DatePart


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
DatePart
Basic and Crystal syntax.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Arguments
intervalType a String expression that specifies the part of a date to be returned. Possible values can be:
Interval type value Description
yyyy Extracts the year
q Quarter (the result is 1, 2, 3 or 4)
m Month (the result is from 1 to 12)
y Day of year (1 to 365 or 366 in a leap year)
d Day part of the date (1 to 31)
w Day of week (1 to 7 with the result depending on firstDayOfWeek)
ww Week of year (1 to 53 with firstDayOfWeek and firstWeekOfYear determining the exact days of the first calendar week of the year)
h Extracts the hour part of the given DateTime (0 to 23)
n Minute part (0 to 59)
s Second part (0 to 59)

inputDateTime is the DateTime value whose part will be extracted.
firstDayOfWeek is an optional constant used to specify the first day of the week. If not specified, crSunday is assumed. See Day of Week constants for more information.
firstWeekOfYear is an optional constant specifying the first week of the year. If not specified, the first week is assumed to be the one in which Jan. 1 occurs (crFirstJan1). See First Week of Year constants .
Returns
A Number value.
Action
DatePart returns a Number that specifies a given part of a given date.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
DatePart (“”d””, #August 15, 1999#)Returns 15.
DatePart (“”m””, #August 15, 1999#)Returns 8.
DatePart (“”n””, #10:35 am#)Returns 35.
DatePart (“”q””, #September 29, 1999#)Returns 3 since September 29 is in the third quarter of the year.
DatePart (“”ww””, #September 14, 1997#)Returns 38 since September 14, 1997 is in the 38th week of 1997.
Suppose that a company wants to stamp an id number on each of its shipments for quality control purposes. The id is composed of the order id, followed by a dash, followed by the week the order was shipped, followed by the last two digits of the year. Here is an example formula that produces these ids:
Rem Basic syntax
formula = CStr({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr(DatePart(“”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr({Orders.Ship Date}, “”yy””)

//Crystal syntax
CStr({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr(DatePart(“”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr({Orders.Ship Date}, “”yy””)Returns the string “”2082-3897″” if {Orders.Order ID} is 2082 and {Orders.Ship Date} is September 14, 1997.
Comments
This function is designed to work like the Visual Basic function of the same name.
The DatePart function with “”yyyy”” intervalType argument is the same as the Year function. Similarly, the DatePart function with “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” and “”s”” intervalType argument is the same as the functions Month, Day, Weekday (or DayOfWeek), Hour, Minute and Second respectively. On the other hand, there is no easy alternative to using the DatePart function for the “”q””, “”y”” and “”ww”” intervalType arguments.
The firstDayOfWeek argument affects the DatePart function when the interval type argument is “”w”” or “”ww””. For all other intervalType argument values, it is ignored.
The firstWeekOfYear argument affects the DatePart function only when the intervalType argument is “”ww””. For all other intervalType argument values, it is ignored.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
DatePart
Bażiku u Crystal sintassi.
kariki żejda
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenti
intervalType espressjoni String li tispeċifika l-parti ta ‘data li għandha tiġi rritornata. Valuri possibbli jista ‘jkun:
valur tip Intervall Deskrizzjoni
ssss Estratti il sena
Kwartier Q (ir-riżultat huwa 1, 2, 3 jew 4)
m Xahar (ir-riżultat huwa 1-12)
y Jum ta ‘sena (1-365 jew 366 fis-sena biżestili)
parti d Jum tad-data (1 sa 31)
Jum w ta ‘ġimgħa (1-7 bir-riżultat jiddependi fuq firstDayOfWeek)
ww Ġimgħa tas-sena (1 sa 53 u l firstDayOfWeek u firstWeekOfYear jiddetermina l-ġranet eżatti tal-ewwel ġimgħa kalendarja tas-sena)
h Estratti il-parti siegħa tal-DateTime mogħtija (0-23)
parti n Minuta (0-59)
i it-tieni parti (0-59)

inputDateTime huwa l-valur DateTime li parti tiġi estratta.
firstDayOfWeek huwa kostanti fakultattiv użati sabiex jiġu ddefiniti l-ewwel jum tal-ġimgħa. Jekk ma jkunx speċifikat, crSunday huwa preżunt. Ara Jum tal-kostanti Ġimgħa għal aktar informazzjoni.
firstWeekOfYear huwa kostanti fakultattiva jispeċifika l-ewwel ġimgħa tas-sena. Jekk ma jkunx speċifikat, l-ewwel ġimgħa huwa preżunt li jkun il-wieħed li fih iseħħ Jannar 1 (crFirstJan1). Ara ewwel ġimgħa ta ‘kostanti Sena.
denunzji
Valur Numru.
azzjoni
DatePart prospetti Numru li tispeċifika parti partikolari ta f’data partikolari.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Denunzji 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Denunzji 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Denunzji 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Denunzji 3 minn Settembru 29 fit-tielet kwart tas-sena.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Denunzji 38 sa minn Settembru 14, 1997 hija fil-ġimgħa 38 tal-1997.
Ejja ngħidu li kumpannija trid tittimbra numru ta ‘identifikazzjoni fuq kull wieħed mill-merkanija għal skopijiet ta’ kontroll tal-kwalità. Il-id hija komposta mill-ordni id, segwit b’sing, segwiti mill-ġimgħa d-digriet kien trasportat, segwita mill-aħħar żewġ ċifri tas-sena. Hawnhekk huwa formula eżempju li tipproduċi dawn l-ids:
Rem sintassi bażika
formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) u “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Data}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Data}, “”yy””)

// Sintassi Crystal
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) u “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Data}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Data}, “”yy””) Denunzji il-sekwenza “”2082-3897″” jekk {Orders.Order ID} huwa 2082 u {Orders.Ship Data} huwa 14 Settembru, 1997.
kummenti
Din il-funzjoni huwa maħsub biex jaħdem bħall-funzjoni Visual Basic ta ‘l-istess isem.
Il-funzjoni DatePart mal-argument “”ssss”” intervalType huwa l-istess bħall-funzjoni Sena. Bl-istess mod, il-funzjoni DatePart bi “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” u “”i”” l-argument intervalType huwa l-istess bħall-funzjonijiet Xahar, Jum, weekday (jew DayOfWeek), Hour, Minuta u t-Tieni rispettivament. Min-naħa l-oħra, m’hemm l-ebda alternattiva faċli biex tuża l-funzjoni DatePart għall- “”Q””, “”y”” u “”WW”” argumenti intervalType.
L-argument firstDayOfWeek taffettwa l-funzjoni DatePart meta l-argument tip intervall huwa “”w”” jew “”ww””. Għal kull valuri l-oħra argument intervalType, huwa injorat.
L-argument firstWeekOfYear taffettwa l-funzjoni DatePart biss meta l-argument intervalType huwa “”ww””. Għal kull valuri l-oħra argument intervalType, huwa injorat.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hulp
DatePart
Basiese en Crystal sintaksis.
oorlaai
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumente
intervalType n String uitdrukking wat spesifiseer die gedeelte van ‘n datum wat teruggekeer. Moontlike waardes kan wees:
Interval tipe waarde Beskrywing
jjjj uittreksels van die jaar
Q Quarter (die resultaat is 1, 2, 3 of 4)
m Maand (die resultaat is van 1 tot 12)
y Dag van die jaar (1-365 of 366 in ‘n skrikkeljaar)
d Dag deel van die datum (1-31)
w Dag van die week (1-7 met die gevolg afhangende van firstDayOfWeek)
WW Week van die jaar (1-53 met firstDayOfWeek en firstWeekOfYear die bepaling van die presiese dae van die eerste kalender week van die jaar)
h uittreksels van die uur deel van die gegewe Datum tyd (0-23)
N Minute deel (0-59)
s Die tweede deel (0-59)

inputDateTime is die Datum tyd waarde wie se deel sal onttrek.
firstDayOfWeek is ‘n opsionele konstante gebruik om die eerste dag van die week spesifiseer. As nie gespesifiseer, is crSunday aanvaar. Sien Dag van Week konstantes vir meer inligting.
firstWeekOfYear is ‘n opsionele konstante spesifiseer die eerste week van die jaar. As nie gespesifiseer, is die eerste week aanvaar dat die een waarin 1 Januarie plaasvind (crFirstJan1) wees. Sien eerste week van Jaar konstantes.
opbrengste
Aantal waarde.
Aksie
DatePart gee ‘n getal wat ‘n gegewe deel van ‘n gegewe datum spesifiseer.
voorbeelde
Die volgende voorbeelde is van toepassing op beide basiese en Crystal sintaksis:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) gee terug 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) gee terug 8.
DatePart ( “”N””, # 10: 35 AM #) gee terug 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) gee terug 3 na 29 September is in die derde kwartaal van die jaar.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) gee terug 38 sedert 14 September, 1997 in die 38ste week van 1997.
Veronderstel dat ‘n maatskappy wil ‘n ID-nommer op elk van sy besendings vir gehaltebeheerdoeleindes stamp. Die id is saamgestel uit die orde ID, gevolg deur ‘n streep, gevolg deur die week aan die orde is verskeep, gevolg deur die laaste twee syfers van die jaar. Hier is ‘n voorbeeld formule wat hierdie ids produseer:
Rem Basiese sintaksis
formule = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, ”) & “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Datum}, “”jj””)

// Crystal sintaksis
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, ”) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Datum}, “”jj””) gee terug Die string “”2082-3897″” As {Orders.Order ID} is 2082 en {Orders.Ship Datum} is September 14, 1997.
kommentaar
Hierdie funksie is ontwerp om te werk soos die Visual Basic funksie van die dieselfde naam.
Die funksie DatePart met “”jjjj”” intervalType argument is dieselfde as die Jaar-funksie. Net so is die funksie DatePart met “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” en “”s”” intervalType argument is dieselfde as die funksies Maand, Dag, weeksdag (of DayOfWeek), uur, minuut en onderskeidelik tweede. Aan die ander kant, daar is nie ‘n maklike alternatief vir die gebruik van die DatePart funksie vir die “”Q””, “”y”” en “”WW”” intervalType argumente.
Die firstDayOfWeek argument invloed op die DatePart funksie wanneer die tipe interval argument is “”w”” of “”WW””. Vir alle ander intervalType argument waardes, is dit geïgnoreer.
Die firstWeekOfYear argument invloed op die DatePart funksie net vir die intervalType argument is “”WW””. Vir alle ander intervalType argument waardes, is dit geïgnoreer.
————————————————– ——————————

Vorige Volgende
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ondersteuningsdienste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dokumentasie op die web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Ndihmë
DatePart
Basic dhe Crystal sintaksë.
mbingarkesa
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentet
intervalType një shprehje String që përcakton pjesë e një datë për t’u kthyer. Vlerat e mundshme mund të jenë:
Lloji Interval vlera Përshkrimi
yyyy Ekstraktet viti
q Quarter (rezultati është 1, 2, 3, ose 4)
m muaj (rezultati është nga 1 në 12)
y Dita e vitit (1 në 365 apo 366 në vitin e brishtë)
d ditën pjesë data (1 deri 31)
Ditën w i jave (1 deri në 7 me rezultat varësi firstDayOfWeek)
ww Java e vitit (1 në 53 me firstDayOfWeek dhe firstWeekOfYear përcaktimin ditët e sakta të javës e parë kalendarike të vitit)
h Ekstraktet pjesën orë e DATETIME dhënë (0 në 23)
n Minute pjesë (0 në 59)
s Pjesa e dytë (0 në 59)

inputDateTime është vlera DateTime pjesë e të cilit do të nxirren.
firstDayOfWeek është një konstante opsionale përdoret për të specifikuar ditën e parë të javës. Nëse nuk është specifikuar, crSunday supozohet. Shih Ditën e konstanteve Javës për më shumë informacion.
firstWeekOfYear është një konstante opsionale specifikuar javën e parë të vitit. Nëse nuk është specifikuar, në javën e parë është supozuar të jetë një në të cilat 1 Jan. ndodh (crFirstJan1). Shih javën e parë të Vitit konstante.
Kthim
Një vlerë Number.
veprim
DatePart kthen Numri që përcakton një pjesë të caktuar të një datë të caktuar.
shembuj
Shembujt e mëposhtëm janë të zbatueshme për të dy Themelore dhe Crystal sintaksë:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Kthen 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Kthen 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Kthen 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Kthen 3 që nga 29 shtatori është në tremujorin e tretë të vitit.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Kthen 38 që nga 14 shtator 1997 është në javën e 38-të të vitit 1997.
Supozoni se një kompani dëshiron për të shtypur një numër id mbi secilin prej dërgesave të saj për qëllime të kontrollit të cilësisë. Id përbëhet nga rendit të id, e ndjekur nga një dash, e ndjekur nga javës urdhri ishte dërguar, e ndjekur nga dy shifrat e fundit të vitit. Këtu është një formulë shembull që prodhon këto IDS:
Rem Sintaksa Basic
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) dhe “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship Data}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal Sintaksa
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) dhe “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship Data}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Kthen string “”2082-3897″” në qoftë {Orders.Order ID} është 2082 dhe {Orders.Ship Date} është 14 September, 1997.
Comments
Ky funksion është projektuar për të punuar si funksion Visual Basic me të njëjtin emër.
Funksioni DatePart me argumentin “”yyyy”” intervalType është i njëjtë me funksionin e Vitit. Në mënyrë të ngjashme, funksioni DatePart me “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” dhe “”s”” argumentit intervalType është e njëjtë me funksionet muaj, ditë, ditë jave (ose DayOfWeek), orë, minutë dhe e dytë përkatësisht. Nga ana tjetër, nuk ka alternativë e lehtë për të përdorur funksionin DatePart për “”q””, “”y”” dhe “”WW”” argumente intervalType.
Argumenti firstDayOfWeek ndikon në funksionin DatePart kur argumenti tipit intervali është “”w”” ose “”ww””. Për të gjitha vlerave të tjera të argumentuara intervalType, ajo është injoruar.
Argumenti firstWeekOfYear ndikon në funksionin DatePart vetëm kur argumenti intervalType është “”ww””. Për të gjitha vlerave të tjera të argumentuara intervalType, ajo është injoruar.
————————————————– ——————————

faqja mbrapa Faqja tjetër
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbimet mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Dokumentacioni në Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
DatePart
መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
የክርክሩ
አንድ ቀን ክፍል ይመለሳል ይገልጻል አንድ ሕብረቁምፊ አገላለጽ intervalType. ሊሆኑ የሚችሉ እሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ:
ክፍተት አይነት እሴት መግለጫ
ዓዓዓዓ ዓመት ተዋጽኦዎች
q ሩብ (ውጤት 3 1, 2, ወይም 4)
ሜትር ወር (ውጤት 1 እስከ 12 ነው)
ዓመት የ y ቀን (1 መመንጠቅ ዓመት ውስጥ 365 ወይም 366 ላይ)
ቀን ጀምሮ d ቀን አካል ነው (1 31)
(FirstDayOfWeek ላይ በመመስረት ውጤት ጋር 7 1) የሳምንቱ ወ ቀን
(FirstDayOfWeek እና firstWeekOfYear በዓመቱ መጀመሪያ የቀን መቁጠሪያ ሳምንት ትክክለኛ ቀን ለመወሰን ጋር 53 1) ዓመት የአንደኛውን ሳምንት
ሸ የተሰጠው DATETIME ሰዓት ክፍል ተዋጽኦዎች (0 23)
n ደቂቃ ክፍል (0 59)
s ሁለተኛ ክፍል (0 59)

inputDateTime የማን ክፍል እንዲወጣ ይሆናሉ DATETIME እሴት ነው.
firstDayOfWeek ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን መግለጽ ጥቅም ላይ ደግሞ አማራጭ ቋሚ ነው. ካልተገለጸ crSunday ይታሰባል. ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ሳምንት constants ቀን ይመልከቱ.
firstWeekOfYear ዓመት የመጀመሪያው ሳምንት በመጥቀስ አንድ አማራጭ ቋሚ ነው. ካልተገለጸ ከሆነ, በመጀመሪያው ሳምንት ጥር 1 የሚከሰተው ነገር ውስጥ አንድ ሰው (crFirstJan1) ይሆናል ብሎ የሚገመተው ነው. ዓመት constants የመጀመሪያው ሳምንት ተመልከት.
ይመልሳል
አንድ ቁጥር እሴት.
እርምጃ
DatePart በአንድ የተሰጠ ቀን በአንድ የተወሰነ ክፍል ይገልጻል አንድ ቁጥር ይመልሳል.
ምሳሌዎች
የሚከተሉት ምሳሌዎች ሁለቱም መሰረታዊ እና ክሪስትል አገባብ ተፈጻሚ ናቸው:
DatePart ( “”መ”” #August 15, 1999 #) 15 ያወጣል.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) 8 ያወጣል.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) 35 ያወጣል.
መስከረም 29 ዓመት, በሦስተኛው ሩብ ውስጥ ስለሆነ DatePart ( “”Q”” #September 29, 1999 #) 3 ያወጣል.
DatePart ( “”የአንደኛውን”” #September 14, 1997 #) 1997 1997 በ 38 ኛው ሳምንት ላይ ነው, መስከረም 14 ጀምሮ 38 ያወጣል.
አንድ ኩባንያ ጥራት ቁጥጥር ዓላማ በውስጡ ላኩ በእያንዳንዱ ላይ መታወቂያ ቁጥር ለማጥፋት ይፈልጋል እንበል. ወደ መታወቂያ በዓመቱ የመጨረሻ ሁለት አሃዞች ተከትሎ ትዕዛዙ ቢላክም ሳምንት ተከትሎ ሰረዝ ተከትሎ ትእዛዝ መታወቂያ,,, ያቀፈ ነው. እዚህ ላይ እነዚህን መታወቂያዎች ያፈራል የሚያሳይ ምሳሌ ቀመር ነው:
የረማልያህ መሠረታዊ አገባብ
ቀመር = CStr ({Orders.Order መታወቂያ}, 0, “”””) እና “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”የአንደኛውን””, {Orders.Ship ቀን}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship ቀን}, “”ዋይ ዋይ””)

// ክሪስትል አገባብ
CStr ({Orders.Order መታወቂያ}, 0, “”””) እና “”-“” &
CStr (DatePart ( “”የአንደኛውን””, {Orders.Ship ቀን}), 0) &
CStr ({Orders.Ship ቀን}, “”ዋይ ዋይ””) ሕብረቁምፊ “”2082-3897″” ይመልሳል {Orders.Order መታወቂያ} 2082 ነው እና {Orders.Ship ቀን} መስከረም 14, 1997 ከሆነ.
አስተያየቶች
ይህ ተግባር ተመሳሳይ ስም ቪዥዋል ቤዚክ ተግባር እንደ እንዲሠራ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው.
“”ዓ.ም”” intervalType ክርክር ጋር DatePart ተግባር የዓመቱ ተግባር ጋር ተመሳሳይ ነው. በተመሳሳይም, “”M””, “”መ””, “”ዋ””, “”ሸ””, “”n”” እና “”s”” intervalType ክርክር ጋር DatePart ተግባር ተግባራት ወር, ቀን, የሳምንቱ (ወይም DayOfWeek), ሰዓት, ደቂቃ እንደ ተመሳሳይ ነው እና ሁለተኛ በቅደም ተከተል. በሌላ በኩል ደግሞ, የ “”Q”” ለ “”Y”” እና “”የአንደኛውን”” intervalType ክርክር DatePart ተግባር በመጠቀም ምንም ቀላል አማራጭ የለም.
የ firstDayOfWeek እሴት ክፍተት አይነት ክርክር “”ስ”” ወይም “”የአንደኛውን”” ነው ጊዜ DatePart ተግባር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል. ሁሉንም ሌሎች intervalType እሴት እሴቶች, ይህ ችላ ነው.
የ firstWeekOfYear እሴት intervalType ክርክር “”የአንደኛውን”” ብቻ ነው ጊዜ DatePart ተግባር ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል. ሁሉንም ሌሎች intervalType እሴት እሴቶች, ይህ ችላ ነው.
————————————————– ——————————

ቀዳሚ ገጽ ቀጣይ ገፅ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
የድጋፍ አገልግሎቶች
http://service.sap.com/bosap-support/
በድር ላይ የምርት ስነዳ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
دعم الترجمة الآلية: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

تقارير الكريستال مساعدة على الانترنت
DatePart
الأساسي وكريستال بناء الجملة.
الزائدة
DatePart (intervalType، inputDateTime)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek، firstWeekOfYear)
الحجج
intervalType تعبير سلسلة تحدد جزءا من التاريخ إلى أن تعاد. القيم الممكنة يمكن أن يكون:
نوع الفاصل قيمة الوصف
س س س س مقتطفات العام
ف الربع (والنتيجة هي 1، 2، 3 أو 4)
م شهر (والنتيجة هي 1-12)
ذ يوم من السنة (1-365 أو 366 في السنة الكبيسة)
جزء د يوم من تاريخ (1 إلى 31)
يوم ث الأسبوع (1-7 وكانت النتيجة اعتمادا على firstDayOfWeek)
رطب أسبوع من السنة (1-53 مع firstDayOfWeek وfirstWeekOfYear تحديد أيام بالضبط من الأسبوع التقويمية الأولى من السنة)
ح مقتطفات الجزء ساعة من التاريخ والوقت المحدد (0-23)
جزء ن الدقيقة (0-59)
الصورة الجزء الثاني (0-59)

inputDateTime هي قيمة التاريخ والوقت الذي سيتم استخراج جزء.
firstDayOfWeek هو ثابت اختياري تستخدم لتحديد اليوم الأول من الأسبوع. إذا لم يكن محددا، ومن المفترض crSunday. نرى اليوم من الثوابت أسبوع لمزيد من المعلومات.
firstWeekOfYear هو ثابت اختياري تحديد الأسبوع الأول من هذا العام. إذا لم يكن محددا، ويفترض أن الأسبوع الأول لتكون واحدة في 1 يناير الذي يحدث (crFirstJan1). انظر الأسبوع الأول من الثوابت السنة.
عائدات
قيمة الرقم.
عمل
DatePart إرجاع عدد يحدد جزء معين من تاريخ معين.
أمثلة
الأمثلة التالية تنطبق على كل من تركيب الأساسي وكريستال:
DatePart ( “”د””، #August 15، 1999 #) إرجاع 15.
DatePart ( “”م””، #August 15، 1999 #) إرجاع 8.
DatePart ( “”ن””، رقم 10: 35 صباحا #) إرجاع 35.
DatePart ( “”ف””، #September 29، 1999 #) إرجاع 3 منذ 29 سبتمبر هو في الربع الثالث من العام.
DatePart ( “”رطب””، #September 14، 1997 #) إرجاع 38 منذ 14 سبتمبر 1997 في الأسبوع 38TH من عام 1997.
لنفترض أن الشركة تريد القضاء على رقم معرف على كل من شحناتها لأغراض مراقبة الجودة. يتكون معرف هوية النظام، تليها شرطة، تليها الأسبوع تم شحنها في النظام، يليه آخر رقمين من السنة. هنا هو صيغة المثال أن تنتج هذه المعرفات:
تركيب ريم الأساسية
الصيغة = كستر ({Orders.Order معرف}، 0، “”””) و “”-“” & _
كستر (DatePart ( “”رطب””، {Orders.Ship تاريخ})، 0) & _
كستر ({Orders.Ship التسجيل}، “”yyyy إنهاء””)

// تركيب كريستال
كستر ({Orders.Order معرف}، 0، “”””) و “”-“” &
كستر (DatePart ( “”رطب””، {Orders.Ship تاريخ})، 0) &
كستر ({Orders.Ship التسجيل} “”YY””) إرجاع السلسلة “”2082-3897″” إذا {Orders.Order معرف} هو 2082 و{Orders.Ship التسجيل} هو 14 سبتمبر 1997.
تعليقات
تم تصميم هذه الوظيفة للعمل مثل دالة Visual Basic الذي يحمل نفس الاسم.
وظيفة DatePart مع حجة “”س س س س”” intervalType هي نفس وظيفة السنة. وبالمثل، فإن وظيفة DatePart مع “”م””، “”د””، “”ث””، “”ح””، “”n”” و “”ليالي”” حجة intervalType هي نفس وظائف شهر، يوم، أيام الأسبوع (أو DAYOFWEEK)، ساعة، دقيقة والثانية على التوالي. من ناحية أخرى، لا يوجد بديل سهل لاستخدام وظيفة DatePart ل “”ف””، “”ص”” و “”رطب”” الحجج intervalType.
تؤثر الحجة firstDayOfWeek وظيفة DatePart عندما الحجة نوع الفاصلة هي “”ث”” أو “”رطب””. لجميع القيم حجة intervalType أخرى، يتم تجاهله.
تؤثر الحجة firstWeekOfYear وظيفة DatePart فقط عندما يكون حجة intervalType هي “”رطب””. لجميع القيم حجة intervalType أخرى، يتم تجاهله.
————————————————– ——————————

الصفحة السابقة الصفحة التالية
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات الدعم
http://service.sap.com/bosap-support/
وثائق المنتج على شبكة الإنترنت
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support մեքենա թարգմանությունը: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports առցանց օգնություն
DatePart
Հիմնական եւ Crystal շարահյուսական:
ավելորդ բեռ
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
փաստարկներն
intervalType պարանի արտահայտությունը, որը սահմանում է մի մասն ամսաթվի պետք է վերադարձվեն: Հնարավոր արժեքներն կարող են լինել:
Ինտերվալ տեսակը արժեքը Նկարագրություն
YYYY հատվածները տարին
q Quarter (արդյունքն է 1, 2, 3 կամ 4)
մ Ամիս (արդյունքն է 1-ից 12)
y Day տարվա (1 365 366-ի նահանջ տարվա)
դ Օր մասն է ամսաթվի (1 31)
W Օր Շաբաթվա (1 7 արդյունքում կախված firstDayOfWeek)
ww շաբաթ տարվա (1 53 հետ firstDayOfWeek եւ firstWeekOfYear որոշելու ճշգրիտ օրերը առաջին օրացուցային շաբաթվա տարվա)
H հատվածները ժամյա մասը տվյալ datetime (0 23)
n Րոպե մասը (0 59)
երկրորդ մասը (0 59)

inputDateTime է DateTime արժեքը, որի մի մասը, որը պետք է արդյունահանվող.
firstDayOfWeek է ընտրովի, անընդհատ օգտագործվում է ճշտել առաջին օրը շաբաթվա. Եթե նշված չէ, crSunday ենթադրվում է: Տես շաբաթվա օր հաստատունների Լրացուցիչ տեղեկությունների համար.
firstWeekOfYear է ընտրովի, անընդհատ նշելով առաջին շաբաթը տարվա. Եթե չի հստակեցվում, առաջին շաբաթը, որը ենթադրվում է, որ այն մեկը, որը հունվարի 1-է տեղի ունենում (crFirstJan1): Տես առաջին շաբաթվա ընթացքում Տարվա հաստատունների.
վերադառնում
A քան արժեքը:
գործողություն
DatePart վերադարձնում մի շարք, որը նշվում է տվյալ մասը տվյալ ամսաթվի:
Օրինակներ
Հետեւյալ օրինակները, որոնք կիրառելի են, այնպես էլ հիմնական եւ Crystal syntax:
DatePart ( «դ», #August 15, 1999 #) Վերադարձնում 15:
DatePart ( «ժգ», #August 15, 1999 #) Վերադարձնում 8:
DatePart ( «n», # 10: 35 AM #) Վերադարձնում 35:
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Վերադարձնում 3-ից սեպտեմբերի 29-ին երրորդ եռամսյակում:
DatePart ( «ww””, #September 14, 1997 #) Վերադարձնում 38-ից սեպտեմբերի 14-1997 գտնվում է 38-րդ շաբաթվա 1997 թ.
Ենթադրենք, որ ընկերությունը ցանկանում է դրոշմ է ID համարը յուրաքանչյուր իր բեռնափոխադրումների որակի հսկողության նպատակներով: Վկայականը կազմված է կարգի տոմսը, որին հաջորդում է մի dash, որին հաջորդում է շաբաթվա կարգը առաքվել, որին հաջորդում է վերջին երկու նիշերն տարվա. Ահա մի օրինակ է բանաձեւ, որը արտադրում է այդ id- ները:
Rem Հիմնական շարահյուսություն
բանաձեւը = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ամսաթիվ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Ամսաթիվ}, «YY»)

// Crystal շարահյուսություն
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ամսաթիվ}), 0),
CStr ({Orders.Ship Ամսաթիվ}, «YY») Վերադարձնում տողը «2082-3897», եթե {Orders.Order ID} է 2082 եւ {Orders.Ship Ամսաթիվ} է Սեպտեմբեր 14, 1997.
մեկնաբանություններ
Այս ֆունկցիան, որը նախատեսված է աշխատել նման է Visual Basic ֆունկցիա նույն անունով.
The DatePart ֆունկցիան «տտտտ« intervalType փաստարկի այն է, որ նույնն է, ինչպես որ Տարվա գործառույթը: Նմանապես, DatePart ֆունկցիան «m», «դ», «W», «ժ», «N» եւ «S» intervalType փաստարկը այն է, որ նույնն է, ինչ գործառույթների ամիսը, օրը, աշխատանքային օր (կամ DayOfWeek), ժամ, րոպե եւ երկրորդ տեղերը: Սակայն, մյուս կողմից, չկա հեշտ այլընտրանք օգտագործելով DatePart գործառույթը համար “”Q””, “”y”” եւ “”ww» intervalType փաստարկներ:
The firstDayOfWeek փաստարկը ազդում DatePart գործառույթը, երբ ընդմիջումից տիպը փաստարկը այն է, «W» կամ «WW». Մյուս բոլոր intervalType հիմնավորումը արժեքների, այն անտեսվում:
The firstWeekOfYear փաստարկը ազդում DatePart գործառույթը միայն այն ժամանակ, երբ intervalType փաստարկը այն է, «WW». Մյուս բոլոր intervalType հիմնավորումը արժեքների, այն անտեսվում:
————————————————– ——————————

Նախորդ էջ Հաջորդ էջ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
հենակետային ծառայություններ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ապրանք Փաստաթղթեր ցանցին
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maşın tərcüməsi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Online Yardım Hesabatlar
DatePart
Basic və Crystal syntax.
ifrat yüklənmələr
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Arqumentlər
bir tarixi hissəsi qaytarılmasını müəyyən bir String ifadə intervalType. Mümkün qiymətlər ola bilər:
Interval növü dəyəri Təsviri
YYYY il çıxarar
q Quarter (nəticə 3, 2, 1 və ya 4)
m Ay (nəticə 1-dən 12 üçün)
ilin y Günü (1 sıçrayış 365 və ya 366)
tarixi d Day hissəsi (1 31)
(FirstDayOfWeek asılı olaraq nəticə ilə 7 1) Həftənin w Day
(FirstDayOfWeek və firstWeekOfYear ilin ilk təqvim həftə dəqiq gün müəyyən ilə 53 1) il ww Həftəsi
h verilmiş DateTime saat hissəsini çıxarar (0 23)
n Minute hissəsi (0 59)
s ikinci hissəsi (0 59)

inputDateTime kimin hissəsi hasil olunacaq Datetime dəyəri.
firstDayOfWeek həftənin ilk günü müəyyən etmək üçün istifadə isteğe daimi deyil. nəzərdə tutulmayıbsa, crSunday ehtimal edilir. Daha ətraflı məlumat üçün həftə sabitləri Günü baxın.
firstWeekOfYear ilin ilk həftəsində ifadə isteğe daimi deyil. nəzərdə tutulmayıbsa, ilk həftə 1 yanvar baş verdiyi bir (crFirstJan1) olacağı ehtimal edilir. Buraxılış sabitləri ilk həftə baxın.
Returns
A Number dəyəri.
fəaliyyət
DatePart bir tarix müəyyən bir hissəsini müəyyən bir sıra qaytarır.
Nümunələr
Aşağıdakı nümunələr də Basic və Crystal sintaksis tətbiq olunur:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) 15 qaytarır.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) 8 qaytarır.
DatePart ( “”n”” # 10: 35 am #) 35 qaytarır.
Sentyabr 29 ilin üçüncü rübündə çünki DatePart ( “”q””, #September 29 1999 # 3) qaytarır.
DatePart ( “”WW”” #September 14 1997 #) 1997 1997-ci ilin 38-ci həftəsində Sentyabrın 14-ci ildən 38 qaytarır.
şirkət keyfiyyətə nəzarət məqsədləri üçün daşımaların hər bir id sayı möhür istəyir ki, düşünək. id ilin son iki rəqəm izlədi order sövq edildi həftə sonra bir tire izlədi order id, ibarətdir. İşdə bu kimlikleri istehsal nümunə düstur:
Rem Basic syntax
formula = CStr ({Orders.Order ID} 0 “”,””) və “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID} 0 “”,””) və “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date} “”YY””) string “”2082-3897″” Returns {Orders.Order ID} 2082 və {Orders.Ship Tarix} 14 sentyabr 1997-ci il deyil.
Şərhlər
Bu funksiya eyni adlı Visual Basic funksiyası kimi işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
“”YYYY”” intervalType arqumenti ilə DatePart funksiyası Buraxılış funksiyası kimi eyni. Eynilə, “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” və “”s”” intervalType arqumenti ilə DatePart funksiyası funksiyaları Ay, gün, Həftə İçi (və ya DayOfWeek), saat, dəqiqə eyni və İkinci olaraq təyin olundu. Digər tərəfdən, “”q”” üçün “”y”” və “”WW”” intervalType arqumentlər DatePart funksiyası istifadə üçün asan bir alternativ yoxdur.
firstDayOfWeek arqument interval növü arqument “”w”” və ya “”WW”” dir DatePart funksiyasını təsir göstərir. Bütün digər intervalType dəlil dəyərlər, bu nəzərə alınmır.
firstWeekOfYear arqument intervalType arqument “”WW”” yalnız DatePart funksiyasını təsir göstərir. Bütün digər intervalType dəlil dəyərlər, bu nəzərə alınmır.
————————————————– ——————————

Əvvəlki səhifə Növbəti səhifə
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Web Product Documentation
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Itzulpengintza makina euskarria: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Txostenak Online Laguntza
DatePart
Oinarrizko eta Crystal sintaxia.
gainkargek
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argumentuak
intervalType String adierazpen bat data bat zatia itzuli beharreko dutela zehazten du. Balio posibleak izan daiteke:
Tartearekin mota balio Description
yyyy urtea erauzten
q Quarter (emaitza 3 da 1, 2 edo 4)
m Hilabetea (emaitza 1etik 12ra da)
y Urteko eguna (1 365 edo 366 urtean jauzi batean)
d Day data zati (1etik 31ra)
w aste Eguna (1 7 emaitza firstDayOfWeek arabera)
ww Week urteko (1 53 firstDayOfWeek eta firstWeekOfYear lehen urte naturala aste egunetan zehatza finkatzen den)
h ordu emandako DateTime zatia erauzten ditu (0 23ra)
n Minute parte (0 eta 59)
s Bigarren zatia (0 eta 59)

inputDateTime DateTime balioen parte erauziko dira da.
firstDayOfWeek hautazko konstante bat asteko lehen eguna zehazteko erabiltzen da. Ez bada zehazten, crSunday suposatzen da. Ikusi eguna Astea konstanteen informazio gehiagorako.
firstWeekOfYear hautazko konstante bat urteko lehen astea zehazten da. Ez bada zehazten, lehen astean suposatzen da, hain zuzen, Jan 1 gertatzen (crFirstJan1) izan da. Ikusi Lehen Astea Urtea konstanteak.
Itzultzen
Zenbakia balio bat.
Ekintza
DatePart emandako data baten zati jakin bat zehazten duen zenbaki bat itzultzen du.
Adibideak
Adibide hauek bai Oinarrizko eta Crystal sintaxia aplikagarriak dira:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) itzultzen 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) itzultzen 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) itzultzen 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) itzultzen 3 irailaren 29 geroztik urteko hirugarren hiruhilekoan da.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) itzultzen 38 geroztik Irailaren 14, 1997 38 1997 astean da.
Demagun enpresa baten id bere kalitatea kontrolatzeko bidalketen bakoitzean zenbaki bat zigilua nahi duela. id da ordena id, marra bat, eta jarraian, astean ordena zen datorrena, eta jarraian, urtearen azken bi digituak jarraian konposatutako. Hona hemen adibide formula bat ids hauek sortzen da:
Rem Oinarrizko sintaxia
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) eta “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship data}), 0) eta _
CStr ({Orders.Ship data}, “”yy””)

// Crystal sintaxia
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) eta “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship data}), 0) &
CStr ({Orders.Ship data}, “”yy””) katea “”2082-3897″” itzultzen bada {Orders.Order ID} 2082 da eta {Orders.Ship data} September 14, 1997 da.
Comments
Funtzio hau, izen bereko Oinarrizko Visual funtzio bezala lan egiteko diseinatuta dago.
DatePart “”yyyy”” intervalType argumentu batekin funtzioak Urtea funtzio bezala bera da. Era berean, DatePart “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” eta “”s”” intervalType argumentu batekin funtzioa funtzioak Hilabetea, Eguna, Asteguna (edo DayOfWeek), ordu, minutu berdina da eta bigarren, hurrenez hurren. Bestalde, ez DatePart funtzioa erabiliz “”q”” da, “”y”” eta “”ww”” intervalType argumentuak alternatiba erraza ez da.
firstDayOfWeek Argumentua DatePart funtzioa tarte tipoko “”w”” edo “”ww”” da eragiten. beste intervalType argumentu balioak guztientzat, kontuan hartu da.
firstWeekOfYear Argumentua DatePart funtzioa denean bakarrik intervalType argudioa “”ww”” da eragiten. beste intervalType argumentu balioak guztientzat, kontuan hartu da.
————————————————– ——————————

Aurreko orria Hurrengo orria
SAP BusinessObjets
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
laguntza zerbitzuak
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktu webean Documentation
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Падтрымка машыннага перакладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Базавы і крышталічны сінтаксіс.
перагрузкі
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
аргументы
intervalType выраз Радок, якая задае частка даты, якая будзе вернутая. Магчымыя значэння могуць быць:
Інтэрвал Тып значэння Апісанне
гггг Экстракты год
Q квартал (вынік роўны 1, 2, 3 ці 4)
м Месяц (вынік ад 1 да 12)
у Дзень года (ад 1 да 365 або 366 у высакосным годзе)
d дзень частка даты (ад 1 да 31)
W Дзень тыдня (ад 1 да 7 з вынікам у залежнасці ад firstDayOfWeek)
WW Тыдзень года (ад 1 да 53 з firstDayOfWeek і firstWeekOfYear вызначэння дакладных дзён першага каляндарнага тыдзень года)
ч Вымаемы гадзіну частка дадзенага DateTime (ад 0 да 23)
п Хвіліна частка (ад 0 да 59)
s Другая частка (ад 0 да 59)

inputDateTime гэта значэнне DateTime частка якога будзе вынята.
firstDayOfWeek гэта неабавязковая канстанта выкарыстоўваецца для ўказанні першага дня тыдня. Калі не пазначана, crSunday мяркуецца. См дзень тыдня канстант для атрымання дадатковай інфармацыі.
firstWeekOfYear з’яўляецца неабавязковай канстанта, якая вызначае першы тыдзень года. Калі не пазначана, то мяркуецца, што першы тыдзень будзе той, у якога 1 студзеня адбываецца (crFirstJan1). См першы тыдзень канстант года.
вяртае
Лікавае значэнне.
дзеянне
DatePart вяртае лік, якое вызначае зададзеную частка зададзенай даты.
прыкладаў
Наступныя прыклады дастасавальныя як Basic і Крыстал сінтаксіс:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) Вяртае 15.
DatePart ( “”м””, #August 15 1999 #) Вяртае 8.
DatePart ( “”п””, # 10: 35 раніцы #) Вяртае 35.
DatePart ( “”д””, #September 29 1999 #) Вяртае 3 з 29 верасня знаходзіцца ў трэцім квартале гэтага года.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997. #) Вяртае 38, пачынаючы з 14 верасня 1997 гады ў 38-га тыдня 1997 года.
Выкажам здагадку, што кампанія хоча адзначаць нумар дакумента па кожным з сваіх паставак у мэтах кантролю якасці. Ідэнтыфікатар складаецца з ідэнтыфікатара замовы, а затым працяжнік, а затым тыдня заказ быў адпраўлены, а затым апошнія дзве лічбы года. Ніжэй прыведзены прыклад формулы, якая вырабляе гэтыя ідэнтыфікатары:
Рэм Асноўны сінтаксіс
формула = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””)

// Сінтаксіс Крышталь
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””) Вяртае радок “”2082-3897″”, калі {Orders.Order ID} з’яўляецца 2082 і {Orders.Ship Дата} 14 September, 1997 года.
каментары
Гэтая функцыя прызначана для працы як у Visual Basic функцыі з тым жа імем.
Функцыя DatePart з “”YYYY”” intervalType аргумент супадае з функцыяй года. Аналагічна, функцыя DatePart з “”м””, “”д””, “”ж””, “”з””, “”л”” і “”з”” intervalType аргумент такі ж, як функцыі месяц, дзень, будні дзень (або DAYOFWEEK), гадзіна, хвіліна па-другое, і адпаведна. З іншага боку, няма просты альтэрнатывы выкарыстання функцыі DATEPART для “”д””, “”у”” і “”WW”” аргументы intervalType.
Аргумент firstDayOfWeek ўплывае на функцыю DATEPART, калі тып інтэрвалу аргумент “”ш”” або “”WW””. Для ўсіх астатніх значэнняў аргументу intervalType, ён ігнаруецца.
Аргумент firstWeekOfYear ўплывае на функцыю DATEPART толькі тады, калі intervalType аргумент “”WW””. Для ўсіх астатніх значэнняў аргументу intervalType, ён ігнаруецца.
————————————————– ——————————

Папярэдняя старонка Наступная старонка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дапаможныя паслугі
http://service.sap.com/bosap-support/
Дакументацыя карыстальніка на вэб-сайце
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
সাপোর্ট মেশিন অনুবাদ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ক্রিস্টাল প্রতিবেদন অনলাইন সহায়তা
DatePart
বেসিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
আর্গুমেন্ট
একটি স্ট্রিং অভিব্যক্তি উল্লেখ করে যে একটি তারিখ অংশ ফেরত পাঠাবে intervalType. সম্ভাব্য মান হতে পারে:
ব্যবধান টাইপ মান বর্ণনা
YYYY বছর নিষ্কাশন
থ চতুর্থাংশ (ফল হয় 1, 2, 3 বা 4)
মি মাস (ফলে 1 থেকে 12 হয়)
বছরের Y দিবস (1 365 বা 366 একটি অধিবর্ষ করা)
তারিখ ঘ দিবস অংশ (1 থেকে 31)
(FirstDayOfWeek উপর নির্ভর করে এর ফল 7 1) সপ্তাহের W দিবস
(53 firstDayOfWeek এবং firstWeekOfYear বছরের প্রথম ক্যালেন্ডারে সপ্তাহের সঠিক দিন নির্ধারণের সঙ্গে 1) বছরের WW সপ্তাহ
জ দেওয়া তারিখসময় এর ঘন্টা অংশ বের করে (0 23)
এন মিনিট অংশ (0 থেকে 59)
দ্বিতীয় অংশ (0 থেকে 59)

inputDateTime তারিখসময় মান যার অংশ নিষ্কাশিত হবে.
firstDayOfWeek একটি ঐচ্ছিক সপ্তাহের প্রথম দিন উল্লেখ করতে ব্যবহৃত ধ্রুবক. নির্ধারিত না হলে crSunday ধারণা করা হয়. আরও তথ্যের জন্য সপ্তাহ ধ্রুবক দিন দেখুন.
firstWeekOfYear একটি ঐচ্ছিক বছরের প্রথম সপ্তাহে উল্লেখ না ধ্রুবক. নির্ধারিত না হলে, প্রথম সপ্তাহে এক যা জানুয়ারী 1 ঘটে (crFirstJan1) গণ্য করা হয়. বছর ধ্রুবক প্রথম সপ্তাহে দেখুন.
রিটার্নস
একটি সংখ্যা মান.
কর্ম
DatePart একটি সংখ্যা যে প্রদত্ত তারিখের একটি প্রদত্ত অংশ নির্দিষ্ট করে ফেরৎ.
উদাহরণ
নিম্নলিখিত উদাহরণে উভয় মৌলিক এবং ক্রিস্টাল সিনট্যাক্স প্রযোজ্য:
DatePart ( “”ঘ””, #August 15, 1999 #) 15 প্রদান করে.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) 8 দেখায়.
DatePart ( “”এন””, # 10: 35 টার #) 35 প্রদান করে.
DatePart ( “”থ””, #September 29, 1999 #) রিটার্নস 3 থেকে 29 সেপ্টেম্বর বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে হয়.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) 14 সেপ্টেম্বর থেকে 38 রিটার্নস, 1997 1997 সালের 38 তম সপ্তাহে হয়.
ধরুন যে একটি কোম্পানির মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তার চালানে প্রতিটি একটি আইডি নম্বর স্ট্যাম্প করতে চায়. আইডি অর্ডার আইডি, একটি ড্যাশ দ্বারা অনুসৃত, সপ্তাহে অর্ডার জাহাজে ছিল দ্বারা অনুসৃত, বছরের শেষ দুই সংখ্যার দ্বারা অনুসৃত স্থিরীকৃত হয়. এখানে একটি উদাহরণ সূত্র যে এই আইডি উৎপন্ন হয়:
Rem বেসিক সিনট্যাক্স
সূত্র = CStr ({Orders.Order আইডি}, 0, “”””) ও “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship তারিখ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship তারিখ}, “”yy””)

// ক্রিস্টাল শব্দবিন্যাস
CStr ({Orders.Order আইডি}, 0, “”””) ও “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship তারিখ}), 0) &
CStr ({Orders.Ship তারিখ}, “”yy””) স্ট্রিং “”2082-3897″” দেখায় যদি {Orders.Order আইডি} 2082 এবং {Orders.Ship তারিখ} 14 সেপ্টেম্বর, 1997 হয়.
মন্তব্য
এই ফাংশনটি একই নামের ভিসুয়াল বেসিক ফাংশন মত কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়.
“”YYYY”” intervalType যুক্তি দিয়ে DatePart ফাংশন বছর ফাংশন হিসাবে একই. একইভাবে, “”মি””, “”ঘ””, “”W””, “”H””, “”এন”” এবং “”গণ”” intervalType যুক্তি দিয়ে DatePart ফাংশন ফাংশন মাস, দিন, কাজের দিন (বা DayOfWeek), ঘন্টা, মিনিট হিসাবে একই এবং যথাক্রমে দ্বিতীয়. অপরপক্ষে, সেখানে “”Y”” এবং “”WW”” intervalType আর্গুমেন্ট “”Q”” এর জন্য DatePart ফাংশন ব্যবহার করে, কোন সহজ বিকল্প নেই.
firstDayOfWeek যুক্তি DatePart ফাংশন যখন বিরতি টাইপ যুক্তি “”W”” বা “”WW”” প্রভাবিত. সব অন্যান্য intervalType যুক্তি মান জন্য, এটা উপেক্ষা করা হয়.
firstWeekOfYear যুক্তি DatePart ফাংশন শুধুমাত্র যখন intervalType যুক্তি “”WW”” হয় প্রভাবিত. সব অন্যান্য intervalType যুক্তি মান জন্য, এটা উপেক্ষা করা হয়.
————————————————– ——————————

আগের পাতা পরের পাতা
এসএপি BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
সহায়তা সেবা
http://service.sap.com/bosap-support/
ওয়েব এ পণ্যের ডকুমেন্টেশন
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška samo prijevod: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
DatePart
Osnovni i Crystal sintaksa.
preopterećenja
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, prvidanusedmici)
DatePart (intervalType, inputDateTime, prvidanusedmici, prvasedmicaugodini)
argumenti
intervalType String izraz koji određuje dio dana da se vrati. Moguće vrijednosti mogu biti:
Interval tip vrijednosti Opis
gggg Izdvaja godine
q Quarter (rezultat je 1, 2, 3 ili 4)
m Mjesec (rezultat od 1 do 12)
y dan u godini (od 1 do 365 ili 366 u prijestupna godina)
Dan D dio dana (od 1 do 31)
w dan u tjednu (1 do 7 s rezultatom ovisno o prvidanusedmici)
WW Week godine (od 1 do 53 sa prvidanusedmici i prvasedmicaugodini određivanje točne dana od prvog kalendarskog tjedan u godini)
h Izdvaja sat dio dat DateTime (od 0 do 23)
n Minute dio (od 0 do 59)
e Drugi dio (od 0 do 59)

inputDateTime je vrijednost DateTime čiji dio će biti izvađen.
prvidanusedmici je opcioni konstanta koristi za specifikaciju prvog dana u tjednu. Ako nije navedeno, pretpostavlja se crSunday. Vidi Dan Tjedan konstanti za više informacija.
prvasedmicaugodini je opcioni konstanta određuje prvom tjednu ove godine. Ako nije navedeno, pretpostavlja se da je ona u kojoj se javlja 1. januar (crFirstJan1) je u prvoj sedmici. Vidi Prva nedelja konstanti godine.
povraćaj
A broj vrijednosti.
Akcija
DatePart vraća broj koji određuje određeni dio određenog datuma.
Primjeri
Sljedeći primjeri važe i za Osnovni i Crystal sintaksa:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) Vraća 15.
DatePart ( “”m””, #August 15 1999 #) Vraća 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 AM #) Vraća 35.
DatePart ( “”q””, #September 29 1999 #) Vraća 3 od 29 Septembar je u trećem kvartalu ove godine.
DatePart ( “”WW””, #September 14 1997 #) Vraća 38 od Rujan 14, 1997. u 38. nedelji 1997. godine.
Pretpostavimo da kompanija želi da pečat broj za id na svakoj od svojih pošiljki za potrebe kontrole kvaliteta. Id se sastoji od id reda, zatim crticom, zatim sedmice kako je isporučen, a zatim posljednje dvije znamenke godine. Ovdje je primjer formula koja proizvodi ove IDS:
Rem Osnovna sintaksa
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) i “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) i _
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””)

// Crystal sintaksa
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) i “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) i
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””) Vraća string “”2082-3897″” ako {Orders.Order ID} je 2082 i {Orders.Ship datum} je Rujan 14, 1997. godine.
Komentari
Ova funkcija je dizajniran za rad kao što je Visual Basic funkcija istog imena.
Funkcija DatePart sa “”gggg”” intervalType argument je isti kao i funkcija godine. Slično tome, funkcija DatePart sa “”m””, “”D””, “”W””, “”H””, “”n”” i “”S”” intervalType argument je isti kao i funkcije Mjesec, dan, dan u tjednu (ili DAYOFWEEK), sat, minuta i drugo, odnosno. S druge strane, ne postoji jednostavan alternativa pomoću funkcije DatePart za “”q””, “”y”” i “”WW”” intervalType argumente.
Argument prvidanusedmici utiče na funkciju DatePart kada tip interval argument je “”W”” ili “”WW””. Za sve ostale vrijednosti argumenata intervalType, to se ignorira.
U prvasedmicaugodini argument utiče na funkciju DatePart samo kada je intervalType argument je “”WW””. Za sve ostale vrijednosti argumenata intervalType, to se ignorira.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подкрепа за машинен превод: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Basic и Crystal синтаксис.
претоварвания
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Аргументи
intervalType на String израз, който специфицира частта на дата, която ще бъде върната. Възможните стойности могат да бъдат:
Interval тип Описание стойност
гггг екстракти година
р Квартал (резултатът е 1, 2, 3 или 4)
М месец (резултатът е от 1 до 12)
у Ден на година (от 1 до 365 или 366 във високосна година)
г Ден част от деня (1 до 31)
W ден на седмица (от 1 до 7, в резултат на зависимост firstDayOfWeek)
WW Седмица на година (от 1 до 53 с firstDayOfWeek и firstWeekOfYear определяне на точните дни на първата календарна седмица на годината)
з екстракти час част на дадена дата и час (0-23)
п Minute част (0-59)
S-ра част (0-59)

inputDateTime е стойността DateTime чиято част ще бъде извлечен.
firstDayOfWeek е незадължителна постоянно използва за определяне на първия ден от седмицата. Ако не е определено, crSunday се приема. Вижте Ден на константи седмици за повече информация.
firstWeekOfYear е допълнителен постоянен посочва в първата седмица на годината. Ако не е определено, първата седмица се предполага да бъде този, в който настъпва 01 януари (crFirstJan1). Вижте първата седмица на годината константи.
Се завръща
стойност A Number.
действие
DatePart връща число, което определя дадена част от определена дата.
Примери
Следващите примери са приложими за двете Basic и Crystal синтаксис:
DatePart ( “”г””, #August 15, 1999 #) Връща 15.
DatePart ( “”м””, #August 15, 1999 #) Връща 8.
DatePart ( “”п””, # 10: 35 ч #) Връща 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Връща 3 след 29 Септември е през третото тримесечие на годината.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Връща 38, тъй като 14-ти Септември 1997 е в 38-ата седмица на 1997 година.
Да предположим, че една компания иска да изкорени идентификационен номер на всеки един от своите пратки за целите на качествения контрол. Идентификационният код се състои от идентификационния номер на поръчката, последван от пробив, последван от седмицата заповедта е доставена, последван от последните две цифри на годината. Ето един пример формула, която произвежда тези документи за самоличност:
Rem Basic синтаксис
формула = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) и “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Дата}, “”уу””)

// Синтаксис Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) и “”-“” и
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) и
CStr ({Orders.Ship Дата}, “”уу””) Връща низ “”2082-3897″”, ако {Orders.Order ID} е 2082 и {Orders.Ship Дата} е 14 септември 1997.
Коментари
Тази функция е предназначена за работа като Visual Basic функция със същото име.
Функцията DatePart с “”гггг”” intervalType аргумент е същата като функцията на годината. По същия начин, функцията DatePart с “”м””, “”г””, “”W””, “”з””, “”п”” и “”S”” intervalType аргумент е същото като функциите месец, ден, ден от седмицата (или ден от седмицата), час, минута и второ, съответно. От друга страна, не е лесно алтернатива на използването на функцията DatePart за “”Q””, “”Y”” и “”WW”” intervalType аргументи.
Аргументът firstDayOfWeek засяга функцията DatePart когато аргументът на типа интервал е “”W”” или “”WW””. За всички други аргументи стойности intervalType, тя се пренебрегва.
Аргументът firstWeekOfYear засяга функцията DatePart само когато аргументът на intervalType е “”WW””. За всички други аргументи стойности intervalType, тя се пренебрегва.
————————————————– ——————————

Предишна страница Следваща страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Спомагателни услуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация на продукта в интернет
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suport a la traducció automàtica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda en línia
DatePart
sintaxi bàsica i Crystal.
sobrecàrregues
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, primerdíadelasemana)
DatePart (intervalType, inputDateTime, primerdíadelasemana, firstWeekOfYear)
Arguments
intervalType una expressió de cadena que especifica la part de la data que es retorna. Els valors possibles poden ser:
Tipus d’interval de valors Descripció
aaaa Extreu l’any
q Quarter (el resultat és 1, 2, 3 o 4)
m Mes (el resultat és d’1 a 12)
I el dia de l’any (1-365 o 366 en un any de traspàs)
d Dia de part de la data (1 a 31)
w Dia de la setmana (1 a 7 amb el resultat depenent de primerdíadelasemana)
ww Setmana de l’any (1 a 53 En primerdíadelasemana i firstWeekOfYear determinar els dies exactes de la primera setmana del calendari de l’any)
h Extreu la part de l’hora DateTime donada (0 a 23)
n part Minut (0 a 59)
s Sobre la segona part (0 a 59)

inputDateTime és el valor DateTime la part serà extret.
primerdíadelasemana és una constant opcional que s’utilitza per especificar el primer dia de la setmana. Si no s’especifica, s’assumeix crSunday. Veure el Dia de les constants de setmana per obtenir més informació.
firstWeekOfYear és una constant opcional que especifica la primera setmana de l’any. Si no s’especifica, la primera setmana se suposa que és aquell en el qual es produeix gener 1 (crFirstJan1). Vegeu la Primera Setmana de les constants d’any.
les devolucions
Un valor numèric.
acció
DatePart retorna un número que especifica una part determinada d’una data determinada.
Exemples
Els següents exemples són aplicables a les sintaxi bàsica i Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Retorna 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Retorna 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Retorna 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Retorna 3 des del 29 de setembre és en el tercer trimestre de l’any.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Retorna 38 des de setembre 14 del 1997 està en la setmana 38 de l’any 1997.
Suposem que una empresa vol estampar un nombre d’identificació en cadascun dels seus enviaments per a fins de control de qualitat. La identificació es compon del nombre de comanda, seguit d’un guió, seguit de la setmana la comanda va ser enviat, seguit pels dos últims dígits de l’any. Aquí és una fórmula d’exemple que produeix aquests ID:
Rem sintaxi bàsica
fórmula = CSTR ({Pedidos.ID de la comanda}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {} Data Orders.Ship), 0) & _
CSTR ({} Data Orders.Ship, “”aa””)

