Date Ranges (Crystal syntax)


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Date Ranges (Crys­tal syn­tax)
This cat­egory of func­tions was dis­cussed in the sec­tion Range data types (Crys­tal syn­tax). One addi­tion­al com­ment is that the Date ranges pro­duced by these func­tions depend on the cur­rent date. For example, if today’s date is Septem­ber 18, 1999, then Last­Full­Month is the Date Range value:
CDate(#Aug 1, 1999#) To CDate(#Aug 31, 1999#)This func­tion­al­ity is often use­ful, but what if you want to determ­ine a date range based on a data­base field such as {Orders.Order Date}? The Date/Time func­tions can be used instead.
For example:
Loc­al DateVar d := CDate ({Orders.Order Date});
Loc­al DateVar Range dr;
dr := DateSeri­al (Year(d), Month(d) — 1, 1) To
DateSeri­al (Year(d), Month(d), 1 — 1);
//At this point dr is the Date Range value hold­ing
//the last full month before {Orders.Order Date}The DateSeri­al func­tion makes this easy because you don’t have to worry about spe­cial cases. It nev­er lets you cre­ate an inval­id date. For example, DateSeri­al (1999, 1 — 1, 1) is Decem­ber 11998.
Note: In the above example, {Orders.Order Date} is actu­ally a Dat­e­Time field and so the CDate func­tion is used to con­vert it to a date by trun­cat­ing the time part.
Related Top­ics:
Date Ranges
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Firxi­et data (Crys­tal sin­tassi)
Din il-kat­egor­i­ja ta fun­z­jon­iji­et ġiet diskus­sa fit-tipi ta’ data taqsima Med­da (Crys­tal sin­tassi). Kum­ment wieħed addizz­jon­ali li l-firxi­et Data pro­dot­ti minn dawn il-fun­z­jon­iji­et tid­de­pendi mid-data attwali. Per eżem­pju, jekk id-data tal-lum hija 18 settem­bru, 1999, allura Last­Full­Month huwa l-valur Data Med­da:
CDate (#Aug 1, 1999 #) Biex CDate (#Aug 31, 1999 #) Din il-fun­z­jon­al­ità hi sikwit utli, imma dak jekk inti tix­tieq li tid­de­termina firxa data bbażata fuq grawnd f’database bħal {Orders.Order Data}? Id-data / il-fun­z­jon­iji­et Ħin jista jin­tuża min­flok.
Pereżem­pju:
Lokali DateVar d: = CDate ({Orders.Order Data});
Lokali dr DateVar Med­da;
dr: = DateSeri­al (Sena (d), Xahar (d) — 1, 1) Biex
DateSeri­al (Sena (d), Xahar (d), 1 – 1);
// Fuq dan il-punt dr huwa l-azjenda valur Med­da Data
//-Aħħar xahar sħiħ qabel {Orders.Order Data} Il-fun­z­joni DateSeri­al jagħmel dan faċli għaliex inti ma għandekx għalfe­jn tink­wieta dwar każiji­et speċ­jali. Hija qatt ihal­lik toħ­loq data inval­idu. Per eżem­pju, DateSeri­al (1999, 1 – 1, 1) huwa 1 Diċem­bru, 1998.
Nota: Fl-eżem­pju ta hawn fuq, {Orders.Order Data} huwa attwal­ment qasam Dat­e­Time u għal­hekk il-fun­z­joni CDate hija użata biex jaqil­bu għal data mill trun­cat­ing l part-time.
Suġġet­ti relata­ti:
Ranges Data
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Peri­odes (Crys­tal sin­tak­s­is)
Hierdie kat­egor­ie van funk­sies is in die artikel Range data­tipes (Crys­tal sin­tak­s­is) bespreek. Een addisionele kom­mentaar is dat die wis­sel Datum ver­vaar­dig deur hierdie funk­sies is afhank­lik van die hui­di­ge datum. Byvoor­beeld, as vand­ag se datum is Septem­ber 18, 1999, dan Last­Full­Month is die datum bereik waarde:
CDate (#Aug 1, 1999 #) Om CDate (#Aug 31, 1999 #) Hierdie funk­sie is dikwels nut­tig, maar wat as jy n datum bereik op grond van n data­bas­is veld te bepaal soos {Orders.Order Datum}? Die Datum / Tyd funk­sies kan gebruik word.
Byvoor­beeld:
Plaas­like DateVar d: = CDate ({Orders.Order Datum});
Plaas­like DateVar Range Dr;
Dr: = DateSeri­al (Jaar (d), Maand (d) — 1, 1) Om
DateSeri­al (Jaar (d), Maand (d), 1 – 1);
// Op hierdie sta­di­um dr is die datum bereik waarde Hold­ing
// Die laaste volle maand voor {Orders.Order Datum} Die DateSeri­al funk­sie maak dit mak­lik, want jy hoef nie te bekom­merd wees oor spesiale gevalle. Dit kan noo­it jou n ongeldige datum te skep. Byvoor­beeld, DateSeri­al (1999, 1 – 1, 1) is 1 Desem­ber 1998.
Let wel: In die bogen­oem­de voor­beeld, {Orders.Order Datum} is eint­lik n Datum tyd veld en so die CDate funk­sie word gebruik om dit te omskep in n datum deur trun­cat­ing die tyd deel.
Ver­wante onder­wer­pe:
peri­odes
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Data sil­let (Crys­tal sin­tak­së)
Kjo kat­egori e funk­sioneve u disku­tua në llo­je të të dhënave Sek­sioni Gama (Crys­tal sin­tak­sës). Një koment tjetër është që data var­gjet e prodhuar nga këto funk­sione var­en në datën aktuale. Për shem­bu­ll, në qoftë se data e sot­me është 18 shtat­or 1999 atëherë Last­Full­Month është vlera peri­ud­hën kohore:
CDate (#Aug 1, 1999 #) Të CDate (#Aug 31, 1999 #) Ky funk­sion­al­itet është shpesh e dobish­me, por ajo në qoftë se ju doni për të për­cak­tu­ar një varg datë bazuar në një fushë të bazës së të dhënave të tilla si {Orders.Order Data}? Data / Koha funk­sion­et mund të për­doret në vend.
Për shem­bu­ll:
DateVar lokale d: = CDate ({Orders.Order Data});
dr DateVar Gama lokale;
dr: = DateSeri­al (Year (d), Muaj (d) — 1, 1) Të
DateSeri­al (Year (d), Muaj (d), 1 — 1.);
// Në këtë pikë dr është mba­jt­ja Data vlera Gama
// E fun­dit muaj të plotë para {Orders.Order Data} Funk­sioni DateSeri­al e bën këtë të lehtë për shkak se ju nuk duhet të shqetëso­hen për ras­te të veçanta. Ajo nuk ju lejon të kri­joni një datë të pavlef­sh­me. Për shem­bu­ll, DateSeri­al (1999, 1 — 1., 1) është 1 dhjet­or 1998.
Shën­im: Në shem­bu­llin e mësipërm, {Orders.Order Date} është në fakt një fushë Dat­e­Time dhe kështu funk­sion­in CDate është për­dor­ur për të kthy­er atë në një datë duke trun­cat­ing pjesën kohë.
Tema të ngjash­me:
Data sil­let
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 


 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
ቀን ክልሎች (ክሪስትል አገባብ)
ተግባራት መካከል ይህ ምድብ ክፍል ክልል ውሂብ አይነቶች (ክሪስትል አገባብ) ላይ ውይይት ተደረገ. አንድ ተጨማሪ አስተያየት እነዚህን ተግባራት ፍሬ የሆነው ቀን ክልሎች የአሁኑ ቀን ላይ የተመካ ነው. ለምሳሌ ያህል, በዛሬው ቀን መስከረም 18, 1999 ከሆነ, ከዚያ Last­Full­Month ከቀን ክልል እሴት ነው:
CDate CDate ወደ (#Aug 1, 1999 #) (#Aug 31, 1999 #) ይህ ተግባር ነው; ብዙውን ጊዜ ጠቃሚ ነው, ነገር ግን እንደ {Orders.Order ቀን} እንደ ጎታ መስክ ላይ የተመሠረተ የቀን ክልል ለመወሰን ከፈለጉ ምን? Date / Time ተግባራት ይልቅ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል.
ለምሳሌ:
አካባቢያዊ DateVar መ: = CDate ({Orders.Order ቀን});
አካባቢያዊ DateVar ክልል ር;
Dr: = DateSeri­al (ዓመት (መ), ወር (መ) — 1, 1) ወደ
DateSeri­al (ዓመት (መ), ወር (መ), 1 — 1);
// በዚህ ነጥብ ዶክተር ላይ ከቀን ክልል እሴት ይዞታ ነው
// ልዩ ጉዳዮች መጨነቅ አያስፈልገንም ምክንያቱም DateSeri­al ተግባር ይህን ቀላል ያደርገዋል {Orders.Order ቀን} በፊት ባለፈው ወር ሙሉ. ይህ ፈጽሞ አንድ ልክ ያልሆነ ቀን ለመፍጠር ያስችልዎታል. ለምሳሌ ያህል, DateSeri­al (1999, 1 — 1, 1) ታኅሣሥ 1, 1998 ነው.
ማስታወሻ: ከላይ ባለው ምሳሌ ላይ, {Orders.Order ቀን} በእርግጥ DATETIME መስክ ነው እንዲሁ CDate ተግባር ጊዜ ክፍል trun­cat­ing አንድ ቀን ወደ መለወጥ ጥቅም ላይ ይውላል.
ተዛማጅ ርዕሶች:
ቀን ርቀት
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —