Destination factfile: Spotlight on Malta

“——————————————————————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
———————————————————————————————————————————————–
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/destination-factfile-spotlight-malta

Destination factfile: Spotlight on Malta

Malta may be the EU’s smallest member state but iGaming pulls in a massive 10% of the country’s GDP, according to the Autumn European Economic Forum of 2016.

Known for its low business costs and welcoming business environment, Malta was the first country in the EU to licence online gaming. There are now more than 250 iGaming companies on the island, including platform providers, game developers and start-ups — and these numbers are set to increase.

The Malta Gaming Authority (MGA) is also rising to the challenge of untangling an ever-increasing web of regulatory, legislative and compliance challenge that iGaming companies have to deal with to create a more business friendly environment.

Malta has an infrastructure, technical expertise and talent cluster which has helped cement it as a leading centre for gaming. The country has an infrastructure which can provide support in critical operations such a search optimisation, affiliate management companies plus data centres, online payment processors, security auditors, gaming software providers and platform providers.

Industry heavyweights with a presence on the island include Betsson, Paddy Power Betfair, Interwetten, Unibet, bet-at-home and Tipico.

Malta’s gaming industry in numbers

More than 6,000 people are employed within the Maltese gaming industry with an additional 3,000 to 4,000 providing ancillary services such as web hosting, security auditing and legal work.
250 operators are based in Malta holding 490 licences for online offerings
iGaming makes up 10% of Malta’s GDP — services make up 75% of GDP and tourism is at 25%

“————————————————– ————————————————– —-
Appoġġ ta ‘traduzzjoni awtomatika: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ——————————————-
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/destination-factfile-spotlight-malta

Factfile Destinazzjoni: Lenti fuq Malta

Malta tista ‘tkun iżgħar stat membru tal-UE, iżda iGaming jiġbed massiv 10% tal-PGD tal-pajjiż, skond il-Forum Ekonomiku Ewropew Ħarifa 2016.

Magħrufa għall-ispejjeż tagħha ta ‘negozju baxxi u ambjent tan-negozju tiġi milqugħa, Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-UE li jilliċenzjaw logħob online. Issa hemm aktar minn 250 kumpaniji iGaming fuq il-gżira, inklużi fornituri pjattaforma, iżviluppaturi tal-kaċċa u start-ups — u dawn in-numri huma mistennija li jiżdiedu.

L-Awtorità Gaming Malta (MGA) qed jiżdied ukoll għall-isfida ta untangling web dejjem jiżdied ta ‘informazzjoni regolatorja, l-isfida leġiżlattiva u l-konformità li l-kumpaniji iGaming għandhom jittrattaw ma li jinħoloq ambjent aktar favorevoli tan-negozju.

Malta għandha infrastruttura, kompetenza teknika u cluster-talent li għen siment bħala ċentru ewlieni għall-logħob. Il-pajjiż għandu infrastruttura li tista ‘tipprovdi appoġġ f’operazzjonijiet kritiċi bħal search engine, kumpanniji ta’ amministrazzjoni affiljat plus ċentri tad-data, proċessuri ta ‘ħlas online, awdituri sigurtà, fornituri tas-softwer tal-logħob u l-fornituri pjattaforma.

heavyweights industrija bi preżenza fuq il-gżira jinkludi Betsson, Paddy Power Betfair, Interwetten, Unibet,-bet fuq il-home u Tipico.

industrija tal-logħob ta ‘Malta fl-għadd

Aktar minn 6,000 ruħ huma impjegati fi ħdan l-industrija tal-logħob Maltija ma addizzjonali 3,000 sa 4,000 jipprovdu servizzi anċillari bħal web hosting, verifika tas-sigurtà u x-xogħol legali.
250 operaturi huma bbażati f’Malta azjenda 490 liċenzji għall-offerti onlajn
iGaming jagħmel sa 10% tal-PGD ta ‘Malta — servizzi jiffurmaw 75% tal-PGD u t-turiżmu huwa ta ‘25%

“————————————————– ————————————————– —-
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ——————————————-
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/destination-factfile-spotlight-malta

Bestemming fact: Kollig op Malta

Malta mag kleinste lid van die EU se toestand, maar iGaming trek in ‘n massiewe 10% van die land se BBP, volgens die herfs Europese Ekonomiese Forum van 2016.

