Determining which list-of-values type to use

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Determ­in­ing which list-of-val­ues type to use
Dif­fer­ent report­ing prob­lems require dif­fer­ent prompt­ing solu­tions, depend­ing on the amount of data in the lists of val­ues. This table provides a rough guide to which list-of-val­ues design you should use.
Descrip­tion Unman­aged list of val­ues Man­aged list of val­ues
Report fields Com­mand objects Busi­ness Views
Single-level code tables. (A table that has hun­dreds of semi-stat­ic val­ues in a single level.) Not well suited.
Because report fields can­not be filtered, any fil­ter­ing of the list that you require must be done out­side of Crys­tal Reports in a data­base view. Well suited.
You can define fil­ter­ing with­in a com­mand object. (That com­mand objects return the data for all levels in the list is not a prob­lem for single-level lists.) Well suited.
You can define fil­ter­ing with­in the source Busi­ness View.
Mul­ti level-cas­cad­ing code tables. (A table that has hun­dreds of semi-stat­ic val­ues in mul­tiple levels.) Well suited.
Provided that the data fil­ter­ing is done out­side of Crys­tal Reports, report fields are well suited to mul­ti-level cas­cad­ing code tables because they retrieve data one level at a time. Well suited.
Provided that the total data volume for all levels in the list is not too large. If there is too much data, you could encoun­ter per­form­ance issues because com­mand-object-based lists of val­ues retrieve data for all levels in one trip to the data­base. Well suited.
Busi­ness-View-based lists of val­ues can sup­port both fil­ter­ing and level-by-level data retriev­al.
Fact tables. (These tables tend to be very large, dynam­ic tables with mil­lions of val­ues in mul­tiple levels.) Well suited.
Provided that the fil­ter­ing is done out­side of Crys­tal Reports in a data­base view, and provided that there is a mul­ti-level hier­archy to the data. Not well suited.
Because com­mand objects retrieve their data in one trip to the data­base, there could be per­form­ance issues when you use them again­st very large tables. Well suited.
Par­tially sched­uled lists of val­ues excel in this situ­ation, where the semi-stat­ic part of the data can be sched­uled, and the most dynam­ic part can be retrieved on-demand.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Jid­de­terminaw liema lista ta valuri tip għall-użu
prob­lemi dif­fer­enti ta rap­pur­tar jeħtieġu soluzz­jon­iji­et tħeġġeġ dif­fer­enti, jid­de­pendi fuq l-ammont ta’ data fil-listi ta valuri. Din it-tabel­la tip­provdi gwida approssi­mat­tiva li għa­lih lista ta valuri disinn għandek tuża.
Deskrizz­joni lista ġest­jon­ati ta valuri lista ta’ valuri Immexxi
oqs­ma Rap­port Kmand oġġet­ti Views Busi­ness
tabel­li ta kodiċiji­et ta’ liv­ell wieħed. (Tabel­la li miji­et ta valuri semi-statiku fi f’livell wieħed.) Mhux adat­tat tajjeb.
Minħab­ba l-oqs­ma rap­port ma tistax tkun iffil­trata, kull fil­trazz­joni tal-lista li għandek bżonn għan­du jsir bar­ra mill Rap­porti Crys­tal fid ħsieb data­base. Adat­tat tajjeb.
Tista tid­definixxi fil­trazz­joni fi oġġett kmand. (Li oġġet­ti kmand jir­rit­or­na l-inform­azz­joni għal-liv­el­li koll­ha fil-lista mhix prob­lema għal listi ta liv­ell wieħed.) Ukoll adat­tati.
Inti tista tid­definixxi l-iffil­trar fi ħdan is-sors tan-Negozju View.
Mul­ti tabel­li ta kodiċiji­et cas­cad­ing ta’ liv­ell. (Tabel­la li miji­et ta valuri semi-statiku fil-liv­el­li mul­ti­pli.) Ukoll adat­tati.
Da l-fil­trazz­joni tad-data jsir bar­ra mill Rap­porti Crys­tal, oqs­ma rap­port huma tajbin għat-tabel­li tal-kodiċi tat-tip cas­cad­ing mul­ti-liv­ell minħab­ba li jirkupraw data liv­ell wieħed kull dar­ba. Adat­tat tajjeb.
