Daily Inspiration from JesuitPrayer.org

“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Then Jesus said to the disciples, “There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was squandering his property. So he summoned him and said to him, ‘What is this that I hear about you? Give me an accounting of your management, because you cannot be my manager any longer.’ Then the manager said to himself, ‘What will I do, now that my master is taking the position away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do so that, when I am dismissed as manager, people may welcome me into their homes.’

So, summoning his master’s debtors one by one, he asked the first, ‘How much do you owe my master?’ He answered, ‘A hundred jugs of olive oil.’ He said to him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it fifty.’ Then he asked another, ‘And how much do you owe?’ He replied, ‘A hundred containers of wheat.’ He said to him, ‘Take your bill and make it eighty.’ And his master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly; for the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than are the children of light.

And I tell you, make friends for yourselves by means of dishonest wealth so that when it is gone, they may welcome you into the eternal homes. “Whoever is faithful in a very little is faithful also in much; and whoever is dishonest in a very little is dishonest also in much. If then you have not been faithful with the dishonest wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is your own?

No slave can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth.”

New Revised Standard Version, copyright 1989, by the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. USCCB approved.

Ripples

I think often we misunderstand intercessory prayer – supplications and petitions. We tend to think of it mechanically, as if it were simply a matter of putting in a request to God and having it answered – with the answer depending on the divine mood on any given day.

I have an image in mind that offers a different understanding of intercessory prayer: throwing a stone into a pond and watching the ripples affect the whole environment. Things don’t happen in the world simply and immediately because I pray, but they do happen in the world when I pray. I am changed as I discover the deepest desires of my heart and the world is changed as I recognize the power and majesty and mystery of God, the creator of heaven and earth and lover of our souls.

—Fr. Martin Connell, S.J. serves John Carroll University, University Heights, OH, as professor education. He is also the Rector of the Jesuit community there.

Prayer

I want what you want, O Lord. By asking you for guidance, with complete faith and confidence that you are helping me, nothing that I am called upon to do becomes ‘too much’ or ‘too bothersome.’ Nor is there any room for worry. I will find it easy to ask you each day to be a partner in my work…to help me get things done…to weigh my actions and decisions in the light of ‘ is this right?’ ‘is this just?’ ‘is this doing your will?’

With your help I will make decisions better and faster, confident that you will not lead me astray. I will live my life each day knowing that it is your will I accomplish. Amen.

—National Conference of Christian Employers and Managers

Share the Good Word with your friends!
Send this email to a friend!
FacebookTwitterMore…
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | About

Ignatian reflections produced in partnership with
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits and
Spiritual Outreach through Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
Settembru 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lq 16: 1-13

Mbagħad Ġesù qal lil-dixxipli, “”Kien hemm raġel għani li kellu amministratur ta, u ħlasijiet kienu miġjuba lilu li dan il-bniedem kien ħela proprjetà tiegħu. Hekk hu mħarrka lilu u qal lilu, “”X’inhu dan li Nisma dwarek? Agħti me kontabilità ta ‘ġestjoni tiegħek, għaliex inti ma tistax tkun maniġer tiegħi għal żmien itwal. “”Imbagħad il-maniġer qal li lilu nnifsu,”” X’se nagħmel, issa li kaptan tiegħi qed tieħu l-pożizzjoni bogħod mill me? Jiena mhix b’saħħitha biżżejjed biex ħaffer, u jiena ashamed li jittallbu. I iddeċidew x’għandek tagħmel hekk li, meta I am miċħud bħala maniġer, in-nies jistgħu jilqgħu lili fid-djar tagħhom. “”

Allura, taħrik kaptan tiegħu debituri wieħed wieħed, huwa talab l-ewwel, “”Kemm taħseb nirrispettaw kaptan tiegħi?”” Huwa wieġeb, “”A mitt jugs ta ‘żejt taż-żebbuġa.”” Huwa qal lilu, “”Ħu kont tiegħek, bilqegħda malajr , u jagħmilha ħamsin. “”Imbagħad huwa talab ieħor,”” u kemm taħseb nirrispettaw? “”huwa wieġeb,”” A mitt kontenituri ta ‘qamħ. “”huwa qal lilu,”” Ħu kont tiegħek u tagħmlu tmenin. “”u sidu faħħar il-maniġer diżonest għaliex huwa kien aġixxa shrewdly; għat-tfal ta ‘din l-età huma iktar shrewd fit-trattament mal-ġenerazzjoni tagħhom stess milli huma t-tfal ta’ dawl.

U jien ngħidilkom, tagħmel ħbieb għall yourselves permezz ta ‘ġid diżonest b’tali mod li meta hija marret, huma jistgħu jilqgħu inti fis-djar dejjiema. “”Kull min huwa fidila fi ftit ħafna huwa fidila wkoll fil ħafna; u min hu diżonest fi ftit ħafna huwa diżonest ukoll fil ħafna. Jekk allura inti ma ġewx fidila mal-ġid diżonest, li se tafda biex inti l-għana vera? U jekk inti ma ġewx fidila ma ‘dak jappartjeni għal oħra, li se jtik dak li hu tiegħek stess?

Nru iskjavi jistgħu jservu żewġ kaptani; għal iskjavi jew se mibegħda l-waħda u l-imħabba l-oħra, jew ikunu ddedikati għall-waħda u méprisent l-oħra. Inti ma tistax isservi Alla u l-ġid. “”

Ġodda Rivedut Standard Version, awtur 1989, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes ta ‘Kristu fl-Istati Uniti tal-Amerika. Użati bil-permess. Drittijiet kollha riżervati. USCCB approvata.

ripples

Naħseb drabi aħna ma jifhmux talb intercessory – supplications u petizzjonijiet. Għandna t-tendenza li jaħsbu li b’mod mekkaniku, daqs li kieku kienet sempliċement kwistjoni ta ‘tqegħid f’talba lil Alla u wara dan wieġeb – bir-risposta jiddependi fuq il-burdata divina fuq kwalunkwe ġurnata.

Għandi immaġni f’moħħu li joffri fehim differenti ta ‘talb intercessory: jitfg ġebel ġo għadira u jaraw il-ripples taffettwa l-ambjent kollu kemm hu. Affarijiet ma jiġri fid-dinja sempliċi u immedjat minħabba I rikonoxxenti, iżda dawn ma jiġri fid-dinja meta Nitlob. I am mibdula kif ikolli niskopri-xewqat fonda tal-qalb tiegħi u d-dinja tinbidel bħala I jirrikonoxxu l-poter u l-MAESTÀ u l-misteru ta ‘Alla, il-kreatur ta’ sema u art u lover ta ‘erwieħ tagħna.

-Fr. Martin Connell, S.J. jservi John Carroll Università, Università Heights, OH, kif l-edukazzjoni professur. Huwa wkoll l-Rettur tal-komunità Ġiżwiti hemmhekk.

talb

Irrid dak li trid, O Mulej. Billi tistaqsi lilek għall-gwida, bil-fidi komplet u l-kunfidenza li inti qed tgħin me, xejn li jiena jissejjaħ biex jagħmel isir “”wisq”” jew “”wisq tant.”” Lanqas ma hemm ebda spazju għall tinkwetax. I se jsibuha faċli biex nitolbuk kull jum li jkun sieħeb fil-ħidma tiegħi … għinni tikseb affarijiet … li jintiżnu l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tiegħi fid-dawl ta ‘ “”huwa dan id-dritt?”” “”Din hija biss?”” “”Huwa dan tagħmel testment tiegħek? “”

Bl-għajnuna tiegħek I se jagħmlu deċiżjonijiet aħjar u aktar malajr, kunfidenti li inti mhux se jwassal lili astray. I se jgħixu ħajja tiegħi kull jum li jafu li huwa se tiegħek I tlesti. Amen.

Konferenza -National tal Kristjani Min iħaddem u Maniġers

 

 

 

Jaqsmu l-Kelma Tajba mal-ħbieb tiegħek!
Ibgħat din l-email lil habib!
FacebookTwitterMore …
Home | Tissottometti Talba Talb | Tniżżel Talb Karta | dwar

riflessjonijiet Injazjana prodotti fi sħubija ma ‘
Ġiżwiti Midwest, Ġiżwiti Oregon u
Outreach spiritwali permezz Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daaglikse Inspirasie uit JesuitPrayer.org
Daaglikse Inspirasie uit JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lukas 16: 1-13

Toe sê Jesus vir sy dissipels gesê: “”Daar was ‘n ryk man wat ‘n bestuurder gehad het, en klagte is aan hom gebring dat hierdie man is die vermorsing van sy eiendom. hom so ontbied hy en sê vir hom: “”Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee my ‘n rekeningkundige van jou bestuur, omdat jy my bestuurder nie langer kan wees. “”Toe sê die bestuurder by homself: Wat sal ek doen, noudat my heer neem die posisie van my weg? Ek is nie sterk genoeg is om te grawe, en ek is skaam om te bedel. Ek het besluit wat om te sodat, wanneer ek van die hand gewys as bestuurder, mense kan my verwelkom in hul huise te doen. “”

So, die byeenroeping van sy heer debiteure een vir een, vra hy die eerste, ‘Hoeveel moet jy my heer skuld? “”Hy het geantwoord:”” ‘n Honderd bekers olyfolie. “”Hy sê toe vir hom: Neem jou skuldbewys, vinnig gaan sit en maak dit vyftig. “”Daarna het hy ‘n ander vra:”” en hoeveel jy skuld? “”hy het geantwoord:”” ‘n honderd houers van koring. “”hy sê toe vir hom: Neem jou skuldbewys en maak dit tagtig.”” en sy heer geprys die oneerlike bestuurder omdat hy politieke oogpunt opgetree; vir die kinders van hierdie wêreld is meer uitgeslape in die hantering van hul eie geslag as die kinders van die lig.

En Ek sê vir julle, maak vriende vir julle deur middel van oneerlike rykdom sodat wanneer dit is weg, kan hulle jou te verwelkom in die ewige wonings. “”Wie is getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook oneerlik in veel. As julle dan nie getrou was met die oneerlike rykdom, wat sal vertrou om julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou met wat behoort aan ‘n ander gewees het, sal wat gee jou wat is jou eie?

Geen slaaf kan twee here dien nie; vir ‘n slaaf sal óf haat die een en die ander liefhê, of word gewy aan die een en die ander verag. Jy kan nie God én rykdom nie dien nie. “”

Nuwe Revised Standard Version, kopiereg 1989, deur die Nasionale Raad van die Kerke van Christus in die Verenigde State van Amerika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou. USCCB goedgekeur.

Ripples

Ek dink dikwels misverstaan ons voorbidding – smekinge en petisies. Ons is geneig om meganies dink, asof dit net ‘n kwessie van om in ‘n versoek aan God en dat jy dit nie – met die antwoord na gelang van die Goddelike bui op enige gegewe dag.

Ek het ‘n beeld in gedagte gehou word dat ‘n ander begrip van voorbidding bied: ‘n klip in ‘n dam en kyk na die rimpelings invloed op die hele omgewing. Dinge gebeur nie in die wêreld bloot en onmiddellik, want ek bid, maar hulle het gebeur in die wêreld wanneer ek bid. Ek verander as ek ontdek die diepste begeertes van my hart en die wêreld verander as ek die krag en heerlikheid en verborgenheid van God, die Skepper van hemel en aarde en liefhebber van ons siele herken.

Coat FR. Martin Connell, S.J. dien John Carroll Universiteit, Universiteit Heights, OH, as professor opvoeding. Hy is ook die rektor van die Jesuïete gemeenskap daar.

gebed

Ek wil hê wat jy wil, Here. Deur te vra jy vir leiding, met ‘n volledige geloof en vertroue dat jy my help, niks wat ek ‘n beroep op te doen word ‘te veel “”of”” te lastig. “”Daar is ook geen ruimte vir bekommernis. Ek vind dit maklik om jou te vra elke dag ‘n vennoot in my werk wees … om my te help kry dinge gedoen … om my optrede en besluite in die lig van weeg “”Is dit reg? ” Is dit net? ” Is dit doen jou testament? “”

Met jou hulp sal ek besluite beter en vinniger, vol vertroue dat jy my nie verdwaal sal lei nie. Ek sal my lewe elke dag met die wete dat dit jou sal Ek dan. Amen.

-Nasionale Konferensie van Christelike Werkgewers en Bestuurders

 

 

 

Deel die goeie woord met jou vriende!
Stuur e-pos aan ‘n vriend!
FacebookTwitterMore …
Tuis | Voorsien ‘n Gebed Versoek | Kry ‘n Gebed Kaart | oor

Ignatian refleksies wat in vennootskap met
Midwest Jesuïete, Oregon Jesuïete en
Geestelike Outreach deur Leierskap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

përkthim Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Frymëzimi Daily nga JesuitPrayer.org
Frymëzimi Daily nga JesuitPrayer.org
18 shtator 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: “”Ishte një njeri i pasur që kishte një administrator, dhe akuzat u sollën në atë se ky njeri ishte harxhim pronën e tij. Atëherë ai e thirri dhe i tha: “”Ç’është kjo që po dëgjoj për ty? jap një kontabiliteti i menaxhimit tuaj, sepse ju nuk mund të jetë menaxheri im më gjatë. “”Pastaj administratori tha me vete:”” Ç’do të bëj unë tani që zotëria im po pozitën larg prej meje? Unë nuk jam i fortë sa për të gërmoj, dhe më vjen turp të lypin. Unë kam vendosur se çfarë të bëjë në mënyrë që, kur të jem poshtë si menaxher, njerëzit mund të më pranojnë në shtëpitë e tyre “”.

Pra, thirrja detyroheshin zotërisë së tij një nga një, ai i tha të parit: “”Sa i detyrohesh zotërisë tim?”” Ai u përgjigj: “”Njëqind kana e vaj ulliri.”” Ai i tha: “”Merre dëftesën tënde, ulu shpejt , dhe të bëjë atë pesëdhjetë. “”Pastaj ai pyeti tjetri:”” Po ti sa i detyrohesh? “”ai u përgjigj:”” njëqind kontejnerët e grurit. “”ai i tha:”” Merre dëftesën tënde dhe të bëjë atë tetëdhjetë. “”dhe zotëria e tij lavdëroi administratorin e pandershëm, se kishte vepruar me mençuri; për fëmijët e kësaj moshe janë më të mençur kanë të bëjnë me brezin e tyre se janë bij të dritës.

Dhe unë po ju them: Bëjini miqtë me anë të pasurisë të pandershme në mënyrë që kur ajo është e shkuar, ata mund të ju mirëpresim në shtëpitë e përjetshme. “”Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhatë; dhe kush është i padrejtë në të vogla, është i padrejtë edhe në të mëdhatë. Në qoftë se ju nuk keni qenë besnikë me pasurinë pandershme, i cili do t’ju besojë pasuritë e vërteta? Dhe në qoftë se ju nuk keni qenë besnikë me atë që i përket një tjetri, që do të të japë atë që është tuaj?

Asnjë rob mund t’u shërbejë dy zotërinjve; për një skllav ose do të urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin, ose do të lidhet me njerin dhe do të përçmojë tjetrin. Ju nuk mund t’i shërbeni Perëndisë dhe mamonit. “”

New Revised Standard Version, të drejtën e autorit 1989, nga Këshilli Kombëtar i Kishave të Krishtit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përdorur me leje. Të gjitha të drejtat e rezervuara. USCCB miratuar.

ripples

Mendoj shpesh keqkuptojnë lutje ndërmjetësuese – lutje dhe peticione. Ne priren të mendojnë për atë mekanikisht, sikur të ishte thjesht një çështje e vënë në një kërkesë për Perëndinë dhe që ai u përgjigj: – me përgjigje në varësi të disponimin hyjnore në çdo ditë të caktuar.

Unë kam një imazh në mendje që ofron një kuptim të ndryshëm të lutje ndërmjetësuese: duke hedhur një gur në një pellg dhe shikuar ripples ndikojnë në të gjithë mjedisin. Gjërat nuk do të ndodhë në botën thjesht dhe menjëherë pasi të lutem, por do të ndodhë në botë, kur lutem. Unë jam duke ndryshuar si unë zbuluar dëshirat më të thella të zemrës sime dhe bota ndryshohet si më I njohin fuqinë dhe madhështinë dhe misterin e Perëndisë, krijuesi i qiellit dhe i tokës dhe të dashurin e shpirtrave tanë.

-Fr. Martin Connell, S.J. shërben John Carroll University, University Heights, OH, si arsimi profesor. Ai është edhe Rektori i komunitetit jezuit atje.

Lutje

Unë dua atë që ju dëshironi, o Zot. Duke kërkuar që ju për udhëzime, me besim të plotë dhe besim se ju jeni të ndihmuar mua, asgjë që unë jam thirrur për të bërë të bëhet ‘shumë’ ose ‘shumë të mërzitshëm. “”As nuk ka ndonjë vend për shqetësim. Unë do të gjeni të lehtë për të ju pyes çdo ditë të jetë një partner në punën time … për të ndihmuar mua të marrë gjërat e bërë … për të peshojnë veprimet dhe vendimet e mia në dritën e ‘është kjo e drejtë? “””” Është kjo vetëm?’ ‘Është kjo duke bërë vullnetin tënd? “”

Me ndihmën tuaj unë do të marrë vendime më të mirë dhe më të shpejtë, të sigurt se ju nuk do të më çojë në rrugë të gabuar. Unë do të jetoj jetën time çdo ditë duke e ditur se ai është vullneti yt të shfryj. Amen.

Konferenca -National e krishterë Punëdhënësit dhe Menaxherët

 

 

 

Share Fjalën e Mirë me miqtë tuaj!
Dërgo këtë email për një mik!
FacebookTwitterMore …
Faqja kryesore | Submit një Kërkesë Lutja | Shkarko një karte Prayer | për

reflektimet injaciane prodhuar në partneritet me
Midwest Jezuitët, Oregon Jezuitëve dhe
Outreach shpirtërore me anë të Lidershipit, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ድጋፍ ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org ከ ዕለታዊ ተመስጦ
JesuitPrayer.org ከ ዕለታዊ ተመስጦ
መስከረም 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
ሉቃ 16: 1-13

በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አስተዳዳሪ ነበር, እና ክፍያዎች ይህ ሰው ንብረቱን ደርቀው ነበር; ይህ ደግሞ ወደ እርሱ አመጡ; አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበረ “”ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ. ስለዚህ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አለው, ‘ይህ ስለ አንተ የምሰማው ነገር ምንድን ነው? ማንኛውም ወደ ፊት ለእኔ አስተዳዳሪ ሊሆን አይችልም; ምክንያቱም እኔ የ A ስተዳደር አንድ የሂሳብ ጥቀስ. እኔ አሁን ጌታዬ መጋቢነቱን ከእኔ ራቁ ቦታ በመውሰድ ነው, ምን ያደርጋል ‘ከዚያም አስኪያጅ በልቡ እንዲህ አለ’? ለመቈፈር በቂ ጠንካራ አይደለሁም; እኔ: መለመንም አፍራለሁ. እኔ እንዲህ ብዬ አስተዳዳሪ ሆነው ተሰናብተው ወደ እኔ ጊዜ, ሰዎች በቤታቸው ውስጥ እኔን አቀባበል ይችላል, ይህ ምን ማድረግ ወስነዋል. ‘

ስለዚህ, ከጌታው የተበደሩትን አንድ በአንድ ጠርቶ: እርሱም. የወይራ ዘይት አንድ መቶ መያዣዎች ‘እርሱም መልሶ’? ምን ያህል ለጌታዬ ዕዳ አለብህ ‘የመጀመሪያው, ጠየቀ እርሱም: ደብዳቤህን እንካ ፈጥነህም ተቀምጠህ’ አለው , እና ‘ሌላ ጠየቀ ከዚያም’. አምሳ ማድረግ እንዲሁም አንተስ ስንት ዕዳ አለብህ? መቶ ጫን ስንዴ መያዣዎች ‘እርሱም መልሶ’.. ደብዳቤህን እንካ ሰማንያ ይህን ማድረግ ‘እርሱም አለው’ ‘ጌታውም እርሱ በልባምነት እርምጃ ነበር ምክንያቱም ሐቀኝነት አስተዳዳሪ አመስግኗቸዋል; የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ የራሳቸውን ትውልድ ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ይበልጥ ብልህ ናቸው.

እና እኔም በወጣ ጊዜ: እነርሱ በዘላለም ቤቶች ወደ እንኳን ደህና መጡ እንዲላችሁ, አግባብ ያልሆነ ሀብት አማካኝነት ለራሳችሁ ወዳጆች ማድረግ እላችኋለሁ. “”ማንም ሰው ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው: የሚቀበለኝም ሁሉ በጣም ጥቂት ከሁሉ በሚያንስም የሚያምፅ በብዙ ደግሞ ዓመፀኛ ነው. እንግዲህ ከሆነ: እውነተኛውን ገንዘብ ወደ አንተ ማን አደራ ይሰጣችኋል ሐቀኝነት ሀብት ጋር ካልታመናችሁ? ሌላ ሰው ንብረት ጋር ካልታመናችሁ ከሆነ, ማን የራስህን ነው ምን ይሰጣል?

ምንም ባሪያ ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው; አንድ ባሪያ አንዱን ይጠላል ሌላውን ይወዳል; ወይም ወደ አንዱ ተወስኖ እና ሁለተኛውንም ይንቃል; ወይ. ለእግዚአብሔርና ሀብት መገዛት አትችሉም. “”

አዲስ አሜሪካ በዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ብሔራዊ ምክር ቤት, ስታንዳርድ ቨርዥን, የቅጂ መብት 1989 Revised. ፈቃድ ጥቅም ላይ የዋለ. መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው. USCCB ጸድቋል.

ማሳያዎች

ምልጃና ልመና – ብዙ ጊዜ እኛ የምልጃ ጸሎት በተሳሳተ መንገድ ይመስለኛል. እግዚአብሔር አንድ ጥያቄ ውስጥ በማስቀመጥ እና መልስ ከማግኘት ብቻ ጉዳይ ቢሆን ኖሮ እንደ እኛ, በዘልማድ ነው ማሰብ ይቀናቸዋል – መልስ በማንኛውም ቀን ላይ መለኮታዊ የስሜት ላይ በመመርኮዝ ጋር.

አንድ ኩሬ ውስጥ ድንጋይ ሲወረውሩ ትቢያንም እና ማሳያዎች ሁሉ አካባቢ ተጽዕኖ መመልከት: እኔ የምልጃ ጸሎት የተለየ ግንዛቤ የሚያቀርብ አእምሮ ውስጥ አንድ ምስል አለን. እኔ መጸለይ; ምክንያቱም ነገሮች በቀላሉ እና ወዲያውኑ በዓለም ላይ ሊከሰት አይደለም, ነገር ግን እኔ መጸለይ ጊዜ በዓለም ላይ ሊከሰት ነው. እኔ በልቤ ጥልቅ ምኞት ያግኙ እንደ እኔ ተቀይሯል ወደ እኔም ኃይልና ግርማ እና የእግዚአብሔር ምሥጢር, ሰማይንና ምድርን እና በነፍሳችን ነገር የሚወድ ፈጣሪ ይገነዘባሉ እንደ ዓለም እየተቀየረ ነው.

-Fr. ማርቲን ኮኔል, S.J. ዮሐንስ Carroll ዩኒቨርሲቲ, ዩኒቨርሲቲ ሃይትስ ፕሮፌሰር ትምህርት እንደ ያለህ, ያገለግላል. እርሱ ደግሞ በዚያ አንነጋገርም ማህበረሰብ ሬክተር ነው.

ጸሎት

እኔም: ጌታ ሆይ: የሚፈልጉትን ነገር ይፈልጋሉ. እኔ ማድረግ ላይ ተብሎ እንደ ተሾምሁ ሙሉ በሙሉ እምነት እናንተም በእኔ በመርዳት ላይ ናቸው በራስ የመተማመን ችግር, ምንም ጋር, መመሪያ በመጠየቅ ‘. በጣም የሚናከሱ’ ‘በጣም ብዙ’ ወይም ‘ይሆናል ሆነ በዚያ ጭንቀት ማንኛውም ክፍል ነው. እኔ ቀላል … ለእኔ ነገሮች ለማከናወን ለመርዳት ብርሃን ውስጥ እርምጃዎች እና ውሳኔዎች ማመዛዘን … ሥራዬ ውስጥ አጋር መሆን በየቀኑ መጠየቅ ታገኛላችሁ ‘ይሄ ትክክል ነው?’ ‘ይህ ብቻ ነው?’ ‘ይህ ነው የእርስዎ ፈቃድ ማድረግ? ‘

በአንተ እርዳታ ብዬ ውሳኔ የተሻለ እና ፈጣን, እርግጠኞች አንተ አሳሳተኝ ይሆናል ማለት አይደለም አደርጋቸዋለሁ. እኔ ግን እኔ ለማከናወን የእርስዎን ፈቃድ አውቆ እያንዳንዱ ቀን የእኔን ሕይወት በሕይወት ይኖራሉ. አሜን.

ክርስቲያን አሰሪዎች እና አስተዳዳሪዎች መካከል -National ኮንፈረንስ

 

 

 

ከጓደኞችህ ጋር መልካም ቃል ያጋሩ!
አንድ ጓደኛዬ ይህን ኢሜይል ላክ!
FacebookTwitterMore …
መነሻ | አንድ ጸሎት ጥያቄ ያስገቡ | አንድ ጸሎት ካርድ አውርድ | ስለ

ጋር በመተባበር ምርት Ignatian ነጸብራቅ
ሚድዌስት ጀስዊቶች, ኦሬጎን ጀስዊቶችና
አመራር, LLC በኩል መንፈሳዊ መድረሻ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمة الدعم: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
الإلهام اليومي من JesuitPrayer.org
الإلهام اليومي من JesuitPrayer.org
18 سبتمبر 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
لوقا 16: 1-13

ثم قال يسوع لتلاميذه: “”كان هناك رجل غني الذي كان مديرا، وجهت اتهامات له أن هذا الرجل كانت تبدد ممتلكاته. حتى انه استدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ تعطيني المحاسبية للإدارة الخاص بك، لأنك لا يمكن أن يكون مدير أعمالي لفترة أطول “”. ثم قال المدرب نفسه،”” ماذا سأفعل الآن، أن سيدي يأخذ موقف بعيدا عني؟ أنا لست قوية بما فيه الكفاية للحفر، وأنا أخجل من التسول. لقد قررت ما يجب القيام به حتى، وأنا عندما رفض كمدير، والناس قد ترحب لي في منازلهم “”.

لذلك، استدعاء المدينين سيده واحدا تلو الآخر، وقال انه طلب من الأول، “”كم عليك لسيدي؟””، فأجاب: “”مائة أباريق من زيت الزيتون.”” وقال له: خذ صكك، والجلوس بسرعة ، وجعله خمسين “”. ثم سأل آخر:”” وكم عليك؟ “”فأجاب:”” مائة حاوية من القمح. “”وقال له: خذ صكك وجعلها ثمانين””. وسيده أشاد مدير شريفة لأنه قد تصرف بدهاء. للأطفال في هذه السن أكثر داهية في التعامل مع جيلهم من هم أبناء النور.

وأنا أقول لكم، وجعل أصدقاء لأنفسكم من خلال ثروة غير شريفة حتى أنه عندما ذهب ذلك، فإنها قد أرحب بكم في المنازل الأبدية. “”من غير المؤمنين في القليل امين ايضا في الكثير. ولمن هو غير شريفة في القليل غير شريفة أيضا في الكثير. ثم إذا لم تكن قد كان وفيا مع ثروة غير شريفة، والذي سوف يعهد لك ثروات حقيقية؟ وإذا لم تكن وفية مع ما ينتمي إلى أخرى، فمن يعطيكم ما هو لكم؟

من عبد أن يخدم سيدين. للعبد إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو أن تخصص للالواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والثروة “”.

جديد النسخة المنقحة الموحدة، حقوق التأليف والنشر عام 1989، من قبل المجلس الوطني للكنائس المسيح في الولايات المتحدة الأمريكية. تستخدم بإذن. كل الحقوق محفوظة. وافق USCCB.

تموجات

أعتقد أننا كثيرا ما يسيئون فهم الصلاة الشفاعية – الأدعية والعرائض. ونحن نميل إلى التفكير في الأمر ميكانيكيا، كما لو كانت مجرد مسألة وضع في الطلب إلى الله، وبعد ذلك أجاب – مع الجواب اعتمادا على الحالة المزاجية الإلهي في أي يوم من الأيام.

لدي صورة في الاعتبار أن تقدم فهما مختلفا للصلاة توسطي: رمي حجر في بركة ومشاهدة تموجات تؤثر على البيئة بأكملها. أشياء لا تحدث في العالم ببساطة وعلى الفور لأنني الصلاة، ولكنهن لا يحدث في العالم عندما أصلي. أنا تغيرت وأنا اكتشاف أعمق رغبات قلبي وتغير العالم كما أرى أن السلطة وجلاله وسر الله، خالق السماء والأرض وحبيب نفوسنا.

-Fr. مارتن كونيل، S.J. يقدم جامعة جون كارول، جامعة مرتفعات، OH، مثل التعليم أستاذ. وهو أيضا رئيس الجامعة للمجتمع اليسوعية هناك.

صلاة

أريد ما تريد، يا رب. التي تطلب منك لتوجيه، مع الإيمان الكامل والثقة التي تساعد لي، لا شيء أنني مدعوة إلى القيام يصبح ‘الكثير’ أو ‘مزعج للغاية “”. وليس هناك أي مجال للقلق. وسوف تجد أنه من السهل أن أطلب منكم كل يوم لتكون شريكا في عملي … لمساعدتي في إنجاز الأمور … لوزن أفعالي والقرارات في ضوء “”هل هذا صحيح؟”” “”هل هذا فقط؟ ” غير هذا القيام إرادتك؟

بمساعدتكم وسوف اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، واثق أنك لن يؤدي بي ضلال. سوف أعيش حياتي كل يوم مع العلم أنه إرادتك أنا تحقيقه. آمين.

مؤتمر -National من أرباب العمل المسيحيين ومدراء

 

 

 

تبادل كلام جيد مع أصدقائك!
إرسال هذا البريد الإلكتروني لصديق!
FacebookTwitterMore …
الصفحة الرئيسية | تقديم طلب الصلاة | تحميل بطاقة الصلاة | حول

تأملات Ignatian المنتجة في شراكة مع
الغرب الأوسط اليسوعيون، ولاية أوريغون اليسوعيون و
التواصل الروحي من خلال القيادة، ذ م م


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Ոգեշնչում է JesuitPrayer.org
Daily Ոգեշնչում է JesuitPrayer.org
Սեպտեմբեր 18, 2016 թ.
2016-09-18-MWJ.jpg
LK 16: 1-13

Այն ատեն Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն. «Կար մի հարուստ մարդ, ով ուներ մենեջեր, եւ մեղադրանք է առաջադրվել է նրան, որ այս մարդը վատնում է իր ունեցվածքը. Այնպես որ, նա կանչեց նրան եւ ասաց նրան. «Ինչ է սա, որ ես լսում քո մասին. Տվեք ինձ հաշվապահական Ձեր կառավարման, քանի որ դուք չեք կարող լինել իմ մենեջերը այլեւս: Հետո ասաց մենեջերը պետք է ինքն իրեն, «Ինչ պիտի անեմ, հիմա, որ իմ տէրը վերցնելու դիրքորոշումը ինձմէ. Ես բավականաչափ ուժեղ չեն քանդել, եւ ես ամաչում եմ մուրալ: Ես որոշել, թե ինչ պետք է անել այնպես, որ երբ ես ազատվել որպես կառավարիչ, մարդիկ կարող են ողջունում են ինձ իրենց տները »:

Այնպես որ, կանչում իր տիրոջ պարտապաններին մեկ առ մեկ, նա հարցրեց առաջին, «Որքան եք պարտական իմ տիրոջը». Նա պատասխանեց. «Մի հարյուր սափորներ ձիթապտղի յուղի. Նա էլ ասաց նրան,« Առ քո մուրհակը, նստիր ու անմիջապէս , եւ դարձնել այն, յիսուն »: Ապա նա հարցրեց մյուսը,« իսկ թե որքան եք պարտք ունես ». նա պատասխանեց,« հարիւր բեռնարկղերի ցորենի, – նա ասաց նրան. «Առ քո մուրհակը եւ դարձնել այն ութսուն.« Եվ նրա տէրը գովեց անիրաւ կառավարչին, քանի որ նա գործեց shrewdly. երեխաների համար այս տարիքում շատ ավելի խորագետ է զբաղվում իրենց սերնդի քան լոյսի որդիներ.

Եվ ես ասում եմ ձեզ, որպեսզի ձեզ համար բարեկամներ միջոցներով անազնիվ հարստության, այնպես, որ այն ժամանակ, երբ է գնացել, որ նրանք կարող են ողջունել ձեզ յաւիտենական տները: «Ով է հաւատարիմ է շատ քիչ է հաւատարիմ նաեւ շատ, եւ ով է անազնիվ շատ քիչ է անազնիվ նաեւ շատ. Եթե, ապա դուք չեք եղել հաւատարիմ հետ անազնիվ հարստության, ով պիտի վստահի ձեզի ճշմարիտ հարստութիւնը. Եվ եթե դուք չեք եղել հաւատարիմ է, թե ինչ է պատկանում մյուսը, որը կտա ձեզ, թե ինչ է ձեր սեփական.

Ոչ ստրուկ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել. մի ստրուկի կամ ատէ մէկը եւ սիրէ միւսը, կամ նվիրված մէկուն ,, ու արհամարհէ միւսը: Դուք չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ հարստությունը »:

Նոր Վերանայված Standard Version, հեղինակային, 1989, է Ազգային խորհրդի Քրիստոսի Եկեղեցիների Միացյալ Նահանգներում. Օգտագործված է թույլտվությամբ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. USCCB հաստատված.

ripples

Կարծում եմ, որ հաճախ մենք սխալ ըմբռնել Միջնորդական Աղոթքը – պաղատանք ու միջնորդությունները: Մենք հակված ենք մտածել դրա մեխանիկորեն, քանի որ, եթե դա եղել է ընդամենը մի հարց է դնում խնդրանքով առ Աստված, եւ ունենալով այն պատասխանեց հետ պատասխանը կախված աստվածային տրամադրությունից ցանկացած տվյալ օրվա.

Ես ունեմ մի կերպար է հիշել, որ առաջարկում է տարբեր պատկերացում, Միջնորդական Աղոթքից նետելու քար մեջ լճակ եւ հետեւում ripples ազդել ամբողջ միջավայրը: Things չեն լինում է աշխարհում, պարզապես, եւ անմիջապես, քանի որ ես աղոթում եմ, բայց նրանք չեն լինում է աշխարհում, երբ ես աղոթում եմ: Ես փոխվել, քանի որ ես բացահայտել ամենախորը ցանկությունները իմ սրտում, եւ որ աշխարհը փոխվել է, քանի որ ես ճանաչում են իշխանությունն ու վեհություն ու առեղծվածը Աստուծոյ, ստեղծող երկնքի եւ երկրի, եւ սիրահար մեր հոգիներում:

-Fr: Martin Connell, S.J. ծառայում John Carroll համալսարան, UNIVERSITY HEIGHTS, OH, քանի որ պրոֆեսոր կրթության. Նա հանդիսանում է նաեւ ռեկտոր ճիզվիտ համայնքի այնտեղ.

աղոթք

Ես ուզում եմ, ինչ եք ուզում, Տէր. , Խնդրելով ձեզ առաջնորդության համար, ինչպես նաեւ լիակատար հավատով ու վստահությամբ, որ դուք օգնում ինձ, ոչինչ, որ ես կոչ անել դառնում «չափազանց շատ» կամ «շատ անհանգստացնող.« Նոր կա որեւէ սենյակ անհանգստանալու. Ես կգտնի այն հեշտ է հարցնել ձեզ, ամեն օր պետք է լինի գործընկեր իմ աշխատանքում … է օգնել ինձ բաներ արել … կշռել իմ գործողություններն ու որոշումները լույսի ներքո »է այդ իրավունքը: ” սա է ընդամենը. ” Սա է անում ձեր կամքը »:

Ձեր օգնությամբ պիտի որոշումներ, ավելի լավ եւ ավելի արագ, վստահ է, որ դուք կարող եք ոչ հանգեցնի ինձ մոլորված: Ես պիտի ապրել իմ կյանքը ամեն օր, իմանալով, որ դա ձեր կամքը եմ իրականացնել: Ամէն:

-համազգային Համաժողովը քրիստոնեական գործատուների եւ մենեջերների

 

 

 

Share բարի խոսքով ձեր ընկերների հետ!
Ուղարկել այս նամակը ընկերոջը!
FacebookTwitterMore …
Գլխավոր | Ահազանգել աղոթքի խնդրանքով | Download աղոթք Card | Մասին

Ignatian Ժողժուռ արտադրվում հետ համագործակցությամբ
Midwest ճիզվիտները, Օրեգոն Jesuits եւ
Հոգեւոր Outreach միջոցով Առաջնորդություն, ՍՊԸ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tərcümə: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org Gündəlik Inspiration
JesuitPrayer.org Gündəlik Inspiration
Sentyabr 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

İsa meneceri idi və ittihamlar bu adam onun mülkiyyət israf idi ki, ona gətirildi zəngin adam var idi “”, şagirdlərinə dedi. O onu çağırdı və ona dedi: “”Mən sizə haqqında eşitmək ki, nədir? Əgər hər hansı bir artıq mənim meneceri ola bilməz, çünki mənə, sizin idarə uçot verin. İndi mənim master məndən uzaq mövqe edir ki, nə olacaq “”Sonra meneceri özünə dedi? Mən qazmaq üçün kifayət qədər güclü deyil və mən dilənmək üçün utanıram. Mən meneceri kimi rədd edirəm, insanlar öz evlərinə məni salamlayıram bilər ki, nə qərar verdik “”.

Belə ki, öz ağasına borclu olanları bir-bir çağırılması, o. Zeytun yağı yüz Sürahiler “”O cavab verdi:? Nə qədər mənim master borclu nə ilk, xahiş O, Öz qəbzini götür tez aşağı oturmaq”” ona dedi və “”o, başqa soruşdu Sonra””. əlli etmək və nə qədər borcun var? buğda yüz qablar “”o, cavab verdi.. öz qəbzini götür və səksən bunu etmək ‘o ona dedi:’ ‘onun master o fərasətli hərəkət etdiyinə görə haqsızlıq edən idarəçini təqdir; Bu yaşlı uşaqlar üçün işıq uşaqlar daha öz nəsil ilə məşğul olan daha fərasətlidir.

Mən getdi zaman, onlar əbədi evlərində sizi salamlayıram bilər ki, riyakar sərvət vasitəsilə özünüzə dost olmaq demək. “”Kim çox az sadiq çox da sadiqdir; Hər kəs çox az vicdansız, çox da riyakar edir. sonra Siz doğru sərvət sizə əmanət edəcəyimiz riyakar sərvət ilə sadiq olmamışdır? Başqa bir məxsusdur nə ilə sadiq olmamışdır varsa, kim öz nə verəcək?

No qul iki ağaya qulluq edə bilməz; bir qul üçün bir nifrət və digər sevgi, və ya bir həsr olunacaq və digər nifrət edəcək. Siz Allaha və sərvət ola bilməz. “”

New Amerika Birləşmiş Ştatları Məsihin Kilsələr Milli Şurasının, Standard Version, müəllif 1989 düzəlişlər. icazəsi ilə istifadə olunur. Bütün hüquqlar qorunur. USCCB təsdiq edilmişdir.

Ripples

supplications və ərizə – Mən tez-tez biz intercessory dua yanlış anlamak düşünürəm. Allah xahişi qoyulması və cavab olan sadəcə bir məsələ olsaydı kimi, mexaniki onu hesab edirlər – cavab Hər hansı bir gün ilahi əhval asılı olaraq.

gölet daş atma və ripples bütün ətraf mühitə təsir seyr: I intercessory namaz fərqli bir anlayış təklif nəzərə bir şəkil var. Mən dua çünki Things sadəcə və dərhal dünyada baş vermir, amma dua zaman dünyada baş yoxdur. Mən ürək dərin arzularını tapmaq kimi dəyişib edirəm və güc və əzəmət və Allahın sirrini, göylərin və yerin və özlərinə sevgilisi yaradıcısı tanımaq dünya dəyişib.

-Fr. Martin Connell, S.J. John Carroll University, University Heights professor təhsil, OH, xidmət edir. O, həmçinin orada Cizvit icma rektoru edir.

namaz

Mən sizə, Ya Rəbb, istədiyiniz nə istəyirəm. Mən çağırdı edirəm tam iman və mənə kömək edir inamla, heç bir şey, təlimat üçün isteyen tərəfindən. Çox bezdirici ” çox ‘və ya olur Nor orada narahat üçün heç bir otaq. Mən asan … Mənə şeyi həyata almaq kömək etmək işığında mənim hərəkətləri və qərarları çəkin … mənim iş ortağı olmaq üçün hər gün xahiş tapa “”Bu doğru deyil? ” Bu yalnız? ” Bu sizin iradəsini?

Sizin köməyi ilə mən qərarlar daha yaxşı və daha sürətli, inamlı siz yoldan mənə yol deyil ki, edəcək. Mən yerinə yetirmək sizin iradə olduğunu bilmədən hər gün mənim həyat yaşayacaqdır. Amin.

Christian İşəgötürənlər və menecerləri Milli Konfrans

 

 

 

Dostları ilə yaxşı söz deyin!
Dostuna bu e-poçt göndər!
FacebookTwitterMore …
Ana səhifə | namaz İstek təqdim | namaz Card Yukle | haqqında

ilə birgə istehsal Ignatian əks
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits və
Liderlik, LLC vasitəsilə mənəvi Outreach


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Itzulpengintza euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
batetik JesuitPrayer.org Daily Inspiration
batetik JesuitPrayer.org Daily Inspiration
2016ko irailaren 18,
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16, 1-13

Orduan Jesusek ikasleei esan zien: «Gizon aberats bat manager bat zuen, eta gastuak ekarri zioten ziren gizon hori zen bere etxean alferrik. Beraz, hura dei egin eta esan zion: «Zer da hau zutaz entzun dut? Emaidazu kudeaketaren kontabilitate bat, ezin delako nire manager izan gehiago. ‘Orduan manager berak esan zien: «Zer egin du, gaur egun, nire maisua duten posizioa hartzen ari da eneganic? Ez naiz behar bezain sendoak zulatu, eta lotsatu eskean ibili naiz. zer beraz, hori denean manager bezala nago baztertuko, pertsona me ongietorria daiteke euren etxeetan sartu egitea erabaki dut. ‘

Beraz, bere nagusiaren zordunak banan banan-banan deitu, lehenengo, ‘Zenbat nire maisua zor duzu? », Galdetu zuen, erantzun zion« Ehun oliba olioa pitxer.’, Esan zion: «Hartu zure faktura, iarriric fitetz , eta horregatik da berrogeita hamar “”. Gero beste, galdetu zuen,« eta zenbat zenbat zor? », erantzun zidan:”” ehun bat gari-ontziak. ‘, esan zion: «Hartu zure faktura eta horregatik da laurogei””. eta ugazabak petrala manager commended maltzurki jokatu zuen delako; adin horretako umeentzat gehiago bere belaunaldiko egin aurre shrewd baino argi semeak dira.

Eta zuk, egin zuek lagun petrala aberastasunaren bidez, beraz, ni etxetik dago, ongi etorria izango dute betiereko etxeetara esango dut. “”Denbora oso gutxi leiala leiala ere fidagarri da; eta denak oso petrala oso gutxi batean petrala ere fidagarri da. ondoren, bada, ez duzu leiala izan petrala aberastasuna, nor izango duzu egiazko ondasuna esku utzi dituzten? Eta ez baduzu izan zer beste dagokio leiala, nork emango dizu zer da?

No esklabo bi nagusi zerbitza daiteke; izan ere, bata gorroto izango du bata eta bestea maite, edota batari eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete Jainkoaren eta diruaren morroi “”.

New berrikusia Standard bertsioa, copyright 1989, Kontseilu Nazionaleko Kristoren Elizak Ameriketako Estatu Batuak arabera. Baimena erabiltzen. Eskubide guztiak erreserbatuak. USCCB onartu.

Ripples

erregu eta eskariak – askotan intercessory otoitz gaizki-ulertu dugula uste dut. mekanikoki pentsatu ohi dugu, balitz bezala, besterik gabe, Jainkoari eskaera bat jarriz eta erantzun beharrik materia – erantzuna jainkozko aldartea arabera edozein egun jakin batera.

harri bat bota, putzu batean sartu eta Ripples eragina ingurune osoa behaketa: irudiaren kontuan antolaketa ezberdinak intercessory otoitz ulertzeko eskaintzen duen daukat. Gauzak ez munduko gertatuko besterik gabe, eta berehala I otoitz delako, baina munduan ez dute gertatuko denean dut otoitz. aldatu naiz nire bihotza desioak sakonena ezagutuko nuen bezala, eta mundua aldatu da boterea eta handitasuna eta Jainkoaren misterioa, zerua eta lurra eta gure arimak maitalea sortzailea ezagutzen dudan bezala.

-Fr. Martin Connell, S.J. balio John Carroll University, University Heights, irakasle hezkuntza gisa. Era berean, jesuita komunitatearen han errektoreak.

otoitza

nahi duzuna, O Lord nahi dut. duzun galdetuz orientazio, fede osoa eta konfiantza me ari zaren lagunduz, ezer ez dela haren dut izena egin con bihurtzen ‘gehiegi’ edo ‘too gogaikarriak.’, ez dago kezka lekurik. aurkitu dut izango duzu erraz galdetzea egun bakoitzean nire lanean bazkide izan nahi … me egin egin laguntzeko … nire ekintzak eta erabakiak pisatzen argitan ‘eskubide hori da?’ ‘da hau besterik ez?’ ‘da hau zure borondatea egiten? ‘

Zure laguntzarekin erabakiak hobeto eta azkarrago, ziur izango duzula ez narama astray egingo dut. nire bizitza biziko naiz egun bakoitzean zure borondatea I betetzeko dela jakitea. Amen.

Zeharko Christian Enpresarien eta Zuzendarien Konferentzia

 

 

 

Share the Good Word zure lagunekin!
Bidali email lagun bati!
FacebookTwitterMore …
Hasiera | Bidali otoitz eskaera bat | Jaitsi Prayer Txartela | buruz

elkarlanean ekoitzitako Inaziotar hausnarketak
Midwest jesuitak, Oregon jesuitek eta
Dibulgazioa Gogo Lidergoa, LLC bidez


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

пераклад Падтрымка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Штодня Натхненне ад JesuitPrayer.org
Штодня Натхненне ад JesuitPrayer.org
18 верасня 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Лк 16: 1-13

Тады Ісус сказаў вучням: “”Быў багаты чалавек, які быў мэнэджэрам, і абвінавачванні былі прад’яўленыя яму, што гэты чалавек быў разбазарванне яго ўласнасць. Такім чынам, ён выклікаў яго і сказаў яму: «Што гэта я чую пра цябе? Дайце мне ўлік вашага кіравання, таму што вы не можаце быць маім мэнэджэрам больш. Тады менеджэр сказаў сабе: «Што я буду рабіць цяпер, калі мой гаспадар прымае становішча далёка ад мяне? Я не настолькі моцны, каб капаць, і мне сорамна прасіць. Я вырашыў, што рабіць, так што, калі я звольнены ў якасці мэнэджэра, людзі могуць вітаць мяне ў свае дамы ».

Так, паклікаўшы даўжнікоў свайго гаспадара, адзін за адным, ён спытаў першы, “”Колькі ты павінен гаспадару майму?» Ён адказаў: «А сто збаноў аліўкавага алею. Ён сказаў яму: вазьмі тваю расьпіску, сядай хутка , і зрабіць яго пяцьдзесят. Потым ён спытаў другога: «а колькі ты павінен?”” ён адказаў: «а сто кантэйнераў пшаніцы. ён сказаў яму: вазьмі тваю расьпіску і зрабіць яго восемдзесят. і яго гаспадар высока ацаніў несумленныя менеджэр, таму што ён дзейнічаў хітра; для дзяцей гэтага ўзросту з’яўляюцца больш праніклівым ў вырашэнні іх уласнага пакалення, чым дзеці святла.

І я кажу вам, зрабіце сабе сяброў з дапамогай несумленнага багацця, так што, калі яго няма, яны могуць вітаць вас у вечныя дома. “”Той, хто верны ў вельмі мала і ў вялікім верны; і той, хто несумленны ў вельмі мала несумленна і шмат у чым. Такім чынам, калі вы не былі верныя з несумленным багацця, якія давераць вам сапраўднае багацце? І калі вы не былі верныя з тым, што належыць іншаму, хто дасць вам тое, што ваша?

Ні адзін слуга ня можа служыць двум гаспадарам; для раба будзе альбо ненавідзець, а другога любіць, ці быць прысвечана аднаму і пагарджаць іншага. Вы не можаце служыць Богу і мамоне “”.

Перагледжаная Стандартная версія, аўтарскія правы 1989 г., Нацыянальным саветам цэркваў Хрыста ў Злучаных Штатах Амерыкі. Выкарыстоўваецца з дазволу. Усе правы абаронены. USCCB зацверджаны.

рабізна

Я думаю, што мы часта няправільна разумеюць хадайніцтва малітвы – маленьня і просьбы. Мы схільныя думаць пра гэта механічна, як быццам гэта проста пытанне здачы ў просьбе да Бога і з яго адказалі – з адказам у залежнасці ад чароўнага настроі ў любы дзень.

У мяне ёсць выява на ўвазе, што прапануе іншае разуменне хадайніцтва малітвы: які кідае камень у сажалку і назіраючы за рабізны ўплываюць на ўсю навакольнае асяроддзе. Рэчы не адбываюцца ў свеце проста і адразу, таму што я малюся, але яны здараюцца ў свеце, калі я малюся. Я змяніўся, як я знаходжу самыя глыбокія жадання майго сэрца, і свет змяніўся, як я прызнаю сілу і веліч і таямніцу Бога, Творцы неба і зямлі і аматар нашых душ.

-Fr. Марцін Коннелл, S.J. служыць Джон Кэрролл універсітэт, Універсітэт Хайтс, штат Агаё, у якасці прафесара адукацыі. Ён таксама з’яўляецца рэктар езуіцкага абшчыны там.

малітва

Я хачу, каб тое, што вы хочаце, Госпадзе. Задаючы за кіраўніцтвам, з поўнай верай і упэўненасцю, што вы дапамагаеце мне, нічога такога, што я закліканы зрабіць становіцца «занадта шмат» або «занадта надакучлівым. ‘Няма ніякага месца для турботы. Я знайду яго лёгка папрасіць вас кожны дзень, каб быць партнёрам у маёй працы …, каб дапамагчы мне атрымаць рэчы зрабіць … каб ўзважыць свае дзеянні і рашэнні ў святле “”гэта права? ” Гэта проста? ” Гэта рабіць сваю волю?

З вашай дапамогай я буду прымаць рашэнні хутчэй і лепш, ўпэўненыя, што вы не прывядзе мяне ў зман. Я буду жыць сваім жыццём кожны дзень, ведаючы, што гэта ваша воля я выконваю. Амін.

-Национальный Канферэнцыя хрысціянскіх прадпрымальнікаў і менеджэраў

 

 

 

Падзяліцеся добрае слова з сябрамі!
Адправіць гэты ліст сябру!
FacebookTwitterMore …
галоўная | Адправіць запыт Малітва | Спампаваць малітоўнай карткі | аб

Игнатианской адлюстравання, атрыманыя ў партнёрстве з
Midwest езуіты, Арэгон езуіты і
Духоўнае лідэрства праз аутрич, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

সাপোর্ট অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org থেকে দৈনিক প্রেরণা
JesuitPrayer.org থেকে দৈনিক প্রেরণা
18 সেপ্টেম্বর, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
লূক 16: 1-13

তখন যীশু শিষ্যদের বললেন, “”একজন ধনী ব্যক্তির একজন দেওযান ছিল, এবং চার্জ ঐ লোকটা তার সম্পত্তি নষ্ট হয় তাকে আনা হয় ছিল. তাই তিনি তাকে ডেকে বললেন, ‘আপনি কি এই যে আমি আপনার সম্পর্কে শুনছি? আমাকে, তোমার কাজের হিসাব আমায় দাও, কারণ তুমি আমার ম্যানেজার কোনো দীর্ঘতর হতে পারে না. ‘অতঃপর ব্যবস্থাপক মনে মনে বলল,’ আমি কি করব, এখন যে আমার মালিক আমার কাছ থেকে দূরে অবস্থান গ্রহণ করা হয়? আমি যথেষ্ট শক্তিশালী খনন নই, আর ভিক্ষা করতেও আমার লজ্জা লাগে. আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কি যেন, যখন আমি পরিচালক হিসেবে বরখাস্ত করছি, তাদের বাড়িতে আমাকে স্বাগত পারে না. ‘

সুতরাং, তার মনিবের গ্রহিতা এক দ্বারা এক সমন জিজ্ঞাসা করলেন প্রথম, ‘কত আপনি আমার মনিব ধার?’ সে বলল, ‘জলপাই তেল একশো গাধা.’ যীশু তাকে বললেন, ‘তোমার রসিদটা, দ্রুত বসতে , এবং পঞ্চাশ ‘তিনি অন্য জিজ্ঞাসা এরপর’ করা. আর আপনি কত ধার? ‘তিনি বললেন,’ গম ‘একশো পাত্রে.’ যীশু তাকে বললেন, ‘তোমার রসিদটা এবং এটা আশি করতে.’ তার মনিব অসাধু ম্যানেজার প্রশংসা করলেন, কারণ তিনি shrewdly করেছিল; এই বয়সের শিশুদের জন্য নিজেদের সঙ্গে তার আচরণ মধ্যে আরো বিচক্ষণ তুলনায় আলোর সন্তান হয়.

আর আমি তোমাদের বলছি, যাতে যখন এটা চলে গেছে, তখন তারা তোমাদের অনন্ত ঘরে স্বাগত পারে অসাধু সম্পদ মাধ্যমে নিজেদের জন্য বন্ধুত্ব করা. “”যে কেহ একটি খুব অল্পই বিশ্বাস্য অনেক এছাড়াও বিশ্বাস্য; এবং যে কেউ খুব অল্পই অসৎ অনেক অবিশ্বস্ত হবে. তারপর যদি আপনি অসাধু সম্পদ, যারা তোমাদের জন্যে সরল ধন বিশ্বাস করবে সঙ্গে বিশ্বাস করা না? আর যদি আপনি কি অন্য জন্যে সঙ্গে বিশ্বাস করা না, কে তোমাদের দেবে আপনার নিজের কি?

কোন দাস দুজন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না; একজন দাসের জন্য হয় একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে, অথবা একজনের অনুগত হয়ে ও অন্যজনকে তুচ্ছ. ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ পরিবেশন করা যাবে না. “”

নতুন সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ, কপিরাইট 1989, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যে খ্রীষ্টের চার্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল দ্বারা. অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত. USCCB অনুমোদন করা হয়.

লহর

আমি মনে করি আমরা প্রায়ই ভুল বুঝা মধ্যস্থতা প্রার্থনা – বিনতি ও পিটিশন. আমরা, যান্ত্রিকভাবে এটা চিন্তা করার ঝোঁক যেন ঈশ্বরের কাছে একটি অনুরোধ নির্বাণ এবং এটির উত্তর হচ্ছে কেবল একটি ব্যাপার ছিল – উত্তর কোন নির্দিষ্ট দিনে ঐশ্বরিক মেজাজ উপর নির্ভর করে.

একটি পুকুরের মধ্যে একটি পাথর নিক্ষেপ এবং পর্যবেক্ষক ঢেউ পুরো পরিবেশ প্রভাবিত: আমি মনে একটি ইমেজ যে মধ্যস্থতা প্রার্থনা একটি ভিন্ন বোঝার প্রস্তাব আছে. থিংস সহজভাবে এবং অবিলম্বে বিশ্বের ঘটতে না কারণ আমি প্রার্থনা করি, কিন্তু তারা এই জগতে ঘটতে যখন আমি প্রার্থনা করি. যেমন আমি আমার হৃদয়ের গভীরতম ইচ্ছা আবিষ্কার আমি পরিবর্তিত করছি এবং আমি ক্ষমতা এবং মহিমা এবং ঈশ্বরের রহস্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং আমাদের আত্মার প্রেমিকা স্রষ্টার চিনতে বিশ্বের পরিবর্তিত হয়.

-Fr. মার্টিন Connell, S.J. স্থল জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হাইটস, উহু, অধ্যাপক শিক্ষা হিসেবে. তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ের সেখানে রেক্টর হয়.

প্রার্থনা

আমি আপনি কি চান, হে প্রভু চান. সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা যে, তুমি আমাকে সাহায্য করছেন, কিছুই যে আমি প্রতি আহ্বান করছি কি দিয়ে, হেদায়েত জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ‘অত্যধিক’ বা হয়ে ‘খুব বিরক্তিকর.’ তাছাড়াও আছে দুশ্চিন্তা করার জন্য কোনো স্থান নেই. আমি এটা সহজ আপনি প্রতিটি দিন জিজ্ঞাসা করতে আমার কাজে অংশীদার হতে … সাহায্য করার জন্য আমাকে কিছু করাতে … আলোকে আমার কর্ম ও সিদ্ধান্ত তৌল করা পাবেন ‘এই অধিকার হয়?’ ‘এই মাত্র হল?’ ‘এই হল আপনার ইচ্ছা পালন? ‘

আপনার সাহায্যে আমি সিদ্ধান্ত ভাল এবং দ্রুত, নিশ্চিত যে আপনি আমাকে গোমরাহ না করব. আমি প্রতিটি দিন আমার জীবন বুদ্ধিমান যে এটি আপনার ইচ্ছা আমি সাধা হয় হবে. আমেন.

খৃস্টান নিয়োগকর্তা এবং ম্যানেজারের -National সম্মেলন

 

 

 

আপনার বন্ধুদের সাথে উত্তম বাক্য শেয়ার করুন!
একটি বন্ধু এই ইমেইল পাঠান!
FacebookTwitterMore …
হোম | একটি প্রার্থনা অনুরোধ জমা দিন | ডাউনলোড একটি প্রার্থনা কার্ড | সম্বন্ধে

Ignatian সঙ্গে অংশীদারিত্বের উত্পাদিত প্রতিচ্ছবি
মধ্যপশ্চিম জেসুইটদের, ওরেগন জেসুইটদের এবং
নেতৃত্ব, এলএলসি মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আউটরিচ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prijevod podrška: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
18 septembar 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Tada Isus reče učenicima, “”Bilo je bogat čovjek koji je imao menadžera, a optužbe su dovedeni da mu da ovaj čovjek rasipa svoju imovinu. Tako ga je pozvao i rekao mu: “”Šta je to što čujem o tebi? Daj mi računovodstva svog menadžmenta, jer ne možete biti moj menadžer bilo više. “”Onda je menadžer rekao sam sebi:”” Šta da radim, sad kad je moj gospodar preuzima poziciju daleko od mene? Ja sam dovoljno jak da kopaju, i stidim da molim. Ja sam odlučio šta da radim, tako da, kada me odbacio kao menadžer, ljudi mogu me dočekati u svojim domovima. “”

Dakle, pozivanje svog gospodara dužnika jednu po jednu, on je pitao prvi, ‘Koliko vam dugujem moj gospodar? “”On je odgovorio:”” A sto vrčevi maslinovog ulja. “”On je rekao da mu,’ Uzmi svoj račun, sjesti brzo , a čine ga pedeset. “”Zatim je pitao još jedan,”” A koliko ti duguješ? ‘on je odgovorio: “”A sto posuda pšenice.”” on je rekao da mu,’ Uzmi svoj račun i čine ga osamdeset. ‘A njegov gospodar pohvalio je nepošten menadžera, jer je on postupao lukavo; za djecu ovog doba su više lukav u suočavanju sa sopstvenim generacije nego su djeca svjetla.

A ja vam kažem, druži se sami putem nepošteni bogatstva, tako da kada je nestao, mogu vam dobrodošlicu u vječni domove. “”Ko je veran u vrlo malo je vjeran iu mnogo; i ko god je nepošten u vrlo malo je nepošten iu mnogo. Ako tada niste bili verni sa nepoštenim bogatstvom, koji će povjeriti vas pravi bogatstvo? A ako niste bili vjerni onim što pripada drugom, koji će vam dati ono što je svoju?

No rob može služiti dva gospodara; za rob će ili mrze jedan i voli druge, ili se posvetiti jedan i preziru druge. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989. godine, od strane Nacionalnog saveta crkava Hrista u Sjedinjenim Američkim Državama. Koriste ga dozvolu. Sva prava zadržana. USCCB odobren.

Ripples

Mislim da često smo pogrešno zastupnička molitva – molitvama i peticije. Mi imaju tendenciju da mislim o tome mehanički, kao da je to jednostavno stvar stavljanja u zahtjevu Bogu i što je odgovorio – sa odgovorom ovisno o božanskom raspoloženje svakog dana.

Imam sliku u vidu da nudi različite razumijevanje zastupnička molitva: bacanje kamena u ribnjak i gledajući valovi utječu na cijeli okoliš. Stvari se ne događaju u svijetu, jednostavno i odmah, jer sam moliti, ali oni se dogoditi u svijetu kada se molim. Ja sam promenila, kao što sam otkriti najdublje želje moje srce i svijet se mijenja, kao što sam prepoznati moć i veličanstvo i misteriju Boga, tvorca neba i zemlje i ljubitelj naše duše.

-Fr. Martin Connell, S.J. služi John Carroll University, University Heights, OH, kao profesor obrazovanje. On je ujedno i rektor zajednice jezuita tamo.

molitva

Želim ono što želite, Gospode. Do vas pitam za vođenje, sa puno poverenje i povjerenje da su mi pomaže, ništa da sam pozvan da radim postaje ‘previše’ ili ‘previše dosadno. “”, A nema ni prostora za brigu. Naći ću ga lako vas svaki dan da bude partner u mom radu … da mi pomogne da se stvari učinio … odvagnuti moji postupci i odluke u svjetlu “”je to u redu?”” “”Je ovo samo? ” Je ovo radi vaše volje? “”

Uz vašu pomoć ja ću donositi odluke bolje i brže, sigurni da nećete me odvesti u zabludu. Ja ću svaki dan živim svoj život znajući da je vaša ću ostvariti. Amen.

-Nacionalni Konferencija Christian poslodavaca i menadžera

 

 

 

Dijeli dobar glas sa svojim prijateljima!
Pošalji ovo e-mail prijatelju!
FacebookTwitterMore …
Početna | Dostaviti Prayer Upit | Preuzmite molitvenu karticu | oko

Ignatian refleksije proizvedeni u partnerstvu sa
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti i
Duhovni Outreach kroz liderstvo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подкрепа превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ежедневно Вдъхновение от JesuitPrayer.org
Ежедневно Вдъхновение от JesuitPrayer.org
18-ти септември 2016 г.
09.18.2016-MWJ.jpg
Лука 16: 1-13

Тогава Исус каза на учениците Си: “”Имаше един богат човек, който е имал мениджър, и са повдигнати обвинения към него, че този човек е прахосване своята собственост. И той го повика и му каза: “”Какво е това, което слушам за теб? Дай ми една счетоводна на вашето управление, защото не може да бъде мой мениджър по-дълго. “”Тогава мениджърът каза за себе си,”” Какво ще правя сега, когато господарят ми е като положението далеч от мен? Аз не съм достатъчно силен, за да се копае, и ме е срам да просят. Реших какво да правя, така че, когато аз съм се отхвърли като мениджър, хората могат да ме приемат в домовете си. “”

Така че, призоваване длъжниците на господаря си един по един, той попита първо, “”Колко ви дължа на господаря ми?”” Той отговори: “”Сто кани на зехтин.”” Той му каза: “”Вземи записа си, седни скоро , и да я направи петдесет. “”Тогава той попита друг,”” и колко ти дължа? “”той отговорил:”” сто контейнери от пшеница. “”той му каза:”” Вземи записа си и да го направи осемдесет. “”и господарят му похвали нечестно мениджър, защото той е действал хитро; за децата на тази възраст са по-хитър в справянето с своето поколение от синовете на светлината.

И аз ви казвам, направи си приятели посредством нечестно богатство, така че когато го няма, те могат да ви приветствам във вечните жилища. “”Който е верен в най-малкото е верен и в многото; и всеки, който е нечестно в най-малкото е непочтено и в многото. Ако тогава не сте били верни с нечестни богатството, който ще ви повери истинското богатство? И ако вие не бяхте верни, с това, което принадлежи на друг, който ще ви даде това, което е на себе си?

Не роб може да служи на двама господари; за роб или ще намрази единия, а ще обикне другия, или да се привърже към единия а другия ще презира. Вие не може да служи на Бога и богатство “”.

New Ревизираната Standard Version, авторско право 1989 г. от Националния съвет на църквите на Христос в Съединените американски щати. Използва се от разрешение. Всички права запазени. USCCB одобрен.

Вълни

Мисля, че често ние погрешно ходатайствени молитвени – молби и петиции. Ние сме склонни да мислим за това механично, както ако това беше просто въпрос на поставяне на молба към Бога и като го отговори – с отговора в зависимост от божествения настроение за всеки един ден.

Имам един образ в съзнанието, която предлага различно разбиране на застъпническа молитва: хвърляне на камък в една локва и гледане на вълните се отразяват на цялата среда. Нещата не се случват в света просто и веднага, защото аз се моля, но те все пак се случи в света, когато се моля. Аз съм променил като открия най-дълбоките желания на сърцето ми и светът се променя, както аз признае силата и величието и тайната на Бога, създател на небето и земята и любител на нашите души.

-Fr. Мартин Конъл, S.J. служи John Carroll University, University Heights, OH, като професор образование. Той е и ректор на общността йезуит там.

молитва

Искам това, което искаш, Господи. Чрез ви питам за насоки, с пълна вяра и увереност, че сте ми помага, нищо, че аз съм призован да направи става “”прекалено много”” или “”прекалено досаден.”” Не съществува и стая за притеснение. Ще намерите лесно да ви попитам всеки ден, за да бъде партньор в работата ми … да ми помогне да се направи нещо … да тежат моите действия и решения в светлината на “”е това право?”” “”Това е просто? ” Е това правене на волята си? “”

С ваша помощ, ще се вземат решения по-добре и по-бързо, по-уверени, че няма да ме подведе. Аз ще живея живота си всеки ден, знаейки, че това е вашата воля изчерпя. Амин.

Национална конференция на християнските Работодатели и мениджъри

 

 

 

Споделете Добър Словото с приятелите си!
Изпрати имейл на приятел!
FacebookTwitterMore …
Начало | Подаване на Молитва Заявка | Изтегляне на Prayer Card | Относно

Ignatian отражения, произведени в партньорство с
Midwest йезуитите, Орегон йезуитите и
Духовната Outreach чрез лидерство, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducció de suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
La inspiració tots els dies de JesuitPrayer.org
La inspiració tots els dies de JesuitPrayer.org
18 de de setembre de, l’any 2016
18/09/2016-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Llavors Jesús digué als deixebles: “”Hi havia un home ric que tenia un administrador, i acusat davant seu que aquest home estava malgastant la seva propietat. Així que el va cridar i li va dir: “”Què és això que em diuen de tu? Dóna’m comptes de la teva administració, perquè no pots ser la meva més majordom. “”Llavors el director va dir a si mateix:”” Què faré ara que el meu patró està per la posició lluny de mi? No sóc prou fort com per cavar, i em fa vergonya demanar almoina. He decidit què fer perquè, quan sigui destituït com a director, la gent pot em rebi a casa. “”

I cridant als deutors del seu senyor, un per un, li va preguntar al primer: “”Quant deus al meu amo?”” Ell va respondre: “”Cent barrils d’oli.”” Ell li va dir: ‘Aquí tens el teu rebut, asseu de seguida , i que sigui cinquanta. Després li va preguntar a un altre: “”i quant deus?”” ell va contestar: “”cent contenidors de blat.”” ell li va dir: ‘Aquí tens el teu rebut i fer que el vuitanta. “”i el seu senyor encomiar al majordom dolent per haver fet sagaçment; perquè els fills d’aquest segle són més sagaços en el tracte amb els seus semblants que els fills de la llum.

I li dic, Feu-vos amics per mitjà dels diners injust, perquè quan s’ha anat, és possible que es rebin a les estances eternes. “”Qui mereix la confiança en el molt poc, és fidel també en el molt; i que no és íntegre en el molt poc és deshonest en el molt. Si llavors no has estat fidel amb els diners injust, ¿qui us confiarà els béns veritables? I si no has estat fidel amb el que pertany a un altre, ¿qui us donarà el que és el vostre?

Cap esclau pot servir a dos senyors; per a una o avorrirà l’un i estimarà l’altre, o estimarà l’un i menysprearà l’altre. No es pot servir a Déu i als diners “”.

Valera, els drets d’autor de 1989 pel Consell Nacional de les Esglésies de Crist als Estats Units d’Amèrica. Usat amb permís. Tots els drets reservats. USCCB aprovat.

ondulacions

Crec que sovint mal interpretem l’oració d’intercessió – súpliques i peticions. Tenim la tendència a pensar-hi mecànicament, com si fos simplement una qüestió de posar en una petició a Déu, i havent de respondre – amb la resposta en funció de l’estat d’ànim divina en un dia determinat.

