Destination factfile: Spotlight on Malta

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/des­tin­a­tion-fact­file-spot­light-maltaDes­tin­a­tion fact­file: Spot­light on Malta

Malta may be the EU’s smal­lest mem­ber state but iGam­ing pulls in a massive 10% of the country’s GDP, accord­ing to the Autumn European Eco­nom­ic For­um of 2016.

Known for its low busi­ness costs and wel­com­ing busi­ness envir­on­ment, Malta was the first coun­try in the EU to licence online gam­ing. There are now more than 250 iGam­ing com­pan­ies on the island, includ­ing plat­form pro­viders, game developers and start-ups — and these num­bers are set to increase.

The Malta Gam­ing Author­ity (MGA) is also rising to the chal­lenge of untangling an ever-increas­ing web of reg­u­lat­ory, legis­lat­ive and com­pli­ance chal­lenge that iGam­ing com­pan­ies have to deal with to cre­ate a more busi­ness friendly envir­on­ment.

Malta has an infra­struc­ture, tech­nic­al expert­ise and tal­ent cluster which has helped cement it as a lead­ing centre for gam­ing. The coun­try has an infra­struc­ture which can provide sup­port in crit­ic­al oper­a­tions such a search optim­isa­tion, affil­i­ate man­age­ment com­pan­ies plus data centres, online pay­ment pro­cessors, secur­ity aud­it­ors, gam­ing soft­ware pro­viders and plat­form pro­viders.

Industry heavy­weights with a pres­ence on the island include Bets­son, Paddy Power Bet­fair, Inter­wetten, Unibet, bet-at-home and Tipi­co.

Malta’s gam­ing industry in num­bers

More than 6,000 people are employed with­in the Maltese gam­ing industry with an addi­tion­al 3,000 to 4,000 provid­ing ancil­lary ser­vices such as web host­ing, secur­ity audit­ing and leg­al work.
250 oper­at­ors are based in Malta hold­ing 490 licences for online offer­ings
iGam­ing makes up 10% of Malta’s GDP — ser­vices make up 75% of GDP and tour­ism is at 25%

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/des­tin­a­tion-fact­file-spot­light-malta

Fact­file Des­tinazz­joni: Len­ti fuq Malta

Malta tista tkun iżgħar stat mem­bru tal-UE, iżda iGam­ing jiġbed massiv 10% tal-PGD tal-pajjiż, skond il-For­um Eko­nomiku Ewropew Ħari­fa 2016.

Magħru­fa għall-ispe­jjeż tagħha ta negozju baxxi u amb­jent tan-negozju tiġi milqugħa, Malta kien­et l-ewwel pajjiż fl-UE li jill­iċen­zjaw logħob online. Issa hemm aktar minn 250 kumpan­iji iGam­ing fuq il-gżira, inklużi for­nituri pjat­ta­forma, iżvi­lup­paturi tal-kaċċa u start-ups — u dawn in-num­ri huma mis­ten­ni­ja li jiżdiedu.

L-Awtor­ità Gam­ing Malta (MGA) qed jiżdied ukoll għall-isfida ta untangling web dejjem jiżdied ta inform­azz­joni regolat­or­ja, l-isfida leġiżlat­tiva u l-kon­form­ità li l-kumpan­iji iGam­ing għand­hom jit­trat­taw ma li jinħo­loq amb­jent aktar favorevoli tan-negozju.

Malta għand­ha infrastrut­tura, kom­pet­en­za teknika u cluster-tal­ent li għen siment bħala ċen­tru ewli­eni għall-logħob. Il-pajjiż għan­du infrastrut­tura li tista tip­provdi appoġġ f’operazzjonijiet kritiċi bħal search engine, kumpan­niji ta’ ammin­is­trazz­joni affil­jat plus ċentri tad-data, proċes­suri ta ħlas online, awdit­uri sig­urtà, for­nituri tas-soft­wer tal-logħob u l-for­nituri pjat­ta­forma.

heavy­weights indus­tri­ja bi preżen­za fuq il-gżira jinkludi Bets­son, Paddy Power Bet­fair, Inter­wetten, Unibet,-bet fuq il-home u Tipi­co.

indus­tri­ja tal-logħob ta Malta fl-għadd

Aktar minn 6,000 ruħ huma impjeg­ati fi ħdan l-indus­tri­ja tal-logħob Malti­ja ma addizz­jon­ali 3,000 sa 4,000 jip­prov­du ser­vizzi anċil­lari bħal web host­ing, veri­fika tas-sig­urtà u x-xogħol leg­ali.
250 oper­at­uri huma bbażati f’Malta azjenda 490 liċen­zji għall-offer­ti onla­jn
iGam­ing jagħmel sa 10% tal-PGD ta Malta — ser­vizzi jif­fur­maw 75% tal-PGDt-turiżmu huwa ta ’25%

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/des­tin­a­tion-fact­file-spot­light-malta

Bestem­ming fact: Kollig op Malta

Malta mag klein­ste lid van die EU se toes­t­and, maar iGam­ing trek in n massiewe 10% van die land se BBP, vol­gens die herfs Europese Eko­nom­iese For­um van 2016.

