti u svoje blagoslove.

Zar ne znate da je u trci na trke svi takmiče, ali samo jedan dobiva nagradu? Pokrenite na takav način da možete osvojiti ga. Sportaši ostvaruju samokontrole u svim stvarima; oni to rade kako bi dobili kvarljive vijenac, ali smo neuništiva jedan. Dakle, ne radi bez cilja, niti sam box kao da tuče zrak; ali ja kazniti moje tijelo i porobiti, tako da je nakon proglašenja drugima sam sebi ne bi trebalo da bude diskvalifikovan.

New Revised Standard Version, copyright 1989. godine, od strane Nacionalnog saveta crkava Hrista u Sjedinjenim Američkim Državama. Koriste ga dozvolu. Sva prava zadržana. USCCB odobren.

U službi pravde

Danas je praznik sveštenika španski jezuita, Peter Claver, pokrovitelj misija afričkim narodima i branitelj ljudskih prava: Apostol Cartagena. Njegova velika vjera učinio dobrotvorne pravdu. Za njega crna život nije samo stvar: oni su od suštinske važnosti za izgradnju Kraljevstva. Peter, ljudi boje su njegova braća i sestre. On je branio svoja građanska prava i njihova Christian prava.

Kao i St. Paul u današnjem Corinthians čitanja, koji su se predali svoju slobodu da bude rob evanđelje, Peter Claver i žrtvovao svoju slobodu tako što će postati rob robova. To je i učinio u službi pravde, za širenje dobre vijesti da je Isus Gospod i Spasitelj svih ljudi. U svijetu koji tako visoko vrednuje slobodu, su mi kao kršćani spremni da se odrekne čak i našu slobodu kako bi se osigurala slobodu i pravdu i spas za sve?

-Marti Massiello, bolnice administrator, i Jeff Weyant, umjetnik i dizajner, pišu iz Palm Springs CA. Oni su članovi Katoličke crkve sv Terezije i aktivni na Verbum Dei, visoke srednje škole Cristo Rey u Los Angelesu u Kaliforniji

molitva

Uzmite Lord dobiti, sve moje slobode, moja memorija, moje razumijevanje, cela moja volja, sve što imam i posjedovati. Odložite ih samo u skladu sa svojom voljom. Daj mi svoju ljubav i vaša milosti; ovo je dovoljno za mene. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Dijeli dobar glas sa svojim prijateljima!
Pošalji ovo e-mail prijatelju!
FacebookTwitterMore …
Početna | Dostaviti Prayer Upit | Preuzmite molitvenu karticu | oko

Ignatian refleksije proizvedeni u partnerstvu sa
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti i
Duhovni Outreach kroz liderstvo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ежедневно Вдъхновение от JesuitPrayer.org
09 септември, 2016
09.09.2016-MWJ.jpg
Свети Петър Claver, S.J.

1 Коринтяни 9; 16-19, 22б-27 (йезуит празник четене)

Ако аз проповядвайте Евангелието, това ми дава никакво основание за похвала, за задължение е поставен върху мен, и горко ми, ако не проповядвайте Евангелието! Защото, ако се направи това на моята собствена воля, имам награда; но ако не на собствената си воля, аз съм натоварен с комисионна. Какво тогава е моята награда? Точно това: че в моя прокламация да мога да направя благовестието безплатно, така че да не се възползват пълноценно от правата ми в Евангелието.

Защото, макар че съм свободен по отношение на всички, аз съм си направил роб на всички, така че мога да спечеля повече от тях.

На слабите станах слаб, така че мога да спечеля слабите. Аз съм станал всичко за всички хора, които аз по всякакъв начин да спася неколцина. Аз го направи всичко в името на благовестието, така че аз може да споделя в своите благословения.

Не знаете ли, че в състезанието бегачите всички се конкурират, а само един получава наградата? Тичане по такъв начин, че може да я спечели. Атлети упражняват самоконтрол във всичко; те го правят, за да получат тленен венец, а ние нетленен един. Така че аз не тичам безцелно, нито мога да се боксира като че бия въздуха; но аз накаже тялото си и го поробват, така че след обявяването на другите сам аз да не бъде дисквалифициран.

New Ревизираната Standard Version, авторско право 1989 г. от Националния съвет на църквите на Христос в Съединените американски щати. Използва се от разрешение. Всички права запазени. USCCB одобрен.

В служба на Европейските общности

Днес е празникът на свещеника испанския йезуит, Peter Claver, покровител на мисиите на африканските народи и защитник на човешките права: Апостола на Картахена. Неговата велика вяра направи благотворителна справедливост. За него черни живота не само въпрос: те са от съществено значение за изграждането на Кралство. За Питър, хора на цвят са неговите братя и сестри. Той защити своите граждански права и техните християнски права.

Подобно на св. Павел в днешния Коринтяни четене, който се предаде свобода му да бъде роб на Евангелието, Peter Claver също пожертва свободата си, като се превърне в роб на робите. Това той направи в служба на правосъдието, за да се разпространява Благата вест, че Исус е Господ и Спасител на всички хора. В един свят, който така високо цени свободата, ние сме като християни готови да се откажат дори нашата свобода, за да са сигурни, свобода и справедливост и спасение за всички?

-Marty Massiello, администратор болница, и Джеф Weyant, художник и дизайнер, пишат от Palm Springs CA. Те са членове на католическата църква Св Тереза и активен в Verbum Dei, на Кристо Rey високо гимназия в Лос Анджелис CA.

молитва

Вземете Господ получи, всичко ми свобода, паметта ми, моето разбиране, цялата ми воля, всичко, което имам и да притежава. Изхвърлете ги само според волята си. Дай ми любов и Твоята благодат; това е достатъчно за мен. Амин.

-ви. Игнатий Лойола

 

 

Споделете Добър Словото с приятелите си!
Изпрати имейл на приятел!
FacebookTwitterMore …
Начало | Подаване на Молитва Заявка | Изтегляне на Prayer Card | Относно

Ignatian отражения, произведени в партньорство с
Midwest йезуитите, Орегон йезуитите и
Духовната Outreach чрез лидерство, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La inspiració tots els dies de JesuitPrayer.org
9 de setembre de, l’any 2016
09/09/2016-MWJ.jpg
Sant Pere Claver, S. J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuïta dia de la festa de lectura)

Si anunciés l’evangeli, això em dóna cap motiu de glòria, perquè imposada necessitat de mi, i ai de mi si no anunciés l’Evangeli! Per si faig això per la meva pròpia voluntat, recompensa tindré; però si no és per la meva pròpia voluntat, m’ha confiat una comissió. Quin és llavors la meva recompensa? Només això: que en el meu proclamació present gratuïtament l’evangeli de forma gratuïta, a fi de no fer ple ús de les meves drets en l’Evangeli.

Perquè encara que sóc lliure respecte a tots, m’he fet esclau de tots, perquè jo pugui guanyar més d’ells.

Als febles em vaig fer feble, de manera que per guanyar els febles. M’he fet tot per a tothom, perquè de totes maneres salvi alguns. Tot això ho faig pel bé de l’Evangeli, perquè pugui participar dels seus fruits.

No saben que en una cursa tots els corredors competeixen, però només un obté el premi? Correu de tal manera que vostè pot guanyar. Els atletes exercir l’autocontrol en totes les coses; Ells ho fan per rebre una corona corruptible, però a nosaltres una incorruptible. Així que no s’executen sense rumb, ni em va encaixonar com si colpeja l’aire; però jo càstig al meu cos i esclavitzar, de manera que després de proclamar als altres, jo mateix vingui a ser eliminat.

Valera, els drets d’autor de 1989 pel Consell Nacional de les Esglésies de Crist als Estats Units d’Amèrica. Usat amb permís. Tots els drets reservats. USCCB aprovat.

En el Servei de Justícia

Avui és la festa de la jesuïta espanyol, Pedro Claver, patró de les missions als pobles africans i defensor dels drets humans: l’Apòstol de Cartagena. La seva gran fe va fer justícia caritativa. Per a ell la vida negres no es va limitar a la matèria: eren essencials per a la construcció del Regne. Per a Peter, les persones de color eren els seus germans i germanes. Va defensar els seus drets civils i els seus drets cristians.

Igual que St Paul en la lectura d’avui Corintis, que va lliurar la seva llibertat de ser un esclau de l’Evangeli, Pere Claver també va sacrificar la seva llibertat en esdevenir un esclau dels esclaus. Això ho va fer al servei de la justícia, per difondre la bona nova que Jesús és el Senyor i Salvador de tots els homes. En un món que per el valora en gran mesura la llibertat, som com cristians disposats a renunciar a la nostra llibertat fins i tot per assegurar la llibertat i la justícia i la salvació per a tots?

-Marty Massiello, un administrador de l’hospital, i Jeff Weyant, un artista i dissenyador, escriure des de Palm Springs CA. Són membres de l’església catòlica de Santa Teresa i actuen en Verbum Dei, l’alta escola secundària Crist Rei a Los Angeles CA.

oració

Prengui Senyor rep, tota la meva llibertat, la meva memòria, el meu enteniment, tota la meva voluntat, tot el que tinc i el meu posseir. Disposar d’ells només segons la seva voluntat. Dóna’m el teu amor i la teva gràcia; això és suficient per a mi. Amén.

-St. Ignasi de Loiola

 

 

Comparteix la bona paraula amb els teus amics!
Enviar aquest correu a un amic!
FacebookTwitterMore …
Inici | Enviar una sol·licitud de Pregària | Descarregar una targeta d’oració | sobre

ignasians reflexions produïdes en associació amb
Midwest jesuïtes, Oregon i jesuïtes
Abast espiritual a través de lideratge, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adlaw-adlaw nga Inspirasyon gikan JesuitPrayer.org
Septiyembre 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
San Pedro Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Heswita adlaw sa fiesta sa pagbasa)

Kon nagwali ako sa Maayong Balita, kini naghatag kanako walay yuta sa pagpanghambog, alang sa usa ka obligasyon nga gibutang sa ibabaw kanako, ug alaut ako, kong dili ko igamantala ang Maayong Balita! Kay kong buhaton ko kini sa akong kaugalingong kabubut-on, ako adunay usa ka balus; apan kon dili sa akong kaugalingon nga kabubut-on, ako gitugyan sa usa ka sugo. Unsa diay ang akong balus? Lang kini: nga sa akong pagwali aron ako sa paghimo sa ebanghelyo nga walay bayad, aron dili aron sa paghimo sa bug-os nga paggamit sa akong mga katungod diha sa ebanghelyo.

Kay bisan tuod ako gawas uban sa pagtahod ngadto sa tanan, gihimo ko ang akong kaugalingon nga usa ka ulipon sa tanan, aron nga makabig ko labaw pa sa kanila.

Ngadto sa mga mahuyang, ako nahimong maluya, aron makabig ko ang mga mahuyang. Ako nahimong tanang mga butang ngadto sa tanang mga katawhan, aron ako sa tanang paagi ang pipila. buhaton ko ang tanan nga kini tungod sa Maayong Balita, aron ako makaambit sa mga panalangin niini.

Wala ba kamo masayud nga sa usa ka lumba sa mga runners ang tanan makigkompetensiya, apan usa lamang ang makadawat sa ganti? Dagan sa paagi nga inyong pagdaug niini. Atleta pagpugong sa kaugalingon sa tanan nga mga butang; Sila nagahimo niini aron makadawat sa usa ka madunot wreath, apan kita sa usa ka madunot sa usa ka. Busa dili ko modagan nga walay tumong, ni kahon ako nga daw ingon nga sa nagasumbag sa hangin; apan silotan ko ang akong lawas ug ulipon niini, aron nga human sa pagmantala sa uban ako sa akong kaugalingon dili disqualify.

New Revised Standard Version, copyright 1989, pinaagi sa National Council sa mga Simbahan ni Kristo diha sa Tinipong Bansa sa Amerika. Gigamit pinaagi sa pagtugot. Ang tanang mga katungod gigahin. USCCB giuyonan.

Sa Service sa Hustisya

Karon mao ang fiesta sa mga Espanyol nga pari nga Heswita, si Pedro Claver, patron sa mga misyon ngadto sa African mga katawhan ug tigpanalipod sa mga katungod sa tawo: ang Apostol sa Cartagena. Sa Iyang dakong pagtoo sa hustisya charitable. Alang kaniya itom nga kinabuhi wala lang butang: sila mahinungdanon ngadto sa pagtukod sa Gingharian. Kay si Pedro, ang mga tawo sa kolor ang iyang mga igsoon nga mga lalaki ug mga igsoon nga mga babaye. Siya gipanalipdan sa ilang mga katungod sibil ug sa ilang mga katungod Kristohanon.

Sama ni San Pablo diha sa karon Taga-Corinto pagbasa, nga mitahan sa iyang kagawasan sa usa ka ulipon ngadto sa mga ebanghelyo, si Pedro Claver gihalad usab sa iyang kagawasan pinaagi sa pagkahimong usa ka ulipon sa mga ulipon. Kini iyang gihimo sa pag-alagad sa hustisya, sa pagpakaylap sa Maayong Balita nga si Jesus mao ang Ginoo ug Manluluwas sa tanang mga tawo. Sa usa ka kalibutan nga sa ingon kaayo nagpabili kagawasan, kita ingon nga mga Kristohanon andam sa paghatag sa bisan ang atong kagawasan sa pagsiguro sa kagawasan ug hustisya ug kaluwasan alang sa tanan?

-Marty Massiello, usa ka administrador sa ospital, ug Jeff Weyant, usa ka artist ug designer, isulat gikan sa Palm Springs CA. Sila mga sakop sa mga Katoliko nga Simbahan St. Theresa ug aktibo sa Verbum Dei, ang Cristo Rey hataas nga high school sa Los Angeles CA.

Pag-ampo

Dad-a makadawat sa Ginoo, ang tanan sa akong kagawasan, ang akong panumdoman, sa akong pagsabut, ang akong tibuok nga kabubut-on, ang tanan nga ako, ug pagpanag-iya. Dispose sa ila lamang sumala sa imong kabubut-on. Ihatag kanako ang imong gugma ug sa imong grasya; kini mao ang igo na alang kanako. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Ipakigbahin sa Maayong Pulong uban sa imong mga higala!
Send email niini ngadto sa usa ka higala!
FacebookTwitterMore …
Home | Isumiter ang usa ka Pag-ampo Request | Download sa usa ka Pag-ampo Card | Mahitungod sa

Ignatian pamalandong nga gihimo sa pakigtambayayong sa
Midwest Heswita, Oregon Heswita ug
Espirituwal nga Outreach pinaagi Pagpangulo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Kudzoza kwa JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Akorinto 9; 16-19, 22b-27 (Akatolika phwando tsiku kuwerenga)

Ngati ine kulalikira Uthenga Wabwino, ichi chimandipatsa ine palibe chifukwa chodzitamandira, kuti udindo yaikidwa pa ine, ndi tsoka ine ngati ine sindikufuna kulengeza uthenga! Pakuti ngati ndichita ichi cha chifuniro changa, mphotho ndiri nayo; koma ngati si za chifuniro changa, ndapatsidwa ndi ntchito. Nanga mphotho yanga? Monga izi: kuti analengeza wanga ndidzalalikire Uthenga Wabwino kwaulere, kuti tizigwiritsa ntchito ufulu wanga mu Uthenga Wabwino.

Pakuti ngakhale ndine womasuka ndi ulemu kwa onse, ndadzipanga kapolo kwa onse, kuti ndikapeze zingapo.

Kwa ofooka ndinakhala ngati wofooka, kuti ndikapeze ofooka. Ndakhala zinthu zonse kwa anthu onse, kuti kudzera ponse ndikapulumutse ena. Ndichita zonse chifukwa cha Uthenga Wabwino, kuti ndikakhale nawo madalitso ake.

Kodi inu simukudziwa kuti mpikisano othamanga onse kupikisana, koma mmodzi alandira mfupo? Thamangani m’njira yoti mukhoza kupambana izo. Othamanga kudziletsa m’zinthu zonse; iwo atero kuti alandire ndi nkhata kuwonongeka, koma ife osabvunda mmodzi. Kotero ine sindikufuna kuthamanga tikufufuza, kapena kodi ine nkhonya ngati kumenya mlengalenga; koma ine chilango thupi langa ndi akapolo, kuti atalengeza kuti ena ineyo ndingakhale otayika.

New Revised Standard Version, kukopera 1989 ndi Bungwe la National a Mipingo ya Khristu mu United States of America. Zoyenera. Maumwini onse ndi otetezedwa. USCCB naye.

Mu Utumiki wa Justice

Today, ndi phwando la wansembe Spanish Akatolika, Peter Claver, woyang’anira wa umishonare kwa anthu African ndi kumbuyo ufulu: Mtumwi wa Cartagena. chikhulupiriro anachita chilungamo lachifundo. Iye miyoyo wakuda sanali chabe: zinali zofunika kumanga Ufumu. Petulo, anthu a mtundu abale ndi alongo ake. Iye kumbuyo ufulu boma ndi ufulu Christian.

Ngati St. Paul mu Akorinto kuwerenga masiku ano, amene anagonja ufulu wake kukhala kapolo wa uthenga wabwino, Peter Claver nsembe ufulu kukhala kapolo wa akapolo. Iye anachita mu utumiki wa chilungamo, kufalitsa Uthenga Wabwino kuti Yesu ndi Mbuye ndi Mpulumutsi wa anthu onse. M’dziko limene kotero amayamikira ufulu, ndife Akristu wokonzeka kusiya ngakhale ufulu wathu kutsimikiza ufulu ndi chilungamo ndi chipulumutso kwa onse?

-Marty Massiello, ndi woyang’anira chipatala, ndipo Jeff Weyant, wojambula ndi mlengi, kulemba ku Palm Springs linalake Iwo ali mamembala a St. Theresa a Mpingo wa Katolika ndi yogwira pa verbum Dei, ndi Cristo Rey mkulu sekondale ku Los Angeles linalake

pemphero

Tengani Ambuye amalandira, ufulu anga onse, maganizo anga, kumvetsa kwanga, chifuniro changa chonse, zonse zimene ndili nazo ndi nacho. Kutaya iwo okha monga mwa chifuniro chanu. Ndipatseni chikondi chanu ndi chisomo chanu; ichi ndi chokwanira kwa ine. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Nawo Mawu Good ndi anzanu!
Kutumiza imelo izi kwa bwenzi!
FacebookTwitterMore …
Home | Perekani Pemphero Tapempha | Koperani khadi la pemphero | About

Kusinkhasinkha Ignatian opangidwa mu mgwirizano ndi
Pakati Chakumadzulo Ajezwiti, Oregon Ajezwiti ndi
Kufalitsa uthenga wauzimu mwa Utsogoleri, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

从JesuitPrayer.org日报启示
2016年9月9日
2016年9月9日,MWJ.jpg
圣彼得克拉弗,S.J.

林前9; 16-19,22B-27(耶稣节日读)

如果我传福音,这给了我没有理由自夸,对于义务压在我身上,荣辱与共我,如果我不传福音!因为,如果我做我自己的意愿,这一点,我有一个奖励;但如果不是我自己的意愿,我委托的佣金。那么,什么是我的奖励?就在这个:在我宣布我可能使福音免费,以免充分利用我的福音权利。

我虽是自由对于所有,我做了自己的奴隶,一切,所以我可能会赢得更多的人。

向软弱的我变得软弱,所以我可能会赢得弱。我已经成为所有的东西给所有的人,我可能会用一切手段节省一些。我做这一切的福音的缘故,使我在祝福分享。

你不知道,在参加比赛的运动员都在争夺,但只有一个接收奖品?在这样你可以赢得它的方式运行。运动员行使一切事物的自我控制;他们这样做接收易腐花圈,我们却是不朽的。因此,我不跑漫无目的,我也不框,就像打空气的;但我惩罚我的身体并奴役它,这样宣称给别人后,我自己不应该被取消资格。

新修订标准版,版权1989年,由基督教会的国家会议在美利坚合众国。未经许可,不得使用。版权所有。 USCCB批准。

在司法服务

今天是西班牙耶稣会教士的盛宴,彼得·克拉弗,代表团对非洲人民和人权捍卫者的守护神:卡塔赫纳的使徒。他很大的信心做慈善正义。对他来说,黑色的生活不只是事:他们是王国的建设至关重要。对于彼得,颜色的人就是他的兄弟姐妹。他捍卫了自己的民事权利和他们的基督教权利。

像圣保罗在今天的科林蒂安读,谁投降他的自由是一个奴隶的福音,彼得·克拉弗也成为奴隶的奴隶牺牲自己的自由。这一点,他在司法服务,做到来传播福音耶稣是所有人的救主。在如此高度重视自由的世界,是我们基督徒愿意放弃,即使我们的自由,以确保自由和正义和救赎为所有?

-Marty Massiello,医院管理者,杰夫Weyant,一个艺术家和设计师,从棕榈泉写CA.他们是圣特雷莎天主教教会的成员,并积极在拉丁文字语言棣,在洛杉矶加州的基督山雷伊高高中

祷告

以主那里,都是我的自由,我的记忆,我的理解,我整个的意志,一切我已经和拥有。只有根据自己的意愿自行处理。给我你的爱,你的恩典;这是足以让我。阿门。

-st。依纳爵罗耀拉

 

 

分享这个好词与您的朋友!
将此邮件发送给朋友!
FacebookTwitterMore …
首页|提交代祷|下载祷告卡|关于

在合作制作了Ignatian思考
中西部耶稣会士,耶稣会士俄勒冈州和
通过领导,LLC精神外展


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

從JesuitPrayer.org日報啟示
2016年9月9日
2016年9月9日,MWJ.jpg
聖彼得克拉弗,S.J.

林前9; 16-19,22B-27(耶穌節日讀)

如果我傳福音,這給了我沒有理由自誇,對於義務壓在我身上,榮辱與共我,如果我不傳福音!因為,如果我做我自己的意願,這一點,我有一個獎勵;但如果不是我自己的意願,我委託的佣金。那麼,什麼是我的獎勵?就在這個:在我宣布我可能使福音免費,以免充分利用我的福音權利。

我雖是自由對於所有,我做了自己的奴隸,一切,所以我可能會贏得更多的人。

向軟弱的我變得軟弱,所以我可能會贏得弱。我已經成為所有的東西給所有的人,我可能會用一切手段節省一些。我做這一切的福音的緣故,使我在祝福分享。

你不知道,在參加比賽的運動員都在爭奪,但只有一個接收獎品?在這樣你可以贏得它的方式運行。運動員行使一切事物的自我控制;他們這樣做接收易腐花圈,我們卻是不朽的。因此,我不跑漫無目的,我也不框,就像打空氣的;但我懲罰我的身體並奴役它,這樣宣稱給別人後,我自己不應該被取消資格。

新修訂標準版,版權1989年,由基督教會的國家會議在美利堅合眾國。未經許可,不得使用。版權所有。 USCCB批准。

在司法服務

今天是西班牙耶穌會教士的盛宴,彼得·克拉弗,代表團對非洲人民和人權捍衛者的守護神:卡塔赫納的使徒。他很大的信心做慈善正義。對他來說,黑色的生活不只是事:他們是王國的建設至關重要。對於彼得,顏色的人就是他的兄弟姐妹。他捍衛了自己的民事權利和他們的基督教權利。

像聖保羅在今天的科林蒂安讀,誰投降他的自由是一個奴隸的福音,彼得·克拉弗也成為奴隸的奴隸犧牲自己的自由。這一點,他在司法服務,做到來傳播福音耶穌是所有人的救主。在如此高度重視自由的世界,是我們基督徒願意放棄,即使我們的自由,以確保自由和正義和救贖為所有?

-Marty Massiello,醫院管理者,傑夫Weyant,一個藝術家和設計師,從棕櫚泉寫CA.他們是聖特雷莎天主教教會的成員,並積極在拉丁文字語言棣,在洛杉磯加州的基督山雷伊高高中

禱告

以主那裡,都是我的自由,我的記憶,我的理解,我整個的意志,一切我已經和擁有。只有根據自己的意願自行處理。給我你的愛,你的恩典;這是足以讓我。阿門。

-st。依納爵羅耀拉

 

 

分享這個好詞與您的朋友!
將此郵件發送給朋友!
FacebookTwitterMore …
首頁|提交代禱|下載禱告卡|關於

在合作製作了Ignatian思考
中西部耶穌會士,耶穌會士俄勒岡州和
通過領導,LLC精神外展


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tù quotidiana da JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Santa Maria Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (lettura ghjornu a festa Jesuit)

S’e annunzià u Vangelu, issu mi duna nuddu terra di vantavanu, per un obbligazione hè messa nantu à mè, è guai à mè s’ellu ùn vogliu micca publicà u Vangelu! Per s’e u fannnu sta di a mio vulintà, ju nun haiu un ricumpenza; ma s’ellu ùn hè di a mio vulintà, à i quali assignatu cu na cummissioni. Ma chì hè u mo ricumpensa? Just stu: ca a mia, proclamazione mi po ‘fari’ na bona senza di cumandante, accussì comu nun fari china usu di u mo dirittu in u Vangelu.

Per iò sugnu senza cu rispettu à tutti, ch’o sò eo aghju fattu un servu a tutti, tantu ca ju putissi vince di più di elli.

À i pòvari I addivintò debuli, tantu ca ju putissi tace u dinaru. Aghju fattu tutte e cose à tutti i genti, ca mi putissi da tutti i mezi da risparmià. I femu tutti di u nome di u Vangelu, tantu ca ju pùazzu sparte a so benedizzioni.

Nun vi lu sacciu ca in una di razza li runners tutti a participari, ma solu unu riceve u premiu? Lanciatu in una tale manera chì vo pudete vince mai. Atleti fari self-di cuntrollu in tutti li cosi; ùn la facenu micca à riceve un pampini perishable, ma avemu un unu imperishable. So I di nun vuliri meta, nè ùn aghju puericultura comu siddu minà à l ‘aria; ma aghju castigà u mio corpu, è esclavage si, accussì ca doppu vincennu à d’altri ch’o sò eo deve micca esse disqualified.

New Ediz Version standard, pruprietà u 1989, da u Cunsigliu Naziunali di u Chiese di Cristu in li Stati Uniti d ‘America. Dèttiru lu pirmissu. All rights reserved. accunsentitu USCCB.

In lu Service di a ghjustizia

Oghje hè a festa di u prete Ghjesuita spagnola, Peter Claver, patronu di l ‘missione à i pòpuli africana e difinsore di diritti umani: l’apòstulu di Cartagena. U so gran fede ùn la justizzia caritatevuli. Per ellu una vita neri nun sulu a materia: iddi eranu di primura à u palazzu di lu Regnu. Di Petru, genti di culore eranu i so fratelli è surelle. Iddu difesu i so diritti civili è i so diritti Cristianu.

Like San Paulu a lettura Curinzî d’oghje, chì ci teniamu a so libertà à esse un schiavu di u Vangelu, Peter Claver ancu sacrificà a so libertà da diventà una schiava di schiavi. Stu ch’ellu hà fattu in u serviziu di la giustizia, à fà passà u Good News chì Ghjesù hè Signore e Sarvaturi di tutti i populi. In un mondu chì valurizeghja accussì apprizzati, libertà, semu noi comu Cristiani vuluntaria di a rinunziari ancu a nostra libertà à chì adopranu, libertà, è ghjustizia è a salvezza di tutti?

-Marty Massiello, un amministratore di spitali, è Jeff Weyant, un artista, è breve, falla da Palm Springs CA. Ci sò i membri di la cresia cattolica di Santa Teresa è attivu à Verbum Dei, l ‘alta liceu Cristo Rey in Los Angeles CA.

Santa Lucia Luntana

Pagliacci, Signore, riceve, tutti i mio libertà, u mo memoria, u mio intelligenza, tuttu ‘u mio vulintà, tuttu ciò chì aghju, è in pusessu. Dispose di elli solu, secondu a to vuluntà. datimi a vostra amuri è Your razia; stu hè abbastanza per mè. Amen.

-st. Cambi

 

 

Sparte u Good Parolla cù i vostri amichi!
Send stu mail à un ami!
FacebookTwitterMore …
Home | Prupone una fiera Demande | Download un Card Santa Lucia Luntana | prupòsitu di lu

riflessioni Ignatian prudutte in cullaburazione cù
Extended Mix Gesuiti, Oregon Gesuiti e
Centralinista Spirituel à traversu Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
9. rujan 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S. J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Isusovačka blagdan čitanje)

Ako sam naviještati evanđelje, to mi ne daje osnovu za hvalisanje, jer obaveza je postavljen na mene, i jao meni ako ne navješćuju Evanđelje! Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ali ako ne iz vlastite, ja sam povjerio proviziju. Što je onda moja plaća? Samo ovo: da u mom navještaju mogu napraviti evanđelje besplatno, tako da se ne bi u potpunosti koristiti svoja prava u evanđelju.

Jer premda sam slobodan s obzirom na sve, ja sam napravio sebi rob svima, tako da sam mogao dobiti više od njih.

Za slab sam postao slab, tako da sam mogao dobiti slabih. Postala sam sve svim ljudima, da bih svim sredstvima spasiti neke. I to sve zbog evanđelja, tako da mogu podijeliti u svojim blagoslovima.

Ne znate li da u trkalištu svi trkači natječu, ali samo jedan dobiva nagradu? Trčanje na takav način da ga možete pobijediti. Sportaši vježbati samokontrolu u svim stvarima; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv jedan. Pa ja se ne odvijaju besciljno, niti sam boksati kao da mlatim; ali ja kažnjavati svoje tijelo i zarobiti ga, tako da je nakon proglašenja drugima ja ne bi trebao biti diskvalificiran.

Novi Revidirani Standard Version, autorsko pravo 1989, od strane Nacionalnog vijeća Kristovih crkava u Sjedinjenim Američkim Državama. Koristi se uz dopuštenje. Sva prava pridržana. USCCB odobren.

U službi pravde

Danas je blagdan španjolski isusovac Petar Claver, zaštitnik misija do afričkih naroda i branitelja ljudskih prava: Apostolu Cartagena. Njegova velika vjera nije dobrotvorna pravdu. Za njega crni život nije samo stvar: oni su neophodni za izgradnju Kraljevstva. Za Petra, obojeni ljudi bili su njegova braća i sestre. Branio svoja građanska prava i svoje kršćanske prava.

Poput svetog Pavla u današnjem Korinćanima čitanju, koji je predao svoju slobodu da bude rob evanđelja, Petar Claver i žrtvovao svoju slobodu tako što je postao rob robova. To je učinio u službi pravde, širiti Radosnu vijest da je Isus Gospodin i Spasitelj svih ljudi. U svijetu koji tako visoko cijeni slobodu, smo kao kršćani spremni odustati čak i našu slobodu da osigura slobodu i pravdu i spas za sve?

-Marty Massiello, administrator bolnica, a Jeff Weyant, umjetnik i dizajner, pišu iz Palm Springs CA. Oni su članovi Katoličke crkve sv Terezije i aktivno u Verbum Dei, u Cristo Rey srednjoj školi u Los Angeles CA.

Molitva

Uzmi Gospodin primiti svu moju slobodu, moju memoriju, moje razumijevanje, moj cijeli volju, sve što imam i posjedovati. Odložite ih samo prema svojoj volji. Daj mi svoju ljubav i svoju milost; to je dovoljno za mene. Amen.

Crkva sv. Ignacije Loyola

 

 

Podijelite dobru riječ sa svojim prijateljima!
Pošalji ovo e-poštom prijatelju!
FacebookTwitterMore …
Početna | Pošalji zahtjev za molitvu | Preuzmite Molitva | Oko

Ignacijanske razmišljanja proizveden u suradnji s
Midwest isusovci, Oregon Isusovci i
Duhovna Outreach kroz vodstvo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daglig Inspiration fra JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit festdag læsning)

Hvis jeg forkynde evangeliet, det giver mig ingen grund til pral, for en forpligtelse er lagt på mig, og ve mig, hvis jeg ikke forkynde evangeliet! For hvis jeg gør det på min egen vilje, har jeg en belønning; men hvis ikke af min egen vilje, er jeg betroet en provision. Hvad er da min Løn? Blot dette: at jeg i min forkyndelse kan gøre evangeliet gratis, for ikke at gøre fuld brug af mine rettigheder i evangeliet.

For selvom jeg er fri i forhold til alt, har jeg gjort mig en slave til alt, så jeg kunne vinde flere af dem.

Til den svage blev jeg svag, så jeg kan vinde de svage. Jeg er blevet alt for alle mennesker, at jeg måske med alle midler spare nogle. Jeg gør det hele af hensyn til evangeliet, så jeg kan få del i dens velsignelser.

Ved du ikke, at i et løb løberne alle konkurrerer, men kun én får prisen? Kør på en sådan måde, at du kan vinde den. Atleter udøve selvkontrol i alle ting; de gør det for at modtage en forgængelig krans, men vi en uforgængelig én. Så jeg ikke køre formålsløst, heller ikke jeg boksen, som om at slå luften; men jeg straffe min krop og slavebinde det, så efter at forkynde for andre jeg selv skal ikke diskvalificeres.

Ny Revised Standard Version, copyright 1989 fra Rådet for kirkerne Kristi i USA. Bruges med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes. USCCB godkendt.

I Tjenesten of Justice

I dag er den fest af den spanske jesuit præst, Peter Claver, protektor for de missioner til afrikanske folk og menneskerettighedsforkæmper: apostlen Cartagena. Hans store tro gjorde velgørende retfærdighed. For ham gjorde sorte liv ikke bare sagen: de var afgørende for opbygningen af kongeriget. For Peter, mennesker af farve var hans brødre og søstre. Han forsvarede deres borgerlige rettigheder og deres kristne rettigheder.

Ligesom Paulus i dagens Kor læsning, som overgav sin frihed til at være en slave til evangeliet, Peter Claver ofrede også sin frihed ved at blive en slave af slaver. Det gjorde han i tjeneste hos retfærdighed, for at sprede de gode nyheder, at Jesus er Herre og Frelser for alle mennesker. I en verden, der så højt værdier frihed, er vi som kristne villige til at opgive selv vores frihed til at forsikre frihed og retfærdighed og frelse for alle?

-Marty Massiello, et hospital administrator, og Jeff Weyant, kunstner og designer, skrive fra Palm Springs CA. De er medlemmer af St. Theresa katolske kirke og aktiv på Verbum Dei, den Cristo Rey high high school i Los Angeles CA.

Bøn

Tag Lord modtage, al min frihed, min hukommelse, min forståelse, hele min vilje, alt, hvad jeg har og besidder. Bortskaf dem kun i henhold til din vilje. Giv mig din kærlighed og din nåde; dette er nok for mig. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Del gode ord med dine venner!
Send denne e-mail til en ven!
FacebookTwitterMore …
Hjem | Indsend en Prayer Request | Download en Prayer Card | Om

Ignatian refleksioner produceret i samarbejde med
Midwest jesuitter, Oregon jesuitter og
Åndelige Outreach gennem Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dagelijks Inspiratie uit JesuitPrayer.org
9 september 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit feestdag lezing)

Als ik het evangelie te verkondigen, dit geeft mij geen grond voor grootspraak, want de verplichting wordt gelegd op mij, en wee mij als ik niet het evangelie te verkondigen! Want als ik dit doe mijn eigen wil, zo heb ik loon; maar zo niet van mijn eigen wil, ben ik belast met een opdracht. Wat is dan mijn loon? Alleen dit: dat ik in mijn proclamatie Ik kan het evangelie kosteloos te maken, zodat er geen volledig gebruik van mijn rechten in het evangelie te maken.

Want hoewel ik vrij ben met betrekking tot alle, heb ik mij maakte een slaaf van alles, zodat ik meer van hen zou kunnen winnen.

Om de zwakken ben ik zwak geworden, opdat ik de zwakken zou winnen. Ik heb alle dingen voor alle mensen, opdat ik met alle middelen een aantal te redden geworden. Ik doe het allemaal ter wille van het evangelie, zodat ik kan delen in haar zegeningen.

Weet je niet dat er in een race de lopers al te concurreren, maar alleen de prijs ontvangt een? Run op een zodanige manier dat je kan winnen. Atleten uit te oefenen zelfbeheersing in alle dingen; ze doen het om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Dus ik denk niet doelloos lopen, noch heb ik doos, alsof de lucht te verslaan; maar ik straffen mijn lichaam en tot slaaf te maken, dus dat na het afkondigen om anderen die ik mezelf mag niet worden gediskwalificeerd.

New Revised Standard Version, copyright 1989 door de Nationale Raad van Kerken van Christus in de Verenigde Staten van Amerika. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden. USCCB goedgekeurd.

In de dienst van Justitie

Vandaag de dag is het feest van de Spaanse jezuïet, Peter Claver, de patroonheilige van de missies naar Afrikaanse volkeren en verdediger van de mensenrechten: de apostel van Cartagena. Zijn grote geloof deed charitatieve rechtvaardigheid. Voor hem deed zwarte leven niet alleen uit: ze waren essentieel voor de bouw van het Koninkrijk. Voor Peter, mensen van kleur waren zijn broers en zussen. Hij verdedigde hun burgerrechten en hun christelijke rechten.

Zoals St. Paul in de huidige Korintiërs lezen, die zijn vrijheid overgegeven aan een slaaf van het evangelie te zijn, Peter Claver ook offerde zijn vrijheid door zich een slaaf van slaven. Dit deed hij in dienst van rechtvaardigheid, om het goede nieuws te verspreiden dat Jezus Heer en Verlosser van alle mensen. In een wereld die zo hoog in het vaandel vrijheid, zijn we als christenen bereid op te geven, zelfs onze vrijheid op vrijheid en rechtvaardigheid en verlossing te verzekeren voor iedereen?

-Marty Massiello, een ziekenhuis beheerder en Jeff Weyant, een kunstenaar en ontwerper, schrijven van Palm Springs CA Zij zijn lid van St. Theresa’s Katholieke Kerk en actief Verbum Dei, de Cristo Rey hoog hoog school in Los Angeles CA.

Gebed

Neem Heer ontvangen, al mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand, mijn hele wil, alles wat ik heb en bezit. Gooi ze alleen op basis van uw wil. Geef mij uw liefde en Uw genade; Dit is genoeg voor mij. Amen.

-St. Ignatius van Loyola

 

 

Deel het goede woord met je vrienden!
Stuur deze e-mail naar een vriend!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | Over

Ignatiaanse reflecties geproduceerd in samenwerking met
Midwest jezuïeten, Oregon jezuïeten en
Geestelijk Outreach door middel van leiderschap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Denní inspirace z JesuitPrayer.org
9.9.2016
09.9.2016-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S. J.

1 Kor 9; 16 až 19, 22b-27 (jezuitský svátek čtení)

Mám-li hlásat evangelium, mi to dává žádný důvod pro chlubit, protože je povinnost položen na mne, a běda mě, jestli nemám hlásat evangelium! Nebo budu-li to ze své vlastní vůle, mám nárok na odměnu; ale pokud ne ze své vlastní vůle, jsem pověřen provizi. Co je tedy moje odměna? Právě toto: že ve svém prohlášení, které mohou učinit evangelium bezplatně, aby nedošlo k plně využívat svých práv v evangeliu.

Nebo ačkoli jsem svobodný, pokud jde o všechno, jsem udělal sám otrokem všech, takže bych mohl vyhrát více z nich.

Slabým stal jsem se slabým, abych mohl vyhrát slabé. Stal jsem se vším pro všechny lidi, že bych mohl všemi prostředky uložit některé z nich. Dělám to pro evangelium, abych mohl sdílet své požehnání.

Což nevíte, že v závodě běžci všichni soutěžit, ale jen jeden dostane cenu? Běh v takovým způsobem, že jej můžete vyhrát. Sportovci vykonávat sebekontrolu ve všech věcech; dělají to pro příjem podléhající zkáze věnec, my však nepomíjející jedno. Tak jsem neběží bezcílně, ani nemám krabici, jak by bít do vzduchu; ale trestat mé tělo a zotročují ji, takže po hlásat druhým já sám by neměl být vyloučen.

Nová revidovaná standardní verze, copyright 1989, Národní radou církví Krista ve Spojených státech amerických. Použito se svolením. Všechna práva vyhrazena. USCCB schválen.

Ve službách spravedlnosti

Dnes je svátek španělského jezuitského kněze, Peter Claver, patron misí do afrických národů a obránce lidských práv: apoštola Cartagena. Jeho velikou víru dělal charitativní spravedlnost. Pro něj udělal černé život není jen otázkou: byly zásadní pro budování království. Pro Petera, barevní lidé byli jeho bratři a sestry. Hájil jejich občanských práv a jejich křesťanské práva.

Stejně jako Pavla v dnešním Corinthians čtení, který se vzdal jeho svobodu být otrokem evangelia, Peter Claver také obětoval svou svobodu tím, že se otrokem otroky. Toto on dělal ve službách spravedlnosti, šířit zvěsti, že Ježíš je Pán a Spasitel všech lidí. Ve světě, který tak vysoce cení svobody, jsme jako křesťané ochotni vzdát se i naši svobodu pojistit svobody a spravedlnosti a spásy pro všechny?

Marty Massiello, správce nemocnice, a Jeff Weyant, umělec a designér, psát od Palm Springs CA. Jsou členy katolické církve sv Terezie a aktivní na Verbum Dei, v Cristo Rey vysoké střední škole v Los Angeles CA.

Modlitba

Vezměte Lord přijímat všechnu svou svobodu, svou paměť, mé chápání, celou mou vůli, všechno, co jsem a vlastnit. S nimi nakládat pouze podle své vůle. Dej mi svou lásku a svůj půvab; To je dost pro mě. Amen.

-Svatý. Ignác z Loyoly

 

 

Podělte se o dobré slovo se svými přáteli!
Poslat tento e-mail příteli!
FacebookTwitterMore …
Home | Předložit žádost modlitby | Stažení Modlitba | O

Ignaciánské odrazy vyrobené ve spolupráci s
Midwest jezuité, Oregon jezuité a
Duchovní Informování prostřednictvím vedení, LLC


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit feast day reading)

If I proclaim the gospel, this gives me no ground for boasting, for an obligation is laid on me, and woe to me if I do not proclaim the gospel! For if I do this of my own will, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with a commission. What then is my reward? Just this: that in my proclamation I may make the gospel free of charge, so as not to make full use of my rights in the gospel.

For though I am free with respect to all, I have made myself a slave to all, so that I might win more of them.

To the weak I became weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, so that I may share in its blessings.

Do you not know that in a race the runners all compete, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win it. Athletes exercise self-control in all things; they do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable one. So I do not run aimlessly, nor do I box as though beating the air; but I punish my body and enslave it, so that after proclaiming to others I myself should not be disqualified.

New Revised Standard Version, copyright 1989, by the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. USCCB approved.

In the Service of Justice

Today is the feast of the Spanish Jesuit priest, Peter Claver, patron of the missions to African peoples and defender of human rights: the Apostle of Cartagena. His great faith did charitable justice. For him black lives did not just matter: they were essential to the building of the Kingdom. For Peter, people of color were his brothers and sisters. He defended their civil rights and their Christian rights.

Like St. Paul in today’s Corinthians reading, who surrendered his liberty to be a slave to the gospel, Peter Claver also sacrificed his freedom by becoming a slave to slaves. This he did in the service of justice, to spread the Good News that Jesus is Lord and Savior of all people. In a world that so highly values liberty, are we as Christians willing to give up even our freedom to insure liberty and justice and salvation for all?

—Marty Massiello, a hospital administrator, and Jeff Weyant, an artist and designer, write from Palm Springs CA. They are members of St. Theresa’s Catholic Church and active at Verbum Dei, the Cristo Rey high high school in Los Angeles CA.

Prayer

Take Lord receive, all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. Dispose of them only according to your will. Give me your love and Your grace; this is enough for me. Amen.

—St. Ignatius Loyola

Share the Good Word with your friends!
Send this email to a friend!
FacebookTwitterMore…
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | About

Ignatian reflections produced in partnership with
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits and
Spiritual Outreach through Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ĉiutaga Inspiro el JesuitPrayer.org
Septembro 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Sankta Petro Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jesuita festotago legado)

Se mi predikas la evangelion, tio donas al mi teron por fanfaronado pro devigo kusxas sur mi, kaj ve al mi, se mi ne predikas la evangelion! Cxar se mi tion faras propravole, mi havas rekompencon; sed se ne propravole, mi estas komisiita komisionon. Kio do estas mia rekompenco? Ke kiam en mia proklamo mi faru la evangelion senpaga, por ke mi ne fari plenan uzon de miaj rajtoj en la evangelio.

CXar kvankam mi laux libera rilate al ĉiuj, mi min sklavigis sub cxiujn, por ke mi gajnu pli de ili.

Al la malfortuloj mi farigxis malforta, por ke mi gajnu la malfortulojn. Mi farigxis cxio al cxiuj homoj, ke mi nepre savu kelkajn. Mi faros ĉion pro la evangelio, por ke mi povu partopreni lian benon.

Ĉu vi ne scias ke en la areno la kuristoj ĉiuj konkurenci, sed nur unu ricevas la premion? Kuri tiel ke vi povas gajni ĝin. Atletoj ekzerci memregadon en cxio; Ili faras tion, por ricevi pereontan kronon; sed ni, nepereontan unu. Do mi ne kuras sencele, nek mi boksas kvazaŭ batante la aeron; sed mi puni mia korpo kaj sklavigi ŝin, tiel ke post proklami al aliaj mi mem ne devus esti malkvalifikita.

Nova Revised Standard Version, kopirajto 1989, de la Nacia Konsilio de la Preĝejoj de Kristo en la Usono de Ameriko. Uzita kun permeso. Ĉiuj rajtoj rezervitaj. USCCB aprobita.

En la Servo de Justeco

Hodiaŭ estas la festo de la hispana jezuito pastro Petro Claver, patrono de la misioj al afrikaj popoloj kaj defendanto de homaj rajtoj: la Apostolo de Cartagena. Lia granda fido faris bonfara justeco. Por li nigran vivoj ne nur afero: tio estis esenca al la konstruaĵo de la Regno. Por Petro, homoj de koloro estis liaj gefratoj. Li defendis sian civitanrajtoj kaj ilia kristana rajtoj.

Kiel St. Paul en hodiaŭa Korintanoj legado, kiu kapitulacigis lian liberecon al esti sklavo por la evangelio, Petro Claver ankaŭ oferas sian liberecon de fariĝanta sklavo al sklavoj. Tion li faris en la servo de justeco, por disvastigi la evangelion, ke Jesuo estas Sinjoro kaj Savanto de ĉiuj homoj. En mondo kiu tiel alte aprezas libereco, ni kiel kristanoj pretas cedi eĉ niajn liberecon asekuri libereco kaj justeco kaj savo por ĉiuj?

-Marty Massiello, hospitalo administranto kaj Jeff Weyant, artisto kaj dizajnisto, skribi de Palm Springs CA. Ili estas membroj de Sankt Theresa katolika eklezio kaj aktivaj Verbum Dei, la Cristo Rey alta mezlernejo en Los Angeles CA.

preĝo

Preni Sinjoro ricevi, ĉiuj miaj libereco, mia memoro, mia kompreno, mia tuta volo, ĉio, kion mi havas kaj heredos. Disponi ilin nur laŭ via volo. Donu al mi vian amon kaj Via graco; tio sufiĉas por mi. Amen.

-st. Ignaco Loyola

 

 

Dividi la Bona Vorto kun viaj amikoj!
Sendu tiun ĉi mesaĝon al amiko!
FacebookTwitterMore …
Hejmo | Proponu Preĝo Peto | Elŝutu Preĝo Karto | pri

Ignatian interkonsiliĝoj produktita en partnereco kun
Mezokcidento jesuitas, Oregono jesuitas kaj
Spirita Outreach tra Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration alates JesuitPrayer.org
9. september 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St Peter Claver, S. J.

1Kr 9; 16-19, 22b-27 (jesuiitide pidupäeval lugemine)

Kui ma kuulutada evangeeliumi, see annab mulle mingit põhjust hooplemine, sest kohustus pannakse mind, ja häda mulle, kui ma ei kuulutavad evangeeliumi! Sest kui ma teen seda minu enda tahe, on mul tasu; aga kui mitte minu enda tahe, Olen usaldatud vahendustasu. Mis siis on minu palk? Just selline: et minu kuulutamine ma võib evangeeliumi tasuta, et mitte täiel määral ära kasutada oma õiguste evangeeliumi.

Sest kuigi ma olen vaba, mis puudutab kõiki, olen teinud ise ori kõik, nii et ma võin võita neid rohkem.

Nõrga Sain nõrk, nii et ma võin võita nõrk. Olen saanud kõik asjad kõigile inimestele, et ma igapidi säästmiseks. Ma teen seda kogu huvides evangeeliumi, et saaksin jagada oma õnnistusi.