Tinc una imatge en compte que ofereix una comprensió diferent de l’oració d’intercessió: llançar una pedra a un estany i observar les ones afecten tot l’entorn. Les coses no ocorren en el món simple i immediata, perquè jo or, però ocorren en el món quan or. He canviat com descobreixo els desitjos més profunds del meu cor i el món canvia com que entenc el poder i la majestat i el misteri de Déu, el creador del cel i de la terra i amant de les nostres ànimes.

-fr. Martin Connell, S. J. serveix John Carroll Universitat, University Heights, OH, com l’educació professor. Ell és també el director de la comunitat jesuïta allà.

oració

Vull el que vols, Senyor. Per que demanant orientació, amb completa fe i la confiança que m’està ajudant, res del que m’ha cridat a fer es converteix en “”massa”” o “”massa molest.”” Tampoc hi ha espai per a la preocupació. Em resulta fàcil demanar que cada dia ser un soci en el meu treball … que m’ajudi a fer les coses … per sospesar les meves accions i decisions a la llum de “”¿és això correcte? ” És just això? ” És aquest fer la seva voluntat? ‘

Amb la seva ajuda vaig a prendre decisions millors i més ràpids, segurs que no em va a portar per mal camí. Vaig a viure la meva vida cada dia sabent que és la seva voluntat puc aconseguir. Amén.

Conferència-Nacional d’Empresaris i Gestors cristians

 

 

 

Comparteix la bona paraula amb els teus amics!
Enviar aquest correu a un amic!
FacebookTwitterMore …
Inici | Enviar una sol·licitud de Pregària | Descarregar una targeta d’oració | sobre

ignasians reflexions produïdes en associació amb
Midwest jesuïtes, Oregon i jesuïtes
Abast espiritual a través de lideratge, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Adlaw-adlaw nga Inspirasyon gikan JesuitPrayer.org
Adlaw-adlaw nga Inspirasyon gikan JesuitPrayer.org
Septyembre 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, “”Dihay usa ka tawong dato nga may piniyalan, ug kaso nga gidala ngadto kaniya nga kini nga tawo nga pagwaldas sa kaban sa iyang kabtangan. Busa gipatawag niya siya ug miingon kaniya, ‘Unsa kini nga akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi ako ug usa ka husay sa imong pagdumala, tungod kay kamo dili sa bisan unsa nga na sa akong manager. “”Unya miingon ang manager sa iyang kaugalingon, ‘Unsay akong buhaton, karon nga ang akong agalon sa katungdanan gikan kanako? dili ako lig-on nga igo sa pagkalot, ug maulaw ako sa pagpakilimos. Nakahukom ako unsay buhaton aron nga, sa diha nga ako dismiss nga ingon sa manager, ang mga tawo aron dawaton ako sa ilang mga balay. ‘

Busa, gitawag utangan sa iyang agalon ang usa sa usa, siya nangutana sa nahauna, ‘Pila ang imong utang sa akong agalon? “”Nagsabat siya,’ Usa ka gatus ka jugs nga lana sa olibo. ‘Siya miingon kaniya,’ Kuhaa ang imong bill, molingkod sa madali , ug sa paghimo niini nga kalim-an. “”Unya nangutana siya sa lain, ‘ug sa unsa nga paagi dako ang imong utang?’ siya mitubag, ‘Usa ka gatus ka sudlanan sa trigo.’ siya miingon kaniya, ‘Kuhaa ang imong bill ug sa paghimo niini sa kawaloan.’ ug ang iyang agalon midayeg sa iyang malimbungon nga piniyalan tungod kay siya milihok maalamong; kay ang mga anak niini nga kalibutan mas maalamon sa pagpakiglabot sa ilang kaugalingong kaliwatan kay sa mga anak sa kahayag.

Ug sultihan ko kamo, mga higala alang sa inyong kaugalingon pinaagi sa paggamit sa bahandi aron nga kon kini na, sila modawat kaninyo ngadto sa walay katapusan nga mga panimalay. “”Siya nga kasaligan sa gagmay kaayong butang kasaligan usab sa daghan; ug siya nga malimbungon sa gagmay kaayong malimbungon usab sa dagku. Kon kamo dili man kasaligan sa mga tinikas nga bahandi, kinsa may mopiyal kaninyo sa matuod nga bahandi? Ug kon kamo dili man kasaligan sa butang nga iya sa usa, kinsa may mohatag kaninyo sa butang nga inyong kaugalingon?

Walay ulipon nga makaalagad sa duha ka agalon; alang sa usa ka ulipon bisan sa dumtan ang usa ug higugmaon ang lain, o sa paghalad ngadto sa usa ug tamayon ang lain. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989, pinaagi sa National Council sa mga Simbahan ni Kristo diha sa Tinipong Bansa sa Amerika. Gigamit pinaagi sa pagtugot. Ang tanang mga katungod gigahin. USCCB giuyonan.

milihok

akong hunahuna kita sa kasagaran masayop sa pagsabut pag-ampo – pangamuyo ug pangaliya. tambong kita sa paghunahuna niini mechanically, nga daw ingon sa lamang sa usa ka butang sa pagbutang sa usa ka hangyo ngadto sa Dios ug ang pagbaton niini mitubag – uban sa mga tubag depende sa balaan nga mood sa bisan unsa nga adlaw.

ako usa ka larawan diha sa hunahuna nga nagtanyag sa usa ka lain-laing mga pagsabot sa pag-ampo: paglabay sa usa ka bato ngadto sa usa ka lim-aw ug sa pagtan-aw sa mga milihok makaapekto sa bug-os nga palibot. Mga butang dili mahitabo sa kalibutan sa yano ug diha-diha dayon tungod kay ako mag-ampo, apan sila mahitabo sa kalibutan sa diha nga ako mag-ampo. Ako nausab ingon nga sa pagdiskobre ko sa lawom nga mga tinguha sa akong kasingkasing ug sa kalibutan nabalhin ingon sa pag-ila ko sa gahum ug kaharianon ug tinago sa Dios, ang Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa mahigugmaon sa atong mga kalag.

-Fr. Martin Connell, S.J. nag-alagad Juan Carroll University, University Heights, OH, ingon nga propesor sa edukasyon. Siya mao usab ang Rector sa Jesuit sa komunidad didto.

Pag-ampo

gusto ko kon unsay gusto, Oh Ginoo. Pinaagi sa pagpangayo kanimo alang sa giya, uban sa bug-os nga hugot nga pagtuo ug pagsalig nga kamo sa pagtabang kanako, walay bisan unsa nga ako gitawag sa pagbuhat mahimong ‘daghan kaayo’ o ‘kaayo bothersome.’ Ni may bisan unsa nga lawak alang sa kabalaka. ako makakaplag niini nga sayon sa pagpangutana kanimo matag adlaw sa usa ka partner sa akong buhat … sa pagtabang kanako og mga butang nga gibuhat … sa pagtimbang sa akong mga lihok ug mga desisyon diha sa kahayag sa ‘mao kini nga katungod?’ ‘mao kini lang?’ ‘mao kini sa pagbuhat sa imong kabubut-on? ‘

Uban sa inyong tabang himoon ko nga mga desisyon nga mas maayo ug mas paspas, masaligon nga dili kamo ang motultol kanako nga mahisalaag. ug ako mopuyo sa akong kinabuhi sa matag adlaw nga nasayud nga kini mao ang imong kabubut-on matuman ko. Amen.

National Conference sa Kristohanong mga amo ug mga managers

 

 

 

Ipakigbahin sa Maayong Pulong uban sa imong mga higala!
Send email niini ngadto sa usa ka higala!
FacebookTwitterMore …
Home | Isumiter ang usa ka Pag-ampo Request | Download sa usa ka Pag-ampo Card | Mahitungod sa

Ignatian pamalandong nga gihimo sa pakigtambayayong sa
Midwest Heswita, Oregon Heswita ug
Espirituwal nga Outreach pinaagi Pagpangulo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support kumasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Kudzoza kwa JesuitPrayer.org
Daily Kudzoza kwa JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Kenako Yesu anauza ophunzira, “”Panali munthu wachuma amene anali bwana, ndipo milandu Anam’bweretsera kuti munthu uyu anali kuwononga katundu wake. Choncho iye anamuitanitsa ndi kumuuza kuti, ‘Kodi ndikumva za iwe? Ndipatseni ine mlandu wa kasamalidwe wako, chifukwa sungathe kukhala bwana wanga motalikiranso. ‘Ndiye bwana mwake anati,’ Kodi ine ndichite, tsopano kuti bwana wanga kudzadzionetsera kutali ndi ine? Ine ndilibe mphamvu kukumba, ndipo ndikuchita manyazi kupempha. Ndasankha chochita kuti, pamene ine zimangochitika bwana, anthu alandira Ine m’nyumba zawo. ‘

Choncho, kuitanana amangawa mbuye wake mmodzi ndi mmodzi, anafunsa woyamba kuti, ‘Kodi mangawa mbuye wanga?’ Iye anayankha kuti, ‘A jugs mazana mafuta.’ Iye anamuuza kuti, ‘Tenga kalata wako, nukhale pansi msanga , ndi kupanga makumi asanu. ‘Kenako anafunsa wina, ndipo nanga mangawa?’ Iye anayankha kuti, ‘muli ya tirigu zana.’ Iye anamuuza kuti, ‘Tenga kalata wako ukamupangire izo eyite.’ ndipo mbuye wake anayamikira bwana kenakake chifukwa anachita mwanzeru; kwa ana a m’badwo uno ndi wochenjera kwambiri pochita zinthu ndi anthu a m’badwo wawo kuposa ana a kuwala.

Ndipo ndinena kwa inu, Mudziyesere nokha abwenzi mwa chuma mosaona mtima kuti pamene wapita, iwo akhoza kulandira inu m’nyumba wosatha. “”Aliyense ali wokhulupirika m’chaching’ono alinso wokhulupirika m’chachikulu; ndipo iye amene ali mwachinyengo m’chaching’ono mosaona mtima m’chachikulu. Ngati simunakhala okhulupirika ndi chuma kenakake, amene atipatsa kuti inu ndi chuma chowona? Ndipo ngati simunakhala okhulupirika ndi zinthu zake wina, adzakupatsani inu ndani ndi chiyani anu?

No kapolo angathe kutumikira ambuye awiri; chifukwa kapolo mwina adzada mmodzi nakonda winayo kapena odzipereka kwa mmodzi ndi kunyoza winayo. Simungathe kutumikira Mulungu ndi Chuma. “”

New Revised Standard Version, kukopera 1989 ndi Bungwe la National a Mipingo ya Khristu mu United States of America. Zoyenera. Maumwini onse ndi otetezedwa. USCCB naye.

nambwibwi

Ine ndikuganiza nthawi zambiri ife sitimamvetsa intercessory pemphero – mapembedzero ndi mapemphero. Ife amaganiza za izo umakaniko, ngati nkhani ya kuika pempho kwa Mulungu ndiponso likuyankhidwa – ndi yankho malinga maganizo Mulungu patsiku.

Ndili ndi fano kukumbukira kuti amapereka kumvetsetsa yosiyanasiyana ya pemphero intercessory: kuponya mwala mu dziwe ndiponso kuona nambwibwi bwanji chilengedwe chonse. Zinthu sizikuchitika ku dziko chabe ndipo pomwepo chifukwa ine ndikupemphera, koma zikuchitika mu dziko pamene ndimapemphera. Ine zinasintha I kupeza zofuna mumtima mwanga ndipo dziko zinasintha ndimazindikira mphamvu ndi ulemerero ndi chinsinsi cha Mulungu, Mlengi wa kumwamba ndi dziko lapansi ndi otikonda miyoyo yathu.

-Fr. Martin Connell, S.J. akutumikira John University Carroll, University Heights, o, momwe maphunziro pulofesa. Iye alinso Rector wa dera Akatolika kumeneko.

pemphero

Ine ndikufuna chimene inu mukufuna, O Ambuye. Ndi kukufunsani kuti atitsogolere, ndi chikhulupiriro chonse ndi chidaliro kuti zikuthandiza ine, chirichonse chimene ine kuchita chiyani amakhala ‘kwambiri’ kapena ‘kwambiri bothersome.’ Kapena kodi pali malo aliwonse nkhawa. Ine zimawavuta kuti ndikufunseni inu tsiku lililonse kukhala naye pa ntchito yanga … kuti mundithandize ine zinthu anachita … kupenda zochita ndi zosankha zanga mu kuwala kwa ‘ndi ufulu umenewu?’ ‘Ameneyu basi?’ ‘Ameneyu kuchita chifuniro chanu? ‘

Mothandizidwa ndinu kusankha bwino ndipo mofulumira, kuti inu Simudzatsogolela ine osokera. Ine moyo wanga tsiku lililonse podziwa kuti chifuniro chanu ndakwanilitsa. Amen.

-National Conference a Christian Olemba ntchito anzawo ndi Zosintha

 

 

 

Nawo Mawu Good ndi anzanu!
Kutumiza imelo izi kwa bwenzi!
FacebookTwitterMore …
Home | Perekani Pemphero Tapempha | Koperani khadi la pemphero | About

Kusinkhasinkha Ignatian opangidwa mu mgwirizano ndi
Pakati Chakumadzulo Ajezwiti, Oregon Ajezwiti ndi
Kufalitsa uthenga wauzimu mwa Utsogoleri, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
从JesuitPrayer.org日报启示
从JesuitPrayer.org日报启示
2016年9月18日
2016年9月18日,MWJ.jpg
路16:1-13

耶稣对门徒说:“有一个财主谁了经理,指控被带到他,这名男子被挥霍他的财产。于是,他召见了他,对他说,’这是什么,我听见你?给我你的管理的会计,因为你不可能是我的经理下去了。“那经理对自己说,’我该怎么办,现在,我的主人是从我这里走的位置了吗?我没有强大到足以挖,我很惭愧地乞讨。我已经决定做什么,这样,当我斥为经理人会欢迎我到他们家中“。

所以,召唤他的主人的债务国一个接一个,他问的第一个,’多少钱你欠我的主人?“他回答说,’百壶橄榄油。”他对他说:“拿你的账,快坐下,并使其五十人。“然后他问另一个:”多少钱,你欠?’他回答说,’一百容器麦子。“他对他说:”拿你的账,并使其八十岁。“而他的主人赞扬不诚实的经理,因为他精明地采取行动;对于这个年龄段的孩子在处理自己的一代更加精明比轻的孩子。

我告诉你,让为自己的朋友通过不正当财富的手段,这样,当它消失了,他们可能会欢迎您走进永恒的家园。 “不管是谁,一个很小的忠实是也多忠实的;无论谁是不诚实的很少是多少也是不诚实的。如果那么你有没有忠心,不诚实的财富,谁将会托付给你真正的财富?如果你还没有忠心,什么属于另一个,谁给你什么是你自己的?

没有奴隶不能侍奉两个主人;为奴隶要么会恨这个爱对方,或专门为一个重这个轻那个。你不能事奉神和财富“。

新修订标准版,版权1989年,由基督教会的国家会议在美利坚合众国。未经许可,不得使用。版权所有。 USCCB批准。

涟漪

我认为,我们经常误解代祷 – 恳求和请愿。我们倾向于机械地认为它,仿佛它是投入到神的请求,并有它回答了一个简单的事情 – 与视神圣的心情在任何一天的答案。

我想到的,提供代祷的不同理解图像:一块石头扔进池塘里,看着涟漪影响整个环境。事情不要在发生世界简单,因为马上我祈祷,但是当我祈祷他们在世界上发生的。我改变我发现我的心脏的最深切的愿望,当我认识到权力和威严,神的奥秘,天地和我们灵魂的爱人的创造者,世界正在发生变化。

-fr。马丁康奈尔,S.J.供应约翰·卡罗尔大学,大学高地,OH,作为教授的教育。他也是耶稣会社会存在的校长。

祷告

我想你想要什么,主啊。问你的指导,具有完整的信念和信心,你是在帮助我,没有什么,我要求做变成’太多’或’太麻烦’。也没有任何余地担心。我会发现很容易让你把每一天是我的工作伙伴……帮我把事情做好……权衡的光我的行为和决定“是这样的吧?”“这只是?”“是这样的做你的意志?

有了您的帮助,我会做出决定更好,更快,相信你不会使我误入歧途。我的每一天我的生命知道这是你的意志我完成。阿门。

基督教雇主和经理人 – 国家会议

 

 

 

分享这个好词与您的朋友!
将此邮件发送给朋友!
FacebookTwitterMore …
首页|提交代祷|下载祷告卡|关于

在合作制作了Ignatian思考
中西部耶稣会士,耶稣会士俄勒冈州和
通过领导,LLC精神外展


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

支持翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
從JesuitPrayer.org日報啟示
從JesuitPrayer.org日報啟示
2016年9月18日
2016年9月18日,MWJ.jpg
路16:1-13

耶穌對門徒說:“有一個財主誰了經理,指控被帶到他,這名男子被揮霍他的財產。於是,他召見了他,對他說,’這是什麼,我聽見你?給我你的管理的會計,因為你不可能是我的經理下去了。“那經理對自己說,’我該怎麼辦,現在,我的主人是從我這裡走的位置了嗎?我沒有強大到足以挖,我很慚愧地乞討。我已經決定做什麼,這樣,當我斥為經理人會歡迎我到他們家中“。

所以,召喚他的主人的債務國一個接一個,他問的第一個,’多少錢你欠我的主人?“他回答說,’百壺橄欖油。”他對他說:“拿你的賬,快坐下,並使其五十人。“然後他問另一個:”多少錢,你欠?’他回答說,’一百容器麥子。“他對他說:”拿你的賬,並使其八十歲。“而他的主人讚揚不誠實的經理,因為他精明地採取行動;對於這個年齡段的孩子在處理自己的一代更加精明比輕的孩子。

我告訴你,讓為自己的朋友通過不正當財富的手段,這樣,當它消失了,他們可能會歡迎您走進永恆的家園。 “不管是誰,一個很小的忠實是也多忠實的;無論誰是不誠實的很少是多少也是不誠實的。如果那麼你有沒有忠心,不誠實的財富,誰將會託付給你真正的財富?如果你還沒有忠心,什麼屬於另一個,誰給你什麼是你自己的?

沒有奴隸不能侍奉兩個主人;為奴隸要么會恨這個愛對方,或專門為一個重這個輕那個。你不能事奉神和財富“。

新修訂標準版,1989年版權,由基督教會的國家會議在美利堅合眾國。未經許可,不得使用。版權所有。 USCCB批准。

漣漪

我認為,我們經常誤解代禱 – 懇求和請願。我們傾向於機械地認為它,彷彿它是投入到神的請求,並有它回答了一個簡單的事情 – 與視神聖的心情在任何一天的答案。

我想到的,提供代禱的不同理解圖像:一塊石頭扔進池塘裡,看著漣漪影響整個環境。事情不要在發生世界簡單,因為馬上我祈禱,但是當我祈禱他們在世界上發生的。我改變我發現我的心臟的最深切的願望,當我認識到權力和威嚴,神的奧秘,天地和我們靈魂的愛人的創造者,世界正在發生變化。

-fr。馬丁康奈爾,S.J.供應約翰·卡羅爾大學,大學高地,OH,作為教授的教育。他也是耶穌會社會存在的校長。

禱告

我想你想要什麼,主啊。問你的指導,具有完整的信念和信心,你是在幫助我,沒有什麼,我要求做變成’太多’或’太麻煩’。也沒有任何餘地擔心。我會發現很容易讓你把每一天是我的工作夥伴……幫我把事情做好……權衡的光我的行為和決定“是這樣的吧?”“這只是?”“是這樣的做你的意志?

有了您的幫助,我會做出決定更好,更快,相信你不會使我誤入歧途。我的每一天我的生命知道這是你的意志我完成。阿門。

基督教雇主和經理人 – 國家會議

 

 

 

分享這個好詞與您的朋友!
將此郵件發送給朋友!
FacebookTwitterMore …
首頁|提交代禱|下載禱告卡|關於

在合作製作了Ignatian思考
中西部耶穌會士,耶穌會士俄勒岡州和
通過領導,LLC精神外展


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction: Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tù quotidiana da JesuitPrayer.org
Tù quotidiana da JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Allora Ghjesù disse à i so discìpuli, “”Ci era un omu riccu chì avia un capu, è accusa foru purtati a ellu chi st’omu era squandering a so pruprietà. Allura iddu cci fici chiamari e cci dissi: «Cosa hè sta parolla chì mi senti diri tu? Datimi un cuntabile di u vostru établissement, perchè ùn si pò esse u mio capu di cchiù. ‘Allura lu capu di li disse in sè stessu: «Cosa aghju da fà, avà chì u mio maestru mi leva la pusizioni di luntanu da mè? Ùn sò micca abbastanza forti, à scavà, e iò sugnu di falli a raccumannarisi. Aghju decisu chi fari tantu chì, quandu aghju intesu accittata comu capu, genti mi pò vidiri nta li so ‘casi.

So, chjamò i dibitori di u so patrone, unu a unu, cci dumannò lu primu, Quantu devi à u mio maestru? ‘È li rispose: «A centu quartari d’oliu d’aliva. Quellu li disse:« Piglieti u vosciu legi, à pusà per prestu , e fannu lu so cinquanta. ‘Pùa dumannò a un altru,’ è how much do you devi? ‘iddu cci arrispunniu,’ a centu cuntinitura di granu. Quellu li disse: «Piglieti u vosciu tesurieru, è di fàrilu ottanta. ‘è u so patrone ne u capu di inghjustu, perchè avè agitu cun prudenza; di i figlioli di stu sèculu sò più ecònumu in droghe cù e so generazioni ca sunnu li figghi di lume.

E ju dicu, fà amichi per voi stessi, par via di a criazioni inghjustu cusì chì quandu edda hè andatu, si pò vidiri si ni lu Location eterna. “”Quellu chì hè fidu in le pìccule, hè fidu ancu in le maiò; è quellu chì hè inghjustu in un puchissima hè inghjustu ancu in le maiò. Si poi vo ùn site stati fidi cu la ricchizza inghjustu, chì vi cunfidarà à voi i veri li ricchizzi? È s’è vo ùn site stati fidi cù ciò chì appartene à l’altri, chì vi darà ciò chì hè vostru?

No schiavu pò serve dui patroni; per un schiavu ti sia s’oppònenu à l ‘unu e l’ amuri altre, o sarà cunsacratu à l ‘unu è disprezzanu i àutri. Tu nun pò serve à Diu, è di ricchezza “”.

New Ediz Version standard, pruprietà u 1989, da u Cunsigliu Naziunali di u Chiese di Cristu in li Stati Uniti d ‘America. Dèttiru lu pirmissu. All rights reserved. accunsentitu USCCB.

unna

Credu chì à spessu ci misunderstand intercessory preghiera – dighjunu è prichendu. Noi fussimu nantu à pinsà di u mechanically, comu si fussi simpricimenti un tentativu di mettilu à una richiesta à Diu è à avè lu dissi – cu la risposta a segunda lu sfondu divinu supra qualegghiè ghjornu.

Aghju una maghjina in menti chì prupone un sfarente intelligenza di prighera intercessory: facia una petra in un stagnu è quandu vegu u unna arresta chiddu difinitu dâ tutta l ‘ambienti. Cose nun succedi in u mondu, simpricimenti e subitu perchè, ti preiu, ma iddi nun succedi a ‘stu munnu, quannu ti precu. I sugnu canciatu comu mi scopre lu prufondu e primure di u mio core è di u mondu hè cambiatu comu aghju cunnisciutu u puteri è di splendore è misteru di Diu, lu criaturi di u celu è di a terra e amanti di li nostri animi.

-Fr. Martin Connell, S.J. serve John Carroll University, University Heights, OH, comu educazione prufissuri. Iddu eni macari lu retore di u cullettivu Jesuit ddà.

Santa Lucia Luntana

Vogghiu zoccu vuliti, O Signore. Par vi dumandemu di purtà un appoghju, cù a fede cumpletu è sicuru ca tu mi sò cuntribuiscia ùn ci hè nunda chì mi sò chjamati nantu à fà ne diventa ‘troppu’ o ‘troppu nuiusu.’ Nè ci hè ogni stanza di Italienne. I truvarete hè facile di dumandà à voi ogni ghjornu à esse un cumpagnu in u mo travagliu … per aiutà à mè ch’è fattu cosi … à pisà u mio azzioni è e decisioni in la luce di ‘è stu dirittu?’ ‘È’ stu ghjustu? ” È ‘stu fate a vostra vulintà? ‘

Cù u vostru aiutu Faraghju e decisioni megghiu e cchiù forti, cunvinta chì vo ùn mi cunduceranu a far. I vivrà mio vita ogni ghjornu à sapè chì hè u vostru vuluntà I rializà. Amen.

Peres Hymne de Christian Employers è i gestiunari

 

 

 

Sparte u Good Parolla cù i vostri amichi!
Send stu mail à un ami!
FacebookTwitterMore …
Home | Prupone una fiera Demande | Download un Card Santa Lucia Luntana | prupòsitu di lu

riflessioni Ignatian prudutte in cullaburazione cù
Extended Mix Gesuiti, Oregon Gesuiti e
Centralinista Spirituel à traversu Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podrška prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
Dnevna Inspiracija iz JesuitPrayer.org
18. rujan 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Tada Isus reče svojim učenicima: “”Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja, a optužbe su doveli do njega da je taj čovjek bio rasipa svoje imovine. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Daj mi računovodstvo svog menadžmenta, jer ne može biti moj menadžer bilo više. ‘Tada je upravitelj reče u sebi:’ Što da radim, sad kad mi gospodar moj da poziciju daleko od mene? Nisam dovoljno jak da kopaju i sramim se moliti. Ja sam odlučio što učiniti, tako da, kad sam odbio kao menadžer, ljudi bi me dočekati u svojim domovima. “”

Dakle, pozivanje dužnike svoga gospodara, jednog po jednog, on je pitao prvi: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On odgovori: ‘A sto vrčevi maslinovog ulja. “”On mu reče:’ Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo , a čine ga pedeset. ‘Zatim je pitao drugoga: “”a koliko ti duguješ?’ on odgovori: ‘stotinu kontejnera pšenice.”” on mu reče:’ Uzmi svoju zadužnicu i čine ga osamdeset. “”i njegov gospodar pohvalio nepoštenog upravitelja jer je radio lukavo; za djecu ove dobi su snalažljiviji u radu sa svojima od sinovi svjetla.

A ja vam kažem, prijatelji za sebe pomoću nepoštenom bogatstvu, tako da kad je otišao, oni mogu vam dobrodošlicu u vječne kuće. “”Tko je vjeran u najmanjem vjeran je iu mnogo; a tko je nepošteno u vrlo malo je nepošteno i mnogo. Ako dakle ne bijaste vjerni s nepoštenom bogatstvu, tko će povjeriti vam istinsko? A ako niste bili vjerni s onim što pripada drugom, tko će vam dati ono što je svoju?

Ne rob može služiti dvojici gospodara; za roba ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će biti posvećen jednom, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. “”

Novi Revidirani Standard Version, autorsko pravo 1989, od strane Nacionalnog vijeća Kristovih crkava u Sjedinjenim Američkim Državama. Koristi se uz dopuštenje. Sva prava pridržana. USCCB odobren.

Jeka

Mislim da smo često pogrešno shvaćaju zagovorničke molitve – prošnje i molbe. Mi imaju tendenciju da razmišljaju o tome mehanički, kao da je to jednostavno stvar stavljanja u zahtjevu prema Bogu i da je to odgovorio – uz odgovor ovisi o božanskom raspoloženje na bilo koji dan.

Imam sliku u glavi koja nudi drugačiji razumijevanje zagovorničke molitve: baca kamen u ribnjak i gleda valovi utječu na cijeli okoliš. Stvari se ne događaju u svijetu jednostavno i odmah zato molim, ali oni se događaju u svijetu, kad se molim. Ja sam promijenila sam otkriti najdublje želje moje srce i svijet se mijenja kao što sam prepoznati moć i veličanstvo i otajstvo Boga, Stvoritelja neba i zemlje i ljubitelju naših duša.

-Fr. Martin Connell, S. J. služi John Carroll University, University Heights, OH, kao profesor obrazovanja. On je ujedno i rektor zajednice isusovačkog tamo.

Molitva

Želim ono što želite, Gospodine. Do te molim za uputu, sa potpunom vjerom i povjerenjem koje su mi pomaže, ništa što sam pozvan da to postane ‘previše’ ili ‘previše dosadan. “”Niti ima li mjesta za zabrinutost. I naći će ga lako vas pitati svaki dan biti partner u mom radu … da mi pomogne da se stvari dogodilo … vagati svoje akcije i odluke u svjetlu ‘je to u redu? “””” Je li to pravedno?’ ‘Je to radi svoju volju?

Uz vašu pomoć ja ću donositi odluke bolje i brže, uvjeren da me neće zavesti. Živjet ću svoj život svaki dan znajući da je to tvoja volja sam ostvariti. Amen.

-National Konferencija kršćanskih poslodavce i menadžere

 

 

 

Podijelite dobru riječ sa svojim prijateljima!
Pošalji ovo e-poštom prijatelju!
FacebookTwitterMore …
Početna | Pošalji zahtjev za molitvu | Preuzmite Molitva | Oko

Ignacijanske razmišljanja proizveden u suradnji s
Midwest isusovci, Oregon Isusovci i
Duhovna Outreach kroz vodstvo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daglig Inspiration fra JesuitPrayer.org
Daglig Inspiration fra JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Da sagde Jesus til disciplene: “”Der var en rig mand, som havde en manager, og afgifterne blev bragt til ham, at denne mand var spilde sin ejendom. Så han tilkaldte ham og sagde til ham: Hvad er dette, jeg hører om dig? Giv mig et regnskab over din ledelse, fordi du ikke kan være min manager længere. «Så sagde lederen til sig selv,”” Hvad vil jeg gøre, nu da min herre tager positionen væk fra mig? Jeg er ikke stærk nok til at grave, og jeg skammer mig at tigge. Jeg har besluttet hvad de skal gøre, så, når jeg afskediget som manager, kan folk byde mig ind i deres hjem. “”

Så tilkalde sin Herres debitorer én efter én, spurgte han den første, ‘Hvor meget skylder du min herre? “”Han svarede:”” Hundrede kander af olivenolie. “”Han sagde til ham:”” Tag din regning, sidde ned hurtigt , og gøre det halvtreds. «Så spurgte han en anden, ‘og hvor meget skylder du?”” han svarede: “”hundrede beholdere af hvede.”” han sagde til ham: “”Tag din regning og gøre det firs.« og hans herre roste den uærlige manager, fordi han havde handlet klogt; for børn af denne alder er mere snu i forbindelse med behandlingen af deres egen generation end er børn af lys.

Og jeg siger dig, få venner for jer selv ved hjælp af uærlig rigdom, så når det er væk, kan de byde dig velkommen i de evige boliger. “”Den er tro i en meget lidt, er også tro i meget, og hvem er uærlig i en meget lidt er også uærlig i meget. Hvis så du ikke har været trofast med uærlige rigdom, som vil betro dig den sande? Og hvis du ikke har været trofast med hvad der hører til en anden, vil der giver dig, hvad er din egen?

Ingen slave kan tjene to herrer; for en slave vil enten hade den ene og elske den anden, eller blive afsat til den ene og ringeagte den anden. Du kan ikke tjene Gud og rigdom. “”

Ny Revised Standard Version, copyright 1989 fra Rådet for kirkerne Kristi i USA. Bruges med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes. USCCB godkendt.

Ripples

Jeg tænker ofte vi misforstår forbøn – bønner og andragender. Vi har en tendens til at tænke på det mekanisk, som om det var blot et spørgsmål om at sætte i en anmodning til Gud og have det besvaret – med svaret afhængigt af den guddommelige humør på en given dag.

Jeg har et billede i tankerne, der tilbyder en anderledes forståelse af forbøn: kaster en sten ind i en dam og se krusninger påvirker hele miljøet. Ting sker ikke i verden simpelthen og straks, fordi jeg beder, men de sker i verden, når jeg beder. Jeg er ændret, da jeg opdager de dybeste ønsker af mit hjerte og verden ændres, da jeg genkender magt og majestæt og mysteriet om Gud, skaberen af himlen og jorden og elsker af vores sjæl.

-Fr. Martin Connell, S.J. tjener John Carroll University, University Heights, OH, som professor uddannelse. Han er også rektor for Jesuit samfund der.

Bøn

Jeg vil have, hvad du vil, Herre. Ved at spørge dig om vejledning, med komplet tro og tillid til, at du hjælper mig, intet at jeg opfordret til at gøre bliver “”for meget”” eller “”alt for irriterende.« Der er heller ingen plads til bekymring. Jeg vil finde det nemt at spørge dig hver dag for at være en partner i mit arbejde … at hjælpe mig få tingene gjort … at veje mine handlinger og beslutninger på baggrund af ‘er denne ret?’ ‘Er det bare?’ ‘Er dette gøre din vilje? “”

Med din hjælp vil jeg træffe beslutninger bedre og hurtigere, tillid til, at du ikke vil føre mig på vildspor. Jeg vil leve mit liv hver dag at vide, at det er din vilje, jeg udrette. Amen.

-Nationale Konference for kristne Arbejdsgivere og ledere

 

 

 

Del gode ord med dine venner!
Send denne e-mail til en ven!
FacebookTwitterMore …
Hjem | Indsend en Prayer Request | Download en Prayer Card | Om

Ignatian refleksioner produceret i samarbejde med
Midwest jesuitter, Oregon jesuitter og
Åndelige Outreach gennem Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ondersteuning vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dagelijks Inspiratie uit JesuitPrayer.org
Dagelijks Inspiratie uit JesuitPrayer.org
18 september 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lukas 16: 1-13

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: “”Er was een rijk man, die een manager had, en lasten werden bij hem gebracht dat deze man was verspilling zijn eigendom. hem zo riep hij en zei tegen hem: ‘Wat is dit, dat hoor ik over jou? Geef me een boekhoudkundige van uw management, omdat je mijn manager niet langer kan zijn. ‘Toen zei de manager bij zichzelf:’ Wat zal ik doen, nu mijn meester neemt de positie van me weg? Ik ben niet sterk genoeg om te graven, en ik schaam me om te bedelen. Ik heb besloten wat te zodat wanneer ik afgedaan als manager, mensen kunnen me van harte welkom in hun huis te doen. ‘

Dus, het bijeenroepen van zijn meester schuldenaars één voor één, vroeg hij de eerste, ‘Hoeveel heb je mijn meester schuldig?’ Hij antwoordde: ‘Honderd kruiken van olijfolie.’ Hij zei tegen hem: ‘Neem uw factuur snel zitten , en maak het vijftig. ‘Toen hij een andere vroeg: “”en hoeveel heb je schuldig?’ hij antwoordde: ‘Een honderdtal containers van tarwe.’ hij zei tegen hem: ‘Neem uw factuur en maak het tachtig.’ en zijn meester prees de oneerlijke manager omdat hij slim had gehandeld; voor de kinderen van deze leeftijd zijn meer gewiekst in het omgaan met hun eigen generatie dan zijn de kinderen van het licht.

En ik zeg je, vrienden maken voor jezelf door middel van oneerlijke rijkdom zodat wanneer het weg is, kunnen zij u van harte welkom in de eeuwige woningen. “”Wie getrouw is in een heel klein is ook in het grote getrouw; en wie oneerlijk is in een heel klein is ook oneerlijk in veel. Als dan heb je niet getrouw geweest met de oneerlijke rijkdom, wie zal toevertrouwen om u de ware rijkdom? En als je niet trouw met wat van een ander zijn geweest, wie zal u geven wat is je eigen?

Geen slaaf kan twee heren dienen; een slaaf zal ofwel een hekel aan de ene en de andere liefhebben, of worden besteed aan de ene en de andere verachten. Je kunt God en de rijkdom niet dienen. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989 door de Nationale Raad van Kerken van Christus in de Verenigde Staten van Amerika. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden. USCCB goedgekeurd.

Ripples

Ik denk vaak verkeerd begrijpen we voorbede – smekingen en petities. We hebben de neiging om mechanisch te denken, alsof het gewoon een kwestie van de invoering van een verzoek aan God en het hebben van het antwoord – het antwoord hangt af van de goddelijke stemming op een bepaalde dag.

Ik heb een beeld in gedachten dat een ander begrip van voorbede biedt: het gooien van een steen in een vijver en kijken naar de rimpelingen van invloed op de hele omgeving. Dingen gebeuren niet in de wereld eenvoudig en direct, omdat ik bid, maar ze gebeuren in de wereld als ik bid. Ik ben veranderd zoals ik ontdek de diepste verlangens van mijn hart en de wereld is veranderd toen ik de macht en de majesteit en het mysterie van God, de Schepper van hemel en aarde en liefhebber van onze ziel te herkennen.

-Fr. Martin Connell, S.J. serveert John Carroll University, University Heights, OH, als hoogleraar onderwijs. Hij is ook de rector van de Jezuïeten gemeenschap daar.

Gebed

Ik wil wat je wilt, o Heer. Door te vragen u om leiding, met volledig geloof en vertrouwen dat u mij helpen, niets dat ik opgeroepen om te doen wordt ‘te veel’ of ‘te hinderlijk.’ Ook is er geen ruimte voor zorgen. Ik vindt het makkelijk om u te vragen elke dag naar een partner in mijn werk zijn … om me te helpen dingen gedaan te krijgen … mijn acties en beslissingen in het licht van de wegen ‘is dit toch?’ ‘Is dit gewoon?’ ‘Is dit het doen van uw wil? ‘

Met uw hulp zal ik beslissingen beter en sneller, ervan overtuigd dat u mij niet op een dwaalspoor zal leiden maken. Ik zal mijn leven elke dag wetende dat het jouw wil ik bereiken. Amen.

-nationale Conferentie van Christelijke Werkgevers en managers

 

 

 

Deel het goede woord met je vrienden!
Stuur deze e-mail naar een vriend!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | Over

Ignatiaanse reflecties geproduceerd in samenwerking met
Midwest jezuïeten, Oregon jezuïeten en
Geestelijk Outreach door middel van leiderschap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora překladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Denní inspirace z JesuitPrayer.org
Denní inspirace z JesuitPrayer.org
18.září 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Tedy řekl Ježíš svým učedníkům: “”Tam byl bohatý člověk, který měl správce a poplatky byly přineseny k němu, že tento muž byl plýtvání svůj majetek. Tak ho zavolal a řekl mu: “”Co je to slyším o tobě? Dej mi účetní Vašeho managementu, protože nemůžete být můj manažer déle. “”Pak řekl vedoucí k sobě,”” Co budu dělat, když teď můj pán je v současné době pozici ode mě? Nejsem dost silný, aby kopat, a stydím se prosit. Rozhodl jsem se, co dělat, takže, když jsem propustil jako manažer, mohou lidé vítají mě do svých domovů. “”

Takže, přivolají jeho pána dlužníků jeden po druhém, zeptal se první, “”Kolik dlužíte můj pán?”” On odpověděl: ‘Sto džbány olivového oleje. “”Řekl mu:’ Vezmi svůj účet rychle sednout , a učinit z něj padesát. “”Pak se zeptal druhého:”” a kolik dlužíte? “”on odpověděl: ‘sto kontejnery pšenice.”” on mu řekl: “”Vezměte si účet a učinit z něj osmdesát.”” a jeho pán pochválil nepoctivého správce, protože jednal chytře; pro děti v tomto věku jsou více mazaný při řešení jejich vlastní generace, než jsou děti světla.

A řeknu vám, spřátelit se k sobě pomocí nepoctivé bohatství tak, že když je to pryč, mohou přivítat vás do věčných domovů. “”Ten, kdo je věrný ve velmi malé, je věrný také ve velké; a ten, kdo je nečestný ve velmi málo, je nepoctivý i ve velké. Pokud tedy jste nebyli věrní s nepoctivé bohatství, kteří svěří vám skutečné bohatství? A pokud jste nebyli věrní s tím, co patří do jiného, kdo vám dá, co je vaše vlastní?

Žádný otrok nemůže sloužit dvěma pánům; Pro otrok bude buď jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo může být věnován jeden a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. “”

Nová revidovaná standardní verze, copyright 1989, Národní radou církví Krista ve Spojených státech amerických. Použito se svolením. Všechna práva vyhrazena. USCCB schválen.

vlnky

Myslím, že jsme často špatně přímluvné modlitby – prosby a petice. Máme sklon myslet na to mechanicky, jako kdyby to bylo jen otázkou uvedení v žádosti k Bohu a mít to odpověděl – s odpovědí v závislosti na božské náladě v daný den.

Mám obraz v mysli, která nabízí různé chápání přímluvné modlitby: hází kámen do rybníka a sledoval vlnky vliv na celý životní prostředí. Věci se nestávají ve světě jednoduše a okamžitě, protože se modlím, ale oni se dějí ve světě, když se modlím. Jsem změnil, když jsem odhalit nejhlubší touhy mého srdce a svět se změnil, když jsem uznat sílu a majestát a tajemství Boha, Stvořitel nebe a země a milovník našich duší.

-FR. Martin Connell, S. J. Slouží John Carroll University, University Heights, OH, jako profesora vzdělání. On je také rektor komunity jezuitského tam.

Modlitba

Chci to, co chceš, Pane. Tím, že žádá vás o radu, s plnou vírou a důvěrou, že mi pomáhají, nic, že jsem vyzván k tomu stává “”příliš mnoho”” nebo “”příliš obtížný.”” Neexistuje také žádný prostor pro obavy. Najdu snadno vás požádat každý den být partnerem v mé práci … aby mi pomohl dělat věci … vážit své kroky a rozhodnutí ve světle “”Je to pravda?”” “”Je to jen?”” “”Je to dělá svou vůli? “”

S vaší pomocí budu rozhodovat lépe a rychleji, věří, že nebudete mě na scestí. Budu žít svůj život každý den s vědomím, že je to vaše vůle jsem dosáhnout. Amen.

-Národní Konference křesťanských zaměstnavatelů a manažerů

 

 

 

Podělte se o dobré slovo se svými přáteli!
Poslat tento e-mail příteli!
FacebookTwitterMore …
Home | Předložit žádost modlitby | Stažení Modlitba | O

Ignaciánské odrazy vyrobené ve spolupráci s
Midwest jezuité, Oregon jezuité a
Duchovní Informování prostřednictvím vedení, LLC


“——————————————————————————————————————————————————

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

——————————————————————————————————————————————————
Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
Daily Inspiration from JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Then Jesus said to the disciples, “There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was squandering his property. So he summoned him and said to him, ‘What is this that I hear about you? Give me an accounting of your management, because you cannot be my manager any longer.’ Then the manager said to himself, ‘What will I do, now that my master is taking the position away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do so that, when I am dismissed as manager, people may welcome me into their homes.’

So, summoning his master’s debtors one by one, he asked the first, ‘How much do you owe my master?’ He answered, ‘A hundred jugs of olive oil.’ He said to him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it fifty.’ Then he asked another, ‘And how much do you owe?’ He replied, ‘A hundred containers of wheat.’ He said to him, ‘Take your bill and make it eighty.’ And his master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly; for the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than are the children of light.

And I tell you, make friends for yourselves by means of dishonest wealth so that when it is gone, they may welcome you into the eternal homes. “Whoever is faithful in a very little is faithful also in much; and whoever is dishonest in a very little is dishonest also in much. If then you have not been faithful with the dishonest wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is your own?

No slave can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth.”

New Revised Standard Version, copyright 1989, by the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All rights reserved. USCCB approved.

Ripples

I think often we misunderstand intercessory prayer – supplications and petitions. We tend to think of it mechanically, as if it were simply a matter of putting in a request to God and having it answered – with the answer depending on the divine mood on any given day.

I have an image in mind that offers a different understanding of intercessory prayer: throwing a stone into a pond and watching the ripples affect the whole environment. Things don’t happen in the world simply and immediately because I pray, but they do happen in the world when I pray. I am changed as I discover the deepest desires of my heart and the world is changed as I recognize the power and majesty and mystery of God, the creator of heaven and earth and lover of our souls.

—Fr. Martin Connell, S.J. serves John Carroll University, University Heights, OH, as professor education. He is also the Rector of the Jesuit community there.

Prayer

I want what you want, O Lord. By asking you for guidance, with complete faith and confidence that you are helping me, nothing that I am called upon to do becomes ‘too much’ or ‘too bothersome.’ Nor is there any room for worry. I will find it easy to ask you each day to be a partner in my work…to help me get things done…to weigh my actions and decisions in the light of ‘ is this right?’ ‘is this just?’ ‘is this doing your will?’

With your help I will make decisions better and faster, confident that you will not lead me astray. I will live my life each day knowing that it is your will I accomplish. Amen.

—National Conference of Christian Employers and Managers

Share the Good Word with your friends!
Send this email to a friend!
FacebookTwitterMore…
Home | Submit a Prayer Request | Download a Prayer Card | About

Ignatian reflections produced in partnership with
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits and
Spiritual Outreach through Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Subteno traduko: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ĉiutaga Inspiro el JesuitPrayer.org
Ĉiutaga Inspiro el JesuitPrayer.org
Septembro 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luk 16: 1-13

Tiam Jesuo diris al la disĉiploj: “”Estis unu ricxulo, kiu havis administranton; kaj akuzoj estis alportitaj al li ke tiu viro estis malŝparante sian posedaĵon. Do li alvokis lin, kaj diris al li: Kio estas tio, kion mi auxdas pri vi? Donu al mi konton de via administrado, ĉar vi ne povas esti mia manaĝero plu. “”Tiam la administranto diris en si: Kion mi faru, post kiam mia sinjoro prenante la pozicio for de mi? Mi ne estas sufiĉe forta por fosi, kaj mi hontas peti almozon. Mi decidis, kion fari por ke, kiam mi adiaŭis kiel manaĝero, homoj povas bonvenigi min en iliajn hejmojn. “”

Do, kunvokante lia sinjoro sxuldantoj unu post alia, li diris al la unua: Kiom vi sxuldas al mia sinjoro? “”Li respondis: Cent kruĉoj de oleo. ‘Li diris al li: Prenu vian kalkulon, kaj tuj sidigxu kaj fari gxin kvindek. ‘Tiam li demandis alia: kaj kiom vi sxuldas? “”li respondis: cent ujoj de tritiko.”” li diris al li: Prenu vian kalkulon, kaj faros gxin okdek.’ kaj lia sinjoro lauxdis la maljustan administranton, cxar li agis sagace; cxar la filoj de cxi tiu mondo estas pli sagaca en kontraktanta kun sia generacio ol estas filoj de lumo.

Kaj Mi diras al vi, amikiĝi al vi per malhonesta riĉecon tiel ke kiam ĝi estas perdita, ili bonvenigas vin en eternajn hejmoj. “”Kiu estas fidela en tre malgranda afero, tiu estas fidela ankaux en multo; kaj kiu estas maljusta en la plej malgranda, tiu estas malhonesta ankaŭ multon. Se do vi ne estis fidelaj kun la malhonesta riĉeco, kiu konfidos al vi la veran ricxon? Kaj se vi ne estis fidelaj kun kio apartenas al alia, Kiu donos vin kio estas via propra?

Neniu sklavo povas servi al du sinjoroj; kiel sklavo faros aŭ malamos unu kaj amos la alian, aŭ esti dediĉita al unu kaj malestimos la alian. Vi ne povas servi al Dio kaj riĉeco. “”

Nova Revised Standard Version, kopirajto 1989, de la Nacia Konsilio de la Preĝejoj de Kristo en la Usono de Ameriko. Uzita kun permeso. Ĉiuj rajtoj rezervitaj. USCCB aprobita.

ondetojn

Mi pensas ofte ni miskomprenas intercessory preĝo – petegoj kaj pregxoj. Ni emas pensi de ĝi mekanike, kvazaŭ simple demando de meti en peton al Dio kaj havante ĝin respondis – kun la respondo dependas de la dia humoro sur ajna donita tagon.

Mi havas dosieron en menso kiu proponas malsaman komprenon de intercessory preĝo: ĵetante ŝtonon en lageton kaj rigardante la ondetojn tuŝas la tuta medio. Aferoj ne okazas en la mondo simple kaj tuj ĉar mi pregxas, sed ili okazas en la mondo kiam mi preĝas. Mi ŝanĝis kiel mi malkovros la plej bazaj deziroj de mia koro kaj la mondo estas ŝanĝita kiel mi rekonas la potencon kaj majeston kaj mistero de Dio, la Kreinto de la cxielo kaj la tero kaj amanto de niaj animoj.

-Fr. Martin Connell, S.J. servas John Carroll University, University Heights, OH, kiel instruisto edukado. Li estas ankaŭ la Rektoro de la jesuita komunumo tie.

preĝo

Mi volas tion, kion vi volas, ho Sinjoro. Petante vin por konsilado, kun kompleta fido kaj konfido ke vi estas helpanta min, nenion mi devonta fari fariĝas ‘tro’ aŭ ‘tro tedas.’ Nenia spaco por maltrankvilo. Mi trovas ĝin facila demandi vin ĉiu tago por esti partnero en mia laboro … helpi min akiri aferojn farita … pezi miaj agoj kaj decidoj en la lumo de ‘estas tiu rajto?’ ‘Estas tiu ĝuste?’ ‘Estas tiu fari vian volon?

Kun via helpo mi faros decidojn bona kaj pli rapida, certa ke vi ne gvidu min defalis. Mi volas vivi la vivon ĉiutage sciante ke ĝi estas via volo mi plenumi. Amen.

-National Konferenco de Kristana Dungantoj kaj Managers

 

 

 

Dividi la Bona Vorto kun viaj amikoj!
Sendu tiun ĉi mesaĝon al amiko!
FacebookTwitterMore …
Hejmo | Proponu Preĝo Peto | Elŝutu Preĝo Karto | pri

Ignatian interkonsiliĝoj produktita en partnereco kun
Mezokcidento jesuitas, Oregono jesuitas kaj
Spirita Outreach tra Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tõlkimise toetamise: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration alates JesuitPrayer.org
Daily Inspiration alates JesuitPrayer.org
18. september 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: “”Oli üks rikas inimene, kes oli juht, ja tasud toodi talle, et see mees oli raiskamise tema vara. Ta kutsus teda ja ütles talle: “”Mis see on, et ma kuulen sinust? Anna mulle raamatupidamist oma juhtimise, sest sa ei saa olla minu manager enam. “”Siis juht mõtles endamisi:”” Mis ma teen, nüüd mu isand võtab seisukoha minust eemale? Ma ei ole piisavalt tugev, et kaevama, ja häbi kerjata. Olen otsustanud, mida teha, et kui ma tagasi manager, inimesed võivad teretulnud mulle oma kodudesse. “”

Niisiis, kutsumata oma isanda võlgnike ükshaaval, küsis ta esimene, “”Kui palju sa võlgned mu isandale?”” Ta vastas: “”Sada kannud oliiviõli.”” Ta ütles temale: “”Võta oma arve, istuda kiiresti ja teha seda viiskümmend. “”siis ta küsis teine,”” ja kui palju sa võlgned? “”ta vastas:”” sada konteinerid nisu. “”ta ütles temale:”” Võta oma arve ja teha seda kaheksakümmend. “”Ka tema isand tunnustas ebaaus juht, sest ta oli käitunud arukalt; et selles vanuses lapsi on nutikam tegelevad oma põlvkonna kui on valguse lapsed.

Ja ma ütlen teile, sõpru endile abil ebaaus rikkuse, nii et kui see on kadunud, siis võivad nad teid igavesse kodudes. “”Kes ustav on väga vähe ustav ka paljus; ja kes on ebaaus väga vähe on ebaaus ka paljus. Kui siis ei ole olnud ustavad, kus ebaaus rikkuse, kes usaldab teile tõelist rikkust? Ja kui sa ei ole olnud ustavad, mida kuulub teisele, kes annab sulle, mida on oma?

Ei ori ei saa teenida kahte isandat, ori kas vihkab üht ja armastab teist, või pööratakse ühe poole ega hooli teisest. Sa ei või teenida Jumalat ja rikkust. “”

Uus muudetud standard versiooni, autoriõigus 1989 poolt Riiginõukogu Kristuse Kogudused Ameerika Ühendriigid. Kasutatud loal. Kõik õigused kaitstud. USCCB heaks.

pulsatsioon

Ma arvan, et sageli me valesti eestkostepalves – supplications ja avaldusi. Me kipume mõtlema see mehaaniliselt, nagu oleks see lihtsalt küsimus kasutusele taotluse Jumal ja millel see vastas – vastusega sõltuvalt jumaliku tuju iga päev.

Mul on pilt meeles, et pakub erinevat arusaama eestkostepalves: viskamine kivi tiiki ja vaadates pulsatsiooni mõjutada kogu keskkonda. Asjad ei juhtu maailmas lihtsalt ja kohe, sest ma palvetan, kuid nad ei juhtuks maailmas, kui ma palvetan. Ma olen muutunud ma avastan sügavaim soove oma südames ja maailmas on muutunud nagu ma tunda võimu ja ülevuse ja Jumala saladus, looja taevas ja maa ja armuke meie hinge.

-fr. Martin Connell, S. J. teenib John Carroll University, University Heights, OH, professor haridus. Ta on ka rektor jesuiitide kogukond seal.

Palve

Ma tahan, mida soovite, Issand. Autor teilt juhised, täielik usk ja usaldus, et aitate mind, midagi, mida ma olen kutsunud tegema muutub “”liiga palju”” või “”liiga tüütu.”” Samuti ei ole ruumi mure. Ma leiavad selle kergesti küsida iga päev olla partneriks minu töö … mind aidata asju teha … kaaluda oma tegude ja otsuste valguses “”on see õige?”” “”Kas see on lihtsalt? ” On see teeme oma tahtmist? “”

Teie abiga teen otsuseid paremini ja kiiremini, kindel, et sa ei vii mind ära eksinud. Ma elan oma elu iga päev, teades, et see on oma tahet ma täita. Aamen.

Siseriiklikud konverentsi Christian Tööandjad ja juhid

 

 

 

Jaga head sõna oma sõpradega!
Saada see e-postiga oma sõbrale!
FacebookTwitterMore …
Kodu | Esita palve taotluse | Lae Prayer Card | umbes

Ignatian peegeldused toodetud koostöös
Midwest jesuiidid, Oregon jesuiitide ja
Vaimne Outreach läbi Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration mula JesuitPrayer.org
Daily Inspiration mula JesuitPrayer.org
Septiyembre 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Sinabi nga ni Jesus sa mga alagad, “”May isang taong mayaman, na may isang katiwala, at mga singil ay dinala sa kaniya ang isang ito ay aksaya ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya siya at sinabi sa kanya, ‘Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Bigyan mo ako ng isang accounting ng pagiging katiwala; sapagka’t hindi ka maaaring maging anumang mas mahaba ang aking manager. ‘At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili,’ Ano ang gagawin ko, ngayon na ang aking master ay ang pagkuha ng posisyon ang layo mula sa akin? Hindi ako malakas na sapat upang kumuha sa lupa, at ako’y napahiya upang humingi. Ako ay nagpasya kung ano ang gagawin upang, kung mapaalis ako awas bilang manager, mga tao ay maaaring maligayang pagdating sa akin sa kanilang mga tahanan. ‘

Kaya, summoning may utang sa kaniyang panginoon ng isa-isa, ay itinanong niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? Sumagot siya, ‘Isang daang jugs ng langis ng oliba.’ At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali , at gawin itong limang pu. ‘Pagkatapos siya nagtanong sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo?’ siya ay sumagot, ‘Isang daang mga lalagyan ng trigo.’ at sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong bill at gawin itong mong walongpu. at ang kaniyang master commended ang lilong katiwala, sapagka’t siya’y gumawang may katalinuhan; sapagka’t ang mga anak ng sanglibutang ito ay mas may matalas na isip sa pakikitungo sa kanilang sariling lahi kaysa sa mga anak ng ilaw.

At sinasabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng hindi tapat na kayamanan kaya na kapag ito ay nawala, maaari silang tanggapin ka sa walang hanggang mga tahanan. “”Sinuman Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at kung sinuman ang di matuwid sa kakaunti ay di-tapat din sa marami. Kung kayo nga’y di naging mapagtapat sa hindi tapat na kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging mapagtapat sa kung ano-aari ng iba, sino ang magbibigay sa iyo kung ano ang iyong sarili?

Walang alipin makapaglilingkod sa dalawang panginoon; para sa isang alipin ay alinman kamuhian ang isa at iibigin ang ikalawa, o nakatuon sa ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989, sa pamamagitan ng National Council ng Churches of Christ sa Estados Unidos ng Amerika. Ginamit nang may pahintulot. Lahat ng karapatan ay nakareserba. USCCB naaprubahan.

ripples

Sa tingin ko madalas naming maunawaan o maintindihan kumakalinga panalangin – mga pagdaing at mga petitions. May posibilidad namin upang isipin ng mga ito nang wala sa loob, na parang ito ay lamang ng isang bagay ng paglagay sa isang kahilingan sa Diyos at pagkakaroon ito sumagot – na may sagot depende sa banal na kalooban sa anumang naibigay na araw.

Mayroon akong isang imahe sa isip na nag-aalok ng isang iba’t ibang mga pang-unawa ng panalangin ng pamamagitan: pagkahagis ng isang bato sa isang lawa at nanonood ng ripples makakaapekto sa buong kapaligiran. Mga bagay ay hindi mangyayari sa mundo lamang at agad dahil idinadalangin ko, kundi sila mangyari sa mundo kapag ako manalangin. Ako ay nagbago bilang matuklasan ko ang pinakamalalim na naisin ng aking puso at ang mundo ay nagbago habang kinikilala ko ang kapangyarihan at kamahalan at hiwaga ng Dios, ang lumikha ng langit at lupa at magkasintahan ng ating mga kaluluwa.

-Fr. Martin Connell, S.J. Naghahain John Carroll University, University Heights, OH, bilang propesor edukasyon. Siya rin ang Rector ng Jesuit community doon.

panalangin

gusto ko kung ano ang gusto mo, Oh Panginoon. Sa pamamagitan ng humihiling sa iyo para sa gabay, na may kumpletong pananampalataya at pagtitiwala na ikaw ay pagtulong sa akin, wala na ako ipagawa sa nagiging ‘masyadong maraming’ o ‘masyadong nakaaabala.’ Hindi rin ay may anumang mga kuwarto para sa pag-aalala. ako mapulot ito madali sa hilingin sa iyo sa bawat araw upang maging isang kasosyo sa aking trabaho … upang makatulong sa akin makakuha ng mga bagay-bagay … upang timbangin ang aking mga aksyon at mga desisyon sa liwanag ng ‘ay ang karapatan na ito?’ ‘ay ito lamang?’ ‘ay ito paggawa ng iyong kalooban? ‘

Sa iyong tulong gagawin kong desisyon mas mahusay at mas mabilis, tiwala na hindi mo na humantong sa akin sa landas. Makikita ko ipinamumuhay ang aking buhay sa bawat araw alam na ito ay ang iyong kalooban tuparin ko. Amen.

-National Conference of Christian employer at Managers

 

 

 

Ibahagi ang Mabuting Salita sa iyong mga kaibigan!
Magpadala ng email ito sa isang kaibigan!
FacebookTwitterMore …
Home | Magsumite ng Hiling sa Panalangin | Ikarga a Prayer Card | tungkol sa

Ignatian reflections na ginawa sa pakikipagtulungan sa
Midwest Heswita, Oregon Heswita at
Espirituwal Outreach pamamagitan Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuki käännös: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Päivittäin Inspiraatiota JesuitPrayer.org
Päivittäin Inspiraatiota JesuitPrayer.org
18 syyskuu 2016
18.9.2016-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, “”Oli rikas mies, joka oli johtaja, ja maksut tuotiin hänelle, että tämä mies oli tuhlaamme hänen omaisuutta. Niinpä hän kutsui häntä ja sanoi hänelle: “”Mitä se tarkoittaa, olen kuullut sinusta? Anna minulle kirjanpidon oman hallinnan, koska et voi olla minun johtaja enää. “”Sitten johtaja sanoi itsekseen,”” Mitä teen nyt, herrani ottaa asennon kaukana minusta? En ole tarpeeksi vahva kaivaa, ja olen häpeissäni kerjätä. Olen päättänyt mitä tehdä niin, että kun olen hylättävä johtaja, ihmiset voivat toivottaa minut koteihinsa. “”

Joten, kutsuminen isäntänsä velalliset yksitellen, hän pyysi ensin, “”Kuinka paljon velkaa herrani?”” Hän vastasi, “”Sata kannut oliiviöljyä.”” Hän sanoi hänelle: “”Ota lasku, istu pian , ja tehdä siitä viisikymmentä. “”Sitten hän kysyi toinen,”” ja kuinka paljon velkaa? “”hän vastasi: ‘sata kontteja vehnää.”” hän sanoi hänelle: “”Ota laskun ja tehdä siitä kahdeksankymmentä.’ ja hänen isäntänsä kiitti väärää, koska hän oli toiminut viisaasti; että tämän ikäiset lapset ovat enemmän taitava käsittelemään oman sukupolvensa kuin ovat valon lapsia.

Ja minä sanon teille, saada ystäviä itsellenne avulla epärehellisiä varallisuuden niin, että kun se on mennyt, ne voivat tervetulleeksi ikuiseen koteihin. “”Joka on uskollinen hyvin vähän on uskollinen myös paljon; ja kuka on epärehellinen hyvin vähän on epärehellinen myös paljon. Jos siis et ole olleet uskolliset kanssa epärehellinen runsaan joka antaa sinulle oikia? Ja jos ette ole olleet uskolliset mitä kuuluu toiseen, joka antaa sinulle mitä on oma?

Ei orja voi palvella kahta herraa; mahdollistavalle toiselle joko vihaa ja toista rakastava, taikka omistetaan yksi ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja vaurautta. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989 kansallinen neuvosto kirkot Kristuksen Yhdysvalloissa. Käytetään luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään. USCCB hyväksytty.

Ripples

Uskon, usein me väärin esirukous – anomisessa ja vetoomuksia. Meillä on tapana ajatella sitä mekaanisesti, ikään kuin se olisi yksinkertaisesti kysymys ottamalla pyynnön Jumalalle ja ottaa se vastasi – vastaukseen riippuen jumalallinen mielialan tiettynä päivänä.

Minulla on kuva mielessä, että on erilainen käsitys esirukouksessaan: heittää kiven lampeen ja katsella väreitä vaikuttavat koko ympäristöön. Asiat eivät tapahdu maailmassa yksinkertaisesti ja heti, koska rukoilen, mutta ne eivät tapahdu maailmassa, kun rukoilen. Olen muuttunut kuin minä löytää syvin halut sydämeni ja maailma on muuttunut Myönnän voima ja mahtavuus ja Jumalan salaisuuden, luoja taivaan ja maan ja rakastaja sielumme.

-FR. Martin Connell, S. J. palvelee John Carroll University, University Heights, OH, kuten professori koulutus. Hän on myös rehtori jesuiitta yhteisöä siellä.

rukous

Haluan mitä haluat, Herra. Kysymällä teiltä ohjausta, täysin uskoa ja luottamusta siihen, että autat minua, ei mitään, että olen pyydetään tekemään tulee “”liikaa”” tai “”liian hankala.”” Ei ole myöskään mitään tilaa hätää. Aion on helppo kysyy joka päivä olla kumppani työssäni … auttaa minua tehdä asioita … punnita minun toimien ja päätösten valossa “”on tämä oikeus?”” “”Onko tämä vain? ” On tässä teit tahdon? “”

Sinun avullasi minä tehdä päätöksiä paremmin ja nopeammin, varma, että ei johda minua harhaan. Aion elää elämääni joka päivä tietäen, että se on tahtosi I saavuttaa. Amen.

-Kansalliset Konferenssi Christian Työnantajat ja johtajat

 

 

 

Jaa Hyvä Word ystäviesi kanssa!
Lähetä tämä sähköpostilla ystävälle!
FacebookTwitterMore …
Etusivu | Jätä Prayer Request | Lataa rukouskortti | Noin

Ignatian heijastuksia tuotettu yhteistyössä
Midwest jesuiitat, Oregon jesuiitat ja
Hengellinen Outreach kautta Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traduction de soutien: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration Tous les jours de JesuitPrayer.org
Inspiration Tous les jours de JesuitPrayer.org
18 septembre 2016
18/09/2016-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Alors Jésus dit à ses disciples: «Il y avait un homme riche qui avait un gestionnaire, et des accusations ont été amené à lui que cet homme dilapide ses biens. Alors, il l’appela et lui dit: «Qu’est-ce que j’entends dire de toi? Donne-moi une comptabilité de votre gestion, parce que vous ne pouvez pas être mon manager plus longtemps. »Puis le gestionnaire dit à lui-même,« Que vais-je faire, maintenant que mon maître prend la position loin de moi? Je ne suis pas assez fort pour creuser, et je suis honte de mendier. Je l’ai décidé quoi faire de telle sorte que, quand je suis licencié en tant que gestionnaire, les gens peuvent me accueillir dans leurs maisons ».

Alors, appelant les débiteurs de son maître, un par un, il demanda au premier: Combien dois-tu à mon maître? »Il répondit:« Une centaine de cruches d’huile d’olive. Il lui dit: «Prends ton billet, assieds-toi vite , et en faire cinquante. Puis il demanda à un autre, «et combien dois-tu?» il répondit: «une centaine de conteneurs de blé.» il lui dit: «Prenez votre facture et faire quatre-vingts.» et son maître a félicité le directeur malhonnête parce qu’il avait agi habilement; pour les enfants de cet âge sont plus avisés dans le traitement de leur propre génération que sont les enfants de lumière.

Et je vous dis, faites-vous des amis au moyen de la richesse malhonnête de telle sorte que quand il est parti, ils peuvent vous accueillir dans les maisons éternelles. «Celui qui est fidèle en très peu est fidèle aussi dans les grandes; et celui qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi dans les grandes. Si vous ne l’avez pas été fidèle à la richesse malhonnête, qui vous confiera les véritables? Et si vous ne l’avez pas été fidèle à ce qui appartient à un autre, qui vous donnera ce qui est votre propre?

Aucun esclave ne peut servir deux maîtres; pour un esclave haïra l’un et aimera l’autre, ou être consacré à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse “”.

Nouvelle Version Standard Révisée, copyright 1989, par le Conseil national des Eglises du Christ aux Etats-Unis d’Amérique. Utilisé avec la permission. Tous les droits sont réservés. USCCB approuvé.

Ripples

Je pense souvent que nous ne comprenons pas la prière d’intercession – suppliques et des pétitions. Nous avons tendance à penser mécaniquement, comme si elle était simplement une question de mettre dans une demande à Dieu et l’avoir répondu – avec la réponse en fonction de l’humeur divine sur un jour donné.

J’ai une image à l’esprit qui offre une compréhension différente de la prière d’intercession: jeter une pierre dans un étang et regarder les ondulations affectent tout l’environnement. Les choses ne se produisent pas dans le monde simplement et immédiatement parce que je prie, mais ils ne se produisent dans le monde quand je prie. Je suis changé que je découvre les désirs les plus profonds de mon cœur et le monde est changé comme je reconnais la puissance et la majesté et le mystère de Dieu, créateur du ciel et de la terre et l’amant de nos âmes.

-Fr. Martin Connell, S.J. sert l’Université John Carroll, University Heights, OH, que l’éducation de professeur. Il est également le directeur de la communauté jésuite là.

Prière

Je veux ce que vous voulez, ô Seigneur. En vous demandant des conseils, avec une foi complète et la confiance que vous me aidez, rien que je suis appelé à faire devient «trop» ou «trop gênant.”” Il n’y a de toute pièce d’inquiétude. Je trouve facile de vous demander chaque jour d’être un partenaire dans mon travail … pour me aider à faire avancer les choses … pour peser mes actions et décisions à la lumière de ‘est ce droit?’ ‘Est-ce juste?’ ‘Est-ce faire votre volonté?

Avec votre aide, je vais prendre des décisions mieux et plus vite, confiant que vous ne me égarer. Je vais vivre ma vie chaque jour en sachant qu’il est de votre volonté j’accomplir. Amen.

Conférence -National des employeurs et gestionnaires chrétiens

 

 

 

Partagez la Bonne Parole avec vos amis!
Envoyer cet e-mail à un ami!
FacebookTwitterMore …
Accueil | Soumettre une demande de prière | Télécharger une carte de prière | Sur

réflexions ignatienne produites en partenariat avec
Midwest jésuites, Oregon jésuites et
Sensibilisation spirituelle par le biais du leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stipe oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration út JesuitPrayer.org
Daily Inspiration út JesuitPrayer.org
Septimber 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luk 16: 1-13

En Jezus sei tsjin ‘e learlingen, “”Der wie in rike man dy’t hie in manager, en heffingen waarden brocht oan him, dat dy man wie fergriemen syn eigendom. Sa hy rôp him en sei tsjin him: ‘Wat is dat, dat ik hear oer dy? Jou my in boekhâlding fan jo behear, omdat jo jo net wêze myn manager mear. ‘Doe de manager sei tsjin himsels,’ Wat sil ik dwaan, no dat myn master is dêrby de posysje wei my? Ik bin net sterk genôch om te graven, en ik skamje my foar freegje. Ik haw besletten wat te dwaan sa dat, doe’t ik bin ôfdien as manager, minsken meie wolkom my yn harren wenten. ‘

Sa, summoning syn hear fan skuldners ien foar ien, hy frege de earste, ‘Hoefolle tankjen myn hear?’ Hy sei, ‘In hûndert Jugs fan olive oalje.’ Hy sei tsjin him, ‘Nim jo bill, sitten snel , en meitsje it fyftich. ‘en hy frege in oar,’ en hoe folle jo tankjen? ‘hy sei,’ In hûndert konteners fan weet. ‘hy sei tsjin him,’ Nim jo bill en meitsje it tachtich. ‘en syn hear commended de ûnearlik manager omdat er hannele tûk; foar de bern fan dizze tiid binne mear tûke yn ‘e omgong mei harren eigen generaasje dan binne de bern fan it ljocht.