// Sintaxi Crystal
CSTR ({Pedidos.ID de la comanda}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {} Data Orders.Ship), 0) i
CSTR ({} Data Orders.Ship, “”aa””) Retorna la cadena “”2082-3897″” si {} Pedidos.ID de la comanda és 2082 i {} Orders.Ship data és el 14 de setembre de 1997.
Comentaris
Aquesta funció està dissenyada per funcionar com la funció de Visual Basic del mateix nom.
La funció DatePart amb l’argument “”aaaa”” intervalType és la mateixa que la funció d’Any. De la mateixa manera, la funció DatePart amb “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” i l’argument intervalType “”s”” és la mateixa que les funcions de mes, dia, dia de la setmana (o DAYOFWEEK), hora, minut i segon, respectivament. D’altra banda, no hi ha alternativa fàcil d’utilitzar la funció de DatePart per a la “”q””, “”I”” i “”WW”” arguments intervalType.
L’argument primerdíadelasemana afecta la funció DatePart quan l’argument tipus d’interval és “”w”” o “”ww””. Per a tots els altres valors dels arguments intervalType, s’ignora.
L’argument firstWeekOfYear afecta la funció DatePart només quan l’argument és intervalType “”ww””. Per a tots els altres valors dels arguments intervalType, s’ignora.
————————————————– ——————————

Pàgina anterior Pàgina següent
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Els serveis de suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentació del producte a la web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine hubad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Nagtaho Online Tabang
DatePart
Basic ug Crystal syntax.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumento
intervalType usa ka hilo nga ekspresyon nga nagtino sa bahin sa usa ka petsa nga mibalik. Posible nga mga prinsipyo mahimong:
Sal matang bili Description
yyyy Kinuha sa tuig
q Quarter (ang resulta mao ang 1, 2, 3, o 4)
m Month (ang resulta gikan sa 1 ngadto sa 12)
y Adlaw sa tuig (1 ngadto sa 365 o 366 sa usa ka tuig nga manglukso)
d Adlaw nga bahin sa petsa (1 ngadto sa 31)
w Adlaw sa semana (1 ngadto sa 7 sa resulta depende sa firstDayOfWeek)
ww Semana sa tuig (1 ngadto sa 53 sa firstDayOfWeek ug firstWeekOfYear pagtino sa eksaktong adlaw sa unang semana sa kalendaryo sa tuig)
h Kinuha ang takna nga bahin sa gihatag nga DateTime (0 ngadto sa 23)
n Minuto bahin (0 ngadto sa 59)
sa Ikaduhang bahin (0 ngadto sa 59)

inputDateTime mao ang bili DateTime kansang bahin nga makuha.
firstDayOfWeek mao ang usa ka optional kanunay nga gigamit sa hingalan sa unang adlaw sa semana. Kon dili bungat, crSunday mao ang gituohan. Tan-awa ang Adlaw sa Semana mabag alang sa dugang nga impormasyon.
firstWeekOfYear mao ang usa ka opsyonal nga kanunay nga specifying sa unang semana sa tuig. Kon dili bungat, ang unang semana mao ang gituohan nga mao ang usa sa nga Enero 1 mahitabo (crFirstJan1). Tan-awa ang Unang Semana sa Tuig mabag.
mobalik
Usa ka Number bili.
Action
DatePart mobalik sa usa ka Number nga hingalan sa usa ka gihatag nga bahin sa usa ka gihatag nga petsa.
mga panig-ingnan
Ang mosunod nga mga ehemplo magamit sa duha Basic ug Crystal syntax:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Mibalik 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Mibalik 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 sa buntag #) Mibalik 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Mibalik 3 sukad sa Septiyembre 29 anaa sa ikatulo nga kwarter sa tuig.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Mibalik 38 sukad sa Septiyembre 14, 1997 anaa sa ika-38 nga semana sa 1997.
Ibutang ta nga ang usa ka kompanya nga gusto nga sa iyatak sa usa ka id nga gidaghanon sa matag usa sa iyang mga kargamento alang sa mga katuyoan sa quality control. id ang gilangkoban sa sa kapunongan id, gisundan sa usa ka badlis, gisundan sa semana ang sugo gipadala, gisundan sa sa katapusan nga duha ka numero sa tuig. Ania ang usa ka panig-ingnan nga pormula nga og kini nga mga ids:
REM Basic syntax
pormula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Petsa}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Petsa}, “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Petsa}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Petsa}, “”yy””) Nagbalik sa hilo “”2082-3897″” kon {Orders.Order ID} mao ang 2082 ug {Orders.Ship Petsa} mao ang Septiyembre 14, 1997.
Comments
function Kini nga gidisenyo sa pagtrabaho sama sa Visual Basic function sa sa mao gihapon nga ngalan.
Ang DatePart function sa “”yyyy”” intervalType argumento mao ang sama nga ingon sa mga function Tuig. Sa susama, ang DatePart function uban sa “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ug “”s”” intervalType argumento mao ang sama nga ingon sa mga gimbuhaton Month, Day, adlaw sa semana (o DayOfWeek), Takna, Minuto ug sa Ikaduhang matag. Sa laing bahin, walay sayon nga alternatibo sa paggamit sa DatePart function alang sa “”q””, “”y”” ug “”ww”” intervalType argumento.
Ang firstDayOfWeek argumento makaapekto sa DatePart function sa diha nga ang sal matang argumento mao ang “”w”” o “”ww””. Kay ang tanan nga uban nga mga intervalType argumento mga mithi, kini panumbalinga.
Ang firstWeekOfYear argumento makaapekto sa DatePart function lamang sa diha nga ang intervalType argumento mao ang “”ww””. Kay ang tanan nga uban nga mga intervalType argumento mga mithi, kini panumbalinga.
————————————————– ——————————

Balik panid Sunod panid
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
serbisyo sa Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product sa Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support makina yomasulira: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Malipoti Online Help
DatePart
Basic ndi Crystal malembedwe.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
mikangano
intervalType chingwe akuti n’chakuti gawo la tsiku ubwererenso. makhalidwe zingakutetezeni:
Imeneyi mtundu Kufotokozera phindu
yyyy akupanga chaka
Q kotala (chifukwa ndi 1, 2, 3 kapena 4)
mamita Mwezi (chifukwa ndi kuchokera 1 mpaka 12)
Y Tsiku la chaka (1 365 kapena 366 pa chaka adzatumpha)
D Tsiku gawo la tsiku (1 mpaka 31)
yakumadzulo Tsiku la sabata (1 mpaka 7 ndi chifukwa malinga firstDayOfWeek)
ww Mlungu wa chaka (1 kuti 53 ndi firstDayOfWeek ndi firstWeekOfYear kudziŵa masiku yeniyeni woyamba kalendala sabata la chaka)
H akupanga ora mbali ya DATETIME anapatsidwa (0 mpaka 23)
n Minute gawo (0 ndi 59)
m Chachiwiri gawo (0 ndi 59)

inputDateTime ndi phindu DATETIME amene mbali adzakhala yotengedwa.
firstDayOfWeek ndi zonse optional ntchito mwachindunji tsiku loyamba la sabata. Ngati si ananenera, crSunday amaganiza. Onani tsiku la Sabata zokhazikika mudziwe zambiri.
firstWeekOfYear ndi zonse optional malangizo sabata loyamba m’chaka. Ngati si ananenera, sabata loyamba amaganiza kuti munthu amene Jan. 1 amapezeka (crFirstJan1). Onani Mlungu Choyamba zokhazikika Chaka.
akadzabweranso
A mtengo Number.
Action
DatePart akubwerera ndi Number kuti n’chakuti mbali anatipatsa tsiku anapatsidwa.
zitsanzo
Zitsanzo zotsatirazi ndi ntchito zonse Basic ndi Crystal malembedwe:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) abwerera 15.
DatePart ( “”mamita””, #August 15, 1999 #) abwerera 8.
DatePart ( “”n”” # 10: 35 m’mawa #) abwerera 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) abwerera 3 kuyambira September 29 ndi kotala wachitatu wa chaka.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) abwerera 38 kuyambira September 14, 1997 ndi mu sabata 38. cha 1997.
Tiyerekeze kuti kampani akufuna kuthetsa ndi dwe number aliyense magalimoto ake zolinga kulamulira khalidwe. dwe The imakhala ya dwe kuti, kenako mukapeza munthu, kenako sabata dongosolo zinatumizidwa, kenako manambala awiri otsiriza a chaka. Pano pali chitsanzo chilinganizo chimene umabala Mayina awa:
Rem Basic malembedwe
chilinganizo = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal malembedwe
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) abwerera chingwe “”2082-3897″” ngati {Orders.Order ID} ndi 2082 ndipo {Orders.Ship Date} ndi September 14, 1997.
Comments
ntchito lakonzedwa kuti ntchito ngati zithunzi Basic ntchito ya dzina chomwecho.
The DatePart ntchito ndi mtsutso “”yyyy”” intervalType n’chimodzimodzi ntchito Chaka. Mofananamo, DatePart ntchito ndi “”mamita””, “”D””, “”yakumadzulo””, “”H””, “”n”” ndipo “”s”” intervalType mfundo ndi chimodzimodzi ntchito Mwezi, Day, m’kati mwa mlungu (kapena DayOfWeek), Hour, Minute ndipo Chachiwiri motero. Komano, palibe zovuta njira kuti ntchito ntchito DatePart kuti “”Q””, “”Y”” ndipo “”ww”” intervalType mfundo.
Mfundo firstDayOfWeek amakhudza DatePart ntchito pamene imeneyi mtundu mfundo ndi “”yakumadzulo”” kapena “”ww””. Pakuti ena onse mfundo intervalType mfundo ndi ananyalanyaza.
Mfundo firstWeekOfYear amakhudza DatePart ntchito kokha pamene mtsutso intervalType ndi “”ww””. Pakuti ena onse mfundo intervalType mfundo ndi ananyalanyaza.
————————————————– ——————————

Previous tsamba tsamba Next
kuyamwa BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ntchito Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Mankhwala Kulemba pa Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持机器翻译:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports联机帮助
DATEPART
Basic和Crystal语法。
重载
DATEPART(intervalType,inputDateTime)
DATEPART(intervalType,inputDateTime,Firstdayofweek可)
DATEPART(intervalType,inputDateTime,Firstdayofweek可,firstWeekOfYear)
参数
intervalType指定要返回的日期部分的字符串表达式。可能的值可以是:
间隔类型值说明
YYYY中提取年
q季度(结果是1,2,3或4)
m月份(结果是从1到12)
今年ÿ天(1到闰年365或366)
日期D日部分(1〜31)
周W的天(1到7与取决于Firstdayofweek可结果)
今年WW星期(1到53 Firstdayofweek可与firstWeekOfYear确定一年的第一个日历周的确切天)
^ h提取给定日期时间的小时部分(0〜23)
ñ分钟部分(0〜59)
s秒部分(0〜59)

inputDateTime是DateTime值的部分将被提取。
Firstdayofweek可是用于指定一周的第一天的可选常数。如果没有指定,则假定crSunday。有关详细信息,请参阅周常量日。
firstWeekOfYear是一个可选常量,指定一年的第一周。如果未指定,则第一周被假定为在1月1日产生的酮(crFirstJan1)。见年常量的第一周。
返回
一个数值。
行动
日期部分返回指定某一特定日期的特定部分的结果。
例子
下面的实施例都适用于基本和Crystal语法:
DATEPART(“D”,#August 15,1999#)返回15。
DATEPART(“M”,#August 15,1999#)返回8。
DATEPART(“N”,10:35上午#)返回35。
DATEPART(“Q”,#September 29,1999#)返回3,因为9月29日是在今年的第三季度。
DATEPART(“WW”,#September 14,1997#)返回38,因为1997年9月14日是1997年的第38周。
假设某公司要杜绝各出货量为质量控制目的的ID号。此id由订单ID,然后是一个破折号,接着是发货的当周,其次是一年中的最后两位数字。这里是产生这些ID的例子公式:
雷姆基本语法
公式= CStr的({订单。订单ID},0,“”)&“ – ”&_
CStr的(DATEPART(“湿重”,{Orders.Ship日期}),0)&_
CStr的({Orders.Ship日期},“YY”)

// Crystal语法
CStr的({订单。订单ID},0,“”)&“ – ”&
CStr的(DATEPART(“湿重”,{Orders.Ship日期}),0)&
CStr的({Orders.Ship日期},“YY”)返回字符串“2082-3897”,如果{订单。订单ID}是2082和{Orders.Ship日期}是1997年9月14日。
注释
此功能的目的是一样的同名的Visual Basic函数工作。
以“YYYY”intervalType参数日期部分的功能是一样的新年功能。同样地,用“M”,“D”,“W”,“H”,“n”和“S”intervalType参数DatePart函数是相同的功能,月,日,星期(或星期几),小时,分钟分别其次。另一方面,不存在容易替代使用DatePart函数为“Q”,“y”和“湿重”intervalType参数。
firstdayofweek参数会影响当间隔类型参数是“W”或“WW”DatePart函数。对于所有其他intervalType参数值,将其忽略。
该firstWeekOfYear参数才影响,只有当intervalType参数是“WW”DatePart函数。对于所有其他intervalType参数值,将其忽略。
————————————————– ——————————

上一页下一页
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服务
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的产品文档
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
支持機器翻譯:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports聯機幫助
DATEPART
Basic和Crystal語法。
重載
DATEPART(intervalType,inputDateTime)
DATEPART(intervalType,inputDateTime,Firstdayofweek可)
DATEPART(intervalType,inputDateTime,Firstdayofweek可,firstWeekOfYear)
參數
intervalType指定要返回的日期部分的字符串表達式。可能的值可以是:
間隔類型值說明
YYYY中提取年
q季度(結果是1,2,3或4)
m月份(結果是從1到12)
今年ÿ天(1到閏年365或366)
日期D日部分(1〜31)
週W的天(1到7與取決於Firstdayofweek可結果)
今年WW星期(1到53 Firstdayofweek可與firstWeekOfYear確定一年的第一個日曆週的確切天)
^ h提取給定日期時間的小時部分(0〜23)
ñ分鐘部分(0〜59)
s秒部分(0〜59)

inputDateTime是DateTime值的部分將被提取。
Firstdayofweek可是用於指定一周的第一天的可選常數。如果沒有指定,則假定crSunday。有關詳細信息,請參閱週常量日。
firstWeekOfYear是一個可選常量,指定一年的第一週。如果未指定,則第一週被假定為在1月1日產生的酮(crFirstJan1)。見年常量的第一週。
返回
一個數值。
行動
日期部分返回指定某一特定日期的特定部分的結果。
例子
下面的實施例都適用於基本和Crystal語法:
DATEPART(“D”,#August 15,1999#)返回15。
DATEPART(“M”,#August 15,1999#)返回8。
DATEPART(“N”,10:35上午#)返回35。
DATEPART(“Q”,#September 29,1999#)返回3,因為9月29日是在今年的第三季度。
DATEPART(“WW”,#September 14,1997#)返回38,因為1997年9月14日是1997年的第38週。
假設某公司要杜絕各出貨量為質量控制目的的ID號。此id由訂單ID,然後是一個破折號,接著是發貨的當週,其次是一年中的最後兩位數字。這裡是產生這些ID的例子公式:
雷姆基本語法
公式= CStr的({訂單。訂單ID},0,“”)&“ – ”&_
CStr的(DATEPART(“濕重”,{Orders.Ship日期}),0)&_
CStr的({Orders.Ship日期},“YY”)

// Crystal語法
CStr的({訂單。訂單ID},0,“”)&“ – ”&
CStr的(DATEPART(“濕重”,{Orders.Ship日期}),0)&
CStr的({Orders.Ship日期},“YY”)返回字符串“2082-3897”,如果{訂單。訂單ID}是2082和{Orders.Ship日期}是1997年9月14日。
註釋
此功能的目的是一樣的同名的Visual Basic函數工作。
以“YYYY”intervalType參數日期部分的功能是一樣的新年功能。同樣地,用“M”,“D”,“W”,“H”,“n”和“S”intervalType參數DatePart函數是相同的功能,月,日,星期(或星期幾),小時,分鐘分別其次。另一方面,不存在容易替代使用DatePart函數為“Q”,“y”和“濕重”intervalType參數。
firstdayofweek參數會影響當間隔類型參數是“W”或“WW”DatePart函數。對於所有其他intervalType參數值,將其忽略。
該firstWeekOfYear參數才影響,只有當intervalType參數是“WW”DatePart函數。對於所有其他intervalType參數值,將其忽略。
————————————————– ——————————

上一頁下一頁
SAP的BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
支持服務
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上的產品文檔
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support Traduction macchina: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rivista Help Online
DatePart
Basic e Crystal funetica.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
oji
intervalType un ‘esprissioni String chì specifies u quadru di una data à resa. valori possibili ponu esse:
Type de tretu valori Description
yyyy Extracts l’annu
Q Quarter (u risultatu hè 1, 2, 3 o 4)
m francese mese (u risultatu hè da 1 à 12)
canta ghjornu di l’annu (1 à 365 o 366 in un annu santu)
D Day parti di la data (1 to 31)
argent Day di settimana (1 to 7 cù u risultatu segunda firstDayOfWeek)
ww, Week di l’annu (1 to 53 cù firstDayOfWeek e firstWeekOfYear serenità i ghjorni esattu di i primi semaine calendariu di l ‘annu)
H Extracts la parti ora di u datu DateTime (0 a 23)
Traduction Minute parti (0 a 59)
d Siconda parti (0 a 59)

inputDateTime è u valori DateTime quali parti ti avissi a èssiri pigghiata.
firstDayOfWeek hè un custanti vuòti usatu à calculà u primu ghjornu di u mese. Si nun pricisatu, crSunday si pensa. Voir la fiera di constants Week di più nantu à u corsu.
firstWeekOfYear hè un custanti vuòti indettendu u prima settimana di l ‘annu. Si nun pricisatu, a prima settimana è pensa à esse quellu chì si faci in Jan. 1 (crFirstJan1). Voir la prima Settimana di constants annu.
Returns
Un raportu numeru.
Action
DatePart torna un numeru chì specifies un datu parti di nu datu vita cutidiana.
Esempii
Li siquenti sunnu asempî da appiecà à prò sintassa tecnicu è Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) torna 15.
DatePart ( “”f””, #August 15, 1999 #) torna 8.
DatePart ( “”Traduction””, # 10: 35 AM #) torna 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) torna 3 dipoi 29 di settembre è in u terzu quartu di l ‘annu.
DatePart ( “”ww,””, #September 14, 1997 #) torna 38 dipoi 14 di sittèmmiru, 1997, hè in la semaine 38th di u 1997.
Cridiri ca ‘na cumpagnia di pagliacci pi timbre, un nùmeru id & nantu à ognunu di i so FRAMAR di u prugettu di u cuntrollu di qualità. Lu francese id Hè cumpostu di l ‘id & ordine, siguita di na acquavita, siguita di la semaine l’ ordine era famosi, siguita di l ‘urtimi dui pie di l’ annu. Quì hè una fòrmula esempiu ca si produci ‘sti francese ids:
sintassa Basic Rem
fòrmula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) e “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww,””, {Orders.Ship Data}), 0) & _
CStr ({Data Orders.Ship}, “”aa””)

// Sintassa Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) e “”-“” & |
CStr (DatePart ( “”ww,””, {Orders.Ship Data}), 0) |
CStr ({Orders.Ship Data}, “”aa””) torna a la stringa “”2082-3897″” s’è {Orders.Order ID} è 2082 è {Orders.Ship Data} è 14 di sittèmmiru, 1997.
Comments
Sta funzione veni disignatu a travagghiari comu funziunava u franese tecnicu di lu stissu nomu.
A funzione DatePart cu mutivazzioni “”yyyy”” intervalType è a stissa cosa dâ funzioni annu. Grafia simile, a funzione DatePart cù “”m francese””, “”D””, “”u””, “”H””, “”Traduction”” e mutivazzioni intervalType “”s”” è a stissa cosa dâ funzioni mese, Day, Weekday (o DayOfWeek), Hour, Minute e Seconda rispittivamenti. Nantu à u cuntrariu, ùn ci era più faciuli alternative à usannu la funzioni DatePart di l ‘ “”Q””, “”canta”” e argumenti intervalType “”, ww””.
U mutivazzioni firstDayOfWeek ticnulòggicu nfruenza li funzioni DatePart quannu li mutivazzioni tippu tretu est “”épouvantail”” o “”, ww””. Di tutti l ‘àutri valori mutivazzioni intervalType, si cunnosci micca.
U mutivazzioni firstWeekOfYear ticnulòggicu nfruenza li funzioni DatePart sulu quannu li mutivazzioni intervalType è “”ww,””. Di tutti l ‘àutri valori mutivazzioni intervalType, si cunnosci micca.
————————————————– ——————————

pagina precedente pagina Next
Sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Imprese di Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation pruduttu nantu à u Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podrška strojno prevođenje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoć
DatePart
Osnovni i Crystal sintakse.
preopterećenja
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenti
intervalType je izraz String koji određuje dio dana da se vrati. Moguće vrijednosti mogu biti:
Interval Tip vrijednost Opis
gggg Ekstrakti godine
q četvrt (rezultat je 1, 2, 3 ili 4)
m mjesec (rezultat je od 1 do 12)
y dan u godini (od 1 do 365 ili 366 u prijestupnoj godini)
d Dan dio dana (od 1 do 31)
w Dan u tjednu (od 1 do 7 s rezultatom ovisno o firstDayOfWeek)
ww Tjedan godine (od 1 do 53 s firstDayOfWeek i firstWeekOfYear određivanje točne dane prvog kalendarskog tjedna u godini)
h ekstrakti satni dio danog datetime (0 do 23)
n Minuta dio (0 do 59)
a drugi dio (0 do 59)

inputDateTime je vrijednost Dio sekunde u kojem čiji dio će biti izvađen.
firstDayOfWeek je dodatna konstanta koristiti za određivanje prvi dan u tjednu. Ako nije određeno, crSunday pretpostavlja. Pogledajte dan u tjednu konstanti za više informacija.
firstWeekOfYear je dodatna konstanta određuje prvi tjedan u godini. Ako nije navedeno, prvi tjedan se pretpostavlja da je onaj u kojem se pojavljuje 1. siječnja (crFirstJan1). Pogledajte prvi tjedan Godina konstanti.
vraća
Vrijednost Broj.
Akcijski
DatePart Vraća broj koji određuje određeni dio određenog datuma.
Primjeri
Sljedeći primjeri su primjenjivi na osnovna i Crystal sintaksu:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Vraća 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Vraća 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 sati #) Vraća 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Vraća 3 od 29. rujna u trećem kvartalu ove godine.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Vraća 38 od 14. rujna 1997. godine u 38. tjednu 1997. godine.
Pretpostavimo da tvrtka želi da unište jedan broj ID na svakom od svojih pošiljki za potrebe kontrole kvalitete. ID sastoji se od ID narudžbe, nakon čega slijedi crtica, nakon čega slijedi tjedan red je krcatelj, nakon čega slijedi posljednje dvije znamenke godine. Ovdje je primjer formula koja proizvodi te ID-ove:
Rem Osnovna sintaksa
Formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Datum}), 0) i _
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal sintaksa
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Datum}), 0)
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Vraća string “”2082-3897″”, ako {Orders.Order ID} je 2082, a {Orders.Ship Datum} je 14. rujna 1997.
Komentari
Ova funkcija je dizajniran za rad kao Visual Basic funkciji istog imena.
DatePart funkcija sa “”gggg”” intervalType argument je isti kao i funkciju godine. Isto tako, DatePart funkcija sa “”m””, “”D””, “”w””, “”h””, “”n”” i “”S”” intervalType argument je isti kao i funkcija mjesec, dan, dan u tjednu (ili dayOfWeek), sat, minuta i drugi respektivno. S druge strane, ne postoji jednostavan alternativa pomoću funkcije DatePart za “”q””, “”y”” i “”WW”” intervalType argumente.
FirstDayOfWeek da utječe i na DatePart funkciju kad je vrsta interval je argument “”W”” ili “”ww.”” Za sve ostale argumenata vrijednosti intervalType, to se ignorira.
FirstWeekOfYear da utječe i na DatePart funkciju tek kada intervalType argument je “”ww.”” Za sve ostale argumenata vrijednosti intervalType, to se ignorira.
————————————————– ——————————

Prethodna stranica Sljedeća stranica
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
usluge podrške
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija proizvoda na webu
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversættelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjælp
DATEPART
Grundlæggende og Crystal syntaks.
overbelastninger
DATEPART (intervalType, inputDateTime)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenter
intervalType en String udtryk, der angiver den del af en dato, der skal returneres. Mulige værdier kan være:
Interval typen værdi Beskrivelse
yyyy Uddrag året
q Quarter (resultatet er 1, 2, 3 eller 4)
m Måned (resultatet er fra 1 til 12)
y dag i år (1-365 eller 366 i skudår)
d Day del af datoen (1 til 31)
w Ugedag (1 til 7 med det resultat, afhængigt af firstDayOfWeek)
ww Uge året (1 for, 53 firstDayOfWeek og firstWeekOfYear bestemme de nøjagtige dage fra den første kalenderuge af året)
h Uddrag timen del af den givne DateTime (fra 0 til 23)
n Minute del (0 til 59),
s Anden del (fra 0 til 59)

inputDateTime er DateTime værdi, hvis en del vil blive udtrukket.
firstDayOfWeek er en valgfri konstant bruges til at angive den første dag i ugen. Hvis ikke angivet, er crSunday antaget. Se Ugedag konstanter for mere information.
firstWeekOfYear er en valgfri konstant specificerer den første uge i året. Hvis ikke angivet, er den første uge antages at være den, hvor 1 januar forekommer (crFirstJan1). Se første uge af År konstanter.
Retur
En talværdi.
Handling
DATEPART returnerer et nummer, der angiver en given del af en given dato.
Eksempler
De følgende eksempler er gældende for både Basic og Crystal syntaks:
DATEPART ( “”d””, #August 15, 1999 #) Giver 15.
DATEPART ( “”m””, #August 15, 1999 #) Giver 8.
DATEPART ( “”n””, # 10: 35 am #) Giver 35.
DATEPART ( “”q””, #September 29, 1999 #) Retur 3 siden 29. September er i tredje kvartal af året.
DATEPART ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Giver 38 siden den 14. september, 1997 i den 38. uge af 1997.
Antag, at en virksomhed ønsker at stemple et id-nummer på hver af sine forsendelser til kvalitetskontrol. Den id er sammensat af ordren id, efterfulgt af en bindestreg efterfulgt af uger ordren blev afsendt, efterfulgt af de sidste to cifre i året. Her er et eksempel formel, der producerer disse id’er:
Rem Grundlæggende syntaks
formel = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Dato}, “”yy””)

// Crystal syntaks
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Dato}, “”yy””) returnerer strengen “”2082-3897″”, hvis {Orders.Order ID} er 2082 og {Orders.Ship Dato} er September 14, 1997.
Kommentarer
Denne funktion er beregnet til at arbejde som Visual Basic funktion af samme navn.
Den DATEPART funktion med “”yyyy”” intervalType argument er det samme som året funktion. Tilsvarende DATEPART funktion med “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” og “”s”” intervalType argument er det samme som de funktioner måned, dag, Ugedag (eller DAYOFWEEK), time, minut og henholdsvis andet. På den anden side, er der ingen nem alternativ til DATEPART funktion for “”q””, “”y”” og “”ww”” intervalType argumenter.
Den firstDayOfWeek argument påvirker DATEPART funktion, når intervaltype argument er “”w”” eller “”ww””. For alle andre intervalType argument værdier, ignoreres det.
Den firstWeekOfYear argument påvirker DATEPART funktionen kun, når intervalType argument er “”ww””. For alle andre intervalType argument værdier, ignoreres det.
————————————————– ——————————

Forrige side Næste side
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttefunktioner
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt dokumentation på internettet
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning automatische vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Basic en Crystal-syntaxis.
overbelasting
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenten
intervalType een String expressie die specificeert het deel van een datum te worden geretourneerd. Mogelijke waarden kunnen zijn:
Interval waarde type Beschrijving
yyyy Haalt het jaar
q Quarter (het resultaat is 1, 2, 3 of 4)
m Month (het resultaat is van 1 tot 12)
j Dag van het jaar (1-365 of 366 in een schrikkeljaar)
d Dag gedeelte van de datum (1 tot 31)
w Dag van de week (1 tot 7 met het resultaat afhankelijk van firstDayOfWeek)
ww Week van het jaar (1-53 met firstDayOfWeek en firstWeekOfYear het bepalen van de exacte tijd van de eerste kalender week van het jaar)
h Haalt het uur deel van de opgegeven DateTime (0-23)
n Minute deel (0-59)
s Tweede deel (0-59)

inputDateTime is de DateTime waarde waarvan een deel zal worden gehaald.
firstDayOfWeek is een optionele constant gebruikt om de eerste dag van de week te specificeren. Indien niet opgegeven, wordt crSunday verondersteld. Zie Dag van de week constanten voor meer informatie.
firstWeekOfYear is een optionele constant met vermelding van de eerste week van het jaar. Indien niet opgegeven, wordt de eerste week aangenomen die waarin 1 januari optreedt (crFirstJan1) zijn. Zie eerste week van het jaar constanten.
opbrengst
Een getalswaarde.
Actie
DatePart retourneert een getal dat een bepaald deel van een bepaalde datum opgeeft.
Voorbeelden
De volgende voorbeelden zijn van toepassing op zowel de Basic en Crystal-syntaxis:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Geeft 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Geeft 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 uur #) Geeft 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Geeft 3 sinds 29 September is in het derde kwartaal van het jaar.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Geeft 38 sinds 14 september 1997 is in de 38e week van 1997.
Stel dat een bedrijf wil een ID-nummer op elk van zijn verzendingen voor kwaliteitscontrole stempel. De id is samengesteld uit de order id, gevolgd door een streepje, gevolgd door de week de bestelling is verzonden, gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar. Hier is een voorbeeld formule die deze ids produceert:
Rem Basic-syntaxis
formule = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal-syntaxis
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Geeft de string “”2082-3897″” als {Orders.Order ID} is 2082 en {Orders.Ship Date} is 14 september 1997.
Comments
Deze functie is ontworpen om te werken als de Visual Basic-functie met dezelfde naam.
De functie DatePart met “”yyyy”” intervalType argument is hetzelfde als het jaar functie. Ook de functie DatePart met “”m””, “”d””, “”g””, “”h””, “”n”” en “”s”” intervalType argument gelijk aan de functies Maand, dag van de week (of DayOfWeek), uren, minuten respectievelijk tweede. Aan de andere kant is er geen eenvoudig alternatief voor het gebruik van de DatePart functie voor het “”q””, “”y”” en “”ww”” intervalType argumenten.
De firstDayOfWeek argument beïnvloedt de DatePart functie als het type interval argument is “”w”” of “”ww””. Voor alle andere intervalType argumentwaarden, wordt genegeerd.
De firstWeekOfYear argument beïnvloedt de DatePart functie alleen wanneer de intervalType argument is “”ww””. Voor alle andere intervalType argumentwaarden, wordt genegeerd.
————————————————– ——————————

Vorige pagina Volgende pagina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ondersteunende diensten
http://service.sap.com/bosap-support/
Product documentatie op het web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový překlad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online nápovědy
DatePart
Základní a Crystal syntaxe.
přetížení
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argumenty
intervalType výraz Řetězec, který určuje část data mají být vráceny. Možné hodnoty mohou být:
Interval typ hodnota Popis
YYYY Extrakty rok
q čtvrtina (výsledek je 1, 2, 3 nebo 4)
m měsíc (výsledkem je od 1 do 12)
y Den v roce (1 až 365 nebo 366 v přestupném roce)
d Den část data (1 až 31)
w den v týdnu (1 až 7, s tím výsledkem, v závislosti na firstDayOfWeek)
ww Týden v roce (1 až 53 s firstDayOfWeek a firstWeekOfYear určení přesné dnů od prvního kalendářního týdne roku)
h Extrahuje hodin část daného DateTime (0 až 23)
n nepatrná část (0 až 59)
s Druhá část (0 až 59)

inputDateTime je hodnota DateTime, jejíž součástí budou vytaženy.
firstDayOfWeek je volitelná konstanta slouží k určení první den v týdnu. Pokud není uvedeno, předpokládá se crSunday. Viz den v týdnu konstant pro více informací.
firstWeekOfYear je volitelná konstanta určující první týden v roce. Pokud není uvedeno, první týden Předpokládá se, že ten, ve kterém dojde 1.ledna (crFirstJan1). Viz první týden roku konstant.
výnos
Hodnota číslo.
Akce
DatePart vrátí číslo, které určuje danou část k určitému datu.
Příklady
Následující příklady jsou použitelné pro základní i Crystal syntaxe:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Vrací 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Vrací 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 hod #) Vrací 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) vrací3 od 29. Září je ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Vrací 38 od 14. září 1997 je v 38. týdnu roku 1997.
Předpokládejme, že společnost chce razítko číslo ID v každé ze svých zásilek pro účely kontroly kvality. Id se skládá z objednávky id, následuje pomlčka, za kterým následuje týden objednávka byla doručena, po němž následují dvě poslední číslice roku. Zde je příklad vzorec, který produkuje tyto identifikátory:
Rem Základní syntaxe
vzorec = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) a “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) a “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Vrací řetězec “”2082-3897″”, pokud {Orders.Order ID} je 2082 a {Orders.Ship Date} je 14.září 1997.
Komentáře
Tato funkce je určena pro práci jako Visual Basic funkci se stejným názvem.
Funkce DatePart s “”yyyy”” intervalType argumentem je stejná jako funkce roku. Podobně funkce DatePart s “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”N”” a “”S”” intervalType argumentem je stejná jako funkce měsíc, den, den v týdnu (nebo DAYOFWEEK), hodina, minuta a druhý v tomto pořadí. Na druhou stranu, neexistuje jednoduchá alternativa k použití funkce DatePart pro “”q””, “”y”” a “”WW”” intervalType argumenty.
Argument firstDayOfWeek ovlivňuje funkci DatePart případě, že typ interval argument je “”w”” nebo “”WW””. Pro všechny ostatní hodnoty intervalType argument, je ignorován.
Argument firstWeekOfYear ovlivňuje funkci DatePart pouze tehdy, když intervalType argument je “”WW””. Pro všechny ostatní hodnoty intervalType argument, je ignorován.
————————————————– ——————————

Předchozí strana Následující strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Pomocné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentace k produktu na webu
http://help.sap.com/


——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
——————————————————————————————————————————————————

Crystal Reports Online Help
DatePart
Basic and Crystal syntax.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Arguments
intervalType a String expression that specifies the part of a date to be returned. Possible values can be:
Interval type value Description
yyyy Extracts the year
q Quarter (the result is 1, 2, 3 or 4)
m Month (the result is from 1 to 12)
y Day of year (1 to 365 or 366 in a leap year)
d Day part of the date (1 to 31)
w Day of week (1 to 7 with the result depending on firstDayOfWeek)
ww Week of year (1 to 53 with firstDayOfWeek and firstWeekOfYear determining the exact days of the first calendar week of the year)
h Extracts the hour part of the given DateTime (0 to 23)
n Minute part (0 to 59)
s Second part (0 to 59)

inputDateTime is the DateTime value whose part will be extracted.
firstDayOfWeek is an optional constant used to specify the first day of the week. If not specified, crSunday is assumed. See Day of Week constants for more information.
firstWeekOfYear is an optional constant specifying the first week of the year. If not specified, the first week is assumed to be the one in which Jan. 1 occurs (crFirstJan1). See First Week of Year constants .
Returns
A Number value.
Action
DatePart returns a Number that specifies a given part of a given date.
Examples
The following examples are applicable to both Basic and Crystal syntax:
DatePart (“”d””, #August 15, 1999#)Returns 15.
DatePart (“”m””, #August 15, 1999#)Returns 8.
DatePart (“”n””, #10:35 am#)Returns 35.
DatePart (“”q””, #September 29, 1999#)Returns 3 since September 29 is in the third quarter of the year.
DatePart (“”ww””, #September 14, 1997#)Returns 38 since September 14, 1997 is in the 38th week of 1997.
Suppose that a company wants to stamp an id number on each of its shipments for quality control purposes. The id is composed of the order id, followed by a dash, followed by the week the order was shipped, followed by the last two digits of the year. Here is an example formula that produces these ids:
Rem Basic syntax
formula = CStr({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr(DatePart(“”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr({Orders.Ship Date}, “”yy””)

//Crystal syntax
CStr({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr(DatePart(“”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr({Orders.Ship Date}, “”yy””)Returns the string “”2082-3897″” if {Orders.Order ID} is 2082 and {Orders.Ship Date} is September 14, 1997.
Comments
This function is designed to work like the Visual Basic function of the same name.
The DatePart function with “”yyyy”” intervalType argument is the same as the Year function. Similarly, the DatePart function with “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” and “”s”” intervalType argument is the same as the functions Month, Day, Weekday (or DayOfWeek), Hour, Minute and Second respectively. On the other hand, there is no easy alternative to using the DatePart function for the “”q””, “”y”” and “”ww”” intervalType arguments.
The firstDayOfWeek argument affects the DatePart function when the interval type argument is “”w”” or “”ww””. For all other intervalType argument values, it is ignored.
The firstWeekOfYear argument affects the DatePart function only when the intervalType argument is “”ww””. For all other intervalType argument values, it is ignored.
——————————————————————————–

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation on the Web
http://help.sap.com/————————————————– ————————————————– ————————————————–
Subteno maŝintradukado: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristalo Raportoj Surreta Helpo
DatePart
Baza kaj Kristalo sintakso.
superŝarĝas
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentoj
intervalType String esprimo kiu precizigas la parto de dato esti revenis. Eblaj valoroj povas esti:
Intervalo tipo valoro priskribo
jjjj ĉerpas la jaro
q Kvartalo (la rezulto estas 1, 2, 3 aŭ 4)
m Monato (la rezulto estas de 1 al 12)
y Tago de jaro (1 ĝis 365 aŭ 366 en superjaro)
d Tago parto de la dato (1 ĝis 31)
w Tago de semajno (1 ĝis 7 kun la rezulto depende firstDayOfWeek)
ww Semajno de jaro (1 ĝis 53 kun firstDayOfWeek kaj firstWeekOfYear determini la ĝusta tempo de la unua kalendara semajno de la jaro)
h ĉerpas la horo parto de la donitaj DatoTempo (0 ĝis 23)
n Minute parto (0 ĝis 59)
S Dua parto (0 ĝis 59)

inputDateTime estas la DatoTempo valoro kies parto estos eltirita.
firstDayOfWeek estas laŭvola konstanto uzata por specifi la unuan tagon de la semajno. Se ne specifita, crSunday supozas. Vidu Tago de Semajno konstantoj por pli informo.
firstWeekOfYear estas laŭvola konstanta preciziganta la unua semajno de la jaro. Se ne markita, la unua semajno estas supozita esti la unu en kiu Jan. 1 okazas (crFirstJan1). Vidu Unuan Semajnon de Jaro konstantoj.
revenas
A Nombro valoro.
ago
DatePart redonas Nombro kiuj specifas antaŭfiksita parto de antaŭfiksita dato.
ekzemploj
La jenaj ekzemploj estas aplikebla al ambaŭ Baza kaj Kristalo sintakson:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Returns 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returns 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Returns 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returns 3 ekde septembro 29 estas en la tria trimestro de la jaro.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Returns 38 ekde septembro 14, 1997 estas la 38-a semajno de 1997.
Supozu ke entrepreno volas stampi al identigilo nombro sur ĉiu de liaj sendoj por kontrolo de kvalito celoj. La identigilo estas kunmetita de la ordo identigilo, sekvita per paŭzostreko, sekvita de la semajno la ordo estis ekspedita, sekvata de la du lastaj ciferoj de la jaro. Jen ekzemplo formulo kiu produktas tiujn ids:
Rem Bazaj sintakso
formulo = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Dato}, “”yy””)

// Kristalo sintakso
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Dato}, “”yy””) Redonas ĉenon “”2082-3897″” se {Orders.Order ID} estas 2082 kaj {Orders.Ship Dato} estas septembro 14, 1997.
komentoj
Tiu funkcio estas desegnita por labori kiel la Vida Baza funkcio de la sama nomo.
La DatePart funkcio kun “”jjjj”” intervalType argumento estas la sama kiel la Jaro funkcio. Simile, la DatePart funkcio kun “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” kaj “”s”” intervalType argumento estas la sama kiel la funkcioj Monato, Tago, Labortago (aŭ DayOfWeek), Horo, Minuto kaj Dua respektive. Aliflanke, ne ekzistas facila alternativo al uzante la DatePart funkcio por la “”q””, “”y”” kaj “”ww”” intervalType argumentoj.
La firstDayOfWeek argumento tuŝas la DatePart funkcio kiam la intervalo tipo argumento estas “”w”” aŭ “”ww””. Por ĉiuj aliaj intervalType argumento valoroj, ĝi estas ignorata.
La firstWeekOfYear argumento tuŝas la DatePart funkcio nur kiam la intervalType argumento estas “”ww””. Por ĉiuj aliaj intervalType argumento valoroj, ĝi estas ignorata.
————————————————– ——————————

Antaŭa paĝo Sekva paĝo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
helpservojn
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkto Dokumentado pri la TTT
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Toetus masintõlge: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Hetkel Abi
datepart
Basic ja Crystal süntaks.
Ülekoormus
Datepart (intervalType, inputDateTime)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumendid
intervalType String väljend, mis määratleb osa päevast tuleb tagastada. Võimalikud väärtused võivad olla:
Intervalli tüüpi väärtuse kirjeldus
aaaa väljavõtteid aasta
q Quarter (tulemus on 1, 2, 3 või 4)
m Kuu (tulemus ei 1-12)
y Day aasta (1-365 või 366 liigaasta)
d Day osa päevast (1.-31)
w nädalapäev (1 kuni 7, mille tulemusena sõltuvalt firstDayOfWeek)
ww nädal aastas (1-53 koos firstDayOfWeek ja firstWeekOfYear määramise täpse päeva esimese kalender nädalal aastas)
h Pakib tunni osa antud DateTime (0 kuni 23)
n hetke osa (0 kuni 59)
teine osa (0 kuni 59)

inputDateTime on dateTime väärtusega, mille osa on eraldatud.
firstDayOfWeek on valikuline pidev saab määrata esimesel päeval nädalas. Kui ei ole määratud, crSunday eeldatakse. Vaata nädalapäev konstandid rohkem teavet.
firstWeekOfYear on valikuline konstantse täpsustades esimese nädala kohta aastas. Kui ei ole määratud, esimesel nädalal on eeldada, et see, kus 1. jaanuar toimub (crFirstJan1). Vaata esimesel nädalal Aasta konstandid.
tulu
Mitmed väärtus.
tegevus
Datepart tagastab arv, mis määrab antud osa antud kuupäeval.
Näited
Järgnevad näited on rakendatav nii põhikooli- ja Crystal süntaksit:
Datepart ( “”d””, #August 15 1999 #) Annab 15.
Datepart ( “”m””, #August 15 1999 #) Tagasiside 8.
Datepart ( “”n””, # 10: 35 am #) Annab 35.
Datepart ( “”q””, #September 29 1999 #) Tagasiside 3 alates 29. september on kolmandas kvartalis.
Datepart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Annab 38 alates 14. september 1997 on 38. nädalal 1997.
Oletame, et ettevõte soovib tembelda id number igale tema vedude kvaliteedikontrolli eesmärgil. See id koosneb tilaustunnusnumerosi, millele järgneb sidekriips, millele järgneb nädal järjekorras veeti, millele järgneb kaks viimast numbrit aastas. Siin on näiteks valem, mis toodab neid ID-sid:
Rem põhiliste süntaksi
valem = cstr ({Orders.Order ID}, 0 “”,””) ja “”-“” & _
Cstr (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship kuupäev}), 0) ja _
Cstr ({Orders.Ship kuupäev}, “”aa””)

// Crystal süntaks
Cstr ({Orders.Order ID}, 0 “”,””) & “”-“” &
Cstr (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship kuupäev}), 0) ja
Cstr ({Orders.Ship kuupäev}, “”aa””) Tagastab stringi “”2082-3897″” kui {Orders.Order ID} on 2082 ja {Orders.Ship kuupäev} on 14. september 1997.
Kommentaarid
See funktsioon on mõeldud töötama nagu Visual Basic funktsioon on sama nimi.
Datepart funktsiooni “”yyyy”” intervalType argument on sama aasta funktsiooni. Samamoodi datepart funktsiooni “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ja “”s”” intervalType argument on sama funktsiooni nagu kuu, Weekday (või DAYOFWEEK), tund, minut ja teise koha. Teiselt poolt ei ole lihtne võimalus kasutada datepart funktsiooni “”q””, “”y”” ja “”ww”” intervalType argumente.
FirstDayOfWeek argument mõjutab datepart funktsiooni, kui intervalli tüüpi argument on “”w”” või “”ww””. Kõikide teiste intervalType argumentide väärtustest, seda ignoreerida.
FirstWeekOfYear argument mõjutab datepart funktsiooni ainult siis, kui intervalType argument on “”ww””. Kõikide teiste intervalType argumentide väärtustest, seda ignoreerida.
————————————————– ——————————

Eelmine Järgmine leht
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tugiteenused
http://service.sap.com/bosap-support/
Toode Dokumentatsiooni veebis
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DATEPART
Basic at Crystal syntax.
overloads
DATEPART (intervalType, inputDateTime)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Pangangatwiran
intervalType isang String expression na tumutukoy sa bahagi ng isang petsa na ibabalik. Posibleng value ay maaaring maging:
Pagitan uri ng halaga Paglalarawan
yyyy Extracts taon
q Quarter (ang resulta ay 1, 2, 3 o 4)
m Buwan (ang resulta ay mula sa 1 hanggang 12)
y Araw ng taon (1 hanggang 365 o 366 sa isang taong bisyesto)
d Day bahagi ng petsa (1 hanggang 31)
w Araw ng linggo (1 hanggang 7 sa resulta depende sa firstDayOfWeek)
ww Linggo ng taon (1 hanggang 53 sa firstDayOfWeek at firstWeekOfYear pagtukoy ng eksaktong araw ng unang linggo sa kalendaryo ng taon)
h Extracts ang oras bahagi ng ibinigay DateTime (0 hanggang 23)
n Minute bahagi (0 hanggang 59)
s Ikalawang bahagi (0 hanggang 59)

inputDateTime ay ang halaga DateTime na bahagi ay nahango.
firstDayOfWeek ay isang opsyonal na pare-pareho ang ginagamit upang tukuyin ang unang araw ng linggo. Kung hindi tinukoy, crSunday ay ipinapalagay. Tingnan Araw ng Linggo constants para sa karagdagang impormasyon.
firstWeekOfYear ay isang opsyonal na pare-pareho na tumutukoy sa unang linggo ng taon. Kung hindi tinukoy, ang unang linggo ay ipinapalagay na ang isa na kung saan Jan. 1 ay nangyayari (crFirstJan1). Tingnan First Week of Taon constants.
returns
A Number halaga.
aksyon
DATEPART nagbabalik ng isang Number na tumutukoy sa isang naibigay na bahagi ng isang naibigay na petsa.
Mga halimbawa
Ang mga sumusunod na halimbawa ay naaangkop sa parehong Basic at Crystal syntax:
DATEPART ( “”d””, #August 15, 1999 #) Returns 15.
DATEPART ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returns 8.
DATEPART ( “”n””, # 10: 35 am #) Returns 35.
DATEPART ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returns 3 mula noong Septiyembre 29 ay sa ikatlong quarter ng taon.
DATEPART ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Returns 38 mula noong Septiyembre 14, 1997 ay nasa ika-38 linggo ng 1997.
Ipagpalagay na ang isang kumpanya ay nagnanais na tatakan ang isang numero ng id sa bawat isa sa kanyang mga pagpapadala para sa mga layunin ng kalidad control. id ay binubuo ng ang pagkakasunod-sunod id, na sinusundan ng isang gitling, na sinusundan ng linggo ang order ay naipadala, na sinusundan ng ang huling dalawang numero ng taon. Narito ang isang halimbawa formula na gumagawa ang mga ids:
Rem Basic syntax
formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal syntax
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Returns ang string “”2082-3897″” kung {Orders.Order ID} ay 2082 at {Orders.Ship Date} ay Septiyembre 14, 1997.
Comments
Function na ito ay dinisenyo upang gumana tulad ng Visual Basic function ng parehong pangalan.
Ang DATEPART function na may “”yyyy”” intervalType argument ay ang parehong bilang ang function Year. Katulad nito, ang DATEPART function na may “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” at “”s”” intervalType argumento ay ang parehong bilang ng mga pag-andar Buwan, Araw, Weekday (o DayOfWeek), Oras, Minuto at Ikalawang ayon sa pagkakabanggit. Sa kabilang dako, walang madaling alternatibo sa paggamit ng DATEPART function para sa “”q””, “”y”” at “”ww”” intervalType arguments.
Ang firstDayOfWeek argument nakakaapekto sa DATEPART function kapag ang agwat uri ng argument ay “”w”” o “”ww””. Para sa lahat ng iba pang mga intervalType argument halaga, ito ay hindi pinansin.
Ang firstWeekOfYear argument nakakaapekto sa DATEPART function na lamang kapag ang intervalType argument ay “”ww””. Para sa lahat ng iba pang mga intervalType argument halaga, ito ay hindi pinansin.
————————————————– ——————————

Nakaraang pahina Susunod na pahina
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
mga serbisyo ng suporta
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Produkto sa Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tuki konekääntäminen: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-ohje
DatePart
Basic ja Crystal syntaksin.
ylikuormitusta
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentit
intervalType String lauseke, joka määrittelee päivämäärän osa palautetaan. Mahdolliset arvot voivat olla:
Intervallityypin arvo Kuvaus
yyyy Otteita vuoden
q Quarter (tulos on 1, 2, 3 tai 4)
m Kuukausi (tulos on 1-12)
y päivä vuoden (1-365 tai 366 karkausvuotena)
d päivä osan päivästä (1-31)
w Viikonpäivä (1-7 tulokseen riippuen firstDayOfWeek)
ww Vuoden viikko (1 ja 53 vastaan firstDayOfWeek ja firstWeekOfYear määritetään tarkka päivän ensimmäisen kalenterin viikon aikana)
h Purkaa tunnin osa tietyn Aikaleiman (0-23)
n Minute osa (0-59)
s Toinen osa (0-59)

inputDateTime on Aikaleiman arvo joiden osa puretaan.
firstDayOfWeek on valinnainen jatkuva käytetään määrittelemään ensimmäisenä viikonpäivänä. Jos ei ole määritelty, crSunday oletetaan. Katso viikonpäivä vakioita lisätietoja.
firstWeekOfYear on valinnainen vakio määritellään ensimmäisen viikon aikana. Jos ei ole määritelty, ensimmäisen viikon oletetaan olevan se, jossa 1 tammikuu esiintyy (crFirstJan1). Katso ensimmäisellä viikolla Year vakioita.
tuotto
Numeroarvo.
Toiminta
DatePart palauttaa määrä, joka määrittää tietyn osan tiettynä päivänä.
esimerkit
Seuraavat esimerkit ovat sovellettavissa sekä perus- ja Crystal syntaksi:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Palauttaa 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Palauttaa 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Palauttaa 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Palauttaa 3 syyskuusta 29 on kolmannella neljänneksellä.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Palauttaa 38 vuodesta syyskuu 14, 1997 on 38. viikolla 1997.
Oletetaan, että yritys haluaa leimata asiakasnumeron sen kummallakin lähetykset laadunvalvontatarkoituksiin. Id koostuu järjestyksessä id, jonka jälkeen viiva, jota seuraa viikon tilaus oli lähetetty, jota seuraa kaksi viimeistä numeroa vuodessa. Tässä on esimerkki kaava, joka tuottaa nämä tunnukset:
Rem Syntaksi
kaava = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) ja “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””)

// Crystal syntaksin
CStr ({Orders.Order ID}, 0 “”,””) ja “”-“” ja
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) ja
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””) Palauttaa merkkijonon “”2082-3897″”, jos {Orders.Order ID} on 2082 ja {Orders.Ship Date} on 14 syyskuu 1997.
Kommentit
Tämä toiminto on suunniteltu toimimaan kuten Visual Basic funktio on sama nimi.
DatePart toiminto “”yyyy”” intervalType argumentti on sama kuin vuosi toiminto. Samoin DatePart toiminto “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ja “”s”” intervalType argumentti on sama kuin toiminnot kuukausi, päivä, viikonpäivä (tai viikonpäivä), tunnit, minuutit ja toinen vastaavasti. Toisaalta, ei ole helppo vaihtoehto käyttäen DatePart toiminnon “”q””, “”y”” ja “”ww”” intervalType argumentteja.
FirstDayOfWeek väite vaikuttaa DatePart toimintoa intervallityypin argumentti on “”w”” tai “”ww””. Kaikkien muiden intervalType argumentin arvot, sitä ei huomioida.
FirstWeekOfYear väite vaikuttaa DatePart toiminto vain silloin, kun intervalType argumentti on “”ww””. Kaikkien muiden intervalType argumentin arvot, sitä ei huomioida.
————————————————– ——————————

Edellinen Seuraava
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Tukipalvelut
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation Webissä
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Traduction automatique Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Aide en ligne
DatePart
La syntaxe de base et Crystal.
surcharges
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, FirstWeekOfYear)
Arguments
intervalType une expression de chaîne qui spécifie la partie d’une date à être retourné. Les valeurs possibles peuvent être:
Type Intervalle Description Valeur
aaaa Extraits de l’année
q trimestre (le résultat est 1, 2, 3 ou 4),
m mois (le résultat est de 1 à 12)
y Jour de l’année (1 à 365 ou 366 dans une année bissextile)
partie d Jour de la date (1 à 31)
w Jour de la semaine (1 à 7 avec le résultat en fonction de firstDayOfWeek)
ww Semaine de l’année (1 à 53 avec firstDayOfWeek et FirstWeekOfYear déterminer les jours exacts de la première semaine du calendrier de l’année)
h Extrait la partie heure du DateTime donné (0 à 23)
partie n Minute (0 à 59)
s Deuxième partie (0 à 59)

inputDateTime est la valeur DateTime dont la partie sera extraite.
firstDayOfWeek est une constante en option utilisée pour spécifier le premier jour de la semaine. Si non spécifié, crSunday est supposé. Voir la Journée des constantes de semaine pour plus d’informations.
FirstWeekOfYear est une constante facultatif spécifiant la première semaine de l’année. Si non spécifié, la première semaine est supposé être celui dans lequel a lieu le 1 janvier (crFirstJan1). Voir la première Semaine des constantes Année.
résultats
Une valeur numérique.
action
DatePart renvoie un nombre qui spécifie une partie donnée à une date donnée.
Exemples
Les exemples suivants sont applicables à la fois la syntaxe de base et Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) Retourne 15.
DatePart ( “”m””, #August 15 1999 #) Renvoie 8.
DatePart ( “”n””, n ° 10: 35 am #) Retourne 35.
DatePart ( “”q””, #September 29 1999 #) Retourne 3 depuis le 29 Septembre est au troisième trimestre de l’année.
DatePart ( “”ww””, #September 14 1997 #) Retourne 38 depuis le 14 Septembre, 1997 est dans la 38e semaine de 1997.
Supposons qu’une entreprise souhaite apposer un numéro d’identification sur chacun de ses envois à des fins de contrôle de qualité. L’id est composé de l’identifiant de commande, suivi d’un tiret, suivi de la semaine, la commande a été expédiée, suivie par les deux derniers chiffres de l’année. Voici une formule d’exemple qui produit ces ids:
Syntaxe de base Rem
formule = CStr ({Commandes.ID commande}, 0, “”””) et “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Date de Orders.Ship}), 0) & _
CStr ({Date de Orders.Ship}, “”yy””)

// La syntaxe Crystal
CStr ({Commandes.ID commande}, 0, “”””) et “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Date de Orders.Ship}), 0) et
CStr ({Date de Orders.Ship}, “”yy””) Renvoie la chaîne “”2082-3897″” si {Commandes.ID commande} est 2082 et {Date de Orders.Ship} est le 14 Septembre 1997.
commentaires
Cette fonction est conçue pour fonctionner comme la fonction Visual Basic du même nom.
La fonction DatePart avec l’argument “”yyyy”” de intervalType est la même que la fonction de l’année. De même, la fonction DatePart avec “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” et “”s”” argument intervalType est le même que les fonctions Mois, Jour de semaine (ou DayOfWeek), heure, minute En second lieu, et, respectivement. D’autre part, il n’y a pas d’alternative facile à utiliser la fonction DatePart pour le “”q””, les arguments de intervalType “”ww”” “”y”” et.
L’argument firstDayOfWeek affecte la fonction DatePart lorsque l’argument de type intervalle est “”w”” ou “”ww””. Pour toutes les autres valeurs de l’argument intervalType, il est ignoré.
L’argument FirstWeekOfYear affecte la fonction DatePart uniquement lorsque l’argument intervalType est “”ww””. Pour toutes les autres valeurs de l’argument intervalType, il est ignoré.
————————————————– ——————————