Kas sa ei tea, et ühes sõidus jooksjad kõik konkureerida, kuid ainult üks saab auhinna? Run nii et võite võita seda. Sportlased kasutavad enesekontrolli kõiges; nad teevad seda saada riknevate pärg, aga meie hävimatu üks. Nii et ma ei jookse sihitult, ega ma kasti küll peksmise õhus; aga ma karistada mu keha ja orjastada see, et pärast kuulutades teistele ma ise ei tuleks diskvalifitseerida.

Uus muudetud standard versiooni, autoriõigus 1989 poolt Riiginõukogu Kristuse Kogudused Ameerika Ühendriigid. Kasutatud loal. Kõik õigused kaitstud. USCCB heaks.

Teenistuses Justice

Täna on pidu Hispaania jesuiitide preester, Peter Claver, patroon missioone Aafrika rahvaste ja inimõiguste kaitsja: apostel Cartagena. Tema suur usk tegi heategevuse õiglus. Tema must elu ei ole lihtsalt asi: nad olid olulised hoone Kuningriik. Peter, värvilised inimesed olid tema vennad ja õed. Ta kaitses oma kodanikuõigusi ja nende Christian õigused.

Nagu Pauluse tänapäeva Korintlastele lugemine, kes alistus tema vabadust olla ori evangeeliumi, Peter Claver ka ohverdada oma vabadus saades ori orjad. See tegi ta teenistuses õiglus, levitada rõõmusõnumit, et Jeesus on Issand ja Päästja kõiki inimesi. Maailmas, et nii kõrgelt väärtustab vabadust, on meil kristlastena nõus loobuma isegi oma vabaduse kindlustada vabadust ja õiglust ja pääste kõigile?

-Marty Massiello, haigla administraator ja Jeff Weyant, kunstnik ja disainer, kirjuta Palm Springsi CA. Nad on kohal Püha Theresa katoliku kirik ja aktiivne Verbum Dei on Cristo Rey kõrge keskkooli Los Angeles CA.

Palve

Võtke Lord saavad kõik minu vabaduse, minu mälu, minu arusaam, kogu mu tahe, kõik, mis mul on ja olema. Käsutada ainult vastavalt oma tahtele. Anna mulle oma armastust ja oma armu; See on minu jaoks piisavalt. Aamen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Jaga head sõna oma sõpradega!
Saada see e-postiga oma sõbrale!
FacebookTwitterMore …
Kodu | Esita palve taotluse | Lae Prayer Card | umbes

Ignatian peegeldused toodetud koostöös
Midwest jesuiidid, Oregon jesuiitide ja
Vaimne Outreach läbi Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration mula JesuitPrayer.org
Set 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pedro Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit kapistahan araw pagbabasa)

Kung aking ipinangangaral ang evangelio, na ito ay nagbibigay sa akin walang saligan sa paghahambog, para sa isang obligasyon ay inilatag sa akin, at sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo! Sapagka’t kung ito’y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting-pala ako; nguni’t kung hindi sa aking sariling kalooban, ako ay ipinagkatiwala sa isang komisyon. Ano nga kaya ang aking ganting-pala? Lamang ito: na sa aking pagpapahayag ay maaaring kong gawin ang ebanghelyo nang walang bayad, sa gayon ay hindi upang gumawa ng ganap na paggamit ng aking mga karapatan sa evangelio.

Sapagka’t bagaman ako ay malaya na may paggalang sa lahat, ginawa ko ang aking sarili isang alipin sa lahat, upang mahikayat ko ang higit sa kanila.

Sa mga mahihina ako’y nagaring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng tao, upang mahikayat ko sa ano mang paraan ang ilan. gagawin ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ng ebanghelyo, upang ako’y makasamang makabahagi nito.

Hindi baga ninyo nalalaman na sa isang lahi ng runners lahat makipagkumpetensya, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Tumakbo kayo sa paraang maaari mong manalo ito. Athletes magpigil ng sarili sa lahat ng bagay; ginagawa nila ito upang makatanggap ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo’y niyaong walang pagkasira isa. Kaya hindi ko tumakbo aimlessly, at hindi rin kahon ko na parang sumusuntok sa hangin; ngunit parusahan ko ang aking katawan at mang-alipin nito, na anopa’t nang mamatay na nagbabalita sa iba ay ako rin ay hindi inalis ng karapatan.

New Revised Standard Version, copyright 1989, sa pamamagitan ng National Council ng Churches of Christ sa Estados Unidos ng Amerika. Ginamit nang may pahintulot. Lahat ng karapatan ay nakareserba. USCCB naaprubahan.

Sa Service of Justice

Ngayon ay ang kapistahan ng mga Espanyol Heswita pari, Peter Claver, patron ng mga misyon upang African mamamayan at tagapagtanggol ng karapatang pantao: ang Alagad ng Cartagena. Kanyang dakilang pananampalataya ginawa katarungan mapagkawanggawa. Para sa kanya black buhay ay hindi lamang bagay: mga talagang mahalaga sa gusali ng Kaharian. Para Peter, ang mga tao ng kulay ay ang kanyang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Siya defended ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan at kanilang mga karapatan Christian.

Like San Pablo sa ngayon Corinto pagbabasa, na sumuko ang kanyang kalayaan na maging isang alipin sa ebanghelyo, Peter Claver din isinakripisyo ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagiging isang alipin sa alipin. Ginawa niya ito sa serbisyo ng katarungan, upang maikalat ang Mabuting Balita na si Jesus ay Panginoon at Tagapagligtas ng lahat ng tao. Sa isang mundo na kaya mataas na mga halaga ng kalayaan, tayo bilang mga Kristiyano isuko kahit na ang aming kalayaan upang insure kalayaan at katarungan at kaligtasan para sa lahat?

-Marty Massiello, isang administrator ospital, at Jeff Weyant, isang artist at designer, isulat mula sa Palm Springs CA. Ang mga ito ay mga miyembro ng Catholic Church St. Theresa at aktibo sa Verbum Dei, ang Cristo Rey high high school sa Los Angeles CA.

panalangin

Dalhin makatanggap Panginoon, lahat ng aking kalayaan, ang aking memorya, ang aking unawa, ang aking buong kalooban, lahat ng aking tinatangkilik at ariin. Itapon ang mga ito lamang ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng iyong pag-ibig at ang Iyong biyaya; ito ay sapat na para sa akin. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Ibahagi ang Mabuting Salita sa iyong mga kaibigan!
Magpadala ng email ito sa isang kaibigan!
FacebookTwitterMore …
Home | Magsumite ng Hiling sa Panalangin | Ikarga a Prayer Card | tungkol sa

Ignatian reflections na ginawa sa pakikipagtulungan sa
Midwest Heswita, Oregon Heswita at
Espirituwal Outreach pamamagitan Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Päivittäin Inspiraatiota JesuitPrayer.org
09 syyskuu 2016
09.9.2016-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S. J.

1 Kor 9; 16-19, 22 b-27 (Jesuit juhlapäivänä käsittely)

Jos minä julistaa evankeliumia, tämä antaa minulle mitään syytä kerskauksemme, sillä velvoitetta ole minua ja Voi minua, jos en julistaa evankeliumia! Sillä jos teen tämän omasta tahdosta, niin minulla on palkka; mutta jos ei omasta tahdosta, olen uskottu provision. Mikä sitten on minun palkkani? Juuri tämä: että minun julistuksen teen sen evankeliumin maksutta jottei hyödyntämään oikeuksiani evankeliumissa.

Sillä vaikka olen vapaa osalta kaikki, olen tehnyt itseni orja kaikille, niin että voisin voittaa niitä lisää.

Heikoille tulin heikko, niin että voisin voittaa heikko. Olen tullut kaikkea kaikille ihmisille, että minä kaikin keinoin säästää. Teen sen kaikki vuoksi evankeliumin, niin minä jakaa sen siunauksista.

Ettekö tiedä, että rodun juoksijat kaikki kilpailevat, mutta vain yksi saa palkinnon? Suorita siten, että voit voittaa se. Urheilijat käyttävät itsehillintä kaikessa; he tekevät sen saada pilaantuvia seppeleen, mutta me katoamattoman yksi. Joten En juokse päämäärättömästi, enkä laatikko ikään pelaajan ilmassa; mutta minä rangaista kehoni ja orjuuttaa se, että sen jälkeen kun julistaa muille Itse ei pidä hylätä.

New Revised Standard Version, copyright 1989 kansallinen neuvosto kirkot Kristuksen Yhdysvalloissa. Käytetään luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään. USCCB hyväksytty.

Palvelussa of Justice

Tänään on juhlaa Espanjan jesuiittapappi, Peter Claver, suojelijana edustustojen Afrikkalainen kansojen ja ihmisoikeuksien puolustaja: apostoli Cartagena. Hänen suuri uskonsa teki hyväntekeväisyyteen oikeuteen. Hänelle musta elämää ei ole vain asia: ne olivat välttämättömiä rakennuksen kuningaskunnan. Peter, ihmiset väri oli hänen veljensä ja sisarensa. Hän puolusti heidän oikeuksistaan ja heidän Christian oikeuksia.

Kuten St. Paul nykypäivän Kor lukema, joka luovutti vapauden orja evankeliumia, Peter Claver myös uhrasi vapaus tulemalla orja orjia. Tämän hän teki palveluksessa oikeuden, levittää hyvää sanomaa, että Jeesus on Herra ja Vapahtaja kaikille. Maailmassa, joka niin suuresti arvostaa vapaus, olemme kristittyinä valmis luopumaan jopa vapauttamme vakuuttaa vapauden ja oikeudenmukaisuuden ja pelastuksen kaikille?

-Marty Massiello, sairaalavirkamiehen, ja Jeff Weyant, taiteilija ja muotoilija, kirjoita Palm Springs CA. He kuuluvat St. Theresa katolinen kirkko ja aktiivinen Verbum Dei, Cristo Rey korkea lukiossa Los Angeles CA.

rukous

Ota Lord vastaan, kaikki minun vapaus, muistini, ymmärrykseni, minun koko tahtoa, kaikki mitä minulla on ja on. Hävitä ne vain tahtosi mukaan. Anna minulle rakkautesi ja armoosi; tämä riittää minulle. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Jaa Hyvä Word ystäviesi kanssa!
Lähetä tämä sähköpostilla ystävälle!
FacebookTwitterMore …
Etusivu | Jätä Prayer Request | Lataa rukouskortti | Noin

Ignatian heijastuksia tuotettu yhteistyössä
Midwest jesuiitat, Oregon jesuiitat ja
Hengellinen Outreach kautta Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration Tous les jours de JesuitPrayer.org
9 septembre 2016
09/09/2016-MWJ.jpg
Saint-Pierre Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit jour de la fête de lecture)

Si je proclame l’Évangile, cela me donne pas un motif d’orgueil, une obligation est posée sur moi, et malheur à moi si je ne proclame l’évangile! Car si je fais de ma propre volonté, je dois une récompense; mais si pas de ma propre volonté, je suis chargé d’une commission. Quelle est donc ma récompense? Simplement ceci: que dans ma proclamation je peux rendre l’Évangile gratuitement, afin de ne pas tirer pleinement parti de mes droits dans l’Évangile.

Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous, afin que je puisse gagner plus d’entre eux.

Pour les faibles, je suis devenu faible, de sorte que je pourrais gagner les faibles. Je suis devenu tout à tous les gens, que je pourrais par tous les moyens de sauver quelques-uns. Je le fais tout pour la cause de l’Évangile, afin que je puisse partager ses bénédictions.

Vous ne savez pas que, dans une course, les coureurs se disputent tous, mais qu’un seul remporte le prix? Courez de manière à ce que vous pouvez gagner. Les athlètes exercent la maîtrise de soi en toutes choses; ils le font pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Donc, je ne cours pas sans but, et je ne boîte comme battant l’air; mais je punir mon corps et l’asservir, de sorte qu’après la proclamation aux autres, je me serais pas disqualifié.

Nouvelle Version Standard Révisée, copyright 1989, par le Conseil national des Eglises du Christ aux Etats-Unis d’Amérique. Utilisé avec la permission. Tous les droits sont réservés. USCCB approuvé.

Dans le service de la justice

Aujourd’hui est la fête du prêtre jésuite espagnol, Pierre Claver, patron des missions pour les peuples africains et défenseur des droits de l’homme: l’apôtre de Carthagène. Sa grande foi a fait justice de bienfaisance. Pour lui, la vie en noir n’a pas seulement la matière: ils étaient essentiels à la construction du Royaume. Pour Peter, les gens de couleur étaient ses frères et sœurs. Il a défendu leurs droits civils et leurs droits chrétiens.

Comme saint Paul dans les Corinthiens la lecture d’aujourd’hui, qui se sont rendus sa liberté d’être un esclave à l’évangile, Pierre Claver a également sacrifié sa liberté en devenant un esclave aux esclaves. Ce qu’il a fait au service de la justice, de répandre la Bonne Nouvelles que Jésus est Seigneur et Sauveur de tous les hommes. Dans un monde qui valorise tellement la liberté, sommes-nous en tant que chrétiens prêts à renoncer à notre liberté même d’assurer la liberté et de la justice et de salut pour tous?

-Marty Massiello, un administrateur de l’hôpital, et Jeff Weyant, un artiste et designer, écrire à partir de Palm Springs en Californie Ils sont membres de l’église catholique St. Theresa et actif au Verbum Dei, le Cristo Rey haut lycée de Los Angeles CA.

Prière

Prenez Seigneur recevoir, toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède. Éliminer d’entre eux seulement en fonction de votre volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce; cela est suffisant pour moi. Amen.

-St. Ignace de Loyola

 

 

Partagez la Bonne Parole avec vos amis!
Envoyer cet e-mail à un ami!
FacebookTwitterMore …
Accueil | Soumettre une demande de prière | Télécharger une carte de prière | Sur

réflexions ignatienne produites en partenariat avec
Midwest jésuites, Oregon jésuites et
Sensibilisation spirituelle par le biais du leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration út JesuitPrayer.org
Septimber 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Sint Petrus Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezuyt feestdei reading)

As ik ferkundigje it Evangeelje, dat jout my gjin grûn foar rom, foar in ferplichting is lein op my, en woe nei my as ik net ferkundigje it Evangeelje! Want as ik dit fan myn eigen wil, ik ha in beleanning; mar as net fan myn eigen wil, ik bin dy’t belêstige binne mei in kommisje. Wat dan is myn lean? Just dit: dat yn myn ferkundiging ik meitsje it Evangeelje fergees, dus as der foar keazen om folslein gebrûk fan myn rjochten yn it evangeelje.

Hwent al bin ik frij mei respekt foar alles, ik haw makke mysels in slaaf oan alles, dat ik soe winne mear fan harren.

Om de swak ik waard swak, dat ik soe winne de swak. Ik haw wurden alle dingen oan alle minsken, dy’t ik miskien troch alle middels bewarje wat. Ik doch dat allegear om ‘e wille fan it Evangeelje, dat ik meie diele yn syn seinigingen.

Witte jo net witte dat yn in race de dravers al stride, mar mar ien krijt de priis? Utfiere yn sa’n manier dat jo meie win it. Athletes oefenje selsbehearsking yn alle dingen; se dogge dat om in bederfelijke krâns, mar wy in ûnfergonklik ien. Dus ik net rinne doelleas, noch ik werjûn as al beating ‘e loft; mar Ik bisiking dwaen oer myn lichem en enslave it, sa dat nei ferkundigde oan oaren ik mysels net wurde diskwalifisearre.

Nij Revised Standard Ferzje, copyright 1989, troch de Nasjonale Ried fan de Tsjerken fan Kristus yn ‘e Feriene Steaten fan Amearika. Brûkt troch tastimming. Alle rjochten foarbehâlden. USCCB goedkard.

Yn it Service fan Justysje

Hjoed is it feest fan ‘e Spaanske jezuyt pryster, Peter Claver, patroanhillige fan de misjes nei Afrikaanske folken en ferdigener fan de minskerjochten: de Apostel fan Cartagena. Syn grutte leauwe die goeddiedige gerjochtichheid. Foar him swart libben die net allinne saak: se wienen essinsjeel foar it gebou fan it Keninkryk. Foar Petrus, minsken fan kleur wienen syn bruorren en susters. Hy ferdigene harren boargerrjochten en harren kristlike rjochten.

Lykas Sint Paulus yn de hjoeddeiske Korintiërs lêzen, dy’t joech syn frijheid te wêzen in slaaf oan it Evangeelje, Peter Claver ek offere syn frijheid troch hieltyd in slaaf oan slaven. Dat die er yn ‘e tsjinst fan’ e gerjochtichheid, te fersprieden de Goede Nijs, dat Jezus is Hear en Rêder fan alle minsken. Yn in wrâld dy’t sa sterk wearden frijheid, binne wy as kristenen ree te jaan op sels ús frijheid te fersekerje frijheid en gerjochtichheid en heil foar alle?

-Marty Massiello, in sikehûs behearder, en Jeff Weyant, in keunstner en ûntwerper, skriuwe út Palm Springs CA. Se binne leden fan Sint Theresa fan katolike Tsjerke en aktyf by Verbum Dei, de Cristo Rey hege hege skoalle yn Los Angeles CA.

Bea

Nim Hear krije, al myn frijheid, myn ûnthâld, myn ynsjoch, myn hiele wil, alles dat ik ha en it erflik yn bisit. Beskikke fan harren allinne neffens jim wil. Jou my dyn leafde en Jo genede; dit is genôch foar my. Amen.

-st. Ignatius Loyola

 

 

Diele de Goede Wurd mei dyn freonen!
Stjoer dizze e-mail nei in freon!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit in Prayer Request | Download een Prayer Card | Oer

Ignatian skôgings produsearre yn gearwurking mei
Midwest jezuïten, Oregon jezuïten en
Spiritual Outreach troch Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiración diaria de JesuitPrayer.org
09 de setembro de 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pedro Claver, S. J.

1 Color 9; 16-19, 22B-27 (lectura festa xesuíta)

Se eu proclamar o Evanxeo, que me dá ningunha base para jactância, a obriga e colocar sobre min, e ai de min se non anunciar o Evanxeo! Porque, se fago iso pola miña propia vontade, teño recompensa; pero se non é da miña vontade, me foi confiado cunha comisión. Cal é entón a miña recompensa? Só isto: que na miña proclamación I pode facer o evanxeo de balde, para non facer pleno uso dos meus dereitos no evanxeo.

Por que eu son libre con respecto a todos, eu me fixen escravo de todos, para que eu poida gañar máis deles.

Para os débiles Volvinme débil, para que eu poida gañar os débiles. Volvinme todas as cousas para todas as persoas, que a todos os medios chegar a gardar algúns. Fago todo por mor do evanxeo, para que eu poida compartir as súas bendicións.

Non sabe que nunha carreira os corredores todos competir, pero só un recibe o premio? Correi de tal forma que pode gañar. Atletas exercer auto-control en todas as cousas; eles o fan para acadar unha coroa corruptível, pero un un inmortal. Entón eu non correr sen rumbo, nin eu caixa como se batendo no aire; pero puni meu corpo e escravizar-lo, para que despois de anunciar a outros, eu mesmo non debe ser descualificado.

Nova Versión Internacional, copyright 1989, polo Consello Nacional de Igrexas de Cristo nos Estados Unidos. Usado con permiso. Todos os dereitos reservados. USCCB aprobado.

No Servizo de Xustiza

Hoxe é a festa do padre xesuíta español, Pedro Claver, patrón das misións aos pobos africanos e defensor dos dereitos humanos: o Apóstolo de Cartagena. A súa gran fe fixo xustiza caridade. Para el vidas negro non só materia: eran esenciais para a construción do Reino. Peter, persoas de cor eran os seus irmáns. El defendeu os seus dereitos civís e os seus dereitos cristiáns.

Como Galicia na lectura Corinthians de hoxe, que entregou a súa liberdade de ser un escravo ao evanxeo, Pedro Claver tamén sacrificou a súa liberdade, tornándose un escravo de escravos. Isto fixo no servizo da xustiza, para estender a Boa Nova que Xesús é Señor e Salvador de todas as persoas. Nun mundo que tan altamente valora a liberdade, somos nós como cristiáns dispostos a renunciar, mesmo a nosa liberdade para garantir a liberdade ea xustiza e salvación para todos?

Marty Massiello, un administrador de hospital, e Jeff Weyant, un artista e deseñador, escribir desde Palm Springs CA. Son membros da Igrexa Católica de St Theresa e activa no Verbum Dei, o Cristo Rey alta escola en Los Angeles CA.

oración

Tomé Señor recibir, toda a miña liberdade, a miña memoria, a miña comprensión, toda a miña vontade, todo o que teño e posúen. Elimina-os só segundo a súa vontade. Déame o seu amor ea súa graza; iso é suficiente para min. Amén.

-St. Ignacio de Loyola

 

 

Compartir a boa palabra con seus amigos!
Enviar correo-e a un amigo!
FacebookTwitterMore …
inicio | Presentar unha solicitude de oración | Descargar unha tarxeta de oración | sobre

reflexións inacianos producidos en colaboración con
Midwest xesuítas, Oregon xesuítas e
Outreach espiritual a través do liderado, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ყოველდღიური შთაგონების JesuitPrayer.org
9 სექტემბერს, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
წმინდა პეტრეს Claver, S.J.

1 კორ 9; 16-19 22b-27 (იეზუიტი დღესაც მოსმენა)

თუ მე სახარება, ეს მაძლევს საამაყო, ამისთვის ვალდებულება დააკისრა მე, და ვაი მე, თუ არ სახარება! იყიდება თუ ეს ჩემი საკუთარი ნება, მაქვს ჯილდო; მაგრამ თუ არა ჩემი ნება, მე მინდობილი კომისია. მერე რა არის ჩემი ჯილდო? უბრალოდ ეს: რომ ჩემი გამოცხადების მე შეუძლია მიიღოს სახარება უფასოა, ისე, რომ არ გამოიყენონ ჩემი უფლებები სახარება.

თუმცა მე ვარ თავისუფალი მიმართ ყველა, მე თვითონ მონა ყველა, რომ მე შეიძლება მოიგოს მეტი მათგანი.

სუსტი სუსტი გავხდი, ისე, რომ მე შეიძლება მოიგოს სუსტი. მე არ გახდეს ყველაფერი ყველას ადამიანი, რომელიც მე შეიძლება ყველა საშუალებით გადარჩენა გარკვეული. გავაკეთო ეს ყველაფერი გულისთვის სახარება, ისე, რომ მე შეიძლება გაიზიარონ მისი კურთხევის.

თუ თქვენ არ იცით, რომ რასის მორბენალი ყველა კონკურენციას, მაგრამ მხოლოდ ერთი იღებს ჯილდოს? აწარმოებს ისე, რომ თქვენ შეიძლება მოიგოს იგი. სპორტსმენების თავშეკავება ყველაფერში, მათ ამის გაკეთება, მიიღოს მალფუჭებადი გვირგვინი, ჩვენ კი უხრწნელი ერთი. ასე რომ, მე არ აწარმოებს aimlessly, არც მე ყუთი, თითქოს ცემის ჰაერი; მაგრამ მე დასჯა ჩემი სხეული და დამონება, ისე, რომ გამოცხადების შემდეგ, სხვები თვითონ არ იქნება დისკვალიფიცირებული.

ახალი შესწორებული სტანდარტული ვერსია, საავტორო უფლებების 1989 წლის ეროვნული საბჭოს ეკლესიები ქრისტეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეორადი ნებართვით. ყველა უფლება დაცულია. USCCB დამტკიცდა.

სამსახური იუსტიციის

დღეს არის დღესასწაული ესპანეთის იეზუიტი მღვდელი, პიტერ Claver, მფარველი მისიების აფრიკის ხალხები და დამცველი ადამიანის უფლებები: მოციქული Cartagena. მისი დიდი რწმენა ჰქონდა საქველმოქმედო სამართლიანობა. მას შავი სიცოცხლე არ მხოლოდ საკითხია: ისინი აუცილებელია, რათა შენობა სამეფო. პეტრე, ხალხის ფერი იყო მისი ძმები და დები. მან დაიცვა მათი სამოქალაქო უფლებების და მათი ქრისტიანული უფლებები.

როგორც პავლე მოციქული დღევანდელ კორინთელთა მოსმენით, რომელიც ჩაბარდა მისი თავისუფლება უნდა იყოს მონა, რომ სახარება, პიტერ Claver ასევე შეეწირა თავისუფლების ხდება მონა მონები. ეს მან გააკეთა სამსახურში სამართლიანობა, სასიხარულო ცნობა, რომ იესო არის უფალი და მხსნელი ყველა ადამიანი. მსოფლიოში, რომელიც ასე აფასებს თავისუფლებას, ჩვენ, როგორც ქრისტიანებს, სურს, რომ მაშინაც კი, ჩვენი თავისუფლება, რათა უზრუნველყონ, თავისუფლებისა და სამართლიანობის და ხსნა ყველა?

-Marty Massiello, საავადმყოფოში ადმინისტრაციასა და Jeff WEYANT, მხატვარი და დიზაინერი, წერენ Palm Springs CA. ისინი არიან წმინდა ტერეზას კათოლიკური ეკლესია და აქტიური Verbum Dei, კრისტო რეი მაღალი საშუალო სკოლა Los Angeles CA.

ლოცვა

მიიღეთ უფალი მიიღებს, ყველა ჩემი თავისუფლება, ჩემი მეხსიერება, ჩემი აზრით, მთელი ჩემი ნება, ყველა, რომ მე და გააჩნიათ. განკარგვის მათ მხოლოდ თქვენი სურვილის შესაბამისად. მომეცი შენი სიყვარული და შენი მადლი; ეს არის საკმარისი ჩემთვის. ამინ.

გიორგობას. ეგნატე ლოიოლას

 

 

სასიხარულო Word თქვენს მეგობრებს!
პირადი ეს ელექტრონული მეგობარს!
FacebookTwitterMore …
მთავარი გვერდი | წარადგინოს ლოცვა მოთხოვნა | ჩამოტვირთვა ლოცვა ბარათი | მომხმარებლის

Ignatian მოსაზრებები წარმოებული პარტნიორობით
Midwest იეზუიტები, Oregon იეზუიტები და
სულიერი ურთიერთობის მეშვეობით ლიდერობა, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tägliche Inspiration aus JesuitPrayer.org
9. September 2016
2016.09.09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S. J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit Festtag Lesung)

Wenn ich das Evangelium verkünden, gibt dies mir deswegen nicht rühmen, für eine Verpflichtung auf mich gelegt, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünden! Denn wenn ich das von meinem eigenen Willen, habe ich eine Belohnung; aber wenn nicht von meinem eigenen Willen, ich bin mit dem Auftrag betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Genau dies, daß in meiner Verkündigung kann ich das Evangelium gebührenfrei zu machen, um nicht in vollem Umfang nutzen meine Rechte im Evangelium zu machen.

Denn wenn ich in Bezug auf alle frei bin, habe ich mich zum Sklaven gemacht, damit ich mehr von ihnen zu gewinnen.

Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich habe alle Dinge für alle Menschen geworden, die ich auf alle Weise einige rette. Ich tue alles für die um des Evangeliums willen, so dass ich in seinen Segnungen teilen.

Wissen Sie nicht in einem Rennen, dass die Läufer alle konkurrieren, sondern erhält nur einer den Preis? Führen Sie in einer solchen Art und Weise, dass man es gewinnen kann. Athleten üben Selbstkontrolle in allen Dingen; sie tun es einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen ein. So führe ich nicht planlos, noch habe ich Box, als ob die Luft zu schlagen; aber ich bestrafen meinen Körper und versklaven sie, so dass andere nach der Verkündigung ich mich nicht disqualifiziert.

Überarbeitete New Standard Version, Copyright 1989 vom Nationalrat der Kirchen Christi in den Vereinigten Staaten von Amerika. Abdruck mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. USCCB genehmigt.

Im Dienste der Gerechtigkeit

Heute ist das Fest des spanischen Jesuiten, Peter Claver, Patronin der Missionen der afrikanischen Völker und Verteidiger der Menschenrechte: der Apostel von Cartagena. Sein großer Glaube tat karitativen Gerechtigkeit. Für ihn war schwarz Leben nicht nur Materie: sie waren in das Gebäude des Königreichs von wesentlicher Bedeutung. Für Peter, farbige Menschen waren seine Brüder und Schwestern. Er verteidigte ihre Bürgerrechte und ihre christlichen Rechte.

Wie der heilige Paulus in Corinthians Lesung heute, der seine Freiheit übergab ein Sklave des Evangeliums zu sein, geopfert Peter Claver auch seine Freiheit durch ein Sklave zu Sklaven zu werden. Das hat er in den Dienst der Gerechtigkeit hat, die Gute Nachricht zu verbreiten, dass Jesus der Herr und Erlöser aller Menschen ist. In einer Welt, die so Freiheit einen hohen Stellenwert, sind wir als Christen bereit, auch unsere Freiheit zu geben Freiheit und Gerechtigkeit und Heil für alle zu versichern?

-Marty Massiello, ein Krankenhaus-Administrator, und Jeff Weyant, ein Künstler und Designer, schreiben von Palm Springs CA Sie sind Mitglieder der St. Theresa-katholischen Kirche und aktiv an Verbum Dei, der Cristo Rey hohe High School in Los Angeles CA.

Gebet

Nehmen Sie Herrn empfangen, meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand, mein ganzes Willen, alles, was ich habe und besitzen. Entsorgen Sie diese nur nach deinem Willen. Gib mir deine Liebe und deine Gnade; Das ist genug für mich. Amen.

-St. Ignatius von Loyola

 

 

Teilen Sie das gute Wort mit deinen Freunden!
Senden Sie diese E-Mail an einen Freund!
FacebookTwitterMore …
Startseite | Einen Gebetsanliegen | Laden Sie eine Gebets-Karte | Etwa

Ignatianischen Reflexionen in Partnerschaft hergestellt mit
Midwest Jesuiten, Oregon Jesuiten und
Spiritual Outreach durch eine Führung, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Καθημερινή έμπνευση από JesuitPrayer.org
9, Σεπτεμβρίου 2016
09/09/2016-MWJ.jpg
Αγίου Πέτρου Κλαβέρ, S.J.

1 Κορ 9? 16-19, 22β-27 (Ιησουιτών ανάγνωση ημέρα της γιορτής)

Αν έχω διακηρύξει το ευαγγέλιο, αυτό μου δίνει κανένα λόγο να καυχιέται για μια υποχρέωση που για μένα, και αλίμονο σε μένα αν δεν κηρύξουν το ευαγγέλιο! Για αν το κάνω αυτό από τη δική μου θέληση, έχω μια ανταμοιβή? αλλά αν όχι το δικό μου θέλημα, είμαι επιφορτισμένη με την Επιτροπή. Τι, λοιπόν, είναι η ανταμοιβή μου; Ακριβώς αυτό: ότι στην ανακήρυξη μου μπορεί να κάνει το ευαγγέλιο δωρεάν, έτσι ώστε να μην κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων μου στο ευαγγέλιο.

Για αν είμαι ελεύθερος με σεβασμό σε όλους, έχω κάνει τον εαυτό μου σκλάβος για όλους, έτσι ώστε να μπορώ να κερδίσετε περισσότερα από αυτά.

Για τους αδύναμους έγινα αδύναμος, έτσι ώστε να μπορώ να κερδίσετε την αδύναμη. Έχω γίνει όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους, που θα μπορούσε να με όλα τα μέσα εκτός από κάποια. Θα τα κάνει όλα για χάρη του ευαγγελίου, έτσι ώστε να μπορώ να μοιραστώ με τις ευλογίες του.

Δεν ξέρετε ότι σε μια κούρσα οι δρομείς όλοι ανταγωνίζονται, αλλά μόνο το ένα λαμβάνει το βραβείο; Τρέξτε με τέτοιο τρόπο που μπορεί να το κερδίσει. Οι αθλητές ασκούν αυτοέλεγχο σε όλα τα πράγματα? το κάνουν για να λάβετε ένα φθαρτό στεφάνι, εμείς όμως άφθαρτο ένα. Γι ‘αυτό και δεν τρέχει άσκοπα, ούτε μπορώ να box σαν να χτυπάει τον αέρα? αλλά έχω τιμωρήσει το σώμα μου και να υποδουλώσουν αυτό, έτσι ώστε μετά την ανακήρυξη σε άλλους εγώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.

Νέα Αναθεωρημένη Standard Version, πνευματικά δικαιώματα 1989, από το Εθνικό Συμβούλιο των Εκκλησιών του Χριστού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χρησιμοποιείται με την άδεια. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. USCCB εγκριθεί.

Στην Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σήμερα είναι η γιορτή του ιησουίτη ισπανού ιερέα, ο Πέτρος Κλαβέρ, προστάτης των αποστολών σε χώρες της Αφρικής λαών και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ο Απόστολος της Καρθαγένης. μεγάλη πίστη του έκανε φιλανθρωπικές δικαιοσύνη. Γι ‘αυτόν το μαύρο ζωή δεν έκανε ακριβώς το θέμα: ήταν απαραίτητη για την οικοδόμηση του Βασιλείου. Για τον Πέτρο, τους ανθρώπους του χρώματος ήταν αδελφούς και τις αδελφές του. Υπερασπίστηκε τα πολιτικά τους δικαιώματα και Χριστιανικό τα δικαιώματά τους.

Όπως Αγίου Παύλου στη σημερινή ανάγνωση Κορινθίους, ο οποίος παρέδωσε την ελευθερία του να είναι σκλάβος στο ευαγγέλιο, Peter Κλαβέρ θυσίασε επίσης την ελευθερία του με το να γίνει ένας σκλάβος για σκλάβους. Αυτό το έκανε στην υπηρεσία της δικαιοσύνης, για να διαδώσει τις καλές ειδήσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και Σωτήρας όλων των ανθρώπων. Σε έναν κόσμο που τόσο πολύ τις αξίες της ελευθερίας, είναι εμείς ως Χριστιανοί είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν ακόμα και την ελευθερία μας για να ασφαλίσουν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και τη σωτηρία για όλους;

-Marty Massiello, διαχειριστής του νοσοκομείου, και Jeff Weyant, ένας καλλιτέχνης και σχεδιαστής, γράφουν από Palm Springs CA. Είναι μέλη της Αγίας Θηρεσίας Καθολική Εκκλησία και δραστηριοποιούνται σε Verbum Dei, την Cristo Rey υψηλό γυμνάσιο στο Λος Άντζελες Καλιφόρνια

Προσευχή

Πάρτε Κύριος λάβετε, όλα την ελευθερία μου, η μνήμη μου, η κατανόηση μου, ολόκληρη η θέλησή μου, το μόνο που έχω και κατέχουν. Απορρίψτε τους μόνο σύμφωνα με τη θέλησή σας. Δώσε μου την αγάπη σας και τη χάρη σας? αυτό είναι αρκετό για μένα. Αμήν.

-Αγ. Ιγνάτιος Λογιόλα

 

 

Μοιραστείτε την καλή λέξη με τους φίλους σας!
Αποστολή αυτό το email σε ένα φίλο!
FacebookTwitterMore …
Αρχική | Υποβάλει αίτημα προσευχής | Κατεβάστε μια κάρτα προσευχή | Για

Ιγνατίου αντανακλάσεις που παράγονται σε συνεργασία με
Midwest Ιησουίτες, Όρεγκον Ιησουίτες και
Πνευματική Outreach μέσω της ηγεσίας, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org દૈનિક પ્રેરણા
9 સપ્ટેમ્બર, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
સેન્ટ પીટર Claver, એસ.જે.

1 કોરીં 9; 16-19, 22b-27 (જેસ્યુટ તહેવાર દિવસ વાંચન)

જો હું ગોસ્પેલ ઢંઢેરો પીટવો, આ મને અભિમાન રાખો છે માટે કોઈ જમીન આપે છે, માટે એક જવાબદારી મારા પર મારા માટે ઘણું અનુચિત નાખ્યો છે, અને જો હું ગોસ્પેલ ઢંઢેરો પીટવો નથી! જો હું મારી પોતાની ઇચ્છા આ કરવા માટે, હું એક ઈનામ હોય; પરંતુ જો મારી પોતાની ઇચ્છા નથી, હું એક કમિશન સોંપવામાં છું. શું પછી મારા ઈનામ છે? માત્ર આ કે મારા ઢંઢેરામાં હું સુવાર્તા વિના મૂલ્યે કરી શકે છે, જેથી ગોસ્પેલ મારા અધિકારો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી નથી.

છતાં હું બધા માટે આદર સાથે મુક્ત છું, હું મારી જાતને બધા ગુલામ કર્યા છે, કે જેથી હું તેમને વધુ જીતી શકે છે.

નબળા હું કે જેથી હું નબળા જીતી શકે છે, નબળા બની હતી. હું બધા લોકો માટે બધી વસ્તુઓ, કે હું બધા અર્થ દ્વારા કેટલાક સેવ શકે બની ગયા છે. હું તે બધા ગોસ્પેલ ખાતર કરવા માટે, જેથી હું તેની આશીર્વાદો શેર કરી શકે છે.

તમે તે રેસ દોડવીરો બધા સ્પર્ધા ખબર નથી, પરંતુ માત્ર એક ઈનામ મેળવે છે? એવી રીતે કે તમે તેને જીતી શકે ચલાવો. એથલિટ્સ બધી વસ્તુઓ સંયમ; તેઓ તે નાશવંત માળા મેળવવા માટે નથી, પરંતુ અમે એક અવિનાશી છે. તેથી હું aimlessly દોડતા નથી, કે હું ઇચ્છું છું કે હવામાં હરાવીને બોક્સ નથી; પરંતુ હું મારું શરીર સજા અને તેને ગુલામ બનાવવું છે, કે જેથી અન્ય લોકો માટે ઘોષણા પછી હું મારી જાતને ગેરલાયક ન હોવી જોઇએ.

ન્યૂ સુધારિત સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન કૉપિરાઇટ 1989, અમેરિકા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ ખ્રિસ્તના ચર્ચો નેશનલ કાઉન્સિલ દ્વારા. પરવાનગી દ્વારા વપરાય છે. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે. USCCB મંજૂરી આપી હતી.

ન્યાય ની સેવા માં

આજે સ્પેનિશ જેસ્યુટ પાદરી ના તહેવાર છે, પીટર Claver, આફ્રિકન લોકો અને માનવ અધિકાર ડિફેન્ડર મિશન આશ્રયદાતા: કાર્ટેજીના ના ધર્મપ્રચારક. તેમના મહાન વિશ્વાસ સખાવતી ન્યાય હતી. તેને માટે કાળા જીવન માત્ર વાંધો ન હતી: તેઓ કિંગડમ ઓફ બિલ્ડિંગ માટે જરૂરી હતા. પીટર માટે, રંગ લોકો તેના ભાઈઓ અને બહેનો હતા. તેમણે તેમના નાગરિક અધિકારો અને તેમના ખ્રિસ્તી અધિકારો કોઈ રન નોંધાયો નહીં.

સેન્ટ પોલ જેવું આજે કોરીંથી વાંચન, જેઓ તેમના સ્વાતંત્ર્ય શરણાગતિ સ્વીકારી ગોસ્પેલ ગુલામ થવા માટે, પીટર Claver પણ તેમના સ્વતંત્રતા ગુલામો ગુલામ બનીને ભોગ. આ તે ન્યાય સેવા, કર્યું સંદેશો ફેલાવવા માટે કે ઈસુ પ્રભુ છે અને બધા લોકોને બચાવનાર છે. એક દુનિયા કે જે જેથી અત્યંત સ્વાતંત્ર્ય કિંમતો, ખ્રિસ્તીઓ તરીકે અમે પણ અમારા બધા માટે સ્વાતંત્ર્ય અને ન્યાય અને મોક્ષ વીમો સ્વતંત્રતા આપવા માટે તૈયાર છે?

-Marty Massiello, એક હોસ્પિટલ સંચાલક અને જેફ Weyant, એક કલાકાર અને ડિઝાઇનર, પામ સ્પ્રિંગ્સ સીએ લખી તેઓ વર્ડ ડેઈ, Cristo રે લોસ એન્જલસ સીએ હાઇ હાઇસ્કુલ ખાતે સેન્ટ ટેરેસાનું કેથોલિક ચર્ચ ઓફ સભ્યો અને સક્રિય છે

પ્રાર્થના

ભગવાન પ્રાપ્ત મારા બધા લિબર્ટી, મારા મેમરી, મારા સમજ, મારા સમગ્ર, બધા હું હોય છે અને ધરાવે છે કે લો. માત્ર તમારી ઇચ્છા અનુસાર તેમને નિકાલ. મને તમારા પ્રેમ અને ગ્રેસ આપો; આ મારા માટે પર્યાપ્ત છે. આમીન.

-ST. ઈગ્નાટીયસ લોયોલા

 

 

તમારા મિત્રો સાથે સારા શબ્દ શેર!
એક મિત્ર આ ઇમેઇલ મોકલો!
FacebookTwitterMore …
મુખ્ય પૃષ્ઠ | એક પ્રાર્થના વિનંતી સબમિટ | ડાઉનલોડ કરો એક પ્રાર્થના કાર્ડ | વિશે

Ignatian સાથે ભાગીદારીમાં ઉત્પાદન અસર
મિડવેસ્ટ ખ્રિસ્તી, ઓરેગોન જેસુઈટ્સનો અને
નેતૃત્વ, LLC દ્વારા આધ્યાત્મિક આઉટરીચ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Jou Enspirasyon soti nan JesuitPrayer.org
Septanm 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St Pyè Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jezuit jou fèt lekti)

Si m ‘anonse bon nouvèl la, sa a ki ban m’ pa gen okenn tè pou ventan, pou se yon obligasyon mete pou mwen non! Malè m ‘si mwen pa pwoklame levanjil la! Paske, si m ‘fè sa a nan volonte pwòp mwen an, mwen gen yon rekonpans; men si se pa nan volonte pwòp mwen, Mwen kap reskonsab ak yon komisyon. Ki sa ki Lè sa a, yo peye m ‘? Jis sa a: ke nan pwoklamasyon m ‘mwen ka fè levanjil la yo gratis, se konsa yo pa fè konplè pou sèvi ak dwa mwen nan levanjil la.

Menm si mwen menm ki gratis ki gen rapò ak tout! Mwen pral fè tèt mwen yon esklav nan tout, se konsa ke mwen ta ka genyen plis nan yo.

Avèk moun ki fèb nan mwen te vin fèb, pou m ‘ta ka genyen fèb la. Mwen te ‘tout jan ak tout moun, pou m’ ka pa tout vle di sove kèk. Mwen fè l ‘tout pou dedomajman pou la levanjil la, pou m’ ka patisipe nan benediksyon li yo.

ou pa konnen ke nan yon ras kourè yo tout konpetisyon, men se sèlman youn ki gen premye pri a? Kouri nan yon fason ke ou ka genyen li. Atlèt demontre metriz nan tout bagay; yo fè l ‘yo resevwa yon kouwòn gate, men nou yon yon sèl enperisabl. Se konsa, mwen pa kouri azar, ni mwen bwat tankou si bat lè a; men mwen pini kò mwen an ak tounen domestik li, se konsa ke apre pwoklame bay lòt moun Se mwen menm pa ta dwe diskalifye.

Haitian Creole Version, copyright 1989, pa Konsèy Nasyonal la nan legliz yo nan Kris la nan peyi Etazini nan Amerik la. Itilize avèk pèmisyon. Tout dwa rezève. USCCB apwouve.

Nan sèvis Jistis la

Jodi a se fèt la nan prèt la Panyòl Jezuit, Pyè Claver, patwon an nan misyon yo nan pèp Afriken ak defandè nan dwa moun: Apot la nan Cartagena. lafwa gwo li te fè jistis charitab. Pou l ‘lavi nwa pa t’ jis pwoblèm: yo te esansyèl nan bilding lan nan Peyi Wa ki. Pou Pyè, moun nan koulè yo te frè l ‘yo ak sè. Li te defann dwa sivil yo ak dwa kretyen yo.

Fè tankou Saint Paul nan Korentyen lekti jodi a, ki moun ki remèt libète l ‘yo dwe yon esklav nan levanjil la, Pyè Claver tou ofri bèt pou touye libète l’ pa vin tounen yon esklav nan esklav. Sa a, li te fè nan sèvis la nan jistis, gaye bon nouvèl la ke Jezi se Seyè ak Sovè a tout moun. Nan yon mond ki fè trè valè libète, yo se nou antanke kretyen vle bay moute menm libète nou asire libète ak jistis ak delivre tout?

-Marty Massiello, yon administratè lopital, ak Jeff Weyant, yon atis ak designer, ekri soti nan Palm Springs CA. Yo se manm Legliz Katolik St Theresa nan ak aktif nan Pawòl Dei, kristo Rey segondè lekòl segondè a nan Los Angeles CA.

Lapriyè

Pran Seyè resevwa yo, tout libète m ‘yo, memwa mwen, konpreyansyon m’ yo, tout volonte m, tout sa m ‘genyen epi yo genyen. Jete tout fatra ki yo sèlman dakò ak volonte ou yo. Ban m ‘renmen ou epi favè ou; sa a se ase pou mwen. Amèn.

-ST. Ignatius Loyola

 

 

Pataje Pawòl la Bon ak zanmi ou!
Voye imel sa a nan yon zanmi!
FacebookTwitterMore …
Kay | Soumèt yon Demann Lapriyè | Download yon Kat Lapriyè | sou

refleksyon Ignatian pwodwi an kolaborasyon avèk
Midwès Jesuit, Oregon Jesuit ak
Espirityèl Outreach nan Lidèchip, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration daga JesuitPrayer.org
9 ga watan Satumba, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Bitrus Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit idi rana karatu)

Idan na yi shelar bishara, wannan ya ba ni wani ƙasa domin alfahari, ga wani wajibi ne a kan ni, kuma bone ya tabbata a gare ni idan ban yi shelar bishara! Domin idan na yi wannan da kaina ba, ni da wani sakamako. amma idan ba da kaina ba, ni danƙa da hukumar. To, mẽne ne Ijãrãta? Just wannan: cewa a cikin shela in yi bisharar kyauta, don haka kamar yadda ba su yi cikakken amfani da na kare hakkin a bishara.

Domin ko ni free tare da girmamawa ga duk, na yi da kaina bawa ga dukan, domin in rinjayi more daga gare su.

Ga raunana, sai na zama mai rauni, sabõda haka, na iya rinjayi raunana. Na zama kowane irin abu ga dukan mutane, domin in ta kowane hali ajiye wasu. Na yi shi duka saboda bishara, domin in sami rabo a cikin albarkarta.

Shin, ba ka sani ba, a wajen tsere dukan masu gudu da gasa, amma daya ne kawai samun kyautar ci? Run a cikin irin wannan hanyar da za ka iya lashe shi. ‘Yan wasan motsa jiki da kamunkai a dukan kõme. su yi shi a yi maka mai lalacewa, amma mun wani marar lalacewa daya. Saboda haka ba na gudu aimlessly, kuma ba ni akwatin kamar naushin iska. amma ina azabta jikina da bautar da shi, sabõda haka, bayan an baiyanad ga wasu ni kaina ba za a hana.

New Littafi Mai Tsarki, copyright 1989, da National Council of Ikklisiya na Kristi a United States of America. Used by izni. An kiyaye duk haƙƙoƙi. USCCB amince.

A cikin Service of Justice

A yau ne idi na Spanish Jesuit firist, Peter Claver, ya zama majiɓinci na manufa Afirka al’ummai da kare hakkin dan Adam: Manzon Cartagena. Babbar addini ya yi sadaka da adalci. Domin shi black rayuwarsu ba kamar al’amarin, sun kasance da muhimmanci don ginin Mulkin. Domin Bitrus, mutanen launi kasance ‘yan’uwansa maza da mata. Ya kare da ƙungiyoyin hakkoki da abubuwan da suka Kirista yancin.

Kamar St. Paul a yau Korantiyawa karatu, waɗanda suke sun sallamã wa yanci ya kasance bãwa ga bishara, Peter Claver kuma miƙa hadaya da ‘yanci, da ya zama bawan bayi. Wannan ya yi a cikin sabis na gaskiya, don yada Good News cewa Yesu Ubangiji ne, kuma mai ceto na dukan mutane. A cikin duniya da haka sosai daraja yanci, mu a matsayin Kiristoci shirye ya ba up har ma mu ‘yancin inshora yanci da adalci da ceto domin dukan?

-Marty Massiello, wani asibiti mai gudanar da Jeff Weyant, an artist da zanen, rubuta daga Palm Springs CA. Su ne ‘yan St. Theresa ta cocin Katolika da kuma aiki a Verbum Dei, da Cristo Rey high high makaranta a Los Angeles CA.

addu’a

Take Ubangiji sama, dukan ‘yanci, ta memory, ta fahimta, ta dukan nufin, duk da cewa ina da kuma mallaka. Jefa su ne kawai bisa ga nufinsa. Ka ba ni da ƙauna Your falalarSa. wannan shi ne isa gare ni. Amin.