En ik siz jimme, meitsje freonen foar jim troch middel fan ûnearlik rykdom sa dat as it is gien, se kinne wolkom jo yn ‘e ivige wenten. “”Wa’t is trou yn in hiel lyts bytsje is trou ek yn in soad; en wa’t is ûnearlik yn in hiel lyts bytsje is ûnearlik is ek in soad. As dan jo hawwe net west trou mei de ûnearlik rykdom, dy’t sil tafertrouwe oan jimme de wiere rykdom? En as jo hawwe net west trou mei wat heart by in oare, dy’t sil jo wat is dyn eigen?

Gjin slaaf kin tsjinje twa masters; foar in slaaf sil of haat it ien en hâld de oare, of wurde wijd oan ‘e iene en ferachtsje de oare. Jo kinne net tsjinje God en rykdom. “”

Nij Revised Standard Ferzje, copyright 1989, troch de Nasjonale Ried fan de Tsjerken fan Kristus yn ‘e Feriene Steaten fan Amearika. Brûkt troch tastimming. Alle rjochten foarbehâlden. USCCB goedkard.

Ripples

Ik tink faak wy misbegrypt intercessory gebed – smekingen en petysjes. Wy freegje te tinken fan it meganysk, as wie it gewoan in kwestje fan setten yn in fersyk ta God, en dy’t it antwirde – mei it antwurd ôfhinklik fan ‘e godlike stimming op in jûn dei.

Ik ha in byld foar eagen dat biedt in oar begryp fan intercessory gebed: smiten in stien yn in fiver en watching de Ripples beynfloedzje de hiele omjouwing. Dingen net barre yn ‘e wrâld gewoan en daliks om’t ik bidde, mar se barre yn’ e wrâld as ik bid. Ik bin feroare as ik ûntdekke de djipste begearten fan myn hert en de wrâld is feroare as ik erkenne de macht en majesteit en geheim fan God, de Skepper fan himel en ierde en leafhawwer fan ús siel.

-Fr. Martin Connell, S.J. tsjinnet John Carroll Universiteit, Universiteit Heights, OH, as heechlearaar ûnderwiis. Hy is ek de Rektor fan de jezuyt mienskip dêr.

Bea

Ik wol wat jim wolle, o Hear. Troch freegjen jo foar begelieding, mei folsleine leauwe en fertrouwen dat jo helpe my, neat, dat ik bin neamd op te dwaan wurdt ‘te folle’ of ‘te bothersome.’ Likemin is der gjin romte foar worry. Ik sil fine it maklik om freegje jo eltse dei te wêzen in partner yn myn wurk … te helpen my get dingen dien … om wage myn aksjes en besluten yn it ljocht fan ‘is dit rjocht?’ ‘Is dit krekt?’ ‘Is dit it dwaan fan jo wil? ‘

Mei jo help Ik sil meitsje besluten better en flugger, wis dat jo sille net liede my fersind. Ik sil libje myn libben elke dei witte, dat it is jo wil ik folbringe scoe. Amen.

-National Konferinsje fan kristlike werkgevers en Behearders

 

 

 

Diele de Goede Wurd mei dyn freonen!
Stjoer dizze e-mail nei in freon!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit in Prayer Request | Download een Prayer Card | Oer

Ignatian skôgings produsearre yn gearwurking mei
Midwest jezuïten, Oregon jezuïten en
Spiritual Outreach troch Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradución Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiración diaria de JesuitPrayer.org
Inspiración diaria de JesuitPrayer.org
18 de setembro de 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Entón Xesús dixo aos seus discípulos: “”Había un home rico que tiña un administrador, e as queixas foron presentadas a el que este home estaba perdendo a súa propiedade. Entón, chamou-o e díxolle: ‘Que é isto que escoito dicir de ti? Déame unha prestación de contas da súa xestión, porque non pode ser o meu director por máis tempo. “”A continuación, o director dixo para si mesmo:”” O que vou facer, agora que o meu mestre está tomando a posición lonxe de min? Non son forte dabondo para cavar, e eu teño vergoña de mendigar. Eu decidir que facer para que, cando estou descartado como director, a xente pode me reciban nas súas casas “”.

Entón, convocando debedores do seu señor, un por un, preguntou ao primeiro: ‘canto debes ó meu señor?’ El respondeu: ‘Cen jarras de aceite. “”El dixo: Toma a túa conta, séntache présa e facelo cincuenta. el preguntou a outro: ‘e canto debes?’ el respondeu: ‘cen contedores de trigo. “”el díxolle: Toma a túa conta e facelo oitenta.’ eo seu mestre eloxiou o administrador deshonesto, porque actuou astutamente; para os nenos desta idade son máis astutos no trato coa súa propia xeración do que os fillos da luz.

E eu che digo, facer amigos a si mesmos por medio de riqueza deshonesta para que, cando se foi, poden recibila para as casas eternas. “”Quen é fiel no pouco, tamén é fiel no moito; e quen é inxusto no pouco tamén é infiel no moito. , Pois, non fostes fieis coa riqueza deshonesto, quen vai confiar a vostede as verdadeiras riquezas? E se non ten sido fiel ao que pertence a outro, que lle dará o que é voso?

Ningún escravo pode servir a dous señores; para un escravo ou odiará a un e amará ao outro, ou se dedicará a un e desprezará o outro. Non podedes servir a Deus e ás riquezas “”.

Nova Versión Internacional, copyright 1989, polo Consello Nacional de Igrexas de Cristo nos Estados Unidos. Usado con permiso. Todos os dereitos reservados. USCCB aprobado.

ripples

Creo que moitas veces non entendemos intercesión de oración – súplicas e peticións. Tendemos a pensar sobre iso mecanicamente, como se fose simplemente unha cuestión de poñer en unha solicitude a Deus e telo respondeu – coa resposta, dependendo do humor divina en calquera día.

Eu teño unha imaxe en conta que ofrece unha comprensión diferente da oración de intercesión: tirar unha pedra nun lago e observando as ondulacións afecta a todo o contorno. As cousas non acontecen no mundo de forma sinxela e inmediatamente, porque oro, pero suceden no mundo cando eu ouro. Estou mudado como eu descubrir os desexos máis profundos do meu corazón eo mundo está cambiado como eu recoñezo o poder e maxestade e misterio de Deus, o creador do ceo e da terra e amante das nosas almas.

-fr. Martin Connell, S. J. serve John Carroll University, University Heights, OH, como a educación profesora. Tamén é o reitor da comunidade xesuíta alí.

oración

Eu quero o que quere, señor. Ao solicitar a vostede para orientación, con plena fe e confianza que está me axudando, nada que eu son chamado para facer tórnase “”moi”” ou “”moi incómodo.”” Tampouco hai ningún espazo para preocupación. Vou atopalo fácil de pedirlle cada día para ser un compañeiro no meu traballo … para me axudar a facer as cousas … para pesar as miñas accións e decisións á luz do “”é este dereito? ” Isto é só? ” Este facendo a súa vontade?

Coa súa axuda vou tomar decisións mellores e máis rápidas, confiado de que non vai me enganar. Eu vivirei miña vida todos os días sabendo que é a súa vontade I realizar. Amén.

Conferencia -National dos empresarios e xerentes cristiáns

 

 

 

Compartir a boa palabra con seus amigos!
Enviar correo-e a un amigo!
FacebookTwitterMore …
inicio | Presentar unha solicitude de oración | Descargar unha tarxeta de oración | sobre

reflexións inacianos producidos en colaboración con
Midwest xesuítas, Oregon xesuítas e
Outreach espiritual a través do liderado, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

მხარდაჭერა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ყოველდღიური შთაგონების JesuitPrayer.org
ყოველდღიური შთაგონების JesuitPrayer.org
სექტემბერი 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

მაშინ იესომ უთხრა მოწაფეებს, “”იყო მდიდარი კაცი, რომელმაც მენეჯერი და ბრალი მას, რომ ეს კაცი იყო დაკარგავს თავისი ქონება. ასე რომ, მან დაიბარა და უთხრა მას: “”რა არის ეს, რომ მე მესმის შენზე? მომეცი საბუღალტრო თქვენი მართვის, იმიტომ, რომ თქვენ არ უნდა იყოს ჩემი მენეჯერი აღარ. “”მაშინ მწვრთნელმა განაცხადა, რომ თავად, რა ვყო, ახლა რომ ჩემი ბატონი აღების პოზიცია ჩემგან? მე არ ვარ ძლიერი, იჭრება, და მრცხვენია beg. მე გადავწყვიტე, რა უნდა გააკეთოს, ასე რომ, როდესაც მე არ დააკმაყოფილა, რადგან მენეჯერი, ადამიანი შეიძლება მივესალმებით ჩემთვის თავიანთ სახლებში.

ასე რომ, მოწვევას თავისი ბატონის მოვალეთა ერთი, მან სთხოვა, პირველ რიგში, “”რამდენი მმართებს ჩემი ბატონისა?”” მან მიუგო: “”ასი დოქები ზეითუნის ზეთი.”” ჰრქუა მას: “”აიღე შენი კანონპროექტი, დასხდნენ სწრაფად , და ეს ორმოცდაათი “”. შემდეგ მან კიდევ ერთი, და რამდენად თქვენ ვალში?”” მან უპასუხა: “”ასი კონტეინერების ხორბლის””. მან განაცხადა, რომ მას, “”მიიღეთ კანონპროექტი და რათა ის ოთხმოცი””. ბატონმა შეაქო არაკეთილსინდისიერი მენეჯერი რადგან იგი მოქმედებდა shrewdly; ბავშვები ამ ასაკში უფრო მკვეთრ საქმე საკუთარი თაობის, ვიდრე შვილები ხართ ნათელი.

და მე გეტყვით, მეგობრებს თქუენგან საშუალებით არაკეთილსინდისიერი სიმდიდრე ასე რომ, როდესაც ის წავიდა, ისინი შეიძლება მიგიღოთ მარადიული სახლები. “”ვინც ერთგულია ძალიან ცოტა არის ერთგული ასევე ბევრი; და ვინც პატიოსნად ძალიან ცოტა არის უსინდისო ასევე ბევრი. თუ მაშინ არ ყოფილა ერთგული არაკეთილსინდისიერი სიმდიდრე, რომელიც დაავალოს, რომ თქვენ სიმდიდრე? და თუ არ ერთგული, რაც ეკუთვნის კიდევ ერთი, რომელიც მოგცემთ რა არის თქვენი საკუთარი?

არარის მონა შეიძლება, ორი ბატონის მსახური; მონა ან სიძულვილი ერთი და მეორეს შეიყვარებს, ან დაეთმობა ერთი და despise სხვა. თქვენ არ შეგიძლიათ ემსახურება ღმერთს და სიმდიდრე. “”

ახალი შესწორებული სტანდარტული ვერსია, საავტორო უფლებების 1989 წლის ეროვნული საბჭოს ეკლესიები ქრისტეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეორადი ნებართვით. ყველა უფლება დაცულია. USCCB დამტკიცდა.

ripples

მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხშირად არ ესმით intercessory ლოცვა – ვედრება და თხოვნა. ჩვენ, როგორც წესი, ვფიქრობ, რომ ეს მექანიკურად, თითქოს ეს იყო უბრალოდ საკითხია აყენებს თხოვნით ღმერთი და ის პასუხობს – პასუხი დამოკიდებულია ღვთაებრივი განწყობა ნებისმიერ დღეს.

იმიჯი მაქვს მხედველობაში, რომელიც გთავაზობთ სხვადასხვა გაგება intercessory ლოცვა: სროლა ქვის აუზით და თვალს ripples იმოქმედებს მთელი გარემო. რამ არ არის მსოფლიოში უბრალოდ და დაუყოვნებლივ იმიტომ, რომ მე სალოცავად, მაგრამ ისინი არ მოხდეს მსოფლიოში, როდესაც მე სალოცავად. მე შეიცვალა როგორც მე აღმოჩენა ღრმა სურვილების ჩემს გულს და მსოფლიო შეიცვალა ვაღიარებ ძალა და იორდანიის და საიდუმლო ღმერთს, შემოქმედი ცისა და დედამიწის და საყვარელი ჩვენი სულის.

-Fr. Martin Connell, S.J. ემსახურება John Carroll უნივერსიტეტი, Heights, OH, პროფესორი განათლება. იგი არის ასევე რექტორის იეზუიტების თანამეგობრობას.

ლოცვა

მე მინდა, რა გსურთ, უფალო. მიერ გეკითხებით ხელმძღვანელობით, სრული რწმენა და ნდობა, რომ თქვენ მეხმარება, არაფერი, რომ მე მოუწოდა ამის ხდება “”ძალიან ბევრი”” ან “”ძალიან აწუხებს.”” არ არსებობს არც ერთი ოთახი შეშფოთება. მე გაუადვილდება გთხოვოთ ყოველ დღე იყოს პარტნიორი, ჩემი მუშაობა … დამეხმარება მიიღოს რამ გაკეთდა … რომ მოხდეს ჩემი ქმედებები და გადაწყვეტილებები იმ ფონზე, ‘ეს უფლება?’ ‘ეს მხოლოდ?’ ‘ეს ამით თქვენი ნება? “”

თქვენი დახმარებით I გადაწყვეტილებას უკეთესად და უფრო სწრაფად, დარწმუნებულია, რომ თქვენ არ გამოიწვიოს ჩემთვის იყვნეს. მე ვცხოვრობ ყოველ დღე იცის, რომ ეს არის თქვენი მე შესრულებისკენ. ამინ.

ეროვნულმა კონფერენცია ქრისტიან დამსაქმებელთა და მენეჯერები

 

 

 

სასიხარულო Word თქვენს მეგობრებს!
პირადი ეს ელექტრონული მეგობარს!
FacebookTwitterMore …
მთავარი გვერდი | წარადგინოს ლოცვა მოთხოვნა | ჩამოტვირთვა ლოცვა ბარათი | მომხმარებლის

Ignatian მოსაზრებები წარმოებული პარტნიორობით
Midwest იეზუიტები, Oregon იეზუიტები და
სულიერი ურთიერთობის მეშვეობით ლიდერობა, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Unterstützung Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tägliche Inspiration aus JesuitPrayer.org
Tägliche Inspiration aus JesuitPrayer.org
18, September 2016
2016.09.18-MWJ.jpg
16 Lk: 1-13

Da sagte Jesus zu den Jüngern: “”Es war ein reicher Mann, der ein Manager hatte, und Gebühren wurden ihm gebracht, dass dieser Mann sein Eigentum wurde vergeudet. So rief er ihn an und sagte zu ihm: “”Was ist das, was ich über Sie gehört? Geben Sie mir eine Abrechnung Ihrer Management, weil Sie nicht mein Manager nicht mehr sein kann. «Dann sagte der Manager zu sich selbst:”” Was will ich tun, jetzt, dass mein Master die Position nimmt weg von mir? Ich bin nicht stark genug, um zu graben, und ich schäme mich zu betteln. Ich habe beschlossen, was so zu tun, dass, wenn ich als Trainer entlassen bin, die Leute mich in ihre Häuser begrüßen können. “”

Also, seines Herrn Schuldner einen nach dem anderen herbeirufen, fragte er die erste, “”Wie sehr lieben Sie meinen Meister verdanken?« Er antwortete: »Hundert Krüge Olivenöl.”” Er sagte zu ihm: “”Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell und es fünfzig machen. «Dann fragte er einen anderen,”” und wie viel bist du schuldig? “”er antwortete:”” hundert Container von Weizen. “”er sagte zu ihm:”” Ihre Rechnung nehmen und es achtzig machen. «und sein Meister die unehrlichen Manager gelobt, weil er klug gehandelt hatte; für die Kinder in diesem Alter sind klüger mit ihrer eigenen Generation im Umgang als die Kinder des Lichts sind.

Und ich sage Ihnen, durch unehrlichen Reichtum euch Freunde machen, so dass, wenn es weg ist, können sie Sie in die ewigen Wohnungen begrüßen. “”Wer ist treu in einer sehr wenig ist auch im Großen treu; und wer ist unehrlich in einem sehr wenig ist unehrlich auch in viel. Wenn dann haben Sie nicht mit dem unehrlichen Reichtum treu gewesen, der die wahren Reichtümer Ihnen anvertrauen? Und wenn Sie nicht mit treu gewesen sind, was einem anderen gehört, der wird dir geben, was euer ist?

Kein Sklave kann zwei Herren dienen; entweder für einen Sklaven hassen den einen und den andern lieben, oder die einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. “”

Überarbeitete New Standard Version, Copyright 1989 vom Nationalrat der Kirchen Christi in den Vereinigten Staaten von Amerika. Abdruck mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. USCCB genehmigt.

Ripples

Ich denke oft, wir Fürbitte falsch verstehen – Flehen und Bitten. Wir neigen dazu, mechanisch, daran zu denken, als wäre es nur eine Frage der in einer Anfrage an Gott setzen und nachdem er sie beantwortet – mit der Antwort auf die göttliche Stimmung an einem bestimmten Tag abhängig.

Ich habe ein Bild im Kopf, die ein anderes Verständnis von Fürbitte bietet: einen Stein in einen Teich werfen und beobachten die Wellen die gesamte Umgebung beeinflussen. Dinge geschehen nicht in der Welt einfach und sofort, weil ich beten, aber sie in der Welt geschehen, wenn ich bete. Ich bin verändert, als ich die tiefsten Wünsche meines Herzens zu entdecken und die Welt verändert wird, wie ich die Kraft und die Herrlichkeit und Geheimnis Gottes, der Schöpfer des Himmels und der Erde und Liebhaber unserer Seele erkennen.

-fr. Martin Connell, S.J. dient John Carroll University, University Heights, OH, als Professor Bildung. Er ist auch der Rektor der Jesuitengemeinschaft dort.

Gebet

Ich will, was Sie wollen, o Herr. Durch die Sie zur Führung bitten, mit volles Vertrauen und das Vertrauen, das Sie mir helfen, nichts, was ich aufgefordert werde zu tun wird “”zu viel”” oder “”zu lästig.”” Es gibt auch keinen Raum zur Sorge. Ich finde es einfach, die Sie jeden Tag zu fragen, ein Partner in meiner Arbeit zu sein … mir zu helfen, Dinge zu erledigen … auf meine Handlungen und Entscheidungen im Lichte wiegen ‘ist dies der richtige?’ ‘Ist das nur? «» Ist dies tun deinen Willen? “”

Mit Ihrer Hilfe werde ich Entscheidungen besser und schneller, zuversichtlich, dass Sie mich nicht Irre führen wird. Ich will wissen, mein Leben leben jeden Tag, dass es dein Wille ist, ich erreichen. Amen.

-National Konferenz der Christian Arbeitgeber und Manager

 

 

 

Teilen Sie das gute Wort mit deinen Freunden!
Senden Sie diese E-Mail an einen Freund!
FacebookTwitterMore …
Startseite | Einen Gebetsanliegen | Laden Sie eine Gebets-Karte | Etwa

Ignatianischen Reflexionen in Partnerschaft hergestellt mit
Midwest Jesuiten, Oregon Jesuiten und
Spiritual Outreach durch eine Führung, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

μετάφραση Υποστήριξη: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Καθημερινή έμπνευση από JesuitPrayer.org
Καθημερινή έμπνευση από JesuitPrayer.org
18 Σεπτέμβρη του 2016
18/09/2016-MWJ.jpg
Λκ 16: 1-13

Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Υπήρχε ένας πλούσιος άνθρωπος που είχε ένα διαχειριστή, και τα τέλη έφεραν σ ‘αυτόν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κατασπατάληση της περιουσίας του. Έτσι τον κάλεσε και του είπε, «Τι είναι αυτό που ακούω για σένα; Δώσε μου μια λογιστική διαχείριση σας, επειδή δεν μπορείτε να μάνατζέρ μου πλέον. »Στη συνέχεια, ο διευθυντής είπε στον εαυτό του,« Τι θα κάνω, τώρα που ο δάσκαλός μου παίρνει τη θέση μακριά από μένα; Δεν είμαι αρκετά ισχυρή για να σκάψουν, και ντρέπομαι να επαιτούν. Έχω αποφασίσει τι πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε, όταν είμαι απορριφθεί ως διευθυντής, οι άνθρωποι μπορεί να με καλωσορίζουν στα σπίτια τους. »

Έτσι, καλώντας τους οφειλέτες του κυρίου του, ένα προς ένα, ρώτησε ο πρώτος, «Πόσα χρωστάω αφέντη μου;» Εκείνος απάντησε, «Εκατό κανάτες του ελαιολάδου.» Εκείνος είπε, “”Πάρτε το λογαριασμό σας, να καθίσει γρήγορα , και το κάνει πενήντα. »Στη συνέχεια με ρώτησε ένας άλλος,« και πόσα χρωστάς; »Εκείνος απάντησε,« εκατό δοχεία του σιταριού. »ο ίδιος είπε,”” Πάρτε το λογαριασμό σας και να το ογδόντα. »και ο κύριός του επαίνεσε την ανέντιμη μάνατζερ επειδή είχε ενεργήσει έξυπνα? για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πιο έξυπνος στην αντιμετώπιση με τη δική τους γενιά από ό, τι είναι τα παιδιά του φωτός.

Και σας λέω, να κάνουν φίλους για τον εαυτό σας με τη βοήθεια των ασυνείδητων πλούτου, έτσι ώστε, όταν έχει φύγει, μπορεί να σας καλωσορίσω στην αιώνια σπίτια. “”Όποιος είναι πιστός σε ένα πολύ μικρό είναι πιστή επίσης σε πολύ? και όποιος είναι ανέντιμη σε ένα πολύ μικρό είναι ανέντιμο και στο πολύ. Αν τότε δεν υπήρξαν πιστοί με την ανέντιμη πλούτο, ο οποίος θα αναθέσει σε σας, το πραγματικό πλούτο; Και αν δεν ήταν πιστοί με αυτό που ανήκει σε άλλον, ο οποίος θα σας δώσει ό, τι είναι δικό σας;

Δεν σκλάβος μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους? για έναν σκλάβο, είτε θα μισούν τη μία και την αγάπη των άλλων, ή να αφιερωθεί στο ένα και περιφρονεί τον άλλο. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον πλούτο. “”

Νέα Αναθεωρημένη Standard Version, πνευματικά δικαιώματα 1989, από το Εθνικό Συμβούλιο των Εκκλησιών του Χριστού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χρησιμοποιείται με την άδεια. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. USCCB εγκριθεί.

Διακυμάνσεις

Νομίζω ότι συχνά παρεξηγούν μεσολαβητική προσευχή – δεήσεις και αναφορών. Έχουμε την τάση να σκέφτονται μηχανικά, σαν να ήταν απλά ένα θέμα να τεθεί σε μια αίτηση προς το Θεό και έχοντας απαντήσει – με την απάντηση, ανάλογα με τη θεία διάθεση σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα.

Έχω μια εικόνα στο μυαλό που προσφέρει μια διαφορετική αντίληψη της μεσολαβητική προσευχή: ρίχνουν μια πέτρα σε μια λίμνη και βλέποντας τα κύματα επηρεάζουν ολόκληρο το περιβάλλον. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν στον κόσμο, απλά και άμεσα, γιατί προσεύχομαι, αλλά αυτά συμβαίνουν στον κόσμο όταν προσεύχομαι. Είμαι αλλάξει όπως ανακαλύψουν τις βαθύτερες επιθυμίες της καρδιάς μου και ο κόσμος έχει αλλάξει, όπως αναγνωρίζω τη δύναμη και το μεγαλείο και το μυστήριο του Θεού, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης και ο εραστής των ψυχών μας.

-FR. Martin Connell, S.J. εξυπηρετεί John Carroll University, University Heights, ΟΗ, όπως η εκπαίδευση καθηγητής. Αυτός είναι επίσης ο Πρύτανης της κοινότητας των Ιησουιτών εκεί.

Προσευχή

Θέλω ό, τι θέλετε, Κύριε. Ζητώντας σας για καθοδήγηση, με απόλυτη πίστη και την εμπιστοσύνη που έχετε με βοηθούν, τίποτα που έχω κληθεί να κάνω γίνεται «πάρα πολύ» ή «πάρα πολύ ενοχλητικές.» Ούτε υπάρχει περιθώριο για ανησυχία. Θα το βρείτε εύκολο να σας ζητήσω κάθε μέρα να είναι εταίρος στο έργο μου … να με βοηθήσει να πάρει τα πράγματα γίνοντα … να ζυγίσει τις δράσεις και τις αποφάσεις μου, υπό το πρίσμα της «είναι αυτό το δικαίωμα; ” είναι αυτό ακριβώς; ” είναι αυτό κάνει τη θέλησή σας; »

Με τη βοήθειά σας θα κάνω αποφάσεις καλύτερα και γρηγορότερα, με τη σιγουριά ότι δεν θα με οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Θα ζήσω τη ζωή μου κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι είναι θέλημα σου ολοκληρώσει. Αμήν.

-Εθνικό Συνέδριο της Χριστιανικής Εργοδοτών και Διευθυντών

 

 

 

Μοιραστείτε την καλή λέξη με τους φίλους σας!
Αποστολή αυτό το email σε ένα φίλο!
FacebookTwitterMore …
Αρχική | Υποβάλει αίτημα προσευχής | Κατεβάστε μια κάρτα προσευχή | Για

Ιγνατίου αντανακλάσεις που παράγονται σε συνεργασία με
Midwest Ιησουίτες, Όρεγκον Ιησουίτες και
Πνευματική Outreach μέσω της ηγεσίας, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

અનુવાદ આધાર: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org દૈનિક પ્રેરણા
JesuitPrayer.org દૈનિક પ્રેરણા
18 સપ્ટેમ્બર, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

પછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, “”એક સમૃદ્ધ માણસ મેનેજર હતી, અને ખર્ચ કે આ માણસ તેની મિલકત squandering હતી તેને લાવવામાં આવ્યા હતા આવી હતી. તેથી તેમણે તેમને બોલાવ્યા અને તેમને કહ્યું, ‘શું આ હું તમને વિશે સાંભળવા છે? મને, તમારા વ્યવસ્થાપન એક હિસાબી આપે છે કારણ કે તમે મારા મેનેજર કોઇ લાંબા સમય સુધી ન હોઈ શકે. ‘પછી કારભારીએ તેની જાતે કહ્યું,’ હું શું કરું, હવે માંરા ધણી મને દૂર સ્થિતિ રહી છે? હું પૂરતી મજબૂત ડિગ નથી, અને ભીખ માંગવામાં મને શરમ છું. હું નક્કી કર્યું છે શું છે કે જેથી, જ્યારે હું મેનેજર તરીકે બરતરફ છું, લોકો તેમના ઘરો માં મને આવકારવા શકે કરવું. ‘

તેથી, તેમના માસ્ટર દેવાદારો એક પછી એક સામે સમન્સ જારી, તેણે પૂછયું પ્રથમ, ‘કેટલી તમે મારા માસ્ટર ઋણી છે?’ તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, ‘ઓલિવ તેલ એક સો જગ પરથી સાબિત થાય.’ ઈસુએ તેને કહ્યું, ‘તમારા બિલ લો, ઝડપથી નીચે બેસી , અને તે પચાસ ‘તેમણે અન્ય પૂછવામાં પછી,’ બનાવે છે. અને તમને કેટલી બાકી છે? ‘તેમણે જવાબ આપ્યો,’ ઘઉં એક સો કન્ટેનર. ‘ઈસુએ તેને કહ્યું,’ તમારા બિલ લો અને તેને એંસી બનાવે છે. ‘અને તેના મુખ્ય અપ્રમાણિક મેનેજર પ્રશંસા કારણ કે તે ચાલાક કામ કર્યું હતું; આ વય બાળકો માટે તેમના પોતાના પેઢી સાથે વ્યવહાર વધુ ચાલાક કરતાં પ્રકાશ બાળકો છે.

અને હું તમને કહું છું, કે જેથી જ્યારે તે ગઇ છે, તેઓ તમને શાશ્વત ઘરો માં સ્વાગત શકે અપ્રમાણિક સંપત્તિ માધ્યમ દ્વારા પોતાને સારૂ મિત્રો બનાવે છે. “”જે કોઈ એક ખૂબ જ ઓછી માં વફાદાર છે ઘણી પણ વફાદાર છે; અને જે કોઈ ખૂબ જ ઓછી અપ્રમાણિક છે ઘણી પણ અપ્રમાણિક છે. પછી જો તમે અપ્રમાણિક સંપત્તિ છે, જે તમે સાચું સંપત્તિ સોંપવું પડશે સાથે વફાદાર કરવામાં આવી ન હોય? અને જો તમે બીજા માટે અનુસરે છે સાથે વફાદાર કરવામાં આવી ન હોય, જે તમને આપશે તમારા પોતાના છે શું?

કોઈ ગુલામ બે ઘણીની સેવા કરી શકો છો; ગુલામ માટે ક્યાં તો એક તિરસ્કાર કરશે અને અન્ય પ્રેમ, અથવા એક સમર્પિત કરવામાં અને બીજાને અનુસરવાની ના પાડશે. તમે ભગવાન અને સંપત્તિ સ્વીકારી શકતા નથી. “”

ન્યૂ સુધારિત સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન કૉપિરાઇટ 1989, અમેરિકા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ ખ્રિસ્તના ચર્ચો નેશનલ કાઉન્સિલ દ્વારા. પરવાનગી દ્વારા વપરાય છે. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે. USCCB મંજૂરી આપી હતી.

પ્રવાહ

મને લાગે છે કે ઘણી વખત આપણે ગેરસમજ મ પ્રાર્થના – પ્રાર્થના અને પિટિશન. અમે યાંત્રિક તે લાગે છે કારણ કે જો તે ભગવાન માટે એક વિનંતી માં મૂકી અને તે જવાબ જરૂર મળે ખાલી એક બાબત હતી – જવાબ આપેલ કોઈપણ દિવસે દિવ્ય મૂડ પર આધાર રાખીને સાથે.

એક તળાવ માં એક પથ્થર ફેંકવાની અને જોવાનું પ્રવાહ સમગ્ર પર્યાવરણ પર અસર: હું મન માં એક છબી છે કે મ પ્રાર્થના એક અલગ સમજ આપે છે. વસ્તુઓ સરળ અને તરત જ વિશ્વમાં થાય નથી કારણ કે હું પ્રાર્થના કરું છું, પરંતુ તેઓ વિશ્વમાં થાય છે જ્યારે હું પ્રાર્થના કરું છું. હું મારા હૃદય ના સૌથી ઊંડો ઈચ્છા શોધવા હું બદલાયેલ છું અને હું સત્તા અને વૈભવ અને ભગવાન ના રહસ્ય, સ્વર્ગ અને પૃથ્વી અને અમારી આત્માઓ પ્રેમી સર્જક ઓળખી વિશ્વમાં પરિવર્તન છે.

-Fr. માર્ટિન કોનેલ, એસ.જે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જ્હોન કેરોલ યુનિવર્સિટી, યુનિવર્સિટી હાઇટ્સ, OH, પ્રોફેસર શિક્ષણ. તેમણે પણ જેસ્યુટ સમુદાય ત્યાં ઓફ રિયેક્ટર છે.

પ્રાર્થના

હું તમને શું કરવા માંગો છો, હે પ્રભુ માંગો છો. સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ છે કે તમે મને મદદ કરવામાં આવે છે, ત્યાં કાંઈ નથી કે હું હાકલ છું સાથે, માર્ગદર્શન માટે તમે પૂછીને ‘ખૂબ’ અથવા બની જાય છે ‘પણ ત્રાસરૂપ.’ નોર ત્યાં ચિંતા માટે કોઇ જગ્યા છે. હું તેને સરળ તમે દરેક દિવસ પૂછો મારા કામ માં ભાગીદાર બનવા માટે … મદદ કરવા માટે મને વસ્તુઓ કરવામાં વિચાર … પ્રકાશ મારા ક્રિયાઓ અને નિર્ણયો તોલવું મળશે ‘આ યોગ્ય છે?’ ‘આ માત્ર છે?’ ‘આ છે તમારી ઇચ્છા કરી? ‘

તમારી મદદ સાથે હું નિર્ણયો વધુ સારી અને ઝડપી, વિશ્વાસ છે કે તમે મને કુમાર્ગે દોરી જાય છે કરશે. હું દરેક દિવસ મારા જીવન જીવી એ જાણીને કે તે તમારી ઇચ્છા હું પરિપૂર્ણ છે કરશે. આમીન.

ખ્રિસ્તી એમ્પ્લોયરો અને મેનેજર્સ -National કોન્ફરન્સ

 

 

 

તમારા મિત્રો સાથે સારા શબ્દ શેર!
એક મિત્ર આ ઇમેઇલ મોકલો!
FacebookTwitterMore …
મુખ્ય પૃષ્ઠ | એક પ્રાર્થના વિનંતી સબમિટ | ડાઉનલોડ કરો એક પ્રાર્થના કાર્ડ | વિશે

Ignatian સાથે ભાગીદારીમાં ઉત્પાદન અસર
મિડવેસ્ટ ખ્રિસ્તી, ઓરેગોન જેસુઈટ્સનો અને
નેતૃત્વ, LLC દ્વારા આધ્યાત્મિક આઉટરીચ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

tradiksyon sipò: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Jou Enspirasyon soti nan JesuitPrayer.org
Jou Enspirasyon soti nan JesuitPrayer.org
Septanm 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Lè sa a, Jezi di disip yo, “”Te gen yon nonm rich ki te gen yon manadjè, ak chaj yo te pote ba li ke nonm sa a te gaspié byen l ‘. Se konsa, li rele l ‘, li di l’, ‘Ki sa ki se sa a ke mwen tande pale de ou? Ban m ‘yon kontrandi nan jesyon ou, paske ou pa ka dwe manadjè mwen ankò.’ Lè sa a, manadjè a te di nan kè l ‘: Kisa mwen pral fè, kounye a ke mèt mwen ap pran pozisyon nan do ban mwen? Mwen menm mwen pa fò ase yo fouye, e mwen wont di sipliye. Mwen te deside sa yo dwe fè pou ke, lè m ap rejte kòm manadjè, moun ki ka akeyi m ‘nan kay yo.’

Se konsa, voye rele dèt mèt li a youn pa youn, li te mande premye, ‘Ki kantite ou dwe an mèt mwen an?’ Li reponn yo ‘A san po nan lwil oliv. Li te di l’: Men papye ou la chita byen vit , epi fè li senkant. ‘Lè sa a, li te mande yon lòt,’ Apre sa, konbyen lajan ou dwe? li te reponn: ‘Yon santèn resipyan ki gen ble. li te di l’: Men papye ou, epi fè li katreven. mèt li tout konplimante manadjè a malonèt paske li te aji astusyezman; pou timoun yo nan laj sa a yo gen plis malen nan fè fas ak moun k’ap viv koulye pwòp yo pase se pitit limyè.

Apre sa, mwen di nou: fè zanmi pou nou pa vle di nan richès malonèt se konsa ke lè li se ale, yo ka akeyi ou nan kay yo p’ap janm fini an. “”Nenpòt moun ki toujou kenbe pawòl nan yon trè ti kras se fidèl tou nan anpil; Men, moun ki se malonèt nan yon trè ti kras se malonèt tou nan anpil. Si lè sa a ou pa t ‘sèvi byen ak richès nan malonèt, ki moun ki pral konfye bay ou richès tout bon yo? Men, si ou pa t ‘sèvi byen ak sa ki dwe nan yon lòt, ki moun ki ap ba ou ki sa ki pwòp ou a?

Pa gen esklav ka sèvi de mèt; pou yon esklav ap swa rayi yonn si l ‘renmen lòt la, oswa dwe konsakre nan yon sèl la ak meprize lòt la. Ou pa ka sèvi Bondye ak richès. “”

Haitian Creole Version, copyright 1989, pa Konsèy Nasyonal la nan legliz yo nan Kris la nan peyi Etazini nan Amerik la. Itilize avèk pèmisyon. Tout dwa rezève. USCCB apwouve.

rid

Mwen panse ke souvan nou konprann mal entèrsesyon lapriyè – lapriyè ak petisyon. Nou gen tandans panse a li mekanikman, kòm si li te tou senpleman yon kesyon de mete nan yon demann yo voye Bondye epi ki gen li reponn – ki gen repons lan depann sou atitid la diven sou nenpòt ki jou bay yo.

Mwen gen yon imaj nan tèt ou ke ofri yon konpreyansyon diferan nan lapriyè entèrsesyon: voye yon wòch nan yon letan epi l ap gade rid yo afekte anviwònman an tout antye. Bagay sa yo pa rive nan mond lan tou senpleman ak imedyatman paske m’ap lapriyè, men yo rive nan mond lan lè m ‘lapriyè. Mwen chanje jan mwen dekouvri dezi yo pwofon nan kè m ‘epi li se mond lan chanje jan mwen rekonèt pouvwa a ak majeste ak mistè Bondye, kreyatè a nan syèl la ak latè ak lover nan nanm nou.

-Fr. Martin Connell, S.J. sèvi Jan Carroll University, University Heights, OH, kòm edikasyon pwofesè. Li se tou Rector la nan kominote a Jezuit la.

Lapriyè

Mwen vle Seyè sa ou vle,. Lè mwen mande ou pou konsèy, avèk lafwa konplè ak konfyans ke ou ap ede m ‘, pa gen anyen ke mwen rele sou yo fè vin’ twòp ‘oswa’ twò inkyétan. Ni ki gen la nenpòt sal pou enkyete. Mwen pral jwenn l pi fasil yo mande w chak jou yo dwe yon patnè nan travay mwen … pote m ‘sekou jwenn bagay sa yo fè … peze aksyon mwen ak desizyon nan limyè a nan’ se dwa sa-a? ‘Se sa a jis?’ ‘Se sa a fè volonte ou a? ‘

Avèk èd ou mwen pral pran desizyon pi bon ak pi vit, konfyans ke ou pa ap mennen m ‘pèdi. Mwen pral viv lavi m ‘chak jou konnen ke se volonte ou mwen akonpli. Amèn.

-National Konferans nan kretyen Anplwayè ak Manadjè

 

 

 

Pataje Pawòl la Bon ak zanmi ou!
Voye imel sa a nan yon zanmi!
FacebookTwitterMore …
Kay | Soumèt yon Demann Lapriyè | Download yon Kat Lapriyè | sou

refleksyon Ignatian pwodwi an kolaborasyon avèk
Midwès Jesuit, Oregon Jesuit ak
Espirityèl Outreach nan Lidèchip, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration daga JesuitPrayer.org
Daily Inspiration daga JesuitPrayer.org
Satumba 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luka 16: 1-13

Sai Yesu ya ce wa almajiransa, “”Akwai wani mai arziki mutumin da ke da sarrafa, da kuma zargin da aka kawo masa cewa wannan mutum da aka wawure wa dukiyarsa. Sai ya aika a kirawo shi, ya ce masa, ‘Mẽne ne ga wannan abin da na ji game da ku? Ka ba ni da wani lissafin kudi na management, saboda ba za ka iya zama kocin wani ya fi tsayi. “”Sai wakilin ya ce a ransa, ‘Me zan yi, yanzu da maigidana ne shan da matsayi daga gare ni? Ni ba da karfi isa ya tono, kuma ina jin kunyar zuwa rokonka. Na yanke shawarar abin da ya yi haka da cewa, a lokacin da nake sallami a matsayin kocin, mutane na iya maraba da ni a cikin gidajensu. ‘

Saboda haka, ya kira da mabartan maigidansa da ɗaya ɗaya, ya tambaye shi da farko, ‘Nawa kuke bashi maigidana?’ Ya ce, ‘A da ɗari jugs na man zaitun. “”Ya ce masa,’ Ga takardarka, ka zauna da sauri , da kuma yin shi hamsin. ‘Sa’an nan, ya tambaye wani,’ kai fa, nawa za ka bashi? ‘ya ce,’ a da ɗari kwantena na alkama. ‘ya ce masa,’ ga takardarka, kuma ya tabbatar da shi tamanin. ‘kuma ya master yaba wa m sarrafa saboda ya amsa shrewdly. ga yara na wannan zamani sun fi shrewd tafiyad da nasu tsara fiye su ne ‘ya’yan haske.

Kuma ina gaya muku, ku yi abokai kanku ta hanyar m arziki saboda haka lokacin da aka tafi, su yi na’am da ku shiga madawwamiyar gidajensu. “”Wanda ya kasance da aminci a cikin wani sosai kadan ne amintacce kuma a cikin da yawa. da wanda yake marar gaskiya a wani sosai kadan ne m kuma a da yawa. To, idan ba ku yi aminci da m dũkiya, wa zai amince muku da dukiya ta gaskiya? Kuma idan ba ku yi aminci da abin da yake zuwa wani, wanda zai ba ka abin da ke your own?

No bawa zai iya bauta wa iyayengiji biyu; ga wani bawa zai ko dai ƙi ɗaya, ya so ɗaya, ko kuwa a kishin ɗayan, ya raina ɗayan. Ba za ka iya bauta wa Allah da dukiya. “”

New Littafi Mai Tsarki, copyright 1989, da National Council of Ikklisiya na Kristi a United States of America. Used by izni. An kiyaye duk haƙƙoƙi. USCCB amince.

Ripples

Ina ganin sau da yawa muka rasa fahimta roko da salla – addu’a da koke-koke. Mun ayan tunanin da shi mechanically, kamar dai shi ne kawai wani al’amari na sa a cikin wani request ga Allah da kuma ciwon da shi amsa – tare da amsar dangane da allahntaka yanayi a kan wani da aka ba rana.

Ina da wani image tuna cewa yayi wani daban-daban fahimtar roko addu’a: amai dutse a cikin wani kandami da kallon ripples shafi dukan yanayi. Abubuwa ba faru a duniya kawai kuma nan da nan, domin ina addu’a, kuma amma bã faru a duniya sa’ad da na addu’a. Ina canza kamar yadda na samu da deepest son zũciyõyin zuciyata da kuma duniya yana canja kamar yadda na gane ikon da ɗaukaka da kuma asiri na Allah, mahaliccin sama da ƙasa, kuma lover of rayukanmu.

-Fr. Martin Connell, S.J. hidima John Carroll University, University Heights, OH, kamar yadda Farfesa ilimi. Shi ne kuma Rector na Jesuit al’umma a can.

addu’a

Ina son abin da ka ke so, ya Ubangiji. By tambayar ka ga shiriya, da cikakken imani da kuma amincewa da kake taimaka mini, ba wanda nake kira da ya yi ya zama ‘yawa’ ko ‘kuma bothersome.’ Kuma babu wani dakin damuwa. Zan same shi da sauki tambayar ka a kowace rana ya zama wani abokin tarayya a cikin aikin … ya taimake ni samun abubuwa yi … to auna ta ayyuka da kuma yanke shawara a cikin hasken ‘shi ne wannan dama?’ ‘Wannan kawai?’ ‘Wannan yin nufinka? ‘

Tare da taimakon ku zan yi yanke shawara mafi alheri, kuma sauri, m cewa ba za ka ɓatar da ni. Zan zauna raina kowace rana da sanin cewa shi ne nufinka na yi. Amin.

-National Conference of Christian daukan ma’aikata da Managers

 

 

 

Share da Good Kalmar da your friends!
Aika da wannan email zuwa ga wani aboki!
FacebookTwitterMore …
Home | Sallama a salla Request | Download a salla Card | game da

Ignatian tunani samar tare da haɗin gwiwar
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits da
Ruhaniya kai bishara ta Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kākoʻo unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
I kela la Food mai JesuitPrayer.org
I kela la Food mai JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
LK 16: 1-13

Mai la o Iesu olelo mai la ia i ka poe haumana, “”O kekahi kanaka waiwai i ka manakia, a ua lawe hewa ana i hoopiia mai ai ia ia i keia kanaka, ua squandering i kona waiwai. A no keia mea, ua kauoha aku la ia ia, i mai la ia ia ia, ‘Heaha keia aʻu i lohe iho nei ia oe? E hāʻawi maiʻoe i helu mahina o ko oukou hooponopono, no ka mea, aole e hiki ia oukou ke lilo mai i manakia hou aku. “”A laila, i ka manakia la ia ia iho,”” He aha kaʻu e hana aku ai, Ano, e kuu haku, ua lawe i ka oihana i mai iaʻu? Au, aole ikaika lawa i ka mahi, a hilahila no wau i ke noi. I Ua hoʻoholo ihola ka mea e hana aku no ia mea, i ka wa aʻu e hookuu aku la au e like me manakia, kanaka i hoʻokipa iaʻu iloko o ko lakou mau wahi i noho ai. “”

No laila, kii aku la ia aie keia mea aie a kona haku kekahi e kekahi, ninau mai la ia i ka mua, “”Pehea ka nui o kau aie i kuu haku?”” I mai la kela, “”A haneri huewai o ka aila oliva.”” I mai la kela ia ia, E lawe i kau palapala, noho koke iho oe , ae hana ia mea kanalima. “”Alaila ninau mai la kekahi,”” pehea la ka nui o kau aie? “”i aku la ia,”” a haneri pahu o ka hua palaoa. “”i mai la kela ia ia,”” e lawe i kau palapala, ae hana ia mea kanawalu. “”a o kona haku haawi aku la i ka waiwai’ālunu i manakia, no ka mea, ua hana shrewdly; no ka mea, o na mamo a keia makahiki, ua oi aku shrewd i ka Hana a me ko lakou hanauna mamua o na keiki o ka malamalama.

Ae nei au e olelo aku ia oukou, i mau makamaka no oukou iho i ka lilo ana o’ālunu waiwai i ka wa i hala, e hoʻokipa lākou iāʻoukou i loko o ka mau loa home. “”O ka mea i malama pono i ka mea uuku, oia ke malama pono i ka mea nui; ao ka mea’ālunu i ka mea uuku, ua’ālunu no hoi ma ka mea nui. Ina hoi oukou i ole oukou i malama pono i ka waiwai’ālunu i waiwai, ka mea e pono ai no oukou i ka waiwai oiaio? A ina i ole oukou i malama pono i ka mea e pili ana i kekahi, nana e haawi ia oukou i ka mea a na oukou ponoi?

No kauwa e hiki ke hookauwa na na haku elua; no ka mea, he kauwa, e kekahi inaina i ka mea, a me ka makemake i kekahi, ai ole ia, e hoolilo aku i ka kekahi me ka haalele i kekahi. Oe e hiki ole ai ke hookauwa na ke Akua a me ka waiwai. “”

New Revised MOKUNA, kuleana kope 1989, ma ka National Aha o na Ekalesia o Kristo ma ka United States o Amerika. Hoʻohana ‘ia ma ka’ ae. All rights reserved. USCCB aponoia.

Ripples

I manao pinepine makou hoomaopopo ole intercessory pule – ka nonoiʻana, a me hoopii. Makou kamaʻilioʻana e manaʻo o ia mea mechanically, me he mea la wale i ka mea o kau i ke noi i ke Akua, a ua iho mai la – me ka pane ke kaumaha ma muli o ka Akua Hanalei Moon i kekahi haawiia mai la.

I He kiʻi ma ka manaʻo e kaumaha ana i kaʻokoʻa hoomaopopo o intercessory pule: ka pōhaku nouʻia i loko o ka loko, a nānā i nā ripples ololi ai ka pau kaiapuni. Na mea e hiki mai iloko o ke ao nei wale a koke no ka mea, ke noi aku nei, aka, aole lakou e hiki i ke ao nei i ka wa aʻu i pule. I hoʻololi au e like me kaʻu e wehe aʻe i ka hohonu makemake o kuu naau, a ua hoololi ke ao nei e like me aʻu i ike i ka mana a me ka hanohano a me ka mea pohihihi o ke Akua, ka mea nāna i hana ka lani a me ka honua, a me ka makemake o ko makou mau uhane.

-Fr. Martin Connell, S.J. malama John Carroll University, University Heights, OH, e like me Kumu hoʻonaʻauao. He oia hoi ka Rector o ka Jesuit kaiāulu malaila.

pule

I makemake ka mea a oukou i makemake, e ka Haku. Ma hoounauna aku ia olua, no ke alakaʻi, a me ke kina ole ka manaoio a me ka manao pono a pau a oukou e kōkua mai iaʻu, aole ka mea aʻu i kahea aku au ma luna o ka hana i ‘oi aku ka nui o’ a ‘oi bothersome. “”Aole he malaila kekahi wahi kaawale no ka uuku au. I e loaa ia ia ke oluolu e ninau aku ia oukou la kela mea keia mea e lilo he hoalawepu i loko o koʻu hana … e kokua mai oe iaʻu e hele i na mea hana … e kaupaona i kaʻu mau hana a me nā manaʻo hoʻoholo i loko o ka malamalama o ka ‘mea keia pono? “””” Mea keia pono? “””” Hoi keia e hana i kou makemake? “”

Me kou kōkua au e hana hoʻoholo maikai a me ka wikiwiki, ka paulele aku ia oukou e alakai mai iaʻu i auwana. I e ola i kuu ola la kela ike i ka mea o ko oukou makemake aʻu e hoʻokō ai. Amene.

-Nationalʻaha Kūkā a Karistiano haku hana, a me kona manakia

 

 

 

Share i ka olelo maikai i ko oukou mau hoaaloha!
E hoʻouna mai i keia leka uila i kekahi hoaaloha!
FacebookTwitterMore …
Home | Waiho i ka Prayer noi | Download He Prayer Staff | About

Ignatian hōʻuluʻulu manaʻo hua mai la i ka hui me
Midwest Jesuits, Hawaii Jesuits a
Uhane ka hoʻolaha ‘ana ma alakaʻi, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

תרגום תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
השראה יומית מן JesuitPrayer.org
השראה יומית מן JesuitPrayer.org
18 בספטמבר, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
לוקס 16: 1-13

ישוע פנה אל תלמידיו, “”היה שם איש עשיר שהיה לו מנהל, וחיובים הובאו לו שהאיש הזה היה בזבוז רכושו. אז הוא זימן אותו ואמר לו, ‘מה זה כי אני שומע עלייך? תן לי דין וחשבון של ההנהלה שלך, כי אתה לא יכול להיות המנהל שלי יותר. “”ואז המנהל אמר לעצמו,”” מה אני אעשה עכשיו, האדון שלי הוא לוקח את העמדה ממני? אני לא חזק מספיק כדי לחפור, ואני מתבייש להתחנן. החלטתי מה לעשות כך, כשאני דחיתי כמנהל, אנשים עשויים לברך אותי לתוך בתיהם. “”

אז, זימון החייבים של האדון בזה אחר זה, הוא שאל הראשון, ‘כמה אתה חייב האדון שלי? “”הוא ענה,’ מאה פכים של שמן זית.”” הוא אמר לו, “”קח את החשבון שלך, לשבת במהירות , ולהפוך אותו חמישים. “”אחר כך הוא שאל אחר,”” וכמה אתה חייב? “”הוא השיב, ‘מאות מכולות של חיטה.”” הוא אמר לו, “”קח את החשבון שלך ולהפוך אותו שימון.’ ואדונו שיבח את מנהל ישר כי הוא פעל בערמומיות; עבור ילדים בגיל זה הם ממולחים יותר בהתמודדות עם הדור שלהם מאשר הם בני האור.

ואני אומר לך, להתיידד בעצמכם באמצעות עושר ישר כך שכאשר הוא נעלם, הם עשויים מברכים אותך לתוך הבתים הנצחיים. “”מי הוא נאמן קצת מאוד נאמן גם הרבה; ומי הוא לא ישר קצת מאוד הגון גם הרבה. אם אז לא היית נאמן עם העושר ישר, מי יהיה להפקיד לך את העושר האמיתי? ואם לא היית נאמן עם מה ששייך למישהו אחר, מי ייתן לך מה זה המשפחה שלך?

אין עבד יכול לשרת שני אדונים; עבור עבד יהיה גם שונא האחד לאהוב את האחר, או להיות מוקדש האחד בזים אחרים. אתה לא יכול לשרת את אלוהים ואת העושר. “”

חדש מתוקן גרסה רגילה, זכויות יוצרים 1989, על ידי המועצה הלאומית של כנסיות ישו בארצות הברית של אמריקה. בשימוש על ידי רשות. כל הזכויות שמורות. USCCB אושר.

‘הדים

אני חושב לעתים קרובות אנו מבינים תפילה intercessory – תחינות ובקשות. אנו נוטים לחשוב על זה באופן מכני, כאילו היו פשוט עניין של הצבת בקשה לאלוהים ואחרי זה ענה – עם התשובה בהתאם למצב הרוח האלוהית בכל יום נתון.

יש לי תמונה בראש המציע הבנה שונה של תפילה intercessory: זריקת אבן לתוך בריכה וצפייה האדוות להשפיע על הסביבה כולה. דברים לא קורים בעולם פשוט ומייד כי אני מתפלל, אבל הם קורים בעולם כאשר אני מתפלל. אני שונה כמו אני מגלה את הרצונות העמוקים ביותר של הלב שלי והעולם משתנה כשם שאני מזהה את הכוח ואת ההוד והמסתורין של אלוהים, בורא שמים וארץ ואהובתו של נשמותינו.

-Fr. מרטין קונל, S.J. משמש ג’ון קרול אוניברסיטת הייטס אוניברסיטת אוהיו, כחינוך פרופסור. הוא גם הרקטור של הקהילה ישועי שם.

תְפִלָה

אני רוצה את מה שאתה רוצה, אדונים. אבקש מכולכם הדרכה, באמונה שלמה וביטחון כי אתה עוזר לי, שום דבר כי אני נקרא לעשות הופך ‘יותר מדי’ או ‘מדי מטריד. “”אין גם כל מקום לדאגה. אני אמצא את זה בקלות לשאול אותך בכל יום כדי להיות שותף בעבודתי … לעזור לי להשיג דברים לעשות … לשקול הפעולות וההחלטות שלי לאור ‘הוא זכות זו?’ ‘הוא זה פשוט?’ ‘הוא זה עושה רצונך? “”

בעזרתכם אני לקבל החלטות טובות יותר מהר יותר, בטוח שאתה לא תוביל אותי שולל. אני חי את חיי כל יום בידיעה שזה רצונך לי להשיג. אָמֵן.

כנס -National של מעסיקים ומנהלים נוצריים

 

 

 

שתף את המילה הטובה עם החברים שלך!
שלח דוא””ל זה לחבר!
FacebookTwitterMore …
בית | להגיש בקשת תפילה | הורדת תפילת דרך | על אודות

השתקפויות Ignatian מיוצר בשיתוף עם
הישועים Midwest, הישועים אורגון
Outreach רוחנית דרך מנהיגות, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org से दैनिक प्रेरणा
JesuitPrayer.org से दैनिक प्रेरणा
18 सितंबर, 2016 और अधिक पढ़ें
2016/09/18-MWJ.jpg
लालकृष्ण 16: 1-13

तब यीशु ने चेलों से कहा, “”एक अमीर आदमी है जो एक प्रबंधक था, और आरोप है कि इस आदमी ने अपनी संपत्ति फिजूलखर्ची की गई थी उसे करने के लिए लाया गया था। इसलिए वह उसे बुलाया और उससे कहा, ‘क्या यह है कि मैं आप के बारे में सुना है? मुझे अपने प्रबंधन का एक लेखा दें क्योंकि आप मेरे प्रबंधक किसी भी अब नहीं हो सकता। ‘तो प्रबंधक खुद से कहा,’ मुझे क्या करना होगा, अब है कि मेरे गुरु मुझसे दूर स्थिति रही है? मैं काफी मजबूत खुदाई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, और मैं भीख माँगने के लिए शर्म आ रही है। मैंने फैसला किया है तो क्या है कि, जब मैं प्रबंधक के रूप में खारिज कर रहा है, लोगों को अपने घरों में मुझे स्वागत कर सकते हैं करने के लिए। ‘

तो, अपने गुरु के देनदार एक के बाद एक को बुलाने, उन्होंने पूछा पहला, ‘तुम कितना मेरे गुरु देना है?’ उसने जवाब दिया, ‘तेल की एक सौ कटोरे।’ यीशु ने उससे कहा, ‘अपने बिल ले लो, जल्दी से बैठ जाओ , और यह पचास ‘वह एक और पूछा कि फिर,’ बनाते हैं। और आप कितना देना है? ‘उन्होंने कहा,’ गेहूं की एक सौ कंटेनर। ‘यीशु ने उससे कहा,’ अपने बिल ले लो और यह अस्सी बनाते हैं। ‘और अपने स्वामी बेईमान प्रबंधक की सराहना की, क्योंकि वह बड़ी चतुराई से काम किया था; इस उम्र के बच्चों के लिए अपने स्वयं पीढ़ी से निपटने में अधिक चतुर से ज्योति की सन्तान हैं।

और मैं आपको बता, ताकि जब वह चला गया है, वे तुम्हें अनन्त घरों में स्वागत कर सकते हैं बेईमान धन के माध्यम से अपने आप के लिए दोस्त बनाते हैं। “”जो कोई भी एक बहुत ही थोड़े में वफादार है बहुत में भी सच्चा है; और जो कोई भी एक बहुत ही थोड़े में बेईमान है बहुत में भी बेईमान है। तो अगर आप बेईमान धन, जो आप को सच धन सौंपना होगा साथ वफादार नहीं किया गया है? और अगर आप क्या एक और के अंतर्गत आता है के साथ वफादार नहीं किया गया है, जो तुम्हें दे देंगे अपने ही है क्या?

कोई दास दो स्वामियों की सेवा कर सकते हैं; एक गुलाम के लिए या तो एक से बैर और दूसरे से प्यार है, या एक के लिए समर्पित किया और दूसरे को तुच्छ। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। “”

नई संशोधित मानक संस्करण, कॉपीराइट 1989, संयुक्त राज्य अमेरिका में मसीह के चर्चों की राष्ट्रीय परिषद द्वारा। अनुमति के द्वारा प्रयुक्त। सर्वाधिकार सुरक्षित। USCCB मंजूरी दे दी।

लहरें

मुझे लगता है कि हम अक्सर गलत हिमायत का प्रार्थना – बिनती और याचिकाओं। हम यंत्रवत् यह सोचने के लिए करते हैं जैसे कि वह भगवान के लिए एक अनुरोध में डाल रहा है और यह जवाब होने की बात कर रहे थे – इसका जवाब किसी भी दिन पर दिव्य मूड पर निर्भर करता है।

एक तालाब में एक पत्थर फेंक रहे हैं और देख चर्चित पूरे वातावरण को प्रभावित: मेरे मन में एक छवि है कि हिमायत का प्रार्थना का एक अलग समझ प्रदान करता है। बातें बस और तुरंत दुनिया में होती हैं, इसलिए नहीं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वे दुनिया में होती हैं जब मैं प्रार्थना करता हूँ। के रूप में मैं अपने दिल की गहरी इच्छाओं की खोज मैं बदल रहा हूँ और मैं के रूप में शक्ति और महिमा और भगवान के रहस्य, स्वर्ग और पृथ्वी और हमारी आत्मा के प्रेमी के निर्माता को पहचान दुनिया बदल गई है।

-Fr। मार्टिन Connell, एस.जे. कार्य करता जॉन कैरोल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हाइट्स, ओह, प्रोफेसर शिक्षा के रूप में। उन्होंने यह भी जेसुइट समुदाय वहां के रेक्टर है।

दुआ

मैं तुम क्या चाहते हो, हे प्रभु चाहते हैं। पूरा विश्वास है और विश्वास है कि आप मुझे मदद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है कि मैं आह्वान कर रहा हूँ करने के साथ, मार्गदर्शन के लिए आप पूछ कर ‘बहुत ज्यादा’ या हो जाता है ‘बहुत कष्टप्रद।’ न ही वहाँ चिंता के लिए किसी भी जगह नहीं है। मैं इसके लिए आप प्रत्येक दिन पूछने के लिए मेरे काम में भागीदार बनने के लिए … मेरी मदद करने के लिए काम किया … के प्रकाश में अपने कार्यों और निर्णयों को तौलना मिलेगा ‘यह सही है?’ ‘यह सिर्फ है?’ ‘यह है अपनी इच्छा कर रही है? ‘

आपकी मदद के साथ मैं निर्णय बेहतर और तेजी से, विश्वास है कि आप मुझे भटक नेतृत्व नहीं करेंगे कर देगा। मैं प्रत्येक दिन मेरे जीवन जीना जानते हुए भी कि यह तुम्हारी इच्छा मैं पूरा है जाएगा। तथास्तु।

ईसाई नियोक्ता और प्रबंधकों की -National सम्मेलन

 

 

 

अपने दोस्तों के साथ अच्छा शब्द साझा करें!
एक दोस्त के लिए इस ईमेल भेजें!
FacebookTwitterMore …
होम | एक प्रार्थना अनुरोध भेजें | डाउनलोड एक प्रार्थना कार्ड | के बारे में

Ignatian के साथ साझेदारी में उत्पादित प्रतिबिंब
मिडवेस्ट जीसस, ओरेगन जीसस और
नेतृत्व, LLC के माध्यम से आध्यात्मिक आउटरीच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kev them nyiaj yug translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Txhua hnub Inspiration los ntawm JesuitPrayer.org
Txhua hnub Inspiration los ntawm JesuitPrayer.org
Cuaj hlis 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Ces Yexus hais rau cov thwjtim, “”Muaj ib tug nplua nuj txiv neej uas muaj ib tug neeg saib xyuas, thiab cov nqi raug coj tuaj rau nws tias tus txiv neej no twb squandering nws vaj tse. Yog li ntawd nws lub caij nws thiab hais rau nws, ‘Yuav ua li cas yog qhov uas kuv hnov hais txog koj? Muab kuv tus accounting ntawm koj tswj, vim hais tias koj ua tsis tau kuv tus neeg saib xyuas lawm. ‘Ces tus neeg saib xyuas hais rau nws tus kheej,’ Kuv yuav ua li cas, tam sim no uas kuv tus tswv yog noj rau txoj hauj lwm tseg los ntawm kuv? Kuv tsis muaj zog txaus mus khawb, thiab kuv txaj muag mus thov. Kuv tau txiav txim siab yuav ua li cas thiaj li hais tias, thaum kuv tabtom tso li saib xyuas, cov neeg yuav zoo siab txais tos kuv mus rau hauv lawv lub tsev. ‘

Yog li ntawd, summoning nws tus tswv uas tshuav luag nqi ib tug los ntawm ib tug, nws nug tus thawj, ‘Yuav ua li cas ntau npaum li koj tiv kuv tus tswv?’ Nws teb hais tias, ‘Ib tug puas jugs ntawm txiv roj roj.’ Nws hais rau nws, ‘Coj koj daim nqi, zaum sai sai , thiab ua rau nws tsib caug. ‘Ces nws nug lwm,’ thiab ntau npaum li cas koj tshuav nqe? ‘nws teb hais tias,’ Ib tug puas ntim nplej. ‘nws hais rau nws,’ Coj koj cov nqi thiab ua rau nws yim caum. ‘thiab nws tus tswv commended lub tsis ncaj tus neeg saib xyuas vim hais tias nws tau ua shrewdly; rau cov me nyuam ntawm no muaj hnub nyoog yog ntau shrewd nyob rau hauv kev soj ntsuam txog lawv tus kheej tiam tshaj yog cov me nyuam ntawm lub teeb.

Thiab kuv qhia rau koj, ua phooj ua ywg rau nej tus kheej los ntawm txoj kev tsis ncaj wealth yog li ntawd thaum nws yuav ploj mus, tej zaum lawv yuav zoo siab txais tos koj mus rau hauv lub eternal lub tsev. “”Leej twg yog neeg ncaj ncees nyob rau hauv ib tug heev me ntsis kuj yuav ua ncaj nyob rau hauv ntau npaum li cas; thiab leej twg yog tsis ncaj nyob rau hauv ib tug heev me ntsis yog tsis ncaj kuj nyob rau hauv ntau npaum li cas. Yog hais tias ces koj tsis tau kev ncaj ncees nrog rau cov tsis ncaj wealth, uas yuav haj yam tso siab rau koj qhov tseeb yog nyiaj txiag? Thiab yog hais tias koj tsis tau kev ncaj ncees nrog dab tsi yog mus rau lwm lub, uas yuav muab rau koj yog dab tsi rau koj tus kheej?

Tsis qhev yuav pab ob tug tswv; rau ib tug qhev yuav yog ntxub ib tug thiab hlub lwm tus, los yog yuav tau mob siab mus rau ib tug thiab saib tsis taus lwm yam. Koj muaj peev xwm tsis pab Vajtswv thiab muaj nyiaj. “”

Tshiab Revised Standard Version, copyright 1989, los ntawm cov teb chaws Council ntawm lub Churches ntawm Tswv Yexus nyob rau hauv lub tebchaws United States of America. Siv los ntawm kev tso cai. Tag nrho cov cai qhaib. USCCB tso cai.

ripples

Kuv xav tias feem ntau peb tsis nkag siab intercessory thov Vajtswv – supplications thiab thov. Peb yuav xav seb nws mechanically, raws li yog hais tias nws twb tsuas yog ib tug teeb meem ntawm muab nyob rau hauv ib qho kev thov rau Vajtswv thiab muaj nws teb – nrog rau cov lus teb nyob rau hauv lub saum ntuj los mus ob peb vas rau txhua hnub.

Kuv muaj ib tug duab nyob rau hauv lub siab hais tias muaj ib tug txawv kev nkag siab ntawm intercessory thov Vajtswv: ntuav ib lub pob zeb rau hauv ib lub pas dej thiab saib tus ripples cuam tshuam rau tag nrho ib puag ncig. Tej yam uas tsis tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsuas thiab sai li sai tau vim hais tias kuv thov Vajtswv, tab sis lawv tsis tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb no thaum kuv thov Vajtswv. Kuv tabtom hloov raws li kuv nrhiav tau lub deepest lub siab nyiam ntawm kuv lub siab thiab lub ntiaj teb no yuav hloov raws li kuv paub txog lub hwj chim thiab vajntxwv muaj hwjchim thiab paub tsis meej ntawm Vajtswv, tus creator ntawm saum ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab lover ntawm peb souls.

-Fr. Martin Connell, S.J. ua hauj lwm pab John Carroll University, University Heights, OH, raws li xib fwb kev kawm ntawv. Nws kuj yog tus Rector ntawm lub Jesuit zej zog muaj.

Thov Vajtswv

Kuv xav li cas koj xav tau, O tus Tswv. By nug koj rau kev taw qhia, tag txoj kev ntseeg thiab tso siab tias koj yuav pab tau kuv, tsis muaj dab tsi hais tias kuv hu ua raws li qhov yuav ua tiav niam txiv ‘ntau dhau lawm’ los yog ‘dhau bothersome.’ Tsis yog muaj tej chav rau worry. Kuv yuav nrhiav tau nws yooj yim mus nug koj txhua hnub yuav tsum tau ib tug khub nyob rau hauv kuv ua hauj lwm … pab kuv tau tej yam uas ua … luj kuv ua thiab kev txiav txim siab nyob rau hauv lub teeb ntawm ‘yog txoj cai no?’ ‘No yog cia li?’ ‘No yog ua koj lub siab nyiam? ‘

Nrog koj pab kuv yuav ua kom kev txiav txim siab zoo thiab sai, ntseeg hais tias koj yuav tsis tau coj kuv yuam kev lawm. Kuv yuav nyob kuv lub neej txhua hnub paub hais tias nws yog koj lub siab nyiam kuv tiav. Amen.

-National Sablaj ntawm Christian chaw ua hauj lwm thiab tswj

 

 

 

Qhia Zoo Lo lus nrog koj cov phooj ywg!
Xa no email rau ib tug phooj ywg!
FacebookTwitterMore …
tsev | Xa ib tug thov Vajtswv Thov | Download tau ib tug thov Vajtswv Card | Hais txog

Ignatian reflections ua nyob rau hauv kev koom tes nrog
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits thiab
Sab ntsuj plig Outreach los ntawm coj noj coj ua, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Napi Inspiráció JesuitPrayer.org
Napi Inspiráció JesuitPrayer.org
Szeptember 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: “”Volt egy gazdag ember, akinek volt egy vezetője, és vádemelés neki, hogy ez az ember pazarlás vagyonát. Így aztán hívatta, és így szólt hozzá: “”Mi ez, amit hallok rólad? Adj egy számviteli az irányítás, mert nem lehet a menedzser többé. “”Ezután az igazgató azt mondta magának,”” Mit fogsz csinálni, most, hogy a mester vesz a helyzetben tőlem? Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy ásni, és én szégyellem könyörögni. Úgy döntöttem, hogy mit kell tenni, hogy amikor én elutasította a menedzser, hogy az emberek szívesen engem az otthonukban. “”

Tehát, idézése gazdája adósok egyenként, megkérdezte az első, “”Mennyivel tartozol az én uramnak? Ő így válaszolt:”” Száz kancsó olívaolaj. “”Azt mondta neki:”” Vedd a számlát, ülj le gyorsan , és azt az ötven. “”Aztán megkérdezte a másik,”” mennyivel tartozol? “”ő így válaszolt:”” száz konténerek búzát. “”azt mondta neki:”” Vedd a számlát és azt nyolcvan. “”és a gazdája méltatta a tisztességtelen menedzser, mert járt el ravaszul; A gyerekek ebben a korban sokkal ravasz foglalkozó saját generációjának, mint a világosság fiai.

