Displaying a hierarchical or a flat view

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Sup­port machine trans­la­tion: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —Crys­tal Reports Online Help
Dis­play­ing a hier­arch­ic­al or a flat view
If a dimen­sion con­tains a hier­archy, the Mem­ber Select­or can either show the hier­archy, with its struc­ture of groups and totals, or show all the mem­bers in the dimen­sion. Dis­play­ing all mem­bers of a dimen­sion is known as a flat view. The flat view is dis­played alpha­bet­ic­ally and can be shown in des­cend­ing or ascend­ing order.
To dis­play a dimen­sion in flat view
Click the down-arrow but­ton next to the dimen­sion name to dis­play the Mem­ber Select­or.
Click Select Dis­play Mode.
Select Sort Ascend­ing from the menu to arrange the mem­bers into ascend­ing alpha­bet­ic­al order. Select Sort Des­cend­ing to reverse the order.
The hier­archy is shown flattened — that is, with all the mem­bers in the dimen­sion dis­played at the same level.
To dis­play a dimen­sion in hier­arch­ic­al view
Click the down-arrow but­ton next to the dimen­sion name to dis­play the Mem­ber Select­or.
Click Select Dis­play Mode.
Select Hier­archy from the menu to dis­play all the hier­archy levels.
If a mem­ber is part of a hier­archy and its dimen­sion is dis­played in hier­arch­ic­al view, a drill sym­bol appears next to the mem­ber name. A plus sym­bol enables you to expand the hier­archy under the mem­ber. A minus sym­bol enables you to col­lapse the hier­archy.
In this sec­tion:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Pre­vi­ous page Next page
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
Sup­port ser­vices
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Doc­u­ment­a­tion on the Web
http://help.sap.com/

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Appoġġ ta traduzz­joni awto­matika: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Rap­porti Crys­tal Online Għa­jnuna
Dis­play­ing ġer­arkika jew ħsieb ċatt
Jekk dimens­joni fih ġer­arki­ja, l-selettur Mem­bri jist­għu jew juri l-ġer­arki­ja, bl-istrut­tura tagħha ta grup­pi u totali, jew juru lill-mem­bri koll­ha fid-dimens­joni. Dis­play­ing mem­bri koll­ha ta dimens­joni hija magħru­fa bħala għan ċatt. L-opin­joni fis­sa hija mur­i­ja alfa­betika­ment u jista jint­wera f’ordni dixxendenti jew axxendenti ord­ni.
Biex juri dimens­joni fid-dawl fis­sa
Ikklikkja l-but­tuna down-vleġġa li jmiss għall-isem dimens­joni li juru l-selettur Mem­bru.
Ikklikkja Agħżel Dis­play Mode.
Agħżel Sort Axxendenti mill-menu li jir­ranġa l-mem­bri fi axxendenti ord­ni alfa­betiku. Agħżel Sort Dixxendenti biex ireġġgħu lura l-ord­ni.
Il-ġer­arki­ja hija mur­i­ja ċċat­tjati li hija, bil-mem­bri koll­ha fid-dimens­joni mur­i­ja fl-istess liv­ell.
Biex juri dimens­joni fid-dawl ġer­arkiċi
Ikklikkja l-but­tuna down-vleġġa li jmiss għall-isem dimens­joni li juru l-selettur Mem­bru.
Ikklikkja Agħżel Dis­play Mode.
Agħżel Ġer­arki­ja mill-menu li juru l-liv­el­li koll­ha ġer­arki­ja.
Jekk mem­bru huwa parti minn ġer­arki­ja u d-dimens­joni tagħha hija mur­i­ja fid-dawl ġer­arkika, sim­bolu drill jid­her ħde­jn l-isem mem­bru. Sim­bolu plus jgħi­nuk biex jespan­du l-ġer­arki­ja taħt l-mem­bru. Sim­bolu nieqes jgħi­nuk biex kol­lass tal-ġer­arki­ja.
F’din it-taqsima:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

paġna ta qabel paġna li jmiss
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
ser­vizzi ta appoġġ
http://service.sap.com/bosap-support/
Dok­u­mentazz­joni pro­dott fuq il-Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Onder­steun­ing masji­en ver­tal­ing: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Hulp
Ver­toon n hiërar­giese of n plat oog
As n dimen­sie n hiërar­gie bev­at, kan die lid Select­or óf wys die hiërar­gie, met sy struk­tuur van groepe en totale, of wys al die lede in die dimen­sie. Ver­toon al die lede van n dimen­sie staan bek­end as n plat oog. Die plat sien­ing word alfa­beties ver­toon en bewys kan word in dal­ende of sty­gende orde.
Om n dimen­sie in plat oog ver­toon
Klik op die pyltjie omlaag langs die dimen­sie naam van die lid Select­or ver­toon.
Klik Kies Wys af.
Kies Oplo­pend sorteer van die spyskaart aan die lede in sty­gende alfa­betiese vol­gorde rang­skik. Kies Aflo­pend sorteer om die orde te keer.
Die hiërar­gie is getoon plat-dit is, met al die lede in die dimen­sie ver­toon op die­s­elf­de vlak.
Om n dimen­sie in hiërar­giese sien­ing ver­toon
Klik op die pyltjie omlaag langs die dimen­sie naam van die lid Select­or ver­toon.
Klik Kies Wys af.
Kies Hiërar­gie van die spyskaart om al die hiërar­gie vlakke ver­toon.
As n lid is deel van n hiërar­gie en sy dimen­sie is ver­toon in hiërar­giese sien­ing, n boor sim­bool ver­skyn langs die naam lid. A plus sim­bool in staat stel om die hiërar­gie uit te brei onder die lid. A minus sim­bool in staat stel om die hiërar­gie in duie stort.
In hierdie afdel­ing:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