Basta li l-volum totali ta dejta għall-liv­el­li koll­ha fil-lista mhix kbira wisq. Jekk ikun hemm wisq data, inti tista tiltaqa’ ma kwist­jon­iji­et ta’ prestazz­joni minħab­ba listi kmand-b’bażi ta oġġett ta’ valuri jirkupraw data għal-liv­el­li koll­ha fl-vjaġġ wieħed għad-data­base. Adat­tat tajjeb.
listi bbażati negozju View-of-valuri jist­għu jap­poġġ­jaw kemm fil­trazz­joni u ta liv­ell by liv­ell ta’ dejta irkupru.
tabel­li ta Fat­ti. (Dawn it-tabel­li għand­hom tenden­za li jkunu kbar ħafna, tabel­li din­ami­ka ma milju­ni ta’ valuri fil-liv­el­li mul­ti­pli.) Ukoll adat­tati.
Da l-fil­trazz­joni isir bar­ra mill Rap­porti Crys­tal fid ħsieb data­base, u sakemm ikun hemm bosta liv­el­li ġer­arki­ja għad-data. Mhux adat­tati sew.
Minħab­ba oġġet­ti kmand jirkupraw data tagħhom vjaġġ wieħed għad-data­base, jista jkun hemm kwist­jon­iji­et ta’ prestazz­joni meta tuza­hom kon­tra t-tabel­li kbar ħafna. Adat­tat tajjeb.
listi par­z­jalment ske­d­ati ta valuri jis­bqu f’din is-sit­wazz­joni, fejn il-parti semi-statika tad-data jist­għu jiġu ske­d­ati, u l-parti l-aktar din­ami­ka jkun jista’ jit­fit­tex on-demand.

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Die bepal­ing van wat­ter lys-of-waardes tipe om te gebruik
Ver­skil­lende verslag­doen­ing prob­le­me vereis ver­skil­lende waarna oplossings, na gelang van die hoeveel­heid data wat in die lys­te van waardes. Hierdie tabel gee n rowwe riglyn waaraan lys-of-waardes te ont­werp wat jy moet gebruik.
Beskry­wing Onbe­stuurde lys van waardes Bestuurde lys van waardes
Verslag velde Com­mand voor­wer­pe Besigheid Views
Enkel-vlak-kode tafels. ( N tabel wat hon­der­de semi-statiese waardes in n enkele vlak het.) Nie geskik.
Omd­at verslag velde nie kan gefilt­reer, moet enige fil­ter van die lys wat jy nodig het buite Crys­tal Reports gedoen word in n data­bas­is oog. Geskik.
Jy kan fil­ter te definieer bin­ne n opdrag voor­werp. (Daardie bevel voor­wer­pe ter­ug­keer die data vir alle vlakke in die lys is nie n prob­leem vir n enkel-vlak lys­te.) Goed aange­pas.
Jy kan fil­ter te definieer bin­ne die bron Besigheid View.
Mul­ti-vlak water­val kode tafels. ( N tabel wat hon­der­de semi-statiese waardes in ver­skeie vlakke het.) Goed aange­pas.
Met dien ver­stande dat die data fil­ter gedoen buite Crys­tal Reports, verslag velde is uit­ers geskik om n mul­ti-vlak water­val kode tafels omd­at hulle data een vlak op n slag te haal. Geskik.
Met dien ver­stande dat die totale volume data vir alle vlakke in die lys is nie te groot. As daar te veel data, kan jy die prestas­ie kwessies teëkom omd­at bevel objekgerigte lys­te van waardes haal data vir alle vlakke in n reis na die data­bas­is. Geskik.
Besigheid-View-gebaseer­de lys van waardes kan beide fil­ter en vlak-vir-vlak data her­win­ning onder­steun.
Trouens tafels. (Hierdie tabelle is geneig om baie groot, din­am­iese tafels met mil­joene waardes in ver­skeie vlakke wees.) Goed aange­pas.
Met dien ver­stande dat die fil­ter buite Crys­tal Reports word in n data­bas­is oog, en met dien ver­stande dat daar n mul­ti-vlak hiërar­gie aan die data. Nie goed geskik.
Omd­at opdrag voor­wer­pe hul data te haal in n reis na die data­bas­is, daar kan prestas­ie kwessies wan­neer jy dit gebruik teen n baie groot tafels. Geskik.
Gedeel­te­lik gesked­u­leer lys­te van waardes presteer in hierdie situ­asie, waar die semi-statiese deel van die data kan gesked­u­leer word, en die mees din­am­iese deel kan opgespoor word nie op aan­v­raag.