És azt mondom, hogy a barátok magatoknak révén tisztességtelen le, hogy amikor elment, akkor üdvözöljük az örök otthonok. “”Aki hű a kevesen hű is sokkal; és aki tisztességtelen egy nagyon kis tisztességtelen is sok. Ha akkor még nem volt hű a tisztességtelen vagyon, ki bízza rád az igazi gazdagság? És ha nem volt hű a mi tartozik egy másik, aki megadja a mi saját?

Nem szolga sem szolgálhat két úrnak; Egy rabszolga lesz vagy gyűlöli az egyiket és a másikat szereti, vagy le kell fordítani az egy és a másikat megveti. Nem tud szolgálni Istent és a jólét. “”

New Revised Standard Version, szerzői 1989, a Nemzeti Tanács az egyházak Krisztus az Amerikai Egyesült Államokban. Használt engedélyével. Minden jog fenntartva. USCCB jóvá.

fodrozódik

Azt hiszem, sokszor félreértik közbenjáró ima – supplications és petíciót. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mechanikusan, mintha egyszerűen az üzembe egy kérés Istenhez, és miután azt válaszol – a válasz attól függően, hogy az isteni hangulatban minden nap.

Van egy kép előtt tartva, hogy kínál egy másik megértése közbenjáró ima: dobott egy követ a tóba, és figyelte a hullámok befolyásolják az egész környezetet. A dolgok nem történnek a világban egyszerűen és azonnal, mert én imádkozom, de nem történik a világban, amikor imádkozom. Én megváltozott, ahogy felfedezni a legmélyebb vágyait szívem és a világ megváltozott, ahogy felismeri a hatalmát és fenségét és Isten misztériumát, a menny és a föld szeretője lelkünket.

-FR. Martin Connell, S. szolgálja John Carroll University, University Heights, OH, mint tanár az oktatás. Ő is a rektor a jezsuita közösség van.

Ima

Azt akarom, hogy mit akarsz, Uram. Kérve, hogy az iránymutatást, teljes hittel és bizalommal, hogy segítesz nekem, semmi, hogy én felszólítására lesz “”túl sok””, vagy “”túl zavaró.”” Azt sem terem a gond. Megtalálom könnyen kérni minden nap, hogy egy partner a munkám … hogy segítsen nekem a dolgokat tenni … mérlegelni én cselekvések és döntések tükrében “”ez igaz?”” “”Ez csak?”” “”Ez Ennek az akaratod?

Az Ön segítségével fogom dönteni a jobb és gyorsabb, bízik abban, hogy nem fog vezetni engem tévútra. Fogok élni az életem minden egyes napján tudta, hogy ez az akarat azt elérni. Ámen.

-Nemzeti Konferenciája Christian Munkaadók és menedzserek

 

 

 

Ossza meg a jó szó a barátaiddal!
Küldje el ezt az e-mail egy barátnak!
FacebookTwitterMore …
Home | Leadása Ima kérés | Letöltés a Prayer Kártya | Ról ről

Ignáci reflexiók termelt partnerség
Midwest jezsuiták, Oregon jezsuiták és
Lelki Outreach keresztül vezetés, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Stuðningur þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration frá JesuitPrayer.org
Daily Inspiration frá JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Þá mælti Jesús við lærisveina sína, “”Það var ríkur maður sem hafði framkvæmdastjóri, og gjöld voru fluttir til hans að þessi maður var sóun eign sinni. Svo hann kallaði hann og sagði við hann:, Hvað er þetta, er ég heyri um þig? Gefðu mér bókhald ráðsmennsku þinnar, því þú getur ekki verið framkvæmdastjóri minn lengur. “”Þá sagði framkvæmdastjóri við sjálfan sig:, Hvað á ég að gjöra, nú að húsbóndi minn er að taka afstöðu í burtu frá mér? Ég er ekki nógu sterkt til að grafa, og ég skammast til að biðja. Ég hef ákveðið hvað ég á að gera svo að þegar ég er vísað sem framkvæmdastjóri, fólk getur velkomið mig inn á heimili sín. “”

Svo, stefndi skuldara húsbónda síns eitt af öðru, spurði hann fyrst, “”Hversu mikið skuldar þú húsbónda mínum?”” Hann svaraði: “”Hundrað krúsum af ólífuolíu.”” Hann segir við hann:, Tak skuldabréf þitt, set þig niður og gera það fimmtíu. “”Þá spurði hann annan, ‘og hversu mikið skuldar þú?”” hann svaraði: “”hundrað gáma af hveiti.”” og hann sagði við hann:, Tak skuldabréf þitt og gera það áttatíu.’ og húsbóndi hans hrósaði rangláta stjórnanda vegna þess að hann hafði aðhafst shrewdly; fyrir börn á þessum aldri eru kænni í skiptum við sína kynslóð en eru börn ljóssins.

Og ég segi þér, eignast vini fyrir yður með óheiðarlegum auð þannig að þegar það er farið, að þeir kunna að fagna í eilífar heimilum. “”Sá er trúr í því smæsta, er einnig trúr í miklu, og hver er óheiðarlegur í því smæsta, er og ótrúr í miklu. Ef þá hefur þú ekki verið trúr við óheiðarlega auð, sem mun fela þig þá fyrir sönnum auði? Og ef þú hefur ekki verið trúr við það tilheyrir öðrum, sem mun gefa þér hvað sem er þitt eigið?

Engin þræll getur þjónað tveimur herrum; fyrir þræll verður annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn eða varið til annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og auð. “”

New Endurskoðuð Standard Version, höfundarrétt 1989, af National Council söfnuðir Krists í Bandaríkjunum. Notað með leyfi. Allur réttur áskilinn. USCCB samþykkt.

gára

Ég hugsa oft að við misskilja fyrirbæn – bænir og bænir. Við hafa tilhneigingu til að hugsa um það vélrænt, eins og ef það voru einfaldlega spurning um að setja í beiðni til Guðs og hafa það svaraði – við svarið eftir guðlegri skapi á hverjum degi.

Ég er með mynd í huga sem býður upp á mismunandi skilning á fyrirbæn: kasta steini í tjörn og horfa gára áhrif á allt umhverfið. Hlutirnir gerast ekki í heiminum einfaldlega og strax vegna þess að ég bið, en þeir gerast í heiminum þegar ég bið. Ég er breytt eins og ég uppgötva dýpstu þrár hjarta mínu og heimurinn er breytt eins og ég viðurkenna kraft og tign og leyndardóm Guðs, skapara himins og jarðar og elskhugi sálna okkar.

-Fr. Martin Connell, S.J. þjónar John Carroll University, University Heights, OH, sem prófessor menntun. Hann er einnig rektor Jesuit samfélag þar.

bæn

Ég vil það sem þú vilt, Drottinn. Með því að biðja þig um leiðsögn, með heill trú og traust sem þú ert að hjálpa mér, ekkert sem ég fengnir til að gera verður ‘of mikið’ eða ‘of bothersome. “”Ekki er heldur pláss fyrir áhyggjur. Ég mun finna það auðvelt að biðja þig á hverjum degi til að vera félagi í starfi mínu … til að hjálpa mér að fá það gert … að vega gjörðir mínar og ákvarðanir í ljósi “”er þetta rétt? ” Er þetta bara? ” Er þetta gera vilja þinn? “”

Með þinni hjálp mun ég taka ákvarðanir betur og hraðar, fullviss um að þú verður ekki leiða mig afvega. Ég mun lifa lífi mínu á hverjum degi vitandi að það er vilji þinn ég ná. Amen.

-National Ráðstefna kristinna atvinnulífsins og stjórnendur

 

 

 

Deila gott orð með vinum þínum!
Senda þetta bréf til vina!
FacebookTwitterMore …
Home | Senda inn beiðni um fyrirbæn | Sæktu Prayer Card | um

Ignatian hugleiðingar framleidd í samstarfi við
Midwest Jesuits, Oregon jesúíta og
Andleg Outreach gegnum Forysta, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Nkwado translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily N’ike mmụọ nsọ si JesuitPrayer.org
Daily N’ike mmụọ nsọ si JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Mgbe ahụ, Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ, “”Ọ dị otu ọgaranya nke a manager, na ebubo a kpọtaara ya na nwoke a na-squandering o nwere. Ya mere, ọ kpọrọ ya, sị ya, ‘Gịnị bụ ihe a na m na-anụ banyere gị? Nye m ajụjụ gị management, n’ihi na i nweghị ike ịbụ m manager ọzọ. ‘Mgbe ahụ manager gwara onwe ya,’ Gịnị ka m ga-eme, na nna m ukwu na-ewere ọnọdụ n’ebe m nọ pụọ? Esighị m ike igwu ala, na m ihere na-arịọ. M kpebiri ihe na-eme ka, mgbe m na-anya dị ka manager, ndị nwere ike ịnabata m n’ebe obibi ha. ‘

Ya mere,-akpọ nna ya ukwu ụgwọ otu otu, ọ jụrụ mbụ, ‘Olee ihe i ji nna m ukwu?’ Ọ zara, ‘A narị jugs nke mmanụ oliv.’ O wee sị ya, ‘Were ụgwọ gị, nọrọ ala ngwa ngwa , na-eme ka ọ iri ise. ‘Mgbe ahụ, ọ jụrụ ọzọ, sị,’ ole ka i ji? ‘ọ zaghachiri,’ A narị containers nke wheat. ‘o wee sị ya,’ Were ụgwọ gị ma mee ka ọ iri asatọ. ‘ma nna ya ukwu jara aghụghọ manager n’ihi na o ji maara; n’ihi na umu nke afọ bụ ihe ezi uche na obiọma meso ndị na ha onwe ha na ọgbọ karịa ndị bụ ụmụ nke ìhè.

Na asim unu, na-eme ka enyi nye onwe unu site aghụghọ akụ na ụba nke mere na mgbe ọ na-arahụ, ha wee nabata unu ba ebighi obibi. “”Onye ọ bụla kwesịrị ntụkwasị obi na a nnọọ nta kwesịkwara ntụkwasị obi n’oké ihe; na onye ọ bụla bụ aghụghọ na a nnọọ nta bụ aghụghọ n’oké ihe. Ọ bụrụ na i mebeghị kwesịrị ntụkwasị obi na aghụghọ akụ na ụba, bụ ndị ga-enyefe unu ezi akụnụba? Ma ọ bụrụ na ị bụghị kwesịrị ntụkwasị obi na ihe bụ nke ọzọ, onye ga-enye gị ihe gị onwe gị?

Ọ dịghị ohu nwere ike ije ozi nna ukwu abụọ; n’ihi na a ohu ahụ ga-ma-akpọ otu asị ma hụ nke ọzọ n’anya, ma ọ bụ a ga-ebibi n’otu ma leda onye nke ọzọ. Unu apugh Chineke na akụ na ụba. “”

New Revised Standard Version, nwebisiinka 1989, site National Council nke Churches nke Kraịst, na United States of America. -Eji ikike. Ikike niile echekwabara. USCCB mma.

-atọ ndị

M na-eche mgbe anyị ghọtahie intercessory ekpere – ekpere na arịrịọ. Anyị na-ele ya mechanically, dị ka ọ bụ nanị okwu banyere etinye na a arịrịọ ka Chineke na-enwe ya zara – na azịza dabere na Chineke na ọnọdụ on ọ bụla e nyere ụbọchị.

M nwere ihe oyiyi n’uche na awade a dị iche iche nghọta nke intercessory ekpere: atụba nkume ghọọ ọdọ mmiri na-ekiri ihe-atọ ndị emetụta dum gburugburu ebe obibi. Na ihe agaghị eme eme na ụwa nanị na ozugbo n’ihi na m ekpe ekpere, ma ha eme n’ụwa mgbe m ekpe ekpere. M na-agbanwe dị ka m na-achọpụta ihe kasị mie emie ọchịchọ nke obi m na ụwa na-agbanwe ka m amata ike na ima-nma na omimi nke Chineke, onye kere eluigwe na ụwa na n’anya nke mkpụrụ obi anyị.

-Fr. Martin Connell, S.J. -eje ozi John Carroll University, University Heights, OH, dị ka prọfesọ akụziri. Ọ bụkwa Onye Rector nke Jesuit obodo n’ebe ahụ.

ekpere

Achọrọ m ihe ị chọrọ, Jehova. Site na-arịọ gị maka nduzi, nwee okwukwe na obi ike na ị na-enyere m, ihe ọ bụla nke m na-akpọ n’elu ime-aghọ ‘nke ukwuu’ ma ọ bụ ‘oke bothersome.’ Ọ dịghịkwa ụlọ maka nchegbu. M ga-ahụ ya mfe ịjụ gị ụbọchị ọ bụla na-a onye na-arụ ọrụ m … nyere m aka ina ihe mere … tụọ omume m na mkpebi n’ìhè nke ‘bụ ikike a?’ ‘Bụ nke a dị nnọọ?’ ‘Bụ nke a -eme uche gị? ‘

N’enyemaka gị, m ga-eme mkpebi mma na ngwa ngwa, obi ike na ị gaghị na-edu m akpafu. M ga-ebi ná ndụ m ụbọchị nke ọ bụla ebe ọ maara na ọ bụ gị ka m na-arụkarị. Amen.

-National Conference of Christian Employers na Managers

 

 

 

Na-Good Okwu na ndị enyi gị!
Send a email ka a na enyi!
FacebookTwitterMore …
Home | Nyefere a Ekpere Request | Download a Ekpere Kaadị | About

Ignatian reflections na-emepụta na mmekorita ya na
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit na
Ime mmụọ Outreach site Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation dukungan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspirasi setiap hari dari JesuitPrayer.org
Inspirasi setiap hari dari JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Luk 16: 1-13

Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, “”Ada seorang kaya yang memiliki seorang manajer, dan biaya yang dibawa kepadanya bahwa orang ini menyia-nyiakan hartanya. Jadi dia memanggilnya dan berkata kepadanya, ‘Apa ini yang saya dengar tentang Anda? Berikan saya akuntansi manajemen Anda, karena Anda tidak bisa menjadi manajer saya lagi. “”Kemudian manajer berkata kepada dirinya sendiri, ‘Apa yang akan saya lakukan, sekarang bahwa Tuanku mengambil posisi dariku? Saya tidak cukup kuat untuk menggali, dan saya malu untuk mengemis. Saya telah memutuskan apa yang harus dilakukan sehingga, ketika saya diberhentikan sebagai manajer, orang mungkin menyambut saya ke rumah mereka. ‘

Jadi, memanggil debitur tuannya satu per satu, ia bertanya pertama, ‘Berapa banyak yang Anda berutang tuanku? “”Dia menjawab,’ Seratus kendi minyak zaitun.”” Dia berkata kepadanya, ‘Ambil tagihan Anda, duduk dengan cepat , dan membuatnya lima puluh. “”Kemudian dia bertanya lagi,”” dan berapa banyak yang Anda berutang? “”dia menjawab, ‘seratus wadah gandum.”” dia berkata kepadanya,’ Ambil tagihan Anda dan membuatnya delapan puluh. “”dan tuannya memuji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik; untuk anak-anak usia ini lebih cerdik dalam menangani generasi mereka sendiri daripada anak-anak terang.

Dan saya memberitahu Anda, membuat teman-teman untuk dirimu dengan cara kekayaan tidak jujur sehingga ketika itu hilang, mereka dapat menyambut Anda ke dalam rumah yang kekal. “”Siapa pun yang setia dalam perkara kecil setia juga dalam banyak; dan siapa pun yang tidak jujur dalam sangat sedikit tidak jujur juga banyak. Jika maka Anda tidak setia dengan kekayaan tidak jujur, yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika Anda tidak setia dengan apa yang menjadi milik orang lain, yang akan memberikan Anda apa yang Anda sendiri?

Tidak ada budak dapat mengabdi kepada dua tuan; untuk budak baik akan membenci dan mengasihi yang lain, atau dikhususkan untuk satu dan menghina yang lain. Anda tidak dapat melayani Tuhan dan kekayaan. “”

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, oleh Dewan Nasional Gereja-gereja Kristus di Amerika Serikat. Digunakan dengan izin. Seluruh hak cipta. USCCB disetujui.

Ripples

Saya pikir sering kita salah paham doa syafaat – permohonan dan petisi. Kita cenderung berpikir itu mekanis, seolah-olah itu hanya masalah menempatkan dalam permintaan untuk Tuhan dan setelah itu menjawab – dengan jawabannya tergantung pada suasana hati ilahi pada hari tertentu.

Saya memiliki sebuah gambar dalam pikiran yang menawarkan pemahaman yang berbeda dari doa syafaat: melempar batu ke dalam kolam dan menonton riak mempengaruhi seluruh lingkungan. Hal tidak terjadi di dunia hanya dan segera karena saya berdoa, tetapi mereka terjadi di dunia ketika saya berdoa. Saya berubah karena saya menemukan keinginan terdalam dari hati saya dan dunia berubah karena saya mengenali kekuatan dan keagungan dan misteri Allah, pencipta langit dan bumi dan kekasih jiwa kita.

Fr. Martin Connell, S.J. menyajikan John Carroll University, University Heights, OH, pendidikan guru. Ia juga Rektor komunitas Jesuit di sana.

Doa

Saya ingin apa yang Anda inginkan, ya Tuhan. Dengan meminta Anda untuk bimbingan, dengan keyakinan penuh dan kepercayaan diri bahwa Anda membantu saya, tidak ada yang saya dipanggil untuk melakukan menjadi ‘terlalu banyak’ atau ‘terlalu menyusahkan. “”Juga tidak ada ruang untuk khawatir. Saya akan merasa mudah untuk meminta Anda setiap hari untuk menjadi mitra dalam pekerjaan saya … untuk membantu saya menyelesaikan sesuatu … untuk menimbang tindakan dan keputusan saya dalam terang ‘apakah ini benar?’ ‘Ini hanya?’ ‘Adalah ini melakukan kehendak Anda? ‘

Dengan bantuan Anda, saya akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yakin bahwa Anda tidak akan membawa saya tersesat. Aku akan menjalani hidup saya setiap hari mengetahui bahwa itu adalah Anda akan saya capai. Amin.

Konferensi nasional Pengusaha dan Manajer Christian

 

 

 

Berbagi Baik Firman dengan teman-teman Anda!
Kirim email ini ke teman!
FacebookTwitterMore …
rumah | Masukan Permintaan Doa | Download Kartu Doa | Tentang

refleksi Ignatian diproduksi dalam kemitraan dengan
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit dan
Outreach spiritual melalui Kepemimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Aistriúchán Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration sa lá ó JesuitPrayer.org
Inspiration sa lá ó JesuitPrayer.org
18 Meán Fómhair, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lúc 16: 1-13

Ansin dúirt Íosa leis na deisceabal “”Bhí fear saibhir a raibh bainisteoir, agus cuireadh cúisimh thabhairt dó go raibh an fear seo squandering a mhaoin. Mar sin, thoghairm sé air agus dúirt leis: “”Cad é seo a chluinim mar gheall ort? Tabhair dom cuntasaíochta do bhainistíocht, toisc nach féidir leat a bheith ar mo bhainisteoir ar bith níos faide. ‘Ansin dúirt an bainisteoir leis féin,’ Cad a dhéanfaidh mé, anois go bhfuil mo mháistir ag cur an seasamh ar shiúl ó dom? Níl mé láidir go leor chun tochailt, agus tá mé náire a impigh. Chinn mé cad atá le déanamh ionas, nuair a tá mé briseadh as a post mar bhainisteoir, d’fhéadfadh daoine fáilte a chur roimh dom isteach ina dtithe. “”

Mar sin, thoghairm a mháistir ar fhéichiúnaithe ceann ar cheann, d’iarr sé ar an gcéad, “”Cé mhéad atá ag mo mháistir? ‘Fhreagair sé,”” Tá céad crúiscíní de ola olóige.’ Dúirt sé leis: ‘Tóg do bhille, suigh síos go tapa , agus é a dhéanamh caoga. ‘Ansin d’iarr sé eile,’ agus cé mhéad atá amuigh ortsa? ‘d’fhreagair sé,’ Tá céad choimeádáin cruithneachta. ‘dúirt sé leis:’ Tóg do bhille agus é a dhéanamh ochtó. ‘agus a mháistir moladh an bainisteoir mímhacánta mar gheall go raibh ghníomhaigh sé shrewdly; do na páistí den aois seo tá níos mó shrewd déileáil lena ghlúin féin ná mar atá na páistí an tsolais.

Agus deirim libh, a chairde daoibh féin a trí airgead mímhacánta ionas gur nuair a imithe, d’fhéadfadh siad fáilte a chur romhaibh isteach sa teach síoraí. “”An té is dílis i beagán an-is dílis freisin i bhfad; agus an té a bhíonn mímhacánta beag an- is mímhacánta freisin i bhfad. Mura ansin nach bhfuil tú dílis leis an airgead mímhacánta, a chur de chúram a thabhairt duit an riches fíor? Agus mura bhfuil tú dílis leis an méid mbaineann go ceann eile, beidh a thabhairt duit cad é mise?

Ní féidir aon daor freastal ar dhá máistreachta; Beidh do daor fuath ceachtar an ceann agus grá an ceann eile, nó a bheidh dírithe ar an duine agus an ghrain eile. Ní féidir leat freastal ar Dhia agus ar shaibhreas. “”

Nua Athbhreithnithe Standard Leagan, cóipcheart 1989, ag an gComhairle Náisiúnta na Eaglaisí Chríost sna Stáit Aontaithe Mheiriceá. Úsáidte le cead. Gach ceart ar cosaint. USCCB ceadaithe.

cuilithíní

Is minic a smaoiním táimid ag míthuiscint paidir intercessory – supplications agus achainíocha. Claonadh a bhíonn againn chun smaoineamh ar é go meicniúil, amhail is dá mba ach ábhar a chur in iarratas chuig Dhia agus a bhfuil fhreagair sí – leis an freagra ag brath ar an giúmar Dhiaga ar aon lá áirithe.

Tá mé íomhá i gcuimhne go dtugann tuiscint éagsúla de paidir intercessory: throwing cloch isteach i lochán agus ag faire ar an ripples difear an timpeallacht ar fad. Ní gá rudaí a tharlóidh ar fud an domhain go simplí agus láithreach toisc é mo ghuí, ach tá siad a dhéanamh tarlú ar fud an domhain nuair a guím. Táim athrú mar amach agam an mian deepest de mo chroí agus tá an domhan athrú mar aithním an chumhacht agus SOILSE agus Mystery Dé, an cruthaitheoir neimhe agus talún agus leannán ár n-anamacha.

-Fr. Martin Connell, S.J. Feidhmíonn John Carroll University, Ollscoil Heights, OH, mar oideachas ollamh. Tá sé freisin ar an Reachtaire an phobail Íosánach ann.

Urnaí

Ba mhaith liom cad ba mhaith leat, a Thiarna. Trí iarraidh ort le haghaidh treorach, le creideamh iomlán agus muinín go bhfuil tú ag cuidiú liom, rud ar bith go bhfuil mé ar iarradh air a dhéanamh thiocfaidh chun ‘an iomarca’ nó ‘ró bothersome.’ Ná níl aon seomra le haghaidh imní. beidh mé ag teacht sé éasca a iarraidh ort gach lá a bheith ina pháirtí i mo chuid oibre … chun cabhrú liom a fháil rudaí a dhéanamh … a weigh mo ghníomhartha agus cinntí i bhfianaise ‘bhfuil sé sin ceart? “””” tá sé seo ach?’ ‘Is é seo ag déanamh d’uacht? ‘

Le do chabhair Beidh mé a dhéanamh cinntí níos fearr agus níos tapúla, muiníneach nach mbeidh tú mar thoradh ar dom astray. Beidh mé mo shaol gach lá a fhios agam go bhfuil sé d’uacht accomplish liom. Amen.

Comhdháil-Náisiúnta na bhFostóirí Críostaí agus Bainisteoirí

 

 

 

Comhroinn ar an Word Dea le do chairde!
Seol ríomhphost seo chuig cara!
FacebookTwitterMore …
Baile | Cuir Iarratas Urnaí | Íoslódáil Cárta Urnaí | Maidir

reflections Ignatian i gcomhar leis
Midwest hÍosánaigh, hÍosánaigh Oregon agus
For-rochtain Spioradálta trí Ceannaireacht, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traduzione Supporto: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
L’ispirazione tutti i giorni dalle JesuitPrayer.org
L’ispirazione tutti i giorni dalle JesuitPrayer.org
18 settembre 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lc 16, 1-13

Allora Gesù disse ai discepoli: «C’era un uomo ricco che aveva un amministratore, e sono accuse a lui che questo uomo è stato sperperare i suoi averi. Così lo chiamò e gli disse: ‘Che è questo che sento dire di te? Dammi un resoconto della vostra gestione, perché non si può essere il mio manager più. ‘Poi il manager disse,’ Che farò, ora che il mio padrone sta prendendo la posizione lontano da me? Io non sono abbastanza forte per scavare, e mi vergogno a chiedere l’elemosina. Ho deciso cosa fare in modo che, quando sarò stato allontanato come direttore, la gente mi può accogliere nelle loro case ‘.

Così, chiamando i debitori del suo padrone uno per uno, ha chiesto il primo, ‘Quanto devi al mio padrone?’ Rispose: ‘Cento brocche di olio d’oliva.’ Egli disse: ‘Prendi la tua ricevuta, siediti subito , e renderlo cinquanta. ‘Poi ha chiesto un altro,’ e quanto devi? ‘egli rispose:’ cento contenitori di grano. ‘egli disse:’ Prendi la tua ricevuta e renderlo ottanta. ‘e il suo padrone lodato il manager disonesto, perché aveva agito astutamente; per i bambini di questa età sono più accorto nel trattare con loro pari sono i figli della luce.

E io dico, fare amicizia per voi stessi mediante la disonesta ricchezza in modo che quando è andato, possono accogliervi nelle case eterne. “”Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli con la ricchezza disonesta, che affiderà a voi le vere ricchezze? E se non siete stati fedeli con ciò che appartiene ad un altro, che vi darà ciò che è tuo?

Nessun servo può servire a due padroni; per una o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza “”.

Nuovo Revised Standard Version, copyright 1989 dal Consiglio Nazionale delle Chiese di Cristo negli Stati Uniti d’America. Utilizzato con il permesso. Tutti i diritti riservati. approvato USCCB.

Ripples

Credo che spesso ci fraintendiamo intercessione di preghiera – suppliche e petizioni. Tendiamo a pensare ad esso meccanicamente, come se si trattasse semplicemente di una questione di mettere in una richiesta a Dio e averlo risposto – con la risposta a seconda dell’umore divina in un dato giorno.

Ho un’immagine nella mente, che offre una diversa comprensione della preghiera di intercessione: gettare un sasso in uno stagno e guardare le increspature influenzano tutto l’ambiente. Le cose non accadono nel mondo in modo semplice e immediato, perché io prego, ma accadono nel mondo quando prego. Sono cambiato come scopro più profondi desideri del mio cuore e il mondo è cambiato, come riconosco il potere e la maestà e il mistero di Dio, il creatore del cielo e della terra e amante delle nostre anime.

-fr. Martin Connell, S.J. serve John Carroll University, University Heights, OH, l’istruzione professore. Egli è anche il direttore della comunità dei gesuiti lì.

Preghiera

Io voglio quello che vuoi, o Signore. Con voi per chiedere una guida, con piena fiducia e la fiducia che mi stanno aiutando, nulla di ciò che sono chiamato a svolgere diventa ‘troppo’ o ‘troppo fastidio.’ Né vi è alcun spazio per la preoccupazione. Io trovo facile chiedere voi ogni giorno per essere un partner nel mio lavoro … per aiutarmi a fare le cose … a pesare le mie azioni e decisioni alla luce di ‘è questo diritto?’ ‘È questo solo?’ ‘È questo fare la tua volontà? ‘

Con il vostro aiuto farò prendere decisioni migliori e più veloci, sicuri che non mi portano fuori strada. Vivrò la mia vita ogni giorno sapendo che è la tua volontà io realizzare. Amen.

Conferenza -National dei cristiani datori di lavoro e gestori

 

 

 

Condividi la buona parola con i tuoi amici!
Invia questa email ad un amico!
FacebookTwitterMore …
home | Invia una richiesta di preghiera | Scarica un biglietto di preghiera | Di

riflessioni ignaziani prodotte in collaborazione con
Midwest gesuiti, Oregon gesuiti e
Outreach spirituale attraverso Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

サポート翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.orgから毎日のインスピレーション
JesuitPrayer.orgから毎日のインスピレーション
2016年9月18日
2016年9月18日 – MWJ.jpg
ルカ16:1-13

そして、イエスは管理者があったが、電荷が、この男は彼の財産を浪費したことを彼にした金持ちがあった」、弟子たちに言いました。だから、彼は彼を召喚し、彼に言った、「これは私があなたについて聞くことは何ですか?あなたはもはや私のマネージャーにすることはできませんので、私は、あなたの管理の会計与えますが。私は今、私のマスターは私から離れて位置していることを、何をします」そしてマネージャーは、自分自身に言いましたか ‘?私は掘るのに十分強力ではない、と私は物乞いを恥じています。私はので、私はマネージャーとして却下していたとき、人々は彼らの家に私を歓迎する可能性があることに何をすべきかを決定しました。」

だから、一つ一つを主人の債務者を召喚、彼は「いくらあなたが私のマスターを借りていますか?」、最初に尋ねた彼は、答えた「オリーブオイルの百水差しを。」彼はすぐに座って、あなたの手形を取る」、彼に言いました、およびそれ50作る。」それから彼は、別のものを尋ねた “”そして、あなたはどのくらいを借りていますか?小麦の百コンテナを「彼は、答えた」。あなたの手形を取り、それ80作る””彼は、彼に言った、 ‘。’そして彼のマスター彼は抜け目なく行動していたので、不正マネージャを賞賛しました。この年齢の子供たちのために、光の子であるよりも、自分の世代に対処する上でより多くの抜け目のないです。

そして、私はそれがなくなったとき、彼らは永遠の家にあなたを歓迎することができるように不正な富によって自分のために友達を作る、あなたを伝えます。 「誰でも非常に少ないに忠実であることはあまりにも忠実です。そして、誰でも非常に少ないに不誠実であることはあまりにも不誠実です。そして、あなたが不正の富で忠実されていない場合は、誰があなたに真の富を任せるだろうか?あなたが別のものに属するものに忠実にされていない場合や、誰があなた自身である何を与えるのだろうか?

いいえスレーブはふたりの主人に仕えることはできません。スレーブのいずれかを憎み、他を愛する、または1つに専念することと他を軽蔑しますか。あなたがたは、神と富とに兼ね仕えることはできません。」

新米国のキリストの教会の国家評議会によって、標準バージョン、著作権1989年改訂します。許可を得て使用されます。全著作権所有。 USCCBが承認されました。

波紋

supplicationsと嘆願書 – 私は頻繁に私達がとりなしの祈りを誤解だと思います。答えは任意の日に神の気分に応じて – それは単に神への要求を入れて、それが答えたの問題であるかのように私たちは、機械的にそれを考える傾向にあります。

池に石を投げると波紋が環境全体に影響を与える見て:私はとりなしの祈りの異なる理解を提供しています心の中のイメージを持っています。私は祈るためのものは、単に、すぐに世界では起こりませんが、私は祈るとき、彼らは世界で起こるのか。私は私の心の最も深い欲望を発見するように私が変更していると私は神、天と地と私たちの魂の恋人の作成者の力と威厳と神秘を認識として世界が変更されます。

-fr。マーティン・コネル、S.J.ジョン・キャロル大学、大学ハイツは、教授の教育として、OH、提供しています。彼はまた、そこにイエズス会のコミュニティの学長です。

祈り

私は、主よ、あなたが欲しいものを欲しいです。指導のためにあなたを尋ねることによって、あなたは私を支援している完全な信仰と自信を持って、私が行うことに呼びかけています何も」。あまりにも厄介な ”あまり ‘またはになることも、心配のための任意の余地があります。私はそれが簡単に私の仕事のパートナーであることを毎日お聞きし…私は物事を成し遂げる助けるために…の光の中で自分の行動や意思決定を比較検討するでしょう」この権利です? ”これだけでしょうか? ”このですあなたの意志をやって?」

あなたの助けを借りて、私は、意思決定はより良く、より速く、あなたが道に迷って私をリードしていないことを確信いたします。私はそれは私が達成あなたの意志であることを知って、毎日私の人生を生きます。アーメン。

キリスト教の雇用者および管理者の-National会議

 

 

 

お友達と良い言葉を共有!
友人にこのメールを送ってください!
FacebookTwitterMore …
ホーム|祈りのリクエストを送信|祈りのカードをダウンロード|約

との提携で生産Ignatian反射
中西部イエズス会、オレゴン州イエズス会と
リーダーシップ、LLCを通じて精神的なアウトリーチ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration Daily saka JesuitPrayer.org
Inspiration Daily saka JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Gusti Yésus terus ngomong marang murid-muridé, “”Ana wong sugih sing wis manager a, lan biaya padha digawa menyang ngarsané sing wong iki squandering sifat. Supaya ngundang wong lan ngandika marang wong, ‘Apa iki sing aku krungu bab sampeyan? Menehi kula accounting Manajemen Panjenengan, awit kowé ora bisa dadi manager sembarang maneh. ‘Banjur manager ngandika marang awake,’ Apa sing bakal aku, saiki sing bendara kula njupuk posisi sing adoh saka kula? Aku ora cukup kuwat kanggo dig, lan aku isin nyuwun. Aku wis mutusaké apa apa supaya, nalika aku mecat minangka manager, wong bisa ngukup aku ana ing omahe.

Dadi, diwêtokake utang bendarane siji, wong takon pisanan, ‘Pinten kowe utang bendara kula?’ Wangsulane: ‘A atus jugs saka lenga zaitun. “”Paring wangsulane marang,’ Njupuk tagihan, njagong mudhun cepet , lan wis seket. ‘Banjur takon liyane,’ lan pinten kowe utang? “”Paring wangsulane: A atus kontaner saka gandum. ‘Panjenenganipun ngandika,’ Njupuk Bill lan wis wolung puluh. ‘lan bendarane commended manager jujur amarga tumindak shrewdly; kanggo anak umur iki luwih kadhawuhan nindakaké putusané ing dealing with generasi dhewe saka sing anak cahya.

Aku pitutur marang kowe, nggawe kanca dhewe kanthi kasugihan jujur supaya nalika wis musna, padha bisa nampani kowe menyang omahé langgeng. “”Sapa kang tumemen ing bab kang cilik iku setya uga ing akeh; lan sing sapa ora jujur karo prekara sing tyilik iki ora jujur uga ing akeh. Yen sampeyan ora temen karo kasugihan jujur, sing bakal ngandel marang kowé kasugihan bener? Lan yen sampeyan ora temen karo apa sing wèké liyane, sing bakal menehi apa dhewe?

Ora abdi bisa ngawula marang bendara loro, kanggo abdi salah siji bakal sengit marang sing siji lan nrésnani liyané, utawa bisa ngelem sing siji lan nyepèlèkké sing liyané. Sampeyan ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan kasugihan. “”

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, dening Dewan Nasional Gereja Kristus ing Amérika Sarékat. Lembaga Alkitab. Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang. USCCB disetujoni.

ripples

Aku kerep pangerti intercessory pandonga – panyuwun lan pandonga. We kathah kanggo mikir iku mechanically, minangka yen padha mung prakara panggolekan ing panjalukan Allah lan gadhah iku mangsuli – karo jawaban gumantung ing swasana ati gaib ing sembarang dina tartamtu.

Aku duwe gambar ing atine sing nawakake pangerten macem-macem pandonga intercessory: mbuwang watu menyang blumbang lan nonton ripples mengaruhi kabeh lingkungan. Iku ora kelakon ing donya mung lan langsung amarga aku ndedonga, nanging padha kelakon ing donya nalika aku ndedonga. Aku diganti aku nemokake kepinginan jero atiku lan donya wis diganti aku kenal daya lan kamulyan lan misteri Allah, sing nitahake langit lan bumi lan pacangan saka jiwo kita.

-Fr. Martin Connell, S.J. serves John Carroll University, University Heights, OH, minangka pendidikan profesor. Piyambakipun ugi Rektor masyarakat Yesuit ana.

Prayer

Aku pengin apa sing arep, dhuh Yehuwah. Miturut takon sampeyan kanggo pembinaan, karo iman lengkap lan kapercayan sing ngewangi kula, apa-apa sing aku nyebut marang apa dadi ‘kakehan’ utawa ‘banget bothersome.’ Nor ana kamar kanggo sumelang. Aku, iku bakal nemu gampang takon kowe saben dina kanggo dadi partner ing karya … kanggo kula njaluk iku rampung … kanggo nimbang tumindak lan pancasan sandi ing cahya saka ‘tengen iki?’ ‘Iki mung?’ ‘Iki mengkono bakal Panjenengan? ‘

Kanthi bantuan aku bakal pancasan luwih apik lan luwih cepet, mesthi sing ora mimpin kula kesasar. Aku bakal manggon urip saben dina ngerti iku Panjenengan ora aku ngrampungake. Amin.

Konferensi -National saka Juragan lan Managers Kristen

 

 

 

Share Good Tembung karo kanca-kanca!
Kirimi email iki kanggo kanca!
FacebookTwitterMore …
Home | Kirim a Prayer Request | Download a Card Prayer | About

Renungan Ignatian diprodhuksi ing kemitraan karo
Midwest Yésuit, Oregon Yésuit lan
Menjangkau Spiritual liwat Kepemimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಅನುವಾದ ಬೆಂಬಲ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org ದೈನಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್
JesuitPrayer.org ದೈನಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
ಲೂಕ 16: 1-13

ಆಗ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “”ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ squandering ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಎಂದು ಈ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡಿ. ಆಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ತನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದರು ‘ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನಾನು ಡಿಗ್ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ವಜಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ‘

ಆದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಾಲಗಾರರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸುವುದು, ಅವರು ಮೊದಲ ‘ಎಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ?’ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ‘ಆಲಿವ್ ತೈಲ ಒಂದು ನೂರು ಜಗ್ಗಳು.’ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಬೇಗ ಕೂತುಕೊಂಡು , ಮತ್ತು ಇದು ಐವತ್ತು ಮಾಡಿ. ‘ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳಿದರು,’ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ? ಗೋಧಿ ನೂರು ಕಂಟೈನರ್ ‘ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಬತ್ತು ಮಾಡಲು’ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ‘.’ ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ; ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪೀಳಿಗೆಯ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಇವೆ.

ಮತ್ತು ನಾನು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಗಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿ. “”ಯಾರು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ ನಿಷ್ಠಾವಂತ; ಮತ್ತು ಯಾರು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ನಂತರ ನೀವು ಯಾರು ನೀವು ನಿಜವಾದ ಧನವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರಿರುವುದು ಜೊತೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏನು ನೀಡುತ್ತದೆ?

ಯಾವುದೇ ಗುಲಾಮ ಎರಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ; ಗುಲಾಮರ ಎರಡೂ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ. ನೀವು ದೇವರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. “”

ನ್ಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ 1989. ಅನುಮತಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. USCCB ಅನುಮೋದನೆ.

ತರಂಗಗಳು

ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ – ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅಪಾರ್ಥ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಇದು ಉತ್ತರ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಂಬಂತೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಲವು – ಉತ್ತರ ಯಾವುದೇ ದಿನ ದೈವಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೊತೆ.

ಒಂದು ಕೊಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳು ಇಡೀ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು: ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಸಂಭವಿಸಿ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಳವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಾನು ಬದಲಾಯಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಹಸ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರೇಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ.

-Fr. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾನ್ನೆಲ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜಾನ್ ಕೆರೋಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈಟ್ಸ್, OH. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ಸಮುದಾಯದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಯರ್

ನಾನು ನೀವು ಯಾವ ಓ ಕರ್ತನೇ ಬಯಸುವ. ನಾನು ಮಾಡಲು ಕರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಏನೂ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುವ ‘ತುಂಬಾ’ ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತದೆ ‘ತುಂಬಾ ಕಾಡುವ.’ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿ. ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಕೇಳಲು … ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೂಕ ನನಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ … ” ಈ ಕಾಣಬಹುದು ‘ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?’ ಇದು ಕೇವಲ? ‘ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ? ‘

ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಿನ್ನುವೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕಬೇಕು. ಅಮೆನ್.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ -National ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್

 

 

 

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ!
FacebookTwitterMore …
ಮುಖಪುಟ | ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ | ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ Ignatian ಪ್ರತಿಬಿ
ಮಿಡ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ಸ್, ಒರೆಗಾನ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ಸ್
ನಾಯಕತ್ವ, ಎಲ್ಎಲ್ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಔಟ್ರೀಚ್


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Қолдау аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org бастап Күнделікті Inspiration
JesuitPrayer.org бастап Күнделікті Inspiration
18 қыркүйек, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Лк 16: 1-13

Содан кейін Иса менеджер болды, және айыппұлдар осы адам өз мүлкін ысырапқорлыққа деп оған тартылды бір бай кісі болған «, шәкірттеріне былай деді. Сондықтан ол оны шақырып алып және осы Сен туралы естіп, бұл қандай «, оған былай деді? Егер сіз қандай да бір ұзын менің менеджер болуы мүмкін емес, өйткені, маған сіздің басқару есеп беріңіз. қожайыным Менен аулақ позициясын жатыр қазір бұл, менің ойымша, не істейсің «Сонда менеджері, өзіне деді? Мен қазып жеткілікті күшті емес сенімдімін, мен қайыр сұрауға ұяламын. Мен де, менің менеджер қызметінен босатылды жатырмын кезде, адамдар өз үйлеріне мені қолдаймыз мүмкін, бұл не істеу шештік.

Сондықтан, бір-бірлеп қожайынына қарыз шақыру, ол қанша сіз менің шебері қарызсың? «, Бірінші сұрады Ол жауап берді:» зәйтүн майын жүз құмыра. «Ол тез отыруға, сіздің заң алыңыз», оған былай деді: , және ол елу жеткізіңіз. Сосын, тағы бір сұрады «Ал сіз қанша қарызсың? бидай жүз контейнерлер» ол, деп жауап берді «. Егер заң алыңыз және оны сексен жасауға» ол, оған былай деді: «.» Қожайыны ол енуінің әрекет, өйткені арам менеджер жоғары бағалады; Осы жастағы балалар үшін жарық балалар қарағанда өз ұрпаққа қарым-қатынасында көп елгезек болып табылады.

Ал менің ойымша, бұл кетіп кезде, олар мәңгілік үйлерімізге қош мүмкін болатындай арамдық байлық арқылы өздеріңе достар жасауға, сізге айтайын. «Кімде-кім бір өте аз адал болып үлкен істе де сенімді болып табылады; Ал және кім өте аз жылы тиеуді үлкен істе де сенімсіз. онда сіз арам байлық бар адал болған жоқ болса, кім сендерге шынайы байлықты тапсырады? Ал егер сіз өз сізге беремін, кім басқа тиесілі қандай адал болды емес пе?

Бірде-құл екі қожайынға қызмет ете алады; құл біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді, немесе біріне арналған және басқа да менсінбей болады, не үшін. Сіз Құдайға және байлығы бола алмайды. «

Жаңа Америка Құрама Штаттарында Мәсіхтің Ұлттық шіркеулер кеңесімен, Стандартты нұсқасы, авторлық құқық 1989 қайта қаралған. рұқсат бойынша пайдаланылады. Барлық құқықтар сақталған. USCCB мақұлдады.

рябь

жалбарына – Мен жиі біз Ходатайственной мінажат керісінше түсінеді деп ойлаймын. Жауап кез-келген күні иләһи көңіл-күй қарай отырып – бұл жай ғана Құдайға өтініші бойынша қою және ол жауап берді мәселе болса да, біз, механикалық ол туралы ойлауға бейім.

тоған ішіне тас лақтыру және рябь бүкіл қоршаған ортаға әсер ететін көріп: Мен Ходатайственной мінажат түрлі түсінуді ұсынады есте кескінді бар. Мен дұға, өйткені нәрселер ғана және тез арада әлемде орын жоқ, бірақ мен дұға еткенде, олар әлемде орын жоқ. Менің жүрек терең тілегін табуға Мен өзгерді жатырмын, мен Құдайға, көк пен жерді, біздің душ әуесқой құрушының қуаты мен ұлылығын және құпияны таниды ретінде әлемдік өзгереді.

-Fr. Мартин Connell, S.J. Джон Кэрролл Университет Heights профессоры білім ретінде, OH, қызмет етеді. Ол сондай-ақ, онда Jesuit қоғамдастықтың ректоры болып табылады.

дұға

Мен Уа, Жаратқан Ие, бұл болғың келеді. басшылық үшін сұрайтын, сіз мені көмектесуде толық сеніммен, маған не істеу шақырды жатырмын ештеңе. тым Мазасыз ‘тым көп «немесе болып Nor мазасыздану үшін кез келген бөлме бар. Менің ойымша, бұл оңай жұмысымда әріптес болуға күн сайын сізге сұрағым … мені істерді тындыруға көмектесу үшін … аясында менің іс-әрекеттерін және шешім салмағы таба: «Бұл дұрыс болып табылады? ” ‘Тек осы болып табылады?» «Бұл Егер еркін орындаудан?

Сіздің көмегімен Мен, шешімдер жақсы және тез сіз жолдан мені алып келмейтіндігін сенімді құрайды. Менің ойымша, бұл Мен орындау сенің ерік екенін біле күн сайын менің өмір сүруге болады. Аумин.

Кристиан берушілер мен менеджерлер -National конференциясы

 

 

 

Достарыңызбен жақсы сөз бөлісіңіз!
Досыңызға мына электрондық пошта жіберу!
FacebookTwitterMore …
Басты бет | намаз сұрау жіберу | намаз Card жүктеп | туралы

серіктестікте өндірілген Ignatian ойлар
Midwest Иезуиты, Орегон Иезуиты және
Көшбасшылық, LLC арқылы рухани халықпен жұмыс істеу


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ការបកប្រែការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបំផុសគំនិតប្រចាំថ្ងៃពី JesuitPrayer.org
ការបំផុសគំនិតប្រចាំថ្ងៃពី JesuitPrayer.org
ខែកញ្ញា 18, ឆ្នាំ 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
លូកា 16: 1-13

ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា: «មានបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនិងបទចោទប្រកាន់ត្រូវបាននាំទៅគាត់ថាបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានគេខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់គាត់គឺ។ ដូច្នេះលោកបានកោះហៅគាត់ហើយគាត់បាននិយាយទៅគាត់ថា “”តើនេះគឺថាខ្ញុំបានឮអំពីអ្នក? ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវគណនេយ្យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកព្រោះអ្នកមិនអាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបានទៀតទេ “”។ បន្ទាប់មកអ្នកចាត់ការទូទៅបាននិយាយថាដើម្បីខ្លួនឯង”” តើខ្ញុំនឹងធ្វើឥឡូវនេះថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំត្រូវបានទទួលយកតំណែងនេះនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបានទេ? ខ្ញុំមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជីកហើយខ្ញុំដើរសុំទានខ្មាសគេ។ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដូច្នេះបាននោះនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានបណ្តេញចេញក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទូទៅមនុស្សអាចស្វាគមន៍ខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ “”

ដូច្នេះហៅពួកកូនបំណុលរបស់ចៅហ្វាយគាត់ម្នាក់ដោយមួយ, គាត់សួរអ្នកទីមួយថា “”តើអ្នកជំពាក់ចៅហ្វាយខ្ញុំប៉ុន្មាន?”” គាត់ឆ្លើយថា “”មួយរយ jugs នៃប្រេងអូលីវ។ “” គាត់ទូលព្រះអង្គថា: <ចូរយកបញ្ជីរបស់អ្នកហើយអង្គុយចុះបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងធ្វើឱ្យវាហាសិប “”។ បន្ទាប់មកគាត់សួរម្នាក់ទៀតថា”” តើអ្នកជំពាក់ចៅហ្វាយខ្ញុំប៉ុន្មាន? “”គាត់ឆ្លើយថា”” មួយរយធុងស្រូវសាលី។ “”គាត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថា”” យកបញ្ជីរបស់អ្នកហើយធ្វើឱ្យវាប៉ែតសិប។ “”ហើយម្ចាស់របស់គាត់ សរសើរមេការទុច្ចរិតនោះព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្ដយ៉ាងឆ្លាតវៃ; សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុនេះមានប្រាជ្ញាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងជំនាន់របស់ពួកគេជាងគឺជាកូននៃពន្លឺ។

ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នក, ធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិសម្រាប់ខ្លួនដោយមធ្យោបាយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទុច្ចរិតដូច្នេះថានៅពេលដែលវាត្រូវបានបាត់បង់, ពួកគេអាចស្វាគមន៍អ្នកចូលទៅផ្ទះអស់កល្បជានិច្ច។ «អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចការធំដុំដែរ ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចនោះគឺទុច្ចរិតផងដែរនៅក្នុងច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនស្មោះត្រង់នឹងទ្រព្យទុច្ចរិតដែលនឹងប្រគល់ដល់អ្នកទ្រព្យសម្បត្ដិពិតប្រាកដ? ហើយប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មួយផ្សេងទៀត, ដែលនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអ្វីដែលជាការផ្ទាល់របស់អ្នក?

គ្មានទាសករអាចបំរើម្ចាស់ពីរបានទេ សម្រាប់ខ្ញុំបម្រើទាំងនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយទៀត។ អ្នកមិនអាចគោរពបំរើព្រះជាម្ចាស់និងទ្រព្យសម្បត្តិ»។

កំណែថ្មីបានកែលម្អស្តង់ដារក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ 1989 ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃវិហាររបស់ព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ត្រូវបានប្រើដោយមានការអនុញ្ញាត។ រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង។ USCCB បានអនុម័ត។

អង្កាញ់

ខ្ញុំគិតថាជាញឹកញាប់យើងយល់ខុសអធិស្ឋាន – អង្វរសុំនិងសំណូមពរ។ យើងមាននិន្នាការទៅជាគិតពីវាយន្ដ, ដូចជាប្រសិនបើវាត្រូវបានគេគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការដាក់សំណើទៅព្រះមួយនិងមានវាឆ្លើយថា: – ជាមួយចម្លើយអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់ព្រះនៅថ្ងៃណាមួយ។

ខ្ញុំមានរូបភាពក្នុងចិត្តថាផ្តល់នូវការយល់ឃើញខុសគ្នានៃការអធិស្ឋាន: ការបោះថ្មមួយដុំចូលទៅក្នុងស្រះទឹកមួយនិងប៉ះពាល់ដល់ការមើលសាយភាយបរិស្ថានទាំងមូល។ អ្វីដែលមិនបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកធម្មតានិងភ្លាមព្រោះខ្ញុំអធិស្ឋាន, ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលខ្ញុំបានអធិស្ឋាន។ ខ្ញុំមានបានផ្លាស់ប្តូរដូចដែលខ្ញុំបានរកឃើញសេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នាជ្រាលជ្រៅនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំនិងនៅលើពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់អំណាចនិងឫទ្ធានុភាពនិងលាក់កំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងគូស្នេហ៍របស់នៃព្រលឹងរបស់យើង។

-Fr ។ លោកម៉ាទីន Connell, S.J. សាកលវិទ្យាល័យលោកយ៉ូហាន Carroll បានបម្រើសាកលវិទ្យាល័យ Heights, អូដូចដែលអប់រំសាស្រ្តាចារ្យ។ គាត់ជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសហគមន៍អង្គការ Jesuit នៅទីនោះ។

ការអធិស្ឋាន

ខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលអ្នកចង់ឱព្រះអម្ចាស់។ ដោយការសួរអ្នកសម្រាប់ការណែនាំដោយមានជំនឿពេញលេញនិងទំនុកចិត្តថាអ្នកកំពុងជួយខ្ញុំ, អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបានហៅឱ្យធ្វើការបានក្លាយទៅជា “”ច្រើនពេក”” ឬ “”រំខានផងដែរ។ “” មិនបានជាមានបន្ទប់សម្រាប់ការព្រួយបារម្ភណាមួយឡើយ។ ខ្ញុំនឹងរកឃើញវាជាការងាយស្រួលក្នុងការសួរអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជាដៃគូនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំមួយ … ដើម្បីជួយខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលបានធ្វើ … ដើម្បីថ្លឹងនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំសកម្មភាពនៅក្នុងពន្លឺនៃ “”គឺជាសិទ្ធិនេះ?”” “”នេះគឺគ្រាន់តែជាការ? »«គឺនេះ ការធ្វើនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នក? “”

ដោយមានជំនួយរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរនិងលឿនជាងមុន, មានទំនុកចិត្តថាអ្នកនឹងមិននាំខ្ញុំឱ្យវង្វេង។ ខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដឹងថាវាគឺជាឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលខ្ញុំបានសម្រេច។ អាម៉ែន។

សន្និសិទ -National របស់ Christian និយោជកនិងគ្រប់គ្រង

 

 

 

ចែករំលែកព្រះបន្ទូលល្អជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក!
ផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅមិត្តភក្តិ!
FacebookTwitterMore …
ទំព័រដើម | ដាក់ស្នើសំណើសេចក្ដីអធិស្ឋានមួយ | ទាញយកកាតអធិស្ឋាន | អំពី

ការឆ្លុះបញ្ចាំង Ignatian បានផលិតនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ
ខាងលិចកណ្តាលអង្គការ Jesuit, រដ្ឋ Oregon អង្គការ Jesuit និង
តាមរយៈភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញាណផ្សព្វផ្សាយ, LLC បាន


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

지원 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org에서 매일 영감
JesuitPrayer.org에서 매일 영감
2016년 9월 18일
2016년 9월 18일-MWJ.jpg
눅 16 : 1-13

예수 께서 관리자가 있고, 요금이 사람이 자신의 재산을 낭비하는 것을 그에게 주어졌다 부자가 발생했습니다 “”, 제자들에게 말했다. 그래서 그는 그를 불러 그에게 이르되, ‘이것은 내가 당신에 대해 듣고 그 무엇입니까? 당신은 더 이상 내 매니저가 될 수 없기 때문에 날, 당신의 관리 회계 줄은. 지금 내 주인이 내게서 위치를 가지고 있는지, 무엇을 할 것인가 ‘그런 다음 관리자는 자신에게 말했다’? 나는 파고 충분히 강한 아니에요, 나는 구걸 할 부끄럽다. 나는 그렇게 내가 매니저로 기각하고 때, 사람들이 자신의 집으로 나를 환영 수 있음을 무엇을 결정했습니다. ‘

그래서, 그의 주인의 채무자 하나 하나를 소환, 그는 ‘. 올리브 오일의 백 주전자를’그는 대답 ‘? 얼마나 당신이 내 주인을 빚 않는’를 먼저 물었다 그는 청구서를 가지고 빨리 앉아 ‘, 그에게 말했다 그리고 ‘그가 또 다른 질문 그리고’. 그것을 쉰을 그리고 당신은 얼마나 많은 빚을합니까? 밀 백 컨테이너를 ‘그는 대답’.. 청구서를 가지고 팔십 그것을 확인 ‘그는 그에게 말했다’ ‘그리고 그의 주인 그는 약삭 빠르게 행동했기 때문에 부정직 한 매니저를 칭찬; 이 시대의 어린이를위한 빛의 자녀들보다 자신의 세대를 다루는 더 날카로운 있습니다.

그리고 나는 그것이 사라 때, 그들은 영원한 가정에 당신을 환영 할 수 있도록, 부정직 한 재산에 의해 스스로 친구들을 말한다. “”누구든지 아주 작은에 충실한 훨씬에서도 신실; 누구든지 아주 작은에서 부정직 훨씬에도 부정직이다. 다음 경우에 당신은 진정한 부자 당신에게 위탁 할 부정직 한 재산과 충실하지? 다른에 속하는 것과 충실하지 않은 경우에, 사람들은 자신이 무엇을 줄 것인가?

어떤 슬레이브는 두 주인을 섬길 수 없다; 노예의 하나를 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나, 일에 전념 할 다른 경멸합니다 하나. 당신은 하나님과 재산을 섬길 수 없다. “”

새로운 미국 그리스도의 교회 협의회에 의해, 표준 버전, 저작권 1989 개정. 허가에 의해 사용됩니다. 판권 소유. USCCB 승인.

잔물결

간구와 청원 – 나는 종종 우리가 중보기도를 오해 생각합니다. 하나님에 대한 요청에 넣고는 답변 데 단순히 문제 것처럼 우리는 기계적으로 그것을 생각하는 경향이있다 – 대답은 특정 일에 하나님의 기분에 따라와.

연못에 돌을 던지고 파문이 전체 환경에 영향을보고 : 나는 중보기도의 다른 이해를 제공 염두에두고 이미지를 가지고있다. 나는기도하기 때문에 상황이 간단하고 바로 세계에서 발생하지 않지만, 나는기도 할 때 그들은 세계에서 일어나는 않습니다. 내 마음의 가장 깊은 욕망을 발견 나는 변경하고 내가 힘과 위엄과 하나님의 신비, 하늘과 땅과 우리의 영혼의 연인의 창조자를 인식으로 세계가 변경됩니다.

-Fr. 마틴 코넬, S.J. 존 캐롤 대학, 대학 하이츠 교수 교육으로, OH, 역할을한다. 그는 또한이 예수회 공동체의 목사입니다.

기도

난 당신이 여호와를 원하는 것을 할 수 있습니다. 내가하도록 요구하고 완전한 믿음과 당신이 나에게 도움이되고 자신감, 아무것도, 지침을 요청함으로써 ‘. 너무 귀찮은’ ‘너무 많이’또는됩니다 아니다 거기는 걱정에 대한 어떤 방입니다. 나는 쉽게 … 내가이 일을 수행하는 데 도움의 빛에 내 행동과 결정을 무게 … 내 작품의 파트너로 매일 물어 찾을 것 ‘이 맞아? “”””이것은 단지인가?’ ‘이있다 당신의 뜻을? ‘

당신의 도움으로 나는 결정을 더 빨리, 자신감이 잘못된 길로 나를 인도하지 않도록 할 것입니다. 나는 내가 달성 당신의 뜻 것을 알고 매일 내 인생을 살 것이다. 아멘.

기독교 고용주와 관리자의 – 국가 회의

 

 

 

친구와 함께 좋은 말씀을 공유!
친구에게 이메일 보내기!
FacebookTwitterMore …
홈 | 기도 요청 제출 | 기도 카드를 다운로드 | 약

와 협력하여 생산 이냐시오 반사
중서부 예수회, 오레곤 예수회와
리더십, LLC를 통해 영적 봉사 활동


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

werger Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration rojane ji JesuitPrayer.org
Inspiration rojane ji JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lûqa 16: 1-13

Hingê Îsa ji şagirtên xwe re got, “”Mirovekî dewlemend hebû ku a gerînendeyê hebû, û doz ji wî re, ku ev mirov talankirina bû milkê xwe anîn hatibûn kirin. Îcar wî ew gazî û ji wî re got, ‘Ev çi ye ku ez li ser te dibihîzim? bide min an hisêba ji rêveberiya xwe, çimkî tu nikarî şahnetiyê min ne êdî. ‘Hingê manager ji xwe re got,’ Gelo ez çi bikim, niha ku Axayê min şahnetiyê ji helwesta ji min dûr? Ez im, ne têr bihêz ji bo kolandina ne, û ez şerm dikim ku hêvî dikim im. Min biryar da ku çi bikin, da ku, gava ez wekî rêveberê civîn dikim, xelk min nav malên xwe de qebûl bike. ”

Bi vî awayî, Gazî ku deyndarên axayê xwe yek bi yek ji wî pirsî: yekem, ‘hûn çi qas deyndarê axayê min î? »Wî bersîv da û got,’ A sed kûpan ji zeytê zeytûnan. ‘Îsa ji wî re got: <Rahêje seneda xwe, bi lez rûne, , û ew make pêncî. ” wî yekî din pirsî, ‘û çiqas deynê te?’ ‘wî jî got,’ a sed bîdonên genim.> wî ji wî re got: <rahêje seneda xwe û make it heştê. ‘û axayê wî destxweşiyê li gerînendeyê, çimkî wî aqilmendî kiribû; ji bo zarokên vê dinyayê di danûstandina bi nifşê xwe bi xwe bi aqiltir bêtir ji zarokên ronahiyê ne.

Û ez ji te re dibêjim, ku hevalên ji bo xwe bi rîya dewlemendîyê, sifetê, da ku gava ev mal nemîne, ew we li nav malan herheyî qebûl bike. “”Kî dilsoz di ya hindik de dilsoz e jî di gelek e; û her kesê ku di demeke kurt de, sifetê e, sifetê jî li gelek e. Îcar, eger hûn dilsoz bi dewlemendiya, sifetê, ku ji te re dewlemendiya rastîn bispêre wê ne? Û eger hûn dilsoz bi tiştên ji hev re ne, kî wê ya we çi yê te ye bide?

No xulamê nikare ji du axayan re xulamtiyê bike; ji bo xulam yan jî wê yekî nefret bike û ji yê din hez bike, an yekî bigire û yê din biçûk bibîne. Tu Xwedê û dewlemendiyê re bikin. “”

Încîl û Zebûr, copyright 1989, ji aliyê Encûmena Niştimanî ya civînên bawermendan ên Mesîh li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Bikaranîn, ji aliyê destûr. Hemû maf parastî ne. USCCB pejirandin.

pêlên

Ez bawerim gelek caran em fêm dua intercessory – hawara û daxwaznameyên. Em ne mêldarê li ser bifikirim mekanîk, weke ku ew tenê meseleya xiste li ser daxwaza ji Xwedê re û ku ew vegerand û got: – bi bersiva li gor raweya divine li ser her roj dayîn.

avêtina kevirekî nav a sererdê û temaşe pêlên bandorê li tevahiya jîngeh: ez an image ku di hişê têgihiştineke cuda yên dua intercessory pêşkêş dike heye. Tişt di dinyayê de cih ne bi tênê û di cih de ji ber ku ez dua bikin, lê ew li dinyayê biqewime dema ku ez dua bikim. Ez guherand im, wek ku min kifş kûrahiya dilê min de û li dinyayê guhertin, wek ku ez hêza û mezinahî û sira Xwedê, ku disêwirîne ji ezman û zemîn û hezkiriyên canê me nas bike.

-FR. Martin Connell, S.J. di xizmeta Zanîngeha Carroll John, University Heights, OH, wekî perwerde profesor. Ew jî ji Rektorê civaka Jesuit li wir e.

Dûa

Ez dixwazim ku tu dixwazî, ya Xudan. By ji we dipirsim ji bo rêberî, bi bawerî û bi temamî bawerî, ku tu bi alîkarîya min, tiştekî ku ez li ser navê im, ji bo ku ez bibe ‘pir zêde ye’ an jî ‘jî bothersome.’ Nor e tu room ji xwe zehfin. Ez dê bibînin ku ew bi hêsanî ji te re her roj bixwaze ku bibe partner di karê min de … ji bo alîkarîya min bianîna … ji bo terazûya çalakî û biryarên min di ronahiya ‘ev rast e?’ ‘Ev çawa ye?’ ‘Ev e kirina daxwaza te? ‘

Bi alîkariya we ez biryarên baştir û bi leztir, rastim ku hûn dê min ji rêya rast wunda ne, wê bide. Ez dê jiyana min her roj dijîn dizanibû ku ew daxwaza te ez pêk bînim e. Amîn.

Konferansa -National ji Karmend û Managers Christian

 

 

 

Share Peyv baş bi hevalên xwe!
Send ev email ji bo hevalê xwe!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit a Daxwaza Dua | Download a Card Dua | Ji dor

ramanên Ignatian bi berhemên di nava hevkariyê de
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits û
Dadnasan ruhanî bi riya Rêbertiya, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Колдоо котормо: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org күндөлүк Inspiration
JesuitPrayer.org күндөлүк Inspiration
18-сентябр, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Лука 16: 1-13

Андан кийин Иса шакирттерине мындай деди: «Бир байдын чарба башкаруучусу бар бир бай адам болгон, ал эми булл киши мүлктү орунсуз жок экенин, аны алып келишти. Ошентип, ал аны чакыртып алып, ага мындай деди: «Сен жөнүндө ар кандай сөздөрдү угуп жатам Мага башкаруу боюнча эсеп бер, мындан ары сен менин менеджер болушу мүмкүн эмес, анткени «. Башкаруучу ичинен: мындай деди:» Мен эмне, азыр менин мырзам менден алыстап абалын көрүп жатабыз, эмне болот? Мен казганга күчүм жок, кайыр сурагандан уялам. Мен менеджер катары бошотулду жатам, адамдар мени үйлөрүнө кабыл алышы мүмкүн, ал үчүн эмне кылуу керек деген чечим кабыл алынды. «

Ошондуктан, өз мырзасынын карызга бир-бирден чакырып алып, алардын биринчисинен: «Сен кожоюнума канча карызмын?» Деп сурады, ал мындай деп жооп берди: «зайтун майы жүз ченем май карызмын». Ал ага: «Сенин мыйзам долбоорун алып мындай деди: тез отура калып, , аны элүү «. Андан кийин ал дагы бир, андан:» сен канча карызмын? «ал мындай деп жооп берди:» буудай жүз контейнерлер. Ошондо Ыйса ага мындай деди: «сенин мыйзам долбоорун алып, аны сексен чыгарам». ал эми анын кожоюну себеби, акылдуулук менен иш кылганы ишенимсиз башкаруучусун мактаган; Бул жаш балдар үчүн жарыктын уулдарына караганда өздөрүнүн муунундагы адамдар менен мамилелешкенде караганда акылдуураак.

Мен ал жок болуп кеткенден кийин, алар түбөлүк үйлөрүнө силерди кабыл алышы үчүн, арам жол менен байлык аркылуу алгыла, дос экен. «Кимде-ким бир Кичине иште ишенимдүү болгон ишенимдүү адам көп нерседе да болуп саналат; жана ким бир Аз нерседе ишенимсиз адам көп нерседе да ишенимсиз. андан кийин болсо, чыныгы байлыкты силерге ким ишенип тапшырат арам жол менен байлык, ишенимдүү болгон жок беле? башка тиешелүү менен ишенип тапшырууга болбосо, анда ким өз эмне бере алат?

Эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кыла албайт кул үчүн бирин жек көрүп, экинчисин жакшы көрөт же келет, же бирине берилгендик менен, экинчисин баркка албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайт «.

Жаңы Revised Standard Version, Copyright 1989, Америка Кошмо Штаттарынын Машайактын улуттук чиркөөлөр тарабынан. уруксаты менен пайдаланылат. Бардык укуктар корголгон. USCCB бекитилген.

быдыр

Мен көп учурда арачылык кылып сыйынуусу туура эмес деп ойлойм, – жалыныч, өтүнүч менен. эгер ал мындай деп жооп берди: Кудайга суроо коюп, бар эле, бир гана эле биз, механикалык түрдө бул жөнүндө ойлонуп, адатта, – ар бир күнү Кудайдын маанайына жараша жооп менен.

Мен бул арачылык сыйынууда башка түшүнүүнү сунуш эске сүрөттү бар: Эгер көлгө бир таш ыргытып, быдыр бүт чөйрөгө таасир карап. Мен сыйынып, анткени баары дүйнө жүзү боюнча жөнөкөй жана ошол замат эмне жок, мен болсо сыйынып жатам, алар дүйнө жүзү боюнча болуп жатат. Мен күч жана улуулук Кудайдын сырын, асман менен жердин жана биздин жаныбызга Ашыктардын жаратуучуну таануу, мен жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү каалоолорун таап өзгөргөн жана дүйнө өзгөрдү жатам.

-Fr. Мартин Коннелл, S.J. Джон Кэрролл University, University Heights, OH, окутуучу билим берүү болуп саналат. Ошондой эле ал жерде иезуит коомчулуктун ректор болуп саналат.

намаз

Мен сен, оо, Жахаба, эмне каалап келет. Бирок туура жол табышыбыз үчүн сиз менен, толук ишеним менен, мага жардам берип жатышат ишеним менен, эмне үчүн кийин мен чакырып жатам нерсе «өтө көп» же болуп калат «да казабыз.» да тынчсыздануунун эч кандай орун жок. Мен күн сайын менин ишинде өнөктөшү болуп … мага иштерди баштоого жардам берүү үчүн … жарыгы менин иш-чараларды жана чечимдерди кабыл алганга сизге суроо жеңил болот: «Бул туура эмес?», «Бул ким?», «Бул Сиздин эркин аткарып? «

жардамы менен мен адашып, мени алып келбейт деп ишенем чечимдер ылдамыраак жана жакшы, болот. Мен, мен аткарып сиздин эрки экенин билип, ар бир күн менин бактылуу өмүр сүрүшөт. Оомийин.

Кристиан Жумуш жана менеджерлери улттык Conference

 

 

 

Достор менен жакшы Сөзүн айтып!
дос Бул электрондук кат жөнөтөбүз!
FacebookTwitterMore …
Башкы бет | бир тиленүү өтүнүчүн | бир тиленүү Card жүктөп | жөнүндө

менен биргеликте даярдалган Ignatian ой
Midwest эки жүздүү, Oregon эки жүздүү жана
Лидерлик, ЖЧК аркылуу руханий Агартуу


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ການແປພາສາສະຫນັບສະຫນູນ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration ປະຈໍາວັນຈາກ JesuitPrayer.org
Inspiration ປະຈໍາວັນຈາກ JesuitPrayer.org
ກັນຍາ 18, 2016
2016-09-18, MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວກັບພວກສາວົກວ່າ, “”ມີຜູ້ຊາຍອຸດົມສົມບູນທີ່ມີການຈັດການ, ແລະຄ່າບໍລິການທີ່ໄດ້ນໍາເອົາເຂົາວ່າຜູ້ຊາຍນີ້ໄດ້ເສຍຄຸນສົມບັດຂອງເພິ່ນ. ສະນັ້ນເຂົາເອີ້ນພຣະອົງແລະໄດ້ກ່າວກັບເຂົາ, “”ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບທ່ານ? ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນບັນຊີໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ຈັດການຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການໄດ້ກ່າວກັບຕົນເອງ, “”ເປັນແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ, ໃນປັດຈຸບັນວ່າຕົ້ນສະບັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄດ້ກິນຕໍາແຫນ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂັ້ມແຂງພຽງພໍທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມລະອາຍທີ່ຈະຂໍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໄດ້ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດເປັນຜູ້ຈັດການ, ປະຊາຊົນອາດຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ‘

ດັ່ງນັ້ນ, ເອີ້ນລູກຫນີ້ຂອງຕົ້ນສະບັບນັ້ນຫນຶ່ງຫນຶ່ງ, ເຂົາຖາມວ່າຄັ້ງທໍາອິດ, “”ຫຼາຍປານໃດເຈົ້າເປັນຫນີ້ນາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ‘ພຣະອົງຕອບວ່າ,”” A ຮ້ອຍ jugs ນ້ໍາ olive. “”ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບເຂົາ,’ ເອົາບັນຊີຂອງທ່ານ, ນັ່ງລົງຢ່າງໄວວາ , ແລະເຮັດໃຫ້ມັນຫ້າສິບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຂົາຖາມວ່າຄົນອື່ນ, ແລະຫຼາຍປານໃດທີ່ທ່ານຕິດຫນີ້? ‘ພຣະອົງຕອບວ່າ, “”ເປັນຮ້ອຍບັນຈຸຂອງ wheat.”” ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບເຂົາ,’ ເອົາບັນຊີຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ມັນ eighty. ແລະແມ່ຂອງຕົນ ຄິດເຫັນຜູ້ຈັດການບໍ່ຊື່ສັດເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ shrewdly; ສໍາລັບເດັກນ້ອຍຂອງອາຍຸສູງສຸດນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍ shrewd ໃນເມືອງທີ່ມີການຜະລິດຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ວາແມ່ນເດັກນ້ອຍຂອງແສງໄດ້.

ແລະຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ເພື່ອນມິດທີ່ສໍາລັບຕົນເອງໂດຍວິທີການຂອງຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ຊື່ສັດດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ມັນແມ່ນຫມົດ, ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າໄປໃນບ້ານເຮືອນຂອງນິລັນດອນ. “”ແມ່ນໃຜທີ່ຊື່ສັດໃນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນສາດສະຫນາຍັງຢູ່ໃນຫຼາຍ; ແລະໃຜກໍຕາມທີ່ບໍ່ຊື່ສັດໃນເປັນພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍແມ່ນ dishonest ຍັງຢູ່ໃນຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື່ສັດກັບຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ຊື່ສັດ, ຜູ້ທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ທ່ານອຸດົມສົມບູນແທ້ຈິງ? ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື່ສັດກັບສິ່ງທີ່ເປັນຂອງຄົນອື່ນ, ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານສິ່ງທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ?

ບໍ່ມີສໍາລອງສາມາດຮັບໃຊ້ສອງແມ່ບົດ; ສໍາລັບການສໍາລອງເປັນບໍ່ວ່າຈະຊັງຫນຶ່ງແລະຮັກອື່ນໆ, ຫຼືໄດ້ຮັບການອຸທິດໃຫ້ຫນຶ່ງແລະ despise ອື່ນໆ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າແລະຄວາມຮັ່ງມີ. “”

ໃຫມ່ສະບັບປັບປຸງມາດຕະຖານສະບັບ, ສະຫງວນລິຂະສິດປີ 1989, ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສາດສະຫນາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ. ການນໍາໃຊ້ໂດຍການອະນຸຍາດ. ສິດທິທັງຫມົດສະຫງວນ. USCCB ອະນຸມັດ.

ripples

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດຄົນອື່ນອະທິຖານ – ອ້ອນວອນແລະຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ. ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄິດວ່າມັນເປັນກົນຈັກ, ເປັນຖ້າຫາກວ່າມັນໄດ້ພຽງແຕ່ເປັນເລື່ອງຂອງການວາງໃນການຮ້ອງຂໍກັບພຣະເຈົ້າແລະມີມັນຕອບ – ມີຄໍາຕອບຂຶ້ນກັບໂປຣໄຟລຂອງພະເຈົ້າໃນມື້ທີ່ໄດ້ຮັບໃດໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີຮູບພາບຢູ່ໃນໃຈວ່າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການອະທິຖານເປັນ: throwing ແກນເຂົ້າໄປໃນຫນອງແລະການສັງເກດເບິ່ງ ripples ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທັງຫມົດ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກແລະພຽງແຕ່ໃນທັນທີເນື່ອງຈາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນໂລກໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອະທິຖານ. ຂ້າພະເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນພົບຄວາມຕ້ອງການອັນເລິກຊຶ້ງຂອງຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະໃນໂລກມີການປ່ຽນແປງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ເຖິງພະລັງງານແລະສະຫງ່າງາມແລະຄວາມລຶກລັບຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອນ E- ຂອງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກແລະ lover ຂອງຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ.

-Fr. Martin Connell, S.J. ໃຫ້ບໍລິການ John Carroll ວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ Heights, OH, ເປັນການສຶກສາວິ. ເຂົາຍັງເປັນອະທິຂອງຊຸມຊົນ Jesuit ມີ.

ການອະທິຖານ

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, O ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ໂດຍຂໍໃຫ້ທ່ານສໍາລັບການຊີ້ນໍາໂດຍມີສັດທາທີ່ສົມບູນແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າ, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເອີ້ນໃຫ້ເຮັດຈະກາຍເປັນ “”ຫຼາຍເກີນໄປ”” ຫຼື “”ການເບື່ອເຊັ່ນດຽວກັນ. ຫຼືແມ່ນບໍ່ມີຫ້ອງສໍາລັບຄວາມເປັນຫ່ວງ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຫັນວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານໃນແຕ່ລະມື້ຈະຄູ່ຮ່ວມງານໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນ … ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ … ການຊັ່ງນໍ້າຫນັກການປະຕິບັດແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງ ‘ທີ່ເຫມາະສົມນີ້?’ ‘ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່?’ ‘ນີ້ ການດໍາເນີນການຈະຂອງທ່ານ?

ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າແລະໄວຂຶ້ນ, ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ນໍາໄປສູ່ການຂ້າພະເຈົ້າໃນທາງທີ່ຜິດ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະດໍາລົງຊີວິດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຈະຂອງທ່ານຂ້າພະເຈົ້າສໍາເລັດ. ອາແມນ.

ກອງປະຊຸມ -National ຂອງ Christian ນາຍຈ້າງແລະຜູ້ຈັດການ

 

 

 

ແບ່ງປັນຄໍາເວົ້າດີກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ!
ສົ່ງອີເມວນີ້ເພື່ອເປັນຫມູ່!
FacebookTwitterMore …
ຫນ້າທໍາອິດ | ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການອະທິຖານ | ດາວນ໌ໂຫລດບັດອະທິຖານເປັນ | ກ່ຽວກັບ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ Ignatian ຜະລິດໃນການຮ່ວມມືກັບ
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits ແລະ
ເຜີຍແຜ່ທາງວິນຍານໂດຍຜ່ານການເປັນຜູ້ນໍາ, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support Translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
A quotidie inspiratione JesuitPrayer.org
A quotidie inspiratione JesuitPrayer.org
September XVIII, MMXVI
2016-09-18 MWJ.jpg,
Lc XVI: 1-13

Tunc Jesus dixit discipulis, “”Homo quidam erat dives qui habebat vilicum et hic diffamatus sunt ei quasi dissipasset bona ipsius. Et vocavit illum et ait illi quid hoc audio de te? Redde rationem vilicationis tuae iam enim non poteris vilicare meo. Tunc autem villicus intra se: Quid faciam, quia dominus meus aufert a me auferre? Ego fodere non valeo, mendicare erubesco et. Scio quid faciam ut cum amotus fuero a vilicatione recipiant me in domos suas.

Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui per singulos dicebat primo: Quantum debes domino meo? At ille dixit: Centum cados olei. Dixitque illi accipe cautionem tuam et sede cito scribe et scribe quinquaginta “”. Deinde alii dixit: tu vero quantum debes? qui ait: centum coros continentia. dixitque illi accipe cautionem tuam et fac octoginta. Cui laudavit dominus vilicum iniquitatis quia prudenter fecisset: quia filii huius saeculi prudentiores sunt in generatione sua filiis lucis in generatione.

Et ego vobis dico facite vobis amicos de mamona iniquitatis ut cum per defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula. “”Qui fidelis est in minimo et in maiori fidelis est; et qui in modico iniquus est et in maiori iniquus est. Si ergo in iniquo mamona fideles non fuistis, quod verum est quis credet vobis? Et si in alieno fideles non fuistis, quod est, quis dabit vobis vestrum?

Nemo servus potest duobus dominis servire; servire aut enim unum odiet et alterum diliget aut uni adherebit et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mamonae. “”

Biblia Sacra Vulgata Copyright MCMLXXXIX in Ecclesiis Christi National Concilio Civitatum Foederatarum Americae. Used by permission. All rights reserved. USCCB probata.

adluit

Ego saepe male orationis intercessionis – obsecrationibus, et orationibus. Tendimus mechanice cogitant, quasi simpliciter et rogaret Deum et habentes respondit ponendo – modi divino responso fretus in quavis die.

Simulacrum quod non diversum signorum affert orationi proicientem lapidem in stagnum et vigilantes in toto ambitu sese unda reductos. Simpliciter et immediate, quia res non fiunt in mundo rogo, sed quid eveniat in mundo. Invenio ego mutata intimo cordis mei et novi orbis vertitur tanquam mysterium Dei potentiae et maiestatis, creatorem caeli et terrae et amator ingeri Nostro refusus pectori.

Fr. Martin Connell, S.J. servit CARROLL University College arces OH Professor elit. Est etiam Societatis Rectorem coetu.

Oratio

Volo quod tu, Domine. Mediam directivo, ut sint mecum in omni fiducia, nec vocari debere fiat nimis aut molestum est. Nec ulla cura locus. Ego facile abs te socium fore opus cotidie in adjutorium meum … … premere posset factis decisiones facta in luce, hoc est judicium ‘est iustus’ est facientes voluntatem tuam?

Faciam in te iudicia et meliora celerius confido me non erraverunt. Et erit tabernaculum meum in die illa quia ego vestri vultis facere. Amen.

-National Locatores et Management Christian Conferentia

 

 

 

Partis vestri verbum bonum amici!
Mitte hanc epistulam ut diam bibendum
FacebookTwitterMore …
home | Oratio Submit a Request | Download O Card | About

Ignatii cogitationes quae in societate
Midwest Jesuitae, et Societatis Oregon
Outreach spiritualis per Ductu, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Atbalsts translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration no JesuitPrayer.org
Daily Inspiration no JesuitPrayer.org
18. septembris 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “”Bija bagāts cilvēks, kurš bija vadītājs, un maksājumi tika atvesti uz viņu, ka šis cilvēks bija izšķērdēšanas viņa īpašumu. Tāpēc viņš izsauc viņu un viņam sacīja: “”Kas tas ir, ko es dzirdu par tevi? Dodiet man grāmatvedības savu vadību, jo jūs nevarat būt mans vadītājs vairs. “”Tad vadītājs teica sev:”” Ko es daru, tagad, ka mans meistars veic stāvokli prom no manis? Es neesmu pietiekami spēcīga, lai rakt, un es esmu kauns ubagot. Es esmu nolēmis, ko darīt, lai, kad es esmu noraidīta kā vadītājs, cilvēki var uzņemt mani savās mājās. “”

Tātad, izsaucot sava kunga parādniekus pa vienam, viņš lūdza, pirmkārt, “”Cik daudz jūs esat parādā mans meistars?”” Viņš atbildēja: “”simts krūzes olīveļļas.”” Viņš tam sacīja: “”Ņem savu rēķinu, apsēsties ātri , un padarīt to piecdesmit. “”Tad viņš jautāja cits,”” un cik daudz jūs esat parādā? “”viņš atbildēja:”” simts konteinerus kviešiem. “”viņš tam sacīja:”” Ņem savu rēķinu un padarīt to astoņdesmit. “”un viņa kungs uzteica netaisnīgo pārvaldnieku, jo viņš ir rīkojies gudri; bērniem šajā vecumā ir vairāk gudrs, kas nodarbojas ar savu paaudzi, nekā gaismas bērni.

Un es jums saku, iegūt draugus par sevi, izmantojot negodīgu bagātības, lai tad, kad tas ir aizgājuši, viņi var uzņemt jūs mūžīgajos mājās. “”Tas, kurš ir uzticīgs ļoti maz ir uzticīgs arī lielās; un kurš ir negodīgi ļoti maz ir negodīgi arī daudz. Ja tad jūs neesat bijuši uzticami ar negodīgu bagātību, kas uztic jums patieso bagātība? Un, ja jūs neesat bijuši uzticami, ar to, kas pieder citam, kas dos jums to, ko ir jūsu pašu?

Nē vergu var kalpot diviem kungiem; par vergu vai nu ienīst vienu un otru mīlēs, vai veltīta vienam un nicināt otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un bagātību. “”

Pārstrādātais standarta versija, autortiesības 1989, Nacionālās padomes Baznīcu Kristus Amerikas Savienotajās Valstīs. Izmanto atļauju. Visas tiesības aizsargātas. USCCB apstiprināts.

ripples

Es domāju, ka mēs bieži pārprot aizlūgšanā – supplications un petīcijas. Mums ir tendence domāt par to mehāniski, it kā tas būtu vienkārši jautājums, liekot pieprasījumu uz Dievu un kam tas atbildēja – ar atbilde atkarībā no dievišķo noskaņojumu jebkurā konkrētā dienā.

Man ir attēlu prātā, kas piedāvā atšķirīgu izpratni par aizlūgšanā: throwing akmeni uz dīķi un skatoties ripples ietekmē visu vidi. Lietas nenotiek pasaulē vienkārši un uzreiz tāpēc, ka es lūdzu, bet tie notiek pasaulē, kad es lūdzu. Es esmu mainījies es atklāt dziļākās vēlmes manā sirdī un pasaule ir mainījusies, jo es atzīt varu un majestātiskumu un noslēpumainību Dieva, radītājs debesīm un zemi un mīļāko mūsu dvēselēm.

-Fr. Martin Connell, S.J. kalpo John Carroll University, University Heights, OH, kā profesors izglītību. Viņš ir arī rektors jezuītu kopienas tur.

lūgšana

Es gribu to, ko jūs vēlaties, Kungs. Lūdzot jums norādījumus, ar pilnīgu ticību un pārliecību, ka jūs palīdzēt man, nekas, ka es esmu aicināta to darīt kļūst par “”pārāk daudz”” vai “”pārāk apgrūtinošs.”” Tāpat ir kāda telpa jāuztraucas. Es atradīsiet to viegli lūgt jums katru dienu, lai būtu par partneri manā darbā … lai palīdzētu man iegūt lietas darīts … izsvērt savu rīcību un lēmumus, ņemot vērā “”tas ir labi? ” Tas ir tikai? ” Tas ir darot savu gribu? “”

Ar jūsu palīdzību es dos lēmumus labāk un ātrāk, pārliecināts, ka jums nebūs novest mani neceļos. Es dzīvoju savu dzīvi katru dienu, zinot, ka tā ir tava griba es paveikt. Āmen.

-National Konference kristiešu devēju un vadītājiem

 

 

 

Dalīties labu vārdu ar saviem draugiem!
Nosūtīt šo e-pastu draugam!
FacebookTwitterMore …
Sākums | Iesniegt lūgšanu lūgt | Lejupielādējiet Lūgšanas kartīte | par

Ignatian pārdomas ražoti sadarbībā ar
Midwest jezuīti, Oregona jezuīti un
Garīgā Outreach caur Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Pagalba vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dienos Įkvėpimas iš JesuitPrayer.org
Dienos Įkvėpimas iš JesuitPrayer.org
18 rugsėjis 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
NV 16: 1-13

Tada Jėzus tarė savo mokiniams: “”Buvo vienas turtingas žmogus, kuris turėjo manager ir mokesčiai buvo atvežti jam, kad šis žmogus buvo iššvaistęs savo turtą. Taigi jis pasišaukė jį ir tarė: “”Kas tai yra, kad aš girdžiu apie tave šnekant? Duok man savo valdymo apskaitos, nes jūs galite būti mano vadybininkas ilgiau. “”Tada vadybininkas pasakė sau:”” Ką aš darysiu, kad dabar mano šeimininke imasi poziciją nuo manęs? Nesu pakankamai stiprūs, kad kasti ir man gėda prašyti išmaldos. Aš nusprendžiau, ką daryti, kad kai aš atmesti kaip vadovo, žmonės gali pasveikinti mane į savo namus “”.

Taigi, išsikviesti savo šeimininko skolininkus vieną, jis paprašė, pirma, “”Kiek tu skolingas mano šeimininkui? ‘Jis atsakė:’ Šimtą papai alyvuogių aliejaus. Jis tarė jam: ‘Imk savo sąskaitą, susėsti greitai , ir padaryti jį penkiasdešimt. “”Tada jis paklausė kitą,”” o kiek tu skolingas? ‘jis atsakė:’ šimtą konteinerius kviečių. jis tarė jam: ‘Imk savo sąskaitą ir padaryti jį aštuoniasdešimt “”. ir jo šeimininkas pagyrė nesąžiningas valdytojas, nes jis veikė įžvalgiai; už šio amžiaus vaikai yra labiau gudrus bendraujant su savo kartos, nei yra šviesos vaikai.

Ir aš sakau jums, susidraugauti sau priemonėmis nesąžiningo turtą taip, kad kai ji dingo, jie gali pasveikinti jus į amžinuosius namus. “”Kas yra ištikimas labai mažai yra ištikimas ir dideliame; o kas yra nesąžiningas ir labai mažai yra nesąžiningas taip pat daug. Jei tada jūs nebuvote ištikimi su nesąžiningo turto, kuris patikės jums tikrieji turtai? Ir jei jūs nebuvote ištikimi su tuo, kas priklauso kitam, kuris duos jums tai, kas jūsų pačių?

Ne vergas negali tarnauti dviem šeimininkams: už vergą bus arba vieno nekęs o kitą mylės, arba būti skiriamas vienas ir kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir turtus “”.

Nauja patikslintus standartinius versija, copyright 1989, Nacionalinė taryba Kristaus Bažnyčių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Naudojamas leidus. Visos teisės saugomos. USCCB patvirtintas.

Vilnijimus

Manau dažnai mes nesuprasti Tarpininko malda – maldavimai ir peticijas. Mes linkę galvoti apie tai mechaniškai, kaip jei ji buvo tiesiog išleidimą į prašymą Dievui ir, kad ji atsakė reikalas – su atsakymas priklauso nuo dieviškojo nuotaika bet kurią dieną.

Turiu galvoje vaizdą, kuris siūlo kitokį supratimą apie Tarpininko malda: mesti akmenį į tvenkinį ir žiūri vilnija įtakos visai aplinkai. Dalykai negali atsitikti pasaulyje tiesiog ir iš karto, nes aš meldžiu, bet jie atsitikti pasaulyje, kai meldžiuosi. Aš pasikeitė, kaip aš atrasti giliausią norus mano širdį ir pasaulis pasikeitė, nes aš pripažįstu, galią ir didybę ir paslaptį Dievo, dangaus ir žemės, ir meilužį mūsų sielų kūrėjas.

-FR. Martinas Connell, S.J. tarnauja Jonas Carroll universitetas, universitetas Heights, OH, kaip profesorius išsilavinimą. Jis taip pat yra jėzuitų bendruomenėje rektorius.

malda

Noriu, ko norite, Viešpatie. Prašydami jums vadovaujant, su pilna tikėjimo ir pasitikėjimo, kad jūs padedate man, nieko, kad aš paragino daryti tampa “”per daug”” ar “”per įkyrus. Taip pat nėra jokio kambarys nerimauti. Aš jį rasti lengva paprašyti jus kiekvieną dieną būti mano darbe partneris … man padėti gauti ką nuveikti … pasverti savo veiksmus ir sprendimus, šviesos ‘tai tiesa? “””” Tai tik?’ ‘Tai daro savo valią? “”

Su jūsų pagalba man bus priimti sprendimus geriau ir greičiau, įsitikinę, kad jums nebus man iš kelio. Aš gyvenu savo gyvenimą kiekvieną dieną, žinodami, kad tai yra jūsų Aš išliesiu. Amen.

-National Konferencija krikščionių darbdavių ir vadovų

 

 

 

Dalytis gerą žodį su draugais!
Siųsti šį laišką draugui!
FacebookTwitterMore …
Pagrindinis puslapis | Pateikti malda Prašymas | Atsisiųskite Maldos kortelė | apie

Ignaciškoji atspindžiai gaminami bendradarbiaujant su
Midwest jėzuitai, Oregon jėzuitai ir
Dvasinis Informavimo per Lyderystė, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ënnerstëtzung Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiratioun aus JesuitPrayer.org
Daily Inspiratioun aus JesuitPrayer.org
18. September 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
16 heelt: 1-13

Du sot de Jesus zu de Jünger: “”Et gëtt e räiche Mann war deen engem Manager hat, an Uklo zu him bruecht, datt dëse Mann säi Verméigen squandering. Also aberuff hien him a sot zu him: “”Wat ass dat, datt ech un dir héiren? Gëff mer eng Comptabilitéit vun Äre Gestioun, well Dir net meng Manager keng méi ginn. “”Du sot de Verwalter sech: ‘Wat soll ech maachen, elo, datt meng Meeschtesch der Positioun ass Vereedegung vun mir ewech? Ech net staark genuch, fir de Moment, an ech schummen ze hues. Ech hunn decidéiert, wat esou ze maachen, datt, wann ech als Manager entlooss sinn, Leit mech an hirem Doheem Begréissung kann. “”

Also, seng Meeschtesch d’Schold sin eent vun ee carrément, gefrot hien d’éischt, “”Wéi schätzt Dir meng Meeschtesch schëlleg?”” Hien huet geäntwert: “”E honnert jugs vun Olivenueleg.”” Sot hien zu him: “”Huelt Äre loi, usetzen séier , an et fofzeg maachen. “”Dunn gefrot hie weider,”” an wéi vill do schëlleg dir? “”hien huet him geäntwert:”” a honnert Containeren vun Seine. “”sot hien zu him: ‘Är loi Huelt an et uechtzeg maachen.”” a sengem Meeschter déi Onéierlech Manager luewen, well hien shrewdly protokolléiert haten; fir d’Kanner vun dësem Alter si méi fuussege mat hir eege Generatioun am Contraire wéi d’Kanner vum Liicht sinn.

An ech soen Iech, mat Hëllef vun Onéierlech Räichtum Frënn fir dech selwer ze maachen, sou datt, wann et eriwwer ass, kann se Iech an dat éiwegt Altersheimer wëllkomm. “”Wien ass déi trei zu engem ganz klengen ass trei och zu vill; a wien ass Onéierlech an eng ganz kleng ass Onéierlech och zu vill. Wann dann muss du net mat der Onéierlech Räichtum trei ass, déi de wierkleche Räichtum un Iech uvertrauen wäert? A wann Dir net mat trei gewiescht wat fir engem anere gehéiert, déi Iech matdeelen wat Är eege ass?

Nee Prophéit kann zwee Kapitänen déngen; entweder fir e Prophéit gëtt haassen den een a Léift déi aner, oder fir déi ee sech ginn an déi aner despise. Dir kënnt net Gott an Räichtum ze déngen. “”

Iwwerschafft neie Standard Version, Copyright 1989, vum Nationalrot vun der Kierch vu Christus, an d’Vereenegt Staate vun Amerika. Ufank vun z’erlaben. All Rechter reservéiert. USCCB guttgeheescht.

Welle

Ech mengen oft mir intercessory Gebiet och – supplications an Petitioun. Mir éischter mechanesch vun et ze denken, wéi wann et sech nëmmen eng Fro vun enger Ufro un Gott ausgebaut an dass et him – mat der Äntwert op déi göttlech Stëmmung op all entscheet Dag jee.

Ech hunn en Bild am Kapp, dass eng aner Verständnis vun intercessory Gebied proposéiert: e Steen an engem Weier geheit a kucken de Welle vum ganze Ëmwelt betreffen. Saache geschéien net vun der Welt einfach an direkt, well ech bieden, mä si maachen an der Welt geschitt, wann ech bieden. Ech geännert well ech den déifste Lëscht vu mengem Häerz entdecken an d’Welt verännert ass wéi ech d’Muecht an hee a Geheimnisser vu Gott, de Grënner vun Himmel an Äerd an Wäiner vun eiser Séilen unerkennen.

-Fr. Martin Connell, S.J. déngt John Carroll University, Universitéit Heights, Oh, wéi Léierstull Edukatioun. Hien ass och de Recteur vun der Jesuitekierch Communautéit do.

Gebied

Ech wëll dat, wat Dir wëllt, O Här. Vun Iech fir Orientatioun froen, mat komplett Glawen a Vertrauen dass Dir mech sinn hëllefen, näischt, dass ech op genannt ech bis lo do “”zevill”” oder “”zevill bothersome.”” Och ass et keng Plaz fir Suergen. Ech fannen et einfach Dir all Dag ze froen e Partner zu menger Aarbecht ze ginn … ze hëllefen mech Saache gemaach kréien … fir meng Aktiounen an Décisiounen am Liicht vun weien “”ass dat richteg?”” “”Ass dat nëmmen? ” Ass dëst maacht Äre wäert? “”

Mat Ärer Hëllef wäert ech Décisiounen besser maachen a méi schnell, zouversichtlech dass Dir mech net Féierung astray gëtt. Ech ginn dovunn mengem Liewen all Dag liewen, datt et Är ginn ass ech anzeschalten. Amen.

-National Konferenz vum Christian Patronen an Managers

 

 

 

Deelen der Good Wuert mat Äre Frënn!
Schéckt dësen Email un e Frënd!
FacebookTwitterMore …
Home | Schéckt e Papp ufroen | Download engem Schwaach Card | Iwwer

Ignatian Iwwerleungen zu Partnerschaft produzéiert mat
Mëttlere Jesuiten, Oregon Jesuiten a
Geeschtege Sproochen duerch Féierungsqualitéiten, Firmechef


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Поддршка превод: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дневен Инспирација од JesuitPrayer.org
Дневен Инспирација од JesuitPrayer.org
18 Сеп, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Лука 16: 1-13

Тогаш Исус им рече на учениците: “”Имаше еден богат човек кој имал менаџер, и пријави се поднесени до него дека овој човек беше расфрла со неговиот имот. Затоа, тој го повика и му рече: “”Што е тоа што го слушам за тебе? Дај ми сметководство на вашиот менаџмент, затоа што не може да биде Мој менаџер веќе. “”Тогаш управителот си рече во себе:”” Што ќе правам, сега кога мојот господар е преземање на позиција далеку од мене? Јас не сум доволно силна за да се копа, и јас се срамам да моли. Јас сум одлучил што да се направи, така што, кога сум ги отфрли како менаџер, луѓето може да ми посака добредојде во своите домови. “”

Значи, повикувајќи должниците на својот господар, еден по еден, тој го праша првиот:, Колку му должиш на мојот господар? “”Тој одговори: ‘Сто бокалите на маслиново масло.”” А тој му рече:, Земи вашата сметка, седни брзо и да ја направат педесет. “”Тогаш тој ме праша другиот: ‘и колку должиш?”” тој им одговори:, сто контејнери на пченица. “”а тој му рече:, Земи вашата сметка и да ја направат осумдесет.”” и неговиот господар пофали нечесни менаџер, бидејќи тој постапил мудро; за децата на оваа возраст се подосетливи во справувањето со сопствените генерација отколку што се синови на светлината.

И јас да ви кажам, си пријатели со помош на нечесни богатство, така што кога тоа го нема, тие можат да ви посакам добредојде во вечните домови. “”Кој е верен во многу малку е верен е и во многу; а кој е нечесно во многу малку е нечесен и во многу. И така, ако не сте биле верни со нечесни богатство, кој ќе му ја довери да ви вистинското богатство? И ако не сте биле верни со она што му припаѓа на друг, кој ќе ви даде она што е твое?

Не робот може да им служи на двајца господари; за заведување или ќе го замрази, еден и љубовта на друг, или да се посвети кон едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да служите на Бога и богатство “”.

Нов Превод на МПЦ, авторски права 1989 година, од страна на Националниот Совет на Црквите на Христос во Соединетите Американски Држави. Се користи со дозвола. Сите права се задржани. USCCB одобрени.

бранува

Мислам дека ние често погрешно застапничка молитва – сесрдни молитви и молби. Ние тежнееме да размислуваме за тоа механички, како да е едноставно прашање на ставање во барање на Божјата волја и имајќи го одговори – со одговор во зависност од божествената расположението на секој даден ден.

Имам слика на ум дека нуди поинакво разбирање на застапничка молитва: фрлање камен во езерцето и гледање на бранува влијае на целата средина. Работи не се случуваат во светот, едноставно и веднаш, бидејќи јас се молам, но тие не се случи во светот кога јас се молам. Јас сум се промени како што јас се открие најдлабокиот желбите на моето срце и светот се менува како што јас го признае моќ и величественост и тајната на Бога, Создателот на небото и земјата и љубител на нашите души.

-Fr. Мартин Connell, S.J. служи Џон Керол универзитет, Универзитетот Heights, OH, како професор образование. Тој е, исто така, ректорот на заедницата лицемер таму.

молитвата

Сакам она што го сакате, Господи. Со барање за водство, со потполна вера и доверба дека ќе се помагање на мене, ништо што сум повикан да го направат станува “”премногу”” или “”премногу досаден. Ниту, пак, има простор за загриженост. Јас ќе го најдете лесно да ве прашам секој ден да биде партнер во мојата работа … да ми помогне да се работите … да ги земат моите постапки и одлуки во однос на ‘дали е ова во ред? “””” Ова е само?’ ‘Е ова прави вашата волја?

Со ваша помош ќе се донесуваат одлуки подобро и побрзо, уверени дека нема да ме заведе. Јас ќе живеам својот живот секој ден знаејќи дека тоа е вашата волја јас се постигне. Амин.

Националните конференција на христијанската работодавци и менаџери

 

 

 

Сподели на добар збор со вашите пријатели!
Испрати ја оваа e-mail на пријател!
FacebookTwitterMore …
Насловна | Поднесе молитва барање | Превземи молитва картичка | за

Ignatian рефлексии произведен во партнерство со
Среден Запад Језуитите, Орегон Језуитите и
Духовни односи со јавност преку Лидерство, ДОО


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration avy amin’ny JesuitPrayer.org
Daily Inspiration avy amin’ny JesuitPrayer.org
Septambra 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “”Nisy lehilahy manan-karena iray, izay nanana mpitantana, ary ny fiampangana nentina ho azy: Ity no efa nandanilany foana ny fananany. Dia niantso azy ka nanao taminy hoe: Ahoana izao fandrenesako anao izao? Omeo ahy ampamoaka ny fitantanana, satria tsy azo ekena ho mpitantana intsony. ‘Dia hoy ny mpitantana nanao anakampo:’ Inona re no hataoko, fa ny tompoko izao no maka ny toerana hiala amiko? Tsy matanjaka aho ampy nihady, ary mahamenatra ahy ny mangataka. Efa nanapa-kevitra ny zavatra tokony hatao mba, rehefa aho hoheverina ho mpitantana, ny olona mety handray ahy ho ao an-trano. ‘

Noho izany, niantso ny tompony ny meloka taminay tsirairay, dia nanontany ny voalohany hoe: ‘Ahoana be no trosan’ny tompoko?’ Dia hoy izy: ‘A zato jugs ny menaka oliva.’ Ary hoy izy taminy: Raiso ny taratasinao, mipetraha faingana , ka ataovy dimam-polo. ‘dia hoy izy anankiray koa:’ ary ohatrinona Tokony Homenao? ‘namaly izy hoe:’ A zato kaontenera ny vary. ‘ary hoy izy taminy hoe: Raiso ny volavolan-dalàna ary ataovy valo-polo.’ ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina, satria izy efa nanao zavatra hanoherana; fa ny zanak’izao tontolo izao dia mahira-tsaina kokoa, rehefa mifandray amin’ny ny taranaka noho ny zanaky ny mazava.

Ary lazaiko aminareo: Ataovy izay hahazoana namana amin’ny alalan’ny harena tsy marina, mba rehefa lasa, dia mety handray anareo ho any amin’ny trano mandrakizay. “”Na iza na iza mahatoky amin’ny kely indrindra dia mahatoky koa amin’ny be; ary izay tsy marina amin’ny kely indrindra dia tsy marina koa amin’ny be. Koa raha ianao tsy mahatoky amin’ny harena tsy marina ny, iza no hanankina aminareo ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin’ny zavatra an’i iray hafa, iza no hanome anareo izay anareo?

Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa; fa ny mpanompo dia na hankahala ny iray, ary tia ny hafa, na ho voatokana ny iray ary hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena. “”

New Revised Standard Version, Copyright 1989, araka ny National Filan-kevitry ny fiangonana rehetra an’i Kristy tany Etazonia Amerika. Nampiasaina rehefa nahazoana alàlana. Zo rehetra voatokana. USCCB nankatoavina.

ny onja madinika mivalombalona

Mino aho fa isika no diso fandray matetika vavaka fanelanelanana – fangatahana sy ny fangatahana. Matetika isika mieritreritra izany mechanically, toy ny hoe nisy resaka fotsiny ny fametrahana ao amin’ny fangatahana ho an’Andriamanitra sady nahita fa namaly – miaraka ny valiny avy amin’Andriamanitra arakaraka ny toe-po tamin’ny izay nomena andro.

Manana sary ao an-tsaina izay manome fahatakarana hafa ny vavaka fanelanelanana: manipy vato an-dobo sy mijery ny onja madinika mivalombalona no vokany eo amin’ny tontolo iainana rehetra. Zavatra tsy mitranga eto amin’izao tontolo izao, ary avy hatrany fotsiny, satria mivavaka aho, fa izy ireo no mitranga eto an-tany, rehefa mivavaka aho. Niova aho tahaka ny mahita ny lalina indrindra fanirian’ny foko sy izao tontolo izao no niova toy ny manaiky ny fahefana sy fiandrianana sy ny zava-miafina izay an’Andriamanitra, ilay Mpamorona ny lanitra sy ny tany sy ny tia ny fanahintsika.

-Fr. Martin Connell, S.J. manompo John Carroll University, University Heights, OH, toy ny mpampianatra fanabeazana. Izy ihany koa no Rector ny Zezoita fiaraha-monina any.

vavaka

Tiako izay tianao, ry Tompo ô. Amin’ny mangataka anao tari-dalana, miaraka amin’ny finoana sy ny fahatokiana tanteraka fa manampy ahy ianao, na inona na inona izay no antsoina mba hanao lasa ‘be loatra’ na ‘bothersome loatra.’ Tsy misy toerana ho an’ny fanahiana. Dia mora ny hanontany anareo isan’andro mba ho mpiara-miasa ao amin’ny asako … mba hanampy ahy hahazo ny zavatra nataony … mba mandanja ny asa sy ny fanapahan-kevitra amin’ny fahazavan’ny ‘izany zo?’ ‘Izany marina?’ ‘Dia izao manao ny sitraponao? ‘

Fa Hianao no dia fanapahan-kevitra tsara kokoa sy haingana kokoa, matoky fa ho tsy hitarika ahy lalan-diso. Dia ho velona ny fiainako isan’andro satria fantatrareo fa izany no hotanterahiko. Amen.

-National Conference Kristianina mpampiasa sy ny Mpitantana

 

 

 

Zarao ny teny soa amin’ny namana!
Alefaso ity mailaka ity amin ny namana!
FacebookTwitterMore …
Home | Manolotra ny Vavaka Request | Download ny Vavaka Card | About

Ignatian fandinihana novokarina amin’ny fiaraha-miasa amin’ny
Midwest Zezoita, Oregon Zezoita sy ny
Ara-panahy amin’ny alalan’ny Outreach Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspirasi harian dari JesuitPrayer.org
Inspirasi harian dari JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Luk 16: 1-13

Maka kata-Nya kepada murid-murid, “”Ada seorang kaya yang mempunyai seorang pengurus, dan caj dibawa kepadanya bahawa orang ini telah membazirkan hartanya. Jadi dia memanggil beliau dan berkata kepadanya, ‘Apa ini yang saya dengar mengenai engkau? Berikan saya perakaunan pengurusan anda, kerana anda tidak boleh menjadi pengurus saya lagi. “”Kemudian pengurus berkata kepada dirinya sendiri, ‘Apa yang saya akan lakukan, sekarang bahawa tuanku mengambil kedudukan yang jauh daripada saya? Saya tidak cukup kuat untuk menggali, dan saya malu untuk mengemis. Saya telah memutuskan apa yang perlu dilakukan supaya, apabila aku dipecat sebagai pengurus, orang mungkin aku di rumah mereka. ‘

Jadi, memanggil berhutang kepada tuannya satu demi satu, dia kepada yang pertama: Berapakah hutangmu kepada tuanku? ‘Dia menjawab,’ Seratus jugs minyak zaitun. ‘Dia berkata kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah , dan membuat ia lima puluh. “”Kemudian dia bertanya kepada yang kedua: dan berapakah hutangmu? dia menjawab, ‘seratus bekas gandum. katanya kepada orang itu: Inilah bil anda dan menjadikannya lapan puluh.’ dan tuannya memuji pengurus yang tidak jujur kerana dia telah bertindak shrewdly; untuk kanak-kanak zaman ini adalah yang paling cerdik dalam menangani generasi mereka sendiri daripada adalah anak-anak terang.

Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah persahabatan untuk kamu dengan jalan kekayaan tidak jujur supaya apabila ia hilang, mereka mengalu-alukan anda di dalam kemah abadi. “”Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara; dan barangsiapa tidak benar dalam perkara perkara kecil, ia tidak jujur juga dalam banyak. , Jikalau kamu tidak setia dengan harta yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika anda tidak setia dengan apa yang dimiliki kepada yang lain, yang akan memberikan anda apa yang anda sendiri?

Tiada hamba dapat mengabdi kepada dua tuan; dengan hamba sama ada akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kekayaan. “”

New Revised Standard Version, hak cipta 1989, oleh Majlis Kebangsaan Jemaat-jemaat Kristus di Amerika Syarikat. Digunakan dengan kebenaran. Hak cipta terpelihara. USCCB diluluskan.

Ripples

Saya rasa sering kita salah faham doa Syafaat – doa dan petisyen. Kita cenderung untuk memikirkan ia mekanikal, seolah-olah ia hanya masalah meletakkan dalam permintaan kepada Allah dan mempunyai ia menjawab – dengan jawapan yang bergantung kepada mood ilahi pada hari yang diberikan.

Saya mempunyai imej dalam minda yang menawarkan pemahaman yang berbeza doa Syafaat: membaling batu ke dalam kolam dan melihat riak menjejaskan alam sekitar keseluruhan. Perkara ini tidak berlaku di dunia semata-mata dan dengan segera kerana saya berdoa, tetapi ia berlaku di dunia ketika saya berdoa. Saya berubah kerana saya menemui keinginan paling dalam hati saya dan dunia berubah kerana saya mengiktiraf kuasa dan keagungan dan rahasia Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan kekasih jiwa kita.

-Fr. Martin Connell, S.J. berfungsi John Carroll University, University Heights, OH, pendidikan profesor. Beliau juga merupakan Rektor masyarakat Jesuit di sana.

doa

Saya mahu apa yang anda mahu, ya TUHAN. Dengan meminta anda untuk panduan, dengan keimanan dan keyakinan bahawa anda membantu saya, tiada apa yang saya diminta berbuat menjadi ‘terlalu banyak’ atau ‘terlalu mengganggu.’ Dan tidak ada mana-mana bilik untuk bimbang. Saya akan merasa mudah untuk meminta anda setiap hari untuk menjadi rakan kongsi dalam kerja-kerja saya … untuk membantu saya mendapatkan perkara yang dilakukan … untuk menimbang tindakan dan keputusan saya dalam cahaya ‘adalah hak ini?’ ‘Adakah ini hanya?’ ‘Adakah ini melakukan kehendak-Mu? “”

Dengan bantuan anda saya akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yakin bahawa anda tidak akan menyesatkan daku. Saya akan tinggal hidup saya setiap hari disedari bahawa ia adalah kehendak anda saya capai. Amin.

Persidangan -National Kristian Majikan dan Pengurus

 

 

 

Berkongsi Firman yang baik dengan rakan-rakan anda!
Menghantar e-mel ini kepada rakan!
FacebookTwitterMore …
rumah | Hantar Permintaan untuk Doa | Muat turun Kad Doa | Mengenai

pantulan Ignatian dihasilkan dengan kerjasama
Midwest Jesuit, Oregon Jesuit dan
Outreach rohani melalui Kepimpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

പിന്തുണ വിവർത്തനം: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രചോദനം
JesuitPrayer.org നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രചോദനം
സെപ്തംബർ 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
ലൂക്കാ 16: 1-13

യേശു “”ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു മാനേജരായി, ആര് കാര്യമാണെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മനോഭാവം എന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ചെയ്തു ധനവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ വിളിച്ചിട്ടു? അവനോടു പറഞ്ഞു ‘ഈ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന എന്താണ് ഇനി എന്റെ മാനേജർ കഴിയില്ല കാരണം, എന്നെ നിങ്ങളുടെ മാനേജുമെന്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് തരിക. എന്റെ യജമാനന്റെ എന്നെ വിട്ടു സ്ഥാനം സമയമെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, ‘അപ്പോൾ മാനേജർ തനിക്കു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഞാൻ ജിലാനി ശക്തമായ അല്ല എന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും മാനേജറായി തള്ളി അറിയും എന്നു ആളുകൾ വീട്ടിൽ എന്നെ സ്വാഗതം തക്കവണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു എന്തു തീരുമാനിച്ചു. ‘

അങ്ങനെ, തന്റെ യജമാനന്റെ കടക്കാരിൽ സമൻസ് ഓരോന്നായി അവൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു: ‘എത്ര എന്റെ യജമാനന്റെ കടം പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒലിവ് ഓയിൽ നൂറു കൂജകളും.’ അവൻ ‘അവനോടു പറഞ്ഞു വേഗം ഇരുന്നു പറ , അതു അമ്പതു ഉണ്ടാക്കേണം. ‘പിന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചോദിച്ചു’ നീ എത്ര കടം പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ‘ഗോതമ്പ് നൂറു കണ്ടെയ്നറുകൾ. കൈച്ചീട്ടു അതു എണ്പതു ഉണ്ടാക്കേണം’ അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു ‘.’ യജമാനൻ അവൻ പെരുകീട്ടു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം .രണ്ടു പ്രശംസിച്ചു; ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വെളിച്ചം മക്കൾ തങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ പുകഴ്ത്തി.

ഞാൻ അങ്ങനെ അത് പോകുമ്പോഴോ അവർ നിത്യ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തേക്കാം സത്യസന്ധമല്ലാത്ത സമ്പത്തിന്റെ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. “”ആരെങ്കിലും അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തൻ വളരെ ലെ വിശ്വസ്തൻ; ആരെങ്കിലും അത്യല്പത്തിൽ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ആണ് വളരെ ലെ പുറമേ സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത സമ്പത്ത് കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തത എങ്കിൽ, ആർ യഥാർത്ഥമായ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുളകള്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നിന്റേതു കൂടെ വിശ്വസ്തരായില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്താണെന്ന് തരാം എന്നു?

ഇല്ല അടിമ രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കുംകഴികയില്ല; ഒരു അടിമ ഒന്നുകിൽ ഒരുത്തനെ പകെച്ചു മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോടു പറ്റിച്ചേർന്നു മറ്റവനെ നിരസിക്കും വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തെയും ധനം സേവിപ്പാൻ കഴികയില്ല. “”

ന്യൂ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചർച്ചസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ പുതുക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പ്, പകർപ്പവകാശ 1989. അനുമതിയോടെ ഉപയോഗിച്ച. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. USCCB അംഗീകരിച്ചു.

അലകൾ

യാചനയിലും ഹർജികൾ – ഞാൻ പലപ്പോഴും നാം മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്ത്ഥന തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും കരുതുന്നു. ഉത്തരം നൽകിയ ഏതൊരു ദിവസം ദിവ്യ മൂഡ് അനുസരിച്ച് കൂടെ – അതു കേവലം ദൈവം ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇടുന്നതു അതു ഉത്തരം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം മട്ടിൽ നാം യന്ത്രമാണ് ഇതിനെ കരുതുക പ്രവണത.

ഒരു കുളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലു കുടമാറ്റത്തിലൂടെ അലകൾ മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി ബാധിക്കുന്ന ജാഗരിച്ചും: ഞാൻ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാര്ത്ഥന ഒരു വ്യത്യസ്ത ബുദ്ധി പ്രദാനം മനസിൽ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം കാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി ഉടനെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന്, എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ മാറ്റി, ഞാനിത് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ കാമുകൻ സ്രഷ്ടാവിൻറെ ശക്തിയും മഹത്വവും മർമ്മം അറിയുന്നത് പോലെ ലോകം മാറുന്നു.

-Fr. മാർട്ടിൻ Connell, S.J. ജോൺ കനോൾ സർവ്വകലാശാല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈറ്റ്സ് പ്രൊഫസർ വിദ്യാഭ്യാസം, OH ലെ,. അവൻ അവിടെ ജെസ്യൂട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെക്ടർ ആണ്.

നമസ്കാരം

യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നോടു എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാർഗനിർദേശത്തിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട്, പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നും ‘വളരെയധികം’ അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നു ‘വളരെ bothersome.’ ക്കോ വേവലാതി ഏതെങ്കിലും റൂം ഇല്ല. ഞാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും എന്റെ പ്രവൃത്തി പങ്കാളിയും എന്നെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വെളിച്ചത്തിൽ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ ഭാരമുണ്ടാകാറുണ്ട് ചോദിക്കാൻ … … കണ്ടെത്തും ‘ഈ അവകാശം ആണ്?’ ‘വെറും ഇത്?’ ‘ഈ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്? ‘

നിങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഞാൻ തീരുമാനങ്ങൾ ഉത്തമവും വേഗത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിന്നവൻ എന്നെ തരില്ല എന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ചെയ്യും. ഞാൻ അതു ഞാൻ നിവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു ഓരോ ദിവസം എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കും. ആമേൻ.

ക്രിസ്തീയ തൊഴിലാളികളും മാനേജർമാർ -National സമ്മേളനം

 

 

 

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല വാക്ക് പങ്കിടുക!
ഒരു സുഹൃത്തിന് ഈ ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക!
FacebookTwitterMore …
ഹോം | ഒരു പ്രാർഥന അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കുക | ഒരു പ്രാർഥന കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് | കുറിച്ച്

സഹകരിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്ന Ignatian പ്രതിഫലനങ്ങൾ
മിഡ്വെസ്റ്റ് ഈവഴിക്ക് ഒറിഗൺ ഈശോസഭയെന്ന ആൻഡ്
നേതൃത്വം, ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി ആത്മീയ എത്തിച്ചേരൽ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Appoġġ traduzzjoni: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
Ispirazzjoni kuljum minn JesuitPrayer.org
Settembru 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lq 16: 1-13

Mbagħad Ġesù qal lil-dixxipli, “”Kien hemm raġel għani li kellu amministratur ta, u ħlasijiet kienu miġjuba lilu li dan il-bniedem kien ħela proprjetà tiegħu. Hekk hu mħarrka lilu u qal lilu, “”X’inhu dan li Nisma dwarek? Agħti me kontabilità ta ‘ġestjoni tiegħek, għaliex inti ma tistax tkun maniġer tiegħi għal żmien itwal. “”Imbagħad il-maniġer qal li lilu nnifsu,”” X’se nagħmel, issa li kaptan tiegħi qed tieħu l-pożizzjoni bogħod mill me? Jiena mhix b’saħħitha biżżejjed biex ħaffer, u jiena ashamed li jittallbu. I iddeċidew x’għandek tagħmel hekk li, meta I am miċħud bħala maniġer, in-nies jistgħu jilqgħu lili fid-djar tagħhom. “”

Allura, taħrik kaptan tiegħu debituri wieħed wieħed, huwa talab l-ewwel, “”Kemm taħseb nirrispettaw kaptan tiegħi?”” Huwa wieġeb, “”A mitt jugs ta ‘żejt taż-żebbuġa.”” Huwa qal lilu, “”Ħu kont tiegħek, bilqegħda malajr , u jagħmilha ħamsin. “”Imbagħad huwa talab ieħor,”” u kemm taħseb nirrispettaw? “”huwa wieġeb,”” A mitt kontenituri ta ‘qamħ. “”huwa qal lilu,”” Ħu kont tiegħek u tagħmlu tmenin. “”u sidu faħħar il-maniġer diżonest għaliex huwa kien aġixxa shrewdly; għat-tfal ta ‘din l-età huma iktar shrewd fit-trattament mal-ġenerazzjoni tagħhom stess milli huma t-tfal ta’ dawl.

U jien ngħidilkom, tagħmel ħbieb għall yourselves permezz ta ‘ġid diżonest b’tali mod li meta hija marret, huma jistgħu jilqgħu inti fis-djar dejjiema. “”Kull min huwa fidila fi ftit ħafna huwa fidila wkoll fil ħafna; u min hu diżonest fi ftit ħafna huwa diżonest ukoll fil ħafna. Jekk allura inti ma ġewx fidila mal-ġid diżonest, li se tafda biex inti l-għana vera? U jekk inti ma ġewx fidila ma ‘dak jappartjeni għal oħra, li se jtik dak li hu tiegħek stess?

Nru iskjavi jistgħu jservu żewġ kaptani; għal iskjavi jew se mibegħda l-waħda u l-imħabba l-oħra, jew ikunu ddedikati għall-waħda u méprisent l-oħra. Inti ma tistax isservi Alla u l-ġid. “”

Ġodda Rivedut Standard Version, awtur 1989, mill-Kunsill Nazzjonali tal-Knejjes ta ‘Kristu fl-Istati Uniti tal-Amerika. Użati bil-permess. Drittijiet kollha riżervati. USCCB approvata.

ripples

Naħseb drabi aħna ma jifhmux talb intercessory – supplications u petizzjonijiet. Għandna t-tendenza li jaħsbu li b’mod mekkaniku, daqs li kieku kienet sempliċement kwistjoni ta ‘tqegħid f’talba lil Alla u wara dan wieġeb – bir-risposta jiddependi fuq il-burdata divina fuq kwalunkwe ġurnata.

Għandi immaġni f’moħħu li joffri fehim differenti ta ‘talb intercessory: jitfg ġebel ġo għadira u jaraw il-ripples taffettwa l-ambjent kollu kemm hu. Affarijiet ma jiġri fid-dinja sempliċi u immedjat minħabba I rikonoxxenti, iżda dawn ma jiġri fid-dinja meta Nitlob. I am mibdula kif ikolli niskopri-xewqat fonda tal-qalb tiegħi u d-dinja tinbidel bħala I jirrikonoxxu l-poter u l-MAESTÀ u l-misteru ta ‘Alla, il-kreatur ta’ sema u art u lover ta ‘erwieħ tagħna.

-Fr. Martin Connell, S.J. jservi John Carroll Università, Università Heights, OH, kif l-edukazzjoni professur. Huwa wkoll l-Rettur tal-komunità Ġiżwiti hemmhekk.

talb

Irrid dak li trid, O Mulej. Billi tistaqsi lilek għall-gwida, bil-fidi komplet u l-kunfidenza li inti qed tgħin me, xejn li jiena jissejjaħ biex jagħmel isir “”wisq”” jew “”wisq tant.”” Lanqas ma hemm ebda spazju għall tinkwetax. I se jsibuha faċli biex nitolbuk kull jum li jkun sieħeb fil-ħidma tiegħi … għinni tikseb affarijiet … li jintiżnu l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tiegħi fid-dawl ta ‘ “”huwa dan id-dritt?”” “”Din hija biss?”” “”Huwa dan tagħmel testment tiegħek? “”

Bl-għajnuna tiegħek I se jagħmlu deċiżjonijiet aħjar u aktar malajr, kunfidenti li inti mhux se jwassal lili astray. I se jgħixu ħajja tiegħi kull jum li jafu li huwa se tiegħek I tlesti. Amen.

Konferenza -National tal Kristjani Min iħaddem u Maniġers

 

 

 

Jaqsmu l-Kelma Tajba mal-ħbieb tiegħek!
Ibgħat din l-email lil habib!
FacebookTwitterMore …
Home | Tissottometti Talba Talb | Tniżżel Talb Karta | dwar

riflessjonijiet Injazjana prodotti fi sħubija ma ‘
Ġiżwiti Midwest, Ġiżwiti Oregon u
Outreach spiritwali permezz Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tautoko translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration Daily i JesuitPrayer.org
Inspiration Daily i JesuitPrayer.org
Mahuru 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
LK 16: 1-13

Na ka mea a Ihu ki nga akonga, “”Tera tetahi tangata whai rawa i te kaiwhakahaere, a kawea utu i ki a ia kei te maumauria e tenei tangata tona taonga. Na ka karangatia e ia a ia, ka mea ki a ia, ‘He aha te mea tenei e rangona nei e ahau e pā ana ki a koutou? Homai ki ahau te kaute o to koutou whakahaere, no te mea e kore e taea e koe hei toku kaiwhakahaere i muri. ‘Na ka mea te tuari ki a ia,’ He aha e meatia e ahau, inaianei e te tango atu toku ariki te tūranga i ahau? e kore ahau e kaha ki te keri, a ka whakama ana ahau ki te tono mea ahau. Kua whakaritea e ahau he aha ki te rave i te reira i te, ina ahau tukunga ahau rite kaiwhakahaere, kia manako ahau te iwi ki o ratou kāinga. ‘

Na, karangatia te hunga a tona ariki kotahi i tetahi, ka ui ia ki te tuatahi, ‘E hia toku ariki koe?’ Ka whakahokia e ia, Kotahi rau mehua o te hinu oriwa. ‘Ka mea ia ki a ia, Tangohia tau pukapuka, hohoro te noho , a hanga ana e ia e rima tekau. ‘Na ka ui ia ki tetahi atu,’ a e hia hoki ia koe? ‘ka mea ia,’ He oko rau o te witi. ‘ka mea ia ki a ia, Tangohia tau pukapuka, me te hanga i te reira e waru tekau.’ a tona ariki mihia te tuari kino no te mea i ka mihia; nui ke te whakaaro i roto i pā ana ki to ratou whakapaparanga, i to ko nga tama a te marama mo nga tama a tenei ao.

A korerotia e ahau ki a koutou, kia hoa aroha mo koutou i te tikanga o te taonga i hao kia e ka te haere te reira, kia manako koe e ratou ki te mau utuafare mure ore. “”He pono i roto i te iti rawa te tangata he pono ano i roto i te nui; a te tangata he e tika i roto i te iti rawa he e tika ano hoki i roto i te nui. Na ki te kahore i pono ta koutou ki te taonga i hao, ko wai e tuku ki a koutou te taonga pono? A ki te kahore koutou i pono ki te mea no ki tetahi, ko wai e hoatu e koe te mea ko to koutou ake?

Kahore pononga e taea te mahi ki nga rangatira tokorua; ka rānei kino mo te pononga te tetahi me aroha te tahi atu, ranei kia oti rawa ki te tetahi, me te whakahawea i te tahi atu. E kore e taea e koutou te mahi ki te Atua, me te taonga. “”

Maori Bible, copyright 1989, i te National Council o te Churches o te Karaiti i roto i te Hau Amui no Marite o Amerika. Whakamahia e te whakaaetanga. Pūmau te mana. whakaaetia USCCB.

koangiangi

whakaaro ahau pinepine pohehe tatou pure – inoi me inoi. ahu tatou ki te whakaaro o te reira mihini, me te mea te mea noa te mea o maka ana i roto i te tono ki a te Atua, me te he ka whakahoki te reira – ki te whakahoki i runga i te huru hanahana i runga i tetahi ra i homai.

E ahau he whakapakoko i roto i te hinengaro e tuku te māramatanga rerekē o te pure: i whiua he kohatu ki roto ki te harotoroto, me te matakitaki uesia nga kare te taiao katoa. e kore e mea tupu i roto i te ao noa, a tonu no te mea inoi ahau, engari e tupu ratou i roto i te ao, ina inoi ahau. Kua puta ke ahau rite ite ahau nga hiahia hohonu o toku ngakau, me te puta ke te ao te rite ia ite e ahau te mana me te kororia, me te mea ngaro o te Atua, te kaihanga o te rangi, me te whenua, me te aroha o to tatou varua.

-Fr. Martin Connell, S.J. tavini John Carroll University, University Heights, OH, rite mātauranga orometua. Ko hoki ia te Rector o te hapori Jesuit reira.

inoi

e hiahia ana ahau ki te mea e hiahia ana koe, e te Ariki. Na roto i te ani koe mo te arata’iraa, ki te whakapono oti, me te māia e e te āwhina koe i ahau, kahore e ahau huaina ahau ki runga ki ki te mahi i riro ‘rawa nui’ ranei ‘hoha rawa.’ Kaua ko reira tetahi wahi mo te āwangawanga. ka kitea e ahau i reira ohie ki te ui ki a koutou ia ra ki te riro i te hoa i roto i toku mahi … ki te awhina i ahau kia mea mahi … ki te paunatia toku mahi me whakatau i roto i te marama o ‘Ko tenei tika?’ ‘ko tenei tika?’ ‘ko tenei mahi koutou i pai? ‘

Ki te tō te tauturu ka meinga e ahau mau faaotiraa maitai a’e, me tere, māia e kore koutou e arahi kotiti ahau. Ka ora ahau toku ora ia ra i mohio hoki ko te reira koutou e pai faaoti i ahau. Amine.

Conference -National o Karaitiana kaitukumahi me Kaiwhakahaere

 

 

 

A faaite i te parau maitai ki o koutou hoa!
Tukua tenei email ki he hoa!
FacebookTwitterMore …
Kāinga | Tuku i te Tono pure | Tikiake tētahi Kāri pure | Mō

whakaaro huritao Ignatian whakaputaina i roto i te mahi ngātahi ki
Midwest Sēsutí, Oregon Sēsutí me
Outreach wairua i roto i Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org दररोज प्रेरणा
JesuitPrayer.org दररोज प्रेरणा
सप्टेंबर 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
लूक 16: 1-13

मग येशू शिष्यांना म्हणाला, “”एक श्रीमंत मनुष्य होता, आणि शुल्क हा मनुष्य मालमत्ता squandering आला की त्याला आणले होते आली होती. तेव्हा त्याने त्याला बोलावून घेतले आणि त्याला म्हणाला, ‘हे मी तुझ्याविषयी काय ऐकत आहे काय? मला तुझ्या कारभाराचा हिशेब दे, कारण आपण यापुढे माझे व्यवस्थापक असू शकत नाही. ‘मग कारभारी स्वत: शी म्हणाला,’ मी काय आता माझ्या स्वामीने सक्तीने माझ्याकडून दूर स्थान घेत आहे ‘, करता येईल? मी खणणे पुरेसे मजबूत नाही आहे, आणि मी विनंति करतो लाज वाटते. मी काय की, मी व्यवस्थापक म्हणून बाद टाकतील, लोक त्यांच्या घरात मला स्वागत करावी निर्णय घेतला आहे. ‘

त्यामुळे, त्याच्या मालकाच्या कर्जदार एक एक करुन बोलाविले आणि त्याना विचारले प्रथम, ‘किती आणि तू माझ्या स्वामीवर देणे लागतोस?’ तो म्हणाला, ‘जैतुनाचे तेल हजार रांजण.’ मग तो त्याला म्हणाला, ‘तुझी पावती घे बघू खाली बस आणि लवकर , आणि तो पन्नास ‘त्याने दुसऱ्या विचारले नंतर,’ करा. आणि तुझे किती देणे आहे? ‘तो म्हणाला,’ गहू हजार कंटेनर. पण हा लेवी मालक ‘मग तो त्याला म्हणाला, “”तुझी हिशेबाची पावती घे व ते तयार ऐंशी.’ तो धूर्तपणे केली होती कारण अप्रामाणिक कारभाऱ्यायाची प्रशंसा केली; या वयाच्या मुलांसाठी प्रकाशाची मुले आहेत पेक्षा त्यांच्या स्वत: च्या पिढी वागण्याचा अधिक धूर्त आहेत.

आणि म्हणून मी तुम्हांला सांगतो की, त्यामुळे तो निघून जातो तेव्हा ते तुमचे अनंतकाळच्या घरात स्वागत अप्रामाणिक संपत्ती म्हणजे स्वत: साठी मित्र करा. “”जो कोणी एक फार थोडे विश्वासू आहे जास्त विश्वास ठेवला आहे; आणि जो कोणी फार थोडे अविश्वासू आहे जास्त अविश्वासू आहे. तुम्ही अप्रामाणिक संपत्ती तुम्हाला खरे संपत्ती सोपवून होईल कोण विश्वासू नाही, तर? आणि आपण दुसर्या मालकीचे जे आहे ते सह विश्वासू नाही, तर आपण आपल्या स्वत: च्या आहे काय मोबदला देईल?

नाही गुलाम दोन मालकांची सेवा करता; गुलाम एकतर द्वेष करील व इतर प्रेम, किंवा एका धन्याचे ऐकेल व दुसऱ्याचे ऐकणार. तसेच तुम्हांला देवाची आणि संपत्ती करू शकत नाही. “”

नवीन मानक आवृत्ती, कॉपीराइट 1989 सुधारित युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्ये ख्रिस्ताच्या चर्च नॅशनल कॉन्सिल. परवानगी केला जातो. सर्व अधिकार आरक्षित. USCCB मंजुरी दिली आहे.

तरंग

प्रार्थना व विनंत्या – मी अनेकदा आम्ही intercessory प्रार्थना गैरसमज करुण घेणे वाटते. देवाला विनंती टाकल्यावर आणि तो त्याचे उत्तर येत फक्त एक गोष्ट असती तर आम्ही बीजांबरोबर तो विचार कल – उत्तर कोणत्याही दिवशी दैवी मूड अवलंबून.

एक तळ्यात दगड throwing आणि तरंग संपूर्ण वातावरण परिणाम पाहणे मी intercessory प्रार्थना वेगवेगळी समजूत देते की मनात एक प्रतिमा आहे. गोष्टी फक्त आणि ताबडतोब जगात घडू देत मी प्रार्थना, पण त्यांनी मी प्रार्थना जगात घडू. मी माझ्या अंत: सखोल जाऊन इच्छा शोधू म्हणून मी बदलले आहे आणि जग बदलले आहे मी शक्ती आणि ऐश्वर्य आणि देवाचे रहस्य, आकाश व पृथ्वी आणि आमच्या जीवनाचा प्रियकर निर्माता ओळखायला म्हणून.

-Fr. मार्टिन Connell, S.J. जॉन कॅरोल विद्यापीठ, विद्यापीठ हाइट्स सेवा, आश्चर्य, प्राध्यापक शिक्षण. तो तेथे Jesuit, समाजातील शैक्षणिक संस्थेतील मुख्य अधिकारी आहे.

प्रार्थना

मी तुम्हाला परमेश्वरा इच्छित काय वाचावे. मी काय यावर असे आहे की पूर्ण विश्वास आणि तू मला मदत करत आहात, असा विश्वास, काहीही मार्गदर्शन विचारणारी करून ‘खूप’ किंवा होतो ‘खूप bothersome.’ आजचा सकाळ तेथे काळजी कोणत्याही रूम आहे. मी सोपे माझे काम एक भागीदार होण्यासाठी आपण प्रत्येक दिवस विचारू … प्रकाश माझ्या क्रिया आणि निर्णय तोलणे गोष्टी केल्या मला करण्यास मदत करण्यासाठी … सापडेल ‘हे योग्य आहे का?’ ‘हे फक्त आहे?’ ‘हे आहे आपल्या इच्छा पूर्ण? ‘

आपल्या मदतीने मी निर्णय चांगले आणि अधिक जलद, अधिक विश्वास आपण चुकीच्या मार्गाने मला होऊ शकत नाहीत की करीन. मी ते मी पूर्ण आपल्या इच्छा आहे माहीत आहे की, प्रत्येक दिवस माझ्या आयुष्यात पुन्हा जिवंत होईल. आमेन.

ख्रिश्चन नियोक्ते आणि व्यवस्थापक राष्ट्रीय परिषद

 

 

 

आपल्या मित्रांसह चांगले शब्द सामायिक करा!
एक मित्र या ईमेल पाठवा!
FacebookTwitterMore …
मुख्य पान | एक प्रार्थना विनंती सबमिट करा | एक प्रार्थना कार्ड डाऊनलोड करा | बद्दल

Ignatian प्रतिबिंबे भागीदारी उत्पादन
मिडवेस्ट विद्वानान, ओरेगॉन Jesuits आणि
नेतृत्व, एलएलसी माध्यमातून आध्यात्मिक पोहोच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Дэмжих орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org-аас өдөр бүр сүнслэг нөлөө
JesuitPrayer.org-аас өдөр бүр сүнслэг нөлөө
Есдүгээр сарын 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Лук 16: 1-13

Дараа нь Есүс “”, шавь нартаа хэлэв менежер байсан бөгөөд төлбөр энэ хүн өөрийн хөрөнгийг squandering байна гэж түүнд авчирч байсан нэгэн баян хүн байсан юм. Тиймээс түүнийг дуудаж, түүнд хандан “”Би чиний тухай сонсох нь энэ вэ? миний, таны удирдлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн өг та ямар ч цаашид миний менежер байх боломжгүй юм. Одоо миний эзэн надаас байр авч байна гэж би юу хийх вэ “”Дараа нь менежер, өөртөө хэлсэн? Би ухах хангалттай хүчтэй биш байна, мөн би гуйж ичиж байна. Би Би менежер хэрэгсэхгүй болгосон байна байхад, хүмүүс гэр орондоо намайг урьж болно, тэр юу хийхээ шийдсэн “”.

Тэгэхээр, эзнийхээ өртэй нэг нэгээр нь дуудан, тэр анх удаа “”хэр их Хэрэв та нар Миний эзэн өртэй вэ?”” Гэж асуув Тэр хариуд нь “”чидун жимсний тос нь зуун jugs.”” Тэр түүнд “”Таны төлбөрөө авч хурдан доош сууж болон “”Дараа нь тэр нэг асуусан”” энэ тавь болгож байна. та хэр их өртэй юм бэ? “”Тэр хариуд нь”” улаан буудай нь зуун савыг. “”Тэр түүнд”” таны хуулийн төслийг авч, наян үүнийг хийж. мөн түүний эзэн тэр shrewdly үйлдэл байсан, учир нь шударга бус менежер сайшаан, Энэ насны хүүхдүүдэд зориулсан гэрэл хүүхдүүд илүү өөрийн үеийн шийдвэрлэхэд илүү ухаантай байдаг.

Мөн би та Ингэснээр явсан үед, тэд мөнх орон сууц таныг урьж болно шударга бус баялгийг замаар өөрсдөдөө найз нөхөдтэй хэлж байна. “”Хэн нь маш бага итгэлтэй байх олон мөн итгэлтэй байна; мөн хэн нэг нь маш бага байгаа нь шударга бус юм их байгаа нь шударга бус юм. Дараа нь бол шударга бус баялаг, үнэн баялаг чамд итгэн даалгаж болно нь итгэлтэй байж чадахгүй байна уу? Мөн та өөр нэг юмыг нь итгэлтэй байж чадахгүй бол, хэн өөрийн юу танд өгөх юм бэ?

Ямар ч боол хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй; боол нь аль нэгийг нь үзэн ядаж болно, нөгөөг нь хайрлах, эсвэл нэг зориулна, нөгөөг нь зэвүүцнэ. Та нар Бурхан болоод эд баялаг үйлчилж чадахгүй. “”

Нью Америкийн Нэгдсэн Улсад Христийн сүмийн Үндэсний зөвлөлийн стандарт хувилбарыг, зохиогчийн эрхийг 1989 оны шинэчилсэн. зөвшөөрөлгүй ашигладаг. Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. USCCB баталсан.