Page précédente Page suivante
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services de soutien
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation produit sur le Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stipe machine oersetting: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Basic en Crystal syntaksis.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
arguminten
intervalType in String útdrukking dat spesifisearret it diel fan in datum te werom. Mooglike wearden kin wêze:
Tuskenskoft type wearde Description
yyyy extracten it jier
q Quarter (it resultaat is 1, 2, 3 of 4)
m moanne (it resultaat is fan 1 oant 12)
y Day fan jier (1 oant 365 of 366 yn in skrikkeljier)
d Day diel fan de datum (1 oant 31)
w Day de wike (1 oant 7 mei it resultaat ôfhinklik fan firstDayOfWeek)
ww wike fan it jier (1 oant 53 mei firstDayOfWeek en firstWeekOfYear it fêststellen fan ‘e krekte dagen fan de earste kalinder wike fan it jier)
h extracten de oere diel fan de opjûne DateTime (0 oant 23)
n Minute part (0 oant 59)
s Twadde diel (0 oant 59)

inputDateTime is de DateTime wearde wêrfan diel sil wurde extracted.
firstDayOfWeek is in opsjoneel konstante brûkt om opjaan de earste dei fan de wike. As net oantsjutte, crSunday wurdt oannommen. Sjoch Dei fan Wike konstanten foar mear ynformaasje.
firstWeekOfYear is in opsjoneel konstante opjefte de earste wike fan it jier. As net oantsjutte, de earste wike wurdt oannommen dat it ien dêr’t Jan. 1 foarkomt (crFirstJan1). Sjoch earste wike fan Jier konstanten.
Returns
In Oantal wearde.
Aksje
DatePart jout in Oantal dat spesifisearret in jûn diel fan in opjûne datum.
foarbylden
De folgjende foarbylden binne fan tapassing foar sawol Basic en Crystal syntaksis:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Returns 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returns 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 pm #) Returns 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Jout 3 sûnt 29 septimber is yn it tredde fearnsjier fan it jier.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Jout 38 sûnt 14 septimber, 1997 is yn de 38e wike fan 1997.
Stel dat in bedriuw wol stamp in id tal op elk fan har shipments foar kwaliteit kontrôle doelen. De id is gearstald fan ‘e oarder id, folge troch in solo, folge troch de wike de oarder waard shipped, folge troch de lêste twa sifers fan it jier. Hjir is in foarbyld formule dy’t produsearret dizze ids:
Rem Basic syntaksis
formule = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Datum}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”YY””)

// Crystal syntaksis
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Datum}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””) Jout de tekenrige “”2082-3897″” as {Orders.Order ID} is 2082 en {Orders.Ship Datum} is 14 septimber, 1997.
Comments
Dizze funksje is ûntwurpen om te wurkjen as it Byldzjende Basic funksje fan de deselde namme.
De DatePart funksje mei “”yyyy”” intervalType argumint is itselde as de Jier funksje. Sa ek, de DatePart funksje mei “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” en “”s”” intervalType argumint is itselde as de funksjes moanne, Day, Weekday (of DayOfWeek), Oer, Minute en Twadde respektivelik. Oan de oare kant, der is gjin maklik alternatyf om mei help fan de DatePart funksje foar de “”q””, “”y”” en “”ww”” intervalType arguminten.
De firstDayOfWeek argumint beynfloedet de DatePart funksje as it ynterval type argumint is “”w”” of “”ww””. Foar alle oare intervalType argumint wearden, is negearre.
De firstWeekOfYear argumint beynfloedet de DatePart funksje allinne as de intervalType argument is “”ww””. Foar alle oare intervalType argumint wearden, is negearre.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stipe tsjinsten
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkt Documentation op it web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Soporte de traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Axuda Online
PartData
Básico e Crystal sintaxe.
sobrecargas
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentos
intervalType unha expresión String que especifica a parte da data a devolve. Os valores posíbeis poden ser:
tipo de intervalo Descrición Valor
aaaa Extrae o ano
q un cuarto (o resultado é 1, 2, 3 ou 4)
m meses (o resultado é de 1 a 12)
y día do ano (1-365 ou 366 nun ano bisesto)
parte d Día da data (1 a 31)
W día da semana (1 a 7, co resultado dependendo firstDayOfWeek)
ww semana do ano (1-53 con firstDayOfWeek e firstWeekOfYear determinar os días exactos da primeira semana de calendario do ano)
h Extrae a parte hora DateTime dada (0 a 23)
n Minuto parte (0 a 59)
s segunda parte (0 a 59)

inputDateTime é o valor DateTime cuxa parte será extraído.
firstDayOfWeek é unha constante opcional usado para indicar o primeiro día da semana. Se non se especifica, crSunday asúmese. Ver día das constantes semana para obter máis información.
firstWeekOfYear é unha constante opcional que especifica a primeira semana do ano. Se non se especifica, a primeira semana é asumido como aquela en que se produce 01 de xaneiro (crFirstJan1). Ver primeira semana de constantes Ano.
volve
Un valor numérico.
acción
DatePart retorna un número que especifica unha determinada parte dunha determinada data.
exemplos
Os exemplos a seguir aplica-se tanto a sintaxe básica e Cristal:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) Volta 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Volta 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Volta 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Volta 3 desde 29 de setembro é o terceiro trimestre do ano.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Volta 38 desde 14 de setembro de 1997, está na 38ª semana de 1997.
Supoñamos que unha empresa quere carimbam un número de identificación en cada un dos seus embarque para fins de control de calidade. A ID consta polo ID de orde, seguido por un guión, seguido por semana, a petición foi enviado, seguido polos dous últimos díxitos do ano. Aquí está un exemplo fórmula que produce eses IDs:
Rem Sintaxe básica
fórmula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship date}), 0) e _
CStr ({Orders.Ship date}, “”aa””)

// Sintaxe de cristal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship date}), 0) e
CStr ({Orders.Ship date}, “”aa””) Volta a cadea “”2082-3897″” se {Orders.Order ID} é 2082 e {Orders.Ship date} é 14 de setembro de 1997.
comentarios
Esta función está deseñado para funcionar como a función de Visual Basic co mesmo nome.
A función DatePart co argumento “”aaaa”” intervalType é a mesma que a función Year. Do mesmo xeito, a función PartData con “”m””, “”d””, “”W””, “”H””, “”N”” e “”s”” argumento intervalType é o mesmo que as funcións mes, día, día da semana (ou DayOfWeek), hora, minuto e segundo, respectivamente. Por outra banda, non hai alternativa doado de usar a función DatePart a “”q””, “”y”” e “”WW”” argumentos intervalType.
O argumento firstDayOfWeek afecta a función DatePart cando o argumento tipo de intervalo é “”w”” ou “”ww””. Para todos os demais valores de argumento intervalType, será ignorado.
O argumento firstWeekOfYear afecta a función DatePart só cando o argumento intervalType é “”ww””. Para todos os demais valores de argumento intervalType, será ignorado.
————————————————– ——————————

Páxina anterior Páxina seguinte
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizos de apoio
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación do produto na web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
მხარდაჭერა მანქანა თარგმანი: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

კრისტალი ანგარიშები ონლაინ დახმარება
DATEPART
ძირითადი და Crystal სინტაქსი.
overloads
DATEPART (intervalType, inputDateTime)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
არგუმენტები
intervalType სიმებიანი გამოხატვის, რომელიც განსაზღვრავს ნაწილი თარიღი უნდა დაბრუნდნენ. შესაძლო მნიშვნელობებია შეიძლება იყოს:
ინტერვალი ტიპის მნიშვნელობა აღწერა
yyyy ექსტრაქტები წელი
q Quarter (შედეგი 1, 2, 3 ან 4)
მ თვე (შედეგი 1-დან 12)
y Day წელი (1 365 ან 366 წელს ნახტომის წელი)
დ Day ნაწილი თარიღი (1 to 31)
w დღე კვირაში (1-დან 7 შედეგი დამოკიდებულია firstDayOfWeek)
ww კვირეული წელი (1 დან 53 ერთად firstDayOfWeek და firstWeekOfYear განსაზღვრის ზუსტი დღის პირველი კალენდარული კვირის განმავლობაში)
h ექსტრაქტები საათობრივად ნაწილი მოცემულია წამების (0 23)
n Minute ნაწილი (0 59)
მეორე ნაწილი (0 59)

inputDateTime არის წამების მნიშვნელობა, რომლის ნაწილი იქნება მოპოვებული.
firstDayOfWeek სურვილისამებრ მუდმივი გამოიყენება მიუთითოთ პირველი დღე კვირაში. თუ არ არის მითითებული, crSunday არის ვარაუდი. იხილეთ დღე კვირა მუდმივები მეტი ინფორმაცია.
firstWeekOfYear სურვილისამებრ მუდმივი სასურველი პირველ კვირას წელს. თუ არ არის მითითებული, პირველ კვირას მიჩნეულია, რომ იყოს ერთი, რომელიც 1 იანვარს ხდება (crFirstJan1). იხილეთ პირველ კვირას წელი მუდმივები.
ანაზღაურება
ხმების ღირებულება.
აქცია
DATEPART ბრუნდება ნომერი, რომელიც განსაზღვრავს მოცემული ნაწილი მოცემულ თარიღი.
მაგალითები
შემდეგი მაგალითები მიესადაგება როგორც ძირითადი და Crystal სინტაქსი:
DATEPART ( “”დ””, #August 1999 წლის 15 #) ანაზღაურება 15.
DATEPART ( “”მ””, #August 1999 წლის 15 #) ანაზღაურება 8.
DATEPART ( “”ო””, # 10: 35 საათზე #) ანაზღაურება 35.
DATEPART ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returns 3 წლის სექტემბრიდან 29 მესამე კვარტალში.
DATEPART ( “”ww””, #September 14, 1997 #) ანაზღაურება 38 წლიდან 14 სექტემბერი, 1997 წელს 38-ე კვირას 1997 წელს.
ვარაუდობენ, რომ კომპანია სურს ბეჭედი, პირადობის მოწმობის ნომერი თითოეულ მისი გადაზიდვა ხარისხის კონტროლის მიზნით. პირადობის შედგება რათა id, რასაც მოჰყვა dash, რასაც მოჰყვა კვირის ბრძანება გაიგზავნება, რასაც მოჰყვა ბოლო ორი ციფრი წელს. აქ არის მაგალითი ფორმულა, რომელიც აწარმოებს ამ პირადობის მოწმობა:
Rem ძირითადი სინტაქსი
ფორმულა = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) და “”-“” & _
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship თარიღი}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship თარიღი}, “”yy””)

// Crystal სინტაქსი
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) და “”-“” &
CSTR (DATEPART ( “”ww””, {Orders.Ship თარიღი}), 0) და
CSTR ({Orders.Ship თარიღი}, “”yy””) აბრუნებს string “”2082-3897″” თუ {Orders.Order ID} არის 2082 და {Orders.Ship თარიღი} წლის 14 სექტემბერი, 1997.
კომენტარები
ეს ფუნქცია შექმნილია მუშაობა, როგორიცაა Visual Basic ფუნქცია იგივე სახელი.
DATEPART ფუნქცია “”yyyy”” intervalType არგუმენტი არის იგივე, რაც წელი ფუნქცია. ანალოგიურად, DATEPART ფუნქცია “”მ””, “”დ””, “”ღ””, “”თ””, “”ო”” და “”ს”” intervalType არგუმენტი არის იგივე როგორც ფუნქციების თვე, დღე, კვირის დღეების (ან DayOfWeek), საათი, წუთი და მეორე, შესაბამისად. მეორეს მხრივ, არ არსებობს მარტივი ალტერნატივა გამოყენებით DATEPART ფუნქცია “”q””, “”შ”” და “”ww”” intervalType არგუმენტები.
FirstDayOfWeek არგუმენტი გავლენას ახდენს DATEPART ფუნქცია, როდესაც ინტერვალით ტიპის არგუმენტი “”w”” ან “”ww””. ყველა სხვა intervalType არგუმენტი ფასეულობებზე, იგნორირებულია.
FirstWeekOfYear არგუმენტი გავლენას ახდენს DATEPART ფუნქცია მხოლოდ მაშინ, როცა intervalType არგუმენტი “”ww””. ყველა სხვა intervalType არგუმენტი ფასეულობებზე, იგნორირებულია.
————————————————– ——————————

წინა გვერდი შემდეგი გვერდი
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
მხარდაჭერა მომსახურება
http://service.sap.com/bosap-support/
პროდუქტის დოკუმენტაცია ინტერნეტში
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Unterstützung maschinelle Übersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online-Hilfe
Datepart
Basic und Crystal-Syntax.
Überlastungen
Datepart (intervalType, inputDateTime)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, FirstWeekOfYear)
Argumente
intervalType einen String-Ausdruck, der Teil eines Datums zurückgegeben werden angibt. Mögliche Werte können sein:
Intervalltyp Wert Beschreibung
yyyy Extrahiert das Jahr
q Quarter (das Ergebnis ist 1, 2, 3 oder 4)
m Monat (das Ergebnis ist 1 bis 12)
y Tag des Jahres (von 1 bis 365 bzw. 366 in einem Schaltjahr)
d Tag Teil des Datums (1 bis 31)
w Tag der Woche (1 bis 7 mit dem Ergebnis auf firstDayOfWeek je)
ww Woche des Jahres (1 bis 53 mit firstDayOfWeek und FirstWeekOfYear die genauen Tage der ersten Kalenderwoche des Jahres zu bestimmen)
h Extrahiert die Stunde Teil der angegebenen Datetime (0 bis 23)
n Minute Teil (0 bis 59)
s Zweiter Teil (0 bis 59)

inputDateTime ist der Wert, dessen Teil Datetime extrahiert werden.
firstDayOfWeek ist eine optionale Konstante verwendet, um den ersten Wochentag spezifizieren. Wenn nicht angegeben, wird crSunday angenommen. Siehe Wochentag Konstanten für weitere Informationen.
FirstWeekOfYear ist eine optionale Konstante, die die erste Woche des Jahres angibt. Wenn nicht angegeben, wird die erste Woche angenommen derjenige sein, in dem 1. Januar tritt (crFirstJan1). Siehe erste Woche des Jahres Konstanten.
Kehrt zurück
Zahlenwert.
Aktion
Datepart gibt eine Zahl zurück, die einen bestimmten Teil eines gegebenen Zeitpunkt angegeben ist.
Beispiele
Die folgenden Beispiele gelten sowohl für Basic und Crystal-Syntax:
Datepart ( “”d””, 15 #August 1999 #) Liefert 15.
Datepart ( “”m””, 15 #August 1999 #) Gibt 8.
Datepart ( “”n””, # 10: 35 Uhr #) Liefert 35.
Datepart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Gibt 3 seit dem 29. September im dritten Quartal des Jahres ist.
Datepart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Gibt 38 seit September 14, 1997 in der 38. Woche des Jahres 1997 ist.
Angenommen, ein Unternehmen will eine ID-Nummer auf jeder ihrer Sendungen zur Qualitätskontrolle zu stempeln. Die ID ist der Auftrags-ID zusammengesetzt, gefolgt von einem Bindestrich, von der Woche folgte die Reihenfolge durch die letzten beiden Ziffern des Jahres, gefolgt wurde ausgeliefert. Hier ist ein Beispiel Formel, die diese IDs erzeugt:
Rem Basic-Syntax
Formel = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (Datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal-Syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (Datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Gibt die Zeichenfolge “”2082 bis 3897″”, wenn {Orders.Order ID} ist 2082 und {Orders.Ship Date} ist der 14. September., 1997
Bemerkungen
Diese Funktion ist so konzipiert, wie die Visual Basic-Funktion mit dem gleichen Namen zu arbeiten.
Die Funktion Datepart mit “”yyyy”” intervalType Argument ist das gleiche wie das Jahr Funktion. In ähnlicher Weise ist die Funktion Datepart mit “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” und “”s”” intervalType Argument das gleiche wie die Funktionen Monat, Tag, Wochentag (oder DayOfWeek), Stunde, Minute und den zweiten Platz. Auf der anderen Seite gibt es keine einfache Alternative, um die Funktion Datepart für die “”q””, “”y”” und “”ww”” intervalType Argumente zu verwenden.
Das firstDayOfWeek Argument wirkt sich auf die Funktion Datepart, wenn der Intervalltyp Argument “”w”” oder “”ww””. Für alle anderen intervalType Argumentwerte, wird sie ignoriert.
Das FirstWeekOfYear Argument wirkt sich auf die Funktion Datepart nur, wenn das intervalType Argument “”ww””. Für alle anderen intervalType Argumentwerte, wird sie ignoriert.
————————————————– ——————————

Vorherige Seite Nächste Seite
SAP Business
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support-Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation im Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Υποστήριξη αυτόματης μετάφρασης: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports σε απευθείας σύνδεση Βοήθεια
DatePart
Βασικές και Crystal σύνταξη.
υπερφορτώσεις
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, πρώτη_μέρα_εβδομάδας)
DatePart (intervalType, inputDateTime, πρώτη_μέρα_εβδομάδας, πρώτη_μέρα_έτους)
επιχειρήματα
intervalType μια παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει το τμήμα μιας ημερομηνίας που πρέπει να επιστραφεί. Πιθανές τιμές μπορεί να είναι:
Διάστημα τύπο τιμής Περιγραφή
εεεε Εξάγει το έτος
q Quarter (το αποτέλεσμα είναι 1, 2, 3 ή 4)
m Μήνας (το αποτέλεσμα είναι από 1 έως 12)
y Ημέρα του έτους (1-365 ή 366 σε ένα δίσεκτο έτος)
δ Ημέρα μέρος της ημερομηνίας (1 έως 31)
β Ημέρα της εβδομάδας (1-7, με αποτέλεσμα ανάλογα με πρώτη_μέρα_εβδομάδας)
ww εβδομάδα του έτους (1-53 με πρώτη_μέρα_εβδομάδας και πρώτη_μέρα_έτους προσδιορίζει τις ακριβείς ημέρες από την πρώτη ημερολογιακή εβδομάδα του έτους)
h Εξάγει την ώρα μέρος του δεδομένου DateTime (0-23)
μέρος n λεπτό (0-59)
s Δεύτερο μέρος (0-59)

inputDateTime είναι η αξία των οποίων DateTime μέρος θα εξαχθεί.
πρώτη_μέρα_εβδομάδας είναι μια προαιρετική σταθερή χρησιμοποιηθεί για να καθορίσετε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθορίζεται, crSunday υποτίθεται. Δείτε Ημέρα της εβδομάδας σταθερές για περισσότερες πληροφορίες.
πρώτη_μέρα_έτους είναι μια προαιρετική σταθερή προσδιορίζοντας την πρώτη εβδομάδα του έτους. Εάν δεν καθορίζεται, η πρώτη εβδομάδα θεωρείται ότι είναι εκείνη στην οποία παρουσιάζεται 1η Ιανουαρίου (crFirstJan1). Δείτε πρώτη εβδομάδα του έτους σταθερές.
Επιστροφές
Μια αριθμητική τιμή.
Δράση
DatePart επιστρέφει έναν αριθμό που καθορίζει ένα συγκεκριμένο μέρος μιας δεδομένης ημερομηνίας.
παραδείγματα
Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι εφαρμόσιμες τόσο στη βασική σύνταξη και Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Επιστρέφει 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Επιστρέφει 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 π.μ. #) Επιστρέφει 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Επιστρέφει 3 από τις 29 Σεπτεμβρίου είναι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Επιστρέφει 38 Από τις 14 Σεπτεμβρίου, 1997 είναι στην 38η εβδομάδα του 1997.
Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία θέλει να σφραγίσει ένα αναγνωριστικό αριθμό σε κάθε μία από τις αποστολές της για σκοπούς ελέγχου ποιότητας. Η ταυτότητα αποτελείται από το id τάξης, που ακολουθείται από μια παύλα, που ακολουθείται από την εβδομάδα που η παραγγελία έχει αποσταλεί, που ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους. Εδώ είναι ένα παράδειγμα φόρμουλα που παράγει αυτά τα αναγνωριστικά:
Rem Βασική σύνταξη
τύπο = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ημερομηνία}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Ημερομηνία}, “”εε””)

// Σύνταξη κρυστάλλου
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ημερομηνία}), 0) και
CStr ({Orders.Ship Ημερομηνία}, “”εε””) Επιστρέφει το string “”2082 έως 3897″”, αν {Orders.Order ID} είναι 2082 και {Orders.Ship Ημερομηνία} 14 Σεπτεμβρίου, 1997.
Σχόλια
Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σαν τη βασική λειτουργία Visual με το ίδιο όνομα.
Η λειτουργία DatePart με το επιχείρημα «εεεε» intervalType είναι η ίδια με τη λειτουργία έτος. Ομοίως, η λειτουργία DatePart με το “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” και “”s”” επιχείρημα intervalType είναι το ίδιο με τις λειτουργίες μήνας, ημέρα, ημέρα της εβδομάδας (ή dayOfWeek), ώρα, λεπτό και Β ‘αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία εύκολη εναλλακτική λύση για τη χρήση της λειτουργίας DatePart για την “”Q””, “”y”” και “”WW”” επιχειρήματα intervalType.
Το επιχείρημα πρώτη_μέρα_εβδομάδας επηρεάζει τη λειτουργία DatePart όταν το επιχείρημα του τύπου διάστημα είναι το “”W”” ή “”ww””. Για όλες τις άλλες αξίες επιχείρημα intervalType, αγνοείται.
Το επιχείρημα πρώτη_μέρα_έτους επηρεάζει τη λειτουργία DatePart μόνο όταν το επιχείρημα intervalType είναι “”ww””. Για όλες τις άλλες αξίες επιχείρημα intervalType, αγνοείται.
————————————————– ——————————

Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Υπηρεσίες υποστήριξης
http://service.sap.com/bosap-support/
Τεκμηρίωση προϊόντος στο Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
આધાર મશીન અનુવાદ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ક્રિસ્ટલ અહેવાલો ઑનલાઇન સહાય
DatePart
મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના.
બોજો
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
દલીલો
એક શબ્દમાળા અભિવ્યક્તિ સ્પષ્ટ કરે છે કે એક તારીખ ભાગ પરત કરવામાં intervalType. શક્ય કિંમતો હોઈ શકે છે:
અંતરાલ પ્રકાર કિંમત વર્ણન
YYYY વર્ષ કાઢે છે
ક્યૂ ત્રિમાસિક ગાળા (પરિણામ 1, 2, 3 અથવા 4)
એમ મહિનો (પરિણામ 1 થી 12 છે)
વર્ષના વાય ડે (1 365 અથવા 366 લિપ વર્ષ માટે)
તારીખ ડી ડે ભાગ (1 થી 31)
(FirstDayOfWeek પર આધાર રાખીને પરિણામ સાથે 7 1) અઠવાડિયાના W ડે
(53 firstDayOfWeek અને firstWeekOfYear વર્ષના પ્રથમ કૅલેન્ડર સપ્તાહ ચોક્કસ દિવસ નક્કી કરવા સાથે 1) વર્ષના WW અઠવાડિયું
એચ આપવામાં તારીખ સમય ના કલાક ભાગ અર્ક (0 23)
એ મિનિટ ભાગ (0 થી 59)
ઓ બીજો ભાગ (0 થી 59)

inputDateTime તારીખ સમય કિંમત જેની ભાગ કાઢવામાં આવશે.
firstDayOfWeek વૈકલ્પિક અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે સ્પષ્ટ કરવા માટે વપરાય સતત છે. જો ઉલ્લેખિત નથી, crSunday ધારવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે અઠવાડિયું સ્થિરાંકો દિવસે જોવા.
firstWeekOfYear વૈકલ્પિક વર્ષના પ્રથમ સપ્તાહમાં સ્પષ્ટ સતત છે. જો ઉલ્લેખિત નથી, પ્રથમ સપ્તાહમાં એક કે જેમાં જાન્યુઆરી 1 થાય છે (crFirstJan1) ધારવામાં આવે છે. વર્ષ સ્થિરાંકો પ્રથમ સપ્તાહ જુઓ.
રિટર્ન્સ
એક નંબર કિંમત.
ક્રિયા
DatePart એક નંબર છે કે જે આપેલ તારીખ આપેલ ભાગ સ્પષ્ટ આપે છે.
ઉદાહરણો
નીચેના ઉદાહરણોમાં બંને મૂળભૂત અને ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના માટે લાગુ પડે છે:
DatePart ( “”ડી””, #August 15, 1999 #) 15 આપે છે.
DatePart ( “”એમ”” છે, #August 15, 1999 #) 8 આપે છે.
DatePart (n “”””, # 10: 35 છું #) 35 આપે છે.
DatePart ( “”સ””, #September 29, 1999 #) વળતર 3 થી 29 સપ્ટેમ્બર વર્ષના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં છે.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) 14 સપ્ટેમ્બર થી 38 આપે છે, 1997 1997 ના 38 મી સપ્તાહમાં છે.
ધારો કે એક કંપની ગુણવત્તા નિયંત્રણ હેતુઓ માટે તેના શિપમેન્ટ દરેક પર એક ID નંબર સ્ટેમ્પ કરવા માંગે છે. આઈડી ઓર્ડર ID, આડંબર દ્વારા અનુસરવામાં, સપ્તાહ માટે મોકલવામાં આવતો હતો ત્યાર બાદ, વર્ષ ના છેલ્લા બે અંકો દ્વારા અનુસરવામાં બનેલા છે. અહીં એક ઉદાહરણ છે કે સૂત્ર આ ID પેદા કરે છે:
લોકલક્ષી મૂળભૂત વાક્યરચના
સૂત્ર = CStr ({Orders.Order ID ને}, 0, “”””) અને “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship તારીખ}), 0) અને _
CStr ({Orders.Ship તારીખ}, “”YY””)

// ક્રિસ્ટલ વાક્યરચના
CStr ({Orders.Order ID ને}, 0, “”””) અને “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship તારીખ}), 0) અને
CStr ({Orders.Ship તારીખ}, “”YY””) શબ્દમાળા “”2082-3897″” આપે તો {Orders.Order ID ને} 2082 છે અને {Orders.Ship તારીખ} સપ્ટેમ્બર 14, 1997 છે.
ટિપ્પણીઓ
આ કાર્ય એ એજ નામ ની વિઝ્યુઅલ બેઝિક કાર્ય જેમ કામ કરવા માટે રચાયેલ છે.
“”YYYY”” intervalType દલીલ સાથે DatePart કાર્ય વર્ષ કાર્ય તરીકે જ છે. એ જ રીતે, “”M””, “”ડી””, “”W””, “”એચ””, “”એન”” અને “”એસ”” intervalType દલીલ સાથે DatePart કાર્ય કાર્યો મહિનો, દિવસ, અઠવાડિયાનો દિવસ (અથવા DayOfWeek), કલાક, મિનિટ તરીકે જ છે અને અનુક્રમે બીજા. બીજી બાજુ પર, ત્યાં “”વાય”” અને “”WW”” intervalType દલીલો “”Q”” માટે DatePart કાર્ય ઉપયોગ કરીને, આ બોલ પર કોઈ સરળ વિકલ્પ છે.
firstDayOfWeek દલીલ DatePart કાર્ય જ્યારે અંતરાલ પ્રકાર દલીલ છે “”W”” અથવા “”WW”” અસર કરે છે. અન્ય તમામ intervalType દલીલ કિંમતો માટે, તે અવગણવામાં આવે છે.
firstWeekOfYear દલીલ DatePart કાર્ય ત્યારે જ intervalType દલીલ “”WW”” છે અસર કરે છે. અન્ય તમામ intervalType દલીલ કિંમતો માટે, તે અવગણવામાં આવે છે.
————————————————– ——————————

પહેલાનું પાનું આગળનું પાનું
એસએપી BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
સહાયક સેવાઓ
http://service.sap.com/bosap-support/
વેબ પર ઉત્પાદન દસ્તાવેજીકરણ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Sipò tradiksyon machin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapò En jwèt ede
DatePart
Debaz ak Crystal sentaks.
surcharj
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
agiman
intervalType yon ekspresyon chèn ki espesifye pati nan yon dat yo dwe retounen. valè posib kapab:
Entèval kalite valè Deskripsyon
aaaa Ekstrè ane a
q Trimès (rezilta a se 1, 2, 3 oswa 4)
m Mwa (rezilta a se nan 1 rive nan 12)
y Jou nan ane (1 a 365 oswa 366 nan yon ane kwasans)
d jou yon pati nan dat la (1 a 31)
w Jou nan semèn (1 a 7 ak rezilta a depann sou firstDayOfWeek)
ww semèn nan ane (1 a 53 ak firstDayOfWeek ak firstWeekOfYear detèmine jou yo egzak nan semèn nan kalandriye premye nan ane a)
h Ekstrè pati nan èdtan nan dattim yo bay la (0 a 23)
N minit pati (0 a 59)
nan Dezyèm pati (0 a 59)

inputDateTime se valè a dattim ki gen pati yo pral extrait.
firstDayOfWeek se yon konstan si ou vle itilize ou presize premye jou a nan semèn nan. Si ou pa espesifye, crSunday se sipoze. Wè Jou nan konstan Semèn pou plis enfòmasyon.
firstWeekOfYear se yon konstan si ou vle ki espesifye premye semèn nan ane a. Si ou pa espesifye, se premye semèn nan sipoze yo dwe youn nan nan ki janvye 1 rive (crFirstJan1). Wè Premye semèn nan konstan Year.
Retounen
Yon valè Nimewo.
Aksyon
DatePart retounen yon Nimewo ki espesifye yon pati bay nan yon dat bay yo.
Men kèk egzanp
egzanp sa yo se aplikab a tou de sentaks debaz ak Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) retounen 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) retounen 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) retounen 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) retounen 3 depi 29 septanm se nan twazyèm sezon nan ane a.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) retounen 38 depi mwa septanm 14, 1997 se nan semèn nan 38th nan 1997.
Sipoze ke yon konpayi vle koupon pou achte manje yon nimewo id sou chak nan anbakman li yo pou rezon kontwòl kalite. se id a ki konpoze de id nan lòd, ki te swiv pa yon priz, ki te swiv pa semèn nan te lòd la anbake, ki te swiv pa de dènye chif yo nan ane a. Isit la se yon fòmil egzanp ki pwodui ids sa yo:
Rem de baz sentaks
fòmil = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dat}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Dat}, “”yy””)

// Crystal sentaks
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dat}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Dat}, “”yy””) Retounen fisèl la “”2082-3897″” si {Orders.Order ID} se 2082 ak {Orders.Ship Dat} se 14 septanm, 1997.
kòmantè
Sa a se fonksyon ki fèt yo travay tankou vizyèl fonksyon an de baz an menm non yo.
Fonksyon an DatePart ak agiman “”aaaa”” intervalType se menm bagay la kòm fonksyon lan Ane. Menm jan an tou, fonksyon an DatePart ak “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”N”” ak “”nan”” intervalType agiman se menm bagay la kòm fonksyon yo Mwa, Jou, Pandan jou lasemèn (oswa DayOfWeek), Lè, Minit ak dezyèm respektivman. Nan lòt men an, pa gen okenn altènatif fasil lè l sèvi avèk fonksyon an DatePart pou “”q la””, “”y”” ak “”ww”” intervalType agiman.
Agiman a firstDayOfWeek afekte fonksyon an DatePart lè agiman an entèval di ki kalite se “”w”” oswa “”ww””. Pou tout lòt valè agiman intervalType, li se inyore.
Agiman a firstWeekOfYear afekte fonksyon an DatePart sèlman lè agiman an intervalType se “”ww””. Pou tout lòt valè agiman intervalType, li se inyore.
————————————————– ——————————

Previous paj Nan pwochen paj la
SAP Biznes
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
sèvis pou bay èd
http://service.sap.com/bosap-support/
Pwodwi Dokimantasyon sou entènèt la
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support na’ura translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal rahoton Online Help
DatePart
Basic da Crystal ginin kalma.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Muhawara
intervalType a Kirtani magana cewa ƙayyade wani ɓangare na wani rana da za a mayar da ku. Matsaloli da ka iya dabi’u iya zama:
Tazara type darajar Description
yyyy ya’ya shekara
q Quarter (sakamakon ne 1, 2, 3 ko 4)
m Watan (sakamakon ne daga 1 to 12)
y Rãnar shekara (1 to 365 ko 366 a cikin wani tsalle shekara)
d Day ɓangare na rana (1 to 31)
w Rãnar mako (1 to 7 tare da sakamakon dangane firstDayOfWeek)
ww Week na shekara (1 to 53 da firstDayOfWeek da firstWeekOfYear kayyade ainihin kwanaki na farko kalanda mako na shekara)
h ya’ya Sa’a ɓangare na bai DateTime (0 to 23)
n Minute part (0 to 59)
s biyu part (0 to 59)

inputDateTime ne DateTime darajar wanda part za a iya cirewa.
firstDayOfWeek sigar tilas akai amfani da su saka da ranar farko ta mako. Idan ba a kayyade ba, crSunday aka zaci. Dubi Rãnar Week constants don ƙarin bayani.
firstWeekOfYear sigar tilas m tantancewa cikin makon farko na shekara. Idan ba a kayyade ba, cikin makon farko da aka zaci su zama daya a cikin abin da Jan. 1 auku (crFirstJan1). Dubi makon farko na shekarar constants.
dawo
A Number darajar.
Action
DatePart kõma a Number cewa ƙayyade wani da aka ba wani ɓangare na wani ba date.
misalan
Wadannan misalai ne m ga duka Basic da Crystal ginin kalma:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Koma 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Koma 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Koma 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Koma 3 tun Satumba 29 da ke a cikin na uku da kwata na shekara.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Koma 38 tun Satumba 14, 1997 da yake a cikin 38th mako na 1997.
Misali cewa kamfanin yana so ya yi dũka wani id number kan kowane ta kayayyakin for quality iko dalilai. The id an hada da tsari id, ya bi ta hanyar wani dash, bi da mako tsari da aka sufuri, bi da karshe biyu lambobi na shekara. Ga wani misali dabara da cewa samar da wadannan ID:
Rem Basic ginin kalma
dabara = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Kwanan}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Kwanan}, “”YY””)

// Crystal ginin kalma
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Kwanan}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Kwanan}, “”YY””) Koma kirtani “”2082-3897″” idan {Orders.Order ID} ne 2082 da kuma {Orders.Ship Kwanan} ne Satumba 14, 1997.
comments
Wannan aiki da aka tsara don aiki kamar Kayayyakin Basic aiki na da wannan sunan.
The DatePart aiki da “”yyyy”” intervalType shaida ne guda a matsayin shekarar aiki. Hakazalika, DatePart aiki da “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” da “”s”” intervalType shaida ne guda a matsayin ayyuka Watan, Day, Weekday (ko DayOfWeek), Sa’a, Minute da na biyu bi da bi. A daya hannun, babu sauki madadin zuwa ta yin amfani da DatePart aiki na “”q””, “”y”” da kuma “”ww”” intervalType muhawara.
The firstDayOfWeek shaida rinjayar da DatePart aiki a lokacin da tazara type hujjarsu “”w”” ko “”ww””. Gama dukan sauran intervalType shaida dabi’u, an yi watsi da.
The firstWeekOfYear shaida rinjayar da DatePart aiki kawai a lokacin da intervalType hujjarsu “”ww””. Gama dukan sauran intervalType shaida dabi’u, an yi watsi da.
————————————————– ——————————

Previous Next page page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support ayyuka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product takardun a kan Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kākoʻo Maker unuhi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

He aniani hoike Online Help
DatePart
Walaʻauʻana a me he aniani la Ka Mooolelo O.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
oihana
intervalType he kaula ‘aoʻao o ka mea specifies ka hapa o ka la e hoi. Hiki Hawaiʻi hiki e:
Wā mawaenaʻano waiwai Description
yyyy Extracts ka makahiki
Q hapa (? acoeueoao he 1, 2, 3 a me 4)
ka m mahina (? acoeueoao he mai 1 ai 12)
Y La o ka makahiki (1 i 365 ai 366 i loko o ka ua lele akula nō makahiki)
D Day hapa o ka la (1 i 31)
W Day o ka pule (1 i 7 me ka hope ke kaumaha ma muli firstDayOfWeek)
IT Week o ka makahiki (1 i 53 me firstDayOfWeek, a me firstWeekOfYear i maopopo ai i ka kiko’ī lā o ka ‘alemanaka pule o ka makahiki mua)
H Extracts ka hora o ka haawi DateTime (0 i 23)
N minuke hapa (0 i 59)
ka Apana hapa (0 i 59)

inputDateTime no ka DateTime waiwai nona hapa e extracted.
firstDayOfWeek mea he koho ikaika hoʻohana e hoakaka i ka la mua o ka pule. Ina aole i hoakaka ia, crSunday ua hilahila. E nānā i Day o ka Week ia a eia no ka ‘ike hou.
firstWeekOfYear mea he koho a eia hoakaka ana i ka hebedoma mua o ka makahiki. Ina aole i hoakaka ia, i ka hebedoma mua, ua ea ae e lilo i ka mea i loko o kahi Ianuali 1 lŘlŘ (crFirstJan1). E nānā i First Week o ka Year ia a eia i.
hoike
A Number waiwai.
hana
DatePart hoʻi he Number i specifies ka haawi hapa o ka haawi mai la.
ano he kumu hoʻohālike
Ka hahai examples ua pili i na XIX., A me he aniani la Ka Mooolelo O;
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) ka Huli Hoʻi 15.
DatePart ( “”ka m””, #August 15, 1999 #) ka Huli Hoʻi 8.
DatePart ( “”N””, # 10: 35 am #) ka Huli Hoʻi 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) ka Huli Hoʻi 3 mai September 29, aia i loko o ke kolu o ka hapaha o ka makahiki.
DatePart ( “”IT””, #September 14, 1997 #) ka Huli Hoʻi 38 mai September 14, 1997, aia iloko o ka hebedoma 38th o 1997.
I manao ai o ka poe manao e hahi i ka memo a helu maluna o kela a me keia o kona shipments no ka mea, e like ai ka mana hoʻomalu ma na hana. Ka memo a ua haku o ka aoao ka memo a, i ukali ia e ka pākī, hahai ma ka pule i ke kauoha i ke kāki, hahai ma na huahelu hope elua o ka makahiki. Eia no oukou i kumu hana haʻilula i produces i keia mau ids:
Rem XIX. Ka Mooolelo O
haʻilula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”IT””, {Orders.Ship Ka lā}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Ka lā}, “”yy””)

// He aniani la Ka Mooolelo O
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”IT””, {Orders.Ship Ka lā}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Ka lā}, “”yy””) ka Huli Hoʻi ke kaula “”2082-3897″” ina {Orders.Order ID} he 2082, a, Orders.Ship Ka lā} ua September 14, 1997.
Comments
Keia papa, ua papahana e hana e like me ka Ke kākoʻo XIX hana o ka ia inoa.
Ka DatePart hana me “”yyyy”” intervalType i kekahi manaʻo hoʻopiʻi, oia ka ia e like me ka papa Year. Like, ka papa DatePart me “”ka m””, “”D””, “”W””, “”H””, “”n”” a me “”ka”” intervalType i kekahi manaʻo hoʻopiʻi, oia ka ia e like me ka mana o ka malama, Day, Weekday (a DayOfWeek), Hour, manawa a elua pakahi. Ma ka kekahi lima,ʻaʻohe mea maʻalahi kekahi papa hana i ka hoʻohana ‘ana i ka papa DatePart no ka “”Q””, “”y”” a me “”IT”” intervalType manaʻo hoʻopiʻi kū’ē.
Ka firstDayOfWeek i kekahi manaʻo hoʻopiʻi e loli ai i ka papa DatePart i ka wa o ka wā mawaenaʻano manaʻo hoʻopiʻi kū’ē he “”W”” ai ‘ole “”IT””. No ka mea, a pau na intervalType i kekahi manaʻo hoʻopiʻi cia, ua ECIIeOEOO.
Ka firstWeekOfYear i kekahi manaʻo hoʻopiʻi e loli ai i ka papa DatePart wale i ka wa a ka intervalType hoʻopiʻi kū’ē he “”IT””. No ka mea, a pau na intervalType i kekahi manaʻo hoʻopiʻi cia, ua ECIIeOEOO.
————————————————– ——————————

Muaʻaoʻao aʻe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support lawelawe
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Ka moʻolelo ma ka Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
תרגום מכונה תמיכה: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports עזרה מקוונת
DatePart
תחביר בסיסי וקריסטל.
עומס
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
טיעונים
intervalType ביטוי מחרוזת המציין את חלק תאריך יוחזר. ערכים אפשריים יכולים להיות:
תיאור ערך סוג המרווח
yyyy מחלץ השנה
q רובע (התוצאה היא 1, 2, 3 או 4)
מ ‘חודש (התוצאה היא מ -1 עד 12)
y יום השנה (1 ל -365 או 366 בשנה מעוברת)
ד יום חלק מהתאריך (1 עד 31)
יום בשבוע w (1 עד 7 מהתוצאה תלוי firstDayOfWeek)
ww שבוע של שנה (1 עד 53 עם firstDayOfWeek ו firstWeekOfYear קביעת הימים המדויקים של השבוע הראשון של השנה)
h מחלץ את חלק השעה של DateTime הנתון (0 עד 23)
n חלק דקה (0 עד 59)
ים חלק שני (0 עד 59)

inputDateTime הוא ערך DateTime שחלק יחולץ.
firstDayOfWeek הוא קבוע אופציונלי משמש כדי לציין את היום הראשון של השבוע. אם לא צוין, crSunday הנחה. ראה יום של קבועים בשבוע לקבלת מידע נוסף.
firstWeekOfYear הוא קבוע אופציונאלי המפרט את השבוע הראשון של השנה. אם לא צוין, בשבוע הראשון הנחה הוא להיות זה שבו Jan. 1 מתרחש (crFirstJan1). ראה בשבוע הראשון של קבועי שנה.
החזרות
ערך מספרי.
פעולה
DatePart מחזירה מספר מציין חלק נתון של תאריך נתון.
דוגמאות
הדוגמות הבאות רלוונטיות הוא תחביר בסיסי וקריסטל:
DatePart ( “”ד””, 15 #August 1999 #) מחזיר 15.
DatePart ( “”מ””, 15 #August 1999 #) מחזיר 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 בבוקר #) מחזיר 35.
DatePart ( “”q””, 29 #September 1999 #) מחזיר 3 מאז 29 בספטמבר הוא ברבעון השלישי של השנה.
DatePart ( “”ww””, 14 #September 1997 #) מחזירה 38 מאז 14 בספטמבר, 1997 הוא בשבוע ה -38 של 1997.
תניח שחברה רוצה להחתים מספר תעודת זהות על כל אחד המשלוחים שלה למטרות בקרת איכות. מזהה מורכב מזהה הזמנה, ואחריו מקף, ואחריו השבוע שההזמנה נשלחה, ואחריו את שתי הספרות האחרונות של השנה. הנה דוגמא נוסחא שמייצרת המזהים האלו:
תחביר בסיסי ראם
הנוסחה = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {תאריך Orders.Ship}), 0) & _
CSTR ({תאריך Orders.Ship}, “”yy””)

// תחביר קריסטל
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {תאריך Orders.Ship}), 0) &
CSTR ({תאריך Orders.Ship}, “”yy””) מחזירה את המחרוזת “”2082-3897″” אם {Orders.Order ID} הוא 2082 ו {תאריך Orders.Ship} הוא 14 בספטמבר, 1997.
תגובות
פונקציה זו מיועדת לעבוד כמו הפונקציה של Visual Basic של אותו שם.
פונקצית DatePart עם “”yyyy”” טיעון intervalType היא זהה פונקצית השנה. בדומה לכך, פונקצית DatePart עם “”מ””, “”d””, “”W””, “”h””, “”n”” ו “”S”” טיעון intervalType זהה פונקציות חודש, היום, יום חול (או DayOfWeek), שעה, דקה והשני בהתאמה. מצד שני, אין מנוס קל באמצעות הפונקציה DatePart עבור “”q””, “”y”” ו “”ww”” טיעונים intervalType.
טענת firstDayOfWeek משפיעה על תפקוד DatePart כאשר טענת סוג המרווח הוא “”w”” או “”ww””. עבור כל ערכי טיעון intervalType האחרים, הוא לא התייחס.
טענת firstWeekOfYear משפיעה על תפקוד DatePart רק כאשר טענת intervalType הוא “”ww””. עבור כל ערכי טיעון intervalType האחרים, הוא לא התייחס.
————————————————– ——————————

דף קודם דף הבא
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שירותי תמיכה
http://service.sap.com/bosap-support/
תיעוד מוצר על האינטרנט
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्टें ऑनलाइन मदद
DatePart
बेसिक और क्रिस्टल सिंटेक्स।
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
तर्क
एक स्ट्रिंग अभिव्यक्ति निर्दिष्ट करता है कि एक तारीख का हिस्सा लौट जा intervalType। संभावित मान हो सकता है:
अंतराल प्रकार मान विवरण
YYYY साल निष्कर्षों
क्यू क्वार्टर (परिणाम 1, 2, 3 या 4)
एम महीना (परिणाम 1 से 12 के लिए है)
साल के y दिवस (1 365 या 366 एक लीप वर्ष में करने के लिए)
तारीख के विकास दिवस के भाग (1 से 31)
(FirstDayOfWeek के आधार पर परिणाम के साथ 7 के लिए 1) सप्ताह के डब्ल्यू डे
(53 firstDayOfWeek और firstWeekOfYear वर्ष की पहली कैलेंडर सप्ताह की सटीक दिन निर्धारित करने के साथ करने के लिए 1) वर्ष की ww वीक
ज दी दिनांक समय के एक घंटे के हिस्से के अर्क (0 से 23)
n मिनट हिस्सा (0 59)
दूसरा हिस्सा (0 59)

inputDateTime दिनांक मूल्य जिसका हिस्सा निकाला जाएगा है।
firstDayOfWeek एक वैकल्पिक सप्ताह के पहले दिन निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया स्थिर है। अगर निर्दिष्ट नहीं किया, crSunday माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए इस सप्ताह स्थिरांक के दिन देखते हैं।
firstWeekOfYear एक वैकल्पिक साल के पहले सप्ताह को निर्दिष्ट स्थिर है। अगर निर्दिष्ट नहीं, पहले सप्ताह से एक है जो जनवरी 1 होता है (crFirstJan1) माना जाता है। वर्ष स्थिरांक के पहले सप्ताह देखें।
रिटर्न
कोई संख्या मान।
कार्य
DatePart एक संख्या है कि एक निश्चित तारीख का एक दिया हिस्से को निर्दिष्ट रिटर्न।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दोनों बुनियादी और क्रिस्टल वाक्य रचना के लिए लागू कर रहे हैं:
DatePart ( ‘डी’, #August 15, 1999 #) 15 देता है।
DatePart ( “”एम””, #August 15, 1999 #) 8 देता है।
DatePart ( “”एन””, # 10: 35 AM #) 35 देता है।
DatePart ( ‘क्यू’, #September 29, 1999 #) रिटर्न 3 के बाद से 29 सितंबर YEAR की तीसरी तिमाही में है।
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 14 सितंबर के बाद से 38 रिटर्न्स, 1997 1997 के 38 वें सप्ताह में है।
मान लीजिए कि एक कंपनी की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए अपने लदान में से प्रत्येक पर एक आईडी नंबर टिकट के लिए चाहता है। आईडी आदेश आईडी, एक पानी का छींटा के द्वारा पीछा किया, सप्ताह में आदेश भेज दिया गया था के बाद, वर्ष के अंतिम दो अंकों के बाद से बना है। यहाँ एक उदाहरण फार्मूला है कि इन आईडी के उत्पादन होता है:
रेम बुनियादी वाक्यविन्यास
सूत्र = CSTR ({} Orders.Order आईडी, 0, “”””) और “”-“” और _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship तिथि), 0) और _
CSTR ({} Orders.Ship दिनांक, “”yy””)

// क्रिस्टल वाक्य रचना
CSTR ({} Orders.Order आईडी, 0, “”””) और “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship तिथि), 0) और
CSTR ({} Orders.Ship दिनांक, “”yy””) स्ट्रिंग “”2082-3897″” रिटर्न यदि {} Orders.Order आईडी 2082 है और {Orders.Ship दिनांक} 14 सितंबर, 1997 है।
टिप्पणियाँ
इस समारोह में एक ही नाम के विजुअल बेसिक समारोह की तरह काम करने के लिए बनाया गया है।
“”Yyyy”” intervalType तर्क के साथ DatePart समारोह वर्ष समारोह के रूप में ही है। इसी तरह, ‘एम’, ‘डी’, “”डब्ल्यू””, “”एच””, “”एन”” और “”एस”” intervalType तर्क के साथ DatePart समारोह कार्यों महीना, दिन, काम करने के दिन (या DAYOFWEEK), घंटे, मिनट के रूप में ही है और क्रमश: दूसरे। दूसरी ओर, वहाँ “”वाई”” और “”ww”” intervalType तर्क ‘क्यू’ के लिए DatePart समारोह का उपयोग, करने के लिए कोई आसान विकल्प नहीं है।
firstDayOfWeek तर्क DatePart समारोह में जब अंतराल प्रकार तर्क है “”डब्ल्यू”” या “”ww”” प्रभावित करता है। अन्य सभी intervalType तर्क मूल्यों के लिए, इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
firstWeekOfYear तर्क DatePart समारोह केवल जब intervalType तर्क “”ww”” है को प्रभावित करता है। अन्य सभी intervalType तर्क मूल्यों के लिए, इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
————————————————– ——————————

पिछला पेज अगला पेज
एसएपी BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाएं
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब पर उत्पाद के दस्तावेज़
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Kev them nyiaj yug tshuab txhais lus: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pab
DatePart
Basic thiab Crystal syntax.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
sib ceg
intervalType ib txoj hlua qhia tias qhia rau ib feem ntawm ib hnub yuav tsum tau xa rov qab. Tau qhov tseem ceeb yuav ua tau:
Luv hom nqi hauj lwm
xyoo cia lub xyoo
q Quarter (cov no 1, 2, 3 los yog 4)
m Hlis (cov no los ntawm 1 mus rau 12)
y hnub ntawm lub xyoo (1 mus rau 365 los yog 366 nyob rau hauv ib tug leap xyoo)
d hnub ib feem ntawm lub hnub (1 mus rau 31)
w hnub ntawm lub lim tiam (1 mus rau 7 nrog rau cov tshwm sim nyob rau firstDayOfWeek)
WW lub limtiam ntawm lub xyoo (1 mus rau 53 nrog firstDayOfWeek thiab firstWeekOfYear txiav txim lub caij nyoog hnub ntawm cov thawj daim ntawv qhia hnub lub lim tiam ntawm lub xyoo)
h cia lub teev ib feem ntawm qhov muab DateTime (0 23)
n feeb ib feem (0 59)
s Ob txhais ib feem (0 59)

inputDateTime yog lub DateTime nqi uas nws yog ib feem yuav tau muab rho tawm.
firstDayOfWeek yog ib tug yeem qhov siv los qhia kom meej rau thawj hnub ntawm lub lim tiam. Yog hais tias tsis teev, crSunday yog lam xav. Saib hnub ntawm lub limtiam constants rau cov lus qhia ntxiv.
firstWeekOfYear yog ib tug yeem qhov specifying thawj lub lim tiam ntawm lub xyoo. Yog hais tias tsis teev, thawj lub lim tiam yog yuav tsum tau rau ib tug nyob rau hauv uas Jan. 1 tshwm sim (crFirstJan1). Saib Thawj Lub xyoo constants.
rov qab los
Ib tug Number nqi.
Action
DatePart rov Number uas qhia txog ib tug muab ib feem ntawm ib tug muab hnub.
Piv txwv
Cov nram qab no piv txwv yog muaj feem xyuam rau cov Basic thiab Crystal syntax:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Rov 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Rov 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Rov 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Rov 3 txij li thaum lub Cuaj hlis 29 yog nyob rau hauv lub quarter thib peb ntawm lub xyoo.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Rov 38 txij li thaum lub Cuaj Hli Ntuj 14, 1997 yog nyob rau hauv lub 38th lub lim tiam ntawm 1997.
Piv txwv hais tias ib tug tuam txhab xav mus ntaug ib id tooj rau txhua yam ntawm nws tuaj rau zoo tswj lub hom phiaj. Lub id yog muaj li ntawm qhov kev txiav txim id, raws li los ntawm ib tug khiav ceev, ua raws li los ntawm lub limtiam qhov kev txiav txim tau xa, ua raws li los ntawm lub xeem ob tug lej tom qab ntawm lub xyoo. Ntawm no yog ib qho piv txwv mis uas ua cov tawm lawv tus ID:
Rem Basic syntax
mis = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Hnub}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Hnub}, “”xyoo””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Hnub}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Hnub}, “”xyoo””) Rov txoj hlua “”2082-3897″” yog hais tias {Orders.Order ID} yog 2082 thiab {Orders.Ship Hnub} yog Cuaj hlis 14, 1997.
Comments
Qhov no muaj nuj nqi no yog tsim los ua hauj lwm ib yam li cov Visual Basic muaj nuj nqi ntawm lub tib lub npe.
Lub DatePart muaj nuj nqi nrog “”xyoo”” intervalType sib cav yog tib yam li lub xyoo muaj nuj nqi. Ib yam li ntawd, cov DatePart muaj nuj nqi nrog “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” thiab “”s”” intervalType sib cav yog tib yam li lub zog Hli, Hnub, weekday (los yog DayOfWeek), Teev, feeb thiab ob txhais ntsig txog. Nyob rau lwm cov tes, muaj yog tsis muaj ib qho yooj yim lwm txoj rau siv cov DatePart muaj nuj nqi rau lub “”q””, “”y”” thiab “”WW”” intervalType cov lus.
Lub firstDayOfWeek sib cav muaj feem xyuam rau cov DatePart muaj nuj nqi thaum lub luv hom sib cav yog “”w”” los yog “”WW””. Rau tag nrho lwm intervalType sib cav qhov tseem ceeb, nws yog ignored.
Lub firstWeekOfYear sib cav muaj feem xyuam rau cov DatePart muaj nuj nqi tsuas yog thaum lub intervalType sib cav yog “”WW””. Rau tag nrho lwm intervalType sib cav qhov tseem ceeb, nws yog ignored.
————————————————– ——————————

Previous page Tom ntej no page
kua ntoo BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Kev them nyiaj yug cov kev pab cuam
http://service.sap.com/bosap-support/
Khoom ntaub ntawv nyob rau hauv cov Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support gépi fordítás: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online segítség
DatePart
Alapvető és Crystal szintaxis.
túlterhelés
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
érvek
intervalType String kifejezés, amely megadja a részét időpontig vissza kell küldeni. Lehetséges értékek lehetnek:
Intervallum típus érték Leírás
yyyy kibontása év
q negyed (az eredmény 1, 2, 3 vagy 4)
m hónap (az eredmény 1-12)
y Év napja (1-365 vagy 366 szökőév)
d Nap részeként a dátum (1-31)
w A hét napja (1-7 az eredmény függvényében firstDayOfWeek)
ww Hét év (1-től 53-firstDayOfWeek és firstWeekOfYear pontos meghatározása nappal az első naptári héten az év)
h kibontása óra része az adott DateTime (0-23)
n Minute rész (0-59)
s Második rész (0-59)

inputDateTime az DateTime érték, amelynek része lesz kivont.
firstDayOfWeek választható konstans lehet megadni az első nap a héten. Ha nincs megadva, crSunday feltételezik. Lásd A hét napja állandók további információkért.
firstWeekOfYear opcionális állandó meghatározó az első héten az év. Ha nincs megadva, az első héten feltételezzük, hogy az egyik, amelyben január 1 előfordul (crFirstJan1). Lásd első héten év állandók.
Visszatér
A szám értékét.
Akció
DatePart számot ad, amely meghatározza egy adott részét egy adott időpontban.
Példák
Az alábbi példák egyaránt alkalmazandó Basic és Crystal szintaxis:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) garancia 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35-kor #) garancia 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) garancia 3 September 29 után a harmadik negyedévben.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) garancia 38 September 14, 1997 a 38. héten 1997.
Tegyük fel, hogy egy cég meg akarja bélyegezni egy id számot minden egyes szállítmányok minőségellenőrzési célokra. Az id áll a rend id, majd egy kötőjel, majd a héten a sorrendben szállították, majd az utolsó két számjegye annak az évnek. Itt egy példa formula, amely termel ezeket az azonosítókat:
Rem Alapvető szintaxis
képlet = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””)