-ST. Ignatius Loyola

 

 

Share da Good Kalmar da your friends!
Aika da wannan email zuwa ga wani aboki!
FacebookTwitterMore …
Home | Sallama a salla Request | Download a salla Card | game da

Ignatian tunani samar tare da haɗin gwiwar
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits da
Ruhaniya kai bishara ta Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

I kela la Food mai JesuitPrayer.org
Kepakemapa 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kol 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit ahaaina la heluhelu)

Ina au e hai aku i ka euanelio, i keia e hāʻawi mai iaʻu i ka lepo no ke kaena, no ka mea, ua kau i hala ma luna oʻu, a me ka poino mai iaʻu, i ole au e hai aku i ka euanelio! No ka mea, ina e hana au i kēia o koʻu mau makemake, ua loaa iaʻu ka uku; aka, ina aole o koʻu makemake, I hāʻawi au i ka Komisina. Heaha la hoi kaʻu e ukuia? Pololei keia: i loko o koʻu hoolaha aku au e hana i ka euanelio me ka uku ole, i like ole e piha ana o koʻu mau pono ma ka olelomaikai.

No ka mea, mea, i koʻu kaawale e pili ana i na mea a pau, ua hana au iaʻu iho i kauwa na na mea a pau, i hiki iaʻu ke loaa hou no lakou.

I i ka mea nawaliwali i nawaliwali, i ka mea au i loaa i ka nāwaliwali. Ua lilo au i na mea a pau i na kanaka, i hiki iaʻu ke ma na mea hoola i kekahi poe. I hana ia mea a pau no ka pono o ka euanelio, i hiki iaʻu ke kaʻana like ‘ana i loko o kona mau mea e pomaikai ai.

Aole anei oukou i ike ia ma ka heihei na kukini a pau paʻi, aka, hookahi wale no e loaa ka uku? Holo i loko o ia kekahi ala e hiki ia oukou ke loaa ia mea. ‘Âlapa hana me ka pakiko ma na mea a pau; lakou e hana ia mea, e loaa i ka perishable lei, aka, ma ka imperishable hookahi. No laila au e holo aimlessly,ʻaʻole anei au i ka pahu, e like me he mea pepehi i ka lewa; aka, I hoopai i koʻu kino, ae hookauwa aku, no ia mea, mahope iho o ka hai ana i hai aku au noʻu iho, aole e disqualified.

New Revised MOKUNA, kuleana kope 1989, ma ka National Aha o na Ekalesia o Kristo ma ka United States o Amerika. Hoʻohana ‘ia ma ka’ ae. All rights reserved. USCCB aponoia.

Ma ka hana o ka Lunakanawai

I kēia lā nō, kaʻahaʻaina o ka Spanish Jesuit kahuna, Peter Claver, haipule o ka poe mikanele oʻApelika Waena kānaka, a me ka ‘ili o ka pono kīvila i: ka lunaolelo o Cartagena. I kona manaoio nui i lokomaikai aku ka pono. No ka mea, ia ia, aole pololei meaʻeleʻele ola i hana ai, ua nui a hiki i ka hale o ke Aupuni. No ka mea, o Petero, poe kanaka o ka ano a pau kona poe hoahanau a me na kaikuahine. Kokua aku la oia i ko lakou kivila pono, a me ko lakou mau Kalikiano pono.

Like St. Paul, i keia la ke Corinthians ka heluhelu, ka mea i hookuu mai ai ia i kona ku okoa ana, e lilo ia i kauwa no ka euanelio, Peter Claver hoi i kaumaha kona ku okoa ana e lilo i kauwa i ka poe kauwa. Keia kana i hanaʻi i ka hana o ka hoopai, e hohola aku i ka euanelio o Iesu ka Haku a Mea e Olaʻi o na kanaka a pau. Ma ke ao nei i kaena aiee ku okoa ana, ua makou e like me ka poe Kristiano i makemake ai e haawi aku ai i ko kakou ku okoa ana, e insure ku okoa ana a me ka pololei, a me ke ola no na mea a pau?

-Marty Massiello, he haukapila luna hoʻomalu, a me Jeff Weyant, he artist a me ka akamai, palapala mai Palm Springs CA. Ka mea, he mau lala o St. Theresa ka Hui Church a me ka hana ma Verbum Dei-, ka Cristo Rey kiʻekiʻe ke kula kiʻekiʻe ma Los Angeles CA.

pule

E lawe ka Haku loaa,, i koʻu ku okoa ana, i koʻu hoomanao, i koʻu hoomaopopo ana, i koʻu holoʻokoʻa makemake nā mea a pau aʻu i a me ka waiwai a pau. Kuai o lakou wale no e like me ko oukou makemake. E haawi mai i kou aloha a me kou lokomaikai; keia mea lawa no ka mea, noʻu. Amene.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Share i ka olelo maikai i ko oukou mau hoaaloha!
E hoʻouna mai i keia leka uila i kekahi hoaaloha!
FacebookTwitterMore …
Home | Waiho i ka Prayer noi | Download He Prayer Staff | About

Ignatian hōʻuluʻulu manaʻo hua mai la i ka hui me
Midwest Jesuits, Hawaii Jesuits a
Uhane ka hoʻolaha ‘ana ma alakaʻi, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

השראה יומית מן JesuitPrayer.org
9 בספטמבר, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
פטרוס הקדוש Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (קריאת יום חג ישועי)

אם אני מכריז את הבשורה, זה נותן לי שום עילת התפארות, בגין מחויבות מונחות עליי, ואוי לי אם אני לא להכריז את הבשורה! כי אם אני עושה את זה מרצוני, יש לי פרס; אבל אם לא מרצוני, אני מופקד עמלה. אז מה הוא שכרי? רק זה: כי ההכרזה שלי אני יכול לעשות את הבשורה ללא תשלום, כדי לא לעשות שימוש מלא של זכויותיי בבשורה.

שכן אף על פי שאני חופשי ביחס לכל, עשיתי את עצמי עבדתי לכל, כדי שאוכל לנצח יותר מהם.

כדי החלש הפכתי חלש, כדי שאוכל לנצח את החלשים. נהייתי כל הדברים לכל האנשים, כי אני עלול בכל האמצעים לחסוך קצת. אני עושה את זה כל למען הבשורה, כך אני יכול לחלוק וברכותיה.

אתה לא יודע כי במרוץ רץ כל להתחרות, אבל רק אחד מקבל את הפרס? הפעל בצורה כזאת שאתה יכול לנצח אותו. ספורטאים לממש שליטה עצמית בכל הדברים; הם עושים את זה כדי לקבל זר מתקלקל, אבל לנו יש אחד מתקלקל. אז אני לא רץ ורץ ללא תכלית, ואני גם לא תיבת כאילו מכות באוויר; אבל אני להעניש את הגופים ולשעבד אותו, כך שלאחר הכרזה לאחרים אני עצמי לא צריך להיפסל.

חדש מתוקן גרסה רגילה, זכויות יוצרים 1989, על ידי המועצה הלאומית של כנסיות ישו בארצות הברית של אמריקה. בשימוש על ידי רשות. כל הזכויות שמורות. USCCB אושר.

בחוק שירות המשפטים

היום היא החגיגה של כומר ישועי ספרדית, פיטר Claver, הפטרון של משימות לעמי אפריקה ומגן על זכויות אדם: השליח של קרטחנה. האמונה הגדולה שלו עשה צדק צדקה. מבחינתו החיים שחורים לא רק עניין: הם היו חיוניים לבניין של הממלכה. עבור פיטר, אנשים של צבע היו אחיו ואחיותיו. הוא הגן על זכויות האזרח שלהם והזכויות הנוצריות שלהם.

כמו סנט פול בקריאה Corinthians של היום, שנכנע חירותו להיות עבד אל הבשורה, פיטר Claver גם הקריב את חירותו על ידי הפיכתו עבד עבדים. הוא עשה את זה בשירות הצדק, כדי להפיץ את הבשורה שישוע הוא האדון המושיע של כל בני האדם. בעולם שכל כך מאוד מעריך חירות, אנחנו כנוצרים מוכנים לוותר אפילו חירותנו כדי להבטיח חירות וצדק וישועה ולתמיד?

-Marty Massiello, מנהל בית החולים, וג’ף Weyant, אמנית ומעצבת, לכתוב מפאלם ספרינגס קליפורניה הם אנשי הכנסייה הקתולית של סנט תרזה ופעיל Verbum דאי, בתיכון גבוה קריסטו ריי בלוס אנג’לס קליפורניה

תְפִלָה

קח לורד לקבל, כל החירות, זכרוני, להבנתי, הרצון כולו שלי, כל מה שיש לי להחזיק. השלך אותם רק על פי רצונך. תן לי את אהבתך ואת בחסדך; זה מספיק בשבילי. אָמֵן.

-רחוב. איגנטיוס לויולה

 

 

שתף את המילה הטובה עם החברים שלך!
שלח דוא””ל זה לחבר!
FacebookTwitterMore …
בית | להגיש בקשת תפילה | הורדת תפילת דרך | על אודות

השתקפויות Ignatian מיוצר בשיתוף עם
הישועים Midwest, הישועים אורגון
Outreach רוחנית דרך מנהיגות, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org से दैनिक प्रेरणा
9 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें
2016/09/09-MWJ.jpg
सेंट पीटर Claver, एस.जे.

1 कोर 9; 16-19, 22B-27 (जेसुइट पर्व पढ़ने)

यदि मैं सुसमाचार का प्रचार, यह मेरे घमंड के लिए कोई आधार नहीं देता है, के लिए एक दायित्व मुझ पर मेरे लिए शोक रखी है, और यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं! अगर मैं अपनी इच्छा से ऐसा करने के लिए, मैं एक पुरस्कार है; लेकिन अगर मेरी अपनी इच्छा से नहीं, मैं एक आयोग के साथ सौंपा गया हूँ। तो क्या मेरा इनाम है? बस इस: कि मेरी घोषणा में मैं सुसमाचार के प्रभार से मुक्त कर सकता है, तो के रूप में सुसमाचार में अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करने के लिए नहीं।

के लिए हालांकि मैं सभी के लिए सम्मान के साथ आज़ाद हूँ, मैं खुद को सभी के लिए एक गुलाम बना दिया है, इतना है कि मैं उनमें से अधिक जीत सकते हैं।

कमजोर करने के लिए मैं इतना है कि मैं कमजोर जीत सकता है, कमजोर हो गया। मैं सभी लोगों को सब कुछ है, कि मैं हर तरह से कुछ बचा सकता है बन गए हैं। मैं यह सब सुसमाचार के लिए करते हैं, तो यह है कि मैं अपने आशीर्वाद में साझा कर सकते हैं।

आपको लगता है कि एक दौड़ के धावक सभी प्रतिस्पर्धा में पता नहीं है, लेकिन केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करता है? इस तरह है कि आप इसे जीत सकते में चलाएँ। एथलीट सब बातों में आत्म-नियंत्रण का प्रयोग; वे इसे एक खराब होने पुष्पांजलि प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन हम एक अविनाशी हैं। तो मैं बिना किसी उद्देश्य के नहीं चला है, और न ही मैं के रूप में हालांकि हवा की धड़कन बॉक्स है; लेकिन मैं अपने शरीर को दंडित करने और इसे वश, ताकि दूसरों की घोषणा के बाद मैं अपने आप को अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

नई संशोधित मानक संस्करण, कॉपीराइट 1989, संयुक्त राज्य अमेरिका में मसीह के चर्चों की राष्ट्रीय परिषद द्वारा। अनुमति के द्वारा प्रयुक्त। सर्वाधिकार सुरक्षित। USCCB मंजूरी दे दी।

न्याय की सेवा में

आज स्पेनिश जेसुइट पादरी का पर्व है, पीटर Claver, अफ्रीकी देशों के लोगों और मानव अधिकारों के रक्षक के लिए मिशन के संरक्षक: कार्टाजेना के प्रेरित। उसका सबसे बड़ा विश्वास धर्मार्थ न्याय किया है। उसके लिए काले रंग की जीवन सिर्फ मामला नहीं था: वे राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक थे। पीटर के लिए, रंग के लोगों के अपने भाइयों और बहनों थे। उन्होंने कहा कि अपने नागरिक अधिकारों और उनके ईसाई अधिकार का बचाव किया।

सेंट पॉल की तरह आज के कोरिंथियंस पढ़ने, जो अपनी स्वतंत्रता आत्मसमर्पण कर दिया सुसमाचार के लिए एक गुलाम होने के लिए, पीटर Claver भी अपनी स्वतंत्रता गुलामों के लिए एक गुलाम बनने से बलिदान कर दिया। यह वह न्याय की सेवा, में किया था अच्छी खबर प्रसार करने के लिए है कि यीशु प्रभु और सभी लोगों के उद्धारकर्ता है। एक दुनिया है कि इतनी अत्यधिक स्वतंत्रता के मूल्यों में, ईसाइयों के रूप में हम भी हमारे सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय और मोक्ष का बीमा करने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं?

-Marty Massiello, एक अस्पताल प्रशासक, और जेफ Weyant, एक कलाकार और डिजाइनर, पाम स्प्रिंग्स CA से लिखना वे Verbum देई, क्रिस्टो रे लॉस एंजिल्स सीए में उच्च उच्च विद्यालय में सेंट थेरेसा के कैथोलिक चर्च के सदस्यों और सक्रिय हैं

दुआ

भगवान को प्राप्त मेरे सारे स्वतंत्रता, मेरी स्मृति, मेरी समझ से, मेरे पूरे जाएगा, सभी रहा है और अधिकारी है कि, ले लो। केवल अपनी इच्छा के अनुसार उनमें से निपटाने। मुझे अपने प्यार और अपने अनुग्रह दे; यह मेरे लिए पर्याप्त है। तथास्तु।

-ST। इग्नाटियस लोयोला

 

 

अपने दोस्तों के साथ अच्छा शब्द साझा करें!
एक दोस्त के लिए इस ईमेल भेजें!
FacebookTwitterMore …
होम | एक प्रार्थना अनुरोध भेजें | डाउनलोड एक प्रार्थना कार्ड | के बारे में

Ignatian के साथ साझेदारी में उत्पादित प्रतिबिंब
मिडवेस्ट जीसस, ओरेगन जीसस और
नेतृत्व, LLC के माध्यम से आध्यात्मिक आउटरीच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Txhua hnub Inspiration los ntawm JesuitPrayer.org
Cuaj hlis 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit tsiab peb caug hnub nyeem ntawv)

Yog hais tias kuv tshaj tawm txoj moo zoo, qhov no muab kuv tsis muaj av rau boasting, rau ib qho kev khi yog pw nyob rau hauv kuv, thiab woe rau kuv yog hais tias kuv tsis tshaj tawm txoj moo zoo! Yog hais tias kuv ua li no ntawm kuv tus kheej yuav, Kuv muaj ib tug nqi zog; tab sis yog hais tias tsis ntawm kuv tus kheej yuav, kuv entrusted nrog ib tug tub txib. Yuav ua li cas ces yog kuv nqi zog? Cia li no: hais tias nyob rau hauv kuv cov lus tshaj tawm tej zaum kuv yuav ua txoj moo zoo dawb xwb, thiaj li tsis mus ua tag nrho kev siv ntawm kuv cov cai nyob rau hauv txoj moo zoo.

Rau tab sis yog kuv yog dawb nrog hwm rau txhua tus, Kuv tau ua kuv tus kheej ib tug qhev rau tag nrho cov, yog li ntawd kuv yuav yeej ntau ntawm lawv.

Mus rau lub muaj zog kuv los ua tsis muaj zog, yog li ntawd kuv yuav yeej cov tsis muaj zog. Kuv tau ua txhua yam rau txhua tus neeg, xwv kom kuv yuav los ntawm tag nrho cov txhais tau tias tseg ib txhia. Kuv ua nws tag nrho rau lub hom phiaj ntawm txoj moo zoo, yog li ntawd tej zaum kuv yuav qhia nyob rau hauv nws tej koob hmoov.

Koj tsis paub tias nyob rau hauv ib haiv neeg lub runners tag nrho cov lwv, tiam sis tsuas yog ib tug tau txais tus nqi zog? Khiav nyob rau hauv xws li ib tug txoj kev uas tej zaum koj yuav yeej nws. Ncaws pob tswj koj tus kheej nyob rau hauv tag nrho cov yam; lawv ua kom tau txais ib lwj wreath, tab sis peb ib tug imperishable ib. Li ntawd, kuv tsis khiav aimlessly, yog tsis pub ua kuv lub thawv li tab sis yog ntaus rau saum huab cua; tab sis kuv rau txim rau kuv lub cev thiab enslave nws, yog li ntawd tom qab tshaj tawm rau lwm leej lwm tus Kuv kuv tus kheej yuav tsum tsis txhob yuav tsis tsim nyog.

Tshiab Revised Standard Version, copyright 1989, los ntawm cov teb chaws Council ntawm lub Churches ntawm Tswv Yexus nyob rau hauv lub tebchaws United States of America. Siv los ntawm kev tso cai. Tag nrho cov cai qhaib. USCCB tso cai.

Nyob rau hauv lub Service ntawm Kev Ncaj Ncees

Niaj hnub no yog lub tsiab peb caug ntawm lub Mev Jesuit pov thawj, Peter Claver, patron ntawm lub missions rau African haiv neeg thiab nrog rau tib neeg txoj cai: tus Thwj Tim ntawm Cartagena. Nws kuj zoo kawg txoj kev ntseeg puas tau charitable kev ncaj ncees. Rau nws dub lub neej tsis cia li muaj teeb meem: lawv tseem ceeb mus rau lub tsev ntawm lub Nceeg Vaj. Rau Petus, tus neeg ntawm cov xim yog nws cov kwv tij thiab cov muam. Nws tiv thaiv lawv civil rights thiab lawv cov ntseeg txoj cai.

Zoo li St. Paul nyob rau hauv hnub no lub Khaulee kev nyeem ntawv, uas surrendered nws txoj kev ywj pheej los ua ib tug qhev rau txoj moo zoo, Peter Claver kuj sacrificed nws txoj kev ywj pheej los ntawm kev ua ib tug qhev rau qhev. Qhov no nws puas tau nyob rau hauv cov kev pab cuam ntawm kev ncaj ncees, rau kis tau tus Xov Zoo hais tias Yexus yog tus Tswv thiab tus Cawm Seej ntawm tag nrho cov neeg. Nyob rau hauv ib lub ntiaj teb tias yog li ntawd mas qhov tseem ceeb kev ywj pheej, yog peb raws li cov Khixatia kam muab li txawm peb txoj kev ywj pheej rau txim txoj kev ywj pheej thiab kev ncaj ncees thiab txoj kev cawm seej rau tag nrho cov?

-Marty Massiello, lub tsev kho mob cov thawj coj, thiab Jeff Weyant, ib tug artist thiab designer, sau los ntawm Palm Springs CA. Lawv yog cov neeg ntawm St. Theresa lub Koom Txoos Catholic thiab active ntawm Verbum Dei, lub Cristo Rey siab high school nyob rau hauv Los Angeles CA.

Thov Vajtswv

Noj Tswv tau txais, txhua yam kuv txoj kev ywj pheej, kuv nco, kuv nkag siab, kuv tag nrho yuav, txhua yam uas kuv muaj thiab muaj. Pov tseg ntawm lawv xwb raws li koj lub siab nyiam. Muab koj txoj kev hlub thiab koj lub txoj kev tshav ntuj; qhov no yog txaus rau kuv. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Qhia Zoo Lo lus nrog koj cov phooj ywg!
Xa no email rau ib tug phooj ywg!
FacebookTwitterMore …
tsev | Xa ib tug thov Vajtswv Thov | Download tau ib tug thov Vajtswv Card | Hais txog

Ignatian reflections ua nyob rau hauv kev koom tes nrog
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits thiab
Sab ntsuj plig Outreach los ntawm coj noj coj ua, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Napi Inspiráció JesuitPrayer.org
Szeptember 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Szent Péter Claver, S.

1Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezsuita ünnepén olvasat)

Ha én hirdetik az evangéliumot, ez ad nekem nem kizáró dicsekvés, egy kötelezettséget rögzíti rám, és jaj nekem, ha nem hirdetik az evangéliumot! Mert ha ezt a saját akarata, van egy jutalmat; de ha nem saját akaratomból, én megbízott egy bizottságot. Mi tehát az én jutalmam? Csak ez: az én kiáltvány azt is, hogy a gospel ingyenes, így nem teljes mértékben kihasználják a jogaim az evangéliumot.

Mert ha szabad vagyok, tekintettel az összes, tettem magam rabszolgának minden, hogy én lehet nyerni több közülük.

Ahhoz, hogy a gyenge lettem gyenge, hogy én lehet nyerni a gyenge. Lettem minden dolog, hogy minden ember, hogy talán minden eszközzel kímélni. Csinálom a kedvéért az evangélium, hogy én is megosztani áldásait.

Nem tudjátok, hogy ebben a versenyben a futók minden versenyezni, de csak egy veszi el a jutalmat? Fuss, oly módon, hogy lehet nyerni. Sportolók gyakorolni önuralom mindenben; azok ugyan, hogy romlandó koszorút kap, de maradandó egyet. Szóval nem fut céltalanul, és azt sem doboz, mintha verte a levegőt; de büntetni a testem, és rabszolgává azt, hogy miután hirdetik mások magam nem kell zárni.

New Revised Standard Version, szerzői 1989, a Nemzeti Tanács az egyházak Krisztus az Amerikai Egyesült Államokban. Használt engedélyével. Minden jog fenntartva. USCCB jóvá.

A szolgáltatás az Igazságügyi

Ma van az ünnepe a spanyol jezsuita pap, Peter Claver, védnöke a küldetések afrikai népek és emberi jogi aktivistát: az apostol Cartagena. Hatalmas hite tette jótékonysági igazság. Számára fekete életét nem csak számít: ők voltak elengedhetetlen az épület a Királyságban. Peter, az emberek a szín volt a testvérei. Ő védte meg a polgári jogok és a keresztény jogait.

Mint Szent Pál a mai Corinthians olvasás, aki megadta magát a szabadságot, hogy egy rabszolga, hogy az evangélium, Peter Claver is feláldozta szabadságát azáltal, hogy egy rabszolga, hogy a rabszolgák. Ezt ő szolgálatában az igazság, hogy elterjedt a jó hír, hogy Jézus Úr és Megváltó minden ember. Egy olyan világban, amely oly nagyra értékeli a szabadságot, a mi keresztények készek feladni még a szabadságát, hogy biztosítsák a szabadság és az igazság és az üdvösség minden?

-Marty Massiello, egy kórházi adminisztrátor, és Jeff Weyant, művész és designer, írni a Palm Springs CA. Ezek tagjai Szent Teréz katolikus templom és aktív Verbum Dei, a Cristo Rey magas középiskolát Los Angeles CA

Ima

Vegyük Lord kap, az én szabadság, a memória, a megértés, az egész akarat, minden, hogy van, és rendelkeznek. Ezektől az csak az Ön akarata. Add nekem a szeretetet és a kegyelem; ez nekem elég. Ámen.

-Utca. Loyolai Szent Ignác

 

 

Ossza meg a jó szó a barátaiddal!
Küldje el ezt az e-mail egy barátnak!
FacebookTwitterMore …
Home | Leadása Ima kérés | Letöltés a Prayer Kártya | Ról ről

Ignáci reflexiók termelt partnerség
Midwest jezsuiták, Oregon jezsuiták és
Lelki Outreach keresztül vezetés, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration frá JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit hátíðardegi lestur)

Ef ég boða fagnaðarerindið, þetta gefur mér ekki jörð til mont, að skylda er lögð á mig, og vei mér, ef ég boða ekki fagnaðarerindið Því að gjöri ég þetta af eigin vilja mínum, ég er með laun; en ef ekki af eigin vilja mínum, ég falið þóknun. Hver eru þá laun mín? Bara þetta: að í boðun ég kann að gera fagnaðarerindið án endurgjalds, svo sem ekki að nýta réttindi mínum með fagnaðarerindinu.

Því þó að ég er frjáls með tilliti til allra, ég hef gert mér þræll alla, þannig að ég gæti unnið meira af þeim.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ég gæti ávinna hina óstyrku. Ég hef orðið allt að öllum mönnum, að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkra. Ég gera það fyrir sakir fagnaðarerindisins, svo að ég fái hlutdeild með því.

Vitið þér ekki, að í keppninni hlauparar allt keppt, en aðeins einn fær sigurlaunin? Hlaupa þannig að þú getur unnið hana. Íþróttamenn gæta hófs í öllu; þeir gera það til að fá viðkvæmar krans, en vér imperishable einn. Svo ég keyri ekki stefnulaust, né get ég box sem þó berja loftið; en ég refsa líkama minn og enslave það, svo að eftir að boða öðrum ég sjálfur ætti ekki að vera vanhæfur.

New Endurskoðuð Standard Version, höfundarrétt 1989, af National Council söfnuðir Krists í Bandaríkjunum. Notað með leyfi. Allur réttur áskilinn. USCCB samþykkt.

Í þjónustu dómsmálaráðuneytisins

Í dag er hátíð í spænska Jesuit prestur, Pétur Claver, verndari verkefnum til Afríku þjóða og verjandi mannréttinda: postulans Cartagena. mikil trú hans gerði góðgerðarstarfsemi réttlæti. Fyrir hann svartur líf ekki bara spurning: Þeir voru nauðsynleg til að byggja Guðsríki. Peter, fólk af lit voru bræður hans og systur. Hann varði borgaraleg réttindi sín og Christian réttindi sín.

Eins St. Paul í Corinthians lestur í dag, sem skilað frelsi hans til að vera þræll fagnaðarerindinu, Peter Claver fórnaði frelsi sitt með því að gerast þræll þræla. Þetta gerði hann í þjónustu réttlætis, til að dreifa fagnaðarerindinu að Jesús er Drottinn og frelsari allra manna. Í heimi sem svo mjög metur frelsi, erum við sem kristnir tilbúnir til að gefa upp jafnvel frelsi okkar til að tryggja frelsi og réttlæti og hjálpræði fyrir alla?

-Marty Massiello, sjúkrahús stjórnandi, og Jeff Weyant, listamaður og hönnuður, skrifa frá Palm Springs CA. Þeir eru meðlimir kaþólsku kirkjunnar St. Theresa er og virka á Verbum Dei, sem Cristo Rey hátt menntaskóla í Los Angeles CA.

bæn

Taka Lord fá, allt frelsi mitt, minnið mitt, skilning minn, allt vilja minn, allt sem ég hef og eignar. Ráðstafa þeim aðeins í samræmi við vilja þínum. Gefðu mér ást þína og náð þína; þetta er nóg fyrir mig. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Deila gott orð með vinum þínum!
Senda þetta bréf til vina!
FacebookTwitterMore …
Home | Senda inn beiðni um fyrirbæn | Sæktu Prayer Card | um

Ignatian hugleiðingar framleidd í samstarfi við
Midwest Jesuits, Oregon jesúíta og
Andleg Outreach gegnum Forysta, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily N’ike mmụọ nsọ si JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit ụbọchị oriri Ọgụgụ)

Ọ bụrụ na m na-ekwusa ozi ọma, nke a na-enye m enweghị ndabere maka ịnya isi, n’ihi na ibu ọrụ bụ enịm ke m, ahụhụ m ma ọ bụrụ na m na-adịghị na-ekwusa ozi ọma! N’ihi na ọ bụrụ na m na-eme nke a nke uche nke m, m nwere a ụgwọ ọrụ; ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke uche nke m, m na e nyere a ọrụ. Ihe mgbe ahụ bụ ụgwọ ọrụ m? Dị nnọọ nke a: na m mkpọsa m wee oziọma n’efu, ka ha wee ghara iji nwee nke ikike m na ozioma.

N’ihi na ọ bụ m free na-akwanyere niile, m mere onwe m ohu niile, ka m wee merie karịa nke ha.

Ka na-adịghị ike nọ, adịrị m na-adịghị ike, ka m wee merie adịghị ike. Aghọwo m ihe niile n’ebe mmadụ niile, ka m wee si n’ụzọ ọ bụla zọpụta ụfọdụ. M na-eme ya niile n’ihi ozi ọma, ka m wee nēnwekọ ya.

Na unu amaghị na a agbụrụ ndị ọgba ọsọ niile mpi, ma naanị otu onye na-agbata n’ọsọ? Na-agbanụ ọsọ n’ụzọ i wee merie ya. -Eme egwuregwu na-ejide onwe n’ihe niile; ha na-eme ya na-enweta a emebi wreath, ma anyị na-imperishable otu. Ya mere, anaghị m na-agba ọsọ aimlessly, ma ọ bụ otú m na igbe dị ka ọ na-eti ikuku; ma m ntaramahụhụ ahụ m na ohu ya, nke mere na mgbe ekwusara ndị ọzọ mụ onwe m ekwesịghị disqualified.

New Revised Standard Version, nwebisiinka 1989, site National Council nke Churches nke Kraịst, na United States of America. -Eji ikike. Ikike niile echekwabara. USCCB mma.

Na Service of Justice

Taa bụ mmemme nke Spanish Jesuit nchụàjà, Peter Claver, nchebe nke ọzọ na-African iche iche na-agbachitere ndị ruuru mmadụ: Onyeozi nke Cartagena. Ya nwere okwukwe dị ukwuu mere ọrụ ebere ikpe ziri ezi. N’ihi ya nwa ndụ mere abụghị nnọọ okwu: ha mkpa na ụlọ nke Alaeze ahụ. N’ihi Peter, ndị nke na agba ndị ụmụnna ya. Ọ gbachiteere ndị ruuru ha na ha Christian ikike.

Dị ka St. Paul taa na Kọrịnt ọgụgụ, onye ahụ tọgbọrọ nnwere ka ndị ohu ya na-gospel, Peter Claver kwa àjà-ya nnwere onwe site ịbụ ohu ohu. O mere nke na-eje ozi ikpe ziri ezi, na-agbasa Ozi Ọma na Jizọs bụ Onyenwe na Onye Nzọpụta nke mmadụ niile. N’ụwa nke mere ya akpọrọ oké nnwere onwe, ọ bụ na anyị dị ka ndị Kraịst adị njikere ịhapụ ọbụna nnwere onwe anyị ka amụma mkpuchi nnwere onwe na ikpe ziri ezi na nzọpụta nile?

-Marty Massiello, a ọgwụ nchịkwa, na Jeff Weyant, onye na-ese na mmebe, dee si Palm Springs ca. Ha bụ òtù nke St. Theresa si Catholic Church na-arụsi ọrụ ike na verbum Dei, ndị Cristo Rey elu n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Los Angeles ca.

ekpere

Were Jehova na-enweta, m niile nnwere onwe, m na-echeta, m nghọta, m dum uche, ihe nile m nwere, nweta. Pụrụ nke ha naanị dị ka uche gị. Nye m ịhụnanya gị na Your amara; nke a bụ ezuru m. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Na-Good Okwu na ndị enyi gị!
Send a email ka a na enyi!
FacebookTwitterMore …
Home | Nyefere a Ekpere Request | Download a Ekpere Kaadị | About

Ignatian reflections na-emepụta na mmekorita ya na
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit na
Ime mmụọ Outreach site Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspirasi setiap hari dari JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit hari raya membaca)

Jika saya memberitakan Injil, ini memberi saya tidak ada dasar untuk menyombongkan diri, untuk kewajiban diletakkan pada saya, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil! Karena jika saya melakukan ini dari hatiku sendiri, aku berhak menerima upah; tetapi jika bukan dari kemauan saya sendiri, saya dipercayakan dengan komisi. Lalu apakah upahku? Hanya ini: bahwa dalam proklamasi saya dapat membuat Injil gratis, sehingga tidak membuat penuh penggunaan hak saya dalam Injil.

Sebab meskipun saya bebas sehubungan dengan semua, saya telah membuat diriku hamba untuk semua, sehingga saya bisa menang lebih dari mereka.

Untuk yang lemah aku menjadi lemah, sehingga saya bisa memenangkan lemah. Saya telah menjadi semua hal untuk semua orang, bahwa saya mungkin dengan segala cara menghemat. Aku melakukan semuanya demi Injil, supaya aku berbagi dalam berkat-berkat-nya.

Apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam perlombaan pelari semua bersaing, tapi hanya satu yang mendapat hadiah? Jalankan sedemikian rupa yang dapat Anda menang. Atlet menguasai dirinya dalam segala hal; mereka melakukannya untuk menerima karangan bunga yang fana, tetapi kita satu binasa. Jadi saya tidak menjalankan tanpa tujuan, juga tidak saya kotak seakan mengalahkan udara; tapi aku menghukum tubuh saya dan memperbudak itu, sehingga setelah menyatakan kepada orang lain aku sendiri tidak harus didiskualifikasi.

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, oleh Dewan Nasional Gereja-gereja Kristus di Amerika Serikat. Digunakan dengan izin. Seluruh hak cipta. USCCB disetujui.

Di Dinas Kehakiman

Hari ini adalah hari raya imam Yesuit asal Spanyol, Peter Claver, pelindung misi untuk orang Afrika dan pembela hak asasi manusia: Rasul Cartagena. imannya besar melakukan keadilan amal. Baginya kehidupan hitam tidak hanya peduli: mereka sangat penting untuk pembangunan Kerajaan. Untuk Peter, orang kulit berwarna yang saudara-saudaranya. Dia membela hak-hak sipil dan hak-hak Kristen mereka.

Seperti St. Paul di Korintus bacaan hari ini, yang menyerah kebebasan untuk menjadi budak Injil, Peter Claver juga mengorbankan kebebasannya dengan menjadi budak budak. Hal ini dia lakukan dalam pelayanan keadilan, untuk menyebarkan Kabar Baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat semua orang. Dalam dunia yang begitu sangat menghargai kebebasan, kita sebagai orang Kristen bersedia untuk menyerah bahkan kebebasan kita untuk memastikan kebebasan dan keadilan dan keselamatan bagi semua?

-Marty Massiello, administrator rumah sakit, dan Jeff Weyant, seorang seniman dan desainer, menulis dari Palm Springs CA. Mereka adalah anggota dari Gereja Katolik St. Theresa dan aktif pada Verbum Dei, yang Cristo Rey SMA tinggi di Los Angeles CA.

Doa

Ambil Tuhan menerima, semua kebebasan saya, ingatan saya, pemahaman saya, seluruh kehendak saya, semua yang saya miliki dan memiliki. Membuangnya hanya menurut kehendak Anda. Beri aku cinta dan anugerah-Mu; ini sudah cukup bagi saya. Amin.

-st. Ignatius Loyola

 

 

Berbagi Baik Firman dengan teman-teman Anda!
Kirim email ini ke teman!
FacebookTwitterMore …
rumah | Masukan Permintaan Doa | Download Kartu Doa | Tentang

refleksi Ignatian diproduksi dalam kemitraan dengan
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit dan
Outreach spiritual melalui Kepemimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration sa lá ó JesuitPrayer.org
9 Meán Fómhair, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Íosánach léamh lá féile)

Má bhíos ag fógairt an soiscéal, tugann sé seo dom aon talamh le haghaidh boasting, do go bhfuil oibleagáid a leagan ar dom, agus ochón ó mura féidir liom a fhógairt an soiscéal! Chun má dhéanann mé é seo de mo thoil féin, tá mé ar luaíocht; ach más rud é nach ar mo thoil féin, tá mé ag arb é a gcúram coimisiún. Cad é sin mo luaíocht? Díreach seo: gur i mo bhfurógra féidir liom a dhéanamh ar an soiscéal saor in aisce, ionas nach a dhéanamh ar úsáid iomlán de mo chearta sa soiscéal.

Do cé go bhfuil mé saor in aisce maidir le gach, chuir mé mé féin daor do chách, go mb’fhéidir go mbeadh mé bua níos mó díobh.

Chun an lag tháinig mé lag, ionas go mb’fhéidir go mbeadh mé bua an lag. Mé tar éis éirí gach rud do gach duine, go mb’fhéidir go mbeadh mé ar gach uile bhealach a shábháil ar roinnt. Is féidir liom go léir ar mhaithe leis an soiscéal, ionas gur féidir liom a roinnt ina blessings.

Bhfuil a fhios agat go bhfuil i rás na reathaithe ar fad san iomaíocht, ach amháin a fhaigheann amháin an duais? Rith sa chaoi gur féidir leat a bhuachan é. Lúthchleasaithe a fheidhmiú féin-rialú i ngach rudaí; a dhéanann siad é a fháil fleasc meatacha, ach táimid ar cheann imperishable. Mar sin ní féidir liom a reáchtáil aimlessly, ná is féidir liom bhosca amhail is dá mbeadh beating an t-aer; ach pionós a ghearradh mé mo chorp agus enslave é, ionas gur tar éis fógairt do dhaoine eile mé mé féin nár chóir a dhícháiliú.

Nua Athbhreithnithe Standard Leagan, cóipcheart 1989, ag an gComhairle Náisiúnta na Eaglaisí Chríost sna Stáit Aontaithe Mheiriceá. Úsáidte le cead. Gach ceart ar cosaint. USCCB ceadaithe.

Sa tSeirbhís Dlí agus Cirt

Inniu, tá an feast an sagart Spáinne nÍosánach, Peter Claver, pátrún na misean do na pobail na hAfraice agus gCosantóirí chearta an duine: an Apostle na Cartagena. Rinne a chreideamh mór ceartas carthanachta. Dó nach raibh saol dubh díreach ábhar: bhí siad riachtanach leis an bhfoirgneamh na Ríochta. Do Peter, bhí daoine den dath a chuid deartháireacha agus deirfiúracha. chosain sé a gcearta sibhialta agus a gcearta Críostaí.

Cosúil Naomh Pól sa lá atá inniu léitheoireacht Corantaigh, a thabhairt suas a shaoirse a bheith ina daor ar an soiscéal, sacrificed Peter Claver freisin a saoirse trí bheith ina daor sclábhaithe. Seo rinne sé i seirbhís an cheartais, a scaipeadh ar an Soiscéal go bhfuil an Tiarna Íosa agus Savior gach duine. I saol a bhfuil luach aici chomh ard saoirse, tá muid mar Críostaithe sásta a thabhairt suas fiú ár saoirse saoirse agus an cheartais agus salvation chun árachas do chách?

-Marty Massiello, riarthóir ospidéal, agus Jeff Weyant, ealaíontóir agus dearthóir, scríobh ó Palm Springs CA. Tá siad baill de Eaglais Chaitliceach Naomh Treasa agus gníomhach ag Verbum Dei, an scoil ard ard Cristo Rey i Los Angeles CA.

Urnaí

Tóg bhfaigheann Thiarna, mo saoirse, mo chuimhne, mo thuiscint, mo thoil ar fad, go léir go bhfuil mé agus a bhfuil acu. Iad a dhiúscairt ach de réir do Beidh. Tabhair dom do ghrá agus do ghrásta; tá sé seo go leor dom. Amen.

-St. Iognáid Loyola

 

 

Comhroinn ar an Word Dea le do chairde!
Seol ríomhphost seo chuig cara!
FacebookTwitterMore …
Baile | Cuir Iarratas Urnaí | Íoslódáil Cárta Urnaí | Maidir

reflections Ignatian i gcomhar leis
Midwest hÍosánaigh, hÍosánaigh Oregon agus
For-rochtain Spioradálta trí Ceannaireacht, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

L’ispirazione tutti i giorni dalle JesuitPrayer.org
9 Settembre 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pietro Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (lettura festa dei Gesuiti)

Se io annunciare il Vangelo, questo mi dà alcun motivo per vanto, l’obbligo è prevista su di me, e guai a me se non annuncio il Vangelo! Perché se lo faccio di mia volontà, ho un premio; ma se non di mia volontà, io sono affidato con una commissione. Qual è dunque la mia ricompensa? Solo questo: che nel mio proclama io possa fare il vangelo gratuitamente, in modo da non fare pieno uso dei miei diritti nel Vangelo.

Perché, sebbene sia libera rispetto a tutti, mi sono fatto servo di tutti, in modo che io possa vincere più di loro.

Per i deboli sono diventato debole, in modo che io possa vincere i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, che io possa con ogni mezzo salvare alcuni. Io faccio tutto per il bene del Vangelo, in modo che io possa condividere nelle sue benedizioni.

Non sapete che in una gara i corridori competono tutti, ma uno solo conquista il premio? Eseguire in modo tale che si può vincere. Gli atleti esercitare l’autocontrollo in tutte le cose; essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Quindi non correre senza meta, né mi Box come se batte l’aria; ma punisco il mio corpo e schiavizzare, in modo che dopo aver proclamato per altri, io stesso non dovrei essere squalificato.

Nuovo Revised Standard Version, copyright 1989 dal Consiglio Nazionale delle Chiese di Cristo negli Stati Uniti d’America. Utilizzato con il permesso. Tutti i diritti riservati. approvato USCCB.

Nel servizio della giustizia

Oggi è la festa del sacerdote gesuita spagnolo, Pietro Claver, patrono delle missioni popoli africani e difensore dei diritti umani: l’Apostolo di Cartagena. La sua grande fede ha fatto giustizia di beneficenza. Per lui la vita in bianco non hanno solo questione: erano essenziali per la costruzione del Regno. Per Peter, le persone di colore erano i suoi fratelli e sorelle. Ha difeso i loro diritti civili e dei loro diritti cristiani.

Come St. Paul nella lettura Corinzi di oggi, che si arrese sua libertà di essere uno schiavo al Vangelo, Pietro Claver anche sacrificato la sua libertà, diventando schiavo di schiavi. Questo ha fatto al servizio della giustizia, per diffondere la Buona Novella che Gesù è il Signore e Salvatore di tutti gli uomini. In un mondo che i valori così altamente libertà, siamo come cristiani disposti a rinunciare anche la nostra libertà per assicurare la libertà e la giustizia e la salvezza per tutti?

-Marty Massiello, un amministratore di ospedale, e Jeff Weyant, artista e designer, scrivere da Palm Springs CA. Sono membri della chiesa cattolica di Santa Teresa e attivo in Verbum Dei, l’alta scuola superiore Cristo Rey a Los Angeles CA.

Preghiera

Prendere Signore riceve, tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia comprensione, tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo. Smaltire loro solo secondo la tua volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia; questo mi basta. Amen.

-St. Ignazio di Loyola

 

 

Condividi la buona parola con i tuoi amici!
Invia questa email ad un amico!
FacebookTwitterMore …
home | Invia una richiesta di preghiera | Scarica un biglietto di preghiera | Di

riflessioni ignaziani prodotte in collaborazione con
Midwest gesuiti, Oregon gesuiti e
Outreach spirituale attraverso Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.orgから毎日のインスピレーション
2016年9月9日
2016年9月9日 – MWJ.jpg
聖ペテロクラベル、S.J.

1コリント9。 16-19、22B-27(イエズス会の祝日の読み)

私は福音を宣言した場合、これは私が福音を宣べ伝えていない場合は私に敷設された、と私に災いされている義務のために、私の自慢のための地面を与えません!私は自分の意志でこれを行う場合のために、私は報酬を持っています。ではなく、私自身の意志の場合、私は委員会の委託を受けています。その後、私の報酬は何ですか?ただ、この:福音の私の権利を十分に活用しないように、私の宣言では、私は、担当の福音を自由に行うことができること。

私はそれらの多くを獲得する可能性があるように私はすべてに対して自由だけれども、私は、自分自身にすべての奴隷をしました。

私は弱いが勝つ可能性がありますように弱いために私は、弱いとなりました。私はすべての手段によっていくつかを救うかもしれないと、すべての人々にすべてのものになってきています。私はその祝福を共有することができるように私は、福音のためにそれをすべて行います。

あなたはレースでランナーのすべてが競争、一つだけが賞を受けることを知らないのですか?あなたはそれに勝つことができるように実行します。アスリートは、すべてのものに自制を行使する。彼らは腐りやすい花輪を受け取るためにそれを行うが、私たち不滅の1。だから私はあてもなく実行していない、また私は空気を破っているかのようにボックスありません。しかし、私は私の体を処罰し、私は他の人に宣言した後、自分自身が失格とすべきではないように、それを奴隷。

新米国のキリストの教会の国家評議会によって、標準バージョン、著作権1989年改訂します。許可を得て使用されます。全著作権所有。 USCCBが承認されました。

正義のサービスで

カルタヘナの使徒:今日は、スペインのイエズス会の司祭、ピーター・クラベル、アフリカの人々と人権の擁護者へのミッションのパトロンの饗宴です。彼の偉大な信仰は慈善正義をしました。彼黒の生活のためだけで問題ではありませんでした:彼らは、王国の建設に不可欠でした。ピーターのために、色の人々は彼の兄弟姉妹でした。彼は自分の公民権とそのキリスト教の権利を擁護しました。

聖パウロのように福音にスレーブに彼の自由を放棄し、今日のコリントの読書で、ピーター・クラベルも奴隷の奴隷になることによって、彼の自由を犠牲にしました。これは、彼は、イエスがすべての人の主であり救い主であることを良いニュースを広めるために、正義のサービスで行いました。そう非常に自由を値の世界では、私たちはクリスチャンとして、すべてのために自由と正義と救いを確実にするためであっても、私たちの自由をあきらめて喜んでいますか?

-Marty Massiello、病院管理者、ジェフ・Weyant、アーティストやデザイナー、パームスプリングスCAから書きます彼らはVerbumデイ、ロサンゼルスカリフォルニア州クリスト・レイの高い高校の聖テレサのカトリック教会とアクティブのメンバーであります

祈り

、主が受け取るすべての私の自由、私の記憶、私の理解、私の全体の意志、私が持っていると持っているものをすべて取ります。唯一のあなたの意志に応じてそれらを処分。私にあなたの愛とあなたの恵みを与えます。これは私のために十分です。アーメン。

-st。イグナティウス・ロヨラ

 

 

お友達と良い言葉を共有!
友人にこのメールを送ってください!
FacebookTwitterMore …
ホーム|祈りのリクエストを送信|祈りのカードをダウンロード|約

との提携で生産Ignatian反射
中西部イエズス会、オレゴン州イエズス会と
リーダーシップ、LLCを通じて精神的なアウトリーチ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration Daily saka JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Yesuit riyaya dina maca)

Yen aku martakaké Injil, iki menehi kula ora lemah kanggo gumunggung, kanggo kewajiban wis glethakaken ing kula, lan bilai aku manawa ora martakaké Injil! Saupama anggonku nindakake iki saka karepku dhéwé, aku duwe ganjaran; nanging yen ora saka karepku dhéwé, aku dipasrahké karo Komisi. Apa banjur apa pituwasku? Mung iki: ing proklamasi aku bisa nggawe Injil gratis, supaya dadi ora kanggo migunakake hak ing Injil.

Sanadyan aku iki free bab kabeh, aku wis digawe dhewe abdi kanggo kabeh, supaya aku bisaa nggendeng liyane mau.

Kanggo banget aku dadi banget, supaya aku bisaa nggendeng wong kang padha ringkih. Aku wis dadi kabeh iku kanggo kabeh wong, supaya aku bisa dening kabeh liya nyimpen sawetara. Aku iku kabeh marga saka Injil, supaya aku bisa nuduhake ing pangestune sawijining.

Apa kowe ora ngerti sing ing lomba balapan mlayu kabeh saingan, nanging mung siji kang tampa ganjaran? Mbukak ing kuwi cara sing bisa menang iku. Atlet ngleksanani dhirine ing samubarang kabèh, padha tumindak mangkono supaya nampa wreath rusak, nanging kita siji rusak. Aku ora mbukak aimlessly, utawa aku kothak minangka sanadyan ngantem udhara; nanging aku ngukum badan lan enslave iku, supaya sawise martakake kanggo wong aku dhewe ora bisa ngirim murtad.

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, dening Dewan Nasional Gereja Kristus ing Amérika Sarékat. Lembaga Alkitab. Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang. USCCB disetujoni.

Ing Service Kehakiman

Dina iki riyaya Imam Spanyol Yesuit, Peter Claver, pangreksa misi kanggo bangsa Afrika lan pemain hak manungsa: Rasul Cartagena. Kang iman gedhe iya kaadilan amal. Kanggo wong urip ireng ora mung prakara: padha penting kanggo bangunan Inggris. Kanggo Peter, wong saka werna padha sadulur. Mbelo hak-hak sipil lan hak Kristen.

Kaya St. Paul in Korinta maca dina, sing nyerah Liberty kang dadi abdi kanggo Injil, Peter Claver uga kurban marang kabebasan, dadi abdi kanggo batur. Iki iya ing layanan saka kaadilan, kanggo nyebar Good News sing Yesus iku Gusti lan Pamarta kabeh wong. Ing donya sing dadi Highly angka Liberty, kita minangka Kristen gelem menehi munggah malah kamardikan kita kanggo asuransi Liberty lan kaadilan lan kawilujengan kanggo kabeh?

-Marty Massiello, administrator rumah sakit, lan Jeff Weyant, artis lan Desainer, nulis saka Palm Springs CA. Padha anggota saka Gréja Katulik St. Theresa lan aktif ing Verbum Dei, ing Cristo Rey SMA dhuwur ing Los Angeles CA.

Prayer

Njupuk Gusti nampa, kabeh kamardikanku kok, memori, pangerten, kabeh kekarepanku, kabeh sing aku duwe lan nduweni. Mbuwang wong mung miturut karsa Paduka. Menehi kula katresnan lan sih-rahmat Paduka iki cukup kanggo kula. Amin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Share Good Tembung karo kanca-kanca!
Kirimi email iki kanggo kanca!
FacebookTwitterMore …
Home | Kirim a Prayer Request | Download a Card Prayer | About

Renungan Ignatian diprodhuksi ing kemitraan karo
Midwest Yésuit, Oregon Yésuit lan
Menjangkau Spiritual liwat Kepemimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org ದೈನಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ Claver, ಎಸ್.ಜೆ.

1 ಬಣ್ಣ 9; 16-19, 22b-27 (ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಓದುವಿಕೆ)

ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಘೋಷಿಸಲು, ಈ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಲದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಿಕೆಯ ಫಾರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಘೋಷಿಸಲು ವೇಳೆ ಫಾರ್ ನಿರ್ಬಂಧ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟ ಹಾಕಿತು, ಮತ್ತು ನನಗೆ! ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಫಲ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಯೋಗದ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು. ಏನು ನಂತರ ನನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ? ಈ ನನ್ನ ಘೋಷಣೆ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುವಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಉಚಿತ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗುಲಾಮ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ.

ದುರ್ಬಲ ನಾನು ದುರ್ಬಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ, ದುರ್ಬಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಉಳಿಸಲು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು.

ನೀವು ಓಟದ ಓಟಗಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ; ಅವರು ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವ ಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು imperishable ಒಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು aimlessly ರನ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಆದರೂ ಬಳಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ.

ನ್ಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ 1989. ಅನುಮತಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. USCCB ಅನುಮೋದನೆ.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ

ಇಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಬ್ಬದ ಪೀಟರ್ Claver ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ: ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಕಾರ್ಟೆಜಿನಾ. ಅವರ ಮಹಾನ್ ನಂಬಿಕೆ ದತ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಷಯವಲ್ಲ: ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ಪೀಟರ್, ಬಣ್ಣದ ಜನರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು. ಅವರು ಅವರ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮ ಎಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶರಣಾದ ಇಂದಿನ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಓದುವಿಕೆ, ಪೀಟರ್ Claver ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಲಾಮರು ಒಂದು ಗುಲಾಮ ಎಂಬ ತ್ಯಾಗ. ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಸೇವೆ, ಮಾಡಿದರು ಇದು ಹರಡಿತು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ವಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ?

-Marty Massiello, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ Weyant, ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ, ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಎ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವೆ ಅವರು ಪದಗಳ ಡಾಯಿ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸಿಎ ಕ್ರಿಸ್ಟೋ ರೇ ಹೈ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇಂಟ್ ಥೆರೆಸಾ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ

ಪ್ರೇಯರ್

ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ, ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ, ನಾನು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟೇಕ್. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಸ್ ನೀಡಿ; ಈ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಅಮೆನ್.

-St. ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಲಯೋಲಾಗೆ

 

 

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ!
FacebookTwitterMore …
ಮುಖಪುಟ | ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ | ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ Ignatian ಪ್ರತಿಬಿ
ಮಿಡ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ಸ್, ಒರೆಗಾನ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ಸ್
ನಾಯಕತ್ವ, ಎಲ್ಎಲ್ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಔಟ್ರೀಚ್


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org бастап Күнделікті Inspiration
Қыркүйек 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Санкт-Питер Claver, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit мереке күні оқылым)

Мен жариялаймыз Евангелие болса, бұл Мен жариялаймыз Евангелие болмаса, маған қаланды, және маған қасірет міндеттеме үшін, маған мақтаншақтықтан үшін ешқандай негіз береді! Мен өз ерік Мұны істеу болса, онда марапатқа ие; егер жоқ, менің өз ерік, бірақ, менің ойымша, комиссия жүктелген жатырмын. Содан кейін менің ақым қандай? Тек осы: Евангелия менің құқықтарын толық пайдалану үшін емес, сондықтан, менің жариялау мен ақылы Евангелие тегін жасай алады деп.

Мен барлық қатысты еркін сенімдімін, бірақ, мен олардың көп жеңіске мүмкін, сондықтан, мен, барлық өзім құл жасады.

Мен әлсіз жеңіске мүмкін, сондықтан әлсіз Мен, әлсіз болды. Мен барлық арқылы кейбіреуін құтқару екенін, барлық адамдарға барлық нәрселер айналды. Мен оның баталары бөлісе аласыз, сондықтан Мен Інжіл үшін оны барлық жасаймыз.

Егер сіз Жарысқа түскен жүйріктердің бәрі бәсекеге, бірақ біреуі ғана жүлдеге ие екенін білмейсің бе? Ендеше соны жеңіп алатындай етіп іске қосыңыз. Спортшылар барлық нәрсенің өзін-өзі бақылауды жүзеге асырады; олар тез бұзылатын гүл алуға, оны жасаймыз, бірақ біз көнермейтін бірі. Сондықтан мен мақсатсыз жүгіріп емес, сондай-ақ I ауаны ұрып, бірақ сондай-ақ терезесін; Бірақ, менің денемде жазалау, мен басқаларға жариялағаннан кейін өзім аластатылды тиіс емес, сондықтан, оны поработить.

Жаңа Америка Құрама Штаттарында Мәсіхтің Ұлттық шіркеулер кеңесімен, Стандартты нұсқасы, авторлық құқық 1989 қайта қаралған. рұқсат бойынша пайдаланылады. Барлық құқықтар сақталған. USCCB мақұлдады.

Әділет қызмет

Картахен Апостол: Бүгін испан Jesuit діни қызметкер, Питер Claver, Африка халықтар мен адам құқықтарын қорғаушылар миссиялардың меценат мереке болып табылады. Оның үлкен сеніміміз қайырымдылық әділдікті жасады. оған қара өміріне үшін ғана маңызды емес: олар Корольдігінің ғимаратқа маңызды болды. Петр үшін, түсті халқы оның iнiлерi мен апа болды. Ол олардың азаматтық құқықтары мен олардың христиан құқықтарын қорғады.

Евангелия құлы болуға бас бостандығынан тапсырған бүгінгі Қорынттықтарға оқылымда Санкт Пауыл іспетті, Питер Claver сондай-ақ құл құлы атанып оның еркіндігін құрбан етті. Бұл Иса барлық адамдардың Иеміз бен Құтқарушымыз екенін ізгі хабарды таратуда, Әділет қызметте жасады. сондықтан жоғары бостандыққа бағалайтынын дүниеде, біз мәсіхшілер ретінде барлық бас бостандығынан және әділдік пен құтқарылу сақтандыруға тіпті біздің бостандығына дейін беруге дайын?

-Marty Massiello, аурухана әкімшісі және Джефф Weyant, суретші және дизайнер, Palm Springs ОА жазады Олар Verbum Dei, Лос-Анджелес ОА Cristo Rey жоғары жоғары мектебінде Санкт Тереза Католиктер шіркеуінің мен белсенді мүшелері болып табылады

дұға

Алуға менің барлық бостандық, менің жады, түсінігімді, менің бүкіл ерік, Мен бар және ие барлық Ием алыңыз. тек сіздің еркіне сай олардың тастаңыз. маған сіздің махаббат пен Сіздің рақымын беріңіз; Бұл үшін жеткілікті болып табылады. Аумин.

-St. Игнатий Лойола

 

 

Достарыңызбен жақсы сөз бөлісіңіз!
Досыңызға мына электрондық пошта жіберу!
FacebookTwitterMore …
Басты бет | намаз сұрау жіберу | намаз Card жүктеп | туралы

серіктестікте өндірілген Ignatian ойлар
Midwest Иезуиты, Орегон Иезуиты және
Көшбасшылық, LLC арқылы рухани халықпен жұмыс істеу


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបំផុសគំនិតប្រចាំថ្ងៃពី JesuitPrayer.org
ខែកញ្ញា 9, ឆ្នាំ 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
ផ្លូវលោកពេត្រុស Claver, S.J.

កូរិនថូសទី 1 9; 16-19, 22b-27 (អានអង្គការ Jesuit បុណ្យ)

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាសដំណឹងល្អនេះផ្តល់ឱ្យខ្ញុំអួតខ្លួនទេសម្រាប់ដីសម្រាប់កាតព្វកិច្ចមួយដែលត្រូវបានដាក់នៅលើខ្ញុំហើយវេទនាដល់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំមិនប្រកាសដំណឹងល្អ! ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនេះនៃឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំមានរង្វាន់; ប៉ុន្តែបើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ, ខ្ញុំបានប្រគល់ជាមួយគណៈកម្មាការមួយ។ ដូច្នេះតើរង្វាន់របស់ខ្ញុំ? គឺពេលដែលនៅក្នុងការប្រកាសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យដំណឹងល្អដោយឥតគិតថ្លៃដូច្នេះជាការមិនធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ពេញលេញនៃសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អ។

ទោះបីខ្ញុំមានសេរីភាពជាមួយនឹងការគោរពដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើឱ្យខ្លួនឯងទាសករទាំងអស់មួយដូច្នេះថាខ្ញុំអាចឈ្នះកាន់តែច្រើននៃពួកគេ។

ចំពោះអ្នកដែលខ្សោយខ្ញុំបានក្លាយជាទន់ខ្សោយដើម្បីខ្ញុំអាចបានអ្នកដែលខ្សោយ។ ខ្ញុំបានក្លាយទៅជារឿងទាំងអស់ដល់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសង្គ្រោះអ្នកខ្លះតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់។ ខ្ញុំបានធ្វើវាទាំងអស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃដំណឹងល្អនេះដូច្នេះថាខ្ញុំអាចប្រាប់ដល់អ្នកឯទៀត។

តើអ្នកមិនដឹងថានៅក្នុងការប្រណាំងជើងឯករងទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងមួយ, ប៉ុន្តែមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលរង្វាន់នេះ? រត់ក្នុងរបៀបដែលអ្នកអាចឈ្នះវា។ អត្តពលិកទប់ចិត្ដក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់; ពួកគេធ្វើវាដើម្បីទទួលបានការ wreath ខូចបាន, ប៉ុន្តែយើងជាចេះរលួយមួយ។ ដូច្នេះខ្ញុំមិនរត់វង្វេងចូលឬតើខ្ញុំដូចជាទោះបីផ្តួលប្រអប់ខ្យល់នេះ; ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដាក់ទោសរាងកាយរបស់ខ្ញុំហើយកៀរវាដូច្នេះថាបន្ទាប់ពីប្រកាសដល់អ្នកដទៃទៀតដែលខ្ញុំខ្លួនឯងមិនគួរត្រូវបានដកសិទ្ធិ។

កំណែថ្មីបានកែលម្អស្តង់ដារក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ 1989 ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃវិហាររបស់ព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ត្រូវបានប្រើដោយមានការអនុញ្ញាត។ រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ USCCB បានអនុម័ត។

នៅក្នុងការបម្រើរបស់តុលាការ

សព្វថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យនៃការបូជាចារ្យអេស្ប៉ាញអង្គការ Jesuit ពេត្រុស Claver, អ្នកគាំទ្រនៃបេសកកម្មដើម្បីប្រជាជនអាហ្វ្រិកនិងខ្សែការពារសិទិ្ធមនុស្ស: សាវករបស់កាតាហេណា។ ជំនឿរបស់គាត់បានធ្វើយុត្តិសប្បុរស។ សម្រាប់គាត់ជីវិតខ្មៅបានធ្វើមិនគ្រាន់តែជាបញ្ហា: ពួកគេមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងកម្ពុជា។ ពេត្រុសមនុស្សស្បែកខ្មៅត្រូវបានបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់គាត់។ លោកបានធ្វើការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពគ្រីស្ទានរបស់ពួកគេ។

ដូចប៉ុលនៅកូរិនថូសទីអានថ្ងៃនេះ, ដែលចុះចាញ់សេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើជាខ្ញុំបម្រើដើម្បីដំណឹងល្អជាពេត្រុស Claver ផងដែរបានពលីសេរីភាពរបស់លោកដោយក្លាយជាខ្ញុំបម្រើជាទាសករ។ នេះគាត់បានធ្វើនៅក្នុងការបម្រើរបស់តុលាការក្នុងការរីករាលដាលដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់មនុស្សទាំងអស់។ ក្នុងពិភពលោកដែលឱ្យតម្លៃខ្ពស់សេរីភាពមួយតើយើងជាពួកគ្រីស្ទានសុខចិត្ដលះបង់សូម្បីតែសេរីភាពរបស់យើងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៍និងសង្គ្រោះសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា?

-Marty Massiello អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យហើយលោក Jeff Weyant, សិល្បករនិងអ្នករចនាម៉ូដ, សរសេរពីនិទាឃរដូវដូង CA បាន ពួកគេគឺជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រកាតូលិកផ្លូវ Theresa និងសកម្មភាពនៅ Verbum ដីវិទ្យាល័យខ្ពស់ Cristo Rey ក្នុងទីក្រុង Los Angeles CA បាន

ការអធិស្ឋាន

ចូរយកព្រះអម្ចាស់បានទទួលសេរីភាពទាំងអស់របស់ខ្ញុំ, ការចងចាំរបស់ខ្ញុំ, ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំឆន្ទៈទាំងមូលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននិងជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ េបះេចនៃពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមឆន្ទៈរបស់អ្នក។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់អ្នករបស់អ្នក; នេះគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ។ អាម៉ែន។

-St ។ Ignatius Loyola

 

 

ចែករំលែកព្រះបន្ទូលល្អជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក!
ផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅមិត្តភក្តិ!
FacebookTwitterMore …
ទំព័រដើម | ដាក់ស្នើសំណើសេចក្ដីអធិស្ឋានមួយ | ទាញយកកាតអធិស្ឋាន | អំពី

ការឆ្លុះបញ្ចាំង Ignatian បានផលិតនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ
ខាងលិចកណ្តាលអង្គការ Jesuit, រដ្ឋ Oregon អង្គការ Jesuit និង
តាមរយៈភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញាណផ្សព្វផ្សាយ, LLC បាន


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org에서 매일 영감
2016년 9월 9일
2016년 9월 9일-MWJ.jpg
성 베드로 Claver, S.J.

고전 9; 16 ~ 19, 22B-27 (예수회 축제를 하루 읽기)

내가 복음을 선포 경우이 내가 복음을 선포하지 않을 경우 의무가 나에게 나에 배치하고, 비애됩니다에 대한 자랑을 위해 나에게 어떤 땅을 제공하지 않습니다! 난 내 자신의 뜻이 작업을 수행 할 경우, 나는 보상이있다; 하지만 내 자신의 의지의 경우, I는위원회에 위임하고있다. 다음 내 보상은 무엇인가? 그냥이 : 복음 내 권리를 최대한 활용하지 않도록 내 선포에 내가 전하의 복음이 무료로 할 수 있음.

내가 그들을 더 이길 수 있도록 나는 모든에 대해 무료입니다하지만, 나는 나 자신에게 모든 노예를 만들었습니다.

내가 약을 이길 수 있도록 약에 나는 약한되었다. 내가 꼭 일부를 저장할 수있는 모든 사람들에게 모든 것,되고있다. 나는 그것의 축복을 공유 할 수 있도록 내가 복음을 위하여 모든 것을 할.

당신은 주자가 모두 경쟁 레이스에 알고 아니지만, 하나는 상을받는합니까? 이를 이길 수있는 방식으로 실행. 운동 선수는 모든 일에 절제 운동; 그들은 부패하기 쉬운 화환을 수신 할 수 있지만, 불멸의 하나. 그래서 나는 정처없이 실행하지 않으며, 나는 공기를 치는 것처럼 상자 않는다 그러나 나는 내 몸을 처벌하고 다른 사람에게 선포 한 후 나 자신이 실격되지 않도록, 그래서 그것을 정복.

새로운 미국 그리스도의 교회 협의회에 의해, 표준 버전, 저작권 1989 개정. 허가에 의해 사용됩니다. 판권 소유. USCCB 승인.

법무부의 서비스에서

오늘은 스페인의 예수회 사제의 축제 인 피터 Claver, 아프리카 민족과 인권 수비수의 임무 후원자 : 카르타헤나의 사도. 그의 위대한 신앙은 자선 정의했다. 그에게 검은 생활은 중요하지 않았다 : 그들은 왕국의 건물에 필수적이었다. 피터를 들어, 색상의 사람들은 자신의 형제 자매이었다. 그는 자신의 인권과 기독교의 권리를 옹호했다.

성 바울처럼 복음의 노예로 자신의 자유를 항복 오늘의 고전 읽기에, 피터 Claver는 노예의 노예가 됨으로써 자신의 자유를 희생. 그는 정의의 서비스에서 한 이것은 예수 께서 모든 사람의 주님과 구주라는 좋은 소식을 전파합니다. 그래서 고도의 자유를 중시하는 세상에서, 우리는 그리스도인 모두를위한 자유와 정의와 구원을 보장하기에도 우리의 자유를 포기하고자하는?

-Marty Massiello, 병원 관리자, 제프 Weyant, 예술가와 디자이너, 팜 스프링스 캘리포니아에서 쓰기 그들은 Verbum 데이, 로스 앤젤레스 캘리포니아에서 크리스토 레이 높은 고등학교에서 세인트 테레사의 가톨릭 교회의 회원들과 활성

기도

주님이받는 모든 내 자유, 내 기억, 나의 이해, 나의 전체의 뜻, 내가 가지고 가지고 모든 것을 가져 가라. 단지 당신의 뜻에 따라 폐기하십시오. 저에게 당신의 사랑과 은혜를 줄; 이 나를 위해 충분하다. 아멘.

-성. 이그나티우스 로욜라

 

 

친구와 함께 좋은 말씀을 공유!
친구에게 이메일 보내기!
FacebookTwitterMore …
홈 | 기도 요청 제출 | 기도 카드를 다운로드 | 약

와 협력하여 생산 이냐시오 반사
중서부 예수회, 오레곤 예수회와
리더십, LLC를 통해 영적 봉사 활동


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration rojane ji JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit xwendin roja cejnê)

Eger ez bihîstin Mizgîniyê de, ev dide min, tu sedem ji bo pesindanê tê, ji bo neçariyeke li ser min danîne, û wey li min, eger ez Mizgîniyê de nekirî! Çimkî, eger ez vê yekê ji bi daxwaza xwe bi min, ez xelata; lê eger ne ji daxwaza xwe bikim, ez bi komîsyona spartin im. Nexwe xelata min çi ye? Just ev: ku di ragihandina li min ez dibe ku Mizgîniyê de belaş, da ku ew jî bi kar bînin full ji mafên xwe di dayîna Mizgîniya ne.

Çimkî her çiqas ez bi rêzgirtina ji bo hemû azad im, min çêkiriye xwe dikime xulamê hemûyan, da ku ez ji wan bêtir qezenc.

Bi lewazan re ez bûm lewaz, da ku ez yên lewaz bi dest bixim. Ez her tiştî ji bo hemû kesan, da ku ez bi her awayî rizgar hin bûne. Ez her tiştî ji bo xatirê min a Mizgîniyê de, da ku ez li bereketên xwe re parve bikin.

Ma hûn nizanin ku di pêşbirka bezê de hemû pêşbaziyê de, lê bi tenê yek xelatê distîne? Run di rewşeke wisa ku tu di karî qezenc. Sporvanên bikaranîna self-kontrol di hemû tiştan de; ew çi ew qebûl çelengek di nerizîbûnê de, lê em ji yek dirize. Loma ez bi rê ve ne sûke, ne wek ku ji lêxistina hewa gişe ez; lê ez bedena min ceza û kolekirin jî, da ku piştî bihîstin, ji bo yên din jî ez bi xwe, divê nehêja ne kirin.

Încîl û Zebûr, copyright 1989, ji aliyê Encûmena Niştimanî ya civînên bawermendan ên Mesîh li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Bikaranîn, ji aliyê destûr. Hemû maf parastî ne. USCCB pejirandin.

Li Dezgeha Dadê

Îro cejna Serokkahîn Spanish Jesuit e, Peter Claver, patron ji mîsyonên ji bo gelên Afrîkayê û parêzvana mafên mirovan: pêxemberê Cartagena. baweriya xwe ya mezin edaletê xêrxwaz kir. Ji bo wî jiyana reş usa jî pirseke ne: ew ji bo avakirina Padîşahiya girîng bûn. Ji bo Petrûs, gelê color xwişk û birayên wî bûn. Ew hemû mafên medenî û mafên Christian xwe parast.

Like St. Paul li I. xwendina îro, ku azadî xwe teslîm bibe xulamê Mizgîniyê de, Peter Claver bi azadiya xwe ji aliyê bibin xulam ji xulamên xwe feda. Ev ew e ku di xizmeta edaletê, da ku belav Mizgîniya ku Îsa Xudan û Xilaskarê hemû mirovan e. Di cîhanê de, ku ewqas pir bi nirxên azadî, em ne weke Xiristiyan jî xwest ku dev jê berde, heta azadiya me dike bi sîgorte azadî û edaletê de û ji bo rizgarkirina hemû?

-Marty Massiello, rêvebirê nexweşxanê, û Jeff Weyant, hunermend û designer, binivîsin ji Palm Springs CA. Ew endamên Dêra Katolîk St. Theresa û çalak li Verbum Dei, li Cristo Rey lîse bilind li Los Angeles CA. in

Dûa

Take Xudan bistîne, hemû azadî min re, bîra min, mêjiyê min, tevahiya daxwaza min be, hemû yên ku ez û milk. Bavêje wan tenê bi tenê li gor daxwaza xwe. min hezkirina we û kerema te bidim; ev ji bo min bes e. Amîn.

-st. Ignatius Loyola

 

 

Share Peyv baş bi hevalên xwe!
Send ev email ji bo hevalê xwe!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit a Daxwaza Dua | Download a Card Dua | Ji dor

ramanên Ignatian bi berhemên di nava hevkariyê de
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits û
Dadnasan ruhanî bi riya Rêbertiya, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org күндөлүк Inspiration
9-сентябры, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Петир Claver, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22б-27 (иезуит күнү майрамдагыдай окуу)

Мен да Жакшы Кабар тараткандар Жакшы болсо, мен Жакшы Кабарды жарыялап жаткан жокпуз, эгерде милдеттенме мага коюп жатат, мага кайгы үчүн, сыймыктануу үчүн, мага эч кандай негиз бар! Мен муну өз ыктыярым менен кылып жатсам, сыйлыгымды алам; Бирок, мен өз эрким менен эмес, мен комиссиянын тапшырылган ишти гана аткарып жатам. Анда менин сыйлыгым эмне? Жөн гана, бул Менин кабарын мен Жакшы Кабарды өз укуктарын толук пайдаланууга болуп, акысыз тараткандыгым үчүн сыйлык алам деп.

Мен бардык карата акысыз болсом да, анткени Мен аларга көбүрөөк ишенип калышы үчүн, өзүмдү баарына кул кылдым.

Мен алсыз ишенип калышы үчүн, мен, алсыз адам сыяктуу болдум алсыздарга. Мен бардык каражаттардын жардамы менен кээ бирөөлөрүн куткарып калыш бардык адамдарга бардык нерселер болуп калды. Мен анын баталарды билейин деп, Жакшы Кабар үчүн баарын жасайт.

Эгер баары атаандаштык жарышка экенин билбейбиз, бирок, бирөө эле байге алат? Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. Спортчу бардык жагынан өзүн-өзү кармай билүү; Алар соолуй турган таажы алыш үчүн ошентебиз +, ал эми биз соолубас. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бараткан жокмун да, мен менен абаны ургулап эле Кутучаны керек; бирок башкаларга жарыялагандан кийин, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн +, мен денемди жазалайм, аны кул.

Жаңы Revised Standard Version, Copyright 1989, Америка Кошмо Штаттарынын Машайактын улуттук чиркөөлөр тарабынан. уруксаты менен пайдаланылат. Бардык укуктар корголгон. USCCB бекитилген.

Адилет кызматы

Бүгүнкү күндө испан иезуит дин майрамы Петир Claver, африкалык элдерге өкүлчүлүктөрүнүн колдоочусу жана адам укугун коргоочу: Cartagena менен элчи. Анын улуу ишеним кайрымдуулук адилеттик кылды. Аны кара жашоосуна эле эмес, кылган: алар Падышалыктын курулуш үчүн абдан маанилүү болгон. Петир, түстүү адамдар, анын бир туугандары жана эже-карындаштары бар эле. Ал алардын жарандык укуктарын жана алардын укуктарын коргогон.

St. Пабылдай болуп, жакшы кабар үчүн кул болууга эркиндик багынып бүгүнкү Корунттуктар окуп, Петир Claver да, кулдар менен кул болуп, анын эркиндигин чалышты. Ал адилеттүүлүк менен кызмат кылган бул Ыйса бардык адамдардын Мырзабыз жана Куткаруучубуз деп, жакшы кабардын таратылышына шарт. абдан эркиндик баалайт дүйнөдө, биз да, бардык адамдар үчүн эркиндик жана акыйкаттык жана куткарууну камсыз кылуу үчүн эркин берүүгө даяр жолдоочулары болуп саналат?

-Marty Massiello, оорукана администратору жана Jeff Weyant, сүрөтчү жана дизайнер, Палм-Спрингс ОЭС жазган Санкт-Терезанын католик чиркөөсүнүн жер үстүндө Деи жана активдүү мүчөлөрү болуп, Лос-Анджелес БАда Cristo Rey жогорку жогорку мектеп

намаз

Жахаба алып, бардык эркиндик, менин эс, түшүнүү, менин бүт эркин алып, I жана ээ болгон бардык. гана эркине ылайык аларды тескөөгө. мага сүйүү жана ырайым берүүгө; бул мен үчүн жетиштүү болот. Оомийин.

-St. Игнатий Лойола

 

 

Достор менен жакшы Сөзүн айтып!
дос Бул электрондук кат жөнөтөбүз!
FacebookTwitterMore …
Башкы бет | бир тиленүү өтүнүчүн | бир тиленүү Card жүктөп | жөнүндө

менен биргеликте даярдалган Ignatian ой
Midwest эки жүздүү, Oregon эки жүздүү жана
Лидерлик, ЖЧК аркылуу руханий Агартуу


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration ປະຈໍາວັນຈາກ JesuitPrayer.org
9 ກັນຍາ, 2016
2016-09-09, MWJ.jpg
ທີ່ St ເປໂຕ Claver, S.J.

1 ໂກຣິນໂທ 9 16-19, 22b-27 (Jesuit ວັນ feast ອ່ານ)

ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີພື້ນຖານສໍາລັບການໂອ້ອວດ, ສໍາລັບການເປັນພັນທະແມ່ນໄດ້ວາງໄວ້ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະວິບັດແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດພຣະກິດຕິຄຸນ! ສໍາລັບການຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດສິ່ງນີ້ຂອງການຈະຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ຂ້າພະເຈົ້າມີລາງວັນເປັນ; ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງຈະຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈທີ່ມີຄະນະກໍາມະ. ຈະເປັນແນວໃດຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນລາງວັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ພຽງແຕ່ນີ້: ທີ່ໃນການປະກາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງເກມການຟຣີ, ສະນັ້ນເປັນທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງສິດທິຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນພຣະກິດຕິຄຸນ.

ສໍາລັບການເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຟຣີກ່ຽວກັບການທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງສໍາລອງເພື່ອທຸກຄົນ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຊະນະຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ.

ກັບຄວາມອ່ອນແອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຄວາມອ່ອນແອ, ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຊະນະຄວາມອ່ອນແອຂອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນກັບຫມົດທຸກຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າທຸກຊ່ວຍປະຢັດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດແນວໃດມັນທັງຫມົດສໍາລັບ sake ຂອງພຣະກິດຕິຄຸນ, ເພື່ອວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນພອນຂອງຕົນ.

ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າໃນດ້ານເຊື້ອຊາດ runners ທັງຫມົດມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ແຕ່ມີພຽງຫນຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນ? ດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວໃນວິທີການທີ່ທ່ານອາດຈະຊະນະມັນໄດ້. ນັກກິລາອອກກໍາລັງກາຍຄວບຄຸມຕົນເອງໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ; ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດມັນຈະໄດ້ຮັບການ wreath perishable, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາເປັນ imperishable ຫນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ aimlessly, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຫມາຍໃສ່ໃນປ່ອງເປັນວ່າຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນທາງອາກາດ; ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າລົງໂທດຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະມັນ enslave, ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກການປະກາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຂ້າພະເຈົ້າເອງບໍ່ຄວນຈະຖືກຕັດສິດ.

ໃຫມ່ສະບັບປັບປຸງມາດຕະຖານສະບັບ, ສະຫງວນລິຂະສິດປີ 1989, ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ. ການນໍາໃຊ້ໂດຍການອະນຸຍາດ. ສິດທິທັງຫມົດສະຫງວນ. USCCB ອະນຸມັດ.

ໃນການບໍລິການຂອງການຍຸຕິທໍາ

ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ feast ຂອງປະໂລຫິດແອສປາໂຍນ Jesuit ໄດ້, Peter Claver, ຜູ້ອຸປະຖໍາຂອງພາລະກິດຂອງປະຊາຊົນໃນອາຟຣິກາແລະຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຂອງສິດທິມະນຸດ: ອັກຄະສາວົກຂອງ Cartagena. ສາດສະຫນາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງໄດ້ຄວາມຍຸດຕິທໍາຄວາມໃຈບຸນ. ສໍາລັບເຂົາຊີວິດສີດໍາບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງ: ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອການກໍ່ສ້າງຂອງອານາຈັກ. ສໍາລັບເປໂຕ, ປະຊາຊົນຂອງສີແມ່ນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນ. ພຣະອົງໄດ້ປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ St Paul ໃນການອ່ານ Corinthians ໃນມື້ນີ້, ຜູ້ທີ່ຍອມຈໍານົນເປັນອິດສະຫຼະຂອງຕົນເພື່ອຈະສໍາລອງກັບພຣະກິດຕິຄຸນ, Peter Claver ຍັງໄດ້ເສຍສະລະເສລີພາບຂອງເຂົາໂດຍການເປັນທາດຂອງສໍາລອງໄດ້. ນີ້ເຂົາໄດ້ເຮັດໃນການບໍລິການຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງທັງຫມົດປະຊາຊົນ. ໃນໂລກທີ່ນັ້ນສູງຄຸນຄ່າເປັນອິດສະຫຼະ, ມີພວກເຮົາເປັນຄຣິດສະຕຽນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ເຖິງເຖິງແມ່ນວ່າສິດເສລີພາບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະປະກັນເສລີພາບແລະຄວາມຍຸດຕິທໍາແລະຄວາມລອດສໍາລັບທັງຫມົດ?

-Marty Massiello, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຫມໍ, ແລະ Jeff Weyant, ຈິດຕະນາການແລະການອອກແບບ, ຂຽນຈາກ Palm Springs CA. ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິກທີ່ St Theresa ຂອງແລະການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນ Word Dei, ໄດ້ Cristo Rey ໂຮງຮຽນສູງສູງໃນ Los Angeles CA.

ການອະທິຖານ

ໃຊ້ເວລາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບການ, ທັງຫມົດເປັນອິດສະຫຼະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມຊົງຈໍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຈະທັງຫມົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທັງຫມົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີແລະມີ. ຈັດວາງກໍາລັງຂອງເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຕາມຄວາມປະສົງຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄວາມຮັກແລະພຣະຄຸນຂອງທ່ານຂອງທ່ານ; ນີ້ແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ອາແມນ.

-St. Ignatius Loyola

 

 

ແບ່ງປັນຄໍາເວົ້າດີກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ!
ສົ່ງອີເມວນີ້ເພື່ອເປັນຫມູ່!
FacebookTwitterMore …
ຫນ້າທໍາອິດ | ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການອະທິຖານ | ດາວນ໌ໂຫລດບັດອະທິຖານເປັນ | ກ່ຽວກັບ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ Ignatian ຜະລິດໃນການຮ່ວມມືກັບ
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits ແລະ
ເຜີຍແຜ່ທາງວິນຍານໂດຍຜ່ານການເປັນຜູ້ນໍາ, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

A quotidie inspiratione JesuitPrayer.org
August IX, MMXVI
2016-09-09 MWJ.jpg,
S. Petri Claver, S.J.

I Cor IX; 16-19, 22b-XXVII (Jesuit diem festum legere)

Si evangelizavero, non est mihi terra gloria necessitas enim mihi incumbit vae enim mihi est si non evangelizavero! Nam si id facere voluntatem meam, mercedem habeo; si autem invitus, dispensatio mihi credita est negotium. Quae est ergo merces mea? Videlicet ut mea ut evangelium praedicans sine sumptu ponam evangelium ut non abutar potestate mea in evangelio facere.

Nam cum liber essem de omnibus, omnium me servum feci, ut plures lucrifacerem.

Et factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem. Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos. Omnia autem facio propter evangelium ut particeps eius efficiar.

Nescitis quod ii qui in stadio currunt omnes quidem currunt sed unus accipit bravium? Sic currite ut vincere. Athletae in omnibus se abstinet; et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant: nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro non quasi aerem verberans nec buxum; sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne aliis praedicans ipse reprobus servitutem redigo ne forte cum.

Biblia Sacra Vulgata Copyright MCMLXXXIX in Ecclesiis Christi National Concilio Civitatum Foederatarum Americae. Used by permission. All rights reserved. USCCB probata.

Et cultus iustitiae

Hodiernae festum Hispanicae Societatis sacerdos Petri Claver, populi Africae Missionibus Patronum defensor iurium Apostoli Cartagena. Et non fides charitatem iustitia. Eum non solum nigro vitae materiam essentiae Regno aedificando. Nam et Petrus et fratribus coloris. Iudicavit christiana iura civilia iura.

Sicut Corinthios Apostolus in hodierna lectione cum deditis pacisci se servum libertate Evangelium Petri Claver libero factus servus servorum victimas. Id hoc ministerium iustitiae Evangelio Dominus Iesus crescebat et salvator omnium hominum. Pretium tanti libertas in mundo sumus Christiani libertatem tueri libertatem dare usque ad justitiam et salutem omnium

-Marty Massiello, a hospitalis administrator, et Jeff Weyant, artificis, et excogitatoris, write a Palm Springs CA. S. Teresiae de Catholicae Ecclesiae membra sunt activa ad Verbum Dei in excelsis turpis Los Angeles CA Cristo Rey

Oratio

Suscípiat Dóminus Sume, universam meam libertatem, meam memoriam, intellectum, voluntatem omnem omnia quae habeo et possiderent. Volunt secundum voluntatem tuam. Da mihi amorem et gratiam tuam; Hoc mihi satis est. Amen.

-St. Ignatius de Loyola,

 

 

Partis vestri verbum bonum amici!
Mitte hanc epistulam ut diam bibendum
FacebookTwitterMore …
home | Oratio Submit a Request | Download O Card | About

Ignatii cogitationes quae in societate
Midwest Jesuitae, et Societatis Oregon
Outreach spiritualis per Ductu, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration no JesuitPrayer.org
9. septembris 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezuītu svētki lasījums)

Ja es sludināt evaņģēliju, tas dod man nekādu pamatu lepojas, par pienākumu tiek likts uz mani, un bēdas mani, ja man nav sludināt evaņģēliju! Jo, ja es to no savas gribas, man ir alga; bet, ja ne no savas gribas, es esmu uzticēts komisija. Kāda tad ir mana alga? Tikai tas: ka manā proklamēšanas es varētu darīt evaņģēlijs bez maksas, tā, lai pilnībā izmantotu manu tiesību evaņģēliju.

Par gan es esmu brīvs attiecībā uz visiem, man ir devuši sev vergu visiem, tā ka es varētu uzvarēt vairāk no tiem.

Uz vājš es kļuvu vājš, lai es varētu uzvarēt vāja. Es esmu kļuvis visas lietas visiem cilvēkiem, ka es varētu ar visiem līdzekļiem izglābtu. Es to visu labad evaņģēlija, lai es varētu dalīties savās svētībām.

Vai jūs nezināt, ka sacensībā skrējēji visiem konkurē, bet tikai viens saņem godalgu? Palaist tādā veidā, ka jūs varat uzvarēt to. Sportisti īsteno paškontroli visās lietās; viņi to dara, lai saņemtu ātrbojīgu vainagu, bet mēs mūžīgs viens. Tāpēc es neskrien bezmērķīgi, ne man kaste, it kā pukstēšana gaisu; bet es sodīt manu ķermeni un paverdzināt to, lai pēc sludināja citiem es pats nebūtu diskvalificēts.

Pārstrādātais standarta versija, autortiesības 1989, Nacionālās padomes Baznīcu Kristus Amerikas Savienotajās Valstīs. Izmanto atļauju. Visas tiesības aizsargātas. USCCB apstiprināts.

Pakalpojumā Tieslietu

Šodien ir svētki Spānijas jezuītu priesteris, Peter Claver, patrons no misijas Āfrikas tautām un cilvēktiesību aizstāvi: apustuļa Cartagena. Viņa ticību darīja labdarības taisnīgumu. Viņam melna dzīve nav tikai jautājums: tie bija būtiski ēkas Karalisti. Pēterim, cilvēki krāsu bija viņa brāļi un māsas. Viņš aizstāvēja savas pilsoniskās tiesības un kristiešu tiesības.

Tāpat Pāvila mūsdienu Korintiešiem lasījumā, kurš nodeva savu brīvību būt par vergu uz evaņģēliju, Peter Claver arī ziedoja savu brīvību, kļūstot par vergu uz vergiem. To viņš darīja dienestā tiesu, lai izplatītu labas ziņas, ka Jēzus ir Kungs un Glābējs visiem cilvēkiem. Šajā pasaulē, kas tik ļoti augstu vērtē brīvību, mēs, kristieši gatavi atdot pat mūsu brīvību, lai apdrošinātu brīvību un taisnīgumu un pestīšanu visiem?

-Marty Massiello, slimnīcas administrators, un Jeff Weyant, mākslinieks un dizainers, rakstīt no Palm Springs CA. Tie ir biedri Svētā Terēze katoļu baznīcā un aktīvi Verbum Dei, kas Cristo Rey augsto vidusskolā Los Angeles CA.

lūgšana

Veikt Kungs saņemt visu savu brīvību, manu atmiņu, mana izpratne, visa mana griba, viss, kas man ir, un tiem piemīt. Atbrīvojieties no viņiem tikai saskaņā ar savu gribu. Dodiet man savu mīlestību un savu žēlastību; tas ir pietiekami man. Āmen.

-st. Ignatius Loyola

 

 

Dalīties labu vārdu ar saviem draugiem!
Nosūtīt šo e-pastu draugam!
FacebookTwitterMore …
Sākums | Iesniegt lūgšanu lūgt | Lejupielādējiet Lūgšanas kartīte | par

Ignatian pārdomas ražoti sadarbībā ar
Midwest jezuīti, Oregona jezuīti un
Garīgā Outreach caur Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Dienos Įkvėpimas iš JesuitPrayer.org
Rugsėjis 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Petro Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jėzuitų šventė svarstymas)

Jei aš skelbiu Evangeliją, tai suteikia man jokio pagrindo pasigyrimas, už pareiga yra nustatyta ant manęs, ir vargas man, jei ne skelbti Evangeliją! Nes jei aš tai padaryti savo valia, turiu atlygį; bet jei ne mano valia, aš patikėta Komisijai. Kas tada yra mano atlygis? Tiesiog tai: kad mano skelbimu aš gali Evangelija nemokamai, kad ne visiškai išnaudoti savo teises Evangelijoje.

Ir nors esu laisvas, atsižvelgiant į visų, aš padariau sau vergu visi, kad laimėčiau daugiau iš jų.

Silpniesiems tapau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Tapau viskas visiems žmonėms, kad galėčiau visais būdais sutaupyti šiek tiek. Aš visa tai už Evangelijos labui, kad galėčiau pasidalinti savo palaiminimus.

Argi nežinote, kad lenktynėse bėgikai visi konkuruoti, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Paleisti tokiu būdu, kad galite jį laimėti. Sportininkai naudojasi savikontrolę visų dalykų; jie tai daro, kad gautum greitai gendančius vainiką, bet mes negendantis vienas. Taigi nemanau, paleisti be tikslo, nei aš dėžutė, tarsi plaka orą; bet aš nubausti mano kūną ir pavergti ją, kad po skelbė kitiems aš pats neturėtų būti diskvalifikuotas.

Nauja patikslintus standartinius versija, copyright 1989, Nacionalinė taryba Kristaus Bažnyčių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Naudojamas leidus. Visos teisės saugomos. USCCB patvirtintas.

Be Teisingumo tarnyba

Šiandien yra ispanų jėzuitų kunigas šventė, Petras Claver, globėjas misijų Afrikos tautų ir žmogaus teisių gynėjas: Kartachena apaštalo. Jo puikus tikėjimas padarė labdaros teisingumą. Jo juodos gyvenimas buvo ne tik reikalas: jie buvo svarbu Karalystės pastate. Peter, žmonės spalvos buvo jo broliai ir seserys. Jis gynė savo pilietines teises ir savo krikščioniškas teises.

Kaip Povilo šiandienos Korintiečiams skaitymo, kuris gražintų savo laisvę būti vergas Evangelijos, Petras Claver taip pat paaukojo savo laisvę tampa vergu vergai. Tai jis padarė teisingumo paslaugos, skleisti Gerąją Naujieną, kad Jėzus yra Viešpats ir Gelbėtojas visiems žmonėms. Pasaulyje, taip labai vertina laisvę, mes esame kaip krikščionys nori pasiduoti net mūsų laisvę apdrausti laisvę ir teisingumą ir išgelbėjimą visiems?

-Marty Massiello, ligoninė administratorius, ir Jeffas Weyant, menininkas ir dizaineris, rašyti iš Palm Springs CA. Jie yra prisijungę Šv Teresės Katalikų Bažnyčios ir aktyvus Verbum Dei, kad Cristo Rey didelio vidurinę mokyklą Los Andžele CA.

malda

Paimkite Viešpats gauna, visi mano laisvę, mano atmintis, mano supratimu, visą savo valią, visi, kad turiu ir turi. Disponuoti tik pagal savo valią. Duok man savo meilę ir Jūsų malonę; tai man užtenka. Amen.

-Šv. Ignacas Loyola

 

 

Dalytis gerą žodį su draugais!
Siųsti šį laišką draugui!
FacebookTwitterMore …
Pagrindinis puslapis | Pateikti malda Prašymas | Atsisiųskite Maldos kortelė | apie

Ignaciškoji atspindžiai gaminami bendradarbiaujant su
Midwest jėzuitai, Oregon jėzuitai ir
Dvasinis Informavimo per Lyderystė, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiratioun aus JesuitPrayer.org
9. September, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (jesuitesch Fest Dag Liesen)

Wann ech d’Maguire Revendikatioun, gëtt dat mech keen Terrain fir Elvis, fir eng Obligatioun op mech geluecht gëtt, a gare mech wann ech d’Maguire net Revendikatioun! Well wann ech dat vu mengem eegenen gëtt, hunn ech eng Belounung; mee wann net vu mengem eegenen gëtt, sin ech mat enger commission uvertraut. Wat dann ass meng Belounung? Just dëse: dass zu menger Ausso kann ech der Maguire gratis maachen, sou wéi net all Gebrauch vun menger Rechter vun der gudder Noriicht ze maachen.

Well wann ech mat Respekt un all gratis ech, ech hun mech e Prophéit zu all gemaach, sou datt ech vläicht méi vun hinnen gewannen.

Fir d’schwaach ech gouf schwaach, sou datt ech déi schwaach gewanne kënnen. Ech hunn all Saache fir all Leit ginn, dass ech duerch all Mëttelen puer rette kéint. Ech maachen se all fir d’Wuel vun der gudder Noriicht, sou dass ech an seng Leeder deele kann.

Wësst Dir net an enger Course dass d’Leefer all gedoppt, mä nëmmen kritt een de Präis? Run zu esou enger Manéier, datt Dir se gewanne kann. Sportler Übung Self-Kontroll vun all Saachen; si maachen et engem perishable wreath ze kréien, mä mir eng imperishable eent. Also do lafen ech net Hamster, nach weess ech Këscht wéi wann d’Loft klappen; mee ech bestrofen mäi Kierper a enslave et, sou datt fir anerer no operstaan ech mech soll net disqualifizéiert ginn.

Iwwerschafft neie Standard Version, Copyright 1989, vum Nationalrot vun der Kierch vu Christus, an d’Vereenegt Staate vun Amerika. Ufank vun z’erlaben. All Rechter reservéiert. USCCB guttgeheescht.

Am Service vun der Justice

Haut ass d’Fest vun der spuenescher jesuitesch Paschtouer, Peter Claver, Patréiner vun de Missiounen ze afrikanesch Populatiounen an e Verteideger vun de Mënscherechter: Apostel vun Cartagena. Sengem grousse Glaf hutt karitativ Gerechtegkeet. Fir hien huet schwaarz Liewen net grad egal: si waren un de Bau vun der Kinnekräich essentiel. Fir Peter, Leit vu Faarf huet seng Bridder a Schwësteren. Hien verteidegt hir zivil Rechter an hir Christian Rechter.

Wéi Saint Paul zu Korinther liesen haut, deen seng Fräiheet kapituléiert e Prophéit zu der gudder gin, geaffert Peter Claver och seng Fräiheet vun engem Prophéit zu Sklaven réckelt. Dëst huet am Déngscht vun Gerechtegkeet huet, d’Gutt Noriicht ze verbreet dass Jesus Gott a Retter vun all de Leit ass. An enger Welt, déi sou Fräiheet héich Wäerter, déi mir als Chrëschten gewëllt och eis Fräiheet ze opginn Fräiheet a Gerechtegkeet an Rettung fir all fir sécherzestellen?

-Marty Massiello, e Spidol Administrateur, an Jeff Weyant, engem Kënschtler an Designer, schreiwen aus Palm Springs CA. Si sinn Memberen vun St. Theresa d’kathoulesch Kierch an aktiv um Verbum Dez, de Cristo Rey héich Lycée zu Los Angeles CA.

Gebied

Huelt Här kréien, all meng Fräiheet, meng Erënnerung, mäi Verständnis, mäi ganzt gëtt, all déi ech hunn a besëtzen. Entsuergen vun hinnen nëmmen no Äre gëtt. Gëff mer deng Léift an Deng Gnod; dat ass genuch fir mech. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Deelen der Good Wuert mat Äre Frënn!
Schéckt dësen Email un e Frënd!
FacebookTwitterMore …
Home | Schéckt e Papp ufroen | Download engem Schwaach Card | Iwwer

Ignatian Iwwerleungen zu Partnerschaft produzéiert mat
Mëttlere Jesuiten, Oregon Jesuiten a
Geeschtege Sproochen duerch Féierungsqualitéiten, Firmechef


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дневен Инспирација од JesuitPrayer.org
9 Септември 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Свети Петар Claver, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22b-27 (лицемер денот читање)

Ако јас проповед на Евангелието, ова не ми дава основа за фалење, за обврска е поставен врз мене, и тешко на мене, ако не проповед на Евангелието! Зашто, ако го направам тоа на мојата волја, имам награда; Но, ако не на мојата волја, јас сум им е доверено на Комисијата. Која е тогаш мојата награда? Само ова: дека во мојот прогласувањето можам да му Евангелието бесплатно, за да не се направи целосна употреба на моите права во Евангелието.

Зашто, иако сум слободен во однос на сите, јас сум се направи роб на сите, така што би можел да освои повеќе од нив.

На слабите станав слаб, така што би можел да победи на слаб. Станав сите работи на сите луѓе, за да со сите средства да спасам некои. Јас го прават тоа сите за доброто на Евангелието, за да можам да ја сподели благослови.

Не знаете ли дека во една трка сите тркачи се натпреваруваат, но само еден добива награда? Испратена во таков начин што може да ја победи. Спортисти вежба само-контрола во сите работи; тие го прават тоа за да добијат лесно расиплива венец, а ние нетленен еден. Па јас не се кандидира бесцелно, ниту пак јас кутија како да тепа на воздухот; но јас казни тело и го зароби, така што по прогласувањето на другите јас не треба да бидат дисквалификувани.