үүсч

supplications болон өргөдөл – Би үргэлж бид зуучлан залбирал залбирал буруугаар ойлгож гэж бодож байна. энэ нь Бурханд хүсэлт тавьж, энэ нь хариулсан байх нь зүгээр л нэг асуудал байсан бол гэж бид механикаар энэ тухай бодож байдаг – хариулт нь тухайн өдөр тэнгэрлэг сэтгэл санааны хамаарч байна.

цөөрөмд руу чулуу шидэж болон үүсч бүхэлд нь байгаль орчинд нөлөөлөх харж: Би зуучлан залбирал залбирал нь өөр өөр ойлголт санал санаж зураг байна. Би залбирч байна, учир нь зүйл нь ердөө л тэр даруй дэлхий дээр тийм юм болоогүй байна, гэхдээ би залбирах үед тэд дэлхийн гардаг байна. Миний зүрхний гүн хүслийг олж Би өөрчлөгдөж байна, би хүч, сүр, Бурханы нууцыг, тэнгэр, газар, бидний бодгалиудын амраг нь бүтээгч хүлээн зөвшөөрөх байдлаар дэлхийн өөрчлөгдсөн байна.

-Fr. Мартин Коннелл, S.J. Жон Carroll сургууль, их сургуулийн Heights профессор боловсрол зэрэг OH үйлчилдэг. Тэр бас католик орон нутгийн ректор юм.

Залбирал

Би чамайг хүсч байна, Ай Их Эзэн юу хүсэж байна. бүрэн итгэл, чи надад тусалж байгаа итгэл, юу ч би хийх уриалж байна хамт удирдамж та асууж “”их””, эсвэл болдог “”ч бас шаналгаатай болоод эхэлбэл. Мөн тэнд санаа зовох ямар ч өрөө байна. Би амархан чамайг … Миний ажилд түнш байх нь өдөр бүр асууж гэрэлд миний арга хэмжээ, шийдвэр жинтэй … намайг зүйл хийж авах нь туслахын тулд олж мэдэх болно “”энэ нь зөв юм бэ?”” “”Энэ зүгээр л юм?”” “”Энэ бол таны хүслийг хийх болсон бэ? “”

Таны тусламжтайгаар Би шийдвэр гаргах илүү сайн, илүү хурдан, өөртөө итгэлтэй Та намайг төөрч хүргэж байх болно гэдгийг болгоно. Би энэ нь таны хүсэл би хийж байна гэдгийг мэдэж амийг минь өдөр бүр амьдрах болно. Амен.

Christian Ажил олгогч болон менежерийн ч ургэлжилсээр бага хурал

 

 

 

Таны найз нөхөд нь сайн үгийг хуваалц!
найздаа и-мэйл илгээх
FacebookTwitterMore …
Нүүр хуудас | нь Залбирал хүсэлт | нь Залбирал карт татаж авах | тухай

хамтран үйлдвэрлэсэн Ignatian тусгал
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits болон
Удирдагч ХХК-ийн дамжуулан сүнслэг хандсан мэдээлэл, сурталчилгааны


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ပံ့ပိုးမှုဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org မှ Daily သတင်းစာ Inspiration
JesuitPrayer.org မှ Daily သတင်းစာ Inspiration
စက်တင်ဘာလ 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

ထိုအခါယေရှုသည်မန်နေဂျာခဲ့နဲ့စွဲချက်ဤသူသည်မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ငွေတွေကိုဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ကွောငျးတျောသို့ဆောငျခဲ့ကြသူတစ်ဦးငွေရတတ်သောသူရှိ၏ “”တပည့်တို့အားဆို၏။ ဒီတော့သူကသူ့ကိုခေါ်နှင့်ဤငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားသောသိကဘာလဲ ‘သူ့ကိုသနည်းဟု သင်သည်မည်သည့်တဖန်သူတို့သည်ငါ၏မန်နေဂျာမဖွစျနိုငျသောကွောငျ့, ငါ့ကိုသင်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးစာရင်းကိုင်ပေးပါ။ ငါ့သခင်သည်ငါ့ကိုပယ်ရာထူးယူပြီးသည်ယခုအကြောင်း, ငါသည်အဘယ်သို့ပြုလိမ့်မည် ” ထိုအခါမန်နေဂျာကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း, ”? ငါတူးဖို့လုံလောက်တဲ့အားကြီးသောမဖြစ်ကြောင်းကို, ငါတောင်းပန်ပါ၏ရှက်မိပါတယ်။ ငါဒါကြောင့်ငါမန်နေဂျာအဖြစ်ပယ်ချနေပါတယ်အခါ, လူတို့သည်မိမိတို့နေအိမ်များသို့ငါ့ကိုကြိုဆိုစေခြင်းငှါ, ထိုဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ”

ဒါကြောင့်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းသူ့သခင်ရဲ့ကိုက်ဆင့်ခေါ်သူက ” မည်မျှသင်သည်ငါ့သခင်ကြွေးသလဲ? ‘ကိုပထမဦးဆုံးမေးလျှင်သူကပြန်ပြော’ ‘သံလွင်ဆီ၏တစ်ဦးတရာ jugs ။ ‘ ‘သူကအလျင်အမြန်ဆင်းထိုင်, သင်၏စာရင်းကို ယူ. ‘ ‘ဟုမိနျ့တျောမူ နှင့်ကငါးဆယ်ပါစေ။ ” ထို့နောက်သူကအခြားမေးသော် ” တဖန်သင်တို့မည်မျှအကြွေးသလဲ? ဂျုံတစ်ဦးတရာကွန်တိန်နာများ ” သူကပြန်ဖြေတယ် ” ။ သင်၏စာရင်းကို ယူ. နှင့်ကရှစ်ဆယ်ပါစေ ” သူကသူ့ကိုပြောပါတယ် ” ။ ” သူ့သခင်ကို သူသတိပြုသည်ကြောင့်မရိုးမသားမန်နေဂျာချီးမွမ်းခြင်း, ဒီအသက်အရွယ်၏သားသမီးတို့အဘို့အလငျး၏သားဖြစ်ကြ၏ထက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မျိုးဆက်နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျပိုပြီးပညာသတိရှိသောဖြစ်ကြသည်။

ထိုအခါငါကသွားပြီအခါသူတို့သည်ထာဝရနေအိမ်များသို့သငျသညျကိုကြိုဆိုအံ့သောငှါဤမျှမရိုးသားသောစည်းစိမ်ဥစ္စာအားဖြင့်ကိုယ်အဘို့မိတ်ဆွေတွေလုပ်, သင်ပြောပြပါ။ “”အကြင်သူသည်တစ်အနည်းငယ်သာ၌သစ်စာစောငျ့ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးလည်းသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသည် ဖြစ်. , အကြင်သူသည်တစ်အနည်းငယ်သာအတွက်မရိုးမသားဖြစ်ပါတယ်အများကြီးလည်းမရိုးမသားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သင်မရိုးသားသောစည်းစိမ်နှင့်သစ္စာရှိသောသူဖြစ်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, အဘယ်သူသည်သင်တို့ဆီသို့စစ်မှန်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာအပ်နှံကြလိမ့်မည်နည်း ထိုအလျှင်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်သို့ငါအပ်မည်သူကို, တယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရာနှငျ့သစ်စာရှိသူဖြစ်ပြီမဟုတ်လော

အဘယ်သူမျှမကျွန်သခင်နှစ်ဦးအစေခံနိုင်ပါတယ်, ကျွန်တကိုမုန်းနှင့်အခြားကိုချစ်ဒါမှမဟုတ်တမြှုပ်နှံနှင့်အခြားခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မမှတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်စေဘို့။ သင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာဝတျမပွုနိုငျသညျ။ “”

နယူးအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခရစ်တော်၏ချာ့အမျိုးသားကောင်စီအသုံးပြုပုံနျ Standard ဗားရှင်း, မူပိုင်ခွင့် 1989 ခုနှစ် Revised ။ ခွင့်ပြုချက်ကအသုံးပြုပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ USCCB အတည်ပြုခဲ့သည်။

ဂယက်ထ

တောငျးပနျနှင့်အသနားခံ – ငါခဏခဏကျွန်တော်တို့ငျြးပဌနာစကားနားလညျမှုလှဲမှားထင်ပါတယ်။ အဖြေကိုမဆိုအပ်ပေးတော်မူသောနေ့၌ဘုရားသခငျ့စိတ်ဓါတ်များပေါ် မူတည်. အတူ – ကရိုးရိုးဘုရားသခင်အားတောင်းဆိုမှုအတွက်ချပြီးနှင့်ကပြန်ပြောရှိခြင်း၏အမှုဖြစ်လျှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်နည်းစနစ်ကစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။

တစ်ဦးရေကန်သို့တစ်ကြောကျခဲနဲ့ပေါက်နှင့်ဂယက်ထတပြင်လုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စောင့်ကြည့်: ငါငျြးပဌနာပြုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနားလည်မှုကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းစိတ်တွင်ပုံတစ်ပုံရှိသည်။ ငါဆုတောင်းပဌနာနေသောကြောင့်အမှုအရာရိုးရိုးနှင့်ချက်ချင်းကမ္ဘာ့အဖြစ်ပျက်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါဆုတောငျးသောအခါသူတို့ကမ္ဘာ့အဖြစ်ပျက်ကြဘူး။ ငါသည်ငါ့နှလုံး၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအလိုဆန္ဒများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသကဲ့သို့ငါပြောင်းလဲသွားတယ်ပါ၏ငါဘုရား, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးနှင့်ငါတို့အစိတ်ဝိညာဉ်၏နှစ်သက်၏ဖန်ဆင်းရှင်၏တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေအသိအမှတ်ပြုရန်အဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်သည်။

-Fr ။ မာတင် Connell, S.J. ယောဟနျသ Carroll တက္ကသိုလ်ကတက္ကသိုလ်ကဟိုက်ပါမောက္ခပညာရေးအဖြစ်, OH, အမှုဆောင်နေသည်။ သူကလည်းထိုအရပ်၌ဂျပန်သို့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။

ဆုတောင်းပဌနာ

ငါအိုထာဝရဘုရား, သင်လိုချင်တဲ့အရာချင်တယ်။ လမ်းညွှန်မှုဘို့သင့်ကိုတောင်းသောအားဖြင့်, သင်သည်ငါ့ကိုကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည့်စုံယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူငါလုပ်ဖို့ဌဖြစ်ကြောင်းကိုဘာမှမ ” ။ လည်းဆိုရင်တော့အနှောက်အယှက်ကင်း ” အလွန်အကျွံ ‘သို့မဟုတ်ဖြစ်လာမစိုးရိမ်များအတွက်မည်သည့်အခန်းလည်းရှိ၏။ ငါကလွယ်ကူငါ၏အမှုအတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်နေ့ရက်တိုင်းကိုသင်မေးရန် … ငါ့ကိုအမှုတို့ကိုပြုရကိုကူညီဖို့ … အလငျး၌ငါ့လုပ်ရပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချိန်မှရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ” ထိုအခွင့်ကိုရသနည်း ” ဒီဖြစ်သနည်း ” ဤသူကား သင့်ရဲ့အလိုတော်? ‘

သင့်ရဲ့အကူအညီဖြင့်, ငါဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်စွာသင်လမ်းလွဲငါ့ကိုဦးဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေမည်။ ငါကငါပြည့်စုံစေသင့်ရဲ့အလိုတော်ကြောင်း သိ. နေ့တိုင်းငါ့အသက်ကိုအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ အာမင်။

ခရစ်ယာန်အလုပ်ရှင်များနှင့်မန်နေဂျာများ၏ -National ညီလာခံ

 

 

 

သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကောငျးမှ Word ကိုမျှဝေပါ!
မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှထိုအီးမေးလ်ကိုပို့ပါ!
FacebookTwitterMore …
မူလစာမျက်နှာ | တစ်ဆုတောင်းပွဲတောင်းဆိုမှု Submit | တစ်ဆုတောင်းပွဲ Card ကို Download လုပ် | အကွောငျး

အတူ ပူးပေါင်း. ထုတ်လုပ် Ignatian ထင်ဟပ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းဂျပန်သို့, အော်ရီဂွန်ဂျပန်သို့နှင့်
ခေါင်းဆောင်မှု, LLC သည်အားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာကွင်းဆင်း


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

समर्थन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
बाट JesuitPrayer.org दैनिक प्रेरणा
बाट JesuitPrayer.org दैनिक प्रेरणा
सेप्टेम्बर 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
लूका 16: 1-13

त्यसपछि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “”त्यहाँ एक प्रबन्धक थियो, र शुल्क यस मानिसले आफ्नो सम्पत्ति squandering थियो भनी ल्याइएको थिए एक धनी मानिस थियो। त्यसैले तिनले उसलाई बोलाएर भने, ‘के यो म तपाईं बारेमा सुन्न छ? तपाईं कुनै पनि अब मेरो प्रबन्धक हुन सक्छ किनभने मलाई आफ्नो व्यवस्थापनको लेखा दिनुहोस्। ‘त्यसपछि प्रबन्धक, आफूलाई भने’ के म अब मेरो मास्टर म बाट टाढा स्थिति लिइरहेको छ कि, के हुनेछ? म खन्नुहोस् पर्याप्त बलियो छैन, र म माग्छु गर्न लाज हुँ। म के त म प्रबन्धकको रूपमा खारेज छु जब मानिसहरूले तिनीहरूको घरमा मलाई स्वागत सक्छ, त्यसो गर्न फैसला गरेको छ। ‘

त्यसैले, आफ्नो मालिक ऋणीहरूलाई एक एक गरेर summoning, उहाँले पहिलो, ‘तपाईं कत्तिको मेरो मास्टर योगदान गर्छन्?’ उहाँले जवाफ दिनुभयो, सोधे ‘तेल को एक सय कटोरे।’ उहाँले आफ्नो बिल लिनुहोस् चाँडै तल बस्न ‘, उहाँलाई भने र यो पचास ‘उहाँले जवाफ दिनुभयो’ गहुँको एक सय कन्टेनर ‘उहाँले अर्को सोधे त्यसपछि,’ बनाउन। अनि तपाईं कत्तिको योगदान गर्छन्?। आफ्नो बिल लिनुहोस् र यसलाई असी बनाउन ‘उहाँले भन्नुभयो’। ‘अनि आफ्नो मालिकको उहाँले shrewdly काम थियो किनभने बेइमान प्रबन्धक प्रशंसा; यस उमेर को बच्चाहरु को लागि प्रकाश सन्तानहरू भन्दा आफ्नै पुस्ता सामना थप समझदार छन्।

र म, यो गएका बेला, उनीहरूले तपाईँलाई अनन्त घरमा स्वागत ताकि बेइमान धन माध्यमबाट आफूलाई लागि मित्र बनाउन भन। “”जसले धेरै सानो वफादार छ धेरै मा पनि विश्वासी छ; र जसले धेरै सानो मा बेइमान छ धेरै मा पनि बेइमान छ। त्यसपछि भने तपाईं बेइमान धन, तपाईं साँचो धन गर्न सुम्पिन्छु गर्ने संग विश्वासी भएको छैन? र तपाईं अर्को पर्छ के संग विश्वासी भएको छ भने छैन, जो तपाईं आफ्नो कुरा दिनुहुन्छ?

कुनै दास दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन; दास लागि या त एक घृणा गर्नेछन् र अन्य प्रेम, वा एक समर्पित हुन र अन्य तुच्छ सम्भ्कनु। तपाईं परमेश्वर र धन सेवा गर्न सक्दैन। “”

नयाँ, संशोधित मानक संस्करण, प्रतिलिपि अधिकार 1989 अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका मा ख्रीष्टको चर्च को राष्ट्रिय परिषद द्वारा। अनुमति प्रयोग। सबै अधिकार सुरक्षित। USCCB अनुमोदित।

तरंग

बिन्ती र माग – म अक्सर हामी intercessory प्रार्थना गलत अर्थ लाउनु लाग्छ। यो परमेश्वरको अनुरोध मा राख्दै र यो जवाफ भएको बस एक कुरा भने हामीले mechanically यो विचार गर्छन – जवाफ मा कुनै पनि दिन ईश्वरीय मुड आधारमा संग।

एक पोखरी मा एक पत्थर फालिएको र हेर्दै पनि तरंग सारा वातावरण असर: म intercessory प्रार्थना एक फरक समझ प्रदान मनमा एउटा चित्र छ। म प्रार्थना किनभने कुराहरू संसारमा हुन छैन बस र तुरुन्तै, तर म प्रार्थना गर्दा तिनीहरूले संसारमा हुन गर्छन्। म मेरो हृदयको गहिरो इच्छा पत्ता लगाउन रूपमा म परिवर्तन छु र म शक्ति र बडाई र परमेश्वरको रहस्य, स्वर्ग र पृथ्वी र हाम्रो प्राण प्रेमी को निर्माता पहिचान रूपमा विश्व परिवर्तन हुन्छ।

-Fr। मार्टिन Connell, S.J. प्रोफेसर शिक्षा रूपमा, सेवा यूहन्ना कैरोल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हाइट्स, ओह। उहाँले पनि त्यहाँ जेसुइट समुदाय को Rector छ।

प्रार्थना

म तपाईं, के चाहनुहुन्छ हे प्रभु चाहनुहुन्छ। पूर्ण विश्वास र तपाईंले मलाई मदत छन् भनेर विश्वास, केही म के गर्न आह्वान छु भनेर संग, निर्देशन लागि माग हुन्छ ‘धेरै’ वा ‘पनि bothersome।’ न त त्यहाँ चिन्ता लागि कुनै पनि कोठा छ। म यो सिर्फ छ यो छ यो सजिलो ज्योति मेरो कार्यहरू र निर्णय वजन मलाई काम गर्न मद्दत गर्न … मेरो काम मा एक साथी हुन प्रत्येक दिन तपाईं सोध्न … पाउनुहुनेछ ‘यो ठीक हो?’ ‘?’ ‘ आफ्नो इच्छाअनुसार? ‘

तपाईंको मदत पाएर म निर्णय राम्रो र छिटो, ढुक्क तिमी मलाई हराउनु नेतृत्व छैन भन्ने गर्नेछ। म यो म पूरा तपाईंको इच्छा छ भनेर थाह पाउँदा प्रत्येक दिन मेरो जीवन बिताउन हुनेछ। आमिन।

मसीही नियोक्ता र व्यवस्थापकहरू को -National सम्मेलन

 

 

 

आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो शब्द साझेदारी गर्नुहोस्!
मित्र यो इमेल पठाउन!
FacebookTwitterMore …
होम | एक प्रार्थना अनुरोध प्रस्तुत | एक प्रार्थना कार्ड डाउनलोड | बारेमा

साझेदारीमा उत्पादन Ignatian विचार
मिडवेस्ट Jesuits, ओरेगन Jesuits र
नेतृत्व, LLC मार्फत आध्यात्मिक आउटरीच


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support oversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daglig Inspirasjon fra JesuitPrayer.org
Daglig Inspirasjon fra JesuitPrayer.org
18 september 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Da sa Jesus til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en manager, og kostnader ble brakt til ham at denne mannen var sløsing sin eiendom. Så han kalte ham og sa til ham: «Hva er det jeg hører om deg? Gi meg en regnskaps av din ledelse, fordi du ikke kan være min manager lenger. »Så sa sjefen til seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre, nå som min herre tar stillingen fra meg? Jeg er ikke sterk nok til å grave, og jeg skammer meg over å tigge. Jeg har bestemt meg hva jeg skal gjøre, slik at når jeg avvist som manager, kan folk velkommen meg inn i hjemmene deres.

Så, tilkalle sin herres skyldnere én etter én, spurte han den første: ‘Hvor mye skylder du min herre? »Han svarte:« Hundre jugs av olivenolje. »Han sa til ham: Ta regningen din, sitte ned raskt , og gjøre det femti. »Så han spurte en annen: og hvor mye skylder du?» han svarte: «hundre beholdere av hvete.» han sa til ham: Ta regningen din og gjøre det åtti. »og hans herre roste uærlig manager fordi han hadde handlet klokt; for barn i denne alderen er mer klok i å håndtere sin egen generasjon enn er lysets barn.

Og jeg fortelle deg, få venner for dere ved hjelp av uærlig rikdom slik at når den er borte, kan de ønsker deg velkommen inn i de evige boliger. “”Den som er trofast i et svært lite, er også tro i stort, og den som er uærlig i et svært lite er uærlig også i mye. Hvis du da ikke har vært tro med uærlig rikdom, hvem vil da betro eder de sanne skatter? Og hvis du ikke har vært trofast med det som tilhører en annen, vil som gir deg hva som er din egen?

Ingen slave kan tjene to herrer; for en slave vil enten hate den ene og elske den andre, eller bli viet til den ene og forakte den andre. Du kan ikke tjene Gud og rikdom. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989 av Nasjonalt råd for Kristi menigheter i USA. Brukt med tillatelse. Alle rettigheter reservert. USCCB godkjent.

Ripples

Jeg tror ofte vi misforstår forbønn – bønner og begjæringer. Vi har en tendens til å tenke på det mekanisk, som om det var bare et spørsmål om å sette i en forespørsel til Gud og ha det svarte – med svaret avhengig av guddommelig humør på en gitt dag.

Jeg har et bilde i tankene som tilbyr en annen forståelse av forbønn: å kaste en stein i en dam og se på bølgene påvirker hele miljøet. Ting skjer ikke i verden enkelt og umiddelbart fordi jeg ber, men de gjør skje i verden når jeg ber. Jeg er endret som jeg oppdager de dypeste ønskene til mitt hjerte og verden er endret som jeg kjenner kraften og majestet og Guds hemmelighet, skaperen av himmel og jord, og elsker av vår sjel.

Fr. Martin Connell, S.J. serverer John Carroll University, University Heights, OH, som professor utdanning. Han er også rektor ved jesuittenes samfunnet der.

Bønn

Jeg vil ha det du ønsker, Herre. Ved å spørre deg for veiledning, med full tro og tillit til at du hjelper meg, noe som jeg er bedt om å gjøre blir “”for mye”” eller “”for belastende. Det er heller ikke rom for bekymring. Jeg vil finne det lett å spørre deg hver dag for å være en partner i arbeidet mitt … å hjelpe meg å få ting gjort … å veie mine handlinger og beslutninger i lys av “”er dette sant? ” Er dette bare? ” Er dette å gjøre din vilje?

Med din hjelp vil jeg ta beslutninger bedre og raskere, trygg på at du ikke vil lede meg på villspor. Jeg vil leve mitt liv hver dag å vite at det er din vilje jeg oppnå. Amen.

-National Conference kristne Arbeidsgivere og ledere

 

 

 

Del gode ord med dine venner!
Send e-post til en venn!
FacebookTwitterMore …
Hjem | Send inn en Prayer Request | Last ned en bønnekort | Handle om

Ignatian refleksjoner produsert i samarbeid med
Midwest jesuittene, Oregon jesuittene og
Åndelig Outreach gjennom Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

د ملاتړ ژباړه: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
له JesuitPrayer.org دورځني الهام
له JesuitPrayer.org دورځني الهام
د سپتمبر 18، 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

بیا عیسی د مريدانو ووئيل، “”یو شتمن سړی چې یو مدیر وو، او په تور د هغه د راوړل شوي دي چې د دې سړي د خپل ملکیت پاسنیو وه. نو هغه احضار کړ او هغه ته يې وويل، څه شی دی د دې چې تاسو په اړه اورم؟ ماته راکړه د ستاسو د مدیریت د محاسبې، ځکه چې تاسو نه شي کولای زما مدیر هیڅ دلیل هم وي. ” بيا ځان د مدير وايي، چې زه به څه وکړي، اوس چې زما د بادار د دريځ لرې زما څخه اخلي؟ زه دومره قوي راوباسم، نه يم، او زه د شرم ته سوال يم. ما پريکړه څه وکړم چې، کله چې زه په توګه مدیر ګوښه يم، خلک به ما په خپلو کورونو، هرکلی کوو. ‘

نو، د هغه د بادار د پوروړو له خوا یو په یو د استيضاح، هغه وپوښتل: د لومړي، څومره چې تاسو زما د بادار پوروړې دي؟ “”هغه ځواب ورکړ، ‘د زيتونو تېل سوه jugs.”” هغه وويل، د هغه، خپل بیل واخلئ، په چټکۍ سره کیني ، او دا پنځوس. بيا هغه وپوښتل: بل، ‘او تاسو څومره پوروړي؟ “”هغه ځواب ورکړ،’ د غنمو سوه کانتينرونو. ‘هغه ته وفرمايل:”” خپل بیل واخله او دا اتيا.’ او د هغه بادار د ناپاک مدیر ستاینه وکړه ځکه چې هغه يې عمل معالجه کړه؛ په دې عمر کې د ماشومانو لپاره د دي سره د خپل نسل معامله زيات د ايماندارۍ په پرتله د رڼا د ماشومان دي.

او زه تاسو ته، خپل ځان لپاره د ملګرو له خوا د ناسم مال وسیله جوړ کړي تر څو چې کله چې له منځه تللې ده، دوی به تاسې ته د تلپاتې کورونو هرکلی کوو. “”څوک چې په ډېر کم و زيات يو وفادار دی په زياترو برخو کې هم وفادار؛ او څوک چه په ډیر کم و زيات يو نه ده څومره په دروغ ويلو هم ده. نو که تاسو سره د ناسم مال، چې به تاسو ته د رښتيا کاني ولي او نه وفادار دی؟ او که تاسو سره څه بل پورې اړه وفادار نه دي، چې به تاسو ته هغه څه چې د خپل؟

نه بنده کولای شي دوه بادارانو خدمت وکړي؛ لپاره یو بنده به يا د يو کرکه او مينه د نورو او يا د يو ته وقف شي او د کړاست. تاسو نه شي کولای د خدای او مال ته خدمت وکړي. “”

نوي متن معياري بڼه، چاپ حق 1989، د امریکا د متحده ایالاتو د د مسيح د کليسياء د ملي شورا له خوا. له خوا د اجازې لپاره کارول کيږي. ټول حقونه خوندي دي. USCCB تصويب کړه.

څپې

زه فکر کوم تل موږ intercessory لمونځ لوستلي – دعاګانې او عرض. موږ ته ميلان ميخانيکي توګه د فکر، که دا په ساده توګه د خدای د غوښتنې اچوي او لرلو دا جواب خبره وو – سره د ځواب په اړه د خدای مزاج پر هر ورځ په کتو.

په يوه ډنډ په يوې ډبرې وويشتلې او ننداره د څپې د ټول چاپیریال اغیزمن: ما ته په ذهن کې انځور چې د intercessory لمونځ مختلفو درک کوي لري. په نړۍ کې په ساده او ژر تر ژره هغه شيان نه شي ځکه چې زه دعا، خو هغوی په نړۍ کې پېښ نه کله چې زه دعا. زه بدلون په توګه ما د خپلو زړه ژورې غوښتنو کشف او نړۍ ته بدلون ومومي په توګه زه د قدرت او سترتوب او د خدای معما ده، د آسمان او ځمکې او د خپلو ځانونو مین د خالق پیژني.

-Fr. مارتین Connell، S.J. خدمت جان Carroll پوهنتون، د پوهنتون هائیټس، OH، لکه استاد زده کړو. هغه د Jesuit ټولنې شتون د شییان هم ده.

د لمانځه ارکان

زه غواړم هغه څه چې تاسو غواړئ، ای ربه. له خوا تاسو ته د هدایت غوښتنه، په پوره باور او اعتماد چې تاسو له ما سره مرسته، څه چې ما په نامه يم باندې نه شي ‘ډېر’ یا د ‘ډېر bothersome.’ نه ده لپاره د اندېښنه کولو ګنجايش شته. زه به دا اسانه تاسو ته هره ورځ غواړم چې زما د کار ملګری کړل شي … ماته لاسه کارونه مرسته وکړي … د په رڼا کې زما د کړنو او پريکړو د وزن دی د دې حق؟ ” دا يوازې؟ ” دا کار ستاسو د ارادې؟

ستاسو په مرسته زه به د پریکړې ښه او په چټکۍ سره، ډاډمن دی چې تاسو به ما ګمراه نه. زه به هره ورځ زما د ژوند ژوند پوه چې دا ستا د ارادې زه رسولی. آمين.

د عيسويانو د کارګمارونکو او منيجران -National کنفرانس

 

 

 

ستاسو د ملګري د ښه Word شريک يې!
دا برېښناليک يو ملګري ته ددې مطلب لېږنه!
FacebookTwitterMore …
لمړی مخ | يو لمونځ غوښتنه سپارل | دانلود يو لمونځ Card | په اړه

Ignatian منعکسوونکي سره په شراکت کې توليديږي
منځنی Jesuits، اوریګان Jesuits او
د رهبریت، LLC له لارې د معنوي وسعت


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ترجمه پشتیبانی: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
الهام روزانه از JesuitPrayer.org
الهام روزانه از JesuitPrayer.org
2016 سپتامبر 18
2016/09/18-MWJ.jpg
لوقا 16: 1-13

سپس عیسی به شاگردان گفت: “”یک مرد ثروتمند که یک مدیر بود، و اتهامات به او که این مرد هدر شد اموال خود آورده بودند وجود دارد. بنابراین او او را احضار و به او گفت، “”چه این است که من در مورد را می شنوید؟ بده حسابداری مدیریت خود را، چرا که شما می تواند بدهید من دیگر هیچ نیست. “”سپس بدهید به خود گفت،”” چه من انجام خواهد داد، در حال حاضر که استاد من است در نظر گرفتن موقعیت دور از من؟ من به اندازه کافی قوی حفاری نیست، و من شرمنده به التماس کنم. من تصمیم گرفته اند چه کاری انجام دهید به طوری که، زمانی که من به عنوان مدیر اخراج هستم، مردم ممکن است مرا به خانه خود خوش آمدید. “”

بنابراین، احضار بدهکاران کارشناسی ارشد خود را یک به یک، او پرسید: اول، چه قدر به شما بدهکار استاد من؟ “”او جواب داد:”” صد کوزه روغن زیتون. »او به او گفت: ‘نگاهی قبض خود را، نشستن به سرعت ، و آن را پنجاه. بعد از آن او دیگر پرسید: “”و چقدر به شما بدهکار؟ او پاسخ داد: صد ظروف گندم.» او به او گفت: ‘نگاهی قبض خود را و آن را هشتاد. »و کارشناسی ارشد خود را تقدیر بدهید نادرست چرا که او زیرکانه عمل کرده بود. برای کودکان از این سن در برخورد با نسل خود زیرک تر از فرزندان نور هستند.

و من به شما بگویم، دوستان برای خودتان با استفاده از ثروت نادرست به طوری که هنگامی که آن را رفته است، آنها ممکن است شما را به خانه ابدی خوش آمدید. “”هر کس وفادار در یک بسیار کمی است وفادار همچنین در بسیاری است. و هر کس در یک بسیار کمی نادرست است نادرست نیز در بسیاری است. اگر پس از آن شما وفادار با ثروت نادرست، که به شما ثروت واقعی واگذار خواهد نبوده است؟ و اگر شما وفادار با آنچه که متعلق به دیگری بوده است، چه کسی شما را به آنچه خود را به من بدهید؟

هیچ برده می تواند دو ارباب خدمت می کنند. برای یک برده هم خواهد نفرت و عشق دیگر، یا به یکی اختصاص داده و خوار شمردن دیگر. شما می توانید خدا و ثروت خدمت نیست. “”

تجدید نظر جدید نسخه استاندارد، کپی رایت 1989، توسط شورای ملی کلیساهای مسیح در ایالات متحده آمریکا. استفاده با اجازه. همه حقوق محفوظ است. USCCB تایید شده است.

امواج

من فکر می کنم اغلب ما دچار سوء تفاهم دعا – ادعیه و دادخواست. ما تمایل به آن فکر می کنم مکانیکی، به عنوان اگر آن را به سادگی یک ماده از قرار دادن در یک درخواست به خدا و داشتن آن پاسخ – با پاسخ بسته به خلق و خوی الهی در هر روز داده.

پرتاب یک سنگ را به حوضچه و تماشای موج را تحت تاثیر قرار کل محیط زیست: من یک تصویر داشته باشید که یک درک متفاوت از دعا ارائه می دهد داشته باشد. همه چیز در جهان اتفاق نمی افتد به سادگی و بلافاصله به خاطر من دعا می کنم، اما آنها در جهان اتفاق می افتد زمانی من دعا می کنم. من تغییر نیستم و من کشف عمیق ترین خواسته های دل من و جهان را تغییر است که من قدرت و عظمت و رمز و راز خدا، خالق آسمان و زمین و عاشق روح ما را تشخیص دهد.

-fr. مارتین کانل، S.J. در خدمت دانشگاه کارول جان، دانشگاه ارتفاعات، OH، آموزش و پرورش استاد. او همچنین رئیس جامعه یسوعیون وجود دارد.

نماز

من می خواهم آنچه شما می خواهید، ای خداوند. با درخواست شما برای راهنمایی، با ایمان کامل و اعتماد به نفس است که شما به من کمک، چیزی که من خواسته به انجام می شود که بیش از حد و یا بیش از حد دردسر. و نه هر اتاق را برای نگرانی وجود دارد. من را پیدا خواهد کرد آن را آسان به شما در هر روز بخواهید به عنوان یک شریک در کار من … برای کمک به من برای انجام کارها … به وزن اقدامات و تصمیمات من در پرتو این درست است؟ ” این است؟ ” این است انجام اراده خود را؟

با کمک شما من تصمیم گیری بهتر و سریع تر، مطمئن هستیم که شما به من گمراه نمی کند. من زندگی ام را هر روز زندگی می کنند که دانستن آن اراده خود را من انجام است. آمین.

کنفرانس ملی کارفرمایان و مدیران مسیحی

 

 

 

به اشتراک گذاشتن کلمه خوب با دوستان خود!
ارسال این ایمیل به یک دوست!
FacebookTwitterMore …
صفحه اصلی | ارسال درخواست دعا | دانلود کارت نماز | در باره

بازتاب Ignatian با تولید در همکاری
غرب میانه یسوعیان، اورگان یسوعیان و
توسعه معنوی را از طریق رهبری، LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tłumaczenie Wsparcie: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Codzienne Inspiracje ze JesuitPrayer.org
Codzienne Inspiracje ze JesuitPrayer.org
18 września 2016
18.09.2016-MWJ.jpg
Łk 16: 1-13

Wtedy Jezus powiedział do uczniów: “”Pewien bogaty człowiek miał menedżera, a koszty zostały sprowadzone do niego, że ten człowiek został roztrwonił swój majątek. Więc wezwał go i rzekł do niego: “”Dlaczego to słyszę o tobie? Daj mi księgowy swojego zarządzania, ponieważ nie może być moim menadżerem dłużej. “”Menedżer Potem powiedział do siebie:”” Co będę robić, skoro mój pan bierze położenie z dala ode mnie? Nie jestem na tyle silny, by kopać, a ja wstydzę się prosić. Zdecydowałem co zrobić tak, że kiedy jestem odrzucona jako kierownika, ludzie mogą powitać mnie w swoich domach.

Tak, wzywając dłużników jeden po drugim swojego pana, zapytał pierwszy, “”Ile jesteś winien mojemu panu?”” On odpowiedział: “”Sto dzbany oliwy””. Rzekł do niego: “”Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i sprawiają, że pięćdziesiąt. Potem zapytał drugiego, “”a ile jesteś winien?”” on odpowiedział: “”sto pojemników pszenicy””. rzekł do niego: “”Weź swoje zobowiązanie i uczynić go osiemdziesiątki. a jego pan pochwalił nieuczciwego menedżera bo postąpił chytrze; dla dzieci w tym wieku są bardziej przebiegły w radzeniu sobie z ich pokolenia nie są synami światłości.

I powiem ci, zaprzyjaźnić się sami poprzez nieuczciwe bogactwa tak, że kiedy już go nie ma, może przyjmą was do wiecznych domów. “”Kto jest wierny w bardzo niewiele jest wierny, ten iw wielkiej; a kto jest nieuczciwy w sposób bardzo mało jest nieuczciwy, ten iw wielkiej. Jeśli to nie okazaliście się wierni z nieuczciwym bogactwa, który powierzy wam prawdziwe bogactwo? A jeśli nie okazaliście się wierni z tym, co należy do innej, która da Ci to, co do siebie samych?

No Slave może dwom panom służyć; za niewolnika albo będzie nienawidził, z jednej i drugiej miłości, albo przeznaczyć na jednym, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i bogactwa. “”

Nowa poprawiona wersji standardowej, copyright 1989, przez Krajową Radę Kościołów Chrystusowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Używany przez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. USCCB zatwierdzone.

zmarszczki

Myślę, że często nie rozumieją modlitwy wstawienniczej – prośby i petycje. Mamy tendencję do myślenia o tym mechanicznie, jakby to była po prostu kwestia umieszczania we wniosku do Boga i po to odbieram – z odpowiedzią w zależności od boskiego nastroju w danym dniu.

Mam obraz w umyśle, który oferuje różne rozumienie modlitwy wstawienniczej: rzuca kamień do stawu i obserwując fale wpływają na całe środowisko. Rzeczy nie zdarzają się w świecie po prostu i od razu, bo modlę, ale zdarzają się na świecie, kiedy się modlę. Ja zmieniło jak odkryć najgłębsze pragnienia mojego serca, a świat zmienia się jak rozpoznać moc i majestat i tajemnicę Boga, Stworzyciela nieba i ziemi i miłośnika naszych dusz.

-Fr. Martin Connell, S. J. służy John Carroll University, University Heights, OH, jak edukacja prof. Jest także dyrektorem wspólnoty tam jezuickiego.

Modlitwa

Chcę tego, co chcesz, Panie. Prosząc Cię o wskazówki, z pełną wiarą i ufnością, że pomagacie mi, nic, że jestem wzywany do zrobienia staje się “”zbyt dużo”” lub “”zbyt uciążliwe. Nie ma też miejsca na zmartwienia. Znajdę go łatwo prosić każdego dnia, aby być partnerem w mojej pracy … aby mi pomóc dostać rzeczy zrobić … ważyć moje działania i decyzje w świetle “”to jest prawda? ” jest to po prostu? ” to jest robi swoją wolę?

Z Twoją pomocą będę podejmować decyzje lepiej i szybciej, pewny siebie, że nie doprowadzi mnie na manowce. Będę żyć swoim życiem każdego dnia, wiedząc, że to jest twoja wola to osiągnąć. Amen.

-Krajowe Konferencja Pracodawców chrześcijańskich i menedżerów

 

 

 

Podziel się dobre słowo ze swoimi przyjaciółmi!
Wyslij e-mail do znajomego!
FacebookTwitterMore …
strona główna | Prześlij prośbę modlitewną | Pobierz kartę modlitwy | O

Ignacy odbicia produkowane we współpracy z
Midwest jezuici, Oregon i jezuici
Dotarcie poprzez duchowe przywództwo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tradução Apoio: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiração Diária de JesuitPrayer.org
Inspiração Diária de JesuitPrayer.org
18 de setembro de 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Então Jesus disse aos discípulos: “”Havia um homem rico que tinha um administrador, e as queixas foram apresentadas a ele que este homem estava desperdiçando sua propriedade. Então, ele chamou-o e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço dizer de ti? Dê-me uma prestação de contas de sua gestão, porque você não pode ser meu gerente por mais tempo. “”Em seguida, o gerente disse para si mesmo: ‘O que vou fazer, agora que o meu mestre está tomando a posição longe de mim? Eu não sou forte o suficiente para cavar, e eu tenho vergonha de mendigar. Eu decidi o que fazer para que, quando estou descartado como gerente, as pessoas podem me recebam em suas casas “”.

Então, convocando devedores do seu senhor, um por um, perguntou ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu senhor?’ Ele respondeu: ‘Cem jarras de azeite. “”Ele disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te depressa e torná-lo cinqüenta. Então ele perguntou a outro: ‘e quanto deves?’ ele respondeu: ‘cem contêineres de trigo. “”ele disse-lhe: Toma a tua conta e torná-lo oitenta.’ e seu mestre elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente; para as crianças desta idade são mais astutos no trato com sua própria geração do que os filhos da luz.

E eu te digo, fazer amigos para si mesmos por meio de riqueza desonesta para que, quando ele se foi, eles podem recebê-lo para as casas eternas. “”Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; e quem é injusto no pouco também é infiel no muito. Se, pois, não fostes fiéis com a riqueza desonesto, quem vai confiar a você as verdadeiras riquezas? E se você não tiver sido fiel com o que pertence a outro, que lhe dará o que é vosso?

Nenhum escravo pode servir a dois senhores; para um escravo ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas “”.

Nova Versão Internacional, copyright 1989, pelo Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos da América. Usado com permissão. Todos os direitos reservados. USCCB aprovado.

ripples

Eu acho que muitas vezes não compreendemos intercessão de oração – súplicas e petições. Nós tendemos a pensar sobre isso mecanicamente, como se fosse simplesmente uma questão de colocar em um pedido a Deus e tê-lo respondeu – com a resposta, dependendo do humor divina em qualquer dia.

Eu tenho uma imagem em mente que oferece uma compreensão diferente da oração de intercessão: atirar uma pedra em um lago e observando as ondulações afeta todo o ambiente. As coisas não acontecem no mundo de forma simples e imediatamente, porque eu oro, mas acontecem no mundo quando eu oro. Eu estou mudado como eu descobrir os desejos mais profundos do meu coração e o mundo está mudado como eu reconheço o poder e majestade e mistério de Deus, o criador do céu e da terra e amante de nossas almas.

-fr. Martin Connell, S. J. serve John Carroll University, University Heights, OH, como a educação professora. Ele também é o Reitor da comunidade jesuíta lá.

Oração

Eu quero o que você quer, Senhor. Ao pedir a você para orientação, com plena fé e confiança que você está me ajudando, nada que eu sou chamado para fazer torna-se “”muito”” ou “”muito incômodo.”” Também não há qualquer espaço para preocupação. Vou encontrá-lo fácil de pedir-lhe cada dia para ser um parceiro no meu trabalho … para me ajudar a fazer as coisas … para pesar as minhas ações e decisões à luz do “”é este direito? ” Isso é apenas? ” É este fazendo a sua vontade?

Com a sua ajuda eu vou tomar decisões melhores e mais rápidas, confiante de que você não vai me enganar. Eu viverei minha vida todos os dias sabendo que é sua vontade I realizar. Um homem.

Conferência -National dos empregadores e gerentes cristãos

 

 

 

Compartilhar a Boa Palavra com seus amigos!
Envie este e-mail para um amigo!
FacebookTwitterMore …
Início | Apresentar um pedido de oração | Baixar um cartão de oração | Sobre

reflexões inacianos produzidos em parceria com
Midwest jesuítas, Oregon jesuítas e
Outreach espiritual através da Liderança, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
JesuitPrayer.org ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
18 ਸਤੰਬਰ, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 16: 1-13

ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “”ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ” ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਦਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਸ਼ਰਮ am. ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਖਾਰਜ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ. ‘

ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਲਬ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ” ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ? ‘ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,’ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌ ਜੱਗ. ‘ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,’ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਲੈ ਬੈਠਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ‘ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ,’ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ‘ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,’ ਕਣਕ ਦੇ ਸਠ ਕੰਟੇਨਰ. ‘ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,’ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਕਰ. ‘ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ; ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਵੱਧ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ.

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ. “”ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੌਲਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ ਕੀ?

ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. “”

ਨ੍ਯੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮਿਆਰੀ ਵਰਜਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ 1989, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੇ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. USCCB ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

Ripples

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ intercessory ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ – ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ. ਸਾਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ – ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਡ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰ: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ intercessory ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ.

-Fr. ਮਾਰਟਿਨ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, S.J. ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਕੈਰੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਈਟਸ, OH, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੈਸੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ Rector ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਜ ਬਣ ‘ਵੀ bothersome.’ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਲਈ … ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ … ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਪਣਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?’ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ?’ ” ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ? ‘

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ. ਆਮੀਨ.

ਮਸੀਹੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੁਪਏ- ਕਾਨਫਰੰਸ

 

 

 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ!
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ!
FacebookTwitterMore …
ਮੁੱਖ | ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ | ਬਾਰੇ

Ignatian ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
Midwest ਯਸੂਹੀ, Oregon ਯਸੂਹੀ ਅਤੇ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, LLC ਦੁਆਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਊਟਰੀਚ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Traducere suport: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspirație de zi cu zi de la JesuitPrayer.org
Inspirație de zi cu zi de la JesuitPrayer.org
18 septembrie 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luca 16: 1-13

Atunci Isus a zis ucenicilor: “”Era un om bogat care avea un manager, iar acuzațiile au fost aduse la el că acest om a fost risipindu proprietatea sa. Așa că la chemat și ia zis: “”Ce este aceasta pe care am auzit despre tine? Dă-mi un contabil de management al tău, pentru că nu poți fi managerul meu nici mai mult. “”Apoi, managerul a zis el,”” Ce voi face, acum că stăpânul meu este de a lua poziție departe de mine? Nu sunt suficient de puternic pentru a săpa, și mi-e rușine să cerșească. Am decis ce să fac astfel încât, atunci când am respins ca director, oamenii mă pot primească în casele lor. “”

Așa că, citarea debitorii stăpânului său, unul câte unul, el a cerut mai întâi, “”Cât de mult ești dator stăpânului meu?”” El a răspuns: “”O sută de cani de ulei de măsline.”” El a zis: “”Ia-ți zapisul, stai jos repede , și să-l cincizeci. “”Apoi a întrebat altul,”” şi cât de mult ești dator? “”el a răspuns:”” O sută de containere de grâu. “”el a zis:”” Ia-ți zapisul și să-l optzeci. “”şi stăpânul său a apreciat administratorul necinstit pentru că el a acționat cu viclenie; pentru copiii acestei vârste sunt mai perspicace în a face cu propria lor generație decât sunt fiii luminii.

Iar eu vă spun, vă prieteni cu ajutorul bogăției necinstit, astfel încât, atunci când acesta este plecat, să vă urez bun venit în casele veșnice. “”Oricine este credincios în foarte puțin, este credincios și în cele mari; și cine este nedrept într-o foarte mică este necinstit și în mult. În cazul în care, atunci nu ați fost credincioși cu bogăția necinstit, care vă va încredința adevăratele bogății? Și, dacă nu ați fost credincioși cu ceea ce aparține altuia, cine vă va da ce este al vostru?

Nici sclav poate sluji la doi stăpâni; pentru un sclav, fie va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau să fie dedicat unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și bogăție. “”

Noua versiune standard revizuită, drepturile de autor 1989, de către Consiliul Național al Bisericilor lui Hristos din Statele Unite ale Americii. Folosit cu permisiune. Toate drepturile rezervate. Aprobat Roluri.

ondulații

Cred că de multe ori am înțeles greșit rugăciune mijlocitoare – rugămințile și petiții. Avem tendința să ne gândim la ea mecanic, ca și cum ar fi fost pur și simplu o chestiune de a pune într-o cerere către Dumnezeu și care au răspuns la aceasta – cu răspunsul în funcție de starea de spirit divină în orice zi.

Am o imagine în minte, care oferă o înțelegere diferită de rugăciune de mijlocire: arunca o piatră într-un iaz și vizionarea ondulațiile afectează întregul mediu. Lucrurile nu se întâmplă în lume, pur și simplu, și imediat, pentru că mă rog, dar ele nu se întâmplă în lume, când mă rog. Sunt schimbat ca să descopăr cele mai profunde dorințe ale inimii mele, iar lumea se schimbă după cum recunosc puterea și măreția și misterul lui Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului și iubitor al sufletelor noastre.

-fr. Martin Connell, S.J. servește Universitatea John Carroll, University Heights, OH, în calitate de profesor de educație. El este, de asemenea, rectorul comunității iezuite acolo.

Rugăciune

Vreau ce vrei, Doamne. Solicitându-vă pentru îndrumare, cu credință deplină și încredere că mă ajută, nimic din ceea ce am chemat să fac devine “”prea mult”” sau “”prea supărător.”” De asemenea, nu există nici o cameră pentru griji. Voi găsi ușor să vă întreb în fiecare zi pentru a fi un partener în munca mea … să mă ajute obține lucruri de facut … pentru a cântări acțiunile și deciziile mele în lumina “”este acest drept? ” E doar? ” Este asta faci voia ta? “”

Cu ajutorul dumneavoastră, voi lua decizii mai bune și mai rapide, încrezător că nu mă va conduce pe căi greșite. Voi trăi viața în fiecare zi știind că este voia ta realizez. Amin.

Conferința -Autoritatea de creștini Angajatori și administratorii

 

 

 

Distribuiți Bun Cuvânt cu prietenii tăi!
Trimite acest e-mail unui prieten!
FacebookTwitterMore …
home | Depune o cerere de rugaciune | Descărcați un card de rugăciune | Despre

reflecții ignațiene produse în parteneriat cu
Midwest iezuiți, Oregon si iezuitii
Outreach spirituală prin intermediul Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

перевод Поддержка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ежедневно Вдохновение от JesuitPrayer.org
Ежедневно Вдохновение от JesuitPrayer.org
18 сентября 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Лк 16: 1-13

Тогда Иисус сказал ученикам: “”Был богатый человек, который был менеджером, и обвинения были предъявлены ему, что этот человек был разбазаривание его собственность. Таким образом, он вызвал его и сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дайте мне учет вашего управления, потому что вы не можете быть моим менеджером больше. Тогда менеджер сказал себе: «Что я буду делать теперь, когда мой хозяин принимает положение далеко от меня? Я не настолько силен, чтобы копать, и мне стыдно просить. Я решил, что делать, так что, когда я уволен в качестве менеджера, люди могут приветствовать меня в свои дома ».

Так, призвав должников своего хозяина, один за другим, он спросил первый, “”Сколько ты должен господину моему?» Он ответил: «А сто кувшинов оливкового масла. Он сказал ему: возьми твою расписку, садись быстро , и сделать его пятьдесят. Потом он спросил другого: «а сколько ты должен?» он ответил: «а сто контейнеров пшеницы. он сказал ему: возьми твою расписку и сделать его восемьдесят. и его хозяин высоко оценил нечестные менеджер, потому что он действовал хитро; для детей этого возраста являются более проницательным в решении их собственного поколения, чем дети света.

И я говорю вам, сделайте себе друзей с помощью нечестного богатства, так что, когда его нет, они могут приветствовать вас в вечные дома. “”Тот, кто верен в очень мало и во многом верен; и тот, кто нечестен в очень мало нечестно и во многом. Итак, если вы не были верны с нечестным богатства, которые доверят вам истинное богатство? И если вы не были верны с тем, что принадлежит другому, кто даст вам то, что ваше?

Ни один раб не может служить двум господам; для раба будет либо ненавидеть, а другого любить, или быть посвящена одному и презирать другого. Вы не можете служить Богу и маммоне “”.

Пересмотренная Стандартная версия, авторские права 1989, Национальным советом церквей Христа в Соединенных Штатах Америки. Используется с разрешения. Все права защищены. USCCB утвержден.

Рябь

Я думаю, что мы часто неправильно понимают ходатайственной молитвы – моления и прошения. Мы склонны думать об этом механически, как будто это просто вопрос сдачи в просьбе к Богу и с его ответили – с ответом в зависимости от божественного настроения в любой день.

У меня есть изображение в виду, что предлагает другое понимание ходатайственной молитвы: бросающий камень в пруд и наблюдая за ряби влияют на всю окружающую среду. Вещи не происходят в мире просто и сразу, потому что я молюсь, но они случаются в мире, когда я молюсь. Я изменился, как я нахожу самые глубокие желания моего сердца, и мир изменился, как я признаю силу и величие и тайну Бога, Творца неба и земли и любитель наших душ.

-Fr. Мартин Коннелл, S.J. служит Джон Кэрролл университет, Университет Хайтс, штат Огайо, в качестве профессора образования. Он также является ректор иезуитского общины там.

молитва

Я хочу, чтобы то, что вы хотите, Господи. Задавая за руководством, с полной верой и уверенностью, что вы помогаете мне, ничего такого, что я призван сделать становится «слишком много» или «слишком надоедливым. ‘Нет никакого места для беспокойства. Я найду его легко попросить вас каждый день, чтобы быть партнером в моей работе …, чтобы помочь мне получить вещи сделать … чтобы взвесить свои действия и решения в свете “”это право? ” Это просто? ” Это делать свою волю?

С вашей помощью я буду принимать решения быстрее и лучше, уверены, что вы не приведет меня в заблуждение. Я буду жить своей жизнью каждый день, зная, что это ваша воля я выполняю. Аминь.

-Национальный Конференция христианских предпринимателей и менеджеров

 

 

 

Поделитесь хорошее слово с друзьями!
Отправить это письмо другу!
FacebookTwitterMore …
Главная | Отправить запрос Молитва | Скачать молитвенной карточки | Около

Игнатианской отражения, полученные в партнерстве с
Midwest иезуиты, Орегон иезуиты и
Духовное лидерство через аутрич, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support faaliliuga: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Musumusuga i aso taitasi mai JesuitPrayer.org
Musumusuga i aso taitasi mai JesuitPrayer.org
18 Setema, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Ona fai mai lea o Iesu i le au soo, “”O le tasi tagata mauoa sa i ai se pule, ma sa aumaia ia te ia o tau faaee atu na squandering lenei tagata lona meatotino. Lea na ia aami atu ia te ia ma fai mai ia te ia, ‘O le a lenei o le a ou faalogo e uiga ia te oe? Aumai ia te au se tala o lau pulega, ona e le mafai ona avea ma aʻu pule o so o se toe. ‘Ona fai mai lea o le pule ia te ia lava,’ O le a ou faia, i le taimi nei o loo aveina loʻu matai le tulaga ese mai ia te aʻu? Ou te le o lava le malosi e eli, ma ou te maasiasi e aioi. Ou filifili le mea e fai ina ia, pe a ou faaleaogaina e avea pule, e mafai e faafeiloai ai tagata ia te au io latou aiga. ‘

Lea ma faatonu e se tasi o nofo aitalafu a lona matai se tasi, ia fesili muamua, ‘E faapefea tele e te nofo aitalafu i loʻu matai?’ Ia tali mai, ‘A selau jugs o le suauu olive.’ Na ia fai mai ia te ia, ‘Ave lau tulafono tau faaofi, nonofo vave i lalo , ma faia ai le lima sefulu. ‘ona ia fesili mai se isi,’ ma o le tele o mea e te nofo aitalafu? ‘na ia tali mai,’ a selau pusa o saito. ‘na ia fai mai ia te ia,’ Ave lau pili ma faia ai le valu sefulu. ‘ma lona matai faamālō le pule o le faamaoni ona ia gaoioi shrewdly; mo le fanau o lenei tausaga e sili atu le atamai i le feagai ai ma o latou lava tupulaga nai lo o le fanau o le malamalama.

Ma ou te fai atu ia te outou, ni uo mo outou lava e ala i le faamaoni oa ina ia pe a leai se mea, e mafai ona latou faafeiloai atu ia te outou i le aiga e faavavau. “”Po o ai lava e faamaoni i le a itiiti lava e faamaoni foi i mea e tele; ma po o ai lava o le faamaoni i le a itiiti lava o le faamaoni foi i mea e tele. Afai la e te lei faamaoni i le oa o le le faamaoni, o le a tuu atu ia te outou le oa moni? Ma afai e te le faamaoni i le mea e patino i le isi, o le a avatu ia te oe le mea e au lava?

E leai se pologa e mafai ona auauna i matai e lua; mo se pologa a le o inoino i le tasi ma le alofa atu i le isi, po o le tuuto atu i le tasi ma inoino i le isi. E le mafai ona auauna i le Atua ma le tamaoaiga. “”

Version Standard toe Iloiloina Fou, puletaofia 1989, e ala i le Fono Aoao a le Ekalesia a Keriso i le Iunaite Setete o Amerika. Faaaogaina i le faatagaga. Ua taofia aia tatau uma. faamaonia USCCB.

galugalu

Ou te manatu e masani lava ona tatou malamalama tatalo faapuluvaga – olega ma talosaga. Tatou taumafai e mafaufau i ai mechanically, e faapei ai sa na o se mataupu o le tuuina i totonu o se talosaga i le Atua ma le i ai o le tali – ma o le tali e faalagolago i luga o le lagona paia i luga o so o se aso ua tuuina atu.

Ou maua se faatusa i le mafaufau o loo ofoina a malamalama eseese o le tatalo faapuluvaga: togi se maa i se vaituloto ma le matamata i le galugalu aafia ai le siosiomaga atoa. Mea e le na o ma vave tupu i le lalolagi ona ou tatalo, ae latou te tupu i le lalolagi pe a ou tatalo. Ou suia e pei ona ou iloa le manaoga loloto o loʻu loto ma ua suia ai le lalolagi e pei ona ou iloa le mana ma le mamalu ma mealilo o le Atua, o le Foafoa o le lagi ma le lalolagi ma le fiafia o tatou agaga.

-Fr. Martin Connell, S.J. auauna i le Iunivesite o John Carroll, Iunivesite maualuluga, Oi, e pei o aoaoga polofesa. O ia foi o le faifeau o le nuu Jesuit iina.

tatalo

Ou te manao mea e te manao, le Alii e. I le fesili atu ia te oe mo le taitaiga, ma le faatuatua atoatoa ma le mautinoa o loo e fesoasoani ia te au, e leai se mea ou te taʻua i luga e faia avea ‘tele’ po o le ‘foi bothersome.’ E i ai se potu mo popole. O le a ou maua ai faigofie e fai atu ia te outou i aso taitasi e avea o se paaga i totonu o laʻu galuega … e fesoasoani ia te au ona o mea faia … e fuaina au amioga ma filifiliga i le malamalama o ‘lenei saʻo?’ ‘O lenei lava?’ ‘O lenei faia lou finagalo? ‘

Faatasi ai ma lau fesoasoani o le a ou faia ni faaiuga sili ma vave, mautinoa o le a le taitai ese ia te au. O le a ou ola ai i loʻu olaga i aso taitasi le iloaina o le o lou finagalo ou ausia. Amene.

Conference -National o Kerisiano galuega ma Pule

 

 

 

Faasoa atu le Upu Lelei ma au uo!
Auina lenei imeli i se uo!
FacebookTwitterMore …
aiga | Tuuina atu se Talosaga Tatalo | Sii maia se Card Tatalo | E tusa o le

manatunatuga Ignatian gaosia i faiga faapaaga ma
Sisifotutotonu Jesuits, Oregon Jesuits ma
Aapa faaleagaga e ala i le Taitaiga, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Taic eadar-theangachadh: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration bho JesuitPrayer.org
Daily Inspiration bho JesuitPrayer.org
An t-Sultain 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lucas 16: 1-13

An sin thuirt Iosa ris na deisciobuil, “”Bha duine beairteach a bha na mhanaidsear, agus cìsean a thoirt dha gu bheil an duine seo chaidh squandering oighreachd aige. Mar sin ghairm e dha, agus thubhairt e ris, Ciod e so a tha mi a ‘cluinntinn mu dheidhinn a tha thu? Thoir dhomh an cunntasachd do riaghladh, oir chan urrainn dhut a bhith mo mhanaidsear sam bith na b ‘fhaide. “”An uair sin thuirt am manaidsear ris fhèin,”” Dè nì mi a-nis gu bheil mo mhaighstir a’ gabhail an suidheachadh air falbh uamsa? Chan eil mi làidir gu leòr airson a chladhach, agus tha mi a ‘guidhe gu nàire. Tha mi air co-dhùnadh dè a nì iad mar sin, nuair a tha mi a dhreuchd mar mhanaidsear, a dh’fhaodas daoine a ‘cur fàilte orm gu na dachannan aca.’

Mar sin, a ‘gairm a mhaighstir luchd-fiach aon, dh’iarr e air an toiseach, “”Cia mheud a bhios sibh ann am fiachan mo mhaighstir?”” Fhreagair e, “”A ceud jugs de Oilibh Ola.”” Thuirt e ris, Gabh do bhile, a’ suidhe sìos gu luath , agus ga dhèanamh air leth-cheud. “”An uair sin dh’iarr e air fear eile, ‘agus cò mheud a bhios sibh ann am fiachan?”” fhreagair e, “”a ceud crogain a’ chruithneachd.”” Thuirt e ris, Gabh do bhile agus a ‘dèanamh e ceithir fichead.’ agus a mhaighstir moladh an onarach manaidsear oir bha e cur an gnìomh shrewdly; airson clann aois seo tha tuilleadh shrewd ann an dèiligeadh ri ghinealach aca fhèin na tha clann solas.

Agus tha mi ag ràdh ribh, caraidean a dhèanamh airson fèin le bhith a ‘mì-onarach beairteas mar sin nuair a tha e air falbh, dh’fhaodadh iad fàilte a chur oirbh a-steach siorruidh dachaighean. “”Ge bith cò a tha dìleas ann an glè bheag a tha dìleas cuideachd ann am mòran; agus ge b’e neach a tha mì-onarach ann an glè bheag a tha mì-onarach cuideachd ann am mòran. Ma tha thu a ‘sin nach robh dìleas leis a’ onarach beairteas, a bhios a ‘cur earbsa a tha thu a’ saoibhreas fìor? Agus mura bheil sibh air a bhith dìleas le dè a bhuineas do chèile, a bheir dhut dè a th ‘agaibh fhèin?

Chan eil an tràill urrainn frithealadh dà maighstirean; airson tràillean a bhios an dara cuid an aon fuath agus gràdh eile, no a bhith air a chrochadh gu aon agus tàir eile. Chan urrainn dhut seirbhis Dhè, agus beairteas. “”

Ùr Standard Version, copyright 1989, le Comhairle Nàiseanta nan Eaglaisean Chriosd ann an United States of America. Chleachdadh le cead. Na còraichean uile glèidhte. USCCB aontachadh.

Ripples

Mi a ‘smaoineachadh gu tric bidh sinn misunderstand intercessory ùrnaigh – achan agus athchuingean. Tha sinn buailteach a bhith a ‘smaoineachadh oirre mechanically, mar gun robh e dìreach a’ chùis a chur ann an iarrtas do Dhia agus a bhith a fhreagair e – leis an fhreagairt a rèir Dhè buatham sam bith air a thoirt seachad latha.

Tha mi an dealbh an aire gum bi a ‘tabhann eadar-dhealaichte tuigse intercessory ùrnaigh: thilg e clach-steach lòn agus luaisgeanach a’ coimhead air a ‘buaidh a thoirt air an àrainneachd air fad. Chan eil rudan a ‘tachairt san t-saoghal agus dìreach sa bhad a chionn guidheam, ach tha iad a’ tachairt san t-saoghal nuair a bhios mi ag ùrnaigh. Tha mi air atharrachadh mar a tha mi a ‘faighinn a-mach as doimhne miann mo chridhe agus an t-saoghail tha e air atharrachadh mar a tha mi ag aithneachadh an cumhachd is mòrachd is dìomhaireachd Dhè, an Cruithfhear nèimh agus talmhainn agus leannan ar n-anama.

-Fr. Màrtainn Connell, S.J. frithealadh Iain Carroll Oilthigh, Oilthigh Heights, OH, mar An t-Ollamh foghlam. Tha e cuideachd na Cheannard-sgoile aig an Jesuit coimhearsnachd sin.

ùrnaigh

Tha mi ag iarraidh dè tha thu ag iarraidh, a Thighearna. Le bhith ag iarraidh thu airson stiùireadh, le làn chreideamh agus misneachd a tha a ‘cuideachadh gu bheil thu rium, ni bheil mi iarraidh air a dhèanamh a’ fàs ‘cus’ no ‘ro bothersome.’ Ni mò a tha sin seòmar sam bith airson smuairein agus iomagain. Bidh mi ga fhaighinn furasta ri iarraidh ort gach latha a bhith na com-pàirtiche ann an obair agam … airson mo chuideachadh rudan a dhèanamh … cudthrom mo ghnìomhan agus co-dhùnaidhean ann an solas ‘S e seo ceart? “”‘ S e seo dìreach?”” ‘S e seo a ‘dèanamh do thoil?’

Le ur cuideachadh Nì mi co-dhùnaidhean nas fheàrr agus nas luaithe, misneachail gum bi thu nach eil a ‘leantainn orm seacharan. Bidh mi a ‘fuireach mo bheatha gach latha fhios gu bheil e do thoil mi choilionadh. Amen.

-National Conference of Christian fastaichean agus manaidsearan

 

 

 

Sgaoil an Mhath Word le do charaidean!
Send seo cuir post-d gu caraid i!
FacebookTwitterMore …
Dhachaigh | Chur a-steach Iarrtas Ùrnaigh | Luchdaich a-nuas Prayer Card | mu

Ignatian faileasan a dhèanamh ann an com-pàirteachas le
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits agus
Spioradail Ruigsinn tro cheannas, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Подршка превод: хттп://амзн.то/1З7д5оц

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дневни Инспирација из ЈесуитПраиер.орг
Дневни Инспирација из ЈесуитПраиер.орг
Септембар 18, 2016
2016-09-18-МВЈ.јпг
Лк 16: 1-13

Тада Исус рече ученицима: “”Био је један богат човек који је имао менаџера, а подигнуте су му да је тај човек расипа своју имовину. Па га је позвао и рекао му: “”Шта је то што чујем о теби? Дај ми рачуноводствени вашег менаџмента, зато што не може бити мој менаџер дуже. “”Тада је директор рекао у себи,”” Шта да радим, сада је мој господар изводи позицију од мене? Ја нисам довољно јак да копају, и ја се стидим се моли. Ја сам одлучио шта да да, када сам одбио као менаџер, људи могу ме примити у своје домове до. “”

Дакле, позивање његовог господара дужника, један по један, упитао је први, “”Колико дугујеш свог господара?”” Он је одговорио, ‘сто цице маслиновог уља. “”Он му рече:”” Узмите рачун, седите брзо , и да му педесет. “”Онда је питао другог, ‘i колико ти дугујем?”” on је одговорио:’ сто контејнера пшенице. “”on му рече:”” Узмите рачун и да га осамдесет. “”a његов господар похвалио непоштено менаџера јер је лукаво поступио; за децу тог узраста су лукави у раду са њихове генерације него су деца светлости.

И кажем ти, пријатеље за себе путем непоштен богатства, тако да када се нема, они могу да вам пожелим добродошлицу у вечних домове. “”Ко је веран у врло мало је веран иу много; и ко је непоштено веома мало је непоштено иу много. Ако тада нисте били верни са несавесног богатства, који ће поверити да ти прави богатство? А ако нисте били верни оним што припада другоме, ко ће вам дати оно што је ваша?

Роб може два господара служити; за робу или ће једног мржња и љубав другог, или се посветити једно а другога презирати. Не можете служити Богу и богатству. “”

Нев Ревисед Стандард Версион, цопиригхт 1989, од стране Националног савета цркава Христа у Сједињеним Америчким Државама. Користи уз дозволу. Сва права задржана. УСЦЦБ одобрени.

таласи

Мислим да често смо погрешно Интерцессори Праиер – прошње и петиције. Склони смо да мислимо о томе механички, као да је једноставно ствар стављања у захтеву Богу и да је одговорио – са одговор у зависности од божанске расположење сваког дана.

Имам слику у глави која нуди другачије схватање Интерцессори Праиер: баца камен у воду и посматрао таласи утичу на целу околину. Ствари се не дешавају у свету једноставно и одмах зато молим, али они не дешавају у свету када се молим. Ја сам променио док сам открити најдубље жеље срцу и свет се променио, као што сам препознају моћ и величанство и мистерију Бога, Творца неба и земље и заљубљеника у наше душе.

-ФР. Мартин Конел, С.Ј. служи Јохн Царролл Универзитет, Универзитет Хеигхтс, ОХ, као професор образовања. Он је такође ректор језуитски заједнице тамо.

молитва

Желим оно што желиш, Господе. Тражећи вас за савет, са комплетном вером и поверењем које су ми помагали, ништа што сам позван да радим постане “”превише”” или “”превише досадне.”” Нема ни места за бригу. Ја ћу бити лако да вас сваки дан тражити да буде партнер у свом раду … да ми помогне ураде нешто … да одмери своје поступке и одлуке у светлу ‘је ово у реду?’ ‘Је ово само?’ ‘Је ово радите свој тестамент? ‘

Уз вашу помоћ ћу доносити одлуке боље и брже, уверен да нећете ме одвести на странпутицу. Живећу свој живот сваки дан знајући да је твоја воља да постигне. Амин.