// Crystal szintaxis
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) és
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””) Visszaadja a string “”2082-3897″”, ha {Orders.Order ID} az 2082 és {Orders.Ship Date} van szeptember 14., 1997.
Hozzászólások
Ez a funkció célja, hogy a munka, mint a Visual Basic funkciója ugyanaz a neve.
A DatePart funkció “”yyyy”” intervalType érv ugyanaz, mint az év funkciót. Hasonlóképpen, a DatePart funkció “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” és “”k”” intervalType érv ugyanaz, mint a funkciók hónap, nap, hét napja (vagy hétNapja), óra, perc illetve a második. Másrészt, nincs egyszerű alternatíva, hogy segítségével a DatePart funkció a “”Q””, “”Y”” és “”ww”” intervalType érveket.
A firstDayOfWeek érv befolyásolja a DatePart funkciót az intervallum típusú érvelés “”w”” vagy “”ww””. Minden más intervalType argumentumértékeket, azt figyelmen kívül hagyjuk.
A firstWeekOfYear érv befolyásolja a DatePart funkció csak a intervalType érv “”ww””. Minden más intervalType argumentumértékeket, azt figyelmen kívül hagyjuk.
————————————————– ——————————

Előző oldal Következő oldal
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Támogatás
http://service.sap.com/bosap-support/
Termék dokumentáció a weben
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stuðningur vél þýðing: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports nethjálpina
DatePart
Basic og Crystal setningafræði.
yfirálagi
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Rifrildi
intervalType String tjáningu sem skilgreinir hluti af þeim degi sem er skilað. Möguleg gildi geta verið:
Bil gerð gildi Lýsing
áááá Dregur árið
q Quarter (niðurstaðan er 1, 2, 3 eða 4)
m mánuður (niðurstaðan er frá 1 til 12)
Y Dagur ári (1 til 365 eða 366 í hlaupár)
D Day hluti af dagsetningu (1 til 31)
m Vikudagur (1 til 7 með þeim afleiðingum eftir því FirstDayOfWeek)
ww Week árs (1 að 53 með FirstDayOfWeek og firstWeekOfYear ákvarða nákvæmlega daga fyrstu dagbók viku ársins)
klst útdrætti klst hluta ákveðins DATETIME (0 til 23)
n Minute hluti (0 til 59)
s Annar hluti (0 til 59)

inputDateTime er DateTime gildið sem hluti verður dregin.
FirstDayOfWeek er valfrjáls stöðug notað til að tilgreina fyrsta degi vikunnar. Ef ekkert er skilgreint, crSunday er gert ráð fyrir. Sjá vikudagur fastar til að fá frekari upplýsingar.
firstWeekOfYear er valfrjáls stöðug skilgreina fyrstu viku ársins. Ef ekkert er skilgreint, fyrsta vikan er gert ráð fyrir að vera einn sem 1. janúar stað (crFirstJan1). Sjá fyrstu viku ársins fastar.
Skil
A Number gildi.
aðgerð
DatePart skilar Fjöldi sem skilgreinir tiltekið hluti af tiltekinni dagsetningu.
dæmi
Eftirfarandi dæmi eiga við bæði Basic og Crystal setningafræði:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) Gefur 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Gefur 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Gefur 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) skilar 3 síðan í september 29 er á þriðja ársfjórðungi ársins.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Gefur 38 frá 14. september 1997 er í 38. viku 1997.
Segjum að fyrirtæki vill stimpla kennitölu á hverju sendingar hans fyrir tilgangi gæðaeftirlit. The id samanstendur af röð id, eftir góðan sprett, eftir viku pöntunin var send, eftir síðustu tveir tölustafir ársins. Hér er dæmi formúla sem framleiðir þessar ids:
Rem Basic setningafræði
formúluna = CStr ({Orders.Order ID} 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dagsetning}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”áá””)

// Crystal setningafræði
CStr ({Orders.Order ID} 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dagsetning}), 0) og
CStr ({Orders.Ship Date}, “”áá””) Gefur strenginn “”2082-3897″” ef {Orders.Order ID} er 2082 og {Orders.Ship Date} er September 14, 1997.
Comments
Þessi aðgerð er hannað til að vinna eins og Visual Basic fall af sama nafni.
The DatePart virka með “”áááá”” intervalType rifrildi er það sama og the Year virka. Á sama hátt, DatePart virka með “”m””, “”d””, “”W””, “”H””, “”N”” og “”s”” intervalType rifrildi er það sama og aðgerðir mánuður, dagur, á virkum dögum (eða DayOfWeek), klukkutíma, mínútu og Second sig. Á hinn bóginn, það er ekkert auðvelt val að nota DatePart virka fyrir “”q””, “”Y”” og “”ww”” intervalType rök.
The FirstDayOfWeek rök áhrif á DatePart virka þegar líða gerð rök er “”w”” eða “”ww””. Fyrir alla aðra intervalType rök gildum, það er hunsað.
The firstWeekOfYear rök áhrif á DatePart virka aðeins þegar intervalType rök er “”ww””. Fyrir alla aðra intervalType rök gildum, það er hunsað.
————————————————– ——————————

Fyrri síða Næsta síða
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
stoðþjónustu
http://service.sap.com/bosap-support/
Vara Documentation á vefnum
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Nkwado igwe translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Akụkọ Online Help
DatePart
Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
arụmụka
intervalType a Eriri okwu na ezipụta akụkụ nke a ụbọchị ga-enyeghachi. -Ekwe omume ụkpụrụ pụrụ ịbụ:
Nkeji ụdị uru Description
yyyy extracts nke afọ
q nkeji iri na ise (n’ihi bụ 1, 2, 3 ma ọ bụ 4)
m Month (n’ihi bụ site 1 12)
y Day nke afọ (1 365 ma ọ bụ 366 na a itu ukwu afọ)
d Day akụkụ nke ụbọchị (1 ruo 31)
w Day nke izu (1 na 7 na n’ihi dabere na firstDayOfWeek)
ww Week nke afọ (1 ruo 53 na firstDayOfWeek na firstWeekOfYear ịchọpụta kpọmkwem ụbọchị nke mbụ na kalenda izu n’afọ)
h extracts ndị hour nke nyere DateTime (0 23)
n Minute akụkụ (0 59)
s Nke abụọ akụkụ (0 59)

inputDateTime bụ DateTime uru onye akụkụ a ga-amịpụtara.
firstDayOfWeek bụ nhọrọ mgbe nile iji na-ezipụta na n’ụbọchị mbụ nke izu. Ọ bụrụ na akọwapụtaghị, crSunday na-ẹkekerede. Lee Day nke Week constants maka ozi ndị ọzọ.
firstWeekOfYear bụ nhọrọ mgbe nile ikwu na mbụ izu nke afọ. Ọ bụrụ na akọwapụtaghị, izu mbụ na-ẹkekerede bụrụ onye ihe na nke Jan. 1 emee (crFirstJan1). Lee Mbụ Week nke Year constants.
alaghachi
A Number uru.
Action
DatePart laghachi a Number nke na ezipụta a nyere akụkụ nke a nyere ụbọchị.
atụ
Ihe atụ ndị na-ọdabara ma Basic na Crystal ahazi ahịrịokwu:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) alaghachi 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) alaghachi 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) alaghachi 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) alaghachi 3 ebe ọ bụ na September 29 bụ na nke atọ nkeji iri na ise nke afọ.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) alaghachi 38 ebe ọ bụ na September 14, 1997 bụ na 38th izu nke 1997.
Ka e were ya na a ụlọ ọrụ chọrọ ike ikpochapụ ihe id nọmba on ọ bụla nke ya butekwara maka àgwà akara nzube. The id-emi esịnede ka id, ndị a gbaara, sochiri izu ahụ iji e Ẹnam ekese, sochiri abụọ gara digits nke afọ. Nke a bu ihe usoro na-arụpụta ndị a NJ:
Remalaya Basic syntax
usoro = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ụbọchị}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Ụbọchị}, “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ụbọchị}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Ụbọchị}, “”yy””) alaghachi eriri “”2082-3897″” ma ọ bụrụ na {Orders.Order ID} bụ 2082 na {Orders.Ship Ụbọchị} bụ September 14, 1997.
Comments
Ọrụ a na-iji na-arụ ọrụ dị ka Visual Basic ọrụ nke otu aha.
The DatePart ọrụ na “”yyyy”” intervalType arụmụka bụ otu ihe ahụ dị ka Year ọrụ. N’otu aka ahụ, DatePart ọrụ na “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” na “”s”” intervalType arụmụka bụ otu ihe ahụ dị ka ọrụ Month, Day, Weekday (ma ọ bụ DayOfWeek), Hour, Minute na abụọ karị. N’aka nke ọzọ, ọ dịghị mfe ọzọ ka na iji DatePart ọrụ maka “”q””, “”y”” na “”ww”” intervalType arụmụka.
The firstDayOfWeek esemokwu na-emetụta ndị DatePart ọrụ mgbe nkeji ụdị arụmụka bụ “”w”” ma ọ bụ “”ww””. N’ihi na ndị ọzọ nile intervalType esemokwu ụkpụrụ, ọ na-eleghara anya.
The firstWeekOfYear esemokwu na-emetụta ndị DatePart ọrụ naanị mgbe intervalType arumaru “”ww””. N’ihi na ndị ọzọ nile intervalType esemokwu ụkpụrụ, ọ na-eleghara anya.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
sap BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ọrụ nkwado
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation na Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dukungan mesin terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Bantuan Online
DatePart
Dasar dan Crystal sintaks.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumen
intervalType ekspresi String yang menentukan bagian dari tanggal dikembalikan. Kemungkinan nilai dapat:
Jenis Interval nilai Keterangan
tttt Ekstrak tahun
q Quarter (hasilnya adalah 1, 2, 3 atau 4)
m Bulan (hasilnya adalah dari 1 sampai 12)
y Day tahun (1 sampai 365 atau 366 dalam tahun kabisat)
d Hari bagian dari tanggal (1-31)
w Hari minggu (1-7 dengan hasil tergantung pada firstDayOfWeek)
ww Week tahun (1-53 dengan firstDayOfWeek dan firstWeekOfYear menentukan hari yang tepat dari minggu kalender pertama tahun ini)
h Ekstrak jam bagian dari DateTime diberikan (0 sampai 23)
n Menit bagian (0-59)
s Bagian kedua (0-59)

inputDateTime adalah nilai DateTime yang sebagian akan diambil.
firstDayOfWeek adalah konstan opsional digunakan untuk menentukan hari pertama dalam seminggu. Jika tidak ditentukan, crSunday diasumsikan. Lihat Day konstanta Minggu untuk informasi lebih lanjut.
firstWeekOfYear adalah konstan opsional menentukan minggu pertama tahun ini. Jika tidak ditentukan, minggu pertama diasumsikan satu di mana 1 Januari terjadi (crFirstJan1). Lihat Pertama Minggu konstanta Tahun.
Pengembalian
Nilai Nomor.
Tindakan
DatePart mengembalikan Jumlah yang menentukan bagian tertentu dari tanggal tertentu.
contoh
Contoh-contoh berikut berlaku untuk kedua Basic dan Crystal sintaks:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Pengembalian 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Pengembalian 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Pengembalian 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Pengembalian 3 sejak 29 September adalah pada kuartal ketiga tahun ini.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Pengembalian 38 sejak September 14, 1997 adalah pada minggu ke-38 tahun 1997.
Misalkan sebuah perusahaan ingin cap nomor id pada setiap pengiriman untuk tujuan kontrol kualitas. id terdiri dari urutan id, diikuti oleh dash, diikuti oleh minggu perintah itu dikirimkan, diikuti oleh dua digit terakhir tahun ini. Berikut adalah contoh formula yang menghasilkan id ini:
Rem sintaks dasar
rumus = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) & _
CStr ({Tanggal Orders.Ship}, “”yy””)

// Sintaks Kristal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Tanggal}, “”yy””) Mengembalikan string “”2082-3897″” jika {Orders.Order ID} adalah 2082 dan {Orders.Ship Tanggal} adalah September 14, 1997.
komentar
Fungsi ini dirancang untuk bekerja seperti fungsi Visual Basic dengan nama yang sama.
The DatePart fungsi dengan “”yyyy”” intervalType argumen adalah sama dengan fungsi Tahun. Demikian pula, fungsi DatePart dengan “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” dan “”s”” intervalType argumen adalah sama dengan fungsi Bulan, Hari, Hari Kerja (atau DAYOFWEEK), Jam, Menit dan masing-masing Kedua. Di sisi lain, tidak ada alternatif mudah untuk menggunakan fungsi DatePart untuk “”q””, “”y”” dan “”ww”” argumen intervalType.
The firstDayOfWeek argumen mempengaruhi fungsi DatePart ketika jenis selang argumen adalah “”w”” atau “”ww””. Untuk semua nilai argumen intervalType lainnya, itu diabaikan.
The firstWeekOfYear argumen mempengaruhi fungsi DatePart hanya ketika argumen intervalType adalah “”ww””. Untuk semua nilai argumen intervalType lainnya, itu diabaikan.
————————————————– ——————————

Halaman Sebelumnya Halaman Berikutnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Produk di Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
aistriúchán uathoibríoch Tacaíocht: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Tuarascálacha Crystal Líne Cabhair
datepart
error Basic agus Crystal.
iomarca brú
Datepart (intervalType, inputDateTime)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argóintí
intervalType slonn Teaghrán a shonróidh an chuid dháta a chur ar ais. Is féidir le luachanna féideartha a bheith:
cineál Eatramh luach Tuairisc
Sleachta yyyy na bliana
q Ráithe (is é an toradh 1, 2, 3 nó 4)
m Mí (is é an toradh 1-12)
Lá y na bliana (1-365 nó 366 i mbliain bhisigh)
d Lá cuid den dáta (1-31)
Lá w na seachtaine (1 go 7 leis an toradh ag brath ar firstDayOfWeek)
Seachtain ww na bliana (1-53 le firstDayOfWeek agus firstWeekOfYear lena gcinntear laethanta cruinn na chéad seachtain féilire den bhliain)
h Sleachta an chuid uair an DateTime tugadh (0-23)
n Nóiméad chuid (0-59)
s An dara cuid (0-59)

Is inputDateTime an luach DateTime a chuid a chur bhaintear.
Is firstDayOfWeek an tairiseach roghnach a úsáidtear a shonrú ar an gcéad lá den tseachtain. Más rud é nach bhfuil sonraithe, tá crSunday Glactar. Féach Lá na tairisigh Seachtaine le haghaidh tuilleadh eolais.
Is firstWeekOfYear an tairiseach roghnach ina sonrófar an chéad seachtain den bhliain. Más rud é nach bhfuil sonraithe, is é an chéad seachtain Glactar leis an ceann ina 1 Eanáir tharlaíonn (crFirstJan1). Féach Seachtain Ar an gcéad dul tairisigh Bliana.
tuairisceáin
A Uimhir luach.
gníomh
Datepart tuairisceáin Uimhir a shonraíonn cuid áirithe dháta áirithe.
samplaí
Tá na samplaí seo a leanas is infheidhme maidir le error bunúsach agus Crystal araon:
Tuairisceáin datepart ( “”d””, #August 15, 1999 #) 15.
Tuairisceáin datepart ( “”m””, #August 15, 1999 #) 8.
Tuairisceáin 35: datepart (35 rn # “”n””, # 10).
Tuairisceáin datepart ( “”q””, #September 29, 1999 #) 3 ós rud é go 29 Meán Fómhair sa tríú ráithe den bhliain.
Tuairisceáin datepart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 38 ó 14 Meán Fómhair, 1997 i rith na seachtaine 38ú de 1997.
Má ghlactar leis go mian le cuideachta stampa uimhir id ar gach ceann dá lastais chun críocha rialaithe cáilíochta. Tá id comhdhéanta de an t-ordú id, ina dhiaidh sin ag Fleasc, agus ina dhiaidh na seachtaine bhí seoladh an t-ordú, le leanúint ag an dá dhigit dheireanacha den bhliain. Seo foirmle sampla mbíonn na ids:
Rem error Bunúsach
foirmle = CSTR ({Orders.Order Aitheantais}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Dáta}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Dáta}, “”yy””)

// Error Crystal
CSTR ({Orders.Order Aitheantais}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Dáta}), 0) &
Tuairisceáin CSTR ({Orders.Ship Dáta}, “”yy””) an teaghrán “”2082-3897″” má tá {Orders.Order Aitheantais} 2082 agus tá sé {Orders.Ship Dáta} 14 Meán Fómhair, 1997.
Comments
Tá an fheidhm deartha chun obair cosúil leis an fheidhm Visual Basic den ainm céanna.
Is í an fheidhm datepart le argóint “”bbbb”” intervalType mar an fheidhm Bliana mar an gcéanna. Mar an gcéanna, is é an fheidhm datepart le “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” agus “”s”” argóint intervalType leis na feidhmeanna Mí, Lá, rith na seachtaine (nó DayOfWeek), Uair, Nóiméad an gcéanna agus an Dara faoi seach. Os a choinne sin, níl aon rogha eile éasca úsáid a bhaint as an bhfeidhm datepart le haghaidh an “”q””, “”y”” agus “”ww”” argóintí intervalType.
Bíonn tionchar ag an argóint firstDayOfWeek fheidhm datepart nuair a bhíonn an argóint cineál eatramh “”w”” nó “”ww””. Do gach luach argóint eile intervalType, tá sé neamhaird.
Bíonn tionchar ag an argóint firstWeekOfYear an fheidhm datepart ach amháin nuair a bhíonn an argóint intervalType “”ww””. Do gach luach argóint eile intervalType, tá sé neamhaird.
————————————————– ——————————

previous an chéad leathanach eile
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbhísí tacaíochta
http://service.sap.com/bosap-support/
Doiciméadú Product ar an nGréasán
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Supporto traduzione automatica: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Guida in linea
DatePart
Di base e Crystal sintassi.
sovraccarico
DatePart (TipoIntervallo, inputDateTime)
DatePart (TipoIntervallo, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (TipoIntervallo, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argomenti
TipoIntervallo un’espressione stringa che specifica la parte della data da restituire. I valori possibili possono essere:
Tipo intervallo di valori Descrizione
aaaa Estrae l’anno
q Quarter (il risultato è 1, 2, 3 o 4)
m Month (il risultato è da 1 a 12)
y Giorno dell’anno (da 1 a 365 o 366 in un anno bisestile)
d Giorno parte della data (da 1 a 31)
w Giorno della settimana (da 1 a 7 con il risultato a seconda firstDayOfWeek)
ww Settimana dell’anno (1-53 con firstDayOfWeek e firstWeekOfYear determinazione dei giorni esatti della prima settimana di calendario dell’anno)
h Estrae la parte ora del data DateTime (0 a 23)
n Minute parte (da 0 a 59)
s Seconda parte (da 0 a 59)

inputDateTime è il valore DateTime cui parte verrà estratto.
firstDayOfWeek è una costante facoltativo utilizzato per specificare il primo giorno della settimana. Se non specificato, crSunday è assunto. Vedere Giorno di costanti settimana per ulteriori informazioni.
firstWeekOfYear è una costante opzionale che specifica la prima settimana dell’anno. Se non specificato, la prima settimana si presume essere quello in cui si verifica Jan. da 1 (crFirstJan1). Vedere Prima settimana di costanti anno.
Restituisce
Un valore numerico.
Azione
DatePart restituisce un numero che specifica una determinata parte di una certa data.
Esempi
I seguenti esempi sono applicabili sia sintassi di base e cristallo:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) Restituisce 15.
DatePart ( “”m””, #August 15 1999 #) Restituisce 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Restituisce 35.
DatePart ( “”q””, #September 29 1999 #) Restituisce 3 dal 29 settembre è nel terzo trimestre dell’anno.
DatePart ( “”ww””, #September 14 1997 #) Restituisce 38 dal 14 settembre 1997 è nella 38a settimana del 1997.
Supponiamo che una società vuole imprimere un numero ID su ciascuna delle sue spedizioni per scopi di controllo di qualità. L’ID è composto dal id dell’ordine, seguito da un trattino, seguito dalla settimana l’ordine è stato spedito, seguita dalle ultime due cifre dell’anno. Ecco una formula di esempio che produce questi ID:
sintassi di base Rem
formula = CStr ({} Ordini.ID ordine, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship Data), 0) & _
CStr ({} Data Orders.Ship, “”aa””)

// Sintassi Crystal
CStr ({} Ordini.ID ordine, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship Data), 0) e
CStr ({} Orders.Ship Data, “”aa””) restituisce la stringa “”2082-3897″”, se {} Ordini.ID ordine è 2082 e {} Orders.Ship data è 14 settembre, 1997.
Commenti
Questa funzione è progettata per funzionare come la funzione di Visual Basic con lo stesso nome.
La funzione DatePart con argomento “”yyyy”” TipoIntervallo è la stessa della funzione di Anno. Allo stesso modo, la funzione DatePart con “”m””, “”D””, “”w””, “”h””, “”n”” e l’argomento TipoIntervallo “”s”” è lo stesso che le funzioni mese, giorno, giorno della settimana (o DAYOFWEEK), ore, minuti e secondo, rispettivamente. D’altra parte, vi è semplice alternativa all’utilizzo della funzione DatePart per la “”q””, “”y”” e argomenti TipoIntervallo “”ww””.
L’argomento firstDayOfWeek colpisce la funzione DatePart quando l’argomento di tipo intervallo è “”w”” o “”ww””. Per tutti gli altri valori degli argomenti TipoIntervallo, viene ignorato.
L’argomento firstWeekOfYear colpisce la funzione DatePart solo quando l’argomento è TipoIntervallo “”ww””. Per tutti gli altri valori degli argomenti TipoIntervallo, viene ignorato.
————————————————– ——————————

Pagina precedente Pagina successiva
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servizi di supporto
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentazione del prodotto sul Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
サポート機械翻訳:http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

クリスタルは、オンラインヘルプをレポート
DATEPART
BasicおよびCrystal構文。
オーバーロード
DATEPART(intervalType、inputDateTime)
DATEPART(intervalType、inputDateTime、firstdayofweekの)
DATEPART(intervalType、inputDateTime、firstdayofweekの、firstWeekOfYear)
引数
返される日付の部分を指定intervalType文字列式。可能な値は次のようになります。
間隔型値説明
yyyyは年抽出します
Qクォーター(結果は1、2、3または4です)
メートル月(結果は1から12までです)
年のyの日(うるう年で365から1または366)
日付(1〜31)のd日の部分
(firstdayofweekのに応じて、結果に7から1)曜日ワット
(firstdayofweekのとfirstWeekOfYearは、暦年の第1週の正確な日を決定すると53から1)年のWW週
hが与えられたDateTimeの時間の一部を抽出します(0〜23)
n個分の部分(0〜59)
s秒の部分(0〜59)

inputDateTimeは、その一部を抽出されるDateTime値です。
firstdayofweekの週の最初の曜日を指定するために使用される任意の定数です。指定しない場合、crSundayが想定されます。詳細については、週定数の日を参照してください。
firstWeekOfYearは、年の最初の週を指定するオプションの定数です。指定しない場合は、最初の週は1月1が発生する一方(crFirstJan1)があると仮定されます。イヤー定数の第1週を参照してください。
収益
Number値。
アクション
DATEPARTは、指定した日付の指定された部分を指定する数値を返します。

次の例では、基本とCrystal構文の両方に適用されます。
DATEPART( “”D””、#August 15、1999#)15を返します。
DATEPART(「m」は、#August 15、1999#)は8を返します。
DATEPART( “”n””は、#10:35午前#)は35を返します。
9月29日は、今年の第3四半期にあるので、DATEPART( “”Q””、#September 29、1999#)は3を返します。
1997年9月14日は、1997年の第38週であるので、DATEPART( “”WW””、#September 14、1997#)は38を返します。
同社は品質管理目的のためにその出荷台数のそれぞれにID番号をスタンプしたいと仮定します。 idは、注文IDで構成されるダッシュに続いて、順序は年の最後の2桁に続いて、出荷された週が続いています。ここでは、これらのIDを生成する例の式は次のとおりです。
レムBasicの構文
式= CStr関数({Orders。受注ID}、0、 “”””)& “” – “”&_
CStr関数(DATEPART( “”WW””、{Orders.Ship日})、0)&_
CStr関数({Orders.Ship日}、「YY」)

// Crystal構文
CStr関数({Orders。受注ID}、0、 “”””)& “” – “”&
CStr関数(DATEPART( “”WW””、{Orders.Ship日})、0)&
CStr関数({Orders.Ship日}、 “”YY””){Orders。受注ID}は2082年であり、{Orders.Ship日}は1997年9月14日である場合、「2082から3897を “”文字列を返します。
注釈
この関数は、同じ名前のVisual Basicの関数のように動作するように設計されています。
「YYYY」intervalType引数でDATEPART関数は、Year関数と同じです。同様に、 “”M””、 “”D””、 “”W””、 “”H””、「N」および「S」intervalType引数でDATEPART関数は、関数月、日、曜日(またはのDayOfWeek)、時、分と同じですそして第二に、それぞれ。一方、「Q」、「Y」と「WW」intervalType引数のDATEPART関数を使用する簡単な代替手段はありません。
firstdayofweekの引数は、間隔型引数が「ワット」または「WW」であるDATEPART関数に影響を与えます。他のすべてのintervalType引数の値については、それは無視されます。
firstWeekOfYear引数はintervalType引数が「WW」の場合にのみDATEPART関数に影響を与えます。他のすべてのintervalType引数の値については、それは無視されます。
————————————————– ——————————

前のページ次のページ
SAPのBusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
サポートサービス
http://service.sap.com/bosap-support/
Web上の製品ドキュメント
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Dhukungan terjemahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lapuran Crystal Pitulung Online
DatePart
Basic lan Crystal pangrinciané.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
bantahan
intervalType expression String sing nemtokaken bagean tanggal kanggo bali. angka bisa bisa dadi:
jinis Interval Nilai Description
YYYY mbeber taun
q Quarter (asil 1, 2, 3 utawa 4)
m Wulan (asil saka 1 kanggo 12)
y Day saka taun (1 kanggo 365 utawa 366 ing taun kabisat)
d Day bagean tanggal (1 kanggo 31)
w Day saka minggu (1 kanggo 7 karo asil gumantung firstDayOfWeek)
ww Minggu taun (1 kanggo 53 karo firstDayOfWeek lan firstWeekOfYear nentokake dina pas minggu tanggalan kapisan taun)
h mbeber jam bagéan saka werna diwenehi (0 kanggo 23)
n Minute part (0 kanggo 59)
s part II (0 kanggo 59)

inputDateTime punika Nilai werna kang part bakal dijupuk.
firstDayOfWeek iku sawijining pancet pilihan digunakake kanggo nemtokake dina kapisan ing minggu iku. Yen ora kasebut, crSunday wiwit. Waca Day kang ajeg Minggu kanggo informasi luwih lengkap.
firstWeekOfYear iku sawijining pancet pilihan khusus minggu pisanan taun. Yen ora kasebut, ing minggu pisanan wiwit dadi siji kang 1 Jan. ana (crFirstJan1). Waca kawitan Minggu kang ajeg Year.
ngasilake
Angka No..
Tindakan
DatePart ngasilake Number sing nemtokaken bagean tartamtu saka tanggal diwenehi.
conto
Conto ing ngisor iki sing ditrapake kanggo loro dhasar lan Crystal sintaksis:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Sub 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Sub 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Sub 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) bali 3 wiwit September 29 ing waktu katelu saka taun.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Sub 38 wiwit September 14, 1997 ing minggu 38 of 1997.
Upaminipun sing perusahaan kepengin kanggo perangko nomer id ing saben pengiriman sawijining tujuan kontrol kualitas. id dumadi saka urutan id, ngiring dening mlayu, ngiring dening minggu urutan iki mlebukake, ngiring dening rong digit pungkasan taun. Punika conto rumus sing mrodhuksi ID iki:
Rem sintaksis Basic
rumus = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) & _
CStr ({Tanggal Orders.Ship}, “”yy””)

// Sintaksis Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Tanggal}, “”yy””) Ngasilake senar “”2082-3897″” yen {Orders.Order ID} iku 2082 lan {Orders.Ship Tanggal} September 14, 1997.
komentar
Fungsi iki wis dibangun kanggo bisa kaya fungsi Visual Basic saka jeneng padha.
The DatePart fungsi karo “”YYYY”” intervalType pitakonan padha fungsi Year. Kajaba iku, ing fungsi DatePart karo “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” lan “”s”” intervalType pitakonan padha fungsi Wulan, Day, Kerjo (utawa DayOfWeek), Jam, Minute lan mungguh kapindho. Ing tangan liyane, ora ana alternatif gampang kanggo nggunakake fungsi DatePart kanggo “”q””, “”y”” lan “”ww”” bantahan intervalType.
The firstDayOfWeek pitakonan mengaruhi fungsi DatePart nalika jinis interval pitakonan “”w”” utawa “”ww””. Kanggo kabeh nilai pitakonan intervalType liyane, iku wis dilirwakaké.
The firstWeekOfYear pitakonan mengaruhi fungsi DatePart mung nalika pitakonan intervalType punika “”ww””. Kanggo kabeh nilai pitakonan intervalType liyane, iku wis dilirwakaké.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
layanan dhukungan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi Product ing Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ಬೆಂಬಲ ಯಂತ್ರ ಭಾಷಾಂತರ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಾಯ
DatePart
ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ವಾದಗಳು
ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಮರಳಿದರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ intervalType. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾಡಬಹುದು:
ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾರದ ಮೌಲ್ಯ ವಿವರಣೆ
YYYY ವರ್ಷ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ (ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ 1, 2, 3 ಅಥವಾ 4)
ಮೀ ತಿಂಗಳು (ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1 12 ಆಗಿದೆ)
ವರ್ಷದ ವೈ ಡೇ (1 ಅಧಿಕ ವರ್ಷದ 365 ಅಥವಾ 366)
ದಿನಾಂಕ ಡಿ ಡೇ ಭಾಗ (1 31)
ವಾರದ W ಡೇ (1 firstDayOfWeek ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 7)
WW ವೀಕ್ ವರ್ಷದ (1 firstDayOfWeek ಮತ್ತು firstWeekOfYear ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಾರ ನಿಖರವಾದ ದಿನಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸುವ 53)
ಗಂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನೀಡಿದ DATETIME ಗಂಟೆ ಭಾಗ (0 23)
ಎನ್ ಮಿನಿಟ್ ಭಾಗ (0 59)
ಎರಡನೇ ಭಾಗ (0 59)

inputDateTime ಅವರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಎಂಬುದನ್ನು DATETIME ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
firstDayOfWeek ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, crSunday ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ ಸ್ಥಿರ ದಿನದ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
firstWeekOfYear ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1 ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು (crFirstJan1) ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರ ನೋಡಿ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಿರ.
ರಿಟರ್ನ್ಸ್
ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು.
ಕ್ರಿಯೆ
DatePart ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 15.
DatePart ( “”M”” #August 15, 1999 #) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 8.
DatePart ( “”N””, # 10: 35 AM #) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 35.
DatePart ( “”ಪ್ರಶ್ನೆ””, #September 29, 1999 #) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 38 1997 1997 38 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಗಣೆಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುದ್ರೆ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಐಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಐಡಿ, ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ, ವಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ನಂತರ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೂತ್ರವು:
ರೆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಕ್ಯ
ಸೂತ್ರ = CStr ({Orders.Order ಐಡಿ}, 0, “”””) ಮತ್ತು “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship ದಿನಾಂಕ}), 0) ಮತ್ತು _
CStr ({Orders.Ship ದಿನಾಂಕ}, “”ವವ””)

// ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಾಕ್ಯ
CStr ({Orders.Order ಐಡಿ}, 0, “”””) ಮತ್ತು “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship ದಿನಾಂಕ}), 0) ಮತ್ತು
CStr ({Orders.Ship ದಿನಾಂಕ}, “”ವವ””) ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ “”2082-3897″” ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ {Orders.Order ಐಡಿ} 2082 ಮತ್ತು {Orders.Ship ದಿನಾಂಕ} ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 1997 ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವಿಷುಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
“”YYYY”” intervalType ವಾದವನ್ನು DatePart ಕಾರ್ಯ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, “”M””, “”ಡಿ””, “”W””, ‘h’, “”n”” ಮತ್ತು “”ರು”” intervalType ವಾದವನ್ನು DatePart ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳು, ದಿನ, ವಾರದ (ಅಥವಾ DayOfWeek), ಗಂಟೆ, ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, “”ವೈ”” ಮತ್ತು “”WW”” intervalType ವಾದಗಳು “”Q”” ಗಾಗಿ DatePart ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸುಲಭ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ.
firstDayOfWeek ವಾದ DatePart ಕ್ರಿಯೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರೀತಿಯ ವಾದವು “”W”” ಅಥವಾ “”WW”” ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ intervalType ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
firstWeekOfYear ವಾದ DatePart ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ intervalType ವಾದ “”WW”” ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ intervalType ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
————————————————– ——————————

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ಮುಂದಿನ ಪುಟ
ಸ್ಯಾಪ್ BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳು
http://service.sap.com/bosap-support/
ವೆಬ್ ಉತ್ಪನ್ನ ದಾಖಲೆ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Қолдау машиналық аударма: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Онлайн Анықтама Есептер
DatePart
Негізгі және Crystal синтаксис.
асқын
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
дәлелдер
қайтарылуы тиіс күннен бөлігін көрсетеді intervalType бір жол өрнегі. Мүмкін болатын мәндер болуы мүмкін:
Interval түрі мәні сипаттамасы
жжжж жылы сығындысы
Q Quarter (нәтижесі 1, 2, 3 немесе 4)
м Ай (нәтижесі 1-ден 12-ге дейін болып табылады)
Жылдың у күні (високосный жылы 365 1 немесе 366)
күні (1 31) г күні бөлігі
(FirstDayOfWeek қарай нәтижесімен 7 1) апта күніне W
(FirstDayOfWeek және firstWeekOfYear жылдың бірінші күнтізбелік аптаның нақты күндерін анықтау 53-ке 1) жыл апталығы WW
сағ (23 0) берілген DateTime сағат бөлігін сығындысы
N Minute бөлігі (0 59)
екінші бөлігі (0 59)

inputDateTime кімнің бөлігі өндірілетін болады DateTime құны болып табылады.
firstDayOfWeek Аптаның бірінші күнін анықтау үшін пайдаланылады қосымша тұрақты. Егер көрсетілмесе, crSunday көзделіп отыр. Қосымша ақпарат алу үшін Апта констант күнін қараңыз.
firstWeekOfYear Жылдың бірінші аптасы көрсете қосымша тұрақты. Егер көрсетілмесе, бірінші аптада қаңтар 1 (crFirstJan1) орын алған, бір болжанады. Жыл тұрақтылар бірінші аптасында қараңыз.
Қайтару
A саны мән.
Іс-шаралар
DatePart берілген күннен берілген бөлігін анықтайды санды қайтарады.
мысалдары
Төмендегі мысалдар Basic және Crystal синтаксисіне де қолданылады:
DatePart ( «D», #August 15, 1999 #) 15 қайтарады.
DatePart ( «М», #August 15, 1999 #) 8 қайтарады.
DatePart ( «N», # 10: 35 AM #) 35 қайтарады.
DatePart ( «Q», #September 29, 1999 #) 29 қыркүйек жылдың үшінші тоқсанында, өйткені 3 қайтарады.
14 қыркүйек, 1997 1997 38-ші аптасында, өйткені DatePart ( «WW», #September 14, 1997 #) 38 қайтарады.
компания сапаны бақылау мақсаттары үшін оның тиеу әрбір куәландыратын санын мөртабан қалайды делік. ID, тапсырыс ID тұратын сызықша кейін, тапсырыс жылдың соңғы екі сан кейін, жеткізілді апта жүреді. Мұнда осы идентификаторларын өндіреді мысал формуласы:
Rem негізгі синтаксисті
формуласы = CStr ({} Orders.Order ID, 0, «») & «-» & _
CStr (DatePart ( «WW», {Orders.Ship күні}), 0) және _
CStr ({} Orders.Ship күні, «ж.ж.»)

// Crystal синтаксис
CStr ({} Orders.Order ID, 0, «») & «-» &
CStr (DatePart ( «WW», {Orders.Ship күні}), 0) және
CStr ({} Orders.Ship күні, «YY») {Orders.Order ID} және {2082 болып Orders.Ship күні} 14 қыркүйек 1997 болса, «2082-3897» жолын қайтарады.
Пікірлер
Бұл функция аттас Visual Basic функциясы сияқты жұмыс істеуге арналған.
«Жжжж» бар DatePart функциясы intervalType аргументі Жыл функциясы ретінде бірдей. «М», «D», «W», «ч», «N» және «S» intervalType дәлел функцияларды Ай, күні, WEEKDAY (немесе Аптакүні) бірдей болып табылады, сағат, минут бар сияқты, DatePart функциясы және тиісінше Екінші. Екінші жағынан, «Q», «у» және «WW» intervalType аргументтер үшін DatePart функциясын пайдаланып, ешқандай оңай балама жоқ.
аралығы түрі дәлел «W» немесе «WW» кезде firstDayOfWeek дәлел DatePart функциясын әсер етеді. барлық басқа intervalType аргумент мәндері үшін, ол атаусыз қалады.
firstWeekOfYear дәлел intervalType дәлел «WW» болған кезде ғана DatePart функциясын әсер етеді. барлық басқа intervalType аргумент мәндері үшін, ол атаусыз қалады.
————————————————– ——————————

Алдыңғы бет Келесі бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Қолдау қызметтер
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернетте Өнім құжаттамасы
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ការបកប្រែរបស់ម៉ាស៊ីនការគាំទ្រ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

របាយការណ៍គ្រីស្តាល់លើបណ្តាញជំនួយ
DatePart
វាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិងគ្រីស្តាល់។
ការផ្ទុកលើសចំណុះ
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
អាគុយម៉ង់
intervalType កន្សោមខ្សែអក្សរដែលបញ្ជាក់ពីផ្នែកមួយនៃកាលបរិច្ឆេទមួយដែលនឹងត្រូវបានត្រឡប់មកវិញ។ តម្លៃដែលអាចអាចជា:
សង្ខេបប្រភេទចន្លោះពេលតម្លៃ
YYYY ដកស្រង់ឆ្នាំនេះ
ឆ្នាំ q (លទ្ធផលគឺ 1, 2, 3 ឬ 4)
m ខែ (លទ្ធផលគឺពី 1 ដល់ 12)
y ថ្ងៃនៃឆ្នាំ (1 ទៅ 365 ឬ 366 នៅឆ្នាំបង្គ្រប់មួយ)
ជាផ្នែកមួយនៃកាលបរិច្ឆេទ d ថ្ងៃនេះ (1 ដល់ 31)
w ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ (1 ទៅ 7 ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះអាស្រ័យលើ firstDayOfWeek)
សប្តាហ៍ ww នៃឆ្នាំ (1 ដល់ 53 ដោយមាន firstDayOfWeek និង firstWeekOfYear កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៃសប្តាហ៍ប្រតិទិនដំបូងនៃឆ្នាំនេះ)
ម៉ោងដែលជាផ្នែកមួយម៉ោងដកស្រង់ពី DATETIME ដែលបានផ្តល់ (0 ដល់ 23)
នាទី n ផ្នែក (0 ដល់ 59)
ជាផ្នែកមួយទីពីរ (0 ដល់ 59)

inputDateTime ជាតម្លៃ DATETIME ដែលនឹងត្រូវបានដកស្រង់មួយផ្នែក។
firstDayOfWeek ជាថេរស្រេចចិត្តដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថ្ងៃដំបូងនៃសប្តាហ៍នេះ។ ប្រសិនបើមិនបានបញ្ជាក់ crSunday ត្រូវបានសន្មត់។ សូមមើលថ្ងៃនៃសប្តាហ៍សម្រាប់ពថេរជាច្រើនទៀត។
firstWeekOfYear ជាថេរស្រេចចិត្តបញ្ជាក់សប្តាហ៍ដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ ប្រសិនបើមិនបានបញ្ជាក់ប្តាហ៍ដំបូងត្រូវបានសន្មតថាជាផ្នែកមួយដែលនៅក្នុងនោះទី 1 ខែមករាបានកើតឡើង (crFirstJan1) ។ សូមមើលសប្តាហ៍ដំបូងនៃការថេរឆ្នាំ។
ត្រឡប់
តម្លៃលេខ។
សកម្មភាព
DatePart ត្រឡប់លេខដែលបញ្ជាក់ពីផ្នែកមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យនៃកាលបរិច្ឆេទដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះទេ។
ឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តចំពោះទាំងពីរវាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋាននិង Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, ឆ្នាំ 1999 #) ត្រឡប់ 15 ។
DatePart ( “”m””, #August 15, ឆ្នាំ 1999 #) ត្រឡប់ 8 ។
DatePart ( “”n””, # 10: 35 ព្រឹក #) ត្រឡប់ 35 ។
DatePart ( “”Q””, #September 29 ឆ្នាំ 1999 #) ត្រឡប់ 3 ខែកញ្ញាគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 29 ក្នុងត្រីមាសទីបីនៃឆ្នាំនេះ។
DatePart ( “”ww”” #September 14, 1997 #) ត្រឡប់ 38 ចាប់តាំងពី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1997 គឺនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី 38 នៃឆ្នាំ 1997 ។
ឧបមាថាក្រុមហ៊ុនមួយចង់លុបបំបាត់ចំនួនលេខសម្គាល់មួយនៅលើគ្នានៃការនាំចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ លេខសម្គាល់នេះត្រូវបានផ្សំឡើងនៃលេខសម្គាល់លំដាប់, តាមពីក្រោយដោយសញ្ញាមួយដែលតាមពីក្រោយដោយមួយសប្តាហ៍ការបញ្ជាទិញនេះត្រូវបានភ្ជាប់មកដែលបានតាមពីក្រោយដោយលេខពីរខ្ទង់ចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះ។ ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តឧទាហរណ៍មួយដែលផលិតលេខសម្គាល់ទាំងនេះ:
វាក្យសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានភណ្ឌិក
រូបមន្ត = CStr ({Orders.Order លេខសម្គាល់}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship កាលបរិច្ឆេទ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship កាលបរិច្ឆេទ} “”yy””)

// វាក្យសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់
CStr ({Orders.Order លេខសម្គាល់}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship កាលបរិច្ឆេទ}), 0) &
CStr ({Orders.Ship កាលបរិច្ឆេទ} “”yy””) ត្រឡប់ខ្សែអក្សរ “”2082-3897″” ប្រសិនបើលេខសម្គាល់} {Orders.Order និង {គឺនានា 2082 កាលបរិច្ឆេទ} ជា Orders.Ship ខែកញ្ញា 14, 1997 ។
យោបល់
មុខងារនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការដូចអនុគមន៍មូលដ្ឋានដែលមើលឃើញនៃឈ្មោះដដែលនេះ។
អនុគមន៍ DatePart ជាមួយអាគុយម៉ង់ “”YYYY”” intervalType គឺដូចគ្នានឹងមុខងារឆ្នាំ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរអនុគមន៍ DatePart ជាមួយ “”m””, “”d””, “”W””, “”ម៉ោង””, “”n”” និង “”s”” អាគុយម៉ង់ intervalType គឺដូចគ្នានឹងមុខងារខែថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការ (ឬ DayOfWeek) ម៉ោងនាទី និងទីពីររៀងគ្នា។ នៅលើដៃផ្សេងទៀត, មិនមានជម្រើសផ្សេងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អនុគមន៍ DatePart សម្រាប់ “”Q””, “”Y”” និង “”ww”” អាគុយម៉ង់ intervalType ។
អាគុយម៉ង់ firstDayOfWeek ប៉ះពាល់ដល់អនុគមន៍ DatePart នៅពេលដែលអាគុយម៉ង់ប្រភេទចន្លោះគឺ “”សរសេរ”” ឬ “”ww”” ។ សម្រាប់តម្លៃអាគុយម៉ង់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ intervalType, វាត្រូវបានមិនអើពើ។
អាគុយម៉ង់ firstWeekOfYear ប៉ះពាល់ដល់អនុគមន៍ DatePart តែនៅពេលដែលអាគុយម៉ង់ intervalType គឺ “”ww”” ។ សម្រាប់តម្លៃអាគុយម៉ង់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ intervalType, វាត្រូវបានមិនអើពើ។
————————————————– ——————————

ទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
សេវាគាំទ្រ
http://service.sap.com/bosap-support/
ឯកសារផលិតផលនៅលើបណ្តាញ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
지원 기계 번역 : http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

크리스탈은 온라인 도움말을보고
DATEPART
기본 및 크리스탈 구문.
오버로드
DATEPART (intervalType, inputDateTime)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
논쟁
날짜의 일부를 반환 할 지정하는 문자열 식을 intervalType. 가능한 값은 다음과 같습니다
간격 유형 값 설명
YYYY는 연도 추출
Q 분기 (결과는 3, 2, 1, 4)
m 달 (결과는 1 내지 12 임)
올해의 Y의 날 (1 윤년에서 365 또는 366)
날짜의 D 데이 부 (1 ~ 31)
(firstDayOfWeek에 따라 결과 1-7) w 매주 하루
(firstDayOfWeek 및 firstWeekOfYear 올해의 첫 번째 일정 주간의 정확한 일을 결정과 53-1) 년 전주 주
시간이 주어진 날짜 시간의 시간 부분을 추출합니다 (0 23까지)
n 개의 분 부 (0 59까지)
의 두 번째 부분 (0 59까지)

inputDateTime는 그 부분을 추출 할 것이다 날짜 시간 값입니다.
firstDayOfWeek는 일주일의 첫날을 지정하는 데 사용되는 선택적 상수이다. 지정되지 않은 경우, crSunday 간주됩니다. 자세한 내용은 주 상수의 날을 참조하십시오.
firstWeekOfYear은 해의 최초의 주를 지정하는 옵션 상수이다. 지정되지 않으면, 제 주 잰 1 발생한 온 (crFirstJan1)을 가정한다. 올해 상수의 첫 번째 주를 참조하십시오.
보고
하는 숫자 값입니다.
동작
날짜 부분은 주어진 날짜의 지정된 부분을 지정하는 번호를 반환합니다.

다음의 예는 모두 기본 및 Crystal 구문에 적용 할 수 있습니다 :
DATEPART ( “”D””, #August 15, 1999 #)는 15를 돌려줍니다.
DATEPART ( “”m””, #August 15, 1999 #)는 8을 돌려줍니다.
DATEPART ( “”N””, # 10 : 35 오전 #)는 35를 돌려줍니다.
년 9 월 29 년 3 분기 이후 DATEPART ( “”Q””, #September 29, 1999 #)는 3을 반환합니다.
DATEPART ( “”전주””, #September 14, 1997 #)는 1997 1997 38 주에 9 월 14 일부터 38를 돌려줍니다.
회사가 품질 제어 목적을 위해 그화물의 각각에 ID 번호를 도장하려고한다고 가정하자. ID는 올해의 마지막 두 자리 숫자 다음에 주문이 발송 된 주 뒤에 대시 다음에 주문 ID,,,로 구성되어있다. 여기에서이 ID를 생성하는 예시적인 공식은 :
렘 기본 구문
수식 =에서는 CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“”& _
에서는 CStr (DATEPART ( “”전주””, {Orders.Ship 날짜}), 0) _
에서는 CStr ({Orders.Ship 날짜}, “”YY””)

// Crystal 구문
에서는 CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) 및 “”-“”및
에서는 CStr (DATEPART ( “”전주””, {Orders.Ship 날짜}), 0)
에서는 CStr ({Orders.Ship 날짜}, “”YY””)는 문자열 “”2082-3897″”를 반환 {Orders.Order ID}는 2082이며, {Orders.Ship 날짜가} 1997년 9월 14일 경우.
댓글
이 기능은 같은 이름의 VBA 함수처럼 작동하도록 설계되었습니다.
“”YYYY””intervalType 인수와 함께 DATEPART 함수는 올해의 기능과 동일합니다. 마찬가지로, “”M””, “”D””, “”w””, “”시간””, “”N””과 “”의””intervalType 인수와 함께 DATEPART 함수는 함수 월, 일, 평일 (또는 된 요일), 시간, 분과 동일 및 제 각각. 한편, 상기 “”Q””를 “”Y””및 “”전주””intervalType 인수를 DATEPART 함수를 사용하기 쉬운 대안 없다.
firstDayOfWeek 인수는 간격 유형의 인수가 “”w””또는 “”전주가””입니다 DATEPART 함수에 영향을 미칩니다. 다른 모든 intervalType 인수 값의 경우, 무시됩니다.
firstWeekOfYear 인수는 intervalType 인수가 “”전주””입니다 만 DATEPART 함수에 영향을 미칩니다. 다른 모든 intervalType 인수 값의 경우, 무시됩니다.
————————————————– ——————————

이전 페이지 다음 페이지
은 SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
지원 서비스
http://service.sap.com/bosap-support/
웹에서 제품 설명서
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support werger machine: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Raport liserxetê Alîkarî
DatePart
Bingehîn û Crystal syntax.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentên
intervalType a ramanê String ku beledîyê de beşek ji date to bêne vegerandin. Nirxên derbasdar dikarin ev bin:
type Navber nirxa Description
YYYY Derdixe sala
q Gerek (encama vê ye 1, 2, 3 an 4)
m Month (encama vê ye ji 1 heta 12)
y Day of sala (1 ji 365 an jî 366 di sala bermayî)
part d Day of the date (1 to 31)
w Roja hefteyê (1 to 7 bi encama li gor firstDayOfWeek)
Week ww ji sala (1 to 53 bi firstDayOfWeek û firstWeekOfYear diyarker rojên rastîn ya yekem de di hefteyek ji sala)
h Derdixe beşa saeta DateTime dayîn (0 to 23)
part n Minute (0 to 59)
s part Duyemîn (0 to 59)

inputDateTime nirxa DateTime ku beşek kolandin wê bê ye.
firstDayOfWeek an domdar ne pêwîst bi kar bi xwe diyar bike, roja pêşî ya heftiyê de ye. Eger ne diyar, crSunday texmînkirin. ji constants Week bike bo zaniyarîy zortir bibînin Day.
firstWeekOfYear an berdewam tercîhê di kîjan di hefteya pêşî ya salê ye. Eger ne diyar, di hefteya pêşî texmînkirin ku bibin yek in ku Rêbendan 1 diqewime (crFirstJan1). Dîtina hefteya pêşî ya constants Sal.
vegere
A value Hejmara.
Çalakî
DatePart a Number ku beşek dayîn of a date dayîn beledîyê de vedigere.
wergerandî
Nimûneyên li jêr ji bo hem syntax Basic û Crystal in:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Þexsî 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 # afirîne) 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Þexsî 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Þexsî 3 sala 29 ê Îlonê de di di çaryeka sêyemîn ya vê salê de ye.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Þexsî 38 ji 14 September, 1997 de, di heftiya 38emîn ya sala 1997 e.
Guman dikin ku şîrketa dixwaze ji binî hejmara id li ser her yek ji rêkirina wê ji bo armancên bin kontrola kalîteyê. The id ku ji id da, li pey a dash, li pey wê jî di nava hefteyekê de ji bo barkiriye bû, li pey wî ji aliyê du reqemên dawî yên salê de pêk tê. Li vir formula nimûne ku berhem van nasname e:
Rem syntax Basic
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Syntax Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) dîsa li string “”2082-3897″” eger {Orders.Order ID} 2082 e û {Orders.Ship Date} Îlon 14, 1997 e.
Comments
Ev fonksiyona hatiye dîzaynkirin ku ji wek Visual fonksiyona bingehîn ên bi heman navî kar dikin.
Ku fonksiyona DatePart bi argumana “”YYYY”” intervalType eynî wek function Sal e. Bi heman awayî, ku fonksiyona DatePart bi “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” û “”s”” argumana intervalType eynî wek erkên Month, Day, Weekday (an DayOfWeek), Saet, Minute e û duyemîn hatibûn. Li aliyê din jî, e, tu alternatîfeke hêsan ji bo bikaranîna function DatePart ji bo “”q””, “”y”” û “”ww”” argumentên intervalType hene.
Argumana firstDayOfWeek ku fonksiyona DatePart dema ku argumana type interval “”w”” yan jî “”ww”” e bandorê. Ji bo hemû nirxên din argumana intervalType, ew çavan nayê girtin.
Argumana firstWeekOfYear ku fonksiyona DatePart tenê dema ku argumana intervalType de “”ww”” e bandorê. Ji bo hemû nirxên din argumana intervalType, ew çavan nayê girtin.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
xizmetên Destekê
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Product li ser Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Колдоо машина тилине которгон: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal отчеттор Online Жардам
DatePart
Негизги жана Crystal синтаксис.
куюу
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
аргументтер
бир күнгө бир бөлүгүн кайтарып иш String сөздөрдү intervalType. Мүмкүн болгон маанилер болушу мүмкүн:
Аралыгы түрү наркы Description
гггг жыл көчүрмөлөр
С Quarter (натыйжасы болуп саналат: 1, 2, 3 же 4)
м Ай (жыйынтык 1ден 12 чейин)
жылдын и Day (1 узак жыл ичинде 365 же 366 чейин)
датасы д Day бөлүгү (1 31 чейин)
ж Day жумада (1 7 firstDayOfWeek жараша жыйынтыгы менен)
WW Жума жылы (1 жылдын биринчи календарлык жума так күн firstDayOfWeek жана firstWeekOfYear аныктоо менен 53 чейин)
ч берген DATETIME сааттык бөлүгүн көчүрмөлөрү (0 23)
н Minute бөлүгү (0 59)
экинчи бөлүгү (0 59)

inputDateTime, анын бир бөлүгү алынган болот DateTime болот.
firstDayOfWeek Жуманын биринчи күнү көрсөтүү үчүн пайдаланылуучу кошумча туруктуу болуп саналат. көрсөтүлгөн жок болсо, crSunday болжолдонуп жатат. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн Жума Туруктуу күнүн көрүп.
firstWeekOfYear жылдын биринчи жума көрсөтүү менен кошумча туруктуу болуп саналат. көрсөтүлгөн жок болсо, анда биринчи жума жылдын 1 пайда болгон бир (crFirstJan1) болууга тийиш. Year турактуулуктарынын биринчи жумасында карагыла.
кайтып
Бир катар наркы.
иш-аракеттер
DatePart берилген күндөн тартып бир бөлүгүн иш саны кайтарат.
мисалдар
Төмөнкү мисалдарды да негизги жана Crystal синтаксисин колдонулат:
DatePart ( «г», #August 15, 1999), 15-кайра.
DatePart ( «м», #August 15, 1999-жылдын) 8-кайра.
DatePart ( «н», # 10: 35 Жоопсуздарды #), 35 кайра.
DatePart ( «С», #September 29, 1999-жылдын)-жылдын үчүнчү чейрегинде-жылдын 29-сентябры болуп саналат, анткени 3 кайтарып берет.
DatePart ( «WW», #September 14, 1997 #) кайра 38 14-сентябрынан баштап, 1997-жылдын 1997-жылдын 38-жума болот.
компания сапатын контролдоо максатында өзүнүн берүүлөрдү ар бир ID сан менен жексен кылууга келет деп ойлойм. ID жылдын акыркы эки белги менен тартип ID, жума менен бир сызыкча, артынан үчүн жөнөтүлгөн эле турат. Бул жерде даректерин өндүргөн мисалы формула болуп саналат:
Rem негизги синтаксиси
формула = үзгүлтүктүү реактор ({Orders.Order ID}, 0, «») и «-» & _
Үзгүлтүктүү реактор (DatePart ( «WW», {Orders.Ship Date}), 0) & _
Үзгүлтүктүү реактор ({Orders.Ship Date}, «ЖЖ»)

// Crystal синтаксиси
Үзгүлтүктүү реактор ({Orders.Order ID}, 0, «») и «-» &
Үзгүлтүктүү реактор (DatePart ( «WW», {Orders.Ship Date}), 0) &
Үзгүлтүктүү реактор ({Orders.Ship Date}, «ЖЖ») сап «2082-3897» {Orders.Order ID} 2082 жана {Orders.Ship Date} болсо, анда кайра September 14, 1997 болуп саналат.
Comments
Бул милдети эле аты Visual Basic милдети болуп иштөө үчүн арналган.
«Гггг» intervalType аргумент менен DatePart милдети Year иштебей эле, экөө бир нерсе. Ошо сыяктуу эле, DatePart «м» менен милдеттери, «г», «ж», «з», «н» жана «с» intervalType аргумент милдеттерин эле Ай, Күн, Күн (же DayOfWeek), саат, мүнөттүк жана экинчи тиешелүү. Экинчи жагынан алганда, DatePart «Q» үчүн иш-милдетин, «Ж» жана «WW» intervalType далилдерди колдонуу менен эч кандай жеңил альтернатива жок.
firstDayOfWeek аргумент аралыгы түрү аргумент «W» же «WW» болуп саналат DatePart милдетин таасир этет. бардык башка intervalType аргумент баалуулуктарды, ал эске алынбайт.
firstWeekOfYear аргумент intervalType аргумент «WW» гана DatePart милдетин тийгизет. бардык башка intervalType аргумент баалуулуктарды, ал эске алынбайт.
————————————————– ——————————