Bekend vir sy lae besigheid koste en verwelkoming sakeomgewing, Malta was die eerste land in die EU om online gaming lisensie. Daar is nou meer as 250 iGaming maatskappye op die eiland, insluitend platform verskaffers, spel ontwikkelaars en start-ups — en hierdie getalle is ingestel op die verhoog.

Die Malta Gaming Owerheid (MGA) is ook styg na die uitdaging van die oplos van ‘n toenemende web van regulatoriese, wetgewende en nakoming uitdaging wat iGaming maatskappye te doen het met ‘n meer besigheid vriendelike omgewing te skep.

Malta het ‘n infrastruktuur, tegniese kundigheid en talent cluster wat gehelp het sement dit as ‘n leidende sentrum vir die spel. Die land het ‘n infrastruktuur wat steun in ‘n kritieke bedrywighede kan bied so ‘n soektog optimalisering, affiliate bestuur maatskappye plus data sentrums, online betaling verwerkers, sekuriteit ouditeure, speel sagteware verskaffers en platform verskaffers.

Bedryf swaargewigte met ‘n teenwoordigheid op die eiland sluit Betsson, Paddy Power Betfair, Interwetten, Unibet, weddenskap-at-home en tipico.

Malta se dobbelbedryf in getalle

Meer as 6000 mense in diens binne die Maltese dobbelbedryf met ‘n bykomende 3000 tot 4000 die verskaffing van bykomende dienste soos web hosting, sekuriteit ouditering en regswerk.
250 operateurs is gebaseer in Malta hou 490 lisensies vir aanlyn aanbiedinge
iGaming maak 10% van die BBP Malta — dienste make-up 75% van die BBP en toerisme is teen 25%

“————————————————– ————————————————– —-
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ——————————————-
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/destination-factfile-spotlight-malta

factfile Destinacioni: Spotlight në Maltë

Malta mund të jetë shteti më i vogël anëtar i BE-së, por iGaming tërheq në një masiv 10% të PBB-së së vendit, sipas Forumit Ekonomik Europian Vjeshtë të vitit 2016.

I njohur për shpenzimet e saj të ulët të biznesit dhe mjedis mikpritës biznesit, Malta ishte vendi i parë në BE të licencës lojrave online. Tani ka më shumë se 250 kompani të iGaming në ishull, duke përfshirë ofruesit e platformë, zhvilluesit e lojë dhe të fillojnë-ups — dhe këto shifra janë të vendosur për të rritur.

Autoriteti Gaming Malta (MGA) është gjithashtu në rritje në sfidën e untangling një web gjithnjë në rritje e rregullator sfidë, legjislative dhe të pajtueshmërisë që kompanitë iGaming duhet të merren me krijimin e një mjedisi më miqësor për biznesin.

Malta ka një infrastrukturë, ekspertizë teknike dhe grumbull talent i cili ka ndihmuar çimentos si qendër udhëheqëse për të lojrave. Vendi ka një infrastrukturë të cilat mund të ofrojnë mbështetje në operacionet kritike të tillë një optimization kërkimit, kompanitë e menaxhimit affiliate plus qendrat e të dhënave, përpunuesit e pagesave online, auditorët e sigurisë, ofruesit e programeve lojrave dhe platforma.

rëndësishmëve të industrisë me një prani në ishull përfshijnë Betsson, Pedi me energji elektrike Betfair, Interwetten, Unibet, bast-në-shtëpi dhe Tipico.

industria e lojrave Maltës në numër

Më shumë se 6,000 njerëz janë të punësuar në industrinë e lojrave maltez me një shtesë 3.000 për 4.000 sigurimin e shërbimeve ndihmëse të tilla si web hosting, auditimit të sigurisë dhe punës juridike.
250 operatorë janë të bazuara në Maltë mbajtjen e 490 licenca për ofertat në internet
iGaming përbën 10% të PBB-së Maltës — Shërbimet përbëjnë 75% të PBB-së dhe turizmi është në 25%

“————————————————– ————————————————– —-
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ——————————————-
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/destination-factfile-spotlight-malta

ማልታ ላይ የዜናው: መድረሻ factfile

ማልታ በአውሮፓ ህብረት ላይ ትንሿ አባል ሁኔታ ሊሆን ይችላል ነገር ግን iGaming 2016 ያለውን የበልግ የአውሮፓ ኢኮኖሚ ፎረም መሠረት የሀገሪቱ የሀገር ውስጥ አንድ ግዙፍ 10% ውስጥ የዘሩ.