Нов Превод на МПЦ, авторски права 1989 година, од страна на Националниот Совет на Црквите на Христос во Соединетите Американски Држави. Се користи со дозвола. Сите права се задржани. USCCB одобрени.

Во служба на правдата

Денес е празникот на свештеникот шпанскиот лицемер, Питер Claver, патронот на мисии за африканските народи и заштитник на човековите права: апостолот на Картагена. својата голема вера не добротворни правда. За него црно живот не само што е важно: тие се од суштинско значење за градење на царството. За Петар, луѓето на боја беа неговите браќа и сестри. Тој застана во одбрана на правата и нивните христијански права.

Како Свети Павле во денешниот Коринтјаните читање, кој му се предаде својата слобода да се биде роб на евангелието, Питер Claver исто така жртвувале својата слобода од страна да стане роб на робови. Ова го правеше во служба на правдата, да се распространува Радосната вест дека Исус е Господ и Спасител на сите луѓе. Во светот, кој толку многу го цени слобода, ние сме како христијани подготвени да се откажат дури и за нашата слобода да се осигура слобода и правда и спасение за сите?

-Marty Massiello, администратор во болница, и Џеф Weyant, уметник и дизајнер, пишува од Палм Спрингс CA. Тие се членови на Католичката црква Св Тереза и активни во Verbum деи, на Cristo Rey високи средно училиште во Лос Анџелес, Калифорнија

молитвата

Земете Господ го прима, сите мојата слобода, мојата меморија, моето разбирање, целата моја волја, сè што имам и да го поседуваат. Фрлајте ги само според вашата волја. Дај ми љубов и Твојата благодат; ова е доволно за мене. Амин.

-St. Игнатиј Лојола

 

 

Сподели на добар збор со вашите пријатели!
Испрати ја оваа e-mail на пријател!
FacebookTwitterMore …
Насловна | Поднесе молитва барање | Превземи молитва картичка | за

Ignatian рефлексии произведен во партнерство со
Среден Запад Језуитите, Орегон Језуитите и
Духовни односи со јавност преку Лидерство, ДОО


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration avy amin’ny JesuitPrayer.org
Septambra 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kôr 9; 16-19, 22b-27 (Zezoita andro firavoravoana famakiana)

Raha mitory ny filazantsara, izany tsy manome ahy tany noho ny fireharehana, fa tsy maintsy manao izany amiko, ka loza ho ahy raha tsy mitory ny filazantsara aho! Fa raha manao izany ny sitrapoko, mahazo valim-pitia aho; fa raha tsy ny sitrapoko, aho tamin’ny iraka nankinina. Inona ary no valim-pitia azoko? Fotsiny izao: fa ny fanambarana aho, mba hanao ny filazantsara maimaim-poana, mba tsy ho feno ny fampiasana ny zo ao amin’ny filazantsara.

Fa na dia afaka amin’ny fanajana aho ny rehetra, dia efa nanao ny tenako ho mpanompon’ny olona rehetra, ka dia mba hahazoako bebe kokoa ny azy.

Tamin’ny malemy dia tonga malemy aho, ka mba hahazoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra amin’ny olona rehetra, mba ho amin’ny fomba rehetra afa-tsy ny sasany. Ataoko izany rehetra izany noho ny amin’ny filazantsara, dia mba handray anjara amin’ny ny fitahiana.

Tsy fantatrareo va fa eo amin’ny tany fihazakazahana ny mpihazakazaka rehetra fifaninanana, nefa iray monja no mahazo ny loka? Mihazakazaha koa mba handresy izany. Atleta mifehy tena amin’ny zavatra rehetra; manao izany izy ireo mba handray ny simba fehiloha, fa ny tsi-fahalòvana iray. Noho izany dia tsy mihazakazaka aimlessly, na aho totohondry toy ny nikapoka ny rivotra; fa hovaliako ny tena sy hanandevo azy, ka rehefa avy mitory amin’ny olon-kafa aho tsy tokony nahafeno fepetra.

New Revised Standard Version, Copyright 1989, araka ny National Filan-kevitry ny fiangonana rehetra an’i Kristy tany Etazonia Amerika. Nampiasaina rehefa nahazoana alàlana. Zo rehetra voatokana. USCCB nankatoavina.

Ao amin’ny Service de Justice

Ankehitriny izany dia andro firavoravoana ny amin’ny zezoita Espaniola mpisorona, Peter Claver, mpiaro ny asa fitoriana ny firenena Afrikana sy ny mpiaro ny zon’olombelona: ny Apôstôly any Cartagena. Ny finoana lehibe no mpanao asa soa ny rariny. Ho azy fiainana mainty tsy resaka fotsiny izy; ireo no zava-dehibe ny fanorenana ny Fanjakana. Fa Petera, ny olona ny loko dia ny rahalahy sy anabavy. Dia niaro ny zo sivily sy ny zo kristianina.

Toa an’i Md Paoly eto amin’ity Korintiana famakiana, izay nitolo-batana ny fahafahana mba ho mpanompo ho an’ny filazantsara, Peter Claver sorona koa ny fahalalahana amin’ny alalan’ny lasa mpanompo ho andevo. Izany nataony ny amin’ny fanompoana ao rariny, mba hitoriana ny vaovao tsara fa i Jesosy no Tompo sy Mpamonjy ny olona rehetra. Ao anatin’ny tontolo izay tena sarobidy toy izany fahafahana, dia isika Kristianina vonona ny kivy na dia ny fahafahana ho antoka ny fahafahana sy ny rariny ary ny famonjena ho an’ny rehetra?

-Marty Massiello, hopitaly mpitantana, ary Jeff Weyant, mpanakanto sy ny endrika, manoratra avy any Palm Springs CA. Izy ireo no mpikambana ao St. Theresa ny Eglizy Katolika sy ny mpanao amin’ny Verbum Dei, ny Cristo Rey ambony sekoly ambaratonga faharoa tao Los Angeles CA.

vavaka

Raiso Tompo mandray, rehetra, ny fahafahana, ny fitadidiana, ny saiko, ny sitrapoko rehetra, izay rehetra ananako sy handova. Hivarotra azy ihany araka ny sitrapony. Omeo ahy ny fitiavana sy ny fahasoavana; izany no ampy ho ahy. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Zarao ny teny soa amin’ny namana!
Alefaso ity mailaka ity amin ny namana!
FacebookTwitterMore …
Home | Manolotra ny Vavaka Request | Download ny Vavaka Card | About

Ignatian fandinihana novokarina amin’ny fiaraha-miasa amin’ny
Midwest Zezoita, Oregon Zezoita sy ny
Ara-panahy amin’ny alalan’ny Outreach Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspirasi harian dari JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit hari raya membaca)

Jika sesungguhnya aku memberitakan Injil, ini memberikan saya alasan untuk bermegah, bagi obligasi diletakkan pada saya, dan malang kepada saya jika saya tidak memberitakan Injil! Sebab jika aku melakukan ini kehendak saya sendiri, saya mendapat pahala; tetapi jika tidak wasiat saya sendiri, saya memikul tanggungjawab dengan komisen. Apa pula ganjaran saya? Hanya ini: bahawa dalam pengisytiharan saya, saya boleh membuat Injil secara percuma, supaya tidak menggunakan sepenuhnya hak saya dalam Injil.

Sebab meskipun aku sendiri percuma berkenaan dengan semua, Aku telah menjadikan diriku hamba kepada semua, supaya aku memperoleh lebih daripada mereka.

Untuk orang yang lemah aku menjadi lemah, supaya aku memperoleh orang yang lemah. Saya telah menjadi semua benda untuk semua manusia, yang saya mungkin dengan segala cara menjimatkan. Saya melakukannya semua demi Injil, supaya aku dapat berkongsi berkat itu.

Adakah anda tidak tahu bahawa dalam perlumbaan pelari semua bersaing, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Berjalan dalam apa-apa cara yang anda boleh memenanginya. Atlet mengawal diri dalam semua perkara; mereka berbuat demikian untuk memperoleh bunga yang fana, tetapi kita yang abadi. Jadi, saya tidak berjalan tanpa tujuan, dan Aku tidak kotak seolah-olah mengalahkan udara; tetapi saya menghukum badan saya dan memperhambakan ia, supaya selepas mengisytiharkan kepada orang lain saya sendiri tidak boleh dibatalkan.

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, oleh Majlis Kebangsaan Jemaat-jemaat Kristus di Amerika Syarikat. Digunakan dengan kebenaran. Hak cipta terpelihara. USCCB diluluskan.

Dalam Perkhidmatan Kehakiman

Hari ini adalah hari raya imam Sepanyol Jesuit, Peter Claver, penaung misi untuk bangsa Afrika dan pembela hak asasi manusia: Rasul Cartagena. kepercayaan yang beliau lakukan keadilan amal. Baginya kehidupan hitam tidak hanya perkara: mereka adalah penting kepada pembinaan negara itu. Bagi Peter, orang-orang warna adalah saudara-saudara-Nya. Beliau mempertahankan hak-hak sivil dan hak-hak Kristian.

Seperti St. Paul dalam membaca Corinthians hari ini, yang menyerah diri kebebasan untuk menjadi hamba kepada Injil, Peter Claver juga mengorbankan kebebasannya dengan menjadi hamba kepada hamba. Ini dia lakukan dalam perkhidmatan keadilan, untuk menyebarkan Berita Baik bahawa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat semua manusia. Dalam dunia yang begitu sangat menghargai kebebasan, adakah kita sebagai orang Kristian sanggup melepaskan walaupun kebebasan kita untuk memastikan kebebasan dan keadilan dan keselamatan untuk semua?

-Marty Massiello, pentadbir hospital, dan Jeff Weyant, seorang artis dan pereka, menulis dari Palm Springs CA. Mereka adalah ahli Gereja Katolik St. Theresa dan aktif pada Verbum Dei, yang Cristo Rey sekolah menengah tinggi di Los Angeles CA.

doa

Ambil Tuhan menerima, semua kebebasan saya, ingatan saya, pemahaman saya, seluruh kehendak-Ku, semua yang saya ada dan miliki. Melupuskan mereka hanya mengikut kehendak anda. Berikan saya cinta anda dan anugerah-Mu; ini sudah cukup untuk saya. Amin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Berkongsi Firman yang baik dengan rakan-rakan anda!
Menghantar e-mel ini kepada rakan!
FacebookTwitterMore …
rumah | Hantar Permintaan untuk Doa | Muat turun Kad Doa | Mengenai

pantulan Ignatian dihasilkan dengan kerjasama
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit dan
Outreach rohani melalui Kepimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രചോദനം
സെപ്റ്റംബർ 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് Claver, S.J.

1 കോറി 9; 16-19, 22b-27 (ജെസ്യൂട്ട് തിരുനാൾ വായന)

ഞാൻ സുവിശേഷം ഘോഷിച്ചു എങ്കിൽ, ഈ എന്നെ പ്രശംസ യാതൊരു നിലത്തു നൽകുന്നു ബാധ്യതയില്ലാത്ത ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ എങ്കിൽ എന്റെ മേൽ വെച്ചു എനിക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം ഈ എങ്കിൽ എനിക്കു പ്രതിഫലം ഉണ്ടു; എന്നാൽ എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മീഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞാൻ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ്? ഈ: എന്റെ പ്രഘോഷണം ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ എന്റെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിലയിൽ, ഈടാക്കാതെ സുവിശേഷം സൗജന്യമായി വേണ്ടിയാണത്.

ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര എങ്കിലും ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഒരു അടിമ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അവരെ കൂടുതൽ ജയം വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ബലഹീനന്മാരെ ഞാൻ ദുർബലമായ നേടും വേണ്ടി ദുർബലമായ തീർന്നു. ഞാൻ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും ചിലരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സകലജാതികൾക്കും സകലവും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന്റെ നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടത്തിൽ റണ്ണേഴ്സ് എല്ലാ മത്സരിക്കാൻ, പക്ഷേ ഒരേയൊരു വിരുതു പ്രാപിക്കുന്നുള്ളു എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ അതിനെ വലയം വേണ്ടി വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. കായികതാരങ്ങൾ സകലത്തിലും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിനു; അവർ നശിച്ചു പോകുന്ന റീത്ത് ലഭിക്കാൻ അത്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു imperishable ഒറ്റ. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്തം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യരുത് എനിക്ക് എയർ അടിക്കുന്നത് ഭാവത്തിൽ ബോക്സ് എന്തു; ഞാൻ എന്റെ ശരീരം സന്ദർശിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ വിളംബരം ശേഷം തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പാടില്ല, അത് അടിമകളാക്കി.

ന്യൂ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചർച്ചസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ പുതുക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പ്, പകർപ്പവകാശ 1989. അനുമതിയോടെ ഉപയോഗിച്ച. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. USCCB അംഗീകരിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് ശുശ്രൂഷയിൽ

കാര്ടേജീന ദൂതനെ: ഇന്ന് സ്പാനിഷ് ജെസ്യൂട്ട് പുരോഹിതനായ പീറ്റർ Claver, ആഫ്രിക്കൻ ജനതകളും മനുഷ്യാവകാശ ഡിഫൻഡർ ലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ മിത്രം പെരുനാൾ. തന്റെ വലിയ വിശ്വാസം ചാരിറ്റബിൾ നീതി ചെയ്തു. അവനെ കറുത്ത ജീവനുംകൊണ്ട് വെറും കാര്യമില്ലെന്ന് അവർ കെ പണിയുന്നതു അവിഭാജ്യമായിരുന്നു. പത്രോസിനു വേണ്ടി, നിറം ജനം അവന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവരുടെ പൗരാവകാശ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ അവകാശങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചു.

സുവിശേഷം ഒരു അടിമ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കീഴടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ കൊരിന്ത്യർ വായന സെന്റ് പോൾ, പോലെ പീറ്റർ Claver പുറമേ അടിമകൾ അടിമയാണ് നേടുന്നതിലൂടെ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അർപ്പിച്ചു. ഈ അവൻ യേശു സകല ജനവും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ നല്ല വാർത്ത പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാൻ നീതിയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തു. ഒരു ലോകത്തിൽ വിധത്തിൽ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്, എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം, നീതിയ്ക്കും രക്ഷ ഇൻഷ്വർ പോലും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ആകുന്നു?

-Marty Massiello, ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ജെഫ് Weyant, കണ്ണീരിന്റെ ഡിസൈനർ, പാമ് സ്പ്രിംഗ്സ് അസംബ്ളി എഴുതുന്നതുപോലും അവർ സെന്റ് തെരേസ കാത്തലിക് ചർച്ച് ആൻഡ് Verbum ഡെയി, ലോസ് ആഞ്ചലസ് അസംബ്ളി ലെ കൗണ്ട് റെയ് ഉയർന്ന ഹൈസ്കൂളിൽ സജീവമാണ്

നമസ്കാരം

കർത്താവേ, എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ മെമ്മറി, എന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടം, ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ലഭിക്കും. മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ അവരെ വിനിയോഗിക്കാനാകൂ. എന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൃപ; ഇത് എന്നെ മതി. ആമേൻ.

-St. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള

 

 

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല വാക്ക് പങ്കിടുക!
ഒരു സുഹൃത്തിന് ഈ ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക!
FacebookTwitterMore …
ഹോം | ഒരു പ്രാർഥന അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക | ഒരു പ്രാർഥന കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് | കുറിച്ച്

സഹകരിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്ന Ignatian പ്രതിഫലനങ്ങൾ
മിഡ്വെസ്റ്റ് ഈവഴിക്ക് ഒറിഗൺ ഈശോസഭയെന്ന ആൻഡ്
നേതൃത്വം, ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി ആത്മീയ എത്തിച്ചേരൽ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
9 Settembru, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pietru Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Ġiżwiti-festa qari)

Jekk I jipproklama l-Evanġelju, dan jagħti me ebda raġuni għal boasting, għal obbligu hija stabbilita fuqi, u woe lili jekk jien ma jipproklama l-Evanġelju! Għax jekk nagħmel dan ta ‘rieda tiegħi stess, I jkollhom premju; imma jekk le ta ‘rieda tiegħi stess, I am inkarigat minn kummissjoni. X’inhu allura huwa premju tiegħi? Biss dan: li fl-proklama tiegħi I jistgħu jagħmlu l-Evanġelju b’xejn, sabiex ma jagħmlu użu sħiħ tad-drittijiet tiegħi fil-Evanġelju.

Għal għalkemm I am ħielsa fir-rigward ta ‘kollox, I għamlu myself skjav għal kulħadd, I hekk li tista’ tirbaħ aktar minnhom.

Lill-persuni dgħajfa sirt dgħajfa, I hekk li jista ‘jirbaħ l-dgħajfa. I saru l-affarijiet għall-poplu kollu, li I jistgħu bil-mezzi kollha jiffrankaw xi. I do dan kollu għall-fini ta ‘l-Evanġelju, sabiex I jista’ jgawdi minn tberik tagħha.

Inti ma taf li f’tellieqa-runners kollha jikkompetu, iżda wieħed biss jirċievi l-premju? Mexxi b’tali mod li inti tista ‘tirbaħ dan. Atleti teżerċita awto-kontroll fl-affarijiet kollha; huma jagħmlu dan li jirċievu girlanda li jitħassru, imma aħna waħda imperishable. So I ma run aimlessly, lanqas nista kaxxa bħallikieku swat l-arja; imma jien jikkastigaw ġisem tiegħi u enslave dan, hekk li wara proklamazzjoni lill-oħrajn I myself m’għandhomx ikunu skwalifikati.

Ġodda Rivedut Standard Version, awtur 1989, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes ta ‘Kristu fl-Istati Uniti tal-Amerika. Użati bil-permess. Drittijiet kollha riżervati. USCCB approvata.

Fis-Servizz tal-Ġustizzja

Illum hija l-festa tal-qassis Spanjol Ġiżwiti, Peter Claver, patrun ta ‘l-missjonijiet popli Afrikani u difensur tad-drittijiet tal-bniedem: l-Appostlu ta’ Cartagena. fidi kbira tiegħu ma ġustizzja karità. Għalih ħajja iswed ma biss kwistjoni: dawn kienu indispensabbli għall-bini tar-Renju. Peter, in-nies ta ‘kulur kienu ħutu subien u bniet. Huwa difiżi d-drittijiet ċivili tagħhom u d-drittijiet Christian tagħhom.

Bħal San Pawl fil Korintin qari tal-lum, li konsenjata libertà tiegħu li jkun iskjavi għall-Evanġelju, Peter Claver sagrifikati wkoll il-libertà tiegħu billi ssir skjav skjavi. Dan huwa ma fis-servizz tal-ġustizzja, biex inxerrdu l-Aħbar it-Tajba li Ġesù hu Mulej u Salvatur tal-poplu kollu. F’dinja li hekk ħafna valuri libertà, aħna bħala nsara lesti li jċedu anki libertà tagħna biex jiġu assigurati libertà u l-ġustizzja u salvazzjoni għal kulħadd?

-Marty Massiello, amministratur sptar, u Jeff Weyant, artist u disinjatur, ikteb minn Palm Springs CA. Dawn huma membri ta ‘Knisja Kattolika San Tereża u attiva fil Verbum Dei, il Cristo Rey għolja iskola għolja fil-Los Angeles CA

talb

Ħu Mulej jirċievu, kollha libertà tiegħi, memorja tiegħi, fehim tiegħi, se kollu tiegħi, dak kollu li għandi u jippossjedu. Jiddisponu minnhom biss skond rieda tiegħek. Give me imħabba tiegħek u l-grazzja tiegħek; dan huwa biżżejjed għalija. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Jaqsmu l-Kelma Tajba mal-ħbieb tiegħek!
Ibgħat din l-email lil habib!
FacebookTwitterMore …
Home | Tissottometti Talba Talb | Tniżżel Talb Karta | dwar

riflessjonijiet Injazjana prodotti fi sħubija ma ‘
Ġiżwiti Midwest, Ġiżwiti Oregon u
Outreach spiritwali permezz Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration Daily i JesuitPrayer.org
Mahuru 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Pita Claver, S.J.

1 Kol 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit pānui ra hakari)

Ki te kauwhau ahau i te rongopai, homai tenei ahau kahore whenua mo te whakamanamana, mo te takoto te titauraa i runga i ahau, me te aue ki ahau, ki te kahore ahau e kauwhau i te rongopai! Ki te mea hoki e ahau tenei o toku ake hinaaro, i ahau he utu; engari ki te kahore o toku ake pai ai, ahau tukua ahau ki te kōmihana. Aha ra ko toku utu? Just tenei: e kia meinga e ahau i roto i toku karanga te rongopai noa o te tiaki, kia rite kore ki te hanga te whakamahi tonu i te toku tika i roto i te rongopai.

Ahakoa hoki ehara ahau free ahau ki te faatura ki katoa, kua hanga e ahau he pononga ki katoa ahau, kia ai ai ahau riro atu o ratou.

Ki te ngoikore me he ngoikore ahau, kia riro ai i ahau te hunga ngoikore. Kua waiho ahau nga mea katoa ki te iwi katoa, kia taea ai e katoa hei whakaora i etahi. te mahi ahau i te reira katoa mo te whakaaro ki o te rongopai, kia whiwhi tahi ai ahau i roto i ona mau haamaitairaa.

kahore koutou e mohio e i roto i te iwi whakataetae katoa nga kaitiaki, engari anake e tango tetahi i te utu whakahonore? Rere i roto i te taua ara e kia riro koe i te reira. Kaitäkaro faaohipa mana-whaiaro i roto i nga mea katoa; mahi ratou ki a reira ia farii i te karauna pirau, engari matou he tangata pirau. Na e kore ahau e rere oma, e kore e pouaka ahau, me te mea kaipatu o te hau; engari whiua e ahau toku tinana, me te pononga reira, na muri i kauwhau ai ki a etahi atu e ahau i ahau e kore e akiritia.

Maori Bible, copyright 1989, i te National Council o te Churches o te Karaiti i roto i te Hau Amui no Marite o Amerika. Whakamahia e te whakaaetanga. Pūmau te mana. whakaaetia USCCB.

I roto i te Ratonga o te Ture

I teie mahana ko te hakari o te Spanish Jesuit tohunga, Pita Claver, kaiwhakaruruhau o te misioni ki iwi Awherika, me te kaiwawao o tika tangata: ko te Aposetolo o Cartagena. i tona whakapono nui tika aroha. e kore hoki ia i tika mea ora pango: he faufaa ki te whare o te Basileia ratou. Hoki a Pita, he iwi o te tae ona tuakana, me te tuahine. awhina ia ratou tika ā-iwi, me o ratou mana Karaitiana.

Rite St. Paora i roto i Korinetia pānui o tenei ra, nana nei i tuku tona haere noa ki te waiho i te pononga ki te rongopai, i patu whakahere hoki a Pita Claver tona haere noa na roto i te hoko i te pononga ki pononga. i ia i roto i te mahi o te whakawa, tenei ki te horapa i te rongopai e Ihu te Ariki, a te Kaiwhakaora o nga iwi katoa. I roto i te ao e na tino fakamahu’inga’i herekore, ko matou rite Kerisetiano pai ki te hoatu ake ara to tatou haere noa ki te inihua haere noa, me te whakawa, me te whakaora hoki katoa?

-Marty Massiello, he kaiwhakahaere hōhipera, ko Jeff Weyant, he toi, me te kaihoahoa, tuhituhi i Palm Springs CA. He mau melo o te Ekalesia Katorika a St. Theresa me kaha i verbum Dei, te kura nui tiketike Cristo Rey i Los Angeles CA. ratou

inoi

Tangohia te Ariki riro, e toku haere noa katoa, e toku mahara, e toku matauranga, e toku e pai katoa, katoa e whai ahau me te tango. Te tuku o ratou rite ki to koutou e pai anake. Homai ki ahau tou aroha me tou aroha; he nui hoki ahau i tenei. Amine.

-St. Ignatius Loyola

 

 

A faaite i te parau maitai ki o koutou hoa!
Tukua tenei email ki he hoa!
FacebookTwitterMore …
Kāinga | Tuku i te Tono pure | Tikiake tētahi Kāri pure | Mō

whakaaro huritao Ignatian whakaputaina i roto i te mahi ngātahi ki
Midwest Sēsutí, Oregon Sēsutí me
Outreach wairua i roto i Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org दररोज प्रेरणा
सप्टेंबर 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
सेंट पीटर Claver, S.J.

1 करिंथ 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit, सण वाचन)

मी सुवार्तेची घोषणा असेल, तर हा मला जमिनीवर देते अभिमान बाळगण्याचे कारण, एक बंधन मी सुवार्तेची घोषणा नाही तर मला माझ्या दृष्टीने ते फारच ठेवला आणि आहे! मी माझ्या स्वत: च्या इच्छेने हे तर मी बक्षिसास पात्र आहे, पण मी स्वत: ला नाही तर, मी एक आयोगाकडे सोपविण्यात आहे. तर माझे बक्षीस आहे काय? फक्त या माझ्या घोषणा मी सुवार्ता मोफत करू शकते की, जे सुवार्ता माझ्या अधिकाराचा पूर्ण उपयोग करु नये म्हणून.

कारण मी सर्व बाबतीत मुक्त आहे तरी, मी स्वत: ला सर्व गुलाम, म्हणजे मी त्यांना अधिक फडकणार केली आहे.

कमकुवत मी म्हणजे मी कमकुवत फडकणार, कमकुवत झाले. मी काही सर्व अर्थ कदाचित जतन सर्व लोकांना सर्व गोष्टी झाले आहेत. पण त्यामुळे मी मी त्याच्या आशीर्वाद शेअर करू शकतो, सुवार्तेच्या फायद्यासाठी ते सर्व करू.

आपण रेस धावपटू सर्व स्पर्धा माहीत नाही, पण बक्षीस फक्त एक मिळते? आपण ते विजयी होऊ शकतो की अशा प्रकारे चालवा. खेळाडू व्यायाम या सर्व गोष्टी स्वत: ची नियंत्रण; ते नाशवंत गौरवाचा मुगुट मिळविण्यासाठी असे करतात, परंतु आम्ही अविनाशी आहे. म्हणून मी निर्हेतुकपणे चालवू नका, किंवा मी हवा पराभव जरी बॉक्स नका; पण मी माझे शरीर शिक्षा इतरांना सांगत नंतर मी स्वत: अनर्ह ठरविला जाणार नाही नये म्हणून, तो गुलाम बनवणे.

नवीन मानक आवृत्ती, कॉपीराइट 1989 सुधारित युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्ये ख्रिस्ताच्या चर्च नॅशनल कॉन्सिल. परवानगी केला जातो. सर्व अधिकार आरक्षित. USCCB मंजुरी दिली आहे.

न्याय सेवा

आज स्पॅनिश Jesuit याजक सण आहे, पीटर Claver, आफ्रिकन लोक आणि मानवी हक्क डिफेंडर करण्यासाठी मोहिमांमध्ये आश्रयदाता: कार्टेजीना प्रेषित. त्याच्या महान विश्वास धर्मादाय न्याय केले. त्याला काळा जीवन फक्त फरक पडत नाही ते राज्याच्या इमारत गरजेचे होते. पेत्राला, रंग लोक भाऊ, बहिणी होते. त्याने त्यांच्या नागरी हक्क आणि त्यांच्या ख्रिश्चन अधिकार नाही.

सेंट पॉल प्रमाणे आजच्या करिंथकर वाचन, सुवार्ता गुलाम आपली स्वातंत्र्य शरण मध्ये, पीटर Claver त्याच्या स्वातंत्र्य गुलाम गुलाम बनून यज्ञ केले. तो न्याय सेवा, मारले सुवार्ता पसरली की, येशू सर्व लोक आपला प्रभू व तारणारा आहे. त्यामुळे अत्यंत स्वातंत्र्य कदर की जगात, आम्ही ख्रिस्ती म्हणून सर्व स्वातंत्र्य आणि न्याय आणि तारण विमा उतरवणे अगदी आमच्या स्वातंत्र्य देण्यास तयार आहात का?

-Marty Massiello, रुग्णालयात दाखल प्रशासक, आणि जेफ Weyant, एक कलाकार आणि डिझायनर, पाम स्प्रिंग्स सीए लिहायला ते Verbum देई, लॉस आंजल्स सीए Cristo Rey उच्च माध्यमिक शाळेत व सक्रिय सेंट तेरेसा च्या कॅथोलिक चर्च सदस्य आहेत

प्रार्थना

परमेश्वर प्राप्त माझ्या सर्व स्वातंत्र्य, माझ्या स्मृती, माझे मन, माझ्या संपूर्ण इच्छा, मी आहे आणि मालकी की सर्व घ्या. फक्त आपल्या इच्छेनुसार त्यांना विल्हेवाट लावणे. मला तुमचे प्रेम आणि आपल्या कृपेने द्या; हे मला पुरेसे आहे. आमेन.

-St. Ignatius Loyola

 

 

आपल्या मित्रांसह चांगले शब्द सामायिक करा!
एक मित्र या ईमेल पाठवा!
FacebookTwitterMore …
मुख्य पान | एक प्रार्थना विनंती सबमिट करा | एक प्रार्थना कार्ड डाऊनलोड करा | बद्दल

Ignatian प्रतिबिंबे भागीदारी उत्पादन
मिडवेस्ट विद्वानान, ओरेगॉन Jesuits आणि
नेतृत्व, एलएलसी माध्यमातून आध्यात्मिक पोहोच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org-аас өдөр бүр сүнслэг нөлөө
Есдүгээр сарын 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Гэгээн Петр Claver, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22B-27 (католик найр өдөр унших)

Би сайн мэдээг тунхаглахаар бол энэ нь надад ямар ч газар сайрхлыг хувьд үүрэг би сайн мэдээг тунхаглахаар байхгүй бол надад зовлон над дээр тавьсан байгаа, мөн өгдөг! Би өөрийнхөө хүслээр үүнийг хийх аваас, би шагналаа байх; харин миний өөрийн хүслээр биш ч, би комисс үүрэг бүхий байна. Дараа нь миний шагнал гэж юу вэ? Зүгээр л энэ: Миний тунхагт би сайн мэдээний миний эрхийг бүрэн дүүрэн ашиглаж байх нь тийм сайн мэдээний үнэ төлбөргүй хийж болно гэсэн.

Би бүх талаар нь үнэ төлбөргүй байна гэсэн, би өөрийгөө бүх боол, Би тэдний илүү хожиж болох юм хийсэн байна.

сул тулд би би сул дорой ялах болно, сул дорой болсон. Би бүх аргаар зарим нь аврахын тулд бүх хүмүүст бүх зүйл болж байна. Би сайн мэдээний төлөө бүхнийг хий гэж би түүний адислалуудыг хуваалцаж болно.

Та тамирчдыг бүх тэмцээнд уралдаанд гэдгийг мэдэхгүй, харин зөвхөн нэг л шагнал авдаг? Та үүнийг ялах болно ийм байдлаар ажиллуулна. Тамирчин бүх зүйлд өөрийгөө хяналт тавих; Тэд энэ нь амархан мууддаг хэлхээ авах вэ, гэхдээ бид муудах нэг юм. Тиймээс би ямар ч зорилгогүйгээр ажиллуулж чадахгүй байна, эсвэл би агаар зодож шиг хайрцаг байна; Гэхдээ би миний биеийг шийтгэх болон түүнийг боолчлох бусдад тунхаглан дараа би өөрөө хасагдах байх ёстой учраас тэр байх.

Нью Америкийн Нэгдсэн Улсад Христийн сүмийн Үндэсний зөвлөлийн стандарт хувилбарыг, зохиогчийн эрхийг 1989 оны шинэчилсэн. зөвшөөрөлгүй ашигладаг. Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. USCCB баталсан.

Хууль зүйн үйлчилгээ

Өнөөдөр Испанийн католик санваартны найр бол Петр Claver, Африкийн ард түмэн, хүний эрхийг хамгаалагч гэж төлөөлөгчийн газрын ивээн тэтгэгч: Картагенийн-ын Төлөөлөгчийн. Түүний агуу итгэл буяны шударга ёс юм. Түүний хувьд хар амьдрал ердөө л асуудал байхгүй байсан: тэд хаант улсыг байгуулахад чухал ач холбогдолтой байсан юм. Петрийн хувьд, өнгө хүмүүс түүний ах, эгч нар байсан юм. Тэр тэдний иргэний эрх, тэдний Christian эрхийг хамгаалсан.

Гэгээн Паулын адил өнөөгийн Коринт унших, сайн мэдээнд боол байх нь түүний эрх чөлөөг бууж онд Петр Claver нь түүний эрх чөлөөг боол нь боол болж хамт тахил өргөв. Энэ нь тэрээр шударга ёсны үйлчилгээ, хийсэн сайн мэдээг түгээхийн тулд Есүс бүх ард түмний Их Эзэн Аврагч юм байна. маш их эрх чөлөөг үнэлдэг дэлхийд, тэр ч байтугай бидний бүх эрх чөлөө болон шударга ёс, авралыг даатгуулах эрх чөлөөг бууж өгөх хүсэлтэй Христэд итгэгчид бид байна вэ?

-Marty Massiello, эмнэлэг администратор болон Жефф Weyant нь зураач, зохион бүтээгч, Palm Springs CA-аас бичих Тэд Verbum Dei, Лос-Анжелес хотын CA-д Кристо Рей өндөр өндөр сургуулийн Санкт-Тереза-ын Католик Сүмийн гишүүд, идэвхтэй байдаг

Залбирал

Миний бүх эрх чөлөөг минь санах ой, ойлголтыг минь, миний бүх хүсэл, би байна, эзэмших бүх Эзэн хүлээн авна. зөвхөн таны хүслийн дагуу тэдний захиран зарцуулах. Та надад хайр, Таны нигүүлслийг өгнө; Энэ нь миний хувьд хангалттай юм. Амен.

-St. Игнатиус Loyola

 

 

Таны найз нөхөд нь сайн үгийг хуваалц!
найздаа и-мэйл илгээх
FacebookTwitterMore …
Нүүр хуудас | нь Залбирал хүсэлт | нь Залбирал карт татаж авах | тухай

хамтран үйлдвэрлэсэн Ignatian тусгал
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits болон
Удирдагч ХХК-ийн дамжуулан сүнслэг хандсан мэдээлэл, сурталчилгааны


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org မှ Daily သတင်းစာ Inspiration
စက်တင်ဘာလ 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
စိန့်ပတေရုသ Claver, S.J.

1 ကော 9; 16-19, 22b-27 (ဂျပန်သို့ပှဲနေ့စာဖတ်ခြင်း)

ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောစေလျှင်, ဤငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောစေမကြပါလျှင်ငါ့အပေါ်မှာတင်ပြီးလျှင်, ငါ့ကိုရန်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်သည့်တာဝန်အဘို့, ငါ့ကိုငါဝါကြွားသည်အဘယ်သူမျှမမြေပြင်ကိုပေးတော်မူ၏! ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလိုတော်၏ဤအကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ငါအကျိုးကိုရှိသည် ဖြစ်. , အကယ်. မငါ့ကိုယ်ပိုင်အလိုတော်၏ကား, ငါသည်တကော်မရှင်နှင့်အတူအပ်နှင်းပါ၏။ သို့ဖြစ်. ငါ၏အကျိုးကဘာလဲ? ဒီ: ဧဝံဂေလိတရားကိုထဲမှာငါအခွင့်အရေးအပြည့်အဝအသုံးလုပ်ဖို့မသကဲ့သို့ငါ၏အကွှေးကျွောခွငျးတှငျငါ, တာဝန်ခံ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအခမဲ့လုပ်စေခြင်းငှါ။

ငါသည်ခပ်သိမ်းသောရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းငါသည်ထိုသူတို့ကိုပိုပြီးအနိုင်ရစေခြင်းငှါဒါကြောင့်ငါသည်, လူအပေါင်းတို့အားကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျွန်တော်မူပြီ။

ငါအားနည်းနေအနိုင်ရစေခြင်းငှါဒါကြောင့်အားနည်းအားငါအားနည်းနေဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်အချို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငှါ, လူမျိုးအပေါင်းတို့အားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါက၎င်း၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်မျှဝေစေခြင်းငှါဒါကြောင့်ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရား၏အဘို့အလိုငှါကအားလုံးကိုလုပ်ပါ။

သင်တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်ပြေးသမားအားလုံးယှဉ်ပြိုင်ရှိသောတယောက်တည်းသာလျှင်ဆုကိုရသည်ဟုသင်တို့သိရသည်မဟုတ်လော သင်ကအနိုင်ရစေခြင်းငှါထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကို run ပါ။ အားကစားသမားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်ခန်း, သူတို့တစ်တွေပျက်စီးလွမ်းသူ့ပန်းခွေခံယူဖို့ကပြုပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ imperishable တယောက်။ ဒါနဲ့သောအခါ, အမှတ်တမဲ့ပြေးကြဘူး, မလေရိုက်နှက်သော်လည်းအဖြစ်သေတ္တာဘူး; ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုယ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်ငါအခြားသူများအားကွှေးကျွောခွငျးပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရည်အချင်းပျက်ယွင်းမဖြစ်သင့်ကြောင်းဒါကြောင့်စား။

နယူးအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခရစ်တော်၏ချာ့အမျိုးသားကောင်စီအသုံးပြုပုံနျ Standard ဗားရှင်း, မူပိုင်ခွင့် 1989 ခုနှစ် Revised ။ ခွင့်ပြုချက်ကအသုံးပြုပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ USCCB အတည်ပြုခဲ့သည်။

တရားမျှတမှု၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်

Cartagena ၏တမန်တော်: ဒီနေ့စပိန်ဂျပန်သို့ယဇ်ပုရောဟိတ်, ပေတရု Claver, အာဖရိကလူမျိုးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးနောက်ခံလူမှမစ်ရှင်၏နာယက၏ခံရသောပွဲဖြစ်၏။ သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ယုံကြည်ခြင်းအားကုသိုလ်ဖြစ်တရားမျှတမှုကိုပြု၏။ သူ့ကိုလူမည်းဘဝသည်အဖွင့်အရေးမလုပ်ခဲ့: သူတို့သညျနိုငျငံတျော၏အဆောက်အဦးအားမရှိမဖြစ်ရှိကြ၏။ ပတေရုသသည်, အရောင်၏လူသည်မိမိညီအစ်ကို, ညီအစ်မခဲ့ကြသည်။ သူကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့သူတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်လူ့အခွင့်အရေးခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။

ဧဝံဂေလိတရားကိုမှကျွန်ဖြစ်သူ၏လွတ်လပ်မှုလက်နက်ချတဲ့သူဒီနေ့ကောရိန္သုစာဖတ်ခြင်းအတွက်စိန့်ပေါလုသည်လိုပဲ, ပေတရု Claver လည်းကျွန်တစ်ကျွန်ဖြစ်လာသဖြင့်မိမိအလွတ်လပ်ခွင့်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ ဤသူသညျယရှေုကိုခပ်သိမ်းသောလူမျိုး၏သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်သောဧဝံဂေလိဖြန့်ဖို့, တရားမျှတမှု၏ဝန်ဆောင်မှုပြု၏။ ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းလွတ်လပ်မှုတန်ဖိုးထားတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကျနော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာအဖြစ်အလုံးစုံတို့အဘို့လွတ်လပ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအာမခံထားဖို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အရှုံးမပေးဖို့လိုလိုလားလားရှိသနည်း

-Marty Massiello, တစ်ဦးဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဂျက်ဖ် Weyant, အနုပညာရှင်တစ်ဦးနှင့်ဒီဇိုင်နာ, Palm Springs CA. မှရေးပါ သူတို့က Verbum Dei, Los Angeles မြို့ CA. အတွက် Cristo Rey မြင့်မြင့်အထက်တန်းကျောင်းမှာစိန့်ထရီဇာရဲ့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်တက်ကြွစွာ၏အင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏

ဆုတောင်းပဌနာ

, ခံယူအားလုံးငါ၏အခွင့်, ငါ့မှတ်ဉာဏ်, ငါ့နားလညျမှု, အကြှနျုပျ၏တစ်ခုလုံးကိုအလိုတော်ငါရှိသည်နှင့်ဝင်စားသောသူအပေါင်းတို့သည်သခင်ဘုရားကိုယူပါ။ သာသင့်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းထိုသူတို့ကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ငါ့ကိုအသင်တို့၏မေတ္တာနှင့်သင့်ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံလျက်, ဒီအကြှနျုပျအဘို့လောက်ပေ၏။ အာမင်။

-St ။ Ignatius Loyola

 

 

သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကောငျးမှ Word ကိုမျှဝေပါ!
မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှထိုအီးမေးလ်ကိုပို့ပါ!
FacebookTwitterMore …
မူလစာမျက်နှာ | တစ်ဆုတောင်းပွဲတောင်းဆိုမှု Submit | တစ်ဆုတောင်းပွဲ Card ကို Download လုပ် | အကွောငျး

အတူ ပူးပေါင်း. ထုတ်လုပ် Ignatian ထင်ဟပ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းဂျပန်သို့, အော်ရီဂွန်ဂျပန်သို့နှင့်
ခေါင်းဆောင်မှု, LLC သည်အားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာကွင်းဆင်း


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

बाट JesuitPrayer.org दैनिक प्रेरणा
सेप्टेम्बर 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
सेन्ट पीटर Claver, S.J.

1 कोरिन्थी 9; 16-19, 22b-27 (जेसुइट भोज दिन पढाइ)

म सुसमाचार घोषणा भने, यो मलाई कुनै जमीन घमन्ड लागि, म सुसमाचार घोषणा छैन भने एउटा दायित्व मलाई मलाई राखे छ लागि, र विपत्तिबाट दिन्छ! यदि म मेरो आफ्नै इच्छा को यो लागि, म एक इनाम छ; तर मेरो आफ्नै इच्छा होइन भने, म एक जिम्मेवारी सुम्पियो छु। त्यसपछि के मेरो इनाम छ? बस यो मेरो घोषणा म सुसमाचार मेरो अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न ताकि, सुसमाचार नि: शुल्क बनाउन सक्छ।

लागि हुनत म सबै आदर मुक्त छु, म सबै गर्न दास, म तिनीहरूलाई बढी जीत सक्छ भनेर गरेका छन्।

को कमजोर म कमजोर जीत सक्छ भनेर, कमजोर भयो। म सबै हालतमा केही सुरक्षित हुन सक्छ सबै मानिसहरूलाई सबै कुरा, भएका छन्। म आफ्नो आशिष् भाग ताकि, सुसमाचार खातिर यो सबै गर्छन्।

तपाईं एक दौड धावक सबै प्रतिस्पर्धा मा थाहा छैन, तर एक पुरस्कार प्राप्त? तपाईं यसलाई जीत हुन सक्छ भन्ने यस्तो तरिकाले चलाउनुहोस्। खेलाडीहरूलाई सबै कुरामा आत्मसंयम खेती; तिनीहरूले यो एक perishable पुष्पांजलि प्राप्त गर्न, तर हामी एक imperishable एक। त्यसैले म aimlessly चलान छैन, न त म हावा पिटाई हुनत बक्स गर्छन्; तर म मेरो शरीर दण्ड र अरूलाई घोषणा पछि म अयोग्य भनेर हुँदैन गर्न, यो बन्धनमा।

नयाँ, संशोधित मानक संस्करण, प्रतिलिपि अधिकार 1989 अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका मा ख्रीष्टको चर्च को राष्ट्रिय परिषद द्वारा। अनुमति प्रयोग। सबै अधिकार सुरक्षित। USCCB अनुमोदित।

न्याय सेवा मा

आज स्पेनिश जेसुइट पुजारी को भोज छ, पत्रुस Claver, अफ्रिकी मानिसहरूले र मानव अधिकार को रक्षक गर्न मिशन को संरक्षक: कार्टाजेना को प्रेरित। उहाँको ठूलो विश्वास परोपकारी न्याय गरे। उहाँलाई लागि कालो जीवन बस कुरा गरेनन्: तिनीहरूले राज्यको निर्माण गर्न आवश्यक थियो। पत्रुस लागि, रंग को मान्छे आफ्नो भाइबहिनीहरू थिए। उहाँले आफ्नो नागरिक अधिकार र आफ्नो मसीही अधिकार बचाव।

सेन्ट पल जस्तै सुसमाचार एउटा दास हुन आफ्नो स्वतन्त्रता surrendered गर्ने आजको कोरिन्थी पढाइ, मा, पत्रुस Claver पनि आफ्नो स्वतन्त्रता दास एउटा दास बनेर बलिदान। उहाँले न्याय सेवा, मा गरे यो येशूले प्रभु र मुक्तिदाता सबै मान्छे को हो भनेर सुसमाचार फैलाउन। त्यसैले अत्यधिक स्वतन्त्रता मोल एक संसारमा पनि हाम्रो लागि स्वतन्त्रता र न्याय र मुक्तिको बीमा स्वतन्त्रता परित्याग गर्न इच्छुक मसीहीहरूको रूपमा हामीले हो?

-Marty Massiello, एक अस्पताल प्रशासक, र जेफ Weyant, कलाकार र डिजाइनर, पाम स्प्रिंग्स ca. देखि लेख्न तिनीहरूले Verbum Dei, को क्रिस्टो रे लस एन्जलस ca. मा उच्च उच्च स्कूलमा सेन्ट Theresa गरेको क्याथोलिक चर्चका सदस्य र सक्रिय छन्

प्रार्थना

मेरा सबै स्वतन्त्रता, मेरो स्मृति, मेरो समझ, मेरो सम्पूर्ण इच्छा, म र अधिकार सबै प्रभु प्राप्त लिन। मात्र आफ्नो इच्छा अनुसार तिनीहरूलाई फ्याँक्नुहोस्। मलाई आफ्नो प्रेम र तपाईंको अनुग्रह दिनुहोस्; यो मेरो लागि पर्याप्त छ। आमिन।

-St। Ignatius लोयोला

 

 

आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो शब्द साझेदारी गर्नुहोस्!
मित्र यो इमेल पठाउन!
FacebookTwitterMore …
होम | एक प्रार्थना अनुरोध प्रस्तुत | एक प्रार्थना कार्ड डाउनलोड | बारेमा

साझेदारीमा उत्पादन Ignatian विचार
मिडवेस्ट Jesuits, ओरेगन Jesuits र
नेतृत्व, LLC मार्फत आध्यात्मिक आउटरीच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daglig Inspirasjon fra JesuitPrayer.org
9 september 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit festdag lesing)

Hvis jeg forkynner evangeliet, gir dette meg ingen grunn til å rose, for en forpliktelse er lagt på meg, og ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet! For hvis jeg gjør dette for min egen vilje, da har jeg lønn; men hvis ikke min egen vilje, er jeg betrodd en kommisjon. Hva er da min lønn? Bare dette: at i min forkynnelse kan jeg gjøre evangeliet gratis, for ikke å gjøre full bruk av mine rettigheter i evangeliet.

For selv om jeg er fri i forhold til alt, har jeg gjort meg selv en slave for alle, slik at jeg kan vinne flere av dem.

For de svake er jeg blitt svak, slik at jeg kan vinne de svake. Jeg har blitt alt for alle mennesker, for at jeg skulle for all del spare noen. Jeg gjør alt for evangeliets skyld, slik at jeg kan dele i sine velsignelser.

Vet dere ikke at i et løp løperne alle konkurrere, men bare én får prisen? Kjør på en slik måte at du kan vinne den. Idrettsutøvere utøve selvkontroll i alle ting; de gjør det for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig en. Så jeg ikke går uten mål og mening, heller ikke jeg boksen som om å slå luften; men jeg straffe kroppen min og slavebinde den, slik at etter å forkynne til andre jeg selv skal ikke bli diskvalifisert.

New Revised Standard Version, copyright 1989 av Nasjonalt råd for Kristi menigheter i USA. Brukt med tillatelse. Alle rettigheter reservert. USCCB godkjent.

I Service of Justice

I dag er festen for den spanske jesuittpresten, Peter Claver, beskytter av oppdrag til afrikanske folkeslag og forsvarer av menneskerettighetene: apostel Cartagena. Hans store tro gjorde veldedig rettferdighet. For ham sorte liv ikke bare saken: de var avgjørende for bygging av riket. For Peter, folk av farge var hans brødre og søstre. Han forsvarte sine sivile rettigheter og deres kristne rettigheter.

Som St. Paul i dagens Kor lesing, som overga sin frihet til å være en slave til evangeliet, Peter Claver også ofret sin frihet ved å bli en slave til slaver. Dette gjorde han i tjeneste for rettferdighet, for å spre de gode nyhetene om at Jesus er Herre og frelser alle mennesker. I en verden som så svært verdier frihet er vi som kristne er villige til å gi opp selv vår frihet for å sikre frihet og rettferdighet og frelse for alle?