Мурунку бет Кийинки бет
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Колдоо кызматтары
http://service.sap.com/bosap-support/
Интернеттеги продукт Documentation
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ສະຫນັບສະຫນູນການແປພາສາເຄື່ອງ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
DatePart
ຂັ້ນພື້ນຖານແລະ Crystal syntax.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ການໂຕ້ຖຽງ
intervalType ການສະແດງອອກ String ທີ່ລະບຸສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບກັບຄືນ. ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດ:
ປະເພດໄລຍະຫ່າງມູນຄ່າລາຍລະອຽດ
yyyy ສານສະກັດປີ
q ໄຕມາດ (ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ 1, 2, 3 ຫຼື 4)
m ເດືອນ (ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຈາກການທີ 1 ເຖິງ 12)
y ວັນຂອງປີ (1 ເຖິງ 365 ຫລື 366 ໃນປີ LEAP ການໄດ້)
ສ່ວນ d ວັນນັບຈາກວັນທີ (1 ເຖິງ 31)
w ວັນຂອງອາທິດ (1 ເຖິງ 7 ກັບຜົນໄດ້ຮັບຂຶ້ນຢູ່ກັບ firstDayOfWeek)
ອາທິດ ww ຂອງປີ (1 ກັບ 53 ກັບ firstDayOfWeek ແລະ firstWeekOfYear ການກໍານົດວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງອາທິດປະຕິທິນທໍາອິດຂອງປີ)
h ສານສະກັດພາກສ່ວນຊົ່ວໂມງຂອງ DateTime ໄດ້ຮັບການ (0 to 23)
ສ່ວນ n ນາທີ (0 to 59)
s ສ່ວນທີສອງ (0 to 59)

inputDateTime ເປັນມູນຄ່າ DateTime ທີ່ມີສ່ວນຫນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະກັດ.
firstDayOfWeek ເປັນຄົງທີ່ທາງເລືອກໃຊ້ເພື່ອລະບຸໃນມື້ທໍາອິດຂອງອາທິດນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ລະບຸ crSunday ສົມມຸດ. ເຫັນວັນຂອງຄ່າຄົງອາທິດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
firstWeekOfYear ເປັນຄົງທີ່ທາງເລືອກລະບຸອາທິດທໍາອິດຂອງປີ. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນອາທິດທໍາອິດຄາດວ່າຈະເປັນຫນຶ່ງໃນການທີ່ 1 ມັງກອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ (crFirstJan1). ເບິ່ງອາທິດທໍາອິດຂອງການຄົງທີ່ປີ.
ຜົນຕອບແທນ
A ຄ່າຈໍານວນ.
ການປະຕິບັດ
DatePart ກັບຄືນຈໍານວນທີ່ລະບຸເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງທີ່ໄດ້ຮັບການໄດ້.
ຕົວຢ່າງ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທັງສອງພື້ນຖານແລະ Crystal syntax:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) ຄືນ 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) ກັບຄືນ 8.
DatePart ( “”n””, 10: 35 am #) ຄືນ 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) ກັບຄືນ 3 ນັບຕັ້ງແຕ່ 29 ກັນຍາຢູ່ໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) ຄືນ 38 ນັບຕັ້ງແຕ່ 14 ກັນຍາ, 1997 ຢູ່ໃນອາທິດທີ 38 ຂອງປີ 1997.
ສົມມຸດວ່າບໍລິສັດຕ້ອງການທີ່ຈະປະທັບເປັນຈໍານວນ id ໃນແຕ່ລະຂອງການຂົນສົ່ງຂອງຕົນສໍາລັບຈຸດປະສົງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. The id ປະກອບຂອງ id ຄໍາສັ່ງ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍ dash ເປັນ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍອາທິດຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍທັງສອງຕົວເລກສຸດທ້າຍຂອງປີ. ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນສູດຕົວຢ່າງວ່າຜະລິດຫັດເຫຼົ່ານີ້:
Rem syntax Basic
ສູດ = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) ແລະ “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// syntax Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) ແລະ “”-“” ແລະ
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) ແລະ
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) ກັບຄືນສະຕິງ “”2082-3897″” ຖ້າຫາກວ່າ {Orders.Order ID} ແມ່ນ 2082 ແລະ {Orders.Ship Date} ແມ່ນ 14 ກັນຍາ, 1997.
ຄວາມຄິດເຫັນ
ການທໍາງານນີ້ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຄືການທໍາງານຂອງ Visual Basic ຂອງຊື່ດຽວກັນ.
ການທໍາງານຂອງ DatePart ມີການໂຕ້ຖຽງ “”yyyy”” intervalType ແມ່ນຄືກັນກັບການທໍາງານຂອງປີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການທໍາງານຂອງ DatePart ກັບ “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ແລະ “”s”” ການໂຕ້ຖຽງ intervalType ແມ່ນຄືກັນກັບການເຮັດວຽກປະຈໍາເດືອນ, ວັນ, ວັນທໍາມະດາ (ຫຼື DayOfWeek), ຊົ່ວໂມງ, ນາທີ ແລະຄັ້ງທີສອງຕາມລໍາດັບ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ງ່າຍກັບການນໍາໃຊ້ການທໍາງານຂອງ DatePart ສໍາລັບການ “”q””, “”y”” ແລະ “”ww”” ການໂຕ້ຖຽງ intervalType.
ການໂຕ້ຖຽງ firstDayOfWeek ຜົນກະທົບຕໍ່ການທໍາງານຂອງ DatePart ໃນເວລາການໂຕ້ຖຽງປະເພດໄລຍະຫ່າງແມ່ນ “”w”” ຫຼື “”ww””. ສໍາລັບການອື່ນໆຄ່າການໂຕ້ຖຽງ intervalType ທັງຫມົດ, ມັນແມ່ນເລີຍ.
ການໂຕ້ຖຽງ firstWeekOfYear ຜົນກະທົບຕໍ່ການທໍາງານຂອງ DatePart ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ການໂຕ້ຖຽງ intervalType ແມ່ນ “”ww””. ສໍາລັບການອື່ນໆຄ່າການໂຕ້ຖຽງ intervalType ທັງຫມົດ, ມັນແມ່ນເລີຍ.
————————————————– ——————————

ຫນ້າກ່ອນຫນ້າຖັດໄປ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ
http://service.sap.com/bosap-support/
ເອກະສານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຕ໌
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machina translatione: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Auxilium
DatePart
Basic et Crystal syntax.
gravat
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Rationes
Missa dicitur ut in diem intervalType specificat parte reddi. Valores possibiles esse potest:
Intervallum type Description
YYYY anno extrahit
III, q (fit I, II, III et IV)
Mensis M (ad XII fit ex I)
A die, anno Domini (I ad CCCLXV aut CCCLXVI in anno bissextili)
Dies diei partem D (ad I XXXI)
w die sabbati (VII ad I per consequens secundum firstDayOfWeek)
WW annum hebdomadae (I ad LIII firstWeekOfYear determinans exigere, et cum firstDayOfWeek dies prima sabbati Domini est calendarium anno)
H hora extrahit partem dedit DateTime (0 XXIII)
n particula (0 LIX)
Secunda pars (0 LIX)

inputDateTime est cuius pars non potest, DateTime valorem.
frequens usus est dare primus firstDayOfWeek libitum sabbati. Si non specificatur, crSunday assumitur. Ecce dies hebdomadae constantes pro magis notitia.
firstWeekOfYear constanti ratione prima septimana liberum est annus. Si non habet speciem, in qua ponitur prima septimana ianuarii occurrit I (crFirstJan1). Videamus primo anno secúndo constantes.
Returns
A Number valorem.
actionis
Quod numerus speciem alicuius partis redit DatePart tribui.
examples
Haec exempla s & Crystalli competunt utrique syntax
DatePart ( “”D””, #August XV, MCMXCIX #) Returns XV.
DatePart ( “”M””, #August XV, MCMXCIX) # VIII redit.
DatePart ( “”n””, # X: XXXV AM) XXXV redit.
DatePart ( “”q”” XXIX #September, # MCMXCIX) III post redit in tertio quarterium anni XXIX Septembris.
DatePart ( “”Kessinger””, #September XIV, MCMXCVII ‘) XXXVIII quia Returns February XIV, in MCMXCVII week of 38th MCMXCVII.
Si id quod est numerus quolibet Comitatu vult imprimere qualitatis potestate usus portarentur. Ut id quod continet id, dein impetu, et per ordinem sabbati uit, per duos novissimos anni digitorum. Ids producat exemplum est formula:
Rem Latin Edition
formula = CStR (ID} {Orders.Order, 0 ‘ “”):”” – “”_
CStR (DatePart ( “”Kessinger””,} {Date Orders.Ship) 0) _ &
CStR ({Orders.Ship} Date, “”yy””)

// Crystal syntax
CStR (ID} {Orders.Order, 0, “”””) “”- ‘&
CStR (DatePart ( “”Kessinger””,} {Date Orders.Ship) 0)
CStR ({Orders.Ship} Date, “”yy””) redit in Missa “”2082-3897″” Si {id} quod Orders.Order MMLXXXII Orders.Ship et {est} Date July XIV, MCMXCVII.
Comments
Quasi ad hoc munus designatur Visual Basic functio eiusdem nominis.
DatePart est munus “”YYYY”” intervalType ratio est in eadem anni munus. Similiter DatePart munus “”M””, “”A””, “”W”” “”H”” “”n”” et “”s”” intervalType eadem ratio functiones mense die hebdomada (vel DayOfWeek) hora Minutum et secundum utrumque. Sed non est facile usura DatePart alternative munus “”q”” “”y”” et “”WW”” intervalType argumenta.
Quod pertinet ad rationem firstDayOfWeek DatePart munus, cum ad tempus est ratio typus “”w””, vel “”Kessinger””. Omnia enim alia ratio intervalType bonis, negligitur.
Quod pertinet ad rationem firstWeekOfYear DatePart munus solum est argumentum, cum intervalType “”Kessinger””. Omnia enim alia ratio intervalType bonis, negligitur.
————————————————– ——————————

Previous page Next page
SUFFODIO BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Services Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation in Textus
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Atbalsts mašīntulkošanas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports tiešsaistes palīdzību
DatePart
Pamata un Crystal sintakse.
pārslodzēm
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenti
intervalType String izteiksme, kas nosaka daļa datuma jāatdod. Iespējamās vērtības var būt:
Intervāls tips vērtība Apraksts
gggg Izvilkumi gads
Q Quarter (rezultāts ir 1, 2, 3 vai 4)
m mēnesī (rezultāts ir no 1 līdz 12)
y diena gadā (1 līdz 365 vai 366 garais gads)
d diena daļa no datuma (1 līdz 31)
w diena nedēļā (no 1. līdz 7., kā rezultātā atkarībā no firstDayOfWeek)
ww nedēļa gadā (1.-53 ar firstDayOfWeek un firstWeekOfYear nosakot precīzu dienas pirmajā kalendāra nedēļu gadā)
h Izvilkumi stunda daļu konkrētajā datetime (0 līdz 23)
n Minute daļa (0 līdz 59)
s Otrā daļa (0 līdz 59)

inputDateTime ir datetime vērtība, kura daļa tiks iegūta.
firstDayOfWeek ir izvēles konstante izmanto, lai norādītu pirmo nedēļas dienu. Ja nav norādīts, crSunday tiek pieņemts. Skatīt nedēļas diena konstantes, lai iegūtu vairāk informācijas.
firstWeekOfYear ir izvēles konstante norādot pirmo nedēļu gadā. Ja nav norādīts, pirmajā nedēļā tiek pieņemts, ka vienu, kurā 1. janvāris notiek (crFirstJan1). Skatīt pirmajā nedēļā Year konstantes.
atgriešana
Vairāki vērtība.
rīcība
DatePart atgriež skaits, kas nosaka noteiktu daļu noteiktā datumā.
piemēri
Šie piemēri ir piemērojami gan Basic un Crystal sintaksi:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) atgriešana 15.
DatePart ( “”m””, #August 15 1999 #) Atgriež 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) atgriešana 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29 1999 #) Atgriež 3, jo 29. septembris ir trešajā ceturksnī.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Atgriež 38 kopš 14. septembra, 1997 ir 38. nedēļā 1997. gadā.
Pieņemsim, ka uzņēmums vēlas izskaust identifikācijas numuru par katru no saviem sūtījumiem kvalitātes kontroles nolūkos. ID sastāv no pasūtījuma id, kam seko domuzīme, pēc nedēļas pasūtījums tika piegādāts, kam seko pēdējiem diviem cipariem gadu. Šeit ir piemērs formula, kas ražo šos ID:
Rem Basic sintakse
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) un “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal sintakse
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) un “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) un
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Atgriež virkni “”2082-3897″”, ja {Orders.Order ID} ir 2082 un {Orders.Ship Date} ir 14. septembris, 1997.
komentāri
Šī funkcija ir izstrādāta, lai darbotos kā Visual Basic funkcijas ar tādu pašu nosaukumu.
DatePart funkcija ar “”yyyy”” intervalType arguments ir tāds pats kā the Year funkciju. Tāpat DatePart funkcija ar “”m””, “”d””, “”W””, “”h””, “”n”” un “”s”” intervalType arguments ir tāds pats kā funkciju mēnesi, dienu, nedēļas dienu (vai dayOfWeek), stunda, minūte un otrā attiecīgi. No otras puses, nav viegli alternatīva, izmantojot DatePart funkciju par “”Q””, “”Y”” un “”WW”” intervalType argumentus.
FirstDayOfWeek arguments ietekmē DatePart funkciju, kad intervāls tips arguments ir “”w”” vai “”ww””. Visiem citiem intervalType argumentu vērtībām, tas tiek ignorēts.
FirstWeekOfYear arguments ietekmē DatePart funkciju tikai tad, kad intervalType arguments ir “”ww””. Visiem citiem intervalType argumentu vērtībām, tas tiek ignorēts.
————————————————– ——————————

Iepriekšējā lapa Nākamā lapa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
atbalsta pakalpojumi
http://service.sap.com/bosap-support/
Produkts Dokumentācija tīmeklī
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pagalba mašina vertimas: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Pagalba
DatePart
Basic ir “”Crystal sintaksė.
perkrovų
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentai
intervalType String išraiška, nurodo datą dalis turi būti grąžintas. Galimos reikšmės gali būti:
Intervalas tipas vertė Aprašymas
YYYY Ištraukos metus
q ketvirtis (rezultatas yra 1, 2, 3 arba 4)
m mėnesį (rezultatas yra nuo 1 iki 12)
Y diena metus (nuo 1 iki 365 ar 366 keliamieji metai)
d diena dalis tos dienos (nuo 1 iki 31)
W diena savaitę (nuo 1 iki 7 todėl, priklausomai nuo firstDayOfWeek)
WW savaitė metus (nuo 1 iki 53 su firstDayOfWeek ir firstWeekOfYear nustatant tikslias dienas, pirmą kalendorinę savaitę per metus)
h ištraukų valandų dalį tam tikroje datetime (nuo 0 iki 23)
N minutė dalis (nuo 0 iki 59)
ai Antroji dalis (nuo 0 iki 59)

inputDateTime yra Datos ir laiko vertė, kurio dalis bus išgauti.
firstDayOfWeek yra neprivalomas nuolatinis naudojamas apibrėžti pirmą dieną per savaitę. Jei ji nenurodyta, crSunday yra manoma. Žiūrėti savaitės dieną konstantų daugiau informacijos.
firstWeekOfYear yra neprivalomas nuolatinis nurodant pirmą savaitę per metus. Jei ji nenurodyta, pirmą savaitę yra laikoma vieną kurį įvyksta sausis 1 (crFirstJan1). Žiūrėti pirmą savaitę Metų konstantų.
grąžinimas
Numeris vertė.
veiksmas
DatePart grąžina numeris, kuriame nurodoma tam tikrą dalį tam tikros datos.
pavyzdžiai
Šie pavyzdžiai yra taikomos tiek pagrindiniam, tiek Crystal sintaksė:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) gražinimai 15.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) gražinimai 8.
DatePart ( “”N””, # 10: 35 AM #) gražinimai 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) gražinimai 3 Nuo rugsėjo 29 yra trečiame metų ketvirtyje.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) gražinimai 38 nuo rugsėjo 14, 1997 yra 38-savaitę 1997 m.
Tarkime, kad įmonė nori likviduoti ID numerį kiekvienam savo vežimo skirtas kokybės kontrolės tikslams. Id yra sudarytas iš užsakymo ID, po brūkšniu, po savaitės pavedimas buvo išsiųsti, po du paskutiniai skaitmenys metų. Štai pavyzdys formulė, kuri gamina šiuos ID:
Remas Paprasčiausios sintaksės
formulė = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) ir “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship data}), 0) ir _
CStr ({Orders.Ship data}, “”YY””)

// Kristalų sintaksė
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) ir “”-“” ir
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship data}), 0) ir
CStr ({Orders.Ship data}, “”YY””) Grąžina eilutę “”2082-3897″”, jei {Orders.Order ID} yra 2082 ir {Orders.Ship data} yra rugsėjo 14., 1997
komentarai
Ši funkcija yra skirta dirbti kaip Visual Basic funkcija tuo pačiu pavadinimu.
DatePart funkcija su “”yyyy”” intervalType argumentas yra tas pats kaip “”Metų funkcija. Be to, DatePart funkcija su “”m””, “”D””, “”W””, “”H””, “”N”” ir “”S”” intervalType argumentas yra tas pats kaip funkcijų mėnuo, diena, savaitės (arba dayOfWeek), valandą, minutę ir antrąją atitinkamai. Kita vertus, nėra lengva alternatyva naudojant DatePart funkciją “”q””, “”Y”” ir “”WW”” intervalType argumentus.
FirstDayOfWeek argumentas veikia DatePart funkciją, kai intervalas tipas argumentas yra “”W”” arba “”WW””. Dėl visų kitų intervalType argumentų reikšmių, jis yra ignoruojamas.
FirstWeekOfYear argumentas veikia DatePart funkciją tik tada, kai intervalType argumentas yra “”WW””. Dėl visų kitų intervalType argumentų reikšmių, jis yra ignoruojamas.
————————————————– ——————————

Ankstesnis puslapis Kitas puslapis
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
palaikymo paslaugos
http://service.sap.com/bosap-support/
Gaminio dokumentacija internete
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ënnerstëtzung Maschinn Iwwersetzung: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Rapporten Online Hëllef
DatePart
Grondleeënd Crystal Siwebiergen.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argumenter
intervalType enger Kette Ausdrock, dass de Kader vun engem Datum zréck ze ginn spezifizéiert. Méiglech Wäerter kënnen:
Nolauschterer Typ Wäert Description
yyyy ewell d’Joer
q Quarter (d’Resultat ass 1, 2, 3 oder 4)
m Mount (d’Resultat ass vun 1 bis 12)
y Day vum Joer (1 bis 365 oder 366 zu engem Saz Joer)
d Day Deel vun den Datum (1 bis 31)
w Dag vun der Woch (1 bis 7 mat dem Resultat op firstDayOfWeek je)
WW Woch vum Joer (1 bis 53 mat firstDayOfWeek an firstWeekOfYear der geneeër Deeg vun den éischte Kalenner Woch vum Joer Bestëmmung)
h ewell d’Stonn Deel vun der entscheet DateTime (0 bis 23)
n an dem Deel (0 bis 59)
Den zweeten Deel (0 bis 59)

inputDateTime ass de Wäert DateTime deem Deel ofgebaut ginn.
firstDayOfWeek ass eng fakultativ konstant benotzt fir den éischten Dag vun der Woch präziséiert. Wann net uginn, ass crSunday ugeholl. Zréck Day vun Week léisst fir méi Informatiounen.
firstWeekOfYear ass eng fakultativ konstant d’éischt Woch vum Joer Precisioun. Wann net uginn, ass déi éischt Woch iwwerhëlt de eent ginn an déi 1. Jan existeiert (crFirstJan1). Zréck éischt Woch vum Joer léisst.
Returns
Eng Zuel Wäert.
Aktiounen
DatePart rem eng Zuel déi eng bestemmten Deel vun engem bestemmten Datum spezifizéiert.
Beispiller
Déi folgend Beispiller uwendbar fir béid Grondakommes an Crystal Siwebiergen:
DatePart ( “”d””, 15 #August, 1999 #) Returns 15.
DatePart ( “”m””, 15 #August, 1999 #) Returns 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 Auer #) Returns 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returns 3 zanter 29. September am drëtten Trimester vum Joer ass.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Returns 38 zanter 14 September 1997 vun der 38th Woch vun 1997 ass.
Ugeholl, dass eng Firma wëll eng id Zuel op all seng Liwwerunge fir Qualitéitskontroll Zwecker ze Timberen. Der id ass vun der Bestellung id komponéiert, déi vun engem Bindestrich gefollegt, déi Woch duerno d’Bestellung vun de leschten zwee Ziffere vum Joer duerno war securiséiert,. Hei ass e Beispill Formule datt dës IDen produzéiert:
Rem Grondakommes Siwebiergen
Formel = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””)

// Crystal Siwebiergen
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Datum}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””) Returns d’Kette “”2082-3897″” wann {Orders.Order ID} ass 2082 an {Orders.Ship Datum} ass de 14. September 1997.
Comments
Dës Funktioun ass entworf wéi de kale Grondakommes Funktioun vun dem selwechten Numm ze schaffen.
D’DatePart Funktioun mat “”yyyy”” intervalType Argument ass d’selwecht wéi d’Joer fonktionnéieren. Den Zerfall, ass de DatePart Funktioun mat “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” an “”senger”” intervalType Argument d’selwecht wéi d’Funktiounen Mount, Day, Haaptsäit (oder DayOfWeek), Hour, an dem a Second, ofginn. Wéinst dem, ass et net einfach Alternativ der DatePart Funktioun fir de “”q””, “”y”” an “”WW”” intervalType Argumenter ze benotzen.
D’firstDayOfWeek Argument Impakt DatePart fonktionnéieren wann d’nolauschterer Typ Argument ass “”w”” oder “”WW””. Fir all aner intervalType Argument Wäerter, ass et ignoréiert.
D’firstWeekOfYear Argument Impakt DatePart Funktioun nëmmen wann de intervalType Argument ass “”WW””. Fir all aner intervalType Argument Wäerter, ass et ignoréiert.
————————————————– ——————————

Säit virdrun Nächst Säit
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Ënnerstëtzung Servicer
http://service.sap.com/bosap-support/
Produit Dokumentatioun op de Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддршка на машинско преведување: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал извештаи онлајн Помош
DatePart
Основни и Кристал синтакса.
преоптоварувања
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
аргументи
intervalType Стринг израз кој го одредува дел од денот да бидат вратени. Можни вредности можат да бидат:
Интервал тип Опис вредност
гггг Извадоци годината
q четвртина (резултатот е 1, 2, 3 или 4)
m месец (и резултат е од 1 до 12)
y ден од годината (од 1 до 365 или 366 во престапна година)
г ден дел од денот (1 до 31)
w ден од неделата (од 1 до 7 од резултатот зависност firstDayOfWeek)
ww недела од годината (1 до 53 со firstDayOfWeek и firstWeekOfYear точно одредување на деновите на првата календарска недела од годината)
h Извадоци часот дел од дадените DateTime (0 до 23)
n Minute дел (0 до 59)
втор дел (0 до 59)

inputDateTime е вредност DateTime чиј дел ќе бидат извлечени.
firstDayOfWeek е изборен постојано се користи за одредување на првиот ден од седмицата. Ако не е одредено, crSunday се претпоставува. Види Денот на константи недела за повеќе информации.
firstWeekOfYear е изборен постојано одредување на првата недела од годината. Ако не е одредено, првата недела се претпоставува дека е онаа во која се јавува 1 Jan. (crFirstJan1). Види првата недела од годината константи.
Се враќа
вредност на број.
акција
DatePart враќа број што ја означува одреден дел од даден датум.
примери
Следниве примери се применуваат за двете основни и Кристал синтакса:
DatePart ( “”Д””, #August 15, 1999 #) се враќа 15.
DatePart ( “”М””, #August 15, 1999 #) Се враќа 8.
DatePart ( “”n”” # 10: 35 часот #) се враќа 35 години.
DatePart ( “”П””, #September 29, 1999 #) Се враќа 3 од 29 септември е во третиот квартал од годината.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) се враќа 38 од 14-ти септември, 1997 година е во 38-та недела од 1997 година.
Да претпоставиме дека една компанија сака да ја искорени број за идентификување на секој од своите пратки за контрола на квалитетот цели. Ид е составен од проект на ред, проследено со цртичка, по што следи од страна на недела цел е транспортирана, проследено со последните две бројки од годината. Еве еден пример формула која ги произведува овие IDS:
Рем основната синтакса
со формулата = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) и “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, Orders.Ship {date}), 0) & _
CStr (Orders.Ship {date} “”гг””)

// Синтакса Кристал
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) и “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, Orders.Ship {date}), 0) и
CStr (Orders.Ship {date} “”гг””) враќа стринг “”2082-3897″”, ако {Orders.Order ID} е 2082 и Orders.Ship {date} е Септември 14, 1997 година.
коментари
Оваа функција е дизајниран да работи како Visual Basic функција на истото име.
Функцијата DatePart со “”yyyy”” intervalType аргумент е иста како и функцијата на годината. Слично на тоа, функцијата DatePart со “”М””, “”Г””, “”W””, “”h””, “”N”” и “”s”” intervalType аргумент е иста како и функциите месец, ден, работен ден (или DayOfWeek), час, минута и второ, соодветно. Од друга страна, не постои лесен алтернатива за користење на функцијата DatePart за “”П””, “”y”” и “”ww”” intervalType аргументи.
Аргументот на firstDayOfWeek влијае на функцијата DatePart кога аргумент видот интервал е “”W”” или “”ww””. За сите други аргумент вредности intervalType, тоа се игнорира.
Аргументот на firstWeekOfYear влијае на функцијата DatePart само кога аргументот на intervalType е “”ww””. За сите други аргумент вредности intervalType, тоа се игнорира.
————————————————– ——————————

Претходна страница Следна страница
САП BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
услуги за поддршка
http://service.sap.com/bosap-support/
Документацијата за производот на интернет
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support milina fandikan-teny: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Origine et histoire de Reports Online Help
DatePart
Fototra sy Crystal Syntaxe.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
hevitra
intervalType ny String teny izay mamaritra ny ampahany ny daty tokony niverina. Sanda mety dia mety ho:
Elanelam-potoana io karazana sanda Description
yyyy voajanahary koa omen’ny ny taona
Q Quarter (ny vokany dia 1, 2, 3 na 4)
M Month (ny vokany dia avy amin’ny 1 ka hatramin’ny 12)
Y Day ny taona (1 to 365 na 366 amin’ny dingana taona)
D Day ampahany amin’ny daty (1 to 31)
W Day ny herinandro (1 to 7 ny vokany miankina amin’ny firstDayOfWeek)
ww Herinandron’ny taona (1 to 53 amin’ny firstDayOfWeek sy firstWeekOfYear famaritana ny marina andro voalohany amin’ny herinandro kalandrie ny taona)
H voajanahary koa omen’ny ny ora ampahany amin’ny nomena DateTime (0 ny 23)
n Minute anjara (0 ny 59)
S fizarana faharoa (0 ny 59)

inputDateTime no DateTime ampahany sarobidy izay ho alaina.
firstDayOfWeek dia tsy voatery ampiasaina foana ny mamaritra ny andro voalohany amin’ny herinandro. Raha tsy mazava, crSunday no heverina. Jereo Day ny Herinandron’ny constants raha mila fanazavana fanampiny.
firstWeekOfYear dia tsy voatery foana voafaritra ny herinandro voalohany amin’ny taona. Raha tsy voatondro, ny herinandro voalohany dia noheveriny ho ny iray izay Jan. 1 miseho (crFirstJan1). Jereo Voalohany Herinandron’ny constants taona.
miverina
A Number sanda.
Action
DatePart niverina maro izay mamaritra ny nomena anisan’ny daty nomena.
ohatra
Ireto ohatra manaraka ireto dia hampiharina amin’ny samy Fototra sy Crystal Syntaxe:
DatePart ( “”F””, #August 15, 1999 #) Miverina 15.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) Miverina 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 ora maraina #) Miverina 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Miverina 3 satria Septambra 29 ao amin’ny fahatelo ampahefatry ny taona.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Miverina 38 nanomboka tamin’ny Septambra 14, 1997 ao amin’ny 38th herinandro ny 1997.
Aoka hatao hoe misy orinasa te hanafoana ny ID maro eo amin’ny tsirairay ny entana ho an’ny fanaraha-maso ny kalitao tanjona. Ny ID io dia ahitana ny mba ID, arahina tsipika, nanaraka ny herinandro ny baiko dia nalefa sambo, nanaraka araka ny fara-roa isa ny taona. Indro misy ohatra iray izay mamokatra ireo raikipohy ID:
Rem Basic Syntaxe
raikipohy = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr (Orders.Ship Date {}, “”yy””)

// Crystal Syntaxe
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr (Orders.Ship Date {}, “”yy””) Miverina amin’ny kofehy “”2082-3897″” raha Orders.Order ID {} dia 2082, ary {Orders.Ship Date} dia Septambra 14, 1997.
Comments
Izany asa dia natao mba hiasa toy ny Visual Basic fiasan’ny ny anarana mitovy.
Ny DatePart asa amin’ny “”yyyy”” intervalType tohan-kevitra dia mitovy taona asa. Toy izany koa, ny DatePart asany amin’ny “”M””, “”D””, “”W””, “”H””, “”n”” sy ny “”s”” intervalType tohan-kevitra dia mitovy tahaka ny fonctions volana, Day, weekday (na DayOfWeek), Ora, Minute sy Faharoa tsirairay avy. Amin’ny lafiny iray, tsy misy hafa mora ny mampiasa ny DatePart asa ho an’ny “”Q””, “”y”” sy ny “”ww”” intervalType hevitra.
Ny tohan-kevitra firstDayOfWeek vokany eo ny DatePart asa raha ny elanelam-potoana io karazana tohan-kevitra dia “”W”” na “”ww””. Fa hevitra hafa rehetra intervalType soatoavina, dia tsy niraharaha.
Ny tohan-kevitra firstWeekOfYear vokany eo ny DatePart asa raha tsy ny intervalType tohan-kevitra dia “”ww””. Fa hevitra hafa rehetra intervalType soatoavina, dia tsy niraharaha.
————————————————– ——————————

Previous pejy Next pejy
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support tolotra
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation amin’ny Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
mesin sokongan terjemahan: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Talian Bantuan
DatePart
Asas dan Crystal sintaksis.
muatan
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
hujah
intervalType ungkapan String yang menentukan sebahagian daripada tarikh yang akan dikembalikan. nilai yang mungkin boleh:
jenis selang nilai Penerangan
yyyy Petikan tahun
q Quarter (hasilnya adalah 1, 2, 3 atau 4)
m Bulan (hasilnya adalah dari 1 hingga 12)
y hari tahun (1 hingga 365 atau 366 dalam tahun lompat)
d Hari sebahagian daripada tarikh (1 hingga 31)
w Hari minggu (1-7 dengan keputusan itu bergantung kepada firstDayOfWeek)
ww Minggu tahun (1 hingga 53 dengan firstDayOfWeek dan firstWeekOfYear menentukan hari-hari sebenar minggu kalendar pertama tahun ini)
h Petikan sebahagian jam bagi DateTime yang diberikan (0 hingga 23)
sebahagian n Minute (0 hingga 59)
Foto Bahagian kedua (0 hingga 59)

inputDateTime adalah nilai DateTime yang sebahagian akan dikeluarkan.
firstDayOfWeek adalah pemalar pilihan digunakan untuk menentukan hari pertama dalam seminggu. Jika tidak dinyatakan, crSunday diandaikan. Lihat Day pemalar Minggu untuk maklumat lanjut.
firstWeekOfYear adalah pemalar pilihan menyatakan minggu pertama tahun ini. Jika tidak dinyatakan, minggu pertama dianggap sebagai salah satu di mana 1 Jan berlaku (crFirstJan1). Lihat Minggu Pertama pemalar Tahun.
pulangan
Nilai nombor.
Tindakan
DatePart mengembalikan Nombor yang menentukan bahagian tertentu tarikh yang diberikan.
Contoh
Contoh berikut adalah digunapakai bagi sintaks Asas dan kristal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Mengembalikan 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Mengembalikan 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Mengembalikan 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Mengembalikan 3 sejak September 29 adalah pada suku ketiga tahun ini.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Mengembalikan 38 sejak 14 September lalu, tahun 1997 adalah pada minggu ke-38 tahun 1997.
Katakan syarikat yang mahukan setem nombor id pada setiap penghantaran untuk tujuan kawalan kualiti. id ini terdiri daripada id perintah, diikuti dengan sengkang, diikuti dengan minggu perintah itu dihantar, diikuti oleh dua digit terakhir tahun ini. Berikut adalah contoh formula yang menghasilkan id ini:
Rem sintaks asas
formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Date Orders.Ship}), 0) & _
CSTR ({Date Orders.Ship}, “”yy””)

// Sintaks Crystal
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Date Orders.Ship}), 0) &
CSTR ({Date Orders.Ship}, “”tt””) Mengembalikan rentetan “”2082-3897″” jika {Orders.Order ID} adalah 2082 dan {Date Orders.Ship} adalah September 14, 1997.
Comments
Fungsi ini direka untuk bekerja seperti fungsi Visual Basic dengan nama yang sama.
Fungsi DatePart dengan “”yyyy”” intervalType hujah adalah sama seperti fungsi Tahun. Begitu juga, fungsi DatePart dengan “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” dan “”s”” intervalType hujah adalah sama seperti fungsi Bulan, Hari, Hari minggu (atau hari dalam minggu), jam, minit dan masing-masing Kedua. Sebaliknya, tidak ada alternatif mudah untuk menggunakan fungsi DatePart bagi “”q””, “”y”” dan “”ww”” hujah intervalType.
The firstDayOfWeek hujah menjejaskan fungsi DatePart apabila jenis selang hujah adalah “”w”” atau “”ww””. Bagi semua nilai hujah intervalType lain, ia diabaikan.
The firstWeekOfYear hujah menjejaskan fungsi DatePart hanya apabila hujah intervalType adalah “”ww””. Bagi semua nilai hujah intervalType lain, ia diabaikan.
————————————————– ——————————

Laman sebelum Laman seterusnya
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
perkhidmatan sokongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentasi produk di Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
മെഷീൻ ട്രാൻസലേഷൻ പിന്തുണ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ക്രിസ്റ്റൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഓൺലൈൻ സഹായം
DatePart
അടിസ്ഥാന ക്രിസ്റ്റൽ വാക്യഘടന.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ആർഗ്യുമെന്റുകൾ
മടങ്ങും ഒരു തീയതി ഭാഗമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന intervalType ഒരു സ്ട്രിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ. സാധ്യമായ വിലകൾ കഴിയും:
ഇടവേള തരം മൂല്യം വിവരണം
വർഷം വർഷം എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്യുക
Q ക്വാർട്ടർ (ഫലമായി 1, 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആണ്)
മീറ്റർ മാസം (ഫലം 1 മുതൽ 12 ആണ്)
വർഷം Y ദിവസം (365 1 അല്ലെങ്കിൽ 366 അധിവർഷവും ൽ)
തീയതി (1 31 ലേക്ക്) എന്ന d ദിവസത്തെ ഭാഗം
w: (firstDayOfWeek അനുസരിച്ച് ഫലം 1 7 വരെ) ആഴ്ചയിലെ ദിവസം
(FirstDayOfWeek ആൻഡ് firstWeekOfYear വർഷത്തെ ആദ്യ കലണ്ടർ ആഴ്ച കൃത്യമായ ദിവസം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ 53 ലേക്ക് 1) വർഷത്തിലെ ആഴ്ചയുടെ സുശീലൻ
H (23 ലേക്ക് 0) തന്നിരിക്കുന്ന തീയതി നാഴിക ഭാഗം എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്യുക
n മിനിറ്റ് ഭാഗം (0 59 ലേക്ക്)
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം (0 59 ലേക്ക്)

inputDateTime ആരുടെ ഭാഗം ലഭ്യമാക്കിയ ചെയ്യും തീയതി മൂല്യമാണ്.
firstDayOfWeek ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്ഥിരാങ്കം. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, crSunday കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചത്തെ സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ നാളിൽ കാണുക.
firstWeekOfYear വർഷം ആദ്യ ആഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്ഥിരാങ്കം. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യവാരം ജനു 1 പദം ൽ (crFirstJan1) ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്നു. വർഷം സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ ആദ്യവാരം കാണുക.
റിട്ടേൺസ്
ഒരു നമ്പർ മൂല്യം.
ആക്ഷൻ
DatePart നൽകിയ തീയതി ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ നൽകുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബേസിക്, ക്രിസ്റ്റൽ സിന്റാക്സ് ഇരുവരും ക്രോഡീകരിച്ച്:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) നൽകുന്നു 15.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) നൽകുന്നു 8.
DatePart ( “”വ””, # 10: 35 രാവിലെ #) നൽകുന്നു 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) 3 നൽകുന്നു സെപ്റ്റംബർ 29 വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ കാരണം.
DatePart ( “”സുശീലൻ””, #September 14, 1997 #) 38 നൽകുന്നു സെപ്റ്റംബർ 14, 1997 1997 38 ആഴ്ചയിൽ കാരണം.
ഒരു കമ്പനി ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിന്റെ കയറ്റുമതി ഓരോ ഒരു ഐഡി നമ്പർ അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു കരുതുക. ID, ഓർഡർ ഐഡി വിന്യസിക്കപ്പെട്ട ഡാഷ് പിന്നാലെ ഓർഡർ വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ പിന്നാലെ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആഴ്ച തൊട്ടുപിന്നിൽ. ഇവിടെ ഈ ഐഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണ ഫോര്മുല:
കൃഷ്ണമണി അടിസ്ഥാന വാക്യഘടന
ഫോർമുല = CStr ({Orders.Order ഐഡി}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”സുശീലൻ””, {Orders.Ship തീയതി}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship തീയതി}, “”yy,””)

// ക്രിസ്റ്റൽ വാക്യഘടന
CStr ({Orders.Order ഐഡി}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”സുശീലൻ””, {Orders.Ship തീയതി}), 0) &
CStr ({Orders.Ship തീയതി}, “”yy,””) സ്ട്രിങ് “”2082-3897″” എങ്കിൽ {Orders.Order ഐഡി} 2082 ഉം {Orders.Ship ദിവസവും} സെപ്റ്റംബർ 14, 1997 ആണ്.
അഭിപ്രായങ്ങള്
ഈ പ്രവർത്തനം ഇതേ പേരിൽ വിഷ്വൽ ബേസിക് ചടങ്ങിൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് രൂപകല്പന.
“”YYYY”” കൂടെ DatePart ചടങ്ങിൽ intervalType വാദം വർഷം ചടങ്ങിൽ തന്നെ ആണ്. “”M””, “”D””, “”W””, “”H””, “”പു”” കൂടാതെ “”ങ്ങൾ”” intervalType വാദം ഫംഗ്ഷനുകളും മാസം, ദിവസം, പ്രവൃത്തിദിനം (അല്ലെങ്കിൽ DayOfWeek) തന്നെ ആണ്, മണിക്കൂർ, മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സമാനമായി, DatePart ചടങ്ങിൽ യഥാക്രമം രണ്ടാം. മറുവശത്ത്, “”Q””, “”Y”” കൂടാതെ “”സുശീലൻ”” intervalType വാദം DatePart ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനായാസമായി മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഇടവേള തരം വാദം “”W”” അല്ലെങ്കിൽ “”സുശീലൻ”” ആയിരിക്കുമ്പോൾ firstDayOfWeek വാദം DatePart ഫംഗ്ഷൻ ബാധിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ intervalType വാദം മൂല്യങ്ങൾ, അതു ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
firstWeekOfYear വാദം DatePart ചടങ്ങിൽ ബാധിക്കുന്നു intervalType വാദം “”സുശീലൻ”” മാത്രമേ. മറ്റെല്ലാ intervalType വാദം മൂല്യങ്ങൾ, അതു ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
————————————————– ——————————

താൾ അടുത്ത താൾ
എസ്.എ.പി BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ
http://service.sap.com/bosap-support/
വെബിൽ ഉൽപ്പന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Rapporti Crystal Online Għajnuna
DatePart
Bażiku u Crystal sintassi.
kariki żejda
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenti
intervalType espressjoni String li tispeċifika l-parti ta ‘data li għandha tiġi rritornata. Valuri possibbli jista ‘jkun:
valur tip Intervall Deskrizzjoni
ssss Estratti il sena
Kwartier Q (ir-riżultat huwa 1, 2, 3 jew 4)
m Xahar (ir-riżultat huwa 1-12)
y Jum ta ‘sena (1-365 jew 366 fis-sena biżestili)
parti d Jum tad-data (1 sa 31)
Jum w ta ‘ġimgħa (1-7 bir-riżultat jiddependi fuq firstDayOfWeek)
ww Ġimgħa tas-sena (1 sa 53 u l firstDayOfWeek u firstWeekOfYear jiddetermina l-ġranet eżatti tal-ewwel ġimgħa kalendarja tas-sena)
h Estratti il-parti siegħa tal-DateTime mogħtija (0-23)
parti n Minuta (0-59)
i it-tieni parti (0-59)

inputDateTime huwa l-valur DateTime li parti tiġi estratta.
firstDayOfWeek huwa kostanti fakultattiv użati sabiex jiġu ddefiniti l-ewwel jum tal-ġimgħa. Jekk ma jkunx speċifikat, crSunday huwa preżunt. Ara Jum tal-kostanti Ġimgħa għal aktar informazzjoni.
firstWeekOfYear huwa kostanti fakultattiva jispeċifika l-ewwel ġimgħa tas-sena. Jekk ma jkunx speċifikat, l-ewwel ġimgħa huwa preżunt li jkun il-wieħed li fih iseħħ Jannar 1 (crFirstJan1). Ara ewwel ġimgħa ta ‘kostanti Sena.
denunzji
Valur Numru.
azzjoni
DatePart prospetti Numru li tispeċifika parti partikolari ta f’data partikolari.
eżempji
L-eżempji li ġejjin huma applikabbli kemm sintassi Bażiku u Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Denunzji 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Denunzji 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Denunzji 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Denunzji 3 minn Settembru 29 fit-tielet kwart tas-sena.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Denunzji 38 sa minn Settembru 14, 1997 hija fil-ġimgħa 38 tal-1997.
Ejja ngħidu li kumpannija trid tittimbra numru ta ‘identifikazzjoni fuq kull wieħed mill-merkanija għal skopijiet ta’ kontroll tal-kwalità. Il-id hija komposta mill-ordni id, segwit b’sing, segwiti mill-ġimgħa d-digriet kien trasportat, segwita mill-aħħar żewġ ċifri tas-sena. Hawnhekk huwa formula eżempju li tipproduċi dawn l-ids:
Rem sintassi bażika
formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) u “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Data}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Data}, “”yy””)

// Sintassi Crystal
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) u “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Data}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Data}, “”yy””) Denunzji il-sekwenza “”2082-3897″” jekk {Orders.Order ID} huwa 2082 u {Orders.Ship Data} huwa 14 Settembru, 1997.
kummenti
Din il-funzjoni huwa maħsub biex jaħdem bħall-funzjoni Visual Basic ta ‘l-istess isem.
Il-funzjoni DatePart mal-argument “”ssss”” intervalType huwa l-istess bħall-funzjoni Sena. Bl-istess mod, il-funzjoni DatePart bi “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” u “”i”” l-argument intervalType huwa l-istess bħall-funzjonijiet Xahar, Jum, weekday (jew DayOfWeek), Hour, Minuta u t-Tieni rispettivament. Min-naħa l-oħra, m’hemm l-ebda alternattiva faċli biex tuża l-funzjoni DatePart għall- “”Q””, “”y”” u “”WW”” argumenti intervalType.
L-argument firstDayOfWeek taffettwa l-funzjoni DatePart meta l-argument tip intervall huwa “”w”” jew “”ww””. Għal kull valuri l-oħra argument intervalType, huwa injorat.
L-argument firstWeekOfYear taffettwa l-funzjoni DatePart biss meta l-argument intervalType huwa “”ww””. Għal kull valuri l-oħra argument intervalType, huwa injorat.
————————————————– ——————————

paġna ta ‘qabel paġna li jmiss
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
servizzi ta ‘appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentazzjoni prodott fuq il-Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Tautoko translation mīhini: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Pūrongo Āwhina Online
DatePart
wetereo Basic ko Crystal.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
tohenga
intervalType te faaiteraa Aho e āta te wahi o te rā ki te kia hoki mai. Ka taea e ngā uara taea e:
uara Whakaahuatanga momo wā
yyyy Unuhia ai te tau
q Quarter (te hua ko te 1, 2, 3 ranei 4)
m Marama (te hua ko i te 1 ki te 12)
y Day o tau (1 ki te 365 ranei 366 i roto i te tau tupeke)
d Day wahi o te rā (1 ki 31)
w Day o wiki (1 ki 7 ki te hua i runga i firstDayOfWeek rānei)
ww Wiki o te tau (1 ki te 53 ki firstDayOfWeek ko firstWeekOfYear te whakatau i nga ra tangohia o te wiki maramataka tuatahi o te tau)
h Unuhia ai te wahi haora o te dateTime homai (0 ki te 23)
n Minute wahi (0 ki te 59)
s wahi Tuarua (0 ki te 59)

inputDateTime Ko te uara dateTime tona wahi ka tangohia.
firstDayOfWeek Ko te tamau kōwhiri whakamahia ki te tautuhi i te ra tuatahi o te wiki. Ki te kahore i tohua, riro crSunday te. Vakai, Day o taimau Wiki mō ētahi atu mōhiohio.
firstWeekOfYear Ko te tamau kōwhiringa tauwhāiti i te wiki tuatahi o te tau. Ki te kahore tohua, riro te wiki tuatahi te ki hei te tangata i roto i nei Jan. 1 puta (crFirstJan1). Vakai, Wiki Tuatahi o taimau Tau.
Returns
He uara Tau.
Mahi
hoki DatePart he Tau e āta te wahi i homai o te rā i homai.
tauira
E hāngai ana ki e rua wetereo Basic me Crystal nga tauira e whai ake nei:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Whakahokia 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Whakahokia 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Whakahokia 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Whakahokia 3 mai i Mahuru 29 Ko roto i te hauwhā tuatoru o te tau.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Whakahokia 38 mai i Mahuru 14, 1997 Ko roto i te wiki 38th o 1997.
Pea e hiahia ana te kamupene ki te takahi i te tau id i runga i tenei o ona uee mō ngā take mana kounga. tito te id te o te id kia, aru e te taia, aru e te wiki haponohia te tikanga i, aru e te mati whakamutunga e rua o te tau. Tenei ko te tātai tauira e hua enei ids:
REM wetereo Basic
tātai = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Rā}), 0) & _
CStr ({Rā Orders.Ship}, “”yy””)

// Wetereo Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Rā}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Rā}, “”yy””) Whakahokia te aho “”2082-3897″” ki te {Orders.Order ID} he 2082 me {Orders.Ship Rā} ko Hepetema 14, 1997.
Comments
hangaia tēnei mahi te ki te mahi rite te mahi Basic Visual o te taua ingoa.
Te mahi DatePart ki tautohe “”yyyy”” intervalType ko te taua rite te mahi Tau. Oia atoa, te mahi DatePart ki “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” a “”s”” intervalType tautohe ko te taua rite nga mahi Marama, Day, Rāwiki (ranei DayOfWeek), Hour, Minute me Tuarua aua. I te tahi atu te ringa, kahore he rerekē ki te whakamahi i te mahi DatePart mo te “”q””, “”y”” me “”ww”” tohenga intervalType ngāwari.
pānga te tautohe firstDayOfWeek te mahi DatePart ina te momo wā tautohe ko “”w”” ranei “”ww””. Hoki ētahi atu uara tautohe intervalType katoa, kua waiho te reira.
pānga te tautohe firstWeekOfYear te mahi DatePart anake, no te te tautohe intervalType ko “”ww””. Hoki ētahi atu uara tautohe intervalType katoa, kua waiho te reira.
————————————————– ——————————

Whārangi o mua Next whārangi
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ratonga tautoko
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentation Hua i runga i te Tukutuku
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
आधार मशीन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल अहवाल ऑनलाइन मदत
DatePart
मूलभूत आणि क्रिस्टल मांडणी.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
वितर्क
एक तारीख भाग परत करणे निर्देशीत करते, स्ट्रिंग अभिव्यक्ती intervalType. संभाव्य मुल्य असू शकते:
मध्यांतर प्रकार मूल्य वर्णन
वर्ष वर्ष काढते
q तिमाही (परिणाम आहे 1, 2, 3 किंवा 4)
मीटर महिना (परिणाम 1 12 आहे)
(1 लीप वर्ष 365 किंवा 366 पर्यंत) वर्षाच्या युवराज दिवस
तारीख ड दिवस भाग (1 ते 31)
आठवड्याच्या वाईड दिवस (1 ते 7 परिणाम firstDayOfWeek अवलंबून)
वर्षाच्या ww आठवडा (1 firstDayOfWeek आणि firstWeekOfYear वर्षाच्या पहिल्या कॅलेंडर आठवडा अचूक दिवस ठरवण्यासाठी 53 पर्यंत)
(0 ते 23) ह दिले तारीख वेळ तास भाग काढते
n मिनिट भाग (0 ते 59)
चे दुसरा भाग (0 ते 59)

inputDateTime ज्या भाग मिळवला जाईल तारीख वेळ मूल्य आहे.
firstDayOfWeek आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी निर्देशीत करण्यासाठी केला एक पर्यायी स्थिर आहे. निर्देशीत न केल्यास, crSunday गृहीत धरले जाते. अधिक माहितीसाठी आठवडा एक constants दिवस पहा.
firstWeekOfYear वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात निर्देशीत एक पर्यायी स्थिर आहे. निर्देशीत न केल्यास, पहिल्या आठवड्यात एक ज्यात 1 जाने येते (crFirstJan1) असे गृहित धरले जाते. वर्ष स्थिर प्रथम आठवडा पहा.
परतावा
एक क्रमांक मूल्य.
कृती
DatePart दिलेल्या तारीख दिलेल्या भाग निर्देशीत करते, एक संख्या मिळते.
उदाहरणे
खालील उदाहरणांमध्ये दोन्ही मूळ आणि क्रिस्टल मांडणी लागू आहेत:
DatePart ( “”ड””, #August 15, 1999 #) परत 15.
DatePart ( “”मीटर””, #August 15, 1999 #) परत 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 वाजता #) परत 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) परत 3 सप्टेंबर 29 वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत आहे.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 14 सप्टेंबर पासून 38 मिळवते, 1997 1997 38 आठवड्यात आहे.
समजा, एका कंपनी गुणवत्ता नियंत्रण हेतूने त्याचा निर्यातीत प्रत्येक एक आयडी नंबर मुद्रांक करू इच्छित आहे असे. आयडी ऑर्डर id, डॅश त्यानंतर, आठवड्यात ऑर्डर शिप होते, त्यानंतर या वर्षाच्या शेवटच्या दोन अंक त्यानंतर बनलेला आहे. येथे उदाहरण सूत्रामध्ये या आयडी निर्मिती आहे:
REM मूलभूत मांडणी
सूत्र = CStr ({Orders.Order आयडी}, 0, “”””) आणि “”-“” आणि _
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship तारीख}) 0) आणि _
CStr ({Orders.Ship तारीख}, “”yy””)

// क्रिस्टल मांडणी
CStr ({Orders.Order आयडी}, 0, “”””) आणि “”-“” आणि
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship तारीख}) 0) आणि
CStr ({Orders.Ship तारीख}, “”yy””) स्ट्रिंग “”2082-3897″” मिळवते तर {Orders.Order आयडी} 2082 आहे आणि {Orders.Ship दिनांक} सप्टेंबर 14, 1997 आहे.
टिप्पण्या
हे कार्य त्याच नाव व्हिज्युअल बेसिक कार्य सारखे काम करण्यात आली आहे.
“”वर्ष”” intervalType वितर्क सह DatePart कार्य वर्ष कार्य म्हणून समान आहे. तसेच, “”मीटर””, “”ड””, “”प””, “”ह””, “”एन”” आणि “”s”” intervalType वितर्क सह DatePart कार्य कार्ये महिना, दिवस, आठवड्यातील दिवस (किंवा DayOfWeek), तास, मिनिट समान आहे आणि अनुक्रमे दुसरा. दुसरीकडे, “”Q”” साठी DatePart फंक्शन वापरून, “”y”” आणि “”ww”” intervalType वाद नाही सोपा पर्याय आहे.
firstDayOfWeek वाद मध्यांतर प्रकार मुद्दा आहे तेव्हा “”प”” किंवा “”ww”” DatePart कार्य परिणाम होतो. इतर सर्व intervalType वाद मूल्ये, तो दुर्लक्ष केले जाते.
firstWeekOfYear वाद intervalType वितर्क “”ww”” आहे फक्त जेव्हा DatePart कार्य परिणाम होतो. इतर सर्व intervalType वाद मूल्ये, तो दुर्लक्ष केले जाते.
————————————————– ——————————

मागील पान पुढील पृष्ठ
सॅप BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवा
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब वर उत्पादन दस्तऐवजीकरण
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дэмжлэг машин орчуулга: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Кристал тайлан Онлайн Тусламж
DatePart
Үндсэн болон Кристал синтакс.
хэт ачаалахад
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
нэмэлт өгөгдлүүд нь
заасан өдрөөс хэсэг буцаж байх нь мөр илэрхийлэл intervalType. Боломжит утгууд байж болно:
Интервал төрөл утга Тодорхойлолт
YYYY жил хуулбар
п улирал (үр дүн, 2, 3 1 буюу 4)
м сар (үр дүн 1-ээс 12 хүртэл байна)
Жилийн у өдөр (1 үсрэлт жилд 365, эсвэл 366 хүртэл)
өдрөөс г өдөр нэг хэсэг (1 31 хүртэл)
(FirstDayOfWeek хамааран үр дүн нь 7-1) долоо хоногийн э өдөр
жилийн WW долоо хоног (1 firstDayOfWeek болон firstWeekOfYear оны эхний хуанлийн долоо хоногт яг өдрүүдийг тодорхойлох нь 53)
ж өгсөн ОгнооЦаг цаг хэсгийг хуулбар (0 23 хүртэл)
н Минутад хэсэг (0 59 хүртэл)
Хоёр дахь хэсэг нь (0 59 хүртэл)

inputDateTime түүний хэсэг нь олборлож болно ОгнооЦаг үнэ цэнэ юм.
firstDayOfWeek долоо хоногийн эхний өдөр зааж өгөх нь сонголттой тогтмол байна. заагаагүй бол crSunday гэж үзэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг долоо хоног тогтмолд өдөр үзнэ үү.
firstWeekOfYear жилийн эхний долоо хоног зааж заавал тогтмол байна. тусгайлан зааж өгөөгүй бол, эхний долоо хоногт нь нэгдүгээр сарын 1-тохиолддог нэг (crFirstJan1) гэж үздэг байна. Жил тогтмол эхний долоо үзнэ үү.
Буцаах
A тоо утга.
үйл ажиллагааны
DatePart тухайн өдрөөс хойш тухайн хэсгийг тодорхойлсон тоо буцаана.
жишээ нь
Дараах жишээнүүд нь аль аль нь үндсэн болон Кристал синтаксын хэрэглэх нь:
DatePart ( “”г””, #August 15, 1999 #) буцаана 15.
DatePart ( “”м”” #August 15, 1999 #) буцаана 8.
DatePart ( “”N”” # 10: 35 цагт #) буцаана 35.
DatePart ( “”п”” #September 29, 1999 #) 3 буцаана есдүгээр сарын 29-жилийн гуравдугаар улиралд боломжгүй юм.
DatePart ( “”WW”” #September 14, 1997 #), есдүгээр сарын 14-ээс 38 буцаана 1997 оны 1997 оны 38 дахь долоо хоног байна.
компанийн чанарын хяналтын зорилгоор түүний тээвэрлэлтийг тус бүр дээр нь ID дугаарыг тамга хүсдэг гэж бодъё. ID зэрэг ID нэг зураас, дараа нь долоо хоногийн дараалал цуг ирдэг байсан юм, дараа нь оны сүүлийн хоёр оронтой тоонд, дараа нь бүрдсэн байна. Энд эдгээр IDS үйлдвэрлэдэг жишээ томъёо нь:
Рем үндсэн синтакс
томъёо = CStr ({Orders.Order ID} 0 “”,””) ба “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship огноо}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship огноо}, “”сар””)