-Национални Конференција хришћанских послодаваца и менаџера

 

 

 

Деле добре вести са својим пријатељима!
Пошаљите емаил пријатељу!
ФацебоокТвиттерМоре …
хоме | Поднесе захтев Молитва | Довнлоад молитвену картицу | О томе

Игнатиан рефлексије произведени у сарадњи са
Мидвест Језуити, Орегон језуити и
Духовни Теренски кроз лидерство, ЛЛЦ


#VALUE!
“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration kubva JesuitPrayer.org
Daily Inspiration kubva JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, “”Kwakanga kuno mumwe murume mupfumi aiva nomutariri, uye mhosva vakaunzwa kwaari kuti murume uyu akanga kutambisa pfuma yake. Naizvozvo akashevedza naye uye akati kwaari, ‘Chii ichi chandinonzwa nezvako? Ndipei vazvidavirire nezveutariri hwako, nokuti haungarambi Maneja wangu achirarama. ‘Ipapo maneja akati mumwoyo make,’ Ndichaitei, zvino kuti tenzi wangu ari kutora chinzvimbo kubva kwandiri? Handina kusimba zvokukwanisa kurima, uye ndinonyara kupemha. Ndakazvipira zvandichaita kuitira kuti, kana ndiri vaendeswa sezvo maneja, vanhu vachaafarira kwandiri mudzimba dzavo. ‘

Saka, achiunganidza chikwereti natenzi wake mumwe nomumwe, akabvunza wokutanga, ‘zvakawanda sei zvawakakwereta tenzi wangu? “”Akapindura akati,’ A zvirongo zana zvamafuta omuorivhi. ‘Iye akati kwaari,’ Tora tsamba yako, ugare pasi nokukurumidza , uye kuti makumi mashanu. ‘Ipapo akabvunza mumwe,’ uye sei iwe une chikwereti chakadiniko? ‘iye akati,’ A midziyo zana zvegorosi. ‘iye akati kwaari,’ Tora tsamba yako unyore makumi masere. ‘tenzi wake akarumbidza mutariri asakarurama uyu nokuti akanga aita nokuchenjera; nokuti vana venyika ino vakachenjera kwazvo pakuita mukubata pazera ravo kukunda vana vechiedza.

Zvino ini ndinoti kwamuri, Zviitirei shamwari achishandisa kutendeseka upfumi kuitira kuti kana yaenda, vanogona kugamuchira iwe kupinda mudzimba husingaperi. “”Ani naani anogona kutendeka pane zvinhu zviduku anogonawo kutendeka pane zvakawanda; uye ani naani asina kutendeka pazvinhu zviduku duku achavawo asina kutendeka pane zvakawanda. Zvino kana iwe usina akatendeka kutendeseka upfumi, ndianiko achavimba nemi paupfumi hwechokwadi? Uye kana wanga usina kutendeka ipi zvomumwe, ndianiko achakupa zvinhu zvako iwe?

No muranda angagona kushandira vatenzi vaviri; nokuti muranda kuchaita kana kuvenga mumwe agoda mumwe, kana kuva vakazvipira kune mumwe uye agozvidza mumwe. Haungashandire Mwari uye upfumi “”.

New Revised Standard Version, Copyright 1989, neNational Council of Churches kwaKristu muUnited States of America. Used by permission. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. USCCB vanotenderwa.

ripples

Ndinofunga kazhinji tikasanzwisisa kunyengetrera – kuteterera nokukumbira. Tinowanzofunga nezvazvo mechanically, sokunge inongova nyaya ichiisa chikumbiro kuna Mwari uye kuva nahwo vakapindura – pamwe mhinduro zvichienderana naMwari manzwiro chero kupiwa zuva.

Ndine chifananidzo mupfungwa kuti inopa rakasiyana kunzwisisa Kunyengeterera: achikanda ibwe rive dziva uye ndichiona ripples sei yose kwezvakatipoteredza. Zvinhu regai kuitika munyika nokungoti uye pakarepo nokuti ndinonyengetera, asi zvichiitika munyika kana ndinonyengetera. Ndiri achinja sezvo ini vanoziva zvakadzamisisa nomwoyo wangu uye nyika yashanduka sezvo ini kuziva simba noumambo uye chakavanzika chaMwari, musiki wedenga nenyika uye anoda mweya yedu.

-Fr. Martin Connell, S.J. anoshumira John Carroll University, University Heights, OH, sezvo dzidzo muzvinafundo. Ndiyewo Rector pakati wechechi yeRoma munharaunda imomo.

munamato

Ndinoda zvaunoda, O Ishe. By anokukumbira kutungamirirwa, pamwe kuti ndiri ndakadana kuita wakakwana nokutenda uye chivimbo kuti muri achindibatsira, hapana anova ‘yakawandisa’ kana ‘zvakare bothersome.’ Uyewo hapana nzvimbo mwoyo. Ini Uchaiwana nyore kukubvunzai rimwe zuva kuva naye mubasa rangu … kundibatsira uite zvinhu … kuyera zviito zvangu uye zvisarudzo muchiedza ‘zvakarurama ichi?’ ‘Uyu akarurama?’ ‘Uyu kuita kuda kwenyu? ‘

Uchibatsirwa ndichaita zvisarudzo zviri nani uye dzichimhanya, chivimbo chokuti musingadi nditungamirirei kurashika. Ini vachararama upenyu hwangu rimwe zuva tichiziva kuti kuda kwako I kuita. Amen.

-National Conference of Employers vechiKristu uye Managers

 

 

 

Share Shoko Good neshamwari dzako!
Tumira e ichi shamwari!
FacebookTwitterMore …
Home | Submit munhu Chikumbiro | Download Munyengetero Card | About

Ignatian Mafungiro zvinogadzirwa achidyidzana pamwe
Midwest vaJesuit, Oregon vaJesuit uye
Outreach Spiritual kuburikidza Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

حمايت ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org کان ڏهاڙي وحي
JesuitPrayer.org کان ڏهاڙي وحي
18 سيپٽمبر 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

ان کان پوء عيسي شاگردن کي چيو تہ “”هڪ شاهوڪار شخص جو مئنيجر ھو، ۽ الزام آهي ته هن شخص کي پنهنجي ملڪيت squandering ويو کيس کڻي ويا نه هو. پوء هن چيو ته کيس طلب ڪيو ۽ کيس چيو ته، ‘هن کي ڇا ته مون کي توهان جي باري ۾ ٻڌي آهي؟ مون کي توهان جي انتظام جي هڪ اڪائونٽنگ ڏي، ڇو ته تون منهنجي مينيجر ڪنهن به فوت ٿي نه ٿي سگهي. ‘پوء جي مئنيجر پاڻ کي چيو ته،’ مون کي ڇا ٿيندو، هاڻي ته منهنجي مولا جي عهدي وٺڻ آهي مون کان پري؟ مون کي ڪافي مضبوط ھڻي نه آهيان، ۽ مون کي پنڻ شرمسار آهيان. مون فيصلو ڪيو آهي ڇا ته، جڏهن مون کي مئنيجر طور برطرف آهيان، ماڻهن کي سندن گھرن ۾ مون کي ڀليڪار ڪري سگهون ٿا ڪندا. ‘

پوء، سندس آقا جي قرضدار طلبي هڪ جي هڪ، هن جي پهرين پڇيو، ‘ڪيترو تون منهنجو مولا ٿيل آھن ڇا؟’ هن وراڻيو، ‘زيتون جو تيل جي هڪ سئو ڪوزن سان.’ هن کيس چيو ته، ‘توهان جي بل وٺو، تڪڙو ھيٺ ويھاريو. ، ۽ ان کي پنجاهه ڪر. ‘ان کان پوء هن ٻيو سوال ڪيو، ۽ اوھان کي ڪيترو ٿيل آھن ڇا؟’ هن کي جواب ڏنو، ‘ڪڻڪ جي هڪ سئو containers.’ هن کيس چيو ته، ‘توهان جي بل وٺو ۽ ان کي اسي ڪر.’ ۽ سندس رکن ٿا جي dishonest مئنيجر ساراهيو، ڇو ته هن shrewdly ڪم ڪيو هو. هن جي عمر جي ٻارن لاء جي ڀيٽ ۾ روشني جي اولاد آهن انهن کي پنهنجي نسل سان منهن ڏيڻ ۾ وڌيڪ ھوشيار ھونديون آھن.

۽ آء اوھان کي ٻڌايان، dishonest مال جي ذريعي پاڻ لاء دوستن کي ٻڌائي ته جنھن مھل ان کي مرتد آھي، (اھي) اوھان جي دائمي گھرن ۾ استقبال ڪري سگهون ٿا. “”جيڪو هڪ تمام ٿورو ۾ وفادار آهي گهڻو ۾ به وفادار آهي. ۽ جيڪو هڪ تمام ٿورو ۾ dishonest آهي گهڻو ۾ به dishonest آهي. ته پوء توهان جي dishonest مال سان وفا نه ڪيا ويا آهن، جيڪي اوھان کي سچ مال امانت رکين ته ٿيندو؟ ۽ جيڪڏھن اوھان کي جيڪي هڪ ٻئي سان تعلق سان وفا نه ڪيا ويا آهن، جن اوھان کي ڏيندو پنهنجو آهي ڇا؟

ڪو به غلام ٻه ڊگريون خدمت ڪري سگهن ٿا. هڪ غلام يا ته هڪ نفرت ۽ ٻين سان پيار ڪندو، يا جي هڪ مريد ۽ ٻين ھجو ٿيڻ لاء. توهان جو خدا ۽ مال جي عبادت نه ٿا ڪري سگهو. “”

نئون سڌاريل معياري نسخو، حق اشاعت 1989 ع، جو آمريڪا جي گڏيل رياستن ۾ مسيح جي چرچ جي قومي ڪائونسل جي. موڪل جي استعمال. سڀ حق محفوظ آهن. USCCB جي منظوري ڏني.

Ripples

منهنجو خيال آهي ته اڪثر اسين intercessory نماز misunderstand – دعائون ۽ درخواستون. اسان، mechanically ان جو خيال لاء توکان موڪلائين تڏھن ڄڻ ته ان کي رڳو الله کي هڪ درخواست ۾ لاڳو ڪري ۽ ان کي جواب گذارڻ جو هڪ ڪم هئا – جي جواب ڪنهن ڏني ڏينهن تي خدائي مزاج تي منحصر سان.

هڪ تلاء ۾ پٿر اڇلائڻ ۽ ڏسڻ جي ripples سڄي ماحول متاثر: مون کي ذهن ۾ هڪ تصوير ته intercessory نماز جي مختلف سمجهه ۾ پيش ڪيو آهي. شين کي چئجي ۽ فوري طور تي دنيا ۾ ايڏو وڏو نه، ڇاڪاڻ ته مون کي دعا آهي، پر اهي دنيا ۾ ايڏو وڏو ڪندا آھن جڏھن مون کي دعا. جيئن مون کي منهنجي دل جي دلي سڌن جي کوج مون کي تبديل ٿي رهيو آهيان ۽ جيئن مون کي طاقت ۽ شان ۽ خدا، آسمان ۽ زمين کي ۽ اسان جي روح جي عاشق جي خالق جي راز رکڻ جي دنيا تبديل ٿي ويو آهي.

-Fr. مارٽن Connell، S.J. ڏي جان Carroll يونيورسٽي، سنڌ يونيورسٽي ھميشه، آه، پروفيسر تعليم جي طور تي. هن چيو ته به Jesuit ساٿ نه جي Rector آهي.

دعا

آء اوھان کي ڇا ڪرڻو آهي، اي پالڻھار چاهيون ٿا. ھدايت لاء توهان کي پڇڻ جو قسم، مڪمل ايمان ۽ اطمينان آهي ته تون مون کي مدد ڪري رهيا آهن سان، ڪجھ به نه آهي ته مون تي زور آهيان ڪندا ‘تمام گهڻو’ يا ٿيندو ‘به bothersome.’ ۽ نڪي ڪو پريشان لاء ڪنهن به ڪمري ۾ آهي. مون کي ان جي اچ وڃ توکي هر ڏينهن پڇا ڳاڇا ڪرڻ لاء منھنجي ڪم ۾ شريڪ ٿيڻ لاء … مون کي حاصل شيون ڪم ۾ مدد ڪرڻ لاء … جي روشني ۾ منهنجي ڪارناما ۽ فيصلا توريو کي ڏسندين ‘هن جو حق آهي؟’ ‘ھن کي بس آھي؟’ ‘ھن آهي توهان جي مرضي ڪندا؟ ‘

توهان جي مدد سان مون کي فيصلا بهتر ۽ تيز اها پڪ آهي ته تون مون کي گمراہ نه ڪندو ڪندو،. مون کي هر ڏينهن منهنجي زندگي رهن ٿا ڄاڻڻ آهي ته ان کي پنهنجي مرضي مون کي ڪرڻو آهي ڪندو. آمين.

عيسائي Employers ۽ ٺاھيندڙ جي -National ڪانفرنس

 

 

 

پنهنجي دوستن سان گڏ ڪهاڻي ڪلام کي مشهور ڪريو!
هڪ دوست کي هن اي ميل موڪليو!
FacebookTwitterMore …
گهر جي | هڪ دعا درخواست جمع ڪرائيندا | ڊائون لوڊ هڪ دعا ڪارڊ | بابت

Ignatian سان ڀائيواري ۾ پيدا reflections
ئ Jesuits، شموليت Jesuits ۽
قيادت، ايل جي ذريعي روحاني آئوٽ ريچ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

සහාය පරිවර්තන: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org සිට දිනපතා ඥානාන්විත
JesuitPrayer.org සිට දිනපතා ඥානාන්විත
සැප්තැම්බර් 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

එවිට ජේසුස් වහන්සේ ශ්රාවකයන්ට කතා කොට, “”කළමනාකරු තිබුණා හා ගාස්තු මේ මිනිසා තම දේපල නාස්ති බව ඔහුට ගෙන එන ලද ධනවතෙකු ඇති විය. එවිට ඔහු කැඳවා, ඔහුට කතා කොට, ” මේ ඔබ ගැන මට ආරංචි වන දේ කුමක් ද? ඔබ තවදුරටත් මාගේ කළමනාකරු විය නො හැකි නිසා, මට ඔබේ කළමනාකරණ ක ගිණුම් දෙන්න. මගේ ස්වාමියා මා කෙරෙන් තත්වය ගනිමින් දැන්, ‘එවිට කළමනාකරු, තමා කතා කොට,’ ‘මම කුමක් කරම් ද? මම හාරා කිරීමට තරම් ශක්තිමත් නැත, මම අයදිනවා කිරීමට ලැජ්ජා වෙමි. මම ඒ නිසා මම කළමනාකරු ලෙස ප්රතික්ෂේප කරමි විට, මිනිසුන් තම නිවෙස් වලට මට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු හැක, ඒ කළ යුතු දේ තීරණය කර ඇත. ”

ඒ නිසා, එක් එක් තම ස්වාමියාගේ ණයකාරයන් කැඳවා, ඔහු පළමු කොට, ” කොපමණ ඔබ මගේ ස්වාමියාට ණය ඇයි? ‘ඔහු පිළිතුරු දෙමින්,’ ‘ඔලීව තෙල් පීප්ප ෙජෝගු.’ ඔහු, ඔහුට කතා කොට, ” ඉක්මනින් ඉඳගන්න, ඔබේ බිල්පත් ගන්න අතර, එය පනස් කරන්න. ” එවිට ඔහු තවත් ඇසූ ‘ඔබ කොපමණ ණය ඇයි?’ ඔහු උත්තර දෙමින්, ‘තිරිඟු ඒ කන්ටේනර් සියයක්.’ ඔහු, ඔහුට කතා කොට, ” ඔබේ බිල ගෙන එය අසූ කරන්න. ” ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහු බොන්නට ක්රියා කළ නිසා මේ අධාර්මික කළමනාකරු ප්රශංසා; මේ වයසේ දරුවන් සඳහා ආලෝකය දරුවන් වඩා තමන්ගේ පරම්පරාව සමඟ කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් බුද්ධිමත් වේ.

ඒ වගේම මම ඔබට කියමි, ඒ නිසා එය පිට වී ගොස් ඇත විට, ඔවුන් සදාකාලික නිවෙස් වලට ඔබ පිළිගන්නේ හැක වංක ධනය ඔබත් මිත්රයන් කරන්න. “”යමෙක් ඉතා සුළු දෙයක් ගැන විශ්වාසී වේ මහත් දේ ගැනත් විශ්වාසවන්තව ය; යමෙක් ඉතා සුළු දෙයක් ගැන වංචනික බොහෝ දේ ගැනත් වංචනික. එවිට ඔබ මේ අධාර්මික වස්තුව සමඟ විශ්වාසවන්ත ව නොමැති නම්, කරගත් සැබෑ වස්තුව ඔබට භාර දෙන්නේ? නම් ඔබ ඔබේ ම දේ ඔබට දෙන අය, තවත් අයත් දේ සමඟ විශ්වාසවන්ත ව නොහැකි වී ඇත්තේ ඇයි?

කිසිදු වහල් ස්වාමිවරුන් දෙදෙනෙකුට සේවය කරන්න පුළුවන්; වහල් එක් කෙනෙකුට වෛර කරනු ඇත එක්කෝ හා අනෙක් අයට ප්රේම, හෝ එක් කිරීමට නියම හා අනෙකුත් සුළු කොට ගත කිරීම සඳහා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ හා ධනය සේවය නො හැකි ය. “”

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ දේවස්ථාන පිළිබඳ ජාතික සභාව මගින්, නව සම්මත සංස්කරණය, හිමිකම් 1989 සංශෝධිත. අවසරය විසින් භාවිතා. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. USCCB මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

රැළිති

කන්නලව් සහ ඉල්ලීම් – මම බොහෝ විට අපි මැදහත්කාර යාච්ඤා වැරදියට වටහා කියලා. පිළිතුර ඕනෑම දවසේ දිව්ය මනෝභාවය මත පදනම්ව සමග – අපි, එය හුදෙක් දෙවියන් වහන්සේ වෙත ඉල්ලීමක් දී දමා එය පිළිතුරු සහිත පිළිබඳ කාරණයක් මෙන් යාන්ත්රිකව එය සිතීමට.

පොකුණක් ගලක් වීසි හා උදාකරනු මුළු පරිසරය බලපාන බලා: මම මැදහත්කාර යාච්ඤා වෙනස් අවබෝධයක් ලබා දී ඇති බව මතක රූපයක් තියෙනවා. මා යාච්ඤා නිසා දේවල් සරලව වහාම ලෝකයේ සිදු කරන්නේ නැහැ, නමුත් ඔවුන් මා යාච්ඤා කරන විට ලෝකයේ සිදු නැහැ. මම මගේ සිතේ ගැඹුරුම ආශාවන් සොයා ලෙස මම වෙනස් කරමි මම දෙවියන් වහන්සේ, අහස හා පොළොව අතර අපගේ ආත්මයන් ප්රිය නිර්මාතෘ බලය හා තේජස හා අභිරහස හඳුනා ලෙස ලෝකය වෙනස් කර ඇත.

-Fr. මාටින් Connell, S.J. ජෝන් දැනගත් විශ්ව විද්යාලයේ මහාචාර්ය, අධ්යාපනය, සේවය, විශ්ව විද්යාල හයිට්ස්, OH. ද ඔහු එහි ජේසුයිට් ප්රජාවගේ දේවගැති වේ.

යාච්ඤාව

මම ඔබට අවශ්ය දේ සමිඳුනි ඕනේ. මඟ පෙන්වීම සඳහා ඔබ ඉල්ලන්නේ කිරීමෙන්, ඔබ මට උදව් කරන බව සම්පූර්ණ විශ්වාසය සහ සමග, මට කරන්න ඉල්ලා සිටිමි කිසිවක් ‘ඕනෑවට වඩා’ හෝ බවට පත් වෙයි ‘ද වැද්දා.’ එසේම කනස්සල්ල සඳහා කිසිෙසේත්ම ඉඩ තිබෙනවා. මම එය ඔබ එක් එක් දවසේ මගේ වැඩ කටයුතු ගැන කොටස්කරුවෙකු වීමට මට මේ දේවල් සිදු ලබා ගැනීමට උදව් කිරීමට … ආලෝකය මගේ ක්රියාවන් සහ තීරණ බර කිරීමට ඉල්ලා පහසු … සොයා ” මෙය නිවැරැදිද? ” හුදෙක් මේ? ” මේ ඔබේ කැමැත්ත කරන්නේ? ‘

ඔබගේ උදව් ඇතිව මම තීරණ වඩා යහපත් හා වේගවත් ඔබ මට මුළා නො වන බව අපට විශ්වාස කරනු ඇත., මම එය මම ඉටු ඔබේ කැමැත්ත බව දැන එක් එක් දිනකට මගේ ජීවිතය ජීවත් වනු ඇත. ආමෙන්.

ක්රිස්තියානි හාම්පුතුන්ගේ හා කළමනාකරුවන්ගේ -National සමුළුව

 

 

 

ඔබේ මිතුරන් සමග සුබ වචනය හුවමාරු කරන්න!
මිතුරෙකුට මෙම ඊ-තැපැල් යවන්න!
FacebookTwitterMore …
මුල් පිටුව | යාච්ඤා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් | එය යාච්ඤාව කාඩ් බාගත | ගැන

සමඟ එක්ව ඉදිරිපත් Ignatian පරාවර්තන
මධ්යම බටහිර නිකාය, ඔරිගන් ඡේසු හා
නායකත්වය, LLC හරහා ආත්මික අවුට්රීච්


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Podpora prekladu: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Denný inšpirácie z JesuitPrayer.org
Denný inšpirácie z JesuitPrayer.org
18.září 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: “”Tam bol bohatý človek, ktorý mal správcu a poplatky boli prinesené k nemu, že tento muž bol plytvanie svoj majetok. Tak ho zavolal a povedal mu: “”Čo je to počujem o tebe? Daj mi účtovný Vášho manažmentu, pretože nemôžete byť môj manažér dlhšie. “”Potom povedal vedúci k sebe,”” Čo budem robiť, keď teraz môj pán je v súčasnej dobe pozíciu odo mňa? Nie som dosť silný, aby kopať, a hanbím sa prosiť. Rozhodol som sa, čo robiť, takže, keď som prepustil ako manažér, môžu ľudia vítajú ma do svojich domovov. “”

Takže, privolajú jeho pána dlžníkov jeden po druhom, opýtal sa prvý, “”Koľko dlhujete môj pán?”” On odpovedal: ‘Sto džbány olivového oleja. “”Povedal mu:’ Vezmi svoj účet rýchlo sadnúť , a urobiť z neho päťdesiat. “”Potom sa opýtal druhého:”” a koľko dlhujete? “”on odpovedal: ‘sto kontajnery pšenice.”” on mu povedal: “”Vezmite si účet a urobiť z neho osemdesiat.”” a jeho pán pochválil nepoctivého správcu, pretože konal chytro; pre deti v tomto veku sú viac mazaný pri riešení ich vlastnej generácie, ako sú deti svetla.

A poviem vám, spriateliť sa k sebe pomocou nepoctivé bohatstva tak, že keď je to preč, môžu privítať vás do večných domovov. “”Ten, kto je verný vo veľmi malé, je verný aj vo veľkom, a ten, kto je nečestný vo veľmi málo, je nespravodlivý aj vo veľkej. Ak teda ste neboli verní s nepoctivé bohatstvo, ktorí zveria vám skutočné bohatstvo? A ak ste neboli verní s tým, čo patrí do iného, kto vám dá, čo je vaše vlastné?

Žiadny otrok nemôže slúžiť dvom pánom; Pre otrok bude buď jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo môže byť venovaný jeden a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj majetku. “”

Nová revidovaná štandardná verzia, copyright 1989, Národná rada cirkví Krista v Spojených štátoch amerických. Použité so zvolením. Všetky práva vyhradené. USCCB schválený.

vlnky

Myslím, že sme často zle príhovorom – prosby a petície. Máme sklon myslieť na to mechanicky, ako keby to bolo len otázkou uvedenie v žiadosti k Bohu a mať to odpovedal – s odpoveďou v závislosti na božskej nálade v daný deň.

Mám obraz v mysli, ktorá ponúka rôzne chápanie príhovorom: hádže kameň do rybníka a sledoval vlnky vplyv na celý životné prostredie. Veci sa nestávajú vo svete jednoducho a okamžite, pretože sa modlím, ale oni sa dejú vo svete, keď sa modlím. Som zmenil, keď som odhaliť najhlbšie túžby môjho srdca a svet sa zmenil, keď som uznať silu a majestát a tajomstvo Boha, Stvoriteľ neba a zeme a milovník našich duší.

-FR. Martin Connell, S. J. Slúži John Carroll University, University Heights, OH, ako profesora vzdelanie. On je tiež rektor komunity jezuitského tam.

modlitba

Chcem to, čo chceš, Pane. Tým, že žiada vás o radu, s plnou vierou a dôverou, že mi pomáhajú, nič, že som vyzvaný k tomu stáva “”príliš veľa”” alebo “”príliš obtiažny.”” Neexistuje tiež žiadny priestor pre obavy. Nájdem ľahko vás požiadať každý deň byť partnerom v mojej práci … aby mi pomohol robiť veci … vážiť svoje kroky a rozhodnutia vo svetle “”Je to pravda?”” “”Je to len?”” “”Je to robí svoju vôľu? “”

S vašou pomocou budem rozhodovať lepšie a rýchlejšie, verí, že nebudete ma na scestie. Budem žiť svoj život každý deň s vedomím, že je to vaša vôľa som dosiahnuť. Amen.

-Národné Konferencia kresťanských zamestnávateľov a manažérov

 

 

 

Podeľte sa o dobré slovo so svojimi priateľmi!
Poslať tento e-mail priateľovi!
FacebookTwitterMore …
Home | Predložiť žiadosť modlitby | Stiahnutie Modlitba | o

Ignaciánskej odrazy vyrobené v spolupráci s
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti a
Duchovné Informovanie prostredníctvom vedenia, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

prevod podpora: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration od JesuitPrayer.org
Daily Inspiration od JesuitPrayer.org
18. september 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Bil je bogat človek, ki je imel oskrbnika, in stroški so prinašali k njemu, da je ta človek je bil zapravlja svoje premoženje. Potem ga je poklical in mu rekel: “”Kaj je to, da slišim o tebi? Daj mi računovodski vašega vodenja, saj ne more biti moj vodja več. «Nato je trener rekel sam pri sebi,”” Kaj naj storim, zdaj, moj gospodar je ob položaj od mene? Nisem dovolj močan, da kopati, in me je sram prositi. Odločila sem se, kaj tako da, ko sem zavrnil gospodarja, lahko me ljudje dobrodošli v svojih domovih storiti. “”

Torej, vabljenje magistrski dolžniki enega za drugim, je vprašal prvi, “”Koliko dolgujem gospodarja?« On je odgovoril, “”A sto vrči oljčnega olja.« Rekel mu je: vzemite račun, hitro usesti , in da ga petdeset. “”Potem je vprašal drugo,”” in koliko ti dolgujem? «Odgovoril je:”” A sto zabojnikov pšenice. «rekel mu je: vzemite račun in da bo osemdeset.« in njegov gospodar pohvalil krivičnega oskrbnika, ker je ravnal spretno; za otroke te starosti so bolj Iznajdljivi, ki se ukvarjajo z lastno proizvodnjo, kot so otroci luči.

In povem ti, da prijatelji za sebe z nepošteno bogastva tako, da ko je šel, lahko vas pozdravljam v večnih domove. “”Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem; in kdor je nepošten v zelo malo je nepošten tudi v veliko. Če takrat niste bili zvesti pri nepošten bogastvo, ki bo zaupala, da vas je res bogastvo? In če niste bili zvesti s tem, kar pripada drugemu, se bo kdo dal, kaj je vaša?

Ne slave ne more služiti dvema gospodarjema; za sužnja bo niti enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se nameni za enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in bogastvo. “”

New Revised Standard Version, avtorske pravice 1989, ki ga je Državni svet Cerkva v Kristusu v Združenih državah Amerike. Uporabljeno z dovoljenjem. Vse pravice pridržane. USCCB odobren.

Odmev

Mislim, da pogosto smo napačno razumejo Posrednički molitev – molitve in peticij. Mi ponavadi pomislim mehansko, kot da bi šlo zgolj za dajanje v zahtevi do Boga in ko ga je odgovoril – z odgovorom glede na božje volje na kateri koli dan.

Imam sliko v mislih, ki ponuja drugačno razumevanje Posrednički molitve: metanje kamen v ribnik in gledal valovi vplivajo na celotno okolje. Stvari se ne zgodijo na svetu enostavno in takoj, ker sem molil, vendar pa se dogajajo v svetu, ko molim. Sem spremenil, kot sem odkril najgloblje želje mojega srca, in svet se spremeni, ko sem prepoznal moč in veličino in skrivnost Boga, stvarnika nebes in zemlje ter ljubitelj naše duše.

-Fr. Martin Connell, S.J. služi John Carroll University, University Heights, OH, kot profesor izobraževanja. Bil je tudi rektor jezuitskega skupnosti tam.

molitev

Hočem, kar hočeš, o Gospod. Tako, da vas prosi za navodila, s popolno vero in zaupanje, ki ste mi pomaga, nič, da sem pozval, da storijo postane “”preveč”” ali “”preveč moteč.”” Prav tako ni prostora za skrbi. Našel bom enostavno vas vsak dan, da se partner pri svojem delu … da mi pomaga priti narediti stvari … za tehtanje moja dejanja in odločitve v luči “”, je to v redu? ”, Je to le? ”, Je to delaš svoje volje? “”

Z vašo pomočjo bom bolje in hitreje odločitve, prepričani, da me ne bo zavedlo. Bom živim vsak dan, vedoč, da je vaša volja, sem izpolnil. Amen.

-National Konference krščanskih delodajalcev in menedžerjev

 

 

 

Delite dobrih besed s prijatelji!
Pošlji to sporočilo prijateljem!
FacebookTwitterMore …
Domov | Predloži molitev Zahteva | Prenesite molitev kartice | O

Ignacijanske razmišljanja pridelana v sodelovanju z
Midwest jezuiti, Oregon jezuiti in
Duhovna Outreach preko vodenja, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

turjumaad Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Eebehenno Daily ka JesuitPrayer.org
Eebehenno Daily ka JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luuk 16: 1-13

Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi xertii, “”Waxaa jiray nin hodan ah wakiil lahaa, kan, oo lagu eedeeyay ayaa isaga u keeneen in ninkani uu qasaariyey uu hantida. Sidaas daraaddeed ayuu u yeedhay oo ku yidhi, Waa maxay waxan kugu saabsan ee aan maqlayo? i sii xisaabtii wakiilnimadaada, waayo, ma waxaad noqon kartaa maamulaha mar dambe. “”Markaas tababaraha isku yidhi, Maxaan sameeyaa doonaa, hadda in sayidkayga ka booska iga? xoog ku filan oo aan wax ku qodo ma ihi, iyo inaan dawarsadona waan ka xishoonayaa. Waxaan go’aansaday waxa si, markii layga saaray iyadoo tababare, dadka i soo dhaweyn karaan guryahooda sameeyo. ‘

Sidaas, u yeedhay qaamaysan sayidkiisa mid mid, wuxuu weyddiiyey ugu horeysay, “”Intee in leeg lagugu sayidkayga aad?”” Wuxuu ugu jawaabay, ‘A boqol ashuun oo saliid saytuun ah.’ Markaasuu ku yidhi, ‘laguu qoray soo qaad, dhaqso u fadhiiso , oo waxay ku samaysaa konton. “”Markaasuu weyddiiyey kale, oo sida badan Immisuu kugu leeyahay?”” wuxuu ku jawaabay, ‘A boqol oo weelasha oo sarreen ah.’ Markaasuu ku yidhi, ‘laguu qoray soo qaad oo u samaysaan siddeetan. “”Kolkaasaa sayidkiisii ammaanay tababaraha daacad ahayn maxaa yeelay, wuxuu u badheedho dhaqmeen, waayo, reer binu da’da this badan yihiin ahaanaysaa wax ka qabashada waxa qarnigooda ku badan yihiin wiilasha iftiinka.

Oo waxaan idinku leeyahay, Saaxiibbo ku samaysta qudhiinnu by hab oo xoolo aan daacad ahayn si ay marka ay dhammaatay, waxay idin soo dhowayn karaan guryaha weligeed ah. “”Ku alla kii waa aamin ah oo aad u yar ku aamin sidoo kale in badan; oo ku alla kii aan daacad ahayn oo aad u yar ku xaqdaran, ayaa waxa kale oo badan. Haddaba haddii aadan aamin la maalka aan daacad ahayn, yaa idinku aaminaya in ay run ah? Oo haddii aadan aamin waxa iska leh oo kale, yaa idin siinaya waxa adiga kuu gaar ah?

Addoon laba sayid uma shaqayn karo, addoon ahaan mid nacayaa, kan kalena wuu jeclaanayaa, ama la jirayaa, kan kalena wuu quudhsanayaa. Ilaah iyo Xoolo uma aad adeegi kartaan. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989, Golaha Qaranka ee Kiniisadihii Masiixa oo dalka Mareykanka ah ee America. U isticmaala in ay ogolaansho. Dhammaan xuquuq dhowran. USCCB ansixiyey.

Ripples

Waxaan qabaa in marar badan aan fahmi tukashada kuwa – baryada iyo baryootankayga. Waxaan u muuqdaan in ay u maleynayaa in of mashiin, sida haddii ay ahaayeen fudud arrin gelinaya in codsi ah in Ilaah iyo isagoo u jawaabay – iyadoo jawaabta ku xiran tahay niyadda rabbaaniga ah ee maalinta loo qabto.

Waxaan haystaa sawir maskaxda ku haysaa in bixisaa faham kala duwan ee u tukashada kuwa: dhagax uu gacanta u galay balli iyo daawashada ripples saamayn deegaanka oo dhan. Waxyaabaha ma dhici adduunka si fudud oo degdeg ah, maxaa yeelay, waan ku baryayaaye, laakiinse iyagu dhici adduunka marka waan ku baryayaaye. Waxaan beddelay ahay sidii aan ogaado waxay doonayaan qotada dheer qalbigayga iyo dunida la bedelo sida aan aqoonsado awooda iyo haybadda iyo qarsoodiga Ilaah, Abuuraha samada iyo dhulka iyo naftayada lover.

-Fr. Martin Connell, S.J. adeegtaa John Carroll University, University Heights, OH, sida waxbarashada professor. Waxa uu sidoo kale waa Raktarka bulshada Jesuit waxaa.

salaadda

Waxaan doonayaa in aan waxa aad rabto, Rabbiyow. By aad weydiisanaya hanuun, rumaysad dhamaystiran iyo kalsooni in aad i caawinaya, wax laygu dul inay sameeyaan noqdo ‘aad u badan’ ama ‘aad u dhiba. “”Mana jirto qolka wixii walwal. Waxaan heli doonaa waxa ay fududahay in aad weydiiso maalin kasta in ay la Wadaage in aan shaqada … si ay u caawiyaan i heli wax lagu qabto … miisaantaan aan falalka iyo go’aamada iftiinka ‘yahay kan saxda ah?’ ‘Waa tan kaliya?’ ‘Waa this doonistaada u samaynaysaan?

Iyadoo aad caawimo waxaan ka dhigi doonaa go’aamo fiican oo dhakhso ah, ku kalsoonahay in aad ha ku dhex habaabina ayaa i hoggaamin doonta. noloshayda maalin kasta waan noolaan doonaa og in ay tahay doonistaada waxaan dhammayn. Aamiin.

Shirka -National shaqobixiyayaasha Christian iyo Maareeyayaasha

 

 

 

La wadaag Ereyga Good oo aad saaxiibo!
email this dir saaxiib!
FacebookTwitterMore …
Home | Gudbi Codsiga salaadda a | Download Card salaadda a | About

shakhi Ignatiyaanka soo saaray in la kaashanaya
Galbeedka Jesuits, Oregon Jesuits iyo
Outreach Ruuxaani dhex Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

traducción de soporte: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
La inspiración todos los días de JesuitPrayer.org
La inspiración todos los días de JesuitPrayer.org
18 de de septiembre de, el año 2016
18/09/2016-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Entonces Jesús dijo a los discípulos: “”Había un hombre rico que tenía un administrador, y acusado ante él de que este hombre estaba malgastando su propiedad. Así que lo llamó y le dijo: “”¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu administración, porque no puedes ser mi más mayordomo. “”Entonces el director dijo a sí mismo:”” ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por la posición lejos de mí? No soy lo suficientemente fuerte como para cavar, y me da vergüenza pedir limosna. He decidido qué hacer para que, cuando sea destituido como director, la gente puede me reciban en sus casas. “”

Y llamando a los deudores de su señor, uno por uno, le preguntó al primero: “”¿Cuánto debes a mi amo?”” Él respondió: “”Cien barriles de aceite.”” Él le dijo: ‘Toma tu recibo, siéntate en seguida , y que sea cincuenta. Luego le preguntó a otro: “”y ¿cuánto debes?”” él contestó: “”cien contenedores de trigo.”” él le dijo: ‘Toma tu recibo y hacer que el ochenta. “”y su señor encomió al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz.

Y le digo, Haceos amigos por medio del dinero injusto, para que cuando se ha ido, es posible que se reciban en las moradas eternas. “”El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y que no es íntegro en lo muy poco es deshonesto en lo mucho. Si entonces no has sido fiel con el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no has sido fiel con lo que pertenece a otro, ¿quién os dará lo que es vuestro?

Ningún esclavo puede servir a dos señores; para una o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero “”.

Valera, los derechos de autor de 1989 por el Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos de América. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. USCCB aprobado.

ondulaciones

Creo que a menudo mal interpretamos la oración de intercesión – súplicas y peticiones. Tenemos la tendencia a pensar en él mecánicamente, como si fuera simplemente una cuestión de poner en una petición a Dios, y teniendo que respondió – con la respuesta en función del estado de ánimo divina en un día determinado.

Tengo una imagen en cuenta que ofrece una comprensión diferente de la oración de intercesión: lanzar una piedra a un estanque y observar las olas afectan a todo el entorno. Las cosas no ocurren en el mundo simple e inmediata, porque yo oro, pero ocurren en el mundo cuando oro. He cambiado como descubro los deseos más profundos de mi corazón y el mundo cambia como reconozco el poder y la majestad y el misterio de Dios, el creador del cielo y de la tierra y amante de nuestras almas.

-fr. Martin Connell, S. J. sirve John Carroll Universidad, University Heights, OH, como la educación profesor. Él es también el director de la comunidad jesuita allí.

Oración

Quiero lo que quieres, Señor. Por que pidiendo orientación, con completa fe y la confianza que me está ayudando, nada de lo que me ha llamado a hacer se convierte en “”demasiado”” o “”demasiado molesto.”” Tampoco hay espacio para la preocupación. Me resulta fácil pedir que cada día ser un socio en mi trabajo … que me ayude a hacer las cosas … para sopesar mis acciones y decisiones a la luz de “”¿es esto correcto? ” Es justo esto? ” Es este hacer su voluntad? ‘

Con su ayuda voy a tomar decisiones mejores y más rápidos, seguros de que no me va a llevar por mal camino. Voy a vivir mi vida cada día sabiendo que es su voluntad puedo lograr. Amén.

Conferencia-Nacional de Empresarios y Gestores cristianos

 

 

 

Comparte la buena palabra con tus amigos!
Enviar este correo a un amigo!
FacebookTwitterMore …
Inicio | Enviar una solicitud de Oración | Descargar una tarjeta de oración | Acerca de

ignacianos reflexiones producidas en asociación con
Midwest jesuitas, Oregon y jesuitas
Alcance espiritual a través de liderazgo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

panarjamahan Rojongan: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspirasi poean ti JesuitPrayer.org
Inspirasi poean ti JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Saterusna Yesus nyarios ka murid-murid, “”Aya hiji jelema beunghar anu kungsi manager, sarta biaya anu dibawa ka manéhna nu man ieu squandering sipat-Na. Jadi anjeunna ngagero manéhna jeung ceuk manéhna, ‘What is ieu mah ngadéngé ngeunaan anjeun? Méré kuring an akuntansi ngokolakeun Anjeun, sabab teu bisa manager mah nu mana wae nu lila. ‘Saterusna manager ceuk ka dirina,’ What bakal atuh, ayeuna master mah nyokot posisi jauh ti kuring? Kami teu cukup kuat pikeun ngagali, sarta Kami isin ka menta. Kuring geus megatkeun naon anu kudu dipigawé ku kituna, basa kuring keur PHK salaku manager, urang bisa ngabagéakeun kuring kana imahna. ‘

Jadi, summoning debtors master-Na urang hiji-hiji, manéhna nanya heula, ‘Sabaraha anjeun ngahutang master mah?’ Manéhna dijawab, ‘A ratus jugs minyak zaitun.’ Cenah manéhna, ‘Candak bil Anjeun, diuk turun gancang , sarta make lima puluh. ‘Saterusna manéhna ménta sejen,’ jeung sabaraha anjeun ngahutang? ‘anjeunna ngawaler,’ A ratus peti gandum. ‘cenah manéhna,’ Candak bil jeung make dalapan puluh. ‘jeung master-na commended Pangatur jujur alatan manéhna kungsi acted shrewdly; pikeun barudak umur ieu leuwih shrewd di kaayaan generasi sorangan ti nu barudak cahaya.

Jeung kuring ngabejaan ka maneh, nyieun babaturan keur yourselves ku cara maké kabeungharan jujur kituna lamun eta Isro, maranéhanana bisa ngabagéakeun anjeun kana imah langgeng. “”Saha anu satia dina saeutik pisan anu satia oge loba; jeung sakur anu teu jujur dina saeutik pisan anu teu jujur oge loba. Lamun mangka anjeun tacan satia jeung kabeungharan jujur, anu baris mercayakeun ka Anjeun riches bener? Tur upami Anjeun salah tacan satia jeung naon milik sejen, anu bakal mere Anjeun naon Anjeun sorangan?

No budak bisa ngawula dua Masters; keur budak boh bakal hate hiji jeung cinta nu lain, atawa bisa devoted ka hiji jeung nganggap hina séjénna. Anjeun teu bisa ngawula Allah jeung kabeungharan. “”

New Revisi Standar Vérsi, hak cipta 1989, ku National Council tina gereja Kristus di Amérika Sarikat Amérika. Dipaké ku idin. Sadaya hak disimpen. USCCB disatujuan.

Ripples

Jigana mindeng we salah harti intercessory solat – supplications jeung petitions. Urang condong mikir eta mechanically, lamun éta cukup ku hiji perkara putting dina paménta ka Allah jeung ngabogaan eta dijawab – jeung jawaban gumantung kana wanda ketuhanan dina beurang wae dibikeun.

Kuring boga image dina pikiran nu nawarkeun pamahaman nu beda-beda solat intercessory: ngalungkeun batu kana balong jeung ningali ripples mangaruhan sakabeh lingkungan. Hal teu kajadian di dunya ngan saukur jeung geura alatan kuring neneda, tapi teu kajadian di dunya basa kuring neneda. Kuring keur robah salaku mah manggihan kahayang deepest jantung mah dunya téh robah salaku mah ngakuan kakawasaan jeung paduka jeung misteri Allah, pencipta langit jeung bumi jeung lover of jiwa urang.

-Fr. Martin Connell, S.J. fungsi John Carroll University, Universitas Heights, OH, saperti atikan profesor. Manéhna ogé Réktor masarakat Jesuit aya.

doa

Kuring hayang naon Anjeun hoyong, O Lord. Ku nanyakeun anjeun pikeun hidayah, jeung iman lengkep jeung kapercayaan yén anjeun teu nulungan kuring, euweuh nu keur disebut kana ulah jadi ‘teuing’ atawa ‘teuing bothersome.’ Atawa aya nu mana wae kamar pikeun salempang. Kuring bakal manggihan eta gampang nanya unggal poé jadi pasangan dina karya mah … pikeun mantuan kuring perlu hal dipigawé … mun beuratna lampah jeung kaputusan mah dina cahya ‘bener ieu?’ ‘Ieu euy?’ ‘Ieu ngalakonan bakal Anjeun? ‘

Jeung bantuan Anjeun bakal nyieun kaputusan anu leuwih alus sarta leuwih gancang, yakin nu moal ngakibatkeun kuring sesat. Kuring bakal hirup hirup mah unggal poé nyaho yén éta téh anjeun bakal I ngalengkepan. Amin.

Konférénsi -National of Pangusaha jeung Gerentes Christian

 

 

 

Ngabagikeun Good Kecap jeung babaturan!
Kirim surélék ieu babaturan!
FacebookTwitterMore …
Home | Nepikeun hiji Solat Request | Ngundeur Card Solat | kira-kira

reflections Ignatian dihasilkeun dina partnership jeung
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits jeung
Teureuh rohani ngaliwatan Kapamingpinan, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration kutoka JesuitPrayer.org
Daily Inspiration kutoka JesuitPrayer.org
Septemba 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, “”Kulikuwa na tajiri mmoja ambaye alikuwa meneja, na mashtaka walikuwa kuletwa kwake kwamba mtu huyu alikuwa kufuja mali yake. Kwa hiyo akawaita kwake na kumwambia, ‘Ni nini hili ninayosikia juu yako? Nipe uhasibu wa usimamizi wako, kwa sababu huwezi kuwa meneja wangu tena. ‘Kisha meneja akawaza moyoni mwake,’ Nitafanya nini, sasa kwamba bwana wangu ni kuchukua nafasi ya mbali na mimi? Sina nguvu za kulima, na ninaona aibu kuombaomba. Nimeamua nini cha kufanya ili, wakati mimi ni kufukuzwa kazi kama meneja, watu wanaweza wanikaribishe nyumbani kwao. ‘

Hivyo, mayowe wadeni wa bwana wake, mmoja mmoja, aliwaomba kwanza, ‘Kiasi gani deni bwana wangu? `Yeye akajibu,’ jugs mia ya mafuta. ‘Akamwambia,’ Chukua hati yako, keti haraka , na kufanya hivyo hamsini. ‘Kisha akauliza mwingine,’ na kiasi gani deni? “”akajibu, ‘vyombo mia ya ngano.’ naye akamwambia,` Chukua hati yako na kufanya hivyo themanini. na bwana wake alipongeza karani asiye mwaminifu kwa sababu yeye alikuwa alitenda shrewdly; kwa watoto wa umri huu ni mjanja zaidi katika kukabiliana na kizazi chao wenyewe kuliko watu wa mwanga.

Na mimi nawaambia, jifanyieni marafiki kutokana kwa njia ya utajiri mwaminifu hivyo kwamba wakati ni gone, wanaweza kuwakaribisha ndani ya nyumba ya milele. “”Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo, atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa; na yeyote mwaminifu katika mambo madogo, hatakuwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Kama basi, ninyi si hamjawa waaminifu na mali ya udhalimu, ni nani atakayewakabidhi na wewe mali za kweli? Na kama hamjakuwa waaminifu katika mali ya mwingine, ambaye nitakupa kile ambacho ni mali yenu wenyewe?

Hakuna Mtumwa awezaye kutumikia mabwana wawili; kwa watumwa ama atamchukia mmoja na kumpenda mwingine, au ataambatana na mmoja na kumdharau huyu. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. “”

New Revised Standard Version, hati miliki 1989, na Baraza la Taifa la Makanisa ya Kristo katika Umoja wa Mataifa ya Amerika. Kutumiwa na ruhusa. Haki zote zimehifadhiwa. USCCB kupitishwa.

ripples

Nadhani mara nyingi sisi kutoelewa maombezi maombi – dua na maombezi. Sisi huwa na kufikiria ni mechanically, kana kwamba ni tu suala la kuweka katika ombi kwa Mungu na kuwa ni akajibu – na jibu kutegemea mood ya Mungu juu ya siku yoyote.

Nina picha akilini kwamba inatoa uelewa tofauti ya maombezi: kutupa jiwe ndani ya bwawa na kuangalia ripples kuathiri mazingira nzima. Mambo si kutokea katika dunia tu na mara moja kwa sababu mimi kuomba, lakini hawana kutokea katika dunia wakati mimi nasali. Mimi iliyopita kama mimi kugundua tamaa ya ndani kabisa ya moyo wangu na dunia ni iliyopita kama mimi kutambua nguvu na ukuu na siri ya Mungu, Muumba wa mbingu na nchi na mpenzi wa roho zetu.

-Fr. Martin Connell, S.J. mtumishi John University Carroll, University Heights, OH, kama elimu profesa. Yeye pia ni Rector wa jumuiya Jesuit huko.

Maombi

Nataka nini unataka, ee Bwana. Kwa kuuliza wewe kwa ajili ya uongozi, pamoja na imani kamili na kujiamini kwamba wewe ni kusaidia me, hakuna kitu kwamba mimi kuitwa kufanya inakuwa ‘sana’ au ‘pia bothersome.’ Wala hakuna nafasi yoyote ile ya wasiwasi. Mimi utakuta ni rahisi kuuliza kila siku ili kuwa na mpenzi katika kazi yangu … kunisaidia kupata mambo kufanyika … kwa kupima matendo na maamuzi yangu katika mwanga wa ‘ni haki hii?’ ‘Ni hii tu?’ ‘Ni hii kufanya mapenzi yako? ‘

Kwa msaada wako mimi itafanya maamuzi bora zaidi na zaidi, na imani kwamba huwezi uniongoze kupotea. Nami kuishi maisha yangu kila siku wakijua kwamba ni mapenzi yako mimi kukamilisha. Amina.

-National Mkutano wa Christian Waajiri na Wasimamizi

 

 

 

Kushiriki neno la Habari za kwa rafiki yako!
Kutuma barua pepe huu kwa rafiki!
FacebookTwitterMore …
Home | Kuwasilisha Maombi Ombi | Download Kadi Maombi | kuhusu

tafakari Ignatian zinazozalishwa kwa kushirikiana na
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits na
Outreach kiroho kwa njia ya Uongozi, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Översättningsstöd: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daglig Inspiration från JesuitPrayer.org
Daglig Inspiration från JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Då sade Jesus till sina lärjungar: “”Det var en rik man som hade en chef, och avgifter fördes till honom att den här mannen var slösar sin egendom. Så han kallade honom och sade till honom: “”Vad är det jag hör om dig? Ge mig en redovisning av din ledning, eftersom du inte kan vara min manager längre. “”Då sade chefen för sig själv: ‘Vad skall jag göra, nu när min herre tar bort positionen från mig? Jag är inte stark nog att gräva, och jag skäms att tigga. Jag har bestämt vad jag ska göra så att när jag avfärdas som chef, kan människor välkomna mig in i deras hem. “”

Så kalla sin herres gäldenärer en efter en, frågade han den första, “”Hur mycket är du skyldig min herre?”” Han svarade, “”Hundra krus olivolja.”” Han sade till honom: ‘Tag din faktura, sitta ner snabbt och gör det femtio. “”Då frågade han en annan,”” och hur mycket är du skyldig? “”han svarade,”” hundra behållare av vete. “”han sade till honom: ‘Ta din faktura och göra det åttio.”” och hans herre lovordade oärliga manager eftersom han hade handlat listigt; för barn i denna ålder är mer slug att hantera sin egen generation än är ljusets barn.

Och jag säger dig, skaffa vänner för er genom oärlig rikedom så att när det är borta, kan de välkomnar dig till den eviga hem. “”Den som är trogen i en mycket liten är trogen också i mycket; och den som är oärlig i en mycket liten är oärlig också i mycket. Om då du inte har varit trogen med oärliga rikedom, som kommer att anförtro dig den sanna rikedomar? Och om du inte har varit trogen med vad som hör till en annan, kommer som ger dig vad som är ditt eget?

Ingen slav kan tjäna två herrar; för en slav kommer antingen hata den ene och älska den andre, eller att ägnas åt en och förakta den andra. Du kan inte tjäna både Gud och rikedom. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989, av det nationella rådet för kyrkorna av Kristus i Amerikas förenta stater. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna. USCCB godkänts.

krusningar

Jag tänker ofta att vi missförstår förbön – böner och framställningar. Vi tenderar att tänka på det mekaniskt, som om det var helt enkelt en fråga om att sätta i en begäran till Gud och få den svarade – med svaret beroende på den gudomliga stämningen på en viss dag.

Jag har en bild i åtanke som erbjuder en annan förståelse av förbön: kasta en sten i en damm och titta på ringar påverkar hela miljön. Saker händer inte i världen enkelt och omedelbart eftersom jag ber, men de händer i världen när jag ber. Jag bytte när jag upptäcker de djupaste önskningar i mitt hjärta och världen förändras som jag känner igen makt och majestät och mysteriet med Gud, skaparen av himmel och jord och älskare av våra själar.

-FR. Martin Connell, S.J. tjänar John Carroll University, University Heights, OH, som professor utbildning. Han är också rektor jesuiten samhället där.

Bön

Jag vill vad du vill, Herre. Genom att be dig för vägledning, med fullständig tro och förtroende för att du hjälper mig, ingenting som jag uppmanas att göra blir “”för mycket”” eller “”alltför besvärande.”” Det finns inte heller något utrymme för oro. Jag kommer att finna det lätt att fråga dig varje dag för att vara en partner i mitt arbete … för att hjälpa mig få saker gjorda … att väga mina handlingar och beslut i ljuset av “”är detta rätt? ” Är det bara? ” Är gör din vilja?

Med din hjälp kommer jag att fatta beslut bättre och snabbare, säker på att du inte kommer att leda mig vilse. Jag kommer att leva mitt liv varje dag veta att det är din vilja jag utföra. Amen.

-Nationella Konferensen för kristna Arbetsgivare och chefer

 

 

 

Dela Bra Word med dina vänner!
Skicka det här meddelandet till en vän!
FacebookTwitterMore …
Hem | Skicka in en bön Begäran | Hämta en bönkortet | Handla om

Ignatian reflektioner producerade i samarbete med
Midwest jesuiter, Oregon jesuiter och
Andlig Outreach genom ledarskap, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Тарҷумаи Дастгирии: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ваҳй Ҳаррӯза аз JesuitPrayer.org
Ваҳй Ҳаррӯза аз JesuitPrayer.org
18 сентябри соли 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Он гоҳ Исо ба шогирдон гуфт: «Як марди сарватдор буд, ки як мудир, ва пардохти ба ӯ, ки ин одам squandering буд, аз амволи худ оварда шуда буданд. Пас Ӯро даъват намуда, ба вай гуфт: “”Ин чист, ки дар ҳаққи ту шунидаам? Ба ман ҳисобот деҳ идоракунии кунед, зеро шумо метавонед бошад, мудири ман ба ҳеҷ дигар. »Он гоҳ, ки мудир ба худ гуфт:”” Он чи Ман мекунам хоҳад кард, акнун, ки устоди ман аст, бо назардошти мавқеи дур аз ман? Ман кофӣ қавӣ ба кофта нест, ва ман шарм илтимос ҳастам. Ман қарор додам, ки чӣ кор кунанд, то ки, вақте ки ман ҳамчун роҳбари озод шудаам, одамон шояд маро ба хонаҳои худ пазироӣ ».

Пас, даъват қарздорони оғои худро ба як-як, ӯ пурсид: якум, “”Ту чй қадар қарздор хоҷаи ман?”” Вай дар ҷавоб гуфт: “”Сад кӯза равғани зайтун””. Ба вай гуфт: “”Забонхати худро бигир, зуд нишаста, , ва онро панҷоҳ ». Сипас ӯ дигаре пурсид:”” ва чӣ қадар қарздор ҳастӣ? “”вай гуфт:”” сад зарфњои гандум “”. ба вай гуфт:”” Забонхати худро бигир ва ба он кунад, ҳаштод. »ва оғояш таъриф менеҷери нангин чунки shrewdly рафтор мекард; зеро ки писарони ин олам дар муносибат бо насли худ оқилтаранд аз писарони нур ҳастанд.

Ва Ман ба шумо мегӯям, дӯстон барои худатон аз ҷониби воситаҳои молу нангин, то ки, вақте ки аз он рафта аст, онҳо метавонанд шуморо ба хонаҳои абадӣ истиқбол. «Ҳар кӣ мӯътамад дар чизи андак мӯътамад аст, ҳамчунин, дар чизи бисьёр аст; ва ҳар кӣ дар чизи андак ноинсофӣ аст, дар чизи бисьёр низ ноинсоф аст. Пас, агар шумо содиқ бо молу нангин, ки ба ту ки сарвати ҳақиқиро ба шуморӣ хоҳад шуд нест? Ва агар шумо содиқ, бо чи аз они дигаре набуд, ки шуморо чӣ худ аст, ба вай бидиҳад?

Не ғулом ба ду оғо хизмат; як ғулом ё хоҳад нафрат яке дигареро дӯст, ё ба яке часпида, дигареро. Шумо наметавонед ба Худо ва молу хизмат намекунад ».

Сиёсат Revised Standard Version, ҳуқуқи муаллиф соли 1989, аз ҷониби Шӯрои миллии калисоҳои Масеҳ дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка. Истифода ба фармони. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. USCCB тасдиқ карда мешавад.

Ripples

Ман фикр мекунам, мо бисёр вақт нофаҳмиро дуо intercessory – тазаррӯъ ва дархост. Мо майл ба он фикр механикӣ, чунон ки агар на он буд, танҳо як масъала гузоштани ки дар дархости ба Худо ва доштани он ҷавоб – бо савол ҷавоб вобаста ба кайфияти илоҳӣ дар ягон рӯз дода мешавад.

хаво санге ба рӯд ва тамошои ripples таъсир тамоми муҳити: Ман як тасвир дар назар дошт, ки фаҳмиши гуногуни дуо intercessory пешниҳод доранд. Корҳоро дар ҷаҳон рух медиҳад, танҳо ва дарҳол зеро ки дуо мегӯяд, лекин онҳо дар ҷаҳон рӯй медиҳад, вақте ки ман дуо гӯед. Ман иваз шудаам, чунон ки Ман кашф ба бепоёни хоҳишҳои дили ман ва ҷаҳон тағйир аст чунон ки Ман қудрат ва азамат ва сирри Худо, ки офаринандаи осмонҳову замин аст ва дӯст медоранд, ҷонҳои худро дарк кунем.

-Fr. Мартин Connell, S.J. хизмат Донишгоҳи Кэрролл Юҳанно, Донишгоҳи Heights, OH, маориф, профессор. Ӯ ҳамчунин Ректори ҷомеаи Jesuit вуҷуд дорад.

дуо

Ман мехоҳам, чӣ ки шумо мехоҳед, эй Худованд аст. Бо пурсидани ту ба ҳидояти, ки бо имони комил ва боварӣ намуд, ки шумо ба ман кӯмак, чизе, ки ман даъват шудаам, ба кор шавад ‘аз ҳад зиёд »ё« хеле bothersome “”. Ҳеҷ гуна ҷой ташвиш нест. Ман аз он осон аст барои шумо ҳар рӯз мепурсанд, ки ба як шарики дар кори ман … ба ман кӯмак даст ба бадали … ба тарозуи амал ва қарорҳои ман дар партави «ин дуруст аст? ” Ин фақат аст?» «Ин аст, иродаи кунед? »

Бо кӯмаки Ту қарорҳои беҳтар ва тезтар, боварӣ дорем, ки шумо маро гумроҳ нахоҳад кард кунад. Ман ҷони ман, ҳар рӯз зиндагӣ медонистанд, ки ин иродаи Ту иҷро аст. , Омин.

Конфронси -National корфармоён ва мудирони масеҳӣ

 

 

 

Share Калом хуб бо дӯстони худ!
Ирсол ба ин почтаи электронӣ ба дӯсти!
FacebookTwitterMore …
Home | Садо Дархост дуо | Дарёфти як корти дуо | дар бораи

мулоҳизаҳои Ignatian бо истеҳсол дар ҳамкорӣ
Ғарби Jesuits, Oregon Jesuits ва
Аутрич рӯҳонӣ ба воситаи Роҳбарият, ҶДММ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

ஆதரவு மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org இருந்து டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன்
JesuitPrayer.org இருந்து டெய்லி இன்ஸ்பிரேஷன்
செப்டம்பர் 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
லூக் 16: 1-13

அப்பொழுது இயேசு “”, சீடர்களை நோக்கி, ஒரு மேலாளர் கொண்டிருந்த, மற்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் இந்த மனிதன் தன் சொத்து வீணாக்கி என்று அவரிடத்தில் கொண்டுவந்தார்கள் ஒரு செல்வந்தன் இருந்தான். எனவே அவர் அவனை அழைப்பித்து, அவனை நோக்கி, ” நான் என்ன உன்னை பற்றி கேட்க இவன் யார்? நீர் இனி மேலாளர் இருக்க முடியாது, ஏனெனில் எனக்கு, உங்கள் மேலாண்மை ஒரு கணக்கு கொடு. ‘பிறகு மேலாளர், தன்னை நோக்கி’ நான் இப்போது என் தலைவர் என்னை நீக்கி நிலையை எடுத்து என்று, நான் என்ன செய்வேன்? நான், தோண்டி போதுமான வலுவான நான் பிச்சை எடுக்க வெட்கப்படுகிறேன். நான் மேலாளராக தள்ளுபடி போது, மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் என்னை வரவேற்க, என்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும். ‘

எனவே, அவர் தம் தலைவரிடம் கடன்பட்டவர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக ஆஜராக, அவர் முதல், ‘எவ்வளவு நீர் என் தலைவரிடம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்?’ கேட்டார் அவர் மறுமொழியாக, ‘ஆலிவ் எண்ணெய் ஒரு நூறு சாடிகள்.’ அவர், அவரை நோக்கி, ‘உங்கள் சீட்டை வாங்கி உட்கார்ந்து , மற்றும் ஐம்பது செய்ய. ‘பின்னர் அவர் மற்றொரு கேட்டார்,’ நீங்கள் பட்ட கடன் எவ்வளவு? ‘அதற்கு அவர்,’ கோதுமை நூறு கொள்கலன்கள். உன் சீட்டை வாங்கி, இது எண்பது செய்ய ‘அவர், அவரை நோக்கி,’. ‘அதற்கு அவன் எஜமான் அவர் விவேகமாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்றும், ஏனெனில் நேர்மையற்ற பாராட்டினார்; இந்த வயது குழந்தைகள் ஒளியின் பிள்ளைகள் விட தங்கள் சொந்த தலைமுறை கையாள்வதில் அதிக புத்திமான்களாயிருக்கிறார்கள்.

நான் நீங்கள், எனவே அது சென்ற போது, அவர்கள் நிரந்தரமான வீடுகளில் உங்களை வரவேற்க கூடும் நேர்மையற்ற செல்வத்தைக் மூலம் உங்களுக்கு நண்பர்களைத் தேடிக்கொள்ளுங்கள். “”யார் ஒரு மிக சிறிய உண்மையுள்ளவன் மிகவும் கூட உண்மையுள்ளவர், எனவே எவன் கொஞ்சத்தில் நேர்மையற்ற மிகவும் கூட நேர்மையற்ற செயலாகும். பின்னர் நீங்கள் மெய்யான பொருளை நீங்கள் ஒப்படைத்தார்கள் யார் நேர்மையற்ற செல்வத்தைக், உண்மையுள்ள இல்லையா? நீங்கள் மற்றொரு சொந்தமானது என்ன உண்மையும் இல்லை என்றால், யார் உங்கள் சொந்த என்ன கொடுப்பேன்?

இல்லை அடிமை இரு தலைவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்ய முடியாது; ஒரு அடிமையின் ஒன்று பகைத்து அன்பு, அல்லது ஒரு அர்ப்பணித்து மற்றவரைப் புறக்கணிப்பார். நீங்கள் கடவுள் மற்றும் செல்வம் பணியாற்ற முடியாது. “”

புதிய ஐக்கிய அமெரிக்கா கிறிஸ்துவின் தேவாலயங்கள் தேசிய கவுன்சில் மூலம் திருத்தப்பட்ட, ஸ்டாண்டர்ட் பதிப்பு, பதிப்புரிமை 1989. ஆமென். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. USCCB ஒப்புதல்.

சிற்றலைகள்

விண்ணப்பங்களையும் – நான் அடிக்கடி நாம் பிரார்த்தனை intercessory புரிந்து கொள்ள தவறுவதால் நினைக்கிறேன். நாம் அது கடவுள் ஒரு கோரிக்கை வைத்து மற்றும் அது பதில் கொண்ட வெறுமனே ஒரு போல் கருதி, இயந்திரத்தனமாக அதை நினைக்கிறாய் – பதில் எந்த நாளில் தெய்வீக மனநிலை பொறுத்து கொண்டு.

ஒரு குளத்தில் ஒரு கல்லை மற்றும் இயல்பு முழு சூழலை பாதிக்கும் பார்த்து: நான் intercessory பிரார்த்தனை ஒரு வித்தியாசமான புரிதல் வழங்குகிறது என்று மனதில் ஒரு படத்தை வேண்டும். நான் பிரார்த்தனை ஏனெனில் விஷயங்களை எளிமையாக உடனடியாக உலகில் நடக்க கூடாது, ஆனால் நான் பிரார்த்தனை போது அவர்கள் உலகில் நடக்கும். நான் என் இதயத்தின் ஆழ்ந்த ஆசைகள் கண்டறிய நான் மாறவில்லை, நான் சக்தி மற்றும் மாட்சிமை மற்றும் கடவுள் மர்மம், வானத்தையும், பூமியையும், நமது ஆன்மா காதலன் உருவாக்கியவர் அடையாளம் என உலக மாற்றப்பட்டது.

-Fr. மார்ட்டின் கானல், எஸ்.ஜே. ஜான் கர்ரோல் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகம் ஹைட்ஸ் பேராசிரியர் கல்வி போன்ற,, OH உதவுகிறது. அவர் அங்கு இயேசு சபையினர் சமூகத்தின் கையேடு உள்ளது.

ஜெபம்

நான், ஆண்டவரே உனக்கு என்ன வேண்டும் வேண்டும். முழு நம்பிக்கை மற்றும் நீங்கள் எனக்கு உதவி என்று நம்பிக்கையுடன், ஒன்றும் செய்ய அழைக்கப்பட்டார் நான் என்று, வழிகாட்டல் நீங்கள் கேட்பதன் மூலம் ‘அதிகமாக’ அல்லது ஆகிறது ‘மிகவும் பாதிக்கும்.’ அதேபோல் கவலை எந்த அறையில் உள்ளது. நான் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் என் வேலை ஒரு பங்குதாரர் இருக்க என்னை விஷயங்களை செய்து உதவ … வெளிச்சத்தில் என் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முடிவுகள் எடையை எளிதாக கேட்க … காண்பீர்கள் ‘இது சரியா?’ ‘இதை வெறும் என்ன?’ ‘இந்த உங்கள் விருப்பத்திற்கு என்ன செய்கிறாள்?

உங்கள் உதவியுடன் நான் முடிவுகளை சிறந்த மற்றும் வேகமான, நம்பிக்கை நீங்கள் வழி என்னை வாழ மாட்டேன் என்று செய்யும். நான் அதை நான் நிறைவேற்ற உங்கள் விருப்பம் என்று தெரிந்தும் ஒவ்வொரு நாளும் என் வாழ்க்கை வாழ்வார்கள். ஆமென்.

கிரிஸ்துவர் முதலாளிகள் மற்றும் மேலாளர்கள் -National மாநாடு

 

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் நல்ல வார்த்தை பகிர்ந்து!
ஒரு நண்பர் இந்த மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்!
FacebookTwitterMore …
முகப்பு | ஒரு பிரார்த்தனை சமர்ப்பி | ஒரு பிரார்த்தனை அட்டை பதிவிறக்கம் | பற்றி

உடன் இணைந்து தயாரித்த Ignatian பிரதிபலிப்புகள்
மத்திய மேற்கு அவையினர், ஓரிகன் அவையினர் மற்றும்
தலைமை, எல்எல்சி மூலம் ஆன்மீக அவுட்ரீச்


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

మద్దతు అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org నుండి రోజువారీ ఇన్స్పిరేషన్
JesuitPrayer.org నుండి రోజువారీ ఇన్స్పిరేషన్
సెప్టెంబర్ 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

అప్పుడు యేసు శిష్యులు చెబుతారు, “”ఒక నిర్వాహకుడు కలిగిన మరియు ఆరోపణలు ఈ మనిషి తన ఆస్తి ఉపయోగించుకోలేకపోయిన ఆ అతనికి తెచ్చారు ఒక ధనవంతుడు ఉంది. ఆయన అది అతనికి నీతిగా పిలిపించి అతనితో అన్నాడు, ‘నేను మీరు గురించి వినే ఈ ఉంది? మీరు నా మేనేజర్ ఏ ఇక ఉండకూడదు ఎందుకంటే నాకు, మీ నిర్వహణ యొక్క ఒక అకౌంటింగ్ ఇవ్వండి. ‘అప్పుడు మేనేజర్ స్వయంగా చెప్పాడు,’ నేను ఇప్పుడు నా మాస్టర్ నా నుండి దూరంగా స్థానం తీసుకొని, ఏం చేస్తాను? నేను యు డిగ్ తగినంత బలంగా లేదు, మరియు నేను ప్రార్థించు సిగ్గు am. నేను ఆ నేను మేనేజర్ త్రోసిపుచ్చారు ఇచ్చేటప్పుడు, ప్రజలు వారి గృహాలను నాకు స్వాగతం ఉండవచ్చు కాబట్టి ఏమి నిర్ణయించాము. ‘

కాబట్టి, తన మాస్టర్ యొక్క రుణగ్రస్తులు ఒకరి రప్పించడం, అతను మొదటి, ‘ఎంత మీరు నా మాస్టర్ అప్పున్నావు?’ అని అడిగాడు అతను సమాధానం ‘ఆలివ్ నూనె వంద jugs.’ అతను అతనితో అన్నాడు ‘, ఈ రసీదు తీసుకొని త్వరగా కూర్చుండి మరియు ఏభై ‘అతను సమాధానం,’ గోధుమ వంద కంటైనర్లు ‘అతను మరొక అడిగారు ఆ తర్వాత’ చేస్తాయి. మరియు మీరు ఎంత అప్పున్నావు?. మీ బిల్లు టేక్ మరియు అది ఎనభై చేయడానికి ‘అతను అతనితో అన్నాడు’. ‘మరియు తన మాస్టర్ అతను పదునైన తెలివితేటలతో జరిపామని ఎందుకంటే నిజాయితీ మేనేజర్ మెచ్చుకోవడం; ఈ వయస్సు పిల్లలు కోసం కాంతి పిల్లలు కంటే వారి సొంత తరం వ్యవహరించే మరింత చురుకైనవి ఉన్నాయి.

మరియు నేను, మీరు పోయింది ఉన్నప్పుడు, వారు శాశ్వతమైన గృహాలు లోకి మీరు స్వాగతం ఉండవచ్చు కనుక మోసము సంపద ద్వారా నిన్ను నీవు స్నేహితులను చేసుకోండి చెప్పండి. “”ఎవరైతే ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా చాలా కూడా నమ్మదగినవాడు; మరియు ఎవరైతే కొంచెములో నిజాయితీ ఎంత కూడా నిజాయితీ ఉంది. అప్పుడు ఉంటే మీరు నిజమైన ధనవంతులు అప్పగించు ఎవరు నిజాయితీ సంపద, తో విశ్వాసకులు లేవు? మరియు మీరు మరొక చెందిన ఏమి తో నమ్మకముగా ఉండకపోతే, ఎవరు మీరు ఇస్తుంది మీ సొంత ఏమిటి?

తోబుట్టువుల బానిస రెండు మాస్టర్స్ సర్వ్ చేయవచ్చు; ఒక బానిసకు ఒకరు ద్వేషం మరియు ఇతర ప్రేమ, లేదా ఒక అంకితం మరియు ఇతర పట్టించుకోకపోవుట. మీరు దేవుని మరియు సంపద సర్వ్ కాదు. “”

కొత్తగా సవరించిన ప్రామాణిక వెర్షన్, కాపీరైట్ 1989 అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల క్రీస్తు చర్చి నేషనల్ కౌన్సిల్. అనుమతి ఉపయోగించే. అన్ని హక్కులూ ప్రత్యేకించుకోవడమైనది, సర్వస్వామ్య రక్షితం. USCCB ఆమోదించింది.

అలలు

విజ్ఞాపనలు, విన్నపాలు – నేను తరచుగా మేము ప్రార్థన మధ్యవర్తిత్వ తప్పుగా అర్థం అనుకుంటున్నాను. మేము దేవుని ఒక అభ్యర్థనలో పెట్టటం మరియు అది సమాధానం కలిగి కేవలం ఒక విషయం ఉన్నట్లయితే, దాన్ని యాంత్రికంగా అనుకుంటున్నారో ఉంటాయి – దైవ మూడ్ బట్టి సమాధానం ఏ రోజు తో.

ఒక చెరువు లోకి ఒక రాయి విసిరే మరియు అలలు మొత్తం పర్యావరణాన్ని ప్రభావితం చూడటం: నేను మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన యొక్క వేరొక అవగాహన అందిస్తుంది మనస్సులో ఒక చిత్రం కూడా. నేను ప్రార్థన ఎందుకంటే విషయాలు కేవలం మరియు వెంటనే ప్రపంచంలో జరిగే లేదు, కానీ వారు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రపంచంలో జరిగే లేదు. నా గుండె యొక్క లోతైన కోరికలు డిస్కవర్ నేను మార్చారు చేస్తున్నాను మరియు నేను శక్తిని మరియు ఘనత మరియు దేవుని మర్మము స్వర్గం మరియు భూమి మరియు మా ఆత్మలు ప్రేమికుడు సృష్టికర్త గుర్తించి ప్రపంచ మార్చబడింది.

-Fr. మార్టిన్ కాన్నేల్, S.J. జాన్ కార్రోల్ విశ్వవిద్యాలయం, యూనివర్సిటీ హైట్స్ ప్రొఫెసర్ విద్యలతో వడ్డిస్తుంటారు, OH. అతను కూడా జెసూట్ కమ్యూనిటీ యొక్క రెక్టర్ ఉంది.

ప్రార్థన

నేను మీరు O లార్డ్ ఏమి, మీరు. నేను దీన్ని పిలుపును అని పూర్తి విశ్వాసం మరియు మీరు నాకు సహాయం చేసే విశ్వాసం, చెయ్యకుండా, మార్గదర్శకత్వం కోసం అడుగుతూ ద్వారా ‘చాలా’ లేదా మారినప్పుడు ‘చాలా ఇబ్బందికరమైన.’ పైగా ఆందోళన ఏ గది ఉంది. నేను … నా పని లో ఒక భాగస్వామి అని ప్రతి రోజు మీరు అడగండి సులభం నాకు పనులు పూర్తి చేయండి సహాయం … వెలుగులో నా చర్యలు మరియు నిర్ణయాలు బరువును ” కనుగొంటారు ‘ఈ హక్కు?’ ఈ కేవలం ఉంది? ‘ఈ మీ ఇష్టానికి చేయడం? ‘

మీ సహాయంతో నేను నిర్ణయాలు మంచి మరియు వేగవంతమైన, మీరు దారితప్పిన నాకు దారి కాదు విశ్వాసం చేస్తుంది. నేను సాధనకు మీ అభీష్టం అని తెలుసుకోవడం ప్రతి రోజు నా జీవితం ప్రత్యక్ష ఉంటుంది. ఆమెన్.

క్రిస్టియన్ యజమానులు మరియు నిర్వాహకులు -నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్

 

 

 

మీ స్నేహితులతో మంచి పద భాగస్వామ్యం!
ఒక స్నేహితుడు ఈ ఇమెయిల్ పంపండి!
FacebookTwitterMore …
హోమ్ | ఒక ప్రార్థన అభ్యర్థన submit | ఒక ప్రార్థన కార్డ్ డౌన్లోడ్ | గురించి

భాగస్వామ్యంతో ఉత్పత్తి Ignatian ప్రతిబింబాలు
మిడ్వెస్ట్ యేసుక్రీస్తు సంఘానికి, ఒరెగాన్ జెస్యూట్లు మరియు
లీడర్షిప్, LLC ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ఔట్రీచ్


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

แปลสนับสนุน: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
แรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันจาก JesuitPrayer.org
แรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันจาก JesuitPrayer.org
18 กันยายน 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
LK 16: 1-13

แล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก “”มีคนรวยที่มีผู้จัดการเป็นและค่าใช้จ่ายที่ถูกนำตัวไปให้เขารู้ว่าชายคนนี้ได้รับการถลุงทรัพย์สินของเขา ดังนั้นเขาจึงเรียกเขาและตรัสกับเขาว่า ‘นี่คืออะไรที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณ? ให้ฉันบัญชีของการจัดการของคุณเพราะคุณไม่สามารถเป็นผู้จัดการของฉันอีกต่อไป. ‘จากนั้นผู้จัดการกล่าวว่ากับตัวเองว่า’ สิ่งที่ฉันจะทำตอนนี้ว่าเจ้านายของฉันจะรับตำแหน่งออกไปจากฉัน ผมไม่แข็งแรงพอที่จะขุดและผมละอายใจที่จะขอ ฉันได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่ว่าเมื่อฉันออกเป็นผู้จัดการคนอาจต้อนรับฉันเข้าไปในบ้านของพวกเขา.

ดังนั้นการเรียกลูกหนี้ของเจ้านายของเขาหนึ่งโดยหนึ่งเขาถามครั้งแรก ‘เท่าไหร่ที่คุณเป็นหนี้นายของข้า? “”เขาตอบว่า’ ร้อยหน้าอกของน้ำมันมะกอก. ‘เขากล่าวกับเขาว่า’ ใช้การเรียกเก็บเงินของคุณนั่งลงได้อย่างรวดเร็ว และทำให้มันห้าสิบ. ‘แล้วเขาก็ถามอีก’ และเท่าไหร่ที่คุณเป็นหนี้? “”เขาตอบว่า ‘ร้อยภาชนะที่ทำจากข้าวสาลี.’ เขากล่าวกับเขาว่า ‘ใช้การเรียกเก็บเงินของคุณและทำให้แปด.’ และเจ้านายของเขา ยกย่องผู้จัดการไม่น่าไว้วางใจเพราะเขาได้ทำหน้าที่ชาญฉลาด; สำหรับเด็กวัยนี้มีความฉลาดมากขึ้นในการจัดการกับรุ่นของตัวเองของพวกเขามากกว่าเป็นเด็กของแสง

และผมจะบอกคุณให้เพื่อน ๆ ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีการมากมายที่ไม่สุจริตเพื่อที่ว่าเมื่อมันหมดไปแล้วพวกเขาอาจยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บ้านนิรันดร์ “”ใครก็ตามที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยสัตย์ซื่อในของมาก; และใครก็ตามที่ไม่น่าไว้วางใจในน้อยมากที่ไม่สุจริตในของมาก ถ้าท่านยังไม่ได้รับซื่อสัตย์กับความมั่งคั่งที่ไม่น่าไว้วางใจที่จะมอบความไว้วางใจให้คุณร่ำรวยจริงหรือไม่? และถ้าคุณยังไม่ได้รับซื่อสัตย์กับสิ่งที่เป็นไปยังอีกที่จะทำให้คุณมีสิ่งที่เป็นของคุณเอง?

ไม่มีทาสสามารถรับใช้เจ้านายสอง; เป็นทาสทั้งจะเกลียดหนึ่งและรักอื่น ๆ หรือจะทุ่มเทให้กับคนที่ดูหมิ่นและอื่น ๆ คุณไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและความมั่งคั่ง. “”

ปรับปรุงใหม่เวอร์ชันมาตรฐานลิขสิทธิ์ปี 1989 โดยสภาแห่งชาติของโบสถ์คริสต์ในสหรัฐอเมริกา ใช้โดยได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์. USCCB ได้รับการอนุมัติ

ระลอก

ผมคิดว่าเรามักจะเข้าใจผิดวิงวอนสวดมนต์ – วิงวอนและร้องเรียน เรามักจะคิดว่ามันกลไกราวกับว่ามันเป็นเพียงเรื่องของการวางในการร้องขอต่อพระเจ้าและมีมันตอบ – มีคำตอบขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระเจ้าในวันที่กำหนด

ผมมีภาพในใจที่มีความเข้าใจที่แตกต่างกันของการอธิษฐาน: โยนหินลงไปในบ่อและดูระลอกส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้ง สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเพียงและทันทีเพราะผมขออธิษฐาน แต่พวกเขาจะเกิดขึ้นในโลกเมื่อผมขออธิษฐาน ฉันกำลังเปลี่ยนเป็นฉันค้นพบความต้องการลึกของหัวใจของฉันและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นฉันยอมรับอำนาจและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความลึกลับของพระเจ้าผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและคนรักของจิตวิญญาณของเรา

-Fr มาร์ตินคอนเนลล์ S.J. ให้บริการจอห์นคาร์โรลล์มหาวิทยาลัย Heights, OH, การศึกษาอาจารย์ นอกจากนี้เขายังเป็นอธิการบดีของชุมชนมีนิกายเยซูอิต

การอธิษฐาน

ฉันต้องการสิ่งที่คุณต้องการข้า แต่พระเจ้า โดยขอให้คุณสำหรับคำแนะนำด้วยความเชื่อที่สมบูรณ์และความมั่นใจว่าคุณจะช่วยฉันไม่มีอะไรที่ผมเรียกร้องให้ทำกลายเป็น ‘มากเกินไป’ หรือ ‘น่ารำคาญเกินไป. และไม่มีห้องใด ๆ สำหรับกังวล เราจะพบว่ามันง่ายที่จะขอให้คุณในแต่ละวันที่จะเป็นพันธมิตรในการทำงานของฉัน … จะช่วยให้ฉันได้รับสิ่งที่ทำ … จะมีน้ำหนักกระทำและการตัดสินใจของฉันในแง่ของ ‘เป็นสิทธินี้หรือไม่?’ ‘นี้เป็นเพียง?’ ‘เป็นอย่างนี้ การทำพินัยกรรมของคุณหรือไม่ ‘

ด้วยความช่วยเหลือของคุณผมจะตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นมีความมั่นใจว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันหลงทาง ฉันจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตของฉันในแต่ละวันรู้ว่ามันเป็นความประสงค์ของคุณที่ผมทำสำเร็จ สาธุ

การประชุม -National คริสเตียนนายจ้างและผู้จัดการ

 

 

 

แบ่งปันคำพูดดี ๆ กับเพื่อนของคุณ!
ส่งอีเมลนี้ให้เพื่อน!
FacebookTwitterMore …
หน้าแรก | ส่งคำขอสวดมนต์ | ดาวน์โหลดบัตรสวดมนต์ | เกี่ยวกับ

สะท้อน Ignatian ผลิตในความร่วมมือกับ
มิดเวสต์นิกายเยซูอิตออริกอนและนิกายเยซูอิต
โครงการจิตวิญญาณผ่านความเป็นผู้นำ, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Destek çeviri: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org günlük İlham
JesuitPrayer.org günlük İlham
18 Eylül 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Sonra İsa yönetici vardı ve ücretleri bu adam özelliği israf olduğunu kendisine getirilen zengin bir adam vardı “”, öğrencilerine şöyle dedi. Bu yüzden onu çağırdı ve ona dedi, ‘bu senin hakkında duyduklarım nedir? Eğer artık benim müdür olamaz, çünkü bana, senin yönetim muhasebe verin. Şimdi benim usta benden uzak pozisyon alıyor ki, ne yapacak ‘Sonra müdür, kendi kendine dedi ki’? Ben kazmak için yeterince güçlü değilim, ve ben yalvarmaya utanıyorum. Ben bu yüzden yönetici olarak işten am zaman, insanlar evlerine beni karşılamak olabilir, ne yapacağını karar verdik. ‘

Yani, efendisinin borçlular birer birer çağırma, o. Zeytinyağı yüz testiler ‘O, cevap’? Ne kadar sen benim usta borçluyum ‘ilk sordu O, faturanızı alın hemen otur’ dedi ve ‘o başka sordu Sonra’. o elli yapmak ve ne kadar borcun var? buğday yüz kapları ‘o, cevap verdi’.. faturanızı alın ve seksen yapmak ‘o, ona’ ‘dedi ve efendisinin o kurnazca hareket ettiğini, çünkü sahtekâr yöneticisi övgüyle; Bu yaştaki çocuklar için ışık çocukları daha kendi üretimi ile uğraşan daha kurnaz bulunmaktadır.

Ve ben gitmiş, onlar ebedi evine hoş geldiniz edebilir, böylece sahtekâr zenginlik yoluyla kendiniz için arkadaş olmak söyle. “”Kim çok küçük işte güvenilir olan çok de güvenilir olur; ve kim çok küçük işte dürüst olmayan çok da sahtekâr olduğunu. o Eğer gerçek serveti size emanet edeceğimiz sahtekâr zenginlik ile sadık olmamıştır? Başka ait olanı ile sadık olmamıştır Ve eğer, kim kendi ne verecektir?

Hiçbir köle iki efendiye kulluk edemez; Bir köle için bir nefret edip öbürünü sever, ya da birine ayrılacaktır ve diğer hor olur ya. Sen Allah’a ve zenginlik hizmet edemez. “”

Yeni Amerika Birleşik Devletleri’nde Mesih’in Ulusal Kiliseler Konseyi tarafından, Standart Sürüm, telif hakkı 1989 Revize. izni ile kullanılır. Her hakkı saklıdır. USCCB onayladı.

Dalgaları

duaları ve dilekçe – Sık sık biz şefaat dua yanlış düşünüyorum. Tanrı’nın isteği koyarak ve cevap sahip basit bir mesele sanki biz, mekanik düşünmek eğilimindedir – cevap herhangi bir gün ilahi ruh bağlı olan.

Bir havuza bir taş atma ve dalgaların tüm çevreyi etkileyen izlerken: Ben şefaat dua farklı bir anlayış sunmaktadır aklında bir görüntü var. Dua, çünkü şeyler basit ve hemen dünyada olmaz, ama dua ederken onlar dünyada meydana yoktur. Kalbimin en derin arzularını keşfetmek gibi değişti ediyorum ve güç ve heybet ve Tanrı’nın gizemini, yerin ve göğün ve ruhumuzun sevgilisi yaratıcısı tanımak dünya değiştirilir.

-Fr. Martin Connell, S.J. John Carroll Üniversitesi, University Heights profesörü eğitim gibi, OH, hizmet vermektedir. O da orada Cizvit toplumun Rektörü olduğunu.

Namaz

Ben, Rab, ne istediğini istiyorum. Yapmam gereken aradım tam inanç ve bana yardım ediyorsun güven, hiçbir şey, rehberlik sorarak ‘. Çok rahatsız edici’ ‘çok fazla’ veya olur Ne var endişe için herhangi bir oda var. Ben kolay … beni halletmek yardımcı olmak ışığında benim eylemleri ve kararları tartmak … benim iş ortağı olmak için her gün sormak bulacaksınız ‘bu doğru mu?’ ‘Bu sadece?’ ‘Bu senin isteğini yerine? ‘

sizin yardımınızla ben kararların daha iyi ve daha hızlı, güvenli sen yoldan beni neden olmayacak yapacaktır. Bunu ben başarmak sizin irade olduğunu bilerek her gün hayatımı yaşayacak. Amin.

Hıristiyan İşverenler ve Yöneticiler -Milli Konferansı

 

 

 

Arkadaşlarınızla Güzel Söze paylaşın!
Bir arkadaşınıza bu email gönder!
FacebookTwitterMore …
Ana Sayfa | Bir Namaz İsteği Gönder | Bir Namaz Kart indir | hakkında

ortaklığı ile üretilen Ignatian yansımalar
Midwest Cizvitler, Oregon Cizvitler ve
Liderlik, LLC ile manevi Outreach


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

переклад Підтримка: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Щодня Натхнення від JesuitPrayer.org
Щодня Натхнення від JesuitPrayer.org
18 вересня 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Лк 16: 1-13

Тоді Ісус сказав до своїх учнів: “”Був багатий чоловік, який був менеджером, і звинувачення були пред’явлені йому, що ця людина була розбазарювання його власність. Таким чином, він викликав його і сказав йому: «Що це я чую про тебе? Дайте мені облік вашого управління, тому що ви не можете бути моїм менеджером більше. Тоді менеджер сказав собі: «Що я буду робити тепер, коли мій господар приймає положення далеко від мене? Я не настільки сильний, щоб копати, і мені соромно просити. Я вирішив, що робити, так що, коли я звільнений в якості менеджера, люди можуть вітати мене в свої будинки ».

Так, закликавши боржників свого господаря, один за іншим, він запитав перший, “”Скільки винен ти панові моєму?» Він відповів: «А сто глечиків оливкового масла. Він сказав йому: Візьми ось розписку, сідай швидко , і зробити його п’ятдесят. Потім він запитав іншого: «а скільки ти повинен?» він відповів: «а сто контейнерів пшениці. він сказав йому: візьми ось розписку зробити його вісімдесят. і його господар високо оцінив нечесні менеджер, тому що він діяв хитро; для дітей цього віку є більш проникливим у вирішенні їх власного покоління, ніж діти світла.

І я кажу вам, зробіть собі друзів за допомогою нечесного багатства, так що, коли його немає, вони можуть вітати вас в вічні будинку. “”Той, хто вірний в дуже мало і в великому вірний; і той, хто нечесний у дуже мало нечесно і багато в чому. Отже, якщо ви не були вірні з нечесним багатства, які довірять вам справжнє багатство? І якщо ви не були вірні з тим, що належить іншому, хто дасть вам те, що ваше?

Жоден раб не може служити двом панам; для раба буде або ненавидіти, а другого буде любити, або бути присвячена одному і зневажати іншого. Ви не можете служити Богові і мамоні “”.

Переглянута Стандартна версія, авторські права 1989, Національною радою церков Христа в Сполучених Штатах Америки. Використовується з дозволу. Всі права захищені. USCCB затверджений.

брижі

Я думаю, що ми часто неправильно розуміють ходатайственной молитви – моління і прохання. Ми схильні думати про це механічно, як ніби це просто питання здачі в проханні до Бога і з його відповіли – з відповіддю в залежності від божественного настрої в будь-який день.

У мене є зображення на увазі, що пропонує інше розуміння ходатайственной молитви: кидає камінь в ставок і спостерігаючи за ряби впливають на всю навколишнє середовище. Речі не відбуваються в світі просто і відразу, тому що я молюся, але вони трапляються в світі, коли я молюся. Я змінився, як я знаходжу найглибші бажання мого серця, і світ змінився, як я визнаю силу і велич і таємницю Бога, Творця неба і землі і любитель наших душ.

-Fr. Мартін Коннелл, S.J. служить Джон Керролл університет, Університет Хайтс, штат Огайо, як професор освіти. Він також є ректор єзуїтського громади там.

молитва

Я хочу, щоб те, що ви хочете, Господи. Ставлячи за керівництвом, з повною вірою і впевненістю, що ви допомагаєте мені, нічого такого, що я покликаний зробити стає «занадто багато» або «занадто набридливим. ‘Немає ніякого місця для занепокоєння. Я знайду його легко попросити вас кожен день, щоб бути партнером в моїй роботі …, щоб допомогти мені отримати речі зробити … щоб зважити свої дії і рішення в світлі “”це право? ” Це просто? ” Це робити свою волю?

З вашою допомогою я буду приймати рішення швидше і краще, впевнені, що ви не приведе мене в оману. Я буду жити своїм життям кожен день, знаючи, що це ваша воля я виконую. Амінь.

-Національний Конференція християнських підприємців і менеджерів

 

 

 

Поділіться гарне слово з друзями!
Відправити цей лист одному!
FacebookTwitterMore …
Головна | Відправити запит Молитва | Завантажити молитовної картки | про

Ігнатіанской відображення, отримані в партнерстві з
Midwest єзуїти, Орегон єзуїти і
Духовне лідерство через аутріч, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

سپورٹ ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org سے ڈیلی وحی
JesuitPrayer.org سے ڈیلی وحی
ستمبر 18، 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
لوقا 16: 1-13

تب یسوع نے شاگردوں سے کہا، “”ایک امیر آدمی ایک مینیجر تھا جو، اور الزامات کہ یہ شخص اس کی جائداد کھو گیا تھا اس کے پاس لایا گیا نہیں تھا. جب وہ ان کو بلا کر اس سے کہا، ‘کیا میں آپ کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مجھے، آپ کی مینجمنٹ کے ایک اکاؤنٹنگ دیں تاکہ آپ کسی بھی اب اپنے مینیجر نہیں ہو سکتا کیونکہ. ” آخر کار نے دل میں کہا، ‘اب کہ میرے مالک مجھ سے دور پوزیشن لے جا رہا ہے، کیا کروں گا؟ کھدائی کے لئے کافی مضبوط نہیں ہوں، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. مجھے ایسا، کہ میں مینیجر کے طور پر مسترد کر رہا ہوں جب، لوگوں کو ان کے گھروں میں خیر مقدم کر سکتا ہے کیا کرنا ہے فیصلہ کیا ہے. ‘

لہذا، اپنے مالک کے قرض داروں کو ایک ایک کر کے حاضر، اس نے پوچھا پہلے، ‘تم کتنا میرے آقا قرضہ ہے؟’ اس نے جواب دیا، ‘زیتون کا تیل ایک سو جگ.’ انہوں نے اس سے کہا ‘، اپنا بل لے لو بیٹھ کر جلدی ، اور یہ پچاس ‘انہوں نے ایک اور سوال کیا پھر،’ بنانے کے. اور تم کتنا قرضہ ہے؟ ‘اس نے جواب دیا،’ گندم کی ہزار کنٹینرز. ‘انہوں نے اس سے کہا،’ اپنا بل لے لو اور اس کو اسی بنا دے. ” اور اس کے مالک بے ایمان مینیجر کی تعریف کی کیونکہ وہ حکمت سے کام لیا ہے؛ اس عمر کے بچوں کے لئے روشنی کے فرزند ہیں کے مقابلے میں ان کی اپنی نسل کے ساتھ نمٹنے میں زیادہ ھوشیار ہیں.

اور میں تم سے، تا کہ جب یہ چلا گیا ہے، وہ ابدی گھروں میں آپ کا استقبال سکتی بیئمان دولت کے ذرائع کی طرف سے اپنے لئے دوست بنانے بتائیں. “”جس نے نہایت تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے؛ اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے. پھر تو آپ کو بے ایمان دولت، حقیقی دولت تمہیں سونپ گا کے ساتھ وفادار نہیں رہے؟ اور آپ کو ایک سے تعلق رکھتا ہے کے ساتھ وفادار نہیں ہوا ہے تو، کسے کیا آپ کی اپنی ہے آپ کو دے گا؟

کوئی غلام دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں؛ ایک غلام کے لئے یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا ایک سے لپٹ کر دوسرے کو حقیر جانے. تم خدا اور دولت کی خدمت نہیں کر سکتے. “”

نیا معیاری ورژن، کاپی رائٹ 1989 نظر ثانی شدہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مسیح کے گرجا گھروں کی قومی کونسل کی طرف سے. حکم سے استعمال کیا جاتا ہے. جملہ حقوق محفوظ ہیں. USCCB کی منظوری دے دی.

لہریں

دعائیں اور درخواستیں – میں اکثر ہم intercessory نماز کو غلط لگتا ہے کہ. یہ خدا کے لئے ایک درخواست میں ڈال اور اس کا جواب دیا ہونے کا صرف ایک معاملہ کے طور پر اگر ہم، میکانکی پر سوچ کے لئے ہوتے ہیں – الہی موڈ پر منحصر ہے کسی بھی دن جواب کے ساتھ.

ایک تالاب میں ایک پتھر پھینک اور لہریں پورے ماحول کو متاثر دیکھ کر: میں intercessory نماز کی ایک مختلف تفہیم فراہم کرتا ہے کہ دماغ میں ایک تصویر ہے. میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ساری چیزیں آسانی سے اور فوری طور پر دنیا میں ایسا نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں جب وہ دنیا میں ایسا کرتے ہیں. میں نے اپنے دل کی گہری خواہشات کو دریافت کے طور پر میں تبدیل کر رہا ہوں اور میں قدرت اور عظمت اور خدا کے بھید، آسمان اور زمین کو اور ہماری روح کے پریمی کے خالق کو پہچاننے کے طور پر دنیا کو تبدیل کر رہا ہے.

-Fr. مارٹن Connell کے، S.J. جان کیرول یونیورسٹی، یونیورسٹی ہائٹس پروفیسر تعلیم کے طور پر، خدمت کرتا ہے، OH. انہوں نے وہاں جیساسٹ برادری کے ریکٹر ہے.

نماز

میں نے تم سے کیا چاہتے ہیں، اے رب چاہتا ہوں. مکمل یقین اور اعتماد ہے کہ آپ میری مدد کر رہے، کچھ بھی نہیں میں نے ایسا کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ کے ساتھ، رہنمائی کے لئے آپ سے پوچھ کی طرف سے ‘بہت زیادہ’ یا بن جاتا ہے ‘بہت پر bothersome.’ نہ ہی وہاں فکر کی کوئی گنجائش ہے. مجھے یہ آسان اپنے کام میں ایک پارٹنر بننے کے لئے ہر ایک دن تم سے پوچھنا … … مجھے کام کئے جاؤ میں مدد کی روشنی میں اپنے اعمال اور فیصلوں کا وزن کرنے کے لئے مل جائے گا ‘یہ صحیح ہے؟’ ‘یہ صرف ہے؟’ ‘یہ ہے آپ کی مرضی کر رہے ہو؟ ‘

آپ کی مدد سے میں نے فیصلوں بہتر اور تیز تر، یقین ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ نہیں کریں گے کہ بنا دے گی. میں ہر روز میری زندگی زندہ رہے گا یہ میں نے پورا آپ کی مرضی ہے یہ جان کر کہ. آمین.

عیسائی آجروں اور مینیجرز کے -قومی کانفرنس

 

 

 

اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا لفظ کا اشتراک!
یہ صفحہ دوست کو ای میل ارسال کریں!
FacebookTwitterMore …
ہوم | ایک نماز کی درخواست جمع کرائیں | لوڈ ایک نماز کارڈ | کے بارے میں

کے ساتھ شراکت میں تیار Ignatian کے مظاہر
مڈویسٹ Jesuits کی، اوریگون Jesuits اور
لیڈرشپ، LLC کے ذریعے روحانی ریچ


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
JesuitPrayer.org kunlik Inspiration
JesuitPrayer.org kunlik Inspiration
Sentyabr 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
LK 16: 1-13

Keyin Iso menejeri edi, va ayblovlar bu odam uning mol-mulkini isrof deb unga olib bir boy odam bor ekan “”, shogirdlariga dedi. Bas, uni chaqirib, unga dedi: “”Bu men sizlarga haqida eshitish, deb nima? Agar biron-bir endi mening menejeri bo’lishi mumkin emas, chunki meni, sening boshqaruv buxgalteriya ber. Men hozir mening master mendan yuz o’rnini olib, deb, nima qiladi »Keyin menejeri, o’ziga-o’zi dedi? Men qazish uchun etarli kuchli emasman, va men tilanchilik qilish uyat. Men menejeri lavozimidan ozod qilaman qachon, odamlar o’z uylarida meni kutib mumkin, deb nima qaror qildik. “”

Shunday qilib, xo’jayinining qarzdor bitta-bitta chaqirib, u. Zaytun moyi bir yuz qadahlar “”U javob berdi:«? Qancha Xo’jayinimdan qarzing bor birinchi so’radi u, Tilxatingni ol tez o’tirib, unga dedi va, u boshqa so’radi Keyin. Ellikta qilasiz va qancha qarzing bor? bug’doy yuz idishlari «U, dedilar.. Tilxatingni ol va sakson uni amalga« U, unga dedi: “”va uning master u shrewdly harakat qilgan, chunki diyonatsiz menejeri maqtagan; Bu yoshdagi bolalar uchun nur farzandlarimiz ko’ra o’z avlod bilan muomala ko’proq sezgir bo’ladi.

Va men u ketdi, ular abadiy uylariga sizlarni kutib mumkin, shunday qilib, insofsiz boylik orqali o’zingiz uchun do’st aytib. «Kim bir juda oz ishonchli bo’lgan ko’p ham ishonchli emas; Kim juda oz sadoqatsiz bo’lgan ko’p ham sadoqatsiz bo’lgan. keyin, agar siz haqiqiy boylik sizga topshirdim qiladi insofsiz boylik bilan sodiq bo’lmagan? Agar boshqa tegishli nima bilan sodiq bo’lmagan bo’lsa, kim o’z nima sizni beradi?

Qaysi bir banda ikki xo’jayinga xizmat qilishi mumkin; qul uchun birini yomon ko’rib, boshqasini sevadi, yoki biriga bag’ishlanib, va boshqa mensimaydi yo. Siz ham Xudoga, boylik xizmat mumkin emas. “”

Yangi Amerika Qo’shma Shtatlarida Masih jamoatlari Milliy Kengashi tomonidan, Standard Version, mualliflik huquqi 1989 ko’rib chiqilgan. izni bilan ishlatiladi. Barcha huquqlar himoyalangan. USCCB tasdiqlangan.

g’alayonlar

duolardan va iltimosnoma – Men tez-tez biz shafoat namoz noto’g’ri tushunib, deb o’ylayman. Xudo bir so’rov qo’yib va javob berdi ega shunchaki bir nazar bo’lsa, biz, mexanik undan o’ylaydigan – javob biron-bir kun ilohiy kayfiyat qarab bilan.

a hovuzga tosh otib va g’alayonlar butun atrof-muhit ta’sir kuzatilayotgan: Men shafoat namozining bir xil tushuncha taklif yodda bir surati bor. Men ibodat, chunki narsalar oddiy va darhol dunyoda sodir bo’lmaydi, lekin men ibodat, ular dunyoda sodir yo’q. Men yuragim chuqur nafslariga kashf, men o’zgardi va men kuchi va qudrati va Xudoning sirini, osmon va yer hamda ruhimizni sevgilisi yaratuvchisi tan sifatida jahon o’zgaradi.

-Fr. Martin Connell, S.J. John Carroll universiteti, universiteti Heights professor ta’lim, OH, xizmat qiladi. U, shuningdek, u erda iezuit hamjamiyat rektori hisoblanadi.

namoz

Men sizga, ey Robbim xohlagan narsani istaymiz. Men, albatta, da’vat qilaman to’liq e’tiqod va menga yordam etiladi ishonch, hech narsa bilan, hidoyat uchun sizni so’rab. Ham zerikarli ‘juda ko’p “”yoki aylanadi Nor bor tashvish uchun hech qanday xona. Men u oson … meni narsalar ishlarga yordam berish uchun asosida mening harakat va qarorlar tortish uchun … mening ish sherik bo’lish, har kuni sizni so’rab topasiz », bu to’g’ri?», «Bu faqat bo’ladi?”” “”Bu sizning irodasini?

Yordamingiz bilan men qarorlari yaxshiroq va tezroq, ishonch siz meni yo’ldan olib bo’lmaydi, deb qiladi. Men u men amalga oshirish sizning irodasi ekanligini bilish har kuni hayotimni yashaydi. Omin.

Christian ish beruvchilar va yo’lboshchilar -National konferensiyasi

 

 

 

Do’stlaringiz bilan yaxshi so’z baham!
Do’stingizga pochta yuboring!
FacebookTwitterMore …
Bosh sahifa | a Namoz so’rov yuboring | a Namoz kartasini ko’chirib | atrofida

bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Ansiklopedika Ko’zgular
Midwest iezuitlar, Oregon iezuitlar va
Etakchilik, LLC orqali ma’naviy aloqalar


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hỗ trợ dịch thuật: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cảm hứng hàng ngày từ JesuitPrayer.org
Cảm hứng hàng ngày từ JesuitPrayer.org
Ngày 18 tháng 9 năm 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Sau đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “”Có một người đàn ông giàu có đã có một người quản lý, và các chi phí đã được đưa đến với anh rằng người đàn ông này đã phung phí tài sản của mình. Vì vậy, ông triệu tập anh ta và nói với ông, “”này là gì mà tôi nghe về bạn? Hãy cho tôi một kế toán quản lý của bạn, bởi vì bạn không thể là quản lý của tôi nữa. “”Sau đó, người quản lý nói với chính mình,”” Tôi sẽ làm gì, bây giờ mà chủ của tôi là lấy vị trí xa tôi? Tôi không đủ mạnh mẽ để khai thác, và tôi xấu hổ để cầu xin. Tôi đã quyết định phải làm gì, để khi tôi đang bị coi là người quản lý, người có thể chào đón tôi vào nhà họ.

Vì vậy, triệu hồi nợ một người một ông chủ của mình, ông ta hỏi đầu tiên, ‘bao nhiêu bạn nợ chủ của tôi? “”Ông trả lời:”” Một trăm bình của dầu ô liu. “”Anh ta nói với ông,”” Hãy hóa đơn của bạn, ngồi xuống một cách nhanh chóng , và làm cho nó năm mươi. “”Sau đó, ông hỏi khác,”” và bao nhiêu bạn nợ? “”ông trả lời:”” Một trăm thùng mì. “”anh ta nói với ông,”” hãy hóa đơn của bạn và làm cho nó tám mươi. “”và ông chủ của mình khen người quản lý không trung thực bởi vì ông đã hành động khôn ngoan; cho trẻ em ở độ tuổi này là khôn ngoan hơn trong việc đối phó với các thế hệ của mình hơn là con cái của ánh sáng.

Và tôi nói với bạn, làm cho bạn bè cho mình bằng phương tiện của sự giàu có bất lương để khi nó đã biến mất, họ có thể chào đón bạn vào nhà đời đời. “”Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng là tín trong việc lớn; và ai là không trung thực trong một rất ít là cũng không trung thực trong nhiều. Nếu sau đó bạn không trung tín với sự giàu có bất lương, những người sẽ giao cho bạn những sự giàu có đúng không? Và nếu bạn không trung tín với những gì thuộc về người khác, những người sẽ cung cấp cho bạn những gì là của riêng bạn?

Tớ không thể làm tôi hai chủ; cho một nô lệ, hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc được dành cho một sự khinh dể chủ nọ. Bạn không thể phục vụ Thiên Chúa và sự giàu có. “”

New Revised Standard Version, bản quyền năm 1989, do Hội đồng quốc gia của các Giáo Hội của Chúa Kitô tại Hoa Kỳ. Được sử dụng bởi sự cho phép. Tất cả quyền được bảo lưu. HĐGMHK chấp thuận.

Ripples

Tôi nghĩ rằng chúng ta thường hiểu lầm cầu thay nguyện – nài và kiến nghị. Chúng ta có xu hướng nghĩ về nó một cách máy móc, như thể nó chỉ đơn giản là một vấn đề đặt ra yêu cầu cho Đức Chúa Trời và có nó trả lời – với câu trả lời tùy thuộc vào tâm trạng của Thiên Chúa trên bất kỳ ngày nào.

Tôi có một hình ảnh trong tâm trí mà cung cấp một sự hiểu biết khác nhau của lời cầu nguyện cầu thay: ném một viên đá xuống ao và xem các gợn sóng ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Những điều này không xảy ra trong thế giới đơn giản và ngay lập tức vì tôi cầu nguyện, nhưng chúng xảy ra trên thế giới khi tôi cầu nguyện. Tôi đã thay đổi khi tôi khám phá những ham muốn sâu xa nhất của trái tim của tôi và thế giới đang thay đổi như tôi nhận ra sức mạnh và uy nghi và bí ẩn của Thiên Chúa, người sáng tạo ra trời đất và người yêu của linh hồn chúng ta.

-Fr. Martin Connell, S.J. phục vụ John University Carroll, Đại học Heights, OH, như giáo dục giáo sư. Ông cũng là Hiệu trưởng của cộng đồng dòng Tên ở đó.

Cầu nguyện

Tôi muốn những gì bạn muốn, O Chúa. Bằng cách hỏi bạn để được hướng dẫn, với đức tin đầy đủ và sự tự tin rằng bạn đang giúp đỡ tôi, không có gì mà tôi đang kêu gọi để làm trở nên “”quá nhiều”” hay “”quá khó chịu.”” Cũng không có bất kỳ phòng để lo lắng. Tôi sẽ tìm thấy nó dễ dàng để yêu cầu bạn mỗi ngày để được một đối tác trong công việc của tôi … để giúp tôi làm mọi việc … để cân nhắc các hành động và quyết định của tôi trong ánh sáng của ‘là quyền này?’ ‘Là điều này chỉ?’ ‘Là đây làm theo ý muốn của bạn? ‘

Với sự giúp đỡ của bạn tôi sẽ đưa ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn, tự tin rằng bạn sẽ không dẫn tôi lạc lối. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi mỗi ngày biết rằng đó là ý muốn của bạn tôi thực hiện. Amen.

Hội nghị -National của Christian sử dụng lao động và quản lý

 

 

 

Chia sẻ Lời Chúa tốt với bạn bè của bạn!
Gửi email này cho bạn bè!
FacebookTwitterMore …
Trang chủ | Gửi yêu cầu cầu nguyện | Tải Thẻ Cầu Nguyện | về

phản xạ Ignatius sản xuất với sự hợp tác
Midwest tu sĩ Dòng Tên, Dòng Tên và Oregon
Outreach tinh thần thông qua lãnh đạo, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

cyfieithu Cymorth: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ysbrydoliaeth Daily o JesuitPrayer.org
Ysbrydoliaeth Daily o JesuitPrayer.org
Medi 18, 2016
2016/09/18-MWJ.jpg
Lc 16: 1-13

Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, “”Yr oedd dyn cyfoethog oedd â rheolwr, ac gyhuddiadau yn dwyn iddo ef fod y dyn hwn yn gwastraffu ei eiddo. Felly galwodd ato a dweud wrtho, “”Beth yw hyn yr wyf yn clywed amdanoch chi? Rhowch i mi yn cyfrifo eich rheolaeth, oherwydd nad ydych yn gallu bod fy rheolwr yn hwy. “”Yna dywedodd y rheolwr ag ef ei hun, ‘Beth a wnaf, nawr bod fy meistr yn cymryd y sefyllfa i ffwrdd oddi wrthyf? Nid wyf yn ddigon cryf i balu, ac yr wyf yn gywilydd cardota. Rwyf wedi penderfynu beth i’w wneud er mwyn sicrhau, pan yr wyf yn diystyru fel rheolwr, efallai y bydd pobl yn croesawu fi i mewn i’w cartrefi. ‘

Felly, gwysio ddyledwyr ei feistr o un i un, gofynnodd y cyntaf, ‘Faint ydych chi’n sy’n ddyledus fy meistr?’ Atebodd yntau, ‘A cant jygiau o olew olewydd.’ Dywedodd wrtho, “”Cymerwch eich bil, eistedd i lawr yn gyflym , ac yn ei gwneud yn hanner cant. “”Yna gofynnodd un arall, ‘a faint ydych ddyledus gennych?’ Atebodd, ‘a cant cynwysyddion o wenith.”” meddai ef wrtho,’ Cymerwch eich bil ac yn ei gwneud yn wyth deg. ‘a’i feistr Canmolodd y rheolwr anonest am iddo ymddwyn yn ddigon craff; ar gyfer plant o’r oedran hwn yn fwy craff wrth ddelio â’u genhedlaeth ei hun nag yn blant y goleuni.

Ac yr wyf yn dweud wrthych, gwnewch gyfeillion i chwi eich hunain drwy gyfrwng cyfoeth anonest fel, pan fo wedi mynd, efallai y byddant yn eich croesawu i mewn i’r cartrefi tragwyddol. “”Pwy bynnag yn ffyddlon mewn ychydig iawn yn ffyddlon hefyd mewn llawer; a phwy bynnag yn anonest mewn ychydig iawn yn anonest hefyd mewn llawer. Os yna nid ydych wedi bod yn ffyddlon gyda’r cyfoeth anonest, a fydd yn ymddiried i chi olud yn wir? Ac os nad ydych wedi bod yn ffyddlon gyda’r hyn yn perthyn i un arall, a fydd yn rhoi i chi beth yw eich pen eich hun?

Ni all unrhyw gaethwas wasanaethu dau feistr; am gaethweision naill ai’n casáu’r naill ac yn caru’r llall, neu’n cael ei neilltuo i’r naill ac yn dirmygu’r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a chyfoeth. “”

Standard Version, hawlfraint 1989 Diwygiedig newydd, gan y Cyngor Cenedlaethol Eglwysi Crist yn Unol Daleithiau America. Defnyddir gan ganiatâd. Cedwir pob hawl. cymeradwyo USCCB.

crychdonnau

Yr wyf yn meddwl yn aml ein bod yn camddeall gweddi ymbiliau – ddeisyfiadau a deisebau. Rydym yn tueddu i feddwl am y peth yn fecanyddol, fel pe bai’n fater syml o roi cais i Dduw ac yn cael ei hateb – gyda’r ateb yn dibynnu ar y hwyliau ddwyfol ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Mae gen i ddelwedd mewn cof bod yn cynnig dealltwriaeth gwahanol o weddi ymbiliau: taflu carreg i mewn i bwll a gwylio’r crychdonnau effeithio ar yr amgylchedd cyfan. Nid yw pethau yn digwydd yn y byd yn syml ac yn syth am fy mod yn gweddïo, ond maent yn digwydd yn y byd pan wyf yn gweddïo. Yr wyf yn newid wrth i mi ddarganfod y dyheadau dyfnaf fy nghalon ac yn y byd yn cael ei newid gan fy mod yn cydnabod y grym a mawredd a dirgelwch Duw, creawdwr nefoedd a daear a chariad ein heneidiau.

-Fr. Martin Connell, SJ gwasanaethu John Prifysgol Carroll, Prifysgol Heights, OH, fel addysg athro. Ef hefyd yw Rheithor y gymuned Jeswit yno.

gweddi

Yr wyf am yr hyn yr ydych ei eisiau, O Arglwydd. Trwy ofyn i chi am arweiniad, gyda ffydd gyflawn a hyder eich bod yn fy helpu, dim byd fy mod galw arnynt i wneud yn mynd yn ‘ormod’ neu ‘rhy bothersome.’ Nid oes ychwaith unrhyw le i boeni. Byddaf yn ei chael yn hawdd i ofyn i chi bob dydd i fod yn bartner yn fy ngwaith … i fy helpu i gyflawni pethau … i bwyso a mesur fy gweithredoedd a’u penderfyniadau yng ngoleuni ‘yw hyn yn iawn?’ ‘yw hyn yn unig?’ ‘yw’r hyn gwneud eich ewyllys? ‘

Gyda’ch help Byddaf yn gwneud penderfyniadau gwell ac yn gyflymach, yn hyderus na fyddwch yn fy arwain ar gyfeiliorn. Byddaf yn byw fy mywyd bob dydd gan wybod ei fod yn eich ewyllys i mi gyflawni. Amen.

Cynhadledd -National Cyflogwyr Cristnogol a Rheolwyr

 

 

 

Rhannwch y Gair Da gyda’ch ffrindiau!
Anfon e-bost hwn at gyfaill!
FacebookTwitterMore …
Hafan | Cyflwyno Cais Gweddi | Lawrlwythwch Cerdyn Gweddi | Ynglŷn

adlewyrchiadau Gwadiadau gynhyrchwyd mewn partneriaeth â
Jeswitiaid Midwest, Jeswitiaid Oregon a
Allgymorth ysbrydol trwy Arweinyddiaeth, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Inspiration mihla JesuitPrayer.org
Inspiration mihla JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Luka 16: 1-13

Wandula ke uYesu wathi kubafundi bakhe: “”Kwaye kukho umntu othile osisityebi, obenegosa; neentlawulo kwaziswa kuye ukuba le ndoda kwisenzo impahla yakhe. Ngoko wabizela kuye waza wathi kuye, ‘Yintoni na le ndiyivayo ngawe? Ndinike ingxelo yobugosa bakho, kuba akanakuba umphathi yam naliphi ixesha elide. “”Ngoko ke umphathi wathi kuye: ‘Ndiya kuthini na, ekubeni ngoku inkosi yam iyabuhlutha isikhundla kude kum? Mna yomelele ngokwaneleyo kundikhohlile; ukungqiba, ndineentloni. Ndigqibe into endiya kuyenza, ukuze xa ndithe kungathiwa njengomphathi, abantu bayazamkela kum emakhayeni abo. ‘

Ngoko, wabiza abanetyala enkosini yalo ngabanye ngabanye, wabuza kowokuqala, Unatyala lingakanani na enkosini yam? ‘Waphendula ke yena, Likhulu imiphanda zeoli yomnquma.’ Wathi kuye, Thabatha iphetshana lakho, uhlale phantsi msinya , kwaye wenze loo nto amahlanu. ‘Wandula ke wathi komnye,’ ke ukuba utyala malini na? wathi yena, likhulu izikhongozeli zengqolowa. ‘wathi kuye, Thabatha iphetshana lakho uze wenze oko asibhozo.’ ke inkosi yakhe leyo yalincoma igosa elingalungisiyo, ngokuba lenza ngo kuqonda; ngokuba bona abeli phakade kwesabo zokujongana isizukulwana banokuqonda, ngaphezu kwabo abokukhanya.

Ke mna ndithi kuni, Zenzeleni izihlobo ngabo ubutyebi embi kangangokuba xa iphelile, ba ndamkele ukungena kumakhaya obungunaphakade. “”Nabani na nokuthembeka entweni encinanana kakhulu uthembekile nakokukhulu; kwaye nabani na nongalungisiyo kokuncinane akalungisi nakokukhulu. Ukuba ngoko anibanga nakuthembeka kunye ubutyebi embi, ngubani na owonithemba kobo butyebi bububo? Nokuba anibanga nakuthembeka koko loluka komnye, ngubani na oya kuninika oko okukokwenu?

Akukho ikhoboka unako ukukhonza nkosi mbini; kuba likhoboka eya kuyithiya le, ayithande leya, okanye abambelele kule, ayidele leya. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi. “”

New Revised Standard Version, copyright 1989, yi-National Council of lamaBandla kaKristu eUnited States of America. Isetyenziswa yi ngemvume. Onke Amalungelo Agciniwe. USCCB evunyiweyo.

bamb

Ndicinga sidla lungazi umthandazo intercessory – izikhungo kwanezibongozo. Sithanda cinga ngayo indlela, ngokungathi nje umbandela siphangela isicelo kuThixo nokuba Waphendula ibe – nempendulo ngokuxhomekeke mood likaThixo ngosuku olunye.

Ndiya kuba umfanekiso engqondweni ukuba inika ulwazi ezahlukeneyo umthandazo intercessory: ngelitye ibe emachibini ndibukele bamb kuchaphazela yonke indalo. Izinto ayenzeki ehlabathini ngokulula kwaoko kuba ndithandaza, kodwa kwenzeka ehlabathini xa ndithandaza. Mna zitshintshile ndiya kuyibhenqa iminqweno zinzulu kwentliziyo yam, ihlabathi saguqulwa ndiyakuqonda amandla nobungangamsha kunye imfihlakalo kaThixo, uMdali wezulu nomhlaba kunye ngumthandi imiphefumlo yethu.

-Fr. Martin Connell, S.J. ukhonza John Carroll University, kwiYunivesithi Heights, owu, njengoko imfundo ngunjingalwazi. Nguye Kwakhona Ngqonyela yoluntu umKatolika khona.

umthandazo

Ndifuna into ofuna, Nkosi. Xa ucela ukhokelo, ngokholo epheleleyo nentembelo ukuba luyandinceda, nto mna ndanqula ukwenza iba ‘kakhulu’ okanye ‘bothersome kakhulu.’ Yaye ke ndingasenandawo kwexhala khona. Ndiza kufumana kulula ukubuza kusuku ngalunye ukuba unobudlelane kumsebenzi wam … ukuze andincede ukwenza izinto … uhlolisise izenzo zam nezigqibo ekukhanyeni ‘Ngaba lo?’ ‘Lo nje?’ ‘Lo ukwenza ukuthanda kwakho? ‘

Ngoncedo lwakho ndiya kwenza izigqibo ngcono nangokukhawuleza, siqinisekile ukuba uya ingabi sazilahlekisa. Ndiya kuphila ubomi bam ngosuku ngalunye besazi ukuba yintando yakho ndiya kukwenza. Amen.

Conference -National zabaqeshi zamaKristu kunye naBaphathi

 

 

 

Belana igama Good nabahlobo bakho!
Thumela le email kumhlobo!
FacebookTwitterMore …
ekhaya | Faka isicelo Umthandazo | Umxokozelo iKhadi Umthandazo | malunga

nokubonakalisa Ignatian eveliswa ngokubambisana
Midwest bamaKatolika, Oregon tolika kunye
Outreach ngokomoya ngobunkokeli, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

שטיצן איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
טעגלעך ינספּיראַציע פון JesuitPrayer.org
טעגלעך ינספּיראַציע פון JesuitPrayer.org
18 סעפטעמבער 2016
18/09/2016-מוודזש.דזשפּג
לק 16: 1-13

דעמאָלט יאָשקע האט געזאגט צו די תלמידים, “”עס איז געווען אַ רייַך מענטש וואס האט אַ פאַרוואַלטער, און טשאַרדזשיז האבן געבראכט צו אים אַז דעם מענטש איז געווען סקוואַנדערינג זייַן פאַרמאָג. אזוי ער סאַמאַנד אים און געזאגט צו אים, ‘וואָס איז דעם אַז איך הערן וועגן איר? געבן מיר אַ אַקאַונטינג פון אייער אַדמיניסטראַציע, ווייַל איר קענען ניט זיין מיין פאַרוואַלטער קיין מער. ‘דעמאָלט די פאַרוואַלטער האט געזאגט צו זיך,’ וואָס וועט איך טאָן, איצט אַז מיין בעל איז גענומען די שטעלע אַוועק פֿון מיר? איך בין ניט שטאַרק גענוג צו גראָבן, און איך בין פאַרשעמט צו בעטן. איך האָבן באַשלאָסן וואָס צו טאָן אַזוי אַז, ווען איך בין דיסמיסט ווי פאַרוואַלטער, מענטשן מייַ באַגריסן מיר אין זייער האָמעס. ‘

אַזוי, סוממאָנינג זיין בעל ס דעטערז איינער דורך איינער, ער געבעטן דער ערשטער, ‘ווי פיל טאָן איר שולדיק זייַן מיין בעל?’ און ער האט געזאגט, ‘א הונדערט דזשאַגז פון מאַסלינע בוימל.’ ער האט געזאגט צו אים, ‘נעם דיין רעכענונג, זיצן אַראָפּ געשווינד , און מאַכן עס פופציק. ‘דערנאך האט ער געבעטן דעם אנדערן,’ און ווי פיל טאָן איר שולדיק? ‘און ער האט געזאגט,’ א הונדערט קאַנטיינערז פון ווייץ. ‘ער האט געזאגט צו אים,’ נעם דיין רעכענונג און מאַכן עס אַכציק. ‘און זיין בעל קאַמענדיד די ומערלעך פאַרוואַלטער ווייַל ער האט אַקטאַד שרעוודלי; פֿאַר די קינדער פון דעם עלטער זענען מער שרוד אין דילינג מיט זייער אייגן דור ווי זענען די קינדער פון ליכט.

און איך זאָגן איר, Make Friends פֿאַר זיך דורך מיטל פון ומערלעך עשירות אַזוי אַז ווען עס איז ניטאָ, זיי מייַ באַגריסן איר אין די אייביק האָמעס. “”ווער איז געטרייַ אין אַ זייער קליין איז געטרייַ אויך אין פיל; און ווער איז ומערלעך אין אַ זייער קליין איז ומערלעך אויך אין פיל. אויב דעמאָלט איר האָבן ניט געווען געטריי מיט די ומערלעך עשירות, וואס וועט ענטראַסט צו איר די אמת אַשירעס? און אויב איר האָבן ניט געווען געטריי מיט וואָס געהערט צו אן אנדערן, וואס וועט געבן איר וואָס איז אייער אייגן?

ניט קיין שקלאַף קענען דינען צוויי הארן; פֿאַר אַ שקלאַף וועט אָדער האַס איינער און ליבע די אנדערע, אָדער זייַן געטרייַ צו די איין און פאַרראַכטן די אנדערע. איר קענען ניט דינען גאָט און רייַכקייַט. “”

ניו רעוויסעד סטאַנדאַרד ווערסיע, קאַפּירייט 1989, דורך די נאַשאַנאַל קאָונסיל פון די קהילות פון משיח אין דער פאַרייניקטע שטאַטן פון אַמעריקע. געניצט דורך דערלויבעניש. אלע רעכטן רעזערווירט. וסקקב באוויליקט.

ריפּאַלז

איך טראַכטן אָפֿט מיר מיסונדערסטאַנד ינטערסעססאָרי תּפֿילה – סופּפּליקאַטיאָנס און פּאַטישאַנז. מיר טענד צו טראַכטן פון עס מאַקאַניקלי, ווי אויב עס זענען געווען נאָר אַ ענין פון פּאַטינג אין אַ בקשה צו גאָט און בעת עס געענטפֿערט – מיט דעם ענטפֿערן דיפּענדינג אויף די געטלעך שטימונג אויף קיין געגעבן טאָג.

איך האָבן אַ בילד אין מיינונג אַז Offers אַ אַנדערש שכל פון ינטערסעססאָרי תּפֿילה: טראָוינג אַ שטיין אין אַ סטאַוו און וואַטשינג די ריפּאַלז ווירקן די גאנצע סביבה. דאס טאָן ניט פּאַסירן אין דער וועלט נאָר און תיכף ווייַל איך דאַוונען, אָבער זיי טאָן פּאַסירן אין דער וועלט ווען איך דאַוונען. איך בין געביטן ווי איך אַנטדעקן די דיפּאַסט תאוות פון מיין האַרץ און די וועלט איז געביטן ווי איך דערקענען די מאַכט און מאַדזשאַסטי און מיסטעריע פון גאָט, דער שאַפֿער פון הימל און ערד און ליבהאָבער פון אונדזער נשמות.

-פר. מארטין קאַנאַל, ס.דזש. באדינט יוחנן קאַראַל אוניווערסיטעט, אוניווערסיטעט העיגהץ, טאַקע, ווי פּראָפעסאָר בילדונג. ער איז אויך דער רעקטאָר פון די דזשעסויט קהל דאָרט.

טפילע

איך ווילן וואָס איר ווילן, אָ האר. דורך אַסקינג איר פֿאַר גיידאַנס, מיט גאַנץ אמונה און בטחון אַז איר זענען העלפּינג מיר, גאָרנישט אַז איך בין גערופֿן אויף צו טאָן ווערט ‘צו פיל’ אָדער ‘צו באַדערסאַם.’ אדער איז עס קיין אָרט פֿאַר זאָרג. איך וועט געפינען עס גרינג צו פרעגן איר יעדער טאָג צו זייַן אַ שוטעף אין מיין אַרבעט … צו העלפן מיר באַקומען דאס געטאן … צו וועגן מיין אַקשאַנז און דיסיזשאַנז אין דער ליכט פון ‘איז דאָס רעכט?’ ‘איז דאָס נאָר?’ ‘איז דאָס טאן אייער וועט?

מיט דיין הילף וועל איך מאַכן דיסיזשאַנז בעסער און Faster, זיכער אַז איר וועט ניט פירן מיר אַוועקגעבלאָנדזשעט. איך וועט לעבן מיין לעבן יעדער טאָג געוואוסט אַז עס איז דיין וועט איך ויספירן. אמן.

-נאַטיאָנאַל קאָנפֿערענץ פון קריסטלעך עמפּלויערס און מאַנאַדזשערז

 

 

 

שער דעם גוט וואָרט מיט דיין FRIENDS!
שיקן דעם email צו אַ פרייַנד!
פאַסעבאָאָקטוויטטערמאָרע …
היים | פאָרלייגן אַ Prayer ריקוועסט | אָפּלאָדירן אַ Prayer קאַרד | וועגן

יגנאַטיאַן Reflections Produced אין שוטפעס מיט
מידוועסט דזשעסויץ, אָרעגאָן דזשעסויץ און
רוחניות אַוטריטש דורך לידערשיפּ, ללק


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

Support translation: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration lati JesuitPrayer.org
Daily Inspiration lati JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Nigbana ni Jesu wi fun awọn ọmọ-ẹhin, “”Ko si je ọkunrin ọlọrọ kan ti o ní a faili, ati owo won mu fun u pe ọkunrin yi ti a squandering rẹ ini. Ki o pè e si wi fun u pe, Kili eyi ti mo ti gbọ nípa o? Fun mi iṣiro rẹ isakoso, nitori ti o le ko ni le mi faili eyikeyi to gun. ‘Nigbana ni awọn faili si wi fun ara rẹ,’ Kí ni emi o se, bayi wipe oluwa mi ti wa ni mu awọn ipo kuro lati mi? Emi ko lagbara to lati ma wà, ati li emi tì to bẹ. Mo ti pinnu ohun lati ṣe bẹ pe, nigbati mo n dismissed bi faili, eniyan le gbà mi sinu ibugbe won. ‘

Nítorí náà, summoning oluwa rẹ onigbese ọkan nipa ọkan, o si wi akọkọ, ‘Elo ni o je oluwa mi?’ O si dahùn, ‘A ọgọrun jugs ti olifi epo.’ O si wi fun u pe, Ya rẹ owo, joko ni kiakia , ati ki o ṣe awọn ti o aadọta. ‘Nigbana ni o wi fun miran,’ ati bi Elo ni o jẹ? ‘o si wipe,’ A ọgọrun apoti alikama. ‘o si wi fun u pe, Ya rẹ owo ati ki o ṣe awọn ti o ọgọrin.’ oluwa rẹ si commended awọn ìwọn faili nitori ti o ti gbé ìgbésẹ shrewdly; fun awọn ọmọ yi ori wa siwaju sii shrewd ni awọn olugbagbọ pẹlu ara wọn iran ju ni o wa ni ọmọ imọlẹ.

Ati ki o Mo wi fun nyin, ṣe ọrẹ fun ara nyin nipa ọna ti ìwọn ọrọ ki nigbati o ti wa ni lọ, nwọn ki o le gbà nyin sinu ayeraye ile. “”Ẹnikẹni ti o ba jẹ olóòótọ ni kan gan kekere jẹ olóòótọ tun ni Elo; ati ẹnikẹni ti o ba jẹ ìwọn ni kan gan kekere ni ìwọn tun ni Elo. Ti o ba ti ki o si ti ko ti olõtọ pẹlu awọn ìwọn oro, ti yio gbé fún ọ ni otito ọrọ? Ati awọn ti o ti ko ti olõtọ pẹlu ohun ti iṣe si miiran, ti yoo fun o ohun ti o jẹ ti ara rẹ?

Ko si ẹrú le sin oluwa meji; fun a ẹrú yoo boya korira ọkan si fẹ ekeji, tabi o wa ni ti yasọtọ si ọkan ati gàn awọn miiran. O ko le sin Ọlọrun ati oro. “”

New Revised Standard Version, aṣẹ 1989, nipasẹ awọn National Council of awọn Ijo ti Kristi ni United States of America. Lo nipa aiye. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ. USCCB fọwọsi.

Ripples

Mo ro pe igba ti a misunderstand adura äb – ẹbẹ ati béèrè. A ṣọ lati ro ti o mechanically, bi o ba ti o wà nìkan ọrọ kan ti o nri ni a ase si lati Ọlọrun ati nini o si dahùn – pẹlu awọn idahun ti o da lori awọn Ibawi iṣesi lori eyikeyi fi fun ọjọ.

Mo ni ohun image ni lokan pe o nfun kan ti o yatọ oye ti adura äb: gège a okuta sinu kan omi ikudu ati wiwo awọn ripples ni ipa ni gbogbo ayika. Ohun ti ko ṣẹlẹ ninu aye nìkan ati ki o lẹsẹkẹsẹ nitori ti mo gbadura, sugbon ti won ko ṣẹlẹ ninu aye nigbati mo gbadura. Mo n yi pada bi mo ti iwari awọn ti aigbagbo ki ifẹ ọkàn mi ati awọn aye ti wa ni yi pada bi mo ti da awọn agbara ati ọlanla ati ohun ijinlẹ ti Ọlọrun, awọn Eleda ọrun àti ilẹ ayé àti Ololufe ti ọkàn wa.

-Fr. Martin Connell, S.J. Sin John Carroll University, University Heights, OH, bi professor eko. O si jẹ tun ni Rector ti awọn Jesuit awujo nibẹ.

adura

Mo fẹ ohun ti o fẹ, Oluwa. Nipa béèrè o fun itoni, pẹlu pipe igbagbo ati igbekele ti o ti wa ran mi, ohun ti mo n npe ni lori lati ṣe di ‘ju Elo’ tabi ‘ju bothersome.’ Tabi jẹ nibẹ eyikeyi yara fun dààmú. Mo ti yoo ri ti o rorun lati beere o kọọkan ọjọ lati wa ni a alabaṣepọ ni iṣẹ mi … lati ran mi gba ohun ṣe … lati sonipa mi sise ati ipinu ninu ina ti ‘ni yi ọtun?’ ‘Ni yi o kan?’ ‘Ni yi ṣe ìfẹ rẹ? ‘

Pẹlu iranlọwọ rẹ emi o ṣe ìpinnu dara ati ki o yiyara, igboya ti o yoo ko ja mi jẹ. Emi o si gbe aye mi kọọkan ọjọ ti mọ pe o jẹ ìfẹ rẹ ni mo se àsepari. Amin.

-National Conference of Christian agbanisiṣẹ ati awọn Managers

 

 

 

Pin awọn Rere Ọrọ pẹlu ọrẹ rẹ!
Fi yi imeeli to ore!
FacebookTwitterMore …
Home | Fi kan Adura Ìbéèrè | Gba a Adura Card | About

Ignatian iweyinpada yi ni ajọṣepọ pẹlu awọn
Midwest Jesuits, Oregon Jesuits ati
Ẹmí won nipa Leadership, LLC


“————————————————– ————————————————– ————————————————–

translation ukweseka: http://amzn.to/1Z7d5oc

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Daily Inspiration kusuka JesuitPrayer.org
Daily Inspiration kusuka JesuitPrayer.org
September 18, 2016
2016-09-18-MWJ.jpg
Lk 16: 1-13

Khona-ke uJesu wathi kubafundi bakhe: “”Kwakukhona indoda ecebile eyayinako umphathi, futhi amacala kwalethwa kuye ukuthi le ndoda yatshelwa ukuthi uchitha impahla yakhe. Ngakho yena yayibiza yathi kuyo, ‘Kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Ngiphe i accounting Landa ngobuphathi bakho, ngokuba awukwazi ngumphathi wami isikhathi eside. ‘Khona-ke umphathi wathi ngaphakathi kuye,’ Ngizokwenza njani, njengoba inkosi yami usuke ethatha isikhundla kude nami? Angiyena umuntu oqinile ngokwanele okumba, nginamahloni ukuhoxa. Senginqume yini okumele uyenze ukuze kuthi lapho mina am wazitshela njengoba umphathi, abantu bazijabulele bangamukela emizini yabo. ‘

Ngakho, Wabiza ngabanye abanamacala enkosini yakhe ngamunye ngamunye, wabuza owokuqala, ‘Kungakanani okukweleta inkosi yami?’ Waphendula wathi, ‘A izimbiza eziyikhulu zamafutha omnqumo.’ Wathi kuye: ‘Thatha incwadi yakho, usheshe uhlale phansi, , futhi zenza kube amashumi ayisihlanu. ‘Wabe esecela enye,’ futhi yeka kungakanani okukweleta? ‘waphendula:’ eziyikhulu iziqukathi zikakolweni. ‘wathi kuye:’ Thatha incwadi yakho, ulobe amashumi ayisishiyagalombili. ‘inkosi yayo walincoma umphathi ongalungile ngobe wayenze ngokuhlakanipha; ngoba abantwana bakwa-balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni more esizukulwaneni sabo kunabantwana kukhona bokukhanya.

Futhi ngithi kini, Zenzeleni abangane esebenzisa basuke bengabangane bengcebo yabo engenabulungisa ukuze uma lingasekho, bangase ukwamukela kini enyuselwa emakhaya okuphakade. “”Noma ubani othembekile kancane kakhulu uthembekile nakokukhulu; futhi noma ubani kuwukungathembeki kulokuncane kuwukungathembeki nakokukhulu. Uma-ke beningathembeki othembekile ingcebo yokungathembeki, ngubani oyoniphathisa kuwe ingcebo yeqiniso? Futhi uma beningathembeki kokukaMamona nalokho ungowesinye, ubani oyakuninika nakhu okwakho?

Ayikho nceku engakhonza amakhosi amabili; lesigqila kuyofakazela ukuzonda enye athande enye, noma anikelwe kwenye, adelele enye. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu nengcebo. “”

New Revised Standard Version, i-copyright 1989, by the National Council of Wamasonto KaKristu e-United States of America. Abashadile Nabazali. Wonke Amalungelo Agodliwe. USCCB ivume.

Ripples

Ngicabanga Sijwayele abangasiqondi intercessory umthandazo – ukunxusa nezicelo. Thina bacabange ukuthi athutha, njengokungathi indaba nje yokuzitshela ekutheni isicelo kuNkulunkulu nokuba nakho waphendula – impendulo kuye kwemizwa saphezulu ngosuku olulodwa.

I unomfanekiso engqondweni ukuthi unikeza ukuqonda ezahlukene uthantaze: iphonsa itshe echibini ngibuke enyakaza ezithinta wonke imvelo. Izinto azenzeki emhlabeni umane futhi ngokushesha mina ngoba athandaze, kodwa ziyenzeka emhlabeni nalapho ngithandaza. I am ushintshile njengasekushiseni ngithola izifiso ejulile kwenhliziyo yami kanye nezwe washintsha njengoba ngiyiqonda amandla nobukhulu kanye imfihlakalo kaNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba kanye lover of imiphefumulo yethu.

-Fr. Martin Connell, S.J. ukhonza Johane Carroll University, University Heights, OH, njengoba izingane zingafundiswa uprofesa. Futhi Rector we ongumJesuit umphakathi khona.

Umthandazo

Ngifuna okufunayo, Nkosi. Ngokubuza kwakho, sicele isiqondiso sakhe, abanokholo okuphelele kanye nokuzethemba ukuthi wena nalo ekungisizeni, lutho engisinika balula upon ncisheka kuba ‘esiningi’ noma ‘akhathazayo kakhulu.’ Futhi ikhona indawo esingalala wokukhathazeka. I cosha it lula ukucela kuwe usuku ngalunye ukuze ube umlingani ngomsebenzi wami … ukuba angisize izinto … ukuwucabangela izenzo zami nezinqumo ekukhanyeni yilesi ilungelo? ” Yilo nje? ” Yilo ukwenza intando yakho? ‘

Ngosizo lwakho Ngiyokwenza izinqumo ezingcono futhi ngokushesha, eqiniseka ukuthi ngeke ungiholela astray. Ngiyakuhlala ukuphila kwami usuku ngalunye bazi ukuthi lokhu intando yakho engikwenza. Amen.

Conference -National of Employers abangamaKristu kanye nabaphathi

 

 

 

Yabelana uLizwi Good nabangani bakho!
Thumela lokhu email kumngane!
FacebookTwitterMore …
Home | Thumela Isicelo Nomthandazo | Thwebula ikhadi lomkhuleko | Mayelana

ukucabanga Ignatian kwaveza ngokubambisana
Midwest amaJesuit, Oregon amaJesuit ne
Outreach Ngokomoya ngokusebenzisa Leadership, LLC