Vori­ge Vol­gende
SAP Busi­ness
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
onder­steun­ings­di­en­ste
http://service.sap.com/bosap-support/
Produk dok­u­mentas­ie op die web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
Mbështetje mak­inë përk­thim: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

Crys­tal Reports Online Ndih­më
Shfaq­ja e një hier­arkike apo një pamje të sheshtë
Në qoftë se një dimen­sion përm­ban një hier­arki, përzgjed­hësin anëtar mund të trego­jnë hier­ark­inë, me struk­turën e saj e grupeve dhe arrin, ose të trego­jë të gjithë anëtarët në dimen­sion. Shfaq­ja gjithë anëtarët e një dimen­sioni është i njohur si një pamje të sheshtë. Pam­ja e sheshtë shfaqet sipas rendit alfa­betik dhe mund të trego­het në zbritës ose ngjitje qël­lim.
Për të shfaqur një dimen­sion në pamje të sheshtë
Klikoni but­on­in poshtë-shigjetë pranë emrit dimen­sion për të shfaqur Select­or Anëtar.
Kliko Zgjidh­ni Dis­play Mode.
Zgjidh­ni Lloj Në ngjitje nga menu­ja për të rregul­lu­ar anëtarët në ngjitje rend­in alfa­betik. Zgjidh­ni Rendit zbritje për të ndryshuar rend­in.
Hier­arkia është treguar rrafshuar-që është, me të gjithë anëtarët në dimen­sion­in shfaqet në të njëjt­in nivel.
Për të shfaqur një dimen­sion në pikëpamje hier­arkike
Klikoni but­on­in poshtë-shigjetë pranë emrit dimen­sion për të shfaqur Select­or Anëtar.
Kliko Zgjidh­ni Dis­play Mode.
Zgjidh Hier­arkia nga menu­ja për të shfaqur të gjitha nive­let e hier­arkisë.
Në qoftë se një anëtar është pjesë e një hier­arkie dhe dimen­sioni i saj është shfaqur në pamje hier­arkike, një sim­bol stër­vitje shfaqet në krah të emrit anëtar. Një sim­bol plus ju mun­dëson për të zgjeru­ar hier­ark­inë nën anëtari. Një sim­bol minus ju mun­dëson të rrëzo­het hier­ark­inë.
Në këtë nen:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —

faq­ja mbrapa Faq­ja tjetër
SAP Busi­nessOb­jects
http://www.sap.com/sapbusinessobjects/
shërbi­met mbështetëse
http://service.sap.com/bosap-support/
Pro­duct Dok­u­menta­cioni në Web
http://help.sap.com/
 

 

 

“ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
ድጋፍ ማሽን ትርጉም: http://amzn.to/1Z7d5oc
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

ክሪስታል የመስመር ላይ እገዛ ሪፖርቶች
አንድ ተዋረዳዊ ወይም ጠፍጣፋ እይታ በማሳየት ላይ
አንድ ልኬት ተዋረድ የያዘ ከሆነ, የአባላት መራጭ ቡድኖች እና የጠቅላላውን በውስጡ መዋቅር ጋር, የሥልጣን ተዋረድ ማሳየት, ወይም ልኬት ውስጥ ብልቶች ሁሉ ማሳየት ይችላሉ. አንድ ልኬት አባላት በሙሉ በማሳየት ላይ ጠፍጣፋ እይታ በመባል የሚታወቀው ነው. የ ጠፍጣፋ እይታ በፊደል ይታያል እና ሲወጡና ወይም ትእዛዝ ከማረጉ ውስጥ ይታያል ይችላሉ.
ጠፍጣፋ እይታ ውስጥ ልኬት ለማሳየት
የ አባል መራጭ ለማሳየት ስፋት ስም ቀጥሎ ያለውን የወደታች ቀስት አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ይምረጡ ማሳያ ሁነታን ጠቅ ያድርጉ.
ደርድር ምናሌ ሲወጣ ይምረጡ በስማቸው ቅደም ከማረጉ ወደ አባላት ዝግጅት ነው. ደርድር ትእዛዝ ለመቀልበስ እየቀነሰ በሚሄድ ይምረጡ.
የ ተዋረድ ይታያል ጠፍጣፋ-ተመሳሳይ ደረጃ ላይ ላይ የሚታይ ልኬት ውስጥ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ነው.
ተዋረዳዊ እይታ ውስጥ ልኬት ለማሳየት
የ አባል መራጭ ለማሳየት ስፋት ስም ቀጥሎ ያለውን የወደታች ቀስት አዝራር ጠቅ ያድርጉ.
ይምረጡ ማሳያ ሁነታን ጠቅ ያድርጉ.
ሁሉ ተዋረድ ደረጃ ለማሳየት ምናሌ ተዋረድ ይምረጡ.
አባል ተዋረድ አካል ነው እና ልኬት ተዋረዳዊ እይታ ውስጥ የሚታዩ ከሆነ, አንድ መሰርሰሪያ ምልክት አባል ስም አጠገብ ይመስላል. አንድ የመደመር ምልክት አባል በታች ተዋረድ ለማስፋፋት ያስችልዎታል. አንድ ሲቀነስ ምልክት ወደ ተዋረድ ለመሰብሰብ ያስችለናል.
ይህን የላይብረሪውን ክፍል ውስጥ:
 — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – — —  —  —  —  —  —  —  — —