-Marty Massiello, et sykehus administrator, og Jeff Weyant, en kunstner og designer, skrive fra Palm Springs CA. De er medlemmer av St. Theresa katolske kirke og aktiv på Verbum Dei, den Cristo Rey høy videregående skole i Los Angeles CA.

Bønn

Ta Herre motta all min frihet, min hukommelse, min forståelse, hele min vilje, alt som jeg har og eie. Kast dem bare etter din vilje. Gi meg din kjærlighet og din nåde; Dette er nok for meg. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Del gode ord med dine venner!
Send e-post til en venn!
FacebookTwitterMore …
Hjem | Send inn en Prayer Request | Last ned en bønnekort | Handle om

Ignatian refleksjoner produsert i samarbeid med
Midwest jesuittene, Oregon jesuittene og
Åndelig Outreach gjennom Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

له JesuitPrayer.org دورځني الهام
د سپتمبر په 9، 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver، S.J.

1 آلونو 9؛ 16-19، 22b-27 (Jesuit اختر په ورځ د لوستلو)

که زه د رښتیا دعوې کوي، دا زما د پاره boasting نه ځمکه ورکوي، د یو مکلفیت ماته پر ما کېښودل دی، او افسوس که زه د رښتیا نه دعوې کوي! که زه په خپل ارادې زما دا کار، زه يو اجر لري. خو که د خپل ارادې زما نه، زه د یو کمیسیون سپارل شوی يم. څه وروسته يې زما د اجر دی؟ يوازې د دغه: چې زما په جار ښايي زه د انجیل په وړيا شي، نو په توګه نه چې په رښتیا د خپل حق د پوره ګټه پورته کړي.

لپاره که څه هم زه له ټولو احترام وړيا يم، زه په خپله کړې د ټولو یو بنده، له دې امله چې ښايي زه د هغوی زيات وګټي.

د کمزوري زه کمزوری شو، له دې امله چې زه ښايي د کمزوري وګټي. زه ټولو خلکو ته د ټولو شيانو، چې زه به له ټولو لارو سپما شي. زه دا د ټولو لپاره د انجیل په خاطر، ترڅو چې زه په خپلو نعمتونو سره شریک کړي.

آيا په دې نه پوهېږي چې په يوه سيالۍ د کانديدانو د ټولو سيالي کوي، خو يوازې يو د جایزې د ترلاسه؟ په داسې يوې لاره چې تاسو کېدی شي چې دا د ګټلو چلول. ورزشکاران په ټولو شيانو ځان کنټرول؛ هغوی چې دا یو خرابېدونکي ګيډۍ ترلاسه کړي، خو موږ یوه imperishable یو. نو زه بې هدفه نه، او نه زه په توګه که څه هم د هوا په وهلو صندوق؛ خو زه د خپل بدن د سزا او غلامۍ دا، له دې امله چې د نورو اعلان وروسته زه په خپله بايد بې برخې کېدای نه شي.

نوي متن معياري بڼه، چاپ حق 1989، د امریکا د متحده ایالاتو د د مسيح د کليسياء د ملي شورا له خوا. له خوا د اجازې لپاره کارول کيږي. ټول حقونه خوندي دي. USCCB تصويب کړه.

د عدالت په خدمت کې

نن د اسپانوی Jesuit کاهن د اختر ده، Peter Claver، د افريقا د وګړو او د بشري حقونو د مدافع په توګه د ماموریتونو حامی: د Cartagena له پيغمبر. خپل ستر ایمان خیریه عدالت وکړل. د هغه لپاره د تور ژوند يوازې موضوع نه: هغوی ته د برتانیا د ودانۍ ضروري وو. د پطروس، د رنګ د خلکو د هغه د وروڼو او خويندو وو. هغه د خپلو مدني حقونو او د هغوی د عیسوي حقونو څخه دفاع وکړه.

St. پاول په څېر د نن ورځې په د کورنتيانو په لوستلو، چې خپل آزادۍ تسليم ته چې د انجیل یو بنده وي، Peter Claver هم د هغه د آزادۍ له خوا د غلامانو یو بنده کېدو قرباني. دا هغه د عدالت په خدمت کې، نه د ښه خبرونه خپريږي، چې د عیسي د رب او ناجي د ټولو خلکو ده. په داسې يوه نړۍ چې په لوړه کچه د آزادۍ ارزښت، موږ لکه نصاری غواړي چې آن زموږ د آزادي د ټولو لپاره د آزادۍ او عدالت او د نجات د تضمین لاس واخلي؟

-Marty Massiello، په روغتون کې د مدیر، او جیف Weyant، یو هنرمند او ډيزاينر، له پالم چينې ca. وليکئ هغوی د St. Theresa د کاتولیک کلیسا د غړو او د فعال په Verbum سربراه، په لاس انجلس کې د ميلاد څخه د Cristo Rey لوړ لوړ ښوونځي

د لمانځه ارکان

واخلئ رب ترلاسه کړي، زما ټول آزادۍ، زما حافظه، زما درک، زما ټول ارادې، د ټولو چې زه لري او واک کې لري. يوازې د خپل وصیت سره سم د هغوی واچوی. ماته راکړه ستاسو د مینې او ستاسو د فضل؛ دا زما د پاره بس دی. آمين.

-St. Ignatius Loyola

 

 

ستاسو د ملګري د ښه Word شريک يې!
دا برېښناليک يو ملګري ته ددې مطلب لېږنه!
FacebookTwitterMore …
لمړی مخ | يو لمونځ غوښتنه سپارل | دانلود يو لمونځ Card | په اړه

Ignatian منعکسوونکي سره په شراکت کې توليديږي
منځنی Jesuits، اوریګان Jesuits او
د رهبریت، LLC له لارې د معنوي وسعت


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

الهام روزانه از JesuitPrayer.org
2016 سپتامبر 9
2016/09/09-MWJ.jpg
سنت پیتر کلاور، S.J.

1 قرنتیان 9؛ 16-19، 22B-27 (یسوعیون خواندن روز جشن)

اگر من اعلام انجیل، این به من می دهد هیچ زمین برای مباهات، برای یک تعهد است بر من گذاشته، و وای بر من اگر من انجیل اعلام نمی شود! اگر من این کار را انجام اراده خود من، من پاداش؛ اما اگر نه از اراده خود من، من با یک کمیسیون سپرده است. پس پاداش من است؟ فقط این: که در اعلام من ممکن است انجیل رایگان، به طوری که برای استفاده کامل از حقوق من در انجیل است.

هر چند که من با توجه به تمام آزاد هستم، من را ساخته اند خودم یک برده به همه، به طوری که ممکن بیشتر از آنها به نفع خود.

به ضعیف من ضعیف شد، به طوری که ممکن ضعیف برنده شوید. من همه چیز را به همه مردم، که من ممکن است با تمام معنی صرفه جویی در برخی تبدیل شده اند. من آن را تمام انجام به خاطر انجیل، به طوری که من ممکن است در نعمت آن به اشتراک بگذارید.

آیا شما نمی دانید که در یک مسابقه دونده همه رقابت است، اما تنها یک جایزه دریافت کند؟ اجرا در چنین راهی که شما ممکن است آن را برد. ورزشکاران ورزش خود را کنترل در همه چیز. آنها را به دریافت یک تاج گل فاسد شدنی است، اما ما یک فنا ناپذیر. بنابراین من اجرا نمی بی هدف، و نه به عنوان اینکه ضرب و شتم هوا جعبه من؛ اما من بدن من مجازات و به بردگی آن، به طوری که پس از اعلام به دیگران من خودم باید رد صلاحیت شود.

تجدید نظر جدید نسخه استاندارد، کپی رایت 1989، توسط شورای ملی کلیساهای مسیح در ایالات متحده آمریکا. استفاده با اجازه. مجاز است. USCCB تایید شده است.

در خدمت عدالت

امروز جشن کشیش اسپانیایی یسوعیون، پیتر کلاور، حامی ماموریت به مردمان آفریقا و مدافع حقوق بشر: رسول کارتاهنا. ایمان خود را بزرگ عدالت خیریه است. برای او زندگی سیاه و سفید نه تنها مهم نیست: آنها به ساختمان از پادشاهی ضروری بود. برای پیتر، مردم از رنگ برادران و خواهران او بود. او حقوق مدنی و حقوق مسیحی خود دفاع کرد.

مانند سنت پل در اول قرنتیان خواندن امروز، که آزادی خود را تسلیم به یک برده به انجیل، پیتر کلاور آزادی خود را نیز با تبدیل شدن به یک برده به برده قربانی کرد. این او در خدمت عدالت، آیا به انتشار اخبار خوب که عیسی خداوند و نجات دهنده از همه مردم است. در یک جهان که بسیار ارزش آزادی، ما به عنوان مسیحیان حاضر به تسلیم حتی آزادی ما، تا مطمئن شویم آزادی و عدالت و نجات برای همه؟

-Marty Massiello، یک مدیر بیمارستان، و جف Weyant، یک هنرمند و طراح، ارسال از Palm Springs کالیفرنیا آنها اعضای کلیسای کاتولیک سنت ترزا و فعال در Verbum دی، کریستو ری دبیرستان بالا در لس آنجلس کالیفرنیا هستند

نماز

نگاهی خداوند دریافت، همه آزادی من، حافظه من، درک من، کل اراده من، همه که من داشته باشد و. دور از آنها تنها با توجه به اراده خود را. من عشق خود را و فضل خود را. این برای من کافی است. آمین.

سنت. ایگناتیوس لویولا

 

 

به اشتراک گذاشتن کلمه خوب با دوستان خود!
ارسال این ایمیل به یک دوست!
FacebookTwitterMore …
صفحه اصلی | ارسال درخواست دعا | دانلود کارت نماز | در باره

بازتاب Ignatian با تولید در همکاری
غرب میانه یسوعیان، اورگان یسوعیان و
توسعه معنوی را از طریق رهبری، LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Codzienne Inspiracje ze JesuitPrayer.org
09 wrzesień 2016
09/09/2016-MWJ.jpg
Piotr Claver, S. J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezuita święto czytanie)

Jeśli głoszę Ewangelię, to daje mi powodem do chluby, bo obowiązek kładzie się na mnie, a biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Na razie robię to z własnej woli, mam nagrodę; ale jeśli nie z własnej woli, jestem powierzone Komisji. Co zatem jest moja nagroda? Tylko w ten sposób: że w moim głoszeniem mogę sprawić, że Ewangelia bezpłatnie, tak aby nie wykorzystać w pełni swoich praw w Ewangelii.

Bo chociaż jestem wolny w stosunku do wszystkich, zrobiłem sobie niewolnikiem wszystkim, abym mógł zdobyć ich więcej.

Dla słabych stałem się jak słaby, tak by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich ludzi, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Robię to wszystko dla ewangelii, abym mógł uczestniczyć w jego błogosławieństwa.

Czy nie wiecie, że w wyścigu wszyscy biegacze rywalizować, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę? Prowadzony w taki sposób, że można go wygrać. Sportowcy wykonywać samokontrolę we wszystkich rzeczach; robią to, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą jeden. Więc nie uruchomić się bez celu, nie mogę box jakby pokonując powietrze; ale karanie moje ciało i zniewolić go, tak że po głoszenia innym ja nie powinien być zdyskwalifikowany.

Nowa poprawiona wersji standardowej, copyright 1989, przez Krajową Radę Kościołów Chrystusowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Używany przez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. USCCB zatwierdzone.

W służbie sprawiedliwości

Dzisiaj jest święto hiszpańskiego kapłana jezuity, Piotr Claver, patron misji afrykańskiej ludności i obrońcy praw człowieka: Apostoła Cartagena. Jego wielka wiara zrobił charytatywną sprawiedliwości. Dla niego czarne życie nie tylko kwestią: były niezbędne do budowania Królestwa. Dla Piotra, ludzie kolorowi byli jego bracia i siostry. Bronił swoich praw obywatelskich i ich prawa chrześcijańskich.

Podobnie jak św Pawła w dzisiejszym czytaniu Koryntian, którzy poddali swoją wolność być niewolnikiem ewangelii Piotr Claver poświęcił także jego wolność, stając się niewolnikiem niewolników. Zrobił to w służbie sprawiedliwości, do szerzenia Dobrej Nowiny, że Jezus jest Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi. W świecie, który tak wysoko ceni wolność, jesteśmy jako chrześcijanie gotowi oddać nawet naszą wolność do ubezpieczania wolność i sprawiedliwość i zbawienie dla wszystkich?

-Marty Massiello, administrator szpitala, a Jeff Weyant, artysta i projektant, pisać z Palm Springs CA. Są członkami Kościoła katolickiego św Teresy oraz działają na Verbum Dei, w Cristo Rey wysokiej liceum w Los Angeles, CA.

Modlitwa

Weź Pan otrzymywać całą moją wolność, moją pamięć, mój zrozumienia, całą moją wolę, wszystko, co mam i posiadam. Należy je zutylizować tylko według twojej woli. Daj mi swoją miłość i łaskę; jest to dla mnie za mało. Amen.

-St. Ignacy Loyola

 

 

Podziel się dobre słowo ze swoimi przyjaciółmi!
Wyslij e-mail do znajomego!
FacebookTwitterMore …
strona główna | Prześlij prośbę modlitewną | Pobierz kartę modlitwy | O

Ignacy odbicia produkowane we współpracy z
Midwest jezuici, Oregon i jezuici
Dotarcie poprzez duchowe przywództwo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiração Diária de JesuitPrayer.org
09 de setembro de 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
São Pedro Claver, S. J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (leitura festa jesuíta)

Se eu proclamar o evangelho, isso me dá nenhuma base para jactância, a obrigação é colocada sobre mim, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho! Porque, se eu faço isso por minha própria vontade, tenho recompensa; mas se não for da minha vontade, me foi confiado com uma comissão. Qual é então a minha recompensa? Apenas isto: que na minha proclamação I pode tornar o evangelho gratuitamente, de modo a não fazer pleno uso dos meus direitos no evangelho.

Por que eu sou livre com respeito a todos, eu me fiz escravo de todos, para que eu possa ganhar mais deles.

Para os fracos tornei-me fraco, para que eu possa ganhar os fracos. Tornei-me todas as coisas para todas as pessoas, que para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço tudo por causa do evangelho, para que eu possa compartilhar suas bênçãos.

Você não sabe que numa corrida os corredores todos competir, mas apenas um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que você pode ganhar. Atletas exercer auto-controle em todas as coisas; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas um um imortal. Então eu não correr sem rumo, nem eu caixa como se batendo no ar; mas eu puni meu corpo e escravizar-lo, para que depois de anunciar aos outros, eu mesmo não deve ser desqualificado.

Nova Versão Internacional, copyright 1989, pelo Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos da América. Usado com permissão. Todos os direitos reservados. USCCB aprovado.

No Serviço de Justiça

Hoje é a festa do padre jesuíta espanhol, Pedro Claver, patrono das missões aos povos africanos e defensor dos direitos humanos: o Apóstolo de Cartagena. Sua grande fé fez justiça caridade. Para ele vidas negro não apenas matéria: eram essenciais para a construção do Reino. Para Peter, pessoas de cor eram seus irmãos e irmãs. Ele defendeu seus direitos civis e seus direitos cristãos.

Como São Paulo na leitura Corinthians de hoje, que entregou sua liberdade de ser um escravo para o evangelho, Pedro Claver também sacrificou a sua liberdade, tornando-se um escravo de escravos. Isso ele fez no serviço da justiça, para espalhar a Boa Nova que Jesus é Senhor e Salvador de todas as pessoas. Em um mundo que tão altamente valoriza a liberdade, somos nós como cristãos dispostos a desistir, mesmo a nossa liberdade para assegurar a liberdade ea justiça e salvação para todos?

Marty Massiello, um administrador de hospital, e Jeff Weyant, um artista e designer, escrever a partir de Palm Springs CA. Eles são membros da Igreja Católica de St. Theresa e ativa no Verbum Dei, o Cristo Rey alta escola em Los Angeles CA.

Oração

Tome Senhor receber, toda a minha liberdade, a minha memória, a minha compreensão, toda a minha vontade, tudo o que tenho e possuem. Elimine-as apenas de acordo com sua vontade. Dê-me seu amor e sua graça; isso é suficiente para mim. Um homem.

-St. Inácio de Loyola

 

 

Compartilhar a Boa Palavra com seus amigos!
Envie este e-mail para um amigo!
FacebookTwitterMore …
Início | Apresentar um pedido de oração | Baixar um cartão de oração | Sobre

reflexões inacianos produzidos em parceria com
Midwest jesuítas, Oregon jesuítas e
Outreach espiritual através da Liderança, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
9 ਸਤੰਬਰ, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. ਪਤਰਸ Claver, S.J.

1 ਕੁਰਿੰ 9; 16-19, 22 ਅ-27 (ਜੈਸੂਇਟ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ)

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ! ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ: ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ.

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ am, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦੌੜ ਦੌੜਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ. ਖਿਡਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ; ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪੁਸ਼ਪਾਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਇੱਕ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ aimlessly ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਬਾਕਸ ਕਰਦੇ; ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨ੍ਯੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1989, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੇ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. USCCB ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ

ਅੱਜ ਸਪੇਨੀ ਜੈਸੂਇਟ ਜਾਜਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਤਰਸ Claver, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ Defender ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ: ਕਾਰ੍ਟੇਜੀਨਾ ਦੇ ਰਸੂਲ. ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ: ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ. ਪਤਰਸ ਲਈ, ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਪੱਖ.

ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਪੜ੍ਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਰਪਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਤਰਸ Claver ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬਲੀ. ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

-Marty Massiello, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇਫ Weyant, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਫੀਨਿਕ੍ਸ ca. ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹ ਅਗੰਮ ਦੇਈ, Cristo Rey ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ ca. ਵਿਚ ਹਾਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ St. ਥੇਰੇਸਾ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਬਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਮੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਿਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਵੋ. ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿਓ; ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ. ਆਮੀਨ.

-St. ਇਗਨੇਸ਼ਿਅਸ Loyola

 

 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ!
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ!
FacebookTwitterMore …
ਮੁੱਖ | ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ | ਬਾਰੇ

Ignatian ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
Midwest ਯਸੂਹੀ, Oregon ਯਸੂਹੀ ਅਤੇ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, LLC ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਊਟਰੀਚ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspirație de zi cu zi de la JesuitPrayer.org
09 septembrie 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Sf. Petru Claver, S.J.

1 Corinteni 9; 16-19, 22b-27 (iezuit lectură zi de sărbătoare)

Dacă aș fi vestesc evanghelia, acest lucru îmi dă nici un motiv de fală, o obligație este pusă pe mine, și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! Căci dacă fac acest lucru din propria mea voință, am o răsplată; dar dacă nu din propria mea voință, am încredințat un comision. Care este atunci răsplata mea? Tocmai acest lucru: că în proclamația mea am putea face Evanghelia în mod gratuit, astfel încât să nu utilizeze pe deplin drepturile mele în Evanghelie.

Căci, deși sunt liber în ceea ce privește toate, m-am făcut rob tuturor, astfel încât s-ar putea câștiga mai mulți dintre ei.

Celor slabi am devenit slab, astfel încât să câștig pe cei slabi. Am devenit totul pentru toți oamenii, care s-ar putea, prin toate mijloacele a salva unele. Eu fac totul de dragul Evangheliei, astfel încât să pot împărtăși în binecuvântările sale.

Nu știți că într-o cursă alergători toate concurează, dar numai unul primește premiul? A alerga în așa fel încât s-ar putea câștiga. Sportivii exercită controlul de sine în toate lucrurile; ei o fac pentru a primi o coroană de flori perisabile, dar avem una nepieritoare. Deci, eu nu alerga fără țintă, nici nu am caseta, ca și cum bate aerul; dar eu pedepsesc trupul meu și-l subjuge, astfel încât, după proclamarea altora eu însumi să nu fie descalificat.

Noua versiune standard revizuită, drepturile de autor 1989, de către Consiliul Național al Bisericilor lui Hristos din Statele Unite ale Americii. Folosit cu permisiune. Toate drepturile rezervate. Aprobat Roluri.

În cadrul Serviciului de Justiție

Astăzi este sărbătoarea preotului iezuit spaniol, Peter Claver, patron al misiunilor popoarelor africane și apărător al drepturilor omului: Apostolul Cartagena. mare credință lui a făcut justiția de caritate. Pentru el viața neagră nu a făcut doar materie: au fost esențiale pentru construirea Împărăției. Pentru Petru, oamenii de culoare erau frații și surorile sale. El a apărat drepturile civile și drepturile lor creștine.

Ca și Sf. Pavel în Corinteni lectura de astăzi, care a predat libertatea lui de a fi sclavul Evangheliei, Petru Claver sacrificat, de asemenea, libertatea de a deveni un sclav sclavi. Acest lucru a făcut-o în slujba dreptății, să se răspândească vestea bună că Isus este Domn și Mântuitor al tuturor oamenilor. Într-o lume în care valorile atât de mare libertate, suntem ca și creștini dispuși să renunțe chiar și libertatea noastră de a asigura libertatea și dreptatea și mântuirea pentru toți?

-Marty Massiello, un administrator de spital, si Jeff Weyant, un artist și designer, scrie de la Palm Springs CA. Ei sunt membri ai Bisericii Catolice Sf. Tereza și activă la Verbum Dei, liceul de mare Cristo Rey din Los Angeles, CA.

Rugăciune

Ia-Doamne primi, toată libertatea mea, memoria mea, înțelegerea mea, întreaga mea voință, tot ceea ce am și posedă. Dispune de ele numai în funcție de voința ta. Dă-mi iubirea și grația Ta; acest lucru este suficient pentru mine. Amin.

-Sf. Ignațiu de Loyola

 

 

Distribuiți Bun Cuvânt cu prietenii tăi!
Trimite acest e-mail unui prieten!
FacebookTwitterMore …
home | Depune o cerere de rugaciune | Descărcați un card de rugăciune | Despre

reflecții ignațiene produse în parteneriat cu
Midwest iezuiți, Oregon si iezuitii
Outreach spirituală prin intermediul Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ежедневно Вдохновение от JesuitPrayer.org
9 сентября 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Санкт-Петер Клавье, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22b-27 (иезуит праздник чтение)

Если я проповедую Евангелие, это не дает мне никаких оснований для хвастовства, ибо обязанность возлагается на меня, и горе мне, если я не благовествовать! Ибо, если я делаю это по своей воле, то буду иметь награду; но если не по своей воле, я поручена комиссии. Что же тогда моя награда? Только вот что: в моем провозглашением я могу сделать Евангелие бесплатно, чтобы не в полной мере использовать свои права в Евангелии.

Ибо, хотя я свободен по отношению ко всем, я сделал себе раба ко всем, так что я мог бы выиграть больше из них.

Для слабых я стал слабым, так что я мог бы выиграть слабых. Я стал всем для всех людей, что я мог бы всеми средствами сохранить некоторые из них. Я делаю все это ради Евангелия, чтобы я мог разделить его благословения.

Разве вы не знаете, что в гонке все бегуны конкурировать, но только один получает награду? Запуск таким образом, что вы можете выиграть его. Спортсмены осуществляют самоконтроль во всех вещах; они делают это, чтобы получить венца тленного, а мы нетленного один. Так что я не бежать куда глаза глядят, и я не боксировать, как будто бить воздух; но я наказал мое тело и поработить его, так что после того, как проповедуя другим, самому не должен быть дисквалифицирован.

Пересмотренная Стандартная версия, авторские права 1989, Национальным советом церквей Христа в Соединенных Штатах Америки. Используется с разрешения. Все права защищены. USCCB утвержден.

В службе правосудия

Сегодня праздник священник испанский иезуит Петр Клавье, покровитель миссий в африканских народов и защитника прав человека: Апостола Картахены. Его великая вера сделала благотворительная справедливость. Для него черные жизни не сделал только вопросом: они имеют важное значение для построения Царства. Для Петра, люди цвета были его братья и сестры. Он защищал свои гражданские права и их христианские права.

Как и Павла в современном Кор чтении, который отказался от своей свободы, чтобы быть рабом Евангелия, Питер Клавье также пожертвовал своей свободой, становясь рабом рабов. Это он сделал в службе правосудия, чтобы распространять Благую Весть, что Иисус есть Господь и Спаситель всех людей. В мире, который так высоко ценит свободу, мы, как христиане, готовы отказаться даже нашу свободу, чтобы гарантировать, свободу и справедливость и спасение для всех?

-Marty Massiello, администратор больницы, и Джефф Weyant, художник и дизайнер, писать из Палм-Спрингс CA. Они являются членами католической церкви Святой Терезы и активной в Verbum Dei, в Кристо Рей высокой средней школы в Лос-Анджелесе CA.

молитва

Возьмите Господь получить, всю мою свободу, мою память, мое понимание, всю свою волю, все, что у меня есть и обладать. Утилизируйте их только по вашему желанию. Дай мне свою любовь и Твою милость; этого достаточно для меня. Аминь.

-St. Игнатий Лойола

 

 

Поделитесь хорошее слово с друзьями!
Отправить это письмо другу!
FacebookTwitterMore …
Главная | Отправить запрос Молитва | Скачать молитвенной карточки | Около

Игнатианской отражения, полученные в партнерстве с
Midwest иезуиты, Орегон иезуиты и
Духовное лидерство через аутрич, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Musumusuga i aso taitasi mai JesuitPrayer.org
Aso 9 o Setema, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Korinito 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit faitau aso tausamiga)

Afai ou te folafola atu le talalelei, o lenei ou te maua ai se mafuaaga mo le mitamita, aua ua faataatia se noataga ia te au, ma oi talofa ia te aʻu pe ou te le folafola atu le talalelei! Aua afai ou te faia lenei o loʻu lava loto, ua ou maua se taui; ae afai e le o loʻu lava loto, ou te tuuina atu i ai se tofiga. A lea o laʻu taui? E pei lava o lenei: i loʻu folafolaga e mafai ona ou faia le talalelei aunoa ma se totogi, ina ia lē e faaaogaina atoa o loʻu aia tatau i totonu o le talalelei.

Ona e ui ou saoloto ma le faaaloalo i tagata uma, ou te faia ia te aʻu lava o se pologa i tagata uma, ina ia mafai ona ou manumalo i le sili atu o latou.

I le vaivai na ou vaivai, ina ia mafai ona ou manumalo i le vaivai. Ou avea i mea uma i tagata uma, ina ia ou ala uma auala faaolaina ai ni isi. Ou te faia mea uma mo le lelei o le talalelei, ina ia mafai ona ou faasoa atu i ona faamanuiaga.

Pe e te le iloa i se tuuga e tamomoʻe tauva uma, ae na o le tasi maua le faailoga? Tamoe i se auala ina ia mafai ona manumalo ai. Tagata taaalo faaaoga le loto pulea i mea uma; latou faia e maua ai se wreath pala, ae tatou se tasi imperishable. O lea ou te le taufetuli faasamasamanoa, pe ou te pusa e pei lava sasaina le ea; ae ou te faasala ai loʻu tino ma faapologaina ai, ina ua mavae ona folafolaina atu i isi ou te aʻu le tatau ona faaleaogaina.

Version Standard toe Iloiloina Fou, puletaofia 1989, e ala i le Fono Aoao a le Ekalesia a Keriso i le Iunaite Setete o Amerika. Faaaogaina i le faatagaga. Ua taofia aia tatau uma. faamaonia USCCB.

I le Auaunaga o Faamasinoga

Le aso o le tausamiga o le ositaulaga Sipaniolo Jesuit, Peter Claver, i Tagata Ulu o le misiona i Aferika nuu, ma puipuia o aia tatau o le tagata: o le Aposetolo o Cartagena. na faia e lona faatuatua tele le faamasinoga tonu agaalofa. Mo ia na faia e le na o mataupu olaga uliuli: sa latou taua i le fausiaina o le Malo. Mo Peter, o tagata o lanu o lona uso ma tuafafine. Sa ia puipuia a latou aia tatau tau le va ma o latou aia tatau faa-Kerisiano.

E pei o St. Paulo i le faitauina o Korinito i aso nei, o le toe faafoi atu lona saolotoga e avea o se pologa i le talalelei, taulaga foi Peter Claver lona saolotoga e ala i le avea o se pologa i le pologa. Lenei na ia faia i le galuega o le faamasinoga tonu, e faasalalau atu le Tala Lelei o Iesu o le Alii ma le Faaola o tagata uma. I se lalolagi ua matua maualuga le faatauaina le saolotoga, o tatou o ni Kerisiano naunau e tuuina atu o lo tatou saolotoga e inisiua le saolotoga ma le faamasinoga tonu ma le faaolataga mo tagata uma?

-Marty Massiello, o se pule o le falemai, ma Jeff Weyant, o se tusiata ma mamanuina, tusi mai CA. Pama Springs O i latou o tagata o le Ekalesia Katoliko a St. Theresa ma toaga i Verbum Dei, o le aoga maualuga maualuga Rey Cristo i Los Angeles CA.

tatalo

Ia maua le Alii, loʻu saolotoga, loʻu mafaufau, o loʻu malamalama, loʻu loto atoa, mea uma ua ia te au ma maua. Lafoaia o latou na e tusa ai ma lou finagalo. Aumai ia te au lou alofa ma lou alofa tunoa; ua lava lenei mo aʻu. Amene.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Faasoa atu le Upu Lelei ma au uo!
Auina lenei imeli i se uo!
FacebookTwitterMore …
aiga | Tuuina atu se Talosaga Tatalo | Sii maia se Card Tatalo | E tusa o le

manatunatuga Ignatian gaosia i faiga faapaaga ma
Sisifotutotonu Jesuits, Oregon Jesuits ma
Aapa faaleagaga e ala i le Taitaiga, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration bho JesuitPrayer.org
9 an t-Sultain, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Naomh Peadar Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit latha fèiste an leughadh)

Ma tha mi reachd a ghairm an t-soisgeil, seo a ‘toirt orm sam bith talamh airson a’ bòstadh, airson an dleastanas a tha air a chur sìos orm, agus mo thruaighe mi mura dèan mi reachd a ghairm an t-soisgeil! Airson seo a dhèanamh ma tha mi air mo thoil fhèin, tha mi dhuais; ach mura h-eil mo thoil fhèin, tha mi an urra ri coimisean. Dè an uair sin tha mo dhuais? Dìreach seo: ann an sin mo gairm mi dòcha gun dèan an t-soisgeil an-asgaidh, gus nach ‘dèanamh làn fheum de mo chòraichean anns an t-soisgeul.

Oir ged tha mi saor, le spèis do na h-uile, rinn mi fhìn tràill don h-uile, gus am bi mi a dh’fhaodadh a bhuannachadh tuilleadh dhiubh.

Gus an lag dh’fhàs mi gu lag, gus am bi mi a dh’fhaodadh a bhuannachadh lag. Tha mi air a bhith na h-uile nithe do dhaoine uile, a tha mi a dh’fhaodadh a h-uile dòigh a shàbhaladh cuid. Tha mise ga dhèanamh a h-uile sgàth an t-soisgeil, agus mar sin gu bheil mi ann an roinn ea bheannachdan.

Nach eil sibh fios agam gu bheil e ann an rèis na ruitheadairean a h-uile farpais, ach a-mhàin aon a ‘faighinn an duais? Ruith ann an leithid de dhòigh agus gu bheil thu ‘s dòcha gum buannaich e. Lùth-chleasaichean eacarsaich fèin-smachd ann a h-uile ni; iad ga dhèanamh gu faigh seas blàth-fhleasg, ach tha sinn an imperishable aon. Mar sin, chan eil mi a ‘ruith aimlessly, no a bhios mi a’ bhogsadh mar ged bualadh an adhair; ach tha mi a pheanasachadh mo bhodhaig agus enslave e mar sin, an dèidh èigheach ri daoine eile Tha mi fhìn nach bu chòir a dhì-cheadachadh.

Ùr Standard Version, copyright 1989, le Comhairle Nàiseanta nan Eaglaisean Chriosd ann an United States of America. Chleachdadh le cead. Na còraichean uile glèidhte. USCCB aontachadh.

Ann an seirbheis a ‘Cheartais

An-diugh tha fèill na Spàinne Jesuit sagart, Peadar Claver, neach-taic de na miseanan airson African sluagh is dìon chòraichean daonna: an t-Abstol Cartagena. Shinn chreidimh rinn carthannais ceartas. Dha dubh beatha rinn chan e dìreach a ‘chùis: bha iad riatanach don togalach na Rìoghachd. Airson Peadar, daoine dath bha a bhràithrean agus a pheathraichean. Tha e a dhìon aca chòraichean catharra agus Christian còraichean aca.

Like Naoimh Phòil ann an latha an-diugh Corintianaich leughadh, a ghèill e saorsa a bhith nan tràillean gus an t-soisgeil, Peadar Claver cuideachd ag iobradh ea shaorsa le bhith nan tràillean gus tràillean. Seo a rinn e ann an seirbheis ceartas, a ‘sgaoileadh naidheachd mhath gur e Iosa an Tighearn agus Savior h-uile duine. Ann an saoghal gu bheil cliù cho àrd ‘cur luach air saorsa, a tha sinn mar Chrìosdaidhean deònach a thoirt suas fiù’ s ar saorsa airson àrachas a thoirt air saorsa agus ceartas agus slàinte a h-uile?

-Marty Massiello, ospadal rianadair, agus Jeff Weyant, neach-ealain agus an dealbhaiche, sgrìobhadh bho Palm Springs CA. Tha iad nam buill de St. Theresa aig Eaglais Chaitligeach agus gnìomhach aig Verbum Dei, an Cristo Rey àrd àrd-sgoil ann an Los Angeles CA.

ùrnaigh

Gabh Tighearna fhaighinn, m ‘uile saorsa, mo chuimhne, mo thuigse, mo thoil air fad, a h-uile a th’ agam agus a shealbhachadh. Cur às dhiubh a-mhàin a rèir do thoil. Thoir dhomh do ghràdh agus do ghràs; tha seo gu leòr airson dhomh. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Sgaoil an Mhath Word le do charaidean!
Send seo cuir post-d gu caraid i!
FacebookTwitterMore …
Dhachaigh | Chur a-steach Iarrtas Ùrnaigh | Luchdaich a-nuas Prayer Card | mu

Ignatian faileasan a dhèanamh ann an com-pàirteachas le
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits agus
Spioradail Ruigsinn tro cheannas, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дневни Инспирација из ЈесуитПраиер.орг
9. септембар, 2016
2016-09-09-МВЈ.јпг
Ст Петер Цлавер, С.Ј.

1 Кор 9; 16-19, 22б-27 (језуитски празник читање)

Ако ја огласим јеванђеље, то ми не даје основ за хвалисање, за обавеза је постављен на мене, и тешко мени ако не прогласи јеванђеље! Јер ако то урадили у својој вољи, имам награду; али ако не и својом вољом, ја сам поверена са комисијом. Шта је онда моја награда? Само ово: да у свом прогласу могу да Јеванђеље бесплатно, како не би у потпуности искористе своја права у Јеванђељу.

Јер ако сам слободан у односу на све, ја сам себи направио роба за све, тако да сам могао добити више од њих.

То слаба сам постао слаб, тако да сам могао победити слабе. Постао сам све за све људе, да бих могао да свим средствима неке спасим. Све сам то урадити због јеванђеља, тако да могу да поделе у својим благословима.

Зар не знате да у трци тркачи сви такмиче, али само један добија награду? Рун на такав начин да могу да га освоји. Спортисти врши самоконтролу у свим стварима; они то раде да добије кварљивом венац, али што би могли да нераспадљивости један. Тако да не ради бесциљно, нити сам кутију као да туче ваздух; али ја казни своје тело и поробљавају га, тако да након проглашења другима да се не би требало бити дисквалификовани.

Нев Ревисед Стандард Версион, цопиригхт 1989, од стране Националног савета цркава Христа у Сједињеним Америчким Државама. Користи уз дозволу. Сва права задржана. УСЦЦБ одобрени.

У служби правде

Данас је празник шпански језуитски свештеник, Петер Цлавер, покровитељ мисијама у афричким народима и бранитеља људских права: Апостол Цартагена. Његова огромна вера јесте добротворне правду. За њега црни живот није само ствар: они су од суштинске важности за изградњу Краљевине. За Петра, обојени људи су били његова браћа и сестре. Он је бранио своја грађанска права и своје хришћанске права.

Као Светог Павла у данашњем Коринћанима читања, који се предао своју слободу да буде роб еванђеља, Петер Цлавер је жртвовао своју слободу тако што ћеш постати роб робова. Ово је радио у служби правде, да шире добру вест да је Исус Господ и Спаситељ свих људи. У свету који тако високо вреднује слободу, ми смо као хришћани спремни да се одрекну чак и нашу слободу како би се осигурао слободу и правду и спасење за све?

-Марти Массиелло, управник болнице, и Џеф Веиант, уметник и дизајнер, пишу из Палм Спрингс ЦА. Они су чланови Светог Терезије Католичке цркве и активни на Вербум Деи, на Цристо Реи средњој средње школе у Лос Ангелес ЦА.

молитва

Таке Господе прими, све моје слободу, памћење, своје разумевање, цео свој вољу, све што имам и поседују. Одложите их само по својој вољи. Дај ми своју љубав и милост Иоур; ово је довољно за мене. Амин.

-Ст. ignatius Лоиола

 

 

Деле добре вести са својим пријатељима!
Пошаљите емаил пријатељу!
ФацебоокТвиттерМоре …
хоме | Поднесе захтев Молитва | Довнлоад молитвену картицу | О томе

Игнатиан рефлексије произведени у сарадњи са
Мидвест Језуити, Орегон језуити и
Духовни Теренски кроз лидерство, ЛЛЦ


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration kubva JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 VaK 9; 16-19, 22b-27 (wechechi yeRoma pamutambo kuverenga)

Kana ndichinge ndiparidzire evhangeri, izvi zvinondipa hapana chokuzvirumbidza, ive zvinosungirwa ari pamusoro pangu, uye nhamo kwandiri kana ndisingaparidzi kuparidza vhangeri! Nokuti kana ndichiita chinhu ichi ndichida, ndine mubairo; asi kana ndisingadi kuda kwangu ndoga, ndiri vanopiwa basa. Zvino mubairo wangu chii? Just ichi: kuti kuzivisa kwangu ndiite kuti evhangeri usingabhadhari, kuitira kuti kushandisa kodzero yangu zvakapfuurikidza muevhangeri wenguva.

Nokuti kunyange ndakasununguka noruremekedzo vose, ndakazviita muranda kune vose, kuti ndiwane zvakawanda kwavari.

Kuna vasina simba ndakava seusina simba, kuti ndiwane vasina simba. Ndakava zvose kuvanhu vose, kuti ndingadai nemitoo yose ndiponese vamwe. Ndinoita zvose izvi nokuda kwevhangeri, kuti ndidye kugoverana maropafadzo aro.

Hamuzivi kuti panhangemutange vamhanyi vose kukwikwidzana asi mumwe chete ndiye anogamuchira mubayiro? Mhanyai saizvozvo kuti muuwane naro. Vatambi kuzvidzora muzvinhu zvose; ivo vanozviita kuti vawane korona isingagari; asi isu isingaori mumwe. Saka handimhanyi usina chinangwa, kana ini bhokisi sokunge achirova mhepo; asi ini acharanga muviri wangu uye varanda, kuitira kuti pashure vachizivisa vamwe ini ndirege kuva kushayiwa mubayiro.

New Revised Standard Version, Copyright 1989, neNational Council of Churches kwaKristu muUnited States of America. Used by permission. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. USCCB vanotenderwa.

Mune Service Weruramisiro

Nhasi ndiro mutambo mupristi Spanish wechechi yeRoma, Peter Claver, vaichengetedza ari mishoni pevanhu African uye mudziviriri kodzero dzevanhu: muapositori Cartagena. Kutenda kwake kukuru vakaita anoyamura kururamisira. Nokuti iye upenyu vatema haana chete nyaya; vakanga kuchikosha kuvakwa Umambo. Nokuti Petro, vanhu ruvara vaiva hama dzake nehanzvadzi. Akatsigira kodzero dzevanhu avo kodzero dzechiKristu.

Kufanana St. Paul ano Corinthians kuverenga, uyo aisa rusununguko ake kuva muranda vhangeri, Peter Claver uyewo akabayira rusununguko rwake nokuva muranda varanda. Izvi akazviita mukushandira kururamisira, kuti vhangeri kuti Jesu ndiye Ishe uye Muponesi wevanhu vose. Munyika anokoshesa rusununguko zvikuru kudaro, tiri isu sevaKristu achida kupa kunyange rusununguko kwedu inishuwarenzi rusununguko uye nokururamisira uye ruponeso vose?

-Marty Massiello, mumwe mutariri muchipatara, uye Jeff Weyant, mifananidzo uye wakachenjera, nyora kubva Palm Springs CA Ndivo nhengo St. Theresa kuti Catholic Church uye tichishingaira pana shoko Dei, iye Cristo Rey yakakwirira kusekondari muLos Angeles CA

munamato

Tora Ishe kugamuchira, zvose rusununguko rwangu, ndangariro dzangu, kunzwisisa kwangu, yose chido, nezvose zvandinazvo uye nhaka. Kusandura kwavari chete maererano kwenyu. Ndipei rudo rwenyu uye nyasha Your; izvi zvakakwana kwandiri. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Share Shoko Good neshamwari dzako!
Tumira e ichi shamwari!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit munhu Chikumbiro | Download Munyengetero Card | About

Ignatian Mafungiro zvinogadzirwa achidyidzana pamwe
Midwest vaJesuit, Oregon vaJesuit uye
Outreach Spiritual kuburikidza Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org کان ڏهاڙي وحي
9 سيپٽمبر 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
ايس ٽي پطرس Claver، S.J.

1 Cor 9؛ 16-19، 22b-27 (Jesuit جي دعوت ڏينهن پڙهائي)

جيڪڏهن مون کي انجيل جو پڙھو، هن مون کي طلبڻ لاء ڪو به زمين ڏئي، هڪ وجوب لاء مون لاء خرابي آھي مون تي اڏائي رهيو آهي، ۽ جيڪڏھن مون کي انجيل هجڻ جي شاهدي نه ٿا! لاء ته مون کي منهنجي پنهنجي مرضي جي هن ڪندا، مون کي هڪ اجر آھي. پر منهنجي پنهنجي مرضي جو ته نه، مون کي هڪ ڪميشن سان رکين آهيان. ڇا پوء منھنجو اجورو آهي؟ بس، هن: ته منهنجي سڏيائين ۾ مون کي انجيل چارج جي آزاد ڪري، جيئن انجيل ۾ منهنجي حق جي مڪمل استعمال ڪرڻ نه.

طور جي باوجود به مون کي سڀني لاء عزت ۽ احترام سان آء بيزار آھيان، مون کي پاڻ هڪ غلام سڀني کي، ڪيو اٿون پوء ته مون کي انھن جو وڌيڪ ماڻي سگهي.

جي ڪمزور ڪرڻ لاء مون کي ائين آهي ته مون کي ڪمزور ڪري ورتي ٿئي، ڪمزور ٿيو. مون کي سڀني ماڻهن جي لاء سڀڪنھن شيء بڻجي ويا آهن، ته مون کي سڀ ذريعي ڪجهه بچائي سگهي ٿي. مون کي اهو سڀ انجيل جي واسطي ڪندا، ته مون کي ان جي ڪھڙين نعمتن ۾ حصيداري ڪري سگهون ٿا.

اوھين نه ڄاڻندا آھيو ته هڪ نسل ۾ ٿڌين سڀ پورو، پر صرف هڪ انعام وصول ڪري ٿو ڇا؟ اهڙي طريقي سان ته تون ان کي ماڻي سگهي ٿو ۾ هلائي. رانديگر سڀڪنھن شيء ۾ خود ڪنٽرول ورزش؛ (اھي) ان کي ائين هڪ perishable هنيا حاصل ڪرڻ لاء، پر اسان کي هڪ imperishable هڪ. پوء مون سائين هلائي نه ڪندا، ۽ نڪي مون کي ڄڻڪ جي هوا جو انت آڻي خاني ٿا. پر مون کي منهنجي جسم جي سزا ۽ ان کي ٻانھون ڪري، پوء ته مون کي ٻين ڪرڻ کان پوء پاڻ کي نااهل قرار نه ڪيو وڃي.

نئون سڌاريل معياري نسخو، حق اشاعت 1989 ع، جو آمريڪا جي گڏيل رياستن ۾ مسيح جي چرچ جي قومي ڪائونسل جي. موڪل جي استعمال. سڀ حق محفوظ آهن. USCCB جي منظوري ڏني.

جسٽس جي خدمت ۾

Cartagena جي رسول جي: اڄ ٿيندڙ Jesuit پادري، پطرس Claver، آفريڪي پيپلزپارٽي ۽ انساني حقن جي محافظ جي سفيرن جي سائين جي دعوت آهي. سندس وڏو ايمان خيرات انصاف ڪيو. کيس ڪارا سرن لاء صرف ڪم ڪو نه ڪيو: اهي بادشاھت جي عمارت لاء ضروري هيون. پطرس لاء، رنگ جي ماڻهن کي پنهنجي ڀائرن ۽ ڀينرن هئا. هن چيو ته سندن ديوان جي حقن ۽ انهن جي عيسائي حقن جي دفاع.

اڄ جي ڪرنٿين سيني ۾ ايس ٽي پولس، جيڪو سندس آزادي ڦٽا ڪيا انجيل کي هڪ غلام ٿي ڪرڻ چاهيو، پطرس Claver به ٻانھن کي هڪ غلام واه جي پنهنجي آزادي قربان. هي هن انصاف جي خدمت ۾ پهتس، ته ڪهاڻي نيوز پکڙيل کي ته عيسى پالڻھار ۽ سڀني ماڻهن جو ڇوٽڪارو ڏيندڙ آهي. ته پوء انتهائي آزادي انهيء هڪ دنيا ۾، عيسائين جي طور تي اسان کي به اسان سڀني لاء آزادي ۽ انصاف ۽ نجات insure کي آزادي ڇڏي ڏيڻ ۾ راضي آهن؟

-Marty Massiello، هڪ اسپتال منتظم، ۽ جیف Weyant، هڪ فنڪار ۽ ڪاريگر، دست چشما CA. کان گهڻي چيائون ايس Theresa جي ڪيٿولڪ چرچ ۽ Verbum دئي، جي Cristo Rey لاس اينجلس CA. ۾ اعلي هاء اسڪول ۾ سرگرم جو ميمبر آهي

دعا

پالڻھار منھنجو سڀ آزادي، منهنجو هوندي آهي، منهنجي سمجهه ۾، منهنجي ساري ٿيندو، سڀني مون کي آهي ۽ مالڪ آهي ته وٺو، ملي ٿي. صرف توهان جي مرضي موجب انھن جو ساٿ ڏنو. مون کي توهان جي محبت ۽ توهان جي انهيء ڏي؛ هن مون لاء ڪافي آهي. آمين.

-St. Ignatius لويل

 

 

پنهنجي دوستن سان گڏ ڪهاڻي ڪلام کي مشهور ڪريو!
هڪ دوست کي هن اي ميل موڪليو!
FacebookTwitterMore …
گهر جي | هڪ دعا درخواست جمع ڪرائيندا | ڊائون لوڊ هڪ دعا ڪارڊ | بابت

Ignatian سان ڀائيواري ۾ پيدا reflections
ئ Jesuits، شموليت Jesuits ۽
قيادت، ايل جي ذريعي روحاني آئوٽ ريچ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org සිට දිනපතා ඥානාන්විත
සැප්තැම්බර් 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
ශාන්ත පීතර Claver, S.J.

1 කොරි 9; 16-19, 22b-27 (ජේසු නිකායික මංගල්යයේ කියවීම)

මම ශුභාරංචිය ප්රකාශ නම්, ඒ බව මට ආඩම්බරයෙන් කතා කිරීමට පදනමක්, මම ශුභාරංචිය ප්රකාශ නැති නම් මට තබා, මට දුක් පීඩා කරයි දෙන වගකීමක් සඳහා! මම මාගේ ම කැමැත්ත මේ කරන්න නම්, මම විපාකයක්; නමුත් ඒ ගැන මගේ ම කැමැත්ත නොවේ නම්, මම කොමිසමක් පැවරී සිටිමි. පසුව මාගේ විපාකය කුමක්ද? හුදෙක් මේ: සුබ අස්න මගේ අයිතීන් උපරිම ප්රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන පරිදි මගේ ප්රකාශයක් මම භාර පිළිබඳ සුබ අස්න නිදහස් කිරීමට හැකි බව.

මම සියලු සම්බන්ධයෙන් නිදහස් වෙමි නමුත්, මම වහල් සියලු දෙනාටම, මම ඔවුන් වැඩි වැඩියෙන් තෑගි දිනා පිණිස සිදු කර ඇත.

දුර්වල මම, දුර්වල බවට පත් විය මම දුර්වල දිනා සඳහාය. මම හැම අතින්ම සමහර ගලවාගන්නා පිණිස, සියලු ජනතාවට සියලු දේ බවට පත් වී ඇත. මම ආශීර්වාද හවුල් පිණිස සුබ අස්න වෙනුවෙන් ඒ සියල්ල කරන්න.

ඔබ දන්නවා නොවේ ධාවන තරඟයකට බොහෝදෙනෙකු සහභාගි සියලු තරග බව නමුත්, ත්යාගය දිනා ගන්නේ එක් කෙනෙකු පමණක් ඇයි? ඔබ එය ජය හැකි ආකාරයකින් දුවන්න. මලල ක්රීඩා සියල්ලෙහිදී ආත්ම දමනය; ඔවුන් නශ්ය ඔටුන්න, ලබා ගැනීමට එය කරන්න, නමුත් අපි නොදිරන එකක්. ඒ නිසා මම නොමැතිව මුළාව දුවන්න එපා, හෝ මම ගුවන් පහර මෙන් කාලෙක නැහැ; නමුත් මම මගේ ශරීරය දඬුවම් සහ මම අන් අයට ප්රකාශ පසු මා ප්රතික්ෂේප කරනු නොලබන යුතු බව ඒ නිසා, එය වහල්.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ දේවස්ථාන පිළිබඳ ජාතික සභාව මගින්, නව සම්මත සංස්කරණය, හිමිකම් 1989 සංශෝධිත. අවසරය විසින් භාවිතා. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. USCCB මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

අධිකරණ සේවයේ

ම්රරයෙ වන අපොස්තුළු: අද ස්පාඤ්ඤ ජේසු නිකායික පූජක, පීටර් Claver, අප්රිකානු ජනයා සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් කිරීමට දූත මණ්ඩල අනුශාසක මංගල්යය වේ. ඔහුගේ ඇදහිල්ල මහත් පුණ්ය යුක්තිය කළා. ඔහු කළු ජීවිත සඳහා පමණක් වැදගත් නෑ: ඔවුන් රාජ්යය ගොඩනැගීම සඳහා අත්යවශ්ය විය. පීටර් සඳහා, වර්ණ ජනතාව තම සහෝදර සහෝදරියන් විය. උන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා ඔවුන්ගේ ක්රිස්තියානි හිමිකම් ආරක්ෂා කලේ ය.

සුබ අස්න වෙත දාසයෙකු විය ඔහුගේ නිදහස භාර වූ, අද කොරින්ති කියවීම ශාන්ත පාවුල් මෙන්, පීටර් Claver ද වහලුන් වහල් බවට පත් වෙමින් විසින් ඔහුගේ නිදහස පූජා කළා. ඔහු මේ බව යේසුස් සියලු ජනතාවගේ ස්වාමීන් ද ගැළවුම්කාරයාණන් බව සුබ අස්න ව්යාප්ත කිරීමට, යුක්තිය සේවය කළා. නිදහස ඉතා මිල අධික නිසා අගය කරන බව ලෝකයක, සියල්ල නිදහස හා යුක්තිය සහ ගැළවීම ආරක්ෂා කිරීම පවා අපේ නිදහස අතහැර දැමීමට සූදානම් ක්රිස්තියානීන් වශයෙන් අප ද?

-Marty Massiello, රෝහල් පරිපාලක, සහ ජෙෆ් Weyant, ශිල්පිණියක හා නිර්මාණ, පාම් ස්ප්රින්ග්ස් CA. ලිවීමට ඔවුන් Verbum Dei, ලොස් ඇන්ජලීස් CA. දී Cristo රේ ඉහළ උසස් පාසල් ශාන්ත තෙරේසා කතෝලික පල්ලිය හා ක්රියාකාරී සාමාජිකයන් වන

යාච්ඤාව

මගේ සියලු නිදහස, මගේ මතකය, මගේ අවබෝධය, මගේ මුළු කැමැත්ත, මම සහ අප සතු බවත් හිමි ස්වාමීන් බලන්න. පමණක් ඔබගේ කැමැත්ත අනුව ඔවුන් ඉවත්. මට ඔබේ ආදරය හා ඔබේ කරුණාව දෙන්න; මේ මට ප්රමාණවත්. ආමෙන්.

-St. ඉග්නේෂස් Loyola

 

 

ඔබේ මිතුරන් සමග සුබ වචනය හුවමාරු කරන්න!
මිතුරෙකුට මෙම ඊ-තැපැල් යවන්න!
FacebookTwitterMore …
මුල් පිටුව | යාච්ඤා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් | එය යාච්ඤාව කාඩ් බාගත | ගැන

සමඟ එක්ව ඉදිරිපත් Ignatian පරාවර්තන
මධ්යම බටහිර නිකාය, ඔරිගන් ඡේසු හා
නායකත්වය, LLC හරහා ආත්මික අවුට්රීච්


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Denný inšpirácie z JesuitPrayer.org
9.9.2016
09.9.2016-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S. J.

1 Kor 9; 16 až 19, 22b-27 (jezuitský sviatok čítanie)

Ak mám hlásať evanjelium, mi to dáva žiadny dôvod pre chváliť, pretože je povinnosť položený na mňa, a beda ma, či nemám hlásať evanjelium! Alebo budem ak to zo svojej vlastnej vôle, mám nárok na odmenu; ale ak nie z vlastnej vôle, som poverený províziu. Čo je teda moja odmena? Práve toto: že vo svojom vyhlásení, ktoré môžu urobiť evanjelium bezplatne, aby nedošlo k plne vykonávať práva v evanjeliu.

Alebo hoci som slobodný, pokiaľ ide o všetko, som urobil sám otrokom všetkých, takže by som mohol vyhrať viac z nich.

Slabým stal som sa slabým, aby som mohol vyhrať slabé. Stal som sa všetkým pre všetkých ľudí, že by som mohol všetkými prostriedkami uložiť niektoré z nich. Robím to pre evanjelium, aby som mohol zdieľať svoje požehnanie.

Či neviete, že v závode bežci všetci súťažiť, ale len jeden dostane cenu? Beh v takým spôsobom, že ho môžete vyhrať. Športovci vykonávať sebakontrolu vo všetkých veciach; robia to pre príjem podliehajúce skaze veniec, my však nesmrteľnosť jedno. Tak som nebeží bezcieľne, ani nemám krabici, ako biť do vzduchu; ale trestať moje telo a zotročujú ju, takže po hlásať druhým ja sám by nemal byť vylúčený.

Nová revidovaná štandardná verzia, copyright 1989, Národná rada cirkví Krista v Spojených štátoch amerických. Použité so zvolením. Všetky práva vyhradené. USCCB schválený.

V službách spravodlivosti

Dnes je sviatok španielskeho jezuitského kňaza, Peter Claver, patrón misií do afrických národov a obranca ľudských práv: apoštola Cartagena. Jeho vieru robil charitatívnej spravodlivosť. Pre neho urobil čierne život nie je len otázkou: boli zásadné pre budovanie kráľovstva. Pre Petera, farební ľudia boli jeho bratia a sestry. Hájil ich občianskych práv a ich kresťanskej práva.

Rovnako ako Pavla v dnešnom Corinthians čítania, ktorý sa vzdal jeho slobodu byť otrokom evanjelia, Peter Claver tiež obetoval svoju slobodu tým, že sa otrokom otrokmi. Toto on robil v službách spravodlivosti, šíriť zvesti, že Ježiš je Pán a Spasiteľ všetkých ľudí. Vo svete, ktorý tak vysoko cení slobodu, sme ako kresťania ochotní vzdať sa aj našu slobodu poistiť slobody a spravodlivosti a spásy pre všetkých?

Marty Massiello, správca nemocnice, a Jeff Weyant, umelec a dizajnér, písať od Palm Springs CA. Sú členmi katolíckej cirkvi sv Terézie a aktívny na Verbum Dei, v Cristo Rey vysokej strednej škole v Los Angeles CA.

modlitba

Vezmite Lord prijímať všetku svoju slobodu, svoju pamäť, moje chápanie, celú moju vôľu, všetko, čo som a vlastniť. S nimi nakladať iba podľa svojej vôle. Daj mi svoju lásku a svoj pôvab; To je dosť pre mňa. Amen.

-st. Ignác z Loyoly

 

 

Podeľte sa o dobré slovo so svojimi priateľmi!
Poslať tento e-mail priateľovi!
FacebookTwitterMore …
Home | Predložiť žiadosť modlitby | Stiahnutie Modlitba | o

Ignaciánskej odrazy vyrobené v spolupráci s
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti a
Duchovné Informovanie prostredníctvom vedenia, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration od JesuitPrayer.org
9. september, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (jezuit praznik obravnava)

Če bi oznanjati evangelij, to mi ne daje podlage za ponaša, za katero je obveznost iz mene, in gorje mi, če ne oznanja evangelij! Kajti če naredim to moje volje, imam nagrado; če pa ne moje volje, sem zadolžen za provizijo. Kaj je torej moje plačilo? Samo to: da je v moji razglasitvi sem lahko evangelij brezplačno, tako da v celoti izkoristijo svoje pravice v evangeliju ne.

Kajti sem svoboden glede na vse, sem sam naredil sužnja vsem, tako da bom dobil več od njih.

Za šibka sem postal šibek, tako da lahko zmagam šibka. Postal sem vse stvari za vse ljudi, da sem lahko z vsemi sredstvi prihranili nekaj. Vse sem naredil zaradi evangelija, da bom lahko delijo v svojih blagoslovih.

Ali ne veste, da v dirki tekači vsi tekmujejo, ampak le eden dobi nagrado? Run na tak način, da ga lahko zmagal. Športniki izvaja samokontrolo v vseh stvareh; oni, da dobijo pokvarljivih venec, vendar smo neminljivo eno. Tako da ne teče brez cilja, niti ne bom polju, kot da bije zrak; ampak kaznovati svoje telo in ga zasužnji, tako da po razglasitvi drugim Sam ne bi smel biti izključen.

New Revised Standard Version, avtorske pravice 1989, ki ga je Državni svet Cerkva v Kristusu v Združenih državah Amerike. Uporabljeno z dovoljenjem. Vse pravice pridržane. USCCB odobren.

V službi za pravosodje

Danes je praznik špansko jezuitski duhovnik, Peter Claver, zavetnik misij do afriških ljudstev in zagovornice človekovih pravic: apostolu Cartagena. Njegova velika vera naredila dobrodelno pravice. Zanj črna življenje ni samo stvar: da so bistvenega pomena za izgradnjo kraljestva. Za Petra, ljudje barve so njegovi bratje in sestre. Je branil svoje državljanske pravice in svoje krščanske pravice.

Kot svetega Pavla v današnjem Corinthians branju, ki je predala svojo svobodo, da je suženj evangeliju, Peter Claver žrtvoval tudi svojo svobodo, ko je postal suženj sužnjev. To je storil v službi pravičnosti, širiti evangelij, da je Jezus Gospod in Odrešenik vseh ljudi. V svetu, ki tako zelo cenijo svobodo, smo kot kristjani pripravljeni odreči celo našo svobodo zavarovati svobodo in pravičnost in odrešitev za vse?

-Marty Massiello, skrbnik bolnišnice, in Jeff Weyant, umetnik in oblikovalec, pisati iz Palm Springs CA. So člani Katoliške cerkve sv Terezije in aktivna na verbum Dei, je Cristo Rey visoki srednji šoli v Los Angeles CA.

molitev

Bodite Lord prejeli, vse moje svobodo, moj spomin, moje razumevanje, celo moje volje, vse, kar imam in imajo. Razpolaga z njimi le po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in svoje milosti; to je zame dovolj. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Delite dobrih besed s prijatelji!
Pošlji to sporočilo prijateljem!
FacebookTwitterMore …
Domov | Predloži molitev Zahteva | Prenesite molitev kartice | O

Ignacijanske razmišljanja pridelana v sodelovanju z
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti in
Duhovna Outreach preko vodenja, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Eebehenno Daily ka JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Korintos 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit maalin iid reading)

Haddii aan u naadisaan injiilka, ii siinayaa dhulka ma faanka, waayo waajib ku ah waxaa la dhigay aniga iyo hoog igu haddii aanan u naadisaan injiilka! Waayo, haddaan waxaas ku sameeyo doonistayda ku gaar ah, abaalgud baan helayaa, laakiin haddii aan ah inaan doonistayda yeelo, laygu aaminay guddi. Haddaba abaalgudkaygu waa maxay? Just this: in aan ku dhawaaqidda waxaan ka dhigi laga yaabaa in injiilka oo lacag la’aan ah, si aanay u si buuxda loogu isticmaalo xuquuqda aan injiilka.

Waayo, in kastoo aan xor ahay marka la eego oo dhan, waxaan naftayda u sameeyey addoon oo dhan, si aan u soo kordhiyo dheeraad ah oo iyaga ka mid ah.

Xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaaldaran, si aan u soo kordhiyo kuwa itaalka daran. Waxaan noqday wax kasta in ay dadka oo dhan, inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo. Waan ku wada samayn aawadood oo ah injiilka, si aan ku barakooyinka ay wadaagaan.

Miyaadan ogayn in kuwa tartan ku kaalinta labaad oo dhan tartamaan, laakiin mid keliya baa dheefta hela? Sidaas u orda sida in aad ku guuleysan kartaa. Athletes jimicsi is-control wax walba; ay sameeyaan waxa ay si aad u hesho taaj oo kale ah halaabin, laakiin waxaan ka mid ah qudhunla’aan. Waxaan Sidaas ma ayaaba ordi ha, oo innaba uma aan SANDUUQ sidii garaaceen hawada; laakiin waan ciqaabi jidhkayga oo u yuubnaa, si dib markii wacdiyaya dadka kale aniga qudhaydu in aan la qalmin.

New Revised Standard Version, copyright 1989, Golaha Qaranka ee Kiniisadihii Masiixa oo dalka Mareykanka ah ee America. U isticmaala in ay ogolaansho. Dhammaan xuquuq dhowran. USCCB ansixiyey.

In ka Service of Justice

Maanta waa Iiddii wadaadkii Spanish Jesuit, Peter Claver, sokoeye iyo ergooyinka in ay dadyowga Afrika iyo daafaca ah ee xuquuqda aadanaha: Rasuulka Cartagena. Iimaan weyn sameeyey caddaalad samafalka. Waayo, isaga nolosha madow aan sameeyey kaliya, waxay ahaayeen lagama maarmaan ah in dhismaha ee Boqortooyada. Waayo, Peter, dadka midabka ahaayeen walaalihiis wiilal iyo gabdhoba. Wuxuu difaacay xuquuqdooda madaniga ah iyo xuquuqdooda Christian.

Like St. Paul ee Corinthians reading maanta, oo xorriyad dhiibay inuu ahaado Addoon injiilka, Peter Claver sidoo kale ku allabaryi xoriyadiisa by noqoto addoon ah inay addoommo. Tani wuxuu ku sameeyey adeegga caddaaladda, si ay u faafiyaan injiilka in Ciise yahay Rabbiga ah Badbaadiyeheenna dadka oo dhan. In dunida ah in si heer sare ah la qiimeeyo xorriyadda, waxaan nahay Nasaara sida doonaya in la siiyo ilaa xataa xorriyadda our si ay u hubiyaan xorriyad iyo caddaalad iyo badbaadada loogu talagalay oo dhan?

-Marty Tashto, maamulaha isbitaalka, iyo Jeff Weyant, fanaan iyo naqshadeeye, qori ka Palm Springs CA. Waxay xubnaha Church Catholic St. Theresa ayaa oo firfircoon at Verbum Dei, dugsiga Cristo Rey sare sare ee Los Angeles CA. yihiin

salaadda

Qaado Sayidka helaan, xorriyad oo dhan, oo aan xasuusta, garashadaydu, doonistaydu oo dhan, inaan doonaan oo hantiyi doonaan oo dhan. Tuur iyaga ka mid ah oo kaliya si waafaqsan doonistiisa. i sii jacaylkiinna iyo Your nimcada; tani waa ku filan ii. Aamiin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

La wadaag Ereyga Good oo aad saaxiibo!
email this dir saaxiib!
FacebookTwitterMore …
Home | Gudbi Codsiga salaadda a | Download Card salaadda a | About

shakhi Ignatiyaanka soo saaray in la kaashanaya
Galbeedka Jesuits, Oregon Jesuits iyo
Outreach Ruuxaani dhex Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

La inspiración todos los días de JesuitPrayer.org
9 de septiembre de, el año 2016
09/09/2016-MWJ.jpg
San Pedro Claver, S. J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuita día de la fiesta de lectura)

Si anuncio el Evangelio, esto me da ningún motivo de gloria; porque impuesta necesidad de mí, y ay de mí si no anuncio el Evangelio! Por si hago esto por mi propia voluntad, recompensa tendré; pero si no es por mi propia voluntad, me ha confiado una comisión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Sólo esto: que en mi proclamación presente gratuitamente el evangelio de forma gratuita, a fin de no hacer pleno uso de mis derechos en el Evangelio.

Porque aunque soy libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos, para que yo pueda ganar más de ellos.

A los débiles me hice débil, por lo que para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todas las personas, para que de todos modos salve a algunos. Todo esto lo hago por el bien del Evangelio, para que pueda participar de sus frutos.

¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que usted puede ganar. Los atletas ejercer el autocontrol en todas las cosas; Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que no se ejecutan sin rumbo, ni me encajono como si golpea el aire; pero yo castigo a mi cuerpo y esclavizarlo, de manera que después de proclamar a otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Valera, los derechos de autor de 1989 por el Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. USCCB aprobado.

En el Servicio de Justicia

Hoy es la fiesta de la jesuita español, Pedro Claver, patrono de las misiones a los pueblos africanos y defensor de los derechos humanos: el Apóstol de Cartagena. Su gran fe hizo justicia caritativa. Para él la vida negras no se limitó a la materia: eran esenciales para la construcción del Reino. Para Peter, las personas de color eran sus hermanos y hermanas. Defendió sus derechos civiles y sus derechos cristianos.

Al igual que St. Paul en la lectura de hoy Corintios, que entregó su libertad de ser un esclavo del Evangelio, Pedro Claver también sacrificó su libertad al convertirse en un esclavo de los esclavos. Esto lo hizo en el servicio de la justicia, para difundir la Buena Nueva de que Jesús es el Señor y Salvador de todos los hombres. En un mundo que por lo valora en gran medida la libertad, somos como cristianos dispuestos a renunciar a nuestra libertad incluso para asegurar la libertad y la justicia y la salvación para todos?

-Marty Massiello, un administrador del hospital, y Jeff Weyant, un artista y diseñador, escribir desde Palm Springs CA. Son miembros de la iglesia católica de Santa Teresa y actúan en Verbum Dei, la alta escuela secundaria Cristo Rey en Los Angeles CA.

Oración

Tome Señor recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Disponer de ellos solamente según su voluntad. Dame tu amor y tu gracia; esto es suficiente para mí. Amén.

-St. Ignacio de Loyola

 

 

Comparte la buena palabra con tus amigos!
Enviar este correo a un amigo!
FacebookTwitterMore …
Inicio | Enviar una solicitud de Oración | Descargar una tarjeta de oración | Acerca de

ignacianos reflexiones producidas en asociación con
Midwest jesuitas, Oregon y jesuitas
Alcance espiritual a través de liderazgo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspirasi poean ti JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit salametan poé reading)

Lamun kuring ngumumkeun Injil, ieu méré kuring no taneuh pikeun boasting, pikeun kawajiban anu diteundeun dina kuring, jeung woe ka kuring lamun kuring teu ngumumkeun manéh! Pikeun lamun kuring ngalakukeun ieu bakal sorangan, kuring geus ganjaran a; tapi lamun teu ku bakal sorangan, kuring keur dipercayakeun jeung komisi a. Naon saterusna nyaéta ganjaran mah? Ngan ieu: dina proklamasi mah bisa nyieun manéh haratis, ku kituna teu ngagunakeun pinuh ku hak mah manéh.

Pikeun sanajan Kami bébas nu aya kaitannana ka sadaya, I: boga supir sorangan budak ka sadaya, ku kituna kuring bisa meunang leuwih eta.

Pikeun lemah mah jadi lemah, jadi nu bisa meunang lemah. Kuring geus jadi sagala hal ka sadaya jalma, nu bisa ku sadaya cara nyalametkeun sababaraha. Atuh eta sadayana demi Injil, jadi nu bisa babagi dina berkah anak.

Teu nyaho yen di ras runners sadaya bersaing, tapi ngan hiji narima hadiah? Jalankeun dina cara saperti nu bisa anjeun meunang eta. Atlit laksana diri kontrol-dina sagala hal; maranehna ngalakukeun hal eta narima wreath perishable, tapi urang hiji hiji imperishable. Jadi kuring teu ngajalankeun aimlessly, atawa kuring kotak salaku sanajan ngéléhkeun hawa; tapi kuring ngahukum awak mah enslave eta, ku kituna sanggeus proclaiming ka batur Kuring sorangan teu matak disqualified.

New Revisi Standar Vérsi, hak cipta 1989, ku National Council tina gereja Kristus di Amérika Sarikat Amérika. Dipaké ku idin. Sadaya hak disimpen. USCCB disatujuan.

Dina Service of Justice

Dinten ieu nyaéta salametan nu imam Spanyol Jesuit, Peter Claver, patron tina misi ka bangsa Afrika jeung bek hak manusa: Rosululloh of Cartagena. iman-Na gede teu kaadilan amal. Keur manéhna kahirupan hideung teu ngan urusan: maranéhanana éta penting pikeun wangunan Karajaan. Pikeun Petrus, rahayat warna éta nadya jeung sadulur-Na. Manéhna salamet hak sipil maranéhanana jeung hak Christian maranéhanana.

Kawas St. Paul di Korinta maca dinten ieu, nu nyerah kamerdikaan pikeun jadi budak manéh, Peter Claver ogé berkurban kabebasan-Na ku jadi budak ka budak. Ieu manéhna naon di ladenan kaadilan, pikeun nyebarkeun Good News yén Yesus nyaeta Gusti jeung Jurusalamet sakabeh jelema. Dina dunya nu jadi kacida peunteun kamerdikaan, urang salaku urang Kristen daék nyerah komo kabebasan urang nanggungkeun ka kantor asuransi kamerdikaan jeung kaadilan jeung kasalametan pikeun sadaya?

-Marty Massiello, hiji administrator rumah sakit, jeung Jeff Weyant, artis jeung desainer, nulis ti korma Springs CA. Maranehna anggota Garéja Katolik St. Theresa sarta aktif di Verbum dei, nu Cristo Rey SMA luhur di Los Angeles CA.

doa

Candak Gusti narima, sadaya kamerdikaan mah, memori mah, pamahaman mah, sakabéh bakal mah, sagala rupa nu geus jeung mibanda. Dispose di antarana ngan nurutkeun bakal Anjeun. Méré kuring asih jeung rahmat anjeun; ieu téh cukup keur kuring. Amin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Ngabagikeun Good Kecap jeung babaturan!
Kirim surélék ieu babaturan!
FacebookTwitterMore …
Home | Nepikeun hiji Solat Request | Ngundeur Card Solat | kira-kira

reflections Ignatian dihasilkeun dina partnership jeung
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits jeung
Teureuh rohani ngaliwatan Kapamingpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration kutoka JesuitPrayer.org
Septemba 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Mtakatifu Petro Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit siku ya sikukuu kusoma)

Kama mimi kutangaza injili, hii inatoa mimi hakuna sababu ya kujisifu, kwa ajili ya wajibu uliowekwa juu yangu, na ole wangu kama mimi si kutangaza injili! Ningekuwa nimeichagua kazi hii kwa hiari yangu mwenyewe, basi, ningetazamia malipo; lakini kama si kwa hiari yangu mwenyewe, Mimi waliokabidhiwa na tume. basi ni nini malipo yangu? Tu hili: kwamba katika tangazo langu nipate kufanya injili bila ya malipo, hivyo kama si kufanya matumizi kamili ya haki zangu katika injili.

Maana, ingawa mimi niko huru kwa heshima na wote, nimejifanya mtumwa wa wote, ili nipate watu wengi zaidi kati yao.

Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate hao walio dhaifu. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili nipate kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Mimi kufanya yote kwa ajili ya Injili, ili nipate kushiriki baraka zake.

Je, hamjui kwamba katika mbio wote hukimbia, lakini ni mmoja tu anayejinyakulia zawadi? Kimbieni kwa namna ya kwamba unaweza kushinda. Wanariadha kujizuia katika mambo yote; hufanya hivyo ili kupokea wreath ya kuharibika, lakini sisi kutokuharibika moja. Hivyo mimi si kukimbia ovyo, wala mimi sanduku kana kumpiga hewa, lakini mimi kuwaadhibu mwili wangu na enslave yake, ili baada ya kutangaza wengine mimi mwenyewe haipaswi hana halali.

New Revised Standard Version, hati miliki 1989, na Baraza la Taifa la Makanisa ya Kristo katika Umoja wa Mataifa ya Amerika. Kutumiwa na ruhusa. Haki zote zimehifadhiwa. USCCB kupitishwa.

Katika Huduma ya Haki

Leo ni sikukuu ya kuhani Jesuit Kihispania, Peter Claver, mlinzi wa ujumbe wa watu wa Afrika na mlinzi wa haki za binadamu: Mtume wa Cartagena. imani yake kubwa alifanya haki ya kutoa misaada. Kwa ajili yake maisha nyeusi alifanya si tu suala nao walikuwa muhimu kwa ujenzi wa Ufalme. Kwa Peter, watu wa rangi walikuwa ndugu na dada zake. Yeye alitetea haki zao za kiraia na haki zao za Kikristo.

Kama Mtakatifu Paulo katika Wakorintho kusoma leo, aliyejisalimisha uhuru wake kuwa mtumwa wa injili, Peter Claver pia sadaka uhuru wake kwa kuwa mtumwa wa watumwa. Yeye alifanya hivyo katika utumishi wa haki, kwa kueneza habari njema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa watu wote. Katika dunia ambayo ili anathamini sana uhuru, ni sisi kama Wakristo tayari kutoa hata uhuru wetu kuhakikisha uhuru na haki na wokovu kwa wote?

-Marty Massiello, msimamizi wa hospitali, na Jeff Weyant, msanii na designer, kuandika kutoka Palm Springs CA. Wao ni wanachama wa St Theresa Kanisa Katoliki na kazi katika Verbum Dei, Cristo Rey high shule ya sekondari katika Los Angeles CA.

Maombi

Kuchukua Bwana kupokea, uhuru wangu wote, kumbukumbu yangu, ufahamu wangu, mapenzi yangu yote, yote nina na wamiliki. Kuondoa yao tu kulingana na mapenzi yako. Nipe upendo wako na neema yako; hii ni ya kutosha kwa ajili yangu. Amina.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Kushiriki neno la Habari za kwa rafiki yako!
Kutuma barua pepe huu kwa rafiki!
FacebookTwitterMore …
Home | Kuwasilisha Maombi Ombi | Download Kadi Maombi | kuhusu

tafakari Ignatian zinazozalishwa kwa kushirikiana na
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits na
Outreach kiroho kwa njia ya Uongozi, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daglig Inspiration från JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit festdag behandlingen)

Om jag förkunna evangeliet, ger mig ingen grund för skryt, en skyldighet läggs på mig, och ve mig om jag inte förkunnar evangeliet! För om jag gör det av egen vilja, jag har en belöning; men om inte av min egen vilja, jag anförtrotts en provision. Vad är då min lön? Bara detta: att jag i min förkunnelse kan göra evangeliet gratis, för att inte dra full nytta av mina rättigheter i evangeliet.

För även om jag är fri i förhållande till alla, har jag gjort mig en slav till allt, så att jag kan vinna mer av dem.

Till svaga blev jag svag, så att jag kan vinna de svaga. Jag har blivit allt för alla människor, att jag skulle med alla medel spara lite. Jag gör allt för evangeliets skull, så att jag kan dela i dess välsignelser.

Vet du inte att i ett lopp löparna alla konkurrerar, men bara en får priset? Kör på ett sådant sätt att du kan vinna den. Idrottare utövar självkontroll i allt; de gör det för att få en färskvara krans, men vi en oförgänglig en. Så jag inte kör planlöst, inte heller jag rutan som om att slå luften; men jag straffa min kropp och förslava det, så att efter förkunnar med andra jag själv inte bör diskvalificeras.

New Revised Standard Version, copyright 1989, av det nationella rådet för kyrkorna av Kristus i Amerikas förenta stater. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna. USCCB godkänts.

I tjänsten of Justice

Idag är det fest i den spanska jesuiten Peter Claver, beskyddare av uppdragen till afrikanska folk och försvarare av de mänskliga rättigheterna: apostel Cartagena. Hans stora tro gjorde välgörande rättvisa. För honom svarta liv inte bara fråga: de var nödvändiga för byggandet av kungariket. För Peter, färgade människor var hans bröder och systrar. Han försvarade sina medborgerliga rättigheter och deras kristna rättigheter.

Liksom Paulus i dagens Corinthians läsning, som överlämnade sin frihet att vara en slav till evangeliet, Peter Claver offrade också sin frihet genom att bli en slav till slavar. Detta gjorde han i tjänst rättvisa, för att sprida de goda nyheterna att Jesus är Herre och Frälsare för alla människor. I en värld som så högt värderar frihet, är vi som kristna är villiga att ge upp även vår frihet att försäkra frihet och rättvisa och frälsningen för alla?

-Marty Massiello, ett sjukhus administratör, och Jeff Weyant, en konstnär och designer, skriva från Palm Springs CA. De är medlemmar i St. Theresa katolsk kyrka och aktiv på Verbum Dei, den Cristo Rey high high school i Los Angeles CA.

Bön

Ta Lord emot, all min frihet, mitt minne, min förståelse, hela min vilja, allt som jag har och har. Avyttra dem endast enligt din vilja. Ge mig din kärlek och din nåd; detta är tillräckligt för mig. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Dela Bra Word med dina vänner!
Skicka det här meddelandet till en vän!
FacebookTwitterMore …
Hem | Skicka in en bön Begäran | Hämta en bönkortet | Handla om

Ignatian reflektioner producerade i samarbete med
Midwest jesuiter, Oregon jesuiter och
Andlig Outreach genom ledarskap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ваҳй Ҳаррӯза аз JesuitPrayer.org
9-уми сентябри соли 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Санкт Петрус Claver, S.J.

1 Қӯр 9; 16-19, 22б-27 (Jesuit хондан рӯзи ид)

Агар ман мавъиза башорат диҳам, ин ба ман медиҳад, ҳеҷ нестед, барои он фаҳреро, ки барои ӯҳдадории бар ман гузошта, ва вой бар ҳоли ман, агар ман башорат эълон нест! Зеро, агар ман ин корро ба иродаи Худ амал кунам, оварам, мукофот мегирам; вагар на аз иродаи Худ амал кунам, ман бо як комиссия ба зиммаи шудаам. Пас мукофоти ман чист? Танҳо аз ин: ки дар эълон ман шояд башорати ройгон, ба тавре ки барои истифодаи пурраи ҳуқуқҳои дар башорати нест.

Зеро, агар ман бо эҳтиром ба ҳамаи озод ҳастам, ман худам кардаанд, ғуломи ҳама, ба тавре ки то бештар аз онҳо ғолиб.

Барои нотавонон ман нотавон шудам, то ки то ки нотавононро ғолиб. Ман ҳама чиз барои ҳамаи одамон, ки то ки бо ҳар роҳ баъзе касонро наҷот табдил кардаанд. Ман онро ҳама корро барои Инҷил башорат, то ки ман ҳам дар баракатҳои он мубодила.

Оё намедонед, ки давандагони майдони мусобиқа давандагон ҳар раыобат кунад, аммо фақат як нафар мукофот мегирад? Бидавед, дар чунин роҳе, ки шумо метавонед ин калимаро ғолиб. Варзишгарон худдорӣ дар ҳама чиз; онҳо барои гирифтани гулчанбар зудвайроншаванда, лекин мо барои гирифтани як бефано. Пас, ман тамом нашуд наёфаридаӣ, ва на мисли задани ҳаво чорчӯбаи ман; вале ҷисми худро азоб ва ғулом аз он, то ки пас аз мавъиза барои дигарон ман худам маҳрум карда намешавад.

Сиёсат Revised Standard Version, ҳуқуқи муаллиф соли 1989, аз ҷониби Шӯрои миллии калисоҳои Масеҳ дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка. Истифода ба фармони. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. USCCB тасдиқ карда мешавад.

Дар Хадамоти адлия

Имрӯз иди саркоҳин, испанӣ Jesuit аст, ки Петрус Claver, ёвари намояндагиҳои ба мардуми Африқо ва муҳофизони ҳуқуқи инсон: паёмбари Картагена. имони бузург Ӯ адолати хайрия кард. Зеро ки Ӯ ба ҳаёти сиёҳ кард танҳо масъалаи намешавад: онҳо ба бинои Салтанат хеле муҳим буданд. Зеро ки Петрус, мардуми ранги бародарон ва хоҳарони ӯ буданд. Вай ҳуқуқҳои шаҳрвандии онҳо ва ҳуқуқҳои масеҳӣ худ дифоъ.

Мисли Павлус дар Санкт Қӯринтиён Хониши имрӯза, ки озодӣ таслим карда ғуломи ба башорати, Петрус Claver низ ба озодӣ аз тарафи табдил ғуломи ба бандагони қурбон мекунанд. Ин ҳамон ки дар хизмати адолат, кард, ба паҳн шудани хушхабар, ки Исо Худованд ва Наҷотдиҳандаи ҳамаи одамон аст. Дар ҷаҳон, ки то хеле қадр мекунад озодӣ, мо чун масеҳиёни омодагӣ нишон диҳад, то ҳатто озодии мо ба суғуртаи озодӣ ва адолат ва наҷот барои ҳама?

-Marty Massiello, мудири бемористон ва Jeff Weyant, рассом ва тарроҳи нависед аз Палм Спрингс CA. Онҳо аъзои Калисои католикӣ Санкт-Тереза ва фаъол дар Verbum шбГ, ки Cristo Rey мактаби олӣ дар Лос-Анҷелес мебошанд CA.

дуо

Андешидани Худованд мукофот хоҳад, ҳамаи озодии ман, хотираи ман, фаҳмиши ман, тамоми иродаи Ман, ҳар он чи ман ва молики. Ихтиёрдории онҳо танҳо мувофиқи иродаи худ. ба ман муҳаббати шумо ва файзи худ ба мо диҳед; Ин барои ман бас аст. , Омин.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Share Калом хуб бо дӯстони худ!
Ирсол ба ин почтаи электронӣ ба дӯсти!
FacebookTwitterMore …
Home | Садо Дархост дуо | Дарёфти як корти дуо | дар бораи

мулоҳизаҳои Ignatian бо истеҳсол дар ҳамкорӣ
Ғарби Jesuits, Oregon Jesuits ва
Аутрич рӯҳонӣ ба воситаи Роҳбарият, ҶДММ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org இருந்து டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன்
செப்டம்பர் 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
செயின்ட் பீட்டர் Claver, எஸ்.ஜே.

1 கொரி 9; 16-19, 22 ஆ-ஐ-27 (இயேசு சபையினர் விருந்து நாள் வாசிப்பு)

நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க என்றால், இந்த என்னை எந்த தரையில் தற்புகழ்ச்சியாகும் க்கான, கொடுக்கிறது நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டாம் என்றால் ஒரு கடமை எனக்கு என்னை தீட்டப்பட்டது, மற்றும் ஐயோ! நான் என் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் இந்த செய்தால், நான் ஒரு பலன் உண்டு; ஆனால் என் செய்தாலும், நான் ஒரு கமிஷன் ஒப்படைக்கப்பட்டது நான். ஆதலால் எனக்குப் பலன் என்ன? இந்த: என் அறிவிப்பில் நான் சுவிசேஷத்தினாலே என் உரிமைகளை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாது என, கட்டணம் நற்செய்தி இலவச செய்யலாம் என்று.

நான் அனைத்து பொறுத்து இலவச இருக்கிறேன் என்றாலும், நான் அனைத்து ஒரு அடிமை, நான் அவர்களை மிகவும் வெற்றி பெறலாம் என்று செய்துவிட்டேன்.

பலவீனமாக நான் பலவீனமான வெற்றி பெறலாம் என்று, பலவீனமாக இருந்தது. நான் அனைத்து மூலம் இருக்கலாம், சில காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்தையும், மாறிவிட்டன. நான் அதன் ஆசீர்வாதங்களைப் இருக்கலாம் என்று, சுவிசேஷத்தை பொருட்டு அதை செய்ய.

நீங்கள் ஒரு இனம் இரண்டாம் அனைத்து போட்டியிட என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஒருவர் மட்டுமே பரிசைப் பெறுவார்? நீங்கள் வெற்றி என்று ஒரு வழியில் இயக்கவும். விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாவற்றிலும் தன்னடக்கத்தைக்; அவர்கள் அதை அழியக்கூடிய மாலை பெற என்ன செய்ய, நாமோ அழிவில்லாத ஒன்று. எனவே நான் இக்கருத்துக்கு ரன் இல்லை, அல்லது நான் காற்று அடித்து போல் பெட்டியில் செய்யலாம்; ஆனால் நான் என் உடல் தண்டிக்க அதனால் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரும் நானே தகுதிநீக்கம் கூடாது என்று, அது அடிமைப்படுத்துகிறது.

புதிய ஐக்கிய அமெரிக்கா கிறிஸ்துவின் தேவாலயங்கள் தேசிய கவுன்சில் மூலம் திருத்தப்பட்ட, ஸ்டாண்டர்ட் பதிப்பு, பதிப்புரிமை 1989. ஆமென். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. USCCB ஒப்புதல்.

நீதி சேவை இல்

இன்று ஸ்பானிஷ் அவையினரின் பூசாரி பண்டிகையையும், பீட்டர் Claver, ஆப்பிரிக்க மக்கள் மற்றும் மனித உரிமைகளின் பாதுகாவலனாய் பயணங்கள் புரவலர்: கார்டேஜீந தூதர். அவரது பெரிய நம்பிக்கை தொண்டு நீதி. அவருக்கு கருப்பு வாழ்க்கையை தான் விஷயம் இல்லை: ராஜ்ய கட்டிடம் அத்தியாவசிய இருந்தன. பீட்டர், நிறம் மக்கள் அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகள் இருந்தனர். அவர் தமது சிவில் உரிமைகள் மற்றும் தங்கள் கிரிஸ்துவர் உரிமைகளை பாதுகாத்து வந்துள்ளது.

செயின்ட் பால் போல் இன்றைய கொரிந்தியர் வாசிப்பு, ஸ்தோத்திர ஒரு அடிமை தனது சுதந்திரத்திற்கும் சரணடைந்த பீட்டர் Claver, தன் சுதந்திரத்தையும் அடிமைகள் அடிமையாதல் தியாகம். அவர் நீதி சேவை, செய்தது இந்த இயேசு அனைத்து மக்கள் இறைவன் மற்றும் இரட்சகர் என்று நற்செய்தியைச். மிகவும் சுதந்திரம் மதிப்புகள் ஒரு உலகில், அனைத்து சுதந்திரம் மற்றும் நீதி மற்றும் இரட்சிப்பின் உறுதி செய்ய கூட எங்கள் சுதந்திரம் கொடுக்க தயாராக கிரிஸ்துவர் போன்ற நாம்?

-Marty Massiello, ஒரு மருத்துவமனை நிர்வாகி, மற்றும் ஜெஃப் Weyant, ஒரு ஓவியர் மற்றும் வடிவமைப்பாளர், பாம் ஸ்பிரிங்ஸ் சிஏ இருந்து எழுத அவர்கள் வார்த்தை டீயின், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் தோராயமாக கிறிஸ்டோ ரே உயர் உயர்நிலை பள்ளியில் புனித தெரசா கத்தோலிக்க திருச்சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்

ஜெபம்

, இறைவன் பெறும் அனைத்து என் சுயாதீனம், என் நினைவு, என் புரிதல், என் முழு விருப்பத்திற்கு, நான் மற்றும் உடையவர்கள் என்று அனைத்து எடுத்து. மட்டும் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவற்றை அப்புறப்படுத்துவது. எனக்கு அன்பும் உங்கள் கருணை கொடு; இந்த எனக்கு போதும். ஆமென்.

-St. இக்னேஷியஸ் லயோலாவின்

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் நல்ல வார்த்தை பகிர்ந்து!
ஒரு நண்பர் இந்த மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்!
FacebookTwitterMore …
முகப்பு | ஒரு பிரார்த்தனை சமர்ப்பி | ஒரு பிரார்த்தனை அட்டை பதிவிறக்கம் | பற்றி

உடன் இணைந்து தயாரித்த Ignatian பிரதிபலிப்புகள்
மத்திய மேற்கு அவையினர், ஓரிகன் அவையினர் மற்றும்
தலைமை, எல்எல்சி மூலம் ஆன்மீக அவுட்ரீச்


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org నుండి రోజువారీ ఇన్స్పిరేషన్
సెప్టెంబర్ 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
సెయింట్ పీటర్ Claver, S.J.

1 కొరి 9; 16-19, 22b-27 (జెసూట్ విందు రోజు పఠనం)

నేను సువార్త ప్రకటించారు ఉంటే, ఈ బడాయి నాకు ఎటువంటి భూమి ఇస్తుంది, నేను సువార్త ప్రకటించారు లేకపోతే ఒక బాధ్యత నా మీద శ్రమ నాకు వేశాడు, మరియు! నేను నా స్వంత ఉంటుంది ఇలా చేస్తే, నేను ఒక బహుమతి కలిగి; కానీ నా సొంత ఇష్టానికి లేకపోతే, నేను ఒక కమీషన్తో అప్పగించారు చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమి నా బహుమతి? జస్ట్: నా ప్రకటనతో నేను కాబట్టి సువార్త నా హక్కులను పూర్తిగా ఉపయోగించలేరు కాదు, ఛార్జ్ సువార్త ఉచిత చేయగలుగుతాడు.

నేను అన్ని సంబంధించి ఉచిత am అయితే, నేను అన్ని ఒక బానిస, నేను వాటిని గెలిచినందుకు ఉండవచ్చు కాబట్టి చేశారు.

బలహీనమైన నేను బలహీనమైన గెలుచుకున్న ఉండవచ్చు కాబట్టి బలహీనంగా మారింది. నేను అన్ని ద్వారా కొన్ని సేవ్ ఉండవచ్చు అందరితోనూ అన్ని విషయాలు మారాయి. నేను సువార్త కొరకు ఇది ఇవన్నీ నేను దాని దీవెనలను పంచుకోవచ్చు కాబట్టి.

మీరు ఒక జాతి రన్నర్స్ అన్ని పోటీ ఆ తెలియదు, కానీ కేవలం ఒక బహుమతి అందుకుంటుంది? మీరు గెలుచుకున్న చేసే విధంగా అమలు. క్రీడాకారులు అన్ని విషయాలు లో స్వీయ నియంత్రణ వ్యాయామం; వారు ఒక పాడైపోయే పుష్పగుచ్ఛము స్వీకరించేందుకు చేయండి, కానీ మేము ఒక నాశనం చేయుటకు ఒకటి. నేను లక్ష్యరహితంగా అమలు లేదు, లేదా నేను గాలి ఓడించి అయితే వంటి బాక్స్ లేదు; కానీ నా శరీరం శిక్షించే ఇతరులకు ప్రకటించాడు తరువాత నేను అనర్హుడిగా ఉండకూడదు కాబట్టి, అది బానిసల.

కొత్తగా సవరించిన ప్రామాణిక వెర్షన్, కాపీరైట్ 1989 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల క్రీస్తు చర్చి నేషనల్ కౌన్సిల్. అనుమతి ఉపయోగించే. అన్ని హక్కులూ ప్రత్యేకించుకోవడమైనది, సర్వస్వామ్య రక్షితం. USCCB ఆమోదించింది.

జస్టిస్ యొక్క సేవలో

నేడు స్పానిష్ జెస్యూట్ పూజారి విందు, పీటర్ Claver, ఆఫ్రికన్ ప్రజలు మరియు మానవ హక్కుల యొక్క డిఫెండర్ మిషన్లు పోషకుడు: కార్టేజీన అపొసిల్. అతని గొప్ప విశ్వాసం స్వచ్ఛంద న్యాయం చేసింది. అతనికి బ్లాక్ జీవితాలను కేవలం పట్టింపు లేదు: వారు కింగ్డమ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన అంశంగా మారింది. పీటర్ కోసం, రంగు యొక్క ప్రజలు తన సోదరులు మరియు సోదరీమణులు ఉన్నారు. ఆయన వారి పౌర హక్కులు మరియు వారి క్రిస్టియన్ హక్కుల సమర్థించారు.

సెయింట్ పాల్ ఇలా సువార్త ఒక బానిస తన స్వేచ్ఛ లొంగిపోయిన నేటి కొరింథీయులకు పఠనం, లో, పీటర్ Claver కూడా తన స్వేచ్ఛ బానిసలు ఒక బానిస మరింతగా బలి. అతను న్యాయం సేవలో లో చేసిన ఈ గుడ్ న్యూస్ వ్యాప్తి యేసు ప్రజలందరి లార్డ్ మరియు రక్షకుని ఉంది. కాబట్టి అత్యంత స్వేచ్ఛ విలువ ఇస్తుందన్న ప్రపంచంలో, అన్ని స్వేచ్ఛ మరియు న్యాయం మరియు మోక్షం భీమా కూడా మనకు స్వాతంత్ర్యం ఇవ్వాలనుకుంటే క్రైస్తవులు వంటి మేము ఉంటాయి?

-Marty Massiello, ఆసుపత్రి నిర్వాహకుడు మరియు జెఫ్ఫ్ Weyant, ఒక కళాకారుడు మరియు డిజైనర్, పామ్ స్ప్రింగ్స్ సిఎ రాస్తున్నాను వారు వర్డ్ డీ, లాస్ ఏంజిల్స్ CA ఉన్నాయి క్రిస్టో రే అధిక ఉన్నత పాఠశాల వద్ద సెయింట్ థెరిస్సా యొక్క కాథలిక్ చర్చి యొక్క సభ్యులు మరియు చురుకుగా ఉంటాయి

ప్రార్థన

లార్డ్ అందుకుంటారు నా స్వేచ్ఛ, నా జ్ఞాపకశక్తి, నా అవగాహన, నా మొత్తం సంకల్పం, నేను కలిగి మరియు కలిగి అన్ని తీసుకోండి. మీ ఇష్ట ప్రకారం వాటిని నిర్వీర్యం. నాకు మీ ప్రేమ మరియు మీ కృప ఇవ్వండి; ఈ నాకు సరిపోతుంది. ఆమెన్.

-St. ఇగ్నేషియస్ లయోలా

 

 

మీ స్నేహితులతో మంచి పద భాగస్వామ్యం!
ఒక స్నేహితుడు ఈ ఇమెయిల్ పంపండి!
FacebookTwitterMore …
హోమ్ | ఒక ప్రార్థన అభ్యర్థన submit | ఒక ప్రార్థన కార్డ్ డౌన్లోడ్ | గురించి

భాగస్వామ్యంతో ఉత్పత్తి Ignatian ప్రతిబింబాలు
మిడ్వెస్ట్ యేసుక్రీస్తు సంఘానికి, ఒరెగాన్ జెస్యూట్లు మరియు
లీడర్షిప్, LLC ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ఔట్రీచ్


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

แรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันจาก JesuitPrayer.org
9 กันยายน 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
เซนต์ปีเตอร์ Claver, S.J.

