Diskuss is-Summit Informali tal-Mexxejja Ewropej li se jitlaqqa’ f’Malta

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Discussed the Informal Summit of European leaders will convene in Malta
In Lisbon, discussed the Informal Summit of European leaders will be convened in Malta on Friday

Immigration and the European project will dominate the agenda of the Informal Summit will be convened on Friday in Malta.
The Prime Minister Joseph Muscat led his thoughts on these two points during the Summit of the countries at the bottom of the European Union led by Portuguese Prime Minister Antonio Costa and attending to the President French Francois Hollande, the President of Cyprus Nikos Anastasiades, the Italian Prime Minister Paolo GENTILONI, the Spanish Prime Minister Mariano Rajoy and Greek Prime Alexis Tsipras.
On immigration, Dr Muscat said that the discussions on Friday an ambitious step forward, although not enough, which agreed in principle between the member countries. The Prime Minister said that Malta welcomes the progress that pushes to the European Commission with its proposals but stressed that more needs to be done especially for a solution to the precarious situation in Libya.
While praised the bilateral work that is making Italy with African countries in North, Dr Muscat said that the region will face migration crisis in the following spring if there will be no front combined to perform more.
On the preparations for the March event to mark the 60th anniversary of the treaty of Rome, the Prime Minister said that Malta Summit must issue a serious policy discussion about the future of the European Union based on unity. He argued that a prerequisite without ambition for Europe, so on Friday European leaders must push their ideas about the vision of the European project.
The countries in southern Summit of the European Union is the second of its kind following the convening last September in Athens.

“——————————————————————————————————————————————————
Support machine translation: http://amzn.to/1Z7d5oc
—————————————————————————————————————————————————–

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Diskuss is-Summit Informali tal-Mexxejja Ewropej li se jitlaqqa’ f’Malta
F’Lisbona, ġie diskuss is-Summit Informali tal-Mexxejja Ewropej li se jitlaqqa’ f’Malta nhar il-Ġimgħa

L-immigrazzjoni u l-proġett Ewropew se jiddominaw l-aġenda tas-Summit Informali li se jitlaqqa’ nhar il-Gimgħa f’Malta.
Il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal il-ħsibijiet tiegħu dwar dawn iż-żewġ punti waqt is-Summit tal-pajjiżi fin-naħa t’isfel tal-Unjoni Ewropea mmexxi mill-Prim Ministru Portugiż Antonio Costa u li għalih qed jattendu l-President Franciż Francois Hollande, il-President ta’ Ċipru Nikos Anastasiades, il-Prim Ministru Taljan Paolo Gentiloni, il-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy u l-Prim Grieg Alexis Tsipras.
Dwar l-immigrazzjoni, Dr Muscat qal li l-qafas tad-diskussjoni nhar il-Ġimgħa huwa pass ambizzjuż ‘il quddiem, għalkemm mhux biżejjed, li fuqu hemm qbil fil-prinċipju bejn il-Pajjiżi Membri. Il-Prim Ministru qal li Malta tilqa’ l-progress li qed tipprova tasal għalih il-Kummissjoni Ewropea bil-proposti tagħha iżda saħaq li hemm bżonn isir iktar speċjalment għal soluzzjoni dwar is-sitwazzjoni prekarja fil-Libja.
Filwaqt li faħħar ix-xogħol bilaterali li qed tagħmel l-Italja mal-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq, Dr Muscat qal li r-reġjun se jaffaċċja kriżi ta’ migrazzjoni fir-rebbiegħa li ġejja jekk mhux se jkun hemm front maqgħud li jwettaq aktar.
Dwar il-preparamentiall-avveniment f’Marzu li jfakkar is-60 anniversarju mit-trattat ta’ Ruma, il-Prim Ministru qal li s-Summit f’Malta jrid joħroġ b’diskussjoni politika serja dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea bbażat fuq l-għaqda. Sostna li ma nistgħux ngħaddu bla ambizzjoni għall-Ewropa, għalhekk nhar il-Ġimgħa l-Mexxejja Ewropej iridu jimbuttaw l-ideat tagħhom dwar il-viżjoni tal-progett Ewropew.
Is-Summit tal-pajjiżi fin-naħa t’isfel tal-Unjoni Ewropea huwa t-tieni tax-xorta tiegħu wara dak li tlaqqa’ f’Settembru li għadda ġewwa Ateni.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Ondersteuning masjien vertaling: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Bespreek die informele top van Europese leiers sal belê in Malta
In Lissabon, bespreek die informele top van Europese leiers sal belê word in Malta op Vrydag