// Кристал синтакс
CStr ({Orders.Order ID} 0 “”,””) ба “”-“” ба
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship огноо}), 0),
CStr ({Orders.Ship огноо}, “”сар””) мөр “”2082-3897″” буцаана {Orders.Order ID} 2082 байгаа бөгөөд {Orders.Ship огноо} сарын 14, 1997 бол.
Сэтгэгдэл
Энэ функц ижил нэртэй Visual Basic функц шиг ажиллах зорилготой юм.
“”YYYY”” intervalType аргумент нь DatePart үйл ажиллагаа жил үйл ажиллагаа адил байна. Үүний нэгэн адил, “”М””, “”г””, “”э””, “”цаг””, “”N”” болон “”-ийн”” intervalType аргумент нь DatePart үйл ажиллагаа чиг сар, өдөр, Ажлын өдрүүдэд (эсвэл DayOfWeek), цаг, минут адил байна Хоёр дахь тус тус. Нөгөө талаас, “”у”” болон “”WW”” intervalType нэмэлт өгөгдлүүдийг “”Q”” гэсэн DatePart функцийг ашиглан, ямар ч хялбар өөр байдаг.
firstDayOfWeek баталгаа интервал төрөл баталгаа “”W”” буюу “”WW”” юм DatePart үйл ажиллагаа нөлөөлдөг. бусад бүх intervalType баталгаа утгуудын хувьд энэ нь хориотой байдаг.
firstWeekOfYear баталгаа intervalType баталгаа “”WW”” нь зөвхөн DatePart үйл ажиллагаа нөлөөлдөг. бусад бүх intervalType баталгаа утгуудын хувьд энэ нь хориотой байдаг.
————————————————– ——————————

Өмнөх хуудас Дараагийн хуудас
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
дэмжлэг үйлчилгээ
http://service.sap.com/bosap-support/
Вэб дээр Бүтээгдэхүүний баримт бичиг
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ပံ့ပိုးမှုစက်ဘာသာပြန်ချက်: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

crystal အွန်လိုင်းအကူအညီအစီရင်ခံစာများ
DatePart
အခြေခံပညာနှင့် Crystal အထားအသို။
ဝန်တင်လွန်း
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
အငြင်းပွားမှုများ
ပြန်လာသောခံရဖို့ရက်စွဲတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းကိုသတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင်း intervalType တစ် String စကားရပ်။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားတန်ဖိုးများဖြစ်နိုင်သည်
interval အမျိုးအစားတန်ဖိုးကိုဖျေါပွခကျြ
yyyy ယခုနှစ်တူးဖော်
က q ရပ်ကွက် (ထိုရလဒ် 1, 2, 3 သို့မဟုတ် 4)
မီတာလ (ထိုရလဒ် 1 မှ 12 သည်)
ယခုနှစ် y ကနေ့ (ကခုန်နှစ်တွင် 365 မှ 1 သို့မဟုတ် 366)
ရက်စွဲ (1 31) ၏ဃနေ့အစိတ်အပိုင်း
(firstDayOfWeek ပေါ် မူတည်. ရလဒ်နှင့်အတူ 7 1) တပတ်၏နေ့ w
(firstDayOfWeek နှင့် firstWeekOfYear ယခုနှစ်ပထမဦးဆုံးပြက္ခဒိန်ရက်သတ္တပတ်၏အတိအကျရက်ပတ်လုံးအဆုံးအဖြတ်နှင့်အတူ 53 မှ 1) နှစ်ကအပတ် ww
ဇ (23 မှ 0) ပေးထားသော DATETIME ၏နာရီအစိတ်အပိုင်းတူးဖော်
ဎမိနစ်အစိတ်အပိုင်း (0 59 မှ)
s ကိုဒုတိယအအစိတ်အပိုင်း (0 59 မှ)

inputDateTime အဘယ်သူ၏စိတျအပိုငျးဖြည်ချလိမ့်မည် DATETIME တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။
firstDayOfWeek တစ်ပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုသည့် optional ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ခဲ့လျှင်, crSunday ယူဆနေသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အပတ်ရုံကလွဲပြီးမနေ့ကိုကြည့်ပါ။
firstWeekOfYear ယခုနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်သတ်မှတ်ခြင်းတစ်ဦး optional ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ဇန်နဝါရီလ 1 (crFirstJan1) ဖြစ်ပေါ်သည့်အတွက်တဖြစ်ယူဆနေသည်။ တစ်နှစ်တာရုံကလွဲပြီး၏ပထမဦးဆုံးအပတ်ကိုကြည့်ပါ။
ပြန်
တစ်နံပါတ်တန်ဖိုး။
လှုပ်ရှားမှု
DatePart ပေးထားသောနေ့စွဲ၏ပေးထားသောအစိတ်အပိုင်းသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ်ပြန်လာ။
ဥပမာ
အောက်ပါဥပမာအခြေခံပညာနှင့် Crystal syntax နှစ်ဦးစလုံးသက်ဆိုင်နေသောခေါင်းစဉ်:
DatePart ( “”ဃ”” #August 15, 1999 #) 15 Returns ။
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) 8 Returns ။
DatePart ( “”n”” # 10: 35 နံနက် #) 35 Returns ။
DatePart ( “”က q”” #September 29, 1999 #) စက်တင်ဘာလ 29 ရက်ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက 3 Returns ။
စက်တင်ဘာလ 14, 1997 1997 ခုနှစ်ရဲ့ 38 ရက်သတ္တပတ်၌ရှိ၏ကတည်းက DatePart ( “”ww”” #September 14, 1997 #) 38 Returns ။
ကုမ္ပဏီအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်း၏တင်ပို့ရောင်းချမှု၏အသီးအသီးပေါ်တစ်ဦး id သည်အရေအတွက်ချေမှုန်းပစ်ဖို့လေိုကွောငျးဆိုပါစို့။ အဆိုပါအိုင်ဒီ, အမိန့် id သည်၏ရေးစပ်တဲ့ dash အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အမိန့်ယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးနှစ်ခုဂဏန်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, တင်ပို့ခဲ့ရက်သတ္တပတ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဤအိုင်ဒီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဥပမာအားဖော်မြူလာသည်:
REM အခြေခံပညာအထားအသို
ဖော်မြူလာ = CStr ({Orders.Order ID ကို}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship နေ့စွဲ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship နေ့စွဲ}, “”YY””)

// Crystal အထားအသို
CStr ({Orders.Order ID ကို}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww”” {Orders.Ship နေ့စွဲ}), 0) &
CStr ({Orders.Ship နေ့စွဲ}, “”YY””) {Orders.Order ID ကို} 2082 ဖြစ်ပြီး {Orders.Ship နေ့စွဲ} စက်တင်ဘာလ 14, 1997 ပါလျှင် “”2082-3897″” လို့ string ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်။
မှတ်ချက်များ
ဒီ function အမည်တူ၏ Visual Basic function ကိုတူလုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
“”yyyy”” နဲ့အဆိုပါ DatePart function ကို intervalType အငြင်းအခုံတစ်နှစ်တာ function ကိုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ “”မီတာ””, “”ဃ””, “”w””, “”ဇ””, “”ဎ”” နှင့် “”s”” intervalType အငြင်းအခုံလုပ်ဆောင်မှုလ, နေ့, နင်္လာမှသောကြာ (သို့မဟုတ် DayOfWeek) အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, နာရီ, မိနစ်နှင့်အတူအလားတူပဲ, DatePart function ကို နှင့်အသီးသီးဒုတိယအ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, “”အက q””, “”က y”” နှင့် “”ww”” intervalType အငြင်းပွားမှုများများအတွက် DatePart function ကိုသုံးပြီးရန်မလွယ်ကူသောအခြားရွေးချယ်စရာလည်းရှိ၏။
အကြားကာလအမျိုးအစားအငြင်းအခုံ “”w”” သို့မဟုတ် “”ww”” အခါအ firstDayOfWeek အငြင်းအခုံအ DatePart function ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသော intervalType အငြင်းအခုံတန်ဖိုးများသည်ကိုလျစ်လျူရှုနေပါတယ်။
အဆိုပါ firstWeekOfYear အငြင်းအခုံအ intervalType အငြင်းအခုံ “”ww”” ဖြစ်ပါတယ်သာအခါ, DatePart function ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသော intervalType အငြင်းအခုံတန်ဖိုးများသည်ကိုလျစ်လျူရှုနေပါတယ်။
————————————————– ——————————

ယခင်စာမျက်နှာ Next ကိုစာမျက်နှာ
သည် SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှု
http://service.sap.com/bosap-support/
Web ကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်း
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
समर्थन मिसिन अनुवाद: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

क्रिस्टल रिपोर्ट अनलाइन सहायता
DatePart
आधारभूत र क्रिस्टल विन्यास।
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
तर्क
स्ट्रिङ अभिव्यक्ति मिति को भाग फिर्ता गर्न निर्दिष्ट कि intervalType। सम्भाव्य मानहरू हुन सक्छ:
अन्तराल प्रकार मूल्य विवरण
YYYY वर्ष निकाल्छ
Q क्वार्टर (परिणाम 1 छ, 2, 3 वा 4)
पु महिना (परिणाम 1 देखि 12 छ)
वाई दिन वर्ष को (1 365 वा 366 एक छलांग वर्षमा गर्न)
मिति को डी दिन भाग (1 31)
(7 1 firstDayOfWeek आधारमा परिणाम) हप्ताको W दिन
(53 firstDayOfWeek र firstWeekOfYear वर्षको पहिलो क्यालेन्डर हप्ता को सटीक दिन निर्धारण संग 1) वर्ष को ww हप्ताको
घन्टा दिइएको असली तारीख को घण्टा भाग निकाल्छ (0 को 23)
N मिनेट भाग (0 59)
को दोस्रो भाग (0 59)

inputDateTime को असली तारीख मूल्य जसको भाग झिकिएको गरिनेछ छ।
firstDayOfWeek हप्ताको पहिलो दिन निर्दिष्ट गर्न प्रयोग एक वैकल्पिक स्थिर छ। यदि निर्दिष्ट गरिएको छैन, crSunday ग्रहण गरिएको छ। थप जानकारीको लागि हप्ताको अचल दिन हेर्नुहोस्।
firstWeekOfYear वर्षको पहिलो हप्ता निर्दिष्ट एक वैकल्पिक स्थिर छ। यदि निर्दिष्ट गरिएको छैन, पहिलो हप्ता जनवरी 1 हुन्छ जसमा एक (crFirstJan1) हुन ग्रहण गरिएको छ। वर्ष अचल को पहिलो हप्ता हेर्नुहोस्।
लाभ
एक नम्बर मान।
कार्य
DatePart दिइएको मिति दिइएको भाग निर्दिष्ट एक नम्बर फिर्ता।
उदाहरण
निम्न उदाहरण दुवै मूल र क्रिस्टल विन्यास लागि लागू गर्दै छन्:
DatePart ( “”घ””, #August 15, 1999 #) फर्काउँछ 15।
DatePart ( “”एम””, #August 15, 1999 #) फर्काउँछ 8।
DatePart ( “”N””, # 10: 35 AM #) फर्काउँछ 35।
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) फर्काउँछ 3 सेप्टेम्बर 29 वर्ष को तेस्रो क्वाटरमा छ देखि।
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #), सेप्टेम्बर 14 देखि फिर्ता 38 1997 1997 को 38th हप्ता छ।
एक कम्पनी गुणस्तर नियन्त्रण उद्देश्यका लागि आफ्नो शिपमेन्टहरू प्रत्येक मा एक आईडी नम्बर टिकट चाहन्छ कि मानौं। आईडी क्रम आईडी, एक ड्यास द्वारा अनुगमन, आदेश पठाइएको थियो हप्ता पछि, वर्ष को अन्तिम दुई अंक द्वारा अनुगमन बनेको छ। यहाँ यी आईडी उत्पादन एउटा उदाहरण सूत्र छ:
रेम मूल विन्यास
सूत्र = CStr ({Orders.Order आईडी}, 0, “”””) र “”-“” र _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship तिथि}), 0) र _
CStr ({Orders.Ship तिथि}, “”yy””)

// क्रिस्टल विन्यास
CStr ({Orders.Order आईडी}, 0, “”””) र “”-“” र
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship तिथि}), 0) र
CStr ({Orders.Ship तिथि}, “”yy””) स्ट्रिङ “”2082-3897″” फर्काउँछ {Orders.Order आईडी} 2082 छ र {Orders.Ship तिथि} सेप्टेम्बर 14, 1997 छ भने।
टिप्पणी
यो कार्य नै नाम को दृश्य मूल समारोह जस्तै काम गर्न डिजाइन गरिएको छ।
“”YYYY”” intervalType तर्क संग DatePart कार्य साल समारोह जस्तै हो। त्यसै गरी, “”एम””, “”घ””, “”W””, “”घन्टा””, “”N”” र “”को”” intervalType तर्क संग DatePart कार्य कार्यहरु महिना, दिन, हप्ता (वा DayOfWeek), घण्टा, मिनेट जस्तै हो र दोस्रो क्रमशः। अर्कोतर्फ, त्यहाँ “”Y”” र “”ww”” intervalType तर्क गर्ने “”Q”” को लागि DatePart प्रकार्य प्रयोग, कुनै सजिलो विकल्प छ।
यो firstDayOfWeek तर्क गर्ने अन्तराल प्रकार तर्क छ जब “”W”” वा “”ww”” को DatePart समारोह असर गर्छ। अन्य सबै intervalType तर्क मान को लागि, यो उपेक्षा गरिन्छ।
यो firstWeekOfYear तर्क गर्ने intervalType तर्क “”ww”” हुँदा मात्र DatePart समारोह असर गर्छ। अन्य सबै intervalType तर्क मान को लागि, यो उपेक्षा गरिन्छ।
————————————————– ——————————

अर्को पृष्ठ अघिल्लो पृष्ठ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
समर्थन सेवाहरू
http://service.sap.com/bosap-support/
वेब मा उत्पादन दस्तावेज
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support maskinoversettelse: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjelp
DatePart
Grunnleggende og Crystal syntaks.
overbelastning
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenter
intervalType en streng uttrykk som angir en del av en dato for å bli returnert. Mulige verdier kan være:
Intervalltype verdi Beskrivelse
åååå Trekker ut året
q Quarter (resultatet er 1, 2, 3 eller 4)
m Month (resultatet er fra 1 til 12)
y Dag av året (1-365 eller 366 i skuddår)
d Day del av datoen (1-31)
w dag i uken (1-7 med resultatet avhengig firstDayOfWeek)
ww Week av året (1-53 med firstDayOfWeek og firstWeekOfYear bestemme den eksakte dagene av den første kalenderen uken i året)
h Ekstrakter timedelen av den gitte Datetime (0-23)
n Minute del (0-59)
s Andre del (0-59)

inputDateTime er Datetime verdi som en del vil bli hentet.
firstDayOfWeek er en valgfri konstant brukes til å angi den første dagen i uken. Hvis ikke oppgitt, blir crSunday antatt. Se ukedag konstanter for mer informasjon.
firstWeekOfYear er en valgfri konstant spesifiserer den første uken i året. Hvis ikke oppgitt, blir den første uken antas å være en der 1 januar inntreffer (crFirstJan1). Se første uken av året konstanter.
returer
En tallverdi.
Handling
DatePart Returnerer et tall som angir en gitt del av en gitt dato.
eksempler
De følgende eksemplene gjelder for både Basic og Crystal syntaks:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Returnerer 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returnerer 8.
DatePart ( “”n”” # 10: 35 am #) Returnerer 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returnerer 3 siden 29 September er i tredje kvartal.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Returnerer 38 siden 14 september 1997 er i den 38. uken av 1997.
Anta at et selskap ønsker å stemple et id-nummer på hver av sine forsendelser for kvalitetskontroll. Id består av ordren id, etterfulgt av en strek, etterfulgt av uken ordren ble sendt, etterfulgt av de to siste sifrene i årstallet. Her er et eksempel formel som produserer disse IDer:
Rem Basic syntaks
formelen = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) og _
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”åå””)

// Crystal syntaks
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Dato}), 0) og
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”åå””) returnerer strengen “”2082-3897″” hvis {Orders.Order ID} er 2082 og {Orders.Ship Dato} er den 14 september 1997.
kommentarer
Denne funksjonen er utviklet for å fungere som Visual Basic funksjon med samme navn.
Den DatePart funksjon med “”åååå”” intervalType argument er det samme som året funksjon. Tilsvarende DatePart funksjon med “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” og “”s”” intervalType argument er det samme som funksjonene måned, dag, ukedag (eller DAYOFWEEK), time, minutt og henholdsvis andre. På den annen side, er det ingen enkel alternativ til å bruke DatePart funksjonen for “”q””, “”y”” og “”ww”” intervalType argumenter.
Den firstDayOfWeek argument påvirker DatePart funksjon når intervallet typen argument er “”w”” eller “”ww””. For alle andre intervalType argumentverdier, ignoreres.
Den firstWeekOfYear argument påvirker DatePart funksjonen kun når intervalType argumentet er “”ww””. For alle andre intervalType argumentverdier, ignoreres.
————————————————– ——————————

Forrige side Neste side
SAP Businessobjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Støttetjenester
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentasjon på nettet
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
د ملاتړ د ماشين د ژباړې: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کریستال راپورونه آنلاین مرسته
DatePart
د اساسی او Crystal العروض.
بارولو
DatePart (intervalType، inputDateTime)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek، firstWeekOfYear)
ناندرۍ
يو تار بيان چې مشخص د يوې نېټې په برخه ته ستانه شي intervalType. ممکنه ارزښتونو کیدای شي:
وقفه ډول ارزښت Description
yyyy د کال په استخراج کوي
q پرڅلورم (په پایله کې 2 ده 1،، 3 يا 4)
متر مياشتې د (په پایله کې د 1 تر 12 ده)
د کال y په ورځ (د 1 څخه تر 365 او یا 366 په لوړېدا د کال)
د نېټې d ورځ برخه (له 1 څخه تر 31)
(تر 7 1 سره د پايلو په کتو firstDayOfWeek) د اونۍ w ورځ
(د 53 سره firstDayOfWeek او firstWeekOfYear د د د کال په کال د لومړۍ اونۍ کره ورځو ټاکلو 1) د کال ww اونۍ
h د ورکړل DateTime د ساعت برخه استخراج کوي (0 ته 23)
n دقیقه برخه (0 څخه تر 59)
د دوهم برخه (0 څخه تر 59)

inputDateTime د DateTime ارزښت د چا برخه به استخراج شي.
firstDayOfWeek یو اختیاري پرله پسې چې د اونۍ په لومړۍ ورځ مشخص کارول کيږي. که څرګندې نه دي، crSunday داسی انګیرل کیږی. د نورو معلوماتو لپاره د اونۍ ثوابت په ورځ وګورئ.
firstWeekOfYear یو اختیاري ثابت د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د مشخص دی. که څرګندې نه دي، د لومړۍ اونۍ داسی انګیرل کیږی چې د یو په کوم کې د جنورۍ په 1 واقع (crFirstJan1) وي. د کال ثوابت په لومړۍ اونۍ کې وګورئ.
په راستنېدو
يو شمېر ارزښت.
کړنه
DatePart يو شمېر چې د یوه ټاکلې نیټه ورکړل برخه مشخص راګرځي.
مثالونه
دغه لانديني مثالونه د تطبيق وړ دواړو د اساسی او Crystal العروض دي:
DatePart ( “”d””، #August 15، 1999 #) ته راستون شو 15.
DatePart ( “”متر””، #August 15، 1999 #) ته راستون شو 8.
DatePart ( “”n””، # 10: 35 بجې د #) ته راستون شو 35.
DatePart ( “”q:”” #September 29، 1999 #) ته راستون شو 3 راهیسې د سپتمبر په 29 د کال د دریم ربع په دی.
DatePart ( “”ww””، #September 14، 1997 #) د سپتمبر په 14 کال راهيسې ته راستون شو 38، 1997 د 1997 38th اوونۍ ده.
فرض چې یو شرکت غواړي چې د کیفیت د کنترول لپاره په موخه د خپلو مالونو د هر يو پېژند شمېر پښو لاندې کوي. د پېژند ده په امر پېژند، چې ورپسې په څير له خوا، ورپسې د اوونۍ په موخه ولېږدول شوه له خوا، ورپسې د کال په تېرو ګڼې له دوو څخه جوړ. دلته د یو مثال فورمول چې دا پېژندپاڼې توليدوي:
ضبطولو اساسي العروض
فورمول = CStr ({Orders.Order تذکرو}، 0، “”””) & “”-“” _ &
CStr (DatePart ( “”ww””، {Orders.Ship نېټه})، 0) & _
CStr ({Orders.Ship نېټه}، “”yy””)

// Crystal العروض
CStr ({Orders.Order تذکرو}، 0، “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””، {Orders.Ship نېټه})، 0) &
CStr ({Orders.Ship نېټه}، “”yy””) د تار “”2082-3897″” ته راستون شو که {Orders.Order تذکرو} 2082 دی او {Orders.Ship نېټه} د سپتمبر 14، 1997 دی.
تبصرې
دا کړنه طرحه شوې ده په څېر د ورته نوم د شارپ دنده کار کوي.
سره “”yyyy”” intervalType argument The DatePart په څير کار کوی د کال د فعالیت یو شان وي. په همدې ډول، سره “”متر””، “”d””، “”w””، “”h””، “”n”” او “”د”” intervalType استدلال د DatePart دنده په توګه په دندو مياشت، ورځ، کاری ورځ (يا DayOfWeek)، قيامت، دقیقه هماغه دی او دویم په ترتیب سره. له بلې خوا، د “”q”” د DatePart کړنې، “”y”” او “”ww”” intervalType دلایل آسانه بديل نه شته.
د firstDayOfWeek استدلال د DatePart دنده کله چې وقفه ډول استدلال دی “”w”” یا “”ww”” اغيزه کوي. د intervalType استدلال ټولو نورو ارزښتونو، دا له پامه غورځول.
د firstWeekOfYear استدلال د DatePart دنده يوازې هغه مهال د intervalType استدلال دی “”ww”” اغيزه کوي. د intervalType استدلال ټولو نورو ارزښتونو، دا له پامه غورځول.
————————————————– ——————————

تېر مخ بل مخ
د تبليغاتو د BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
د ملاتړ خدمتونه
http://service.sap.com/bosap-support/
د ويب د محصول د Documentation
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
پشتیبانی ترجمه ماشینی: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

گزارش های کریستال آنلاین راهنما
DATEPART
عمومی و کریستال نحو.
اضافه بار
DATEPART (intervalType، inputDateTime)
DATEPART (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek، firstWeekOfYear)
استدلال
intervalType بیان رشته که مشخص بخشی از تاریخ می شود برگشت. مقادیر ممکن را می توان:
نوع فاصله ارزش باشرکت
YYYY سال عصاره
Q چهارم (نتیجه 1، 2، 3 یا 4)
متر ماه (در نتیجه از 1 تا 12)
Y روز از سال (1 تا 365 یا 366 در سال کبیسه)
بخش D روز از تاریخ (1 تا 31)
W روز هفته (1 تا 7 با نتیجه بسته به firstDayOfWeek)
هفته WW سال (1 تا 53 firstDayOfWeek و firstWeekOfYear تعیین روز دقیق از اولین هفته تقویم سال)
ساعت عصاره بخش ساعت از تاریخ ساعت داده شده (0 تا 23)
بخش N دقیقه (0 تا 59)
بازدید کنندگان بخش دوم (0 تا 59)

inputDateTime datetime مقدار که بخش استخراج خواهد شد است.
firstDayOfWeek یک ثابت اختیاری مورد استفاده برای تعیین اولین روز از هفته است. اگر مشخص نشده است، crSunday فرض شده است. ثابت هفته برای اطلاعات بیشتر روز.
firstWeekOfYear یک ثابت اختیاری تعیین هفته اول سال است. اگر مشخص نشده، هفته اول فرض می شود که در آن رخ می دهد ژانویه 1 (crFirstJan1). مشاهده هفته اول ثابت سال.
بازگشت
یک مقدار عددی.
عمل
DATEPART یک شماره است که بخش مشخصی از یک تاریخ معین را مشخص می گرداند.
مثال ها
نمونه های زیر قابل اجرا به هر دو نحو عمومی و کریستال عبارتند از:
DATEPART ( “”D””، #August 15، 1999 #) بازگرداندن 15.
DATEPART ( “”M””، #August 15، 1999 #) بازگرداندن 8.
DATEPART ( “”N”” # 10: 35 PM #) بازگرداندن 35.
DATEPART ( “”س””، #September 29، 1999 #) بازگرداندن 3 از 29 سپتامبر در سه ماهه سوم سال است.
DATEPART ( “”WW””، #September 14، 1997 #) بازگرداندن 38 از 14 سپتامبر، 1997 در هفته 38 سال 1997 است.
فرض کنید که یک شرکت می خواهد به تمبر شماره ID در هر یک از محموله های خود را برای اهداف کنترل کیفیت. شناسه است از شناسه سفارش، و به دنبال یک خط تیره، پس از هفته سفارش حمل می شد، پس از دو رقم آخر سال تشکیل شده است. در اینجا یک فرمول به عنوان مثال است که تولید این شناسه است:
REM نحو عمومی
فرمول = CSTR ({Orders.Order ID}، 0، “”””) و “”-“” و _
CSTR (DATEPART ( “”WW””، {Orders.Ship تاریخ})، 0) و _
CSTR ({Orders.Ship تاریخ}، “”YY””)

// نحو کریستال
CSTR ({Orders.Order ID}، 0، “”””) و “”-“” و
CSTR (DATEPART ( “”WW””، {Orders.Ship تاریخ})، 0) و
CSTR ({Orders.Ship تاریخ}، “”YY””) بازگرداندن رشته “”2082-3897″” اگر {Orders.Order ID} 2082 است و {Orders.Ship تاریخ} 1997 سپتامبر 14 است.
نظرات
این تابع طراحی شده است به مانند ویژوال تابع عمومی به همین نام است.
تابع format با استدلال “”YYYY”” intervalType همان تابع سال است. به طور مشابه، تابع format با “”م””، “”D””، “”W””، “”ساعت””، “”N”” و “”S”” استدلال intervalType همان توابع ماه، روز، روز هفته (یا روز هفته)، ساعت، دقیقه است و دوم به ترتیب. از سوی دیگر، هیچ جایگزینی آسان به استفاده از تابع format برای “”س””، “”Y”” و “”WW”” استدلال intervalType وجود دارد.
استدلال firstDayOfWeek تابع format زمانی که بحث نوع فاصله “”W”” یا “”WW”” است تاثیر می گذارد. برای همه ارزش های دیگر استدلال intervalType، آن را نادیده گرفته است.
استدلال firstWeekOfYear تابع format تنها زمانی که بحث intervalType به “”WW”” است تاثیر می گذارد. برای همه ارزش های دیگر استدلال intervalType، آن را نادیده گرفته است.
————————————————– ——————————

صفحه قبل صفحه بعد
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
خدمات پشتیبانی
http://service.sap.com/bosap-support/
مستندات محصول در وب
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Pomoc maszynowe tłumaczenie: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Pomoc online
DatePart
Podstawowe Crystal składni.
przeciążenia
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argumenty
intervalType wyrażenie String, który określa część dnia, który zostanie zwrócony. Możliwe wartości mogą być następujące:
Interwał typ wartości opis
rrrr wydobywa roku
q kwartał (wynik wynosi 1, 2, 3 lub 4)
m miesiąc (wynik wynosi od 1 do 12)
y Dzień roku (od 1 do 365 lub 366 w roku przestępnym)
d Dzień część daty (1 do 31)
W dzień tygodnia (1 do 7, w związku z czym, zależnie od FirstDayOfWeek)
WW Tydzień roku (od 1 do 53 z FirstDayOfWeek i firstWeekOfYear określenia dokładnych dni pierwszego tygodnia kalendarzowego roku)
h Wyodrębnia godzinę część danego DateTime (od 0 do 23)
Część n Minuta (od 0 do 59)
a druga część (od 0 do 59)

inputDateTime jest wartością DateTime, którego część zostanie wyodrębnione.
FirstDayOfWeek jest opcjonalnym stała używana do określenia pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie podano, crSunday zakłada. Zobacz Dnia stałych Tygodnia aby uzyskać więcej informacji.
firstWeekOfYear jest opcjonalnym stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie podano, w pierwszym tygodniu przyjmuje się tę, w której 01 stycznia wystąpi (crFirstJan1). Zobacz pierwszy tydzień stałych Roku.
zwroty
Wartość liczbowa.
Akcja
DatePart zwraca liczbę, która określa daną część na dany dzień.
Przykłady
Poniższe przykłady mają zastosowanie zarówno w składni podstawowe i kryształu:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Zwraca 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Zwraca 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 AM #) Zwraca 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) zwraca 3 od 29 września jest w trzecim kwartale tego roku.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Zwraca 38 od 14 września 1997 roku w 38. tygodniu 1997 roku.
Załóżmy, że firma chce się pieczęć numer identyfikacyjny na każdym z jego przemieszczania do celów kontroli jakości. Identyfikator składa się z identyfikatora zamówienia następuje myślnik, a następnie przez tydzień zamówienie zostało wysłane, a następnie przez dwie ostatnie cyfry roku. Oto przykład formuła, która produkuje te identyfikatory:
Podstawowa składnia Rem
Formuła = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Data}); 0) & _
CStr ({Orders.Ship Data}, “”yy””)

// Składni Kryształ
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Data}), 0) i
CStr ({Orders.Ship Data}, “”yy””) zwraca ciąg “”2082-3897″”, jeśli {Orders.Order ID} wynosi 2082, a {} jest Orders.Ship Data 14 września 1997.
Komentarze
Ta funkcja jest przeznaczona do pracy takie jak Visual Basic funkcji o tej samej nazwie.
Funkcja DatePart z “”rrrr”” intervalType argumentu jest taka sama, jak funkcja rok. Podobnie, funkcja DatePart z “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”N”” i “”S”” intervalType argumentu jest taka sama jak funkcji miesiąc, dzień, dzień tygodnia (lub DAYOFWEEK), godzina, minuta i drugie odpowiednio. Z drugiej strony, nie ma łatwego alternatywą dla korzystania z funkcji DatePart dla “”q””, “”Y”” i “”WW”” argumenty intervalType.
FirstDayOfWeek argumentem wpływa na funkcję DatePart gdy typ odstęp argumentem jest “”w”” lub “”WW””. Dla wszystkich innych wartości argumentów intervalType, jest ignorowany.
FirstWeekOfYear argumentem wpływa na funkcję DatePart tylko wtedy, gdy argument intervalType jest “”WW””. Dla wszystkich innych wartości argumentów intervalType, jest ignorowany.
————————————————– ——————————

Poprzednia strona Następna strona
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Usługi wsparcia
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacja produktu w internecie
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Suporte de tradução automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajuda Online
PartData
Básico e Crystal sintaxe.
sobrecargas
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumentos
intervalType uma expressão String que especifica a parte da data a ser retornado. Os valores possíveis podem ser:
tipo de intervalo Descrição Valor
aaaa Extrai o ano
q um quarto (o resultado é 1, 2, 3 ou 4)
m meses (o resultado é de 1 a 12)
y Dia do ano (1-365 ou 366 em um ano bissexto)
parte d Dia da data (1 a 31)
W dia da semana (1 a 7, com o resultado dependendo firstDayOfWeek)
ww Semana do ano (1-53 com firstDayOfWeek e firstWeekOfYear determinar os dias exatos da primeira semana de calendário do ano)
h Extrai a parte hora do DateTime dada (0 a 23)
n Minuto parte (0 a 59)
s segunda parte (0 a 59)

inputDateTime é o valor DateTime cuja parte será extraído.
firstDayOfWeek é uma constante opcional utilizado para especificar o primeiro dia da semana. Se não for especificado, crSunday é assumido. Ver Dia das constantes semana para obter mais informações.
firstWeekOfYear é uma constante opcional que especifica a primeira semana do ano. Se não for especificado, a primeira semana é assumido como sendo aquela em que ocorre 01 de janeiro (crFirstJan1). Ver primeira semana de constantes Ano.
retorna
Um valor numérico.
Açao
DatePart retorna um número que especifica uma determinada parte de uma determinada data.
Exemplos
Os exemplos a seguir aplicam-se tanto a sintaxe Básica e Cristal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Retorna 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Retorna 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Retorna 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Retorna 3 desde 29 de Setembro é no terceiro trimestre do ano.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Retorna 38 desde 14 de setembro de 1997, está na 38ª semana de 1997.
Suponha que uma empresa quer carimbar um número de identificação em cada um de seus embarques para fins de controle de qualidade. O ID é composto pelo ID de ordem, seguido por um hífen, seguido por a semana, o pedido foi enviado, seguido pelos dois últimos dígitos do ano. Aqui está um exemplo fórmula que produz esses ids:
Rem Sintaxe básica
fórmula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”aa””)

// Sintaxe de cristal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) e
CStr ({Orders.Ship Date}, “”aa””) Retorna a string “”2082-3897″” se {Orders.Order ID} é 2082 e {Orders.Ship Date} é 14 de setembro de 1997.
Comentários
Esta função é projetado para funcionar como a função de Visual Basic com o mesmo nome.
A função DatePart com o argumento “”aaaa”” intervalType é o mesmo que a função Year. Da mesma forma, a função PartData com “”m””, “”d””, “”W””, “”H””, “”N”” e “”s”” argumento intervalType é o mesmo que as funções mês, dia, dia da semana (ou DayOfWeek), hora, minuto e segundo lugar, respectivamente. Por outro lado, não há alternativa fácil de usar a função DatePart para o “”q””, “”y”” e “”ww”” argumentos intervalType.
O argumento firstDayOfWeek afeta a função DatePart quando o argumento tipo de intervalo é “”w”” ou “”ww””. Para todos os outros valores de argumento intervalType, ele será ignorado.
O argumento firstWeekOfYear afeta a função DatePart somente quando o argumento intervalType é “”ww””. Para todos os outros valores de argumento intervalType, ele será ignorado.
————————————————– ——————————

Página anterior Próxima página
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Serviços de suporte
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentação do produto na Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ਸਹਿਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ
DatePart
ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ਆਰਗੂਮਿੰਟ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ intervalType. ਸੰਭਵ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁੱਲ ਵੇਰਵਾ
YYYY ਸਾਲ ਕੱਢ
q ਤਿਮਾਹੀ (ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1, 2, 3 ਜ 4)
ਮੀਟਰ ਮਹੀਨਾ (ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1 12 ਹੈ)
ਸਾਲ ਦੇ y ਦਿਵਸ (1 365 ਜ 366 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ)
ਮਿਤੀ ਦੇ d ਦਿਵਸ ਹਿੱਸਾ (1 31 ਤੱਕ)
(FirstDayOfWeek ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨੂੰ 1) ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ W ਦਿਵਸ
(53 firstDayOfWeek ਅਤੇ firstWeekOfYear ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 1) ਸਾਲ ਦੇ ww ਹਫਤੇ
H ਦਿੱਤੇ ਗਏ DATETIME ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ (0 23)
n ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (0 59 ਤੱਕ)
ਹਵਾਈਅੱਡੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ (0 59 ਤੱਕ)

inputDateTime DATETIME ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
firstDayOfWeek ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, crSunday ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਫਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ.
firstWeekOfYear ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 1 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (crFirstJan1) ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਲ ਸਥਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਖੋ.
ਰਿਟਰਨ
ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ.
ਐਕਸ਼ਨ
DatePart ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਵਾਪਸ.
ਉਦਾਹਰਨ
ਹੇਠ ਮਿਸਾਲ ਦੋਨੋ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) 15 ਵਾਪਿਸ.
DatePart ( “”ਮੀਟਰ””, #August 15, 1999 #) 8 ਵਾਪਿਸ.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 ਵਜੇ #) 35 ਵਾਪਿਸ.
DatePart ( “”ਸ””, #September 29, 1999 #) ਵਾਪਿਸ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ” ਚ ਹੈ.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 38 ਵਾਪਿਸ, 1997 1997 ਦੀ 38 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ.
ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਹਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ID ਨੰਬਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ID ਕ੍ਰਮ ID, ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਅੰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ IDs ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
Rem ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਟੈਕਸ
ਫਾਰਮੂਲਾ = CSTR ({Orders.Order ID ਨੂੰ}, 0, “”””) ਅਤੇ “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship ਮਿਤੀ}), 0) ਅਤੇ _
CSTR ({Orders.Ship date} ਮਿਤੀ ਨੂੰ “”YY””)

// ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੰਟੈਕਸ
CSTR ({Orders.Order ID ਨੂੰ}, 0, “”””) ਅਤੇ “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship ਮਿਤੀ}), 0) ਅਤੇ
CSTR ({Orders.Ship date} ਮਿਤੀ ਨੂੰ “”YY””) ਸਤਰ “”2082-3897″” ਵਾਪਿਸ ਜੇ {Orders.Order ID ਹੈ} 2082 ਹੈ ਅਤੇ {Orders.Ship date} ਮਿਤੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 1997 ਹੈ.
Comments
ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੁੱਢਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
“”YYYY”” intervalType ਦਲੀਲ ਨਾਲ DatePart ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ, “”ਮੀਟਰ””, “”d””, “”W””, “”H””, “”n”” ਅਤੇ “”ਦੀ”” intervalType ਦਲੀਲ ਨਾਲ DatePart ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਨ, ਹਫਤਾ (ਜ DayOfWeek), ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜਾ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਥੇ “”y”” ਅਤੇ “”ww”” intervalType ਆਰਗੂਮਿੰਟ “”ਸ”” ਲਈ DatePart ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤ, ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਹੈ.
firstDayOfWeek ਦਲੀਲ DatePart ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਲੀਲ ਹੈ “”W”” ਜ “”ww”” ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਸਾਰੇ intervalType ਦਲੀਲ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.
firstWeekOfYear ਦਲੀਲ DatePart ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜਦ intervalType ਦਲੀਲ ‘ww “”ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਸਾਰੇ intervalType ਦਲੀਲ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.
————————————————– ——————————

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਾ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ
http://service.sap.com/bosap-support/
ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mașină de suport traducere: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ajutor Online
DatePart
De bază și Crystal sintaxa.
suprasarcinilor
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argumente
intervalType o expresie String care specifică parte o dată care urmează să fie returnat. Valorile posibile pot fi:
Tip interval Valoare Descriere
aaaa Extrage anul
q sfert (rezultatul este 1, 2, 3 sau 4)
m Luna (rezultatul este de la 1 la 12)
y Ziua anului (1 până la 365 sau 366 într-un an bisect)
partea d Ziua datei (1 la 31)
w Ziua săptămânii (1 la 7 cu rezultatul în funcție de firstDayOfWeek)
ww Săptămâna anului (1 până la 53 cu firstDayOfWeek și determinarea firstWeekOfYear zilele exacte ale primei săptămâni calendaristice a anului)
h Extrage partea oră a dat ora si data (0 la 23)
parte n minut (0 la 59)
s A doua parte (0 la 59)

inputDateTime este valoarea DateTime a cărei parte va fi extras.
firstDayOfWeek este o constantă opțională utilizată pentru a specifica prima zi a săptămânii. În cazul în care nu sunt specificate, crSunday se presupune. A se vedea Ziua de constante săptămână pentru mai multe informații.
firstWeekOfYear este o constantă opțională care specifică prima săptămână a anului. În cazul în care nu sunt specificate, în prima săptămână se presupune a fi cea în care are loc 01 ianuarie (crFirstJan1). A se vedea Prima săptămână de constante An.
Se intoarce
O valoare de număr.
Acțiune
DatePart returnează un număr care specifică o anumită parte dintr-o anumită dată.
exemple
Exemplele care urmează sunt aplicabile atât sintaxa de bază și Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Returnează 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returnează 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 pm #) Returnează 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Returnează 3 din 29 septembrie, este în al treilea trimestru al anului.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Returnează 38 începând cu 14 septembrie 1997 este în săptămâna 38th din 1997.
Să presupunem că o companie dorește să ștampila un număr de identificare pe fiecare dintre transferurile sale în scopul controlului calității. ID-ul este compus din id-ul comenzii, urmat de o liniuță, urmată de săptămâna ordinul a fost expediat, urmat de ultimele două cifre ale anului. Aici este un exemplu formulă care produce aceste ID-uri:
Sintaxa de bază rem
Formula = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) si “”-“” & _
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Sintaxa Crystal
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Returnează șirul “”2082-3897″”, în cazul în care {Orders.Order ID-ul} este 2082 și {Orders.Ship} Data este 14 septembrie 1997.
Comentarii
Această funcție este proiectat să funcționeze ca și funcția Visual Basic cu același nume.
Functia de DatePart cu argumentul “”aaaa”” intervalType este aceeași ca și funcția An. În mod similar, funcția DatePart cu “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” și “”e”” argumentul intervalType este același ca și funcțiile Luna, Zi, Weekday (sau DAYOFWEEK), oră, minut și al doilea, respectiv. Pe de altă parte, nu există nici o alternativă ușor de utilizarea funcției DatePart pentru “”q””, “”y”” și “”ww”” argumente intervalType.
Argumentul firstDayOfWeek afectează funcția DatePart atunci când argumentul de tip interval este “”w”” sau “”ww””. Pentru toate celelalte valori argument intervalType, acesta este ignorat.
Argumentul firstWeekOfYear afectează funcția DatePart numai atunci când argumentul intervalType este “”ww””. Pentru toate celelalte valori argument intervalType, acesta este ignorat.
————————————————– ——————————

Pagina anterioara Pagina urmatoare
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Servicii suport
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentație de produs pe Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Поддержка машинного перевода: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Базовый и кристаллический синтаксис.
Перегрузки
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
аргументы
intervalType выражение Строка, задающая часть даты, которая будет возвращена. Возможные значения могут быть:
Интервал Тип значения Описание
гггг Экстракты год
Q квартал (результат равен 1, 2, 3 или 4)
м Месяц (результат от 1 до 12)
у День года (от 1 до 365 или 366 в високосном году)
d день часть даты (от 1 до 31)
W День недели (от 1 до 7 с результатом в зависимости от firstDayOfWeek)
WW Неделя года (от 1 до 53 с firstDayOfWeek и firstWeekOfYear определения точных дней первого календарного неделю года)
ч Извлекает час часть данного DateTime (от 0 до 23)
п Минута часть (от 0 до 59)
s Вторая часть (от 0 до 59)

inputDateTime это значение DateTime часть которого будет извлечено.
firstDayOfWeek это необязательная константа используется для указания первого дня недели. Если не указано, crSunday предполагается. См день недели констант для получения дополнительной информации.
firstWeekOfYear является необязательной константа, определяющая первую неделю года. Если не указано, то предполагается, что первая неделя будет тот, в котором 1 января происходит (crFirstJan1). См первую неделю констант года.
Возвращает
Числовое значение.
действие
DatePart возвращает число, определяющее заданную часть заданной даты.
Примеры
Следующие примеры применимы как Basic и Кристал синтаксис:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Возвращает 15.
DatePart ( “”м””, #August 15, 1999 #) Возвращает 8.
DatePart ( “”п””, # 10: 35 утра #) Возвращает 35.
DatePart ( “”д””, #September 29, 1999 #) Возвращает 3 с 29 сентября находится в третьем квартале этого года.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Возвращает 38, начиная с 14 сентября 1997 года в 38-й недели 1997 года.
Предположим, что компания хочет помечать номер документа по каждому из своих поставок в целях контроля качества. Идентификатор состоит из идентификатора заказа, а затем тире, а затем недели заказ был отправлен, а затем последние две цифры года. Ниже приведен пример формулы, которая производит эти идентификаторы:
Рем Основной синтаксис
формула = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””)

// Синтаксис Кристалл
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””) Возвращает строку “”2082-3897″”, если {Orders.Order ID} является 2082 и {Orders.Ship Дата} 14 September, 1997 года.
Комментарии
Эта функция предназначена для работы как в Visual Basic функции с тем же именем.
Функция DatePart с “”YYYY”” intervalType аргумент совпадает с функцией года. Аналогично, функция DatePart с “”м””, “”д””, “”ж””, “”з””, “”л”” и “”с”” intervalType аргумент такой же, как функции месяц, день, будний день (или DAYOFWEEK), час, минута Во-вторых, и соответственно. С другой стороны, нет простой альтернативы использования функции DATEPART для “”д””, “”у”” и “”WW”” аргументы intervalType.
Аргумент firstDayOfWeek влияет на функцию DATEPART, когда тип интервала аргумент “”ш”” или “”WW””. Для всех остальных значений аргумента intervalType, он игнорируется.
Аргумент firstWeekOfYear влияет на функцию DATEPART только тогда, когда intervalType аргумент “”WW””. Для всех остальных значений аргумента intervalType, он игнорируется.
————————————————– ——————————

Предыдущая страница Следующая страница
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Службы поддержки
http://service.sap.com/bosap-support/
Документация пользователя на веб-сайте
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
faaliliuga masini Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Lipoti Crystal Online Fesoasoani
DatePart
syntax Faavae ma Crystal.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
finauga
intervalType se faaupuga manoa e faamaoti mai e le vaega o se aso o le a toe foi mai. mafai ona avea ma tulaga faatauaina e mafai:
Faamatalaga taua ituaiga vaitaimi
yyyy otootoga o le tausaga
q Kuata (o le taunuuga o le 1, 2, 3 po o le 4)
m Masina (o le taunuuga o mai le 1 i le 12)
y Aso o le tausaga (1 i le 365 po o le 366 i le tausaga oso)
d Aso vaega o le aso (1 i le 31)
w Aso o le vaiaso (1 i le 7 i le taunuuga e faalagolago i firstDayOfWeek)
VV Vaiaso o le tausaga (1 i le 53 ma le fuafuaina firstDayOfWeek ma firstWeekOfYear le aso tonu o le vaiaso kalena muamua o le tausaga)
Otootoga h le itula vaega o le DateTime tuuina (0 i le 23)
n Minute vaega (0 i le 59)
s vaega Lua (0 i le 59)

inputDateTime le taua DateTime le a aveesea lona vaega.
firstDayOfWeek o se faifai pea e filifili faaaogaina e faamaoti mai ai le aso muamua o le vaiaso. Afai e leai faamaoti mai, ua manatu crSunday. Tagai i Aso o le Vaiaso constants mo nisi faamatalaga.
firstWeekOfYear o se faifai pea e filifili e faamaotiina ai le vaiaso muamua o le tausaga. Afai e leai faamaoti mai, o le vaiaso muamua o loo tauaveina e le tasi i lea Jan. 1 tupu (crFirstJan1). Tagai Muamua Vaiaso constants Tausaga.
tupe maua
A Numera taua.
faatinoga
toe foi DatePart a Numera ua faamaoti i se vaega tuuina mai o le aso na tuuina mai.
faataitaiga
O faataitaiga nei ua faatatau i tagata uma syntax Faavae ma Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Faafoi 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Faafoi 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Faafoi 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Faafoi 3 talu mai Setema 29 i le kuata lona tolu o le tausaga.
DatePart ( “”VV””, #September 14, 1997 #) Faafoi 38 talu mai Setema 14, 1997 i totonu o le 38th vaiaso o le 1997.
Faapea e finagalo se kamupani e taofia se ID numera i lona uta taitasi mo faamoemoega pulea lelei. O le ID e aofia ai le ID poloaiga, mulimuli i le o se tautuuga puupuu, sosoo ai ma le vaiaso na auina le poloaiga, mulimuli i le digits mulimuli e lua o le tausaga. o se fua faatatau faataitaiga nei e maua nei ids:
Rem syntax Autu
fuafaatatau = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”VV””, {Aso Orders.Ship}), 0) & _
CStr ({Aso Orders.Ship}, “”yy””)

// Syntax Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”VV””, {Aso Orders.Ship}), 0) &
CStr ({Aso Orders.Ship}, “”yy””) Faafoi le manoa “”2082-3897″” afai {Orders.Order ID} e 2082 ma {Orders.Ship Aso} e 14 o Setema, 1997.
faamatalaga
Ua mamanuina lenei galuega tauave ina ia galulue e pei o le galuega tauave Autu Vaaia o le suafa lava lea e tasi.
O le galuega tauave DatePart i le “”yyyy”” intervalType finauga e tutusa lava e pei o le galuega tauave Tausaga. E faapena foi, o le galuega tauave DatePart i le “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ma “”s”” intervalType finauga e tutusa ma galuega tauave Masina, Aso, Aso o le Vaiaso (po DayOfWeek), Itula, Minute ma le Lua taitasi. I le isi itu, e leai se isi auala faigofie i le faaaogaina o le galuega tauave DatePart mo le “”q””, “”y”” ma le “”VV”” finauga intervalType.
O le finauga firstDayOfWeek aafia ai le galuega tauave DatePart pe a finauga ituaiga vaitaimi o le “”w”” po o le “”VV””. Mo isi intervalType tulaga faatauaina o finauga, ua le amanaiaina.
O le finauga firstWeekOfYear aafia ai le galuega tauave DatePart pe a le intervalType finauga o le “”VV””. Mo isi intervalType tulaga faatauaina o finauga, ua le amanaiaina.
————————————————– ——————————

itulau Talu itulau e sosoo ai
sua BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
auaunaga Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Pepa oloa i luga o le Uepi
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taic inneal eadar-theangachaidh: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Aithisgean Taic Air-loidhne
DatePart
Basic agus Crystal sheantansan.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argamaidean
intervalType a String a chur an cèill gu bheil a ‘sònrachadh na phàirt de cheann-là a chur air ais. Comasach air a bhith na luachan a dh’fhaodas a bhith:
Ceada seòrsa luach Tuairisgeul
bbbb Earrannan na bliadhna
q Cairteal ( ‘se toradh 1, 2, 3 no 4)
m Mìos (thoradh tha e bho 1 gu 12)
y latha den bhliadhna (1 airson 365 no 366 ann an leum bliadhna)
d Latha phàirt de cheann-là (1 gu 31)
w Latha na seachdain (1 gu 7 leis an toradh a rèir firstDayOfWeek)
ww Seachdain den bhliadhna (1 gu 53 le firstDayOfWeek agus firstWeekOfYear co-dhùnadh an dearbh làithean san t-seachdain a ‘chiad mìosachan na bliadhna)
Earrannan s an uair phàirt de thoirt DateTime (0 gu 23)
n Geàrr-chunntas phàirt (0 gu 59)
s an dara pàirt (0 gu 59)

inputDateTime tha an DateTime luach aig a bheil pàirt Thèid a tharraing.
firstDayOfWeek tha roghainneil cunbhalach a chleachdadh gus a shònrachadh a chiad latha den t-seachdain. Mura h-eil a shònrachadh, crSunday an dùil. Faic Latha Seachdain cunbhalachdan airson an tuilleadh fiosrachaidh.
firstWeekOfYear tha roghainneil daonnan a ‘sònrachadh a’ chiad seachdain den bhliadhna. Mura h-eil a shònrachadh, a ‘chiad seachdain a tha gabhail ris gu bhith na aon ann a tha a’ tachairt Jan. 1 (crFirstJan1). Faic chiad seachdain de Bhliadhna cunbhalachdan.
a ’tilleadh
A Àireamh luach.
Gnìomh
DatePart thilleas Àireamh a ‘sònrachadh gu bheil a thoirt seachad mar phàirt de thoirt ceann-latha.
eisimpleirean
Tha eisimpleirean a leanas a tha iomchaidh airson an dà chuid Basic agus Crystal sheantansan:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) a thilleas 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) a thilleas 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 Am #) a thilleas 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) a ’tilleadh bhon t-Sultain 3 29′ S e anns an treas cairteal den bhliadhna.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) a ’tilleadh bho 38 An t-Sultain 14, 1997′ S e anns a ’38mh den t-seachdain 1997.
Creidsinn gu bheil a ‘chompanaidh ag iarraidh a’ stampadh an àireamh id air gach baraille airson adhbharan riaghlaidh-ghnè. Tha a ‘Chlàir air a dhèanamh an òrdugh id, air a leantainn le dash, air a leantainn leis an t-seachdain òrdugh a’ dol, a ‘leantainn leis an dithis mu dheireadh meuran-aireamh na bliadhna. Seo eisimpleir foirmle a shaothraicheas na IDan:
Rem Basic sheantansan
foirmle = CStr ({Orders.Order Thùsail}, 0, “”””) is “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship Ceann-là), 0) & _
CStr ({} Orders.Ship Ceann-là, “”yy””)

// Crystal sheantansan
CStr ({Orders.Order Thùsail}, 0, “”””) is “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Orders.Ship Ceann-là), 0) &
CStr ({} Orders.Ship Ceann-là, “”yy””) a thilleas an t-sreang “”2082-3897″” ma {Orders.Order Thùsail} ‘S e 2082 agus Orders.Ship {}’ S e Ceann-là 14 Sultain, 1997.
beachdan
Tha seo a ‘ghnìomh a dhealbh gus a bhith ag obair mar Lèirsinneach Basic ghnìomh den aon ainm.
Tha DatePart ghnìomh le “”bbbb”” intervalType argamaid an aon rud mar na Bliadhna ghnìomh. Mar an ceudna, a ‘DatePart ghnìomh le “”m””, “”d””, “”w””, “”s””, “”n”” agus “”s”” intervalType argamaid a tha an aon rud ri gnìomhan Mìos, latha, Latha seachdaineach (no DayOfWeek), uair, mionaid agus an Dàrna fa leth. Air an làimh eile, chan eil e furasta eadar-dhealaichte a bhith a ‘cleachdadh na DatePart dleastanas airson “”q””, “”y”” agus “”ww”” intervalType argamaidean.
Tha an argamaid firstDayOfWeek ‘toirt buaidh air DatePart dhleastanas nuair a ceada seòrsa argamaid tha “”w”” no “”ww””. Airson a h-uile eile intervalType argamaid luachan, tha e air a leigeil seachad.
Tha an argamaid firstWeekOfYear ‘toirt buaidh air DatePart ghnìomh a-mhàin nuair a tha intervalType argamaid “”ww””. Airson a h-uile eile intervalType argamaid luachan, tha e air a leigeil seachad.
————————————————– ——————————

Roimhe duilleag ath duilleag
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
seirbheisean taic
http://service.sap.com/bosap-support/
Bathar Documentation air an Lìon
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Подршка машинско превођење: хттп://амзн.то/1З7д5оц
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Цристал Репортс Онлине Хелп
ДатеПарт
Основни и Кристал синтакса.
преоптерећења
ДатеПарт (интервалТипе, инпутДатеТиме)
ДатеПарт (интервалТипе, инпутДатеТиме, фирстДаиОфВеек)
ДатеПарт (интервалТипе, инпутДатеТиме, фирстДаиОфВеек, фирстВеекОфИеар)
argumenti
интервалТипе је израз Стринг који одређује део дана да се врати. Могуће вредности могу бити:
Интервал тип вредност Опис
гггг Ектрацтс године
к Куартер (резултат је 1, 2, 3 или 4)
м Месец (резултат је од 1 до 12)
И Дан године (1 до 365 или 366 у преступној години)
Дан Д део дана (1 до 31)
В дан у седмици (1 до 7 са резултатом зависно од фирстДаиОфВеек)
ВВ недеља у години (од 1 до 53 са фирстДаиОфВеек и фирстВеекОфИеар одређивање тачне дана првог календарског недеље у години)
ч извлачи сат дио датог ДатеТиме (0 до 23)
Н минуте део (0 до 59)
а други део (0 до 59)

инпутДатеТиме је вредност Датум време чији део ће се издвојити.
фирстДаиОфВеек је опциони константа користи за спецификацију први дан у недељи. Ако није наведено, црСундаи се претпоставља. Погледајте дан у седмици константи за више информација.
фирстВеекОфИеар је опциони константа наводећи прве недеље у години. Ако није наведено, прве недеље претпоставља се да је онај у коме 1. јануара долази (црФирстЈан1). Погледајте прве недеље у години константи.
повраћај
А Број вредност.
акција
ДатеПарт враћа број који одређује једног дијела одређени датум.
Примери
Следећи примери су примењиве на основним и Цристал синтаксу:
ДатеПарт ( “”г””, #Аугуст 15, 1999 #) Ретурнс 15.
ДатеПарт ( “”м””, #Аугуст 15, 1999 #) Ретурнс 8.
ДатеПарт ( “”н””, # 10: 35 пм #) Ретурнс 35.
ДатеПарт ( “”К””, #Септембер 29, 1999 #) Повраћај 3 од 29. септембра је у трећем кварталу ове године.
ДатеПарт ( “”ВВ””, #Септембер 14, 1997 #) Враћа 38 од 14. септембра 1997. у 38. недељи 1997. године.
Претпоставимо да компанија жели да искорени идентификационим бројем на сваком од његових пошиљки за потребе контроле квалитета. ИД је састављен од реда ид, затим цртицом, затим недеље је наредба испоручена, затим последње две цифре године. Ево примера формула која производи ове ИД:
Рем Основна синтакса
Формула = ЦСтр ({Ордерс.Ордер ИД}, 0, “”””) & “”-“” & _
ЦСтр (ДатеПарт ( “”ВВ””, {Ордерс.Схип Датум}), 0) & _
ЦСтр ({Ордерс.Схип Датум}, “”ИИ””)

// Кристал синтакса
ЦСтр ({Ордерс.Ордер ИД}, 0, “”””) & “”-“” &
ЦСтр (ДатеПарт ( “”ВВ””, {Ордерс.Схип Датум}), 0) &
ЦСтр ({Ордерс.Схип Датум}, “”гг””) Дава стринг “”2082-3897″” ако {Ордерс.Ордер ИД} је 2082, а {Ордерс.Схип Датум} је 14. септембар, 1997.
Коментари
Ова функција је дизајнирана да ради као Висуал Басиц функције истог имена.
Функција ДатеПарт са “”ииии”” интервалТипе аргумента је иста као функцију године. Слично томе, функција ДатеПарт са “”М””, “”Д””, “”Е””, “”Х””, “”н”” и “”С”” интервалТипе аргумент је исти као и функције месец, дан, дан у недељи (или ДаиОфВеек), сат, минут и друго, респективно. С друге стране, не постоји лак алтернатива коришћењу функције ДатеПарт за “”к””, “”и”” и “”ВВ”” интервалТипе аргументе.
ФирстДаиОфВеек Аргумент утиче на функцију ДатеПарт када је тип Интервал аргумент је “”В”” или “”ВВ””. За све остале интервалТипе аргумент вредности, она се игнорише.
ФирстВеекОфИеар Аргумент утиче на функцију ДатеПарт само када је интервалТипе аргумент је “”ВВ””. За све остале интервалТипе аргумент вредности, она се игнорише.
————————————————– ——————————

Нект паге
САП БусинессОбјецтс
хттп://ввв.сап.цом/сапбусинессобјецтс/
услуге подршке
хттп://сервице.сап.цом/босап-суппорт/
Производ Документација на Интернету
хттп://хелп.сап.цом/

#VALUE!

————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support muchina shanduro: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal inoti Online Help
DatePart
Basic uye Crystal syntax.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Yaitaurwa
intervalType munhu String okuti kuti rinoti chikamu musi kuti adzoka. Possible tsika vanogona kuva:
Penguva mhando ukoshi Description
yyyy atakatora gore
Q Quarter (mugumisiro uri 1, 2, 3 kana 4)
M Mwedzi (mugumisiro kubva 1 kusvika 12)
Y Day kwegore (1 kusvika 365 kana 366 vari achikwakuka gore)
D Day chikamu musi (1 kusvika 31)
W Day vhiki (1 kusvika 7 pamwe mugumisiro zvichienderana firstDayOfWeek)
ww they Vhiki gore (1 kusvika 53 ne firstDayOfWeek uye firstWeekOfYear kusarudza chaiyo mazuva okutanga karenda vhiki yegore)
f atakatora nguva chikamu kupiwa DateTime (0 kusvika 23)
N Minute chikamu (0 kusvika 59)
S Second chikamu (0 kusvika 59)

inputDateTime ndiye DateTime ukoshi vane chikamu zvichabviswa zvikaramba.
firstDayOfWeek chinhu tingasarudza achitsungirira yaishandiswa kutaridzwa zuva rokutanga revhiki. Kana kusingajekeswi, crSunday Vanzveri. Ona Zuva Week constants uwane mamwe mashoko.
firstWeekOfYear chinhu tingasarudza achitsungirira kunyatsovatsanangurira vhiki yokutanga yegore. Kana kusingajekeswi, vhiki yokutanga uneshongedzo yokuva mumwe umo Ndira 1 kunoitika (crFirstJan1). Ona Week Chokutanga Year constants.
Returns
A Number ukoshi.
Action
DatePart anodzoka ane Number kuti rinoti munhu akapiwa chikamu musi wakapiwa.
mienzaniso
Mienzaniso inotevera kushandiswawo zvose Basic uye Crystal syntax:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) Anodzokera 15.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) Anodzokera 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Anodzokera 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) Anodzokera 3 kubvira September 29 ari wechitatu kota kwegore.
DatePart ( “”ww they””, #September 14, 1997 #) Anodzokera 38 kubva September 14, 1997 riri yechi38 vhiki 1997.
Ngatitii boka anoda kumisa munhu ID nhamba iri nechimwe zvinyorwa zvayo nokuti unhu kudzora zvinangwa. The ID rinoumbwa sezvakarayirwa ID, anoteverwa kamutsetse, uchiteverwa vhiki murayiro wacho nengarava, ichiteverwa okupedzisira zviviri digits yegore. Heuno muenzaniso inonyatsoita kuti unobereka ids izvi:
Rem Basic syntax
fomura = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww they””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww they””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”yy””) Unodzokera tambo “”2082-3897″” kana {Orders.Order ID} ndiye 2082 uye {Orders.Ship Date} ndiye September 14, 1997.
Comments
basa iri rakagadzirirwa kushanda akafanana Visual Basic basa zvakafanana zita.
The DatePart basa ne “”yyyy”” intervalType nharo kwakafanana Gore basa. Saizvozvowo, DatePart basa ne “”M””, “”d””, “”W””, “”H””, “”n”” uye “”s”” intervalType nharo kwakafanana mashandiro Month, Day, Weekday (kana DayOfWeek), Hour, Minute uye Second azvaitwa. Ukuwo, hapana nyore pane kushandisa DatePart basa nokuti “”Q””, “”Y”” uye “”ww they”” intervalType nenharo.
The firstDayOfWeek nharo kunokanganisa DatePart basa apo chinguva mhando nharo ndiye “”E”” kana “”ww they””. Nokuti zvose dzimwe intervalType nharo tsika, zvinonzi kuteerera.
The firstWeekOfYear nharo kunokanganisa DatePart basa chete kana intervalType nharo ndiye “”ww they””. Nokuti zvose dzimwe intervalType nharo tsika, zvinonzi kuteerera.
————————————————– ——————————

Previous peji peji Next
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Support Services
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Documentation pamusoro Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
حمايت مشين ترجمو: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ٿانون رپورٽ آن لائين مدد
DatePart
بنيادي ۽ ھوندا نحو.
Overloads
DatePart (intervalType، inputDateTime)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek، firstWeekOfYear)
دلائل
intervalType هڪ جملو اظهار آهي ته هڪ تاريخ موٽي وڃي جو حصو مخصوص. ممڪن آهي ته انهيء ڪري سگهجي ٿو:
Interval قسم جو قدر وضاحت
مھينو سال Extracts
ق ڪئارٽر (جي نتيجي ۾ 1، 2، 3 يا 4 آهي)
ن مھيني (جي نتيجي ۾ 1 کان 12 تائين آهي)
سال جي وائي ڏينھن (365 لاء 1 يا 366 هڪ ليپ سال ۾)
سنڌ جي تاريخ (1 31 تائين) جي د ڏينھن حصو
اوله (firstDayOfWeek تي منحصر جو نتيجو سان 7 ڪرڻ لاء 1) هفتي جو ڏينهن
(firstDayOfWeek ۽ firstWeekOfYear سال جو پهريون ڪئلينڊر هفتي جي ساڳئي ڏينهن determining سان 53 تائين 1) سال جو هفتو ww
ايڇ (23 تائين 0) کي ڏنو DateTime جي ڪلاڪ حصو Extracts
ن منٽ حصو (0 59 تائين)
جي ٻيو حصو (0 59 تائين)

inputDateTime جي DateTime قدر جن حصو ڪڍيون ڪيو ويندو آهي.
firstDayOfWeek اختياري جي هفتي جو پهريون ڏينهن مقرر ڪرڻ لاء استعمال مسلسل آهي. جيڪڏهن مخصوص نه، crSunday فرض آهي. وڌيڪ معلومات لاء هفتو constants جي ڏينھن کي ڏسو.
firstWeekOfYear اختياري سال جي پهرين هفتي specifying مسلسل آهي. جيڪڏهن مخصوص نه، ته پهرين هفتي جي هڪ جنهن ۾ جان 1 وٺندي (crFirstJan1) ٿي فرض آهي. سال constants جي پهرين هفتي ڏسو.
موٽي
هڪ تعداد قدر.
ايڪشن
DatePart هڪ تعداد ته هڪ ڏنو تاريخ جو هڪ ڏنو حصو مخصوص موٽي.
مثال
هيٺ ڏنل مثال ٻئي بنيادي ۽ ھوندا نحو کي لاڳو آهن:
DatePart ( “”د””، #August 15، 1999 #) موٽي 15.
DatePart ( “”ن””، #August 15، 1999 #) 8 موٽي.
DatePart ( “”ا””، # 10: 35 AM #) 35 موٽي.
DatePart ( “”عبرت””، #September 29، 1999 #) موٽي 3 کان 29 سيپٽمبر سال جي ٽئين ٽه ماهي ۾ ئي آهي.
DatePart ( “”ww””، #September 14، 1997 #) 38 موٽي کان سيپٽمبر 14، 1997 ع 1997 ع جي 38th هفتي ۾ آهي.
فرض ڪر ته هڪ ڪمپني معيار ڪنٽرول مقصدن لاء ان جي shipments مان هر هڪ تي هڪ ID نمبر زيور ڪرڻ گھري ٿو. سنڌ جي سڃاڻپ، هن جي حڪم جي ID جو ٺهيل آهي هڪ اڇليندا ويندا جي پٺيان هفتي جي پٺيان حڪم موڪليو ويو، سال جي آخري ٻن ندس جي پٺيان. هتي هڪ مثال فارمولا ته انهن IDs ڄمائيندي آهي:
Rem بنيادي نحوي
فارمولا = CStr ({Orders.Order سڃاڻپ}، 0، “”””) ۽ “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””، {Orders.Ship تاريخ})، 0) ۽ _
CStr ({Orders.Ship تاريخ}، “”yy””)

// ھوندا نحو
CStr ({Orders.Order سڃاڻپ}، 0، “”””) ۽ “”-“” ۽
CStr (DatePart ( “”ww””، {Orders.Ship تاريخ})، 0) ۽
CStr ({Orders.Ship تاريخ}، “”yy””) اهو جملو وري “”2082-3897″” جيڪڏھن {Orders.Order سڃاڻپ} 2082 آهي ۽ {Orders.Ship تاريخ} 14 سيپٽمبر، 1997 ع آهي.
تبصرا
هن فنڪشن جي ساڳي نالي جي ڏسڻ جا بنيادي فعل وانگر ڪم ڪرڻ لاء ٺهيل آهي.
“”مھينو”” سان DatePart فعل intervalType دليل سال فعل جي حيثيت به ساڳي آهي. اهڙي طرح، “”م””، “”د””، “”اوله””، “”ح””، “”ن”” ۽ “”صاحب”” intervalType دليل جي ڪم مهينو، ڏينهن، Weekday (يا DayOfWeek) جي طور تي هڪ ئي آهي، قيامت، منٽ سان DatePart فعل ۽ ٻيو ته جي حوالي ڪندا. ٻئي هٿ تي، اتي جي “”ق””، “”وائي”” ۽ “”ww”” intervalType دليلن لاء DatePart فنڪشن کي استعمال ڪرڻ لاء ڪو آسان ڪيڏو نه آهي.
هن firstDayOfWeek دليل جي DatePart فعل متاثر جڏهن interval قسم جي دليل “”اوله”” يا “”ww”” آهي. ٻين سڀني intervalType دليل انهيء لاء، ته ان کي نظر انداز ڪيو ويو آهي.
هن firstWeekOfYear دليل جي DatePart فعل متاثر رڳو جڏهن intervalType دليل “”ww”” آهي. ٻين سڀني intervalType دليل انهيء لاء، ته ان کي نظر انداز ڪيو ويو آهي.
————————————————– ——————————

پوئين پني اڳيون صفحو
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
حمايت خدمتن
http://service.sap.com/bosap-support/
هن ويب تي پيداوار دستاويزي
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
සහයෝගය යන්ත්රය පරිවර්තනය: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

ක්රිස්ටල් වාර්තා ඔන්ලයින් උදවු
DatePart
මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
තර්ක
ආපසු ලැබීම නම් දිනය පැත්තෙන් දක්වයි බව intervalType වූ සංගීත ප්රකාශනය. හැකි සාරධර්ම විය හැක:
පරතරය වර්ගය අගය විස්තරය
දැ ෙ වසර සාරය
q කාර්තුව (ප්රතිඵලයක් 1, 2, 3 හෝ 4 මිල)
මීටර් මාසික (ප්රතිඵලයක් 1 සිට 12 දක්වා මිල)
වසරේ y දිනය (1 හෝ 366 ට අධික අවුරුද්ද 365 දක්වා)
දිනය (1 31 දක්වා) ඈ දින කොටසක්
w (firstDayOfWeek මත පදනම්ව එහි ප්රතිඵලයක් 1 සිට 7 දක්වා) සතියේ දින
(FirstDayOfWeek හා firstWeekOfYear මේ වසරේ මුල් දින දර්ශනය සතියේ හරියටම දින තීරණය සමඟ 53 1) වසර සතිය ww
h (23 0) ලබා දී දිනයවේලාව පැය කොටසක් සාරය
n ව්යවස්ථාව කොටසක් (0 සිට 59 දක්වා)
ගේ දෙවන කොටස (0 සිට 59 දක්වා)

inputDateTime කාගේ කොටසක් උපුටා ගන්නා කරනු ලැබේ දිනයවේලාව අගය වේ.
firstDayOfWeek සතියේ පළමු වන දින නියම කිරීමට විකල්ප නියත ය. නිශ්චිතව දක්වා නැති නම්, crSunday උපකල්පනය කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා සතියේ නියත දිනය බලන්න.
firstWeekOfYear විකල්ප නිරන්තර මේ වසරේ මුල් සතියේ නියම වේ. නිශ්චිතව දක්වා නැති නම්, පළමු සතිය ජනවාරි 1 සිදුවන දී (crFirstJan1) එක් වේ යැයි උපකල්පනය කෙරේ. වසර නියත පළමු සතිය බලන්න.
ප්රතිලාභ
ඒ අංකය වටිනාකම.
කටයුතු
DatePart දෙන දිනය දෙන කොටසක් දක්වයි බව අංකය පැමිණේ.
උදාහරණ
පහත සඳහන් උදාහරණ මූලික සහ ක්රිස්ටල් කාරක රීති දෙකටම අදාළ වේ:
DatePart ( “”ඈ””, #August 15, 1999 #) ආයෙත් 15.
DatePart ( “”මීටර්””, #August 15, 1999 #) 8 ආයෙත්.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) 35 ආයෙත්.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) 3 ආයෙත් සැප්තැම්බර් 29 වසරේ තෙවන කාර්තුවේ සිටින බැවින්.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 38 ආයෙත් සැප්තැම්බර් 14, 1997, 1997 යන 38 වන සතියේ දී වන බැවින්,.
සමාගමක් තත්ත්ව පාලනය සඳහා එහි නැව්ගත කිරීමේ එක් එක් මත id මුද්දරයක් කිරීමට අවශ්ය බව සිතන්න. හඳුනාගැනීමේ අංකය, නියෝගය id සමන්විත ඩෑෂ් විසින් අනුගමනය, නියෝගය මේ වසරේ අවසන් අංක දෙක විසින් අනුගමනය, නැව්ගත කළ සතියේ විසින් අනුගමනය කර ඇත. මෙහි මෙම හැඳුනුම් පත් නිපදවන උදාහරණයක් සූත්රය:
රෙමලියාගේ මූලික syntax එකක්
සූත්රය = CStr ({Orders.Order හැඳුනුම්පත}, 0, “”””) සහ “”-“” සහ _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship දිනය}), 0) සහ _
CStr ({Orders.Ship දිනය}, “”yy””)

// ක්රිස්ටල් කාරක රීති
CStr ({Orders.Order හැඳුනුම්පත}, 0, “”””) සහ “”-“” සහ
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship දිනය}), 0) සහ
CStr ({Orders.Ship දිනය}, “”yy””) වැල ආයෙත් “”2082-3897″” {Orders.Order හැඳුනුම්පත} 2082 වන අතර, {Orders.Ship දිනය} සැප්තැම්බර් 14, 1997 නම්.
අදහස්
මෙම ක්රියාව එම නාමය විෂුවල් මූලික කාර්යය මෙන් වැඩ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
“”දැ ෙ”” සමග DatePart ක්රියාව intervalType තර්කය වසරේ ශ්රිතයක් ලෙස සමාන වේ. ඒ හා සමානව, “”M””, “”ඈ””, “”w””, “”H””, “”n”” සහ “”s”” intervalType තර්කය කාර්යයන් මාසික, දිනය, සතියේ දිනවල (හෝ DayOfWeek) හා සමාන වේ, පැය, මිනිට් සමග DatePart ක්රියාව හා දෙවන පිළිවෙලින්. අනෙක් අතට, “”q””, “”වයි”” හා “”ww”” intervalType තර්ක සඳහා DatePart ක්රියාව භාවිතා කිරීම සුළුපටු විකල්පයක් තිබෙනවා.
මෙම පරතරය වර්ගය තර්කය “”W”” හෝ “”ww”” වූ විට DatePart උත්සවය firstDayOfWeek තර්කය බලපායි. අනෙකුත් සියලු intervalType තර්කය වටිනාකම් සඳහා, එය ඉවත් වේ.
මෙම firstWeekOfYear තර්කය intervalType තර්කය “”ww”” වන විට පමණක් DatePart ක්රියාව බලපායි. අනෙකුත් සියලු intervalType තර්කය වටිනාකම් සඳහා, එය ඉවත් වේ.
————————————————– ——————————

පෙර පිටුවට ඊලග පිටුවට
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
සහාය සේවා
http://service.sap.com/bosap-support/
වෙබ් අඩවි නිෂ්පාදන Documentation
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora strojový preklad: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports online pomocníka
DatePart
Základné a Crystal syntaxe.
preťaženie
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenty
intervalType výraz Reťazec, ktorý určuje časť dáta majú byť vrátené. Možné hodnoty môžu byť:
Interval typ hodnota Popis
YYYY Extrakty rok
q štvrtina (výsledok je 1, 2, 3 alebo 4)
m mesiac (výsledkom je od 1 do 12)
y Deň v roku (1 až 365 alebo 366 v prestupnom roku)
d Deň časť dáta (1 až 31)
w deň v týždni (1 až 7, s tým výsledkom, v závislosti na firstDayOfWeek)
ww Týždeň v roku (1 až 53 s firstDayOfWeek a firstWeekOfYear určenie presnej dní od prvého kalendárneho týždňa roka)
h Extrahuje hodín časť daného DateTime (0 až 23)
n nepatrná časť (0 až 59)
s Druhá časť (0 až 59)

inputDateTime je hodnota DateTime, ktorej súčasťou budú vytiahnuté.
firstDayOfWeek je voliteľná konštanta slúži na určenie prvý deň v týždni. Pokiaľ nie je uvedené, predpokladá sa crSunday. Pozri deň v týždni konštánt pre viac informácií.
firstWeekOfYear je voliteľná konštanta určujúca prvý týždeň v roku. Pokiaľ nie je uvedené, prvý týždeň Predpokladá sa, že ten, v ktorom dôjde 1.januára (crFirstJan1). Pozri prvý týždeň roka konštánt.
výnos
Hodnota číslo.
akčná
DatePart vráti číslo, ktoré určuje danú časť k určitému dátumu.
Príklady
Nasledujúce príklady sú použiteľné pre základné i Crystal syntaxe:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Vracia 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Vracia 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 hod #) Vracia 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) vrací3 od 29. September je v treťom štvrťroku tohto roka.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) Vracia 38 od 14. septembra 1997 je v 38. týždni roku 1997.
Predpokladajme, že spoločnosť chce pečiatka číslo ID v každej zo svojich zásielok na účely kontroly kvality. Id sa skladá z objednávky id, nasleduje pomlčka, za ktorým nasleduje týždeň objednávka bola doručená, po ktorom nasledujú dve posledné číslice roku. Tu je príklad vzorec, ktorý produkuje tieto identifikátory:
Rem Základná syntax
vzorec = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) a “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”rr””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) a “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”rr””) Vracia reťazec “”2082-3897″”, ak {Orders.Order ID} je 2082 a {Orders.Ship Date} je 14.septembra 1997.
Komentáre
Táto funkcia je určená pre prácu ako Visual Basic funkciu s rovnakým názvom.
Funkcia DatePart s “”yyyy”” intervalType argumentom je rovnaká ako funkcia roka. Podobne funkcie DatePart s “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”N”” a “”S”” intervalType argumentom je rovnaká ako funkcia mesiac, deň, deň v týždni (alebo DAYOFWEEK), hodina, minúta a druhý v tomto poradí. Na druhú stranu, neexistuje jednoduchá alternatíva k použitiu funkcie DatePart pre “”q””, “”y”” a “”WW”” intervalType argumenty.
Argument firstDayOfWeek ovplyvňuje funkciu DatePart prípade, že typ interval argument je “”w”” alebo “”WW””. Pre všetky ostatné hodnoty intervalType argument, je ignorovaný.
Argument firstWeekOfYear ovplyvňuje funkciu DatePart iba vtedy, keď intervalType argument je “”WW””. Pre všetky ostatné hodnoty intervalType argument, je ignorovaný.
————————————————– ——————————

Predchádzajúca strana Nasledujúca strana
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporné služby
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentácia k produktu na webe
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Podpora za strojno prevajanje: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online pomoč
DatePart
Osnovno in Crystal sintakso.
preobremenitve
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
argumenti
intervalType String izraz, ki določa del datuma, ki se je vrnil. Možne vrednosti so lahko:
Interval Tip vrednost opis
yyyy Izvlečki leto
q četrt (rezultat je 1, 2, 3 ali 4)
m Mesec (rezultat je od 1 do 12)
y dan leta (od 1 do 365 ali 366 v prestopno leto)
d Day del dneva (od 1 do 31)
w dan v tednu (1 do 7, kar ima za posledico odvisno od firstDayOfWeek)
ww teden v letu (1 do 53 s firstDayOfWeek in firstWeekOfYear določitev natančne dni v prvem koledarskem tednu leta)
h Izvlečki urni del danega DateTime (od 0 do 23)
n Minute del (od 0 do 59)
je drugi del (od 0 do 59)

inputDateTime je DateTime vrednost, katere del bo razširjena.
firstDayOfWeek je dodatna stalna uporablja za določitev prvi dan v tednu. Če ni določen, se crSunday domneva. Glej dan v tednu konstant za več informacij.
firstWeekOfYear je opcijsko konstantno opredeljuje prvi teden v letu. Če ni drugače določeno, se prvi teden predpostavlja, da je tisto, v katerem se pojavi 1. januar (crFirstJan1). Glej prvi teden Leto konstant.
vrne
A Število vrednost.
Ukrep
DatePart vrne številko, ki opredeljuje določen del danega datuma.
Primeri
Naslednji primeri se uporabljajo tako za osnovne in Crystal sintakso:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Vrne 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Vrne 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Vrne 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Vrne 3 od 29 September je v tretjem četrtletju tega leta.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Vrne 38 od 14. septembra 1997 je v 38. tednu leta 1997.
Denimo, da podjetje želi žig številko ID za vsako od svojih pošiljk za namene kontrole kakovosti. Id je sestavljen iz id naročila, sledi pomišljaj, sledi tednu je bilo naročilo odpremljeno, ki ji sledita zadnji dve številki leta. Tukaj je primer formula, ki proizvaja te ID:
Rem Osnovna sintaksa
Formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship datum}), 0) in _
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””)

// Crystal sintaksa
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship datum}), 0) in
CStr ({Orders.Ship Datum}, “”yy””) Vrne niz “”2082-3897″”, če {Orders.Order ID} je 2.082 in {Orders.Ship Datum} je 14 september 1997.
Komentarji
Ta funkcija je zasnovan tako, da deluje kot Visual Basic funkcije z istim imenom.
Funkcija DatePart z “”llll”” intervalType argument je enak kot funkcijo leto. Podobno funkcijo DatePart z “”m””, “”D””, “”w””, “”h””, “”n”” in “”S”” intervalType argument je enak kot funkcije mesec, dan, dan v tednu (ali dayOfWeek), ura, minuta in drugi oz. Po drugi strani pa ni lahka alternativa s funkcijo DatePart za “”q””, “”y”” in “”WW”” intervalType argumente.
FirstDayOfWeek argument vpliva na delovanje DatePart, ko je tip interval trditev “”w”” ali “”ww””. Za vse druge argumente vrednot intervalType, se ne upošteva.
FirstWeekOfYear argument vpliva na delovanje DatePart samo takrat, ko je intervalType argument “”ww””. Za vse druge argumente vrednot intervalType, se ne upošteva.
————————————————– ——————————

Prejšnja stran Naslednja stran
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
podporne storitve
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumentacija izdelka na spletu
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Taageerada turjumaadda mashiinka: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Warbixinnada Online Help
DatePart
Saan aasaasiga ah iyo Crystal.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Xujooyin
intervalType hadal String in qeexan yihiin qayb ka mid ah taariikhda ah si loo soo celin ah. qiimaha macquulka ah waxay noqon kartaa:
nooca bareeg qiimaha Description
ssss Qeybaha sanadka
q Quarter (natiijadu waa 1, 2, 3 ama 4)
m Month (natiijadu waa 1 ilaa 12)
y Maalinta sano (1 ilaa 365 ama 366 ee sano boodid a)
qayb d Maalinta taariikhda (1 ilaa 31)
w Maalinta toddobaadka (1 ilaa 7 natiijada ku xiran firstDayOfWeek)
ww w.ad Week of sano (1 ilaa 53 la firstDayOfWeek iyo firstWeekOfYear go’aaminta maalmood saxda ah ee toddobaadka jadwalka kowaad ee sannaddii)
h Qeybaha qayb saac ee DateTime ku siiyey (0 ilaa 23)
qayb n Daqiiqo (0 ilaa 59)
s qayb Labaad (0 ilaa 59)

inputDateTime waa qiimaha DateTime, kuwaas oo qayb ka la soo saaro doonaa.
firstDayOfWeek waa joogto ah loo isticmaalo in lagu optional sheeg maalintii ugu horraysay ee toddobaadka. Haddii aan lagu cayimin, crSunday waxaa la wareegay. Eeg Maalinta geysid Week wixii macluumaad dheeraad ah.
firstWeekOfYear waa joogto ah optional cayimista todobaadka ugu horeeya ee sanadka. Haddii aan lagu cayimin, toddobaadka ugu horreeya hor dhac u ah mid ka mid ah taas oo Jan. 1 dhacdaa (crFirstJan1) ahaan. Eeg Week First of geysid Year.
dib
Qiimaha A Number.
Action
DatePart laabtay Number in qeexan yihiin qayb ka mid ah la siiyay ka mid ah taariikh la siiyey.
Tusaalooyinka
Tusaalayaasha soo socda ayaa lagu dabaqi karo in labada Saan aasaasiga ah iyo Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Waxay soo celisaa 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) soo 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Waxay soo celisaa 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Waxay soo celisaa 3 tan iyo bishii September 29 waa in quarter saddexaad ee sannadka.
DatePart ( “”ww w.ad””, #September 14, 1997 #) Waxay soo celisaa 38 tan iyo bishii September 14, 1997 waa in toddobaadka 38aad ee 1997.
Ka soo qaad in shirkad uu doonayo in uu tuntay tirada id ku kasta oo shixnadaha ay ujeedooyin ku laheyn tayada waxbarashada. id wuxuu ka kooban yahay id amarka, raaceen by dumisaan ah, raaceen by toddobaadka si la geeyey, waxaana ku xiga laba nambar ee ugu danbeyso ee sannadka. Halkan waxaa ku qoran tusaale ahaan caanaha ah in ay soo saartaa IDs kuwan:
Gudiga Saan aasaasiga ah
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww w.ad””, {Orders.Ship Taariikhda}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Taariikhda}, “”DH””)

// Crystal Saan
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww w.ad””, {Orders.Ship Taariikhda}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Taariikhda}, “”DH””) Waxay soo celisaa string ah “”2082-3897″” haddii {Orders.Order ID} waa 2082 iyo {Orders.Ship Taariikhda} waa September 14, 1997.
Comments
function waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii shaqo ah Visual Basic ee isku magaca.
function DatePart The Xujo “”ssss”” intervalType waa isku mid sida function sannadka. Sidoo kale, shaqo DatePart la “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” oo “”s”” muran intervalType waa isku mid sida hawlaha ka Bisha, Maalinta, Maalmaha shaqada (ama DayOfWeek), Saacadda, Daqiiqo iyo siday u kala horreeyaan labaad. Dhinaca kale, ma jiraan wax kale oo ay fududahay in la isticmaalayo function DatePart ee “”q””, “”ww w.ad”” doodaha “”y”” iyo intervalType.
dood firstDayOfWeek ayaa saamayn ku shaqo DatePart markii muran nooca bareeg yahay “”w”” ama “”ww w.ad””. Maxaa yeelay, dhammaan qiyamka kale muran intervalType, waxaa la iska indha tiray.
dood firstWeekOfYear ayaa saamayn ku shaqo DatePart kaliya markii muran intervalType yahay “”ww w.ad””. Maxaa yeelay, dhammaan qiyamka kale muran intervalType, waxaa la iska indha tiray.
————————————————– ——————————

page Previous Next page
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
adeegyada taageerada
http://service.sap.com/bosap-support/
Warqadaha Product on Web ah
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Apoyo a la traducción automática: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Ayuda en línea
DatePart
sintaxis básica y Crystal.
sobrecargas
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, primerdíadelasemana)
DatePart (intervalType, inputDateTime, primerdíadelasemana, firstWeekOfYear)
argumentos
intervalType una expresión de cadena que especifica la parte de la fecha que se devuelve. Los valores posibles pueden ser:
Tipo de intervalo de valores Descripción
aaaa Extrae el año
q Quarter (el resultado es 1, 2, 3 o 4)
m Mes (el resultado es de 1 a 12)
Y el día del año (1 a 365 o 366 en un año bisiesto)
d Día de parte de la fecha (1 a 31)
w Día de la semana (1 a 7 con el resultado dependiendo de primerdíadelasemana)
ww Semana del año (1 a 53 En primerdíadelasemana y firstWeekOfYear determinar los días exactos de la primera semana del calendario del año)
h Extrae la parte de la hora DateTime dada (0 a 23)
n parte Minuto (0 a 59)
s Sobre la segunda parte (0 a 59)

inputDateTime es el valor DateTime cuya parte será extraído.
primerdíadelasemana es una constante opcional que se utiliza para especificar el primer día de la semana. Si no se especifica, se asume crSunday. Ver el Día de las constantes de semana para obtener más información.
firstWeekOfYear es una constante opcional que especifica la primera semana del año. Si no se especifica, la primera semana se supone que es aquel en el que se produce 01 de enero (crFirstJan1). Véase la Primera Semana de las constantes de año.
Devoluciones
Un valor numérico.
Acción
DatePart devuelve un número que especifica una parte determinada de una fecha determinada.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos son aplicables a las sintaxis básica y Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Devuelve 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Devuelve 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Devuelve 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Devuelve 3 desde el 29 de septiembre es en el tercer trimestre del año.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Devuelve 38 desde septiembre 14 de 1997 está en la semana 38 del año 1997.
Supongamos que una empresa quiere estampar un número de identificación en cada uno de sus envíos para fines de control de calidad. La identificación se compone del número de pedido, seguido de un guión, seguido de la semana el pedido fue enviado, seguido por los dos últimos dígitos del año. Aquí es una fórmula de ejemplo que produce estos ID:
Rem sintaxis básica
fórmula = CStr ({Pedidos.ID del pedido}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Fecha Orders.Ship), 0) & _
CStr ({} Fecha Orders.Ship, “”aa””)

// Sintaxis Crystal
CStr ({Pedidos.ID del pedido}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {} Fecha Orders.Ship), 0) y
CStr ({} Fecha Orders.Ship, “”aa””) Devuelve la cadena “”2.082-3897″” si {} Pedidos.ID del pedido es 2082 y {} Orders.Ship fecha es el 14 de septiembre de 1997.
comentarios
Esta función está diseñada para funcionar como la función de Visual Basic del mismo nombre.
La función DatePart con el argumento “”aaaa”” intervalType es la misma que la función de Año. Del mismo modo, la función DatePart con “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” y el argumento intervalType “”s”” es la misma que las funciones de mes, día, día de la semana (o DAYOFWEEK), hora, minuto y segundo, respectivamente. Por otro lado, no hay alternativa fácil de utilizar la función de DatePart para la “”q””, “”Y”” y “”WW”” argumentos intervalType.
El argumento primerdíadelasemana afecta a la función DatePart cuando el argumento tipo de intervalo es “”w”” o “”ww””. Para todos los demás valores de los argumentos intervalType, se ignora.
El argumento firstWeekOfYear afecta a la función DatePart sólo cuando el argumento es intervalType “”ww””. Para todos los demás valores de los argumentos intervalType, se ignora.
————————————————– ——————————

Página anterior Página siguiente
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Los servicios de apoyo
http://service.sap.com/bosap-support/
Documentación del producto en la Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Rojongan panarjamahan mesin: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Laporan kristal Pitulung Online
DatePart
Dasar jeung Crystal sintaksis.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
alesan
intervalType ekspresi string nu hususna bagian tanggal hiji kudu balik. nilai mungkin bisa:
tipe interval nilai Description
yyyy Extracts taun
q Kuartal (hasilna nyaéta 1, 2, 3 atawa 4)
m Bulan (hasil ti 1 nepi ka 12)
y Poé taun (1 nepi ka 365 atawa 366 dina taun kabisat)
d Poé bagian tanggal (1 nepi ka 31)
w Poé minggu (1 ka 7 jeung hasil gumantung kana firstDayOfWeek)
WW Minggu taun (1 nepi ka 53 jeung firstDayOfWeek jeung firstWeekOfYear nangtukeun poé pasti minggu kalénder kahiji taun)
h Extracts jam bagian tina DateTime dibikeun (0 ka 23)
n Menit bagian (0 ka 59)
s bagian Kadua (0 ka 59)

inputDateTime ngarupakeun nilai DateTime nu bagian bakal sasari.
firstDayOfWeek mangrupakeun konstanta pilihan dipaké pikeun nangtukeun poé kahiji dina saminggu. Lamun henteu husus, crSunday dianggap. Tempo Poé konstanta Minggu kanggo inpormasi lengkep.
firstWeekOfYear mangrupakeun konstanta pilihan nangtukeun minggu kahiji taun. Lamun henteu husus, minggu kahiji dianggap jadi hiji nu 1 Jan. lumangsung (crFirstJan1). Tempo Kahiji Minggu tina konstanta Taun.
mulih
A nilai Number.
aksi
DatePart mulih a Number nu hususna bagian dibikeun hiji tanggal dibikeun.
conto
Conto di handap ieu lumaku ka boh Dasar jeung Crystal rumpaka:
DatePart ( “”d””, #August 15 1999 #) mulih 15.
DatePart ( “”m””, #August 15 1999 #) mulih 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) mulih 35.
DatePart ( “”q””, #September 29 1999 #) mulih 3 saprak September 29 nyaéta dina kuartal katilu taun.
DatePart ( “”WW””, #September 14 1997 #) mulih 38 saprak September 14, 1997 aya dina minggu 38th tina 1997.
Anggap nu hiji pausahaan hayang cap nomer id dina unggal Kotamadya Sukabumi anak pikeun tujuan kontrol kualitas. id ieu diwangun ku runtuyan id, dituturkeun ku dash hiji, dituturkeun ku minggu order ieu shipped, dituturkeun ku dua digit ahir taun. Di handap ieu conto rumus nu ngahasilkeun Gajah Mungkur ieu:
Rem sintaksis Dasar
rumus = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) & _
CStr ({Tanggal Orders.Ship}, “”yy””)

// Sintaksis Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Tanggal}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Tanggal}, “”yy””) mulih ka string “”2082-3897″” lamun {Orders.Order ID} nyaéta 2082 jeung {Orders.Ship Tanggal} nyaéta September 14, 1997.
koméntar
Pungsi ieu dirancang pikeun digawe kawas fungsi Visual Basic ngaran sarua.
Nu DatePart fungsi jeung “”yyyy”” intervalType argumen anu sarua jeung fungsi Taun. Sarupa oge, fungsi DatePart jeung “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” jeung “”s”” intervalType argumen anu sarua jeung fungsi Bulan, Day, weekday (atawa DayOfWeek), Sajam, Menit jeung masing Kadua. Di sisi séjén, aya alternatif gampang make pungsi DatePart pikeun “”q””, “”y”” jeung “”WW”” alesan intervalType.
Nu firstDayOfWeek argumen mangaruhan fungsi DatePart lamun tipe interval argumen nyaeta “”w”” atawa “”WW””. Keur sakabeh nilai argumen intervalType séjén, eta dipaliré.
Nu firstWeekOfYear argumen mangaruhan fungsi DatePart ngan lamun argumen intervalType nyaeta “”WW””. Keur sakabeh nilai argumen intervalType séjén, eta dipaliré.
————————————————– ——————————

Kaca saméméhna Kaca salajengna
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ladenan rojongan
http://service.sap.com/bosap-support/
Dokumén Produk dina Web nu
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashine ya tafsiri: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Ripoti Crystal Online Msaada
DatePart
Basic na Crystal syntax.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
hoja
intervalType String kujieleza kwamba unasema sehemu ya tarehe kurudishwa. maadili inawezekana inaweza kuwa:
Interval aina Maelezo thamani
yyyy Extracts mwaka
q mtaa wa (matokeo ni 1, 2, 3 au 4)
m Mwezi (matokeo ni kutoka 1 hadi 12)
y Siku ya mwaka (1 hadi 365 au 366 kwa mwaka mrefu)
d Day sehemu ya tarehe (1 hadi 31)
w Siku ya wiki (1 hadi 7 na matokeo kutegemea firstDayOfWeek)
ww Wiki ya mwaka (1-53 na firstDayOfWeek na firstWeekOfYear kuamua siku halisi ya kwanza kalenda wiki ya mwaka)
h Extracts saa sehemu ya DateTime kupewa (0 kwa 23)
n Dakika sehemu (0 kwa 59)
s Pili sehemu (0 kwa 59)

inputDateTime ni thamani DateTime ambao sehemu itakuwa kuondolewa.
firstDayOfWeek ni mara kwa mara hiari kutumika kwa kutaja siku ya kwanza ya juma. Kama si maalum, crSunday ni kudhani. Angalia Siku ya Wiki constants kwa maelezo zaidi.
firstWeekOfYear ni mara kwa mara hiari kubainisha wiki ya kwanza ya mwaka. Kama si maalum, wiki ya kwanza ni kudhani kuwa moja ambayo Januari 1 hutokea (crFirstJan1). Angalia Wiki ya Kwanza ya constants Mwaka.
anarudi
thamani Idadi.
hatua
DatePart anarudi Idadi kwamba unasema sehemu fulani cha tarehe fulani.
mifano
Mifano ifuatayo ni husika kwa wote Basic na Crystal syntax:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) anarudi 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) anarudi 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 asubuhi #) anarudi 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) anarudi 3 tangu Septemba 29 ni katika robo ya tatu ya mwaka.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) anarudi 38 tangu Septemba 14, 1997 katika wiki ya 38 ya mwaka 1997.
Tuseme kwamba kampuni anataka muhuri id idadi ya kila ya shehena yake kwa ajili ya kudhibiti ubora. id inaundwa na kitambulisho cha utaratibu, ikifuatiwa na dash, ikifuatiwa na wiki ili ilikuwa kusafirishwa, ikifuatiwa na tarakimu mbili za mwisho wa mwaka. Hapa ni mfano formula kwamba inazalisha Vitambulisho haya:
Rem Basic syntax
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tarehe}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Tarehe}, “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tarehe}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Tarehe}, “”yy””) anarudi string “”2082-3897″” kama {Orders.Order ID} ni 2,082 na {Orders.Ship Tarehe} ni Septemba 14, 1997.
maoni
Kazi hii ni iliyoundwa kufanya kazi kama Visual Basic kazi ya jina moja.
DatePart kazi pamoja na hoja “”yyyy”” intervalType ni sawa na kazi ya Mwaka. Vile vile, DatePart kazi na “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” na “”s”” intervalType hoja ni sawa na kazi mwezi, siku, Weekday (au DayOfWeek), saa, dakika na Pili kwa mtiririko huo. Kwa upande mwingine, hakuna rahisi mbadala kwa kutumia kazi DatePart kwa “”q””, “”y”” na “”ww”” intervalType hoja.
Hoja firstDayOfWeek huathiri DatePart kazi wakati Interval aina Hoja ni “”w”” au “”ww””. Kwa wengine wote maadili intervalType hoja, ni kupuuzwa.
Hoja firstWeekOfYear huathiri DatePart kazi tu wakati hoja intervalType ni “”ww””. Kwa wengine wote maadili intervalType hoja, ni kupuuzwa.
————————————————– ——————————

Kabla ukurasa ukurasa Ifwatayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
huduma Support
http://service.sap.com/bosap-support/
Bidhaa Documentation kwenye mtandao
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Stöd maskinöversättning: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Hjälp
DatePart
Grundläggande och Crystal syntax.
överlaster
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argument
intervalType ett stränguttryck som anger den del av ett datum som ska returneras. Möjliga värden kan vara:
Intervall typ Värde Beskrivning
yyyy Extraherar året
q Quarter (resultatet är en, två, tre eller fyra)
m Månad (resultatet är från 1 till 12)
y Dag år (1-365 eller 366 i ett skottår)
d dag en del av dagen (1-31)
w Veckodag (1-7 med resultatet beroende på firstDayOfWeek)
ww Week år (1-53 med firstDayOfWeek och firstWeekOfYear bestämma den exakta dagar efter första kalenderveckan av året)
h Extraherar timmen del av det givna Datetime (0 till 23)
n liten del (0-59)
s Andra delen (0-59)

inputDateTime är Date värde vars del kommer att extraheras.
firstDayOfWeek är en valfri konstant används för att ange den första dagen i veckan. Om inget anges är crSunday antas. Se veckodag konstanterna för mer information.
firstWeekOfYear är en valfri konstant som anger den första veckan på året. Om inget anges är den första veckan antas vara den där 1 januari inträffar (crFirstJan1). Se första veckan i år konstanter.
avkastning
Ett numeriskt värde.
Handling
DatePart returnerar ett nummer som anger en given del av en viss tidpunkt.
Exempel
Följande exempel gäller för både grundläggande och Crystal syntax:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Ger 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Returnerar 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Ger 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Ger 3 sedan 29 september är i det tredje kvartalet.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Ger 38 sedan september 14, 1997 i den 38: e veckan av 1997.
Antag att ett företag vill stämpla ett ID-nummer på alla sina sändningar för kvalitetskontroll. Id består av order id, följt av ett streck, följt av veckan ordern levererades, följt av de två sista siffrorna i tillverkningsåret. Här är ett exempel formel som producerar dessa ids:
Rem Basic syntax
formeln = CStr ({Orders.Order ID}, 0 “”,””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””)

// Crystal syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0 “”,””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Date}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date} “”yy””) Returnerar strängen “”2082-3897″” om {Orders.Order ID} är 2082 och {Orders.Ship Date} är September 14, 1997.
kommentarer
Denna funktion är utformad för att fungera som Visual Basic funktion med samma namn.
Den DatePart funktion med “”åååå”” intervalType argument är densamma som året funktion. På samma sätt är det samma som funktionerna månad, dag Weekday (eller DAYOFWEEK), timme, minut för DatePart funktion med “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” och “”s”” intervalType argument och andra respektive. Å andra sidan, finns det inget enkelt alternativ till att använda DatePart funktion för “”q””, “”y”” och “”ww”” intervalType argument.
Den firstDayOfWeek argument påverkar DatePart funktionen när intervalltypen argumentet är “”w”” eller “”ww””. För alla andra intervalType argumentvärden, ignoreras.
Den firstWeekOfYear argument påverkar DatePart funktionen endast när intervalType argumentet är “”ww””. För alla andra intervalType argumentvärden, ignoreras.
————————————————– ——————————

Föregående sida Nästa sida
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Stöd service
http://service.sap.com/bosap-support/
Produktdokumentation på webben
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Дастгирии тарҷумаи мошин: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Ҳисоботҳо онлайн Кӯмак
DatePart
Асосӣ ва Crystal наҳвӣ.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
далеліо
intervalType ифодаи сатри, ки мувофиқи қисми санаи ба ӯ бозгардонида шавад. Қиматҳои имкопазир метавонад:
навъи фосила арзиши Тавсифи
YYYY Иқтибосҳо сол
Q семоҳаи (натиҷаи аст, 1, 2, 3 ё 4)
м моҳ (дар натиҷаи аст, аз 1 то 12)
Y рӯзи сол (аз 1 то 365 ва ё 366 дар як сол кабиса)
қисми г рӯзи сана (аз 1 то 31)
В рӯзи ҳафта (1 то 7, бо натиҷаи вобаста ба firstDayOfWeek)
Ҳафтаи ww сол (аз 1 то 53 бо firstDayOfWeek ва firstWeekOfYear муайян намудани рӯзҳои дақиқ аввалин ҳафтаи тақвимӣ сол)
з Иқтибосҳо қисми соати DateTime дода (аз 0 то 23)
қисми н дақиқаҳо (аз 0 то 59)
.Дар қисми дуюм (аз 0 то 59)

inputDateTime арзиши DateTime, ки қисми истихрољ карда мешавад аст.
firstDayOfWeek як доимӣ параметри истифода бурда нишон рӯзи якуми ҳафта аст. Агар махсус, crSunday дар назар аст. аз constants ҳафтаи Барои иттилооти бештар нигаред рӯзи.
firstWeekOfYear як доимии параметри муайян ҳафтаи аввали соли ҷорӣ аст. Агар махсус, дар ҳафтаи якуми моҳи назар аст, бошад, ки дар он Январ 1 рух (crFirstJan1). Бингар, ки ҳафтаи аввали сол constants.
бармегардад
Қиммати Number.
Чорабиниҳои
DatePart як Number, ки як қисми дода санаи дода мушаххас мегардонад.
Намунаҳои
Дар мисолҳои зерин татбиқ ҳам наҳвӣ асосї ва Crystal аз инњо иборатанд:
DatePart ( «г», #August 15, 1999 #) бозмегардонад 15.
DatePart ( «м», #August 15, 1999 #) бозмегардонад 8.
DatePart ( «н», # 10: 35 # ҳастам) бозмегардонад 35.
DatePart ( «Q», #September 29, 1999 #) бозмегардонад 3 соли 29-уми сентябр дар семоҳаи сеюми соли равон аст.
DatePart ( «ww», #September 14, 1997 #) бозмегардонад 38 соли 14 сентябри соли 1997 дар ҳафтаи 38-1997 аст.
Фарз мекунем, ки як ширкати мехоҳад, ки ба мӯҳр рақами Шиносаи дар бораи ҳар як аз ҳамлу он барои мақсадҳои назорати сифат. Дар шиноса аст, аз шиноса ва тартибот, ки пас аз як тире, ки пас аз ҳафтаи тартиби фиристода шуда буд, ки пас аз ду адади охирини соли иборат аст. Дар ин ҷо формулаи Масалан, ки ба истеҳсол ин нодири аст:
Rem наҳвӣ асосӣ
формулаи = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & »-« & _
CStr (DatePart ( «ww», {Orders.Ship Сана}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Сана}: «YY»)

// Наҳвӣ Crystal
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & »-« &
CStr (DatePart ( «ww», {Orders.Ship Сана}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Сана}: «YY») бозмегардонад сатри «2082-3897», агар {Orders.Order ID} 2082 аст ва {Orders.Ship Сана} 14 сентябри соли 1997 аст.
Назарҳо
Ин функсия тарҳрезӣ шудааст, то ки мисли Visual вазифаи асосии ҳамон ном кор.
Функсияи DatePart бо далели “”гггг”” intervalType ҳамон тавре ки функсияи сол аст. Ба ин монанд, вазифаи DatePart бо «м», «г», «в», «з», «н» ва «ҳо» далели intervalType ҳамон тавре ки вазифаҳои моҳ, рӯз, WEEKDAY (ё DayOfWeek), қиёмат, дақиқаҳо аст ва дуюм мутаносибан. Аз тарафи дигар, аст, алтернативаи осон ба истифодаи функсияи DatePart барои «Q», «Y» ва «ww”” далелҳои intervalType нест.
Ба далели firstDayOfWeek вазифаи DatePart чун далели навъи фосилаи «В» ё «ww» аст таъсир мерасонад. Барои аз ҳамаи арзишҳои дигар далели intervalType, он рад карда мешавад.
Ба далели firstWeekOfYear функсияи DatePart танҳо вақте ки далели intervalType ба «ww» аст таъсир мерасонад. Барои аз ҳамаи арзишҳои дигар далели intervalType, он рад карда мешавад.
————————————————– ——————————

Саҳифаи гузашта Саҳифаи навбатӣ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
хадамоти дастгирии
http://service.sap.com/bosap-support/
Ҳуҷҷатгузорӣ Маҳсулоти бораи веб
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ஆதரவு இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

கிரிஸ்டல் அறிக்கைகள் ஆன்லைன் உதவி
DatePart
அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல்.
சுமை
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
விவாதங்கள்
ஒரு நாள் ஒரு பகுதியாக திரும்ப வேண்டும் குறிப்பிடும் ஒரு சரம் வெளிப்பாடு intervalType. சாத்தியமான மதிப்புகள் இருக்க முடியும்:
இடைவேளை வகை மதிப்பு விளக்கம்
YYYY ஆண்டு பிரித்தெடுக்கும்
கே காலாண்டு (விளைவாக, 1 2, 3 அல்லது 4)
மீ மாதம் (விளைவாக 1 இருந்து 12 ஆகும்)
ஆண்டு Y நாள் (1 ஒரு லீப் ஆண்டு 365 அல்லது 366 வரை)
தேதி ஈ நாள் பகுதியாக (1 முதல் 31 வரை)
(FirstDayOfWeek பொறுத்து விளைவாக 7 1) வாரம் W நாள்
(FirstDayOfWeek மற்றும் firstWeekOfYear ஆண்டின் முதல் காலண்டர் வாரம் சரியான நாட்கள் தீர்மானிப்பதற்கான 53 1) ஆண்டு WW வீக்
H கொடுக்கப்பட்ட நாள்நேரம் மணி பகுதியாக சாரங்கள் (0 23)
N நிமிடம் பகுதியாக (0 59)
இரண்டாவது பகுதியாக (0 59)

inputDateTime யாருடைய பகுதியாக பிரித்தெடுக்கப்படும் நாள்நேரம் மதிப்பு உள்ளது.
firstDayOfWeek வாரம் முதல் நாள் குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு விருப்ப மாறிலி. குறிப்பிடப்படவில்லை எனில், crSunday கருதப்படுகிறது. மேலும் தகவலுக்கு வீக் மாறிலிகள் நாள் பார்க்க.
firstWeekOfYear ஆண்டு முதல் வாரத்தில் குறிப்பிடாமல் ஒரு விருப்ப மாறிலி. குறிப்பிடப்படவில்லை எனில், முதல் வாரத்தில் ஜனவரி 1 ஏற்படுவதின் ஒரு (crFirstJan1) கருதப்படுகிறது. ஆண்டு மாறிலிகள் முதல் வாரத்தில் பார்க்கவும்.
ரிட்டர்ன்ஸ்
ஒரு எண் மதிப்பை.
அதிரடி
DatePart ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் ஒரு பகுதியை குறிப்பிடும் ஒரு எண் கொடுக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வரும் உதாரணங்கள் அடிப்படை மற்றும் கிரிஸ்டல் தொடரியல் இருவரும் பொருந்தும்:
DatePart ( “”ஈ””, #August 15, 1999 #) ரிட்டர்ன்ஸ் 15.
DatePart ( “”மீ””, #August 15, 1999 #) ரிட்டர்ன்ஸ் 8.
DatePart ( “”N””, # 10: 35 மணிக்கு #) ரிட்டர்ன்ஸ் 35.
DatePart ( “”கே””, #September 29, 1999 #) ரிட்டர்ன்ஸ் 3 செப்டம்பர் 29 ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் என்பதால்.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) 38 ரிட்டர்ன்ஸ் செப்டம்பர் 14-முதல், 1997 1997 38-வது வாரத்தில் உள்ளது.
ஒரு நிறுவனம் தர கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களுக்காக அதன் ஏற்றுமதி ஒவ்வொரு ஒரு அடையாள எண் முத்திரையிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஐடி ஆர்டர் ஐடி, ஒரு கோடு தொடர்ந்து, வாரம் பொருட்டு ஏற்றுமதி தொடர்ந்து, ஆண்டின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் தொடர்ந்து உருவாக்குகின்றது. இங்கே இந்த ஐடிகள் உற்பத்தி என்று ஒரு உதாரணம் சூத்திரம் ஆகும்:
Rem அடிப்படை இலக்கணத்தை
சூத்திரம் = CStr ({Orders.Order ஐடி}, 0, “”””) மற்றும் “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship தேதி}), 0) மற்றும் _
CStr ({Orders.Ship தேதி}, “”YY””)

// கிரிஸ்டல் தொடரியல்
CStr ({Orders.Order ஐடி}, 0, “”””) மற்றும் “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship தேதி}), 0) மற்றும்
CStr ({Orders.Ship தேதி}, “”YY””) சரம் “”2082-3897″” கொடுக்கிறது என்றால் {Orders.Order ஐடி} 2082 மற்றும் {Orders.Ship தேதி} செப்டம்பர் 14, 1997 ஆகும்.
கருத்துரைகள்
இந்த செயல்பாடு அதே பெயரில் விசுவல் பேசிக் செயல்பாடு போன்ற வேலை செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
“”YYYY”” intervalType வாதம் கொண்ட DatePart செயல்பாடு ஆண்டு செயல்பாடு அதே தான். அதேபோல, “”மீ””, “”ஈ””, “”W””, “”ம””, “”N”” மற்றும் “”கள்”” intervalType வாதம் கொண்ட DatePart செயல்பாடு செயல்பாடுகளை மாதம், நாள், வார (அல்லது DayOfWeek), மணி, நிமிடம், அதே தான் மற்றும் இரண்டாம் முறையே. மறுபுறம், “”ய”” மற்றும் “”WW”” intervalType வாதங்கள் “”Q”” DatePart செயல்பாடு பயன்படுத்தி, எளிதான மாற்று உள்ளது.
firstDayOfWeek வாதம் இடைவெளி வகை வாதம் “”W”” அல்லது “”WW”” போது DatePart செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது. மற்ற அனைத்து intervalType வாதம் மதிப்புகள், அது புறக்கணிக்கப்படுகிறது.
firstWeekOfYear வாதம் intervalType வாதம் “”WW”” இருக்கும்போது மட்டுமே DatePart செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது. மற்ற அனைத்து intervalType வாதம் மதிப்புகள், அது புறக்கணிக்கப்படுகிறது.
————————————————– ——————————

முந்தைய பக்கம் அடுத்த பக்கம்
எஸ்ஏபி BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ஆதரவு சேவைகள்
http://service.sap.com/bosap-support/
வலை தயாரிப்பு ஆவணம்
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
మద్దతు యంత్రం అనువాదం: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

క్రిస్టల్ నివేదికలు ఆన్లైన్ సహాయం
DatePart
ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ సింటాక్స్.
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
వాదనలు
ఒక తేదీ భాగంగా తిరిగి నిర్దేశించే ఒక స్ట్రింగ్ వ్యక్తీకరణ intervalType. సాధ్యమైన విలువలు ఉంటుంది:
ఇంటర్వెల్ రకం విలువ వివరణ
yyyy సంవత్సరం సంగ్రహించి
q క్వార్టర్ (ఫలితం 1, 2, 3 లేదా 4)
మీటర్ల నెల (ఫలితంగా 1 నుండి 12 ఉంది)
సంవత్సరం వై డే (1 లీపు సంవత్సరంలో 365 లేదా 366 వరకు)
తేదీ డి డే భాగం (1 31)
(FirstDayOfWeek ఆధారపడి ఫలితంగా 1 To 7) వారం w డే
సంవత్సరం WW వీక్ (1 firstDayOfWeek మరియు firstWeekOfYear సంవత్సరం మొదటి కాలెండర్ వారం యొక్క ఖచ్చితమైన రోజుల నిర్ణయించడానికి 53)
హెచ్ ఇచ్చిన తేదీసమయం గంట భాగంగా సంగ్రహించి (0 23)
n నిమిషం భాగం (0 59)
యొక్క రెండవ భాగం (0 59)

inputDateTime దీని భాగంగా సేకరించిన ఉంటుంది తేదీసమయం విలువ.
firstDayOfWeek వారం మొదటి రోజు తెలుపుటకు ఉపయోగిస్తారు ఒక ఐచ్ఛిక స్థిరాంకం. తెలుపకపోతే, crSunday భావించబడుతుంది. మరింత సమాచారం కోసం వీక్ స్థిరాంకాలు డే చూడండి.
firstWeekOfYear సంవత్సరం మొదటి వారం పేర్కొనే ఒక ఐచ్ఛిక స్థిరాంకం. తెలుపకపోతే, మొదటివారం జనవరి 1 జరిగినప్పుడు ఒకటి (crFirstJan1) గా భావించబడుతుంది. ఇయర్ స్థిరాంకాలు మొదటి వారంలో చూడండి.
రిటర్న్స్
ఒక సంఖ్య విలువ.
యాక్షన్
DatePart ఇవ్వబడిన తేదీ ఇచ్చిన భాగంగా నిర్దేశించే ఒక సంఖ్య తిరిగి.
ఉదాహరణలు
క్రింది ఉదాహరణలు రెండు ప్రాథమిక మరియు క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం వర్తిస్తాయి:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) రిటర్న్స్ 15.
DatePart ( “”M””, #August 15, 1999 #) రిటర్న్స్ 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 గంటలకు #) రిటర్న్స్ 35.
DatePart ( “”Q””, #September 29, 1999 #) 3 రిటర్న్స్ సెప్టెంబర్ 29 సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో నుండి.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997 #) సెప్టెంబర్ 14 నుండి 38 రిటర్న్స్, 1997 1997 38 వ వారం ఉంది.
ఒక సంస్థ నాణ్యత నియంత్రణ అవసరాలు కోసం దాని ఎగుమతులపై ప్రతి ఒక ID సంఖ్య ముద్ర కోరుకుంటున్నారు అనుకుందాం. ఐడి ఆర్డర్ గుర్తింపు, ఒక డాష్ తరువాత, వారం ఆర్డర్ రవాణా తరువాత సంవత్సరంలో చివరి రెండు అంకెలు తరువాత స్వరపరచారు. ఇక్కడ ఈ ఐడిలు ఉత్పత్తి చేసే ఒక ఉదాహరణ సూత్రం:
రెమ్ ప్రాథమిక వాక్యనిర్మాణం
సూత్రం = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship తేదీ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship తేదీ}, “”yy””)