1 โครินธ์ 9; 16-19 22b-27 (เยซูอิตวันฉลองการอ่าน)

ถ้าผมประกาศพระกิตติคุณนี้ทำให้ผมไม่มีพื้นโม้สำหรับภาระผูกพันที่จะวางกับฉันและความฉิบหายให้ฉันถ้าฉันไม่ได้ประกาศพระกิตติคุณ! เพราะถ้าเราทำเช่นนี้ของจะฉันเองฉันมีรางวัล; แต่ถ้าไม่ได้มาจากความประสงค์ของตัวเองผมกำลังได้รับมอบหมายกับคณะกรรมการ แล้วอะไรคือรางวัลของฉัน? เพียงแค่นี้ว่าในการประกาศของฉันฉันอาจจะทำให้พระกิตติคุณเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะไม่ทำให้การใช้งานเต็มรูปแบบของสิทธิของฉันในพระกิตติคุณ

เพราะถึงแม้ว่าผมฟรีด้วยความเคารพทั้งหมดที่ฉันได้ทำเองทาสให้กับทุกคนเพื่อที่ฉันอาจจะชนะขึ้นของพวกเขา

จะอ่อนแอฉันกลายเป็นคนอ่อนแอเพื่อที่ฉันอาจจะชนะอ่อนแอ ฉันได้กลายเป็นทุกสิ่งที่ทุกคนว่าผมอาจจะโดยวิธีการทั้งหมดบันทึกบางส่วน ฉันทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพระกิตติคุณเพื่อที่ฉันอาจจะมีส่วนร่วมในพร

ท่านไม่ทราบว่าในการแข่งขันวิ่งทุกการแข่งขัน แต่เพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลหรือไม่ ทำงานในลักษณะที่คุณอาจจะชนะมัน นักกีฬาออกกำลังกายควบคุมตนเองในทุกสิ่ง พวกเขาทำมันจะได้รับพวงหรีดที่เน่าเสียง่าย แต่เราตายหนึ่ง ดังนั้นผมจึงไม่ได้ทำงานอย่างไม่มีจุดหมายหรือฉันกล่องราวกับว่าเต้นอากาศ; แต่ฉันลงโทษร่างกายของฉันและมันเป็นทาสเพื่อที่ว่าหลังจากประกาศกับคนอื่น ๆ ผมเองไม่ควรถูกตัดสิทธิ์

ปรับปรุงใหม่เวอร์ชันมาตรฐานลิขสิทธิ์ปี 1989 โดยสภาแห่งชาติของโบสถ์คริสต์ในสหรัฐอเมริกา ใช้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์. USCCB ได้รับการอนุมัติ

ในการให้บริการของผู้พิพากษา

วันนี้เป็นวันฉลองของพระสงฆ์นิกายเยซูอิตสเปน, Peter Claver ผู้มีพระคุณของภารกิจที่จะให้ประชาชนแอฟริกันและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน: สาวกคาร์ ความเชื่อที่ดีของเขาได้ความยุติธรรมการกุศล สำหรับเขาชีวิตสีดำไม่เพียงเรื่อง: พวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างอาณาจักร ปีเตอร์คนมีสีเป็นพี่ชายและน้องสาวของเขา เขาปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาและสิทธิของคริสเตียน

เช่นเซนต์ปอลในการอ่านโครินธ์วันนี้ที่ยอมจำนนเสรีภาพของเขาเป็นทาสให้กับพระกิตติคุณปีเตอร์ Claver ยังเสียสละเสรีภาพของเขาโดยการเป็นทาสทาส เขาทำอย่างนี้ในการให้บริการของความยุติธรรมที่จะแพร่กระจายข่าวดีว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคน ในโลกที่ให้สูงค่าเสรีภาพพวกเราในฐานะคริสเตียนยินดีที่จะให้ขึ้นแม้เสรีภาพของเราเพื่อประกันเสรีภาพและความยุติธรรมและความรอดสำหรับทั้งหมดหรือไม่

-Marty Massiello ผู้ดูแลโรงพยาบาลและเจฟฟ์ Weyant ศิลปินและนักออกแบบเขียนจากปาล์มสปริงส์แคลิฟอร์เนีย พวกเขาเป็นสมาชิกของโบสถ์คาทอลิกเซนต์เทเรซ่าและการใช้งานที่ Verbum Dei ที่คริสโตเรย์โรงเรียนมัธยมสูงใน Los Angeles แคลิฟอร์เนีย

การอธิษฐาน

ใช้พระเจ้าได้รับทั้งหมดเสรีภาพของฉันทรงจำของฉันเข้าใจฉันประสงค์ทั้งหมดของฉันทั้งหมดที่ฉันมีและมี กำจัดของพวกเขาเท่านั้นตามความประสงค์ของคุณ ให้ความรักและความสง่างามของเจ้า นี้เป็นพอสำหรับฉัน สาธุ

-เซนต์. อิก Loyola

 

 

แบ่งปันคำพูดดี ๆ กับเพื่อนของคุณ!
ส่งอีเมลนี้ให้เพื่อน!
FacebookTwitterMore …
หน้าแรก | ส่งคำขอสวดมนต์ | ดาวน์โหลดบัตรสวดมนต์ | เกี่ยวกับ

สะท้อน Ignatian ผลิตในความร่วมมือกับ
มิดเวสต์นิกายเยซูอิตออริกอนและนิกายเยซูอิต
โครงการจิตวิญญาณผ่านความเป็นผู้นำ, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org günlük İlham
9 Eylül 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (Cizvit bayram günü okuma)

Ben Müjde’yi ilan ederse, bu ben gospel ilan yoksa bir zorunluluk bana bana koydu ve keder olduğu için, övünme için bana hiçbir zemin verir! Ben kendi isteğimle bunu yaparsan, ben bir ödülünüz var; ama benim kendi iradesiyle, ben bir komisyon emanet ediyorum. sonra benim ödül nedir? Sadece bu: müjde benim haklarının tam olarak faydalanmak için değil bu yüzden benim ilanından ben, ücret müjde ücretsiz yapabilir söyledi.

Ben onlardan daha kazanmak olabilir böylece tüm göre özgürüm olsa, ben, kendime bütün bir köle yaptık.

Ben zayıf kazanma ihtimali çok zayıf ben, zayıfladı. Ben tüm yollarla bazı kurtarabilir tüm insanlar için her şey haline gelmiştir. Ben onun nimetlerinden paylaşabilir böylece, Müjde’nin uğruna her şeyi yapın.

Eğer koşucular tüm rekabet bir yarış içinde olduğunu bilmiyor, ama sadece bir ödül alır mı? Bunu kazanabilir şekilde çalıştırın. Sporcular her şeyi kendi kendine kontrol egzersiz; onlar bir bozulabilen çelenk almak için, ama biz bir bozulmaz bir. Yani amaçsızca koşmak yok, ne de hava yenerek sanki kutusu yoktur; ama ben bedenimi cezalandırmak ve başkalarına ilan sonra kendimi diskalifiye gerektiğini, o yüzden kölesi.

Yeni Amerika Birleşik Devletleri’nde Mesih’in Ulusal Kiliseler Konseyi tarafından, Standart Sürüm, telif hakkı 1989 Revize. izni ile kullanılır. Her hakkı saklıdır. USCCB onayladı.

Adalet Hizmet

Bugün İspanyol Cizvit rahibinin bayram, Peter Claver, Afrika halkları ve insan hakları savunucusu misyonlar hamisi: Cartagena Apostle. Onun büyük bir inanç hayırsever adalet yaptı. Onun için siyah hayatlar sadece önemli değil: Onlar Krallığı binasının için gerekli idi. Peter için, renkli insanlar kardeşleri ve kız kardeşleri vardı. Onların medeni hakları ve Hıristiyan haklarını savundu.

Aziz Paul gibi gospel bir köle olmak için onun özgürlüğünü teslim bugünün Corinthians okuma, içinde, Peter Claver ayrıca köle için bir köle haline gelerek onun özgürlüğünü feda etti. o adaletin hizmetinde, yaptığı bu İsa bütün insanların Rabbi ve Kurtarıcısı olduğunu İyi Haber yaymak için. çok yüksek özgürlük değerleri bir dünyada, biz Hıristiyanlar olarak herkes için özgürlük ve adalet ve kurtuluş sigorta bile özgürlüğümüzü vazgeçmeye hazırız?

-Marty Massiello, bir hastane yöneticisi ve Jeff Weyant, bir sanatçı ve tasarımcı, Palm Springs CA’dan yazma Onlar Verbum Dei, Los Angeles CA Cristo Rey yüksek lise St. Theresa Katolik Kilisesi üyesi ve aktif

Namaz

Lord almak benim özgürlük, benim hafıza, benim anlayış, benim tüm irade, ben ve sahip oldukları tüm atın. sadece iradesine uygun şekilde atın. Bana sevgini ve Senin zarafet vermek; Bu bana yeter. Amin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Arkadaşlarınızla Güzel Söze paylaşın!
Bir arkadaşınıza bu email gönder!
FacebookTwitterMore …
Ana Sayfa | Bir Namaz İsteği Gönder | Bir Namaz Kart indir | hakkında

ortaklığı ile üretilen Ignatian yansımalar
Midwest Cizvitler, Oregon Cizvitler ve
Liderlik, LLC ile manevi Outreach


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Щодня Натхнення від JesuitPrayer.org
9 вересня 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Санкт-Петер Клав’є, S.J.

1 Кор 9; 16-19, 22b-27 (єзуїт свято читання)

Якщо я проповідую Євангеліє, це не дає мені ніяких підстав для хизування, бо обов’язок покладається на мене, і горе мені, якщо я не благовістити! Бо, якщо я роблю це з власної волі, то я маю нагороду; але якщо не по своїй волі, я доручена комісії. Що ж тоді моя нагорода? Тільки ось що: в моєму проголошенням я можу зробити Євангеліє безкоштовно, щоб не в повній мірі використовувати свої права в Євангелії.

Бо, хоча я вільний по відношенню до всіх, я зробив собі раба до всіх, так що я міг би виграти більше з них.

Для слабких я став слабким, так що я міг би виграти слабких. Я став усім для всіх людей, що я міг би всіма засобами зберегти деякі з них. Я роблю все це заради Євангелія, щоб я міг розділити його благословення.

Хіба ви не знаєте, що в гонці все бігуни конкурувати, але тільки один отримує нагороду? Запуск таким чином, що ви можете виграти його. Спортсмени здійснюють самоконтроль у всіх речах; вони роблять це, щоб отримати вінця тлінного, а ми нетлінного один. Так що я не тікати світ за очі, і я не боксувати, як ніби повітря б’ючи але я покарав моє тіло і поневолити його, так що після того, як проповідуючи іншим, самому не повинен бути дискваліфікований.

Переглянута Стандартна версія, авторські права 1989, Національною радою церков Христа в Сполучених Штатах Америки. Використовується з дозволу. Всі права захищені. USCCB затверджений.

У службі правосуддя

Сьогодні свято священик іспанська єзуїт Петро Клав’є, покровитель місій в африканських народів і захисника прав людини: Апостола Картахени. Його велика віра зробила благодійна справедливість. Для нього чорні житті не зробив тільки питанням: вони мають важливе значення для побудови Царства. Для Петра, люди кольору були його брати і сестри. Він захищав свої цивільні права і їх християнські права.

Як і Павла в сучасному Кор читанні, який відмовився від своєї свободи, щоб бути рабом Євангелія, Пітер Клав’є також пожертвував своєю свободою, стаючи рабом рабів. Це він зробив в службі правосуддя, щоб поширювати Добру Новину, що Ісус є Господь і Спаситель всіх людей. У світі, який так високо цінує свободу, ми, як християни, готові відмовитися навіть нашу свободу, щоб гарантувати, свободу і справедливість і спасіння для всіх?

-Marty Massiello, адміністратор лікарні, і Джефф Weyant, художник і дизайнер, писати з Палм-Спрінгс CA. Вони є членами католицької церкви Святої Терези і активної в Verbum Dei, в Крісто Рей високою середньої школи в Лос-Анджелесі CA.

молитва

Візьміть Господь отримати, всю мою свободу, мою пам’ять, моє розуміння, всю свою волю, все, що у мене є і володіти. Утилізуйте їх тільки якщо Ви захочете. Дай мені свою любов і Твою милість; цього достатньо для мене. Амінь.

-St. Ігнатій Лойола

 

 

Поділіться гарне слово з друзями!
Відправити цей лист одному!
FacebookTwitterMore …
Головна | Відправити запит Молитва | Завантажити молитовної картки | про

Ігнатіанской відображення, отримані в партнерстві з
Midwest єзуїти, Орегон єзуїти і
Духовне лідерство через аутріч, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org سے ڈیلی وحی
ستمبر 9، 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
سینٹ پیٹر Claver، S.J.

1 Cor کے 9؛ 16-19، 22B-27 (جیساسٹ عید پڑھنے)

میں انجیل کی منادی، تو یہ فخر کے لئے مجھے کوئی زمین دیتا ہے، ایک ذمہ داری مجھ پر مجھ پر رکھی، اور افسوس ہے اگر خوشخبری کی منادی نہیں کرتے ہیں تو! میں نے خود اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہیں تو کے طور پر، میں نے ایک اجر ہے. لیکن میری اپنی مرضی سے نہیں، تو میں نے ایک کمیشن کے ساتھ سپرد کر رہا ہوں. پھر میرا اجر کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ میرے اعلان میں ہی انجیل میں اپنے حقوق کے مکمل استعمال کرنے کے لئے نہیں تو، انجیل مفت کے انچارج بنا سکتے ہیں.

میں نے سب کو احترام کے ساتھ آزاد ہوں اگرچہ، میں اپنے آپ کو سب کے لئے ایک غلام، تا کہ میں ان میں سے زیادہ جیت سکتا بنا دیا ہے.

کمزوروں کے لئے تا کہ میں کمزور جیت سکتا، کمزور بنا. میں نے تمام لوگوں کو ہر چیز، کہ میں کسی طرح سے بعض کو بچا سکتا ہے بن گئے ہیں. I تاکہ میں اس کی برکات میں شریک ہو سکتے ہیں، انجیل کی خاطر یہ سب کیا.

آپ ایک دوڑ داوک تمام مقابلہ میں اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن صرف ایک انعام حاصل کرتا ہے؟ تم نے اسے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس طرح میں چلائیں. ایتھلیٹ ہر بات میں خود کنٹرول کا استعمال؛ وہ اسے ایک جلد خراب چادر وصول کرنے کی کوشش کروں، لیکن ہم ایک اوناشی سے ایک. لہذا میں aimlessly کے نہیں چلتی، نہ ہی میں ہوا کو مارتا ہے اگرچہ کے طور پر باکس کرتے؛ لیکن میں اپنے جسم کو سزا اور دوسروں کو اعلان کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو نااہل قرار نہیں کرنا چاہئے کہ ایسا ہو، جو غلام.

نیا معیاری ورژن، کاپی رائٹ 1989 نظر ثانی شدہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مسیح کے گرجا گھروں کی قومی کونسل کی طرف سے. حکم سے استعمال کیا جاتا ہے. جملہ حقوق محفوظ ہیں. USCCB کی منظوری دے دی.

جسٹس کی خدمت میں

آج ہسپانوی جیساسٹ پادری کی دعوت ہے، پیٹر Claver، افریقی قوموں اور انسانی حقوق کے محافظ کے لئے مشن کے سرپرست: کارٹیجنا کے رسول. ان کے عظیم عقیدے خیراتی انصاف کیا. اس کے لئے سیاہ زندگیاں صرف کوئی فرق نہیں تھا. وہ بادشاہت کی عمارت کے لئے ضروری تھے. پیٹر کے طور پر، رنگ کے لوگوں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے شہری حقوق اور اپنے عیسائی حقوق کا دفاع کیا.

سینٹ پال کی طرح آج کی کرنتھیوں پڑھنے، انجیل کا غلام بننے کے لئے ان لبرٹی ہتھیار ڈالنے والے میں، پطرس Claver بھی اپنی آزادی غلاموں کا غلام بن کر قربان. وہ انصاف کی خدمت، میں کیا تھا اس خوشخبری پھیلانے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام تمام لوگوں کے رب اور ادقارکرتا ہے. ایک ایسی دنیا میں تو انتہائی لبرٹی اقدار میں، سب کے لیے آزادی اور انصاف اور نجات کا بیمہ کرنے کے لئے بھی ہماری آزادی کو ترک کرنے پر آمادہ عیسائیوں کے طور پر ہم ہیں؟

-Marty Massiello، ایک ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر، اور جیف Weyant، ایک فنکار اور ڈیزائنر، پام اسپرنگس CA. سے لکھنے وہ کلام دئی، لاس اینجلس CA میں کرسٹو رے ہائی ہائی سکول میں سینٹ ٹریسا کے کیتھولک چرچ کے ارکان اور سرگرم ہیں

نماز

رب وصول لے لو، میرے تمام لبرٹی، میری یاداشت، میری سمجھ، میرا سارا گا، میں ہے اور ملکیت کی لونڈی یہ تمام. صرف آپ کی مرضی کے مطابق ان کے تصرف. مجھے آپ کی محبت اور اپنے فضل دے؛ یہ میرے لئے کافی ہے. آمین.

-St. Ignatius لویولا

 

 

اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا لفظ کا اشتراک!
یہ صفحہ دوست کو ای میل ارسال کریں!
FacebookTwitterMore …
ہوم | ایک نماز کی درخواست جمع کرائیں | لوڈ ایک نماز کارڈ | کے بارے میں

کے ساتھ شراکت میں تیار Ignatian کے مظاہر
مڈویسٹ Jesuits کی، اوریگون Jesuits اور
لیڈرشپ، LLC کے ذریعے روحانی ریچ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

JesuitPrayer.org kunlik Inspiration
Sentabr 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
Sankt-Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22B-27 (iezuit bayram kuni o’qish)

Men Xushxabarni e’lon bo’lsa, bu men Xushxabarni e’lon bo’lmasa bir majburiyat menga menga qo’ydi, voy bo’lsin uchun, Maqtanish uchun menga hech zamin beradi! Men o’z irodasi bu, albatta, agar, men bir ajr bor; emas, balki o’z irodasini bo’lsa, men bir komissiya bilan yuklatilgan qilaman. keyin Mening ajrim nima? Faqat bu: Xushxabarning mening huquqlari to’liq foydalanish uchun emas, balki, shuning uchun mening e’lon Men, haq Xushxabar bepul qilish mumkin.

Men ulardan ko’proq g’alaba Shoyadki, men barchaga hurmat bilan bepul emasman-da, men, o’zimni hammasiga qul qilib qo’ydik.

Men kuchsiz g’olib Shoyadki zaif Men, zaif bo’ldi. Men butun vositalar bilan ba’zilarni qutqaray barcha insonlar uchun hamma narsa, aylandi. Men uning ne’matlaridan baham toki men, Injil yo’lida uni hamma nima.

Agar qatnashuvchilarning hammasi raqobat Musobaqada bilmas, lekin faqat bitta sovrin qabul qilasizmi? Agar uni yutib mumkin, masalan, bir tarzda ishga tushirish. Sportchilar har narsada o’z-o’zini nazorat qiladi; ular bir tez buziladigan gulchambar qabul qilish, lekin biz bir abadiy bir. Shunday qilib, men-uloqib ishlatish emas, balki, demayman havo urib, go’yo papkasidagi yo’q; lekin men tanani jazolash va boshqalarga va’z keyin o’zim bekor bo’lishi kerak, shunday qilib, uni qul.

Yangi Amerika Qo’shma Shtatlarida Masih jamoatlari Milliy Kengashi tomonidan, Standard Version, mualliflik huquqi 1989 ko’rib chiqilgan. izni bilan ishlatiladi. Barcha huquqlar himoyalangan. USCCB tasdiqlangan.

Adliya xizmat

Bugun Ispaniya iezuit ruhoniyning bayrami hisoblanadi, Butrus Claver, Afrika xalqlari va inson huquqlari himoyachisi uchun missiyalar homiysi: Cartagena Rasuliga. Uning buyuk imoni xayriya adolat qilgan. unga qora hayoti faqat emas edi: ular Podshohligi binoga muhim edi. Butrus uchun, rangi, odamlar uning aka-uka va opa-singillar edi. U o’z fuqarolik huquq va ularning nasroniy huquqlarini himoya.

Sankt-Pol kabi Xushxabarga qul bo’lish, uning erkinlik taslim bugungi Korinfliklarga o’qishda, Butrus Claver ham bandalariga qul bo’lib, uning erkinligini fido. U adolat xizmati, qilgan bu Iso barcha odamlarning Parvardigori va Najotkor ekanligini Xushxabarni yoyish uchun. Bas, yuqori erkinlik qadrlaydi bir dunyoda, biz Masihiy sifatida barcha uchun erkinlik va adolat va najot sug’urta, hatto, bizning erkinlik voz tayyor?

-Marty Massiello, bir shifoxona administrator va Jeff Weyant, rassom va dizayner, Palm Springs CA dan yozish Ular Verbum Dei, Los Anjeles Kaliforniyada Kristo Rey yuqori yuqori maktabda Sankt Tereza ning katolik cherkovining a’zolari va faol

namoz

, Robbim qabul mening barcha erkinlik, mening xotira, mening tushunish, mening butun irodasini, men bor va ega ekanligini hamma oling. faqat irodasiga ko’ra ularning qiling. menga sevgi va inoyating ber; Bu men uchun yetarli. Omin.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Do’stlaringiz bilan yaxshi so’z baham!
Do’stingizga pochta yuboring!
FacebookTwitterMore …
Bosh sahifa | a Namoz so’rov yuboring | a Namoz kartasini ko’chirib | atrofida

bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Ansiklopedika Ko’zgular
Midwest iezuitlar, Oregon iezuitlar va
Etakchilik, LLC orqali ma’naviy aloqalar


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Cảm hứng hàng ngày từ JesuitPrayer.org
09 tháng 9 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
Thánh Phêrô Claver, S.J.

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Dòng Tên ngày lễ đọc)

Nếu tôi loan báo Tin Mừng, điều này mang lại cho tôi không có mặt bằng để khoe khoang, cho một nghĩa vụ được đặt vào tôi, Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Vì nếu tôi làm điều này chính mong muốn của tôi, tôi có một phần thưởng; nhưng nếu không phải ý riêng của tôi, tôi giao phó với một hoa hồng. Điều gì sau đó là phần thưởng của tôi? Chỉ cần điều này: là việc công bố của tôi, tôi có thể làm cho các phúc âm miễn phí, như vậy là không để tận dụng đầy đủ các quyền lợi của mình trong phúc âm.

Cho dù tôi là miễn phí đối với tất cả với, tôi đã thực hiện bản thân mình một nô lệ cho tất cả, vì vậy mà tôi có thể giành chiến thắng nhiều hơn.

Để các yếu tôi trở nên yếu đuối, vì vậy mà tôi có thể giành chiến thắng kẻ yếu. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, rằng tôi có thể bằng mọi cách tiết kiệm một số. Tôi làm tất cả vì lợi ích của phúc âm, vì vậy mà tôi có thể chia sẻ phước lành của nó.

Bạn không biết rằng trong một cuộc đua chạy tất cả cạnh tranh, nhưng chỉ có một người được thưởng? Chạy theo một cách như vậy mà bạn có thể giành chiến thắng nó. Các vận động viên thực hiện quyền tự kiểm soát trong mọi việc; họ làm điều đó để nhận một vòng hoa dễ hư hỏng, nhưng chúng tôi là một bất diệt. Vì vậy, tôi không chạy không mục đích, cũng không hộp như thể đập không khí; nhưng tôi hủy hoại thân thể của tôi và nô lệ hóa nó, để sau khi rao giảng cho người khác mà chính mình phải không bị loại.

New Revised Standard Version, bản quyền năm 1989, do Hội đồng quốc gia của các Giáo Hội của Chúa Kitô tại Hoa Kỳ. Được sử dụng bởi sự cho phép. Tất cả quyền được bảo lưu. HĐGMHK chấp thuận.

Trong Dịch vụ Tư pháp

Hôm nay là ngày lễ của linh mục Tây Ban Nha Dòng Tên, Peter Claver, bổn mạng của các cơ quan đại diện cho các dân tộc châu Phi và người bảo vệ nhân quyền: các Tông đồ của Cartagena. đức tin vĩ đại của Ngài đã làm công việc từ thiện. Đối với ông cuộc sống đen không chỉ là vấn đề: chúng rất cần thiết để xây dựng Nước Thiên Chúa. Đối với Peter, người da màu là anh chị em của mình. Ông bảo vệ quyền dân sự và quyền Kitô giáo của họ.

Như Thánh Phaolô trong bài đọc Corinthians ngày nay, người đầu hàng sự tự do của mình là một nô lệ cho các phúc âm, Peter Claver cũng hy sinh tự do của mình bằng cách trở thành một nô lệ cho những người nô lệ. Điều này ông đã làm trong các dịch vụ của công lý, để truyền bá Tin Mừng Chúa Giêsu là Chúa và Cứu Chúa của tất cả mọi người. Trong một thế giới như vậy rất giá trị tự do, chúng ta là Kitô hữu sẵn sàng từ bỏ thậm chí tự do của chúng tôi để đảm bảo quyền tự do và công lý và sự cứu rỗi cho tất cả?

-Marty Massiello, người quản trị bệnh viện, và Jeff Weyant, một nghệ sĩ và nhà thiết kế, viết từ Palm Springs CA. Họ là thành viên của Giáo hội Công giáo St. Theresa và hoạt động tại Verbum Dei, các trường trung học cao Cristo Rey ở Los Angeles CA.

Cầu nguyện

Hãy Chúa nhận, tất cả các quyền tự do của tôi, bộ nhớ của tôi, sự hiểu biết của tôi, toàn bộ ý chí của tôi, tất cả những gì tôi có và sở hữu. Vứt bỏ chúng chỉ theo ý muốn của bạn. Hãy cho tôi tình yêu của bạn và ân điển của Ngài; này là đủ cho tôi. Amen.

-st. Ignatius Loyola

 

 

Chia sẻ Lời Chúa tốt với bạn bè của bạn!
Gửi email này cho bạn bè!
FacebookTwitterMore …
Trang chủ | Gửi yêu cầu cầu nguyện | Tải Thẻ Cầu Nguyện | về

phản xạ Ignatius sản xuất với sự hợp tác
Midwest tu sĩ Dòng Tên, Dòng Tên và Oregon
Outreach tinh thần thông qua lãnh đạo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ysbrydoliaeth Daily o JesuitPrayer.org
Medi 9, 2016
2016/09/09-MWJ.jpg
San Pedr Claver, SJ

1 Cor 9; 16-19, 22b-27 (Jeswit darllen dydd gŵyl)

Os byddaf yn cyhoeddi’r efengyl, mae hyn yn rhoi unrhyw ddaear i mi ar gyfer ymffrost, am rwymedigaeth ei osod arnaf, a gwae i mi os nad wyf yn cyhoeddi’r efengyl! Oherwydd os wyf yn gwneud hyn o fy ewyllys ei hun, mae gen i wobr; ond os nad yw fy ewyllys ei hun, yr wyf yn ymddiried comisiwn. Beth, felly, yw fy gwobr? Dim ond hyn: bod yn fy proclamasiwn caf i wneud yr efengyl yn rhad ac am ddim, er mwyn peidio â gwneud defnydd llawn fy hawliau yn yr efengyl.

Oherwydd, er fy mod yn rhydd gyda pharch i bawb, yr wyf wedi gwneud yn gaethweision i gyd fy hun, er mwyn i mi ennill mwy ohonynt.

I’r gwan i mi ddod yn wan, er mwyn i mi ennill y gwan. Yr wyf wedi mynd yn bob peth i bawb, y gallwn ar bob cyfrif achub rhai. Yr wyf yn gwneud y cyfan er lles yr efengyl, er mwyn i mi rannu yn ei fendithion.

Onid ydych yn gwybod bod mewn ras y rhedwyr i gyd yn cystadlu, ond dim ond un yn derbyn y wobr? Rhedeg yn y fath fodd y gallwch ennill. Athletwyr yn arfer hunanreolaeth ym mhopeth; maent yn ei wneud i dderbyn torch ddarfodus, ond rydym yn un anniflan. Felly nid wyf yn rhedeg ddibwrpas, ac nid ydw i’n blwch fel pe curo’r awyr; ond yr wyf yn cosbi fy nghorff a gaethiwo, felly bod ar ôl gyhoeddi i eraill fod fy hun heb gael ei anghymhwyso.

Standard Version, hawlfraint 1989 Diwygiedig newydd, gan y Cyngor Cenedlaethol Eglwysi Crist yn Unol Daleithiau America. Defnyddir gan ganiatâd. Cedwir pob hawl. cymeradwyo USCCB.

Yn y Gwasanaeth Cyfiawnder

Mae heddiw yn y wledd yr offeiriad Sbaeneg Jesiwitiaid, Peter Claver, noddwr y teithiau i pobloedd Affricanaidd a amddiffynnwr hawliau dynol: y Apostol Cartagena. gwnaeth ei ffydd mawr cyfiawnder elusennol. Iddo ef nid oedd bywyd du yn unig mater: eu bod yn hanfodol i’r adeilad y Deyrnas. Ar gyfer Peter, pobl o liw oedd ei frodyr a’i chwiorydd. Mae’n amddiffyn eu hawliau sifil a’u hawliau Cristnogol.

Fel St. Paul mewn darllen Corinthiaid heddiw, a ildiodd ei ryddid i fod yn gaethweision i’r efengyl, hefyd aberthodd Peter Claver ei ryddid drwy ddod yn gaethweision i gaethweision. Mae hyn a wnaeth yn y gwasanaeth cyfiawnder, i ledaenu’r newyddion da bod Iesu yn Arglwydd ac Savior o’r holl bobl. Mewn byd sydd mor uchel yn gwerthfawrogi rhyddid, ydym ni fel Cristnogion yn barod i roi’r gorau hyd yn oed ein rhyddid i yswirio rhyddid a chyfiawnder ac iachawdwriaeth i bawb?

-Marty Massiello, gweinyddwr yr ysbyty, a Jeff Weyant, artist a dylunydd, ysgrifennwch o Palm Springs CA. Maent yn aelodau o Eglwys Gatholig y Santes Theresa a gweithgar yn Verbum Dei, mae’r ysgol yn uchel yn uchel Cristo Rey yn Los Angeles CA.

gweddi

Cymerwch Arglwydd yn derbyn, fy holl ryddid, fy nghof, fy nealltwriaeth i, fy ewyllys cyfan, cyfan sydd gennyf ac yn meddu. Gwared arnynt yn unig yn ôl eich ewyllys. Rhowch eich gariad a gras Eich mi; mae hyn yn ddigon i mi. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Rhannwch y Gair Da gyda’ch ffrindiau!
Anfon e-bost hwn at gyfaill!
FacebookTwitterMore …
Hafan | Cyflwyno Cais Gweddi | Lawrlwythwch Cerdyn Gweddi | Ynglŷn

adlewyrchiadau Gwadiadau gynhyrchwyd mewn partneriaeth â
Jeswitiaid Midwest, Jeswitiaid Oregon a
Allgymorth ysbrydol trwy Arweinyddiaeth, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Inspiration mihla JesuitPrayer.org
NgoSeptemba 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (wamaJesuit emthendelekweni ukufunda)

Ukuba ndivakalisa iindaba ezilungileyo, oku kundinika akukho emhlabeni yakuqhayisa, kuba isibophelelo kukuzishumayela kum, yeha kum ukuba andithanga ukuvakalisa iindaba ezilungileyo! Kuba xa ndikwenzayo oko ndinokuzithandela, ndoba ndinomvuzo; ke xa ndikwenza ndingenakuzithandela, ndoba ndingophathiswe uthumo. Uyintoni na ke ngoko umvuzo wam? Kanye oku: ukuba isibhengezo yam ndivakalise iindaba ngaphandle kwentlawulo, ukuze ukuba bazisebenzise ngokupheleleyo amalungelo lam ezindabeni ezilungileyo ezi.

Kuba nakuba ndikhululekile ngokuphathelele kubo bonke, ndizikhonzisile likhoboka bonke, ukuze ndibe ukuze ndibazuze ngakumbi kubo.

Kwabo bangenamandla, ndaba njengongenamandla, ukuze ndibe ukuze ndibazuze abangenamandla. Ndiye ndaba zizinto zonke kubantu bonke, ukuze ngeendlela zonke ndisindise inxenye. Ndiya kwenza konke oko ngenxa yeendaba ezimnandi, khon ‘ukuze ndibe nenxaxheba kwiintsikelelo ezifumaneka ngenxa yazo.

Anazi na ukuba elugqatsweni iimbaleki zonke ukukhuphisana, kodwa inye kuphela eyamkela umvuzo? Balekani ngendlela yokuba ukuze nizuze nto. Iimbaleki ukuzeyisa ezintweni zonke; benza ukuze ukufumana isidanga enokonakala, kodwa thina eso ukungonakali. Ngoko ke musa ukubaleka ngokungenanjongo, kanjalo ibhokisi ngokungathi ndibetha umoya; kodwa ndiya kuwavelela umzimba wam amakhoboka nto, kangangokuba emva ndinazisa kwabanye mna ngokwam akufunekanga bangenakucikideka.

New Revised Standard Version, copyright 1989, yi-National Council of lamaBandla kaKristu eUnited States of America. Isetyenziswa yi ngemvume. Onke Amalungelo Agciniwe. USCCB evunyiweyo.

KwiNkonzo lezoBulungisa

Namhlanje ke umthendeleko umbingeleli Spanish wamaJesuit, uPetros Claver, Umjongi yobuntlola kwabantu baseAfrika kunye umthetheleli kwamalungelo oluntu: ubupostile Cartagena. ukholo lwakhe olukhulu wenza okusesikweni yesisa. Ngokuba kuye ubomi abamnyama akazange nje mba: ukuba zibalulekile ekwakhiweni zoBukumkani. Kuba uPetros, abantu bebala kwakukho abazalwana noodade bakhe. Wayekhusela amalungelo abo oluntu amalungelo babo abangamaKristu.

Kanye St. noPawulos kwabaseKorinte yokufunda namhlanje, aza anikezela inkululeko yakhe ukuba abe likhoboka iindaba ezilungileyo, uPetros Claver Wabingelela inkululeko yakhe ngokuthi abe likhoboka namakhoboka. Oku wenzayo inkonzo yobulungisa, ukusasaza iindaba ezilungileyo ukuba uYesu yiNkosi, onguMsindisi wabantu bonke. Kweli hlabathi ukuba oko uyabaxabisa inkululeko, njengoko amaKristu sikulungele ukuncama nokuba inkululeko yethu ukhusele inkululeko nobulungisa nokusindiswa bonke?

-Marty Massiello, njengomlawuli esibhedlele, kwaye Jeff Weyant, engumzobi ingcibi, sibhale Palm Springs CA. Ke amalungu eCawa yamaKatolika St. Theresa kunye esebenzayo ngexesha Verbum Dei, le Cristo Rey kwisikolo esiphakamileyo aphezulu Los Angeles CA.

umthandazo

Thabatha kufumana Nkosi, yonke inkululeko yam, inkumbulo yam, ingqiqo yam, ukuthanda kwam yonke, konke endinako kwaye nilime. Lahla kubo kuphela intando yakho. Ndinike uthando lwakho nobabalo lwakho; oku kwanele kum. Amen.

-St. Ignatius Loyola

 

 

Belana igama Good nabahlobo bakho!
Thumela le email kumhlobo!
FacebookTwitterMore …
ekhaya | Faka isicelo Umthandazo | Umxokozelo iKhadi Umthandazo | malunga

nokubonakalisa Ignatian eveliswa ngokubambisana
Midwest bamaKatolika, Oregon tolika kunye
Outreach ngokomoya ngobunkokeli, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

טעגלעך ינספּיראַציע פון JesuitPrayer.org
סעפטעמבער 9, 2016
09/09/2016-מוודזש.דזשפּג
St. Peter קלאַווער, ס.דזש.

1 קאָר 9; 16-19, 22ב-27 (דזשעסויט סעודה טאָג לייענען)

אויב איך פּראָקלאַמירן די בשורה, דעם גיט מיר קיין ערד פֿאַר באָוסטינג, פֿאַר אַ פליכט איז געלייגט אויף מיר, און וויי צו מיר אויב איך טאָן ניט פּראָקלאַמירן די בשורה! ווארים אויב איך טאָן דעם פון מיין אייגן וועט, איך האָבן אַ באַלוינונג; אָבער אויב נישט פון מיין אייגן וועט, איך בין ענטראַסטיד מיט אַ קאָמיסיע. וואָס דעמאָלט איז מיין שכר? נאָר דאָס: אַז אין מיין פּראָקלאַמאַציע איך מייַ מאַכן די בשורה פּאָטער פון אָפּצאָל, אַזוי ווי ניט צו מאַכן פול נוצן פון מיין רעכט אין די בשורה.

פֿאַר כאָטש איך בין פּאָטער מיט רעספּעקט צו אַלע, איך האב געמאכט זיך אַ שקלאַף צו אַלע, אַזוי אַז איך זאל געווינען מער פון זיי.

צו דעם שוואַך איך געווארן שוואַך, אַזוי אַז איך זאל געווינען די שוואַך. איך האב ווערן אַלע זאכן צו אַלע מענטשן, אַז איך זאל דורך אַלע מיטל ראַטעווען עטלעכע. איך טאָן עס אַלע פֿאַר די צוליב פון די בשורה, אַזוי אַז איך מייַ טיילן אין זייַן ברכות.

צי איר ניט וויסן אַז אין אַ ראַסע די ראַנערז אַלע קאָנקורירן, אָבער בלויז איינער נעמט די פּריז? ראַן אין אַזאַ אַ וועג אַז איר מייַ געווינען עס. אַטליץ געניטונג זיך-קאָנטראָל אין אַלע זאכן; זיי טאָן עס צו באַקומען אַ פּערישאַבאַל קראַנץ, אָבער מיר אַ ימפּערישאַבלע איינער. אַזוי איך טאָן ניט לויפן יימלאַסלי, אדער טאָן איך קעסטל ווי כאָטש ביטינג די לופט; אָבער איך באַשטראָפן מיין גוף און ענסלייוו עס, אַזוי אַז נאָך פּראָוקליימינג צו אנדערע איך זיך זאָל ניט זיין דיסקוואַליפיעד.

ניו רעוויסעד סטאַנדאַרד ווערסיע, קאַפּירייט 1989, דורך די נאַשאַנאַל קאָונסיל פון די קהילות פון משיח אין דער פאַרייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע. געניצט דורך דערלויבעניש. אלע רעכטן רעזערווירט. וסקקב באוויליקט.

אין דער דינסט פון גערעכטיקייט

הייַנט איז די סעודה פון די Spanish דזשעסויט גאַלעך, Peter קלאַווער, פּאַטראָן פון די מישאַנז צו אפריקאנער פֿעלקער און פאַרטיידיקער פון מענטשנרעכט: די אַפּאָסטלע פון Cartagena. זיין גרויס אמונה האט ראַכמאָנעסדיק יושר. פֿאַר אים שוואַרץ לעבן האט ניט נאָר ענין: זיי זענען יקערדיק צו דער בנין פון די מלכות. פֿאַר Peter, מענטשן פון קאָליר זענען געווען זיינע ברידער און שוועסטער. ער דעפענדעד זייער יידל רעכט און זייער קריסטלעך רעכט.

ווי St. Paul אין הייַנט ס קאָרינטהיאַנס לייענען, וואס סערענדערד זייַן פרייַהייַט צו זייַן אַ שקלאַף צו די בשורה, Peter קלאַווער אויך מקריב זיין פרייַהייַט דורך פּאַסיק אַ שקלאַף צו סלאַוועס. דאס ער האט אין די דינסט פון יושר, צו פאַרשפּרייטן די נייעס אַז יאָשקע איז האר און גואל פון אַלע מענטשן. אין אַ וועלט וואָס איז אַזוי העכסט וואַלועס פרייַהייַט, זענען מיר ווי קריסטן גרייט צו געבן אַרויף אַפֿילו אונדזער פרייַהייַט צו ינשור פרייַהייַט און גערעכטיקייט און ישועה פֿאַר אַלע?

-מאַרטי מאַססיעללאָ, אַ שפּיטאָל אַדמיניסטראַטאָר, און דזשעף ווייאַנט, אַ קינסטלער און דיזיינער, שרייַבן פֿון פּאַלם ספּרינגס CA. זיי זענען מיטגלידער פון סט Theresa ס קאַטהאָליק טשורטש און אַקטיוו אין וואָרט דעי, די קריסטאָ ריי הויך הויך שולע אין לאס אנדזשעלעס CA.

טפילע

נעמען האר באַקומען, אַלע מיין פרייַהייַט, מיין זכּרון, מיין שכל, מיין גאנצע וועט, אַלע אַז איך האב און אַרבן. פּאָטער פון זיי בלויז לויט צו דיין וועט. גיב מיר דיין ליבע און דיין חן; דעם איז גענוג פֿאַר מיר. אמן.

-ST. יגנאַטיוס Loyola

 

 

שער דעם גוט וואָרט מיט דיין FRIENDS!
שיקן דעם email צו אַ פרייַנד!
פאַסעבאָאָקטוויטטערמאָרע …
היים | פאָרלייגן אַ Prayer ריקוועסט | אָפּלאָדירן אַ Prayer קאַרד | וועגן

יגנאַטיאַן Reflections Produced אין שוטפעס מיט
מידוועסט דזשעסויץ, אָרעגאָן דזשעסויץ און
רוחניות אַוטריטש דורך לידערשיפּ, ללק


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration lati JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St. Peter Claver, S.J.

1 Kọr 9; 16-19, 22b-27 (Jesuit ọjọ ajọ kika)

Ti o ba ti mo ti kede ihinrere, yi yoo fun mi ko si ilẹ fun rinle, fun ohun ọranyan ti wa ni gbe lori mi, ati egbé ni fun mi ti o ba ti mo ti ko kede ihinrere! Nitori bi emi ba ṣe eyi ti ara mi ife, Mo ni a ère; sugbon ti o ba ko ti ara mi ife, Mo n le pẹlu kan Igbimo. Ohun ti ki o si ni ère mi? O kan yi: pe ni mi kede emi ki o le ṣe awọn ihinrere free ti idiyele, ki bi ko lati ṣe kikun lilo ti mi ẹtọ ni ihinrere.

Nitoripe bi mo ti wà free pẹlu ọwọ si gbogbo, mo ti fi ara mi a ẹrú fún gbogbo, ki emi ki o le win diẹ ninu wọn.

Si awọn lagbara mo di alailera, ki emi ki o le win awọn lagbara. Mo ti di ohun gbogbo fun gbogbo enia, ki emi ki o le nipa gbogbo awọn ọna fi diẹ ninu awọn. Mo ti se o gbogbo nitori ti ihinrere, ki emi ki o le pin ninu awọn oniwe-ibukun.

Ṣe o ko mọ pe ni a ije awọn asare gbogbo dije, sugbon nikan ẹniti o gbà awọn joju? Ṣiṣe awọn ni iru kan ona ti o le win o. Elere lo ara-Iṣakoso ninu ohun gbogbo; nwọn ṣe o lati gba a idibajẹ wreath, sugbon a ẹya aidibajẹ kan. Ki Emi ko ṣiṣe aimlessly, tabi ni mo apoti bi o tilẹ lilu awọn air; sugbon mo bẹ ara mi ki o si enslave o, ki lẹhin ti kede si elomiran mo ti ara mi ko yẹ ki o wa ni iwakọ.

New Revised Standard Version, aṣẹ 1989, nipasẹ awọn National Council of awọn Ijo ti Kristi ni United States of America. Lo nipa aiye. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ. USCCB fọwọsi.

Ni awọn Service of Justice

Loni ni ajọ ti awọn Spani Jesuit alufa, Peter Claver, ISAA ti awọn iṣẹ riran lati African enia, ati olugbeja ti eto eda eniyan: awọn Aposteli of Cartagena. Nla rẹ igbagbọ ṣe alanu idajo. Fun u dudu aye ko kan ọrọ: nwọn wà awọn ibaraẹnisọrọ to awọn ile ti awọn Kingdom. Fun Peteru, eniyan ti awọ wà rẹ arákùnrin àti arábìnrin. O si gbà wọn ilu awọn ẹtọ ati awọn won Christian ẹtọ.

Bi St. Paul ni oni Korinti kika, ti o surrendered rẹ ominira lati wa ni a ẹrú to ihinrere, Peter Claver tun rubọ rẹ ominira nipa di ẹrú to ẹrú. Eleyi ti o ṣe ninu awọn iṣẹ ti idajọ, lati tan awọn Good News wipe Jesu ni Oluwa ati Olugbala ti gbogbo eniyan. Ni aye kan ti ki gíga iye ominira, ti wa ni a bi kristeni setan lati fun soke ani wa ominira lati mu daju ominira ati idajo ati igbala fun gbogbo awọn?

-Marty Massiello, a iwosan IT, ati Jeff Weyant, ohun olorin ati onise, kọ lati Palm Springs CA. Wọn ti wa ni ọmọ ẹgbẹ ti St. Theresa ká Catholic Ijo ati lọwọ ni Ọrọ Dei, awọn Cristo Rey ga ile-iwe giga ni Los Angeles CA.

adura

Ya Oluwa gba, gbogbo mi ominira, mi iranti, oye mi, mi gbogbo ife, gbogbo awọn ti o mo ni ki o si gbà. Sọnu wọn nikan ni ibamu si rẹ ife. Fun mi ifẹ rẹ ati rẹ ore-ọfẹ; ni yi ti to fun mi. Amin.

-ST. Ignatius Loyola

 

 

Pin awọn Rere Ọrọ pẹlu ọrẹ rẹ!
Fi yi imeeli to ore!
FacebookTwitterMore …
Home | Fi kan Adura Ìbéèrè | Gba a Adura Card | About

Ignatian iweyinpada yi ni ajọṣepọ pẹlu awọn
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits ati
Ẹmí won nipa Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Daily Inspiration kusuka JesuitPrayer.org
September 9, 2016
2016-09-09-MWJ.jpg
St Peter Claver, S.J.

1 Kor 9; 16-19, 22b-27 (ongumJesuit idili usuku ukufundwa)

Uma ngimemezela ivangeli, lokhu anginaludumo ngalokho, ngokuba ngimelwe ukwenze, ngoba isibopho sisiba phezu kwami, maye kimina uma ngingalishumayeli ivangeli! Ngokuba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami siqu, nginomvuzo; kepha uma kungengakho ukuzithandela kwami, khona-I am ziphathiswe ikhomishana. Pho, uyini umvuzo wami? Just lokhu: ukuthi ngo ngesimemezelo yami ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ngokugcwele ilungelo lami enginalo evangelini.

Ngoba nakuba ngikhululekile ngenhlonipho kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke, ukuze ngizuze abaningi kubo.

Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke abantu, ukuze ngazo zonke izindlela ngisindise abathile. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli, ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli ngumhlanganyeli kulona.

Anazi yini ukuthi emncintiswaneni abagijimi bonke ukuncintisana, kodwa munye kuphela owamukela umklomelo? Gijimani ngendlela yokuba lowo you zuza it. Athletes sizithibe ezintweni zonke; labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo omunye. Ngakho mina ungagijimi ungayi ndawo, noma ingabe mina ebhokisini ngokungathi ngishaya umoya; kodwa mina ajezise umzimba wami futhi ukugqilaza, ukuze ngasemuva proclaiming abanye ngingaliwa mina uqobo akufanele ngokuhoxiswa.

New Revised Standard Version, i-copyright 1989, by the National Council of Wamasonto KaKristu e-United States of America. Abashadile Nabazali. Wonke Amalungelo Agodliwe. USCCB ivume.

In the Service of Justice

Namhlanje umkhosi umpristi Spanish ongumJesuit, uPetru Claver, nomvikeli ohambweni abantu base-Afrika kanye welungelo amalungelo esintu: Umphostoli waseCartagena. Ukholo lwakhe olukhulu wenza ubulungisa yesihle. Ngoba yena ukuphila black wenza indaba nje: they yayibalulekile isakhiwo zoMbuso. Ngoba uPetru, abantu bazo umbala athi bangabafowabo nodadewabo bakhe. Wavikela amalungelo abo obuntu kanye namalungelo abo yobuKristu.

Like St Paul e Korinte ekufundeni lanamuhla, azinikela inkululeko yakhe ukuba abe yisigqila ivangeli, uPetru Claver zihlatshelwa inkululeko yakhe ngokuba abe isigqila izigqila. Lokhu wakwenza enkonzweni wobulungisa, ukuze basakaze Izindaba Ezinhle ukuthi uJesu uyiNkosi onguMsindisi wabo bonke abantu. Ezweni umazisa kakhulu kangaka inkululeko, kukhona thina njengamaKristu uzimisele ukudela lokho ngisho inkululeko yethu umshuwalense lenkululeko ubulungisa nensindiso bonke abantu?

-Marty Massiello, umqondisi esibhedlela, futhi Jeff Weyant, nomdwebi nomklami, bhala kusuka Palm Springs CA. Ziyakwazi amalungu Catholic Church St. Theresa esihlaba umxhwele futhi esebenzayo Verbum Dei, lo Cristo Rey okusezingeni esikoleni esiphakeme e Los Angeles CA

Umthandazo

Thatha Nkosi ukuthola, zonke inkululeko yami, inkumbulo yami, ingqondo yami, lonke intando yami, lakho konke engilakho nilidle. Hlukanani nabo kuphela ngokwentando yakho. Nginike uthando lwakho kanye ngomusa wakho; lokhu kwanele kimi. Amen.

-ST. Ignatius Loyola

 

 

Yabelana uLizwi Good nabangani bakho!
Thumela lokhu email kumngane!
FacebookTwitterMore …
Home | Thumela Isicelo Nomthandazo | Thwebula ikhadi lomkhuleko | Mayelana

ukucabanga Ignatian kwaveza ngokubambisana
Midwest amaJesuit, Oregon amaJesuit ne
Outreach Ngokomoya ngokusebenzisa Leadership, LLC