Immigrasie en die Europese projek sal die agenda van die informele top oorheers sal belê word op Vrydag in Malta.
Die Eerste Minister Joseph Muscat het sy gedagtes oor hierdie twee punte tydens die Top van die lande aan die onderkant van die Europese Unie onder leiding van Portugese premier Antonio Costa en die bywoning van die President Franse Francois Hollande, die president van Ciprus Nikos Anastasiades, die Italiaanse premier Paolo GENTILONI, die Spaanse premier Rajoy en Griekse eerste Alexis Tsipras.
Op immigrasie, sê dr Muscat dat die gesprekke op Vrydag ‘n ambisieuse stap vorentoe, maar nie genoeg nie, wat in beginsel tussen die lidlande ingestem. Die Eerste Minister het gesê dat Malta is verheug oor die vordering wat stoot na die Europese Kommissie met sy voorstelle, maar het beklemtoon dat meer behoeftes veral gedoen moet word vir ‘n oplossing vir die benarde situasie in Libië.
Terwyl vol lof vir die bilaterale werk wat maak Italië met Afrika-lande in Noord-, dr Muscat het gesê dat die streek migrasie krisis in die gesig staar in die volgende lente as daar geen voor gekombineer om uit te voer sal wees meer.
Op die voorbereidings vir die Maart geval om die 60ste herdenking van die Verdrag van Rome, die Eerste Minister het gesê dat Malta Summit n ernstige beleid bespreking oor die toekoms van die Europese Unie moet uitreik gebaseer op eenheid. Hy het aangevoer dat ‘n voorvereiste sonder ambisie vir Europa, so op Vrydag Europese leiers hul idees oor die visie van die Europese projek moet stoot.
Die lande in die suide van Summit van die Europese Unie is die tweede van sy soort wat volg op die sameroeping September verlede jaar in Athene.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
Mbështetje makinë përkthim: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-

http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/48607/filmat__diskuss_issummit_informali_talmexxejja_ewropej_li_se_jitlaqqa_fmalta#.WI2XQBnythE

Diskutuar Informal Samiti i liderëve të Evropës do të mblidhet në Maltë
Në Lisbonë, diskutoi Samiti joformal i liderëve evropianë do të mblidhet në Maltë të premten

Emigracioni dhe projekti evropian do të dominojnë agjendën e Samitit Informal do të mblidhet të premten në Maltë.
Kryeministri Joseph Muscat çuar mendimet e tij në këto dy pika gjatë Samitit të vendeve në fund të Bashkimit Evropian të udhëhequr nga kryeministri portugez ministri Antonio Costa dhe pjesë të Presidentit francez, Francois Hollande, Presidenti i Qipros Nikos Anastasiades, Kryeministri italian ministri i Paolo Gentiloni, Spanjisht kryeministri Mariano Rajoy dhe Kryeministri grek Alexis Tsipras.
Mbi emigracionin, tha Dr Muscat se diskutimet të premten një hap ambicioz përpara, edhe pse jo të mjaftueshme, të cilat është rënë dakord në parim në mes të vendeve anëtare. Kryeministri tha se Malta mirëpret progresin që shtyn të Komisionit Evropian me propozimet e tij, por theksoi se më shumë duhet bërë sidomos për një zgjidhje të situatës së pasigurt në Libi.
Ndërsa vlerësoi punën bilateral që është bërë në Itali me vendet afrikane në veri, Dr Muscat tha se rajoni do të përballet me krizën e migrimit në pranverë në vijim, nëse nuk do të ketë para të kombinuara për të kryer më shumë.
Në përgatitjet për ngjarjen mars për të shënuar 60 vjetorin e Traktatit të Romës, Kryeministri u shpreh se Samiti Malta duhet të lëshojë një diskutim serioz të politikës për të ardhmen e Bashkimit Evropian bazuar në unitet. Ai argumentoi se një parakusht pa ambicie për Evropën, e kështu me radhë liderët evropianë premte duhet të shtyjë idetë e tyre në lidhje me vizionin e projektit evropian.
Vendet në Samitin jugore të Bashkimit Evropian është i dyti i këtij lloji pas thirrjen shtatorin e kaluar në Athinë.

“————————————————– ————————————————– ————————————————–
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
————————————————– ————————————————– ————————————————-