// క్రిస్టల్ వాక్యనిర్మాణం
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship తేదీ}), 0) &
CStr ({Orders.Ship తేదీ}, “”yy””) స్ట్రింగ్ “”2082-3897″” రిటర్న్స్ ఉంటే {Orders.Order ID} 2082 మరియు {Orders.Ship తేదీ} సెప్టెంబర్ 14, 1997 ఉంది.
వ్యాఖ్యలు
ఈ ఫంక్షన్ అదే పేరుతో విజువల్ బేసిక్ ఫంక్షన్ వంటి పని రూపొందించబడింది.
“”Yyyy”” intervalType వాదన DatePart ఫంక్షన్ ఇయర్ ఫంక్షన్ అదే ఉంది. ఇదే విధంగా “”M””, “”d””, “”W””, “”h””, “”n”” మరియు “”యొక్క”” intervalType వాదన DatePart ఫంక్షన్ విధులు నెల, రోజు, వారపు (లేదా DayOfWeek), గంట, నిమిషం అదే ఉంది వరుసగా రెండవ. మరోవైపు, “”వై”” మరియు “”WW”” intervalType వాదనలు “”Q”” కోసం DatePart ఫంక్షన్ ఉపయోగించి, తేలికైన ప్రత్యామ్నాయ ఉంది.
firstDayOfWeek వాదన విరామం రకం వాదన “”W”” లేదా “”WW”” ఉన్నప్పుడు DatePart ఫంక్షన్ ప్రభావితం చేస్తుంది. అన్ని ఇతర intervalType వాదన విలువల కోసం, దీనిని విస్మరిస్తారు.
firstWeekOfYear వాదన DatePart ఫంక్షన్ intervalType వాదన “”WW”” ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది. అన్ని ఇతర intervalType వాదన విలువల కోసం, దీనిని విస్మరిస్తారు.
————————————————– ——————————

మునుపటి పేజీ తదుపరి పేజీ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
సహాయ సేవలు
http://service.sap.com/bosap-support/
వెబ్లో ఉత్పత్తి డాక్యుమెంటేషన్
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
สนับสนุนเครื่องแปลภาษา: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports ความช่วยเหลือออนไลน์
DatePart
พื้นฐานและไวยากรณ์คริสตัล
overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ข้อโต้แย้ง
intervalType นิพจน์สตริงที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของวันที่จะกลับมา ค่าที่เป็นไปสามารถ:
ประเภทช่วงเวลาค่าคำอธิบาย
ปปปปสารสกัดจากปี
Q ไตรมาส (ผลที่ได้คือ 1, 2, 3 หรือ 4)
M เดือน (ผลที่ได้คือ 1-12)
Y วันของปี (1-365 หรือ 366 ในปีอธิกสุรทิน)
Part D วันของวันที่ (1-31)
W วันในสัปดาห์ (1-7 กับผลที่ได้ขึ้นอยู่กับ firstDayOfWeek)
สัปดาห์ WW ของปี (1 ถึง 53 ห้องพร้อมด้วย firstDayOfWeek และ firstWeekOfYear การกำหนดวันที่แน่นอนของสัปดาห์แรกของปฏิทินปี)
H สารสกัดจากส่วนหนึ่งชั่วโมงของวันที่และเวลาที่กำหนด (0-23)
ส่วน n นาที (0-59)
ส่วนหนึ่งที่สอง (0-59)

inputDateTime คุ้มค่าวันที่และเวลาที่มีส่วนหนึ่งจะถูกแยก
firstDayOfWeek คงเป็นตัวเลือกที่ใช้เพื่อระบุวันแรกของสัปดาห์ ถ้าไม่ได้ระบุ crSunday จะสันนิษฐาน เห็นวันของค่าคงที่สัปดาห์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
firstWeekOfYear คงเป็นตัวเลือกที่ระบุในสัปดาห์แรกของปีนี้ ถ้าไม่ได้ระบุสัปดาห์แรกจะถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น (crFirstJan1) ดูสัปดาห์แรกของปีคงที่
ผลตอบแทน
ค่าตัวเลข
การกระทำ
DatePart ส่งกลับจำนวนที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับจากวันที่กำหนด
ตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับทั้งพื้นฐานและคริสตัลไวยากรณ์:
DatePart ( “”D””, #August 15, 1999 #) คืน 15
DatePart ( “”M”” #August 15, 1999 #) คืน 8
DatePart ( “”n””, # 10: 35 AM #) คืน 35
DatePart ( “”Q”” #September 29, 1999 #) คืน 3 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนเป็นในไตรมาสที่สามของปี
DatePart ( “”WW”” #September 14, 1997 #) คืน 38 ตั้งแต่ 14 กันยายน 1997 คือในสัปดาห์ที่ 38 ปี 1997
สมมติว่า บริษัท ต้องการที่จะประทับหมายเลข ID ในแต่ละของการจัดส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ ID ที่ประกอบด้วยรหัสการสั่งซื้อตามด้วยเส้นประตามด้วยสัปดาห์สั่งซื้อถูกส่งตามด้วยตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี นี่คือสูตรที่ผลิตตัวอย่างเช่นรหัสเหล่านี้:
Rem ไวยากรณ์พื้นฐาน
สูตร = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) และ “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship วัน}), 0) และ _
CStr ({} Orders.Ship วัน “”yy””)

// ไวยากรณ์คริสตัล
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) และ “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW”” {Orders.Ship วัน}), 0) และ
CStr ({} Orders.Ship วัน “”yy””) ส่งกลับสตริง “”2082-3897″” ถ้า {Orders.Order ID} คือ 2082 และ {} Orders.Ship วันคือ 14 กันยายน 1997
ความคิดเห็น
ฟังก์ชั่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเช่นฟังก์ชั่น Visual Basic ที่มีชื่อเดียวกัน
ฟังก์ชั่น DatePart ด้วย “”ปปปป”” อาร์กิวเมนต์ intervalType เป็นเช่นเดียวกับฟังก์ชั่นปี ในทำนองเดียวกันฟังก์ชัน DatePart กับ “”เอ็ม””, “”D””, “”W””, “”H””, “”n”” และ “”S”” อาร์กิวเมนต์ intervalType เป็นเช่นเดียวกับฟังก์ชั่นเดือนวันวันธรรมดา (หรือ DAYOFWEEK) ชั่วโมงนาที และสองตามลำดับ บนมืออื่น ๆ ไม่มีทางเลือกที่ง่ายต่อการใช้ฟังก์ชัน DatePart สำหรับ “”Q””, “”Y”” และ “”WW”” ข้อโต้แย้ง intervalType
อาร์กิวเมนต์ firstDayOfWeek ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ DatePart เมื่ออาร์กิวเมนต์ชนิดช่วงเวลาคือ “”W”” หรือ “”WW”” อื่น ๆ ค่าอาร์กิวเมนต์ intervalType ทั้งหมดก็จะถูกละเว้น
อาร์กิวเมนต์ firstWeekOfYear ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ DatePart เฉพาะเมื่ออาร์กิวเมนต์ intervalType คือ “”WW”” อื่น ๆ ค่าอาร์กิวเมนต์ intervalType ทั้งหมดก็จะถูกละเว้น
————————————————– ——————————

หน้าก่อนหน้าถัดไป
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
บริการสนับสนุน
http://service.sap.com/bosap-support/
เอกสารสินค้าบนเว็บ
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Destek makine çevirisi: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Çevrimiçi Yardım Raporları
DatePart
Temel ve Kristal sözdizimi.
aşırı yükler
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, FirstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Argümanlar
Bir tarih parçası iade edilmesi belirten bir dize ifadesini intervalType. Olası değerler olabilir:
Aralık tip değeri Açıklama
yyyy yıl ayıklar
Q Çeyrek (sonuç 3, 2, 1 ya da 4)
m Ay (sonuç 1’den 12’ye kadardır)
Yılın y Günü (1 artık yıl içinde 365 veya 366)
Bugüne d Günü kısmı (1 31 kadar)
(FirstDayOfWeek bağlı olarak sonuç ile 7’ye 1) haftalık gün w
(FirstDayOfWeek ve firstWeekOfYear yılın ilk takvim haftası kesin günlerini belirleme ile 53’e 1) yıl ww Hafta
h Verilen DateTime saat kısmını ayıklar (0 23 kadar)
n Dakika kısım (0 59 kadar)
s İkinci kısım (0 59 kadar)

inputDateTime olan kısım çıkartılacaktır DateTime değerdir.
FirstDayOfWeek Haftanın ilk gününü belirtmek için kullanılan isteğe bağlı bir sabittir. Belirtilmediği takdirde, crSunday varsayılır. Daha fazla bilgi için Hafta sabitleri Günü bakın.
firstWeekOfYear yılın ilk haftasını belirten isteğe bağlı bir sabittir. Belirtilmediği takdirde, ilk hafta Ocak 1 oluştuğu bir (crFirstJan1) olduğu varsayılır. Yıl sabitleri İlk Haftası bakın.
İade
Bir Numara değer.
Aksiyon
DatePart belirli bir tarihten belirli bir bölümünü belirtir Numara döndürür.
Örnekler
Aşağıdaki örnekler, her ikisi de temel ve kristal sözdizimine geçerlidir:
DatePart ( “”d”” #August 15, 1999 #) 15 döndürür.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) 8 döndürür.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) 35 döndürür.
29 Eylül yılın üçüncü çeyreğinde olduğu DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) 3 döndürür.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) 1997 1997 38 haftasında ise, 14 Eylül beri 38 döndürür.
Bir şirket kalite kontrol amaçlı olarak gönderiler her bir kimlik numarası damga istiyor varsayalım. id yılın son iki basamağı takip sipariş sevk edildi hafta tarafından izlenen bir çizgi izledi sipariş kimliği,, oluşmaktadır. İşte bu kimlikleri üreten bir örnek formül:
Rem Temel sözdizimi
formül = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tarih}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship tarihi}, “”yy””)

// Kristal sözdizimi
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Tarih}), 0) &
CStr ({Orders.Ship tarihi}, “”yy””) dizesi “”2082-3897″” İade {Orders.Order ID} 2082 ve {Orders.Ship Tarihi} 14 Eylül 1997 ise.
Yorumlar
Bu işlev, aynı adı taşıyan bir Visual Basic işlevi gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
“”Yyyy”” intervalType argümanı ile DatePart işlevi Yıl işlevi aynıdır. Benzer şekilde, “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ve “”s”” intervalType argümanı ile DatePart işlevi fonksiyonları Ay, Gün, Hafta İçi (veya DayOfWeek), Saat, Dakika aynıdır ve İkinci saptanmıştır. Öte yandan, “”q”” için “”y”” ve “”ww”” intervalType argümanları DatePart işlevini kullanarak kolay bir alternatif yoktur.
FirstDayOfWeek argüman aralığı tipi argümanı “”w”” veya “”ww”” dir DatePart işlevini etkiler. Diğer tüm intervalType argüman değerleri için, göz ardı edilir.
firstWeekOfYear argüman intervalType argüman “”ww”” sadece DatePart işlevini etkiler. Diğer tüm intervalType argüman değerleri için, göz ardı edilir.
————————————————– ——————————

Önceki sayfa Sonraki sayfa
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Destek Hizmetleri
http://service.sap.com/bosap-support/
Web’de Ürün Belgeleri
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Підтримка машинного перекладу: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Reports Online Help
DatePart
Базовий і кристалічний синтаксис.
перевантаження
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
аргументи
intervalType вираз Рядок, що задає частину дати, яка буде повернута. Можливі значення можуть бути:
Інтервал Тип значення Опис
рррр Екстракти рік
Q квартал (результат дорівнює 1, 2, 3 або 4)
м Місяць (результат від 1 до 12)
у День року (від 1 до 365 або 366 у високосному році)
d день частина дати (від 1 до 31)
W День тижня (від 1 до 7 з результатом в залежності від firstDayOfWeek)
WW Тиждень року (від 1 до 53 з firstDayOfWeek і firstWeekOfYear визначення точних днів першого календарного тиждень року)
ч Витягує годину частина даного DateTime (від 0 до 23)
п Хвилина частина (від 0 до 59)
s Друга частина (від 0 до 59)

inputDateTime це значення DateTime частина якого буде вилучено.
firstDayOfWeek це необов’язкова константа використовується для вказівки першого дня тижня. Якщо не вказано, crSunday передбачається. Див день тижня констант для отримання додаткової інформації.
firstWeekOfYear є необов’язковою константа, яка визначає перший тиждень року. Якщо не вказано, то передбачається, що перший тиждень буде той, в якій 1 січня відбувається (crFirstJan1). Див перший тиждень констант року.
повертає
Числове значення.
дію
DatePart повертає число, що визначає задану частину заданої дати.
прикладів
Наступні приклади застосовні як Basic і Крістал синтаксис:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999. #) Повертає 15.
DatePart ( “”м””, #August 15, 1999. #) Повертає 8.
DatePart ( “”п””, # 10: 35 ранку #) Повертає 35.
DatePart ( “”д””, #September 29, 1999. #) Повертає 3 з 29 вересня перебуває в третьому кварталі цього року.
DatePart ( “”WW””, #September 14, 1997. #) Повертає 38, починаючи з 14 вересня 1997 року на 38-го тижня 1997 року.
Припустимо, що компанія хоче позначати номер документа по кожному зі своїх поставок з метою контролю якості. Ідентифікатор складається з ідентифікатора замовлення, а потім тире, а потім тижні замовлення було відправлено, а потім останні дві цифри року. Нижче наведено приклад формули, яка виробляє ці ідентифікатори:
Рем Основний синтаксис
формула = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””)

// Синтаксис Кристал
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””, {Orders.Ship Дата}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Date}, “”уу””) Повертає рядок “”2082-3897″”, якщо {Orders.Order ID} є 2082 і {Orders.Ship Дата} 14 September, 1997 року.
Коментарі
Ця функція призначена для роботи як в Visual Basic функції з тим же ім’ям.
Функція DatePart з “”YYYY”” intervalType аргумент збігається з функцією року. Аналогічно, функція DatePart з “”м””, “”д””, “”ж””, “”з””, “”л”” і “”з”” intervalType аргумент такий же, як функції місяць, день, будній день (або DAYOFWEEK), година, хвилина По-друге, і відповідно. З іншого боку, немає простої альтернативи використання функції DATEPART для “”д””, “”у”” і “”WW”” аргументи intervalType.
Аргумент firstDayOfWeek впливає на функцію DATEPART, коли тип інтервалу аргумент “”ш”” або “”WW””. Для всіх інших значень аргументу intervalType, він ігнорується.
Аргумент firstWeekOfYear впливає на функцію DATEPART тільки тоді, коли intervalType аргумент “”WW””. Для всіх інших значень аргументу intervalType, він ігнорується.
————————————————– ——————————

Попередня сторінка Наступна сторінка
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
допоміжні послуги
http://service.sap.com/bosap-support/
Документація користувача на веб-сайті
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
سپورٹ مشین ترجمہ: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

کرسٹل رپورٹیں آن لائن مدد
DatePart
بنیادی اور کرسٹل نحو.
overloads پیش
DatePart (intervalType، inputDateTime)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType، inputDateTime، firstDayOfWeek، firstWeekOfYear)
دلائل
متعین کرتا ہے کہ ایک تاریخ کا حصہ واپس آ جانا ایک سٹرنگ کے اظہار intervalType. ممکنہ اقدار ہو سکتا ہے:
وقفہ قسم قدر تفصیل
YYYY سال نکالتا ہے
ق سہ ماہی (نتیجہ ہے 1، 2، 3 یا 4)
M مہینہ (نتیجہ 1 سے 12 کرنے کے لئے ہے)
سال کے Y دن (1 ایک چھلانگ سال میں 365 یا 366 کے لئے)
تاریخ سے D دن حصہ (1 31)
(7 میں 1 firstDayOfWeek پر انحصار کے نتیجے کے ساتھ) ہفتے کے ڈبلیو ڈے
(53 firstDayOfWeek اور firstWeekOfYear سال کی پہلی کیلنڈر ہفتے کی صحیح دنوں کا تعین کرنے کے لئے 1) سال کے WW ہفتہ
ح دی تریخ ویلہ کی گھڑی حصہ نکالتا ہے (0 23)
این منٹس حصہ (0 59)
دوسرا حصہ (0 59)

inputDateTime تریخ ویلہ قدر جس حصہ نکالا جائے گا ہے.
firstDayOfWeek ہفتہ کے پہلے دن کی وضاحت کرنے کے لئے استعمال ایک اختیاری مسلسل جاری ہے. کی وضاحت نہیں کی ہے تو، crSunday فرض کیا گیا ہے. مزید معلومات کے لئے ہفتہ ثابت قدم کے دن دیکھو.
firstWeekOfYear سال کے پہلے ہفتے میں وضاحت ایک اختیاری مسلسل جاری ہے. کی وضاحت نہیں کی ہے تو، پہلے ہفتے ایک جس میں جنوری 1 اس وقت ہوتی ہے (crFirstJan1) فرض کیا گیا ہے. سال ثابت قدم کے پہلے ہفتے میں ملاحظہ کریں.
واپسی
A تعداد کی قیمت.
عمل
DatePart ایک مقررہ تاریخ کی ایک دی گئی حصہ متعین کرتا ہے کہ ایک تعداد کی واپسی.
مثال کے طور پر
مندرجہ ذیل مثالیں دونوں بنیادی اور کرسٹل نحو پر لاگو ہوتے ہیں:
DatePart ( “”D””، #August 15، 1999 #) 15 لوٹاتا.
DatePart ( “”M””، #August 15، 1999 #) 8 لوٹاتا.
DatePart ( “”N””، # 10: 35 PM #) 35 لوٹاتا.
DatePart ( “”Q””، #September 29، 1999 #) 3 لوٹاتا بعد 29 ستمبر کو سال کی تیسری سہ ماہی میں ہے.
DatePart ( “”WW””، #September 14، 1997 #) 14 ستمبر سے 38 لوٹاتا، 1997 1997 کے اور 38th ہفتے میں ہے.
فرض کریں کہ ایک کمپنی کے معیار کنٹرول کے مقاصد کے لئے اس کی ترسیل سے ہر ایک پر ایک شناختی نمبر ثبت کرنا چاہتا ہے کہ. ID آرڈر کی شناخت، ایک ڈیش کے بعد کیا، ہفتے کے حکم بھیج دیا گیا تھا کے بعد، سال کے آخری دو ہندسے کی طرف سے عمل پر مشتمل ہے. یہاں ان آئی ڈیز کی پیداوار ہے کہ ایک مثال فارمولہ ہے:
Rem کی بنیادی نحو
فارمولے = CStr ({Orders.Order ID}، 0، “”””) اور “”-“” اور _
CStr (DatePart ( “”WW””، {Orders.Ship تاریخ})، 0) اور _
CStr ({Orders.Ship تاریخ}، “”YY””)

// کرسٹل نحو
CStr ({Orders.Order ID}، 0، “”””) اور “”-“” &
CStr (DatePart ( “”WW””، {Orders.Ship تاریخ})، 0) &
CStr ({Orders.Ship تاریخ}، “”YY””) سٹرنگ “”2082-3897″” آنے کی صورت {Orders.Order ID} 2082 ہے اور {Orders.Ship تاریخ} ستمبر 14، 1997 ہے.
تبصرے
یہ تقریب ایک ہی نام کے انداز بنیادی تقریب کی طرح کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے.
“”YYYY”” intervalType دلیل کے ساتھ DatePart تقریب سال تقریب کے طور پر ایک ہی ہے. اسی طرح، “”M””، “”D””، “”W””، “”ح””، “”N”” اور “”S”” intervalType دلیل کے ساتھ DatePart تقریب افعال مہینہ، دن، یوم کار (یا DayOfWeek)، گھنٹہ، منٹ کے طور پر ایک ہی ہے اور دوسری بالترتیب. دوسری طرف، “”Q”” کے لئے “”Y”” اور “”WW”” intervalType دلائل DatePart تقریب کا استعمال کرتے ہوئے، کے لئے کوئی آسان راستہ نہیں ہے.
firstDayOfWeek دلیل وقفہ پروپوزل کی دلیل ہے جب “”W”” یا “”WW”” DatePart تقریب پر اثر انداز ہوتا. دیگر تمام intervalType دلیل اقدار کے لئے، یہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے.
firstWeekOfYear دلیل DatePart تقریب intervalType دلیل “”WW”” ہے صرف اس وقت جب اثر انداز ہوتا ہے. دیگر تمام intervalType دلیل اقدار کے لئے، یہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے.
————————————————– ——————————

پچھلا صفحہ اگلا صفحہ
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
تعاون کے خدمات
http://service.sap.com/bosap-support/
ویب پر مصنوعات کی دستاویزی
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support mashina tarjima: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Kristal Online Yordam hisobotlar
DatePart
Asosiy va Crystal sintaksisi.
haddan tashqari Yuklab olish
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
vajlari
bir kundan bir qismi qaytariladi belgilaydi, bir string ifoda intervalType. Mumkin bo’lgan qiymatlar bo’lishi mumkin:
Interval turi qiymati Sharh
YYYY yil ayıklar
q chorak (natija 3, 2, 1 yoki 4)
m Oy (natija 1 dan 12 bo’lgan)
yilning y Day (1 kabisa yilida 365 yoki 366) uchun
Sana d kuni qismi (1 31)
(FirstDayOfWeek qarab natijasida 7 1) Haftaning w kuni
(FirstDayOfWeek va firstWeekOfYear yilning birinchi kalendar haftaning aniq kun belgilash bilan 53 1) yil WW Week
h berilgan DATETIME soati qismini ayıklar (0 23)
n daqiqa vaqtingizni qismi (0 59)
Ikkinchi qismi (0 59)

inputDateTime kimning qismi qazib qilinadi DATETIME qiymati hisoblanadi.
firstDayOfWeek haftaning birinchi kunini belgilash uchun ishlatiladigan ixtiyoriy doimiy emas. ko’rsatilmagan bo’lsa, crSunday qabul qilinadi. Qo’shimcha ma’lumot olish uchun Week konstantalar kuni qarang.
firstWeekOfYear yilning birinchi hafta ko’rsatilgan ixtiyoriy doimiy emas. ko’rsatilmagan bo’lsa, birinchi hafta Jan. 1 sodir bo’lgan bir (crFirstJan1) deb qabul qilinadi. Yili Sobit birinchi hafta qarang.
qaytadi
A soni qiymati.
harakat
DatePart berilgan kundan bir berilgan qismini belgilaydi raqam beradi.
misollar
Quyidagi misollar, ham asosiy va Crystal sintaksisi qo’llaniladi:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) 15 qaytadi.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) 8 beradi.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) 35 qaytadi.
29 sentyabr yilning uchinchi choragida, chunki DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) 3 qaytadi.
DatePart ( “”ww», #September 14, 1997 #) 1997 1997 38 hafta bo’lgan, 14 sentyabr buyon 38 beradi.
a kompaniyasi sifat nazorati maqsadida uning yuklar har kuni id raqami o’zgacha o’rni istaydi deylik. id yilning so’nggi ikki raqamlar ortidan tartibi jo’natildi qilindi hafta ortidan bir chiziq ortidan tartibi id, tashkil topgan. Bu yerda, bu kimligini ishlab chiqaradi misol formulasi:
Rem asosiy sintaktik
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) va “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Sana}), 0) va _
CStr ({Orders.Ship Sana}, “”asr””)

// Crystal sintaksisi
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) va “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Sana}), 0) va
CStr ({Orders.Ship Sana}, “”asr””) mag’lubiyatga “”2082-3897″” qaytadi {Orders.Order ID} 2082 va {Orders.Ship Sana} Sentyabr 14, 1997 bo’lsa.
Comments
Ushbu funktsiya bir xil nom bilan Visual Basic funktsiyasi kabi ishlash uchun mo’ljallangan.
“”Yyyy”” intervalType dalillar bilan DatePart funktsiya yili funktsiyasi bilan bir xil bo’ladi. Xuddi shunday, “”m””, “”D””, “”w””, “”h””, “”n”” va “”s”” intervalType dalillar bilan DatePart funktsiya vazifalari oy, kun, hafta ichi (yoki dayOfWeek), soat, daqiqa, deb bir xil bo’ladi va ikkinchi navbati bilan. Boshqa tomondan, “”Q”” uchun “”y”” va “”ww”” intervalType dalillarni DatePart funktsiyasidan foydalanib, hech qanday oson muqobil bor.
firstDayOfWeek argument interval turi argument “”w”” yoki “”ww”” deb DatePart vazifasi ta’sir qiladi. boshqa barcha intervalType argument qiymatlari uchun, beparvo qilinadi.
firstWeekOfYear argument intervalType argument “”ww”” faqat DatePart vazifasi ta’sir qiladi. boshqa barcha intervalType argument qiymatlari uchun, beparvo qilinadi.
————————————————– ——————————

Oldingi sahifa Keyingi sahifa
Dastani BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
qo’llab-quvvatlash xizmatlari
http://service.sap.com/bosap-support/
Veb Mahsulot Hujjatlar
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Hỗ trợ máy dịch: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Báo cáo tinh Trợ giúp Online
DATEPART
Cơ bản và Crystal cú pháp.
quá tải
DATEPART (intervalType, inputDateTime)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DATEPART (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Lập luận
intervalType một biểu thức chuỗi chỉ định một phần của một ngày để được trả lại. Giá trị có thể có thể là:
loại Interval giá trị Mô tả
yyyy Trích xuất năm
q Quý (kết quả là 1, 2, 3 hoặc 4)
m tháng (kết quả là 1-12)
y ngày của năm (1-365 hoặc 366 trong một năm nhuận)
d ngày một phần của ngày (1-31)
w Ngày trong tuần (1-7 với kết quả tùy thuộc vào firstDayOfWeek)
ww tuần của năm (1-53 với firstDayOfWeek và firstWeekOfYear xác định ngày chính xác trong tuần lịch đầu tiên của năm)
h Trích xuất phần giờ của DateTime định (0-23)
n Minute phần (0-59)
là một phần thứ hai (0-59)

inputDateTime là giá trị DateTime có một phần sẽ được trích xuất.
firstDayOfWeek là một hằng số tùy chọn sử dụng để xác định ngày đầu tiên của tuần. Nếu không quy định, crSunday được giả định. Xem ngày hằng tuần để biết thêm thông tin.
firstWeekOfYear là một hằng số tùy chọn chỉ định vào tuần đầu tiên của năm. Nếu không quy định, tuần đầu tiên được giả định là một trong đó xảy ra ngày 01 tháng 1 (crFirstJan1). Xem Tuần Trước hằng năm.
Returns
Một giá trị số.
Hoạt động
DATEPART trả về một số mà xác định một phần nhất định của một ngày nhất định.
Các ví dụ
Các ví dụ sau đây được áp dụng cho cả hai cơ bản và Crystal cú pháp:
DATEPART ( “”d””, #August 15, 1999 #) Trả về 15.
DATEPART ( “”m””, #August 15, 1999 #) Trả 8.
DATEPART ( “”n””, # 10: 35 am #) Trả về 35.
DATEPART ( “”q””, #September 29, 1999 #) Trả về 3 kể từ tháng 29 là trong quý III năm nay.
DATEPART ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Trả về 38 kể từ ngày 14 tháng 9 năm 1997 là vào tuần thứ 38 của năm 1997.
Giả sử một công ty muốn đóng dấu một số id trên mỗi lô hàng của mình cho mục đích kiểm soát chất lượng. Các id gồm có id trật tự, theo sau là một dấu gạch ngang, tiếp theo là tuần thứ tự đã được vận chuyển, tiếp theo là hai chữ số cuối cùng của năm. Dưới đây là một ví dụ công thức sản xuất các id:
Rem cú pháp cơ bản
công thức = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship ngày}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship ngày}, “”yy””)

// Tinh cú pháp
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship ngày}), 0) &
CStr ({Orders.Ship ngày}, “”yy””) Trả về chuỗi “”2082-3897″” nếu {Orders.Order ID} là 2082 và {Orders.Ship ngày} là 14 tháng 9 năm 1997.
Comments
Chức năng này được thiết kế để làm việc như các chức năng Visual Basic cùng tên.
Các chức năng DATEPART với lập luận “”yyyy”” intervalType là giống như chức năng của năm. Tương tự như vậy, hàm DATEPART với “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” và “”s”” đối số intervalType là giống như các chức năng theo tháng, ngày, ngày trong tuần (hoặc dayOfWeek), giờ, phút và thứ hai tương ứng. Mặt khác, không có thay thế dễ dàng để sử dụng chức năng DATEPART cho “”q””, “”y”” và “”ww”” đối số intervalType.
Đối số firstDayOfWeek ảnh hưởng đến chức năng DATEPART khi các đối số khoảng thời gian loại là “”w”” hoặc “”ww””. Đối với tất cả các giá trị tham số khác intervalType, nó được bỏ qua.
Đối số firstWeekOfYear ảnh hưởng đến chức năng DATEPART chỉ khi các đối số intervalType là “”ww””. Đối với tất cả các giá trị tham số khác intervalType, nó được bỏ qua.
————————————————– ——————————

Trang trước Trang tiếp theo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Dịch vụ hỗ trợ
http://service.sap.com/bosap-support/
Tài liệu sản phẩm trên Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Cefnogaeth cyfieithu peirianyddol: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Adroddiadau Crystal Ar-lein Help
datepart
Sylfaenol a Crystal chystrawen.
gorlwytho
Datepart (intervalType, inputDateTime)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
Datepart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
dadleuon
intervalType yn fynegiant Llinynnol sy’n nodi rhan ddyddiad i’w dychwelyd. Gall Gwerthoedd posib fod yn:
Math Egwyl gwerth Disgrifiad
bbbb Detholiad y flwyddyn
q Chwarter (y canlyniad yw 1, 2, 3 neu 4)
m Mis (y canlyniad yw un o 1 at 12)
y Diwrnod o flwyddyn (1 i 365; 366 mewn blwyddyn naid)
d Diwrnod rhan o’r dyddiad (1 i 31)
w Diwrnod yr wythnos (1 i 7 gyda’r canlyniad yn dibynnu ar firstDayOfWeek)
Wythnos ww o flwyddyn (1 i 53 o gyda firstDayOfWeek a firstWeekOfYear pennu union dyddiau’r wythnos galendr gyntaf y flwyddyn)
h Darnau rhan awr o’r datetime roddir (0 i 23)
n Cofnod rhan (0 i 59)
s Ail ran (0 i 59)

inputDateTime yw gwerth datetime y mae eu rhan yn cael ei dynnu.
firstDayOfWeek yn gyson opsiynol a ddefnyddir i bennu’r y dydd cyntaf o’r wythnos. Os nad yw wedi’i nodi, crSunday tybir. Gweler Diwrnod o cysonion Wythnos am ragor o wybodaeth.
firstWeekOfYear yn gyson dewisol yn nodi’r wythnos gyntaf y flwyddyn. Os nad yw wedi’i nodi, yr wythnos gyntaf Rhagdybir y bydd yr un lle 1 Ionawr yn digwydd (crFirstJan1). Gweler Wythnos Cyntaf cysonion Flwyddyn.
ffurflenni
Mae gwerth Rhif.
Gweithred
Datepart yn dychwelyd Nifer sy’n pennu rhan benodol o ddyddiad penodol.
Enghreifftiau
Mae’r enghreifftiau canlynol yn berthnasol i gystrawen Sylfaenol a Crystal:
Datepart ( “”ch””, #August 15, 1999 #) Enillion 15.
Datepart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Enillion 8.
Datepart ( “”n””, # 10: 35 yb #) Enillion 35.
Datepart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Enillion 3 ers mis Medi 29 yn y trydydd chwarter y flwyddyn.
Datepart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Enillion 38 ers mis Medi 14, 1997 yn y wythnos 38ain 1997.
Tybiwch fod cwmni yn awyddus i gael gwared rhif id ar bob un o’i shipments at ddibenion rheoli ansawdd. Mae’r id yn cynnwys y id gorchymyn, wedi’i ddilyn gan dash, wedi’i ddilyn gan y wythnos y gorchymyn ei gludo, wedi’i ddilyn gan y ddau ddigid olaf y flwyddyn. Dyma fformiwla enghraifft sy’n cynhyrchu bidiau hyn:
Rem cystrawen Sylfaenol
fformiwla = CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CSTR (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Dyddiad}), 0) & _
CSTR ({Dyddiad Orders.Ship}, “”yy””)

// Crystal cystrawen
CSTR ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CSTR (datepart ( “”ww””, {Orders.Ship Dyddiad}), 0) &
CSTR ({Orders.Ship Dyddiad}, “”yy””) Dychwelyd y llinyn “”2082-3897″” os {Orders.Order ID} yn 2082 ac {Orders.Ship Dyddiad} yw Medi 14 o., 1997
sylwadau
swyddogaeth hon yn cael ei gynllunio i weithio fel swyddogaeth Visual Basic o’r un enw.
Mae’r swyddogaeth datepart gyda dadl “”bbbb”” intervalType yr un fath â swyddogaeth y Flwyddyn. Yn yr un modd, y swyddogaeth datepart gyda “”m””, “”d””, “”w””, “”f””, “”n”” a “”s”” dadl intervalType yr un fath â swyddogaethau Mis, Dydd, yn ystod yr wythnos (neu DayOfWeek), Awr, Cofnod ac Ail yn y drefn honno. Ar y llaw arall, nid oes dewis arall hawdd i ddefnyddio’r swyddogaeth datepart ar gyfer y “”q””, “”ww”” dadleuon “”y”” ac intervalType.
Mae’r ddadl firstDayOfWeek yn effeithio ar y swyddogaeth datepart pan fydd y ddadl math cyfwng yw “”w”” neu “”ww””. Ar gyfer pob gwerth dadl intervalType eraill, mae’n cael ei anwybyddu.
Mae’r ddadl firstWeekOfYear yn effeithio ar y swyddogaeth datepart dim ond pan fydd y ddadl intervalType yw “”ww””. Ar gyfer pob gwerth dadl intervalType eraill, mae’n cael ei anwybyddu.
————————————————– ——————————

Tudalen flaenorol Tudalen nesaf
BusinessObjects SAP
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
gwasanaethau cymorth
http://service.sap.com/bosap-support/
Dogfennaeth Cynnyrch ar y We
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
ngomatshini translation Support: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal intanethi iingxelo Help
DatePart
EsiSiseko kunye Crystal lwesivakalisi.
nomthwalo
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
iimpikiswano
intervalType libinzana lamagama ecacisa inxalenye umhla ekufuneka ibuyiselwe. Amaxabiso anokwenzeka kunokuba:
uhlobo Interval ixabiso Inkcazelo
YYYY Ukhupha unyaka
q sahlulo (isiphumo 1, 2, 3 okanye 4)
Inyanga m (isiphumo ivela 1 ukuya kwi-12)
y Day kunyaka (1 ukuya ku 365 okanye 366 ngonyaka nyakande)
d Day inxalenye umhla (1 ukuya ku-31)
w Day weveki (1 ukuya ku-7 kunye japan ngokuxhomekeke firstDayOfWeek)
ww Iveki kunyaka (1 ukuya 53 kunye firstDayOfWeek kunye firstWeekOfYear izigqibo imihla ngqo kwiveki yokuqala wekhalenda yonyaka)
h Ukhupha inxalenye ngelixa ServerAdmin elinikiweyo (0 ukuya 23)
EMfutshane n yingxenye (0 ukuya 59)
s yingxenye Second (0 ukuya 59)

inputDateTime lixabiso ServerAdmin ogama nxalenye iya kukhutshwa.
firstDayOfWeek yi rhoqo ozikhethelayo kusetyenziswa ukhankanye usuku lokuqala lweveki. Xa ingakhankanywanga, crSunday izakuthatwa. Bona uSuku constants Week ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
firstWeekOfYear yi rhoqo ozikhethelayo esichaza kwiveki yokuqala yonyaka. Xa ingakhankanywanga, kwiveki yokuqala kuzakuthathwa lowo apho uJan 1 livela (crFirstJan1). Bona Iveki lokuqala constants woNyaka.
iimbuyekezo
Ixabiso Inani.
inyathelo
DatePart ubuyisela Inani ukuba ixela yinxalenye kunikwa umhla elinikiweyo.
imizekelo
Le mizekelo ilandelayo kusebenza olunguNdoqo Crystal lwesivakalisi:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) ibuyisela 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) ibuyisela 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 kusasa #) ibuyisela 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Ibuyisela 3 ukususela ngoSeptemba 29 na kwikota yesithathu yonyaka.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Ibuyisela 38 ukususela ngoSeptemba 14, 1997 na kwiveki yama-38 ka-1997.
Masithi ukuba inkampani ufuna ukuyiphelisa inombolo id nganye imithwalo yawo ngeenjongo zolawulo lomgangatho. I id ubunjwe id komyalelo, kulandele isikhewu, ilandelwe yi-veki umyalelo ngenqanawa, kulandele amanani ezimbini zokugqibela zonyaka. Nanku ifomula umzekelo uvelisa le ID:
Rem Basic zombuzo
ifomula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Umhla}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Umhla}, “”yy””)

// Crystal lwesivakalisi
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Umhla}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Umhla}, “”yy””) ibuyisela umtya “”2082-3897″” ukuba {Orders.Order ID} yi 2082 kwaye {Orders.Ship Umhla} September 14, 1997.
izimvo
Lo msebenzi yenzelwe ukusebenza ngathi umsebenzi Visual Basic igama elinye.
The DatePart umsebenzi with “”YYYY”” intervalType ingxoxo iyafana umsebenzi loNyaka. Ngokufanayo, umsebenzi DatePart with “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” kwaye “”s”” intervalType ingxoxo iyafana imisebenzi Nyanga, Day, Usuku lweveki (okanye DayOfWeek), Hour, iNgcaciso lwesiBini ngokulandelelana. Kwelinye icala, akukho enye lula ukuba usebenzisa umsebenzi DatePart ngenxa “”q””, “”ww”” iimpikiswano intervalType “”y”” kunye.
The firstDayOfWeek ngxoxo kuchaphazela umsebenzi DatePart xa ingxoxo uhlobo lokuphumla “”w”” okanye “”ww””. Kuba zonke ezinye amaxabiso ingxoxo intervalType, oko alihoywa.
The firstWeekOfYear ngxoxo kuchaphazela umsebenzi DatePart kuphela xa ingxoxo intervalType yi “”ww””. Kuba zonke ezinye amaxabiso ingxoxo intervalType, oko alihoywa.
————————————————– ——————————

kwiphepha elidlulileyo page Okulandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
iinkonzo zenkxaso
http://service.sap.com/bosap-support/
Amaxwebhu imveliso kwi Web
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
שטיצן מאַשין איבערזעצונג: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

קריסטאַל רעפּאָרץ אָנליין הילף
דאַטעפּאַרט
בייסיק און קריסטאַל סינטאַקס.
אָווערלאָאַדס
דאַטעפּאַרט (ינטערוואַלטיפּע, ינפּוטדאַטעטימע)
דאַטעפּאַרט (ינטערוואַלטיפּע, ינפּוטדאַטעטימע, פירסטדייַאָפוועעק)
דאַטעפּאַרט (ינטערוואַלטיפּע, ינפּוטדאַטעטימע, פירסטדייַאָפוועעק, פירסטוועעקאָפיעאַר)
טענות
ינטערוואַלטיפּע אַ שטריקל אויסדרוק אַז ספּעסיפיעס די טייל פון אַ דאַטע צו זייַן אומגעקערט. מעגלעך וואַלועס קענען זיין:
מעהאַלעך טיפּ ווערט דעסקריפּטיאָן
יייי עקסטראַקץ די יאָר
ק לעוואָנע (דער רעזולטאַט איז 1, 2, 3 אָדער 4)
עם חודש (דער רעזולטאַט איז 1-12)
י טאָג פון יאָר (1-365 אָדער 366 אין אַ שפּרינגען יאָר)
ד טאָג טייל פון די טאָג (1-31)
וו טאָג פון וואָך (1-7 מיט דער רעזולטאַט דיפּענדינג אויף פירסטדייַאָפוועעק)
וווו וואָך פון יאָר (1-53 מיט פירסטדייַאָפוועעק און פירסטוועעקאָפיעאַר דיטערמאַנינג די פּינטלעך טעג פון דער ערשטער לוח וואָך פון די יאָר)
ה עקסטראַקץ די שעה טייל פון דער געגעבן דאַטעטימע (0-23)
N מיינוט טייל (0-59)
ס רגע טייל (0-59)

ינפּוטדאַטעטימע איז די דאַטעטימע ווערט וועמענס טייל וועט זיין יקסטראַקטאַד.
פירסטדייַאָפוועעק איז אַ אַפּשאַנאַל קעסיידערדיק געניצט צו ספּעציפיצירן דער ערשטער טאָג פון די וואָך. אויב נישט ספּעסיפיעד, קרסונדייַ איז אנגענומען. זען טאָג פון וואָך קאַנסטאַנץ פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע.
פירסטוועעקאָפיעאַר איז אַ אַפּשאַנאַל קעסיידערדיק ספּעסיפיינג דער ערשטער וואָך פון די יאָר. אויב נישט ספּעסיפיעד, דער ערשטער וואָך איז אנגענומען צו זייַן די איין אין וואָס יאנואר 1 אַקערז (קרפירסטדזשאַנ1). זען ערשטער וואָך פון יאָר קאַנסטאַנץ.
קערט
א נומער ווערט.
קאַמף
דאַטעפּאַרט קערט אַ נומער וואָס ספּעסיפיעס אַ געגעבן טייל פון אַ געגעבן טאָג.
עקסאַמפּלעס
די ווייַטערדיק יגזאַמפּאַלז זענען אָנווענדלעך צו ביידע יקערדיק און קריסטאַל סינטאַקס:
דאַטעפּאַרט ( “”די””, #אַוגוסט 15, 1999 #) רעטורנס 15.
דאַטעפּאַרט ( “”עם””, #אַוגוסט 15, 1999 #) רעטורנס 8.
דאַטעפּאַרט ( “”ן””, # 10: 35 בין #) רעטורנס 35.
דאַטעפּאַרט ( “”ק””, #סעפּטעמבער 29, 1999 #) רעטורנס 3 זינט סעפּטעמבער 29 איז אין די דריט פערטל פון דעם יאָר.
דאַטעפּאַרט ( “”וווו””, #סעפּטעמבער 14, 1997 #) רעטורנס 38 זינט סעפטעמבער 14, 1997 איז אין די 38 וואָך פון 1997.
רעכן אַז אַ פירמע וויל צו שטעמפּל אַ שייַן נומער אויף יעדער פון זייַן שיפּמאַנץ פֿאַר קוואַליטעט קאָנטראָל צוועקן. די שייַן איז קאַמפּאָוזד פון די סדר שייַן, נאכגעגאנגען דורך אַ לאָך, נאכגעגאנגען דורך די וואָך דער סדר איז געווען שיפּט, נאכגעגאנגען דורך די לעצטע צוויי דידזשאַץ פון די יאָר. דאָ איז אַ בייַשפּיל פאָרמולע וואָס טראגט די ידס:
רעם יקערדיק סינטאַקס
פאָרמולע = קסטר ({אָרדערס.אָרדער שייַן}, 0, “”””) & “”-“” & _
קסטר (דאַטעפּאַרט ( “”וווו””, {אָרדערס.שיפּ דאַטע}), 0) & _
קסטר ({אָרדערס.שיפּ דאַטע}, “”יי””)

// קריסטאַל סינטאַקס
קסטר ({אָרדערס.אָרדער שייַן}, 0, “”””) & “”-“” &
קסטר (דאַטעפּאַרט ( “”וווו””, {אָרדערס.שיפּ דאַטע}), 0) &
קסטר ({אָרדערס.שיפּ דאַטע}, “”יי””) רעטורנס די שטריקל “”2082-3897″” אויב {אָרדערס.אָרדער שייַן} איז 2082 און {אָרדערס.שיפּ דאַטע} איז 14 סעפטעמבער 1997.
באַמערקונגען
דעם פֿונקציע איז דיזיינד צו אַרבעטן ווי די וויסואַל באַסיק פֿונקציע פון די זעלבע נאָמען.
די דאַטעפּאַרט פונקציאָנירן מיט “”יייי”” ינטערוואַלטיפּע אַרגומענט איז די זעלבע ווי די יאָר פֿונקציע. סימילאַרלי, די דאַטעפּאַרט פונקציאָנירן מיט “”עם””, “”די””, “”וו””, “”ה””, “”ען”” און “”ד”” ינטערוואַלטיפּע אַרגומענט איז די זעלבע ווי די פֿעיִקייטן חודש, טאָג, וועעקדייַ (אָדער דייַאָפוועעק), שעה, מיינוט און צווייט ריספּעקטיוולי. אויף די אנדערע האַנט, עס איז ניט גרינג אנדער ברירה צו ניצן די דאַטעפּאַרט פֿונקציע פֿאַר די “”ק””, “”י”” און “”וווו”” ינטערוואַלטיפּע טענות.
די פירסטדייַאָפוועעק אַרגומענט משפּיע די דאַטעפּאַרט פונקציאָנירן ווען די מעהאַלעך טיפּ אַרגומענט איז “”וו”” אָדער “”וווו””. פֿאַר אַלע אנדערע ינטערוואַלטיפּע אַרגומענט וואַלועס, עס איז איגנאָרירט.
די פירסטוועעקאָפיעאַר אַרגומענט משפּיע די דאַטעפּאַרט פונקציאָנירן נאָר ווען די ינטערוואַלטיפּע אַרגומענט איז “”וווו””. פֿאַר אַלע אנדערע ינטערוואַלטיפּע אַרגומענט וואַלועס, עס איז איגנאָרירט.
————————————————– ——————————

פֿריִערדיקע בלאַט צום קומענדיגן בלאט
זאַפט בוסינעססאָבדזשעקץ
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
שטיצן באַדינונגען
http://service.sap.com/bosap-support/
פּראָדוקט דאָקומענטאַטיאָן אויף די וועב
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support ẹrọ translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Iroyin Online Help
DatePart
Ipilẹ ati Crystal sintasi.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
ariyanjiyan
intervalType a Okun ikosile ti so awọn ara ti a ọjọ lati wa ni pada. Owun to le iye le jẹ:
Aarin Iru iye Apejuwe
yyyy ayokuro odun
q mẹẹdogun (awọn esi ni 1, 2, 3 tabi 4)
m osù (awọn esi ni lati 1 si 12)
y Day ti odun (1 to 365 tabi 366 ni a fifo odun)
d Day apa ti awọn ọjọ (1 to 31)
w Day of ọsẹ (1 to 7 pẹlu awọn esi ti o da lori firstDayOfWeek)
ww Osu ti odun (1 to 53 pẹlu firstDayOfWeek ati firstWeekOfYear ti npinnu awọn gangan ọjọ ti akọkọ kalẹnda ọsẹ ti odun)
h ayokuro wakati apa ti awọn ti fi fun DateTime (0 to 23)
n Minute apa (0 to 59)
s Keji apa (0 to 59)

inputDateTime ni awọn DateTime iye ti ara yoo wa ni jade.
firstDayOfWeek jẹ ẹya iyan ibakan lo lati pato awọn akọkọ ọjọ ti awọn ọsẹ. Ti o ba ko pato, crSunday wa ni assumed. Wo Day of Osu àwọn adúróṣinṣin fun alaye siwaju sii.
firstWeekOfYear jẹ ẹya iyan ibakan seto awọn ọsẹ akọkọ ti odun. Ti o ba ko pato, ni ọsẹ akọkọ ni assumed lati wa ni awọn ọkan ninu eyi ti Jan. 1 waye (crFirstJan1). Wo First Osu ti odun àwọn adúróṣinṣin.
padà
A Number iye.
Action
DatePart pada a Number ti o so a fi fun apakan ti a fi fun ọjọ.
apeere
Awọn wọnyi apeere ni o wa wulo si mejeji Ipilẹ ati Crystal sintasi:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Padà 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Padà 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Padà 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Padà 3 niwon Kẹsán 29 jẹ ninu awọn kẹta mẹẹdogun ti awọn ọdún.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Padà 38 niwon Kẹsán 14, 1997 jẹ ninu awọn 38th ọsẹ ti 1997.
Rò pé a ile-fe lati ontẹ ohun id nọmba lori kọọkan ti awọn oniwe-gbigbe fun didara iṣakoso ti a ni. Awọn id wa ni kq ti awọn ibere id, atẹle nipa a daaṣi, atẹle nipa awọn ọsẹ awọn ibere ti a bawa, atẹle nipa awọn ti o kẹhin meji nọmba ti awọn ọdún. Eyi ni àpẹẹrẹ agbekalẹ ti o wa wọnyi ID:
Rem Ipilẹ sintasi
agbekalẹ = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ọjọ}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Ọjọ}, “”afida””)

// Crystal sintasi
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Ọjọ}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Ọjọ}, “”afida””) Padà awọn okun “”2082-3897″” ti o ba {Orders.Order ID} ni 2082 ati {Orders.Ship Ọjọ} ni September 14, 1997.
comments
Iṣẹ yi ti a ṣe lati sise bi awọn wiwo Ipilẹ iṣẹ ti awọn kanna orukọ.
The DatePart iṣẹ pẹlu “”yyyy”” intervalType ariyanjiyan jẹ kanna bi Odun iṣẹ. Bakan, awọn DatePart iṣẹ pẹlu “”m””, “”d””, “”w””, “”h””, “”n”” ati “”s”” intervalType ariyanjiyan jẹ kanna bi awọn iṣẹ osù, Day, weekday (tabi DayOfWeek), Wakati, Minute ati Keji lẹsẹsẹ. Lori awọn miiran ọwọ, nibẹ ni ko rorun ni yiyan si lilo awọn DatePart iṣẹ fun awọn “”q””, “”y”” ati “”ww”” intervalType ariyanjiyan.
The firstDayOfWeek ariyanjiyan ni ipa lori awọn DatePart iṣẹ nigbati awọn aarin iru ariyanjiyan ni “”w”” tabi “”ww””. Fun gbogbo awọn miiran intervalType ariyanjiyan iye, o ti wa ni bikita.
The firstWeekOfYear ariyanjiyan ni ipa lori awọn DatePart iṣẹ nikan nigbati awọn intervalType ariyanjiyan ni “”ww””. Fun gbogbo awọn miiran intervalType ariyanjiyan iye, o ti wa ni bikita.
————————————————– ——————————

Ti tẹlẹ iwe Next iwe
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
support iṣẹ
http://service.sap.com/bosap-support/
Ọja Documentation lori awọn oju-iwe ayelujara
http://help.sap.com/


————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ukusekela machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————–

Crystal Imibiko Online Usizo
DatePart
Eyisisekelo Crystal e-syntax.
Overloads
DatePart (intervalType, inputDateTime)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek)
DatePart (intervalType, inputDateTime, firstDayOfWeek, firstWeekOfYear)
Izimpikiswano
intervalType a nkulumo String elicacisa ingxenye usuku kumelwe abuyiswe. Amanani engenzeka kungaba:
uhlobo Isikhawu value Incazelo
yyyy ezikhishwe onyakeni
q Quarter (umphumela 1, 2, 3 nobe 4)
Inyanga m (umphumela kuvela 1 kuya ku-12)
y Day sonyaka (1 kuya 365 noma 366 ngonyaka eqa)
d Day ingxenye usuku (1 kuya 31)
w Usuku evikini (1 kuya 7 umphumela kuncike firstDayOfWeek)
ww Lika ngonyaka (1 kuya 53 no-firstDayOfWeek kanye firstWeekOfYear ekunqumeni izinsuku esiqondile ikhalenda ngesonto lokuqala lonyaka)
h ezikhishwe engxenyeni ihora DATETIME owanikwa (0 kuya 23)
n Minute inxa (0 kuya 59)
s Second inxa (0 kuya 59)

inputDateTime ngiko DATETIME ogama okuyingxenye ngeke kukhishwe.
firstDayOfWeek kuyinto njalo ozikhethela esetshenziswa ucacise usuku lokuqala lwesonto. Uma kungenjalo esibekiwe, crSunday Kusolwa. Bheka Day of Week constants ukuze uthole olunye ulwazi.
firstWeekOfYear kuyinto njalo ozikhethela ecacisa ngesonto lokuqala lonyaka. Uma kungenjalo esibekiwe, ngesonto lokuqala Kusolwa ukuba babe kuso Jan 1 kwenzeka (crFirstJan1). Bheka ngesonto lokuqala Year constants.
Uphindela
Inani Inombolo.
Action
DatePart ibuyisa Number elicacisa ingxenye inikezwe ngosuku inikezwe.
Izibonelo
Izibonelo ezilandelayo ziyasetshenziswa kokubili i-syntax Basic Crystal:
DatePart ( “”d””, #August 15, 1999 #) Ibuyisa 15.
DatePart ( “”m””, #August 15, 1999 #) Ibuyisa 8.
DatePart ( “”n””, # 10: 35 am #) Ibuyisa 35.
DatePart ( “”q””, #September 29, 1999 #) Ibuyisa 3 kusukela ngoSepthemba 29 kuyinto ngekota yesithathu ngomnyaka weshumi.
DatePart ( “”ww””, #September 14, 1997 #) Ibuyisa 38 kusukela ngo-September 14, 1997 in the ngesonto 38th of 1997.
Ake sithi inkampani ufuna ukukuqeda inombolo id ngayinye, izimpahla zayo for ukulawula izinga ngezinhloso. I id yakhiwa id oda, elandelwa dash, kwalandela ngesonto oda ngomkhumbi, kwalandelwa amadijithi amabili onyakeni. Nasi sibonelo formula okuveza lezi ids:
Rem i-syntax Basic
formula = CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” & _
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Usuku}), 0) & _
CStr ({Orders.Ship Usuku}, “”yy””)

// Crystal i-syntax
CStr ({Orders.Order ID}, 0, “”””) & “”-“” &
CStr (DatePart ( “”ww””, {Orders.Ship Usuku}), 0) &
CStr ({Orders.Ship Usuku}, “”yy””) Ibuyisa string “”2082-3897″” uma {Orders.Order ID} kuyinto 2082 futhi {Orders.Ship Usuku} kuyinto September 14, 1997.
Amazwana
Lokhu umsebenzi yakhelwe ukusebenza like the Visual umsebenzi Basic of the gama elifanayo.
I DatePart umsebenzi “”unyaka”” intervalType agumenti kuyafana umsebenzi Year. Ngokufanayo, DatePart umsebenzi nge “”m””, “”D””, “”w””, “”h””, “”n”” futhi “”s”” intervalType agumenti kuyafana imisebenzi Month, Day, Phakathi neviki (noma DayOfWeek), Hour, Minute neyesiBili ngokulandelana. Ngakolunye uhlangothi, akukho okunye okulula usebenzisa umsebenzi DatePart for the “”q””, “”y”” futhi “”ww”” intervalType-agumenti.
I firstDayOfWeek agumenti kuthinta DatePart umsebenzi lapho isikhawu uhlobo impikiswano “”w”” noma “”ww””. Ngoba zonke ezinye intervalType agumenti amagugu, it is wavele wangamnaka.
I firstWeekOfYear agumenti kuthinta DatePart umsebenzi kuphela uma i-agumenti intervalType kuyinto “”ww””. Ngoba zonke ezinye intervalType agumenti amagugu, it is wavele wangamnaka.
————————————————– ——————————

Ikhasi Previous Ikhasi elilandelayo
SAP BusinessObjects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
amasevisi ukweseka
http://service.sap.com/bosap-support/
Product Amaphepha the Web
http://help.sap.com/