Bek­end vir sy lae besigheid koste en ver­welko­m­ing sakeo­mgew­ing, Malta was die eer­ste land in die EU om online gam­ing lis­en­sie. Daar is nou meer as 250 iGam­ing maat­skappye op die eil­and, insluitend plat­form ver­skaf­fers, spel ontwikke­laars en start-ups — en hierdie get­alle is ingestel op die ver­hoog.

Die Malta Gam­ing Ower­heid (MGA) is ook styg na die uit­daging van die oplos van n toene­mende web van reg­u­lat­or­iese, wet­gewende en nako­m­ing uit­daging wat iGam­ing maat­skappye te doen het met n meer besigheid vriendelike omgew­ing te skep.

Malta het n infrastruk­tuur, teg­niese kun­digheid en tal­ent cluster wat gehelp het sement dit as n leidende sen­trum vir die spel. Die land het n infrastruk­tuur wat steun in n krit­ieke bedry­wighede kan bied so n soek­tog optim­al­iser­ing, affil­i­ate bestuur maat­skappye plus data sen­trums, online betal­ing ver­werkers, sekur­iteit oud­iteure, speel sagte­w­are ver­skaf­fers en plat­form ver­skaf­fers.

Bedryf swaargewigte met n teen­woor­digheid op die eil­and sluit Bets­son, Paddy Power Bet­fair, Inter­wetten, Unibet, wed­denskap-at-home en tipi­co.

Malta se dob­bel­bedryf in get­alle

Meer as 6000 mense in diens bin­ne die Maltese dob­bel­bedryf met n byko­mende 3000 tot 4000 die ver­skaff­ing van byko­mende dien­ste soos web host­ing, sekur­iteit oud­i­ter­ing en reg­swerk.
250 oper­at­eurs is gebaseer in Malta hou 490 lis­en­sies vir aanlyn aan­biedinge
iGam­ing maak 10% van die BBP Malta — dien­ste make-up 75% van die BBP en toer­is­me is teen 25%

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/des­tin­a­tion-fact­file-spot­light-malta

fact­file Des­tinacioni: Spot­light në Maltë

Malta mund të jetë shteti më i vogël anëtar i BE-së, por iGam­ing tërheq në një mas­iv 10% të PBB-së së vendit, sipas Foru­mit Eko­nomik Europi­an Vjeshtë të vitit 2016.

I njohur për shpen­zi­met e saj të ulët të biznes­it dhe mjedis mikpritës biznes­it, Malta ishte vendi i parë në BE të licencës lojrave online. Tani ka më shumë se 250 kom­pani të iGam­ing në ishull, duke përf­shirë ofrues­it e plat­formë, zhvillues­it e lojë dhe të fil­lo­jnë-ups — dhe këto shi­fra janë të vendos­ur për të rrit­ur.

Autor­iteti Gam­ing Malta (MGA) është gjithashtu në rritje në sfidën e untangling një web gjith­një në rritje e rregullat­or sfidë, legjis­lat­ive dhe të pajtuesh­mërisë që kom­pan­itë iGam­ing duhet të mer­ren me krijim­in e një mjedisi më miqësor për biznes­in.

Malta ka një infrastruk­turë, ekspert­izë teknike dhe grumbu­ll tal­ent i cili ka ndih­muar çimentos si qendër udhëheqëse për të lojrave. Vendi ka një infrastruk­turë të cil­at mund të ofro­jnë mbështetje në opera­cion­et kritike të tillë një optim­iz­a­tion kërkim­it, kom­pan­itë e men­ax­him­it affil­i­ate plus qendrat e të dhënave, për­punues­it e pagesave online, aud­it­or­ët e sig­ur­isë, ofrues­it e programeve lojrave dhe plat­forma.

rëndës­ish­mëve të indus­trisë me një prani në ishull përf­shijnë Bets­son, Pedi me ener­gji elektrike Bet­fair, Inter­wetten, Unibet, bast-në-shtëpi dhe Tipi­co.

indus­tria e lojrave Maltës në numër

Më shumë se 6,000 njer­ëz janë të pun­ësuar në indus­trinë e lojrave mal­tez me një sht­esë 3.000 për 4.000 sig­ur­im­in e shërbimeve ndih­mëse të tilla si web host­ing, audi­tim­it të sig­ur­isë dhe pun­ës jur­idike.
250 oper­at­orë janë të bazuara në Maltë mba­jtjen e 490 licenca për ofer­tat në inter­net
iGam­ing për­bën 10% të PBB-së Maltës — Shërbi­met për­bëjnë 75% të PBB-së dhe tur­izmi është në 25%

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – —-
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
http://totallygaming.com/eventblog/ice-live/des­tin­a­tion-fact­file-spot­light-malta

ማልታ ላይ የዜናው: መድረሻ fact­file

ማልታ በአውሮፓ ህብረት ላይ ትንሿ አባል ሁኔታ ሊሆን ይችላል ነገር ግን iGam­ing 2016 ያለውን የበልግ የአውሮፓ ኢኮኖሚ ፎረም መሠረት የሀገሪቱ የሀገር ውስጥ አንድ ግዙፍ 10% ውስጥ የዘሩ.