Design tab

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Crys­tal Reports Online Help
Design tab
When work­ing with Crys­tal Reports, you will prob­ably use the Design tab more than any oth­er part of the pro­gram.
The Design tab is the place you do most of the ini­tial work when cre­at­ing a report. It des­ig­nates and labels the vari­ous sec­tions of the report. You can do the ini­tial format­ting, place objects in the sec­tions where you want them to appear, spe­cify sort­ing, group­ing, and total­ing needs, and so forth.
The Design tab provides a very effi­cient envir­on­ment for design­ing a report because you work in the tab with data rep­res­ent­a­tions, not with data itself. When a field is placed on the report, the pro­gram uses a frame to identi­fy the field on the tab; it does not retrieve the data. Thus, you can add and delete fields and oth­er objects, move them around, set up com­plex for­mu­las, and more, without tying up the com­puter or net­work resources needed to gather the data.
The report cre­ated in the Design tab is a kind of vir­tu­al report; it has the struc­ture and instruc­tions for cre­at­ing the final report, but it is not the report itself. To turn the Design tab report into a final report or into a report that you can fine-tune, you ““just add data.”” You do this whenev­er you pre­view the report, print it, or out­put it in any oth­er way. The actu­al data will now appear in the report.
In this sec­tion:
Design tab areas
Identi­fy­ing and work­ing with areas and sec­tions
Oth­er Design tab cap­ab­il­it­ies
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
disinn tab
Meta taħ­dem ma Rap­porti Crys­tal, inti prob­ab­il­ment se tuża l-tab Disinn aktar minn kwalunk­we parti oħra tal-pro­gramm.
It-tab Disinn huwa l-post inti tagħmel ħafna mix-xogħol iniz­jali meta jinħo­loq rap­port. Hija tindika u tikket­ti s-sezz­jon­iji­et dif­fer­enti tar-rap­port. Tista tagħmel l-ifformat­tjar iniz­jali, post oġġet­ti fit-taqsi­mi­et fejn inti tix­tieq li jidhru, speċi­fika l-issortjar, grupp, u jam­montaw għal ħtiġiji­et, u oħra­jn.
It-tab Disinn tip­provdi amb­jent effiċjenti ħafna għat-tfassil ta rap­port għaliex inti taħ­dem fil-tab bil rap­preżentazz­jon­iji­et tad-data, ma b’dejta innif­su. Meta għalqa jitqiegħed fuq ir-rap­port, il-pro­gramm juża qafas biex jiden­ti­fika l-kamp fuq il-tab; ma tkun irkuprata l-inform­azz­joni. Għal­hekk, inti tista żżid u ħas­sar oqs­ma u oġġet­ti oħra, mċaqalqa mad­war, imwaqqaf for­mu­li kump­lessi, u aktar, mingħajr irbit up tal-kom­pjuter jew net­work riżor­si meħtieġa biex tinġabar id-dejta.
Ir-rap­port maħluqa fil-tab Disinn huwa tip tar-rap­port virt­wali; hija għand­ha l-istrut­tura u l-istruzz­jon­iji­et għall-ħolqi­en ir-rap­port finali, iżda mhuwiex l-istess rap­port. Biex jixgħel il rap­port Disinn tab ġo rap­port finali jew ġo rap­port li inti tista tirfina, inti ““żid biss dejta.”” Tista tagħmel dan kull meta inti pre­view-rap­port, jistam­paw, jew produzz­joni fi kwalunk­we mod ieħor. Id-data attwali għand­hom issa jidhru fir-rap­port.
F’din it-taqsima:
oqs­ma tad-disinn tab
L-iden­ti­fikazz­joni u ħid­ma ma oqs­ma u taqsi­mi­et
kapaċitaji­et oħra Disinn tab
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Hulp
blad ont­werp
By die werk met Crys­tal Reports, sal jy waarskyn­lik gebruik die blad ont­werp meer as enige ander deel van die pro­gram.
Die blad ont­werp is die plek waar jy die meeste van die aan­vank­like werk te doen wan­neer die skep van n verslag. Dit wys en skryf byskrifte by die ver­skil­lende afdel­ings van die verslag. Jy kan die aan­vank­like uitleg, plaas voor­wer­pe in die afdel­ings waar jy wil hê hulle moet ver­skyn, spesi­fiseer sorteer, te groep­eer, en n totaal van behoeft­es, en dies meer te doen.
Die blad ont­werp bied n baie doel­tref­fende omgew­ing vir die ont­werp van n verslag, want jy werk in die blad met data ver­toë, nie met data self. Wan­neer n stuk grond word gep­laas op die verslag, die pro­gram maak gebruik van n raam om die veld te iden­ti­fiseer op die blad; dit nie die data te her­win. Dus, kan jy voeg en velde en ander voor­wer­pe te ver­wyder, beweeg hulle rond, die opstel van kom­plekse for­mules, en nog baie meer, son­der vas­maak van die rek­en­aar of netwerk hulp­bron­ne wat nodig is om die data in te samel.
Die verslag wat in die blad Design is n soort van vir­tuele verslag; dit het die struk­tuur en instruk­sies vir die maak van die finale verslag, maar dit is nie die verslag self. Om die blad ont­werp verslag te omskep in n finale verslag of in n verslag wat jy kan ver­fyn, jy ““net data by te voeg.”” Jy dit wan­neer jy die verslag n voor­beeld te doen, druk dit, of uit­set dit op enige ander wyse. Die werklike data sal nou ver­skyn in die verslag.
In hierdie afdel­ing:
blad ont­werp gebiede
Die iden­ti­fiser­ing en werk met gebiede en artikels
Ander blad ont­werp ver­moëns
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 


“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Crys­tal Reports Online Ndih­më
tab diza­jn
Kur pun­on me Crys­tal Reports, ju ndoshta do të për­dor­in kar­tela Diza­jni më shumë se çdo pjesë tjetër të pro­gram­it.
Tab Design është vendi që ju bëni më të mad­he të pun­ës fille­stare kur të krijuar një raport. Ajo për­cak­ton dhe etiket­at sek­sion­et e ndry­sh­me të raportit. Ju mund të bëjë form­atim­in fille­stare, objek­te të zhvil­lo­het në pjesët ku ju doni ta për të dalë, mund të për­cak­to­jë klasi­fikim, grupim, dhe arrin nevo­jat, e kështu me rad­hë.
Ske­da Diza­jn sig­ur­on një mjedis shumë të efekt­sh­me për hartim­in e një raporti për shkak se ju pun­oni në skedën me për­faqësime të dhënave, jo me vetë të dhëna. Kur një fushë është e vendos­ur në raport, pro­grami për­dor një korn­izë për të iden­ti­fikuar në fushë mbi but­on­in; kjo nuk do të rifitoj të dhënave. Kështu, ju mund të shtoni dhe fshini fush­at dhe objek­te të tjera, të lëv­iz­in rreth tyre, të ngrit­ur for­mu­la kom­plekse, dhe më shumë, pa i lidhur deri kom­pju­terike ose të rrjetit bur­i­met e nevojsh­me për të mbledhur të dhën­at.
Raporti i krijuar në tab Diza­jn­it është një lloj i raportit vir­tuale; ajo ka struk­turën dhe udhëz­i­me për krijim­in e raportit për­fun­dimtar, por kjo nuk është raporti i vetë. Për ta kthy­er raportin tab Diza­jn në një raport për­fun­dimtar ose në një raport që ju mund të bëj rregul­lim të imët, ju ““vetëm të shtoni të dhën­at.”” Ju bëni këtë sa herë që të pre­view raportin, të shty­pura, ose prod­him­it atë në ndon­jë mënyrë tjetër. Të dhën­at aktuale tani do të shfaqet në raport.
Në këtë nen:
Fush­at tab diza­jn
Iden­ti­fikimi dhe duke punuar me fush­at dhe sek­sione
aftës­ive të tjera tab Pro­jek­timi
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —